.

Організація звітності на підприємстві (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2 16074
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

на тему :

Організація звітності на підприємстві

ЗМІСТ

Вступ 4

Розділ І. Теоретична частина

Укруплений алгоритм складання Звіту про рух грошових коштів за (С) БО 4

6

1.1.Загальні положення 6

Розділ ІІ. Практична частина 16

Розділ ІІІ. Проектна частина 21

3.1. Визначення оптимальної кількості працівників бухгалтерського
апарату на умовному підприємстві

21

3.2. Навести в графічному та табличному вигляді організаційну
структуру бухгалтрерії.

21

3.3. Спроектувати систему інформаційних зв’язків між
працівниками бухгалтерії та іншими підпрозділами умовного підприємства.

22

Висновок 24

Список використаної літератури 25

Додатки

ВИХІДНІ ДАНІ

І.Для теоретичної частини

Укруплений алгоритм складання Звіту про рух грошових коштів

за П(С) БО4

ІІ.Для практичної частини

Перелік форм звітності, які необхідно заповнити згідно з варіатном

2.1.Фінансова звітність

Звіт про фінансові результати

Звіт про власний капітал

2.2. Податкова звітність

Податкова декларація з податку на додану вартість

Форма 1ДФ

Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин та механізмів

2.3. Соціальна звітність

Розрахунок сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування

ІІІ. Для проектної частини

Перелік форм звітності тав назви і нумерація показників, згідно з
варіатном

Примітки до фінансової звітності

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове деражвне
пенсійне страхування

Звіт про обсяги оптового обороту (Форма №1 отр. річна)

ВСТУП

Виконуючи завдання даної курсової роботи, мною було зроблено аналіз
ведення бухгалтерського звітності на умовному підприємтсві, мій варіант
курсової роботи № 15, а тому теоретичне питання звучить – Укруплений
алгоритм складання Звіту про рух грошових коштів за П(С) БО4, я
розглянув даний алгоритм і помістив його у Розділ І курсової роботи.

В ході виконання роботи я заповнював журнал господарських операцій в
якому відображав фіксування операцій на бухгалтерських рахунках. В
подальшому журнал господарських операцій використовується для складання
фінансової звітності.

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» всі підприємства повинні вести бухгалтерський
облік. За даними цього обліку складається фінансова, податкова та інші
види звітності що використовують грошовий примірник.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємтсві
покладено на власника ціього підприємства.

До функцій бухгалтерської служби підприємства входить:

Ведення бухгалтерського обліку відповідно до єдиних методологічних
основ, установлених Законом України «Про бухгалтерський облік і
нінансову звітність в Україні».

Складання на основі даних бухгалтерського і податкового обліку
фінансової, податкової та статистичної звітності і подання її внутрішнім
та зовнішнім користувачам у встановлений термін.

Вібдивання на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських
операцій відповідно до чинного законодавства на підставі наданих
первинних документів.

Ведення податкового обліку.

Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової
діяльності з метою виявлення внутрішньо-господарських резервів
підприємства.

Участь у підготовці заходів щодо запобігання нестачам, незаконній
витраті коштів і товарно матеріальних цінностей.

Участь у проведенні інвентаризації і оформленні матерілаів пов’язаних із
нестачею, відшкодуванням утрат від нестаі, крадіжки і псування активів
та здійснення контролю дотримання іншими підрозділами встановлених
правил проведення інвентаризації оборотних та необоротних активів,
зобов’язань.

В ході виконання даної курсової роботи мною було здобуто і закріплено
знання про ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Укруплений алгоритм складання Звіту про рух грошових коштів за

П(С) БО 4

1.1 Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про рух
грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових
коштів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі –
підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого звіту про рух грошових коштів
визначаються окремим Положенням (стандартом).

4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають
таке значення:

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до
запитання.

Група – материнське (холдингове) підприємство та його дочірні
підприємства.

Еквіваленти грошових коштів – короткострокові високоліквідні фінансові
інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які
характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Негрошові операції – операції, які не потребують використання грошових
коштів та їх еквівалентів.

