.

Організація обліку доходів

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
4 16196
Скачать документ

Міністерство аграрної політики України
Дніпропетровський державний аграрний університет

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

КУРСОВА РОБОТА
НА ТЕМУ:
Організація обліку доходів

Виконала:
Ст. групи СпОА-2-08
Дацун Т.О.
Перевірила:
асистент
Сідаш Н.В.

Дніпропетровськ – 2008

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Поняття та загальні умови визначення доходу……………..…………..6
1.1. Критерії оцінки доходу……………………………………………………6
1.2. Визнання, класифікація доходів, їх нормативне забезпечення………….7
2. Особливості організації обліку доходів…………………………………14
2.1. Організація обліку доходів від реалізації……………………………..…14
2.2. Організація обліку інших операційних доходів…………………………17
2.3. Організація обліку доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів………………………………………………………………………..….19
2.4. Організація обліку інших доходів……………………………………..…22
2.5. Організація обліку надзвичайних доходів……………………………….26
3. Відображення доходів у звітності та його удосконалення……………28
Висновок…………………………………………………….……………………34
Список використаної літератури……………………………………………….36
Додатки……………………………………………………………….….………40

Вступ

Частину виробленої продукції (робіт, послуг) доходу підприємства використовують для власних потреб, а частина реалізується на сторону. Кругооборот засобів на підприємстві завершується процесом продажу (або реалізацією), внаслідок якого господарюючий суб’єкт отримує виручку в грошовій формі (X’ – Г’). Остання авансується на відновлення процесу кругообороту засобів (придбання предметів праці, на оплату праці та на інші витрати наступного циклу виробництва), його безперервне повторення. При реалізації продукції підприємству відшкодовуються у грошовій формі витрачені засоби на її виробництво та збут.
Як економічна категорія, дохід (виручка) є потоком грошових коштів та інших надходжень за певний період, отриманим від продажу продукції, товарів, робіт, послуг.
Вся продукція, отримана в результаті процесу виробництва, є валовою продукцією, її вартість визначається суспільно необхідними витратами живої й уречевленої праці та складається з двох частин: вартості витрачених засобів виробництва, тобто перенесеної вартості, і вартості, створеної живою працею. Перша частина постійно відтворюється в натурально-речовій і вартісній формах, а тому вона не є доходом. Друга частина складається з вартості, знову створеної в процесі функціонування живої праці, і утворює валовий дохід. Таким чином, валовий дохід відображає знову створену у процесі виробництва вартість або вартість валової продукції без уречевленої праці.
Важливе місце серед економічних категорій належить чистому доходу, який відображає вартість виробленого продукту для суспільства та визначається як різниця між вартістю продукту й витратами на його виробництво.
Величина доходів безпосередньо впливає на рівень прибутку. В економічній теорії у різні періоди розвитку країни категорія прибутку була об’єктом особливого вивчення. Однак до теперішнього часу в економічній літературі не існує єдності у позиції щодо сутності даної категорії, її походження і функцій.
Прибуток як економічна категорія відображає кінцеву грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності та є найважливішим показником фінансових результатів підприємницьких структур. У загальному вигляді, прибуток – це різниця між доходами від певної діяльності й витратами на її здійснення. Він інформує про необхідність заходів щодо зменшення собівартості продукції, нарощування обсягів виробництва й реалізації, розширення асортименту товарів, доцільність змін у ціновій політиці. Прибуток є визначальним критерієм ефективності господарювання.
У ринкових умовах розрізняють прибуток, зароблений “на ініціативі”; прибуток, отриманий за сприятливих умов; прибуток, вилучення якого можливе завдяки визнанню громадськими інститутами, серед яких важливу роль відіграють органи державної влади (допустимий прибуток). Жодна з вищеописаних ситуацій у чистому вигляді в економічній дійсності не зустрічається. У переважній більшості випадків прибуток одночасно є отриманим, заробленим і допустимим.
Метою даної роботи є дослідження загального процесу обліку доходів і відображення їх результатів в обліку.
Основними завданнями організації обліку та контролю дохо¬дів діяльності підприємства є:
— забезпечення правильного визначення та достовірної оцінки до-ходів підприємства;
— забезпечення правильного і повного документального оформ-лення і своєчасного відображення в регістрах обліку доходів та ре-зультатів діяльності;
— забезпечення контролю за виконанням договорів на реалізацію продукції;
— забезпечення контролю за правильним визначенням фінансово-го результату від звичайної діяльності з метою оподаткування;
— забезпечення своєчасного одержання достовірної інформації про фінансові результати підприємства;
— забезпечення контролю за рухом та наявністю прибутку на під-приємстві;
— узагальнення інформації про наявність та рух нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) підприємства, тощо.
Про актуальність тематики обліку доходів відображено в наукових працях вчених. Серед видатних вчених, які здійснили вагомий внесок у розвиток тематики доходів і результатів діяльності в бухгалтерському обліку на різних історичних етапах, слід назвати Л. Флорі, Д. Манчіні, Ф. Ескобара, Ф. Марчі, Д. Чербоні, Ф. Беста, А. Гільбо, Е. Леоте, І.Ф. Шера, Г. Сімона, Е. Шмаленбаха, ЛЛ. Гомберга, Є.Є Сіверса, ОМ, Ґалаґана, А.Л. Бикова, В.Г. Макарова, В.Ф. Палія, Я.В, Соколова.
Значний внесок зробили також українські вчені-професори О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, П.П. Німчинов, В.В. Сопко, Ю.І. Осадчий, МГ, Чумаченко.

