.

Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу) (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 7084
Скачать документ

Курсова робота

Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних
установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу)

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………3

1.Сутність формування позабюджетних коштів бюджетних установ………5

2.Огляд нормативно-правової бази позабюджетних коштів………………..12

3.Економічн-організаційна характеристика Коломийського
економіко-правового коледжу……………………………………………………………24

4.Синтетичний та аналітичний облік позабюджетних коштів………………27

5.Документування бухгалтерського обліку позабюджетних коштів……….31

6.Процес удосконалення формування та використання позабюджетних
коштів…………………………………………………………………………….37

Висновок…………………………………………………………………………40

Використана література…………………………………………………………43

Додатки

Вступ

Згідно з Конституцією України основні права громадян нашої країни
підкріплені державним фінансуванням охорони здоров’я, освіти,
культури.Усі державні установи, видатки яких у межах затверджених
кошторисів покриваються коштами Державного бюджету, мають назву
бюджетних. Бюджетні установи на відміну від підприємств та організацій
народного господарства не виготовляють готової продукції, не займаються
її реалізацією або переробкою.Отже і коштів за рахунок цього не
отримують.

Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ має певні
особливості.По-перше,така діяльність повністю здійснюється за рахунок
коштів відповідного бюджету, тобто бюджетні установи є частиною
бюджетної системи України.По-друге, відповідно до статті 2 Бюджетного
кодексу України,бюджетні установи визначено як неприбуткові.Таким чином,
бюджетні установи – безпосередні учасники бюджетного процесу і беруть
участь у виконанні бюджету.

Впровадження в 2000 році національних положень стандартів
Бухгалтерського обліку стало причиною змін в організації обліку
фінансово-господарської діяльності підприємства.

Бухгалтерський облік в бюджетних установах ведеться за
меморіально-ордерною формою відповідно до Інструкції про форми
меморіальних ордерів бюджетних установ.

Метою написання даної курсової роботи є особливості бухгалтерського
обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та напрямки удосконалення
їх формування та використання на прикладі Коломийського
економіко-правового коледжу.Базою для написання курсової роботи
являється інформація, що відображена в облікових регістрах та звітності
Кепку.

На базі коледжу постійно діє семінар КНТЕУ «Коломийські читання» з
питань вдосконалення форм і методів навчального процесу для керівників і
фахівців навчальних закладів економічної освіти.

Велика увага надається забезпеченню студентів підручниками, різною
довідковою та методичною літературою, періодичними виданнямита
методичними розробками викладачів.Бібліотека працює з використанням
міжнародної комп’ютерної мережі INTERNET та локальної мережі.

Діяльність бюджетних установ щодо виконання кошторису спрямована на
мобілізацію всіх запланованих доходів та здійснення передбачених
видатків точно і в певні строки.

Для забезпечення повного і своєчасного надходження бюджетних коштів і
використання їх відповідно до цільових призначень необхідна правильна
організація бухгалтерського обліку виконання кошторису з дотриманням
усіх принципів та вимог чинного законодавства.

1.Сутність формування позабюджетних коштів бюджетних установ

Облік доходів спеціального фонду

Для обліку операцій із доходами спеціального фонду Планом рахунків і
змінами та доповненнями до Порядку застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженими Наказом
Державного казначейства України від 26.03.2002 № 54, передбачено
наведені далі рахунки й субрахунки. Облік доходів спеціального фонду
ведеться на пасивному рахунку 71 «Доходи спеціального фонду», який має
такі субрахунки:

№ 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги»;

№ 712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»;

№ 713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду»;

№ 714 «Кошти батьків за надані послуги»;

№ 715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду»;

№ 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів».

На субрахунку №711 обліковуються надходження, отримані установами згідно
з кошторисом як плата за субрахунку № 712 обліковуються надходження
установ для виконання окремих доручень, а також гранти, подарунки,
благодійні внески, інвестиції.

Субрахунок № 713 призначений для обліку надходжень установи, які
відносяться до інших надходжень спеціального фонду ; бюджету для витрат
згідно з кошторисом.

На субрахунку № 714 обліковуються надходження установ і(крім
шкіл-інтернатів) за рахунок коштів батьків у дитячих закладах та за інші
послуги.

На субрахунку № 715 обліковуються кошти спеціального фонду, і спрямовані
на покриття дефіциту бюджету. Субрахунок № 716 призначений для обліку
сум коштів за договорами з фізичними і або юридичними особами за надані
послуги (навчання тощо), що надійшли у звітному році та не використані,
але будуть витрачені ]в наступному році на видатки, передбачені
договорами.

Субрахунок № 741 «Інші доходи бюджетних установ» рахунка № 74 «Інші
доходи» призначений для обліку доходів, якщо нараховану плату за послуги
не можна в повному обсязі віднести до окремого виду доходу спеціального
фонду. Для зберігання коштів спеціального фонду і проведення операцій з
ними установи відкривають поточні рахунки тільки в тих установах
уповноважених банків, в яких їм відкриті поточні рахунки за загальним
фондом або реєстраційні рахунки на єдиному казначейському рахунку
відповідного органу Державного казначейства. Для їх відкриття бюджетні
установи подають до органів Державного казначейства такі документи:

заяву на відкриття рахунка;

копії нормативно-правових актів, що є підставою для зарахування коштів
спеціального фонду;

картку зі зразками підписів осіб і відбитком гербової печатки;

звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами (ф. № 4-1 кд);

звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень бюджетних установ (ф. № 4-2 кд);

звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду
(ф. № 4-3 кд);

інші документи.

Для обліку операцій на поточних і реєстраційних рахунках за коштами
спеціального фонду використовуються такі активні субрахунки, передбачені
Планом рахунків з подальшими змінами та доповненнями:

№313 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги»;

№314 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень»;

№ 316 «Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду»;

№ 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як
плата за послуги»;

№ 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень»;

№ 326 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень
спеціального фонду».

На субрахунках № 313, 323 на підставі виписок банку (органу Державного
казначейства) обліковуються кошти, що надійшли на ім’я установи як плата
за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до їхніх
функціональних повноважень; кошти, які отримують бюджетні установи від
господарської чи виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних
установ; кошти, що їх отримують бюджетні установи від реалізації майна.

На субрахунках № 314, 324 обліковуються кошти, які надійшли на ім’я
установи на виконання окремих доручень, а також гранти, подарунки,
благодійні внески, інвестиції, які згідно з чинним законодавством
отримують бюджетні установи.

На субрахунках № 316, 326 обліковуються кошти установ, які відносяться
до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

Активний субрахунок № 674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів»
призначений для обліку розрахунків за навчання учнів у гуртках при
школах, з батьками за утримання дітей у дошкільних закладах, за формений
одяг, харчування за місцем роботи тощо.

У централізованих бухгалтеріях для обліку розрахунків з батьками на
підставі відомостей за розрахунками складається меморіальний ордер № 15
«Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей» —
форма № 406 (бюджет).

Облік видатків

Облік касових видатків

Планом рахунків бухгалтерського обліку не передбачено окремих рахунків
для обліку касових видатків, оскільки ці видатки збігаються з кредитом
рахунків №31 «Рахунки в банках» і № 32 «Рахунки в казначействі». За
кредитом цих рахунків відображаються здійснені касові видатки, тобто
суми, отримані з рахунків у банку чи казначействі готівкою або
перераховані в безготівковому порядку. Одночасно робиться запис до
дебету різних субрахунків залежно від напрямку видатків..

До касових видатків відносяться також суми грошових коштів, переведених
із поточних чи реєстраційних рахунків для подальших розрахунків із
постачальниками акредитивами або чеками з лімітованих чекових книжок.

Мал..1.1. Схема облікового процесу касових видатків

За кожним кодом функціональної класифікації видатків за загальним та
спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду
складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для установ,
що обслуговуються, складають окремі і картки за кожною установою згідно
з зазначеними параметрами та загальну картку за всіма обслуговуючими
установами. Картки

відкриваються щомісячно та заповнюються щоденно на підставі виписок із
рахунків. Суми відшкодованих касових видатків записуються на зворотному
боці картки. Схему облікового процесу касових видатків унаочнює мал.
1.1.

