.

Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
1 2279
Скачать документ

Контрольно-екзаменаційна робота

на тему:

“Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції”.

ЗМІСТ:

Вступ

I. Теоретична частина

Готова продукція, її облік, оцінка.

Електронні таблиці Exсel. Редагування даних. Форматування комірок і
даних в комірках

Практична частина

Постановка задачі та автоматизація

Роздрук вихідних даних

Висновок

Список використаної літератури

1. ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, ЇЇ ОБЛІК, ОЦІНКА

Готова продукція – це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга),
що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі
стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її
особливості), відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує
подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад (схема 6.1).

Готова продукція – це матеріальний результат виробничої діяльності
підприємства. Крім випуску речовинної продукції (машин, взуття, одягу,
хліба, цукерок тощо), підприємство, може виконувати певні роботи для
інших підприємств або надавати їм послуги. Наприклад, ремонтні роботи,
перевезення І вантажів своїм автотранспортом для інших підприємств та
ін. На відміну від речовинної продукції, під якою розуміється вираз
“Готова продукція”, цей вид продукції називають “виконані
роботи та послуги”.

Таким чином, продукція підприємства може складатися з готової продукції
та виконаних робіт та послуг.

Усі елементи виробничого процесу — сировина, матеріали, паливо тощо, які
перебувають на різних стадіях технологічного процесу, утворюють
незавершене виробництво.

Готова продукція на промисловому підприємстві проходить такі операції:

а) випуск продукції з виробництва і здача її на склади;

б) зберігання продукції на складах підприємства;

в) відпуск продукції на місці місцевим і відправка
(відвантаження) іногороднім покупцям;

г) відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту
продукції (наприклад, тара власного виробництва) та ін.;

д) реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відпущену
продукцію).

Готова продукція оформлюється здавальною накладною і передається на
склад. На невеликих підприємствах готова продукція прямо а виробництва,
проминувши склад, відвантажується покупцям. Виконані роботи та послуги
оформлюються приймально-здавальним актом.

На складі готова продукція обліковується в кількісному виразі за її
видами на картках або в книгах складського обліку. В картці або книзі
визначаються назва продукції, її номенклатурний номер, одиниця виміру,
розмір, марка, ціна за одиницю. Облік готової продукції на складі
ведеться в міру її надходження на склад або відпуску зі складу. В
картках або книгах складського обліку робляться записи про надходження
та відпуск готової продукції і щоденно виводяться її залишки. Рух
первинних документів з обліку готової продукції наведено на схемі 6.2.

На підставі здавальних накладних, що виписуються у двох примірниках,
складається відомість випуску продукції. Оцінка у звітному періоді може
здійснюватися за фактичною собівартістю і за обліковими цінами з деяким
відхиленням від фактичної собівартості. Наприкінці місяця обов’язковою
умовою є облік готової продукції за фактичною собівартістю (визначається
за даними аналітичного обліку затрат на виробництво).

Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від
вартості готової продукції за обліковими цінами (при списанні з рахунка
№ 26 “Готова продукція”) визначається як добуток рівня (відсотка)
відхилень і вартості відпущеної зі складу готової продукції за
обліковими цінами. Рівень (відсоток) . відхилень визначається діленням
суми відхилень на початок місяця з сумою відхилень з продукції, що
надійшла на склад із виробництва за звітний місяць, на суму вартості
залишку готової продукції за обліковими цінами на початок місяця та
вартості оприбуткованої за звітний місяць з виробництва на склад готової
продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої
собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що
відноситься до реалізованої продукції, відображається записом:

Дебет рахунків, на яких відображено вибуття готової продукції (рах. № 20
“Виробничі запаси”, 90 “Собівартість реалізації” та ін.).

Кредит рахунка № 26 “Готова продукція”.

