Реферат на тему:

Організація аудиту в Україні, права і обов’язки аудиторів

План

1. Аудитор, його статус та сертифікація

2. Аудиторська діяльність

3. Управління аудиторською діяльністю

4. Основні принципи аудиту та вимоги до нього

1. Аудитор, його статус та сертифікація

Залежно від суб’єкта здійснення аудиторської перевірки аудит поділяється
на внутрішній і зовнішній. Суб’єктом внутрішнього аудиту може виступати
кваліфікований працівник підприємства, який, як правило, є штатним
працівником, призначається керівником суб’єкта господарювання і
підзвітний йому. Внутрішній аудитор не зобов’язаний мати сертифікат,
його діяльність не підпадає під вимоги Закону України «Про аудиторську
діяльність».

Суб’єктом зовнішнього аудиту можуть бути громадяни України, які мають
кваліфікаційний сертифікат аудитора та зареєстровані в Аудиторській
палаті України, або організації аудиторів — аудиторські фірми, котрі
мають аналогічний дозвіл на проведення аудиту. Діяльність суб’єктів
зовнішнього аудиту регламентується Законом України «Про аудиторську
діяльність», Міжнародними стандартами аудиту, Кодексом професійної етики
аудиторів України.

Умови і порядок видачі сертифікатів

Аудитором може бути громадянин України, який має кваліфікаційний
сертифікат про право на заняття аудиторською діяльністю на території
України. При цьому він має право здійснювати аудиторську діяльність
індивідуально, створити аудиторську фірму, об’єднатися з іншими
аудиторами в спілку.

Порядок сертифікації аудиторів визначено ст. 12 «Сертифікація аудиторів»
Закону України «Про аудиторську діяльність. Сертифікація — це визначення
кваліфікаційної придатності аудиторів. Сертифікат — офіційний документ,
який засвідчує право громадянина України на здійснення аудиту
підприємств і господарських товариств (серія «А»), банків (серія «Б») на
території України. Бланк сертифікату є бланком суворої звітності із
вказанням номеру і серії. Зразок сертифікату наведено нижче.

Право на отримання сертифікату мають громадяни України, які мають вищу
освіту (не нижче освітнього рівня спеціаліста і магістра), певні знання
з питань аудиту та досвід роботи не менше трьох років поспіль на посаді
аудитора, бухгалтера, ревізора, юриста, фінансиста або економіста.
Наявність знань з питань аудиту встановлюється шляхом проведення іспиту.
Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, мають право повторно скласти
його не раніше ніж через рік після прийняття рішення. Аудиторською
палатою України (АПУ). Термін дії сертифікату не може перевищувати п’яти
років.

Для отримання сертифікату серп А претендент подає до АПУ в одному
примірнику або до регіонального відділення (РВ) АПУ в двох примірниках
наступний перелік документів, передбачений п 22 Положення про
сертифікацію аудиторів клопотання, копію диплому та витяг з трудової
книжки, засвідчені у встановленому порядку, документ про сплату.

Іспити визначення рівня знань з питань аудиту складаються кожним
претендентом у порядку, затвердженому рішенням АПУ. Для проведення
іспитів АПУ створюються кваліфікаційні комісії у складі п’яти членів АПУ
кожна. За результатами складання іспитів комісією приймається рішення
простою більшістю голосів. При рівності голосів перевага надається
рішенню, за яке проголосував головуючий. Рішення приймається у формі
«Іспит складено» або «Іспит не складено».

Результати іспиту заносяться до Протоколу (окремо по кожній особі).
Протокол підписують члени екзаменаційної комісії РВ АПУ складають
протоколи в двох примірниках, один з яких не пізніше п’яти днів після
складання іспиту передається до АПУ. Рішення екзаменаційної комісії
повідомляється особам, які склали іспит, у день його складання. Дані
сертифікації заносяться до книги реєстрації в комп’ютерну базу даних.
Видача сертифікатів здійснюється. Секретаріатом АПУ після затвердження
АПУ протоколів проведення іспитів.

Сертифікацію аудиторів на здійснення аудиту банків (серія Б) здійснює
Національний банк України НБУ.

