.

Організація і методика проведення аудиту касових операцій

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
3 14344
Скачать документ

49

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1 Особливості нормативної бази готівково-розрахункових операцій

Розділ 2. Порядок організації та документальне оформлення касових
операцій

Розділ 3 Методика аудиту касових операцій

3.1. Оцінка системи внутрішнього контролю і виявлення зон ризику

3.2. Зміст програми перевірки руху грошових коштів в касі

3.3. Збір аудиторських доказів і оформлення робочих документів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Реферат

Курсова робота: 48 сторінок, 20 використаних джерел.

Об’єкт дослідження – організація і методика проведення аудиту касових
операцій.

Метою роботи являється ознайомлення з організацією і методикою
проведення аудиту касовий операцій, здатністю виявляти суттєві зони
ризику, а також уміння визначити допущені помилки, зловживання,
правопорушення в грошовій сфері і передбачити можливі наслідки цих
порушень для підприємств та на допустити їх настання.

Метод дослідження – описовий, порівняльний, аналітичний

Касові операції – операції підприємств між собою та з підприємцями i
фізичними особами, що пов’язані з прийманням і видачею готівкових коштів
при проведенні розрахунків через касу підприємства з відображенням цих
операцій у касовій книзі, книзі обліку розрахункових операцій.

КАСОВА КНИГА, ЗВІТ КАСИРА, ГОЛОВНА КНИГА, АКТИ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ КАСОВОЇ ГОТІВКИ, ПРИБУТКОВІ І

ВИДАТКОВІ КАСОВИ ОРДЕРИ, ПРОГРАМА АУДИТУ,

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК, АУДИТОРСЬКИ ДОКАЗИ

ВСТУП

В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові
взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками
підприємства і окремими особами. Для цього кожне підприємство має касу
для розрахунків готівкою і відкриті в установах банків розрахункові
рахунки для безготівкового обігу, а також зберігання власних коштів
умови існування підприємств, а також процеси, що протікають в економіці
України ще раз підтверджують важливість і необхідність грошових коштів
для здійснення фінансово-господарської діяльності суб’єктів
підприємництва. Тому на кожному підприємстві повинні створюватися всі
умови для ретельного контролю за оприбуткуванням, видачею та рухом
грошових коштів.

Метою роботи являється ознайомлення з організацією і методикою
проведення аудиту касовий операцій, здатністю виявляти суттєві зони
ризику, а також уміння визначити допущені помилки, зловживання,
правопорушення в грошовій сфері і передбачити можливі наслідки цих
порушень для підприємств та на допустити їх настання.

У курсовій роботі висвітлюється сутність організації і методику
проведення аудиту касовий операцій, порядок документального оформлення
операцій з ними, процедури проведення аудиторської перевірки, а також
розкривається потреба і значимість аудиту грошових коштів і розрахунків
в сучасних умовах господарювання.

РОЗДІЛ 1

ОСОБЛІВОСТІ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Аудитор у своїй роботі постійно працює з різними нормативно-правовими
документами. Сукупність нормативних актів складає нормативну базу
аудитора. Вона поділяється на зовнішню і внутрішню.

Зовнішня нормативна база представлена у вигляді відповідних законів,
постанов, наказів, інструкцій, положень, методичних матеріалів з обліку
і звітності, матеріалів з оподаткування, національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку та національних нормативів аудиту.
Вони потрібні аудитору, щоб виявити законність та достовірне
відображення господарських операцій, відповідність ведення
бухгалтерського обліку і фінансової звітності, проведення аналізу та
складання висновку.

Внутрішня нормативна база – облікова політика суб’єкта, різні методичні,
інструкційні, розпорядчі документи з організації фінансово-господарської
діяльності на конкретному підприємстві (накази, розпорядження, посадові
інструкції тощо). Вони підлягають аналізу та зіставленню з чинною
методологією.

Касові операції (надходження готівки до каси і видача з неї)
здійснюються на підставі Порядку ведення касових операцій у національній
валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку
України. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні [8] – найважливіший закон згідно якого ведуться всі касові
операції. Основний Закон, що регулює організацію бухгалтерського обліку
Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”
[1] та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до
фінансової звітності” також висвітлюють питання про рух грошових коштів.

Ст. 34 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» [6]
визначає, що у статті Балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти»
відображають кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які
можуть бути використані для поточних операцій. У цій статті окремо
наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не
можна використати для операцій протягом 1 року, починаючи з дати балансу
або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі
складу оборотних активів і відображати як необоротні активи.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових
коштів» [7] є нормативною основою для складання найважливішої форми
фінансової звітності яка має назву Звіт про рух грошових коштів. Цим
Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про рух
грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей. Така
інформація дає користувачам фінансової звітності можливість зіставляти,
оцінювати і прогнозувати грошові потоки підприємства; досліджувати
спроможність підприємства погасити зобов’язання та сплатити дивіденди;
виявляти причини різниці між прибутком і грошовими надходженнями та
видатками; аналізувати грошові та негрошові аспекти операцій
підприємства.

З метою контролю за наявним зверненням був прийнятий цілий ряд
нормативних документів, що регулюють порядок ведення касових операцій на
підприємствах, вимоги яких необхідно дотримуватись при проведенні
операцій з готівкою, порядок їхньої організації і документального
оформлення. Основними з них є Інструкція з організації роботи з наявним
зверненням установ банків України, Наказ Держкомстату України “Про
затвердження типових форм первинного обліку касових операцій” [10],
Інструкція “Про порядок виготовлення, збереження і застосування типових
форм первинного обліку ДО-1 і М-20” [9]. Обіг готівки в Україні
регулюється також нормативними та законодавчими документами, які я
навела нижче.

РОЗДІЛ 2

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Розрахунки готівкою підприємств між собою та з підприємцями і фізичними
особами проводяться як за рахунок коштів, одержаних з кас банків, так і
за рахунок готівкової виручки і здійснюються через касу підприємств з
веденням касової книги встановленої форми.

Розрахунки готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб
здійснюються також через установи банків згідно з вимогами Інструкції з
організації емісійно-касової роботи в установах банків України. Сума
готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим
підприємством (підприємцем) не повинна перевищувати десять тисяч гривень
протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами.
Платежі понад установлену граничну суму проводяться виключно в
безготівковому порядку. Кількість підприємств (підприємців), з якими
проводяться розрахунки, протягом дня не обмежується. [8]

Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати
касу. Каса підприємства – це приміщення або місце здійснення готівкових
розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів,
інших цінностей, касових документів.

У касі підприємства може зберігатися готівка, цінні папери, придбані у
інших підприємств (акції, облігації тощо), грошові документи, які є
бланками суворого обліку (трудові книжки та вкладні листки до них,
квитанції подорожніх листів автотранспорту, бланки довіреностей тощо).

Грошовими документами вважаються документи, які знаходяться в касі
підприємства: оплачені путівки в санаторії, пансіонати та будинки
відпочинку; поштові марки; проїзні квитки тощо. Керівник підприємства
зобов’язаний забезпечити обладнання каси і належне зберігання цінностей
у касі та при їх транспортуванні.

Посадова матеріально відповідальна особа, яка завідує касою, видачею та
прийманням грошей і цінних паперів на підприємстві, називається касиром.
На цю посаду працівник призначається наказом керівника підприємства,
який зобов’язаний під розписку ознайомити новопризначеного касира з
Порядком ведення касових операцій і укласти з ним договір про повну
матеріальну відповідальність за збереженість всіх прийнятих ним
цінностей.

Підприємства можуть зберігати в касі готівку тільки в межах готівки
ліміту залишку готівки, тобто граничної суми розміру готівки, яка може
залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня і встановлюється
установою банку або самостійно визначається підприємством. Для кожного
підприємства ліміт залишку готівки встановлюється банками з урахуванням
режиму та специфіки роботи підприємства, його віддаленості від установи
банку, розміру касових оборотів, встановлених строків і порядку здавання
касової виручки на період дії договору на розрахунково-касове
обслуговування до їх перегляду з ініціативи підприємства або банку. У
випадку, якщо для підприємства ліміт залишку готівки в касі не
встановлено, вся наявна в його касі на кінець дня готівка (крім розміру
одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) вважається
понадлімітною, і повинна здаватися до банку.

В міру здійснення операцій розрахунки готівкою обмежуються. Підприємства
сфери торгівлі, громадського харчування та послуг при здійсненні касових
операцій із готівкою мають забезпечувати постійну наявність в своїх
касах розмінної монети різних номіналів для видачі здачі громадянам.
Невидача громадянам здачі через відсутність або недостатню наявність
розмінної монети на цих підприємствах протягом робочого дня є порушенням
касової дисципліни, за що щодо винних осіб вищезазначених підприємств
можуть застосовуватися штрафні санкції, визначені статтею 164-2 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.

