46

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

Кафедра: бухгалтерського обліку і аудиту

Спеціальність: облік та аудит
Робота перевірена і

допущена до захисту

Зав.кафедрою_______

___________________

___________________

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

НА ТЕМУ : “Особливості обліку на підприємстві

роздрібної торгівлі – платника єдиного податку”

Студента IV курсу

бухгалтерсько-економічного

факультету

_________ _ ____

Науковий керівник

______________________.

_______________________

ЛЬВІВ – 2001

ПЛАН РОБОТИ

Стор.

ВСТУП………………………………………………………………………………………………3

Розділ 1.ТЕОРЕТИЧНІ І НОРМАТИВНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

ЄДИНОГО ПОДАТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ.

1.1 – Хто такі суб”єкти малого підприємництва……………………………………..6

1.2 – Елементи та умови переходу на облік по єдиному
податку…………….8

1.3 – Принцип розподілу сплачених сум єдиного податку………………………14

Розділ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ТОРГОВОГО

ПІДПРИЄМСТВА – ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ.

2.1 – Бухгалтерський облік за спрощеною системою
оподаткування……….16

2.2 — Характеристика та принципи підготовки
бухгалтерської звітності…….22

Розділ 3. ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ.

3.1 – Економічна доцільність спрощеної системи
оподаткування………… …29

3.2 – Переваги і недоліки спрощеної системи
оподаткування……………….33

3.3 – Основні завдання вдосконалення податкової системи
України………34

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………….38

Список літератури………………………………………………………………………………40

Додаток 1…………………………………………………………………………………………41

Додаток 2…………………………………………………………………………………………42

Додаток 3…………………………………………………………………………………………43

Додаток 4…………………………………………………………………………………………45

Додаток 5…………………………………………………………………………………………46

ВСТУП

Податкова система – це сукупність податків, зборів та інших
обов”язкових платежів і надходжень в бюджет та державні цільові
фонди, діючі у встановленому законом порядку. Мета, структура та
роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, яка
є виключним правом держави, яка здійснює її в країні
самостійно, виходячи з завдань соціально-економічного розвитку.
Через податки, пільги й фінансові санкції, а також обов”язки,
які є невід”ємною частиною системи оподаткування, держава висуває
єдині вимоги щодо ефективного ведення господарства в країні.

Податки є необхідним ланцюжком економічних відносин в
суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток та зміна
форми державного устрою завжди супроводжується перебудовою
податкової системи. В сучасному цивілізованому суспільстві податок
– основна форма доходів держави. Окрім цієї суто фінансової
функції податковий механізм використовується для економічного
впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку та
структуру, на стан науково-технічного прогресу. Податки відомі з
давніх-давен, ще на початку розквіту людської цивілізації. Їх
поява пов”язана з самими першими суспільними потребами.

В розвитку форм та методів стягнення податків можна виділити
три найбільших етапа. На першому етапі розвитку від
стародавнього світу до початку середніх віків держава не має
фінансового апарату для визначення та збору податків. Вона лише
визначає загальну суму засобів, яку бажає отримати, а збір
податків доручає місту або общині. Надто часто вона звертається
по допомогу відкупщиків. На другому етапі (XVI – початок XIX ст.)
в країні виникає мережа державних установ, в тому числі
фінансових, і держава бере частину функцій на себе: встановлює
квоту оподаткування, наглядає за процесом збору податків,
визначає цей процес більш-менш широкими рамками. Роль відкупщиків
податків в цей період ще дуже велика. І, накінець, третій,
сучасний етап – держава бере на себе усі функції встановлення і
стягнення податків, так як правила оподаткування встигли
відпрацюватися. Регіональні органи влади, місцеві общини
відіграють роль помічників держави маючи той чи інший ступінь
самостійності.

Система оподаткування України являє собою сукупність податків,
зборів, інших обов”язкових платежів в бюджет та надходжень в
державні цільові фонди, що стягуються у встановленому порядку.
На сьогодні її стан можна охарактеризувати як створення основ.

Здійснюючи дію на економіку, держава, як правило, переслідує
наступні основні цілі:

· досягнення постійного стійкого економічного зростання;

· забезпечення стабільності цін на основні товари та послуги;

· забезпечення повної зайнятості працездатного населення;

· створення системи соціальної захищенності громадян, насамперед
пенсіонерів, інвалідів, багатодітних;

· рівновага в зовнішньо –економічній діяльності.

Досягнути цих цілей одночасно практично неможливо. Знайти
збалансоване співвідношення – це і є головне в економічній
політиці держави.

Основним інструментом державного регулювання є податкова
політика і фінансовий вплив на приватне підприємництво.

За допомогою лише економічних регуляторів, властивих ринковому
господарству: оподаткування, кредитування, інвестування, держава
спонукає приймати бажані варіанти господарської діяльності, що
задовільняють суспільні потреби.

Через податки, пільги та фінансові санкції, а також
зобов”язання і відпові-

дальність, що виступають невід”ємною частиною системи
оподаткування, держава висуває єдині вимоги до ефективного
ведення господарства в Україні.

1.ТЕОРЕТИЧНІ І НОРМАТИВНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОБЛІКУ НА

ПІДПРИЄМСТВІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

1.1 Хто такі суб”єкти малого підприємництва.

Поняття суб”єктів малого підприємництва вперше було введено
Указом №456[1] у 1998 році. Одночасно з його підписанням
Президент України направив на розгляд до Верховної Ради
відповідний законопроект. У зв”язку з прийняттям Закону
№2063[2],який набрав чиннності 22 листопада 2000 року, умови
віднесення до суб”єктів малого підприємництва значно змінилися (з
цього моменту Указ №456 втратив чинність). Отже, розглянемо їх
детальніше.

Суб”єктами малого підприємництва є:

-фізичні особи, але про них мова не йде;

-юридичні особи — суб”єкти підприємницької діяльності будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, у яких
середньооблікова чисельність працюючих за календарний рік не
перевищує 50 осіб, а обсяг річного валового доходу – 500 тис.
євро.

Зміни, що торкнулися юридичних осіб, заслуговують на особливу
увагу. Так, якщо раніше обсяг виручки від реалізації продукції
(робіт, послуг) таких підприємств не повинен був перевищувати
1млн. грн. за календарний рік (виходячи з вимог Указу №456), то
у тепершній час обсяг річного валового доходу не повинен бути
більше 500 тис. євро (що складає близько 2,37 млн. грн.). З
розширенням кола суб”єктів малого підприємництва внаслідок
збільшення граничного обсягу валового доходу з”явилися і
додаткові обмеження: до суб”єктів малого підприємництва не
відносяться ломбарди, суб”єкти підприємництва, які займаються
гральним бізнесом, пункти обміну іноземної валюти, виробники та
імпортери підакцизних товарів. Незмінним залишилося обмеження за
чисельністю найманих працівників – не більш 50 осіб, а також
“невіднесення” до суб”єктів малого підприємництва довірчих
товариств, страхових компаній, банків, а також суб”єктів
підприємницької діяльності, більш 25% статутного фонду яких
належить юридичним особам, які не є суб”єктами малого
підприємництва.

Як відомо, значна частина суб”єктів малого підприємництва –
платники єдиного податку. У багатьох з них виникає питання: чи
відобразилася зміна законодавчої бази з питань віднесення до
суб”єктів малого підприємництва на обкладанні єдиним податком?
Простіше кажучи, чи збільшилася тепер гранична річна виручка
єдинників до бажаних 500 тис. євро? Але треба стерегтися – Закон
№2063 не є законом про оподаткування. Це означає, що збільшення
обсягу виручки (більше 1 млн. грн.), а також обмеження для
підприємств сфери грального бізнесу, виробників або імпортерів
підакцизних товарів і деякі інші не повинні застосовуватися
платниками єдиного податку. Тільки з прийняттям Закону про
спрощену систему оподаткування (проект якого дотепер знаходиться
на розгляді у Верховній Раді) і внесенням до нього зазначених
змін для платників єдиного податку можливі податкові наслідки.

Не слід плутати суб”єктів малого підприємництва з малими
підприємствами. Критерій віднесення підприємств до категорії
малих, а саме – чисельність працюючих залежно від галузі, до
якої належить підприємство, визначений у Законі №887. Наприклад,
установи науки і наукового обслуговування відносяться до малих
підприємств , якщо чисельність їх прцівників не перевищує 100
осіб, а підприємства промисловості і будівництва – 200 осіб.
Таким чином, підприємство може бути малим і при цьому не
відноситися до суб”єктів малого підприємництва, оскільки не
виконуються обмеження за

чисельністю (не більше 50 осіб). Такі підприємства, природно,
не можуть застосовувати спрощену систему бухгалтерського обліку та
звітності.

1.2 Елементи та умови переходу на облік по єдиному податку.

