.

Облік власного капіталу (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
100 40333
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Облік власного капіталу

ПЛАН

TOC \o “1-2” \n \h \z HYPERLINK \l “_Toc508500578” Вступ

HYPERLINK \l “_Toc508500579” 1. Класифікація та функції власного
капіталу

1.1. HYPERLINK \l “_Toc508500580” Характеристика та
відображення в обліку складових частин власного капіталу

HYPERLINK \l “_Toc508500581” 1.2. Статутний капітал

HYPERLINK \l “_Toc508500582” 1.3. Пайовий капітал.

HYPERLINK \l “_Toc508500583” 1.4. Додатковий капітал.

HYPERLINK \l “_Toc508500584” 1.5. Резервний капітал.

HYPERLINK \l “_Toc508500585” 1.6. Вилучений капітал.

HYPERLINK \l “_Toc508500586” 1.7. Неоплачений капітал.

HYPERLINK \l “_Toc508500587” 1.8. Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)

HYPERLINK \l “_Toc508500588” 1.9. Забезпечення майбутніх витрат і
платежів

HYPERLINK \l “_Toc508500589” 1.10. Цільове фінансування і цільові
надходження

HYPERLINK \l “_Toc508500590” 1.11. Страхові резерви.

2. Бухгалтерські відображення обліку власного капіталу.

3. HYPERLINK \l “_Toc508500591” Висновки

4. Список використаної літератури

5. Додатки

Вступ

Поняття “капітал” асоціюється з поняттям “власність”. В момент створення
підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих
засновниками (учасниками), і являє собою вартість майна підприємства.

Майно підприємства складається з різноманітних матеріальних,
нематеріальних та фінансових ресурсів – носив прав власності окремих
суб’єктів, а також частки інвестованих коштів. Власний капітал є
гарантією організації бізнесу. На етапі, коли підприємство (наприклад,
акціонерне товариство) ще не має зовнішньої заборгованості, розмір
активів (майна) дорівнює розміру власного капіталу.

Здійснюючи підприємницьку діяльність, акціонерне підприємство неминуче
використовує залучені кошти, тобто утворює борги. Боргові зобов’язання
підтверджують права і вимоги кредиторів щодо активів підприємства, тому
розмір активів визначається як сума власного капіталу і боргових
зобов’язань.

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається
після вирахування його зобов’язань.

Сума власного капіталу – це абстрактна вартість майна, яка не є його
поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає поточну
вартість прав власників підприємства (фірми). На суму власного капіталу
суттєво впливає оцінка в бухгалтерському обліку активів і кредиторської
заборгованості, що була застосована при створенні підприємства, хоча
випадково вона може збігатись із сукупною ринковою вартістю акцій
підприємства чи з сумою, яку можна отримати від продажу чистих активів
частинами або підприємства в цілому.

Завданням даної курсової роботи є відображення власного капіталу
підприємства в обліку, характеристика його основних елементів, їх
формування, визначення суті та функцій власного капіталу.

Актуальність теми зумовлена визначальним місцем власного капіталу у
створенні та функціонуванні підприємства, його особливим статусом
“гаранту” організації бізнесу.

1. Класифікація та функції власного капіталу

Власний капітал є основою для початку і продовження господарської
діяльності будь-якого підприємства, він є одним із найістотніших і
найважливіших показників, оскільки виконує такі функції:

самостійності і влади – розмір власного капіталу визначає ступінь
незалежності та впливу його власників на підприємство;

відповідальності і захисту прав кредиторів -відображений в балансі
підприємства власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом
відносин відповідальності на підприємстві, а також захистом кредиторів
від втрати капіталу;

довгострокового кредитування – перебуває в розпорядженні підприємства
необмежений час;

фінансування ризику – власний капітал використовується для фінансування
ризикових інвестицій, на що можуть не погодитись кредитори;

кредитоспроможності – при наданні кредиту, за інших рівних умов,
перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і
більшим власним капіталом;

компенсації понесених збитків – тимчасові збитки мають погашатись за
рахунок власного капіталу;

розподілу доходів і активів – частки окремих власників у капіталі є
основою при розподілі фінансового результату та майна при ліквідації
підприємства.

Створюється підприємство з метою отримання прибутку і реалізувати цю
мету воно може лише за умови збереження свого капіталу.

Утворюється власний капітал двома шляхами:

внесенням власниками підприємства грошових коштів та інших активів;

накопиченням суми доходу, що залишається на підприємстві.

За формами власний капітал поділяється на дві категорії:

інвестований (вкладений або сплачений капітал);

нерозподілений прибуток.

Інвестований капітал – це сума простих та привілейованих акцій за їх
номінальною (оголошеною) вартістю, а також додатково вкладений капітал,
який також може бути поділений за джерелами утворення.

Нерозподілений прибуток – це частина чистого прибутку, що не була
розподілена між акціонерами.

Власний капітал за рівнем відповідальності поділяється на:

Статутний капітал, сума якого визначається в установчих документах і
підлягає обов’язковій реєстрації у державному реєстрі господарюючих
одиниць;

Додатковий капітал (нереєстрований) – це додатково вкладений капітал,
резервний капітал та нерозподілений прибуток.

