.

Організація обліку праці та її оплати (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 10240
Скачать документ

Контрольна робота з бухобліку

Організація обліку праці та її оплати.

Основними завданнями організації обліку праці та її оплати є:

організація контролю за якістю та кількістю затраченої праці, за
виконанням завдань щодо зростання продуктивності праці, за
використання фонду заробітної плати та іншими грошовими коштами, які
виділяються для оплати праці працівників підприємства;

своєчасне і правильне віднесення сум нарахованої заробітної плати і
відрахувань органам соціального страхування на собівартість продукції,
виконання робіт, послуг, а також на інші витрати;

здійснення у встановлені строки всіх розрахунків з персоналом по
заробітній платі та інших виплатах;

збір інформації та групування показників з оплати праці, необхідних для
поточного і наступного планування, контролю, аналізу та оперативного
управління виробництвом, для складання фінансової і статистичної
звітності.

Виконання цих зобовязань забезпечується правильно організованим:

обліком особового складу;

обліком робочого часу;

обліком виробітку продукції та нарахування заробітної плати;

суворим дотриманням законодавства про працю;

точним та своєчасним розрахунком з оплати праці.

Бухгалтерський олік на підприємстві починається з розробки облікової
політики. Основні питання з обліку праці та її оплати, які можуть
наводитися в наказі про облікову політику підприємства:

форми кадрової документації;

форми, системи, розміри заробітної плати та інших виплат;

встановлення режиму роботи;

зміни в організації праці;

нормування і оплату праці;

строк подання первинних документів з обліку праці та її оплати до
бухгалтерії підприємства;

порядок обробки та зберігання первинних документів та регістрів обліку з
оплати праці;

порядок створення резервів на виплату відпусток, щорічної винагороди за
вислугу років, винагород за підсумками роботи за рік.

Кадрова служба, як правило, є самостійном структурним підрозділом,
підпорядкованим керівникові підприємства або його заступникові по
кадрах.

Структура кадрової служби та її штатна чисельність залежать від виду
підприємства, чисельності працюючих та окремих параметрів,
щохарактеризують кадровий потенціал, вік і стать співробітників (
оформлення пенсійних справ, декретних відпусток, листків
непрацездатнасті, навчальних відпусток) тощо.

Виходячи з викладеного вище можна виділити такі організаційні форми
кадрових служб на підприємствах, в установах, організаціях з різними
формами власності:

наявність самостійного структурного підрозділу – відділ кадрів;

виконання функції кадрової служби окремою посадовою особою –
інспектором по кадрах;

суміщення функцій управління персоналом з іншими функціональними
обов`язками;

на підприємстві з невеликою штатною чисельністю наказом керівника
призначається відповідальна особа за ведення кадрового діловодства.

Трудові правовідносини підприємства з працівниками регулюються Кодексом
Законівпро працю (КЗпП) України. На підставі КЗпП України на
підприємстві повинен бути встановлений єдиний порядок оформлення
приймання, звільнення і переведення співробітників.

Згідно Закону Украни “ Про оплату праці” система оплати праці повинна
прийматися на підприємстві в складі колективного договору між власником
(або адміністрацією) і профспілкою (або самим колективом) підприємства.
Колективні договори підлягають реєстрації в місцевих органах
самоврядування.

Правила внутрішнього трудового розпорядку ( або положення про персонал)
є внутрішнім документом підприємства,який передбачає організацію роботи
підприємства, внутрішньообєктивний режим роботи, взаємні обовязки
підприємства та працівників, порядок направлення працівників у
відрядження, порядок надання відпусток та інше.

Необхідність цього документу на підприємстві передбачена КЗпП. Кожному
підприємству необхідно розробити свої правила, які будуть більш
наближені до дійсності.

Відповідно до статуту підприємства розробляється його структура,
визначається штатний склад та кількість, що оформлюється спеціальним
документом, на підставі якого складається штатний розклад підприєства.

Він складається на бланку підприємства і містить перелік посад,
відомості про кількість штатних одиниць, посадові оклади, надбавки та
місячний фонд заробітної плати.

Якщо організаційна структура юридичної особи складається з окремих
підрозділів, то штатний розклад складається за структурними підрозділами
в порядку упорядкованості, у тому числі з урахуванням підпорядкованості
всередині структурного підрозділу, наприклад начальник відділу – 1,
заступник начальника відділу – 1, старший економіст – 1, економіст – 2
тощо.

Штатний розклад підписується заступником керівника, потім погоджується з
головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства.

