.

Особливості складання балансу для субєктів малого підприємництва за П(С)БО 25 (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3186
Скачать документ

Реферат на тему:

“Особливості складання балансу для субєктів малого підприємництва за
П(С)БО 25”

Під фінзвітністю мається на увазі бухгалтерська звітність підприємства,
що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух
коштів за визначений період.

Звітним періодом для фінзвітності є календарний рік.

Суб’єкти малого підприємництва (такими, відповідно до Закону № 2063,
вважаються юрлица – СПД, у яких, середньооблікова чисельність працюючих
за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 чоловік і обсяг
річного валового доходу не перевищує 500000 євро, а так само, якщо в
їхньому статутному фонді частка внесків, що належать засновникам –
юрособам, що не є суб’єктами малого підприємництва, не перевищує 25 %.),
складають фінзвітність (як річну, так і квартальну) за спрощеною формою,
визначеною в П(С)БО № 25, до складу якої входять:

1) Баланс (форма № 1-м);

2) Звіт про фінансові результати (форма № 2-м).

Пунктом 5 Порядку № 419 встановлена наступна періодичність надання
фінзвітності :

У випадку відправлення звітності поштою – датою надання звітності
вважається дата, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку.

а) квартальної (проміжної) – не пізніше 25 числа місяця, наступного за
звітним кварталом;

Крім зведеної і консолідованої фінансової звітності, що складається
об’єднаннями підприємств.

б) річної – не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

Більшості СПД, що займаються ремонтом побутової техніки, досить надавати
фінзвітність в органи статистики.

Звітність по податках і зборах (обов’язкових платежах)

Законом про систему оподатковування передбачено 25 загальнодержавних і
14 місцевих податків і зборів. У дійсності платежів навіть більше, адже
є ще єдиний податок із суб’єктів малого підприємництва, введений Указом
№ 727, а також три соціальних збори (“по тимчасовій непрацездатності”,
“по безробіттю” і “по нещасним випадкам на виробництві”).

Терміни подання звітності встановлюються законодавством, на підставі
якого здійснюється нарахування і/чи сплата податку, збору (обов’язкового
платежу).

З моменту подання податкової декларації, податкове зобов’язання платника
вважається погодженим (п. 5.1 ст. 5 Закону № 2181) і повинно бути
сплачене у встановлені цим законом терміни – протягом 10 календарних
днів після граничних термінів подання податкової декларації.

Будь-яку податкову декларацію можна направити поштою з повідомленням про
вручення (п.п. 4.1.7). Термін відправлення поштою: не пізніше десяти
календарних днів до закінчення граничних термінів подання, установлених
Законом № 2181 для відповідного звітного періоду.

Якщо декларація направляється поштою через те, що її не захотіли
прийняти працівники контролюючих органів (а вони зобов’язані це
зробити), десятиденний термін не діє – головне, щоб декларація була
передана пошті до витікання граничного терміну.

У таблиці 1 на наступній сторінці наведені дані про основні види
податкової звітності, при цьому не усі з наведених форм звітності
відповідають визначенню податкової декларації. Зокрема, не є податковими
деклараціями форми, зазначені в пунктах 4 і 12 таблиці 1.

Таблиця 1

№ п/п Форма звітності Періодичність і терміни представлення

1 ПДВ: а) Декларація для платників, у яких звітним періодом є місяць 7
Місяць – протягом 20 календарних днів після звітного місяця

б) Декларація для платників, у яких звітним періодом є квартал Квартал
– протягом 40 календарних днів після звітного кварталу

2 Акцизний збір – Розрахунок Місяць – протягом 20 календарних днів
після звітного місяця

3 Податок на прибуток підприємств: а) Декларація про прибуток за січень
і 11 місяців 2003 року 11 місяців 2003 року – протягом 20 календ. днів
після звітного періоду

б) Декларація про прибуток підприємств Протягом 40 календ. днів після
звітного періоду

4 Прибутковий податок із громадян – ф. № 8ДР Квартал – до 15 числа
місяця, наступного за звітним кварталом

5 Земельний податок – Зведений розрахунок суми земельного податку з
додатками Рік – до 1 лютого звітного (податкового) року 8

6 Податок із власників транспортних засобів і інших самохідних машин і
механізмів – Розрахунок Рік – протягом 60 календарних днів після
закінчення року 9

7 Збір за спецвикористання водних ресурсів – Розрахунок Квартал –
протягом 40 календарних днів після звітного кварталу

8 Збір за забруднення навколишнього природного середовища -Розрахунок

9 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмільництва – Звіт
Місяць – протягом 20 календарних днів після звітного місяця

