.

Oблікова політика (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
738 3367
Скачать документ

Індивідуальне завдання по виробничій переддипломній практиці на тему:

„ОБЛІКОВА

ПОЛІТИКА”

Що таке нова облікова політика підприємства?

Система бухгалтерського обліку — це своєрідний механізм підготовки та
відображення інформації про майнове та фінансове становище підприємства.
Завдяки цій інформації внутрішні та зовнішні її користувачі мають
уявлення про реальний стан справ на підприємстві.

Як відомо, методична база ведення бухгалтерського обліку складається з
використання первинних облікових документів, інвентаризації, оцінки,
калькулювання, організації обліку (управлінського, бухгалтерського та
податкового), виконання розрахунків та проведень, контролю, підготовки
звітності. Створення цілісної системи обліку передбачає активне
застосування специфічного елемента регулювання бухгалтерського обліку та
звітності — облікової політики підприємства.

«Облікова політика — сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для складання та подання фінансової
звітності» — таке визначення облікової політики наведене в статті 1
«Визначення термінів» Закону України від 16.07.99 р. №996-ХІУ «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі — Закон про
бухоблік).

Згідно з визначенням, облікова політика підприємства базується на
основних принципах обліку та звітності. Під принципами бухгалтерського
обліку слід розуміти правила, якими необхідно керуватися при
вимірюванні, оцінці й реєстрації господарських операцій і при
відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності
викладені в статті 4 розділу 1 Закону про бухоблік і пункті 18 П(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності».

Під час розробки облікової політики слід враховувати вимоги до якісних
характеристик бухгалтерського обліку та фінансової звітності, викладені
в пунктах 14—17 П(С)БО 1, методи та процедури, передбачені іншими
П(С)БО, норми й нормативи, встановлені законодавчими актами України.

На жаль, визначення терміна «процедура», що використовується при
складанні і поданні фінансової звітності підприємства, у Законі про
бухоблік і в стандартах не наведене. На мою думку, а також на думку
інших фахівців, до зазначених процедур доцільно віднести форму
бухгалтерського обліку, порядок заповнення і підписання первинних
документів, правила документообігу і технологію обробки облікової
інформації тощо.

Пункт 5 статті 8 Закону про бухоблік право встановлення облікової
політики підприємства цілком і повністю полишає на розсуд суб’єкта
господарювання. При цьому підприємство самостійно:

• обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку,
порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з
додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та із урахуванням
особливостей своєї діяльності й технології обробки облікових даних;

• розробляє систему і норми внутрішньогосподарського (управлінського)
обліку, звітності і контролю за господарськими операціями, визначає
права працівників на підписання бухгалтерських документів;

• затверджує правила документообігу й технологію обробки облікової
інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку;

• може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та
інші відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський
облік, із подальшим включенням їх показників до фінансової звітності
підприємства.

Необхідно також мати на увазі, що облікова політика є складовою частиною
фінансової звітності підприємства та повинна відображатися у примітках
до фінансових звітів. Отже, саме вона дозволяє поєднати ведення
бухгалтерських операцій та складання фінансової звітності. Без такого
регламентуючого розпорядчого документа та його додержання бухгалтерський
облік не відповідатиме принципу послідовності, а фінансова звітність не
буде зрозуміла користувачам.

Раніше, до речі, система ведення бухгалтерського обліку в Україні також
передбачала створення та дотримання на підприємстві певної облікової
політики, але ці вимоги мали формальний характер.

Нові правила обліку можна порівняти з переходом до нових правил
дорожнього руху

Часи, коли визначення облікової політики на підприємстві обмежувалось
комплексом основних (стандартних) параметрів обліку і звітності,
механічно переписаних Із законодавчих циркулярів (таких, як порядок
нарахування зносу за основними засобами і МШП, порядок звітності
підзвітних осіб тощо), минули назавжди. Ринкові методи господарювання
вимагають досконалих, конкретних і незмінних правил ведення
бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві. А встановлення
таких правил, в свою чергу, потребує наукового аналітичного підходу,
глибоких маркетингових досліджень, зваженої і далекоглядної кадрової
політики, поєднання інтелекту та досвіду працівників підприємства.