Для якісного відображення в обліку господарських операцій затверджено
План рахунків бухгалтерського обліку. [9]

Рахунок 30 “Каса” призначений для узагальнення інформації про наявність
і рух грошових коштів у касі підприємства.

Рахунок 30 “Каса” має такі субрахунки: 301 “Каса в національній
валюті”; 302 “Каса в іноземній валюті”.

За дебетом рахунку 30 “Каса” відображається надходження грошових коштів
до каси підприємства, за кредитом – виплата (витрачання) готівки.

РОЗДІЛ 3

МЕТОДИКА АУДИТУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Метою аудиту касових операцій є встановлення законності, достовірності і
доцільності здійснених операцій з грошовими коштами підприємства і
правильності їх відображення в обліку. Метою аудиту касових операцій є
встановлення відповідності застосовуваної в організації методики обліку
та оподаткування операцій з руху готівки, що діють в Україні в періоді,
коли відбувається перевірка, нормативним документам, для того щоб
сформувати думку про достовірність бухгалтерської звітності в усіх
суттєвих аспектах.

Аудитори застосовують різні методи фактичного та документального
контролю за грошовими коштами. Насамперед перевіряють наявність системи
внутрішнього аудиту і ефективність їх функціонування. Метод вивчення
бухгалтерських документів залежить від обсягу документообігу: у
невеликих підприємствах їх розглядають у хронологічному порядку, а у
невеликих – в систематизованому.

Аудит касових операцій передбачає перевірку операцій підприємства,
пов’язаних з обігом готівки в процесі здійснення фінансової
господарської діяльності, правильності їх проведення відповідно до
чинного законодавства.[2,4]

Перевірка касових операцій починається з перевірки надходження готівки в
касу. Звертають увагу від кого надійшли ці кошти, на яку суму за що
конкретно. Важливим моментом тут є встановлення наявності фактів
фіктивних перерахувань коштів за насправді непродані товари, виконані
роботи і надані послуги. Особливо ретельно слід вивчати операції з
видачі готівки, які списують на виробничі та інші рахунки без наступного
подання звітів про їх використання. Важливим елементом аудиту касових
операцій є перевірка правильності їх відображення на рахунках
бухгалтерського обліку і в журналі 1 та у відомостях до нього. Для цього
арифметичним підрахунком по кожному рядку журналу-ордера та у відомостях
до нього визначають правильність підсумку.

Джерелом інформації для аудиту грошових коштів у касі можуть бути
первинні документи з обліку грошових коштів, облікові регістри, акти
інвентаризації касової готівки, Головна книга, бухгалтерські баланси,
касова книга, звіт касира, прибуткові і видаткові касові ордери,
відомість 1.1, виписки з банку.

Вивчення касових операцій найкраще робити в такій послідовності:
перевірка дотримання касової дисципліни, перевірка записів в Касовій
книзі і в звіті касира, правильність оформлення прибуткових і видаткових
касових ордерів, інвентаризація готівки в касі. Також можна проводити
аудит касових операцій підприємства в кілька етапів.

На підготовчому етапі аудиту касових операцій аудитор повинен розглянути
загальні питання організації роботи каси на підприємстві: інтенсивність
касових операцій; основні напрями касових надходжень і видатків;
кваліфікацію та практичний досвід працівників, які забезпечують роботу
каси на підприємстві; наявність договорів з касирами про повну
матеріальну відповідальність; забезпеченість обліку касових операцій
електронно-обчислювальною технікою; обладнання приміщення каси на
підприємстві. Ретельне вивчення зазначених питань дасть змогу аудитору
скласти висновок про стан касових операцій на підприємстві, визначити
вузькі місця в організації їх обліку та можливі напрями порушень і
помилок.

3.1 Оцінка системи внутрішнього контролю і виявлення зон ризику

Будь-який економічний суб’єкт має свою цільову функцію, яка реалізується
і досягається за допомогою ефективно діючого управління. Однією з
функцій управління окремим суб’єктом є внутрішній контроль.

Внутрішній контроль будучи функцією управління виступає засобом
двостороннього зв’язку між об’єктами управління і органом управління,
інформуючи про дійсний стан об’єкта і фактичне виконання управлінських
рішень. Основною його метою є об’єктивне вивчення фактичного стану справ
у суб’єкта господарювання, виявлення та попередження тих факторів і
умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення
поставленої мети.

Так як внутрішній контроль являється невід’ємною частиною загальної
системи управління, то в ході аудиторської перевірки аудитор
зобов’язаний в першу чергу вивчити систему внутрішнього контролю
клієнта, оскільки характер і якість комплексної аудиторської перевірки
багато в чому залежить від того, настільки грамотно і достовірно аудитор
дасть оцінку функціонування і ефективності системи внутрішнього контролю
суб’єкта господарювання. Щоб повніше визначити характер, обсяг і зміст
аудиторських процедур аудитор повинен дати оцінку системі внутрішнього
контролю у клієнта. Основна мета вивчення та оцінки системи
внутрішнього контролю клієнта – підготувати основу для планування
аудиту, встановлення виду, термінів проведення і обсягу аудиторських
процедур.

При перевірці операцій пов’язаних з рухом грошових коштів в касі аудитор
вивчає наступні питання:

1. наявність на підприємстві налагодженої системи проведення раптових
перевірок каси з повним перерахуванням грошової готівки і перевіркою
інших цінностей, які знаходяться в касі;

2. наявність на підприємстві наказу керівника, який встановлює
періодичність перевірок;

3. наявність ознак формального проведення перевірок каси, призначення в
комісію по проведенню перевірок постійно одних і тих же осіб,
відсутність робочих записів ревізійної комісії, що додаються до акту та
свідчать про перерахування банкнот, проведення перевірок каси на звітні
дати, коли касир знає про них і заздалегідь готується;

4. надання права підпису прибуткових і видаткових ордерів іншим особам,
крім головного бухгалтера і керівника підприємства, не відображене в
розпорядженнях керівника підприємства;

5. формальне проведення перевірок каси при зміні (звільнені) касирі;

6. відсутність в штаті касира, коли ці функції покладені на облікового
робітника без письмового розпорядження керівника підприємства;

7. наявність договорів про повну матеріальну відповідальність з касиром;

8. застосування на підприємстві РРО та внутрішній контроль за їх
використанням.

Відповідальність за дотриманням порядку ведення касових операцій
покладається на керівника підприємства, головного бухгалтера і касира.

При проведені перевірки стану внутрішнього контролю аудитор маючи у
своєму розпорядженні матеріали дослідження, виконаного перед укладанням
договору, звіт попереднього аудиту, аудитор проводить вивчення системи
внутрішнього контролю шляхом опитування персоналу замовника, проведення
власного спостереження, спілкування з попереднім аудитором, вивчення
організаційно-розпорядчої і облікової документації на місці, вивчення
результатів ревізій і перевірок всіх перевіряючи органів, тощо.

Результати опитування вивчення системи внутрішнього контролю можуть бути
оформлені в виді анкети (додаток 1). Відповіді можуть бути
різноманітними і касир може не знати чи є на підприємстві наказ про
проведення раптових ревізій каси, керівник підприємства – про
необхідність укладання договору про повну матеріальну відповідальність з
касиром. Не співпадання у відповідях на поставлені аудитором запитання
можуть свідчити про слабкі сторони внутрішнього контролю.

З виявлення слабких сторін в питаннях дотримання нормативних документів
по готівковому обігу аудитору необхідно детально вивчити акти перевірки
дотримання порядку ведення операцій з готівкою контролюючими органами
(додаток 2)

Взагалі оцінювання аудитором системи внутрішнього контролю проходить три
етапи (див. мал. 1):

1) загальне ознайомлення з СВК;

2) первинна оцінка надійності СВК;

3) підтвердження достовірності оцінки СВК.

На першій стадії аудитору слід отримати загальне уявлення про специфіку
і масштаб діяльності клієнта, систему його бухгалтерського обліку. За
підсумками первинного ознайомлення аудитор повинен прийняти рішення про
те чи доцільно йому в своїй роботі спиратись на систему внутрішнього
контролю.

У випадку, якщо аудитор приймає рішення про те що він не може
покладатись на систему внутрішнього контролю, він повинен планувати
аудит таким чином, щоб аудиторська думка не ґрунтувалась на довірі до
цієї системи. Це необхідно у тих випадках, коли надійність СВК
оцінюється як “низька” або коли аудитору найбільш зручно чи економічно
виправдано не спиратись на цю систему.