10 Комунальний податок – Розрахунок Квартал – протягом 40 календарних
днів після звітного кварталу

11 Інші місцеві податки і збори (обов’язкові платежі). Місяць –
протягом 20 календарних днів після звітного місяця

Квартал. – протягом 40 календарних днів після звітного кварталу

12 Єдиний податок із юросіб 10 – Розрахунок Місяць – до 20 числа
місяця, наступного за звітним кварталом

13 Звіт про суми отриманих пільг (ф. № 1-ПП) Квартал – не пізніше 25
числа місяця, наступного за звітним кварталом

Рік – не пізніше 20 лютого наступного за звітним року

Місячний податковий період по ПДВ можуть обрати платники ПДВ, у яких
обсяг оподатковуваних ПДВ операцій за попередній календарний рік не
перевищує 7200 НМДГ (пп. 7.9.2 ст. 7 Закону про ПДВ).

По нововідведених земельних ділянках розрахунок необхідно представити
протягом місяця з дня виникнення права чи власності користування такими
ділянками.

Для річного звітного періоду такі граничні терміни встановлені пп.
4.1.4. “у” п. 4.1 ст. 4 Закону № 2181. Крім того, по придбаним на
протязі року транспортним засобам розрахунок надається протягом 10 днів
після державної. реєстрації.

Виходячи з переліку податків у ст. 6 Указу № 727, від яких звільнені
платники єдиного податку, вони не представляють звітність по: ПДВ
(тільки “єдиноподатники – 10 %”), податку на прибуток, земподаток, збору
за спецвикористання водних ресурсів, комунальному податку. Що ж
стосується звітності по пенсійному збору і соціальних внесках, також
зазначених у ст. 6 Указу № 727, то “єдиноподатники” складають звітність
по таким зборам тільки в частині утримань із зарплати найманих
робітників.

У випадку виявлення помилки в декларації за минулий звітний (податковий)
період підприємство має право представити податковому органу уточнюючий
розрахунок (п. 5.1 ст. 5 Закону № 2181). У випадку, якщо виявлена
помилка призвела до виникнення недоплати, платникові податків слід до
початку перевірки його податковим органом зробити наступне (п. 17.2 ст.
17 Закону № 2181):

а) самостійно погасити суму недоплати;

б) нарахувати і сплатити штраф у розмірі 5 % недоплати.

У таблиці 2 приведені зведення по “пенсійно-соціальним” зборам 11 .

11 З усіх приведених у ній форм звітності податковою декларацією
вважається тільки форма, зазначена в п. 1 таб. 2. Відповідно, санкції за
несвоєчасне представлення податкової декларації в розмірі 10 ннмдг (пп.
17.1.1 ст. 17 Закону № 2181) застосовується тільки до неї.

Таблиця 2

№ п/п Форма звітності Періодичність і терміни представлення

1 Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: а) Розрахунок
Місяць. Протягом 20 календ. днів після звітного місяця

б) Комплект документів первинної звітності в систему персоніфікованого
обліку Рік. До 1 квітня року, наступного за звітним

2 Збір на загальнодержавне соцстрахування в зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності – Звіт Квартал. Не пізніше 20 числа місяця,
наступного за звітним періодом

3 Збір на загальнообов’язкове державне соцстрахування на випадок
безробіття – Розрахункова відомість Квартал. Не пізніше 10 числа
місяця, наступного за звітним кварталом

Рік. Не пізніше 15 січня наступного за звітним року

4 Збір на соцстрахування від нещасного випадку на виробництві і
професійних захворювань – Розрахункова відомість Квартал. До 20 числа
місяця, наступного за звітним кварталом

Рік. До 25 січня наступного за звітним року

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва

1. Баланс 1

на ____________________ 200_ р.

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив Код

рядка На початок звітного року На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи      

Незавершене будівництво 020 СДп. 2 15 СДк.15

Основні засоби:      

Залишкова вартість 030 (СДп.10+СДп.11+ СДп.12)- СКп.13
(СДк.10+СДк.11+ СДк.12)- СКк.13

Первісна вартість 031 СДп.10+СДп.11+ СДп.12 СДк.10+СДк.11+ СДк.12

Знос 032 СКп.13 СКк.13

Довгострокові фінансові інвестиції 040 СДп.14 СДк.14

Інші необоротні активи 070 СДп.16+СДп.17+ СДп.18+ СДп.19
СДк.16+СДк.17+ СДк.18+

СДк.19

Усього за розділом I 080 Сума значень рядків 020+030+040+070 Сума
значень рядків 020+030+040+070