Зі складу до бухгалтерії передаються прибуткові та витратні документи за
реєстром під розписку бухгалтеру,

Для синтетичного обліку готової продукції призначено активний рахунок №
26 “Готова продукція”. На дебеті Цього рахунка відображається
надходження готової продукції власного виробництва на склад за фактичною
виробничою собівартістю; на кредиті – відпуск готової продукції за
фактичною виробничою собівартістю. Залишок є тільки дебетовим і показує
фактичну виробничу собівартість готової продукції на кінець звітного
періоду.

Якщо готова продукція даного виробництва повністю спрямовується для
використання на самому підприємстві, то на рахунку № 26 “Готова
продукція” вона може не оприбутковуватися, а враховуватися на субрахунку
№ 201 “Сировина і матеріали” або інших залежно від призначення цієї
продукції.

Сільськогосподарські підприємства враховують рух продукції рослинництва,
скотарства та переробки протягом року за плановою виробничою
собівартістю готової продукції, яку в кінці звітного періоду доводять до
фактичної собівартості. Для обліку призначено рах. № 27 “Продукція
сільськогосподарського виробництва”.

На рахунку № 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”
обліковують продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких
та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на
сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу
працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад в дитячі садки,
їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринницьких
підрозділах як корми, для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію,
яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу, корм, плоди
тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні
товарної продукції та насіння до належних кондицій, насіння та
посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та
ремонту власних насаджень.

Для правильного визначення фактичної виробничої собівартості готової
продукції, виконання робіт та послуг доцільно на кінець звітного періоду
визначити залишки незавершеного виробництва, тобто незакінчену обробкою
продукцію в процесі виробництва.

Узгодженість рахунків обліку готової продукції

План рахунків, що діяв

до 01.01.2000 р.
Новий План рахунків

з 01.01.2000 р.

05 “Матеріали” 201 “Сировина і
матеріали”

20 “Основне виробництво” 23 “Виробництво”

23 “Допоміжні виробництва”

29 “Обслуговуючі виробництва і

господарства”

21 “Напівфабрикати власного ви- робництва” 25 “Напівфабрикати”

25 “Загальновиробничі витрати”

24 “Витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання” 91
“Загальновиробничі витрати”

26 “Загальногосподарські витрати”

44 “Витрати обігу” 92 “Адміністративні
витрати”

40 “Готова продукція” 26 “Готова продукція”

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

41 “Товари” 28 “Товари”

46 “Реалізація” (дебет) 90 “Собівартість
реалізації”

46 “Реалізація” (кредит) 70 “Доходи від
реалізації”

80 “Прибутки і збитки” 79 “Фінансові результати”

У таблиці 6.1 наведена кореспонденція рахунків готової продукції.

Кореспонденція рахунків з обліку готової продукції (рах. № 26,
27)

пор. Назва операції Кореспондуючі рахунки

За планом, що діяв о01.01.2000 р. За новим Планом з 01.01.2000 р.

Дебет Кредит Дебет Кредит

1. Оприбуткована готова продукція, випущена основними і допоміжними
цехами; напівфабрикати власного виробництва, продукція обслуговуючих
виробництв і господарств, призначена для – 40 20, 23,
21, 29

26 23, 25

Передана на склад продукція, одержана від
сільськогосподарського виробництва (рослинництва, підрозділів та ін.)
40 20 27 23

2. Здійснена дооцінка готової продукції 40 14 26 423

3. Здійснена уцінка готової продукції 14 40 946 26

4. Готова продукція, використана для власних потреб підприємства,
переводиться до складу матеріалів 20,26 40 23,94 26

5. Готова продукція, використана для внутрішніх потреб основних і
допоміжних цехів, для загальновиробничих і господарських потреб
20,23,25 40 23,91,92 26

6. Списана виробнича собівартість реалізованої продукції
46 40 90 26

7. Готова продукція, передана безкоштовно іншим підприємствам,

інтернатам та ін. 88 40 90 26

8. Втрати готової продукції (при стихійному лихові, некомпенсованому
пожежах, аваріях тощо) 80 40 99 26

9. Виготовлені і передані на склад напівфабрикати
21 20 25 23

10. Передані на склад готової продукції напівфабрикати, призначені для
реалізації 40 21 26 25

11. Витрати списуються на рах. 79 – – 79 90,92, 94,99

Редагування даних. Форматування комірок і даних в комірках.