Клятва аудитора

Аудитор, що успішно склав іспити в Аудиторській палаті України, після
одержання сертифіката аудитора України зобов’язаний виголосити клятву, в
якій він клянеться суворо виконувати свої професійні обов’язки і закони
України і вимагати цього від інших Клятва адресована керівникові
атестаційної комісії Аудиторської палати України Після усного
виголошення клятви аудитор підписує текст.

Продовження дії сертифікату

Аудитори, строк дії сертифікатів яких закінчується, не раніше 3-х і не
пізніше 1-го місяця повинні подати до Секретаріату АПУ або РВ АПУ
наступні документи

1) клопотання встановленого зразка,

2)витяг з трудової книжки, завірений у встановленому порядку,

3) сертифікат, строк дії якого закінчується,

4) реферат про аудиторську діяльність і підвищення кваліфікації за
період володіння сертифікатом,

5) документ про внесення плати за продовження дії сертифікату

Секретаріат АПУ розглядає представлені документи на предмет їх
відповідності вимогам Положення про сертифікацію аудиторів і передає
кваліфікаційним комісіям АПУ, які розглядають їх і приймають рішення.

Аудитори, які працюють за спеціальністю (аудитором) не менше трьох
років, не мали зауважень по роботі і по реферату, за рішенням комісії
вносяться до Протоколу осіб, дія сертифікату яким подовжується на п’ять
років.

Аудитори, які працюють за спеціальністю (аудитором) від двох до трьох
років, або за сумісництвом не менше трьох років не мають зауважень по
роботі і по реферату, проходять співбесіду в постійних комісіях зі
складання іспитів. При позитивних результатах співбесіди аудитори
вносяться до Протоколу осіб, дія сертифікату яким подовжується на п’ять
років.

Усі інші аудитори, а також аудитори, які не з’явилися на співбесіду з
приводу подовження дії сертифікату в призначений секретаріатом АПУ
термін без повідомлення про поважну причину неявки, повинні складати
екзамени в будь-який час на загальних підставах сертифікації, сплачуючи
за сертифікацію. Повернення плати за розгляд матеріалів відносно
подовження дії сертифікату не проводиться.

Порядок застосування стягнень

Статтями 26 і 27 Закону України «Про аудиторську діяльність» і пункту
227 Статуту АПУ за неналежне виконання своїх професійних обов’язків до
аудитора Аудиторською палатою України можуть бути застосовані стягнення
у вигляді попередження, припинення дії сертифікату на строк до одного
року або анулювання сертифікату.

Розгляд питань про застосування стягнень здійснюється (як правило, в
присутності аудитора) на підставі рішення СУДУ і у випадках порушення
нормативів аудиту або кодексу етики аудитора. Попередження оформляється
рішенням АПУ з письмовим повідомленням аудитора. Повторне порушення є
підставою для припинення дії сертифікату або його анулювання.

Припинення дії сертифікату на строк до одного року означає заборону на
проведення аудиту і надання аудиторських послуг на визначений рішенням
АПУ термін. Рішення АПУ набирає чинності з моменту публікації у пресі
Припинення дії сертифікату здійснюється у випадку.

— порушення чинного законодавства України, нормативів аудиту,

— невиконання аудитором у певний строк зауважень АПУ. Анулювання
сертифікату здійснюється шляхом відкликання сертифікату і заборони
на проведення аудиторської діяльності на території України протягом
п’яти років.

Анулювання сертифікату здійснюється на підставі рішення АПУ у випадках

— систематичного або грубого порушення чинного законодавства України,
нормативів аудиту,

— невиконання вимог АПУ по усуненню тих порушень, на підставі яких було
зроблено попередження або припинена дія сертифікату строком до одного
року,

— рішення суду, яким заборонена діяльність аудитора,

— встановлення фактів подання недостовірної інформації у документах,
які представлялись для видачі сертифікату,

— за ініціативою аудитора (особистого повернення сертифіката,
позбавлення громадянства),

— інші підстави, передбачені чинним законодавством України
і нормативними актами АПУ.

Витяг з рішення АПУ про попередження аудитора, припинення дії
сертифіката або його анулювання повинно бути направлене поштою (або
вручено персонально) аудитору і в Регіональне відділення АПУ з
обов’язковим оприлюдненням у спеціальних виданнях в 10-деннии термін з
дня винесення рішення. Рішення АПУ про накладання стягнень або
анулювання сертифікату може бути оскаржено в суді.

