2

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

із дисципліни „Організація обліку на підприємствах малого бізнесу”

Полтава-2008

План

Розділ 1. Відображення господарських операцій за простою формою
бухгалтерського обліку 3

Розділ 2. Відображення господарських операцій за спрощеною формою
бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна
підприємства 8

Розділ 1. Відображення господарських операцій за простою формою
бухгалтерського обліку

Проста форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами
з незначним документообігом (кількістю господарських операцій), які
здійснюють діяльність із виконання нематеріаломістких робіт і послуг.
Вона передбачає використання таких регістрів бухгалтерського обліку, як:

Журналу обліку господарських операцій;

Відомості 3-м — для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці з
дебіторами та кредиторами.

У Журналі обліку господарських операцій записи здійснюються на підставі
первинних і зведених облікових документів, відомостей про нарахування
заробітної плати та амортизації тощо, з відображенням суми операції на
рахунках бухгалтерського обліку.

Журнал ведеться щомісячно.

Дані рядка „Сальдо на кінець місяця” із Журналу за попередній місяць
переноситься до рядка „Сальдо на початок місяця” Журналу за звітний
місяць по кожному рахунку бухгалтерського обліку.

Підсумкові дані в Журналі визначають підрахунком суми оборотів по дебету
і по кредиту всіх рахунків бухгалтерського обліку і виведенням сальдо на
кінець місяця (графи 5-46). Суми дебетових і кредитових оборотів за
місяць повинні бути однаковими і дорівнювати сумі графи 4 „Сума” в рядку
„Усього оборотів за місяць”.

У Відомості 3-м відображаються аналітичні дані обліку розрахунків з
оплати праці, розрахунки з дебіторами та кредиторами. Підсумкові дані
Відомості 3-м без повторення записів, здійснюваних у Журналі,
безпосередньо з первинних документів переносяться до Журналу обліку
господарських операцій із зазначенням у графі 3 такого запису:
„Відомість 3-м”.

У розділі I Відомості 3-м записи групуються за зазначеними в ній
рахунками шляхом вписування перед початком записів у графі 3 коду і
назви відповідного рахунка бухгалтерського обліку, щодо якого далі
здійснюються записи.

Записи здійснюються протягом місяця на підставі прийнятих до обліку
первинних документів за господарськими операціями, щодо яких
кореспондуються зазначені у Відомості рахунки бухгалтерського обліку.

Порядок заповнення розділу I Відомості 3-м залежить від виду
відображуваних операцій і полягає в такому:

для обліку виданих і отриманих векселів, розрахунків із постачальника-ми
та підрядниками, покупцями та замовниками, учасниками та підзвітними
особами, з іншими дебіторами та кредиторами в графі 3 розділу І
зазначаєть-ся назви (прізвище) дебітора (кредитора). При цьому для
відображення розрахунків із дебіторами та кредиторами у Відомості 3-м
відводять необхідну кількість рядків для впорядкованих записів щодо
розрахунків по кожному дебітору і кредитору, з продовженням записів на
вкладних аркушах. Сальдо на кінець місяця по кожному дебітору або
кредитору визначається розгорнено і переноситься до графи 5 (із графи
21) і графи 22) розділу І Відомості 3-м на наступний місяць;

для обліку розрахунків з бюджетом, за відрахуваннями на пенсійне
забезпечення, соціальне та інші види страхування в графі 3 розділу І
зазначаються види податків, платежів і відрахувань щомісячно
відображаються нараховані та належні до відшкодування суми податків та
платежів, їх погашення, списання тощо. Сальдо на кінець місяця
визначається окремо по кожному виду податків, платежів і відрахувань
(графи 21 і 22) і переноситься до граф 5 і 6 Відомості 3-м на наступний
місяць;

доходи майбутніх періодів відображаються в розділі І Відомості 3-м за
видами доходів.

У розділі ІІ Відомості 3-м відображаються розрахунки з оплати праці. По
кредиту рахунка 66 відображаються операції, пов’язані з нарахуванням
працівникам основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги з
тимчасової непрацездатності тощо. По дебету рахунка відображаються всі
вирахування із заробітної плати працівників: податку з доходів фізичних
осіб, внесків до Пенсійного фонду, до фондів соціального страхування,
сум виплачених авансів і заробітної плати, сум утриманих аліментів,
утримань за виконавчими листами тощо.

Невиплачені працівникам суми з оплати праці відображаються в графі 20, з
подальшим перенесенням таких сум щодо кожного працівника до графи 4
Відомості 3-м в наступному місяці.