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних
активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною
еквівалентів грошових коштів.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші
види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їхніх
еквівалентів.

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і
складу власного та позикового капіталу підприємства.

5. Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам
фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про
зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах
(далі – грошові кошти) за звітний період.

6. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових
коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної
та фінансової діяльності.

7. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми,
які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо
у складі відповідних видів діяльності.

8. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових
коштів не включаються.

9. Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що
виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності.

10. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди;
бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не
включаються до звіту про рух грошових коштів.

11. Звіт про рух грошових коштів складається за формою, наведеною в
додатку до цього Положення (стандарту).

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності

12. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається
шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до
оподаткування на суми:

змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов’язаної з
операційною діяльністю, протягом звітного періоду;

наведені в негрошових статтях;

наведені в статтях, які пов’язані з рухом грошових коштів у результаті
інвестиційної та фінансової діяльностей.

13. У статті “Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування” відображається прибуток або збиток від звичайної
діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у звіті про
фінансові результати.

14. У статті “Амортизація необоротних активів” відображаються
амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних
активів, нараховані протягом звітного періоду.

15. У статті “Збільшення (зменшення) забезпечень” відображається зміна
(у графі “Надходження” – збільшення, у графі “Видаток” – зменшення) у
складі забезпечень наступних витрат і платежів, які не пов’язані з
інвестиційною та фінансовою діяльністю.

16. У статті “Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць” у
графі “Надходження” відображаються збитки, у графі “Видаток” – прибутки
від курсових різниць внаслідок перерахунку статті балансу “Грошові кошти
та їх еквіваленти в іноземній валюті”.

17. У статті “Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності” у графі
“Надходження” відображається збиток, у графі “Видаток” – прибуток від
володіння (дивіденди, відсотки тощо) та реалізації фінансових
інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних
активів, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на
необоротні активи і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових
різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової
діяльності (без урахування витрат на сплату відсотків).

18. У статті “Витрати на сплату відсотків” відображаються витрати,
наведені в статті “Фінансові витрати” Звіту про фінансові результати.

19. У статті “Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в
чистих оборотних активах” відображається різниця між сумами грошових
надходжень та сумами грошових видатків, відображених відповідно до п. 13
– 18 цього Положення (стандарту).

20. У статті “Зменшення (збільшення) оборотних активів” у графі
“Надходження” відображається зменшення, у графі “Видаток” – збільшення
статей оборотних активів (крім статей “Грошові кошти та їх еквіваленти”,
“Поточні фінансові інвестиції” та інших статей неопераційних оборотних
активів), що відбулись протягом звітного періоду. При цьому не
враховуються зміни в складі оборотних активів, які є наслідком
негрошових операцій інвестиційної діяльності (обмін на необоротні
активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності (виплата
дивідендів або погашення зобов’язань з фінансової оренди виробничими
запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного
капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років. Окрім того, не
враховується зміна дебіторської заборгованості поточного податку на
прибуток і зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до
бюджету внаслідок зарахування кредиторської заборгованості за поточним
податком на прибуток, а також не враховуються зміни в складі
дебіторської заборгованості за розрахунками з податку на додану
вартість, які є наслідком інвестиційної діяльності.

21. У статті “Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів” у графі
“Надходження” відображається зменшення, у графі “Видаток” – збільшення у
складі витрат майбутніх періодів, що відбулись протягом звітного
періоду.

22. У статті “Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань” у графі
“Надходження” відображається збільшення, у графі “Видаток” – зменшення у
статтях розділу балансу “Поточні зобов’язання” (крім статей
“Короткострокові кредити банків”, “Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов’язаннями”, “Поточні зобов’язання за розрахунками з
учасниками”, сум зобов’язань за відсотками та інших зобов’язань, не
пов’язаних з операційною діяльністю). При цьому не враховуються зміни в
складі поточних зобов’язань, які є наслідком негрошових операцій
інвестиційної діяльності та фінансової діяльності (погашення поточного
зобов’язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових
інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) або виправлення
помилок минулих років. При визначенні суми збільшення (зменшення)
поточних зобов’язань не враховується зменшення суми зобов’язань: з
поточного податку на прибуток унаслідок його сплати та враховується
зменшення суми зобов’язання з поточного податку на прибуток унаслідок
його списання і визнання доходу; з податку на додану вартість, що
виникає внаслідок інвестиційної діяльності.