В тому випадку, якщо за підсумками загального ознайомлення з системою
внутрішнього контролю економічного суб’єкта аудитор приймає рішення про
те, що він може покладатися у своїй роботі на систему внутрішнього
контролю, йому слід провести первинну оцінку надійності

СВК здійснюється на основі методів і прийомів, які аудитори розробляють
самостійно.

У процесі первинної оцінки надійності системи внутрішнього контролю
аудитор зобов’язаний брати до уваги те, що:

· перевіряють бухгалтерську і господарську документацію клієнта всього
звітного періоду, а не тільки окремих періодів часу;

· при перевірці необхідно приділити більше уваги тим періодам
діяльності, в яких мала особливості чи відмінності порівняно з
діяльністю типовою для всього періоду в цілому.

Оцінка системи внутрішнього контролю

Малюнок 1. Оцінка системи внутрішнього контролю

Оцінка окремих засобів контролю як “низькою” не виключає можливості
оцінки надійності інших окремих засобів контролю як “середньої” чи
“високої”. Аудитор, який прийняв за підсумками процедури первинної
оцінки рішення про довіру СВК зобов’язаний в ході аудиторської перевірки
здійснювати процедури підтвердження достовірності цієї оцінки. Ці
процедури здійснюються в період перевірки на основі методики і прийомів,
які розробляються аудитором самостійно.

В тому випадку, якщо аудитор в ході процедури підтвердження надійності
прийде до висновку про те, що оцінка надійності СВК в цілому виявиться
нижчою від тієї, що була отримана в ході первинної оцінки, він
зобов’язаний належним чином скоригувати порядок здійснення інших
аудиторських процедур, щоб підвищити достовірність своїх висновків за
результатами проведення аудиту. Всі етапи оцінки СВК повинні належним
чином документуватися із зазначенням документів, якими керувався
аудитор, даючи відповідну оцінку надійності всієї СВК.

Показники того, що аудитор отримав необхідне знання системи
бухгалтерського обліку і відповідності внутрішнього контролю, може бути
те, що він знає про недоліки в цих системах, а отже може визначити певні
зони ризику при ведені операцій з готівкою, а саме:

1. аудитор зобов’язаний повідомити клієнта про можливі порушення і
допомогти їх усунути. Основні порушення готівкового обігу, за які
накладаються стягнення показані ні малюнку 2.

2. оцінивши систему внутрішнього контролю аудитор на основі отриманої
інформації планує і складає програму аудиторської перевірки руху
грошових коштів в касі підприємства та поточному рахунку в банку.

Типові порушення в сфері готівкового обігу

Малюнок 2. Типові порушення в сфері готівкового обігу

3.2 Зміст програми перевірки руху грошових коштів в касі

Для виконання плану аудитор повинен підготувати в письмовій формі
програму аудиторської перевірки з визначенням в ній конкретних завдань і
процедур для кожного об’єкту аудиту.

Програма аудиту – це детальний перелік змісту аудиторських процедур. Цей
перелік є детальною інструкцією для асистентів аудитора та рядових
учасників перевірки, який також є засобом контролю за якістю їх роботи.
Програма повинна бути настільки деталізованою, щоб можна було
використовувати її як інструкцію для виконавців аудиту, які беруть
участь у перевірці. У програмі аудиту види, зміст та час проведення
процедур повинні співпадати з прийнятими до роботи показниками
загального плану аудиту. Вона містить перелік об’єктів аудиту по його
напрямкам, а також час, який необхідно витратити на кожен напрямок
аудиту або аудиторських процедур.

Аудитор затверджує програму, визначаючи суттєвість по процедурах аудиту,
об’єкт аудиту з кожного питання окремо та масштаб перевірки.

Найчастіше для зручності програма оформлюється у вигляді таблиці. На
початку програми як правило вказується:

o назва підприємства

o період перевірки

o дата перевірки

o об’єкт перевірки.

У програмі крім прізвища також вказують ініціали аудитора, який робив
перевірку конкретного об’єкта аудиту, час, який необхідно витратити на
перевірку конкретного об’єкта перевірки, та передбачають місце для
поміток про фактичне виконання плану аудиту з кожного питання.

Програма по кожному об’єкту аудиту підписується керівником групи
аудиторів або керівником аудиторської фірми.

Існує два типи підготовки програми: максимально жорсткий і максимально
гнучкий. Найбільш вдалою являється змішана форма програми, коли аудитор,
маючи основну програму, складає свою з урахуванням специфічних
властивостей. Наприклад, основна програма може включати наступні об’єкти
аудиту:

1. Основні відомості про підприємство

2. Правові основи діяльності підприємства:

правовий аналіз установчих документів;

наявність державних дозволів на проведення окремих видів діяльності;

3. Оцінка діючої системи обліку та внутрішнього контролю:

форма рахівництва, рівень автоматизації бухгалтерського обліку;

перевірка бухгалтерської комп’ютерної програми на предмет ймовірності
допущення нею помилок в обліку;

організація бухгалтерського обліку у відповідності з діючими вимогами;

дотримання прийнятої методології відображення окремих господарських
операцій;

оцінка діючої системи внутрішнього контролю;

правильність виведення результатів проведених інвентаризацій.

4. Грошові кошти

дотримання діючих норм ведення готівкових операцій;

наявність банківських рахунків;

склад інших грошових коштів;

отримання письмових тверджень від банку про залишки на рахунках заданих
підприємству, та співвідношення цієї інформації з обліком;

внутрішній контроль за проведенням грошових операцій.

При аудиті операцій з грошовими коштами, зокрема касової готівки,
аудитор проводить перевірку в декілька етапів (мал.3). Оглянемо детально
проведення перевірки на кожному етапі окремо (див. додаток 3)

Аудит касових операцій

Малюнок 3. Порядок проведення аудиту грошових коштів в касі

Перший етап аудиту перевірки касових операцій передбачає проведення
раптової ревізії каси з повним поаркушним перерахунком усіх грошей та
інших цінностей, що знаходяться у касі підприємства (векселів,
зобов’язань). Це перешкоджає можливості скрити недостачу, надлишок чи
інші зловживання. До початку перевірки наявність грошових коштів і інших
цінностей касир повинен скласти касовий звіт. В нього включаються всі
прибуткові і видаткові касові документи, які знаходяться в касі. Касиру
також пропонують написати розписку про те, що до початку інвентаризації
всі прибуткові і видаткові касові документи на грошові кошти включені
в звіт і передані бухгалтерії, всі грошові кошти, які надійшли в касу
оприбутковані, а витрачені – видані та списані в затрати. Це необхідно
для попередження заяв касира після перевірки каси про наявність у нього
документів, які не включені в останній касовий звіт. Після перевірки
грошей та інших цінностей в касі, складається відомість інвентаризації
каси та обов’язково результати фіксуються в робочих документах аудитора.

Ретельне вивчення зазначених питань дасть змогу аудитору скласти думку
про стан касових операцій на підприємстві, визначити вузькі місця в
організації їх обліку і можливі напрямки порушень і помилок, а саме:

Основні порушення в операціях з грошовими коштами в касі

№ п/пї

Можливе порушення

Характеристика порушення

1

Пряме розкрадання грошових коштів

нічим не обґрунтоване пряме розкрадання грошових коштів розкрадання
грошових коштів, що маскується розписками посадових осіб, працівників
бухгалтерії та інших працівників підприємства

2

Не оприбуткування та привласнення грошових коштів, що надійшли

Не оприбуткування і привласнення грошових коштів, що надійшли з банку
не оприбуткування і привласнення грошових сум, що надійшли від різних
фізичних та юридичних осіб по прибуткових ордерах не оприбуткування і
привласнення грошових сум, що надійшли від різних юридичних осіб за
довіреностями неповне оприбуткування грошових сум

3

Надлишкове списання грошей по касі

повторне використання одних і тих же документів для списання грошей по
касі, надлишкове списання грошей по касі шляхом неправильного
підрахунку підсумків в касових документах і звітах касира, надлишкове
списання грошей по касі без підстав або за фальсифікованими документами
надлишкове списання грошей по касі шляхом підробки законно оформлених
документів зі збільшенням сум списань

4

Привласнення сум, законно нарахованих різним особам та організаціям

привласнення депонованої заробітної плати та коштів, нарахованих за
іншими підставами, привласнення сум, що належать іншим підприємствам

5

Недотримання лімітів залишку готівки

розрахунки готівкою в сумі, що перевищує ліміт не встановлення
ліміту залишку готівки несвоєчасна здача понадлімітних залишків готівки
в банк

6

Проведення розрахунків з різними особами понад встановлені ліміти

розрахунки готівкою в сумі, що перевищує гранично встановлену норму

7

Розрахунки з населенням готівкою за готову продукцію, товари, виконані
роботи та надані послуги без застосування реєстраторів розрахункових
операцій (РРО)

не застосовуються реєстратори розрахункових операцій, використовуються
реєстратори розрахункових операцій, не зареєстровані в податкових
органах

8

Некоректне відображення касових операцій в регістрах синтетичного обліку

некоректне складання проводок, неправильне виведення залишків,
невідповідність записів в регістрах записам в касовій книзі, звітах
касира і документах

Деякі аудитори при аудиторській перевірці каси не проводять
інвентаризацію касової готівки та інших цінностей, які знаходяться в
касі, вважаючи цю процедуру не обов’язковою. В даному випадку він може
користуватися результатами внутрішнього контролю, якщо перевірені ним
акти інвентаризації наявності грошових коштів не викликають недовіри та
він приймає рішення про доцільність проведення інвентаризації.

