Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

Ліквідність підприємства — це його здатність швидко продати активи й
одержати гроші для оплати своїх зобов’язань.

Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його
високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні
папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.

Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми
ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності.

Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що
потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.

Щоб визначити, чи достатньо в підприємства грошей для погашення його
зобов’язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження
коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після
погашення зобов’язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, а також
виплати дивідендів.

Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу структури
кредиторської заборгованості підприємства. Необхідно визначити, чи є
вона «стійкою» (наприклад, борг постачальнику, з яким існують
довгострокові зв’язки), чи є простроченою, тобто такою, термін погашення
якої минув.

Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних
зобов’язань із наявністю ліквідних коштів. Результати розраховуються як
коефіцієнти ліквідності за інформацією з відповідної фінансової
звітності.

Як практичний приклад спробуємо, використовуючи основні показники табл.
9.3, оцінити ліквідність певного умовного підприємства (табл. 9.4).

Таблиця 1

ОЦІНКА ДИНАМІКИ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ

№ п/пПоказникиНа початок поточного рокуНа кінець поточного
рокуВідхилення1Коефіцієнт абсолютної ліквідності0.080.16+O.OS2Проміжний
коефіцієнт покриття0,611,38+0,773Загальний коефіцієнт покриття 3.1.
Фактичний1,22,5+1.33.2. Нормативний Кожне підприємство, виходячи з
конк)ч : [ііх умов господарювання та власних показників, визначає свій
нормативний коефіціент покриття.1,612,13+0,524Коефіцієнт поточної
ліквідності2.83,0+0,25Коефіцієнт критичної оцінки1.51 2-0,36Період
інкасації дебіторської заборгованості (днів)6559-67Обертання
матеріальних запасів (днів)4,03,4-0,68Тривалість кредиторської
заборгованості (днів)6258-49Співвідношення довгострокових зобов’язань
перед кредиторами та довгострокових джерел фінансування підприємства
(коефіцієнт довгострокових зобов’язань)0,0350.8+0,4510Коефіцієнт
поточної заборгованості0.450,52+0.0~11Співвідношення вхідних грошових
потоків та заборгованості кредиторам0,130,17+0,0412Співвідношення
вхідних грошових потоків та довгострокових зобов’язань перед
кредиторами0,250.23-0.0213Обертання постійних
активів3.03,1+0,114Обертання всіх активів1.111.18+0,07Із таблиці можна
зробити висновок, що в ліквідності підприємства сталися істотні зміни.
Так, наприкінці поточного року проти його початку становище з абсолютною
ліквідністю відносно нормалізувалось. Однак фактичне значення
коефіцієнта абсолютної ліквідності 0,16 усе ще залишається нижчим за
норму (0,2-0,35).

Нормативний коефіцієнт покриття, розрахований за даними підприємства,
діяльність якого аналізується, суттєво збільшився за рахунок збільшення
дебіторської заборгованості та матеріальних запасів у межах необхідної
потреби.

Порядок розрахунку нормативного коефіцієнта покриття подано у табл. 9.5.

Таблиця 2

РОЗРАХУНОК НОРМАТИВНОГО КОЕФІЦІЄНТА ПОКРИТТЯ, тис. гри.

№ п/пПоказникиЗначення показниківВідхиленняна початок поточного рокуна
кінець поточного року1Матеріальні запаси в межах необхідної
потреби314,2443,2+129.02Іісзнадійна (довгострокова) дебіторська
заборгованість33,542,7+9.23Короткострокова крслиторска
заборгованість570,0430,0-140,04Нормативний коефіцієнт покриття

picscalex100010009000003540100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028004e0091200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffc0ffffffa0090000400400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
4002e2000500000013024002de0810000000fb0280fe0000000000009001000000020002
001053796d626f6c0002040000002d01010008000000320a1203f60801000000fa000800
0000320a2204f60801000000fb0008000000320aa201f60801000000f90008000000320a
1203400001000000ea0008000000320a2204400001000000eb0008000000320aa2014000
01000000e90008000000320aae01fa05010000002b0008000000320aae01c40201000000
2b0015000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e000087040000002d01020004000000f001010008000000320acc033a050100
0000290008000000320acc03860401000000330008000000320acc030804010000002800
08000000320aae014c0801000000290008000000320aae01980701000000330008000000
320aae011a0701000000280008000000320aae012e0501000000290008000000320aae01
6e0401000000320008000000320aae01e40301000000280008000000320aae01f8010100
0000290008000000320aae01560101000000310008000000320aae01f600010000002800
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001020003000000
00001.612,13+0,52

Таким чином, при зростанні за рік суми матеріальних запасів у межах
необхідної потреби, безнадійної (довгострокової) заборгованості на 138,2
тис. грн. та при зниженні короткострокової кредиторської заборгованості
на 140 тис. грн. нормативний коефіцієнт покриття збільшився на 0,52
пункта. Водночас фактичний коефіцієнт покриття збільшився на 1,3 пункта,
тобто більше ніж удвічі. Загальний коефіцієнт покриття по підприємству
на початок минулого періоду був нижчим за нормативний на 0,41
відсоткового пункта. За період, що аналізується, він значно зріс і став
вищим за нормативний коефіцієнт покриття на 0,37 відсоткового пункта, що
слід оцінити позитивно.

Проміжний коефіцієнт покриття за поточний рік порівняно з минулим зріс
на 0,77 відсоткового пункта і перевищив мінімально допустиме значення
(0,7-0,8). Коефіцієнт поточної ліквідності за цей період зріс із 2,8 до
3,0 і за обидва роки перевищив максимально допустиме нормативне значення
(2).