Функції Статутного і Додаткового капіталів різні. Статутний капітал – це
первісне джерело інвестування і формування майна підприємства. На
відміну від Додаткового капіталу Статутний капітал забезпечує
регулювання відносин власності та управління підприємством, його розмір
не може бути меншим за встановлену законодавством суму. Статутний
капітал – це зафіксована в установчих документах загальна вартість
активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Власник, вкладаючи кошти в підприємство, очікує, що у майбутньому
вкладений ним капітал зросте. Отриманий підприємством прибуток і означає
приріст цього капіталу. Витрати, що збільшують собівартість (витрати
обігу), і витрати, що відносяться за рахунок прибутку підприємства,
зменшують нерозподілений прибуток.

1.1. Характеристика та відображення в обліку складових частин власного
капіталу

Елементами власного капіталу є:

Статутний капітал;

Пайовий капітал;

Додатковий капітал;

Резервний капітал;

Вилучений капітал;

Неоплачений капітал,

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки;

Цільові надходження;

Забезпечення майбутніх витрат;

Страхові резерви.

1.2. Статутний капітал

Статутний капітал підприємства – це вартісний вираз основних і оборотних
засобів, якими воно володіє. Статутний капітал фіксують і реєструють в
установчих документах, зокрема у договорі учасників і статуті
підприємства. Наступні зміни статутного капіталу можуть відбуватися лише
при умові зміни статуту і повідомлення про це органу, який його
зареєстрував.

Статутний капітал на підприємствах різних форм власності (крім
державної) – це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому виразі)
засновниками підприємства при його створенні.

Статутний капітал може бути сформований за рахунок майна (основних
засобів, оборотних засобів), за рахунок цінних паперів (акцій,
облігацій, депозитів), за рахунок деривативів – права власності на
користування природними ресурсами, майном чи обладнанням, на
інтелектуальну власність, коштів в т.ч. готівки та безготівкових,
включаючи валюту.

Акціонерним вважається товариство, що має Статутний капітал, поділений
на певну кількість акцій однакової номінальної вартості. Статутний
капітал має бути не менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним
заробітним платам (розмір якої діє на момент створення акціонерного
товариства). З 1 січня 1999 р. мінімальний розмір Статутного капіталу
акціонерного товариства становить 925000 грн. (1250 х 74 грн.).
Збільшення Статутного капіталу акціонерного товариства не більше ніж на
1/3 може бути здійснене за рішенням правління за умови, що це
передбачено Статутом. Зменшується Статутний капітал на суму вартості
майна соціальної сфери, для якого встановлено пільги та на суму залишку
використання позикових коштів, відображених на однойменному рахунку.

Хоч величина статутного капіталу підприємства зафіксована в установчих
документах і вона має дорівнювати сальдо за кредитом рахунку 40
“Статутний капітал”, на практиці виникають ситуації, коли його необхідно
змінити. Такі зміни відображають як збільшення чи зменшення статутного
капіталу. Так, при розширенні матеріально-технічної бази підприємства
(його розбудові, придбанні основних засобів), якщо це відбувалось за
рахунок прибутку підприємства, необхідно адекватно збільшити статутний
капітал. Так само він збільшується при прийманні нових засновників.

Зменшення статутного фонду підприємства може бути внаслідок знищення
майна, особливо основних засобів, внаслідок стихійного лиха чи з інших
причин.

У будь-якому випадку повинні бути внесенні зміни до статуту
підприємства.

За кредитом рахунку 40 “Статутний капітал” відображають збільшення
статутного капіталу, за дебетом – його зменшення (вилучення).

Аналітичний облік статутного капіталу ведуть за видами капіталу за
кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

1.3. Пайовий капітал.

Пайовий капітал – це сума пайових внесків членів спілок та інших
підприємств, передбачена установчими документами.

Дані про “Пайовий капітал” використовуються кредитними спілками,
колективними підприємствами, підприємствами споживчої кооперації тощо, в
яких частина власного капіталу формується у вигляді пайових внесків.

Джерелами формування пайового капіталу є обов’язкові та додаткові пайові
внески, які надходять від індивідуальних та колективних членів
акціонерного товариства.

Загальними зборами пайовиків визначаються розміри обов’язкових пайових
внесків, виходячи із потреби у власних оборотних коштах. Поверненню
пайовикам підлягають обов’язкові пайові внески ари вибутті з числа
членів даного підприємства або при ліквідації підприємства. Сума, що
підлягає поверненню, визначається з урахуванням боргових зобов’язань
підприємства та його фінансового стану.

Для обліку пайового капіталу, тобто вартості основних і оборотних
засобів підприємств, на яких воно розпайоване (приватні орендні
підприємства, акціонерні товариства, спілки власників тощо) призначено
рахунок 41 “Пайовий капітал”.

Рахунок 41 “Пайовий капітал” призначений для обліку й узагальнення
інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства,
колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного
кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені
установчими документами.

Отже, пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб,
добровільно розміщених у товаристві для здійснення його
господарсько-фінансової діяльності.

Аналітичний облік за рахунком 41 “Пайовий капітал” ведуть за видами
капіталу.

1.4. Додатковий капітал.

Додатковий капітал – це сума, на яку вартість реалізації випущених акцій
перевищує їхню номінальну вартість. Додатковий капітал збільшується на
суму емісійного доходу.