Такі підходи до бухгалтерського обліку передбачають інший рівень вимог
до кваліфікації головного бухгалтера, насамперед високий професіоналізм.
Нові правила обліку, до яких належить облікова політика, можна порівняти
з переходом до нових правил дорожнього руху.

Наприклад, водій автомобіля, який погано бачить дорогу і не знає
дорожніх знаків, обов’язково ускочить в халепу! Якщо «дороги» не бачить
головний бухгалтер, наслідки можуть бути стократ страшнішими, оскільки в
цьому випадку від його дій залежить доля набагато більшої кількості
людей.

Нові стандарти поставили перед підприємством нові вимоги, часом досить
складні, розв’язання яких потребує ґрунтовних знань економічних процесів
(що відбуваються як на самому підприємстві, так і за його межами),
чинного законодавства України (особливо щодо обліку І звітності).

Перехід до нової системи обліку пов’язаний з певними труднощами і
передбачає виконання нових операцій у бухгалтерському обліку, зокрема
визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів і
зобов’язань, порядку оцінки, системи переоцінки активів, визначення
доходів та витрат тощо.

Було б несправедливо не згадати про позитивний момент нового
законодавства: положення (стандарти) бухгалтерського обліку у багатьох
випадках передбачають можливість вибору одного варіанта з декількох
пропонованих методів і процедур, застосування яких і визначає облікову
політику. Але такий позитив, з одного боку, розширює права і можливості
підприємства, а з іншого — підвищує ризик щодо кінцевих результатів його
діяльності Тож потрібна висока відповідальність конкретної посадової
особи за прийняте управлінське рішення. Вибір слід робити зважено, із
максимальним врахуванням усіх «за» й «проти» на користь того чи іншого
варіанта.

Суттєвим моментом для підприємства є співвідношення організаційних
завдань та питань, які безпосередньо стосується облікової політики.
Дехто вважає, що це різні речі, які потребують окремих рішень (наказів).
На мою думку, встановлення облікової політики є складовою частиною
організації і ведення обліку та звітності на підприємстві. Це
підтверджується тим, що п. 5 Закону про бухоблік є невід’ємною частиною,
логічним продовженням статті 8 Закону, яка так і називається:
«Організація бухгалтерського обліку на підприємстві». Упевнений сам і
хочу переконати читачів у тому, що розв’язувати такі питання потрібно не
окремо, а комплексно! Для підтвердження сказаного наведу найпростіший
умовний приклад.

Припустімо, що підприємство «14» прийняло рішення застосовувати для
нарахування зносу за основними засобами кумулятивний метод, а
комп’ютерна бухгалтерська програма такого методу нарахування зносу не
передбачає. Придбання нової бухгалтерської програми потребує часу,
додаткових затрат фінансових і людських ресурсів, які окупляться не
раніше ніж за п’ять років.

Хто ініціює розробку облікової політики, коли вона встановлюється і хто
її затверджує

Важливим моментом при розробленні й прийнятті облікової політики є те,
що, згідно з пунктом 2 статті 8 Закону про бухоблік, «питання
організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до
компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу
(посадової особи), відповідно до законодавства та установчих
документів». Таким чином, правомірним буде розгляд питань, пов’язаних з
організацією бухгалтерського обліку й обліковою політикою, і прийняття
за ними рішень тільки власником (ами) підприємства. А якщо керівник
підприємства не є його власником, треба, щоб саме власник (и)
наділив(ли) його відповідними повноваженнями. Делегування їх
здійснюється вищими органами управління (загальними зборами акціонерів,
засновників, наказом власника придатного підприємства або розпорядженням
відповідного державного органу, коли йдеться про державне підприємство,
іншим органом, який передбачений установчими документами). Тільки в
такому випадку юридичну чинність наказу керівника підприємства вже не
можна буде взяти під сумнів.