Далі аудитор повинен вивчити питання своєчасності проведення
інвентаризації каси, наявності випадків раптових інвентаризацій кас
керівництвом підприємства. Згідно Положення про ведення касових операцій
в національній валюті в Україні, в строки, установлені керівником
підприємства, але не рідше одного разу в квартал, на кожному
підприємстві повинна проводитись раптова інвентаризація (ревізія) каси
поаркушним перерахунком всіх грошей. Вони є необхідним і важливим
елементом внутрішньогосподарського контролю дотримання касової
дисципліни.

Другим етапом є перевірка правильності заповнення касових документів та
організації порядку ведення касових операцій. Під час перевірок
з’ясовується наявність у підприємства касової книги, а також
відповідність її оформлення вимогам наказу Мінстату. Перевіряючи порядок
ведення касової книги, необхідно впевнитися, що підприємство має тільки
одну касову книгу, яка має бути пронумерована, прошнурована і опечатана
сургучною або мастиковою печаткою. Кількість аркушів у касовій книзі
повинно бути засвідчено підписами керівника і головного бухгалтера.
Підчистки та невмотивовані виправлення в касовій книзі забороняються.
Крім того, перевіряється правильність ведення касової книги, оформлення
в ній касових операцій із приймання і видачі готівкових коштів (у тому
числі за строками), відповідність зазначених у ній сум про прийняту до
каси або видану з каси готівку даним прибуткових і видаткових касових
ордерів (типові форми відповідно КО-1 і КО-2), якість і своєчасність
записів касира згідно із зазначеними в касовій книзі касовими
документами, наявність підпису бухгалтера, який перевірив записи в
касовій книзі за кількістю отриманих ним касових ордерів, правильність
підрахунку в касовій книзі фактичних залишків готівки в касі на кінець
дня тощо. Перевіряється також правильність заповнення всіх реквізитів
прибуткових і видаткових касових ордерів та платіжних (розрахунково –
платіжних) відомостей. Неприпустимі будь-які виправлення, закреслювання
і т. ін, також перевіряється проставлення потрібних дат, номерів сум,
підстав для їх виписки, наявність підписів службових осіб і одержувачів
коштів, печаток, штампів, підписів про отримання готівки, правильність
оформлення депонованих сум тощо. За окремими платіжними
(розрахунково-платіжними) відомостями можуть вибірково перераховуватися
суми виплаченої готівки. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а
також видаткові касові ордери мають бути заповнені таким чином, щоб
забезпечувалося збереження цих записів протягом терміну зберігання
документів. Слід уважно перевірити використання бланків прибуткових
касових ордерів, їх облік та зберігання. Обов’язково установлюється
наявність у підприємства журналу реєстрації прибуткових і видаткових
касових ордерів та книги обліку прийнятих та виданих касиром грошей
(типові форми відповідно КО-3 і КО-5) і правильність їх ведення, а також
правильність відображення в касових документах номерів кореспондуючих
рахунків, відповідність між кореспонденцією рахунків, внесених до
касової книги та проставлених у касових ордерах, наявність потрібних
виправдувальних документів, що додаються до касових ордерів (заяви,
накладні, рахунки, довідки, тощо), і відміток про їх погашення. У
касових документах, які викликають сумніви щодо їх справжності,
перевіряється достовірність підписів одержувачів коштів і службових
осіб, які дають пояснення щодо цього. При виявленні неправильно
оформлених документів аудитор складає відомість

Відомість виявлення аудитором неправильно оформлених касових документів

Код№Журнал-ордерНазва і зміст документаСумаСуть порушенняОсоби,
відповідні за порушенняЗаходи по знешкодженню
порушення№Дата1126.6.02.Видатковий касовий ордер № 103 від 25.05.02 на
виплату І. І. Судоменко на поточний ремонт17700На рахунку Судоменко
немає підтвердження про виконання роботи, акт прийняття робіт відсутній
Бухгалтер А.Н. Кравець, касир В.Д. РедькаІ т. д. Всього

Перевірка операцій з видачі готівки з каси проводиться на третьому етапі
аудиту. Особлива увага під час перевірок касової дисципліни має
приділятися цільовому використанню готівки, яку підприємство
(підприємець) одержує в установі банку. Підприємства (підприємці), що
мають поточні рахунки в установах банків, одержують готівку з цих
рахунків в установах банку у межах наявних коштів і витрачають її
виключно на цілі, які визначені в грошовому чеку та не суперечить
чинному законодавству України. Підприємства мають право зберігати
готівку в своїй касі, що одержана в установі банку для виплат,
пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів (доходу),
понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи
день одержання готівки в установі банку. Цільове призначення цих коштів
зазначається конкретним підприємством при заповненні грошового чека
встановленої форми і не повинно суперечити чинному законодавству
України. При перевірці цільового використання готівки використовуються
банківські виписки, касові книги, звіти касира, видаткові касові ордери,
журнали-ордери 1 за кредитом рахунку 301 “Каса”, книги обліку придбання
товарів (робіт, послуг), а також документи, що підтверджують факт
витрачання готівкових коштів за призначенням. Крім того, можуть також
використовуватись товарні та касові чеки, розрахункові квитанції до
прибуткових касових ордерів, проїзні документи, інші розрахункові
документи, а також акти про закупівлю товарів (виконання робіт, надання
послуг), платіжні (розрахунково-платіжні) відомості, рахунки-фактури,
товарно-транспортні накладні, договори купівлі-продажу, авансові звіти
підзвітних осіб тощо. Під час перевірки підприємства порівнюються
відповідні записи в касовій книзі та прибуткових касових ордерах з
банківськими виписками щодо цільового призначення одержаних у банку
коштів, що визначається за символами касових оборотів, які зазначаються
в банківських виписках. У разі виникнення розбіжностей з’ясовуються їх
причини.

При здійснені контролю за дотриманням ведення операцій з готівкою
особлива увага також має приділятись операціям з одержання підприємством
значних сум (що перевищують еквівалент 10000 євро за офіційним курсом
гривні до іноземної валюти, установленої НБУ). При цьому
систематизуються згідно з банківськими документами всі випадки одержання
підприємством значних сум готівкових коштів. Під час перевірки
аналізується обсяги готівки, періодичність та структура її видачі,
динаміка порівняно з попередніми періодами. Звертається також увага на
строки відкриття підприємством рахунку, проведення ним операцій, що не є
економічно виправданими або суперечать чинному законодавству.
Аналізується також видача готівки в сумах, що становлять менше ніж
10000 євро, але які підприємство, що перевіряється одержувало зі свого
рахунку регулярно протягом короткого періоду. За потреби для контролю за
цільовим використанням значних сум готівки, що одержані підприємством в
установі банку, можуть здійснюватися зустрічні перевірки. У випадку коли
аудитор виявляє неправильне використання готівки, він складає відомість

Відомість виявлення аудитором випадків неправильного використання
грошових коштів в касі

за період з 1 березня 2005 р. по 1 березня 2006р.

КодЖурнал-ордер, відомістьДокументОпераціяСума збиткуЗміст
порушенняВідповідні особиМісяць№НазваДата№ЗмістСумаГлавбухКерівник
підприємстваВсьогоАудитор______________А. Л.Бінкін

Перевіряючи касові операції, необхідно встановити їх законність,
достовірність і господарську цілеспрямованість. При цьому старанно
аналізуються повнота та своєчасність оприбуткування грошей в касу.
Методику проведення перевірки правильності оприбуткування грошових
коштів в касу передбачає четвертий етап.

Грошові кошти поступають в касу підприємства:

з розрахункового рахунку, який відкритий в установі банків;

за реалізовану продукцію (роботи, послуги);

Ш невикористані підзвітні суми;

Ш депоновану заробітну плату.