1. Поняття та загальні умови визначення доходу.

1.1. Критерії оцінки доходу.

У бухгалтерському обліку дохід відображається у сумі справедливої вартості отриманих активів або тих, які підлягають одержанню. Сума доходу, яка виникає в результаті господарської операції, як правило, визначається шляхом домовленості між підприємством і покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або тієї компенсації (грошових коштів або їх еквівалентів), яку може бути отримано з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки, яка надається підприємством.
При здійсненні оцінки доходу суттєвим є правильне тлумачення двох його різновидів: валового та чистого.
Валовий дохід – це економічна вигода, яку підприємство одержало (або має одержати).
Чистий дохід – це зменшений валовий дохід на економічні елементи, які визначені законодавчо. До чистого доходу не включаються суми, які надходять від третьої особи, податок на додану вартість, акциз, мито, надані знижки тощо.
Отже, реальним доходом є чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД), який розраховується шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Д), податку
на додану вартість (ПДВ), акцизного збору (АЗ), інших зборів або податків з обороту (ІЗП) та інших вирахувань з доходу (ІВ):
ЧД = Д-ПДВ-АЗ-ІЗП-ІВ. Оцінка доходу відбувається у наступному порядку:
1) дохід, який підлягає отриманню або вже отриманий, відображатися у сумі справедливої вартості активів, які отримані або підлягають отриманню;
2) у випадку відстрочення платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така різниця визнається доходом у вигляді відсотків;
3) за бартерними контрактами: за справедливою вартістю отриманих активів, робіт, послуг або тих, які підлягають отриманню, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або отриманих коштів та їх еквівалентів;
Якщо неможливо визначити справедливу вартість отриманих активів, робіт, послуг або таких, які підлягають отриманню, дохід визнається за справедливою вартістю переданих активів, робіт, послуг за бартерним контрактом.

1.2. Визнання, класифікація доходів, їх нормативне забезпечення.

Основними нормативними документами, які визначають методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та фінансові результати діяльності, а також порядок їх розкриття у фінансовій звітності є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” та П(с)БО 3 “Звіт про фінансові результати”.
Норми цих стандартів застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних та банківських установ).
Дохід є збільшенням економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Доходи включаються до складу об’єктів облікового процесу за принципами нарахування та відповідності.
Принцип нарахування передбачає відображення в обліку доходів і витрат на момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
Принцип відповідності передбачає визначення фінансового результату шляхом порівняння доходів звітного періоду з витратами цього ж періоду, понесеними для отримання цих доходів.
Дохід визнається, якщо:
— існує імовірність збільшення майбутніх економічних вигод у вигляді збільшення активу або зменшення зобов’язань;
— оцінка доходу може бути достовірно визначена
Разом з тим, окремі види доходу мають певні особливості визнання. При визнанні доходу від звичайної діяльності необхідно враховувати умови, наведені в табл. 1
Таблиця 1
Порядок визнання доходів від звичайної діяльності.

№ з.п. Види доходів Особливості визнання
1 Дохід (виручка) від реалізації товарів — передача покупцю ризиків та вигод, пов’язаних з правом власності на товар (інший актив);
— втрата підприємством подальшого контролю та управління за реалізованими товарами (іншими акти¬вами);
— можливість визначення витрат, пов’язаних з даною операцією.
2 Дохід від надання послуг — можливість оцінки ступеня завершеності операцій надання послуг на дату балансу;
— можливість визначення витрат, пов’язаних з надан¬ням послуг, необхідних для їх завершення.
3 Дохід від викорис-тання активів підпри¬ємства іншими сто¬ронами — відсотки визнаються у тому звітному періоді, до якого вони відносяться, виходячи з бази нарахування та терміну користування відповідними активами;
— роялті визнаються за принципом нарахування відпо¬відно до економічного змісту відповідного договору;
— дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