Поміж фахівців з обліку побутує помилкова думка про те, що розробка
облікової політики цілком і повністю покладається на головного
бухгалтера підприємства або особу (юридичну чи фізичну), яка здійснює
бухгалтерський облік на підприємстві. Можна навести безліч аргументів,
які доводять хибність такого твердження, — я обмежусь лише одним.

Візьмемо, знову ж таки, нарахування амортизації за основними засобами.
Серед п’яти (плюс один) методів нарахування є надто складні, для
виконання яких лише економічних знань замало, щоб із найменшим ризиком
упроваджувати їх у практику. Для таких розрахунків потрібно знати
технічні особливості того чи іншого об’єкта амортизації, технологічні
умови його експлуатації, вивчити процеси морального старіння та ринок
продажів на такі або подібні засоби тощо. Усе це може безпосередньо
впливати на строк корисної експлуатації того чи іншого об’єкта основних
засобів. Вимагати таких знань від однієї людини (головного бухгалтера)
або однієї служби підприємства (бухгалтерії) принаймні нерозумно!

Тож можна погодитися на варіант, коли головбух ініціює питання до
розгляду і разом зі своєю службою бере у ньому активну (безпосередню)
участь. Розроблення пропозицій, особливо щодо питань, які безпосередньо
не стосуються бухгалтерського обліку та прийняття конкретних рішень,
доречно покласти на спеціально створену комісію. А щоб не плодити
усілякі комісії, найдоцільніше наділити такими повноваженнями постійно
діючу інвентаризаційну комісію.

Оскільки ведення бухгалтерських операцій та складання фінансової
звітності підприємства повинні базуватись на єдиних та незмінних
методичних засадах, розроблення облікової політики слід розпочати до
нового звітного року і завершити до 31 грудня, щоб з нового фінансового
року працювати за новими параметрами. Зразок наказу про облікову
політику та практичні поради фахівця щодо змісту Наказу № 1 підприємства
будуть уміщені в наступних номерах «ДК».

Новостворені підприємства розробляють облікову політику до початку
господарської діяльності таким чином, щоб перша господарська операція
відбувалася після затвердження.

Комісія за участю всіх причетних до розроблення облікової політики
спеціалістів приймає на своєму засіданні рішення щодо облікової політики
(зміни окремих її положень). За формою облікова політика підприємства
має вигляд наказу керівника (власника), на підставі якого головний
бухгалтер складає проект наказу і зі всіма додатками та розрахунками
передає на затвердження власнику (керівнику) підприємства. Наказ набирає
юридичної сили з дня його підписання власником (керівником) підприємства
і є обов’язковим для виконання всіма службами і працівниками
підприємства.

Можливий варіант, коли облікову політику (зміни до неї) розробляє
внутрішній аудитор підприємства, аудиторська фірма під керівництвом
головного бухгалтера та за участю інших відповідних спеціалістів або ж —
якщо така фірма здійснює бухгалтерський облік на підприємстві — під
керівництвом власника (керівника). Це завдання може входити до складу
наданих послуг протягом проведення перевірки або бути предметом окремого
договору.

Вплив зміни облікової політики на події й операції, що відбуваються
(відбувались) на підприємстві

Доцільність зміни того чи іншого параметра комісія має встановити під
час обов’язкової річної інвентаризації, а якщо ‘їх розробляє аудиторська
фірма, — під час аудиторської перевірки. При цьому слід пам’ятати, що
такі зміни можливі у випадках, передбачених пунктом 9 П(С)БО 6
«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Отже, облікова
політика може змінюватися, коли:

• змінюються статутні вимоги (тобто при внесенні змін до статуту
підприємства);

• змінюються вимоги органу, що затверджує положення (стандарти)
бухгалтерського обліку (тобто внесені зміни чи доповнення до П(С)БО або
затверджене чергове П(С)БО);

• зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у
фінансовій звітності підприємства.