23. У статті “Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів” у графі
“Надходження” відображається збільшення, у графі “Видаток” – зменшення у
складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду. При цьому
не враховується зміна доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення
від операцій з коштами цільового фінансування, наступного їх визнання
доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування
тощо.

24. У статті “Грошові кошти від операційної діяльності” відображається
різниця між сумами надходжень та видатків, відображених відповідно до п.
19 – 23 цього Положення (стандарту).

25. У статті “Сплачені відсотки” відображаються суми грошових коштів,
використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіталом.

26. У статті “Сплачені податки на прибуток” показується використання
грошових коштів для сплати податків на прибуток за умови, що вони
конкретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

27. У статті “Чистий рух коштів до надзвичайних подій” показується
надходження або видаток коштів, відображених у статті “Грошові кошти від
операційної діяльності”, з урахуванням видатку коштів, відображених
відповідно до п. 25 – 26 цього Положення (стандарту).

28. У статті “Рух коштів від надзвичайних подій” відображаються,
відповідно, надходження або видаток коштів, пов’язані з надзвичайними
подіями в процесі операційної діяльності.

29. У статті “Чистий рух коштів від операційної діяльності”
відображається результат руху коштів від операційної діяльності з
урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

30. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності
визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу
“Необоротні активи” та статті “Поточні фінансові інвестиції”.

31. У статті “Реалізація фінансових інвестицій” відображають суми
грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших
підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж
надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти
грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або
торговельних цілей).

32. У статті “Реалізація необоротних активів” відображається надходження
грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а
також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових
інвестицій).

33. У статті “Реалізація майнових комплексів” показується надходження
грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських
одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі
майнового комплексу).

34. У статті “Отримані відсотки” відображаються надходження грошових
коштів у вигляді відсотків за позики, надані іншим сторонам (інші, ніж
позики, здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями в
боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду
необоротних активів тощо.

35. У статті “Отримані дивіденди” відображаються суми грошових
надходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або часток
у капіталі інших підприємств (крім виплат за такими інструментами, які
визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримаються
для дилерських або торговельних цілей).

36. У статті “Інші надходження” показуються надходження грошових коштів
від повернення авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною
діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам (інші надходження, ніж
аванси та позики фінансової установи), надходження грошових коштів від
ф’ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонів тощо (за винятком
тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства,
або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність), та інші
надходження, які не передбачені у вищезазначених статтях.

37. У статті “Придбання фінансових інвестицій” відображаються виплати
грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов’язань інших
підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж
виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових
коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних
цілей).

38. У статті “Придбання необоротних активів” показуються виплати
грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів
та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

39. У статті “Придбання майнових комплексів” відображаються грошові
кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські
одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового
комплексу).

40. У статті “Інші платежі” показуються аванси (крім пов’язаних з
операційною діяльністю) і позики грошовими коштами, надані іншим
сторонам (крім авансів і позик фінансових установ); виплати грошових
коштів за ф’ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами
тощо (за виключенням випадків, коли такі контракти укладаються для
операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як
фінансова діяльність); інші платежі, що не передбачені у вищезазначених
статтях.

41. У статті “Чистий рух коштів до надзвичайних подій” показується
різниця між сумами грошових надходжень та видатків, відображених
відповідно до пп. 31 – 40 цього Положення (стандарту).

42. У статті “Рух коштів від надзвичайних подій” відображаються,
відповідно, надходження або видаток коштів, пов’язані з надзвичайними
подіями в процесі інвестиційної діяльності.

43. У статті “Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності”
відображається результат руху коштів від інвестиційної діяльності з
урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

?

¬

E

E

I

P

R

X

Z

- *

,

2

2

4

F

L

N

?