Облік фактичних видатків

Здійснення витрат за рахунок коштів спеціального фонду знаходиться під
строгим контролем органів Державного казначейства України.

Оплата витрат розпорядників позабюджетних засобів здійснюється органами
Державного казначейства України на підставі наданих платіжних доручень,
до яких додаються відповідні рахунки, рахунки-фактури, накладні,
товарно-транспортні накладні, договори на виконання робіт і т.п.
Платіжні доручення приймаються до виконання в межах наявності коштів по
визначеному коді економічної класифікації витрат відповідного
реєстраційного рахунка. Виключення складають доручення на перерахування
в бюджет і державні цільові Фонди сум податків і зборів (обов’язкових
платежів), пені, штрафів і інших санкцій, передбачених законодавством.
Такі доручення приймаються незалежно від наявності залишку коштів на
спеціальному реєстраційному рахунку. Облік таких доручень здійснюється
органами Державного казначейства України відповідно до Порядку
безперечного списання коштів з реєстраційних рахунків установ і
організацій, оплата витрат яких здійснюється з єдиного казначейського
рахунка, затвердженим наказом Головного керування Державного
казначейства України від 22.03.99 р. № 25. Безперечне стягнення зі
спеціальних реєстраційних рахунків здійснюється за рахунок надходжень на
цей рахунок, без обліку кодів економічної класифікації витрат.

Видача наявних зі спеціальних реєстраційних рахунків на всі видатки
(заробітна плата, господарські витрати, відрядження і т.п.) здійснюється
на підставі представленої органу Державного казначейства України заявки,
затвердженої наказом Головного керування Державного казначейства України
від 12.08.99 р. № 64.

У випадку порушення бюджетними установами порядку використання
позабюджетних засобів (нецільове і неефективне використання) органи
Державного казначейства України відмовляють в оплаті. У цьому випадку на
документах ставиться штамп: «Відмовлено в оплаті».

Так само, як бюджетні асигнування, кошти, що надходять бюджетним
організаціям від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації
продукції, повинні використовуватися по цільовому призначенню,
відповідно до кошторису. З цією метою наказом № 146 визначені напрямки
використання отриманих спеціальних засобів.

Планом рахунків для обліку фактичних витрат, здійснюваних бюджетною
установою за рахунок коштів спеціального фонду на зміст установи й інші
заходи, передбачені спеціальним фондом кошторису доходів і витрат даної
установи, передбачений рахунок 81 «Витрати спеціального фонду».

До рахунка 81 «Витрати спеціального фонду» відкриваються наступні
субрахунку:

«Витрати за коштами, отриманими як плата за послуги»;

«Витрати по інших власних надходженнях»;

«Витрати по інших коштах».

На субрахунку 811 «Витрати по спеціальних коштах» враховуються фактичні
витрати спеціального фонду кошторису доходів і витрат бюджетної
організації (у частині спеціальних коштів).

На субрахунку 812 «Видатки спеціального фонду» враховуються фактичні
витрати спеціального фонду кошторису доходів і витрат бюджетної установи
(у частині інших власних надходжень установи).

На субрахунку 813 «Витрати по іншим коштам» враховуються фактичні
витрати спеціального фонду кошторису доходів і витрат у частині інших
коштів.

Тимчасово вільні кошти спеціального фонду можуть бути спрямовані на
витрати, що повинні фінансуватися за рахунок коштів загального фонду
(заробітна плата, грошове забезпечення, стипендії й інші соціальні
виплати), з наступним відшкодуванням. Порядок відшкодування коштів
спеціального фонду, спрямованих на заходи, зв’язані з фінансуванням
витрат загального фонд/, викладений у листі Державного казначейства
України від 02.08.2000 р. № 07-06/803-5690.

Відповідно до вимог даного листа рішення про напрямок коштів
спеціального фонду на бюджетні витрати і їхнє відшкодування приймається
розпорядником бюджетних коштів самостійно й оформляється наказом по
установі. Про це розпорядник повинний письмово повідомити відповідний
орган Державного казначейства України, на території якого він
знаходиться.

Відновлення тимчасово вільних коштів спеціального фонду, що були
спрямовані на фінансування витрат загального фонду, проводиться органами
Державного казначейства України за умови надання розпорядником бюджетних
коштів наступних документів:

– заяви розпорядника бюджетних засобів (у довільній формі) із указівкою
засобів спеціального фонду спрямованих на погашення заборгованості по
заробітній платі, грошовому забезпеченню, пенсіям, стипендіям і іншим
соціальним виплатам, дати проведення таких операцій і суми коштів, що
слід повернути;

– представлення головного розпорядника бюджетних коштів, що є дозволом
на проведення даного відшкодування; чи балансу витягу з книги
«Журнал-головна» при наявності даної суми заборгованості в обліку на
субрахунку 715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального
фонду».

Крім цього, суми спрямованих коштів і коштів, що підлягають
відшкодуванню органами Державного казначейства України, звіряються з
планом асигнувань із загального фонду бюджету, кошторисом доходів і
витрат бюджетної установи і залишком виділених асигнувань.

2. Огляд нормативно-правової бази формування позабюджетних коштів

З метою запровадження ефективного контролю за витрачанням позабюджетних
коштів установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів
державного бюджету України, розроблений даний Порядок казначейського
обслуговування позабюджетних коштів установ і організацій, що
утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Казначейське
обслуговування позабюджетних коштів бюджетних установ здійснюється на
підставі вимог таких документів: Указу Президента України від 15.02.99
№173 «Про внесення змін до Указу Президента України від 27 квітня 1995
року 335»; Постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.99 №180 «Про
деякі питання діяльності державного казначейства України»; Інструкції
про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ
та звітності про них, затвердженої наказом Головного управління
державного казначейства України від 11.08.98 №63 і зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 11.09.98 за №561/3001.

Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах визначаються
Бюджетним кодексом України, Законами України «Про Державний бюджет
України», Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні»,Планом рахунків бухгалтерського обліку та бюджетних установ і
організацій і Порядком його застосування, затверджений наказом Головного
управління Державного казначейства України, Інструкцією про
кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення
основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженою наказом
Державного казначейства України, та іншими нормативними документами, що
містять вказівки з обліку та відображення у звітності операцій бюджетних
установ.

У бюджетних установах касові та фактичні видатки планують і обліковують
за єдиною економічною класифікацією видатків, затвердженою наказом
Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р. №604 «Про бюджетну
класифікацію та її запровадження».

Кошти спеціального фонду бюджетних установ можуть бути тимчасово
залучені для здійснення видатків загального фонду у разі нестачі коштів
останнього. Листом ДКУ №07-06/803-5690 від 02.08.2000 р. «Про
спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету на бюджетні
видатки і їх відшкодування» визначено порядок спрямування коштів
спеціального фонду на видатки загального фонду та їх подальше
відшкодування.

Операції з позабюджетними коштами на спеціальних реєстраційних рахунках

На спеціальні реєстраційні рахунки установ в органах Державного
казначейства України зараховуються кошти, що надходять на ім’я цих
установ. Ці кошти можуть надходити як від підприємств, установ,
організацій, фізичних осіб, так і від вищестоящих та підлеглих установ
на утримання і виконання доручень. Відправник коштів у розрахункових
документах (платіжних дорученнях, квитанціях тощо) в призначенні платежу
вказує номер спеціального реєстраційного рахунку, на який повинні бути
зараховані кошти, і перераховує їх на спеціальний рахунок органу
Державного казначейства України, відкритий за певним видом позабюджетних
коштів.

Органи Державного казначейства України, в свою чергу, зараховують кошти
на спеціальні реєстраційні рахунки установи за видами позабюджетних
коштів.