Відредагувати введені дані можна безпосередньо в комірці або в рядку
формул. Для внесення змін комірку потрібно виділити і виконати одну з
дій:

натиснути F2, виправляти дані в комірці;

двічі клацнути по комірці, дані виправляти в комірці;

клацнути в потрібному місці в рядку формул, дані виправляти в рядку
формул.

Для вилучення даних з комірки потрібно її виділити і натиснути клавішу
Delete. Для очищення форматів, даних, приміток або всього перерахованого
потрібно виконати команду Правка( Очистить( Все (Форматы, Содержимое,
Примечание).

Для форматування комірок і даних в них потрібно виділити комірки і
вибрати відповідні кнопки панелей інструментів. Більше можливостей та
дій для форматування можна виконати у вікні Формат комірки. Воно
відкривається командою Форма(Ячейки або контекстне меню(Формат ячеек.

Діалогове вікно містить 6 вкладинок.

1.Число – відображає перелік форматів даних: загальний, числовий,
грошовий, фінансовий, дата, час, процентний, дробовий, експоненціальний,
текстовий, формат створений користувачем (наприклад для введення
телефонів); їх тип та зразок відображення.

2. Вирівнювання – задає вирівнювання даних по горизонталі та вертикалі,
відступ абзацу, довільну орієнтацію тексту в комірках на заданий кут, а
також перенесення даних по словах, автопідбір ширини стовпця, об’єднання
декількох виділених комірок.

3. Шрифт – використовується для задання шрифтів даних в комірках, вікно
подібне до вікна Шрифт текстового редактора Word.

4. Границя – дозволяє оформляти межі комірок рамками, лініями, різного
типу та кольору.

5. Вид – вибір кольору та узору заливки комірок.

6. Захист – дозволяє приховати формули та задати захист комірки від
випадкових змін, але захист буде діяти тільки після за дання захисту
всього Листа командою Сервис(Защита(Защитить Лист, можна задати пароль.

Робота з комірками, рядками, стовпцями, робочими листами і книгами.

Робота з комірками.

Щоб виділити одну комірку – потрібно просто клацнути по ній.

Декілька сусідніх – перетягнути мишкою.

Декілька несусідніх – тримати клавішу Ctrl і клацати мишкою.

Щоб вилучити комірку – її виділяють, викликають контекстне меню?Удалить
або команда: Правка?Удалить, у вікні, що відкриється потрібно вибрати
куди зсунеться інформація: вліво чи вверх.

Щоб вставити комірку – викликають контекстне меню?Вставить ячейки або
команда Вставка?Ячейки, у вікні вибираємо куди зсунеться інформація:
вправо чи вниз.

Щоб скопіювати чи перемістити дані з одної комірки в іншу можна
скористатись буфером обміну (команди, кнопки панелі інструментів) або
мишкою (курсор повинен мати вигляд стрілки).

Якщо потрібно ввести однакові дані у декілька сусідніх комірок, то їх
можна скопіювати. Для цього треба виділити комірку з введеними даними,
помістити вказівник мишки на маркер і коли він перетвориться в чорний
хрестик, зачепити і перетягнути мишкою на потрібну кількість комірок.

У Excel можна вводити послідовності (серії), наприклад назви місяців,
днів тижня, квартали та ін. Переглянути існуючі серії даних та ввести
свої можна в наладках Excel Сервис?Параметры. Введення послідовностей
даних здійснюється так само як копіювання: ввести в комірку перше
значення, а потім перетягнути мишкою на потрібну кількість комірок,
функція Автозаповнення автоматично створить необхідну послідовність.

Якщо не потрібно створювати послідовність, а лише копіювати дані, то при
перетягуванні необхідно тримати клавішу Ctrl.