¤

¦

?

?

E

E

E

th

e??

???e??

?????Aee??

e??

&

у: “Забезпечення наступних витрат і платежів”, “Довгострокові
зобов’язання” і “Поточні зобов’язання” (“Короткострокові кредити банків”
і “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”, “Поточні
зобов’язання за розрахунками з учасниками” тощо).

45. У статті “Надходження власного капіталу” відображаються надходження
грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до
збільшення власного капіталу.

46. У статті “Отримані позики” відображаються надходження грошових
коштів у результаті утворення боргових зобов’язань (позик, векселів,
облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових
зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю).

47. У статті “Інші надходження” показуються інші надходження грошових
коштів, пов’язані з фінансовою діяльністю.

48. У статті “Погашення позик” відображаються виплати грошових коштів
для погашення отриманих позик.

49. У статті “Сплачені дивіденди” показуються суми дивідендів, сплачені
грошовими коштами.

50. У статті “Інші платежі” показується використання грошових коштів для
викуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів
орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та за
іншими платежами, пов’язаними з фінансовою діяльністю.

51. У статті “Чистий рух коштів до надзвичайних подій” показується
різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених
відповідно до пп. 45 – 50 цього Положення (стандарту).

52. У статті “Рух коштів від надзвичайних подій” відображаються,
відповідно, надходження або видаток коштів, пов’язані з надзвичайними
подіями в процесі фінансової діяльності.

53. У статті “Чистий рух коштів від фінансової діяльності”
відображається результат руху коштів від фінансової діяльності з
урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Зміна величини грошових коштів за звітний період

54. У статті “Чистий рух коштів за звітний період” показується різниця
між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях:
“Чистий рух коштів від операційної діяльності”, “Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності” та “Чистий рух коштів від фінансової
діяльності”.

55. У статті “Залишок коштів на початок року” показується залишок
грошових коштів на початок року, наведений у балансі.

56. У статті “Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів” у графі
“Надходження” відображається збільшення, у графі “Видаток” – зменшення
залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного
курсу протягом звітного періоду.

57. У статті “Залишок коштів на кінець року” наводиться різниця між
сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях “Залишок
коштів на початок року”, “Чистий рух коштів за звітний період” та “Вплив
зміни валютних курсів на залишок коштів”. Розрахований таким чином
показник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових
коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.

Розкриття інформації про рух грошових коштів

58. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається)
інформація про:

а) склад грошових коштів;

б) склад статей “Інші надходження”, “Інші платежі” та інших статей, які
об’єднують декілька видів грошових потоків;

в) негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

г) наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявності у
підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить
підприємство.

59. У випадку придбання або продажу майнових комплексів протягом
звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;

б) частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відповідно, була
сплачена або отримана у формі грошових коштів;

в) суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що були
придбані чи реалізовані;

г) суму активів (крім грошових коштів) і зобов’язань придбаного або
реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Таблиця 2.1

Журнал господарських операцій за звітний період

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.

Дт Кт

1 2 3 4 5

Здійснено передоплату ТзОВ „Техніка” за обладнання 681 311 0

Відображено податковий кредит по ПДВ 641 644 0

Оприбутковано комплект обладнання від ТзОВ „Техніка” 15 631 0

Відображено податковий кредит по ПДВ 641 631 0

Відображено взаємозалік заборгованостей 631 641 0

Відображено заборгованість АТП-105 за транспортування комплекту
обладнання 15 631 0

Відображено податковий кредит по ПДВ 641 644 0

Погашення заборгованості перед АТП-105 685 311 0

Отримано від учасників у погашення заборгованості за внесками до
статутного капіталу 15 46 0

Введено в експлуатацію придбане обладнання та ксерокс 10 15 0

Внесено учасниками грошові кошти в оплату заборгованості за внесками до
статутного капіталу 301 14 0

