34

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Таврійська державна агротехнічна академія

Кафедра «Бухгалтерський облік і аудит»

Допустити до захисту

Керівник _________________________

(дата)

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Управлінський облік»

ТЕМА: ОБЛІК ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА
КАЛЬКУЛЯЦІЯ ЇХ СОБІВАРТОСТІ

Студентки 413 групи

Службові позначкиКурсова робота захищена

______________ оцінкою_______________

______________ Підпис керівників______

_____________________

2005

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1. Наукові основи обліку витрат і виходу промислових виробництв 5

2. Організаційно – правова характеристика ВАТ „ Молочанський
молочноконсервний комбінат” 8

3. Класифікація витрат 13

4. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв 17

4.1. Первинний облік витрат і виходу продукції 17

4.2. Особливості обліку витрат і виходу продукції промислових виробництв
21

4.3. Облік переробки молока 28

4.4. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції промислових
виробництв 29

4.5. Облік браку у виробництві 43

4.6. Облік браку у виробництві 46

5. Удосконалення обліку витрат та калькуляції собівартості продукції
промислових підприємств 50

Список використаних джерел 59

ВСТУП

Проведення економічних реформ в Україні пов’язане з вирішенням проблеми
удосконалення системи управління сільськогосподарським розвитком. Одним
із глобальних завдань, гострота якого зростає, є вирішення продовольчої
проблеми, зокрема, в частині розвитку переробного виробництва.
Забезпечення стійкого ефективного розвитку цього комплексу вимагає
нових, більш досконалих методів і форм його регулювання.

Актуальність даної курсової роботи полягає в необхідності удосконалення
функціонування агропромислового комплексу, для чого важливо правильно
організувати облік витрат на підприємстві, побудувати систему аналізу
виробничих показників та ефективний пошук резервів поліпшення
результатів діяльності. Це і обумовило вибір теми курсової роботи.

П(С) БО 16 визначає витрати як зменшення економічних вигод у вигляді
вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за рахунок
його вилучення або розподілу власниками).

На кожному аналітичному рахунку облік витрат ведуть за такими статтями:
витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, насіння та
посадковий матеріал, паливо та мастильні матеріали, добрива, засоби
захисту рослин, роботи та послуги, витрати на ремонт необоротних
активів, інші витрати на ремонт необоротних активів, інші витрати,
загальновиробничі витрати.

При підготовці курсової роботи вивчено економічний стан підприємства,
порядок калькулювання собівартості продукції та запропоновано шляхи
підвищення показників діяльності ВАТ «ММКК».

Метою курсової роботи є пошук шляхів покращення обліку витрат, що
приведе до зниження собівартості.

Для досягнення мети поставленої в курсової роботі були вирішені такі
задачі:

— опрацьовані теоретичні основи планування і прогнозування діяльності в
сільському господарстві;

— надана організаційно-правова та виробнича характеристика ВАТ «ММКК» —
визначенні і економічному обґрунтовані шляхів покращення обліку
собівартості.

Об’єктом дослідження обрано ВАТ «ММКК».

Предметом дослідження даної роботи є вивчення сучасної економічної
теорії побудови витрат на мікро рівні та її особливості у сільському
господарстві, дослідження організації економічного аналізу на прикладі
ВАТ «ММКК» та аналіз обліку витрат господарства.

1. Наукові основи обліку витрат і виходу промислових виробництв

Сьогодні багато сільськогосподарських підприємств намагаються створити
повний цикл переробки готової продукції з реалізацією кінцевому
споживачеві.

Промислова переробка сільськогосподарської продукції має великі
перспективи. Це – шлях до створення аграрно-промислових комплексів, які
є найбільш досконалою формою організації виробництва у сільському
господарстві.

Промислові виробництва організовують з метою більш рівномірного
використання робочої сили і матеріальних ресурсів протягом року і тим
самим сприяють послабленню впливу сезонності сільського господарства.

Сировиною для промислових підприємств є продукція сільськогосподарського
виробництва.

Розміри промислового виробництва залежать від наявності сировини,
ступеня зайнятості робочої сили, потреби у виробах
сільськогосподарського підприємства і перспектив їх реалізації. (4)

Як правило, промислові виробництва невеликі за обсягом і облік в них
ведеться за спрощеною системою. Проте, деякі сільськогосподарські
підприємства мають великі промислові виробництва з високим технічним
рівнем і сучасною технологією. Основними завданнями обліку в
промисловому виробництві є:

1. Правильне відображення випуску продукції за кількістю, якістю та
асортиментом;

2. Точне і своєчасне відображення в обліку витрат виробництва;

3. Визначення собівартості продукції, її рентабельності і результатів
діяльності промислового підприємства.

Існує багато тлумачень щодо обліку витрат та виходу продукції. Так,
починаючи з 19 століття, коли виникла теорія обліку витрат, проблемам
класифікації витрат приділялась значна увага.

У 1887 році було опубліковано перше видання теоретичної праці англійців

Дж. М. Феса та Еміля Герсе » Виробничі рахунки: принципи і практика їх
ведення». Відкриття цих вчених полягало у тому, що вони запропонували
поділяти всі витрати на фіксовані і змінні. При цьому вважалось, що
зміна фіксованих витрат не залежить від різних господарських операцій
або обсягу виробленої продукції. (3)

За тлумаченням П.І. Рейнбота до прямих витрат відносяться: матеріали,
заробітна плата, амортизація. Інші витрати розглядаються як загальні і в
кінці року розподіляються пропорційно до суми оборотних коштів.

Термін «прямі і не прямі витрати» вперше був введений Е.Е.
Фельдгаузеном.

Російські вчені зробили значний внесок до розробки структури
калькуляційних статей. До складу собівартості О.І. Гуляєв включав:
матеріали, заробітна плата, амортизація, затрати механічної та
електричної сили.

У 1908 році В.І. Ліхачев в своєму «Підручнику фабрично-заводського
рахівництва» зазначив, що собівартість продукції складається з наступних
елементів: витрат постійного капіталу, витрат оборотного капіталу та
винагороди за працю робітників.

Першу систему порівняння фактичних витрат з нормованими створи в у 1889
році присяжний бухгалтер Дж.П. Нортон.

Дж. Манну у 1891 році класифікував накладні витрати, як витрати,
пов’язані із закупівлею сировини, реалізацією готових виробів, процесом
виробництва.

Американські вчені Ч.Т. Хоригрен, Дж. Фостер зазначають, що
бухгалтерська література з обліку часто помилково розділяє бухгалтерські
системи калькулювання на три взаємовиключаючі методи (позамовний,
попроцесний і нормативний). Така класифікація некоректна, бо нормативний
облік може бути використаний в широкому спектрі організацій і умов в
поєднанні з іншими методами виробничого обліку, позамовним або будь-яким
іншим. (9)

Виникнення системи «стандарт-кост» пов’язують із Г. Емерсоном, який
виділяв три принципи: належність, повноваження, баланс

Існує ще безліч пропозицій, тверджень, теорій по обліку витрат та
калькулюванні собівартості, і кожна з них є по–своєму унікальна.

2. Організаційно – правова характеристика ВАТ „ Молочанський
молочноконсервний комбінат”

Відкрите акціонерне товариство „Молочанський молочноконсервний комбінат”
знаходиться в західній частині Токмацького району Запорізької області.
Територія підприємства розташована на лівому березі р. Молочна і
приєднана до північно-західної частини м. Молочанськ на відстані 1,5 км
від центра міста. Підприємство знаходиться у 90 км від обласного центра
м. Запоріжжя та у 18 км від районного центра м. Токмак. Найближчою
залізничною станцією є станція „ Молочанськ ”, яка знаходиться на
магістралі Донецьк-Нова Каховка Придніпровської залізничної дороги на
відстані 2 км від підприємства.

Загальна промислова площа підприємства складає 2,97 га. Рельєф спокійний
з загальним схилом у західному напрямку. Ґрунти сірі суглинисті,
ґрунтові води знаходяться на глибині 1,5 м. Для забезпечення
підприємства водою існує 2 артезіанських свердловини.

Управління підприємством здійснюється у відповідності з статутом
підприємства на поєднанні прав засновника та уповноваженого ним на
проведення господарської діяльності керівника (директора) Підприємства.

Засновник підприємства:

· вносить зміни і доповнення до Статуту Підприємства?

· має право поєднувати функції директора з правами засновника?

· призначає директора підприємства?

· приймає рішення про припинення діяльності підприємства, призначає
ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс.

Директор підприємства:

· самостійно розв’язує усі питання діяльності Підприємства, за винятком
тих, що віднесені Статутом Підприємства до компетенції засновника
підприємства?

· визначає напрямки діяльності підприємства, затверджує його плани і
звіти про їх виконання?

· визначає організаційну структуру підприємства?

· визначає та затверджує порядок розподілу прибутку підприємства та
покриття збитків?

· приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх
підприємств, філій та представництв?

· визначає порядок та умови залучення працівників для діяльності
підприємства?

· призначає (приймає на роботу) та звільняє працівників підприємства?

· затверджує річні та поточні результати діяльності підприємства, у тому
числі і його дочірніх структур?

· виносить про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб
підприємства?

· визначає умови праці у підприємстві??

· укладає договори (угоди) від імені підприємства?

· затверджує внутрішні документи підприємства, які регулюють окремі
сторони його діяльності?

· вирішує інші питання, які виникають в процесі діяльності підприємства?

· вправі без доручення здійснювати дії від імені підприємства?

· відкриває в установах банків поточні та інші рахунки підприємства?

· здійснює свої права і повноваження самостійно або через уповноважених
ним осіб.

Головна діяльність підприємства – виробництво сухих молочних консервів
та продукції з незбираного молока в асортименті, а саме виробництво
питного молока, сметани, кефіру, ряжанки, сиру, вершкового масла, сухого
та знежиреного молока, а також вершків сухих.

Підприємство існує понад 50 років. Будівництво почалося в кінці 1946
року. Воно відновлювалося та реконструювалося на базі використання
напівзруйнованих кам’яних будівель колишнього парового млина, а 29
квітня 1950 року підприємство випустило свою першу продукцію – 700 кг
сухого молока.

Проектна потужність підприємства становила 800 т. сухого молока на рік.
Потужності підприємства постійно зростали. За перший рік свого існування
підприємство переробило 16 млн. 200 т. молока та виробило 820 т. сухого
молока, 288 т. цільномолочної продукції та 294 т. вершкового масла.

Внаслідок збільшення закупівлі молока, технічного переозброєння та
модернізації устаткування виробництво продукції постійно зростало. Так у
1988 році – самому продуктивному в історії підприємства – було закуплено
90 млн.651 тонна молока та вироблено 4 млн.963 тонни сухих молочних
консервів, 12 млн.32 тонни цільномолочної продукції та 1 млн.340 тонн
вершкового масла.

До складу підприємства належать: консервний цех, цільномолочний цех, цех
по розливу мінеральної води, цехи допоміжного виробництва, сантехнічні
об’єкти, котельня, градирня, гараж, комори, приміщення заводоуправління,
три фірмові магазини, які розташовані на території Токмацького та
Чернігівського районів, а також дві філії – Чернігівський молочний
завод, який знаходиться у смт. Чернігівка та Великобілозірський молочний
завод, який розташований у с.В. Білозірка.

У теперішній час ВАТ „Молочанський молочноконсервний комбінат” прагне
збільшення випуску продукції. Ще у квітні 2002 року в експлуатацію
ввійшов цех по розливу мінеральної води, а також планується переробка
соєвого білку для харчових та кормових цілей.