Додатковий капітал (інший додатковий капітал) збільшується на суму
дооцінки необоротних активів, яа суму безкоштовно отриманих
підприємством активів від інших юридичних або фізичних осіб та інші види
додаткового капіталу.

Рахунок 42 “Додатковий капітал” призначений для узагальнення інформації
про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню
номінальну вартість, а також про суми дооцінки активів та вартість
необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб,
та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 “Додатковий капітал” відображають збільшення
додаткового капіталу, за дебетом – його зменшення.

На субрахунку 421 “Емісійний дохід” відображають різницю між продажною і
номінальною вартістю первісне розміщених акцій.

На субрахунку 422 “Інший вкладений капітал” обліковують інший вкладений
засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що
перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни
розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 “Дооцінка активів” відображають суму дооцінки (уцінки)
активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На субрахунку 424 “Безоплатно одержані необоротні активи” відображають
вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від
інших осіб.

На субрахунку 425 “Інший додатковий капітал” обліковують інші види
додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище
субрахунків.

1.5. Резервний капітал.

Резервний капітал – це сума резервів, створених відповідно до чинного
законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого
прибутку підприємства.

Створюється Резервний капітал в акціонерному товаристві у розмірі,
встановленому установчими документами, але не менше 25% Статутного
капіталу. Щорічні відрахування на поповнення Резервного капіталу
передбачаються установчими документами та здійснюються за рахунок
чистого прибутку, але не можуть бути менше 5% його загальної вартості.

Призначається Резервний капітал на покриття непередбачених витрат,
збитків, на сплату боргів підприємства при його ліквідації. Залишки
невикористаних коштів Резервного капіталу переходять на наступний рік.

Рахунок 43 “Резервний капітал” призначений для узагальнення інформації
про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно
до чинного законодавства та установчих документів за рахунок
нерозподіленого прибутку. Резервний капітал формують за рахунок щорічних
відрахувань не менше 5% його суми і в акціонерних товариствах він має
бути більшим, ніж 25% статутного капіталу.

За кредитом рахунку 43 “Резервний капітал” відображають створення
резервів, за дебетом – їх використання. Сальдо цього рахунку відображає
залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведуть за його видами та
напрямками використання.

1.6. Вилучений капітал.

Вилучений капітал – це фактична собівартість акцій власної емісії або
часток, викуплених акціонерним товариством у його учасників.

Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції
з метою їх наступного анулювання, перепродажу чи поширення серед своїх
працівників. Викуплені акції мають бути реалізовані або анульовані
протягом року. В цей період розподіл прибутку акціонерного товариства
здійснюється без врахування викуплених власних акцій. Якщо вилучені
акції анулюються – зменшується Статутний капітал.

На рахунку 45 “Вилучений капітал” ведуть облік вилученого капіталу, у
разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу,
анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунку 45 “Вилучений капітал” відображають фактичну
собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським
товариством у його учасників, за кредитом – вартість анульованих або
перепроданих акцій (часток).

Аналітичний облік вилученого капіталу ведуть за видами акцій (вкладів,
паїв), іншого вилученого капіталу.

1.7. Неоплачений капітал.

Початкова величина статутного капіталу дорівнює вартості майна (основних
засобів, матеріалів, сировини, товарів, нематеріальних активів) та
коштів підприємства. Наступні внески, які повинні внести засновники
підприємства, відображають як зобов’язання учасників. Тому на основі
протоколу зборів учасників, де зафіксована сума статутного капіталу та
часток кожного з учасників, що підлягають до внесення, складають
кореспонденцію рахунків дебет 46 “Неоплачений капітал”, кредит 40
“Статутний капітал”.

Фактичне внесення коштів засновниками відображають у кореспонденції
рахунків дебет 30 або 31 і кредит 46 залежно від того, надійшли кошти
готівкою чи в безготівковому порядку, дебет 10, 20 та ін. і кредит 46 –
при надходженні від засновників основних засобів чи товарно-матеріальних
цінностей. При цьому важливою є реальна оцінка вкладу учасників при
внесені ними основних засобів чи товарно-матеріальних цінностей,
оскільки нерідко трапляються випадки завищення їхньої вартості. Доказами
реальної вартості майна, яке вносять засновники підприємства, можуть
бути чеки, накладні, які засвідчують придбання. Якщо ж вони вносять
раніше придбані матеріали чи основні засоби, а теперішня їх вартість
неспівставна внаслідок впливу інфляції за останні роки, доказом можуть
бути довідки постачальників про ціни на аналогічні види майна, або ж
його експертна оцінка.

Рахунок 46 “Неоплачений капітал” призначений для узагальнення інформації
про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображають заборгованість засновників (учасників)
господарського товариства за внесками до статутного капіталу
підприємства, за кредитом – погашення заборгованості за внесками до
статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведуть за видами розміщених
неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником
(учасником) підприємства.

1.8. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

Неоплачений капітал – це сума заборгованості власників (учасників) за
внесками до капіталу.