Анульований сертифікат аудитор зобов’язаний в 10-ти денний строк з
моменту отримання витягу з рішення АПУ і з моменту публікації у пресі
повернути до секретаріату АПУ.

2. Аудиторська діяльність

Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне
забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудиту)
та надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги можуть
надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов’язаних з ними
експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності,
оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів
економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та
юридичних осіб.

Аудиторські послуги можуть бути надані тільки аудитором або
аудиторського фірмою, які зареєстровані в Реєстрі АПУ.

Суб’єктами аудиторської діяльності можуть бути лише аудиторські фірми
або приватні аудитори.

Аудиторська фірма як суб’єкт аудиту

Аудиторська фірма — це організація, яка має дозвіл на право здійснення
аудиторської діяльності на території України і займається виключно
наданням аудиторських послуг.

Аудиторські фірми можуть створюватися на основі будь-яких форм
власності. Проте при формуванні статутних документів слід дотримуватися
спеціальних вимог Закону «Про аудиторську діяльність». Так, загальна
частка засновників (учасників, акціонерів) аудиторської фірми, які не є
аудиторами, в статутному фонді не може перевищувати ЗО відсотків.
Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність
тільки за умови, якщо в ній працює хоча б один сертифікований аудитор.
Керівником фірми може бути тільки сертифікований аудитор.

Забороняється займатися наданням аудиторських послуг органам державної
виконавчої влади, виконавчим органам Рад народних депутатів,
контрольно-ревізійним установам, що мають державно-владні повноваження,
а також окремим особам, яким законами України заборонено здійснювати
підприємницьку діяльність.

Аудит проводиться на підставі договору між аудиторською фірмою
(аудитором) та замовником Аудиторські послуги у вигляді консультацій
можуть надаватися на підставі договору, письмового або усного звернення
замовника до аудиторської фірми (аудитора).

У договорі на проведення аудиту і а надання інших аудиторських послуг
передбачаються предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських послуг,
розмір і умови оплати, відповідальність сторін.

Замовник має право вільного вибору аудиторської фірми (аудитора) з
дотриманням вимог Закону. Він зобов’язаний створити аудиторській фірмі
(аудитору) належні умови для якісного виконання аудиту.

Заборона на проведення аудиту

При укладанні договору на проведення будь-яких аудиторських послуг слід
зважати на спеціальні вимоги, передбачені Законом України «Про
аудиторську діяльність», які передбачають заборону на проведення аудиту

— аудитором, який має прямі родинні стосунки з керівництвом
господарюючого суб’єкта, що перевіряється,

— аудитором, який має особисті майнові інтереси у господарюючого
суб’єкта, що перевіряється,

— аудитором-членом керівництва, засновником або власником
господарюючого суб’єкта, що перевіряється,

— аудитором-працівником господарюючого суб’єкта, що
перевіряється,

— аудитором-працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії
чи представництва господарюючого суб’єкта, що перевіряється

Обов’язки аудиторських фірм (аудиторів) Аудиторські фірми (аудитори)
зобов’язані

— належним чином надавати аудиторські послуги, перевіряти стан
бухгалтерського обліку і звітності замовника, їх достовірність, повноту
і відповідність чинному законодавству та встановленим нормативам,

— повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про
виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського
обліку і звітності (тобто тих, з ким укладено договір),

— зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та
виконанні інших аудиторських послуг Не розголошувати відомості, що є
комерційною таємницею, і не використовувати їх у своїх інтересах або в
інтересах третіх осіб; ‘

— відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до
чинного законодавства України

Права аудиторських фірм (аудиторів) Права аудиторів і аудиторських фірм

— самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного
законодавства, існуючих норм і стандартів, умов договору із замовником,
професійних знань та досвіду,

— отримувати необхідні документи, які мають стосунок до предмету
перевірки і знаходяться як у замовника, так і третіх осіб Треті особи,
які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмету
перевірки, зобов’язані надати їх на вимогу аудитора
(аудиторської фірми) Зазначена вимога повинна бути офіційно
засвідчена замовником,

— отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від
керівництва та працівників замовника,

— перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від
керівництва господарюючого суб’єкта проведення контрольних
оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо
яких здійснюється перевірка документів,

— залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного
профілю.