Повноту та своєчасність оприбуткування грошей в касу, отриманих з
рахунків підприємства в банку, встановлюється шляхом зустрічної та
взаємної перевірки даних виписок банка з розрахункових рахунків
підприємства, корінці чекових книжок, прибуткових касових ордерів та
записів в касовій книзі. При вивчені грошових операцій аудитору
необхідно запросити із відповідного відділення банку справку про видані
чекові книжки за весь вивчає мий період. Для того щоб не було ніяких
сумнівів, що отримані із банківських рахунків грошові кошти оприходувані
своєчасно і повністю, необхідно перевірити записи в журналі-ордері №1 і
касовій книзі з сумами на корінцях чекових книжок і в виписках банків.
Необхідно мати на увазі, що чекові книжки, корінці використаних чеків, а
також невикористанні чеки повинні зберігатися у головного бухгалтера в
умовах, виключаючи можливість їх втрати. Зіпсовані чеки з надписом
”Анульовані” слідує зберігати підклеєними до корінців чеків.
Забороняється довіряти зберігання чекових книжок іншій особі, зокрема
касиру, який отримує по чекам готівку з банку, а також підписувати
незаповнені чеки.

Під час перевірки повного і своєчасного оприбуткування коштів, що
надійшли до каси підприємства від здійснення господарської діяльності,
записи в касовій книзі звіряються за сумами та строками з даними
відповідних прибуткових касових ордерів (із залученням у разі потреби
таких виправдувальних документів, як товарних і касових чеків,
розрахункових квитанцій, квитанцій до прибуткових касових ордерів,
рахунків-фактур, товарно-транспортних і податкових накладних тощо). За
потреби поглибленої перевірки повного оприбуткування в касі готівкових
коштів, одержаних з різних джерел, можуть аналізуватися також обороти за
відомістю журналу-ордера №1 за дебетом рахунку 301 “Каса” порівняно з
оборотами за кредитом кожного кореспондуючого рахунку з подальшим
порівнянням їх із відповідними записами в касовій книзі та даними
документів, які підтверджують фактичне одержання підприємством певних
сум готівки у відповідні строки. Старанній перевірці підлягають операції
по оприбуткуванню виручки від реалізації продукції і надані послуги
робітникам підприємства за готівку, так як по даним операціям частіше
всього зустрічаються зловживання, пов’язані з повним чи частковим не
оприбуткуванням поступивши в касу грошей. В випадку розходжень слід
провести перевірку указаних операцій по суті і встановити причини
відхилень. При наявності заборгованості робітників чи інших осіб за,
наприклад, куплені товарно-матеріальні цінності необхідно перевірити
реальність виникнення такої заборгованості.

Крім вищеназваних методів перевірки, для контролю за повним і своєчасним
оприбуткуванням готівки конкретним підприємством, аудитор може
застосовувати відповідні зустрічні перевірки, що здійснюються
безпосередньо на підприємствах-покупцях (замовниках), які сплатили
готівкові кошти, шляхом залучення відповідних первинних документів та
взаємного звіряння касових документів отримувачів готівки з даними
покупців. Під час перевірок аудитор має брати до уваги, що за наявності
в касі підприємства готівки. Яка не підтверджена прибутковими касовими
ордерами, вона вважається не оприбуткованою в касі та зараховується в
дохід підприємства.

На п’ятому етапі аудитор перевіряє додержання підприємством
встановленого ліміту залишку готівки в касі. Ліміт каси встановлюється
підприємствам, які мають поточні рахунки в установах банків і здійснюють
операції з готівкою. Такі підприємства можуть зберігати у своїй касі
готівку на кінець дня в межах затвердженого ліміту каси. Порядок
установлення підприємствам ліміту каси, порядку і строків здавання
готівкової виручки регулюється Інструкцією про організацію роботи з
готівкового обігу установами банків України (далі – Інструкція).
Відповідальність за неподання заявок-розрахунків у визначені строки та
несвоєчасне одержання встановленого ліміту каси згідно з умовами
договору на розрахунково-касове обслуговування покладена на
підприємства.

Підприємства зобов’язані здавати готівкову виручку понад установлений
ліміт каси в порядку і строки, визначені установою банку для зарахування
на їх поточні рахунки. Якщо ліміт каси підприємству взагалі не
встановлено, то вся наявна готівка (крім розміру одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) в його касі на кінець дня
має здаватися до банку (незалежно від причин, внаслідок яких ліміт каси
не встановлено).

Під час перевірки дотримання підприємствами ліміту каси визначається
встановлений установою банку або самостійно визначений підприємством (у
випадках передбачених Інструкцією) ліміт каси, уточнюються за наявними
копіями заявок-розрахунків та наказами (розпорядженням)суми самостійно
доведеного підприємством ліміту каси своїм відокремленим підрозділам.
Під час перевірок з’ясовують те, як підприємство дотримується
встановленого установою банку ліміту каси, строків і порядку здавання
готівкової виручки, а також своєчасність повернення в банк не витрачених
у визначений строк коштів, виданих на оплату праці та інші виплати. При
цьому має враховуватися те, що кошти. Одержані з каси банку або
направлені з виручки на виплати, пов’язані з оплатою праці, пенсій,
стипендій, дивідендів (доходу), можуть відповідно до пункту 2.14 цього
Положення протягом 3-5 днів можуть зберігатися в касі підприємства понад
установлений ліміт каси.

Для визначення понадлімітних залишків готівки в касі порівнюються записи
про фактичні її залишки в касу за касовою книгою з установленим
підприємству лімітом каси за кожний день незалежно від того,
здійснювалися в цей день касові обороти (надходження і витрати готівки)
чи ні. Якщо в період, що перевіряється, виявлено перевищення ліміту
каси, то визначається, протягом якого часу (у днях) і які понадлімітні
суми не здавалися в установлені строки до банку і з якої причини, а
також загальна суми понадлімітних залишків (зразок розрахунку
понадлімітних залишків приведений нижче в табл. 1)

Під час перевірок мають також враховуватися особливості визначення
понадлімітних залишків і порядку здавання до кас банків підприємствами
торгівлі, громадського харчування та послуг згідно з пунктом 4.16
Інструкції. При здійснені цих перевірок у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг також звертається увага на необхідність
забезпечення постійної наявності в касах підприємства, що перевіряється,
розмінної монети для видачі здачі. Виявлені порушення встановленого
ліміту каси відображається в акті перевірки (зазначаються дані про
діючий ліміт каси, фактичні залишки готівки каси в ті дні, коли було
перевищено її ліміт, а також розрахунок загальної суми перевищення
встановлених лімітів за кожний день).

Таблиця 1. Порядок розрахунку понадлімітних залишків готівки в касі
підприємства

ДатаЗалишок готівки на початок дняНадходження готівки до касиВидача
готівки з касиЗалишок готівки на кінець дняУ т. ч. за платіжними
відомостями в дні виплат, пов’язані з оплатою праціЛіміт
касиПонадлімітні залишки за кожний
день04.10.0210250801801008004.10.0218010014014010040І т.
д………………….Всього510

Останнім сьомим етапом перевірки є зіставлення даних первинних,
аналітичних і синтетичних облікових документів з даними, відображеними у
звітності підприємства, з метою встановлення їх відповідності. В разі
виявлення аудитором порушень законодавства і інших документів,
регламентуючим господарсько-фінансову діяльність і стан бухгалтерського
обліку аудитор складає відомість.

3.3 Збір аудиторських доказів і оформлення робочих документів

Основною найбільш важливою, відповідальною і трудомісткою частиною
роботи аудитора являється збір аудиторських доказів по всім об’єктам
контролю. На основі аналізу і узагальнення даних аудиторських доказів
аудитор робить висновок щодо правильності ведення бухгалтерського обліку
на аудируємому підприємстві.

Висновки світового досвіду підготовки аудиторських доказів відображені в
розробленому Комітетом міжнародної аудиторської практики міжнародному
нормативі аудиту “Аудиторські докази”. В відповідності з цим нормативом
під аудиторськими доказами слід розуміти інформацію, яка підтверджує
правильність відображення в обліку даних, чи даних, отриманих під час
фактичної перевірки стану контролює мого об’єкту, яку відбирає аудитор
в процесі контрольних дій для видачі замовнику висновок про
достовірність і правильність відображення в бухгалтерському обліку
операцій, пов’язаних зі зміною фінансово-господарського стану.

Аудиторські докази, як правило відображають зміст частини інформації,
яка є на підприємстві. Так як інформація являється основою для складання
аудиторського висновку, то аудиторські докази повинні відповідати
наступним вимогам:

Ш необхідність;

Ш обґрунтування;

Ш повнота;

Ш правильність.

Для того, щоб отримати аудиторські докази в залежності від змісту
об’єкта аудиту та умов їх дослідження використовують прийоми фактичного,
документального контролю та підтвердження третьої сторони (як правило
банків). Для отримання аудиторських доказів, які підтверджують
правильність та достовірність даних бухгалтерського обліку
використовується прийом фактичного контролю – інвентаризація.
Зіставленням фактичних даних з відповідними даними бухгалтерського
обліку встановлюється стан перевіряємого об’єкта. Таким чином аудитор
отримує докази щодо реальності перевіряємих активів, зокрема грошових
коштів. Інвентаризація готівки в касі, коштів на рахунках в банку дає
можливість виявити недостачі або лишки грошових коштів.