При створенні акціонерного товариства та після прийняття рішення про
випуск акцій і оголошення передплати на них вся сума зареєстрованого
Статутного капіталу відображається за новою методологією (порівняно з
тією, що існувала до 2000 р.) бухгалтерського обліку як неоплачений
капітал записом:

Дебет рахунка №46 “Неоплачений капітал” Кредит рахунка №40 “Статутний
капітал”. Зменшується заборгованість за акції (неоплаченого капіталу)
внаслідок фактичного надходження внесків засновників та учасників
акціонерного товариства, на які вони підписались. і фінансовому обліку
ця операція відображається на кредиті рахунка 46 “Неоплачений капітал”.
Рахунки матеріальних цінностей, нематеріальних активів, грошових коштів
(у національній або іноземній валюті) дебетуються.

Майно, передане в натуральній формі у власність підприємства в рахунок
оплати акцій, оцінюється за домовленістю учасників. Підставою для
відповідних записів у бухгалтерському обліку є документи, що засвідчують
факт передачі об’єктів акціонерному товариству. Ці операції
відображаються в обліку такими проводками.

В оплату передплати акцій надійшли активи (за відповідними сумами):

Дебет рахунка №10 “Основні засоби” Дебет рахунка №15 “Капітальні
інвестиції” Дебет рахунка №12 “Нематеріальні активи” Дебет рахунка №20
“Виробничі запаси” Дебет рахунка № 30 “Каса” Дебет рахунка №31 “Рахунки
в банках” Кредит рахунка №46 “Неоплачений капітал”.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – це сума прибутку,
реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.

Нерозподілений прибуток є складовою частиною власного капіталу. Це
прибуток, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам
та формування Резервного капіталу.

Розраховується сума нерозподіленого прибутку поточного року за такою
методикою:

ПНПР = ПНМР + ЧППР – ДПР – В,

де ПНПР – прибуток нерозподілений поточного року; ПНМР – прибуток
непрозподілений за попередній (минулий) рік; ЧППР – чистий прибуток
поточного року; ДПР – дивіденди за поточний рік; В – внески на
поповнення Резервного капіталу.

Сума непокритого збитку наводиться в дужках і вираховується при
визначенні підсумку власного капіталу.

Облік нерозподіленого прибутку або збитків, якщо вони не списані за
рахунок інших джерел, ведуть на рахунку 44 “Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)”. За кредитом відображають різницю між балансовим
прибутком та його використаною протягом звітного року сумою. Якщо
підприємство має за рік балансовий збиток, то за дебетом згаданого
рахунку відображають суму збитку, перенесену з рахунку 79 “Фінансові
результати”. За кредитом відображають списання збитку в наступні роки.
Тому схема обліку ґрунтується на бухгалтерських довідках, які є основою
для записів операцій за вказаним рахунком.

На субрахунку 441 “Прибуток нерозподілений” відображають наявність та
рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 “Непокриті збитки” відображають непокриті збитки. Їх
списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного,
пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”
відображають розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів),
виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше
використання прибутку в поточному періоді.

1.9. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

На рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” ведуть
узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства
резервують для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх
до витрат поточного періоду.

За кредитом рахунку відображають нарахування забезпечень, за дебетом –
їх використання.

На субрахунку 471 “Забезпечення виплат відпусток” ведуть облік руху та
залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Суму
забезпечення визначають щомісячно як добуток фактично нарахованої
заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення
річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду
оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюють інформацію про
забезпечення обов’язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат
відпусток на збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, на
обов’язкове соціальне страхування, на обов’язкове соціальне страхування
на випадок безробіття тощо.

На субрахунку 472 “Додаткове пенсійне забезпечення” ведуть облік коштів
для реалізації програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку 473 “Забезпечення гарантійних зобов’язань” ведуть облік
руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх
витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на
проведення ремонту предметів прокату тощо.

На субрахунку 474 “Забезпечення інших витрат і платежів” ведуть облік
забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших
субрахунках рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”.

Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ведуть за їх
видами, напрямками формування й використання.

1.10. Цільове фінансування і цільові надходження

Для обліку асигнувань з бюджету на проведення протиепідемічних і
карантинних заходів, підготовку кадрів, проведення меліорації, покриття
витрат на будівництво соціально-побутових об’єктів, їх експлуатацію тощо
використовують рахунок 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”.
Умови бюджетного фінансування періодично змінюються, тому перелік
асигнувань з бюджету не постійний, а визначається відповідно до чинних
нормативних актів.

Крім бюджетного фінансування на цьому рахунку обліковують цільові
надходження, зокрема внески батьків на покриття витрат з утримання дітей
у дитячих дошкільних закладах, або відрахування з фондів соціального
розвитку на оплату путівок для дітей у таборах, утримання таких таборів,
якщо вони є на балансі підприємства.

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як
субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески
фізичних та юридичних осіб тощо (в тому числі отримана гуманітарна
допомога).

За кредитом рахунку 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”
відображають кошти цільового призначення, отримані як джерело
фінансування певних заходів, за дебетом – використані суми за певними
напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та
витрат провадять за їх призначенням та джерелами надходжень.

Схема обліку за цим рахунком така. Відображають цільове фінансування і
цільові надходження на підставі документів, які їх засвідчують:
платіжних доручень, прибуткових касових ордерів, бухгалтерських довідок
за кредитом рахунку. Використання цих коштів записують за дебетом
рахунку на підставі документів на придбання медикаментів, дезинфікуючих
засобів, отрутохімікат і гербіцидів (рахунків-фактур,
товарно-транспортних накладних) та актів на їх витрачання, актів про
виконання протиепідемічних заходів, актів про виконані
будівельно-монтажні роботи, рахунків-фактур на витрати по підготовці
кадрів, бухгалтерських довідок про витрати на утримання об’єктів
соціально-побутового призначення та ін.

