ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з покупцями та
замовниками у відповідності з П(С)БО

1.1. Загальні поняття положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10
«Дебіторська заборгованість»

1.2. Порушення та розбіжності при розрахунках з покупцями та замовниками

1.3. Удосконалення роботи з покупцями та замовниками на етапі реалізації
продукції рекламного агентства та підвищення системи збуту

Розділ 2. Методологія обліку розрахунків з покупцями та замовниками

2.1. Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками

2.2. Синтетичний облік розрахунків з покупцями та замовниками

2.3. Документальне оформлення господарських операцій з обліку
розрахунків з вітчизняними покупцями та замовниками

Розділ 3. Фінансовий облік розрахунків з покупцями та замовниками у ТОВ
«АФЕНИ»

3.1. Коротка економічна характеристика ТОВ «АФЕНИ» та його облікова
політика

3.2. Загальний журнал господарських операцій по обліку розрахунків з
вітчизняними покупцями та замовниками за 4 квартал 2008 року

3.3. Оборотно-сальдова відомість за 4 квартал 2008 року

3.4. Баланс ТОВ «АФЕНИ» за 4 квартал 2008 року

Висновки

Список літератури

Додатки: А — Статут ТОВ «АФЕНИ», Б — Фінансовий звіт суб’єкта малого
підприємництва (Баланс на 31.12.08р.; Звіт про фінансові результати за
2008рік), В – Звіт про обсяги реалізованих послуг; Г – Звіт про рекламну
діяльність; Д – пакет документів ТОВ «АФЕНИ»: первинна документація за 4
квартал 2008 року, регістри документів, книга обліку продаж,
журнали-ордери по рахунках бухгалтерського обліку, касова книга, звіти
касира, дані з Головної книги

ВСТУП

Підприємства, організації та інші юридичні особи незалежно від форм
власності при формуванні і узагальненні у бухгалтерському обліку і
звітності інформації про дебіторську заборгованість повинні
використовувати норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10
“дебіторська заборгованість”, затвердженим наказом Міністерства фінансів
України від 08.10.99 р. під № 237, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 25.10.99р. під № 725/4018. П(С)БО 10 визначає методологічні
основи формування в бухгалтерському обліку і розкриття у фінансовій
звітності інформації про дебіторську заборгованість з обліком
особливостей оцінки, встановленої іншими Положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку.

Структура П(С)БО 10 така:

§ у розділі першому «Загальні положення» містяться визначення термінів;

§ у розділі другому «Визнання й оцінка дебіторської заборгованості»
визначається порядок відображення в обліку і звітності дебіторської
заборгованості, включаючи безнадійну і резерв сумнівних боргів;

§ у розділі третьому «Розкриття інформації про дебіторську
заборгованість у застосуваннях до фінансової звітності» приведений
порядок заповнення приміток до фінансової звітності в частині
дебіторської заборгованості і сутність відбиваної в них формації.

Норми цього положення застосовуються згідно з особливостями оцінки і
розкриття інформації відносно дебіторської заборгованості, встановлених
іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Треба сказати, що норми П(С)БО 10 не застосовуються у бюджетних
установах.

Форми та порядок розрахунків з покупцями і замовниками за відвантажену
їм продукцію та виконані роботи визначаються заздалегідь укладеними
договорами. Договір — це юридичний і економічний документ, що визначає
номенклатуру і обсяг поставки чи роботи, строки, ціни, вид
транспортування, форму розрахунків, а також санкції за невиконання умов
договору.

Оформляється виникнення дебіторської заборгованості транспортними
документами на відвантаження продукції, актами виконаних робіт і
платіжними документами.

Для обліку розрахунків із покупцями за відвантажену продукцію і
замовниками за виконані роботи (послуги) передбачений рахунок 36
«Розрахунки з покупцями і замовниками». Рахунок має субрахунки:

§ 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

§ 362 «Розрахунки з іноземними покупцями».

При реалізації продукції бухгалтерією підприємства-постачальника
виписується відповідний первинний документ. До цих первинних документів
належать: накладні; рахунки-фактури, акти прийому виконаних робіт (
послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні
накладні. Один примірник залишається в бухгалтерії підприємства і є
підставою для здійснення запису в облікові реєстри про виникнення
дебіторської заборгованості.

Дана курсова робота на тему «Організація фінансового обліку розрахунків
з покупцями та замовниками у відповідності з П(С)БО» виконана на основі
даних підприємства – ТОВ «АФЕНИ», основною діяльністю якого є надання
рекламних послуг, тобто поклейка біг-бордів, сіті-лайтів. Виготовлення
біг-бордів на виробництві, що знаходиться на території КП «Житло», що по
вулиці Об’їзній, м. Івано-Франківськ. Підприємство є прибутковим.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА
ЗАМОВНИКАМИ ЗГІДНО З П(С)БО

1.1 Загальні поняття положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10
«Дебіторська заборгованість»

П(С)БО 10 визначає методологічні основи формування в бухгалтерському
обліку і розкриття у фінансовій звітності інформації про дебіторську
заборгованість з обліком особливостей оцінки, встановленої іншими
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Терміни, використовувані в П(С)БО 10 (дивись додаток 1), мають наступне
значення:

§ дебітори — юридичні і фізичні особи, що унаслідок минулих подій
заборгували підприємству визначені суми коштів, їхніх чи еквівалентів
інших активів;

§ дебіторська заборгованість — сума заборгованості дебіторів
підприємству на визначену дату.

Дебіторська заборгованість поділяється на поточну (короткострокову) і
довгострокову, причому кожна з них може у визначений момент стати
безнадійної:

§ поточна дебіторська заборгованість — така сума дебіторської
заборгованості, що виникає в ході нормального операційного чи циклу буде
погашена протягом 12 місяців з дати балансу;

§ довгострокова дебіторська заборгованість — така сума дебіторської
заборгованості, що не виникає в ході нормального операційного чи циклу
буде погашена після плину 12 місяців з дати балансу;

§ безнадійною дебіторською заборгованістю, згідно П(С)БО 10, є поточна
дебіторська заборгованість, у відношенні якої існує впевненість у її
неповерненні чи боржником по який минув термін позову.

Практично таке визначення не дозволяє відносити до кредиторської
заборгованості довгострокову дебіторську заборгованість, у неповерненні
якої є впевненість, але термін позову по який не минув — сумнівний борг
— поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і
послуги, по якій існує непевність її погашення боржником.

Таким чином, дебіторську заборгованість можна класифікувати по трьох
напрямках:

1) дебіторська заборгованість, по якій мається впевненість у погашенні
її боржником;

2) дебіторська заборгованість, по якій мається непевність у погашенні її
боржником;

3) дебіторська заборгованість, по якій немає впевненості в погашенні її
чи боржником минув термін позову.

Перехід у другу групу зв’язаний з появою на балансі резерву сумнівних
боргів, оскільки дебіторська заборгованість стала сумнівної в стягненні
з платника, перехід у третю групу вимагає визначеного списання з балансу
дебіторської заборгованості, оскільки вона перестає відповідати
визначенню активу, чиста реалізаційна вартість дебіторської
заборгованості (рядок 160 активу балансу П(С)БО 2) — сума поточної
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з урахуванням
резерву сумнівних боргів. Згідно П(С)БО 2 дана сума на балансі
підприємства визначається вирахуванням із загальної суми дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги, продукцію (рядок 161 активу
балансу П(С)БО 2) резерви сумнівних боргів (рядок 162 активу балансу
П(С)БО 2), тобто ті суми заборгованості, по якій мається непевність у
погашенні її боржником.

Практично це означає, що в нарахуванні резерву сумнівних боргів у
порівнянні з існуючими нормами і правилами нічого не змінилося.
Дебіторська заборгованість визнається активом у такому ж порядку, як і
інші статті, тобто у випадку. якщо існує імовірність одержання
підприємством економічної вигоди і може, бути вірогідно визначена її
сума. Однак з визначення зникла фраза «як очікується», тобто дебіторська
заборгованість сформульована більш конкретно: імовірність одержання
вигод повинна існувати без усяких чекань. Крім того, повинне мати місце
і друга подія: сума дебіторської заборгованості повинна бути вірогідно
визначена. При відсутності даних ознак дебіторська заборгованість не є
активом і не може бути відбита на балансі. Визнання дебіторської
заборгованості активом підприємства здійснюється одночасно з визнанням
доходу від реалізації продукції робіт, послуг по методу нарахування й
оцінюється по первісній вартості, тобто за допомогою здійснення
бухгалтерської проводки:

Д-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками в частині дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги» (відповідний субрахунок
другого порядку за новим Планом рахунків 361 «З вітчизняними чи
покупцями замовниками», 362 «Із закордонними покупцями і замовниками»);

К-т 70 «Доходи від реалізації» (по відповідним субрахунках другого
порядку за новим Планом рахунків: 701 «Доходи від реалізації готової
продукції», 702 «Доходи від реалізації товарів», 703 «Доход від
реалізації робіт, послуг»).

Оскільки на балансі підприємства дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги враховується не тільки по первісній вартості, і до того
ж у підсумок балансу включається не первісна, а чиста реалізаційна
вартість дебіторської заборгованості, те це означає, що необхідно
відбити в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності резерв сумнівних
боргів, що віднімається з первісної вартості дебіторської заборгованості
для визначення чистої реалізаційної її вартості.

Величина резерву сумнівних боргів визначається виходячи з
платоспроможності боржника двома шляхами (способами), що представлено в
таблиці 1.1.1.

Таблиця 1.1.1

Способи визначення резерву сумнівних боргів

Спосіб визначення резерву сумнівних боргівСутність способу визначення
резерву сумнівних боргівПорівняння з діючими нормами і правилами1.
Виходячи з платоспроможності окремих дебіторів У сумі сумнівної
дебіторської заборгованості Не мається відхилень 2. На основі
класифікації дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
Шляхом здійснення розрахунку:

1. Угруповання дебіторської заборгованості по термінах непогашення.

2. Установлення коефіцієнта сумнівності по кожній групі виходячи із суми
безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, роботи, послуги,
товари за попередні звітні періоди. 3. Величина резерву визначається як
сума добутків дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи,
послуги відповідної групи і коефіцієнта сумнівності відповідної групи
Новий спосіб

Коефіцієнт сумнівності росте одночасно зі збільшенням термінів
непогашення дебіторської заборгованості

Нарахування резерву сумнівних боргів відбивається в складі статті «Інші
операційні витрати» звіту П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» у
рядку 090.

Безнадійна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги з
активів виключається з одночасним зменшенням резерву сумнівних боргів.

Таким чином, створення резерву сумнівних боргів здійснюється за рахунок
витрат по операційній діяльності до числення прибутку, списання
безнадійної заборгованості — за рахунок резерву сумнівних боргів. Це
означає, що при таких операціях повинні бути зроблені проводки:

при нарахуванні резерву сумнівних боргів:

Д-т 94 «Інші витрати операційної діяльності» по субрахунку другого
порядку 944 «Сумнівні і безнадійні борги»;

К-т 38 «Резерв сумнівних боргів» (відповідний субрахунок дебітора)

при списанні безнадійної дебіторської заборгованості, зв’язаної з
розрахунками за товари, роботи, послуги за рахунок резерву сумнівних
боргів:

Д-т 38 «Резерв сумнівних боргів» (відповідний субрахунок дебітора);

К-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» (відповідний рахунок
другого порядку за новим Планом рахунків 361 «З вітчизняними чи
покупцями замовниками», 362 «Із закордонними покупцями і замовниками»)

Поточна безнадійна дебіторська заборгованість, не зв’язана з
розрахунками за реалізовані товари, роботи, послуги, списується з
балансу з відображенням у складі втрат по статті «Інші операційні
витрати» згідно П(С)БУ 3 «Звіт про фінансові результати» у рядку 090.
При цьому робиться бухгалтерська проводка:

Д-т 94 «Інші операційні витрати» по субрахунку другого порядку 944
«Сумнівні і безнадійні борги»;

К-т 37 «Розрахунки з різними дебіторами» на суму безнадійної
дебіторської заборгованості (по відповідному субрахунку другого
порядку).