Прийнято МШП як внесок до статутного капіталу 22 44 0

Нараховано суму земельного податку (див. Табл.5) 92 641

311 0

Нараховано збір за спеціальне використання водних ресурсів 92 611 0

Нараховано комунальний податок 92 641 0

Нараховано збір за забруднення навколишнього середовища 92 641 0

Продовження табл. 2.1

1 2 3 4 5

Нараховано суму податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин та механізмів 92 641

Передано в експлуатацію МШП загальногосподарського призначення 92 22 0

Перераховано плату за торговий патент на 39 311 100

Оприбутковано товари, що надійшли від постачальника за купівельними
цінами 281 631 160000*15=

2400000

Відображено податковий кредит по ПДВ 644 631 400000

Нараховано торгову націнку роздрібного підприємства 282

281

64000

Оприбутковано торгову націнку від реалізації товарів роздрібного
підприємства 301 702 192000*15=

2880000

Відображено податкове зобов’язання по ПДВ 702 641 480000

В касу банку здано виторг від реалізації товарів 311 301 544000

Списану продажну вартість реалізованих товарів 902 282 64000

Списано торгову націнку, що відноситься до реалізованих товарів
методом „сторно” 902 285 62400

Нараховано заробітну плату продавця 93 661 7025

Нараховано заробітну плату адміністрації 93 661 7910

Здійснено відрахування на соціальні заходи із нарахованої заробітної
плати продавцям

– на пенсійне страхування 33,2% 93 651 2332,30

– на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності 1,5% 93
652 105,38

– страхування на випадок безробіття 1,3% 93 653 91,33

– 2,09% – страхування від нещасних випадків 93 656 146,82

Здійснено відрахування на соціальні заходи із нарахованої заробітної
плати адміністрації

– на пенсійне страхування 33,2% 92 651 2626,12

– на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності 1,5% 92
652 118,65

– страхування на випадок безробіття 1,3% 92 653 102,83

– 2,09% – страхування від нещасних випадків 92 654 165,32

Продовження табл. 2.1

1 2 3 4 5

Утримано із нарахованої заробітної плати

– податок з доходів фізичних осіб 15% 66 641 22000

– на пенсійне страхування 0,5 – 2 % 66 651 74,68

– на соціальне страхування 0,5-1% 66 652 74,5

– страхування на випадок безробіття 0,5 % 66 653 74,5

Відображено витрати на рекламу 93 685 0

Перераховано заборгованість за рекламу 685 311 0

Перераховано визнані економічні санкції 377 311 0

Перераховано заборгованість постачальникам 631 311 5000

Перераховано заборгованість різним кредиторам за отримані послуги 685
311 0

Перераховано заборгованість різним бюджетом, в тому числі податок на
прибуток 641 311 9000

Перераховано заборгованість перед фондами соціального страхування 651

652 311 2100

З поточного рахунка підприємства надійшло в касу для виплати зарплати
за попередній місяць та на господарські потреби 301 311 9050

З каси підприємства виплачено заробітну плату працівникам 661 301 0

Нараховано заборгованості за отримані комунальні послуги, послуги
зв’язку, охорони 92 685 0

Відображено податковий кредит по ПДВ 641 685 0

З каси підприємства виплачено аванси на відряд 372 301 500

Списані витрати на відрядження працівників зі збуту 93 372 400

Нараховано амортизацію торгівельного обладнання 93 131 0

Нараховано амортизацію офісного обладнання 92 131 0

Нараховано амортизацію нематеріальних активів адміністративного
призначення 92 133 0

Нараховано резерв на виплату відпусток персоналу пов’язаного зі збутом
93 471 0

Отримано короткостроковий кредит 311 601 150000

Продовження табл 2.1

1 2 3 4 5

Відображено дохід від реалізації запасів 377 712 9000

Відображено податкове зобов’язання по ПДВ 712 641 1500

Списано собівартість реалізованих запасів 943 201 4500

Відображено доходи, одержані від участі в капіталі 377 732 15000

Відображено дохід від реалізації необоротних активів 377 742 0

Відображено податкове зобов’язання по ПДВ 742 641 0

Списано собівартість реалізованих необоротних активів 972 103 0

Списано нараховану суму зносу реалізованих необоротних активів 131 103
0

Нараховано відсотки за користування кредитом 951 684 0

Сплачено відсотки за користування кредитом 684 311 0

Відображення доходу від зміни курсових різниць на останній день
звітного періоду 312 714 100