Сировиною для переробних підприємств молочної промисловості є молоко.
Тому стан сировинної бази у регіоні – це найсуттєвіший показник для
ефективного виробництва продукції молочної промисловості. Нажаль, наразі
стан тваринницького підкомплексу дуже тяжкий, що має свої причини, тому
виникає жорстка конкуренція за постачальників сировини. ВАТ
„Молочанський молочноконсервний комбінат” має достатньо довгу історію
існування та добре налагоджені зв’язки як із постачальниками сировини,
так і з покупцями кінцевої продукції. Основні регіони постачання
сировини з розподілом на сільськогосподарські підприємства та особисті
селянські господарства за 2004 рік та кількість молока, отриманого від
них представлено у наступній таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Основні постачальники сировини ВАТ „ММКК” по регіонах за 2004 рік

РегіониОсобисті селянські господарстваСільськогос — подарські
підприємстваРазом, т. Структура постачальників сировини,%т. %т.
%Токмацький5255,6617,241994,
1916,737249,8517,10Мелітопольський488,331,6068,130,57556,451,31Дніпропет
ровський5552,8418,21—5552,8413,10Веселівський1515,264,97433,863,641949,
124,60Оріхівський869,442,85673,
205,651542,643,64Михайлівський2284,687,49654,705,492939,386,93Чернігівсь
кий4971,5816,31172,791,455144,3712,13Приморський503,951,65113,710,95617,
651,46Велико-Білозірський4922,0516,141474,8412,386396,8915,09Бердянський
1129,583,712840,7523,843970,339,36Приазовський563,221,85569,064,781132,2
82,67Новомиколаївський218,690,72—218,690,52Василівський356,441,1728,120
,24384,560,91Гуляй-Польський199,750,6611,790,10211,540,50Вільнянський—4
19,533,52419,530,99Кам’янка-Дніпровський—55,560,4755,560,13Куйбишевськи
й—2406,9620, 202406,965,68Пологи1655,455,43—1655,453,90Разом
30486,9110011917,1810042404,09100

На основі даних таблиці можемо визначити, що підприємство має широке
коло постачальників сировини (обслуговується 18 регіонами). В свою чергу
визначили, що питома вага у постачанні молока особистими селянськими
господарствами майже втричі більша ніж сільськогосподарськими
підприємствами. Найбільшу питому вагу у структурі постачанні молока по
регіонах займають: Токмацький, Великобілозірський, Дніпропетровський та
Чернігівський регіони, відповідно 17,10; 15,09; 13,10 та 12,13
відсотків. Це пов’язано з тим, що у с. Велика Білозірка та смт.
Чернігівка знаходяться філії цього підприємства, що є основними пунктами
прийому сировини.

3. Класифікація витрат

Управлінський облік передбачає створення детальної класифікаційної схеми
витрат. Класифікація витрат — це поділ витрат на класи на основі певних
загальних ознак об’єктів і закономірних зв’язків між ними.

Витрати – це використані у процесі виробництва різні речовини і сили
природи на виготовлення нового продукту праці. В умовах товарного
виробництва грошовий вираз суми витрат на виготовлення конкретного
продукту називають собівартістю. Зміст терміну витрат і собівартістю
поєднується в понятті витрати виробництва. (3)

Визначення витрат. Згідно з П(С) БО 16 „Витрати” витратами визнаються:

— витрати відображуються в бухгалтерському обліку одночасно зі
зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.

— витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або
збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення
або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно оцінені.

— витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визначенням
доходу, для отримання якого вони здійснені.

— витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду,
відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були
здійснені.

— якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох
звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу
його вартості між відповідними звітними періодами.

Витратами не визнаються:

— попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.

— погашення одержаних послуг.

— інші зменшення активів або збільшення зобов’язань, що не відповідають
ознакам, наведеним у пункті 6 Положення (стандарту).

— витрати, які відображуються зменшенням власного капіталу відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Завдання обліку витрат є:

1. скорочення витрат шляхом порівняння фактичних витрат з витратами,
передбаченими кошторисі;

2. збалансування виробництва по підрозділах, щоб підтримувати
рівномірний потік матеріалів;

3. забезпечення повних, точних даних про діяльність підприємства;

4. розподіл накладних витрат.

Якість облікових даних про витрати оцінюється адміністрацією
підприємства з позиції їх придатності для прийняття управлінських
рішень. (10)

Випуск готової продукції, яка призначена для реалізації, і одержання
прибутку є головною метою виробничої діяльності підприємства. В процесі
виробництва формуються витрати на виробництво продукції і її виробнича
собівартість.

Витрати виробництва класифікують за: складом, економічним змістом,
характером участі у виробництві, способом віднесення на собівартість
продукції, відношенням до обсягу виробництва.

За складом витрати бувають простими (одноелементними) і комплексними
(складними). До простих витрат належать такі, як за економічним змістом
не поділяються на складові частини, наприклад вартість кормів,
амортизація основних засобів, заробітна плата робітників тощо.
Комплексні витрати складаються з кількох елементів. Так, вартість
поточного ремонту складається з вартості матеріалів, запасних частин,
зарплатні тощо.

За економічним змістом витрати поділяють на витрати живої і уречевленої
праці. До витрат живої праці належать витрати на оплату праці,
нарахування на заробітну плату по соціальному страхуванню тощо.

До витрат уречевленої праці належать вартість використаних у процесі
виробництва оборотних засобів і вартість використаних у процесі
виробництва основних засобів. (4)

За характером участі у виробництві розрізняють основні і накладні
витрати. Основні витрати безпосередньо пов’язані з процесом виробництва.
Це витрати на оплату праці робітників, зайнятих на виробництві
продукції, вартість витраченого насіння, кормів, амортизація основних
засобів тощо. Накладні витрати у свою чергу поділяють на
загальновиробничі і загальногосподарські. До загальновиробничих належать
витрати, зумовлені організацією і управлінням окремою галуззю
виробництва або виробничим підрозділом. Їх включають у собівартість
продукції тільки певної галузі виробництва. загальногосподарські витрати
пов’язані з обслуговуванням і управлінням господарством в цілому. Їх
включають у собівартість всіх видів продукції.

За способом віднесення на собівартість продукції витрати поділяють на
прямі і непрямі. До прямих належать витрати, пов’язані з виробництвом
тільки одного виду продукції. Їх безпосередньо відносять на вироблену
продукцію. Так, вартість насіння пшениці відносять тільки на
собівартість пшениці, вартість кормів, згодованих птиці, — тільки на
собівартість продукції птахівництва. Непрямі витрати пов’язані одночасно
з виробництвом кількох видів продукції, і тому їх включають у
собівартість кожного виду продукції шляхом розподілу. Більшість основних
витрат є прямими, а всі накладні витрати – непрямими.

За відношенням до обсягу виробництва витрати поділяють на змінні і
умовно постійні. Змінні витрати безпосередньо залежать від обсягу
виробництва. Наприклад, чим більша площа посіву, тим більше потрібно
висівати насіння. Умовно – постійні витрати не залежать або майже не
залежать від обсягу виробленої продукції чи виконаних робіт
(адміністративно — управлінські витрати, амортизація основних засобів
тощо).

Класифікація виробничих витрат зумовлює організацію бухгалтерського
обліку. Так, для обліку кожного виробництва планом рахунків передбачено
окремий синтетичний рахунок, по дебету якого протягом року відображають
прямі витрати, а по кредиту – вихід продукції. Щоб забезпечити облік за
статтями витрат, для кожного виду продукції передбачено спеціальні
реєстри аналітичного обліку. (14)

4. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв

4.1. Первинний облік витрат і виходу продукції

Виробництво продукції (робіт і послуг) пов’язане з певними витратами або
витратами. У процесі виробництва продукції затрачається праця,
використаються кошти праці, а також предмети праці. Всі витрати
підприємства на виробництво й реалізацію продукції, виражені в грошовій
формі, утворять собівартість продукції. Собівартість — найважливіший
показник ефективного використання виробничих ресурсів.

Ціль обліку витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції
укладається у своєчасному, повнім і достовірному визначенні фактичних
витрат, пов’язаних з виробництвом і збутом продукції, вирахуванні
фактичної собівартості окремих видів і всієї продукції, контролі за
використанням ресурсів і коштів. Безперервний поточний облік витрат у
місцях виникнення витрат, повсякденного виявлення можливих відхилень від
установлених норм, причин і винуватців цих відхилень повинен
задовольняти вимогам оперативного керування виробництвом.

В основі організації обліку витрат на виробництво лежать наступні
принципи:

· документування витрат і повне їхнє відбиття на рахунках обліку
виробництва;

· угруповання витрат по обсягах обліку й місцям їхнього виникнення;

· погодженість об’єктів обліку витрат з об’єктами калькулювання
собівартості продукції, показників обліку фактичних витрат — з
нормативними, плановими й т буд.;

· доцільність розширення кола витрат, що ставляться на об’єкти обліку по
прямому призначенню;

· локалізація витрат, викликуваних виготовленням певної продукції;

· здійснення оперативного контролю за витратами виробництва й
формуванням собівартості продукції.

Склад витрат, які включаються в собівартість продукції визначений
Законом “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12. 1994р.

Витрати, що включають у собівартість продукції, групуються відповідно до
їхнього економічного змісту по наступних елементах: матеріальні витрати
(за винятком вартості оборотних відходів; витрати на оплату праці;
відрахування на соціальні заходи, амортизацію основних фондів; інші
витрати.

Вартість матеріальних ресурсів по елементі матеріальні витрати
формується виходячи із цін їхнього придбання без обліку ПДВ, за винятком
випадків, коли це передбачено законодавчими актами (включаючи сплату
відсотків за кредит, надаваний постачальником цих ресурсів, націнок
(надбавок), комісійних винагород, сплачених постачальницьким
організаціям, вартості послуги, мита й митного збору, витрат на
транспортування, зберігання й доставку, які здійснюються сторонніми
організаціями).

У вартість матеріальних ресурсів включаються також витрати підприємств
на придбання впакування й тари, крім дерев’яної й картонної, отриманої
від постачальників матеріальних ресурсів за винятком вартості цієї тари
за ціною її можливого використання в тих випадках, коли ціни на них
установлені окремо понад ціну на ці ресурси.

З витрат на матеріальні ресурси, які включаються в собівартість
продукції, віднімається вартість поворотних відходів. Поворотні відходи
— це залишки сировини й матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв й інших
видів матеріальних ресурсів, які утворилися в процесі виробництва
продукції (робіт, послуг) і втратили повністю або частково споживчі
властивості початкового ресурсу, і тому використаються з підвищеними
витратами (зниження виходу продукції) або зовсім не використаються по
прямому призначенню.

До матеріальних витрат ставиться вартість:

· сировини й матеріалів, які здобуваються в сторонніх підприємств й
організацій, і входять до складу виготовленої продукції, становлячи її
основу, або є необхідним компонентом при виготовленні продукції (робіт,
послуг);

· покупних матеріалів, які використаються в процесі виробництва
продукції (робіт, послуг) для забезпечення нормального технологічного
процесу й упакування продукції або використаються для інших виробничих і
господарських потреб;

· покупних комплектуючих коштів і напівфабрикатів, що підлягають монтажу
або додатковій обробці на даному підприємстві;

· робіт і послуг виробничого характеру, які виконуються сторонніми
підприємствами або структурними підрозділами підприємств і не ставляться
до основного виду діяльності;

· використовуваної природної сировини в частині відрахувань на
геологорозвідувальні й геологопошукові роботи, рекультивацію земель,
включаючи витрати на оплату робіт з рекультивації земель, які
здійснюються спеціалізованими підприємствами, плату за деревину, продану
на пні, плату за воду, що вибирається промисловими підприємствами з
водогосподарчих систем у межах установлених лімітів, відшкодування в
межах нормативів втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні
вгідь для розширення видобутку мінеральної сировини;

· придбаного в сторонніх підприємств й організацій якого-небудь палива,
що використається в технологічних цілях на виробництво всіх видів
енергії, опалення виробничих приміщень, транспортні роботи, пов’язані з
обслуговуванням виробництва власним транспортом;

· придбаної енергії всіх видів, що використається на технологічні,
енергетичні й інші виробничі потреби підприємства;

· втрат від недостачі матеріальних цінностей у межах норм природних
втрат.