1.11. Страхові резерви.

На рахунку 49 “Страхові резерви” ведуть облік страхових резервів.
Рахунком 49 користуються підприємства, які відповідно до законодавства е
страховиками і у встановленому порядку формують страхові резерви.

За дебетом субрахунків 491 “Резерви незароблених премій” та 492 “Резерви
збитків” відображають суми резервів незароблених премій та резервів
збитків на минулу звітну дату в кореспонденції з субрахунками 497
“Результат зміни резервів незароблених премій” та 498 “Результат зміни
резервів збитків” відповідно.

За дебетом субрахунку 494 “Частка перестраховиків у резервах
незароблених премій” відображають суму часток перестраховиків у резервах
незароблених премій на звітну дату в кореспонденції з субрахунком 497
“Результат зміни резервів незароблених премій”.

За дебетом субрахунку 495 “Частка перестраховиків у резервах збитків”
відображають суму часток перестраховиків у резервах збитків на звітну
дату в кореспонденції з субрахунком 498 “Результат зміни резервів
збитків”.

За кредитом субрахунків 494 “Частка перестраховиків у резервах
незароблених премій” та 495 “Частка перестраховиків у резервах збитків”
відображають суму часток перестраховиків у резервах незароблених премій
та суму часток перестраховиків у резервах збитків на минулу звітну дату
в кореспонденції з субрахунками 497 “Результат зміни резервів
незароблених премій” та 498 “Результат зміни резервів збитків”
відповідно.

Щомісяця субрахунок 497 “Результат зміни резервів незароблених премій”
закривають списанням з нього суми в кореспонденції з субрахунком 703
“Дохід від реалізації робіт і послуг” рахунку 70 “Доходи від
реалізації”, а субрахунок 498 “Результат зміни резервів збитків”
закривають списанням з нього суми в кореспонденції з рахунком 79
“Фінансові результати”.

На субрахунках 493 “Інші страхові резерви” та 496 “Частка
перестраховиків в інших страхових резервах” ведуть облік всіх інших
страхових резервів (крім технічних), які формують страховики у випадках,
передбачених чинним законодавством.

2. БУХГАЛТЕРСЬКІ ВІДОБРАЖЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.

Таблиця 1

Типові операції за рахунком 40 “Статутний капітал”

Зміст господарської операції Дебет Кредит

За рахунок статутного капіталу сформовано пайовий капітал при
розпаюванні підприємства 40 41

Анульовано акції підприємства 40 45

Зменшення статутного капіталу у випадках зміни часток засновників 40 46

Зменшено статутний капітал внаслідок зменшення номінальної вартості
акцій 40 67

Частину пайового капіталу приєднано до статутного капіталу 41 40

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу 42 40

Збільшення статутного капіталу за рахунок резервного капіталу 43 40

Збільшено статутний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку 44 40

Відображення внеску за вартістю, що вказана у засновницьких документах
46 40

Збільшено статутний капітал за рахунок обміну облігацій на акції 52 40

Спрямована сума дивідендів на збільшення статутного капіталу 67 40

Таблиця 2.

Типові операції за рахунком 41 “Пайовий капітал”

Зміст господарської операції Дебет Кредит

1 2 3

Повернуто частину пайового капіталу готівкою 41 30

Повернуто частину пайового капіталу з рахунків у банку 41 31

Частину пайового капіталу приєднано до статутного капіталу 41 40

Покрито збитки за рахунок пайового капіталу 41 44

Розподілено пайовий капітал між учасниками 41 67

Одержано як внесок до пайового капіталу:

– основні засоби 10 41

– необоротні матеріальні активи 11 41

– нематеріальні активи 12 41

– довгострокові фінансові інвестиції 14 41

– капітальні вкладення 15 41

– виробничі запаси 20 41

– молодняк тварин 21 41

– малоцінні та швидкозношувані предмети 22 41

– товари 28 41

– готівку 30 41

– кошти на поточні рахунки 31 41

– поточні фінансові інвестиції 35 41

Розпайовано підприємство 40 41

Збільшення пайового капіталу за рахунок додаткового капіталу 42 41

Збільшено пайовий капітал за рахунок розподіленого прибутку 44 41

Збільшено суму пайового капіталу за рахунок списаної довгострокової
позики 50 41

Те ж за рахунок списаної короткострокової позики 60 41

1 2 3

Те ж за рахунок кредиторської заборгованості постачальників 63 41

Те ж із оплати праці 66 41

Збільшено пайовий капітал за рахунок нарахованих дивідендів учасників 67
41

Зараховано до пайового капіталу списану іншу кредиторську заборгованість
68 41

Таблиця 3.