Штатний розклад бюджетних установ затверджується вищою організацією.
Зміни до штатного розкладу вносяться наказом керівника юридичної особи,
штатної чисельності, зміни найменування посад тощо.

Штатний розклад складається і затверджується кожного року.

Зміни до штатного розкладу вносяться наказом керівника

підприємства.

На підприємствах повинні розроблятися також посадові інструкції
щодо конкретної штатної посади.

Кадрова документація поділяється на види:

Розпорядчі документи з особового складу –

Наказ ( розпорядження) про приймання на роботу (П-1)

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу (П-5)

Наказ (розпорядження) про надання відпустки (П-6)

Список №_про надання відпустки (П-7)

Накази про заохочення та попередження

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)
(П-8)

Накази про внесення змін до трудової книжки.

Облікові документи по кадрах –

Особова картка (П-2)

Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує
науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи (П-4)

Особова справа

Штатно-посадова книга

Алфавітна книга

Алфавітні картки (П-3)

Книга обліку бланків трудових книжок та вкладишів до них (П-9)

Книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них(П-10)

Акт на списання бланків трудових книжок та вкладишів до них (11)

Графік відпусток

Книга-журнал обліку відпусток

Накази про приймання, переведення і звільнення співробітників, а також
про внесення змін до штатного розкладу обов`язково повинні зберігатися у
відділі кадрів. Облік наказів ведеться в спеціальній книзі. Також
необхідний облік трудових книжок, які повинні зберігатися у відділі
кадрів. Необхідно також обов`язково складати і затверджувати графік
щорічних відпусток, а також вести облік відряджень, лікарняних листів,
табелів обліку робочого часу.

Документи з особового складу є досить важливим і вимагають особливої
ретельності і акуратності при оформленні, веденні і зберігання протягом
тривалого часу.

Книги, до яких заносяться накази, нумеруються, прошнуровуються,
звіряються підписом керівника і печаткою піприємства.

Накази з особового складу можуть бути індивідуальними, тобто містити
інформацію тільки про одного співробітника, або груповими, якщо на
підприємстві протягом одного дня видається велика кількість наказів по
кадрах.

Накази ( розпорядження) готуються на підставі розпоряджень керівника
підприємства, організації, установи, доповідних записок керівників
структурних підрозділів, заяв працівників, підписаного контракту,
рішення конкурсної комісії, документів, передбачених законодавством.

Після підписання наказ (розпорядження) реєструється в книзі реєстрації
наказів ( при порівняно невеликій кількості кадрових наказів, що
видаються протягом календарного року) або реєстраційних картках ( при
великій кількості наказів для зручності довідково-пошукової роботи).

У реєстраційній книзі або картці зазначається:

номер наказу (розпорядження);

дата реєстрації;

короткий зміст;

ким підписаний (прізвище, ініціали);

кому направлений (оголошений під розпис).

При роботі з документами з особового складу необхідно враховувати,
що персональні дані ( відомості про факти, події і обставини трудової
діяльності і приватного життя) громадян відносяться до категорії
конфіденційної інформації.

До розпорядчих документів з особового складу відносяться накази про
приймання, переведення, звільнення з роботи, про надання відпусток, про
заохочення, попередження тощо.

В наказах про приймання на роботу зазначають посаду, структурний
підрозділ ( відділ), дату приймання ( на постійну роботу – з
випробувальним терміном або зі стажуванням, на тимчасову роботу – за
сумісництвом або на визначений термін). В наказах про переведення
зазначається вид переведення та його мотивація. Наказ про звільнення
повинен містити дату звільнення та його причину. Останній пункт кожного
наказу повинен містити покладання контролю за його виконанням.

Обрання або призначення на посаду самого власника підприємства на
посаду керівника здійснюється в такому порядку. Керівник підприємства
наймається (призначається) власником обо обирається власниками майна.
Обрання і відкликання виконавчого органу акціонерного товариства (АТ)
належить до компетенції загальних зборів акціонерів товариства, однак за
рішенням зборів таке повноваження може бути передане іншому органу АТ.

У товаристві з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) дирекція або
директор обираються на зборах учасників. Обрання керівника АТ і ТзОВ
фіксується в протоколі компетентного органу, що прийняв таке рішення.

На приватному підприємстві, призначення засновником підприємства себе
на посаду директора здійснюється шляхом видання відповідного наказуЮ
наприклад, такого :” З 1 липня 2002 року обов`язки директора покладаю на
себе”.

Власник або уповноважений ним орган, зокрема, зобов`язаний роз`яснити
працівникові до початку роботи його права та обов`язки, ознаймити з
умовами праці, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним
договором, провести інструктаж з техніки безпеки і пожежної безпеки.