Не отримана у встановлений для виплати строк сума оплати праці
відображається у Відомості 3-м у наступних місяцях як заборгованість із
поміткою „Депон” („Депоновано”) у графі 3 із зазначенням дати її
депонування.

Заповнення графи 13 (64 „Розрахунки за податками й платежами”) розділу
ІІ Відомості 3-м не передбачає деталізацію утримань із заробітної плати
щодо кожного їх виду, що обліковується в бухгалтерському обліку на
рахунку 64 „Розрахунки за податками та платежами”: податку з доходів
фізичних осіб, внесків до Пенсійного фонду, до фондів соціального
страхування. Така форма цього регістру не дозволяє організувати окремий
облік цих утримань, необхідний для ведення обліку в розрізі окремих
податків і внесків, і, відповідно, — наявність даних, необхідних для
складання відповідної звітності.

Завдання 1.1 Записати суми нарахованої заробітної плати працюючих на МП
„Мрія” за вересень у відомість 3-М, зробити необхідні утримання,
визначити суму до видачі.

Таблиця 1.

№п/пП.І.П. Нарахована зарплатаВідрахування у Пенсійний фондВідрах. уФонд
соц. страх. від непрацездатностіВідрах. уФонд соц. страх. на випадок
безробіттяПільга Відрах. податок з доходівВсього відрахованоСума до
видачі1А122515,9812,256,13-178,60212,961012,042Б6304,086,303,1520062,477
65543В7185,847,183,5920075,2191,82626,184Г7426,327,423,71-108,68126,1361
5,875Д141519,7814,157,08-206,1247,111167,896Е98011,089,804,9-143,13168,9
1811,097Є7706,887,703,85-112,74131,17638,838Ж96010,689,604,8-140,24165,3
2794,68Всього744080,6474,4037,2-1027,171219,426220,58

Завдання 1.2 На підставі даних скласти баланс станом на 1 вересня

Таблиця 2.

АктивПасивГосподарські засобиСумаЗаборгованістьСумаТовари
1010Постачальникам 2100Каса 20По оплаті праці3200Матеріали 100Перед
бюджетом ПДВ740Поточний рахунок23200По
страхуванню40Всього24330Всього6080Статутний капітал18250

Завдання 1.3

1). Скласти журнал реєстрації господарських операцій, записавши до нього
суми на підставі даних завдання 1 та 2, визначити кореспондуючі рахунки.

2). Рознести операції з журналу операцій в Книгу обліку господарських
операцій.

3). Підрахувати суми оборотів по дебету і кредиту рахунків, визначити
залишки на кінець звітного періоду.

Журнал реєстрації господарських операцій

№п/пЗміст операціїСумаКоресп. рах. ДебетКредит1Отриманий товар від ТОВ
„Зміна”920020631Крім того ПДВ1840641632Нарахована ЗП744020663Нараховано:
— до Пенсійного фонду2470,0820651 — на соціальне страхування111,620652
— в фонд сприяння зайнятості96,72206534Утримано із ЗП — податок з
фізичних осіб1027,17661643 — до Пенсійного фонду80,64661651 —
соцстраху74,40661652 — в фонд сприяння зайнятості37,26616535Перераховано
з поточного рахунку борг поточного місяця:

— до Пенсійного фонду80,64651311-на соціальне страхування74,40652311 —
до фонду сприяння зайнятості37,2653311 — податок з фізичних
осіб1027,176433116Отримано з поточного рахунку на виплату ЗП минулого
місяця6220,683013117Видана з каси ЗП6220,686613018Відвантажений товар
покупцю (зПДВ) 16500361289Відображена сума ПДВ27506412810Списана
собівартість товару13750208011Зараховано від покупця борг минулого
місяця — 3013612Перераховано з поточного рахунка ТОВ „Зміна” за товар
(зПДВ) 92003631113Отримана на поточний рахунок від покупця оплата за
реалізований товар165003113614Списуються на фінансові результати витрати
звітного періоду224007984015Списуються на фінансові результати доходи
звітного періоду257007017916Визначається фінансовий результат330079701

Розділ 2. Відображення господарських операцій за спрощеною формою
бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна
підприємства

Спрощена форма бухгалтерського обліку застосовується малими
підприємствами у разі, якщо не виконуються умови для застосування
простої форми бухгалтерського обліку або на власний вибір суб’єкта
господарювання.