Організація обліку витрат матеріалів у виробництві починається з
відпустки їх безпосередньо на робочі місця для виготовлення продукції.
Організація обліку використання матеріалів залежить від ряду факторів,
зокрема характеру виробництва, видів виробничого встаткування, змінності
роботи, порядку подачі матеріалів на робочі місця (через комори або
минаючи їх). Тому в кожному окремому випадку потрібен індивідуальний
підхід до організації обліку використання матеріалів залежно від
конкретних виробничих умов. Для обліку витрати матеріалів по напрямку
витрат застосовують різні способи документування: інвентарний і
партійний. При інвентарному способі документування витрати матеріалів
фактична витрата матеріалів на виробництво обчислюється з урахуванням
залишків, не використовуваних на початок і кінець місяця. Із цією метою
наприкінці звітного періоду провадиться інвентаризація залишків
матеріалів. Для визначення фактичної витрати матеріалів провадиться
розрахунок: до початкового залишку додаються відпущені матеріали й
віднімаються кінцеві залишки матеріалів. (16)

Витрати, пов’язані з виробництвом і збутом продукції (робіт, послуг),
при плануванні, обліку й калькулюванні собівартості групуються по
статтях витрат. Перелік статей витрат, їхній склад і методи поділу по
видах продукції (робіт, послуг) визначаються галузевими інструкціями з
питань планування, обліку й калькуляції собівартості продукції (робіт,
послуг) з урахуванням характеру й структури виробництва. Витрати на
виробництво продукції включаються в собівартість продукції того звітного
періоду, до якого вони ставляться, не залежно від часу оплати —
попередньої (оренда) або наступної. Окремі види витрат по яких неможливо
точно встановити, до якого калькуляційного періоду вони ставляться, а
також витрати в сезонних галузях промисловості включаються у витрати
виробництва в кошторисно-нормативному порядку.

4.2. Особливості обліку витрат і виходу продукції промислових виробництв

До основного виробництва в сільському господарстві відносять переробні
виробництва, які виробляють промислову продукцію (цеглу, черепицю,
пиломатеріали, продукцію переробки сільськогосподарської сировини, забою
худоби і птиці тощо).

До промислових виробництв належать цехи для виробництва комбікормів
(кормових сумішок, трав’яного борошна тощо); млини, крупорушки
(вироблення борошна, крупи, дерті й інших продуктів переробки зерна);
цехи для переробки овочів, плоді, картоплі (виготовлення консервів,
соків, соління, квашення овочів, сушіння плодів тощо); цехи для
переробки олійних культур (вироблення олії, макухи); виноробне
виробництво; виробництво молочної продукції (масла, сиру); забій худоби
на м’ясо, переробка м’яса, виготовлення напівфабрикатів, тощо; цехи для
первинної обробки льону і луб’яних культур; інші виробництва
(виготовлення цегли, черепиці, вапна й інших будматеріалів, розпилювання
лісоматеріалів, добування щебеню та ін. Зазначені промислові виробництва
є об’єктами аналітичного обліку на субрахунку 233 «Промислове
виробництво».

Витрати промислового виробництва залежно від його типу можуть
обліковуватися кількома методами: попроцесним, позамовним,
попередільним.

Попроцесний (простий) метод обліку витрат застосовується головним чином
в нескладних переробних виробництвах. При цьому методі, витрати
відносяться безпосередньо на той об’єкт обліку, за яким калькулюється
собівартість. Відповідно до кожного такого виробництва відкривають
аналітичний рахунок, на якому відображують всі витрати на виробництво і
весь вихід продукції. В сільському господарстві цей метод обліку
застосовується у виробництві по заготівлі будівельних матеріалів
(кар’єри), переробці соняшнику, зерна, фруктів, овочів і т.п.

Позамовний метод обліку витрат на виробництво застосовують переважно на
індивідуальних та дрібносерійних виробництвах. Об’єктом обліку при
використанні цього методу є окреме індивідуальне замовлення, окремий
контракт (проект) або партія продукції, яка складається з ідентичних
зразків, що проходять однаковий технологічний процес виготовлення.
Відповідно при цьому методі відкриття аналітичних рахунків і калькуляція
собівартості проводиться по кожному замовленню або партії виробів.
Витрати по замовленням (партіям виробів), виготовлення яких не
закінчено, вважається незавершеним виробництвом.

Попередільний метод обліку витрати (від слова переділ) — певна
сукупність технологічних операцій, внаслідок яких отримують конкретну
продукцію, готову для використання чи продажу, на виробництво
використовується у виробництвах, де продукції одержується внаслідок
послідовної переробки вихідної сировини по окремих стадіях (переділах)
па безперервній основі. Наприклад, в цегельному виробництві виділяються
переділи: заготівля глини, виготовлення сирцю, сушіння, випалювання
Цегли. Власне по цих переділах відкривають аналітичні рахунки по обліку
витрат і виходу продукції. (13)

Облік витрат у промислових виробництвах ведуть за такою номенклатурою:
витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; сировина і
матеріали (без зворотних відходів); роботи та послуги, витрати на
утримання основних засобів; інші витрати; витрати на організацію
виробництва й управління. На статті «Витрати на оплату праці»
відображують основну оплату праці, нараховану працівникам, які
обслуговують технологічний процес у цьому виді промислового виробництва,
додаткову оплату праці (оплату чергових і додаткових відпусток,
компенсацій за невикористану відпустку, пільгових годин підлітків оплату
за виконання державних і громадських доручень, винагороду за вислугу
років тощо). Дебетують субрахунок 233, кредитують рахунок 66 (81).

На статті «Відрахування на соціальні заходи» обліковують внески в
установлених розмірах від основної і додаткової заробітної плати органам
соціального страхування та до Пенсійного фонду. Дебетують субрахунок
233, кредитують рахунок 65 (82).

У статті «Сировина і матеріали» обліковують витрати на сировину і
матеріали, які є основою виготовлення продукції або необхідним її
компонентом (наприклад, у виробництві комбікормів — вартість зерна і
зерно сумішок та ін.; на млинах — вартість зерна; в первинній обробці
льону і луб’яних культур — вартість соломи і трести; у виноробстві —
вартість винограду, плодів ягід, виноматеріалів, спирту-ректифікату,
цукру, лимонної кислоти тощо; на забійних майданчиках — вартість худоби
і птиці; у виробництві молокопродуктів — вартість молока, цукру,
ваніліну тощо; в лісопильному виробництві — вартість лісу; в цегельному
і черепичному виробництві — вартість глини, піску).

Сільськогосподарську сировину власного виробництва (молоко, зерно,
овочі, плоди, худобу тощо), використовувану для переробки у промислових
виробництвах, оцінюють за фактичною вартістю. На вартість списаної
сировини для переробки дебетують субрахунок 233 і кредитують рахунки 20,
21, 25, 27 (80).

На статтю «Роботи і послуги» відносять вартість робіт і послуг,
виконаних допоміжними виробництвами, іншими підприємствами й
організаціями, для виробничих потреб промислових виробництв. Тут же
відображують витрати на виробіток енергії для виробничих потреб
промислових виробництв: енергії власних електростанцій, компресорного
устаткування для вироблення холоду, котелень, не з’єднаних із
центральною котельнею; енергії, одержаної від інших підприємств.
Дебетують субрахунок 233 і кредитують рахунки 23, 63, 68 та ін. (84).

На статті «Витрати на утримання основних засобів» відображують суми
відповідних нарахувань по основних засобах промислових виробництв.
Дебетують субрахунок 233, кредитують рахунок 13 (83). На цій же статті
відображують вартість палива, витраченого на роботу машин, механізмів та
інших основних фондів промислових виробництв; вартість будматеріалів,
використаних на ремонт будівель і споруд господарським способом,
вартість запчастин, використаних для заміни спрацьованих частин машини й
інших об’єктів при проведенні ремонту основних Засобів промислових
виробництв за межами ремонтно-механічної майстерні.

Дебетують субрахунок 233, кредитують рахунок 20 (80). У витратах
відображують також суми амортизаційних відрахувань по основних засобах,
нематеріальних активах і інших необоротних активах, які використовуються
в промислових виробництвах.

На статтю «Інші витрати» відносять страхові платежі по основних засобах
промислових виробництв, дебетуючи субрахунок 233 і кредитуючи рахунок 65
(84). На цій же статті відображують витрати на відрядження (дебет
субрахунку 233, кредит рахунка 372), а також втрати від браку, списані
по забракованій продукції, вартість сировини і матеріалів, зіпсованих
під час налагодження обладнання або понад встановлені норми. Попередньо
витрати по виправленню браку, а також вартість самого браку
Загромаджують на рахунку 24. Списання втрат від браку на собівартість
продукції відображують на дебеті субрахунку 233 і кредиті рахунка 24.

По статті «Витрати на організацію виробництва й управління» обліковують
цехові витрати, а також загально виробничі витрати в установленому
порядку. Попередньо ці витрати нагромаджують за статтями витрат на
рахунку 91, а потім розподіляють і відносять на цю статтю комплексно:
дебет субрахунку 233 і кредит рахунка 91.

На кредиті субрахунку 233 відображують за плановою собівартістю протягом
року вихід продукції промислових виробництв І у кореспонденції з дебетом
рахунків:

26 «Готова продукція» — на вартість готової продукції, призначеної для
реалізації;

201 «Сировина і матеріали» — на вартість продукції, оприбуткованої як
сировина і матеріали тільки для власного виробництва;

205 «Будівельні матеріали» — на вартість продукції, оприбуткованої як
будівельні матеріали;

208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» — на вартість
продукції, оприбуткованої як корми.

В кінці року за встановленою методикою визначають фактичну собівартість
виробленої промислової продукції і планову собівартість коригують до
фактичного рівня.

Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв відображуються на
аналітичних рахунках в розрізі вищеназваних статей витрат на підставі
типових і специфічних для цієї підгалузі первинних документів.

Підставою для списання сировини і матеріалів на витрати промислових
виробництв є накладні, товарно-транспортні накладні на відправку молока
і молочних продуктів, акти на вибуття худоби та птиці, лімітно-забірні
карти тощо. На млинах приймання зерна для переробки оформлюють помольною
квитанцією. Всі ці документи є підставою для ведення Журналу обліку
робіт і витрат.

Суми нарахованої оплати праці працівників, безпосередньо зайнятих в
технологічному процесі промислового виробництва відображують в щоденних,
недільних або разових нарядах на відрядну роботу (індивідуальних та
бригадних), облікових листах праці та виконаних робіт, табелях обліку
робочого часу.

Дані первинних документів про витрати кожного промислового виробництва,
згруповані в Журналі обліку робіт і витрат, використовують також для
складання зведених документів з обліку витрат та виходу готової
продукції. Так, на сепараторних пунктах складають Відомість переробки
молока й молочних продуктів. В другому розділі цієї відомості
відображують дані про надходження продукції. В цехах по забою птиці
складають Виробничий звіт про переробку птиці та вихід продукції, в
якому щодня на підставі актів про забій птиці відображують поголів’я і
живу масу птиці, що надійшла для забою, а також вихід м’яса від забою. В
інших промислових виробництвах складають Звіт про переробку продукції.
Він також має два розділи: в першому показують кількість фактично
використаної сировини, матеріалів і тари, а також витрати за нормами на
фактичний вихід готової продукції, а у другому — фактичний вихід
продукції у фізичних та умовних одиницях.

Для оформлення виготовленої продукції промислових виробництв
застосовують такі первинні документи. Пиломатеріали (дошки, тес,
обаполок) оформляють спеціальною відомістю, яку складає бригадир або
майстер пилорами. У неї записують кількість одержаних пиломатеріалів за
їх видами і сортами. Цеглу оприбутковують на підставі акта, де
зазначають кількість цегли-сирцю, закладеної на випалювання, час
закладення до печі, кількість готової цегли (цілої і бою). Акт складають
на кожну окрему партію цегли, одержану з випалювання. Переробку овочів,
плодів, ягід оформлюють Звітом про переробку продукції. На склад цю
продукцію відправляють і оприбутковують за Накладними
внутрігосподарського призначення.