Всі суми позабюджетних коштів, що надходять готівкою в касу установ,
повинні бути внесені на спеціальний рахунок органу Державного
казначейства України за відповідним видом позабюджетних коштів, із
зарахуванням їх на спеціальний реєстраційний рахунок цієї установи.
Використання позабюджетних коштів без попереднього зарахування їх на
спеціальні реєстраційні рахунки забороняється.

Оплата витрат розпорядників позабюджетних коштів органами
Державного казначейства України проводиться зі спеціальних реєстраційних
рахунків як шляхом безготівкового здійснення платежів безпосередньо на
користь суб’єктів господарської діяльності, організацій і установ, що
виконали роботи та/або надали послуги розпорядникам коштів, так і шляхом
надання дозволу та отримання готівки в установах банків на потреби,
передбачені кошторисами доходів та видатків розпорядників коштів чи
нормативно-правовими актами.

Оплата рахунків розпорядників позабюджетних коштів здійснюється органами
Державного казначейства України на підставі поданих платіжних доручень,
до яких додаються відповідні рахунки, рахунки-фактури, накладні,
товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання
робіт, акти виконаних робіт тощо. Платіжні доручення подаються до
органів Державного казначейства України за встановленою Національним
банком України формою у двох примірниках, на першому з яких ставляться
відбиток печатки та підписи відповідальних осіб установи.

Платіжні доручення приймаються до виконання у межах наявності коштів за
певним кодом економічної класифікації видатків відповідного спеціального
реєстраційного рахунку. Виняток складають доручення на перерахування до
бюджетів та державних цільових фондів сум податків і зборів
(обов’язкових платежів), пені, штрафів та інших санкцій, передбачених
законодавством і застосованих для неприбуткових установ. Такі доручення
приймаються незалежно від залишку коштів на спеціальному реєстраційному
рахунку. Облік їх ведеться в органі Державного казначейства України за
окремим порядком безспірного списання коштів, визначеним Головним
управлінням Державного казначейства України.

Видача готівки із спеціальних реєстраційних рахунків на всі потреби
(заробітна плата, господарські витрати, відрядження тощо) здійснюється
на підставі поданої до органу Державного казначейства України заявки.
Інші документи, що підтверджують потребу отримання готівки (крім готівки
на придбання продуктів харчування та господарські витрати), та
довіреність на отримання грошового чека не вимагаються.

Якщо розпорядник коштів приймає рішення про придбання продуктів
харчування за готівку, він письмово повідомляє про це орган Державного
казначейства України. Після отримання готівки на продукти харчування та
господарські витрати, до органу Державного казначейства України
подається документ, що підтверджує здійснені видатки та взяття на облік
(при потребі) матеріальних цінностей. Це може бути чек, акт придбання
матеріальних цінностей, прибуткова накладна, роздавальна відомість тощо.

Підтвердні документи подаються протягом трьох днів після придбання. При
неподанні у встановлені терміни вищенаведених документів орган
Державного казначейства України не видає чеки на отримання іншої готівки
на будь-які потреби (крім видатків за захищеними статтями).

Чек на видачу готівки виписується органом Державного казначейства
України на особу, з якою розпорядником коштів укладений договір про
повну матеріальну відповідальність і яка має право отримувати і видавати
кошти.

При отриманні заробітної плати та прирівняних до неї платежів разом з
заявкою подаються платіжні доручення на перерахування сум прибуткового
податку з громадян, сум нарахувань до Фонду соціального страхування
України та сум страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Зі спеціальних реєстраційних рахунків установ може проводитися
перерахування коштів на ім’я вищестоящих та підвідомчих установ та
організацій, не обумовлені кошторисами. Для таких проведень не
вимагаються ніякі підтвердні документи, здійснюються вони тільки на
підставі платіжних доручень.

При проведенні видатків органи Державного казначейства України не
здійснюють контроль за правильністю нарахування і термінами
перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів), неподаткових
платежів і інших перерахувань до бюджетів та державних цільових фондів.

Органи Державного казначейства України несуть відповідальність тільки за
цільовим направленням коштів, згідно з поданими документами, що є
підставою для здійснення операцій.

Відповідальність за нецільове та неефективне витрачання позабюджетних
коштів несуть їх розпорядники.

Про всі проведені операції органи Державного казначейства України
надають виписки зі спеціальних реєстраційних рахунків, з доданням
розрахункових документів, з відбитком штампа казначея.

Тимчасово вільні позабюджетні кошти бюджетних установ і організацій за
дорученням розпорядника бюджетних коштів можуть розміщуватися на
рахунках, відкритих у комерційних банках, шляхом укладання депозитних
договорів.

Підставою для проведення такої операції повинен бути депозитний договір,
укладений між бюджетною установою і установою комерційного банку. При
цьому умови депозитного договору не повинні перешкоджати процесу
виконання кошторисів видатків бюджетної установи.

Нараховані відсотки зараховуються у строки, визначені депозитними
договорами, до доходів того виду позабюджетних коштів, з якого вони були
перераховані для розміщення коштів.

Після закінчення строку депозитного договору суми позабюджетних коштів
повертаються на ті рахунки бюджетної установи, з яких вони були
направлені.

Повну відповідальність за умови укладання договорів та їх виконання
несуть керівники бюджетних установ.

(розділ 4 доповнено згідно з наказом Головного управління Державного
казначейства України від 14.10.99 p. N 87)

Операції зі спеціальними коштами

На спеціальний реєстраційний рахунок з обліку спеціальних коштів
зараховуються надходження від надання платних послуг, перелік яких
встановлюється Кабінетом Міністрів України, відповідно до підпункту
7.11.8 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (зі
змінами та доповненнями); наказом Міністерства фінансів УРСР від
28.09.81 N 112 “Про уточнений перелік спеціальних коштів установ, що
перебувають на державному бюджеті Української РСР, та про порядок
затвердження по них кошторисів”.

Кошти, що надходять на спеціальний реєстраційний рахунок зі спеціальних
коштів, витрачаються тільки на видатки, передбачені у зведеному
кошторисі за розділом “Інші кошти” єдиних кошторисів доходів і видатків
бюджетної установи.

Органи Державного казначейства України для відображення операцій із
спеціальними коштами ведуть одну особову картку з обліку спеціальних
коштів, в якій облік ведеться без розподілу на види спеціальних коштів
(орендна плата, платне навчання тощо) та коди функціональної
класифікації видатків.

При відкритті особової картки для обліку спеціальних коштів
орган Державного казначейства України вводить вхідні дані про
надходження і касові видатки зі спеціальних коштів з початку року, з
форми N 4 “Звіт про виконання кошторису установи зі спеціальних
коштів”, що подається у складі документів для відкриття
спеціальних реєстраційних рахунків.

Картка ведеться наростаючим підсумком з початку року.

Залишки та доходи зі спеціальних коштів не розподіляються за кодами
економічної класифікації видатків.

Установами та організаціями самостійно ведеться аналітичний облік
доходів і видатків із спеціальних коштів, в розрізі їхніх видів і кодів
функціональної класифікації видатків.

В особовій картці з обліку спеціальних коштів суми коштів, направлених
на рахунки в установи комерційних банків відповідно до укладених
депозитних договорів, відображаються як зменшення доходів у гр. 5
“Надійшло доходів з початку року” та в гр. б “Надійшло доходів за
поточний квартал”.

Суми коштів, що повертаються на рахунки бюджетної установи після
закінчення депозитного договору, відображаються у тих самих графах в
особовій картці, як повернення доходів.

Суми отриманих відсотків відображаються в особовій картці як окремий вид
надходжень у гр. 5 та гр. б.

При цьому в особових картках у гр. З “Дата” та гр. 4 “N документа”
обов’язково вказуються N договору та його дата. Отримані відсотки
супроводжуються записом “Відсотки за депозитними договорами”.