Списано на фінансові результати

– дохід від реалізації 702 791 159000

– собівартість реалізованих товарів 791 902 96600

– адміністративні витрати 791 92 17332,92

– витрати на збут 791 93 10600,82

– визнані штрафи, пені, неустойки 751 948

– собівартість реалізованих виробничих запасів 791 943 1500,00

– дохід від реалізації інших оборотних активів 712 791 2500,00

– дохід від операційної курсової різниці 714 791 100,00

– дохід від участі в капіталі 732 792 5000,00

– дохід від реалізації необоротних активів 742 79 0

– фінансові витрати 79 951 0

– собівартість реалізованих необоротних активів 791 972 0

Нараховано податок на прибуток підприємства 981 641 1250

Списано на фінансові результати витрати з нарахування податку на
прибуток 791 981 1250

Скориговано нарахований податок на прибуток на величину торгового
патенту 641 39 420

Закінчення табл. 2.1

1 2 3 4 5

Визначено кінцевий фінансовий результат 441 791 685683,74

Нараховано дивіденди власникам підприємства 792

443 441

671 200

Здійснення відрахування до резервного капіталу підприємства 443 43 0

Списано прибуток використаний у звітному періоді 441 443 200

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА

3.1. Визначення оптимальної кількості працівників бухгалтерського
апарату на умовному підприємстві

Н = К * ЧХ * N У (3.1)

Н = 10,044 * 0,460 1,282 * 15 1,67 = 51 (осіб)

де Н – нормативна чисельність працівників бухгалтерського обліку за
умови повної комп’ютеризації бухгалтерських робіт, ос. Чпр – чисельність
працівників на підприємстві, тис. ос. N – кількість сомастійних
структурних підрозділів на підприємстві, од., К – коефіцієнт регресії
лінійного рівняння, х,у – коофіцієнти регресії степеневого рівня.

Загальна нормативна чисельність працівників бух. обліку визначається з
врахуванням коефіцієнта питомої ваги робіт з бухгалтерського обліку та
звітності, яка виконується на ПЕОМ:

Н з = Н * К (3.2)

Н з = 51 * 1,1 = 56 (осіб)

Питома вага робіт з бухгалтерського обліку та звітності, що виконується
на ПЕОМ, % = 91-90 %

3.2. Навести в графічному та табличному вигляді організаційну структуру
бухгалтрерії.

Таблиця 3.1

Спроектована структура бухгалтерської служби умовного підприємства

№ Ділянка обліку Назва посади Кількість осіб, котрі працюють на цій
посаді, ос

1 2 3 4

Облік основних засобів та нематеріальних активів застпуник
гол.бухгалтера 1

Облік виробничих запасів, готової продукції та незавершеного
виробництва бухгалтер 3

Облік розрахункових операцій (розрахунки з постачальниками та
покупцями, іншими дебіторські та кредиторські, з підзвітними особами,
операції з грошовими коштами) касир 3

Закінчення табл. 3.1.

Облік заробітної плати та відрахування на соціальні заходи бухгалтер
1

Облік власного капіталу, доходів і витрат (як правило здійснює головний
бухгалтер) головний бухгалтер 1

Спроектована організаційна структура бухгалтерської служби умовного
підприємтсва зображена на рис 3.1.

Рис. 3.1. Схема бухгалтерської служби умовного підприємства

3.3. Спроектувати систему інформаційних зв’язків між працівниками
бухгалтерії та іншими підпрозділами умовного підприємства.