Списана дебіторська заборгованість продовжує враховуватися за балансом
підприємства, тому при списанні дебіторської заборгованості з балансу
робиться проводка:

Прихід 07 «Списані активи» по субрахунку другого порядку 071 «Списана
дебіторська заборгованість».

У випадку одержання грошових чи інших активів у погашення списаної
дебіторської чи заборгованості витікання терміну перебування
заборгованості за балансом у забалансовому обліку робиться запис:

витрата 07 «Списані активи» по субрахунку другого порядку 071 «Списана
дебіторська заборгованість» з одночасним оприбуткуванням відповідного
доходу на баланс проводкою:

Д-т 30 «Каса» по субрахунках 301 «У національній валюті» чи 302 «В
іноземній валюті»;

Д-т 31 «Рахунка в банках» по субрахунках 311 «Поточні рахунки в
національній валюті», чи 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», чи
313 «Інші рахунки в банках у національній валюті», чи 314 «Інші рахунки
в банках в іноземній валюті»;

Д-т 33 «Інші засоби» по субрахунках 331 «Грошові документи в
національній валюті», 332 «Грошові документи в іноземній валюті», 333
«Кошти в шляху в національній валюті», 334 «Кошти в шляху в іноземній
валюті»;

Д-т 34 «Короткострокові векселі отримані» по субрахунках 341
«Короткострокові векселі, отримані в національній валюті», 342
«Короткострокові векселі, отримані в іноземній валюті» і інші рахунки
активів;

К-т 71 «Інший операційний доход» по субрахунку другого порядку 719 «Інші
доходи від операційної діяльності».

У примітках до фінансової звітності приводиться по дебіторській
заборгованості наступна інформація:

перелік дебіторів і сум довгострокової дебіторської заборгованості;
перелік дебіторів і сум довгострокової дебіторської заборгованості
зв’язаних сторін з виділенням внутрігрупового сальдо дебіторської
заборгованості; склад і суми статті балансу «Інша дебіторська
заборгованість»; метод визначення величини резерву сумнівних боргів;

сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і
послуги в розрізі її класифікації по термінах непогашення.

Таким чином, у П(С)БО 10 мають місце старі методи обліку дебіторської
заборгованості (нарахування резерву в сумі сумнівної дебіторської
заборгованості і списання безнадійної заборгованості за рахунок його) і
нові: визначення поняття чистої реалізаційної вартості, метод
процентного числення суми резерву і списання безнадійної заборгованості
по операціях, не зв’язаним з операційною діяльністю за рахунок інших
операційних витрат. Важко назвати такий підхід досить логічним. Крім
того не визначений точний порядок визнання дебіторської заборгованості
сумнівної: не має переліку достатніх документів, необхідних для
підтвердження фактів сумнівності, безнадійності. У той же час немає і
вказівки про самостійне визнання підприємством тієї чи іншої
заборгованості як сумнівної.

1.2 Порушення та розбіжності при розрахунках з покупцями та замовниками

При прийманні товарно-матеріальних цінностей проводиться їх перевірка за
кількістю, а також і за якістю. І як результат, можуть бути виявлені:
недостача, пересортиця, неналежна якість товарів, їх некомплектність або
відсутність супровідних документів і т.п.

При виявленні порушень та розбіжностей при розрахунках з дебіторами,
застосовуються документи, які зображені на рис. 1.2.1.

Рис.1.2.1 – Документи, які застосовуються при виявленні порушень та
розбіжностей при розрахунках з дебіторами.

Якщо права підприємства порушені, то воно може звернутися до порушника
із письмовою претензією-вимогою щодо добровільного усунення порушень
законодавства. Така претензія-вимога підписується керівником і
надсилається адресату рекомендованим (цінним) листом або вручається під
розписку.

Види претензій, які можуть бути складені у такому випадку, зображено на
рисунку 1.2.2.

Рис. 1.2.2 – Види претензій.

Для розгляду претензії, до неї мають бути додані всі необхідні
документи.

Підприємство, якому надіслані претензії, має розглянути її у
встановлений термін і після розгляду надіслати на неї відповідь.

За умови безпідставної повної або часткової відмови постачальника, а
також залишеної без відповіді претензії, що пред’явлена підприємством,
проводиться підготовка матеріалів для пред’явлення позову.

Позовна заява подається до арбітражного суду у письмовій формі та
підписується керівником.

Платіжні документи, договори тощо використовуються при розрахунках за
виданими авансами під поставку матеріальних цінностей або під виконання
робіт, а також з оплати продукції та робіт, що прийняті замовником по
частковій готовності.

При обліку розрахунків за відшкодування підприємству завданих збитків в
результаті недостач і втрат від псування цінностей, недостач та
розкрадання грошових коштів (якщо виявлено винуватця) застосовують такі
документи:

§ інвентаризаційний опис або інвентаризаційний акт (в залежності від
об’єкту перевірки);

§ порівняльна відомість;

§ договір про повну матеріальну відповідальність;

§ розрахунково-платіжна відомість.

1.3 Удосконалення роботи з покупцями та замовниками

Для удосконалення роботи Рекламного агентства ми провели дослідження з
питань збуту рекламних продуктів: вивісок, біг-бордів, сіті-лайтів і
т.і. В результаті цього пропонуємо такі дії:

1. Просування продукції — це діяльність з планування і контролю за
переміщенням продукції від місця її створення до місця продажу з метою
задоволення потреб споживачів і з вигодою для підприємства.

2. Підприємству, окрім прямих продаж, користуватися послугами
посередників.

3. Потрібно представити як підприємство, так і продукцію клієнту. Про
підприємство і продукцію повинно бути створене позитивне враження.

4. Використовувати різноманітні канали зв’язку з потенційними клієнтами.
Їхній діапазон — від зв’язків із громадськістю, покликаних формувати
імідж підприємства чи продукції, до персонального продажу з метою
здійснення прямого збуту.

5. Використовувати основні методи збуту: рекламу, стимулювання збуту,
зв’язки з громадськістю, персональний продаж. Метою застосування реклами
є необхідність формування в клієнтів представлення про продукцію.
Стимулювання збуту може включати проведення торгових ярмарків, виставок,
аукціонів. Зв’язки з громадськістю представляють підприємство і його
продукцію як важливий елемент у суспільному середовищі. Цього можна
досягти, наприклад, завдяки організації різних заходів, лобіюванням чи
прес-релізами. Персональний продаж — форма просування продукції, що
безпосередньо націлена на укладення контрактів із клієнтами.

6. Сьогодні, в умовах переходу до ринку перед підприємствами постала
необхідність самостійно управляти збутом. Початковою точкою цього
процесу має бути діагностування збуту, тобто виявлення проблем (існуючих
і можливих) під час самого здійснення збуту, визначення основних
напрямів адаптації застосовуваної стратегії до змін у ринковому
середовищі.

Діагностування може здійснюватися за наступною схемою: збір необхідної
інформації, аналіз зібраної інформації, оформлення підсумків проведеного
аналізу.

Аналіз збутової діяльності повинен здійснюватися на двох рівнях. На
рівні відділу маркетингу збутова діяльність аналізується в рамках
загальної оцінки поточного стану підприємства. Завдання полягає в тому,
щоб на основі аналізу макро- і мікросередовища виявити можливості
розширення збуту, визначити загрози, що виникають на цьому шляху, сильні
і слабі сторони існуючої системи збуту. Грунтовний аналіз
макросередовища виводить на розуміння тенденцій в економіці взагалі,
сутності динаміки розвитку споживаючих галузей, правового забезпечення
збутової діяльності. А от аналіз мікросередовища здійснюється з позиції
вимог цільових ринків, стану конкуренції та збутових мереж. Для цього
маркетологи розробляють добре продумані опитувальні анкети і проводять
анкетування, що дає можливість серед усього іншого виявити найголовніше
— потреби клієнтів, а також досягнутий рівень задоволеності споживачів.

При управлінні збутом необхідно знайти відповіді на такі питання: Де
споживачі купують рекламу? У кого вони воліють купувати? Як вони хотіли
б купувати (процедура купівлі)? Що і як споживачі хотіли б змінити в
самому процесі придбання реклами? Де і як споживачі використовують
рекламу? Які специфічні умови у вже відвойованих у конкурентів
споживачів (існуючих або потенційних), що можуть змусити піти їм
назустріч — модифікувати стратегію збуту (методи збуту і розподілу),
змінити умови поставок, методів і стандартів обслуговування тощо?

Діагностування у сфері розподілу мусить забезпечити відповідями на такі
питання: Які канали розподілу беруть участь у доведенні рекламної
продукції до цільових ринків? Який ступінь охоплення цільових ринків
існуючими каналами розподілу? Наскільки задоволені цільові споживачі
діяльністю існуючих каналів розподілу? Які зміни відбуваються в
технології логістичних операцій? Який ступінь компетентності та рівень
мотивації торгових партнерів?

Приступаючи до розробки стратегії збуту необхідно усвідомити задачі, які
стоять перед службою в рамках загальної концепції маркетингу
підприємства і поєднати її з програмою по стимулюванню збуту.

З метою вдосконалення відносин між підприємством та споживачами його
продукції і підвищення оперативності в прийнятті рішень по збуту
пропонується організувати оперативний облік причин відмовлення
споживачів від укладення договорів.

Завжди необхідно приділяти увагу попередньому узгодженню часу
відвантаження продукції споживачам. Час вимушеного очікування необхідно
обов’язково зводити до мінімуму, але його можна використовувати з
користю для підприємства. Наприклад, ознайомлення з новими рекламними й
іншими матеріалами. У цей же час можна проводити анкетування й
інтерв’ювання споживачів. Ігнорування зазначених питань на підприємстві
може негативно відбитися на іміджі підприємства, що може спричинити
втрату споживачів.

РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ

2.1 Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками

Аналітичний облік по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
ведеться по кожному пред’явленому покупцям (замовникам) рахунка, а при
розрахунках плановими платежами — по кожному покупцю і замовнику. При
цьому побудова аналітичного обліку повинне забезпечувати можливість
одержання необхідних даних по: покупцях і замовникам по розрахункових
документах, термін оплати яких не наступив; покупцям і замовникам по не
оплаченим у термін розрахунковим документам; авансам отриманим;
векселям, термін надходження коштів по яких не наступив; векселям, по
яких кошти не надійшли в термін.

Рахунки класу 3 припускають роздільний облік на субрахунках засобів і
заборгованості в національній і іноземній валюті, включаючи векселя, що
течуть фінансові інвестиції, розрахунки з покупцями і замовниками,
дебіторами і кредиторами, що відображено в таблиці 2.1.2.

Таблиця 2.1.2

Виписка з опису інструкції плану рахунків бухгалтерського обліку

Зміст облікових об’єктівКод за планом рахунківЗміст облікових
операційСпосіб аналітичного облікуРозрахунки з покупцями і замовниками
за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи і послуги.36По дебету
відбивається продажна вартість, по кредиту – сума платежів по
розрахунках з вітчизняними покупцями.По кожнім покупці і замовнику, по
кожному пред’явленому до оплати рахунка.Правила ведення аналітичного
обліку, по суті, ті ж, що і правила ведення аналітичного обліку по
рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

Новим є наступні розрізи аналітичного обліку (у порівнянні зі старим
планом рахунків):

§ по розрахункових документах, термін оплати яких не наступив;

§ по неоплаченим у термін розрахунковим документам;

§ авансам отриманим.