У ВАТ «ММКК» облік витрат на рахунку 23 «Виробництво» по субрахунку 3
«Промислове виробництво» ведуть за видами виробництв і статтями витрат.
На кожне виробництво відкривають окремий аналітичний рахунок. На заводі
при виробництві вершкового масла можна виділити декілька фаз: переробка
молока на вершки, вершків на масло. З молока, крім того, виготовляють
сири, а із знежиреного молока — знежирений сир. Відповідно будують і
аналітичний облік.

На рахунках переробки продукції тваринництва обліковують переробку
молока і молокопродуктів, виготовлення вощини тощо.

На рахунках інших промислових виробництв обліковують витрати на
добування торфу, щебеню, бутового каміння, вапна, виробництво цегли,
черепиці, перекриттів та інших будівельних матеріалів, витрати по
лісорозробкам і розпилюванню лісоматеріалів тощо. (4)

Закриття аналітичних рахунків у складі субрахунку 233 «Промислове
виробництво» повинно відбуватися у взаємозв’язку із закриттям
аналітичних рахунків. При цьому дотримується певна послідовність:

1. Розподіляються загальновиробничі витрати промислових виробництв, якщо
вони обліковуються на окремих аналітичних рахунках в складі субрахунку
233 «Промислове виробництво», на субрахунку 913 «Загальновиробничі
витрати промислових виробництв», При цьому базою для розподілу по
промисловим виробництвам, що переробляють сільськогосподарську сировину,
є витрати без вартості сировини, а по виробництвах, що переробляють
промислову сировину, — пряма заробітна плата виробничих робітників,

2. Закриваються аналітичні рахунки по обліку витрат на перелому
продукції рослинництва: виробництво трав’яного борошна, гранул,
комбікормів, переробка зерна на дерть. Це потрібно зробити до закриття
аналітичних рахунків з обліку витрат в тваринництві, так як така
продукція може бути використана в якості корму в тваринництві.

3. Аналітичні рахунки з обліку витрат на переробку продукції
тваринництва закриваються після визначення фактичної собівартості
продукції, тобто після закриття аналітичних рахунків з обліку витрат в
тваринництві.

4. Аналітичні рахунки, не пов’язані з обліком витрат по переробці
сільськогосподарської продукції (цегляне, черепичне, лісопильне та інші
виробництва), закриваються залежно від конкретних умов виробництва. Якщо
будівельні матеріали, одержані від власного промислового виробництва,
використовуються на потреби основних галузей, то аналітичні рахунки по
обліку витрат на виробництво будівельних матеріалів повинні закриватись
в першу чергу.

Таким чином, закриття аналітичних рахунків до рахунку 233 «Промислове
виробництво» здійснюють з врахуванням внутрішнього обороту і дотриманням
тих же принципів, що і по рахунку 234 «Допоміжні виробництва»,
відповідно до правил: від виробництв з максимумом наданих послуг до
виробництв з максимумом одержаних послуг.

4.3. Облік переробки молока

Облік переробки молока на молокопродукти — вершки, масло вершкове, сир,
кефір, кисляк тощо — залежить від розмірів і характеру виробництва. При
незначних розмірах останніх облік ведуть в цілому за виробництвом, тобто
всі витрати обліковують на одному аналітичному рахунку. Собівартість
окремих видів продукції в цьому випадку визначають на основі розподілу
загальної суми облікованих витрат на окремі види продукції пропорційно
їх вартості за цінами реалізації.

Якщо господарство здійснює переробку молока постійно і має свій
молокозавод, то облік витрат ведуть за технологічними переділами.
Наприклад, переробка молока на масло складається з двох стадій
(переділів):

· переробка молока на вершки і переробка вершків на масло, з відкриттям
на кожен переділ аналітичного. рахунку. Окремо обліковують
загальновиробничі витрати. Основні витрати і загальновиробничі витрати
на переробку молока обліковують за встановленою номенклатурою статей.

Собівартість молочної продукції розраховують на основі облікових даних
про витрати і вихід продукції по кожній стадії виробництва. На першому
переділі розраховують собівартість вершків. Для цього із загальної суми
витрат на даному переділі (включаючи суму витрат на організацію і
управління виробництвом) вираховують вартість знежиреного молока за
цінами реалізації; отриману суму відносять на кількість одержаної
основної продукції — вершків. При цьому може визначатися собівартість
вершків різної жирності (10, 20% тощо).

На другій стадії розраховують собівартість вершкового масла. Для цього
із облікованої суми витрат на даному переділі, включаючи вартість
вершків і розподілені витрати на організацію і управління виробництвом,
вираховують вартість побічної продукції (маслянки) за цінами реалізації
або планової собівартості при використанні в своєму господарстві, а суму
витрат, що залишилася, відносять на одержану основну продукцію —
вершкове масло.

У виробництві по переробці молока важливе значення має постійний
контроль за витратами молочної сировини (молока, вершків тощо) і виходом
готової продукції. Для цього призначені Відомості переробки молока і
молочних продуктів.8 них в хронологічному порядку реєструють надходження
молочної сировини в переробку, найменування одержаних з переробки
продуктів, їх кількість і вміст жиру. Оборотну сторону відомості
використовують для обліку робочого часу і підрахунку заробітку. Тут же
відображають витрачання одержаних продуктів переробки молока.

Об’єктом калькуляції на першому переділі, тобто при переробці молока на
вершки, є вершки, побічною продукцією — відвійки.

Об’єктом калькуляції на другому переділі, тобто при переробці вершків на
масло, є масло, побічною продукцією — маслянка.

Аналогічним чином визначається собівартість продукції за іншими
переділами (виробництво сиру, жирного сиру, сметани тощо).

За звичай на забійних пунктах облік витрат по забою тварин і птиці
ведуть окремо по кожному виду. (2)

4.4. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції промислових
виробництв

Під методом обліку витрат слід розуміти сукупність способів
відображення, групування та систематизації даних про витрати, що
забезпечують досягнення визначеної мети, вирішення конкретного завдання.

Розглядаючи облік витрат та калькулювання як єдиний процес, зазначимо,
що останній складається з двох взаємопов’язаних етапів: перший етап –
облік витрат, що включає організацію аналітичного обліку витрат та
розподілу витрат на виробництво продукції між об’єктами обліку; другий
етап – калькулювання собівартості, що включає операції по визначенню
собівартості виробів та одиниць продукції.

Під методом калькулювання розуміється сукупність прийомів розподілу
витрат підприємства за калькуляційними статтями та віднесення їх до
об’єкту калькулювання.

Важливою рисою систем управлінського обліку є оперативність обліку
витрат. Згідно з цим принципом виділяють облік фактичних і нормативних
витрат.

Для обліку витрат і калькулювання собівартості використовують різні
методи. Під методом обліку розуміють сукупність способів і прийомів, за
допомогою яких в бухгалтерському обліку відображають витрати і процес
формування собівартості продукції. При цьому важливо забезпечити
одержання інформації про ефективність використання матеріальних,
трудових і грошових ресурсів в розрізі об’єктів і статей витрат.

Вибір методу обліку витрат обумовлюється характером, обсягом і
організацією виробництва на підприємстві. У виробництвах з одним видом
вироблюваної продукції та незначним обсягом незавершеного виробництва
або за його відсутності застосовують так званий простий метод обліку
витрат. Аналітичний облік ведуть шляхом відкриття рахунків по даних
виробництвах, а всі витрати є прямими. Собівартість одиниці продукції
вираховують шляхом ділення витрат на кількість одержаної продукції.

На більш складному виробництві застосовують різні методи обліку витрат:
позамовний, попередільний, нормативний. Вибір методу обліку витрат
залежить від технології виробництва та побудови внутрішньогосподарських
економічних відносин. (14)

Позамовний метод обліку використовується на підприємствах, на яких
витрати легко ідентифікувати з конкретною продукцією або роботами.
Об’єктом обліку є окреме замовлення, оформлене договором між виробником
та замовником. Виробничі витрати групуються, далі сумуються в цілому по
підприємству, після цього здійснюють облік собівартості одиниці
продукції за сумою усіх витрат.

На тих підприємствах, на яких перетворення сировини в готову продукцію
відбувається в умовах безперервного і короткого технологічного процесу
чи ряду послідовних виробничих процесів, кожний з яких або група яких
являють собою окремі самостійні переділи виробництва, використовують
попередільний метод обліку. Він є у двох варіантах: напівфабрикантний і
безнапівфабрикантний.

Витрати обліковуються в розрізі технологічних переділів, видів
продукції. Контроль витрат при цьому проводиться за кожним об’єктом
обліку. Прямі витрати перевіряються за кожним переділом окремо, а в
середині переділу – за видами продукції.

При напівфабрикантному варіанті витрати обліковують по окремим
технологічних переділах. Дані такого обліку дозволяють визначити
собівартість напівфабрикатів, які оприбутковують з одного переділу і
передають в наступний переділ. Отже, собівартість напівфабрикатів за
кожним переділом визначається сумою витрат по даному цеху плюс вартість
напівфабрикату, який поступив з попереднього переділу. Фактична
собівартість готового виробу вираховується на останній стадії його
виробництва, тобто на останньому переділу.

Безнапівфабрикантний варіант передбачає на кожній стадії накопичення
витрат лише по конкретному підрозділу, не включаючи вартості
напівфабрикатів. Для вирахування собівартості готової продукції при
цьому варіанті додають витрати по всіх стадіях виробництва.

В сільському господарстві попередільний метод використовують при обліку
роботи допоміжних промислових виробництв в яких чітко визначені етапи
виробництва. Цей метод в економічній літературі називають „попроцесний”.

В зв’язку з тим, що в рослинництві має місце використання власної
готової продукції для наступного виробництва (насіння на посів), то
проявляються елементи напівфабрикантного варіанта обліку. Продукція
власного виробництва) насіння на посів) використовується для одержання
нової продукції в наступному році, що обумовлює розмежування витрат по
різних звітних періодах і дозволяє показувати їх у вигляді звичайних
матеріальних витрат.

В сьогоднішніх умовах, коли професора Я.В. Соколов і В.А. Палій в своїх
наукових роботах стверджують, що калькуляція фактичної собівартості не
лише громіздка і кропітка справа, але й непотрібна, — детальніше
з’ясування цього питання заслуговує на увагу. Обов’язковою умовою
існування нормативного методу є складання нормативної калькуляції.
Визначення собівартості продукції повинно бути на основі єдиної системи
динамічних норм і нормативів, лімітів та інших розрахунків. Ще одним
принципом нормативного методу обліку витрат є систематичний перегляд
діючих норм у зв’язку із удосконаленням техніки й технологій,
організації виробництва, постійний змін норм і відображення в їх
плановій і нормативній документації. Норми повинні повно і точно
відображати ту частину суспільно необхідного виду продукції чи
виконавчих робіт, що є потужним стимулятором суспільного виробництва. .

Раціональне ведення виробництва вимагає дотримання обґрунтованих норм
витрат і виходу продукції. За наявності таких норм можна успішно
використовувати нормативний метод. Він дозволяє оперативно контролювати
хід виробництва і своєчасно приймати правильні управлінські рішення. При
нормативному методі забезпечують роздільне відображення обліку витрат за
встановленими нормами, відхилення від них і облік зміни норм.

Нормативний метод обліку широко використовують на підприємствах обробних
галузей промисловості. Витрати на виробництво обліковуються з поділом їх
на три складові:

— витрати в межах норм (плану, кошторису);

— зменшення або збільшення витрат порівняно з нормою внаслідок зміни
норм під впливом технічного прогресу;

— відхилення витрат порівняно з нормою у бік зменшення або збільшення

В сільському господарстві нормативний метод не знайшов широкого
використання, не дивлячись на те, що такі роботи здійснювалися тривалий
час, зокрема, цим постійно займався академік Ю.Я. Литвин. Широке
впровадження нормативного методу в сільському господарстві потребує його
подальшого дослідження і вдосконалення.