При визначенні моменту визнання доходу необхідно враховувати економічний зміст господарської операції, внаслідок якої отримується дохід. Так, дохід від продажу (реалізації), відповідно до принципу
У бухгалтерському обліку визнані доходи класифікуються за такими групами:
— дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
— інші операційні доходи;
— фінансові доходи;
— інші доходи;
— надзвичайні доходи.
Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено П(с)БО 3 “Звіт про фінансові результати”.
Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку статутну діяльність підприємства (або операції, які її забезпечують чи виникають внаслідок здійснення такої діяльності). Прикладом звичайної діяльності може бути виробництво та реалізація продукції, розрахунки із постачальниками, замовниками, працівниками, банківськими установами, податковими органами тощо. До звичайної діяльності відносять також списання знецінених запасів, курсові різниці, економічні санкції за господарськими договорами, за порушенням податкового законодавства та інші операції, що супроводжують цю діяльність. Звичайна діяльність поділяється на операційну та неопераційну (фінансову та інвестиційну).
Операційна діяльність — це основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Основна діяльність — це здійснення операцій, пов’язаних із виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства До операційної діяльності відноситься основна діяльність, пов’язана з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є визначальною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. та забезпечує основну частку його доходу.
Фінансова діяльність — діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства (П(с)БО 4).
Інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів (П(с)БО 4).
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включає фінансовий результат від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), одержання якого є метою створення даного підприємства, а для установ і організацій, які не знаходяться на господарському розрахунку і одержують доходи від господарської та іншої комерційної діяльності, — суму перевищення доходів над витратами, здійсненими для отримання таких доходів.
Сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів.
Дохід від цільового фінансування визнається лише в сумі витрат, пов’язаних із цим фінансуванням, і тільки в тих періодах, коли ці витрати були понесені, незалежно від надходження “цільових” сум на рахунок. Підприємству для визнання доходу від цільового фінансування досить мати підтвердження, що таке фінансування буде отримане. Порядок визнання чи невизнання доходу від цільового фінансування, залежно від його видів і напрямків, наведений в табл. 2.

Табл. 2
Порядок визнання чи невизнання доходу від цільового фінансування, залежно від його видів і напрямків

№ з.п. Вид доходу Порядок визнання Порядок невизнання
1 Цільове фінансування Визнається доходом, якщо є підтвердження того, що воно буде отримано, і підприємство виконає умови такого фінансування Не визначається доходом доти, доки немає підтвердження, що воно буде отри¬мане, і підприємство виконає умови такого фінансування
2 Цільове фінансування у вигляді:
— компенсації збитків, що підприємство вже має;
— термінової фінансової підтримки підприємства з майбутніх витрат, пов’язаних з цим фінан-суванням. Визнається доходом того періоду, в якому виникла дебіторська заборгованість, пов’язана з цим фінансуванням Не визнається доходом того періоду, в якому не виникла дебіторська заборгованість, пов’язана з цим фінансуванням
3 Отримане цільове фі-нансування Визнається доходом тих періодів, у яких було здій¬снено витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування Не визнається доходом тих періодів, у яких не було здійснено витрат, пов’язаних з виконанням умов цільового фінансу¬вання
4 Цільове фінансування капітальних інвестицій Визнається доходом пе¬ріоду корисного викорис¬тання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематері¬альних активів) у сумі нарахованої амортизації цих об’єктів Не визнається доходом пе¬ріоду, у якому немає корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів)

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді процентів, роялті та дивідендів, якщо:
— ймовірне надходження економічних вигод, пов’язаних з такою операцією;
— дохід може бути достовірно оцінений. Такий дохід визнається у такому порядку:
— проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами;
— роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;
— дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.
Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:
— сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;
— сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;
— сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
— сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
— сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;
— надходження, що належать іншим особам;
— надходження від первинного розміщення цінних паперів.
Дохід не визнається також у випадку здійснення обміну продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.
Основним внутрішнім нормативним документом, який визначає порядок організації і конкретну методологію відображення в обліку та звітності доходів і фінансових результатів є наказ про облікову політику підприємства. У наказі в обов’язковому порядку має бути розділ про облік доходів і результатів діяльності, в якому зазначають¬ся основні принципи їх організації на підприємстві.

2. Особливості організації обліку доходів.

2.1. Організація обліку доходів від реалізації.