Операції із сумами за дорученнями

На спеціальний реєстраційний рахунок із сум за дорученнями надходять
кошти для виконання певних доручень:

– для проведення розрахунків з молодими фахівцями; на виплату студентам
стипендій, матеріальної допомоги та доплат до державних стипендій за
рахунок коштів замовників; на придбання методичної літератури і
навчальних посібників для студентів заочної форми навчання;

– на придбання замовлених централізованим порядком бланків документації
з бухгалтерського обліку, звітності, статистичної звітності;

на придбання путівок працівникам установи;

– для створення фонду преміювання науково-дослідних установ, в окремих
випадках, передбачених чинним законодавством;

– кошти, що, відповідно до рішення Уряду, надійшли на ім’я установи для
виконання певних доручень;

– добровільні компенсації хворих за надані їм інші медичні послуги
лікувально- та санітарно-профілактичними закладами;

– інші кошти, які установи отримують від підприємств, установ,
організацій та фізичних осіб для виконання окремих доручень;

кошти, що надходять як благодійні та спонсорські внески.

Спонсорські внески та благодійні надходження повинні мати письмове
підтвердження мети внесків (лист або заява, або відповідні записи
спонсора на розрахункових документах тощо).

Витрачання сум за дорученнями здійснюється на видатки, зазначені в
дорученні. Кошториси доходів і видатків сум за дорученнями не
складаються.

Органи Державного казначейства України для обліку операцій із сум за
дорученнями ведуть одну особову картку з обліку коштів “Суми за
дорученнями”, але окремо за двома узагальненими підставами для
надходжень:

розпорядження Уряду, інші нормативно-правові акти;

благодійні та спонсорські внески.

У гр. З “Підстава для зарахування коштів” вноситься найменування і
номер нормативно-правового документа, на підставі якого установа отримує
дані суми за дорученнями.

У гр. 5 “N документа” заносяться дані розрахункового документа, на
підставі якого надійшли кошти на цей спеціальний реєстраційний рахунок.

У гр. б “Надійшло коштів” записуються отримані кошти загальною сумою,
без розподілу на напрямки видатків.

Касові видатки записуються за кодами економічної класифікації видатків,
що склалися за фактом проведених операцій.

Залишок коштів на спеціальному реєстраційному рахунку показується окремо
за коштами, що надійшли згідно з розпорядженнями Уряду, іншими
нормативно-правовими актами та з благодійних та спонсорських внесків.

Записи в особовій картці з обліку коштів “Суми за дорученнями” повинні
відображати операції за коштами з початку року. Для цього операції,
проведені до переходу на казначейське обслуговування, заносяться в
особову картку з форми N 4-1 “Звіт про рух позабюджетних коштів”.

В особовій картці з обліку коштів “Суми за дорученнями” суми коштів,
направлених на рахунки в установи комерційних банків згідно з укладеними
депозитними договорами, відображаються як зменшення надходження
коштів у гр. 6 “Надійшло коштів”. Запис

робиться в тій частині картки, яка відповідає джерелу утворення коштів
“Сум за дорученнями” (розпорядження Уряду, інші нормативно-правові акти;
благодійні та спонсорські внески).

Суми коштів, які після закінчення депозитного договору повертаються на
рахунки бюджетної установи, відображаються в особовій картці у гр. 6 як
повернення коштів.

Суми отриманих відсотків відображаються в особовій картці як окремий вид
надходжень у гр. 6.

При цьому в особових картках у гр, 4 “Дата” та гр. 5 “N документа”
обов’язково вказуються N договору та його дата. У гр. З “Підстава для
зарахування коштів” робиться запис “Відсотки за депозитними договорами”.

(пункт 4.2 доповнено абзацами згідно з наказом Головного управління
Державного казначейства України від 14.10.99 p. N 87)

Операції із депозитних сум

Спеціальні реєстраційні рахунки із депозитних сум відкриваються на ім’я
тільки тих установ і організацій, які, у відповідності з чинним
законодавством, мають право отримувати у тимчасове зберігання грошові
кошти фізичних та юридичних осіб.

Особові картки спеціальних реєстраційних рахунків із депозитних сум
ведуться за окремими формами наростаючим підсумком з початку року.

Інформація про рух депозитних коштів з початку року до переведення на
казначейське обслуговування вводиться в особову картку на підставі форми
N 4-1 “Звіт про рух позабюджетних коштів”.

В особовій картці з обліку коштів “Депозитні суми” кошти, які направлені
на рахунки в установи комерційних банків відповідно до укладених
депозитних договорів, відображаються як зменшення надходжень у гр. 5
“Надійшло коштів з початку року” та в гр. 6 “Надійшло коштів за поточний
місяць”.

Суми коштів, які після закінчення депозитного договору повертаються на
рахунки бюджетної установи, відображаються у тих самих графах в особовій
картці як повернення надходжень.

Суми отриманих відсотків відображаються в особовій картці як окремий вид
надходжень у гр. 5 та гр. 6.

При цьому в особових картках у гр. З “N документа” та в гр. 4 “Дата”
обов’язково вказуються N договору та його дата. Отримані відсотки
супроводжуються записом “Відсотки за депозитними договорами”.

(пункт 4.3 доповнено абзацами згідно з наказом Головного управління
Державного казначейства України від 14.10.99 p. N 87)

Операції з інших позабюджетних коштів

На спеціальний реєстраційний рахунок з інших позабюджетних коштів
надходять:

– кошти, які залишаються навчальним закладам професійно-технічної освіти
із сум, що надійшли за роботи, виконані учнями, і за договорами на
підготовку кадрів та підвищення кваліфікації робітників;

– кошти за розрахунками за формений одяг, який видають працівникам
деяких міністерств (інших центральних органів виконавчої влади) і
підвідомчих їм бюджетних установ;

– кошти, що надходять, у відповідності з чинним законодавством України,
від штрафів та інших фінансових санкцій, які є результатом
контрольно-економічної роботи міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, їхніх підвідомчих установ та спрямовуються, у
встановлених законодавством відсотках, на зміцнення
матеріально-технічної бази та/або матеріальне заохочення працівників;

– збір за виконання робіт, пов’язаних з наданням послуг під час
здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний
кордон;

– грошові надходження від реалізації продукції та послуг установами
державної сортовипробовувальної мережі, державними
проектно-розвідувальними станціями хімізації сільського господарства та
машиновипробувальними станціями;

– кошти, отримані від реалізації ліцензій користувачам мисливських
угідь, а також за видачу посвідчення мисливця;

– інші кошти.

Облік сум із інших позабюджетних коштів ведеться органами Державного
казначейства України в особових картках того ж самого зразка, що і
спеціальних коштів, наростаючим підсумком з початку року на підставі
звіту форми N 4-1 “Звіт про рух позабюджетних коштів”.

В особовій картці з обліку інших позабюджетних коштів суми коштів, які
направлені на рахунки в установи комерційних банків відповідно до
укладених депозитних договорів, відображаються як зменшення доходів у
графі 5 “Надійшло доходів з початку року” та в графі б “Надійшло доходів
за поточний квартал”.

Суми коштів, які після закінчення депозитного договору повертаються на
рахунки бюджетної установи, відображаються у тих самих графах в особовій
картці як повернення доходів.

Суми отриманих відсотків При цьому в особових картках у гр. З “Дата” та
гр. 4 “N документа” обов’язково вказуються N договору та його дата.
Отримані відсотки супроводжуються записом “Відсотки за депозитними
договорами”.