При прийнятті на роботу працівник зобов`язаний надати трудову книжку,
якщо мова не йде про сумісництво. В свою чергу, тим особам, які
працевлаштувалися вперше, трудова книжка повинна бути оформлена протягом
5 днів після їх прийняття. Відповідальність за організацію ведення
обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника
підприємства.

Заповнюється трудова книжка начальником відділу кадрів підприємства
або іншою особою, уповноваженою на це наказом керівника.

Особа , що виписує трудові книжки, щомісячно подає до бухгалтерії
підприємтсва звіт про наявність та використання бланків трудових
книжок.

Крім трудових книжок, відповідальна особа повинна заповнювати
декілька спеціальних облукових документів, а саме:

книгу обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них;

книгу обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.

Якщо бланки трудових книжок були зіпсовані з виниособи, що відповідає
за їх виписку ( неправильне заповнення, недбале зберігання тощо),
складається акт на їх списання.

Бухгалтерський облік трудових книжок ведеться на рахунку 209 “Інші
матеріали”, по дебету якого відображається надходження трудових книжок,
а по кредиту – їх використання ( списання). Дебетове сальдо означає
наявність трудових книжок у вартісному вираженні. Одночасно ведеться
облік наявності трудових книжок на позабалансовому рахунку 08 “Бланки
суворого обліку”.

До облікових документів по кадрах відноситься особова картка, особова
справа, особовий листок з обліку кадрів, штатно-посадова книга,
алфавітна книга, алфавітні картки тощо.

В особовій справі працівника зберігається:

опис документів;

особовий листок з обліку кадрів;

автобіографія;

копії документів про освіту;

заява про прийняття на роботу;

наказ про прийняття на роботу(копія);

копія трудового контракту до якого додається посадова інструкція.

Трудові відносини на підприємстві між власником ( роботодавцем) та
працівником регулюються, крім нормативних актів, ще й за допомогою
трудових договорів (контрактів) і угод.

Існують такі види договорів:

Трудові договори : регулюються КЗпП

строкові ( трудовий контракт ) – предмет : виконання роботи за певною
спеціальністю, кваліфікацією, посадою.

Безстрокові.

Цивільно – правові договори: регулюються Цивільним кодексом

договір підряду

трудова угода

договір доручення

авторський договір

Предметом цих договорів є: певний результат роботи.

Трудовий договір гарантує кожному працівнику право на роботу за
спеціальністю, кваліфікацією або посадою, обумовленою угодою сторін. Це
право гарантується Кодексом законів про працю, який забороняє виконання
роботи, не обумовленої трудовим договором.

Трудові договори, що укладаються між фізичними особами, підлягають
обов`язковій реєстрації роботодавцем у тижневий термін у службі
зайнятості за місцем свого проживання.

У письмовій формі укладається також контракт. З точки зору норм
трудового права, основною відмінністю письмового трудового договору від
контракту є можливість включення до змісту останнього додаткових умов
звільнення працівника.

Трудовий контракт – документ, що фіксує угоду сторін про встановлення
трудових правовідносин і регулює їх. Сторонами трудового контракту є
підприємство (роботодавець) і працівник ( контрактант).

Трудовий контракт повинен укладатися в письмовій формі, що підвищує
гарантії сторін в реалізації досягнутої домовленості з важливих питань.

В трудовому контракті визначаються обов`язки працівника відповідно до
тієї професії або посади , на яку він був прийнятий, або робиться
посилання на відповідну посадову інструкцію, розроблену і затверджену
керівництвом підприємтсва.

Трудовий контракт може укладатись на невизначений строк, на певний
строк не більше 5 років, на час виконання певної роботи.

Припинення дії трудового договору може відбутися як з ініціативи
сторін ( працівника та власника або уповноваженого ним органу), так і у
зв`язку з обставинами, які не залежать від ініціативи сторін.
Відповідно до КЗпП встановлені наступні умови припинення дії трудового
договору:

Стаття КЗпП Назва статті

36 Підстави припинення дії трудового договору

37 Припинення дії трудового договору з працівником , направленим на
примусове лікування за постановою суду

38 Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з
ініціативи працівника

40 Розірвання трудового договору з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу

41 Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями
працівників за певних умов

43 Розірвання трудового договору з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу за попередньою згодою профспілкового органу

431 Розірвання трудового договору з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу без попередньої згоди профспілкового органу

45 Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого
органу, уповноваженого на представництво трудовим колективом

184 Гарантії про прийняття на роботу і заборона звільнення вагітних
жінок і жінок, які мають дітей

198 Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років

199 Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків
або інших осіб

Однією з особливостей договору-підряду є те, що відповідно до цього
договору підрядчик (виконавець) виконує роботи на свій ризик, тому що
він не має права вимагати винагороди, якщо предмет підряду ( виріб тощо)
випадково знищений або в силу певних обставин немає можливості закінчити
розпочату роботу.