Об’єктами інвентаризації є:

o готівка (національна та іноземна валюта);

o цінні папери (акції, облігації, депозитні сертифікати);

o грошові документи (векселі, лімітовані чекові книжки, акредитиви,
талони на паливно-мастильні матеріали тощо);

o бланки суворого обліку (акції та облігації власної емісії,
санаторно-курортні путівки, незаповнені бланки векселів);

o залишки по рахунках в банку (по виписках банку).

Інвентаризація касової готівки проводиться комісією в складі аудитора,
головного бухгалтера і касира. Під час інвентаризації встановлюється
фактична наявність грошових коштів, поштових марок, розрахункових
чекових книжок та інших грошових документів, цінних паперів.

Перш, ніж почати вивчати касові операції, аудитор має уважно вивчити
нормативні документи, що регламентують порядок ведення касових операцій,
збереження готівки в касі, та ознайомитися зі списком осіб, що несуть
відповідальність за недотримання цього порядку.

До початку вивчення касових документів слід визначити, чи укладений
договір про матеріальну відповідальність керівника підприємства з
працівниками, які відповідають за ведення касових операцій.

Потім касир зобов’язаний скласти звіт касира, який передається аудитору
разом з письмовою розпискою про відсутність у касі грошей і грошових
документів, які належать особисто касиру або стороннім організаціям.

Якщо касир заявить, що у касі зберігається готівка або інші цінності,
які належать стороннім підприємствам, то аудитори повинні негайно
одержати від останніх довідку про суму грошей, що їм належить.

Зберігати в касі готівку, яка не належить даному підприємству,
заборонено.

Перевірка наявності грошових коштів та інших грошових активів в касі
проводиться шляхом їх перерахунку касиром в присутності аудитора і
головного бухгалтера або іншого члена комісії. Результати підрахунку
перевіряє аудитор. Готівка в опечатаних банком пачках розпечатується і
також перераховується. За наявності великої кількості купюр складається
опис, в якому зазначається номінал купюр, їх кількість і сума. Опис
підписується всіма членами інвентаризаційної комісії.

Під час перевірки фактичної наявності грошових документів встановлюється
сума, автентичність кожного документу і правильність його оформлення.
Перевірка здійснюється за окремими видами документів із зазначенням в
інвентаризаційному описі назви, номера, серії купюри і загальної суми.

Залишок пред’явленої готівки та цінних паперів комісія порівнює із
залишками по касовій книзі на момент інвентаризації. Результати
заносяться до інвентаризаційного опису.

Перевіряючи касову книгу, аудитори з’ясовують, чи своєчасно касир
проводить в ній записи за операціями, що мали місце на момент проведення
аудиту або, чи пронумерована та прошнурована касова книга, чи скріплена
вона печаткою з підписом керівника і головного бухгалтера.

Запізнення з записами в касову книгу не можуть бути підставою для
припинення інвентаризації готівки в касі. У такому разі касир
зобов’язаний зробити всі записи в присутності членів інвентаризаційної
комісії.

За наявності на підприємстві кількох структурних підрозділів (крамниці,
кафе, їдальні, пункту надання послуг тощо) на замовлення клієнта
інвентаризація готівки проводиться в кожній касі або у кожної підзвітної
особи, яка займається збором виручки або виплатою заробітної плати.

Якщо на момент перевірки гроші знаходяться не лише в касі, а й у
касирів-інкасаторів, то в цьому разі проводиться одночасна
інвентаризація готівки у цих осіб. За відсутності такої можливості всі
місця зберігання готівки опечатуються, а перевірка проводиться
послідовно.

В період інвентаризації в касі можуть перебувати частково оплачені (не
закриті) платіжні відомості на виплату заробітної плати, пенсій,
допомог, а також різного роду розписки на видачу грошей у тимчасове
користування. Частково виплачені за такими платіжними відомостями суми,
дозволено заносити до акту інвентаризації з певним застереженням.
Розписки, неправильно оформлені довіреності, документи на видачу коштів
з каси, на яких немає розписки отримувача, до заліку не приймаються, а
видані за ними

суми вважаються недостачею.

Виявлена в касі готівка, не виправдана прибутковими документами,
вважається лишком каси і зараховується в доход підприємства. Якщо цінні
папери зберігаються в депозитарії, то їх наявність підтверджується
випискою депозитарії, і на її підставі вони заносяться до акту. Дані про
іноземну валюту вносяться до документів за курсом НБУ, який діє на день
інвентаризації.

За фактом проведення інвентаризації аудитор складає висновок, дані
проведеної інвентаризації звіряються з даними поточного обліку і
робляться висновки про результати інвентаризації. За наявності
розходжень з касира в обов’язковому порядку береться письмове пояснення
їх причини.

За результатами інвентаризації касової готівки аудитору слід з’ясувати,
чи проводяться підприємством розрахунки з населенням за відпущені їм
товари (надані послуги), оскільки підприємство зобов’язане вести вказані
розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Після перевірки фактичної наявності коштів аудитор розпочинає
документальну перевірку.

Одним з найбільш доказовим джерелом інформації є первинний документ, в
якому фіксується кожна господарська операція. Перевірка реквізитів і
записів та достовірності документів здійснюється з метою виявлення
фальшивих документів, тобто таких, в яких є підчистки, підроблені
записи і резолюції, заміна текстів та цифр. Такі документи
використовуються для того, щоб приховати обман та інші порушення правил
ведення касових операцій і розрахунків готівкою. Особлива увага повинна
приділятися відбиткам штампів і печаток. Їх незвична форма, різний
розмір тих самих знаків, неправильний текст та інші ознаки можуть
вказувати на підробку документів. Мають також значення зовнішній вигляд
документа, папір, на якому він виконаний, форма бланка, фарба, якою
зроблені записи (чорнила, олівець, паста), колір фарби і т. д. Особлива
увага приділяється підписам посадових та матеріально відповідальних
осіб, які приймали і відпускали грошові кошти.

Огляд документів з метою виявлення підробок повинен поєднуватися з
перевіркою правил їх оформлення. Якщо в документах є виправлення, а в
касових та банківських документах вони не допускаються , то це є
свідченням “криміналу”. Необхідно також перевірити настільки
відповідають відображені в документах господарсько-фінансові операції
встановленим правилам і положенням, що дозволяють встановити факти їх
навмисного порушення. Наприклад, перевищення встановленого ліміту
залишку готівки в касі.

В процесі аудиту аудитор може отримати докази також від банків,
обслуговуючих клієнта. Для цього у всі відомі банки перевіряю чого
підприємства з його дозволу надсилаються стандартні листи-заявки на
банківський звіт для цілей аудиту. Незалежні банківські звіти дозволяють
аудитору отримати дані, які відображають наявність та розмір зобов’язань
і активів, встановити правильність поводження з ними, а також
використання інших даних, які мають відношення пряме до аудиту.

Виявлені за допомогою фактичного та документального контролю докази
аудитор систематизує отриману інформацію в робочих документах, які в
майбутньому використовує при складані аудиторського висновку по
результатам аудиторської перевірки.

Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів
документації – робочої та підсумкової. У вищезгаданому нормативі № 6
дається приблизний зміст та порядок оформлення і зберігання робочих
документів.

Після закінчення аудиту робочі документи залишаються в аудитора. Його
право власності на ці документи обмежується етичними нормами та
зобов’язанням конфіденційності перед клієнтом. Їх не можна вилучати
або вимагати в аудитора, за винятком випадку, коли органами міліції на
аудиторську фірму заведено кримінальну справу.

Аудитор повинен організувати надійне зберігання робочих документів, щоб
забезпечити конфіденційність. Термін зберігання визначається як
практикою аудиторської діяльності, так і строком позовної давності у
разі, якщо клієнт порушить справу проти аудитора.

РОЗДІЛ 4

АУДИТОРСКИЙ ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРВІРКИ

Як було розглянуто вище, в розділі 3.3, документальне оформлення
аудиторської перевірки складається з двох видів документації: робочої та
підсумкової. В даному розділі мова піде саме про підсумкову
документацію.

Підсумкова документація складається з аудиторського висновку та
документації, яка передається замовникові перевірки, тобто її можна
назвати додатковою. Додаткова підсумкова документація не є обов’язковою
і видається замовникові тільки в тому випадку, коли аудитор вважає це
необхідним, або у випадку, коли це обумовлено в договорі чи додатковій
угоді між аудитором та клієнтом. Вона оформляється як додаток до
аудиторського висновку або як самостійний документ.