Між оцінкою і калькуляцією існує прямий взаємозв’язок. Ціна – грошовий
вираз вартості. В основі ціни лежить виробнича собівартість. (9)

Собівартість продукції визначають один раз в кінці року. Обчислення
собівартості – важливий і відповідальний етап у бухгалтерській
діяльності. Їй передує підготовча робота, яка пов’язана з уточненням
суми витрат і обсягу одержаної продукції.

Наведемо перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості
продукції ВАТ «ММКК».

У наступних таблицях (4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4) розглянемо структуру
собівартості по окремих видах продукції, конкретно по сухому молоку 25%
жирності, маслу селянському, молоку 3,5% жирності та сметані 20%
жирності.

Аналіз структури собівартості сухого молока 25% жирності, наданий у
таблиці 4.4.1. з 2000 по 2004 р.р., дав змогу оцінити кількісний та
відсотковий склад повної його собівартості. Так ми бачимо, що основну
частину в структурі собівартості займають витрати на сировину та
матеріали (від 72,15% у 2002 р. до 86,77% у 2004 р), які збільшилися на
60,09% у 2004 р. порівняно з 2000 р., це пов’язано із збільшенням
закупівельної ціни на сировину та матеріали. Допоміжні витрати у період
з 2000 по 2004 рр. . мали тенденцію до збільшення але у 2004 р. значно
скоротилися, що дало змогу визначити зменшення на 34,85% ніж у 2000 р.
Витрати на паливно-мастильні матеріали займають друге місце в структурі
витрат, до 2004 р. спостерігається скорочення витрат по цій статті до
495,99 грн/т, що на 5,95% менше ніж у 2000 р. Витрати на заробітну плату
повільно зменшувалися на протязі періоду і в 2004 р. вони склали 273,18
грн. /т, що на 40,04% менше ніж у 2000 р. Загально виробничі витрати
мали тенденцію до збільшення, так у 2004 р. їх було більше на 107,83%
ніж у 2000 р. Суттєвим прямим показником збільшення виробничої
собівартості є збільшення витрат на сировину та матеріали, що
спостерігається в цей період, тому в 2004 р. порівняно з 2000 р.
відбулося загальне збільшення виробничої собівартості на 43,06 відсотки.
До складу повної собівартості також входять адміністративні витрати та
витрати на збут, у 2004 р. порівняно з 2000 р. вони зменшилися
відповідно на 67,07% та 75,03%., зміна повної собівартості склала
додатково 34,97% ніж у 2000 році.

Таблиця 4.4.1.

Калькуляція собівартості молока сухого 25%

Затрати, грн. /т. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2004р. до

2000р.,%грн. %грн. %грн. %грн. %грн. %грн. %Сировина і
матеріали4918,9673,166313,0379,245204,7672,155801,2974,547874,5986,77160
,09118,61Допоміжні витрати
69,611,0475,570,9588,941,2373,520,9445,350,5065,1548,27ТММ
527,377,84890,9911,18751,8210,42939,212,07495,995,4794,0569,68Заробітна
плата
455,626,78194,612,44353,284,90353,284,54273,183,0159,9644,42Відрахування
на заробітну плату
38,3%170,862,5435,480,45135,311,88135,311,74104,631,1561,2445,37Загально
виробничі витрати
53,14*0,79168,12,11273,083,79173,082,22110,441,22207,83153,98Амортизація
43,120,6427,340,3473,131,0173,130,9421,010,2348,7236,10Виробнича
собівартість6238,6892,787705,1296,726880,3295,387548,8197,008925,
1998,35143,06105,99Адміністративні
витрати364,585,42240,973,02264,823,67164,822,12120,051,3232,9324,40Витра
ти на збут120,571,7920,530,2668,640,9586,641,1130,110,3324,9718,50Повна
собівартість6723,831007966,621007213,781007782,271009075,35100134,97100,
00

37

Аналіз структури собівартості масла селянського, наведений у таблиці
4.4.2, з 2000 по 2004 р.р., дав змогу оцінити кількісний та відсотковий
склад повної його собівартості. Так ми бачимо, що основну частину в
структурі собівартості займають витрати на сировину та матеріали (від
84,11% у 2002 р. до 94,90% у 2004 р), які збільшилися на 23,9% у 2004 р.
порівняно з 2000 р., це пов’язано зі збільшенням закупівельної ціни на
сировину та матеріали. Допоміжні витрати у період з 2000 по 2004 рр. .
мали тенденцію до збільшення, але у 2004 р. значно скоротилися, що дало
змогу визначити зменшення на 33,64% ніж у 2000 р. Витрати на
паливно-мастильні матеріали займають належне місце в структурі витрат,
найбільша їх частка спостерігалася у 2001р.214,67 грн/т, у 2002 р. –
168,52 грн/т, у 2000 р. – 138,48 грн/т. Їх відношення у 2004 р. до 2000
р. склало 88,17 відсотки. Витрати на заробітну плату змінювалися по
роках і у 2004 р. були більше на 19,87% ніж у 2000 р. Загально виробничі
витрати у 2002р. були найбільші 225,51 грн/т, а їх відношення у 2004 р.
до 2000 р. склало 228,38 відсотки. Суттєвим прямим показником збільшення
виробничої собівартості є збільшення витрат на сировину та матеріали, що
спостерігається в цей період, тому в 2004 р. порівняно з 2000 р.
відбулося загальне збільшення виробничої собівартості на 22,93 відсотки.
До складу повної собівартості також входять адміністративні витрати та
витрати на збут, у 2004 р. порівняно з 2000 р. вони зменшилися
відповідно на 48,8% та 52,63%., зміна повної собівартості склала
додатково 21,57% ніж у 2000 році.

Аналіз структури собівартості молока 3.5% жирності, наданої у таблиці
4.4.3. з 2000 по 2004 р.р., дав змогу оцінити кількісний та відсотковий
склад повної його собівартості. Так ми бачимо, що основну частину в
структурі собівартості займають витрати на сировину та матеріали (від
57,83% у 2003 р. до 83,58% у 2001 р), які збільшилися на 34,14% у 2004
р. порівняно з 2000 р., це пов’язано зі збільшенням закупівельної ціни
на сировину та матеріали. Допоміжні витрати у період з 2000 по 2004 рр.
. незначно змінювалися так у 2004 р. відбулося незначне скорочення на
0,48% порівняно з 2000 р. Витрати на паливно-мастильні матеріали
займають належне місце, на протязі періоду мають тенденцію до зменшення,
найбільша їх частка спостерігалася у 2000 р. – 30,69 грн/т., так у 2004
р. вони зменшилися на 33,82% ніж у 2000 р. Витрати на заробітну плату
мають тенденцію до збільшення на протязі періоду. Так у 2002 р.
відбулося значне збільшення витрат з 25,54 грн/т у 2001 р. до 118,74
грн/т у 2002 р. Загально виробничі витрати збільшувалися на протязі
періоду, так у 2004 р. порівняно з 2000 р. відбулося збільшення у п’ять
разів. Суттєвим прямим показником збільшення виробничої собівартості є
збільшення витрат на сировину та матеріали, що спостерігається в цей
період, тому в 2004 р. порівняно з 2000 р. відбулося загальне збільшення
виробничої собівартості на 44,95 відсотки. До складу повної собівартості
також входять адміністративні витрати, у 2004 р. порівняно з 2000р. вони
збільшилися у чотири рази, а витрати на збут у 2004 р. порівняно з 2000
р. зменшилися на 29,04 відсотки. Зміна повної собівартості склала
додатково 50,06% ніж у 2000 році.

Таблиця 4.4.2.

Калькуляція собівартості масла селянського

Затрати, грн. /т. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2004р. до

2000р.,%грн. %грн. %грн. %грн. %грн. %грн. %Сировина і
матеріали10372,2493,117432,391,976798,8884,117168,5287,7812850,7594,9012
3,90101,92Допоміжні витрати
143,091,28147,121,82151,231,87153,921,8894,950,7066,3654,59ТММ
95,470,86214,672,66168,522,08138,481,7084,180,6288,1772,53Заробітна
плата
188,21,6960,710,75291,743,61291,743,57225,591,67119,8798,60Відрахування
на заробітну плату
38,3%70,570,6322,770,28111,741,38111,741,3786,40,64122,43100,71Загально
виробничі витрати
34,110,3182,21,02225,512,79125,511,5477,90,58228,38187,86Амортизація
27,670,2517,540,2260,390,7560,390,7418,360,1466,3554,58Виробнича
собівартість10931,3598,137977,3198,727807,9696,598050,398,5813438,1399,2
4122,93101,12Адміністративні
витрати130,551,1790,461,12218,692,7178,690,9666,840,4951, 2042,12Витрати
на збут77,440,7013,170,1656,680,7036,680,4536,680,2747,3738,96Повна
собівартість11139,341008080,941008083,331008166,6710013541,65100121,5710
0,00

Таблиця 4.4.3

Калькуляція собівартості молока 3.5% жирності

Затрати, грн. /т. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2004р. до

2000р.,%грн. %грн. %грн. %грн. %грн. %грн. Сировина і
матеріали588,9273,31737,8183,58585,8858,59569,9257,83789,9665,53134,14До
поміжні витрати 2,090,261,960,223,130,312,080,212,080,1799,52ТММ
30,693,8222,372,5317,561,7620,312,0620,311,6866,18Заробітна плата
77,59,6525,542,89118,7411,87118,7412,05118,749,85153,21Відрахування на
заробітну плату
38,3%29,063,629,581,0945,574,5645,574,6245,573,78156,81Загально
виробничі витрати 14,341,7834,583,9291,969,
2091,969,3391,967,63641,28Амортизація
11,641,457,380,8424,682,4724,632,5024,632,04211,60Виробнича
собівартість754,2493,88839,2295,06887,788,77873,2188,601093,2590,68144,9
5Адміністративні
витрати16,552,0638,054,3189,188,9289,189,0589,187,40538,85Витрати на
збут32,584,065,540,6323,122,3123,122,3523,121,9270,96Повна
собівартість803,37100882,811001000100985,511001205,55100150,0640

Аналіз структури собівартості сметани 20%, наданий у таблиці 4.4.4 з
2000 по 2004 р.р., дав змогу оцінити кількісний та відсотковий склад
повної її собівартості. Так ми бачимо, що структура витрат змінилася у
сторону збільшення по усіх статтях. Основну частину в структурі
собівартості займають витрати на сировину та матеріали (від 67,85% у
2002 р. до 80,74% у 2000 р), які збільшилися незначно на 1,83% у 2004 р.
порівняно з 2000 р. Допоміжні витрати у період з 2000 по 2004 рр. . мали
тенденцію до збільшення, але у 2004 р. незначно скоротилися, що дало
змогу визначити збільшення аж на 47,33% ніж у 2000 р. Витрати на
паливно-мастильні матеріали займають належне місце в структурі витрат,
до 2004 р. спостерігається збільшення витрат по цій статті до 58,25
грн/т, що на 90,42% більше ніж у 2000 р. Витрати на заробітну плату
зменшувалися на протязі періоду і в 2001р. вони склали рекордно низьку
частку 49,43 грн/т, а до 2004 р. збільшилися до 152,74 грн/т. що на
22,62% менше ніж у 2000 р. Загально виробничі витрати мали тенденцію до
збільшення, так у 2004 р. їх було більше у чотири рази ніж у 2000 р.
Прямим показником збільшення виробничої собівартості є збільшення витрат
на сировину та матеріали, що спостерігається в цей період, тому в 2004
р. порівняно з 2000 р. відбулося незначне збільшення виробничої
собівартості на 7,77 відсотків. До складу повної собівартості також
входять адміністративні витрати, у 2004 р. порівняно з 2000 р. вони
збільшилися на 35,70%, а витрати на збут у 2004 р. порівняно з 2000 р.
зменшилися на 53,49%. . Зміна повної собівартості склала додатково 7,57%
ніж у 2000 році.

Наступним етапом аналізу ми зобразимо на рисунку 4.1. динаміку рівня
повної собівартості одиниці продукції по кожному виду.