Вона передбачає узагальнення інформації про господарські операції в
таких регістрах бухгалтерського обліку:

Регістр бухгал- терського облікуРозділ регіструРахунок спрощеного Плану
рахунківВідображувана інформація

(господарська операція) Відомість 1-мРозділ 1. Облік готівки та грошових
документів30 „Каса”Облік і узагальнення інформації про грошову готівку і
грошові документиРозділ ІІ(зворотний бік). Облік грошових коштів та їх
еквівалентів31 „Рахунки в банках”Облік і узагальнення інформації про
грошові кошти на рахунках у банках, еквіваленти грошових коштів і
грошові кошти в дорозіВідомість 2-м „Облік запасів”Немає 20 „Виробничі
запаси”Облік і узагальнення інформації про сировину і матеріали,
куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару і тарні
матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали
сільськогосподарського призначення, інші матеріали, тварини на
вирощуванні і відгодівлі, малоцінні та швидкозношувані предмети і
транспортно-заготівельні витрати26 „Готова продукція”Облік і
узагальнення інформації про готову продукцію, товари,
транспортно-заготівельні витрати і торгову націнкуВідомість 3-мРозділ 1.
Облік розрахунків за дебіторами та кредиторами, за податками та
платежами, облік довгострокових зобов’язань і доходів майбутніх
періодів37„Розрахунки з різними дебіторами”Облік і узагальнення
інформації про розрахунки з покупцями та замовниками, із підзвітними
особами, з іншими дебіторами, про короткострокові векселі одержані, про
резерв сумнівних боргів55”Інші довгострокові зобов’язання”Облік і
узагальнення інформації про довгострокові позики, довгострокові векселі
видані, довгострокові зобов’язання за облігаціями, довгострокові
зобов’язання з оренди та інші довгострокові зобов’язання64”Розрахунки за
податками та платежами”Облік і узагальнення інформації про розрахунки з
податками, обов’язковими платежами, про податкові зобов’язання,
податковий кредит, розрахунки за пенсійним забезпеченням, соціальним
страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним страхуванням і
страхуванням майна68”Розрахунки за іншими операціями”Облік і
узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками та
підрядниками, з учасниками про короткострокові позики, короткострокові
векселі видані, поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
та розрахунки за іншими операціями69”Доходи майбутніх періодів”Облік і
узагальнення інформації про доходи майбутніх періодівРозділ ІІ
(зворотний бік). Облік розрахунків з оплати праці66”Розрахунки з оплати
праці”Облік і узагальнення інформації про розрахунки з оплати
праціВідомість 4-мРозділ 1. Облік необоротних активів і зносу10”Основні
засоби”Облік і узагальнення інформації про основні засоби, інші
необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи13”Знос необоротних
активів”Облік і узагальнення інформації про знос основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів і нематеріальних активівРозділ ІІ
(зворотний бік). Облік капітальних фінансових інвестицій та інших
необоротних активів14”Довгострокові фінансові інвестиції”Облік і
узагальнення інформації про довгострокові фінансові
інвестиції15”Капітальні інвестиції”Облік і узагальнення інформації про
капітальні інвестиції18”Інші необоротні активи”Облік і узагальнення
інформації про довгострокову дебіторську заборгованість, інші необоротні
активи35”Поточні фінансові інвестиції”Облік і узагальнення інформації
про поточні фінансові інвестиціїВідомість 5-мРозділ 1. Облік
витрат84”Витрати операційної діяльності”Облік і узагальнення інформації
про елементи витрат операційної діяльності: матеріальні витрати, витрати
на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизації, інші
операційні витрати85”Інші затрати”Облік і узагальнення інформації про
неопераційні витрати звичайної діяльності, податок на прибуток і
надзвичайні витратиРозділ ІІ. Облік витрат на
виробництво23”Виробництво”Облік і узагальнення інформації про витрати на
основне і допоміжне виробництва, виробничий бракРозділ ІІІ. Облік
доходів і фінансових результатів44”Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки) ”Облік і узагальнення інформації про нерозподілені прибутки
(непокриті збитки), про використання прибутку70”Доходи”Облік і
узагальнення інформації про доходи від реалізації, інші операційні, інші
звичайні і надзвичайні доходи, вирахування з доходу

79”Фінансові результати”Облік і узагальнення інформації про фінансові
результатиРозділ ІV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів,
забезпечень майбутніх витрат і платежів39”Витрати майбутніх
періодів”Облік і узагальнення інформації про витрати майбутніх
періодів40”Власний капітал”Облік і узагальнення інформації про
статутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплачений та вилучений
капітал47”Забезпечення майбутніх витрат і платежів”Облік і узагальнення
інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільове
фінансування і цільові надходженняОборотно-сальдова відомістьнемаєУсі
рахунки спрощеного Плану рахунківУзагальнення даних регістрів
бухгалтерського обліку по кожному рахунку бухгалтерського обліку (по
дебету і кредиту кожного рахунка окремо)

Сума будь-якої операції відображається у відомості обліку за рахунком,
що кредитується, у графі рахунка, що дебетується, і одночасно (за сумою
операції або загальним підсумком оборотів за місяць) у відомості обліку
за рахунком, що дебетується, із зазначенням кореспондуючого рахунка.