Аудитор може не посилатися у висновку на додаткову документацію у тому
разі, якщо викладене в ній не є настільки істотним, щоб вплинути на
зміст аудиторського висновку. Зміст та форми додаткової документації
аудиту визначає сам аудитор. Приклад аудиторського звіту наведено в
додатку

Обов’язковим компонентом підсумкової документації являється аудиторський
висновок. Порядок складання висновку регламентується ННА № 26
“Аудиторський висновок” та № 28 “Аудиторські висновки спеціального
призначення”. Законом України “Про аудиторську діяльність” та
національним нормативом України з аудиту № 26 передбачено, що аудитор
повинен проаналізувати і оцінити інформацію, отриману на підставі
аудиторських доказів для формування висновку.

Висновок аудитора за результатами аудиту буває різних видів.
Класифікація висновків наведена на малюнку.

Аудиторський висновок

За своїм правовим статусом висновок прирівнюється до висновку
експертизи, що призначається у відповідності до процесуального
законодавства України. Аудиторський висновок складається у довільній
формі, але обов’язково повинен містити такі елементи:

1. заголовок;

2. замовник;

3. вступ;

4. масштаб перевірки;

5. висновок про перевірену фінансову звітність;

6. дата аудиторського висновку;

7. підпис;

8. адреса аудиторської фірми.

Заголовок містить запис про те, що аудиторську перевірку проведено
аудитором (прізвище, ім’я, або назва аудиторської фірми). Це є
свідченням того, що під час аудиту не було жодних обставин, які змогли
привести до порушення принципу незалежності перевірки.

Датою аудиторського висновку є день завершення аудиторської перевірки. В
цей день аудитор повинен доповісти про результати перевірки керівництву
підприємства, що перевіряється. Завершується складання аудиторського
висновку підписом аудитора або ім’ям аудиторської фірми, оскільки вона
несе юридичну відповідальність за якість проведення аудиту.

Умовно-позитивний висновок надається тоді коли виникає будь-яка
фундаментальна невпевненість або незгода, яка є підставою для відмови
від позитивного висновку. Незгода виникає у випадках неприйнятності
звітної політики, при розходженні в думці відносно фактів чи сум в
фінансовій звітності. Також наявність фундаментальної незгоди може
призвести до представлення клієнту негативного висновку. Порядок надання
і підстави для умовно-позитивного та негативного висновку
регламентується ННА № 26. У всіх випадках, коли аудитор складає
висновок, який відрізняється від позитивного, він повинен дати опис
усіх суттєвих причин його невпевненості і незгоди.

Відмова від висновку виникає у випадку невпевненості чи обмеження
масштабу перевірки, які настільки фундаментальні, що аудитор не може
прийти до висновку стосовно фінансових документів в цілому. Аудитор
обов’язково вказує з яких причин висновок не може бути складений. Якщо
аудитор дає відмову від надання аудиторського висновку він говорить про
неможливість на підставі наведених аргументів сформулювати висновок про
фінансову звітність підприємства.

ВИСНОВКИ

Аудит – особлива самостійна форма контролю. На сьогоднішній день цей вид
послуг являється найбільш правдивою і достовірною перевіркою
фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. Думки і
висновки аудиторів своєчасно здатні попередити підприємства про
неправильність ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності, а отже і застерегти від небажаних наслідків, штрафних санкцій
та витрачання грошових коштів, які завжди конче потрібні і яких ніколи
не вистачає. Тому велику увагу слід приділяти саме збереженню цих
високоліквідних активів.

Як показала дана робота аудит касових операцій досить трудомістка
процедура, яка потребує від аудиторів значної уваги, знання
нормативно-правової бази, яка регулює здійснення грошових операцій, а
також впевненості в мінімізації ризику як зі сторони клієнта так і зі
сторони аудитора. Взагалі методика проведення аудиту каси мало в чому
відрізняється від аудиту інших ділянок діяльності підприємства. Тобто
перш за все визначається мета і завдання перевірки, вивчається
нормативно-правова база, яка стосується регулювання фінансових
взаємовідносин. Велика увага приділяється вивченню і оцінці системи
внутрішнього контролю так як від неї багато в чому залежить довіра
аудитора до перевіряємого підприємства і можливість покладатися на
свідчення персоналу. Отримавши інформацію аудитор виконує основну
частину перевірки: планує подальшу роботу і складає програму
аудиторської перевірки.

Основні положення програми являються переліком процедур в ході яких
аудитор перевіряє правильність, повноту відображення руху грошових
коштів в касі. Одержані дані аудитор фіксує в робочих документах , а
свої думки викладає на завершальному етапі в аудиторському висновку. Цей
висновок являється доказом того відповідає чи ні відображення руху
грошових коштів чинному Положенню про ведення касових операцій в
національній валюті в Україні, обліковій політиці підприємства, іншим
нормативно-правовим актам.

Таким чином з’ясовується різного роду порушення, крадіжки, навмисні
зловживання, які в кінцевому привели б до відтоку грошових коштів, а в
крайньому випадку – банкротству підприємства. Це ще раз підтверджує
необхідність та важливість зовнішнього контролю – аудиту для
забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16.07.1999р № 996 – XIV

2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.96р.

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про застосування
електронно-контрольних касових апаратів і товарно-касових книг при
розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг” від 01.06.2000р. № 1776.

4. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93р. № 3125-ХІІ
із змінами і доповненнями.

5. Указ Президента України “Про застосування штрафних санкцій за
порушення норм з регулювання обігу готівки” від 12 червня 1995р.
№436/95.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових
коштів» затверджений наказом Міністерства фінансів України від
31.03.99р. № 87 із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 28.01.00р. №15 і 30.11.00р. №304.

8. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України
від 19.02.01 № 72.

9. Інструкція “Про порядок виготовлення, збереження і застосування
типових форм первинного обліку ДО-1 і М-20”, затверджена наказом
Держкомстату України від 27.07.98р. № 263.

10. Інструкція про організацію роботи з готівкового обліку установами
банків України затверджена постановою Правління Національного банку
України від 19.02.2001р. №69.

11. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К., 2000. –
692с.

12. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В. Бухгалтерський управлінський облік. –
Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 592с.

13. Бутинець Ф.Ф., Лайчук С.М., Олійник О.В. Організація бухгалтерського
обліку: Підручник.- Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 592 с.

14. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік:
курс лекцій. – Житомир: ПП «Рута», 2000.- 114с.

15. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для студ. спец “Облік і
аудит” вищ. навч. закладів за редакцією Бутинець Ф.Ф. Житомир: ПП
“Рута”, 2005. – 756с.

16. Бухгалтерський облік і фінансова звітність: навчальний практичний
посібник за редакцією Голова С.Ф. Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс- клуб”,
2000. – 768с.

17. Давидов Г.М. Аудит: Підручник.-К.: “Знання”,. 2004. – 234 с.

18. Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник. -2-ге видання перероб. і
доп.-К.: Т-во «Знання», КОО, 2001.-363с.

19. Дерій В.А., Кізима А.Я. Аудит: курс лекцій – Тернопіль: Джура, 2002.
– 86с.

20. Кім Г.М., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні
документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник – к.: Центр
навчальної літератури, 2004. – 440с

Додаток 1

Анкета

процедур внутрішнього контролю

по
касі_______________________

Замовник _________

складено _____________
Перевірено___________________

виконавець, дата

виконавець, дата

ПроцесиПитанняВідповідіПримітки1234СанкціонуванняЧи тільки керівник дає
дозвіл на видачу готівки з каси?Чи усі видаткові касові ордери або
документи, що їх замінюють підписані керівником?Розподіл обов’язківЧи
розподілені обов’язки по виписуванню касових ордерів і їх виконанню
(видачі) отриманню готівки?Чи розподілені обов’язки з обліку касових
ордерів та реалізації?Документування і записЧи здійснюється нумерація
видаткових і прибуткових касових ордерів у встановленому порядку?Чи
своєчасно заповнюється касова книга і подається звіт касира?Чи додаються
до звіту касира усі необхідні документи?Чи здійснюється в установленому
порядку перевірка звіту касира?Чи перевіряє бухгалтер дотримання суми
встановленого ліміту залишку готівки в касі?Контрольні процедуриЧи
здійснюється раптова інвентаризація коштів в касі?Чи здійснюється
перевірка своєчасності оприбуткування коштів у касі, їх внесення на
поточний рахунок на підставі записів із касової книги, чеків і виписок
банку?

Додаток 2

Акт перевірки дотримання

порядку ведення операцій з готівкою

від “____” ____________ 2000___ р.