II. Оборотні активи      

Виробничі запаси 100 СДп.20+СДп.21+ СДп.22+

СДп.23+СДп.24+ СДп.25 СДк.20+СДк.21+ СДк.22+ СДк.23+СДк.24+ СДк.25

Готова продукція 130 СДп.26+СДп.27+ СДп.28 СДк.26+СДк.27+ СДк.28

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      

Чиста реалізаційна вартість 160 (СДп.36+СДп.34)- СДп.38
(СДк.36+СДк.34)- СДк.38

Первісна вартість 161 СДп.36+СДп.34 СДк.36+СДк.34

Резерв сумнівних боргів 162 СДп.38 СДк.38

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170
СДп.641+СДп.642 СДк.641+СДк.642

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 СДп.37+СДп.63+ СДп.65+
СДп.68 (без врахування відсотків за кредит по 684) СДк.37+СДк.63+
СДк.65+

СДк.68 (без врахування відсотків за кредит по 684)

Поточні фінансові інвестиції 220 СДп.352 СДк.352

Грошові кошти та їх еквіваленти:      

В національній валюті 230 СДп.301+СДп.311+ СДп.313+СДп.331+ СДп.333+
СДп.351 СДк.301+СДк.311+ СДк.313+СДк.331+ СДк.333+ СДк.351

В іноземній валюті 240 СДп.302+СДп.312+ СДп.314+СДп.332+ СДп.334+
СДп.351 СДк.302+СДк.312+ СДк.314+СДк.332+ СДк.334+ СДк.351

Інші оборотні активи 250 СДп.643+СДп.644 СДк.643+СДк.644

Усього за розділом II 260 Сума значень рядків 100+130+160+
170+210+220+ 230+240+250 Сума значень рядків 100+130+160+ 170+210+
220+230+240+ 250

III. Витрати майбутніх періодів 270 СДп.39 СДк.39

Баланс 280 Сума значень рядків 080+260+270 Сума значень рядків
080+260+270

1 Усі обмеження щодо включення до балансових статей залишків по тих чи
інших рахунках/субрахунках справедливі і для форм, затверджених П(С)БО
25.

2 СДп – сальдо дебетове на початок звітного періоду; СДк – сальдо
дебетове на кінець звітного періоду; СКп – сальдо кредитове на початок
звітного періоду; СКк – сальдо кредитове на кінець звітного періоду.

Пасив Код

рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал      

Статутний капітал 300 СКп.40 СКк.40

Додатковий капітал 320 СКп.41+СКп.42 СКк.41+СКк.42

Резервний капітал 340 СКп.43 СКк.43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 СКп.441 (СДп.442)
СКк.441 (СДк.442)

Неоплачений капітал 360 ( СДп.45+СДп.46 ) ( СДк.45+СДк.46 )

Усього за розділом I 380 Сума значень рядків 300+320+340+350 (у разі
отримання прибутку) -350 (у разі отримання збитку)-360 Сума значень
рядків 300+320+340+350 (у разі отримання прибутку) -350 (у разі
отримання збитку)-360

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430
СКп.47+СКп.48 СКк.47+СКк.48

III. Довгострокові зобов’язання 480 СКп.50+СКп.51+ СКп.52+
СКп.53+СКп.54+ СКп.55 СКк.50+СКк.51+ СКк.52+ СКк.53+СКк.54+ СКк.55

IV. Поточні зобов’язання      

Короткострокові кредити банків 500 СКп.60+СКп.684 (тільки відсотки за
кредит) СКк.60+СКк.684 (тільки відсотки за кредит)

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 СКп.61
СКк.61

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
СКп.62+СКп.63 СКк.62+СКк.63

Поточні зобов’язання за розрахунками:      

З бюджетом 550 СКп.641+СКп.642 СКк.641+СКк.642

Зі страхування 570 СКп.65 СКк.65

З оплати праці 580 СКп.66 СКк.66

Інші поточні зобов’язання 610 СКп.67+СКп.68+ СКп.372+ СКп.643+СКп.644
СКк.67+СКк.68+ СКк.372+ СКк.643+СКк.644

Усього за розділом IV 620 Сума значень рядків 500+510+530+550+
570+580+ 610 Сума значень рядків 500+510+530+ 550+570+ 580+610

V. Доходи майбутніх періодів 630 СКп.69 СКк.69

Баланс 640 Сума значень рядків 380+430+480+ 620+630 Сума значень
рядків 380+430+480+ 620+630

Що стосується звіту про фінансові результати, то при заповненні форми
№2-м необхідно оперувати в першу чергу даними про обороти за рахунками
обліку доходів і витрат (класів 7, 8 і 9).