3.Економічно-організаційна характеристика Коломийського
економіко-правового коледжу

Коломийський економіко-правовий коледж (КЕПК КНТЕУ) створено
за наказом Міністерства освіти і науки України № 214 від 19 червня
1996р. Відповідно до ст. ЗО Закону України “Про вищу освіту”
Коледж є територіально відособлений підрозділ Київського національного
торговельно-економічного університету, має окремі права юридичної особи,
діє як бюджетна неприбуткова організація; має самостійний баланс,
рахунки у відділеннях Державного казначейства, печатку із своїм
найменуванням, користується Гербом та Прапором КНТЕУ.
Основними напрямками діяльності
Коледжу є:
-підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців за
державними замовленнями та угодами з юридичними і фізичними особами для
внутрішньої і зовнішньої торгівлі, фінансової системи і права, економіки
підприємства, банківської і страхової системи, бухгалтерського обліку та
контролю, аудиту, туризму, готельного господарства, побуту та інших
ланок інфраструктури;

методична, фінансово-господарська, культурно-освітня робота;

науково-дослідна робота;

здійснення зовнішніх зв’язків.
Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії
Міністерства

освіти і науки України коледж внесено до державного реєстру закладів
освіти

України з наданням ліцензії на здійснення освітньої діяльності за І-ІІ
рівнем

акредитації, має право готувати фахівців за такими
освітньо-кваліфікаційними

рівнями:

молодший спеціаліст;

бакалавр.

Місцезнаходження (юридична адреса): 78200, Україна,
Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Б. Хмельницького, 2.
Головними завданнями Коледжу є:

підготовка спеціалістів з вищою освітою;

перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців підприємств,
організацій за профілем Коледжу;

організація та проведення пошукових та прикладних наукових досліджень;

проведення культурно-освітньої, навчально-виробничої, господарської та
іншої роботи, спрямованої на забезпечення навчального процесу,
покращення матеріально побутових умов студентів, викладачів та
співробітників;

здійснення міжнародних зв’язків з іншими навчальними закладами,
науковими установами, організаціями, фондами, діловими колами із
зарубіжних країн за профілем діяльності Коледжу;

Майно коледжу складають основні фонди, грошові кошти та інші

матеріальні і фінансові цінності, вартість яких відображена у балансі
коледжу.

Коледжу належать будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби,
зв’язок, вироблена продукція, інтелектуальна власність, грошові кошти та
інші цінності, передані Університетом або придбані та створені коледжем
у процесі діяльності.

Фінансування коледжу проводиться за рахунок: -коштів
державного бюджету;

-коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації кадрів відповідно до укладених угод та надання інших
платних послуг; -коштів, одержаних за виконання
науково-дослідних робіт (послуг)

на замовлення юридичних та фізичних осіб;

-надходжень від надання у користування або в оренду приміщень, споруд,
обладнання тощо;

-надходжень від депозитних вкладів, дивідендів від цінних паперів;

-кредитів та позик банків, валютних надходжень від власної

господарсько-фінансової діяльності;

-добровільних внесків і пожертвувань;

-інших незаборонених законодавством джерел.

Коледж розробляє та подає на затвердження Університету кошториси
доходів та видатків, штатні розклади.

Сплата обов’язкових податків і платежів до державного і місцевого
бюджетів здійснюється згідно з чинним законодавством України.
Коледж веде
внутрішньогосподарський і бухгалтерський облік своєї діяльності, складає
самостійний баланс і звітність та подає їх Університету та іншим органам
і установам згідно з чинним законодавством України.

Контроль фінансово-господарської діяльності коледжу відповідно до
діючого законодавства здійснюється університетом та органами державного
контролю.

Станом на 1 січня 2007 року середньооблікова кількість працівників
становить 143 особи.

Станом на 1 січня 2007 року в коледжі навчається 1642 студенти.На
денній формі навчання – 969 студенти, з них 502 студенти навчається за
державним замовленням. На заочній формі навчання навчається 673
студенти, з них 154 студенти навчається за рахунок коштів загалбнгого
фонду державного бюджету.

Коледж здійснює свою діяльність за рахунок коштів загального фонду
бюджету і спеціального фонду бюджету, який формується від надання
освітніх послуг та благодійних внесків.4.Синтетичний і аналітичний
облік позабюджетних коштів

Для синтетичного обліку руху грошових коштів спеціального фонду
призначено меморіальний ордер №3 «Накопичувальна відомість руху грошових
коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України»
(установах банків) — форма № 382 (бюджет) і форма № 382. Ордер (додаток
№1) використовується для відображення в обліку операцій з надходження на
1 рахунок установи доходів та здійснення касових видатків спеціального
фонду. За наявності кількох поточних чи спеціальних реєстраційних
рахунків, відкритих на ім’я бюджетної установи, накопичувальні відомості
ведуться окремо за кожним рахунком і нумеруються № 3-1, 3-2, 3-3.
Операції з руху коштів спеціального фонду в іноземній валюті
оформляються окремими меморіальними ордерами за видами валют. Записи
операцій у накопичувальні відомості здійснюються на підставі виписок із
реєстраційних (поточних) рахунків із доданими до них підтверджувальними
документами.

Для обліку нарахування доходів спеціального фонду призначена
меморіальний ордер № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів
спеціального фонду бюджетних установ» — (форма № 409 (бюджет) і форма №
409 — авт. (бюджет). На кожний вид доходів спеціального фонду
відкриваються окремі меморіальні ордери, які нумеруються відповідно №
14-1,14-2 .

Основні бухгалтерські проведення з обліку доходів спеціального фонду та
операцій з ними наведено в табл.:

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Зміст операцій Кореспонденція

рахунків

Дебет Кредит

1. Нараховано плату за навчання учнів у гуртках при

школах 674 711

2. Нараховано плату за надані послуги з оренди приміщень,

за роботу трансп. 364 741

3. Надійшли кошти за оренду приміщень квартирну плату,

за роботу транспорту та інші п 313,318 741

4. Виділено з отриманих коштів доходи, що належать до коштів

спец. Фонду 741 711

5. Надійшло коштів на поточний, спеціальний реєстраційний рахунок за

навчання навчання учнів у гуртках при школах 313,323 674

6. Нараховано плату в навчальних закладах профтех-освіти за підготовку

кадрів підвищення кваліфікації 364 711

7. Нараховано плату за навчання у вищих начальних закладах 364
711

8. Надійшла плата за навчання у вищих навчальних закладах 301,313
364

9. Нараховано плату за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах
674 714

10. Надійшла плата за утримання дітей у дитячих

дошкільних закладах 301, 313 674

11. Нараховано плату за користування гуртожитком 364 711

12. Надійшла плата за користуванням гуртожитком 301,313 364

13. Нараховано плату за харчування дітей в інтернатах при школах 674
711

14. Надійшла плата за харчування працівників за місцем роботи 301,313
674

15. Надійшли кошти для централізованого придбання (бланків, літератури)

сплати іменних стипендій 314,324 712

16. Отримано спонсорські, благодійні внеси та іншу гуманітарну

допомогу у грошовій формі 301,302,

314,318

712

Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків
робляться на підставі виписок із поточних чи реєстраційних рахунків
(додаток №2) і доданих до них документів у накопичувальних
відомостях-меморіальних ордерах. Синтетичний облік касових видатків
ведеться в тих самих регістрах, що й синтетичний облік руху грошових
коштів на поточних чи реєстраційних рахунках.

Під час ведення обліку власних надходжень бюджетних установ важливого
значення набуває інформація про джерела утворення цих надходжень. Так,
для обліку коштів, що надійшли як плата за послуги передбачено рахунок
71 «Доходи спеціального фонду».Відповідно до Порядку застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, цей рахунок
застосовується для обліку власних коштів бюджетної установи на її
утримання.

Окремі бюджетні установи виконують науково-дослідні роботи за договорами
з організаціями і підприємствами. Доходи від виконання цього виду робіт
плануються та обліковуються як складова частина власних надходжень
бюджетних установ.

Аналітичний облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами із
замовниками ведеться в картці обліку фактичних витрат на проведення
таких робіт.

Фактичні витрати на проведення робіт за темою відображаються в картці на
підставі первинних документів наростаючим підсумком із початку року в
розрізі встановлених статей калькуляції.

Аналітичний облік касових видатків ведеться за кожним поточним чи
реєстраційним рахунком за кодами економічної класифікації. Регістрами
аналітичного обліку є картка аналітичного обліку касових видатків
(додаток №3).