Найменування підприємства та форма власності

(№ рахунку в установі банку)

поштова адреса

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ

I. Ведення касової книги і касових документів, їх оформлення

II. Оприбуткування надходження готівки

Оприбуткування готівки, одержаної з банку

грн.

ПоказникиПеріод у який здійснюється перевірка1231234Залишок каси на
початок місяцяНадходження готівкової виручкиНадходження з банкуЗа даними
підприємстваЗа даними банкуОприбутковано фактичноВидано
підприємствомЗалишок каси на кінець місяця

Висновки щодо правильності оприбуткування надходжень готівки з кас
банку:

Висновки щодо правильності оприбуткування надходжень готівки з кас
банку:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________

Висновки щодо правильності оприбуткування інших надходжень
готівки:________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________

III. Дотримання встановленого ліміту залишку готівки в касі підприємства

грн..

Період (дні) перевищення ліміту касиУстановлений ліміт касиФактичні
залишки готівки в касіВ т. ч. в дні виплат на з/п за платіжними
відомостямиПеревищення встановленого ліміту каси12345

Висновки щодо дотримання встановленого ліміту кас, порядку і строків
здавання виручки, а також наявності розмінної монети:
_________________________________________________

IV. Цільове використаня готівкових коштів

V. Одержання підприємством значних сум готівки та їх цільове
використання

Висновки щодо цільового використання одержаних підприємством в установі
банку значних сум
готівки_________________________________________________________________
______

VI. Дотримання порядку витрачання готівки з виручки

Наявність податкового боргу (періоду)Виплати, пов’язані з оплатою
працідатасума123Висновки щодо витрачення готівки з виручки на виплати,
пов’язані з оплатою
праці___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________

VII. Дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використання

ПоказникиВидача готівки в тому числіНа відрядженняНа закупівлю с/г
продукціїНа інші виробничі потребивсьогоВ т. ч. суми на госп.
потребидатасумадатасумадатасумаВидано під звітЗдано авансовий звіт на
витрачену сумуНевитрачений залишокВисновок щодо дотримання установленого
порядку видачі готівки під звіт та її
використання____________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________

VIII. Інші види порушення встановленого порядку ведення касових операцій

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________Нормативно-правові акти, якими передбачено
відповідальність за встановлені порушення загальні висновки і пропозиції
працівників (аудиторів), які проводили
аудит___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________

Аудитор ______________
__________________________

підпис
прізвище, ім’я по-батькові

Керівник підприємства,

що перевірялося ______________________
_____________________

підпис
прізвище, ім’я по-батькові

Головний

бухгалтер ______________________
______________________

Додаток 3

№Етапи перевіркиРеєстри та первинні документиПроцедури
аудиту12341Раптова ревізія касиПеревірка і перерахунок усіх грошей та
цінностей, які знаходяться вкасі2Перевірка правильності заповнення
первинних касових документів та ведення касової книгиПрибуткові касові
ордери, видаткові касові ордери, касова книга, журнал реєстрації
прибуткових і видаткових касових ордерівПеревірка:правильності
заповнення касових ордерів, реєстрації касових ордерів у журналі
реєстрації касових документів, наявності однієї касової книги на
підприємстві, порядку її ведення3Перевірка встановленого ліміту каси та
додержання його підприємствомПовідомлення банків про встановлення ліміту
каси, касова книга, журнал-ордер №1, Головна книга, баланс (форма
№1)Перевірка: касової книги та інших регістрів обліку на предмет
перевищення встановленого ліміту каси4Перевірка наявності проведення
інвентаризаціїАкти інвентаризації касиПеревірка актів інвентаризації
каси: дотримання вимог нормативних документів , які регулюють порядок
проведення інвентаризації5Перевірка правильності видачі готівки з каси
Корінці чеків, виписки банків, прибуткові касові ордери, видаткові
касові ордери, касова книга, авансові звіти, відомості на виплату
зарплати, на закупівлю с/г продукції та продуктів її переробки,
журнал-ордер №1, Головна книга, баланс (форма №1)Первірка:використання
готівки на цілі, для яких вона одержана в установі банку, видачі готівки
на поточні потреби підприємства залежно від кількості робітників та її
використання6Правильність оприбуткування готівкиКорінці чеків, виписки
банків, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, касова книга,
авансові звіти, відомості на виплату зарплати, на закупівлю с/г
продукції та продуктів її переробки, журнал-ордер №1, Головна книга,
баланс (форма №1), накладні, рахунки фактури, відомості реалізації
продукціїПеревірка повного оприбуткування готівки від реалізації
продукції за готівку, повного оприбуткування готівки у касі при отримані
готівки з розрахункового рахунку, повернення підзвітних сум, депонованої
зарплати7Перевірка достовірності обліку касових операційПрибуткові
касові ордери, видаткові касові ордери,журнал-ордер №1, Головна книга,
баланс (форма №1),Звірка даних первинних, аналітичних та синтетичних
документів з даними звітності з метою визначення її повноти та
достовірності журнал-ордер №1, Головна книга, баланс (форма №1),

Додаток 4

Програма аудита

Аудит операцій на розрахунковому рахунку

Перевіряємо організація______________________________________________

Період аудиту_______________________________________________________

Кількість чоловіко-годин_____________________________________________

Керівник аудиторської групи__________________________________________

Виконавець_______________________________________________________

Планує мий аудиторський ризик_____________________________________

Планує мий рівень істотності________________________________________

№ п/пПерелік перевіряємих питань та процедурРобочі документи
аудитораПримітки12341Відповідність сум, вказаних в виписках банків,
сумам, вказаним в прикладеним до них платіжним документам

Процедура: перевірка документів, слідкування

Вибірка______________________________

Суцільним порядком___________________Робочі записи2Повнота та
достовірність банківських виписок

Процедура: перевірка документів

Вибірка_______________________________

Суцільним порядком____________________Робочі записи3 Обґрунтування
перерахованих грошових коштів з розрахункового рахунку в тому числі по
акцептованим платіжним документам

Процедура: перевірка документів, усне опитування персоналу

Вибірка_______________________________

Суцільним порядком____________________Робочі записи4Правильність
складання кореспонденції рахунків

Процедура: слідкування

Вибірка_______________________________Робочі записи5Відповідність
записів в виписках банка записам на синтетичних та аналітичних рахунках
до рахунку31 та формах бухгалтерської звітності

Процедура: слідкування

Вибірка_______________________________Робочі записиДодаток 5

Аудиторське підприємство “____________”

Україна, м. ____________

Ліцензія №_____ чинна до______________________________

_______________________________________________________________________

Аудиторський звіт

за наслідками аудиторської
перевірки ООО___________

м. Донецьк
“________” __________ 200___ р.

Відповідно до ЗУ “Про аудиторську діяльність” аудиторським підприємством
“_______” на підставі договору № ____ від _______ 200____ р. проведена
аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності ООО
“___________” за період 01.01.2005р. по 01.01.2006р.

1. Мета перевірки

Метою аудиторської перевірки є підтвердження повноти та достовірності
балансу, звіту про фінансові результати та їх використання та звіту про
фінансово-майновий стан підприємства станом на 01.01.2006р.

2. Об’єкт перевірки

ООО “______” зареєстровано реєстраційною палатою виконкому_____________

Юридична адреса: м.___________

Код підприємства_____________

ООО створене з метою сприяння формуванню товарного ринку, задоволення
суспільних потребу його продукції, роботах та послугах.

Для здійснення поставленої мети товариство здійснює свою діяльність
відповідно до ЗУ “Про господарські товариства”, “Про підприємницьку
діяльність”, “Про підприємства в Україні” та інші законодавчих актів і
статуту….

9. Операції з готівкового обігу

Робота з готівкою регламентується Положенням про ведення касових
операцій в національній валюті України. При перевірці операцій з
готівкового обігу були виявлені такі порушення:

1. У всіх прибуткових касових ордерах відсутній відбиток печатки
підприємства. Згідно п.12 Положення про ведення касових операцій в
національній валюті України приймання готівки касами підприємств
проводиться за ПКО, підписаними головним бухгалтером або особою ним
уповноваженою. Про приймання грошей видається квитанція за підписом
головного бухгалтера або особи ним уповноваженої та касира завірена
печаткою (штампом) касира або відбитком касового апарата.

2. У деяких видаткових касових ордерах немає підписів керівника та не
зазначено на які цілі були видані гроші під звіт. Згідно з пунктом
13…….

3. У грудні 200 року не оприбуткована виручка з кафе на суму ____ хоча
до документів підшито квитанцію до прибуткового касового ордеру №_____.

4. У платіжній відомості на видачу заробітної плати № 3 за березень 200
р. та за вересень відсутні підписи, що свідчать про отримання грошей.
Гроші на розрахунковий рахунок не поверталися. ……………..

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019