Останній аналітичний розріз з’явився наслідком ліквідації колишнього
рахунка «Розрахунки по авансах отриманим».

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з покупцями та замовниками
можна переглянути в таблиці 2.1.3.

Таблиця 2.1.3

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з покупцями та замовниками

№ з/пЗміст господарської операціїКореспонденція рахунківДтКт1Повернення
грошових коштів, раніше отриманих за реалізовану продукцію та надані
послуги після повернення продукції або у випадку зайвого перерахування
сум3630,312Відображення виникнення доходу і дебіторської заборгованості
в момент реалізації продукції, товарів, робіт і послуг36703Відображення
отримання іншого операційного доходу при:

реалізації інших оборотних активів;

від операційної оренди активів;

від операційної курсової різниці, отриманої при перерахунку дебіторської
заборгованості іноземних покупців

36

712

713

7144Відображення доходу страхових компаній36765Відображення надходження
коштів за раніше відвантажену продукцію30,31366Отримання
короткострокового векселя в рахунок забезпечення дебіторської
заборгованості34367Погашення заборгованості покупців еквівалентами
грошових коштів та поточними фінансовими інвестиціями35368Списання
дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних
боргів38369Отримання довгострокового векселя в рахунок забезпечення
дебіторської заборгованості1623610Взаємозарахування заборгованостей у
випадку попередньої оплати продукції6813611Відображення суми знижок,
наданих після реалізації703612Зменшення дебіторської заборгованості
покупців у зв’язку з виконанням ними робіт, які за умовами продажу мають
виконуватися підприємством-постачальником9336

2.2 Синтетичний облік розрахунків з покупцями та замовниками

Значну частину виробленої продукції підприємство реалізовує, переважно,
покупцям та замовникам. Вони можуть розраховуватися з
підприємством-постачальником за продукцію перед її отриманням
(передоплата), в момент отримання (розрахунок готівкою) та після
відвантаження (післяоплата). Підприємства, які випускають продукцію у
великих обсягах і зацікавлені у її швидкій реалізації або розширенні
ринків збуту, можуть іти на поступки своїм покупцям щодо терміну оплати.
Протягом терміну, початком виникнення якого вважається дата відпуску
продукції, а кінцем — дата оплати покупцем раніше отриманої продукції, у
підприємства-постачальника на суму реалізованої продукції буде існувати
дебіторська заборгованість.

В бухгалтерському обліку для групування Інформації про дебіторську
заборгованість за товари, роботи і послуги призначений активний рахунок
36 „Розрахунки з покупцями та замовниками».

Він має такі субрахунки:

§ 361 „Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

§ 362 „Розрахунки з іноземними покупцями».

По дебету рахунку 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками»
відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів,
виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних
контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та Інші
податки, збори (обов’язкові платежі), що підлягають перерахуванню до
бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, по
кредиту — сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в
банківських установах, у касу та інші види розрахунків. Дебетове сальдо
рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержану
продукцію (роботи, послуги).

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» призначений для
узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками.

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» кредитується в
кореспонденції з рахунками обліку коштів, розрахунків на суми платежів,
що надійшли, (включаючи суми отриманих авансів) і т.п. При цьому суми
отриманих авансів і попередньої оплати враховуються обособлено.

Якщо за отриманим векселем, що забезпечує заборгованість покупця
(замовника), передбачений відсоток, то в міру погашення цієї
заборгованості робиться запис по дебету рахунка 31 «Рахунка в банках» і
кредиту рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» (на суму
погашення заборгованості) і 74 «Інші доходи» (на величину відсотка).

Облік розрахунків з покупцями і замовниками в рамках групи
взаємозалежних організацій, про діяльність якої складається зведена
бухгалтерська звітність, ведеться на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями
і замовниками» обособленно.

У цілому можна сказати, що рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і
замовниками» як би дзеркально відбиває в продавця факти господарського
життя, що реєструються покупцем по рахунку 63 «Розрахунки з
постачальниками і підрядчиками».

Як тільки цей рахунок дебетується, тобто власність на відвантажені
товари переходить до покупця, так відразу ж у підприємства виникає
дебіторська заборгованість і саме тому рахунок листується з рахунками
90.1 «Виторг» і/чи 91.1 «Інші доходи». Якщо роботи виконувалися за
договором довгострокового характеру, то може кредитуватися рахунок 46
«Виконані етапи по незавершених роботах».

По усталених звичаях покупець міг внести гроші вперед, тобто могло мати
місце зарахування передоплати. У цьому випадку по рахунку 36 виникає
кредиторська заборгованість.

Усе сказане вимагає відповіді на кілька питань:

§ для чого потрібний рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»;

§ як відбивається оплата векселями;

§ як відбиваються отримані аванси.

Для чого потрібний рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

Насамперед, рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» потрібний
для відображення заборгованості покупців за реалізовані цінності
(роботи, послуги).

Сучасні П(С)БО вимагають відображення всіх операцій, зв’язаних з
реалізацією, у момент їхньої відпустки, що випливає з допущення
тимчасової визначеності факту господарської діяльності, тобто
«..незалежно від фактичного часу чи надходження виплати коштів» .

Однак ми відзначимо й інші можливості.

Основний варіант припускає відразу ж після відвантаження чи цінностей
надання послуг складання наступної запису:

Дебет 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

Кредит 701 «Доход від реалізації готової продукції».

У тих випадках, коли моментом реалізації визнається, відповідно до умов
договору закупівлі-продажу і/чи обраній обліковій політиці, оплата
цінностей, таких парадоксів не виникає.

Зобов’язання покупців і замовників у бухгалтерському обліку повинні бути
відбиті в момент їхнього виникнення. У силу того, що зобов’язання
покупця виникають у момент виконання продавцем зобов’язань по передачі
товару, можливі два варіанти відображення в бухгалтерському обліку
дебіторської заборгованості покупця, що визначаються умовами договору
про перехід права власності на матеріальні цінності.

Перший варіант заснований на умові договору про перехід права власності
в момент виконання зобов’язань чи постачальником підрядчиком. У цьому
випадку зобов’язання чи покупця замовника виникають одночасно з
виконанням зобов’язань чи постачальника підрядчика і переходом права
власності на продукцію, (товари). Виконання зобов’язань чи
постачальником підрядчиком за договором є підставою для відображення на
рахунках бухгалтерського обліку виторгу від реалізації продукції,
товарів, робіт, послуг.

У бухгалтерському обліку виторг відбивається при наявності наступних
умов:

§ організація має право на одержання виторгу, що випливає з конкретного
чи договору підтверджене іншим відповідним чином;

§ сума виторгу може бути визначена;

§ мається впевненість у тім, що в результаті конкретної операції
відбудеться збільшення економічних вигод організації. Впевненість у тім,
що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних
вигод організації, мається у випадку, коли організація одержала в оплату
актив або відсутня невизначеність у відношенні одержання активу;

§ право власності (володіння, користування і розпорядження) на продукцію
(товар) перейшло від організації до чи покупця робота прийнята
замовником (послуга зроблена);

§ витрати, що зроблені чи будуть зроблені в зв’язку з цією операцією,
можуть бути визначені.

Для відображення виторгу від реалізації на рахунках бухгалтерського
обліку повинні виконуватися всі умови одночасно. Якщо не виконується
хоча б одне з вище перерахованих умов, то кошти й інші активи, отримані
організацією в оплату, у бухгалтерському обліку організації визнаються
як кредиторська заборгованість, а не як погашення дебіторської
заборгованості.

Отже, дебіторська заборгованість покупця в бухгалтерському обліку
організації буде формуватися одночасно з відображенням інформації про
виторг від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг при виконанні
всіх зазначених умов шляхом здійснення наступної запису на рахунках
бухгалтерського обліку.

Другий варіант відображення інформації про дебіторську заборгованість
заснований на умові договору про перехід права власності в момент оплати
продукції, товару, чи настання інших обставин. У цьому випадку виникаючі
в покупця зобов’язання по оплаті продукції (товару) не зв’язані з
переходом права власності і, отже, відображенням на рахунках
бухгалтерського обліку виторгу від реалізації продукції, товарів. У
загальноприйнятій в Україні практиці обліку зобов’язань покупця не
застосовується в цьому випадку ні балансовий рахунок 36 «Розрахунки з
покупцями і замовниками», ні забалансовий рахунок. Однак представляється
доцільним звістки забалансовий облік дебіторської заборгованості по
договорах, умовами яких передбачений перехід права власності в момент
оплати чи товару настання інших обставин. По дебету забалансового
рахунка «Дебіторська заборгованість покупців» відбивається величина
зобов’язань покупця за договором за відвантажену продукцію, товари.

І одночасно по кредиту рахунка «Дебіторська заборгованість» списується
сума дебіторської заборгованості, відбита по балансовому рахунку 36
«Розрахунки з покупцями і замовниками».

2.3 Документальне оформлення господарських операцій з обліку розрахунків
з вітчизняними покупцями та замовниками

При реалізації продукції бухгалтерією підприємства-постачальника
виписується відповідний первинний документ. До цих первинних документів
належать: накладні; рахунки-фактури, акти прийому виконаних робіт (
послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні
накладні. Один примірник залишається в бухгалтерії підприємства і є
підставою для здійснення запису в облікові реєстри про виникнення
дебіторської заборгованості.

Облік операцій по дебіторській заборгованості здійснюється на підставі
первинних документів та господарських договорів. Вони є свідченням факту
здійснення господарських операцій.

Основні первинні документи, які відображають виникнення та погашення
дебіторської заборгованості відображено в таблиці 2.3.4.

Таблиця 2.3.4

Первинні документи по розрахунках з покупцями та замовниками

Розрахунки з покупцямиВиникнення заборгованості Погашення
заборгованостіНакладні; рахунки; рахунки-фактури; акти прийнятих робіт,
послуг; податкові накладні; товарно-транспортні накладні (ТМ-1); товарні
накладні.Виписки банку, прибуткові касові ордера, векселі

Розрахунки, які здійснюються на основі укладених договорів, відносяться
до комерційних угод, від результату яких очікують одержати прибуток.
Також ще здійснюються операції некомерційного характеру (без укладання
договорів), на них не поширюється дія строків позовної давності.

Працівники підприємства, які отримали авансом готівку з каси на
відрядження, господарські витрати тощо, називаються підзвітними особами.
Керівник ТОВ “АФЕНИ” направляє працівника у відрядження, оформлюючи
наказ у якому зазначається: пункт призначення, назва підприємства чи
організації, куди направляється працівник, термін і мета відрядження.

Посвідчення про відрядження – це документ, який видається працівнику
підприємства на підставі наказу (розпорядження) керівника для виконання
службового доручення поза постійним місцем роботи (у відрядженні).

В ТОВ “АФЕНИ” ведуться спеціальні журнали обліку працівники, які
направляються у відрядження, а також працівників, які прибувають із
відрядження.

Видача готівки підзвітним особам проводиться на підставі розпорядження
керівника. При цьому оформлюють видатковий касовий ордер. Про суму
виданого авансу робиться помітка в посвідченні про відрядження. Список
осіб, котрі мають право на одержання готівки під звіт на господарські
потреби, затверджується керівником ТОВ “АФЕНИ”.

Після повернення з відрядження, працівники, котрі одержали готівку під
звіт, у встановлений термін зобов’язані подати до бухгалтерії
підприємства авансовий звіт про витрачені суми. До авансового звіту
повинні бути додані всі виправдовуючі документи, а саме: акти закупки,
акти на списання представницьких витрат в межах передбачених норм з
доданням відповідних документів на оплату рахунків ресторанів, кафе,
готелів тощо, квитанції, чеки, рахунки магазинів, залізничні, авіаційні
та інші проїзні квитки. Слід зазначити, що обов’язковими реквізитами
авансового звіту є резолюція керівника підприємства (уповноваженої ним
особи) про затвердження вказаної суми витрат, а також його підпис.

