.

Пасив балансу і його загальна характеристика (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 3376
Скачать документ

Реферат на тему:

Пасив балансу і його загальна характеристика

У першому розділі Пасиву міститься інформація про власний капітал
підприємства: статутний капітал, додатковий капітал, нерозподілений
прибуток тощо.

У другому розділі Пасиву відображається вартість сформованих резервів на
забезпечення наступних витрат і платежів, а саме: на виплату відпусток,
додаткових пенсій, гарантійних зобов’язань тощо, а також отримані
цільові фінансування та інші фінансові надходження.

У третьому розділі Пасиву наводяться дані про довгострокові зобов’язання
— зобов’язання, які не будуть погашені протягом

операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати
балансу. До них належать: довгострокові кредити банків, отримані
позикові кошти, заборгованість за виданими довгостроковими векселями та
випущеними облігаціями тощо.

У четвертому розділі Пасиву відображається інформація про зобов ‘язання,
які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства
або протягом 12 місяців з дати балансу. До поточних зобов’язань належать
короткострокові кредити банків і позики, короткострокові векселі видані,
кредиторська заборгованість з постачальниками та за іншими розрахунками
тощо.

У п’ятому розділі Пасиву відображаються доходи майбутніх періодів —
доходи, які отримані протягом поточного або попередніх звітних та будуть
визнані в майбутніх звітних періодах.

Стаття “Відстрочені податкові активи”. Податок на прибуток, що підлягає
перерахуванню до бюджету, визначається, як і раніше, в податковому
обліку після складання декларації про прибуток підприємства. Результат
фінансової діяльності, визначений згідно із цим бухгалтерським обліком,
найчастіше відрізняється від результату, розрахованого за податковим
обліком за той же звітний період.

Виникають так звані різниці, які поділяються на постійні і тимчасові.

Постійні різниці виникають тоді, коли понесені підприємством затрати
включаються у бухгалтерському обліку до витрат діяльності, але ніколи не
можуть бути включені до валових витрат у податковому обліку.

Наочним прикладом постійних різниць служать такі затрати на утримання
легкового автомобіля, як вартість паливно-мастильних матеріалів (ПММ),
парковки і стоянки: у бухгалтерському обліку вони включаються до складу
операційних витрат, у податковому ж ці затрати не можуть бути віднесені
до складу валових витрат звітного періоду підприємства.

Тимчасові різниці виникають тоді, коли понесені підприємством затрати
включаються у повному обсязі у бухгалтерському обліку — до витрат
діяльності, у податковому — до валових витрат звітного періоду, але
тільки таке “включення” може не збігатися за часом.

Наприклад, підприємство отримало аванс під майбутні поставки продукції.
У податковому обліку вся сума отриманого авансу повинна бути включена до
валового доходу звітного періоду. У бухгалтерському ж обліку дохід буде
визнаватися у міру виконання зобов’язань.

Згідно з п. 19 П(С)БО 2 “Баланс” у статті “Відстрочені податкові активи”
(ряд. 060) відображається сума податку на прибуток, що підлягає
відшкодуванню в наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між
обліковою і податковою базою оцінки.

Відстрочений податковий актив виникає тоді, коли сума податку на
прибуток, визначена за даними бухгалтерського обліку, менша від суми
податку на прибуток, визначеної в податковому обліку:

Для обліку відстроченого податкового активу Планом рахунків передбачений
однойменний рахунок 17 “Відстрочені податкові активи”.

Розглянемо умовний числовий приклад, який показує “механізм регулювання”
тимчасових різниць, що виникають. Для полегшення завдання припустимо, що
постійні різниці відсутні.

Приклад 1

Сума прибутку за податковою декларацією за 2001 р. склала 7000 грн. Сума
прибутку за бухгалтерським обліком від звичайної діяльності (ряд. 170
Звіту про фінансові результати) за 2001 р. — 2500 грн. Ставка податку на
прибуток — 30 %.

Здійснимо відповідні розрахунки.

Сума податку на прибуток за декларацією: 7000 грн * 30 % = = 2100 грн.

Сума податку на прибуток за формою № 2 (ряд. 180):

2500 грн * 30 % = 750 грн.

Відстрочений податковий актив дорівнює: 2100 грн – 750 грн = = 1350 грн.

Здійснені операції в обліку будуть відображені таким чином (табл. 6.6).

Стаття “Відстрочені податкові зобов’язання”. Згідно з п. 48 П(С)БО 2
“Баланс” у зазначеній статті показується сума податків на прибуток, що
підлягають сплаті в майбутніх періодах у результаті тимчасової різниці
між обліковою і податковою базою оцінки.

Відстрочені податкові зобов’язання виникають тоді, коли сума податку на
прибуток, визначена за даними бухгалтерського обліку, більша ніж сума
податку на прибуток, визначена в декларації про прибуток підприємства.

Запишемо це у вигляді рівняння:

Для обліку відстроченого податкового зобов’язання Планом рахунків
передбачений однойменний рахунок 54 “Відстрочені податкові
зобов’язання”.

Приклад 2

Візьмемо числові дані прикладу 1, але з одним, дуже істотним,
коригуванням — поміняємо місцями суми прибутку за податковою декларацією
і бухгалтерським обліком. Таким чином: • сума податку на прибуток за
декларацією — 750 грн;

• сума податку на прибуток за формою № 2 — 2100 грн.

В обліку відповідні операції будуть відображені так (табл. 6.7).

Звертаємо увагу на норму п. 17 П(С)БО 17 “Податок на прибуток”, згідно з
якою відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов’язання:

• згортаються, якщо сплата податку на прибуток контролюється одним і тим
же податковим органом — у Балансі підприємство заповнить один рядок: або
060, або 460;

• відображаються розгорнуто, якщо підприємство складає консолідований
Баланс.

Взаємозв’язок статей Балансу та рахунків бухгалтерського обліку

Інформація для складання Балансу — це сальдо за рахунками, як правило,
на останній день звітного періоду (табл. 6.8).

Діюча форма Балансу значною мірою відповідає вимогам фінансового
контролю. Вже при першому читанні вона дає змогу визначити в загальних
рисах фінансовий стан підприємства, а при аналізі — встановити ряд
додаткових показників, що характеризують фінансову діяльність.

Список використаної літератури.:

Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату
України від 24.01.94 № 21.

Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в
будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України
від 29.12.2000 № 416/299.

Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах
малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т.
А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672
с.

Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс
лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги.
— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. “Облік і
аудит” вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп.
і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 592 с

ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч.
посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М.
Я. Дем’яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020