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу призначено рахунок 70 «Доходи від реалізації «, який має такі субрахунки:
— 701 «Дохід від реалізації готової продукції»;
— 702 «Дохід від реалізації товарів»;
— 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»;
— 704 «Вирахування з доходу»;
— 705 «Перестрахування».
За кредитом субрахунків 701—703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); результат операцій перестрахування (у кореспонденції з субрахунком 705 «Перестрахування» ); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях); та списання у порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».
На субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» уза-гальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.
На субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.
На субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг.
Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.
На субрахунку 704 «Вирахування з доходу» за дебетом відображаються суми надходжень за договорами комісій, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів, сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 “Фінансові результати”.
На субрахунку 705 «Перестрахування» підприємства, які є страховиками, відповідно до Закону України “Про страхування”, узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування. За дебетом субрахунку 705 відображаються суми часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що належать перестраховикам за договорами перестрахування, за кредитом — частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що повертаються перестраховиками у разі дострокового припинення договору перестрахування.
Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується (закривається) у кореспонденції із субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».
Для контролю за доходами, витратами та фінансовими результатами діяльності підприємства і аналізу цих результатів, крім узагальнених даних на синтетичних рахунках 70 «Доходи від реалізації», 90 «Собівартість реалізації», 74 «Інші доходи» та на інших рахунках, необхідні деталізовані дані про фінансові результати діяльності підприємства, які можна отримати лише з належно організованого аналітичного обліку. Наприклад, підприємство реалізує різну готову продукцію і необхідно визначати фінансові результати за кожним її видом. Для цього відкриваються субрахунки другого порядку, наприклад 701.1, 702.2 тощо.
Первинними документами, що підтверджують наявність доходів від реалізації є:
—прибутковий касовий ордер;
—виписка банку;
—рахунок-фактура;
—товарно-транспортна накладна;
—вимога-накладна на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та ін.
Приклади операцій наведені в наступній таблиці. 3.
Таблиця 3
Облік доходів від реалізації


Оп, Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
1 Відображено суми, які не є доходом (підлягають виключенню з нього) 70 “Доходи від реалізації*” 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”
2 Проведено інші вирахування з доходу 70 “Доходи від реалізації” 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, 68 “Розрахунки” за іншими операціями”
3 Відображено суми податків і обов’язкових платежів, одержані у складі доходу від реалізації 70 “Доходи від – реалізації” 64 “Розрахунки за податками й платежами”
4 Відображено надходження страхових платежів від страхувальника 70 “Доходи від реалізації” 76 “Страхові платежі”
5 Віднесено на фінансові результати дохід від реалізації 70 “Доходи від реалізації” 791 “Результат
Операційної
Діяльності”
6 Визнано дохід на суму активів, переданих як внесок до статутного капіталу, або в обмін на довгострокові цінні папери (фінансові інвестиції) 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 70 “Доходи від реалізації”
7 Отримано основні засоби в обмін на неподібний актив 15 “Капітальні інвестиції” 70 “Доходи від реалізації””
10 Визнано дохід від реалізації на суму одержаних грошових коштів 30 “Каса” 70 “Доходи від реалізації””
9 Визнано дохід від реалізації на суму одержаних у безготівковій формі грошових коштів 31 “Рахунки в банках” 70 “Доходи від реалізації”
10 Виставлено вексель на суму визнаного доходу від реалізації для забезпечення заборгованості покупцем 34 “Короткострокові век¬селі одержані” 70 “Доходи від реалізації”
11 Визнано дохід від реалізації продукції покупцям і замовникам на умовах відстрочки платежу 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” 70 “Доходи від реалізації”

2.2. Організація обліку інших операційних доходів.

Узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ведеться на рахунку 71 «Інший операційний дохід».
За кредитом рахунка 71 «Інший операційний дохід» відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов’язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.
Узагальнення даних про інші операційні доходи при журнальній формі обліку здійснюється у журналі 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі ПІ Відомості 5-м.
Аналітичний облік інших операційних доходів ведеться за видами доходів та іншими напрямами, визначеними підприємством.
Первинними документами для накопичення даних про інші операційні доходи є рахунки-фактури, товарно-транспортні накладі, платіжні вимоги, акти інвентаризації, ПКО, виписки банку, довідки та розрахунки бухгалтерії.
Відображення в бухгалтерському обліку інших операційних доходів відбувається наступним чином (табл.4).