Вплив зміни облікової політики на події й операції минулих періодів
відображається у звітності шляхом:

• коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;

• повторного надання порівняльної інформації стосовно попередніх звітних
періодів.

Зміна облікової політики, вибір відображення впливу зміни на облікову
політику повинні бути розкриті й обґрунтовані у примітках до фінансової
звітності за поточний звітний період.

Облікова політика застосовується щодо подій і операцій з моменту їх
виникнення, за винятком випадків, коли зі зміною облікової політики суму
коригування нерозподіленої суми прибутку на початок звітного року
неможливо визначити достовірно (наприклад, втрачено якусь підшивку
первинних документів за попередній період, відновити яку неможливо). У
цьому випадку облікова політика поширюється тільки на події й операції,
які відбуваються після дати зміни облікової політики.

Таким чином, зміна облікової політики тягне за собою перерахунок
прибутків за всі попередні періоди діяльності підприємства, що зайвий
раз підтверджує надзвичайну важливість науково обґрунтованого,
професійного підходу до її встановлення.

Дещо пом’якшує ситуацію те, що не вважається зміною облікової політики
встановлення облікової політики для:

подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій
або операцій;

подій або операцій, які не відбувалися раніше.

А якщо неможливо розрізнити зміну облікової політики та облікових
оцінок, то це розглядається й відображається як зміна облікових оці-‘
нок.

Не слід плутати зміну облікової політики зі зміною визначення облікових
оцінок. Наприклад, зміну характеру діяльності підприємства, застосування
нових видів сировини й матеріалів спричиняють не зміна облікової
політики, а її встановлення. У цьому випадку ми маємо справу не зі
зміною облікової політики, а із зміною облікових оцінок.

Облікова оцінка — попередня оцінка, яка використовується підприємством з
метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.
Вона може бути переглянута, якщо змінюються обставини, на яких вона
ґрунтувалася, або отримано додаткову інформацію.

Встановлення таких змін на практиці — досить складна і скрупульозна
справа, під час якої важко повністю уникнути помилкових рішень. Тому
перш ніж прийняти одне (єдине) конкретне рішення, добре поміркуйте!

Отже, усім подіям (операціям), які є новими для підприємства, для
встановлення облікової політики необхідно дати попередньо облікову
оцінку, а оскільки вона може змінитися, то доведеться застосовувати інші
методи і процедури. Якщо облікова оцінка змінюється, то не варто
коригувати прибуток і повторно надавати інформацію про попередні звітні
періоди для порівняння. Зміни облікових оцінок впливають тільки на
майбутнє і не стосуються минулого.

Наслідки змін в облікових оцінках включайте до тієї статті звіту про
фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення
доходів або витрат, пов’язаних а об’єктом такої оцінки, в тому періоді,
в якому відбулася зміна, а також в

наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

Відповідальність суб’єкта господарювання, його посадових осіб за
неприйняття облікової політики та за внесення необґрунтованих
(незаконних) змін до облікової політики підприємства, за ведення обліку
всупереч вимогам політики

Законодавчі акти України не передбачають безпосередньої відповідальності
підприємства, його власника та посадових осіб у випадку неприйняття
облікової політики або за внесення необґрунтованих (із порушенням
установленого порядку) змін. Однак це не означає, що її немає взагалі!

Так, під час перевірки фінансової діяльності підприємства орган, який її
проводить (аудиторська фірма, податкова інспекція), може визнати
недійсним баланс, складений без затвердженої відповідним чином облікової
політики (або уразі прийняття необґрунтованих змін до облікової
політики, або у випадку не проведення перерахунку прибутків за попередні
звітні періоди після внесення змін до облікової політики). Такий
висновок базується на положеннях статті 8 Закону про бухоблік, чинних
положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020