З?????я є??? ???у ??лює?ся У??м П????а У??? ?д 03.07.98 р. № 727 «Про
???? ???у ??????я, ??? ? ?і??? ?б’є?ів ??? ???є???? у ???ії У?? П????а
У??? ?д 28.06.99 р. № 746. С???у ???у вв??о з 01.01.99 р. П??ід ? ?ї —
???і??й, ??о ?б’є?? ???є???? ?я???і ??? ??о ???.

На ???? ????? ?? ?? с???? ???и ??????я, ??? ? ?і??? ???є?ся з ??х
????ів:

У?з П???н? У??? ?д 28.06.99 р. № 746 «П? ???? ???у ??????я, ??? ?
?і??? ?б’є?ів ??? ???є????;

П?я?к ???я К?? ??? ???в i ??? ?б’є?а ??? ???є???а — ю???? ??и, ?
????? ???? ??е? ??????я, ??? ? ?і??? (??з ДПА У??? ?д 13.10.98 р. № 477
у ???ії ??? ДПА У??? ?д 12.10.99 р. № 554);

П?я?к ??? ?і??? ?о ??о ??? є??? ???у ?б’є?? ??? ?д?????а — ю???ою
??ою (??з ДПА У??? ?д 12.10.99 р. № 555);

??з ДПА У??? ?д 12.10.99 р. № 553 «П? ?????ня ??и Р????у ??? є?н?о
???у ?б’є?? ??? ???є???а — ю???ою ??ою»;

П?я?к ?????я ? Ф?? ????о? ?????я ??ів, ????х ?д с? ?????о
??????????? ???у, єд??о ???у i ?д ???у ??і??? ???? ???ів, їх ??? ?
?????ня (????а К?і?? Мі???в У??? ?д 30.08.2000 р. № 1352); П???ня ?о
???? ??у ??????ого ??? ?б’є?ів ??? пі??є???а (??з Мі?і? У??? ?д

30.09.98 р. № 196 із ?і??, ????и ???м Мі?і? У??? ?д 25.02.2000 р. №
39).

С???ою ???ою ??????я ??? та ?і??? ??? ?????ся ю???і ??и ??-я?ї ??и ????і
? ??и, я?о:

???????? ?????ь ??юю?х ? ?к ? ????є 50 ???к;

?сяг ???и ?д ??і??ї ????ї (???в, ??т, ???) ? ????є

1 ?н. ?н.

В?я?и ???ля?:

???є??а, я? ??юю? із ?????ням ??і??? ???ів;

???і ?????, ???? ???ії, б??, і?і ????о-???? ? ???і??і ????і ????;

???є??а, у ????? ??і я?х ??? ????в i ?????в — ю???? ?іб, ? ? є
?б’є??и ??? ???є???а, ????ю? 25%;

?і?? ?я???ь ?з ????я ю???? ??и.

У ???у я?о ???є??о ????? ?????ь ?о ??ір ???и у ?і??у ????, ?, ???ю?
з ????? ?а??у, ?? ???о ???и ? ???? ???у ??????я, ??? ? ?і???.

Ч???і?ь ?????ся ???і?о ? І????ї ? ????? ?????і ??і??ів, ??я?х у
????у ?????? У??? (??з Мі??? У??? ?д 07.07.95 р. № 171). К???єм є
?р????і?? ?????ь у??о ????у в ?????і ??? ??я?с?. М???а ????? ??о ????а
??лює?ся

п. 3.4 ???? І????ї i ?ля?є в ?????у ??? ????у в ??? ?????ь ??і??ів,
??я?х ??? ??, ??дячи з ?? ?????? ?????. Ч?е???ь ??і??ів, ??к ???? ?? я?х
? ???ся

(????и, я? ??юю? ? ????м ??я?), ??????ся ?я?м ???я ???но ?????ї ???? ?
?????ся?у ?р??у ??? ??і??а ??к??о ???,?????? в ?????і ??? ??я??і.

Д??й ???ій — ?сяг ???и від ??і??ї. В????я ???и, ??? в п. 1 У??, ?
???ь у ?? ??-я?ї ??????: ??, ???? ???? ? ??????й ???к ?о в ?? за ?і???я
???ій із ???у ???в, ?біт, ???. Т?? ??м, ?’є?? є ??і (????і ?о ???і??і),
? ???? у ??я? ?????и ? ??? (???, п???) ?о у ??я? ????ї ??? ? ???? ???
(???, ???и). П? ?од?у ???? ??ів ?’є?? є ????а ???я ?ж ??ю ???у i ????ою
??і?ю ???? ??ів.

П??ід ? ???? ???у ??????я ??а ?і??? з ??-я?? ????. Я?о ?????ня ????ї
???и ???в? ?????я ? ?????х ?я???і ???є??а, ? ?????я ?д ?ї i ?в???ся ?
????ї ???и ??????я, ??? ? ?і??? ?ж ??а з ???у ??-я?? ????. Є?? ????я
?ля?є в ??, ? ???и ? ??? є??? ???у ??а ? ??? ?но? ?? ??я?м ?????? ??.
Т?? як? ? ?????ся ????ю ???ою в б?ь-я?? ????, а ??м ?д ?ї ?????я, ?
????й ???д ? є??й ???к ???? ??? з ???о ???? ????? ?????? ??.

У заяві слід обов’язково вказати, яку ставку єдиного податку обрано.
Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності, незалежно від обраної ставки єдиного податку – 6% чи 10%,
може бути прийняте платником податку не більше ніж один раз протягом
календарного року. Орган державної податкової служби зобов’язаний
протягом десяти робочих днів видати безоплатно свідоцтво про право
сплати єдиного податку або надати письмову мотивовану відмову. Свідоцтво
видається терміном на один рік.

Зая? ?о ???д ? ???? ???у ??????я, ??? ? ?і??? ????о ??? ? ?????
і???ії ? ??? ?є???ї ? ??і? ?ж ? 15 ?ів до ???у ????? ?і??о ???у (????).
О???й ?? ???я ?я? ?о ??хід ? ??? є??го ???у :

з I ???? — 16 ??ня;

з II ???? — 16 ???я;

з III ???? — 15 ??ня;

з IV ???? — 15 ???я.

Ві??а ?д ?????ня ????ї ?с?? ?ж ?і?нює?ся ?я?м ???я ???ід?ї ?я? ?
ДПІ ? ??і? ?ж ? 15 ?ів ? ????ня ?????? ?і??о ???у (????). О???й ?? ???я
?я? ?о ???у ?д ??? є??? ???у:

з I ???? — 15 ??ня;

з II ???? — 15 ???я;

з III ???? — 14 ??ня;

з IV ???? — 14 ???я.

У ???у ????я ????, ?????? ?. 1 У?? (?????я ????ї ???н??, ?????я
?????? ???и, ?????ня і??, ?ж ???а, ??и ?????), ???д ? ???? ???у ??????я
??н? ?? ?і???й із ????? ???лу.

О???ням ???? ????? ???. О????о ????ня ?й ?? ????и ? ???н. З?????я
?????? ???і?о ?????, ?? ?, ? ??, ? ???ня? ??і?е ??????я: ??? ?з — п? ???
???? ? ???? ??? (???и), в ??? ?з — ?и ???у ??х ???в, ????х ? ????.
З??с??ня ???ів як ???в ???у ?????ся ? ??и, ? ??? (????я) ???я ?і?нює?ся
??? ????и ???и.

П? ???? ? ???ну ???у ??????я ? ?є? ??о ??? ?а?у є??? ???у. В?і??в
?а:

· 6% — ?я ????в ПДВ;

· 10% — ?я ?????в ПДВ.

У ????в ПДВ ???к ???ює?ся ?д ?? ???и ? ???м ????о ??у, ??о ?? ПДВ, ?
???? ?д ???ів, ?????є?ся є??м ????. У ?????в ? ?’є?а ??????я ?ж ?лю?є?ся
???а, ? ?ня?? ????о ??у.

Стосовно складу виторгу від реалізації в комісіонерів, туристичних
агентів, митних

брокерів та інших суб’єктів підприємницької діяльності, які оперують не
власними коштами та працюють за комісійну винагороду, то ДПА стверджує,
що суб’єкт малого підприємництва для обкладення єдиним податком повинен
ураховувати всі надходження, отримані на його розрахунковий рахунок та в
касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми
позареалізаційних доходів, виторгу від іншої реалізації. Статтею 398
Цивільного кодексу України визначено, що майно, що надійшло до
комісіонера від комітента або набуте комісіонером за рахунок комітента,
є власністю останнього. Тому виторг від реалізації неналежного
комісіонеру майна не може вважатися його доходом. Відповідно до пункту
72 постанови КМУ від 03.01.93 р. №250, яка була чинна до 01.01.2000 р.,
прибутком (збитком) від реалізації продукції (робіт, послуг) у
торговельних організаціях вважається сума торговельних надбавок, знижок
і націнок на реалізовані товари. Таку думку донедавна поділяла і ДПА:
«… тобто для суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб,
які займаються комісійною торгівлею і перейшли на спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності, обсягом виторгу від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) є сума комісійної винагороди…»
[10,стр.4].