Типові операції за рахунком 42 “Додатковий капітал”

Зміст господарської операції Дебет Кредит

1 2 3

Уцінка раніше дооцінених основних засобів 42 10

Уцінка інших необоротних матеріальних активів 42 11

Уцінка нематеріальних активів 42 12

Відображення індексації зносу основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів у зв’язку з їх до оцінкою 42 13

Списання перевищення номінальної вартості акцій за довгостроковими
фінансовими інвестиціями над вартістю їхньої реалізації 42 14

Уцінка незавершеного будівництва 42 15

Списано уцінку виробничих запасів 42 20

Списано уцінку МШП 42 22

Списано уцінку товарів 42 28

Списано уцінку поточних фінансових інвестицій 42 35

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу 42 40

Збільшення пайового капіталу за рахунок додаткового капіталу 42 41

Створено резервний фонд за рахунок додаткового капіталу 42 43

Зарахування додаткового капіталу до прибутку акціонерного товариства при
його ліквідації і розподілі майна серед учасників 42 44

Анульовано акції, що раніше були викуплені за ціною, вищою за номінальну
вартість, на суму, що перевищує номінальну вартість 42 45

Зменшення додаткового капіталу за рахунок зміни номінальної вартості
акцій 42 46

Визначення доходу за безплатно отриманими основними засобами після
їхньої повної амортизації 42 74

Індексація (дооцінка) основних засобів 10 42

Дооцінка необоротних матеріальних активів 11 42

цооцінка нематеріальних активів 12 42

Списання зносу основних засобів, що були проіндексовані, при їх вибутті
13 42

Відображення різниці між вартістю зарахованих як довгострокові фінансові
інвестиції акцій та їх номінальною вартістю 14 42

Дооцінка незавершеного будівництва 15 42

Проведено дооцінку виробничих запасів 20 42

Оприбутковано безплатно одержаний молодняк або його дооцінка 21 42

1 2 3

Проведено дооцінку МШП або безплатне отримання 22 42

Одержано безплатно напівфабрикати або їх дооцінка 25 42

Одержано безплатно готову продукцію або її дооцінка 26 42

Одержано безплатно сільськогосподарську продукцію 27 42

Одержано безплатно товари 28 42

Відображення емісійного доходу за акціями, отриманого готівкою 30 42

Відображення емісійного доходу за акціями, отриманого на рахунок у банку
31 42

Відображення дооцінки поточних фінансових інвестицій 35 42

Зараховано цільові внески і цільові надходження як додатковий капітал 48
42

Таблиця 4.

Типові операції за рахунком 43 “Резервний капітал”

Зміст господарської операції Дебет Кредит

Збільшення статутного капіталу за рахунок резервного капіталу 43 40

Погашення непокритих збитків минулих років за рахунок резервного
капіталу 43 44

Створено резервний капітал за рахунок додаткового капіталу 42 43

Створено резервний капітал за рахунок прибутку звітного року 44 43

Таблиця 5.

Типові операції за рахунком 45 “Вилучений капітал”

Зміст господарської операції Дебет Кредит

Викуплено акції власної підписки за готівку 45 30

Викуплено акції в акціонерів шляхом перерахування коштів через банк 45
31

Те ж шляхом передачі отриманих короткострокових векселів 45 34

За рахунок одержаної довгострокової позики погашена фактична вартість
часток, викуплених товариством у його учасників 45 50

Проведено обмін акцій на облігації 45 52

За рахунок одержаної короткострокової позики погашена фактична вартість
часток, викуплених товариством у його учасників 45 60

Видано вексель у рахунок погашення фактичної вартості часток, викуплених
товариством у його учасників 45 62

Продано за готівку акції, викуплені підприємством 30 45

Надійшли кошти на рахунки у банку за акції, викуплені підприємством 31
45

Анульовано акції, що раніше були викуплені, на суму номінальної вартості
40 45

Анульовано акції, що раніше були викуплені, на суму, що перевищує
номінальну вартість 42 45

Відображено заборгованість учасників за викуплені акції власної підписки
46 45

Таблиця 6.

Типові операції за рахунком 46 “Неоплачений капітал”

Зміст господарської операції Дебет Кредит

1 2 3

Повернуто готівкою кошти учасників, які відмовилися бути в засновниках
товариства 46 30

Повернуто кошти учасників, які відмовилися бути в засновниках
товариства, через банк 46 31

Відображення внеску за вартістю, що наведена у засновницьких документах
46 40

Відображена різниця між номінальною і продажною вартістю акцій 46 42

Відображено заборгованість учасників за викуплені акції власної підписки
46 45

Одержано від засновників як внески до статутного капіталу:

– основні засоби 10 46

– інші необоротні матеріальні активи 11 46

– нематеріальні активи 12 46

– цінні папери (акції) інших підприємств 14 46

– незавершене будівництво чи машини і механізми у розібраному вигляді 15
46

– виробничі запаси 20 46

– молодняк худоби 21 46

– МШП 22 46

– товари 28 46

– готівку 30 46

– грошові кошти на рахунок у банку 31 46

– одержаний короткостроковий вексель 34 46

– еквіваленти грошових коштів або інші поточні фінансові інвестиції 35
46

Зменшення статутного фонду за рахунок зміни номінальної вартості акцій
40 46

Зменшення додаткового капіталу за рахунок зміни номінальної вартості
акцій 42 46

1 2 3

Погашення довгострокової позики учасниками, яке відображають як
зменшення заборгованості за внесками у статутний капітал 50 46

Погашена учасниками заборгованість за виданим підприємством
довгостроковим векселем, у рахунок зменшення їхньої заборгованості за
внесками до статутного капіталу 51 46

Погашена учасниками заборгованість підприємства із зобов’язань за
облігаціями зменшенням їхньої заборгованості за внесками до статутного
капіталу 52 46

Погашення короткострокової позики учасниками, яке відображено як
зменшення їхньої заборгованості за внесками у статутний капітал 60 46

Оплачено учасниками виданий підприємством короткостроковий вексель у
рахунок зменшення їхньої заборгованості за внесками до статутного
капіталу 62 46

Оплачено учасниками заборгованість підприємства перед постачальниками у
рахунок зменшення заборгованості за внесками до статутного капіталу 63
46

Проведені внески до статутного капіталу за рахунок оплати праці 66 46

Проведені внески до статутного капіталу за рахунок дивідендів 67 46

Проведені внески до статутного капіталу за рахунок нарахованих відсотків
68 46

Таблиця 7.