Оплата виконаних робіт (послуг) за договором підряду (трудовою угодою)
здійснюється, як правило, після оформлення акту приймання робіт послуг

( Додаток 1).

Основним документом, який визначає застосування на підприємстві оплати
праці, розміри основної, додаткової заробітної плати, преміювання
працівників тощо, є Положення про оплату праці на підприємстві. Даний
документ містить:

загальні принципи організації оплати праці на підприємтсві, системи і
форми оплати праці, які застосовуються до різних категорій працівників;

штатний розклад працівників підприємства;

побудову основної (тарифної) оплати праці з інструкціями по посадах і
професіях тарифних ставок і окладів або порядку розрахунку в залежності
від показників роботи працівника і підприємства вцілому;

обумовлені доплати, надбавка і компенсації із зазначенням їх розмірів;

інші преміальні системи, що використовуються на підприємстві;

визначений стимулюючий показник, шкала преміювання.

В заключній частині положення можуть бути викладені питання оскарження
працівниками розміру нарахованого їм заробітку, порядок і строки
перегляду.

Права та обов`язки власника підприємства щодо організації оплати
регулюються КЗпП.

Стаття КЗпП Характер прав та обов`язків

96 Тарифна система оплати праці

97 Оплата праці на підприємствах , в установах та організаціях

103 Повідомлення працівників про запровадження нових або зміну діючих
умов оплати праці

110 Повідомлення працівника про розміри оплати праці

115 Строки виплати заробітної плати

116 Строки розрахунку при звільненні

117 Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні

Облік праці та її оплати має бути організований таким чином, щоб
сприяти підвищенню продуктивності праці, повному використанню робочого
часу, зміцненню дисципліни праці , а також правильному обчисленню
чисельності працівників для обліку заробітної плати з метою
оподаткування. Для цього на підприємстві повинні бути чітко розподілені
функції обліку між відділами.

Весь процес обліку оплати праці працівниківможна поділити на етапи:

облік особового складу та використання робочого часу;

облік виробітку продукції і заробітної плати.

Облік особового складу працівників на підприємствах здійснюється
відділом кадрів ( інспектором по кадрах або іншою уповноваженою на це
особою). Обліку підлягають всі працівники всіх підрозділів
підприємства, незалежно від робіт, що вони виконують, та посади, що
обіймають. Облік використання робочого часу здійснюється в табелях
обліку використання часу, річних табельних картках та ін. Поряд з цим в
необхідних випадках проводяться фотографії робочого дня , хронометражі
спостереження та інші одноразові обстеження. Облік вихідних днів ( днів
щотижневого відпочинку) і святкових (неробочих) днів здійснюється в
табелях згідно з графіком і режимом роботи даного підприємства.

Зараз в Україні затверджені і діють наступні первинні документи з
обліку використаного робочого часу:

Типова форма Назва документу з обліку

П-12 Табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної
плати

П-13 Табель обліку використання робочого часу

П-14 Табель обліку використання робочого часу

П-15 Список осіб які працюють в понадурочний час

П-16 Листок обліку простоїв

П-49 Розрахунково-платіжна відомість

П-50 Розрахункова відомість

П-51 Розрахункова відомість

П-52 Розрахунок заробітної плати

П-53 Платіжна відмість

П-54 Особовий рахунок

П-54-А Особовий рахунок

П-55 Накопичувальна картка виробітку та заробітної плати

П-56 Накопичувальна картка обліку заробітної плати

Облік використання робочого часу здійснюється по кожній зміні в
табелі, який відкривається щомісячно на працівників цеху( відділу),
ділянки тощо.

Облік явок на роботу і використання робочого часу здійснюється в
табелі методом суцільної реєстрації, а саме відмітки всіх, хто
запізнився тощо, або шляхом реєстрації тільки відхилень ( неявок,
запізнень і т.д.).

Форми П-12 та П-13 застосовуються для обліку робочого часу всіх
категорій працівників, для контролю за дотриманням працівниками
встановленого режиму робочого часу, розрахунку заробітної плати , а
також для складання звітності з праці.

Форма П-13 “Табель обліку використання робочого часу” застосовується
в умовах автоматизованої системи управління підприємством. Типова форма
П-13 пристосована до різних умов організації виробництва, може бути
доповнена необхідними даними, враховуючи особливості галузі.