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Продовження додатка до П(С) БО 25

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 лютого 2001 р. N
101)

2. Звіт про фінансові результати

за __________________ 200_ р.

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття Код

рядка За звітний період

1 2 3

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Обороти за кредитом субрахунків 701,702,703

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 Обороти за дебетом
субрахунків 701,702,703 (у кореспонденції із кредитом 641 в частині
непрямих податків і зборів) плюс оборот за субрахунком 704 (без ПДВ) у
частині вирахувань з доходу плюс Обороти за дебетом 702,703 у частині
сум, які належні до перерахування третім особам (за договорами комісіі,
підряду, доручення тощо), тобто не є власними доходами даного
підприємства

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(010 – 020) 030 Рядок 010-020

Інші операційні доходи 040 Оборот за кредитом рахунку 71 (без
врахування ПДВ)

Інші звичайні доходи 050 Обороти за кредитом рахунків 72,73,74 (без
врахування ПДВ)

Надзвичайні доходи 060 Обороти за кредитом рахунку 75

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 Сума значень рядків
030+040+050+060

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової
продукції 3 080 (СДк.23+СДк.24+СДк.25) – (СДп.23+СДп.24+СДп.25) 4

Матеріальні затрати 090 ( Оборот за рахунком 80 )

Витрати на оплату праці 100 ( Оборот за рахунком 81 )

Відрахування на соціальні заходи 110 ( Оборот за рахунком 82 )

Амортизація 120 ( Оборот за рахунком 83 )

Інші операційні витрати 130 ( Оборот за рахунком 84 )

у тому числі 131 (Розшифровка обороту по Д-т84 сплати суб’єктами
малого підприємництва таких податків, як єдиний, плати за спеціальний
торговельний патент, фіксований сільськогосподарський податок – для
сільгоспвиробників тощо)

  140 Оборот за кредитом рахунку 28 до дебету субрахунку 791 5

Інші звичайні витрати 150 (Обороти за дебетом рахунку 85 в частині
інших звичайних витрат)

Надзвичайні витрати 160 (Обороти за дебетом рахунку 85 в частині
надзвичайних витрат)

Податок на прибуток 170 (Обороти за дебетом рахунку 85 в
кореспонденції з кредитом 641/податок на прибуток)

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 +
170) 180 (Сума значень рядків 090+100+110+120+ 130+140+150+160+
170+/-080)

Чистий прибуток (збиток) (070 – 180) 190 Додатне значення різниці
рядок 070- рядок 180

(Від’ємне значення різниці рядок 070- рядок 180)

3 Цей рядок заповнюється тими суб’єктами підприємницької діяльності, які
здійснюють виробничу діяльність і мають на кінець звітного періоду
залишки незавершеного виробництва, готової продукції. Якщо ці
підприємства не ведуть облік витрат виробництва по рахунку 23,
можливість чого передбачена для них чинним законодавством, то вартість
незавершеного виробництва визначається за методикою, наведеною в п.44
П(С)БО 25.

4 Можливе від’ємне значення.

5 Торговельні організації собівартість реалізованих товарів до
матеріальних затрат не включають, а показують у рядку 140.

Зауважимо, що таблиця по заповненню звітних форм, які передбачені П(С)БО
25, складена виходячи з того, що суб’єкт малого підприємництва
використовує згідно своєї облікової політики План рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України
від 30.11.99р. №291 з використанням 8-го класу рахунків та
невикористанням класу 9. Якщо підприємство веде облік за спрощеним
Планом рахунків, затвердженим наказом Мінфіну України від 19.04.2001р.
№186, то потрібно враховувати, що деякі рахунки, сальдо чи обороти по
яких відповідають певним статтям фінансової звітності (як показано вище)
даним суб’єктом просто не використовуються, і складання форм №1-м і №2-м
ще більше спрощується.

Нормативна база

1. Закон про бухоблік – Закон України “Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІ.

2. Порядок № 419 – Порядок подання фінансової звітності, затверджений
постановою КМУ від 28.02.2000 № 419.

3. П(С)БО № 1, 2, 3, 4 і 5 – затверджені наказом Мінфіну від 31.03.1999
№ 87.

4. Закон № 2181 – Закон України “Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами” від
21.12.2000 № 2181-III.

5. Наказ № 302 – наказ Мінфіну “Про Примітки до річної фінансової
звітності” від 29.11.2000 № 302.

6. Указ № 727 – Указ Президента України від 03.07.1998 № 727/98 “Про
спрощену систему оподатковування, обліку і звітності суб’єктів малого
підприємництва” (у редакції Указу від 28.06.1999 р. N 746/99).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020