Типові операції за рахунком 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)”

Зміст господарської операції Дебет Кредит

Збільшено статутний капітал за рахунок розподіленого прибутку 44 40

Збільшено пайовий капітал на суму відрахувань від прибутку 44 41

Створено резервний капітал за рахунок прибутку 44 43

Списана сума розподіленого прибутку звітного року або збитків минулих
років 44 44

Створення цільового фінансування і цільових надходжень за рахунок
прибутку 44 48

Нараховано премії чи дисконт за викупленими облігаціями 44 52

Відрахування у Пенсійний фонд і фонд соціального страхування із суми
розподіленого прибутку серед учасників-фізичних осіб 44 65

Нараховані дивіденди учасникам за рахунок прибутку 44 67

Списання збитків від фінансово-господарської діяльності 44 79

Покрито збитки за рахунок статутного капіталу 41 44

Зарахування додаткового капіталу до прибутку при ліквідації акціонерного
товариства і розподіл майна серед учасників 42 44

Те ж щодо резервного фонду 43 44

Покриття збитків минулих років за рахунок резервного капіталу 43 44

Списання доходів від фінансово-господарської діяльності 79 44

Таблиця 8.

Типові операції за рахунком 47 “Забезпечення майбутніх витрат і
платежів”

Зміст господарської операції Дебет Кредит

1 2 3

Списано виробничі запаси, витрачені на гарантійні ремонти 47 20

Списано витрати на проведення гарантійних ремонтів 47 23

Списано забраковану продукцію, яка продана на умовах гарантійного
ремонту 47 24

Списано напівфабрикати, витрачені на гарантійні ремонти 47 25

1 2 3

Перераховано кошти на оплату гарантійного ремонту 47 31

Відображено послуги інших підприємств на проведення гарантійного ремонту
47 63

Нарахування страхових відрахувань на суми забезпечень відпусток 47 65

Нарахування оплати праці за час відпустки 47 66

Нарахування відсотків за рахунок створених забезпечень 47 68

Зарахування створених і не використаних забезпечень до інших операційних
доходів 47 71

Здійснено відрахування для забезпечення відпусток будівельникам 15 47

Здійснено відрахування для забезпечення відпусток працівникам основного
виробництва 23 47

Здійснено відрахування для забезпечення проведення витрат майбутніх
періодів 39 47

Здійснено відрахування на додаткове пенсійне забезпечення за рахунок
заробітної плати працівників 66 47

Списано забезпечення, створені для розрахунків за іншими нарахованими
відсотками 68 47

Здійснено відрахування для забезпечення оплати відпусток працівникам на
підприємствах, які не використовують рахунки класу 9 81 47

Проведено відрахування на соціальні заходи на підприємствах, які не
використовують рахунки класу 9 82 47

Відображення забезпечень на страхові відшкодування у страхових
організаціях 84 47

Здійснено відрахування для забезпечення оплати відпусток працівникам
сфери організації виробництва і управління 91 47

Здійснено відрахування для забезпечення оплати відпусток
адміністративному персоналу 92 47

Здійснено відрахування для забезпечення гарантійних зобов’язань (3% від
суми чистого доходу від реалізації) 93 47

Здійснено відрахування для забезпечення сумнівних та безнадійних боргів
94 47

Таблиця 9.

Типові операції за рахунком 48 “Цільове фінансування і цільові
надходження”

Зміст господарської операції Дебет Кредит

1 2 3

Повернення невикористаних коштів цільового фінансування вартістю
незавершеного будівництва, здійсненого за рахунок такого фінансування 48
15

Повернуто готівкою невикористані суми цільового фінансування 48 30

Повернуто невикористані суми цільового фінансування за рахунок грошових
коштів, що знаходяться у банку 48 31

Списання дебіторської заборгованості в рахунок цільових внесків 48 37

Зараховані цільові внески і цільові надходження як додатковий капітал 48
42

1 2 3

Переоформлено цільове фінансування на довгострокову позику 48 50

Переоформлено цільове фінансування на короткострокову позику 48 60

Анулювання бюджетного фінансування 48 64

За рахунок цільового фінансування нарахована оплата праці 48 66

Зарахування цільових внесків до доходів майбутніх періодів 48 69

Зарахування цільових внесків до іншого операційного доходу 48 71

Зарахування цільових внесків до інших доходів 48 74

Передача основних засобів підприємству як цільового фінансування
(гуманітарна допомога) 10 48

Оприбуткування інших необоротних матеріальних активів як цільових
внесків чи цільового фінансування 11 48