Як негативну можна оцінити ситуацію з періодом інкасації дебіторської
заборгованості, що є досить тривалим (65 днів). Слід відзначити як
позитивний фактор те, що за рік сталося певне (хоч і незначне) зменшення
його тривалості. Показник обертання матеріальних запасів за аналізований
період також знизився на 0,6 дня, що слід оцінити позитивно.

Проте в нашого підприємства співвідношення довгострокових зобов’язань
перед кредиторами та довгострокових джерел фінансування нижче за
середньогалузеве (1,0). До того ж це співвідношення є порівняно високим
і має тенденцію до збільшення (на 0,45 відсоткового пункта).

Коефіцієнт поточної заборгованості поступово зростає, що слід оцінити
позитивно. Коефіцієнт співвідношення вхідних грошових потоків та
заборгованості збільшився, що сприятиме підвищенню ліквідності
підприємства. Такого самого висновку можна дійти, аналізуючи
співвідношення вхідних грошових потоків та довгострокових зобов’язань
перед кредиторами.

2.Платоспроможність підприємства.

Аналіз ліквідності доповнюється аналізом платоспроможності, яка
характеризує спроможність підприємства своєчасно й повністю виконати
свої платіжні зобов’язання, які випливають із кредитних та інших
операцій грошового характеру, що мають певні терміни сплати.

Аналіз платоспроможності підприємства доцільно здійснювати як за
поточний, так і на прогнозований період.

Поточну платоспроможність доцільно оцінювати на підставі звітного
балансу, порівнюючи платіжні засоби з терміновими зобов’язаннями з
використанням платіжного календаря.

Відношення надходження коштів до довгострокової заборгованості за рік,
що аналізується, зросло на 2,7 пункта, що слід оцінити позитивно:
підприємство має досить коштів, щоб задовольнити не тільки поточні, а й
довгострокові потреби. Наступний показник — відношення суми прибутку (до
сплати податків) і постійних витрат до постійних витрат — у періоді, що
аналізується, є нижчим за три попередні показники. Це свідчить про те,
що підприємство має можливість здійснювати постійні витрати. Індикатором
платоспроможності підприємства є відношення суми надходжень коштів і
постійних витрат. У підприємства цей показник становить 4,8 за минулий
рік і 5,2 за поточний рік, тобто він збільшився на 0,4 відсоткового
пункта. Це свідчить про те, що стан платоспроможності підприємства
відносно нормальний. Однак цей показник майже не збільшився. Доцільно
оцінювати його в динаміці за триваліший період. Показник відношення
активів до довго- та середньострокової заборгованості в підприємства
зріс на 0,4 відсоткового пункта за рік.

Це свідчить про те, що вся довгострокова заборгованість підприємства
може бути оплаченою за рахунок його активів. Відтак захищеність
одержаних підприємством кредитів можна визнати достатньою.

Відношення чистого прибутку до всієї суми активів має в підприємства
тенденцію до зростання, що свідчить про збільшення (хоч і невелике) його
прибутковості.

Література:

1. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р.

2. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р.

3. Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1992 р.

4. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 липня 1991 р.

5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20 березня 1991
р.

6. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991

7. Закон України «Про систему оподаткування» від 18 лютого 1997 р.

8. Закон України «Про банкрутство» // Відомості Верховної Ради України.

9. 1992. — №31.

10. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про податкування
прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р.

11. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р.

12. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р.

13. Закон України «Про приватизаційні папери» від 6 березня 1992 р.

14. Закон України «Про лізинг» від 16 грудня 1997 р.

15. Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» // Відомості
Верховної Ради України. — 1992. — №2.

16. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне
страхування»

17. від 26 червня 1997 р.

18. Закон України «Про збір на обов’язкове соціальне страхування» від 26
червня 1997р.

19. Закон України «Про державний бюджет України на 1999 р.» від 31
грудня 1998 р.

20. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17
грудня 1999р.

21. Закон України від 13 лютого 1998 р. «Про внесення змін до Декрету
Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян».

22. Закон України від 22 лютого 2000 р. «Про внесення змін до Закону
України «Про підприємництво».

23. Закон України від 30 червня 1999 р. «Про внесення змін до Закону
України «Про банкрутство».

24. Закон України від 20 травня 1999 р. «Про Національний банк України».

25. Закон України від 4 листопада 1999 р. «Про запровадження єдиного
бору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон
України».

26. Закон України від 20 травня 1999 р. «Про внесення змін до Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

27. Закон України від 18 листопада 1999 р. «Про внесення змін до Декрету
Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір».

28. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

29. Україні» від 16 липня 1999 p. №996-XIV.

30. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань оподаткування» від 2 березня 2000 р.

31. Закон України «Про Державний бюджет України на 2000 р.» від 17
лютого 2000 р. №1458.

32. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Державного
інноваційного фонду» від 18 лютого 1992 р.

33. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ від 19.04.94 р. № 279
«Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних
підприємств та організацій та джерела їх покриття».

34. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про
порядок санації державних підприємств» // Зібрання постанов Уряду
України. — 1994. — № 5.

35. Типове положення по плануванню обліку і калькулюванню собівартості
продукції (робіт, послуг) в промисловості. Затверджено постановою КМУ
26.04.96 p., №473.

36. Типове положення по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено
постановою КМУ 23.04.96 р. № 452.

37. Типове положення по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості
продукції будівельно-монтажних робіт. Затверджено постановою КМУ

Похожие записи