.

Особливості управлінського обліку витрат будівельного виробництва (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2520
Скачать документ

Реферат на тему:

Особливості управлінського обліку витрат будівельного виробництва

Господарська діяльність будівельних організацій, незважаючи на
динамічний розвиток, здійснюється в умовах конкуренції та наростаючої
невизначеності бізнес-ситуації, неясності і невизначеності в кінцевих
результатах. Саме тому перед організаціями постає завдання по-новому
вирішувати проблему виживання та розвитку, створювати механізми, що
дають можливість приймати скоординовані та ефективні управлінські
рішення. Бізнес-діяльність можна представити у вигляді інформаційного
потоку, що протікає в часі і просторі. Сучасний бухгалтерський облік як
система фінансового, управлінського та податкового обліку формує основну
частину даного інформаційного потоку.

Таким чином, бухгалтерський облік забезпечує кількісною інформацією
процес прийняття і реалізації управлінських рішень.

Традиційний бухгалтерський облік зазвичай концентрується на внутрішній
діяльності організації і розглядає зовнішні партнерські взаємозв’язки
лише формально. У такій ситуації підприємствам необхідно було
переглянути традиційний підхід до управлінського обліку. З’явилася
необхідність використати досвід у плануванні, аналізі і контролі
витратами, накопичений у відносно стабільному середовищі бізнесу, для
досягнення цілей і реалізації стратегій організації в умовах зовнішнього
й внутрішнього середовища самого підприємства, яке швидко й
непередбачено змінюється; треба було перейти від застарілих методів
розподілу та аналізу витрат «по факту» до сучасної концепції
стратегічного управління витратами. В загальних рисах під стратегічним
управлінням витратами розуміється аналітична система для співвіднесення
значимої бухгалтерської інформації зі стратегією фірми. Більш глибоке
розуміння стратегічного управлінського обліку витрат припускає детальне
знання структури, специфіки поведінки витрат, уміння управляти витратами
при зміцненні позиції на ринку і досягненні стійкої переваги перед
конкурентами. Це пов’язано з тим, що необхідно не тільки оцінити, як
управлінське рішення вплине на фінансовий стан підприємства в цілому і
чи відповідає це рішення стратегії підприємства, але і який вплив
здійснюють результати діяльності окремих одиниць бізнесу (центрів
відповідальності) на процес реалізації стратегії.

Як елемент облікового інформаційного простору стратегічний управлінський
облік оперує своєю системою прийомів дослідження. У даній системі
прийомів поряд із загальнонауковими та спеціальними базовою основою є
елементи методу бухгалтерського обліку, і зокрема прийом калькулювання.
Традиційними методами обліку витрат і калькулювання у вітчизняній і
закордонній практиці є попроцесний, позамовний, попередільний,
нормативний, стандарт-кост і директ-костінг. Наприкінці минулого
століття сформувалися і успішно застосовуються донині такі стратегічно
значущі методи та прийоми калькуляції, як цільова калькуляція
(таргет-костінг), поопераційне калькулювання (АВС, АВ-костінг),
калькуляція життєвого циклу, калькулювання в системі керування J I T
(«точно в строк») та ін.

Питання управлінського обліку витрат висвітлено в роботах Бутинця Ф.Ф.,
Малюги Н.М., Голова С.Ф., Грабової Н.Н., Друрі К., Карпової Т.П.,
Наринського А.С., Пушкар М.С., Хомина П.Я. та інших вітчизняних і
зарубіжних вчених. В основному в цих роботах розкрито ділянку обліку на
промислових підприємствах. Проте методика обліку виробничих витрат на
підприємствах будівельної галузі на сьогодні в науковій літературі
висвітлена, на наш погляд, недостатньо і потребує подальших досліджень.

Метою даної роботи є висвітлення особливостей ведення управлінського
обліку витрат в будівельних організаціях.

Галузевими особливостями будівельного виробництва є:

1) тривалість операційного циклу. Якщо на багатьох виробництвах він
становить кілька годин, днів або місяців, то спорудження будівлі може
тривати рік, два, а то й більше;

2) неоднотипність будівельних процесів і кінцевої продукції;

3) виробничий процес у будівництві проводиться на нерухомих об’єктах при
рухомому характері роботи робітників, будівельних машин та механізмів;

4) процес будівництва є довготривалим, що в обліку відображається
поступовим нагромадженням витрат за об’єктами через незавершене
будівництво до здачі об’єкта замовнику;

5) організаційно-технічною особливістю будівництва є наявність
безцехової структури, тому загальновиробничі витрати обліковують як
накладні на одному рахунку;

6) будівельним підприємствам надано право самостійно розширювати
номенклатуру статей витрат на здійснення будівельних робіт, виходячи з
прийнятих об’єктів обліку й економічної доцільності;

7) загальновиробничі витрати не поділяються на постійні та змінні,
відповідно не існує розподілу постійних загальновиробничих витрат на
постійні розподілені та постійні нерозподілені;

8) специфічною статтею витрат будівельних підприємств є витрати з
експлуатації будівельних машин і механізмів, які обліковуються на
рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»;

9) залежність від рельєфу місцевості, кліматичних, сейсмологічних умов
та особливостей ґрунту;

10) жоден будівельний процес не починається без закінчення попереднього,
і будівельна продукція не накопичується на складах;

O

U

U

gd”t

ність будівельно-монтажних робіт за їх видами та складністю. Іноді при
будівництві об’єкта одночасно беруть участь декілька
будівельно-монтажних організацій, кожна з яких здає свою частину
кінцевої продукції.