Після складання звіту визначається різниця між сумою одержаного авансу
та фактичними витратами, що мали місце під час відрядження. Якщо різниця
є позитивною, то залишається сума невикористаного авансу, а якщо
від’ємна – то це означає, що працівник витратив частину власних грошових
коштів (здійснив перевитрату авансової суми). Дана перевитрата повинна
бути відшкодована працівнику з каси підприємства.

У випадку, якщо підзвітною особою не надано авансового звіту та
відповідних виправдовуючих документів у встановлені строки чи нею не
повернено до каси залишки невикористаних сум авансів, то в такому
випадку бухгалтерія має право утримати таку заборгованість із
нарахованої заробітної плати в порядку відповідно до чинного
законодавства. Дане положення застосовується лише за умови, що сума
авансу видана у національній валюті України на господарські потреби чи
втрати на відрядження.

До обліку приймаються авансові звіти, які є арифметично перевіреними за
змістом і затверджені керівником підприємства. Бухгалтер обробляє
авансові звіти, при цьому він проставляє на документах і на звіті
кореспондуючі рахунки, які відповідають призначенню авансу.

Покупці виплачують аванси для того, щоб продавець міг почати виконувати
умови укладеного договору. Роботи, головним чином будівельні і
науково-дослідні, виконуються по договорах підряду. Одержавши аванс,
підрядчик приступає до робіт і здає їх вроздріб (етапам), виставляючи по
закінченні кожного етапу проміжний рахунок. При цьому з вартості етапу
віднімають частку вже раніше сплаченого авансу. Це називається заліком.
Прибуток у виконавця робіт виникає в міру здачі етапів.

При організації бухгалтерського обліку заборгованості перед покупцями і
замовниками по авансах отриманим необхідно враховувати два важливих
моменти: по-перше, надходження якого майна може розглядатися як аванси і
по-друге, у якій оцінці повинні бути відбиті зазначені зобов’язання в
балансі.

По першому питанню необхідно відзначити, що відповідно до нового плану
рахунків по кредиту рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
відбиваються кошти, отримані як попередню оплату за продукцію, товари,
роботи, послуги в кореспонденції з рахунками обліку коштів.

Друге запитання стосується двох областей, з одного боку, взаємозалежних
і взаємообумовлених, з іншого боку, самостійних, — методології
бухгалтерського обліку й оподатковування.

Відповідно до нового плану рахунків на рахунку 36 «Розрахунки з
покупцями і замовниками» відбивається інформація про суму коштів,
отриманих від покупця, замовника в рахунок попередньої (повної чи
частковий) оплати за продукцію, товари, роботи, послуги. Іншими словами
на даному рахунку відбиваються розрахунки між підприємством і покупцями,
замовниками. Розрахунки між контрагентами містять у собі не тільки ціну
безпосередньо за товар, роботу, послугу, але і суми податку на додаткову
вартість, акцизи, податку з продажів. Тому оцінка зобов’язань перед
покупцем, замовником по попередній оплаті повинна бути зроблена з
урахуванням сум податку на додаткову вартість.

Дата одержання коштів у рахунок оплати продукції, товару, робіт, послуг
(у тому числі і попередньої) визначає дату виникнення зобов’язань перед
бюджетом.

Деякі фахівці в області бухгалтерського обліку вважають необґрунтованим
заниження зобов’язань перед покупцями по попередній оплаті продукції,
товарів, робіт, послуг на суму податку на додаткову вартість і
пропонують як джерело покриття витрат по перерахуванню в бюджет сум
податку на додаткову вартість з авансів отриманих використовувати
прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства.

Дане рішення вирішує тільки одну задачу — приводить у відповідність з
дійсним станом оцінку зобов’язань перед покупцем, замовником по авансах
отриманим. Однак проблему джерела покриття витрат на оплату податку не
можна визнати вирішеної. Виникають додаткові питання: чому за рахунок
власних джерел повинні покривати ці видатки підприємства, що робити,
якщо власних джерел немає?

Підлягаюча перерахуванню в бюджет сума податку на додаткову вартість з
авансів отриманих, у наступних періодах буде виключатися з зобов’язань
перед бюджетом по ПДВ. З такої організації розрахунків з бюджетом по
податку можна зробити два висновки. По-перше, такий порядок аналогічний
порядку розрахунків з бюджетом по ПДВ, оплачуваному постачальникам і
підрядчикам. По-друге, розрахунки з бюджетом по ПДВ з авансів отриманих
до моменту заліку авансів при реалізації продукції (робіт, послуг)
залишаються по економічному змісті розрахунками з бюджетом, і можуть
бути закриті тільки при заліку авансів, отриманих у рахунок оплати за
договором за відвантажені продукцію, товари, виконані роботи, зроблені
послуги.

Для цілей оподатковування дата реалізації товарів (виконання робіт,
надання послуг) визначається в залежності від прийнятої облікової
політики. Якщо підприємство установило дату виникнення податкового
зобов’язання в міру відвантаження і пред’явленню покупцю розрахункових
документів, то зобов’язання виникає при настанні найбільш ранньої з
наступних дат:

§ день відвантаження товару (виконання робіт, надання послуг);

§ день оплати товарів (робіт, послуг).

Якщо підприємство установило дату виникнення податкового зобов’язання в
міру надходження коштів, то зобов’язання перед бюджетом виникає на день
оплати товарів (робіт, послуг). При цьому оплатою товарів (робіт,
послуг) визнаються надходження коштів на рахунки платника податків або
його комісіонера, чи повірника агента в чи банку в касу організації
(комісіонера, чи повірника агента), у тому числі у виді авансових чи
інших платежів у рахунок майбутніх постачань товарів (виконання робіт,
надання послуг).

Досить часто в практичній діяльності підприємства використовують при
погашенні зобов’язань за договором купівлі-продажу, постачання, підряду,
надання послуг векселя третіх облич.

Самим складним моментом у цьому випадку вважається наступний: чи Можна
вважати оплату векселем кінцевою оплатою й угоду завершеної чи ми маємо
справу просто з відстрочкою в погашенні заборгованості?

Оплата власним векселем визнається завершенням угоди, а не відстрочкою в
її виконанні, утім, якщо моментом реалізації для цілей оподатковування
вважається оплата, то до настання цієї оплати товари не вважаються
проданими.

При одержанні векселя в оплату за відвантажений на адресу покупця товар,
розрахунки виробляються також не коштами і тому при оцінці дебіторської
заборгованості необхідно керуватися положеннями.

Величина дебіторської заборгованості по договорах, що передбачає
виконання зобов’язань (оплату) не коштами, приймається до
бухгалтерського обліку по вартості товарів (цінностей), отриманих чи
підлягаючих одержанню організацією. Іншими словами, номінальна вартість
отриманого векселя визначає величину дебіторської заборгованості.

У практиці використання векселів як засіб платежу існують два види
векселів: товарний і фінансовий. В даний час економічна сутність цих
двох видів не розмежована. Дотепер існують різні підходи до визначення
фінансового векселя.

Визначення фінансового векселя: фінансовим вважається вексель, придбання
якого не зв’язане з оплатою товарів (робіт, послуг), чи вексель раніше
придбаним шляхом оплати реальними коштами. Під фінансовим вкладенням
варто розуміти також вексель третього обличчя, отриманий в оплату за
реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги).

Важливість і актуальність питання визначення поняття «фінансовий
вексель» обумовлені не тільки і не стільки проблемами формуванням
інформації про оцінку фінансових вкладень і дебіторської заборгованості.
Уся суть проблеми зводиться до визначення оподатковуваної бази для
розрахунку податку на додаткову вартість і податку на прибуток.

Аналіз поняття «фінансовий вексель» приводиться в главі по оцінці
фінансових вкладень, тому що саме на оцінку фінансових вкладень впливає
поняття «фінансовий вексель». У даній же главі відзначимо, що визнання
векселя третього обличчя, одержуваного за договором у рахунок оплати
продукції, товарів, робіт, послуг, як «фінансового векселя» не змінить
загального підходу до оцінки дебіторської заборгованості, що відповідно
до пункту повинна бути дорівнює вартості одержуваного, але не переданого
майна.

РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ У ТОВ
«АФЕНИ»

3.1 Коротка економічна характеристика ТОВ «АФЕНИ» та його облікова
політика

Історія становлення та розвитку підприємства почалася 26 березня 2007
року. Установчі збори засновників вирішили розпочати діяльність. 17
квітня 2007 року було проведено державну реєстрацію юридичної особи.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Афени» діє на принципах
самоокупності і самофінансування. Підприємство здійснює свою діяльність
у відповідності до Цивільного та Господарського кодексів України та
Статуту. Учасниками товариства є громадяни України:

ТОВ Рекламна агенція «Дикий захід»;

Штурмай Віра Андріївна.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий
рахунок в установах банку, штамп, печатку, фірмовий знак.

Товариство в установленому порядку може відкривати філіали, дочірні
підприємства, спільні підприємства та представництва, вступати в
договірні відносини з іншими юридичними та фізичними особами як на
території України так і за її межами по створенню об’єднання з правом
юридичної особи (трестів, консорціумів, тощо) як безпосередньо, так і
через представників, проводити переговори з іноземними партнерами.

Товариство не відповідає за зобов’язаннями учасників. Учасники
товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. Збитки товариства
відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а якщо резервного фонду не
вистачає — за рахунок інших джерел визначених чинним законодавством та
зборами учасників.

Вся документація, реклама, вивіски, офіційне спілкування, музичне
оформлення ведуться виключно державною мовою, крім випадків використання
знаків для товарів і послуг, які набули такого статусу згідно з чинним
законодавством.

Найменування товариства:

Повне — Товариство з обмеженою відповідальністю «АФЕНИ»

Скорочене — TOB «АФЕНИ»

Місцезнаходження Товариства: Україна, 76018, Івано-Франківська область,
м. Івано-Франківськ, вул. Гординського, буд.11, кв. 6.

Предмет і мета діяльності товариства.

Товариство створено з метою отримання прибутку, шляхом здійснення
підприємницької діяльності.

Предметом діяльності товариства є: рекламна діяльність.

Майно і кошти товариства. Для забезпечення діяльності підприємства за
рахунок внесків учасників створюється статутний капітал товариства в
розмірі 42000 грн.

Внески учасників до статутного капіталу товариства становлять :

ТОВ Рекламна агенція «Дикий захід» — 21000,00 (50%);

Штурмай Віра Андріївна – 21000,00 (50%).

На 01 січня 2009 року на балансі товариства рахуються активи на таку
суму тисяч гривень:

Основні засоби220,8Виробничі запаси6,2Дебіторська
заборгованість25,4Грошові кошти1,9

Кредитів товариство немає, що дуже важливо в час кризи на Україні, але є
кредиторська заборгованість за матеріали на суму 68,5 тис. грн..

Згідно ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» та п.З П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» облікова політика — це «сукупність принципів, методів і
процедур, що використовується підприємством для складання та подання
фінансової звітності».

Облікова політика будь-якого підприємства повинна забезпечувати
дотримання принципів організації бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності.

НАКАЗ

Про облікову політику ТОВ «АФЕНИ»

«03» січня 2009 р. м. Івано-Франківськ

Згідно із Законом України від 16. 07. 1999 р. № 996-ХІY «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та відповідно до
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(С)БО з метою забезпечення
єдиних принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством
для складання та подання фінансової звітності.

НАКАЗУЮ:

1. На основі П(С)БО забезпечити незмінність правил, якими слід
керуватися у веденні бухгалтерського обліку, складанні й поданні
фінансової звітності.

2. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності
здійснювати за комп’ютерною формою обліку за допомогою якої збирання,
передавання, систематизація та оброблення бухгалтерсько-фінансової
інформації здійснюється автоматично на базі спеціально розробленого
програмного забезпечення «1С:Бухгалтерія 7.7 для України» та подальша
роздруківка всіх регістрів та журналів ордерів і відомостей на кінець
звітного періоду та згідно з основними принципами, викладеними в П(С)БО
1.

3. Установити межу суттєвості при складанні фінансової звітності в
розмірі 150 грн.

4.Активи і зобов’язання підприємства відображати у звітності лише за
умови, що вони відповідають таким критеріям:

ь їхня оцінка може бути достовірно визначена;

ь існує вірогідність отримання або втрати майбутніх економічних вигод.

5. Бухгалтерський облік основних засобів здійснювати згідно з П(С)БО 7
«Основні засоби».

Класифікацію основних засобів у бухгалтерському обліку здійснювати на
підставі п.5 П(С)БО 7.

Первісна вартість основних засобів формується згідно з пунктами 8-15
П(С)БО 7. Амортизації підлягають всі основні засоби, крім землі.
Нарахування амортизації здійснювати протягом строку корисного
використання об’єкта і припиняти на період його реконструкції,
модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Амортизацію
основних засобів у бухгалтерському обліку нараховувати із застосуванням
методів, викладених у п. 26 П(С)БО 7.

Нарахування амортизації починати з місяця, наступного за тим, у якому
об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання, і
припиняти з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних
засобів.

Нарахування амортизації з метою оподаткування здійснювати згідно із
статтею 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від
22. 05. 1997 р. № 283/97-ВР. Суми амортизації визначати із застосуванням
норм амортизації, встановлених п. 8.6 вищезазначеного Закону.

Об’єкт основних засобів виключати з активів у разі його продажу,
безоплатної передачі або невідповідності критеріям активу.

6. Бухгалтерський облік нематеріальних активів вести за групами згідно з
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Первісну вартість нематеріального
активу формувати на підставі пунктів 11-17 П(С)БО 8.

Амортизацію всіх груп нематеріальних активів нараховувати прямолінійним
методом. Наприкінці звітного року переглянути:

ь строки використання нематеріальних активів;

ь методи амортизації нематеріальних активів;

ь оцінку нематеріальних активів.

Переоцінити нематеріальний актив до справедливої вартості, якщо його
балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на
дату балансу.

7. Довгострокові фінансові інвестиції обліковувати за методом участі в
капіталі. Вартість довгострокових фінансових інвестицій збільшувати на
суму частки інвестора у прибутку асоційованої компанії та зменшувати на
суму одержаних дивідендів.

8. Відстрочені податкові активи визнавати в тому випадку, якщо податок
на прибуток, визначений згідно з обліковою політикою, є меншим за суму
податку на прибуток, визначеного згідно з чинним законодавством.

9. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є вид запасів (найменування
або група).

Первісну вартість запасів, придбаних за плату, визначати за собівартістю
запасів згідно з пунктом 9 П(С)БО 9 «Запаси».

Первісну вартість запасів, виготовлених на підприємстві, визначати
згідно з П(С)БО 16 «Витрати».

Не включати до первісної вартості запасів витрати, втрати та нестачі,
перелічені в пункті 14 П(С)БО 9.

У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності запаси підприємства
відображати за меншою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою
вартістю реалізації.

При відпусканні запасів у виробництво, продаж або іншому вибутті
здійснювати оцінку запасів за методами:

ь ідентифікованої собівартості;

ь середньозваженої собівартості;

ь ФІФО;

ь ЛІФО;

ь нормативних витрат;

ь ціни продажу.

До всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове
призначення та однакові умови використання, застосовується лише один із
методів оцінки запасів.

Запаси, що належать підприємству, обліковувати на відповідних рахунках
бухгалтерського обліку класу 2 «Запаси».

Матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання, переробку,
комісію, обліковувати на рахунках класу 0 «Позабалансові рахунки».

10. Малоцінні та швидкозношувані предмети, що належать до необоротних
активів, обліковувати на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні
активи». На вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що
належать до необоротних активів, нараховувати знос і обліковувати його
на рахунку 132 «Знос інших необоротних активів».

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що належать до запасів,
обліковувати на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, переданих в
експлуатацію, списувати з балансу на рахунки обліку витрат. Для
забезпечення збереження зазначених предметів в експлуатації організувати
належний контроль і оперативний облік у кількісному вираженні за місцями
експлуатації протягом строку їхнього фактичного використання.

11. Дебіторську заборгованість відображати в балансі за чистою
реалізаційною вартістю на дату балансу. Чисту реалізаційну вартість
визначати як різницю між сумою дебіторської заборгованості та резервом
сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів за продукцію, товари
встановити в розмірі 5% від загальної суми такої заборгованості.

12. Згідно з П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» грошовими коштами
вважати готівку, кошти на рахунках у банках і депозити на вимогу.
Грошові кошти обліковувати на відповідних рахунках класу 3 «Кошти,
розрахунки та інші активи».

13. Наперед сплачені суми орендної плати, передплати періодичних видань,
плати за рекламні послуги та інші витрати, що віднесені до наступних
періодів, обліковувати у складі витрат майбутніх періодів.

14. Відстрочені податкові зобов’язання визнавати в тому випадку, якщо
податок на прибуток, обчислений згідно з чинним законодавством, є меншим
за податок на прибуток, визначений згідно з обліковою політикою
підприємства.

15. Доходи визнавати та оцінювати згідно з П(С)БО 15 «Дохід».

16. Класифікацію та визнання витрат здійснювати згідно з П(С)БО 16
«Витрати».

17. До виробничої собівартості продукції включати:

ь прямі витрати;

ь виробничі накладні витрати.

18. Постійні виробничі накладні витрати розподіляти на одиницю
продукції, виходячи з нормальної виробничої потужності виробничого
обладнання.

19. Витрати, що не пов’язані з операційною діяльністю і не включаються
до собівартості реалізованої продукції, відносити до витрат звітного
періоду.

20. Витрати, що пов’язані з операційною діяльністю і не включаються до
собівартості реалізованої продукції, кваліфікувати згідно з П(С)БО 16
«Витрати».

21. Доходи і витрати включати до «Звіту про фінансові результати» і на
підставі принципів нарахування та відповідності відображати в
бухгалтерському обліку і фінансовій звітності в тих періодах, яких вони
стосуються.

22. Затвердити систему оплати праці згідно з Колективним договором
підприємства.

23. Оподаткування здійснювати згідно з чинним законодавством України.

24. У разі прийняття нових законодавчих актів або внесення змін
(доповнень) у чинні П(С)БО вносити відповідні зміни (доповнення) до
цього наказу.

Відповідальність за внесення таких змін і доповнень покласти на
головного бухгалтера підприємства.

Директор __________ ___________________

3.2 Загальний журнал господарських операцій по обліку розрахунків з
вітчизняними покупцями та замовниками за 4 квартал 2008 року

ДокументЗмістДебетКредитСумаКількістьОказ. услуг Аф-0000027Основная
деятельность

<...>Налог на рекламу 0.5%703641464,50 Оказ. услуг
Аф-0000027Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000027 (01.10.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,4536170315 544,50 Оказ. услуг
Аф-0000027Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,45

20 %70364152 580,00 Оказ. услуг Аф-0000027Основная деятельность

<...>

Налог на рекламу 0.5%703641420,20 Оказ. услуг Аф-0000027Станіславська
торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000027 (01.10.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м3617034 868,20 Оказ. услуг
Аф-0000027Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м

20 %7036415808,00 Оказ. услуг Аф-0000029Основная деятельность

<...>

Налог на рекламу 0.5%703641426,00 Оказ. услуг Аф-0000029Європейські
будівельні технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000029 (01.10.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,45 з 01 093617036 266,00 Оказ.
услуг Аф-0000029Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,45 з 01 09

20 %70364151 040,00 Оказ. услуг Аф-0000029Основная деятельность

<...>

Налог на рекламу 0.5%703641428,28 Оказ. услуг Аф-0000029Європейські
будівельні технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000029 (01.10.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м з 01.3617036 815,48 Оказ.
услуг Аф-0000029Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м з 01.

20 %70364151 131,20 Прих. накл. Аф-0000040ОС, НМА, др. необор. мат.
активы 20 %

Радамант Груп

Договор Аф-0000026 (06.11.08)6415631417,91 Прих. накл. Аф-0000040ОС,
НМА, др. необор. мат. активы Скроллер

Радамант Груп

Договор Аф-0000026 (06.11.08)15216312 089,562,000Прих. накл.
Аф-0000028Запасы

20 %

Пластікс Україна ТОВ

Договор Аф-0000004 (25.01.08)6415631200,56 Прих. накл. Аф-0000028Запасы
ОфісАкрил TD-Plex 3х3050х2050 мм (экскрудированый, проАф-0000028
(06.10.08)Пластікс Україна ТОВДоговор Аф-0000004
(25.01.08)201631969,462,000Прих. накл. Аф-0000028Запасы

Основная деятельность

Прочие прямые затраты

Пластікс Україна ТОВ

Договор Аф-0000004 (25.01.08)2363133,33 Банк. выписка Аф-0000091Основная
деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк923112,00 Банк. выписка Аф-0000091Коммунальный налог

Західінкомбанк641431120,40 Банк. выписка Аф-0000091Пластікс Україна ТОВ

Договор Аф-0000004 (25.01.08)

Західінкомбанк6313111 203,35 Банк. выписка Аф-0000092Основная
деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк923112,00 Банк. выписка Аф-0000092Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)

Західінкомбанк6313113 320,77 Банк. выписка Аф-0000092Західінкомбанк

Форекссервіс

Договор Аф-0000014 (28.05.08)3113611 807,02 Банк. выписка
Аф-0000092Форекссервіс

Договор Аф-0000014 (28.05.08)

Без НДС6436415301,17 Банк. выписка Аф-0000092Західінкомбанк

Станіславська торгова компанія ТОВ

Договор Аф-0000006 (09.11.07)3113615 000,00 Банк. выписка
Аф-0000093Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк923111,00 Банк. выписка Аф-0000093Рітас

Договор Аф-0000023 (16.10.08)

Західінкомбанк6313111 266,00 Прих. накл. Аф-0000031Запасы

Рітас

Договор Аф-0000023 (16.10.08)

Рітас

Договор Аф-0000023 (16.10.08)6441631211,00 Прих. накл. Аф-0000031Запасы

Офіс

Клей ПВА унів. 19 кг

Аф-0000031 (13.10.08)

Рітас

Договор Аф-0000023 (16.10.08)2016311 055,0010,000Банк. выписка
Аф-0000094Західінкомбанк

Станіславська торгова компанія ТОВ

Договор Аф-0000006 (09.11.07)31136110 000,00 Банк. выписка
Аф-0000095Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк923117,00 Банк. выписка Аф-0000095Безработица с сотрудника

Західінкомбанк65331115,34 Банк. выписка Аф-0000095Фонд Соц. страх. от
несчастного случая

Західінкомбанк65631120,55 Банк. выписка Аф-0000095Безработица с фонда
з/п

Західінкомбанк65331139,87 Банк. выписка Аф-00000952 предел

3 Західінкомбанк65131161,35 Банк. выписка Аф-00000952 предел

Західінкомбанк65231169,75 Банк. выписка
Аф-0000095Західінкомбанк6411311349,27 Банк. выписка Аф-0000095Пенсионный
с фонда з/п