Примітки до фінансових звітів ( HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0
%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B
D%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%
8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83” \o
“Національне положення бухгалтерського обліку” П(С)БО 1)- сукупність
показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість
статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої
передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Таблиця 3.2

Організація складання звітності підприємства на прикладі заповнення

Розділ рядок чи графа звіту, що заповнюється згідно з варіантом Посада
працівника, котрий складає звіт Посадова особа, котра відповідає за
наданя необхідної інформайції для складання звіту Джерело отримання
інформації (первинний документ, реєстр, бухгалтерсього обліку, певна
форма звіту)

1 2 3 4

Примітки до фінансової звітності

р-л ІІ, гр11 головний бухгалтер головний бухгалтер Форма № 1 Баланс

р 820, 970 бухлалтер по матеріалам завідуючий складом Звіт. Залишки та
рух матеріалів та сировини

Розрахунок сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування

р 3. 1.1 бухгалтер по зарплаті бухгалтер по зарплаті Зведена відомість
нарахованої заробітної плати по підприємству

ВИСНОВОК

Виконуючи завдання даної курсової роботи, мною було зроблено аналіз
ведення бухгалтерського звітності на умовному підприємтсві, мій варіант
курсової роботи № 15, а тому теоретичне питання звучить – Укруплений
алгоритм складання Звіту про рух грошових коштів за П(С) БО4, я
розглянув даний алгоритм і помістив його у Розділ І курсової роботи.

В ході виконання роботи я заповнював журнал господарських операцій в
якому відображав фіксування операцій на бухгалтерських рахунках. В
подальшому журнал господарських операцій використовується для складання
фінансової звітності.

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» всі підприємства повинні вести бухгалтерський
облік. За даними цього обліку складається фінансова, податкова та інші
види звітності що використовують грошовий примірник.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон
України від 16 липня 1999р. № 996 – XIV // Все про бухгалтерський облік
— 2000.-№86.—С.336

2. Баланс: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 затв. Наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 88 // Все про
бухгалтерський облік — 2000. -№ 86 – С.9-13.

3. Запаси : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 затв. Наказом
Міністерства фінансів України від 20.10.99р. № 246 // Все про
бухгалтерський облік — 2000. – № 86 – С.47-48.

4. Звіт про фінансові результати : Положення (стандарт) бухгалтеського
обліку 3 затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №
87 // Все про бухгалтерський облік — 2000.- № 86 – С. 14-17.

5. Бабич В.В., Свидерский Е.И. Бухгалтерский учет на предприятййх малого
бизнеса. — К.: 000 Либра, 1996. – 160 с.

6. Безруких В.Б., Кондраков В.Б. й др. Бухгалтерский учет. Под ред.
Безруких П.С. — М.: Бухгалтерский учет, 1996.

7. Белобжедский И.А Производственые запасы предприятия: учет, оценка,
контроль // Финансы – 1992,” № 12 – С.20-25.

8. Бойко В.М. Бізнес: словник – довідник,- К.: “Україна”, 1995.

9. Бутинець Ф.Ф. Практикум. Економічний аналіз.- Житомир: ЖІТІ., 2000
-205с.

10. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. –Житомир: ЖІТІ., 2001
-672с.

11. Голова С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні.-
Дніпропетровськ: ТОВ”Баланс-Клуб”, 2001 –828с.

12. Грачова Р.Н. Підрахунок собівартості// Галицькі контракти.- 1998.
-№40-С.84-88.

13. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і
аудит в умовах ринку. —К.: Видавництво Бліц-Інформ, 1996 – 832 с.

Нормативна база

1. Закон про бухоблік – Закон України “Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІ.

2. Порядок № 419 – Порядок подання фінансової звітності, затверджений
постановою КМУ від 28.02.2000 № 419.

3. П(С)БО № 1, 2, 3, 4 і 5 – затверджені наказом Мінфіну від 31.03.1999
№ 87.

4. Закон № 2181 – Закон України “Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами” від
21.12.2000 № 2181-III.

5. Наказ № 302 – наказ Мінфіну “Про Примітки до річної фінансової
звітності” від 29.11.2000 № 302.

6. Указ № 727 – Указ Президента України від 03.07.1998 № 727/98 “Про
спрощену систему оподатковування, обліку і звітності суб’єктів малого
підприємництва” (у редакції Указу від 28.06.1999 р. N 746/99).

PAGE

Головний бухгалтер

Касир

Заступник головного бухгалтера

Бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019