Форма П-14 використовується тільки для обліку використання робочого
часу працівників з твердим місячним окладом або ставкою. Облік часу
понаднормових робіт здійснюється на підставі списків осіб, працюючих
понаднормово ( форма П-15). Списки з відміткою майстра про кількість
фактично відпрацьованого понаднормового часу використовуються для запису
до часу простоїв, що здійснюються на підставі листків обліку простоїв
(форма П-16). Листки обліку простоїв з відміткою про час простоїв
використовуються для запису до табелю.

Список осіб, які працювали в понадурочний час ( форма П-15),
використовується для обліку часу, відпраціованого понадурочно та оплати
роботи в надурочний час. Заповнюється в одному примірнику майстром або
іншими посадовими особами, відповідальними за облік простоїв, і
передається до бухгалтерії.

На кожний первинний документ складається графік документообігу,
приклад якого, для типових документів з обліку праці та її оплати
наведено в додатку 2.

Облік виконання норм виробітку ( норм часу), нормативних завдань
здійснюється на підставі первинних документів з обліку виробітку
продукції та виконання робіт за звітний період відповідними особами, на
яких це покладено (наприклад, нормувальниками, економістами та ін.). В
цих документах поряд з даними про кількість виготовленої продукції
відображається також час, встановлений за нормою на виконання цього
обсягу роботи; фактичний час, витрачений на його здійснення, за звітний
період визначаеться за даними табельного обліку.

Розрахунки з оплати праці доцільно вести централізовано.

Існують такі системи та форми заробітної плати:

індивідуальна, колективна;

відрядна – пряма, преміальна, прогресивна

погодинна ( за годинними тарифними ставками, за місячними посадовими
окладами) – проста, преміальна.

Для спрощення обліку, як правило, фактично відпрацьований час в
первинних документах не проставляється , а обліковується за табелем
обліку використання робочого часу.

На підприємствах , в цехах і ділянках з дрібносерійним та
індвідуальним характером виробництва під час разових ремонтних робіт
для обліку виробітку використовуються накопичувальні або разові наряди.
Приймання виготовленої продукції ( виконаних робіт) проводиться майстром
і контролерам відділу технічного контролю та оформлюється відповідними
документами, а за відсутності на даних видах робіт контролера відділу
технічного контролю – майстром ( бригадиром).

У випадку, коли робітник виконує роботу за окремим завданням, її
задача оформлюється без підпису робітників відділу технічного контролю ,
а кількість виготовленої продукції обліковується майстром.

Облік виробітку продукції у серійному виробництві здійснюється за
допомогою маршрутних маршрутних карт.

Доплати повинні оформлюватись окремими документами – листками на
доплату, робочими нарядами з відокремлювальними знаками та ін. Доплати
через невідповідності розряду роботи робітника оформлюються в листках на
доплату міжрозрядної різниці, який виписується майстром.

Порядок нарахування заробітної плати при виконанні робіт різної
кваліфікацфії, при суміщенні професій (посад) і виконанні обов`язків
тимчасово відсутнього працівника, а також порядок нарахування деяких
інших виплат наводиться в таблиці 1.

Стаття КЗпП Характер виплат Методика (спосіб, порядок) розрахунку

1 2 3

102 Оплата праці за сумісництвом Працівники, які працюють за
сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу

104 Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації При виконанні
робіт різної кваліфікації праця погодинних робітників, а також
службовців оплачується за роботою вищої кваліфікації, праця
робітників-відрядників, за розцінками, встановленими для роботи,я ка
виконується

105 Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов`язків
тимчасово відсутнього працівника Працівникам, які виконують на тому
підприємстві, поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим
договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов`язки
тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної
роботи, проводиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання
обов`язків тимчасово відсутнього працівника . Розмір доплат
встановлюється на умовах, передбачених у коллективному договорі

106 Оплата роботи в понадурочний час При погодинній системі оплати
праці робота в понадурочний час оплачується у подвійному розмірі, а при
відрядній – виплачується доплата у розмірі 100% від тарифної ставки
працівника відповідної кваліфікації за всі відпрацьовані години

107 Оплата роботи у святкові і неробочі дні Робота у святкові дні
неробочі дні оплачується у подвійному розміри:

відрядникам – за подвійними відрядними розцінками

працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними тарифами, –
в розмірі подвійної годинної або денної ставки