Західінкомбанк6513111 018,34 Банк. выписка Аф-0000096Західінкомбанк

Станіславська торгова компанія ТОВ

Договор Аф-0000006 (09.11.07)3113615 000,00 Банк. выписка
Аф-0000096Західінкомбанк

Європейські будівельні технології ТзОВ

Договор Аф-0000018 (27.06.08)3113615 000,00 Ввод в экспл. Аф-0000002Осн.
Средства

Офіс

Призматрон № 1

Призматрон № 1109152131 667,501,000Ввод в экспл. Аф-0000002Осн. Средства

Офіс

Призматрон № 2

Призматрон № 2109152131 666,671,000Ввод в экспл. Аф-0000002Осн. Средства

Офіс

Призматрон № 3

Призматрон № 3109152131 667,501,000Ввод в экспл. Аф-0000002Осн. Средства

Офіс

Опора к Призматронам

Опора к Призматронам109152130 503,341,000Банк. выписка
Аф-0000097Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк923113,00 Банк. выписка Аф-0000097Пенсионный с фонда з/п

Західінкомбанк651311151,07 Банк. выписка Аф-0000097Конвест ПП

Договор Аф-0000016 (10.06.08)

Західінкомбанк63131139 604,00 Прих. накл. Аф-0000039Запасы

20 %

Радамант Груп

Договор Аф-0000026 (06.11.08)6415631396,72 Прих. накл. Аф-0000039Запасы

Офіс

Бетон М300

Аф-0000039 (20.10.08)

Радамант Груп

Договор Аф-0000026 (06.11.08)2016311 983,604,500Модерн. необ. акт.
Аф-0000001Опора к Призматронам

Опора к Призматронам

Офіс

Бетон М300

Аф-0000039 (20.10.08)15222011 983,604,500Модерн. необ. акт.
Аф-0000001Опора к Призматронам Опора к ПризматронамОфісАрматура 10 мм
кл.А500С Ст3пс 12мАф-0000020 (05.09.08)15222011 530,200,239Модерн. необ.
акт. Аф-0000001Опора к Призматронам

Офіс

Опора к Призматронам

Опора к Призматронам10915223 513,80 Операция 7Основная деятельность

Налоги и обяз. Платежи

Пенсионный с фонда з/п948651151,07 Банк. выписка Аф-0000098Основная
деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк9231123,56 Банк. выписка Аф-0000098Каса основна

Західінкомбанк3013112 617,58 Выплата ЗП Аф-0000011Выплата з/п за
Сентябрь 2008 г. (100%)

Победінська Н. М.

01.09.08

Каса основна6613012617,58 Банк. выписка Аф-0000099 Західінкомбанк

Європейські будівельні технології ТзОВ

Договор Аф-0000018 (27.06.08)3113615 000,00 Прих. накл. Аф-0000038Запасы

20 %

Румата ТзОВ

Договор Аф-0000008 (10.04.08)641563116,00 Прих. накл. Аф-0000038Запасы

Румата ТзОВ

Договор Аф-0000008 (10.04.08)

Румата ТзОВ

Договор Аф-0000008 (10.04.08)644163111,90 Прих. накл. Аф-0000038Запасы

Офіс

Папір ксероксний Maestro

Аф-0000038 (23.10.08)

Румата ТзОВ

Договор Аф-0000008 (10.04.08)22631116,505,000Прих. накл.
Аф-0000038Запасы

Офіс

Файли

Аф-0000038 (23.10.08)

Румата ТзОВ

Договор Аф-0000008 (10.04.08)2263123,002,000Банк. выписка Аф-0000100
Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк9231161,00 Банк. выписка Аф-0000100Ів-Фр. дистанція
електропостачання

Договор Аф-0000025 (30.10.08)

Західінкомбанк631311590,87 Банк. выписка Аф-0000101Західінкомбанк

Європейські будівельні технології ТзОВ

Договор Аф-0000018 (27.06.08)3113615 000,00 Услуги стор. орг.
Аф-000002720 %

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)6415631527,50 Услуги стор. орг.
Аф-0000027Основная деятельность

Оренда приміщення

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)23631500,00 Услуги стор. орг.
Аф-0000027Основная деятельность

Оренда приміщення

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)236312 137,50 Услуги стор. орг.
Аф-000002820 %

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)641563148,50 Услуги стор. орг.
Аф-0000028Основная деятельность

Оренда приміщення

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)23631216,52 Услуги стор. орг.
Аф-0000028Основная деятельность

Оренда приміщення

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)2363125,98 Ввод в экспл. Аф-0000003Осн.
Средства

Офіс

Скроллер №1

Скроллер10915211 044,781,000Ввод в экспл. Аф-0000003Осн. Средства

Офіс

Скроллер №2

Скроллер10915211 044,781,000Модерн. необ. акт. Аф-0000002Скроллер №1

Скроллер

Основная деятельность

Прочие прямые затраты1522233 614,99 Модерн. необ. акт.
Аф-0000002Скроллер №1

Офіс

Скроллер №1

Скроллер10915223 614,99 Модерн. необ. акт. Аф-0000003Скроллер №2

Скроллер

Основная деятельность

Прочие прямые затраты1522233 614,99 Модерн. необ. акт.
Аф-0000003Скроллер №2

Офіс

Скроллер №2

Скроллер10915223 614,99 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь
2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Терещенко С. В.

01.10.0823661310,87 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008
г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Терещенко С. В.

01.10.0823661322,08 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008
г.

Терещенко С. В.

01.10.08

1 предел6616523,16 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Терещенко С. В.

01.10.08

Безработица с сотрудника6616533,16 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за
Октябрь 2008 г.

Терещенко С. В.

01.10.08

1 предел66165112,66 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008
г.

Терещенко С. В.

01.10.08661641192,10 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008
г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Сенич М. Я.

01.10.0823661310,87 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008
г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Сенич М. Я.

01.10.0823661322,08 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008
г.

Сенич М. Я.

01.10.08

1 предел6616523,16 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Сенич М. Я.

01.10.08

Безработица с сотрудника6616533,16 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за
Октябрь 2008 г.

Сенич М. Я.

01.10.08

1 предел66165112,66 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008
г. Сенич М. Я.01.10.08661641192,10 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за
Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Якубовська А. О.

01.10.0892661810,00 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008
г.

Якубовська А. О.

01.10.08

2 предел6616528,10 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Якубовська А. О.

01.10.08

Безработица с сотрудника6616534,05 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за
Октябрь 2008 г.

Якубовська А. О.

01.10.08

2 предел66165116,20 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008
г.

Якубовська А. О.

01.10.086616411117,25 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008
г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Хомик О. В

01.10.0892661930,00 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008
г.

Хомик О. В.

01.10.08

2 предел6616529,30 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Хомик О. В.

01.10.08

Безработица с сотрудника6616534,65 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за
Октябрь 2008 г.

Хомик О. В.

01.10.08

2 предел66165118,60 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008
г.

Хомик О. В.

01.10.086616411134,62 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008
г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Победінська Н. М.

01.10.0892661730,00 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008
г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Победінська Н. М.

01.10.089266147,86 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Победінська Н. М.

01.10.08

2 предел6616527,78 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Победінська Н. М.

01.10.08

Безработица с сотрудника6616533,89 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за
Октябрь 2008 г.

Победінська Н. М.

01.10.08

2 предел66165115,56 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008
г.

Победінська Н. М.

01.10.086616411112,59 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008
г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Безработица с фонда з/п2365316,46 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за
Октябрь 2008 г. Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Безработица с фонда з/п9265320,64 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за
Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Безработица с фонда з/п9265312,09 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за
Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Пенсионный с фонда з/п23651420,28 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за
Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Пенсионный с фонда з/п92651527,17 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за
Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Пенсионный с фонда з/п92651308,76 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за
Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Фонд Соц. страх. от несчастного случая236568,48 Начисление ЗП
Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Фонд Соц. страх. от несчастного случая9265610,64 Начисление ЗП
Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Фонд Соц. страх. от несчастного случая926566,23 Начисление ЗП
Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Фонд Соцстрах2365218,99 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь
2008 г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Фонд Соцстрах9265223,82 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь
2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Фонд Соцстрах9265213,95 Начисление ЗП Аф-0000010Расчет з/п за Октябрь
2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Коммунальный налог9264148,50 Услуги стор. орг. Аф-0000029Юніверсал
Сервіс-Україна ТОВ

Договор Аф-0000013 (19.05.08)

Юніверсал Сервіс-Україна ТОВ

Договор Аф-0000013 (19.05.08)64416312 766,00 Услуги стор. орг.
Аф-0000029 Налог на рекламу 0.5%Юніверсал Сервіс-Україна ТОВДоговор
Аф-0000013 (19.05.08)641463169,15 Услуги стор. орг. Аф-0000029Основная
деятельность

Оренда приміщення

Юніверсал Сервіс-Україна ТОВ

Договор Аф-0000013 (19.05.08)236311 200,00 Услуги стор. орг.
Аф-0000029Основная деятельность

Оренда приміщення

Юніверсал Сервіс-Україна ТОВ

Договор Аф-0000013 (19.05.08)236318 260,00 Услуги стор. орг.
Аф-0000029Основная деятельность

Оренда приміщення

Юніверсал Сервіс-Україна ТОВ

Договор Аф-0000013 (19.05.08)236314 370,00 Услуги стор. орг.
Аф-000003020 %

Львівська Залізниця

Договор Аф-0000027 (19.11.08)641563190,72 Услуги стор. орг.
Аф-0000030Налог на рекламу 0.5%

Львівська Залізниця

Договор Аф-0000027 (19.11.08)64146312,27 Услуги стор. орг.
Аф-0000030Основная деятельность

Прочие прямые затраты

Львівська Залізниця

Договор Аф-0000027 (19.11.08)23631453,60 Услуги стор. орг.
Аф-0000031Основная деятельность

Оренда приміщення

ЖБК-12

Услуги стор. орг. Аф-0000031 (31.10.08)23361500,00 Спис. ТМЦ
Аф-0000013Основная деятельность

Прочие прямые затраты

Офіс

Клей ПВА унів. 19 кг

Аф-0000031 (13.10.08)232011 055,0010,000Начисл. износа Аф-0000013
Основная деятельностьАмортиз. произв. ОС, НМА и др.Біг-Борд з бетонною
подушкою231311309,84 Финансовые результаты Аф-0000019Закрытие
общепроизводственных затрат (счет 91)

Основная деятельность

Амортиз. произв. ОС, НМА и др.9032327791,88 Финансовые результаты
Аф-0000020Определение финансового результата

Основная деятельность70379127 796,00 Финансовые результаты
Аф-0000020Определение финансового результата

Основная деятельность79190321 791,88 Финансовые результаты
Аф-0000020Определение финансового результата

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. персонала791922 170,13 Финансовые результаты
Аф-0000020Определение финансового результата Основная
деятельностьОсновная деятельностьЗарплата произв. персонала791921 279,53
Финансовые результаты Аф-0000020Определение финансового результата

Основная деятельность

Основная деятельность

Услуги банков7919299,56 Финансовые результаты Аф-0000020Определение
финансового результата