Виходячи з концепції єдиного облікового інформаційного простору та
особливостей будівельного виробництва, стратегічний управлінський облік
витрат розглядається із системних позицій бухгалтерського обліку, що
дозволяє виділити наступні основні риси формування облікової системи
будівельного виробництва.

1. Будівельний ринок включає такі елементи, як інвестори, замовники,
забудовники, підрядники, промислові підприємства з виробництва
будівельних матеріалів, проектно-дослідницькі організації й ряд інших.
Облікова система в частині стратегічного управління повинна відображати
цю специфіку: наприклад, у забудовника основний акцент повинен бути
зроблений на організацію облікового процесу капітальних вкладень та
джерел їхнього фінансування, а у підрядника – на облік власних
виробничих витрат, прийнятих субпідрядних робіт, реалізації кінцевої
продукції або виконаних етапів робіт.

2. Будівельні організації, як правило, включають підрозділи основного,
допоміжного та обслуговуючого виробництв, що визначає традиційно окреме
відображення витрат і фінансових результатів. Але й в основній
діяльності поєднується кілька видів виробництв – будівельне, промислове,
транспортне і т.д., для обліку витрат яких кожна будівельна організація
створює ексклюзивну систему управлінського обліку.

3. Тривалість у часі виробництва будівельної продукції (тривалість
виробничого циклу), що обумовлює специфіку нагромадження витрат і
формування собівартості кінцевої будівельної продукції та можливість
вибору методу визначення кінцевого фінансового результату з урахуванням
тимчасового лагу (довгостроковості характеру робіт).

Стратегічний облік витрат за видами діяльності будівельної організації,
спираючись на традиційні елементи і прийоми управлінського обліку,
повинен забезпечити одержання системної інформації з місць виникнення
витрат, за центрами відповідальності і в розрізі статей витрат та їхніх
елементів у складі кожного виду діяльності.

Собівартість завжди розглядалася як центральна і постійна категорія
бухгалтерського обліку, але ідеологія контролю витрат повинна
відповідати вимогам конкретного історичного моменту макро- і
мікроекономіки. Відповідно до сучасної теорії управлінського обліку не
можна об’єктивно і повно відповістити на запитання про те, скільки
коштує виробництво продукту, без його глибокого розгляду. Управляти
виробництвом за допомогою бухгалтерської собівартості в силу її
ретроспективності і виявляти резерви розвитку виробництва в сучасних
умовах або досить важко, або взагалі неможливо.

Сучасний стан ринку будівельної продукції характеризується високою
чутливістю попиту відносно ціни. Стратегічне управління витратами
вимагає особливої уваги з боку менеджерів щодо питання залучення
субпідрядників, тобто порівняння витрат на виконання робіт власними
силами або силами субпідрядників. У цьому випадку можна використати
елементи цільового калькулювання собівартості будівельного продукту
(таргет-костінг). Основною відмінною рисою цільової калькуляції є
підтримка стратегії зниження витрат ще на стадії проектування продукту.
Відправною точкою калькулювання буде вважатися встановлення договірної
вартості виконання деяких будівельних робіт (замовлення). Визначена ціна
формує основу для розрахунку визначених витрат або цільової собівартості
замовлення. Розмір визначених витрат – це ціль, до якої повинна прагнути
будівельна організація. Визначені витрати є інструментом превентивного
контролю та економії витрат ще на стадії проектування.

Розглянуті особливості облікової технології калькулювання собівартості
продукції будівельного виробництва в інформаційному полі стратегічного
управлінського обліку побудовані на основі концепції єдиного облікового
простору, але акценти з інформаційного забезпечення оперативного
управління переміщуються на стратегічне управління. Застосування в
обліковій практиці концепцій стратегічного управлінського обліку
дозволяє системі бухгалтерського обліку відображати не тільки
ретроспективний погляд на господарську діяльність, але й працювати на
випередження можливих подій і тенденцій.

Література:

Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І., Бухгалтерський облік в Україні: Навч.
посіб. – Львів: Інтелект-Захід, 2005. – 1072 с.

Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз в будівництві. – К.: Кондор, 2007. –
236 с.

Дакньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я., Бухгалтерський облік в галузях
економіки: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 243 с.

Ушацький С.А., Шейко Ю.П., Тригер Г.М. та ін.. Організація будівництва:
Підручник. – К.: Кондор, 2007. – 521 с.

Лісна І. Бухгалтерський облік в будівництві. //Бухгалтерський облік і
аудит. – 2005. – № 103. – С. 37-43

Задорожний З. Проблеми управлінського обліку витрат на оплату праці в
будівництві. //Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №10. – С.37-42

Бойцова Н., Суворова С. Методические аспекты управленческого учета
затрат строительного производства. // Проблемы теории и практики
управления. – 2006. – №5. – С.57-63.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020