Для введення в комірку послідовності чисел, дат, часу через певний
проміжок – вводять у дві комірки перше і наступне значення, виділяють їх
і потім перетягують маркер у вигляді чорного хрестика. (наприклад 5,
10,…; 8:00, 8:30,…).

У Excel є функція Автозавершення, якщо вводити у стовпець початкові
літери фрази, яка уже була введена раніше, то в комірці відразу
появиться вся фраза (однакові прізвища, назви та ін.).

Робота з рядками, стовпцями.

Виділення рядків та стовпців здійснюється клацанням по їх заголовку;
декілька сусідніх – перетягуванням мишкою по заголовках; несусідніх –
тримаючи Ctrl.

Щоб вилучити рядок, стовпець – їх виділяють і контекстне меню?Удалить
або команда Правка?Удалиить.

Щоб вставити рядок, стовпець – контекстне меню?Доавить ячейки?Строку
(Столбец) або виконати команди Вставка?Строка (Столбец).

Щоб змінити ширину стовпця чи висоту рядка потрібно помістити вказівник
мишки на межі заголовків двох стовпців (рядків), коли курсор
перетвориться у тонкий хрестик – перетягнути його на потрібну відстань.

Щоб встановити ширину стовпця (висоту рядка) відповідно до даних –
треба двічі клацнути мишкою по межі в заголовку стовпця (рядка).

Задати ширину стовпця (висоту рядка) можна також вказавши їх числове
значення в командах Формат?Столбец (Строка)?Ширина (Высота), ввести
числове значення і на Ok.

Рядки та стовпці можна приховувати, тоді вони не будуть відображатися на
екрані, але дані введені в них не зникнуть. Для цього потрібно виділити
відповідні рядки чи стовпці і виконати команди Формат?Строка
(Столбец)?Скрыть. Щоб выдобразити приховані рядки чи стовпці, виконують
команди: Формат?Строка (Столбец)?Отобразить

Копіювання та переміщення рядків і стовпців та даних в них здійснюється
аналогічно, як і комірок.

Робота з робочими листами.

По замовчуванню кількість робочих листів в кожній робочій книзі – 3, їх
ярлики розміщені внизу зліва робочої області.

Щоб виділити один лист – потрібно клацнути по ярлику мишкою, ярлик
стане світлішим.;

Декілька листів – виділяються аналогічно як об’єкти, тримаючи Shift
–сусідні, Ctrl –несусідні.

Щоб зняти виділення – можна виконати дії:

клацнути по невиділеному листі;

в контекстному меню виконати команду Разгрупировать Листы

Щоб добавити новий лист – потрібно виділити Лист перед яким добавиться
новий і виконати команду Вставка(Лист, або контекстне меню(Добавить
Лист, новий Лист отримає назву наступного номера (Лист 4).

Щоб вилучити Лист – його виділяють і виконують команду Правка(Удалить
або контекстне меню(Удалить.

Щоб перейменувати Лист – контекстне мею(Перейменовать або команда
Формат(Лист(Перейменовать.

Щоб приховати Лист – команда Формат(Лист(Скрыть (Отобразить).

Листи можна копіювати та переміщувати в одній Робочій книзі або між
іншими Робочими книгами. Для цього Лист виділяють і виконують команду
Правка(Переместить /Скопировать або контекстне меню(Переместить
/Скопировать, відкриється діалогове вікно, в якому потрібно вибрати
Робочу книгу, куди буде копіюватись Лист і назву Робочого Листа перед
яким вставиться скопійований Лист. Внизу цього вікна для копіювання
потрібно поставити галочку в режимі создавать копию, інакше Лист
переміститься. Також листи можна копіювати та переміщувати зачепивши за
ярлички мишкою.

Робота з Робочими Книгами: створення, збереження, перейменування,
відкриття, закриття, пошук здійснюється аналогічно як і з будь-якими
файлами, кнопками панелі інструментів чи відповідними командами меню.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020