Основная деятельность

Основная деятельность

Налоги и обяз. платежи791948151,07 1 401 794,54

3.3 . Оборотно-сальдова відомість за 4 квартал 2008 року

ТОВ «Афени»Оборотно-сальдова відомістьза 4 Квартал 2008 р. ТзОВ
«Афени»РахунокСальдо на початок періодуОбороти за періодСальдо на кінець
періодуКодНазваДебетКредитДебетКредитДебетКредит09Амортизаційні
відрахування17 008,26 3 929,51 20 937,77 10Основні засоби82 500,00 138
338,35 220 838,35 109Інші основні засоби82 500,00 138 338,35 220 838,35
131Знос основних засобів 17 008,26 3 929,51 20 937,7715Капітальні
інвестиції125 505,01 12 833,34138 338,35 152Придбання (виготовлення)
основних засобів125 505,01 12 833,34138 338,35 1521Придбання основних
засобів125 505,01 2 089,56127 594,57 1522Виготовлення і модернізація
основних засобів 10 743,7810 743,78 201Сировина й матеріали5 590,27 6
205,075 626,306 169,04 22Малоцінні та швидкозношувані предмети
731,55731,55 23Виробництво7 229,98 75 695,4082 925,38 30Каса 7
269,687 269,68 301Каса в національній валюті 7 269,687 269,68
311Поточні рахунки в національній валюті40 078,25 111 550,94149 759,911
869,28 36Розрахунки з покупцями та замовниками15 051,90 115 233,66107
850,9422 434,62 361Розрахунки з вітчизняними покупцями15 051,90 115
233,66107 850,9422 434,62 3721Розрахунки з підзвітними особами в
національній валюті 4,13 4,1340Статутний капітал 500 000,00 500
000,00442Непокриті збитки16 413,13 12 648,705 198,0023 863,83
46Неоплачений капітал303 000,00 303 000,00 631Розрахунки з
вітчизняними постачальниками 114 515,98121 223,0282 159,32 75
452,2864Розрахунки за податками й платежами24 693,53 28 681,7233
126,2520 249,00 641Розрахунки за податками 9 140,1818 118,1232 523,91 23
545,976411Прибутковий податок 349,271 181,921 058,18 225,536414Місцеві
податки 110,1612 504,7812 640,75 246,136415ПДВ 8 402,603 306,4218 824,98
23 921,166416Податок на прибуток 278,151 125,00 846,85 643Податкові
зобов’язання301,17 301,17602,34 644Податковий кредит33 532,54 10 262,43
43 794,97 6441Податковий кредит33 532,54 10 262,43 43 794,97
65Розрахунки за страхуванням 1 192,433 585,343 078,66 685,75651За
пенсійним забезпеченням 1 041,173 175,122 722,00 588,05652За соціальним
страхуванням 89,35198,03176,26 67,58653За страхуванням на випадок
безробіття 55,21154,63131,46 32,04656За страхуванням від нещасних
випадків 6,7057,5648,941,92 661Розрахунки за заробітною платою 2 617,588
577,157 303,76 1 344,196851Розрахунки з іншими кредиторами1 900,00 2
800,004 700,00 703Дохід від реалізації робіт і послуг 115 233,66115
233,66 791Результат операцiйної діяльності13 376,31 94 903,15108 279,46
903Собівартість реалізованих робіт і послуг 75 695,4075 695,40
92Адміністративні витрати 13 858,6813 858,68 94Інші витрати
операційної діяльності 151,07151,07 948Визнані штрафи, пені, неустойки
151,07151,07   635 338,38635 338,38945 215,88945 215,88598 424,12598
424,12

3.4 Баланс ТОВ «АФЕНИ» за 4 квартал 2008 року

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуI.
Необоротні активиНематеріальні активи: -Залишкова вартість010 -Первісна
вартість011 -Знос012Незавершене будівництво020Основні засоби -Залишкова
вартість03078,2199,9 -Первісна вартість03182,5220,8
-Знос032(4,3)(20,9)Довгострокові фінансові інвестиції: -Які
обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств040 -Інші
фінансові інвестиції045Довгострокова дебіторська
заборгованість050Відстрочені податкові активи060Інші необоротні
активи070Усього за розділом I08078,2199,9II. Оборотні активиЗапаси:
-Виробничі запаси10025,26,2 -Тварини на вирощуванні та відгодівлі110
-Незавершене виробництво120 -Готова продукція130 -Товари140Векселі
одержані150Дебіторська заборгованість за товари , роботи, послуги:
-Чиста реалізаційна вартість16022,4 -Первісна вартість16122,4 -Резерв
сумнівних боргів162Дебіторська заборгованість за розрахунками -З
бюджетом1702,713,0 -За виданими авансами180 -З нарахованих доходів190
-Із внутрішніх розрахунків200Інша поточна дебіторська
заборгованість2100,48,2Поточні фінансові інвестиції220Грошові кошти та
їх еквіваленти: -В національній валюті2300,71,9 -В іноземній
валюті240Інші оборотні активи2501,338,2Усього за розділом
II26030,389,9III. Витрати майбутніх періодів270БАЛАНС280108,5289,8

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуI.
Власний капіталСтатутний капітал30042,0492,9Пайовий капітал310Додатковий
вкладений капітал320Інший додатковий капітал330Резервний
капітал340Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)350(11,7)(11,2)Неоплачений капітал360(11,9)(289,0)Вилучений
капітал370Усього за розділом I38018,4192,8II. Забезпечення наступних
витрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу400Інші
забезпечення410Цільове фінансування420Усього за розділом II430III.
Довгострокові зобов`язанняДовгострокові кредити банків440Довгострокові
фінансові зобов`язання450Відстрочені податкові зобов`язання460Інші
довгострокові зобов`язання470Усього за розділом III480IV. Поточні
зобов`язанняКороткострокові кредити банків500Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов`язаннями510Векселі видані520Кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги53087,368,5Поточні зобов`язання
за розрахунками: -з одержаних авансів540 -з бюджетом5501,326,5 -з
позабюджетних платежів560 -зі страхування5700,40,7 -з оплати
праці5800,71,3 -з учасниками590 -із внутрішніх розрахунків600Інші
поточні зобов`язання6100,3Усього за розділом IV62090,197,0V. Доходи
майбутніх періодівУсього за розділом V630БАЛАНС640108,5289,8

ВИСНОВКИ

Значну частину виробленої продукції підприємство реалізовує, переважно,
покупцям та замовникам. Вони можуть розраховуватися з
підприємством-постачальником за продукцію перед її отриманням
(передоплата), в момент отримання (розрахунок готівкою) та після
відвантаження (післяоплата). Підприємства, які випускають продукцію у
великих обсягах і зацікавлені у її швидкій реалізації або розширенні
ринків збуту, можуть іти на поступки своїм покупцям щодо терміну оплати.
Протягом терміну, початком виникнення якого вважається дата відпуску
продукції, а кінцем — дата оплати покупцем раніше отриманої продукції, у
підприємства-постачальника на суму реалізованої продукції буде існувати
дебіторська заборгованість.

В бухгалтерському обліку для групування Інформації про дебіторську
заборгованість за товари, роботи і послуги призначений активний рахунок
36 „Розрахунки з покупцями та замовниками».

По усталених звичаях покупець міг внести гроші вперед, тобто могло мати
місце зарахування передоплати. У цьому випадку по рахунку 36 виникає
кредиторська заборгованість.

Сучасні П(С)БО вимагають відображення всіх операцій, зв’язаних з
реалізацією, у момент їхньої відпустки, що випливає з допущення
тимчасової визначеності факту господарської діяльності, тобто
«..незалежно від фактичного часу чи надходження виплати коштів» .

Зобов’язання покупців і замовників у бухгалтерському обліку повинні бути
відбиті в момент їхнього виникнення. У силу того, що зобов’язання
покупця виникають у момент виконання продавцем зобов’язань по передачі
товару, можливі два варіанти відображення в бухгалтерському обліку
дебіторської заборгованості покупця, що визначаються умовами договору
про перехід права власності на матеріальні цінності.

При реалізації продукції бухгалтерією підприємства-постачальника
виписується відповідний первинний документ. До цих первинних документів
належать: накладні; рахунки-фактури, акти прийому виконаних робіт
(послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні
накладні. Один примірник залишається в бухгалтерії підприємства і є
підставою для здійснення запису в облікові реєстри про виникнення
дебіторської заборгованості.

Таким чином, у П(С)БО 10 мають місце старі методи обліку дебіторської
заборгованості (нарахування резерву в сумі сумнівної дебіторської
заборгованості і списання безнадійної заборгованості за рахунок його) і
нові: визначення поняття чистої реалізаційної вартості, метод
процентного числення суми резерву і списання безнадійної заборгованості
по операціях, не зв’язаним з операційною діяльністю за рахунок інших
операційних витрат. Важко назвати такий підхід досить логічним. Крім
того не визначений точний порядок визнання дебіторської заборгованості
сумнівної: не має переліку достатніх документів, необхідних для
підтвердження фактів сумнівності, безнадійності. У той же час немає і
вказівки про самостійне визнання підприємством тієї чи іншої
заборгованості як сумнівної.

При прийманні товарно-матеріальних цінностей проводиться їх перевірка за
кількістю, а також і за якістю. І як результат, можуть бути виявлені:
недостача, пересортиця, неналежна якість товарів, їх некомплектність або
відсутність супровідних документів і т.п.

Якщо права підприємства порушені, то воно може звернутися до порушника
із письмовою претензією-вимогою щодо добровільного усунення порушень
законодавства. Така претензія-вимога підписується керівником і
надсилається адресату рекомендованим (цінним) листом або вручається під
розписку.

При обліку розрахунків за відшкодування підприємству завданих збитків в
результаті недостач і втрат від псування цінностей, недостач та
розкрадання грошових коштів (якщо виявлено винуватця) застосовують такі
документи:

§ інвентаризаційний опис або інвентаризаційний акт (в залежності від
об’єкту перевірки);

§ порівняльна відомість;

§ договір про повну матеріальну відповідальність;

§ розрахунково-платіжна відомість.

Весь бухгалтерський облік ведеться за допомогою комп’ютерної техніки та
використання програмного забезпечення для бухгалтерів. Це впливає на
зміст праці облікового персоналу: зменшується кількість механічних
операцій з обробки документів, систематизації облікових показників,
заповнення регістрів та звітів. Облікова праця стає більш творчою,
спрямованою на організацію та удосконалення обліку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від
16.07.99 р. № 996-ХІV.

2. Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та кредиторської
заборгованості і заходи щодо її скорочення: Постанова КМУ від 29.04.99
р. № 750.

3. Про затвердження Інструкції про застосування Порядку викупу
кредиторської і погашення дебіторської заборгованості держави з
використанням казначейських векселів: Інструкція Мінфіну України від
16.06.99 р. № 151.

4. Про затвердження форми державної статистичної звітності № 1-Б
термінова (місячна) «Звіт про фінансові результати і дебіторськута
кредиторську заборгованість» та Інструкції щодо її заповнення: наказ
Держкомстату України від 31.07.2000 р. № 258.

5. Про порядок віднесення та відшкодування безнадійної заборгованості:
лист ДПАУ від 03.02.2000 р. № 529/6/15-1116.

6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій: затв. Мінфіном від
30.11.99 р. № 291.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 «дебіторська
заборгованість», затверджений наказом МФУ від 08.10.99р. №237.

8. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевські Л.В.
Бухгалтер-ський управлінський облік: Підручник для студентів
спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. За ред. Ф.Ф.
Бутинця; 2-ге вид., перероб і доп. — Житомир: ПП «Рута», 2002.- 480С.

9. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів
спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів./ За ред. Ф.Ф.
Бутинця; 2-ге вид., перероб і доп. -Житомир: ПП «Рута», 2003.- 726с.

10. Ф.Ф. Бутинець, О. В. Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шуляпова Організація
бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів
спеціальності «Облік і аудит»/; 2-ге вид., перероб і доп. — Житомир: ЖІТ
І, 2001 — 576с.

11. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій
в бух. проводках: Навчальний посібник: 3-тє вид., доп. – К.: А.С.К.,2001
– 416 с.