Залишки коштів за відомістю повинні бути зіставлені з відповідними
даними первинних і зведених документів, на підставі яких було зроблено
відповідні записи.

В обов’язковому порядку у відомостях зазначається місяць, за який вони
складаються.

Підсумкові записи з відомостей переносяться до Оборотної-сальдової
відомості, яка використовується для узагальнення даних регістрів
бухгалтерського обліку по кожному рахунку бухгалтерського обліку.

Оборотно-сальдова відомість складається щомісячно і використовується для
узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку по кожному рахунку
бухгалтерського обліку.

Оборотно-сальдова відомість заповнюється перенесенням кредитових
оборотів із регістрів бухгалтерського обліку до дебету відповідних
рахунків у Оборотно-сальдовій відомості.

Дебетові обороти Оборотно-сальдової відомості по кожному рахунку
бухгалтерського обліку повинні дорівнювати дебетовому обороту по
відповідному рахунку бухгалтерського обліку у відповідному регістрі
(відомості) бухгалтерського обліку.

Загальна сума дебетових оборотів Оборотно-сальдової відомості повинна
дорівнювати загальній сумі кредитових оборотів цієї відомості.

Ознакою правильності складання Оборотно-сальдової відомості є наявність
трьох попарно рівних підсумків:

Сальдо на початок періоду по дебету всіх рахунків = Сальдо на початок
періоду по кредиту всіх рахунків.

Обороти по дебету всіх рахунків = Обороти по кредиту всіх рахунків.

Сальдо на кінець періоду по дебету всіх рахунків = Сальдо на кінець
періоду по кредиту всіх рахунків.

Завдання 1.

1.1 Скласти журнал реєстрації операцій МП „Зоря” за жовтень 2007р.

вихідні дані.

1.2 Рознести операції з журналу реєстрації в відомості 1-м, 2-м, 3-м,
4-м, 5-м, оборотно-сальдову відомість, визначити залишки на кінець
місяця.

1.3 Скласти форму 1-м „Баланс”.

П?ятеро підприємців вирішили створити МП „Зоря”, кожен з них вніс свою
частку до статутного капіталу підприємства, про що свідчать установчі
документи.

Підприємство виготовляє 2 види продукції: металеві плитки та металеві
шафи. МП „Зоря” використовує спрощену форму бухгалтерського обліку з
використанням регістрів обліку майна. Відобразити всі господарські
операції МП „Зоря” в облікових регістрах за жовтень 2007р.

Журнал реєстрації господарських операцій МП „Зоря” за жовтень 2007р.

ппПервинний

документЗміст господарських операційОд.

вим. Кіль

кістьСума, грн. Коресп.