Я?о ???? ?о ???? ?с????я ????ї ???и ?????ння, ? ?????і? з ?х — ????я
????і ?????х ???ів.

У ???????у У?? П????а ???? кі??? ???к ???ів i ??ів, ????м як? ? є ??
???є??о, ? ???є є??й ???к:

· ???к ? ????;

· ??а (???к) ? ??ю;

· ?ір ? Ф?? Ч???ля;

· ?ір ? Д????о і???і??о ??у;

· ?ір ? ??’я??е ????е ?????я;

· ?ір ? ????я ????г;

· ?????й ???к;

· ?ір ? ??’я??е ??і?е ?????я;

· ?ір ? ??? ???у ? ??і?ння ?’є?а ??і?і ? ??и ???;

· ?ір ? ??і??е ?????ня ????х ???ів;

· ??? ? ????? ??? і??і?в;

· ??? ? Ф?? ??я?я ??я??і ????я;

· ???к ? ??? ??і?ь (?ім ?х, ? ???ю? є??й ???к ? ???ю 6%);

· ??а ? ???? ???.

Дея? ??? ???? ???ю? ?я??ь. А ??:

-???к ? ??ю.

П???и є??? ???у ?і?няю?ся ?д ??? ???у ?? ? ? ??ю, я? ???????ся у
????ій ?я???і. П? ??у ?? ? ?іл?яю?ся ?д ???? ??и ? ??ю;

-??и ? ????е i ??і?е ?????я.

Від ?х ?і??? ю???у ??у, ??о ? ????ю?ся ??и ? ???? 32%, 4% i 1,5% ???і?о.
У???ня з ???в ???ян ? ???? 1% (2%) i 0,5% ?і?нюю?ся в ????? ?ря?у;

-???к ? ????.

Н???ю? ? ? ? ???? є??? ???у ? ???ю? ???к ? ????, ДПА У??? ??ля?є ?
??’я???? ????я i ??????я ??х ??в ???у ? ????, як ???к ? ???і?ію i ???к ?
????и.

Т?? ??м, і?і ???и, ?????і ??? ???????, ??я?ю? ???. Не ?аю?? ? ???ів
????у ???ня ??х ???ів i ??ів, ??? ?? ї?ій ???к:

· ???к ? ??? ??і?ь (?ім ?х, ?о ?л?? є??й ???к ? ???ю 10%);

· ???? ?ір;

· ???к з ????в ?????? ???в;

· ???к ? ??? ???? ?іб (?????й ???к);

· ?ір ? П????о ??у, ????й із ????о ???????? ??? ???ян (? ???ю 1% ?о 2%);

· ?ір ? ????е ?????я ? ???к ???і?я, ????й із ????о ???????? ??? ???ян (?
???ю 0,5%);

· ????;

· місцеві податки і збори, до яких належать готельний збір, збір за
право використання місцевої символіки, ринковий збір, збір за паркування
автотранспорту, податок з реклами, збір за проведення місцевих
аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей, збір за проїзд територією
прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, збір за право
проведення кіно- і телезйомок (за винятком комунального податку та збору
за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг) .

· ?ір ? ?????я ??????о ????? ?????.

· збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, з виторгу
від реалізації в гуртово-роздрібній торгівлі алкогольних напоїв та пива.

· орендну плату за землю, що перебуває у державній або комунальній
власності.

1.3 Принцип розподілу сплачених сум єдиного податку.

Принцип розподілу сплачених сум єдиного податку нашого
підприємства нічим не відрізняється від розподілу цієї суми
сплаченої любою іншою юридичною особою, яка обрала спрощену
систему оподаткування незалежно від обраної ставки податку – 6%
чи 10%.

Згідно Указу Президента України від 28 червня 1999 року
№746/99 “Про

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб”єктів
малого підприємництва” – юридична особа сплачує єдиний податок
щомісяця не пізніше 20 числа наступного за звітнім місяця на
окремий рахунок відділень Державного Казначейства України.

— до держбюджету України – 20%

— до місцевого бюджету України – 23%

— до Пенсійного фонду України – 42%

— на обов”язкове соціальне страхування – 11%

— до Державного фонду сприяння зайнятості – 4%, для відшкодування
витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв”язку з
тимчасовою непрацездатністю, а також витрат зумовлених
надходженням та похованням.

Платники єдиного податку – юридичні особи ведуть податковий
облік за тими податками, платниками яких вони є, згідно
вищевказаного Указу.

Щ?о ???? з ????? ????????, ? ???я ??? ???я?х ???в ??????
????ою К?і?? Мі???в У??? ?д 30.08.2000 р. № 1352. Для ??????я
??? ? ??? ???я?х ???в ???к є??? ???у ???є?ся ? ????? ???ії Ф?? ?????о
?????я з ?явою, я? ???ую? ???? i ???? ????р. Вик??? ???ії ?????ю? ? ????
?я? ??и в 10-??? ??ін. Д?і?а ?о ?????ня ????х ??ів ??є?ся ? ????? ???ії
Ф?? щ????у ? 12 ??а ????? ?сяця. Ф?? ???и ?????о ???ою ????ою.

О??л?ня i ???а ???? ? ???к ??ів ?????о ?????я ?і?нюют?я в
??????????у ?ря?у.

Д???м ??ів ? ??? ???? є ?????я в ??і? 11% ?? є??? ???у. П?????ня ?х
?м ? ???к Ф?? ?????о ?????я ?і?нюю? ??? Д????о ??????.

2.АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА –
ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ

2.1 Б??????й ??к ? ????ю ???ою ??????я.

Б???е??? ??к є ??”я??? ??м ??ку, я?й ???ся ???є???. На ??
о??і ???є?ся ????а, ????а, ????ч? ? і?і ?? ?і???. С???ня ?
???я ?????? ????? ?і??? (????? ?о ???) ??ж є ??”я???, ?
?????о З??? №996, П?я?? №419, С????м №25. Т?? ??м, ?і ???є??а
???я?? ??и ??????? ??к.

Б??????й ??к ???є?? — ????в є??? ???у в ??х ??? ????х ??і???й ? ?є.
До ????ів, ? ??люю? ?????ю i ???я ???, ??а ????:

З?? У??? ?д 16.07.99 р. № 996-XIV «П? ??????? ??к i ????у ?і?і??;

???і П???ня (????и) ??????о? ???;

П?н ???ів ???????о ??ку ???в, ????, ??в’я?? i ??????х ???ій ???є??
i ?????й (?????о ???м Мі?і? У??? ?д 30.11.99 р. № 291);

І????я ?о ?????ня П?? ???ів (?????а ???м Мі?і? У??? ?д 30.11.99 р.
№ 291).

О?ік ???в

О?ік ??і??ї ???в ??????ся ? ???у 70 «Д??и ?д ??і??ї» ? ???і??и
??????:

701 «Д?ід ?д ??і??ї ???ї ???ції»

702 «Д?ід ?д ??і??ї ????

703 «Д?ід від ??і??ї ???».

За ?????? ? ???у із ?????в ??а ????? ????? ???о п?я?у. Н????:

702.1 «Д?ід ?д ??і??ї ???????х ПДВ ????

702.2 «Д?ід ?д ??і??ї ????????х ПДВ ????.

За ???? ??????ся ?? ??із?ії ? ???м ?????я, ? ???м — ?? ??я?х ???ів
у ?? ??і??ї (???? ?ір i ПДВ у ???є??, ? ???ю? ???к ? ???ю 6%). С?а
??і??ї ? ???м ПДВ, ????о ??у ????ся ? ???м ???у 70 у ??? ???у 79 «Фі???і
?????» ? ????ок 791 «Р???? ???? ?я???і».

О????? ???????о ??? ?я ??є?ів ??? ???є???а, ? ??? ?? ????
??у, ??а?? П???ням №196. В?и ?ля?ю? у ??, ? ???и ? ?????о
???ції (??т, ???), а ??ж ???и, ??яз?і ? ?і???ям ??і???ї
?я???і, ??є?и ??? ???є???а

Ві???аю? ? ??? ???ів ??у 8 «Ви??и ? ?????» (??о ?з ?????ня
???ів ??у 9 «В??? ?я???і» ). М?? ???и, ? ? ???о є ????м ?я
?іх ??є?ів ??? ???є???а.

Т?а ???а ??? ??? ??? ?????? ? ???є??а, я? ? п???у ? ?? ???и ?і ???и
??б??? ?? ? ???у 20 ?о 44. В??? ????аю?ся ? ???і?? ???? i ?????х:

80 «М??і??і ????. З??і? ??у, ? ????? 808 «В??? ???? ????? для
???а??я ?? ?х ???в, ? ?????і ? ??? ???и, а ? ?я ???у.