Таблиця 4
Облік інших операційних доходів

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 Відображено суми податків і обов’язкових платежів, отриманих у складі інших операційних доходів 71 “Інший
операційний
дохід” 64 “Розрахунки за податками й платежами”
2 Віднесено інший операційний дохід на фінансові результати 71 “Інший
операційний
дохід” 791 “Результат
операційної
діяльності”
3 Виявлено лишки виробничої собівартості незавершеного виробництва під час інвентаризації 23 виробництво” 71 “Інший операційний
дохід”
4 Виявлено лишки готової продукції у результаті інвентаризації 26 “Готова продукція” 71 “Інший опе¬раційний дохід”
Отримано готівкою суму штрафу ЗО “Каса” 71 “Інший опе¬раційний дохід”
6 Визнано курсову різницю за валютними коштами 33 “Інші кошти” 7 ї “Інший опе¬раційний дохід”
7 Визнано іншим операційним доходом заборгованість дебітора, забезпечену короткостроковим векселем 34 “Коротко¬строкові вексе¬лі одержані” 71 “Інший
операційний
дохід”
8 Визнано іншим операційним доходом заборгованість покупців або замовників 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” 71 “Інший
операційний
дохід”
9 Повернено дебіторську заборгованість, раніше визнану сумнівною 38 “Резерв сумнівних боргів” 71 “Інший
операційний
дохід”
1О Визнано іншим операційним доходом суму цільового фінансування, яка належить до звітного періоду 48 “Цільове фінансування і цільові
надходження” 71 “Інший операційний
дохід”
11 Списано заборгованість перед постачальниками та підрядниками після закінчення строку позовної давності 63 “Розрахун¬ки з постачаль¬никами та підрядниками” 71 “Інший
операційний
дохід”


2.3. Організація обліку доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів.

Структура фінансових доходів наведена на рис. 1.
На даному рисунку відображаються всі існуючі види фінансових доходів підприємств і організацій.
Інформація про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі узагальнюється на субрахунках рахунка 72 «Дохід від участі в капіталі», а про інші фінансові доходи — на субрахунках рахунка 73 «Інші фінансові доходи».

Рис. 1. Структура фінансових доходів

За кредитом рахунка відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.
Аналітичний облік доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів ведеться за кожним об’єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.
Щомісячне списання фінансових доходів на результат фінансових операцій здійснюється на підставі довідки-розрахунку, оформленої працівником бухгалтерії.
Підставою для відображення в обліку фінансових доходів можуть бути:
— прибутковий касовий ордер;
— виписка банку;
— рішення зборів акціонерів (учасників) про розподіл прибутку;
— договори купівлі цінних паперів з визначеним строком пога¬шення;
— договори депозитного вкладу;
— договори купівлі депозитних сертифікатів;
— бухгалтерська довідка-розрахунок;
— тощо.
Узагальнення інформації про фінансові доходи при журнальній формі обліку здійснюється у журналі 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі III Відомості 5-м.
Відображення в бухгалтерському обліку доходів від участі в капіталі відбувається наступним чином (табл. 5).
Таблиця 5
Облік доходів від участі в капіталі

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунками
Дебет Кредит
1 Віднесено на фінансові результати дохід, отриманий від інвестицій в дочірні, асоційовані або спільні підприємства 72 “Дохід від участі в капіталі” 792 “Результат
фінансових
операцій”
2 Визнано дохід від інвестицій, які обліковуються за методом участі а капіталі у вигляді збільшення частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування за рахунок отримання прибутку або зростання власного капіталу 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 72 “Дохід від участі в капіталі”

Порядок відображення в бухгалтерському обліку інших фінансових доходів наведено в табл. 6

Таблиця 6
Облік інших Фінансових доходів

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 Віднесено інші фінансові доходи на фінансові результати 73 “Інші
фінансові
доходи” 792 “Результат
фінансових
операцій”
2 Визнано інший фінансовий дохід у вигляді відсотків, які належать до отримання за активи, надані у фінансову оренду 16 “Довгострокова дебіторська заборгованість” 732 “Відсотки одержані”
3 Отримано роялті в готівковій формі 30 “Каса” 733 “Інші доходи від фінансових операцій”
4 Відображено нарахування іншого фінансо¬вого доходу, що належить до отримання у вигляді відсотків за облігаціями 37 “Розрахунки з різними дебіторами” 732 “Відсотки одержані”
5 Визнано інший фінансовий дохід у зв’язку зі зменшенням зобов’язання за довгостроковими позиками. 50 “Довгострокові позики” 73 “Інші фінансові доходи”
6 Відображено дохід від наданих у фінансову оренду активів 68 “Розрахунки за іншими операціями” 732 “Відсотки одержані”

2.4. Організація обліку інших доходів.