працівникам, які отримують місячний оклад, – в розмірі одинарної
годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота в ці дні
проводилась в межах місячної норми робочого часу, та в розмірі подвійної
годинної або денної ставки понад окладу, якщо робота проводилась понад
місячну норму

108 Оплата роботи у нічний час Робота в нічний час оплачується у
підвищеному розмірі, встановленому генеральною (колективною) угодою та
колективним договором. Цей розмір не повинен бути нижчим, ніж 20
відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час

109 Оплата праці за незакінченим відрядним нарядом В разі, коли
працівник залишає відрядний наряд незакінченим з незалежних від нього
причин, виконана частина роботи оплачується за оцінкою, визначеною за
погодженням сторін відповідно до існуючих норм та розцінок

111 Порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку При невиконанні
норм виробітку не з вини працівника оплата праці проводиться за фактично
виконану роботу. Проте місячна заробітна плата не може бути нижчою 2/3
тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу)

112 Порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком
При виготовленні продукції, яка виявилася браком не з вини працівника,
оплата праці здійснюється за заниженими розцінками. Проте місячна
заробітна плата не може бути нижчою 2/3 тарифної ставки встановленого
йому розряду (окладу). Час простою з вини працівника не оплачується

Синтетичной облік розрахунків з заробітної плати ведеться на рахунках
:

Рахунок 661 “Розрахунки за заробітною платою” – облік нарахування
та виплати працівникам підприємства основної та додаткової заробітної
плати, премій, допомоги за тимчасовою непрацездатністю, інших
нарахувань, а також облік сум утриманих податків, платежів за
виконавчими документами, вартості одержання матеріалів, продукції та
товарів в рахунок заробітної плати та інших утримань із сум оплати праці
персоналу.

Рахунок 662 “ Розрахунки з депонентами” – облік нарахованих, але не
одержаних персоналом у встановлений строк сум з оплати праці. Регістрами
обліку по рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці” є журнали 5 та 5А.

Надання відпусток регулюється Законом України “Про відпустки”,
згідно з яким право на відпустки мають громадяни України, що
перебувають у трудових відносинах з підприємствами , а також працюють за
трудовою угодою у фізичної особи, іноземні громадяни та особи без
громадянства, які працюють в Україні.

Види відпусток:

щорічна відпустка – основна і додаткова ( за роботу в шкідливих і
важких умовах, за особливий характер праці, інші, передбачені
законодавством)

додаткова віпустка у звя`зку з освітою

творча відпустка

соціальна відпустка – у зв`язку з вагітністю та пологами; по догляду
за дитиною; додаткава відпустка працівникам, що мають дітей.

відпустка без збереження зарплати.

Надання відпусток працівникам підприємства здійснюється згідно
ст.74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 КЗпП.

Підставою для надання відпустки є заява працівника. На підставі
затвердженого графіку відпусток чи заяви працівника на підприємстві
видається наказ про надання відпустки. Наказ видається в двох
примірниках. Один примірник залишаються у відділі кадрів. При цьому в
типовій формі П-2 в розділі ІV “ Відпустки ” проводяться записи про
види відпусток , період, за який вона надається, дати і номери наказу.
Другий примірник наказу передається до бухгалтерії підприємства і є
підставою для нарахування і виплати відпускних.

При оформленні відпустки також застосовують перелік про надання
відпустки (ф.П-7).

Оскільки додаткова відпустка за ненормаваний робочий день до 7
календарних днів, то в колективному договорі слід передбачити перелік
посад ( вид робіт чи професій) з зазначенням проти кожної конкретної
тривалості додаткової відпустки. Наприклад:

головний бухгалтер – 7 календарних днів;

заступник головного бухгалтера – 7 календарних днів;

бухгалтер – 6 календарних днів;

касир – 2 календарних дні.

Додаткова відпустка за ненормований робочий день надається
пропорційно до часу, відпрацьованого на роботі, посаді, яка дає право на
таку додаткову віпустку.

Згідно з законодавством України передбачено наступні види відрахувань
з фонду оплати праці:

збір на обов`язкове державне пенсійне страхування;

внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням і похованням;

внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття;

внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання , які
спричинили втрату працездатності.

Згідно з чинним законодавством із заробітної плати працівників
підприємства також проводяться утримання.

Обов`язковими видами утримань із заробітної плати є наступні:

прибутковий податок з громадян;

утримання до Пенсійного фонду;

утримання на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у
зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням;

утримання на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття.

Крім того із заробітної плати можуть здійснюватися утримання,
наприклад, аліментів, штрафів та інших сум для відшкодування
заподіяного збитку на підставі рішення судів, а також профспілкові
внески тощо.