81 «В??? ? ??? ??і». Ц? ?х?? ?є ?????, ? ????ю? ???? ???и

82 «Ві????ня ? ????і ???»

83 «А????ія»

84 «І?і ?е???і ????

Ці ???и ?ю? ???? і????ю ?я ????я II ??і? З?? ?о ????і ?????, ??о
??ую? ???и ? ?е???и. Т? як у ?і? ?о ????і ????? ? ??ою 2-м ? ?????о
???і? ???????? ??ат i ??? ? ??, ? в ??? їх ?ж ??а ? ???іля?. На ???у 84
«І?і ???і?і ???? ??а ?е ж ???? ?а ?????:

841 «І?і ???і?і ???и, ? ?лю?ю?ся ? ??? ???х ???»

842 «І?і ???і?і ???и, ? ? ?лю?ю?ся ? ??? ???х ???»

85 «І?і ????. У ??? і?? ?т?т ?????ся є??й ???к. На ??у ???у ??а ??и
????і ?????, ? ???ую? ????я З?? ?о ????і ?????. Н????:

851 «Фі???і ????

852 «В??? і?????? ?я???і»

853 «В??? ?д ?????? ???

854 «Є??й ????.

П???е ???ня ??? ???? ?д ?і?ню??? ?? ?я???і і ?????я
???і?о ? П???ня №196 ? І????ї №291 ? ??? П?? ???ів.

Для ??? ??и ??????х ???ій, ? ???я?ся ??є?а? ??? ???є???а
( ??к ?????х ???в, ???в, ???? ???лу, ???я?? ?? ), ????о ????
??ня?? ???????и С????? ? І????єю №291.

Р??я?? ????й ?ря?к ??????я ??? з ?????ням 8-? ??у ??н?в ?
???? ??? ? ??? ??і ( Д??? 1 ).

Фі???? ????т у ?и??у ?я ?с ????і ??????ся ? ???у 44 «Н?????? ????
(????і ???)». На ??у ???у ????ю?ся ?и ?б???и:

441 «Н??????й ????»

442 «Н???? ???»

443 «В?????й ????».

По ????? ?і??о ???у ?і ???и ???і?? ?я???і ??ую?ся в ??т ????? 791.
Для ????ня ?????о ????? ??о ???я? ???и ? д??? i ???? ????? 791 i ???и
???і??и ???????и ????:

я?о ??? ? ???? ??? ???у ? ???м, ? ????ся ???ок: Дт 791 — Кт 441

я?о ??? ? ???? ??е ???у ? ???м, ? ????ся ???: Дт 442 — Кт
791.

На ????? 443 ??????ся ???іл ???? ? ????и i ?????ня ? ????? (?????)
??у, я?о ????я ??? ??у ?????о ?????и ???н??.

Я?о ???є??о — ???к є??? ???у ?і?нює ???? ??в ?я???і ?о ?є ???у
??????у ????у (? ??й???о ?и ??й ????й ?????і), ? ??а ?????? ???и із
?????ням ???ів ??у 9. П?? ??? ??? пі??є??у. З?і???и ??? ???у ??? ???
??і?о ???я??ням, ????д ??з? ?о ?????ю ???????о ??? ? ???? ?к.

У ?в’я?? ??і ???ів, ????, є??й ???к ???? ?????? ? ???у 98 «П??? ?
????».

Ві??і?о ? п.7 П???ня №196 ???є??а – суб”єкти малого
підприємництва, що виконують роботи чи надають послуги,
відображають витрати по дебету рахунка 23 “Виробництво” і у
подальшому щомісячно списують їх з кредиту рахунку 23 у дебет
рахунку 79 “Фінансові результати”. Однак це не означає, що всі
без винятку витрати потрапляють до дебету рахунку 23.
Підприємства, що надають послуги, повинні розподіляти витрати на
прямі ( що складають виробничу собівартість робіт, послуг ) та
інші (адміністративні, на збут тощо ) відповідно до П(С)БО 16
“Витрати”. Це необхідно для правильного складання фінансової
звітності ( зокрема для заповнення рядків 040 і 090 Звіту про
фінансові результати суб”єктів малого підприємництва ).

Формування фінансового результату підприємства при виконаннні
робіт ( послуг ) розглянемо у вигляді схеми в Додатку №2.

Приклад відображення у бухгалтерському обліку доходів і
витрат при виконаннні робіт ( послуг ), а також особливості
заповнення форми № 2-м “Звіт про фінансові результати” розглянуто
у таблиці в Додатку №3. У частині витрат на зарплату
використані числові дані таблиці Додатка №1.

Як відомо, єдиний податок, що підлягає сплаті до бюджету,
обчислюється із сум виручки від реалізації, що надійшла на
розрахунковий рахунок або до каси підприємства. У той же час у
бухгалтерському обліку доходом (виручкою) визнається не надходження
грошей, а відвантаження продукції (товарів, робіт, послуг) – передача
покупцеві всіх ризиків і вигід, пов”язаних з правом власності на
продукцію (товар, інший актив).

Не важко помітити, що порядок визначення виручки від реалізації у
бухгалтерському та податковому обліку єдиннників не збігаються. Постає
питання – як же правильно нарахувати єдиний податок: за бухгалтерською
виручкою чи за податковою?

Оскільки у бухгалтерському обліку всі податки, що сплачуються за
рахунок коштів підприємства (у тому числі єдиний), визнаються витратами,
та у даному випадку необхідно керуватись п.7П(С)БО 16 “Витрати”,
відповідно до якого витрати визнаються витратами певного періоду
одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здійсненні. Це
означає, що одночасно з нарахуванням доходу за певний місяць (Кт
рахунку 70) від суми цього доходу повинен бути нарахований і єдиний
податок (Кт рахунку 641 субрахунок “Єдиний податок”), незважаючи на те
що кошти від покупця ще не одержані.

Ігнорування принципу відповідності доходів і витрат може призвести
до значного перекручення звітності. Наприклад, підприємство
відвантажувало продукцію протягом всього 2000 року, а оплату одержало
тільки у січні 2001 року. Якщо нарахувати єдиний податок від всієї суми
виручки, що надійшла, то витрати підприємства за січень будуть
безпідставно завищені, а доходи за 2000 рік — занижені.

А ось перерахування єдиного податку до бюджету рекомендуємо
здійснювати відповідно до даних Розрахунку суми єдиного податку, тобто
від реально одержаної виручки, визначеної на підставі Книги обліку
доходів і витрат.

Деякі спеціалісти рекомендують використовувати інший варіант –
відкрити в обліку єдиного податку два субрахунки: “Єдиний податок,
термін сплати якого не настав” і “Єдиний податок, термін сплати якого
настав”. По мірі надходженння виручки за продукцію (товари, роботи,
послуги) ці субрахунки будуть кореспондуватись між собою і закриватися.
Однак відбудеться це не автоматично, як у першому випадку. Бухгалтеру
необхідно буде відслідити період відвантаження продукції, за яку
надійшли кошти, і відповідно до цього закривати субрахунки з обліку
єдиного податку.

На рахунок обліку витрат зі сплати єдиного податку Інструкція №291
чіткої вказівки не дає, тому бухгалтерам доводиться розбиратись
самостійно, на свій розсуд.

Єдиний податок є специфічним податком, оскільки об”єднує податки і
збори, які підприємство — платник податку на прибуток відображає по
дебету рахунків:

-23 “Виробництво” (наприклад, нарахування на соціальне страхування із
заробітку виробничих робітників);

-84 “Інші операційні витрати” (наприклад комунальний податок);

-85 “Інші витрати” (податок на прибуток).

На мою думку, єдиний пподаток доцільно обліковувати на окремому
субрахунку рахунка 84 або 85. У цьому випадку бухгалтеру не доведеться
вичленовувати суму нарахованого єдиного податку із загальної суми витрат
при заповненні форми № 2-м.

2.2 Характеристика та принципи підготовки бухгалтерської
звітності.

Відповідно до останнніх змін, внесених до Положення № 196 і
Стандарту №25, при складанні фінансової звітності за 2000 рік цей
податок не потрібно розподіляти на частини (57% і 43%). Його сума
(нарахована по кредиту рахунку 641 за звітній період) зазначається у
новому рядку 165 “Єдиний податок” розділу І форми № 2-м “Звіт про
фінансові результати”.

Відповідно до п.3 статті11 Закону №996 для суб”єктів малого
підприємництва встановлюється скорочена за показниками фінансова
звітність у складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові
результати (форма № 2-м). Зазначені форми звітності, а також порядок їх
заповнення затвердженні Стандартом № 25. При заповненні форми № 2-м за
2000 рік слід мати на увазі, що показники за 1999 рік (графа 4) не
заповнюються.

Решту форм річної звітності (звіт про рух грошових коштів, звіт про
власний капітал і примітки до звітності) суб”єкти малого підприємництва
не складають.

Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких
належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам
(засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із
законодавством – іншим органам і користувачам, зокрема органам державної
статистики.