Аналітичний облік фактичних видатків ведеться на картках аналітичного
обліку фактичних видатків (додаток №4).Картка ведеться щомісячно за
кожним кодом функціональної класифікації видатків, за загальним і
спеціальними фондами відкривається окрема картка.

У бюджетних установах тимчасово вільні кошти спеціального фонду можуть
бути спрямовані на видатки, які згідно з кошторисом мають фінансуватися
за рахунок коштів загального фонду (заробітна плата, стипендії).

5.Документування та звітність бухгалтерського обліку позабюджетних
коштів.

Господарсько-фінансова діяльність бюджетних установ – це стан ресурсів,
джерел надходження та господарські процеси, що відбуваються в установі.
Управління бюджетними установами базується на достовірній інформації про
одержання бюджетного асигнування, надходження коштів спеціального фонду,
проведення фактичних та касових видатків, результатів виконання
кошторису по спеціальному фонді (додаток №5).Кошторисом на 2006 рік
Коломийському економіко-правовому коледжу за рахунок спеціального фонду
бюджетом кошторисом затверджено 1500000 гривень доходів, з них 1400000
гривень згідно з функціональними повноваженнями і 100000 гривень кошти,
що будуть отримані від господарської діяльності.

Згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата
за послуги, що надаються бюджетними установами (форма №4-1д,№4-1м),
станом на 1 січня 2007 року (додаток №6), всього нараховано доходів –
1392702, надійшло коштів – 1373810; надійшли кошти за послуги що
надаються бюджетними установами – 1266884, нараховано доходів – 1285776;
послуги від господарської або виробничої діяльності – 106926, нараховано
доході – 106926. Всього використано поточних касових видатків –
1277643, фактичних – 1364554.У тому числі касові видатки на товари і
послуги складають – 1159220, фактичні – 1246971; видатки на оплату
праці працівникам бюджетних установ (касові) – 659505,фактичні – 659505;
на заробітню плату (касові) – 659505, фактичні – 659505; на нарахування
на заробітню плату (касові) – 209660, фактичні – 209660; на придбання
предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інші видатки
(касові) – 249728, фактичні – 336639; на предмети, матеріали, обладнання
та інвентар (касові) – 101744, фактичні – 145988; на медикаменти та
перев’язувальні матеріали (касові) – 1000, фактичні – 476; на продукти
харчування (касові) – 68970, фактичні – 66161; на м’який інвентар та
обмундирування (касові) – 4933, фактичні – 4933; на оплату транспортних
послуг та утримання транспортних засобів (касові) – 18799, фактичні –
17901; на оренду (касові) – 7419, фактичні – 7419; на поточний ремонт
обладнання, інвентарю та будівель (касові) – 11517, фактичні – 58330; на
оплату інших послуг та інші видатки (касові) – 20346, фактичні – 20462;
на видатки на відрядження (касові) – 15000, фактичні – 15000; на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв (касові) – 23497, фактичні – 23497;
на оплату водопостачання і водовідведення (касові) – 7850, фактичні –
7850; на на оплату електроенергії (касові) – 8597, фактичні – 8597; на
оплату природного газу (касові) – 7050, фактичні – 7050; на дослідження
і розробки, видатки державного (регіонального) значення (касові) – 1830,
фактичні – 1830; на окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку (касові) – 1830, фактичні –
1830.Капітальні видатки касові складають – 118423, фактичні – 118423.У
тому числі касові видатки на придбання обладнання і предметів
довгострокового користування складають – 92143, фактичні – 92143; на
капітальний ремонт (касові) – 26280, фактичні – 26280.Залишок на кінець
звітного періоду (у гривнях з копійками) складає – 217370,54.

Згідно звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень бюджетних установ (форма №4-2д,№4-2м), за
2006 рік (додаток №7), всього надійшло коштів – 82827. Касові видатки
усього складають – 68107, фактичні – 62327.У тому числі видатки на
товари і послуги (касових) – 68107, фактичних – 62327. На придбання
предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інші видатки
витрачено (касових) – 68107, фактичних – 62327; на предмети, матеріали,
обладнання та інвентар (касових) – 53647, фактичних – 47867, на продукти
харчування (касових) – 1982, фактичних – 1982; на оплату транспортних
послуг та утримання транспортних засобів (касових) – 11014, фактичних –
11014; на послуги зв”язку (касових) – 464, фактичних – 464; на оплату
інших послуг та інші видатки(касових) – 1000, фактичних – 1000.Залишок
на кінець звітного періоду (у гривнях з копійками) складає – 15834,80.

Головна мета ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах – це
надання інформації, яка необхідна для управління діяльністю бюджетної
установи та забезпечення контролю за виконанням кошторису.

Сувора регламентація методології бухгалтерського обліку бюджетних
установ забезпечує його єдність і дає змогу порівнювати показники
діяльності всіх бюджетних установ у цілому та отримувати зведені
показники для контролю за виконаннями кошторисів і бюджетів усіх рівнів.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах ведеться за
меморіально-ордерною формою відповідно до Інструкції про форми
меморіальних ордерів бюджетних установ.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах суцільно і безперервно
відображає всі операції, пов’язані з виконанням кошторису. Своєчасне,
повне та достовірне відображення в балансі бюджетної установи всіх
господарських операцій є обов’язковою умовою ефективного управління
діяльністю бюджетною установою. Одне з найважливіших завдань
удосконалення обліку в бюджетних установах – це облік коштів
спеціального фонду, їх взаємопов’язаність у системі звітних даних із
показниками виконання кошторису в загальному фонді. Вирішення цього
завдання необхідне для максимального використання внутрішніх резервів,
правильного та економного витрачання коштів загального фонду відповідно
до одержаних асигнувань та їх цільового призначення в межах обсягів,
затверджених кошторисом установи.

Організація бюджетного бухгалтерського обліку базується на
застосуванні загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку.

Принципи бухгалтерського обліку – це основні засади, на яких
здійснюються його функції в бюджетних установах.

Бюджетні установи свою господарсько-фінансову діяльність ведуть
безперервно, відображаючи її в системі бухгалтерського обліку, що є
ознакою принципу безперервності. Згідно з цим принципом ресурси
бюджетної установи відображаються в обліку за ціною їх придбання або
виробництва. Доходи бюджетної установи, отримані як бюджетне асигнування
та надходження коштів спеціального фонду, і видатки відображаються в
обліку та звітності безперервним зростаючим підсумком із початку року,
що дає змогу визначити на будь-яку звітну дату стан виконання кошторису
як за загальним, так і за спеціальним фондами, а наприкінці року
результат його виконання в цілому.

Основою організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах є
документація. Документ підтверджує здійснення господарської операції і є
підставою для записів у регістри бухгалтерського обліку. Всі первинні
документи, в яких зафіксовано факти здійснення господарських операцій у
бюджетних установах, відповідно до нормативно-правових актів, мають
обов’язкові реквізити, які підтверджують їх юридичну доказовість. Таке
застосування суцільного документування всіх господарських операцій у
бюджетній установі відповідає вимогам принципу доказовості.

Усі господарські операції в бюджетних установах відображаються в
єдиних грошових одиницях. Мета застосування цього принципу
бухгалтерського обліку – узагальнення, групування та зіставлення
планових даних за кошторисом бюджетної установи з відповідними
фактичними даними діяльності бюджетної установи щодо виконання кошторису
за звітний період.

Бюджетні установи ведуть облікову політику, спрямовану на врахування
доходів і видатків у процесі здійснення своєї господарсько-фінансової
діяльності.

Періодичність бухгалтерського обліку в бюджетних установах
передбачає розподіл діяльності установи щодо виконання кошторису на
звітні періоди, які здійснюються для визначення його виконання за певні
періоди та результату за рік. Це дає змогу підготувати оперативну
інформацію для розпорядників бюджетних коштів вищого рівня про
використання асигнувань, коштів спеціального фонду згідно з кошторисом
та заборгованість щодо фінансування окремих видатків бюджетних установ.