Оприбуткування нематеріальних активів як цільових внесків чи цільового
фінансування 12 48

Надійшли основні засоби, нематеріальні активи в рахунок цільового
фінансування, які потребують монтажу чи встановлення 15 48

Оприбуткування виробничих запасів як цільових внесків чи цільового
фінансування 20 48

Оприбуткування молодняку як цільових внесків чи цільового фінансування
21 48

Оприбуткування МШП як цільових внесків чи цільового фінансування 22 48

Отримано готівкою кошти цільового фінансування 30 48

Отримано кошти цільового фінансування і цільових надходжень 31 48

Надійшли цільові внески на погашення довгострокової позики 50 48

Надійшли цільові внески на погашення короткострокової позики 60 48

Погашено заборгованість перед постачальниками і підрядниками за рахунок
цільових внесків 63 48

Відображення заборгованості за фінансовою допомогою та пільгами
ліквідаторам аварій тощо 64 48

Проведено розрахунки за іншими операціями за рахунок цільових внесків 68
48

Таблиця 10.

Типові операції за рахунком 49 “Страхові резерви”

Зміст господарської операції Дебет Кредит

Величина резервів незароблених премій, які включають частку від суми
надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що
відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату 497 491

Величина резервів збитків, що включають зарезервовані несплачені суми
страхового відшкодування за певними вимогами страхувальників 498 492

Сума часток перестраховиків у резервах незароблених премій на звітну
дату 494 497

Сума часток перестраховиків у резервах збитків на звітну дату 495 498

Сума часток перестраховиків у резервах збитків на минулу звітну дату 498
495

Закриття рахунку з прибутками 497 703

Закриття рахунку з прибутками 498 79

Сума резервів незароблених премій на минулу звітну дату 491 497

Сума резервів збитків на минулу звітну дату 492 498

Повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій). Закриття рахунку зі збитками 703 497

Закриття рахунку зі збитками 79 498

3. Висновки

Підсумовуючи курсову роботу, можна зробити такі висновки:

Власний капітал є невід’ємною частиною організації та функціонування
будь-якого підприємства.

Власний капітал підприємства визначається як різниця між його активами
та зобов’язаннями.

Власний капітал виконує такі функції:

самостійності і влади;

відповідальності і захисту прав кредиторів;

довгострокового кредитування;

фінансування ризику;

кредитоспроможності;

компенсації понесених збитків;

розподілу доходів і активів.

Складовими власного капіталу є:

статутний капітал;

пайовий капітал;

додатковий капітал;

резервний капітал;

вилучений капітал;

неоплачений капітал,

нерозподілені прибутки (непокриті збитки;

цільові надходження;

забезпечення майбутніх витрат;

страхові резерви.

Вказані елементи найшли своє відображення на рахунках IV класу, який
має назву “Власний капітал та забезпечення зобов’язань”:

На рахунку №41 “Пайовий капітал” обліковують частину вартості майна, яка
була розпайована між членами КСП, частину майна, яка не була розпайована
між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом
діяльності підприємства.

Рахунок №42 “Додатковий капітал” призначено для узагальнення інформації
про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню
номінальну вартість, а також про суми дооцінки активів та вартість
необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб,
та інші види додаткового капіталу.

Рахунок №43 “Резервний капітал” призначено для узагальнення інформації
про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно
до чинного законодавства та установчих документів за рахунок
нерозподіленого прибутку.

На рахунку №44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” ведеться
облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та
минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

На рахунку №45 “Вилучений капітал” ведеться облік вилученого капіталу, у
разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу,
анулювання (зменшення Статутного капіталу) тощо.

Рахунок №46 “Неоплачений капітал” призначено для узагальнення інформації
про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

На дебеті рахунка відображається заборгованість засновників (учасників)
господарського товариства за внесками до Статутного капіталу
підприємства, на кредиті — погашення заборгованості по внесках до
Статутного капіталу.

На рахунку №47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” ведеться
узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства
резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів, та включення
їх до витрат поточного періоду.

На рахунку №48 “Цільове фінансування і цільові надходження” ведеться
облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих
для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана
гуманітарна допомога).

Облік страхових резервів ведеться на рахунку №49 “Страхові резерви”. Цим
рахунком користуються підприємства, які відповідно до законодавства є
страховиками і у встановленому порядку формують страхові резерви.

4. Список використаної літератури

Альбом бухгалтерських проводок. –Харків: Фактор, 2000. –80 с.

Енциклопедія бухгалтерських проводок // Бізнес (Додаток). –2000. –24
липня.

Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу
“ Бухгалтерський облік”. –Тернопіль: ТАНГ, 2000. –68 с.

Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування):
навчально-методичний посібник. –Тернопіль: Карт-бланш, 2000. –288 с.

Облік по-новому: вчимося працювати // Все про бухгалтерський облік.
–2000 р. –7 червня.

Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний
посібник. –К.: Знання, 2000. –245 с.

Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України.
–Тернопіль: Лілея, 2000. –100 с.

Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку,
економічного контролю та аудиту. Підручник. –К.: КНЕУ, 2000. –260 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.
–К.: А.С.К., 2000. –784 с.

Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред.
П.Я. Хомина. –Тернопіль: Астон, 2000. –288 с.

PAGE

PAGE 28

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020