Терміни подання фінансової звітності встановлені Порядком № 419.
Так, квартальна звітність подається не пізніше 25 числа місяця, що
настає за звітнім кварталом, а річна – не пізніше 20 чиса наступного за
звітнім року.

О??і ??и ??? ????о ???я? з ??, ? ???ю? ???є?т?, я? ? є ???. С????я
?і??? ?я?м ?є??ня ????х ???й в ?ну. К?и ря?ів ????о.

За ???к ????ня ??к?? ????ів ??? ???? ?іт ?о ????і ?????. Д??і??ю
???в i ??? ????. Н???? ?????я ???? ?й ??, ? ???и ?я ????я ??и № 2-м ??а
????и із ?????ням ?? р???в ??у 8 ??? П?? ???ів. К???? ????о, ? у ?і???
??????ся ?? є??? ???у, ??і???о ???у i ?????о ???у ?????????к? ????ів.

Т??? ????я ?????о ?і? ??х ???є??, ? ???? ? ??й П?н ???ів, у ?? ч??
????в є??? ???у, ??? ??е.

БАЛАНС

А?? К? ря?а З?? ??? Б???

I. Н????і ???

Н????? ?????о 020 З??? ? ??н?? 151 -153 ?юс ???, ?????? ?д ?????о

О??? ???:

????а ??іс? 030 Ряд. 031 — ряд. 032

??і?а ??і?ь 031 З??? ? ???? 101 -109, 111 -117, 121, 127

?? 032 З??? ? ???? 131, 132, 133

Д?????? ????і і????ї 040 З??? ? ???? 141 — 143

І?і ????? ??? 070 З??? ? ???? 17, 18, 161 — 163

У??о ? ??і?м I 080

II. О???і ???

В???? ??? 100 З??? ? ???? 201 — 209, 211 — 218, 22, 23

Г??а ????я 130 З??? ? ???? 25 — 27, 281 — 284 — 285

Д?і???а ?????і?ь ? ???, ???, ???и:

??а ??і???а ??і?ь 160 Ряд. 161 — ряд. 162

??і?а ??і?ь 161 З??? ? ???? 361, 362, 34

??? ??і?? ??ів 162 З??? ? ???у 38

Д?і???а ?????і?ь ? ?????? з бю??? 170 З??? ? ???? 641, 642, 644 (????й)

І?а ???а ?????а ?????і?ь 210 З??? ? ???? 371 — 377, 661 (????й), 682,
683

П??? ????і і????ї 220 З??? ? ???? 351, 352

Г??? ??и ? їх ?????и:

у ?????ій ?лю? 230 З??? ? ???? 301, 311, 313, 331, 333

в і???ій ?лю? 240 З??? ? ?х??х 302, 312, 314, 332, 334

І?і ???? ??? 250 З??? ? ??н? 24

У??о ? ??і?м II 260

III. В??? ????х ???ів 270 З??? ? ???у 39

Б??с 280

П?? К? ря?а З?? ??? Б???

I. В??? ???л

С???? ???л 300 З??? ? ???у 400

Д????й ???л 320 З??? ? ???? 421 — 425

Р???? ???л 340 З??? ? ???у 430

Н??????й ???? (????? ??ок) 350 З??? ? ???у 440

Н????? ???л 360 З??? ? ???? 451 — 453, 460

У??о ? ??і?м І 380

II. З?????я ????х ??? і ???е ?????ня 430 З??? ? ???? 471 — 474, 48, 49

III. Д?????? ??в’я??я 480 З??? ? ???? 53 — 55

IV. П??? ??в’я??я

К??????? ???и ??ів 500 З??? по ???? 601 — 606

П??? ?????і?ь ? ???????и ??в’я??я? 510 З??? ? ???? 611, 612

К?????а ?????і?ь ? ???, ???, ???и 530 З??? ? ???? 621, 622, 631, 632

П??? ??в’я??я ? ??????:

з бю??? 550 З??? ? ???? 641, 642 (?????), 643

? ?????я 570 З??? ? ???? 651 — 655 (?????)

з ??? ??і 580 З??? ? ???ах 661, 662

І?і ???і ??в’я??я 610 З??? ? ???? 671, 672, 681 — 685

У??о ? ??і?м IV 620

V. Д??и ????х ???ів 630 З??? ? ???у 69

Б??с 640

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

І. Фі???і ?????

С??я К? ря?а З?? ????а

Д?ід (???а) ?д ??і??ї ????ї (???в, ??т, ???) 010 О??т ? ???? 701 — 703

Н?ря? ???и ? і?і ?????я з ??? 020 ПДВ і ???? ?ір, ????і в ?? ря?а 010,
?ір ? П????о ??у ?д ??і??ї ю???? ???в, ?д?? із ???и; ?? ??? і ????ня ?д
???ів ?з ПДВ

Ч??й ??д (???а) ?д ??і??ї п???ії (???в, ??т, ???) (010 — 020) 035 Ряд.
010 — ряд. 020

С?і??і?ь ?а????ї ????ї (???в, ??т, ???) 040 О??т ? ???? 80 — 83

І?і ???і?і ??? 060 О??т ? ???? 711 — 719

І?і ???і?і ???и 090 О??т ? ?х?? 84

І?і ???? ??? 130 О??т ? ???? 721 — 723, 731 — 733,741 — 746

І?і ???? ???и 160 О??т ? ??н? 85 (у ???і ??? ????? ? і??т?і?? ?я???і)

Н?????:

??? 200 О??т ? ???у 75

???и 205 О??т ? ???у 85 (у ???і ?????? ???)

П??? ? ???? 210 О??т ? ???у 85 (у ???і ???у ? ????, єд??о ???у, ??и ?
?????, ?????о ???у ????????ів)

Ч??й ????? ????т (035 — 040 + 060 — 090 + 130 — 160 + 200 — 205 — 210):

???? 220 П? ?????у ?????

??? 225 П? ?????у ?????

IІ. Е???и ???і?? ???

С??я К? ря?а З?? ????а

М??і??і ???и 230 О??т ? ???? 801 — 809

В??? ? ??? ??і 240 О??т ? ???? 811 — 816

Ві????ня ? ????і ??? 250 О??т ? ???? 821 — 825

А????ія 260 О??т ? ???? 831 — 833

І?і ???і?і ???и 270 О??т ? ?х?? 84

Р?? 280

До ????? ?і??? ? є??м ???? , ? ??є?ся ? ????? ???в , ??я?: ?????
??? єд??о ???у, ????? ????о ??у, ?к???я з ПДВ (?и ??? є??? ???у ? ???ю
6%), ??і?і ????я ?о ??ту є??? ???у з ??і?ою ??у ?о ?????я ??ів.

П???и є??? ???у ??в’я?? ??и К?? ??? ???в i ??? ?б’є?а ??? ???є???а
— ю???? ?о?, ? ????? ???? ???у ??????я, ??? ? ?і???. П?я?к її ??в??я
?????о ???м ДПА У??? ?д 13.10.98 р. № 477 (у ???ії ??? ДПА У??? ?д
12.10.99 р. № 554).

Ві??і?о ? п. 1 ??о П?я?у в ????ій К?? ????аю?ся в ????і?о? ?ря?у ?і
?????? ???ії ? пі??? ????х ????ів. С???и К?? ??? ???в i ??? ????ся ???.
С?а К?? ???а ?? ??????, ????а i ???? ???ою ???є??а — ???? є??? ???у i
???ою ?????о ???, в я?? ???к ??є????й. З??м ????, ? ????и її з ?????ням
???в ???ю???ї ??і? ????о. П?яд?м її ????я ? ?????о ?ж???і ??????я ??х
???????м ???? із ?????ням у К?? ?????х ??х (як, ????д, у К?? ??? ???у i
К?? ??? ????я з ПДВ).

Л?і?о ?????и ???ії ? ???? ??х ???????о о?і?.

О?ік ???и ?д ??і??ї (??а 3) ??а ??и ? ???? ??х ?????х ????в, ???ю?
?і? ???ій ??єю ??ю ? ?? ??? ????о: ???? ???а ?д ??і??ї.

У ??і 4 ??????ся ? ?я ?? ???и, ? ???? ?д ??і??ї ???? ??ів, а ???
?????я ???и ?д ????ою ??і?ю. П??ж ? ????ою ??і?ю ?о ??е її ???і в К??
??????я ? ??.

Г?? 5 ????? ?я ?????ня ?р?? ?д і?? ??і??ї ? ????і???? ???в.

У ??і 6 ??????ся ???? ?? ?іх ?????, ??о ?? ?? 3, 4 i 5.

У ??і 7 ????аю?ся ???и, ???? ???? з ??????? ???у ?о з ??. Ця ??а ?є
????? ????, ?? ? ? ?’є? ??????я ? ???є.

Пі??? ?? ???аю?ся ? ?ся? ? ???аю?м ????м із ???у ??.