Утримання аліментів здійснюєтьсяз усіх видів заробітку та додаткової
винагороди як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Поряд з тим законодавством передбачено ряд виплат, з яких не
здійснюється утримання аліментів (таблиця 2).

Таблиця 2.

№ зп Види виплат

1 Вихідна допомога при звільненні і сума неоподатковуваного розміру
матеральної допомоги

2 Компенсація працівникові за невикористану відпустку, крім випадків,
коли особа при звільненні отримує компенсацію за відпустку, невикористну
протягом декількох років

3 Допомога на лікування

4 Допомога по вагітності та пологах

5 Компенсаційні виплати при відрядженнях і переведенні на роботу в іншу
місцевість

6 Польове забезпечення, надбавки до заробітної плати та інші суми , що
виплачуються замість добових і квартирних

7 Компенсаційні суми, що виплачується за амортизацію інструментів та
знос одягу

8 Матеріальна допомога особам, які втратили право на допомогу по
безробіттю

9 Вартість безоплатно наданих квартир і комунальних послуг

10 Одноразова допомога при народженні дитини

11 Державна допомога на поховання

12 Допомога по догляду за дитиною; допомога особам, зайнятим доглядом за
трьома і більше дітьми віком до 16 років, доглядом за дитиною-інвалідом,
по тимчасовій непрацездатності у зв`язку з доглядомза зворою дитиною;
інша допомога на дітей, передбачена законодавством

13 Державна допомога, що виплачується на неповнолітніх дітей у період
розшуку їх батьків

14 Щомісячна грошова допомога у зв`язку з обмеженням споживання
продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного
господарства громадян, які проживають на територіях радіоактивного
зараження

15 Вартість виданого безоплатного обмундирування і натурального
посточання

16 Дотації на харчування, вартість путівки до санаторіїв і будинків
відпочинку за рахунок фонду споживання

Утримання аліментів здійснюється із сум заробітку, який належить
особі, що сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку податків.

Завдання контролю за використанням праці і фонду її оплати –
систематичне спостереження за використанням праці і фонду її оплати на
кожній ділянці підприємства і за кожним виконавцем окремих господарських
процесів.

Оперативний бухгалтерський контроль за використанням праці і фонду її
оплати може здійснюватись за допомогою первинних одноразових і зведених
документів, накопочувальних і групувальних відомостей, виробничих
звітів і технологічних карт. Організувати такий контроль повинен
головний бухгалтер підприємства. Оперативний контроль сприяє підвищенню
ефективності праці, її економному і раціональному розподілу, виконанню
робіт, усуненню непродуктивних випрат праці, зниженю собівартості
продукції, забезпеченню підвищення продуктивності праці, підвищенню
загальної ефективності діяльності всього виробництва.

Для раціональної організації оперативного бухгалтерського контролю
розробляється план контролю, в якому зазначаються об`єкти контролю,
його джерела, віконавці, способи і строки складання
внутрішньогосподарської звітності. Прикладом внутрішньогосподарської
звітності може бути письмовий рапорт особи, яка здійснювала
контроль(зразок) або запис цієї особи до журналу обліку порушень, про
які вона доповідає головному бухгалтеру та контролює їх.

Зразок.

Рапорт про відхилення від нормального використання часу, праці і фонду
її оплати по _______________________________

(відділенню, бригаді)

Дата Зміст відхилення Причина відхилень Винуватці Витрати годин робочого
часу Сума збитку, грн (заповнює бухгалтер)

09.03 Простій токарного верстату, цех №5, ділянка №7 Неспра-вність
електро-двигуна Ремонтна майстерня 6

Дата Посада особи, що здійснює контроль
________________

(підпис)

Розрахунок суми збитку склав головний бухгалтер (бухгалтер
відділення)_____

(підпис)

Форма рапорту повинна бути простою і відображати лише відхилення від
нормального використання робочого часу, праці і фонду її оплати. Такі
рапорти потрібно заздалегідь віддрукувати в достатній кількості чи
розмножити на копіювальній техніці і вручити їх виконавцям.

Така система внутрішньовиробничої звітності згідно наслідків
проведеного контролю дозволяє керівникам виробничих підрозділів
оперативно вживати заходи щодо усунення порушень.

Раціональна організація бухгалтерського обліку праці і заробітної
плати – обовя`зкова умова підвищення дієвості контролю. Організація та
здійснення оперативного економічного контролю за господарською
діяльністю керівникам і спеціалістам підприємства дає змогу підвищити
контрольні функції бухгалтерського обліку.