Так можна бачити, що найбільш висока собівартість є у масла селянського
та сухого молока, але у останній рік (2004) відбулося значне підвищення
рівня повної собівартості масла селянського майже вдвічі. Найменший
рівень повної собівартості належить молоку 3,5% жирності, в середньому
майже в п’ять разів менше ніж у сметани, яка займає проміжне становище.

Таблиця 4.4.4

Калькуляція собівартості сметани 20% жирності

Затрати, грн. /т. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2004р. до

2000р.,%грн. %грн. %грн. %грн. %грн. %грн. Сировина і
матеріали4548,0580,743207,1678,173279,2967,853341,2570,064631,3776,43101
,83Допоміжні витрати
569,2710,11600,9414,65968,3820,04838,7117,59838,7113,84147,33ТММ
30,590,5460,951,4948,581,0158,251,2258,250,96190,42Заробітна плата
197,43,5049,431, 20152,743,16152,743, 20152,742,5277,38Відрахування на
заробітну плату
38,3%74,021,3118,540,4558,491,2158,491,2358,490,9779,02Загально
виробничі витрати
28,090,5066,931,63118,072,44118,072,48118,071,95420,33Амортизація
22,80,4014,280,3537,620,7837,620,7937,620,62165,00Виробнича
собівартість5470,2297,114018,2397,944663,1696,484605,1396,565895,2597,29
107,77Адміністративні
витрати99,111,7673,651,80134,492,78134,492,82134,492,22135,70Витрати на
збут63,811,1310,730,2635,680,7429,680,6229,680,4946,51Повна
собівартість5633,141004102,611004833,331004769,351006059,42100107,57