Ведення бухгалтерського обліку, контроль за виконанням кошторису та
складання звітності в бюджетних установах покладено на бухгалтерію.
Бухгалтерія бюджетної установи – це окрема самостійна служба зі своєю
структурою. Основними організаційними підрозділами в бюджетних установах
є бухгалтерії та централізовані бухгалтерії. Великі бюджетні установи
мають окремі самостійні бухгалтерії. Найпоширеніша форма організації
бухгалтерського обліку в бюджетних установах – централізовані
бухгалтери. Вони створюються, як правило, при міністерствах, відомствах,
їх управліннях, управліннях місцевих державних адміністрацій з метою
виконання всіх функцій з обліку та звітності бюджетних установ, які вони
обслуговують.

Установи, що отримують кошти державного бюджету складають такі звіти по
обліку позабюджетних коштів:

– №4-1 «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата
за послуги, що надаються бюджетними установами»;

– №4-2 «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень бюджетних установ»;

– №4-3 «Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду»;

– №7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ».

Згідно звіту про заборгованість бюджетних установ (форма №7д,№7м)
станом на 1 січня 2007 року (додаток №8),кредиторська заборгованість по
доходах на звітну дату становить – 173283; дебіторська заборгованість по
видатках на утримання установи на початок року становить –
116,кредиторська заборгованість на початок року – 31(з неї бюджетна –
31); дебіторська заборгованість по поточних видатках на початок року
складає – 116, кредиторська заборгованість на початок року – 31 (з неї
бюджетна – 31); дебіторська заборгованість по видатках на товари і
послуги на початок року – 116, кредиторська на початок року – 31 (з неї
бюджетна – 31); кредиторська заборгованість по послугах зв’язку на
початок року складає – 31 (з неї бюджетна – 31) ; дебіторська
заборгованість по оплаті інших послуг та інших видатків на початок року
– 116.Кредиторська заборгованість на звітну дату ( гривнях з копійками)
складає – 173283,00.

Органи Державного казначейства в частині виконання державного бюджету
за видатками здійснюють попередній контроль — на етапі реєстрації
зобов’язань розпорядників бюджетних коштів, зокрема фінансових, а також
поточний контроль у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних
коштів, згідно з Порядком касового виконання державного бюджету за
видатками, затвердженим Наказом Державного казначейства України від
22.01.2001 № 3, оплата видатків розпорядників бюджетних коштів
здійснюється органами Державного казначейства з реєстраційних,
спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників лише за двох умов:

– за наявності в обліку органів Державного казначейства їхніх
зобов’язань (фінансових зобов’язань);

-залишків коштів на рахунках розпорядників.

Підставою для оплати видатків є платіжні доручення розпорядників
коштів та документи, які підтверджують цільове спрямування коштів
(рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні,
трудові угоди, договори на виконання роїм і, акти виконаних робіт,
тендерна документація, акцепти тендерних пропозицій, договори про
закупівлю тощо). Органи державного казначейства приймають від
розпорядників бюджетних коштів платіжні та підтверджувальні документи:

– за спеціальним фондом — у межах загального залишку коштів на
спеціальному реєстраційному рахунку за всіма кодами економічної
класифікації видатків, залишків кошторисних припізнень та зареєстрованих
зобов’язань.

6.Процес удосконалення формування та використання позабюджетних коштів

Одним з об’єктів фінансового контролю є нормативно-правове забезпечення
бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Такий контроль полягає у
виявленні і дослідженні “білих плям” і неузгодженостей у цій сфері й
виробленні пропозицій щодо напрямів удосконалення обліку і звітності, у
тому числі шляхом скасування окремих регламентів, які перешкоджають
раціональній роботі. Перевірки довели, що питання ці актуальні.

Аналізуючи причини допущення такого нібито формального порушення, як
ведення одночасно двох або кількох касових книг, можна дійти висновку,
що у переважній більшості випадків одна з них ведеться виключно за
коштами загального фонду, друга — за коштами спеціального фонду. Тобто з
метою чіткого розмежування в обліку готівкових коштів за джерелами
походження (загальний фонд окремо від спеціального) й контролю за їхнім
правильним використанням бухгалтери свідомо порушують правила,
встановлені Положенням про ведення касових операцій у національній
валюті.

Слід зазначити, що чинна типова форма касової книги КО-4 не передбачає
такого розподілу.

Водночас згідно з вимогами Державного казначейства облік розрахунків із
підзвітними особами, іншими дебіторами і кредиторами тощо має
відображатися в окремих меморіальних ордерах, що змушує бухгалтерів
вести дві касові книги. Враховуючи це, вважаємо за доцільне затвердити
форму касової книги з розподілом готівкових надходжень і витрат на кошти
загального і спеціального фондів, що не тільки полегшить роботу касирів
і бухгалтерів, усуне передумови для вчинення порушень, а й сприятиме
здійсненню контролю за цільовим і правильним використанням готівки.

Перевірками зафіксовано недостатній рівень касової дисципліни у
бюджетних установах. У результаті значна кількість матеріалів щодо
виявлених порушень порядку здійснення операцій із готівковими коштами
передається податковим органам для застосування штрафних санкцій. Якщо
сплата штрафних санкцій здійснюється за рахунок загального фонду, то
отримані з бюджету кошти повертаються до бюджету. При сплаті штрафних
санкцій із коштів спеціального фонду вони спрямовуються не за їхнім
спеціальним призначенням на певну мету, як це встановлено
законодавством, а знов-таки перераховуються до бюджету. Якщо брати до
уваги обмеженість фінансових ресурсів бюджетних установ, багато
ревізорів схиляється до того, що є потреба розглянути доцільність
внесення змін до Указу Президента України від 23.06.95 р. № 436/95 у
частині вилучення бюджетних установ із переліку юридичних осіб, до яких
застосовуються штрафні санкції за порушення норм із регулювання обігу
готівки, та встановити адміністративну відповідальність службових осіб
бюджетних установ за це порушення у максимальному розмірі відповідно до
ст. 164.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чинними нормативними документами щодо надання платних послуг установам
освіти і культури надано право вносити до ціни платної послуги прибуток
за умови його використання виключно за чітко визначеними напрямами.Однак
порядку відображення в бухгалтерському обліку таких операцій не
регламентовано.В обліку установи всі без винятку видатки групуються на
двох-трьох рахунках витрат у розрізі кодів економічної класифікації
видатків, без розмежування видатків на ті, що входять до собівартості
платної послуги і відшкодовуються замовником, і ті, що безпосередньо не
пов’язані з наданням платних послуг.

Міністерству фінансів і Державному казначейству доцільно внести зміни
до всіх чинних нормативно-правових актів, які регламентують правила
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, замінивши
посилання на Положення про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні, що втратило чинність, посиланням на відповідні
норми Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні», Бюджетного кодексу України та Порядку подання фінансової
звітності.

Висновок

Державний бюджет – основне знаряддя економічного планування,
макро-економічної стабілізації та економічного зростання. Формування
дохідної і видаткової частин державного бюджету пов’язане з основними
макропоказни-ками економічного й соціального розвитку на відповідний
рік.

Бюджетний процес — це регламентована нормами права діяльність,
пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, ‘їх
виконанням і контролем за виконанням, заслуховуванням звітів про
виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи України. Бюджетний
процес має такі стадії:

— складання проектів бюджетів;

— розгляд і прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про
місцеві бюджети;

— виконання бюджету, рішень про місцеві бюджети;

— підготовка й розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення
щодо нього.

Багато науковців і практиків стверджують, що в Україні існує непомірний
податковий прес, хоча за світовими мірками у нас невеликі податки,
просто відбувається несправедливий розподіл бюджетних коштів. За всіма
науковими канонами держава існує для людини, а не навпаки. Кожна людина
чи підприємство створюють у процесі своєї діяльності суспільні блага й у
такий спосіб беруть участь у створенні ВВП певної держави. Те саме можна
сказати про регіони України як про найбільших учасників бюджетного
процесу. У свою чергу всі ці суб’єкти чекають від держави визначених
благ, які вона повинна їм надати. Ось тут і виникає конфлікт.