ДОДАТКИ

Сформований 02.04.09 в 09:58:31ТОВ «Афени»Журнал проводок за 4 Квартал
2008 р. ТзОВ «Афени»;
ОУДатаДокументЗмістДебетКредитСумаКількістьВалютаВал. Сума01.10.08Оказ.
услуг Аф-0000027Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000027 (01.10.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)

Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000027 (01.10.08)

Продаж (пВДВД16 940,00 01.10.08Оказ. услуг Аф-0000027Станіславська
торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000027 (01.10.08)НР 3 388,00 01.10.08Оказ. услуг
Аф-0000027Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000027 (01.10.08)РН 84,70 01.10.08Оказ. услуг
Аф-0000027Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000027 (01.10.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,4536170315 544,50 01.10.08Оказ.
услуг Аф-0000027Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,45

20 %70364152 580,00 01.10.08Оказ. услуг Аф-0000027Станіславська
торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000027 (01.10.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м3617034 868,20
01.10.08Оказ. услуг Аф-0000027Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м

20 %7036415808,00 01.10.08Оказ. услуг Аф-0000029Європейські будівельні
технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000029 (01.10.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)

Європейські будівельні технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000029 (01.10.08)

ПВДВД10 856,00 01.10.08Оказ. услуг Аф-0000029Європейські будівельні
технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000029 (01.10.08)НР 2 171,20 01.10.08Оказ. услуг
Аф-0000029Європейські будівельні технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000029 (01.10.08)РН 54,28 01.10.08Оказ. услуг
Аф-0000029Європейські будівельні технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000029 (01.10.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,45 з 01 093617036 266,00
01.10.08Оказ. услуг Аф-0000029Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,45 з 01 09

20 %70364151 040,00 01.10.08Оказ. услуг Аф-0000029Європейські
будівельні технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000029 (01.10.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м з 01.3617036 815,48
01.10.08Оказ. услуг Аф-0000029Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м з 01.

20 %70364151 131,20 17.11.08Оказ. услуг Аф-0000030Станіславська
торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000030 (17.11.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)

Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000030 (17.11.08)

Продаж (пВДВД16 940,00 17.11.08Оказ. услуг Аф-0000030Станіславська
торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000030 (17.11.08)НР 3 388,00 17.11.08Оказ. услуг
Аф-0000030Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000030 (17.11.08)РН 84,70 17.11.08Оказ. услуг
Аф-0000030Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000030 (17.11.08)

Основная деятельность

Сервісне обслуговування плакатів на ркл. 0,85х1,4536170315 544,50
17.11.08Оказ. услуг Аф-0000030Основная деятельность

Сервісне обслуговування плакатів на ркл. 0,85х1,45

20 %70364152 580,00 17.11.08Оказ. услуг Аф-0000030Станіславська
торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000030 (17.11.08)

Основная деятельность

Сервісне обслуговування плакатів на ркл. 1,20х1,803617034 868,20
17.11.08Оказ. услуг Аф-0000030Основная деятельность

Сервісне обслуговування плакатів на ркл. 1,20х1,80

20 %7036415808,00 25.11.08Оказ. услуг Аф-0000031Відіван ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000031 (25.11.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)

Відіван ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000031 (25.11.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)ВДВД2 100,00 25.11.08Оказ.
услуг Аф-0000031Відіван ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000031 (25.11.08)НР 420,00 25.11.08Оказ. услуг
Аф-0000031Відіван ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000031 (25.11.08)РН 10,50 25.11.08Оказ. услуг
Аф-0000031Відіван ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000031 (25.11.08)

Основная деятельность

Оплата за використання рекламоносіїв3617032 530,50 25.11.08Оказ. услуг
Аф-0000031Основная деятельность

Оплата за використання рекламо носіїв

20 %7036415420,00 26.11.08Оказ. услуг Аф-0000032Станіславська торгова
компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000032 (26.11.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)

Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000032 (26.11.08)

Продаж (пВДВД8 298,76 26.11.08Оказ. услуг Аф-0000032Станіславська
торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000032 (26.11.08)НР 1 659,75 26.11.08Оказ. услуг
Аф-0000032Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000032 (26.11.08)РН 41,49 26.11.08Оказ. услуг
Аф-0000032Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000032 (26.11.08)

Основная деятельность

Сервісне обслуговування плакатів на ркл. 0,85х1,453617039 158,00
26.11.08Оказ. услуг Аф-0000032Основная деятельность

Сервісне обслуговування плакатів на ркл. 0,85х1,45

20 %70364151 520,00 26.11.08Оказ. услуг Аф-0000032Станіславська
торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000032 (26.11.08)

Основная деятельность

Сервісне обслуговування плакатів на ркл. 1,20х1,80361703842,00
26.11.08Оказ. услуг Аф-0000032Основная деятельность

Сервісне обслуговування плакатів на ркл. 1,20х1,80

20 %7036415139,75 28.11.08Оказ. услуг Аф-0000033ПП «Трейд-Інвест»

Оказ. услуг Аф-0000033 (28.11.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)

ПП «Трейд-Інвест»

Оказ. услуг Аф-0000033 (28.11.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)ВДВД8 298,76 28.11.08Оказ.
услуг Аф-0000033ПП «Трейд-Інвест»

Оказ. услуг Аф-0000033 (28.11.08)НР 1 659,75 28.11.08Оказ. услуг
Аф-0000033ПП «Трейд-Інвест»

Оказ. услуг Аф-0000033 (28.11.08)РН 41,49 28.11.08Оказ. услуг
Аф-0000033ПП «Трейд-Інвест»

Оказ. услуг Аф-0000033 (28.11.08)

Основная деятельность

Оплата за рекламу 3х6 м3617039 640,00 28.11.08Оказ. услуг
Аф-0000033Основная деятельность

Оплата за рекламу 3х6 м

20 %70364151 600,00 28.11.08Оказ. услуг Аф-0000033ПП «Трейд-Інвест»

Оказ. услуг Аф-0000033 (28.11.08)

Основная деятельность

Оплата за рекламу 0,85х1,45 м361703360,00 28.11.08Оказ. услуг
Аф-0000033Основная деятельность

Оплата за рекламу 0,85х1,45 м

20 %703641559,75 02.12.08Оказ. услуг Аф-0000034Станіславська торгова
компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000034 (02.12.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)

Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000034 (02.12.08)

Продаж (пВДВД4 149,38 02.12.08Оказ. услуг Аф-0000034Станіславська
торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000034 (02.12.08)НР 829,88 02.12.08Оказ. услуг
Аф-0000034Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000034 (02.12.08)РН 20,74 02.12.08Оказ. услуг
Аф-0000034Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000034 (02.12.08)

Основная деятельность

Сервісне обслуговування плакатів на ркл. 0,85х1,453617032 841,67
02.12.08Оказ. услуг Аф-0000034Основная деятельность

Сервісне обслуговування плакатів на ркл. 0,85х1,45

20 %7036415471,65 02.12.08Оказ. услуг Аф-0000034Станіславська торгова
компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000034 (02.12.08)

Основная деятельность

Сервісне обслуговування плакатів на ркл. 1,20х1,803617032 158,33
02.12.08Оказ. услуг Аф-0000034Основная деятельность

Сервісне обслуговування плакатів на ркл. 1,20х1,80

20 %7036415358,23 04.12.08Оказ. услуг Аф-0000035Станіславська торгова
компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000035 (04.12.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)

Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000035 (04.12.08)

Продаж (пВДВД8 041,86 04.12.08Оказ. услуг Аф-0000035Станіславська
торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000035 (04.12.08)НР 1 608,37 04.12.08Оказ. услуг
Аф-0000035Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000035 (04.12.08)РН 40,22 04.12.08Оказ. услуг
Аф-0000035Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000035 (04.12.08)

Основная деятельность

Сервісне обслуговування плакатів на ркл. 0,85х1,453617037 690,15
04.12.08Оказ. услуг Аф-0000035Основная деятельность

Сервісне обслуговування плакатів на ркл. 0,85х1,45

20 %70364151 276,37 04.12.08Оказ. услуг Аф-0000035Станіславська
торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000035 (04.12.08)

Основная деятельность

Сервісне обслуговування плакатів на ркл. 1,20х1,803617032 000,30
04.12.08Оказ. услуг Аф-0000035Основная деятельность

Сервісне обслуговування плакатів на ркл. 1,20х1,80

20 %7036415332,00 04.12.08Оказ. услуг Аф-0000036Відіван ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000036 (04.12.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)

Відіван ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000036 (04.12.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)ВДВД2 200,00 04.12.08Оказ.
услуг Аф-0000036Відіван ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000036 (04.12.08)НР 440,00 04.12.08Оказ. услуг
Аф-0000036Відіван ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000036 (04.12.08)РН 11,00 04.12.08Оказ. услуг
Аф-0000036Відіван ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000036 (04.12.08)

Основная деятельность

Оплата за використання рекламоносіїв в жовтні3617032 651,00
04.12.08Оказ. услуг Аф-0000036Основная деятельность

Оплата за використання рекламоносіїв в жовтні

20 %7036415440,00 08.12.08Оказ. услуг Аф-0000037Відіван ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000037 (08.12.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)

Відіван ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000037 (08.12.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)ВДВД2 450,00 08.12.08Оказ.
услуг Аф-0000037Відіван ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000037 (08.12.08)НР 490,00 08.12.08Оказ. услуг
Аф-0000037Відіван ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000037 (08.12.08)РН 12,25 08.12.08Оказ. услуг
Аф-0000037Відіван ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000037 (08.12.08)

Основная деятельность

Оплата за використання рекламоносіїв 1,2х1,83617032 952,25
08.12.08Оказ. услуг Аф-0000037Основная деятельность

Оплата за використання рекламоносіїв 1,2х1,8

20 %7036415490,00 10.12.08Оказ. услуг Аф-0000038Форекссервіс

Оказ. услуг Аф-0000038 (10.12.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)

Форекссервіс

Оказ. услуг Аф-0000038 (10.12.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)ВДВД1 488,30 10.12.08Оказ.
услуг Аф-0000038Форекссервіс

Оказ. услуг Аф-0000038 (10.12.08)НР 900,00 10.12.08Оказ. услуг
Аф-0000038Форекссервіс

Оказ. услуг Аф-0000038 (10.12.08)РН 21,10 10.12.08Оказ. услуг
Аф-0000038Форекссервіс

Оказ. услуг Аф-0000038 (10.12.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 3х6м з 01.073617035 085,10
10.12.08Оказ. услуг Аф-0000038Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 3х6м з 01.07

20 %7036415279,14 10.12.08Оказ. услуг Аф-0000038Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 3х6м з 01.07

Форекссервіс

Оказ. услуг Аф-0000038 (10.12.08)703643564,86 10.12.08Оказ. услуг
Аф-0000038Форекссервіс

Оказ. услуг Аф-0000038 (10.12.08)

Основная деятельность

Постер361703336,00 10.12.08Оказ. услуг Аф-0000038Основная деятельность

Постер

20 %703641518,52 10.12.08Оказ. услуг Аф-0000038Основная деятельность

Постер

Форекссервіс

Оказ. услуг Аф-0000038 (10.12.08)70364337,48 11.12.08Оказ. услуг
Аф-0000039Європейські будівельні технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000039 (11.12.08)

Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)

Європейські будівельні технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000039 (11.12.08)

ПВДВД10 856,00 11.12.08Оказ. услуг Аф-0000039Європейські будівельні
технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000039 (11.12.08)НР 2 171,20 11.12.08Оказ. услуг
Аф-0000039Європейські будівельні технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000039 (11.12.08)РН 54,28 11.12.08Оказ. услуг
Аф-0000039Європейські будівельні технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000039 (11.12.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,453617036 266,00 11.12.08Оказ.
услуг Аф-0000039Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,45

20 %70364151 040,00 11.12.08Оказ. услуг Аф-0000039Європейські
будівельні технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000039 (11.12.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м3617036 815,48
11.12.08Оказ. услуг Аф-0000039Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м

20 %70364151 131,20 Разом246 581,77  

Похожие записи