З????я Р????у ??? є??? п??? ????? ? ????.

Р????к ???ює?ся ???аю?м ????м із ???у ??. С?а ???? ????? ???у (ря?к
06) ????? ?? ??????х ???ів.

С??а ?????є?ся ???ям ??і?? ???? з ??і?ою ??у. Р????к ??є?ся ? ?????
???в ????? ? 20 ??а ?сяця, ????? ? ?і?ім к????. С??а є??? ???у ????т?я
??сяця ? ??і? 20 ??а ?сяця, ?с???о ? ?і?ім.

3. ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

3.1 Е????а ?????ь ????ї ???и ??????я.

П? ??? є??? ???у 6% ??а ?і??? ????? ????? ?ж ?????ї ???і??я ??ів ? ???
???ів.

Для ????ня ???я??? ??і? н??і?о ????и, ? є??й ???к у ??і? 6%
???ює?ся ?д ???и, ? ?ня?? ????о ??у, ??о ???а ?д р????ї ???ь у ?? ??
ПДВ.

Я?о ???? з ?я??о ????ня ???и ?д ??і??ї, ? ???к ????ь 7,2% ?д ??і??ї
?з ПДВ ?я ????в ПДВ. Н??і ??о ????и, ? ?я ?????х i ?????? ???є?? ??і?о
??????и ??і ???ії ?і?и, ?? ? ?я ??і?і ??? є??? ???у ??? 7,2% ?д ????і?,
а ? ?д ???и.

Для ????? ???є?? — ????в ПДВ ?о ????у ?????ь ???? ? ?? ???у ??а
???? за ??и, ? ?????і?ь ????ь ??? 25%. У ??у ???у ???? ?? ?????х ???ів
?? ? є??й ???к ??? ?з ????ня ?????ь ? ????у ??у.

За ??ш ???? ??я ??????? ????о ?????и i ??і? ???? з ?????ня? ? ?ї.
Н?? ??? т??? №3 і №4 ????х ???ь ????ь??і ? ????? ??и ?я ????в ПДВ, ? я?х
???? ????? ? ???ну ???у ??????я. У? ???ня ???но у ????х ? ???и ?д ??і??ї
?з ПДВ. Р??????ь ????о як ????ня ???? ? ???. С??а ?????ь ? ????у ??у —
37,5%. С??а ???у ? ???? — 30%.

З???я ??????? ?з ?і? ???ї ?? ????, ????я ???? ?и ??і?ій ??????ті,
????я ?? п????в — ?і ? ?и ???? ????? ? ??????і ?????ня ????ї ???и
??????я.

Т??ця № 3

ПОКАЗНИКГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 В???
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0В??? 79.3 80.0 80.6
81.3 82.0 82.6 83.3 84.0 84.7 85.5 86.2 87.0
87.7З???а — — 0.5 1.1
1.6 2.1 2.3 3.2 3.7 4.3 5.1 5.6
6.1Ві??у??я — — 0.2 0.4
0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.3І?і
???и 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
1.2 1.2 1.2 1. 2 1.2 1.2 1.2 1.2П???к
20.7 20.0 19.4 18.7 18.0 17.4 16.7 16.0
15.3 14.5 13.8 13.0 12.3П??? ? ???? 6.2 6.0
5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.1
3.9 3.7З???а ?? ?д??в 7.4 7.2 7.2 7.2 7.2
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2Р??????ь
26.0 25.0 24.0 23.0 22.0 21.0 20.0 19.0 18.0
17.0 16.0 15.0 14.0

Т??ця № 4

ПОКАЗНИКГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 1
15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28В??? 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
В??? 88.5 89.3 90.1 90.9 91.7 92.6 93.5
94.3 95.2 96.2 97.1 98.0 99.0 100.0 З???а
6.7 7.5 8.0 8.8 9.3 10.1 10.7 11.5 12.3 12.8
13.6 14.4 15.2 16.0 Ві??у??я 2.5 2.8 3.0
3.3 3.5 3.8 4.0 4.3 4.6 4.8 5.1 5.4
5.7 6.0 І?і ???и 1.2 1.2 1.2 1.2
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
1.2 П???к 11.5 10.7 9.9 9.1 8.3
7.4 6.5 5.7 4.8 3.8 2.9 2.0 1.0 —
П??? ? ???? 3.5 3.2 3.0 2.7 2.5 2.2 2.0
1.7 1.4 1.1 0.9 0.6 0.3 — З???а ?? ???ів7.2
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
7.2 7.2 7.2 7.2 Р??????ь 13.0 12.0 11.0 10.0
9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0

З???я ??????? ?з ?і? ???ї ?? ????, ????я ???? ?и ??і?ій ???????,
????я ?? ????ів — ?і ? ?и ???? ????ть ? ??????і ?????ня ????ї ???и
??????я.

Для ?і?и ??х ??х ??а ??и???я ???ею ??м ??м:

— ????и ?????іс? ? 9 ?ся?в ????о ?? як ????ня ?????о ???? ? ???;

— ??? ??? ?? ??? ? ??? ??і як ???е?я ??? ? ???

??і ? ???к ?іх ??? ???є??а ? ?ся? ??і??ї ?з ПДВ;

— ????и ???ня ??? із ????х ????ів у т??? i ???я? ??????е ???ня ???о
????а з ????м. Я?о ???? ???ня і??? ??, ? ??а ???и ???? ?о ???ня ?????о
??у ?и ???? ? є??й ???к. Я?о ??и?е ???ня ??е ?о ???? ????є ??????е в
???і, ? ???? ???а ??????я ?м ??? ? ?є.

У ??і?і ???ій ???? ???и (??о ??і???? ????ня) ?з ПДВ ?л???ся ?д 20 ?
30 ????в. У ????? ?ся? ???и ?з ПДВ ? ????ь ??о??о ?д 16,7 ? 23,1 ????.
Н??? ?????, ? ? ??? є??? ???у ?? ????о ?д 31 ? 43 ????в ?? ???и. Я?о
??і?я ??????а, ? ???? ?? ???ів i ??ів ? ????є 30% ?д ?ми ???и ?з ПДВ ???
? ??и, ? ???? з ?????ня? ????ь 100%. Я?о в ????? ?і???я ??ов? ???ій
????ся ????, ? ?? ??т?в i ??ів ??а. Рі?о ???є?ся ?? ???ів ? ????ям ???
???? в ??? ??? ?і?. У Д??? 4 (???я №5) ? Д??? 5 (???я №6) ???? ???? ?
???ня? ????? ???? на??и ? ???? ???в ?д 10 ? 40 ????в. Для ?іх ????в
??ля?? ?а?і ????: ?я???ь ??????а, ?и ??у ???и ???ю?ся ??? з ??? на ???
??і з ?????ня?; ?я ?? ???и ?????є?ся ???? ? ???ок, ??о ???и ????.

На ???? ?? ???? ????ю?ся ??й ??о. А? ? ????? ?ю? ??у ???и ????, ?
?и ??і? ???и ??е 36% ???д ? ???? ???у ??????я (??о ? є??й ???к) ???? ?
?і???я ???ів.

Д?і у ???і №7 ???? ?? ?я ???к 35 i 40 ????в із ????ням ?а??? ???ь
??? ? ??? ??і. З???я ?????о ?и ??????? ?д 5 ? 30 ????в. Р??????ь ?????ся
як ????ня

???? ? ???. У ???у, я?о ???и ? ??? ??і ??і, ? ???д ?

є??й ???к ?????й.

Т??ця № 7

Р????к ?????і ???? ? є??й ???к

П???кО?н. ???Ч???
????12345678910В??ка%100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0С??ня ???а
? ???? ???в%40,040,040,040,035,035,035,035,0Р??б??і?ь(????ня ???? ? ???)

%

5,0

10,0

20,0

30,0

50,0

10,0

20,0

30,0В???%27,226,023,822,024,723,521,619,9З???а%18,117,115,513,918,017,11
5,714,4Ві????ня%6,86,45,85,26,76,45,95,4П???к%1,42,64,86,61,22,44,36,0П?
?ок ? ????%0,40,81,42,00,40,71,31,8С?а ?????х
???ів%7,27,27,27,27,27,27,27,2

Як ????, ??а ???и ????: ???д ? ???? ???у ??????я ???ь ????? тя?р ??? ?я
????????? ?????х ???є?? i ?????? ???є??, ? ??юю? із ???м ????м ???и i
???м ??? ?????ос?.

Для є??? ???у ? ???ю 10% ???і?? ????? ???і?? ?????? ???и ????о. Це
?в’я?? з ?м, ? ????о ?і?? «???ію» ? ???к ?????і ПДВ, ?? ? ???і ??і
??а?и. О??ю? ??? 10%, ????о в????, ? ????? ПДВ ? ?ю? ?????о ???у, а 10%
???є?ся з ?ієї ???и. Це ?? ?? ???о в ??х ???ах:

?и ???і ????????? ???;

?и ???????? ?????і з ?л?ою ???ю ??ю ??? ? ??? ??і;

у ?????? ????? ? ??и, ? ???? ????ю?ся в ?????в ПДВ (????д, ? ??у).