Розробляючи програму організації бухгалтерського обліку по
підприємству вцілому, головний бухгалтер, складає спочатку його окремі
частини, однією із яких є програма організації обліку праці та її
оплати.

Наприклад:

Програма організації обліку праці та оперативного економічного контролю
за використанням праці і фонду її оплати.

№ з/п Складова частина програми Зміст складової частини програми

1 Первинний облік робочого часу Організація табельного обліку.
Використання показників табеля в оперативному, статистичному і
бухгалтерському обліку

2 План документації з обліку праці та її оплати Складання робочих
інструкцій до документів і розробка графіків документообігу

3 Накопичення і групування показників первинних документів з обліку
праці та її оплати Складання “Відомості обліку фонду заробітної плати
за категоріями працюючих і видами оплати” і “Зведеної відомості по
розрахунках з робітниками і службовцями”

4 Аналітичний облік розрахунків з оплати праці Організація аналітичного
обліку розрахунків з оплати праці

5 План виконання облікових робіт з праці та її оплати Складання
посадових характеристик , індивідуальних і структурних графіків
облікових робіт

6 Оперативний економічний контроль за використанням праці і фонду її
оплати Розробка плану контролю і побудова форм видів господарської
звітності за результатами контролю. Визначення і реєстрація суми збитків
від нераціонального використання робочого часу, праці і фонду її оплати

Дата_________ Головний
бухгалтер______________

( підпис)

Контроль за нарахуванням основної і додаткової заробітної плати
складніший

та різноманітніший. Способи контролю різні в залежності від системи
організації виробництва та форми оплати праці.

В масовому виробництві, де первинним документом обліку виробітку та
заробітної плати є змінний рапорт, потрібно, по-перше, забезпечити
правильне таксування та підрахунок змінних рапортів, та, по-друге,
фіксувати в особливому реєстрі суму кожного змінного рапорту.

Щоб забезпечити правильний підрахунок змінних рапортів, необхідно
підсумовувати всі об`ємні показники для того, щоб не можна було в
показниках об`єму внести довільні зміни. Таксування та підсумовування
необхідно проводити двічі, причому повторне таксування та підсумовування
потрібно доручати іншому працівнику ( для контрольної перевірки).

В такому ж порядку реєструються робочі наряди по тих роботах, які
оформлюються цим видом документів. При реєстрації робочих нарядів до
реєстру можна вносити загальний підсумок по всіх нарядах за зміну.
Корисно в цих випадках мати в реєстрі рядок “Кількість нарядів”.

Загальний підсумок за місяць по реєстру змінних рапортів або нарядів
контролює підсумок нарахування відрядної заробітної плати по
розрахунковій відомості.

Інколи недостатньо однієї реєстрації нарядів для перевірки суми
нарахування заробітної плати; достовірність нарядів, в свою чергу,
підлягає перевірці.

Способом боротьби зі зловживаннями при розрахунках з оплати праці
є такий розподіл обов`язків між працівниками розрахункового відділу,
при якому жоден з працівників не мав би закінченого циклу розрахунків.
Важливим є розподіл праці при боротьбі зі зловживаннями, коли одні
працівники займаються лише таксуванням документів, другі – рознесенням
в накопичувальні регістри, треті – контрольною реєстрацією документів, а
четверті – підготовкою платіжних документів.

За результатами перевірок складаються акти або довідки, якщо
встановлено порушення чи відхилення і є потреба прийняти управлінське
рішення.

Порушення, виявлені при систематичному контролі оформлення
первинних документів, графіків передачі та обробки документів, необхідно
усувати в ході контролю. Порушення потрібно документувати лише в тих
випадках, коли вони повторюються і мають систематичний характер.

Додаток 1.

Акт приймання робіт

м.___________- “__”
_____________________200_ р.

За дорученням керівника підприємства (установи , організації) роботу
прийняв (прізвище, ім`я та по батькові,
пасада)___________________________________

в присутності громадянина_____________________________________________

ним виконана робота в такому обсязі:

№ з/п Найменування виконаних робіт

(якість виконаних робіт) Обсяг, кількість На суму, грн

Про що і склали цей акт оплати прийнятої роботи.

Прийняв______________________
Здав______________________

(підпис)
(підпис)

Був присутній________________ Акт
затверджую___________

(підпис)
(підпис)

Оплатити _____________ грн.
Керівник_________________

(підпис)

Розрахунок оплати виконвної роботи.

Нарахована заробітна плата __________ грн.

Сума утримань _____________________ грн.

До видачі __________________________ грн.

Розписка в одержанні:

Сума __________ грн.

Підпис ____________

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020