Доходи, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства від носять до інших доходів, для обліку яких призначено рахунок 74 “Інші доходи”.’
Рахунок 74 «Інші доходи» має такі субрахунки:
— 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»;
— 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»;
— 743 «Дохід від реалізації майнових комплексів»;
— 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»;
— 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»;
— 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».
На субрахунку 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій» узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.
На субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів.
На субрахунку 743 «Дохід від реалізації майнових комплексів» узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.
На субрахунку 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов’язаннями в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.
На субрахунку 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних необоротних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій. Дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій та безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і фінансових інвестицій визнається при їх вибутті.
На субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунка 74 «Інші доходи», зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, після закінчення строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом, сума дооцінки необоротних активів.
Основні первинні документи, які є підставою для відображення в обліку інших доходів такі:
— прибутковий касовий ордер;
— виписка банку,
— рахунок-фактура;
— товарно-транспортна накладна;
— накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів;
— акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;
— бухгалтерська довідка-розрахунок;
— контракти і договори, укладені з покупцями та фінансово-кредитними установами та ін.
Списання доходів на результати іншої звичайної діяльності здійснюється на підставі довідки-розрахунку, оформленої працівником бухгалтерії.
Узагальнення інформації про інші доходи при журнально-ордерній формі обліку здійснюється у журналі 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі III Відомості 5-м.
Відображення в бухгалтерському обліку інших доходів відбувається наступним чином (табл. 7).
Таблиця 7
Облік інших доходів

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 Відображено суму податків і платежів, отриманих у складі іншого доходу 14 “Інші доходи” 64 “Розрахунки за податками й платежами”
2 Віднесено інші доходи на фінансові результати від інвестиційної діяльності 74 “Інші доходи” 793 “Результат іншої звичайної діяльності”
3 Визнано дохід у розмірі справедливої вартості об’єктів основних засобів, отриманих в обмін на фінансові інвестиції 10 “Основні засоби” 741 “Доходи від реалізації фінансових інвестицій”
4 Визначено дохід від неопераційної курсової різниці за фінансовими інвестиціями 14 “Довгостро¬кові фінансові інвестиції”‘ 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”
5 Визнано дохід у зв’язку зі збільшенням довгострокової дебіторської заборгованості 16 “Довгостро¬кова дебіторська заборгованість” 74 “Інші доходи”
6 Визнано дохід у розмірі справедливої вартості виробничих запасів, отриманих в обмін на неподібні необоротні активи 20 “Виробничі запаси” 742 “Дохід від реалізації необоротних активів”
7 Визнано дохід при отриманні безготівкових коштів за реалізовані фінансові інвестиції 31 “Рахунки в банках” 741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”
8 Визнано дохід від реалізації майнового комплексу 37’Розрахунки з
різними
дебіторами” 743 “Дохід від реалізації майнових комплексів”
9 Визнано дохід у сумі амортизації, нарахованої на безоплатно одержані основні засоби 42 “Додатковий капітал” 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”
10 Відображено неопераційну курсову різницю за * розрахунками з іноземними постачальниками та підрядниками 632 “Розрахунки з іноземними постачальника¬ми” 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”

2.5. Організація обліку надзвичайних доходів.

Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій застосовується рахунок 75 «Надзвичайні доходи». Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» має такі субрахунки:
— 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій»;
— 752 «Інші надзвичайні доходи».
За кредитом рахунка відображається визнана сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».
На субрахунку 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій» відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій.
На субрахунку 752 «Інші надзвичайні доходи» відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.
Підставою для відображення в обліку надзвичайних доходів є такі основні документи:
— прибутковий касовий ордер;
— виписка банку;
— договори, укладені з страховими організаціями.
Списання надзвичайних доходів на рахунок 794 «Результат надзвичайних подій» проводиться на підставі довідки-розрахунку, оформленої працівником бухгалтерії.
При журнально-ордерній формі обліку узагальнення даних за рахунком 75 «Надзвичайні доходи» здійснюється у журналі 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі III Відомості 5-м.
Відображення в бухгалтерському обліку надзвичайних доходів відбувається наступним чином (табл. 8).
Таблиця 8
Облік надзвичайних доходів

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 Списано на фінансові результати суму доходів, отриманих внаслідок надзвичайних подій 75 “Надзвичайні доходи” 794 “Результат надзвичайних
подій”
2 Визнано дохід у готівковій формі у вигляді страхового відшкодування ЗО “Каса” 75 “Надзвичайні доходи”
3 Визнано доходом від надзвичайної діяльності іншу дебіторську заборгованість, яка виникла у зв’язку з ліквідацією наслідків надзвичайних подій 37 “Розрахунки з
різними
дебіторами” 75 “Надзвичайні доходи”
4 Визнано надзвичайний дохід від погашення (зменшення) заборгованості за довгостроковими позиками 50 “Довгостро¬кові позики” 75 “Надзвичайні доходи”
5 Визнано надзвичайний дохід від погашення (зменшення) заборгованості за короткостроковими позиками 60 “Коротко¬строкові позики” 75 “Надзвичайні доходи”

3. Відображення доходів у звітності та його удосконалення.