У ?????ій ?я???і ??? 10% ???а ??? ?и ????і ???в у ?????в ПДВ i ?и
????? ????ю?? ??к? ??? ???и.

К?м ???і??о ???, ? ??о ????, ? ?????ня ??? 10% ??? ??о ???і??
???ів. Н?и ??? ?? в ????у ??? ????? ПДВ. Н?? ??у ????? ? є??й ???к i в
??од і?????о ????: ?????а, ??б?ня ???? ???в, ?????я ????? ???? ???в ??.

На ????ня ? ?з ???у: ??маю? ???я ?о ???д ? ???? ???у, ??і?о ???и ?і
«?» i «???.

3.2 П???и і ???? ????ї ???и о?????ня.

П???о ???и, ? ? ?? ???к, ?м ?? ? ?? ???а ??????я, в ??ій ??? ? є
д????. О?е і ???? ???а ?????ння ?є ?? ???? ? ????.

С???ю ????ю ????ї ???и о?????ня є з???ня ?????о ??у ? ??????в ??? ?
????? бі??у, ?е ????, ? ??, я? ?? ??ля?? в ????іх ??і?х, ??о ?и ??і
??????? ? ??е 25%. Х?а ????є?ся і ??, ? ???є??а з ??? ??? ?????ос?
?є??ю?ся ? ???? ???у ??????я. Це ??р?ь ?о ?, ? ???? ???а ? ?в??ю ????
???я ?о ???ня ???? ???і? ??? ? ????? ???у. А? ??? ?и ??й ????? ???я ??
???є??о ?і?нює ??? ???ж?ня в бю?? ?ж ?и ????й ???і ??????я. Н???ю? ? ?,
? ???єм?? з ??? ??? ??????? і ? ???є ???х ????в, ?? ??м ?р??? ? ????у
???у ??????я ?р?? ?? ?д ????х ????к, не????? ? ???в, я?, ? ??, ?к ??о
????ю?ся ? ????.

В??я? з З??у №727 «П? ???? ???у ??? і ?і???», ? ???є??а – ???? є???
???у ?????о ? ????ую?ся ??й ряд ???в і ???й, я? ??а б ?????и ДПА ?я
????ї ???и ??????я.

Т?? ???? ???а ??????я о?і? ? ?і??? ???яє ????? ???є??у ???? ?????ь
??у ?????ї і ??я? ??у ??я? ?ою ?????і?ь ??з ????ня ??ат ? ??? ??і.

Єдиним і самим суттєвим недоліком був і залишається по цей час
елемент подвійного оподаткування в спрощенній системі за ставкою єдиного
податку 6% при умові сплати ПДВ. Справа в тому, що 6% податку береться з
суми виручки включаючи ПДВ,яке надходить від покупців, а це економічно
не правильно. По логіці речей не розумно накладати податок на податок –
це абсурд, але так є. І залишається тільки здогадуватися чому наші
можновладці вперто не помічають цього, і залишається тільки чекати –
чекати на кращі зміни.

3.3 Основні завдання вдосконалення податкової системи України.

Для полегшення ситуації необхідно досягти стабільності податкового
законодавства, яке забезпечило б: введення в дію законодавчих актів по
питаннях оподаткування не раніше ніж через рік з моменту їх прийняття;
сталість ставок пільг та правил оподаткування на протязі мінімум трьох
років з моменту введення в дію актів податкового законодавства, а також
податкового законодавства відносно платників, які беруть участь в
цільових державних інвестиційних програмах на протязі усього часу їх
дії.

Держава повинна навчитися правильно використовувати доходи та
відмовитися від діючої нині жорсткої зарегульованності економіки, яка
наштовхує підприємництво в “тінь”, необхідно досягти збалансованості
інтересів бюджету та конкретного суб”єкта підприємницької діяльності.

Для цього необхідно забезпечити гнучкість податкової системи,
пристосувати її до зовнішньої і внутрішньої економічної кон”юктури. Перш
за все мова йде про делегування податковим органам права давати
відстрочки, відстрочки по сплаті податків, стягнення пені, і введення
штрафних санкцій в залежності від фінансового стану платника податку і
перспектив його розвитку з дотриманням єдиної вимоги – в кінці певного
звітного періоду платник податків зобов”язаний повністю оплатити всю
суму заборгованності. При такій схемі, можливо, використовувати і вже
випробовану систему податкових кредитів.

Необхідно також враховувати фактор сезонності роботи платника
податків та особливості окремих областей промисловості і сільського
господарства.

Керівництво різних держав можуть бути в будь – яких стосунках,
однак суб”єкти підприємництва прагнуть і будуть прагнути співпрацювати,
якщо це взаємовигідно. В випадку якщо в податковому законодавстві не
буде врахований цей фактор, то не тільки держава, а й підприємництво
загублять великі прибутки.

Наприклад. Після введення Україною податку на додану вартість
продукції, яка

Імпортується, Росія ввела аналогічний податок на товари, які поступають
з України.

Внаслідок цього Україна втратила російський ринок збуту цукру, так як
його експорт став не вигідний. На даний період цей податок скасовано
обома сторонами.

Тому досягнення узгодженності внутрішньої податкової системи з
податковими системами інших держав, які є основними економічними
партнерами України – це суттєве питання на сьгодні. Створення
сбалансованої податкової системи всередині однієї окремо взятої країни
не є вирішенням всіх проблем.

Необхідно до мінімума звести негативний вплив на економіку країни
тіньового бізнесу. Аналіз ситуації, яка склалася, свідчить про те, що
тіньова діяльність завдає збитків однаковою мірою як державі , так і
кожному легально працюючому суб”єкту підприємницької діяльності. Ризик,
на який свідомо йдуть тіньовики, не завжди окупляється прибутком, який
вони отримують.

Тіньова економіка небезпечна ще й тим, що активно притягає до своїх
лав все нових та нових суб”єктів підприємницької діяльності. Наприклад,
комерційні банки, як не прикро, надзвичайно зацікавлені в активній
спільній праці з фіктивними підприємствами. Тільки в одному з
перевірених податковою інспекцією комерційному банку з 1000 діючих
розрахункових рахунків 294 використовувались фіктивними підприємствами.

Головне завдання , яке ставлять перед податковою поліцією, не
розпилювати сили на незкінченні перевірки лотків та кіосків, а
систематично відробляти найбільш суттєві факти ухилення від сплати
податків, попереджувати масові порушення податкового законодавства.Можна
привести тільки дві цифри: утримання всієї податкової поліції варте
державі 13 млн. гривень в рік, тоді як за пів-року бюджет поповнився на
190 млн. гривень завдяки діям податкової поліції.

Я вважаю, що саме поняття податкової реформи включає в себе не
тільки зміну законодавства, яке регулює розміри та процес збору
податків, а й модернізації самої податкової служби, перетворенння її
згідно з вже існуючими ринковими нововведеннями, яка могла б на
достатньому рівні забезпечити доходи в бюджет.

Всі розуміють, що при бажанні, за рік чи два неможливо створити
ідеальну податкову систему. Але зараз, перш за все, потрібно дбати про
фінансову систему перехідного періоду. Податкова система та економіка
поокремо існувати не може. З одуженням економіки буде удосконалюватись і
податкова система. Але при цьому податки повинні не стримувати розвиток
економіки, а навпаки – стимулювати її.

Я розумію, що весь час податкові органи, як органи фіскальні, є й
будуть одним з найбільш не популярним державним інститутом в країні. Але
хочу підкреслити, що податки – це плата за цивілізацію, і виконуватись
вони повинні цивілізовано. Сподіваюсь, що в недалекому майбутньому
Україна вийде на такий рівень.

ВИСНОВКИ

Сьогодні Україна знаходиться на стадії формування податкової
системи, головне завдання якої – скласти умови для розвитку і на цій
підставі забезпечити повне задоволення державних та соціальних потреб.

Сьогодні вже можна підвести деякі підсумки роботи ДПА України. За
цей час ще гостріше стали всі проблеми податкового поля України, ще
яскравіше стали для вирішення питання, пов”язаного з оподаткуванням та
сплатою податків. Зменшився процент виявлення порушень податкового
законодавства. Наприклад , в минулому році порушення податкового
законодавства були виявлені у 52% перевірених підприємств, а у
позаминулому – 56%.

Зрозуміти безпосередній зв”язок між бюджетом країни та добробутом
кожного громадянина, повинен кожен.