рахункиОблікові

регістриДтКтДтКт123456789101Відображення статутного капіталу на суму
внесків учасників37658047405-м5-м2Пайовий внесок Тертишник А.В. до
статутного капіталу грошима на поточний
рахунок70000311471-м5-м3Прибутковий касовий ордерПайовий внесок Демчик
М.І. до статутного капіталу в касу 32000301471-м5-м4Пайовий внесок
Скорик М.Ю. Акт приймання-передачі 03№1 — автомобіль8000010474-м5-мАкт
приймання-передачі 03№2 — будинок9000010474-м5-м5Акт приймання-передачі
03№3Пайовий внесок Литвиненко А.Р. до статутного капіталу:
обладнання10000010474-м5-м6Пайовий внесок Киренова В. З — матеріали а)
сталькг22088020472-м5-мб) сітка металевам220040020472-м5-м — запчастини
для обладнання (електродвигуни) грн250020472-м5-м — МШП(електродриль)
шт480020472-м5-мРазом45807Внесено на поточний рахунок з
каси318003113011-м1-м8Рахунок-фактураНадійшли матеріали від АТ „Мрія”а)
сітка металевам21900380020632-м3-мб) сталькг25001000020632-м3-мв) труби
газовіт31350020632-м3-мРазом27300Крім того ПДВ5460641633-м3-м9Сплачено
АТ „Мрія” за матеріали32760633113-м1-м10Рахунок-фактураНадійшли від МП
„Вікма” матеріали: а) електродикг180180020682-м3-мб) куток
63*63кг390273020682-м3-мв) швелеркг770462020682-м3-мРазом 9150Крім того
ПДВ183064683-м3-м11Передані зі складу на виробництво матеріали за
обліковими цінами: а) сітка металевам21600320023205-м2-мб)
сталькг1800720023205-м2-мв) куток 63*63кг360252023205-м2-мг)
швелеркг480288023205-м2-мд) електродикг110110023205-м2-мРазом
1690012Надійшло в касу з поточного рахунка8003013111-м1-м13Видано
Василенко М.І. на відрядження3003723013-м1-м14Надійшла передплата від
ТОВ „Граніт”(з ПДВ) 11790311371-м3-м15Відображено податкове
зобов’язання-16Надійшла передплата від АТ „Марс”(з ПДВ)
11550311371-м3-м17Відображено податкове зобов’язання-18Оприбуткована на
склад готова продукція за обліковими цінамиа) металева
шафашт1301885026232-м5-мб) металева плиткашт40480026232-м5-мРазом
2365019Нарахована зарплата за жовтень: Іваненко А.І. —
директор162079663-м5-мВасиленко О.М. — гол.
бухгалтер147079663-м5-мПетренко О.М. — менеджер135079663-м5-мРуденко
В.В. — робітник92523663-м5-мКлимова У.М. — робітник81523663-м5-мВерхола
Л.І. — робітник81523663-м5-мВсього 6995Нараховано: — до Пенсійного
фондуа) на зарплату управлінців1474,08796515-м3-мб) на зарплату
робітників848,26236513-м5-м — на соціальне страхуванняа) на зарплату
управлінців66,6796525-м3-мб) на зарплату робітників38,33236523-м5-м — до
фонду сприяння зайнятостіа) на зарплату управлінців57,72796535-м3-мб) на
зарплату робітників33,22236533-м5-м — до фонду страхування від нещасних
випадківа) на зарплату управлінців119,88796565-м3-мб) на зарплату
робітників68,99236563-м5-м21Утримано із заробітної плати: — податок з
фізичних осіб1020, 19661653-м3-м — до Пенсійного фонду88,786616513-м3-м
— до фонду соціального страхування69,956616523-м3-м — до фонду сприяння
зайнятості34,986616533-м3-м22Перераховано з поточного рахунку: — податок
з фізичних осіб1020, 19653113-м1-м- до Пенсійного
фонду2311,346513113-м1-м- до фонду соціального
страхування104,936523113-м1-м- до фонду страхування від нещасного
випадку188,876563113-м1-м- до фонду сприяння
зайнятості90,946533113-м1-м23Надійшло в касу для виплати авансу 40%
зарплати2312,443013111-м1-м24Видана
зарплата2312,446613013-м1-м25Затверджений авансовий звіт головного
бухгалтера Василенка М.І. по відрядженню290844

79372

84426Відвантажена готова продукція АТ „Марс”за продажними цінами: а)
металева шафа (ціна 192грн) шт651248037263-м2-мб) металева плитка (ціна
162 грн) шт15243037263-м2-мРазом 14910Відображена сума
ПДВ2982376413-м3-м27Списана собівартість реалізованої продукції АТ
„Марс”за обліковими цінамиа) металева шафа (145 грн) 1508079265-м2-мб)
металева плитка (120 грн) 384079265-м2-мРазом 1892028Відвантажена готова
продукція ТОВ „Граніт” за продажними цінами: а) металева шафа (192 грн)
шт. 611171237263-м2-мб) металева плитка (162 грн.) шт.
22356437263-м2-мРазом 15276Відображена сума
ПДВ3055,2376413-м3-м29Списана собівартість реалізованої продукції ТОВ
„Граніт” за обліковими цінамиа) металева шафа (145 грн)
8700791265-м2-мб) металева плитка (120 грн.) 2520791265-м2-мРазом
1122030Списано відхилення фактичної собівартості виготовленої продукції
від вартості по обліковим цінам3206,226232-м5-м31Списано відхилення
фактичної собівартості реалізованої продукції від вартості по обліковим
цінам7912632Списані на фінансовий результат доходи звітного
періоду70179133Нарахований податок на прибуток64179134Визначена сума
нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) 79144

Похожие записи