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної, фінансової, надзвичайної діяльності підприємства (за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76) та фінансові результати підприємства від звичайної діяльності й надзвичайних подій (за кредитом рахунку 79) призначено Журнал 6. У розділі II Журналу 6 накопичуються аналітичні дані про окремі складові доходів підприємства.
На підставі первинних документів дані про доходи та фінансові результати діяльності відображаються в облікових регістрах, які потім використовуються для заповнення Головної книги та фінансової звітності (рис. 2).

Рис. 2. Порядок відображення доходів і фінансових результатів при журнальній формі обліку

Записи для заповнення Журналу 6 здійснюються на підставі первинних документів і зведених відомостей про доходи та фінансові результати діяльності.
Дані Журналу 6 використовуються для складання Звіту про фінансові результати, тому цей обліковий регістр є своєрідним інформаційним носієм, правильне розуміння якого дозволяє приймати ефективні управлінські рішення.
Приклад заповнення Журналу ордеру 6 наведено в наступному зразку.
Витяг з журналу ордеру 6

№ з/п Дебет рахунків Кредит рахунків Усього
№70 №71 №72 №73 №74 №75 №76 №79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
1 16 “Довгостро-кова дебіторська заборгованість” – – X – – X X X –
2 ЗО “Каса” – 18600 X 220 – 2650 – X 21470
3 31 “Рахунки в банках” 385950 – X – – – – – 385950
4 35 “Поточні
фінансові
інвестиції”” X X X – – – – – –
5 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” 5598 – X X X X – X 5598
6 37 “Розрахунки з
різними
дебіторами” – X – 12996 X X 12996
7 66 “Розрахунки з оплати праці” – – X X X X X X –
8 68 “Розрахунки за іншими операціями” – – X – – X X X –
9 69 “Доходи
майбутніх
періодів” – X X X – X X X –
10 70 “Доходи від реалізації*” X X X X X X – 326290 326290
11 71 “Інший
операційний
доход” X X X X X * X X 17800 17800
12 73 “Інші
фінансові
доходи” X X X X X X X 1200 1200
13 74 “Інші доходи” X X X X X X X 10830 10830
14 10,11, 12,14, 15,19, 20,22, 23,25, 26,28, 33,34, 42,44, 48,49, 50.51, 52,53, 55,60, 61,62, 63,64, 65,72, 75,76, 97 14 “Дов-гостроко¬ві фінан-сові інвес-тиції”” – – 1450 – – – – – 1450

20 “Ви-робничі запаси” – 2300 – 980 – – – – 3280

72 “Дохід від участі в капіталі” – – – – – – 1450 1450

75 “Над-звичайні доходи” – – – – – – – 2650 2650
15 Усього 391548 20900 1450 1200 12996 2650 – 360220 790964

Сучасна комп’ютерна техніка дає змогу накопичити, систематизувати й узагальнити облікові дані про доходи та фінансові результати діяльності в автоматичному режимі. Це дозволяє ефективно вирішувати проблеми аналітичного обліку доходів і фінансових результатів завдяки широким можливостям у виборі номенклатури аналітичних об’єктів, оперативності отримання даних про доходи та фінансові результати на будь-яку звітну дату. З’являється можливість формувати велику кількість додаткових звітів для отримання достовірної інформації.
Дані з рахунків класу 7 “Доходи і результати діяльності” відображаються в облікових регістрах і фінансовій звітності (табл. 9)
Табл. 9
Відображення доходів і результатів діяльності у фінансовій звітності

1 2 3 4
70 “Доходи від реалізації” Журнал 6 Розділ І, рядок 040 –
71 “Інший операційний дохід” Журнал 6 Розділ І, рядок 060 Розділ V, рядки 440-490
72 “Дохід від участі в капіталі” Журнал 6 Розділ І, рядок 110 Розділ V, рядки 500-520
73 “Інші фінансові доходи” Журнал 6 Розділ І, рядок 120 Розділ V, рядки 530-560
74 “Інші доходи” Журнал 6 Розділ І, рядок 130 Розділ V, рядки 570-630
75 “Надзвичайні доходи” Журнал 6 Розділ І, рядок 200 –
79 “Фінансові результати” Журнал 6 Розділ І, рядки 100,105, 170, 175, 190, 195, 220, 225 –

При складанні фінансової звітності важливу роль відіграють Примітки до річної фінансової звітності, в яких щодо доходів обов’язково повинна наводитися відповідна інформація.
Розподіл доходів за кожною групою доходів (дохід (виручка) від реалізації продукції; інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні доходи) можна оформити наступним чином (табл. 10).