picscalex100010009000003503100000d002d0000000000050000000902000000000500
00000102ffffff000500000004010d00000005000000020102000000050000000c021e02
b702030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b02
00000000030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000001c000000fb02
e9ff0000000000009001000000cc0000001254696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f577c60f6617040000002d010000040000002d010000040000002d01
0000040000002d010000040000002d0100001c000000fb02ebff00000000000090010000
00cc0000001254696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577c60f
6617040000002d010100040000002d010000040000002d010000040000002d0100001c00
0000fb02ebff000000000000bc02000000cc0000001254696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577c60f6617040000002d010200040000002d0102000400
00002d010200040000002d010200040000002d010200040000002d010200040000002d01
0200040000002d010200040000002d010200040000002d010200040000002d0102000400
00002d010200040000002d010200040000002d010200040000002d010200040000002d01
0200040000002d010200040000002d010200040000002d010200040000002d0102000400
00002d0102001c000000fb02edff000000000000bc02000000cc0000001254696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577c60f6617040000002d0103000400
00002d010300040000002d010300040000002d010300040000002d010300040000002d01
0300040000002d010300040000002d010300040000002d010300040000002d0103000400
00002d010300040000002d010300040000002d010300040000002d010300040000002d01
0300040000002d010300040000002d010300040000002d010300040000002d0103000400
00002d010300040000002d0103001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d0000c60f661700000a0021008a0100000000ffffffff84fa12000400
00002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010300050000000102ffff
ff00050000000902000000000700000016041e02b7020000000008000000fa0200000100
000000000000040000002d01050007000000fc020000ffffff000000040000002d010600
0500000004010d00000005000000020102000000070000001b041a02b202050005000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01070007000000fc020000ffffff000000
040000002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d01
0300040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff000500000009020000
00000700000016041e02b70200000000040000002d010700040000002d01080004000000
2d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d0106000400
00002d010500050000000102ffffff00050000000902000000000700000016041a02b302
0400040007000000fc020000808080000000040000002d01090004000000f00106000800
0000fa0205000100000000000000040000002d01060004000000f0010500050000000902
ffffff00050000000102808080000500000004010d000000050000000201020000000e00
00002403050077009d0181008d01b1028d01a7029d0177009d0107000000fc020000ffff
ff000000040000002d01050004000000f001090005000000090200000000050000000102
ffffff000e0000002403050077009d01770031008100210081008d0177009d010e000000
2403050081008d0181002100b1022100b1028d0181008d0107000000150419029d02e401
1a0008000000fa02000001000000ffffff00040000002d0109000500000014029d017700
050000000201010000000500000013028d0181000500000013028d01b102050000001402
69017700050000001302590181000500000013025901b102050000001402350177000500
00001302250181000500000013022501b10205000000140201017700050000001302f100
8100050000001302f100b102050000001402cd007700050000001302bd00810005000000
1302bd00b10205000000140299007700050000001302890081000500000013028900b102
05000000140265007700050000001302550081000500000013025500b102050000001402
31007700050000001302210081000500000013022100b102040000002d01070004000000
2d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d0103000400
00002d010500040000002d010900050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016041a02b3020400040007000000fc020100000000000000040000002d010a000400
0000f001050008000000fa0200000100000000000000040000002d01050004000000f001
0900050000000102000000000500000004010d000000050000000201020000000e000000
24030500b1028d01a7029d0177009d0181008d01b1028d0108000000fa02000001000000
00000000040000002d01090004000000f001050007000000150419029d02e4011a000e00
00002403050077009d01770031008100210081008d0177009d010e000000240305008100
8d0181002100b1022100b1028d0181008d01040000002d010700040000002d0108000400
00002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010a00
040000002d01090005000000010200000000050000000902000000000700000016041a02
b3020400040007000000fc0200004b4b4b000000040000002d0105000500000009024b4b
4b000500000001024b4b4b000500000004010d000000050000000201020000000e000000
2403050093009d019300ee009d00de009d008d0193009d0107000000fc02000096969600
0000040000002d010b0004000000f0010500050000000902ffffff000500000001029696
96000e0000002403050077009d017700ee009300ee0093009d0177009d0107000000fc02
0000000000000000040000002d01050004000000f0010b0007000000fc02000071717100
0000040000002d010b0005000000090271717100050000000102717171000e0000002403
05009300ee009d00de008100de007700ee009300ee0008000000fa020000010000000000
0000040000002d010c0004000000f00109000800000026060f000600ffffffff00000400
00002d010600040000002d010a0005000000070104000000050000000102808080000500
00000902000000002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000
000020000000000000000000000000000000000000000000000080808000ee000000ee00
0000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000040000002d0109000c00
000024030400af009d01af007c00b9006b00b9008d010500000009020100000005000000
010201000000040000002d010a0004000000f0010900040000002d010c00040000002d01
0b00050000000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010a00
0e00000024030500af009d01af007c00b9006b00b9008d01af009d01040000002d010b00
0800000026060f000600ffffffff0000040000002d010600040000002d010a0005000000
070104000000050000000102ffffff00050000000902000000002d000000420105000000
280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000000
0000000000000000ffffff00ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000
ee000000ee000000040000002d010900040000002d010900090000001d062100f0002101
1c007c009300040000002d01090005000000090201000000050000000102010000000400
00002d010a0004000000f0010900040000002d010c00040000002d010b00050000000701
010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010a000e00000024030500
93009d0193007c00af007c00af009d0193009d01040000002d010b00040000002d010500
04000000f0010b0005000000090200000000050000000102ffffff000800000026060f00
0600ffffffff0000040000002d010600040000002d010a00050000000701040000000500
00000102bfbfbf00050000000902000000002d0000004201050000002800000008000000
080000000100010000000000200000000000000000000000000000000000000000000000
bfbfbf00ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000
040000002d0109000c00000024030400af007c00b9006b009d006b0093007c0005000000
09020100000005000000010201000000040000002d010a0004000000f001090004000000
2d010c00040000002d010500050000000701010000000800000026060f000600ffffffff
0100040000002d010a000e00000024030500af007c00b9006b009d006b0093007c00af00
7c00040000002d01050008000000fa0200000100000000000000040000002d0109000400
0000f0010c000800000026060f000600ffffffff0000040000002d010600040000002d01
0a000500000007010400000005000000010280808000050000000902000000002d000000
420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000
000000000000000000000000000080808000c7000000e3000000f1000000f80000007c00
00003e0000001f0000008f000000040000002d010b000c00000024030400cb009d01cb00
0b01d500fa00d5008d010500000009020100000005000000010201000000040000002d01
0a0004000000f0010b00040000002d010900040000002d01050005000000070101000000
0800000026060f000600ffffffff0100040000002d010a000e00000024030500cb009d01
cb000b01d500fa00d5008d01cb009d01040000002d0105000800000026060f000600ffff
ffff0000040000002d010600040000002d010a0005000000070104000000050000000102
ffffff00050000000902000000002d000000420105000000280000000800000008000000
0100010000000000200000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00
7c0000003e0000001f0000008f000000c7000000e3000000f1000000f800000004000000
2d010b00040000002d010b00090000001d062100f00092001c000b01af00040000002d01
0b000500000009020100000005000000010201000000040000002d010a0004000000f001
0b00040000002d010900040000002d010500050000000701010000000800000026060f00
0600ffffffff0100040000002d010a000e00000024030500af009d01af000b01cb000b01
cb009d01af009d01040000002d0105000800000026060f000600ffffffff000004000000
2d010600040000002d010a0005000000070104000000050000000102bfbfbf0005000000
0902000000002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000
200000000000000000000000000000000000000000000000bfbfbf007c0000003e000000
1f0000008f000000c7000000e3000000f1000000f8000000040000002d010b000c000000
24030400cb000b01d500fa00b900fa00af000b0105000000090201000000050000000102
01000000040000002d010a0004000000f0010b00040000002d010900040000002d010500
050000000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010a000e00
000024030500cb000b01d500fa00b900fa00af000b01cb000b01040000002d0105000800
0000fa02000001000000ffffff00040000002d010b0004000000f001090007000000fc02
00001a1a1a000000040000002d0109000500000009021a1a1a000500000001021a1a1a00
0e00000024030500e7009d01e7008801f1007801f1008d01e7009d0107000000fc020000
333333000000040000002d010c0004000000f0010900050000000902ffffff0005000000
0102333333000e00000024030500cb009d01cb008801e7008801e7009d01cb009d010400
00002d01050004000000f0010c0007000000fc020000262626000000040000002d010900
05000000090226262600050000000102262626000e00000024030500e7008801f1007801
d5007801cb008801e7008801040000002d010200040000002d010200040000002d010200
040000002d010700040000002d010800040000002d010400040000002701ffff03000000
1e00040000002d010200040000002d010900040000002d010b0005000000010226262600
05000000090226262600070000001604d8009d0089007600050000000902000000000500
00000102ffffff000500000004010d000000050000000201010000001c000000fb02ebff
000084038403bc02000000cc0010001254696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377
e19ff3772020f577c60f6617040000002d010c000b000000320ad4007c00070000003637
32332c383300040000002d01020004000000f0010c00040000002d010200040000002d01
0700040000002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e0004000000
2d010200040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff00050000000902
000000000700000016041a02b30204000400040000002d010200040000002d0102000400
00002d010700040000002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00
040000002d010200040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500
00000902000000000700000016046900bc000f0095000500000004010d00000005000000
0201010000001c000000fb02ebff000084038403bc02000000cc0010001254696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577c60f6617040000002d010c000b00
0000320a65009b000800000031313133392c3334040000002d01020004000000f0010c00
040000002d010200040000002d010700040000002d010800040000002d01040004000000
2701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010900040000002d010b000500
00000102ffffff00050000000902000000000700000016041a02b3020400040004000000
2d010300040000002d010300040000002d010300040000002d010700040000002d010800
040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d01
0900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
f000e000a700bb000500000004010d000000050000000201010000001c000000fb02edff
000084038403bc02000000cc0010001254696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377
e19ff3772020f577c60f6617040000002d010c000b000000320aec00c100070000003536
33332c313434040000002d01030004000000f0010c00040000002d010300040000002d01
0700040000002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e0004000000
2d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff00050000000902
000000000700000016041a02b30204000400040000002d010300040000002d0103000400
00002d010700040000002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00
040000002d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500
00000902000000000700000016047a01f3003b01ce000500000004010d00000005000000
0201010000001c000000fb02edff000084038403bc02000000cc0010001254696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577c60f6617040000002d010c000a00
0000320a7601d400060000003830332c3337040000002d01030004000000f0010c000400
00002d010300040000002d010700040000002d010800040000002d010400040000002701
ffff030000001e00040000002d010300040000002d010900040000002d010b0005000000
0102ffffff00050000000902000000000700000016041a02b3020400040008000000fa02
00000100000000000000040000002d010c0004000000f0010b0007000000fc0200004b4b
4b000000040000002d010b0004000000f00109000500000009024b4b4b00050000000102
4b4b4b000500000004010d000000050000000201020000000e0000002403050003019d01
0301ce000d01be000d018d0103019d0107000000fc020000969696000000040000002d01
090004000000f0010b00050000000902ffffff00050000000102969696000e0000002403
0500e7009d01e700ce000301ce0003019d01e7009d01040000002d01050004000000f001
090007000000fc020000717171000000040000002d010900050000000902717171000500
00000102717171000e000000240305000301ce000d01be00f100be00e700ce000301ce00
08000000fa0200000100000000000000040000002d010b0004000000f0010c0008000000
26060f000600ffffffff0000040000002d010600040000002d010a000500000007010400
000005000000010280808000050000000902000000002d00000042010500000028000000
080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000
0000000080808000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000
ee000000040000002d010c000c000000240304001f019d011f01cb002901bb0029018d01
0500000009020100000005000000010201000000040000002d010a0004000000f0010c00
040000002d010b00040000002d010900050000000701010000000800000026060f000600
ffffffff0100040000002d010a000e000000240305001f019d011f01cb002901bb002901
8d011f019d01040000002d0109000800000026060f000600ffffffff0000040000002d01
0600040000002d010a0005000000070104000000050000000102ffffff00050000000902
000000002d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000
00000000000000000000000000000000000000000000ffffff00ee000000ee000000ee00
0000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000040000002d010c00040000002d01
0c00090000001d062100f000d2001c00cb000301040000002d010c000500000009020100
000005000000010201000000040000002d010a0004000000f0010c00040000002d010b00
040000002d010900050000000701010000000800000026060f000600ffffffff01000400
00002d010a000e0000002403050003019d010301cb001f01cb001f019d0103019d010400
00002d010900040000002d01050004000000f00109000500000009020000000005000000
0102ffffff000800000026060f000600ffffffff0000040000002d010600040000002d01
0a0005000000070104000000050000000102bfbfbf00050000000902000000002d000000
420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000
0000000000000000000000000000bfbfbf00ee000000ee000000ee000000ee000000ee00
0000ee000000ee000000ee000000040000002d0109000c000000240304001f01cb002901
bb000d01bb000301cb000500000009020100000005000000010201000000040000002d01
0a0004000000f0010900040000002d010b00040000002d01050005000000070101000000
0800000026060f000600ffffffff0100040000002d010a000e000000240305001f01cb00
2901bb000d01bb000301cb001f01cb00040000002d01050008000000fa02000001000000
00000000040000002d01090004000000f0010b000800000026060f000600ffffffff0000
040000002d010600040000002d010a000500000007010400000005000000010280808000
050000000902000000002d00000042010500000028000000080000000800000001000100
0000000020000000000000000000000000000000000000000000000080808000c7000000
e3000000f1000000f80000007c0000003e0000001f0000008f000000040000002d010b00
0c000000240304003b019d013b0133014501220145018d01050000000902010000000500
0000010201000000040000002d010a0004000000f0010b00040000002d01090004000000
2d010500050000000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d01
0a000e000000240305003b019d013b0133014501220145018d013b019d01040000002d01
05000800000026060f000600ffffffff0000040000002d010600040000002d010a000500
0000070104000000050000000102ffffff00050000000902000000002d00000042010500
000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000
00000000000000000000ffffff007c0000003e0000001f0000008f000000c7000000e300
0000f1000000f8000000040000002d010b00040000002d010b00090000001d062100f000
6a001c0033011f01040000002d010b000500000009020100000005000000010201000000
040000002d010a0004000000f0010b00040000002d010900040000002d01050005000000
0701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010a000e0000002403
05001f019d011f0133013b0133013b019d011f019d01040000002d010500080000002606
0f000600ffffffff0000040000002d010600040000002d010a0005000000070104000000
050000000102bfbfbf00050000000902000000002d000000420105000000280000000800
000008000000010001000000000020000000000000000000000000000000000000000000
0000bfbfbf007c0000003e0000001f0000008f000000c7000000e3000000f1000000f800
0000040000002d010b000c000000240304003b01330145012201290122011f0133010500
000009020100000005000000010201000000040000002d010a0004000000f0010b000400
00002d010900040000002d010500050000000701010000000800000026060f000600ffff
ffff0100040000002d010a000e000000240305003b01330145012201290122011f013301
3b013301040000002d01050008000000fa02000001000000ffffff00040000002d010b00
04000000f001090007000000fc0200001a1a1a000000040000002d010900050000000902
1a1a1a000500000001021a1a1a000e0000002403050057019d0157018601610176016101
8d0157019d0107000000fc020000333333000000040000002d010c0004000000f0010900
050000000902ffffff00050000000102333333000e000000240305003b019d013b018601
5701860157019d013b019d01040000002d01050004000000f0010c0007000000fc020000
262626000000040000002d01090005000000090226262600050000000102262626000e00
0000240305005701860161017601450176013b01860157018601040000002d0102000400
00002d010200040000002d010200040000002d010700040000002d010800040000002d01
0400040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d01090004000000
2d010b000500000001022626260005000000090226262600070000001604c0000d017100
e60005000000090200000000050000000102ffffff000500000004010d00000005000000
0201010000001c000000fb02ebff000084038403bc02000000cc0010001254696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577c60f6617040000002d010c000b00
0000320abc00ec0007000000373936362c363234040000002d01020004000000f0010c00
040000002d010200040000002d010700040000002d010800040000002d01040004000000
2701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010900040000002d010b000500
00000102ffffff00050000000902000000000700000016041a02b3020400040004000000
2d010200040000002d010200040000002d010700040000002d010800040000002d010400
040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010900040000002d01
0b00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604af002e0160000701
0500000004010d000000050000000201010000001c000000fb02ebff000084038403bc02
000000cc0010001254696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577
c60f6617040000002d010c000b000000320aab000d0107000000383038302c3934340400
00002d01020004000000f0010c00040000002d010200040000002d010700040000002d01
0800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d01020004000000
2d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16041a02b30204000400040000002d010300040000002d010300040000002d0103000400
00002d010700040000002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00
040000002d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500
00000902000000000700000016041f014901d60024010500000004010d00000005000000
0201010000001c000000fb02edff000084038403bc02000000cc0010001254696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577c60f6617040000002d010c000b00