Відповідальність аудиторських фірм (аудиторів). За неналежне виконання
своїх обов’язків аудиторська фірма (аудитор) несе цивільно-правову,
майнову та іншу відповідальність, визначену в договорі відповідно до
чинного законодавства .Розмір майнової відповідальності аудиторських
фірм (аудиторів) не може перевищувати фактично нанесених замовнику
збитків з їх вини. Усі спори майнового характеру між аудиторською фірмою
(аудитором) і замовником вирішуються в установленому порядку з
дотриманням вимог чинного законодавства

Інші види відповідальності аудиторських фірм (аудиторів). За неналежне
виконання своїх професійних обов’язків до аудитора. Аудиторською палатою
України можуть бути застосовані стягнення у вигляді попередження,
припинення дії сертифікату на строк до одного року або анулювання
сертифікату Рішення АПУ відносно припинення дії сертифікату можуть бути
оскаржені в суді.

Завершення аудиторської перевірки

Виконання аудиторською фірмою (аудитором) договору на надання
аудиторських послуг визначається актом прийому-здачі аудиторського
висновку чи іншого документа Аудиторський висновок складається
відповідно до встановлених норм та стандартів і повинен містити
підтвердження або аргументоване непідтвердження достовірності, повноти
та відповідності законодавству бухгалтерської звітності замовника.
Висновок може бути позитивним, негативним, умовно-позитивним або
позитивним із застереженнями.

Суб’єкти аудиторської діяльності обкладаються податками згідно з чинним
законодавством.

3. Управління аудиторською діяльністю.

Процес регулювання аудиторської діяльності в різних країнах має певні
особливості Зокрема, в даний час можна визначити два підходи до
створення нормативно-правової бази регулювання аудиторської діяльності.

1) державна законодавча ініціатива і державне регулювання,

2) законодавча ініціатива громадських професійних організацій і
регулювання спільно з державою.

Перший підхід регулювання аудиторської діяльності характерний для країн
континентальної Європи і Роса Суть даного підходу полягає в тому, що
держава сама розробляє і затверджує законодавчі акти і нормативи аудиту,
здійснює реєстрацію аудиторів і аудиторських фірм, а також контроль за
їх діяльністю.

Другого підходу дотримуються Англія, США та деякі інші країни, тому він
одержав назву англо-американського підходу Основною особливістю даного
підходу є те, що процес регулювання діяльності здійснюється з ініціативи
громадських професійних організацій.

Управління аудиторською діяльністю в Україні.

В Україні регулювання аудиторської діяльності здійснюється відповідно до
англо-американського підходу Так, з ініціативи Спілки аудиторів України
(САУ) був підготовлений і прийнятий 22 квітня 1993 р Верховною Радою
України Закон «Про аудиторську діяльність» Після прийняття Закону була
створена Аудиторська палата України (АПУ) як самостійний орган на
засадах самоврядування.

Спілка аудиторів України.

Спілка аудиторів України — це громадське об’єднання, яке об’єднує на
добровільних засадах діючих аудиторів Мета діяльності САУ — об’єднати
зусилля аудиторів для захисту їх законних прав, інтересів та сприяти
розвитку аудиторської діяльності в Україні У своїй діяльності САУ
керується Статутом САУ, прийнятим з’їздом аудиторів України 14 лютого
1992 р (Протокол №1) Кошти спілки — вступні та членські внески членів
САУ, добровільні внески та відрахування трудових колективів, прибутки
від діяльності підприємств, заснованих САУ, інші надходження, не
заборонені законом Аудиторська палата України (АПУ) та Спілка аудиторів
України (САУ) регулюють питання, пов’язані з підготовкою, діяльністю і
професійним захистом аудиторів.

Аудиторська Палата України.

v x †

?

?

ooooooocoOOOOcIIIIIIAI

„7`„7a$gd•&M

,t,8-?-H/o0?31/46o6p9-<,>?>[email protected]@¦Aoooooocooooooooooooooooooo

gd•&M

JthMaeN?OaeO6QjUAW?Y*[®\e\?^X_ `a`ta?b,cAd

Похожие записи