Табл. 10
Розподіл доходів за кожною групою доходів

Показники Звіту про фінансові результати За
попередній період За звітний період
Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг всього
у тому числі, продукції
них за бартерними договорами
у тому числі, з пов’язаними сторонами
товарів
з них за бартерними договорами
у тому числі, з пов’язаними сторонами
робіт
з них за бартерними договорами
у тому числі, з пов’язаними сторонами
послуг
з них за бартерними договорами
у тому числі, з пов’язаними сторонами
Інші операційні доходи, всього
Інші доходи звичайної діяльності, всього
з них за бартерними договорами
у тому числі, з пов’язаними сторонами


Висновок

В 1 розділі моєї роботи я розглянула сутність, класифікацію та роль такої економічної категорії, як доходи підприємств. Нагадаю, що всі вхідні грошові потоки підприємства позначає термін «грошові надходження». Доходи бувають такі:
1. Доходи від звичайної діяльності:
– від операційної;
– від фінансової;
– від інвестиційної.
2. Доходи від незвичайної діяльності.
Основними нормативними документами, які визначають методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та фінансові результати діяльності, а також порядок їх розкриття у фінансовій звітності є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” та П(с)БО 3 “Звіт про фінансові результати”.
Роблячи висновок про класифікацію доходів можна сказати, що вони діляться за наступними групами:
— дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
— інші операційні доходи;
— фінансові доходи;
— інші доходи;
— надзвичайні доходи.
При здійсненні вищезгаданих операцій використовуються як первинні так і синтетичні документи, дані яких потім заносяться до головної книги за показаною раніше схемою.
Суттєво використовувати на підприємстві комп’ютерні технології, які прискорюють ведення обліку і більш наглядніше надають користувацьку інформацію. В даний час найпопулярнішою з них є 1С бухгалтерія.
Завдання, що ставить перед собою підприємство щодо правильної, достовірної оцінки доходів показується на формулі чистого доходу. Важливо також правильно, ретельно здійснювати документальне оформлення, адже помилка в первинній документації може призвести до ряду інших в регістрах синтетичного обліку. Тому бухгалтер повинен перепровірити сам себе два рази.
Фінансовий результат діяльності підприємства є його загальнодоступною інформацією (без конфіденційності), тому правильне його визначення є дуже вагомим для підприємства. На основі даної звітності зовнішні користувачі можуть оцінювати фінансовий стан підприємства і вирішувати чи:
– вкласти гроші;
– надати кредити;
– здійснити довготривалі інвестиції.
Держава як головний діяч фінансових відносин повинна своєчасно повідомляти про зміни у законодавстві, щоб запобігти так званим порушенням у зв’язку з необізнаністю підприємств і організацій.

Список використаної літератури:

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 p., №996-XІV.
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003.
3. Указ Президента України ”Про Концепцію амортизаційної політики” від 7 березня 2001 року N 169/2001.// Урядовий кур’єр. -2001. -№55.
4. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
5. Норматив N 3 “Мета та загальні принципи аудиту фінансової звітності.// Затверджено рішенням Аудиторської палати України від 18 грудня 1998 р. N 73.
6. Норматив аудиту № 12 Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов’язаного з ефективністю її функціонування.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал” Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 137 від 28.05.99
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №24615. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
15 “Дохід” Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.199916. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.
17. Анализ затрат и результатов// http://www.consultіng.ru/maіn/іas/іndex.htm
18. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
19. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 576 с. 20. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. -880 с.
21. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП. „Рута”, 2003. – 726 с.
22. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
23. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
24. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с.
25. Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: практическое пособие. – К.: ООО Редакция газеты «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес», 2001. – 288 с.
26. Горицька Н. Порядок використання чинних з 01.07.2000 р. методів нарахування амортизації згідно з П(С)БО 7 та порівняння його з існуючою міжнародною практикою.// Дебет-Кредит. -2000. -№25.
27. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.
28. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
29. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
30. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
31. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Переклад Т.Шарашидзе.К:.,2002, – 730 с.
32. Облік та аудит доходів підприємств (на матеріалах підприємств харчової промисловості Чернігівської області): Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.04 / Т.А. Гоголь; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.
33. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
34. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
35. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
36. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
37. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
38. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, – 301 с.
39. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. – 672 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020