Частина громадян, підприємств і, нарешті, регіонів почуваються
скривдженими, обділеними державою. У них створюється враження, що вони
віддали державі набагато більше, ніж одержали, втрачається сенс
подальшого розвитку. Якщо ввести таке поняття, як “державна віддача”, то
виходить, що бюджетні кошти розподіляються непропорційно. Сюди слід
додати зловживання деяких суб’єктів бюджетних відносин, котрі свідомо
занижують доходи, але завищують свої витрати. Це виявляється як на рівні
підприємств, так і на рівні державних органів. “Крайніми” у цій ситуації
залишаються соціальне незахищені верстви населення.

Державотворення, ринкова економіка потребують децентралізації
державного управління. Нині необхідно розвивати місцеве самоврядування і
створювати систему горизонтальних зв’язків між регіонами. Червоною
ниткою через усе це проходить функція відповідальності. Державі для
нормального бюджетного процесу слід створити чітку систему
взаємовідносин у ланцюжку: делегування повноважень — відповідальність —
контроль. На жаль, на сьогодні ця схема не працює.

За всі рішення, пов’язані з бюджетними коштами, необхідно ввести чітку
систему відповідальності, аж до кримінальної. Брати на себе
відповідальність за прийняття рішень держслужбовець буде тільки у разі
персональної зацікавленості, тобто держава повинна заохочувати своїх
службовців.

На мою думку, для побудови ефективної бюджетної системи Україні
необхідно працювати у кількох основних напрямах.

1. Насамперед слід внести зміни у законодавчі акти з приводу
відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Крім майнових
санкцій, треба підсилити кримінальну відповідальність за порушення
бюджетного законодавства. Мета цих заходів очевидна: довести до
свідомості усіх учасників бюджетного процесу, що бюджетні кошти — це не
“безхазяйне” майно, вони належать державі, і держава як ефективний
власник жорстко каратиме за будь-яке порушення бюджетних процедур.

2. Необхідно комплексно підійти до адміністративної реформи. Значно
підвищити поетапно оплату праці держслужбовців. Щоб не збільшувати
навантаження на бюджет, цього можна домогтися шляхом скорочення
чисельності держслужбовців. Від кількісних показників слід перейти до
якісних. Тільки тоді кількість зловживань бюджетними коштами значно
скоротиться, а держ-службовець цінуватиме свою посаду і, як наслідок,
ефективніше працюватиме.

3. Законодавче необхідно розділити повноваження і відповідальність
учасників бюджетного процесу. Насамперед це стосується законодавчої і
виконавчої гілок влади. Усі процеси бюджетного процесу настільки
політизовані, що сьогодні дуже важко розібратися у наслідках прийнятих
державними органами рішень.

4. Треба продовжувати політику посилення самостійності місцевих органів
влади, удосконалюючи при цьому функції контролю за їхньою роботою^

5. Потрібно стимулювати регіони, а для цього слід доопрацювати
фор-мульний підхід, що використовується при.розрахунку міжбюджетних
трансфертів. При всіх своїх плюсах він позбавляє сильні регіони стимулу
до розвитку (10% залишених регіонам коштів у разі перевищення доходів —
це явно не ефективний стимул). Тут важливо прорахувати золоту середину:
при індивіду^ альних особливостях кожного окремого регіону необхідний
системний підхід,;

Але цього виявилося замало. Прийняття Бюджетного кодексу не розв’язало
всіх проблем у бюджетній сфері. Головне на сьогодні усвідомлювати, що це
тільки півкрок, півзахід, і зупинятися на досягнутому ні в якому разі не
можна. Лише тоді громадяни відчують, що вони живуть у демократичному,
суспільстві, у державі, яка по-справжньому дбає про добробут своїх
громадян, коли бюджет стане фінансовою конституцією держави, і всі
бюджетні процеси будуть зрозумілими й ефективними для всіх його
учасників.

Список використаної літератури

1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № м2542-ІІІ.

2. Бюджетний кодекс України: Кодекс України від 21 червня 2001 р. №
2542-ІИ // Офіційний вісник України. – 2001. – № 29. – 3 липня. – С. 1.

3. Зміни до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних
установ: затв. наказом Державного казначейства України від 10 серпня
2001 р. № 143 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 38. – 5 жовтня. –
С. 156.

4. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення основних господарських операцій бюджетних установ: затв.
наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 р. № 61 / Все про
бухгалтерський облік. – 2000. – № 87. – С. 11-22.

5.Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок
їх складання: затв. наказом Державного казначейства України від 27 липня
2000 року № 68 // Бізнес. – 2000. – № 45. -С. 4-8.

6.Концепція розвитку Державного казначейства за умов функціонування
єдиного казначейського рахунка (розпорядження Державного казначейства
України від 06.03.2000 р. № 5-р).

7.Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх
утворення та напрями використання: затв. Постановою КМУ від 17 травня
2002 р. № 659.

8.Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними закладами
охорони здоров’я та вищими медичними закладами освіти: затв. Постановою
КМУ від 17.09.96 р. № 1138 // Зібрання постанов уряду України. – 1996.
-№18.

9.Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними
закладами: затв. Постановою КМУ від 20 січня 1997 р. № 38 // Офіційний
вісник України. – 1997. – № 4.

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Затверджений
наказом головного управління Державного казначейства України від 10
грудня 1999 р. № 114// Главбух. 2001 р. – № 3. – С. 203-207.

11. Порядок складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних
установ: затв. наказом Державного казначейства України від 6 жовтня 2000
р. № 100 // Бізнес. – 2000. – № 47. – С. 35-37.

12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон
України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІ\/ // Урядовий кур’єр. – 1999. – №
162. -1 вересня, з наступними змінами і доповненнями.

13. Про бюджетну систему України: Закон України від 29 червня 1995 р. №
3125-ХІІ //. Відомості Верховної Ради України. -1993. – № 23. – С.
243-248.

14. Про введення нової бюджетної класифікації України: затв. наказом
Міністерства фінансів України від 3 грудня 1997 р. № 265 // Главбух. –
2001. – № 3.

15. Про внесення змін до кошторисів за спеціальним фондом: лист
Міністерства фінансів України від 31 травня 2001 р. № 0210-5/174 // Все
про бухгалтерський облік. – 2001. – № 67. – 27 липня. – С. 15.

16. Про внесення змін та доповнень до Переліку власних надходжень
бюджетних установ та організацій: затв. наказом Міністерства фінансів
України від 25 грудня 2000 р. № 347 // Офіційний вісник України. – 2001.
– № 7. – 2. -С. 228.

17. Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22 жовтня 1999 року №
1192-ХІ\/ // Офіційний вісник України. – 1999. – № 45. – 26 листопада. –
С. 8.

18.Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ:Постанова
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №228.

19.Про порядок надання платних послуг державними навчальними
закладами:Наказ Міносвіти України, Мінекономіки України, Мінфінансів
України від 27.10.97 р. №383/239/131//Офіційний вісник
України.-1998.-№2.-29 січня.-С.193.

20.Про спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету на
бюджетні видатки і їх відшкодування:Лист Державного казначейства України
від 02.08.2000 р. №07-06-/803-5690/ /Дебт-кредит-2000.-№37.

21.Бюджетна система України:Навчальний посібник / Бескід Й.М., Юрій С.І.
та ін.-К.: НІОС, 2000.-400с.

22.Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах:Навч.
посібник.-К.:КНЕУ.-2001.-250с.

23.Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах:Навч.
посібник.-К.:Книга,2004.-180с.

PAGE

PAGE 2

Первинні документи:

платіжні вимоги-доручення,

платіжні доручення, грошові чеки, оголошення на внески готівкою

Книга

«Журнал-Головна»

Картки книги аналітична на обліку касових видатків

Меморіальний

ордер № 2,3

Виписки з поточних, реєстраційних рахунків

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020