Недоплачуючи податки в бюджет, кожен з нас прямо чи ні обкрадає
сам себе. Уявіть собі вдалого та багатого підприємця, в офісі якого (а
зараз нерідко й вдома) систематично відключають електрику і воду, не
працює опалення. Навіть самі сучасні модифікації автомобілей стають
немічними на наших неосвітлених дорогах, вкритих ямами. Як би це не було
образливо, але це реальність нашого життя і як при цьому деякі особи
пишаються тим, що вони якимсь чином ухилились від сплати податків. Тоді
дозвольте спитати: чи виграють вони від цього? На перший погляд (з
врахуванням миттєвої вигоди в грошовому вигляді), можливо й так, але
якщо придивитися краще – ні в якому разі. Держава, яка не має достатньо
засобів, стає немічною в справі захисту своїх громадян, як в
соціальному, так і в загальнодержавному плані. Висновок простий:
відношення між державою та підприємництвом повинні будуватися на
підставах паритетності та взаємовигід, а регулюватися можуть тільки
через сбалансовану податкову систему.

Беручи до уваги вищесказане, хотів би зупинитись на одній з
особливостей

економічної ситуації, яка склалась на Україні. Існуюча податкова база
здатна забезпечити наповнення бюджету і навіть більше. Одночасно
безсистемне надання пільг платникам ( тільки за перше півріччя 1997 року
із-за цього бюджет недоотримав 9 млрд. гривень при 11 млрд. гривень
фактичних доходів сумісного бюджету) та масове ухилення підприємницької
діяльності від сплати податків примушує державу розширювати податкову
базу та вводити більш жорстку систему стягнення податків. Складається
парадоксальна ситуація: чим більше податків стараємося зібрати, тим
менше платників їх виплачує.

На мій погляд, будова такої податкової системи, яка б забезпечила
створення “теплого” податкового клімату на Україні, неможлива без
втілення цілого комплексу заходів, які під корінь змінили б сам підхід
до сплаті податків, як необхідного атрибуту держави.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991року.

2. Закон України “Про бухгалтерський облік в Україні” від
16.07.1999року.

3. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від
19.10.2000року.

4. Указ Президента України “Про внесення змін до Указу Президента
України

від 3липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування,
обліку та

звітності суб”єктів малого підприємництва” “. – Президент України
Л. Кучма,

м. Київ, 28.06.1999 рік № 746/99.

5. Указ Президента України “Про державну підтримку малого
підприємництва” від 12.05.1998року.

6. Порядок подання фінансової звітності,затверджений постановою КМУ від
28.02.2000року № 419.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт
суб”єкта малого підприємництва” , затверджене наказом Мінфіну України
від25.02.2000року

№ 39.

8. Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб”єктів малого
підприємництва, затверджене наказом Мінфіну України від 30.09.1998року

№ 196 (зі змінами, внесенними наказом від 07.12.2000року № 315).

9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов”язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999року №
291.

10. Газета “Вісник податкової служби в Україні” №36/99.

11. Газета “Все про бухгалтерський облік” №103 від 06.11.2000року
(спецвипуск).

12. Газета “Все про бухгалтерський облік” № 5 від 19.01. 2001року,
стор.4 – 11.

Додаток 1

Т??ця 1

О?ік ??? ? ??? ??і, ?????? ???у ? ?????ь

? ????е ?????я у ??є?ів ??? ???є???а

?н.

Дата

Найменування операціїДтКтСума12345

31.12Проведено нарахування працівникам (всього на суму4630 грн.):

— заробітної плати за окладами та тарифами ( у т.ч.
робітникам-3000грн.);

— премії;

— компенсації у зв”язку з індексацією зарплати;

— відпускних;

— оплати невідпрацьованого часу,передбаченного законодавством;

— матеріальної допомоги;

— за листками непрацездатності;

811

812

813

814

815

816

652

661

661

661

661

661

661

661

4300

100

150

50

30

31.12Проведено утримання із зарплати прцівників:

— прибуткового податку;

— збору до Пенсійного фонду ( 1 або 2% );

— збору до фонду Зайнятості ( 0,5%);

— невикористаних підзвітних сум;

— з відшкодування шкоди;

— аліментів;

661

661

661

661

661

661

641

651

653

372

375

685

600

92

23

6003.01Одержано в банку і оприбутковано до каси готівкові кошти, що
належать працівникам підприємства3013113855

03.01Перераховао податки і збори:

— прибутковий податок;

— збір до Пенсійного фонду;

— збір до Фонду зайнятості;

641

651

652

311

311

311

600

92

2303.01Перераховано аліменти6853116003.01-

05.01

Здійснено виплати працівникам

661

301

3855

Д??? 2

С?? 1

Формуванння фінансового результату підприємства

при виконанні робіт (послуг)

Оборот по рахунках 80,81,82,83,84 в частині прямих виробничих витрат

Собівартість робіт(послуг) рахунок 23 «Виробництво», Рядок 040 форми №
2-м

Оборот по рахунках 80,81,82,83,84 в частині адміністративних витрат,
витрат на збут та інших операційних витрат, Рядок 090 форми № 2-мОбороти
по рахунку 85, у т.ч.:

— єдиний податок -ряд.165 форми № 2-м

— податок на прибуток – ряд. 210 форми № 2-м

— інші витрати – ряд. 160 форми № 2-м

— надзвичайні витрати – ряд.205 форми № 2-м

Рахунок 79

«ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»

Рахунок 75 «Надзвичайні

доходи,Ряд.200 форми №2-м

Рахунок 72,73,74.

Сума доходів від участі в капіталі, фінансових та інших доходів

Ряд. 130 форми №2-м

Рахунок 71 «Інший операційний доход»

Ряд. 060 фрми № 2-м

Сума доходу без урахування ПДВ та інших непрямих податків і утримань,

Ряд. 035 форми № 2-м

Субрахунок 703 «Доход від реалізації робіт та послуг» (з ПДВ),

Ряд. Форми № 2-м

Додаток № 3

Таблиця № 2

Відображення у бухгалтерському обліку доходів і витрат при виконанні
робіт (послуг),

а також особливості заповнення форми № 2-м «Звіт про фінансові
результати»

ДатаНайменування операціїДтКтСума,

грнКод рядка

Форми

2-м 12345615.12Одержано кошти за послуги, надані у листопаді

(у т.ч. ПДВ)31136112000*25.12Надані послуги за грудень (у т.ч.
ПДВ)3617031320001025.12Відображене податкове зобов”язання з
ПДВ703641220002031.12Відображена собівартість послуг за грудень:

— вартість використаних матеріалів;

— заробітна плата робітників;

— нарахування до соціальних фондів;

— амортизація виробничого обладнання;

801

23

23

23

831

23

201

801

811

821,822,823

131

831

1000

1000

3000

1125

150

150

230

240

250

26031.12Списано виробничу собівартість послуг на фінансовий
результат79123527504031.12Відображено адміністративні, на збут та інші

витрати у складі фінансових результатів на

загальну суму 2492 грн., у т. ч. :

— заробітна плата адміністрації;

— нарахування до соціальних фондів;

— орендна плата за приміщення офісу;

— амортизація комп’ютера бухгалтерії.

791

791

791

831

791

811

821,822,823

84

131

831

1580

593

200

50

50

090

230

240

270

260

-31.12Віднесено на фінансові результати суму доходу за грудень (без
ПДВ)7037911100003531.12Нараховано єдиний податок із суми доходу за
грудень з ПДВ (13200 х 6%) і віднесено на фінансові резулььтати85

791641

85792

792

16531.12Списано нерозподілений прибуток за результатами звітного
року791441251022019.01Перераховано єдиний податок із сумивиручки від
реалізації, що надійшла у грудні (1200 х 6%), за даними
Розрахунку641311720

* Виручка, що надійшла від реалізації, відображається у графі 3 Книги
обліку доходів і витрат підприємств – платників єдиного податку. Сума
доходу за грудень у розмірі 13200 грн. у Книзі не відображається до
надходження виручки на розрахунковий рахунок (касу) підприємства.

Д??? 4

Т??ця 5

Т????? ?я???ь ?з ???? і ????х ???

П???кО?н. ???Ч???
????12345678910В??ка%100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0С??ня ???а
? ???? ???в%40,036,032,030,025,020,015,0010,0О?яг ???и в ?ся?
??і??ї%28,626,424,123,120,016,713,09,1В???%28,626,424,123,120,016,713,09
,1З??а?%20,819,217,516,814,512,29,56,6Ві????ня%7,87,26,56,35,54,53,52,5П
??т?%———С?а ?????х ???ів%7,87,26,56,35,54,53,52,5

Д??? 5

Т??ця 6

Т????? ?я???ь ?з ???

П???кО?н. ???Ч???
????12345678910В??ка%100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0С??ня ???а
? ???? ???в%40,036,032,030,025,020,015,0010,0О?яг ???и в ?ся?
??і??ї%28,626,424,123,120,016,713,09,1В???%———П??т?%28,626,424,123,
120,016,713,09,1П??? ? ????%8,67,97,26,96,05,03,92,7С?а ?????х
???ів%8,67,97,26,96,05,03,92,7

Похожие записи