0000320a1b012a0107000000343130322c363134040000002d01030004000000f0010c00
040000002d010300040000002d010700040000002d010800040000002d01040004000000
2701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010900040000002d010b000500
00000102ffffff00050000000902000000000700000016041a02b3020400040004000000
2d010300040000002d010300040000002d010700040000002d010800040000002d010400
040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010900040000002d01
0b00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016047401620135013d01
0500000004010d000000050000000201010000001c000000fb02edff000084038403bc02
000000cc0010001254696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577
c60f6617040000002d010c000a000000320a70014301060000003838322c383104000000
2d01030004000000f0010c00040000002d010300040000002d010700040000002d010800
040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d01
0900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
1a02b3020400040008000000fa0200000100000000000000040000002d010c0004000000
f0010b0007000000fc0200004b4b4b000000040000002d010b0004000000f00109000500
000009024b4b4b000500000001024b4b4b000500000004010d0000000500000002010200
00000e0000002403050073019d017301e2007d01d1007d018d0173019d0107000000fc02
0000969696000000040000002d01090004000000f0010b00050000000902ffffff000500
00000102969696000e0000002403050057019d015701e2007301e20073019d0157019d01
040000002d01050004000000f001090007000000fc020000717171000000040000002d01
090005000000090271717100050000000102717171000e000000240305007301e2007d01
d1006101d1005701e2007301e20008000000fa0200000100000000000000040000002d01
0b0004000000f0010c000800000026060f000600ffffffff0000040000002d0106000400
00002d010a00050000000701040000000500000001028080800005000000090200000000
2d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000000
00000000000000000000000000000000000080808000ee000000ee000000ee000000ee00
0000ee000000ee000000ee000000ee000000040000002d010c000c000000240304008f01
9d018f01cb009901bb0099018d0105000000090201000000050000000102010000000400
00002d010a0004000000f0010c00040000002d010b00040000002d010900050000000701
010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010a000e00000024030500
8f019d018f01cb009901bb0099018d018f019d01040000002d0109000800000026060f00
0600ffffffff0000040000002d010600040000002d010a00050000000701040000000500
00000102ffffff00050000000902000000002d0000004201050000002800000008000000
080000000100010000000000200000000000000000000000000000000000000000000000
ffffff00ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000
040000002d010c00040000002d010c00090000001d062100f000d2001c00cb0073010400
00002d010c000500000009020100000005000000010201000000040000002d010a000400
0000f0010c00040000002d010b00040000002d0109000500000007010100000008000000
26060f000600ffffffff0100040000002d010a000e0000002403050073019d017301cb00
8f01cb008f019d0173019d01040000002d010900040000002d01050004000000f0010900
05000000090200000000050000000102ffffff000800000026060f000600ffffffff0000
040000002d010600040000002d010a0005000000070104000000050000000102bfbfbf00
050000000902000000002d00000042010500000028000000080000000800000001000100
00000000200000000000000000000000000000000000000000000000bfbfbf00ee000000
ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000040000002d010900
0c000000240304008f01cb009901bb007d01bb007301cb00050000000902010000000500
0000010201000000040000002d010a0004000000f0010900040000002d010b0004000000
2d010500050000000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d01
0a000e000000240305008f01cb009901bb007d01bb007301cb008f01cb00040000002d01
050008000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000000f0010b000800
000026060f000600ffffffff0000040000002d010600040000002d010a00050000000701
0400000005000000010280808000050000000902000000002d0000004201050000002800
000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000000
00000000000080808000c7000000e3000000f1000000f80000007c0000003e0000001f00
00008f000000040000002d010b000c00000024030400ab019d01ab012001b5010f01b501
8d010500000009020100000005000000010201000000040000002d010a0004000000f001
0b00040000002d010900040000002d010500050000000701010000000800000026060f00
0600ffffffff0100040000002d010a000e00000024030500ab019d01ab012001b5010f01
b5018d01ab019d01040000002d0105000800000026060f000600ffffffff000004000000
2d010600040000002d010a0005000000070104000000050000000102ffffff0005000000
0902000000002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000
200000000000000000000000000000000000000000000000ffffff007c0000003e000000
1f0000008f000000c7000000e3000000f1000000f8000000040000002d010b0004000000
2d010b00090000001d062100f0007d001c0020018f01040000002d010b00050000000902
0100000005000000010201000000040000002d010a0004000000f0010b00040000002d01
0900040000002d010500050000000701010000000800000026060f000600ffffffff0100
040000002d010a000e000000240305008f019d018f012001ab012001ab019d018f019d01
040000002d0105000800000026060f000600ffffffff0000040000002d01060004000000
2d010a0005000000070104000000050000000102bfbfbf00050000000902000000002d00
000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000
00000000000000000000000000000000bfbfbf007c0000003e0000001f0000008f000000
c7000000e3000000f1000000f8000000040000002d010b000c00000024030400ab012001
b5010f0199010f018f012001050000000902010000000500000001020100000004000000
2d010a0004000000f0010b00040000002d010900040000002d0105000500000007010100
00000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010a000e00000024030500ab01
2001b5010f0199010f018f012001ab012001040000002d01050008000000fa0200000100
0000ffffff00040000002d010b0004000000f001090007000000fc0200001a1a1a000000
040000002d0109000500000009021a1a1a000500000001021a1a1a000e00000024030500
c7019d01c7018301d1017301d1018d01c7019d0107000000fc0200003333330000000400
00002d010c0004000000f0010900050000000902ffffff00050000000102333333000e00
000024030500ab019d01ab018301c7018301c7019d01ab019d01040000002d0105000400
0000f0010c0007000000fc020000262626000000040000002d0109000500000009022626
2600050000000102262626000e00000024030500c7018301d1017301b5017301ab018301
c7018301040000002d010200040000002d010200040000002d010200040000002d010700
040000002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d01
0200040000002d010900040000002d010b00050000000102262626000500000009022626
2600070000001604cb007c017c00550105000000090200000000050000000102ffffff00
0500000004010d000000050000000201010000001c000000fb02ebff000084038403bc02
000000cc0010001254696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577
c60f6617040000002d010c000b000000320ac7005b0107000000373231332c3738340400
00002d01020004000000f0010c00040000002d010200040000002d010700040000002d01
0800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d01020004000000
2d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16041a02b30204000400040000002d010200040000002d010200040000002d0107000400
00002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010200
040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000
070000001604b6009b01670074010500000004010d000000050000000201010000001c00
0000fb02ebff000084038403bc02000000cc0010001254696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577c60f6617040000002d010c000b000000320ab2007a01
07000000383038332c333334040000002d01020004000000f0010c00040000002d010200
040000002d010700040000002d010800040000002d010400040000002701ffff03000000
1e00040000002d010200040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016041a02b30204000400040000002d01030004000000
2d010300040000002d010300040000002d010700040000002d010800040000002d010400
040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010900040000002d01
0b00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016040b01bd01c2009801
0500000004010d000000050000000201010000001c000000fb02edff000084038403bc02
000000cc0010001254696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577
c60f6617040000002d010c000b000000320a07019e0107000000343833332c3333340400
00002d01030004000000f0010c00040000002d010300040000002d010700040000002d01
0800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d01030004000000
2d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16041a02b30204000400040000002d010300040000002d010300040000002d0107000400
00002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010300
040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000
0700000016047201ce014201a9010500000004010d000000050000000201010000001c00
0000fb02edff000084038403bc02000000cc0010001254696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577c60f6617040000002d010c0009000000320a6e01af01
0400000031303030040000002d01030004000000f0010c00040000002d01030004000000
2d010700040000002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e000400
00002d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000
0902000000000700000016041a02b3020400040008000000fa0200000100000000000000
040000002d010c0004000000f0010b0007000000fc0200004b4b4b000000040000002d01
0b0004000000f00109000500000009024b4b4b000500000001024b4b4b00050000000401
0d000000050000000201020000000e00000024030500e3019d01e301d300ed01c200ed01
8d01e3019d0107000000fc020000969696000000040000002d01090004000000f0010b00
050000000902ffffff00050000000102969696000e00000024030500c7019d01c701d300
e301d300e3019d01c7019d01040000002d01050004000000f001090007000000fc020000
717171000000040000002d01090005000000090271717100050000000102717171000e00
000024030500e301d300ed01c200d101c200c701d300e301d30008000000fa0200000100
000000000000040000002d010b0004000000f0010c000800000026060f000600ffffffff
0000040000002d010600040000002d010a00050000000701040000000500000001028080
8000050000000902000000002d0000004201050000002800000008000000080000000100
01000000000020000000000000000000000000000000000000000000000080808000ee00
0000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000040000002d01
0c000c00000024030400ff019d01ff01c9000902b80009028d0105000000090201000000
05000000010201000000040000002d010a0004000000f0010c00040000002d010b000400
00002d010900050000000701010000000800000026060f000600ffffffff010004000000
2d010a000e00000024030500ff019d01ff01c9000902b80009028d01ff019d0104000000
2d0109000800000026060f000600ffffffff0000040000002d010600040000002d010a00
05000000070104000000050000000102ffffff00050000000902000000002d0000004201
050000002800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000
000000000000000000000000ffffff00ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000
ee000000ee000000ee000000040000002d010c00040000002d010c00090000001d062100
f000d4001c00c900e301040000002d010c00050000000902010000000500000001020100
0000040000002d010a0004000000f0010c00040000002d010b00040000002d0109000500
00000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010a000e000000
24030500e3019d01e301c900ff01c900ff019d01e3019d01040000002d01090004000000
2d01050004000000f001090005000000090200000000050000000102ffffff0008000000
26060f000600ffffffff0000040000002d010600040000002d010a000500000007010400
0000050000000102bfbfbf00050000000902000000002d00000042010500000028000000
080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000
00000000bfbfbf00ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000
ee000000040000002d0109000c00000024030400ff01c9000902b800ed01b800e301c900
0500000009020100000005000000010201000000040000002d010a0004000000f0010900
040000002d010b00040000002d010500050000000701010000000800000026060f000600
ffffffff0100040000002d010a000e00000024030500ff01c9000902b800ed01b800e301
c900ff01c900040000002d01050008000000fa0200000100000000000000040000002d01
090004000000f0010b000800000026060f000600ffffffff0000040000002d0106000400
00002d010a00050000000701040000000500000001028080800005000000090200000000
2d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000000
00000000000000000000000000000000000080808000c7000000e3000000f1000000f800
00007c0000003e0000001f0000008f000000040000002d010b000c000000240304001b02
9d011b0221012502110125028d0105000000090201000000050000000102010000000400
00002d010a0004000000f0010b00040000002d010900040000002d010500050000000701
010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010a000e00000024030500
1b029d011b0221012502110125028d011b029d01040000002d0105000800000026060f00
0600ffffffff0000040000002d010600040000002d010a00050000000701040000000500
00000102ffffff00050000000902000000002d0000004201050000002800000008000000
080000000100010000000000200000000000000000000000000000000000000000000000
ffffff007c0000003e0000001f0000008f000000c7000000e3000000f1000000f8000000
040000002d010b00040000002d010b00090000001d062100f0007c001c002101ff010400
00002d010b000500000009020100000005000000010201000000040000002d010a000400
0000f0010b00040000002d010900040000002d0105000500000007010100000008000000
26060f000600ffffffff0100040000002d010a000e00000024030500ff019d01ff012101
1b0221011b029d01ff019d01040000002d0105000800000026060f000600ffffffff0000
040000002d010600040000002d010a0005000000070104000000050000000102bfbfbf00
050000000902000000002d00000042010500000028000000080000000800000001000100
00000000200000000000000000000000000000000000000000000000bfbfbf007c000000
3e0000001f0000008f000000c7000000e3000000f1000000f8000000040000002d010b00
0c000000240304001b0221012502110109021101ff012101050000000902010000000500
0000010201000000040000002d010a0004000000f0010b00040000002d01090004000000
2d010500050000000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d01
0a000e000000240305001b0221012502110109021101ff0121011b022101040000002d01
050008000000fa02000001000000ffffff00040000002d010b0004000000f00109000700
0000fc0200001a1a1a000000040000002d0109000500000009021a1a1a00050000000102
1a1a1a000e0000002403050037029d01370284014102730141028d0137029d0107000000
fc020000333333000000040000002d010c0004000000f0010900050000000902ffffff00
050000000102333333000e000000240305001b029d011b0284013702840137029d011b02
9d01040000002d01050004000000f0010c0007000000fc02000026262600000004000000
2d01090005000000090226262600050000000102262626000e0000002403050037028401
41027301250273011b02840137028401040000002d010200040000002d01020004000000
2d010200040000002d010700040000002d010800040000002d010400040000002701ffff
030000001e00040000002d010200040000002d010900040000002d010b00050000000102
2626260005000000090226262600070000001604c000e8017100c1010500000009020000
0000050000000102ffffff000500000004010d000000050000000201010000001c000000
fb02ebff000084038403bc02000000cc0010001254696d6573204e657720526f6d616e00
d89ff377e19ff3772020f577c60f6617040000002d010c000b000000320abc00c7010700
0000373738322c323734040000002d01020004000000f0010c00040000002d0102000400
00002d010700040000002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00
040000002d010200040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500
00000902000000000700000016041a02b30204000400040000002d010200040000002d01
0200040000002d010700040000002d010800040000002d010400040000002701ffff0300
00001e00040000002d010200040000002d010900040000002d010b00050000000102ffff
ff0005000000090200000000070000001604ae000e025f00e7010500000004010d000000
050000000201010000001c000000fb02ebff000084038403bc02000000cc001000125469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577c60f6617040000002d01
0c000b000000320aaa00ed0107000000383136362c363734040000002d01020004000000
f0010c00040000002d010200040000002d010700040000002d010800040000002d010400
040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010900040000002d01
0b00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016041a02b30204000400
040000002d010300040000002d010300040000002d010300040000002d01070004000000
2d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d0103000400
00002d010900040000002d010b00050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016040e012d02c50008020500000004010d000000050000000201010000001c000000
fb02edff000084038403bc02000000cc0010001254696d6573204e657720526f6d616e00
d89ff377e19ff3772020f577c60f6617040000002d010c000b000000320a0a010e020700
0000343736392c333534040000002d01030004000000f0010c00040000002d0103000400
00002d010700040000002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00
040000002d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500
00000902000000000700000016041a02b30204000400040000002d010300040000002d01
0300040000002d010700040000002d010800040000002d010400040000002701ffff0300
00001e00040000002d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffff
ff00050000000902000000000700000016047101410232011c020500000004010d000000
050000000201010000001c000000fb02edff000084038403bc02000000cc001000125469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577c60f6617040000002d01
0c000a000000320a6d012202060000003938352c3531040000002d01030004000000f001
0c00040000002d010300040000002d010700040000002d010800040000002d0104000400
00002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010900040000002d010b00
050000000102ffffff00050000000902000000000700000016041a02b302040004000800
0000fa0200000100000000000000040000002d010c0004000000f0010b0007000000fc02
00004b4b4b000000040000002d010b0004000000f00109000500000009024b4b4b000500
000001024b4b4b000500000004010d000000050000000201020000000e00000024030500
53029d015302b1005d02a1005d028d0153029d0107000000fc0200009696960000000400
00002d01090004000000f0010b00050000000902ffffff00050000000102969696000e00
00002403050037029d013702b1005302b10053029d0137029d01040000002d0105000400
0000f001090007000000fc020000717171000000040000002d0109000500000009027171
7100050000000102717171000e000000240305005302b1005d02a1004102a1003702b100
5302b10008000000fa0200000100000000000000040000002d010b0004000000f0010c00
0800000026060f000600ffffffff0000040000002d010600040000002d010a0005000000
07010400000005000000010280808000050000000902000000002d000000420105000000
280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000000
000000000000000080808000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000
ee000000ee000000040000002d010c000c000000240304006f029d016f023d0079022d00
79028d010500000009020100000005000000010201000000040000002d010a0004000000
f0010c00040000002d010b00040000002d01090005000000070101000000080000002606
0f000600ffffffff0100040000002d010a000e000000240305006f029d016f023d007902
2d0079028d016f029d01040000002d0109000800000026060f000600ffffffff00000400
00002d010600040000002d010a0005000000070104000000050000000102ffffff000500
00000902000000002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000
0000200000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00ee000000ee00
0000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000ee000000040000002d010c000400
00002d010c00090000001d062100f00060011c003d005302040000002d010c0005000000
09020100000005000000010201000000040000002d010a0004000000f0010c0004000000
2d010b00040000002d010900050000000701010000000800000026060f000600ffffffff
0100040000002d010a000e0000002403050053029d0153023d006f023d006f029d015302
9d01040000002d010900040000002d01050004000000f001090005000000090200000000
050000000102ffffff000800000026060f000600ffffffff0000040000002d0106000400
00002d010a0005000000070104000000050000000102bfbfbf0005000000090200000000
2d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000000
000000000000000000000000000000000000bfbfbf00ee000000ee000000ee000000ee00
0000ee000000ee000000ee000000ee000000040000002d0109000c000000240304006f02
3d0079022d005d022d0053023d0005000000090201000000050000000102010000000400
00002d010a0004000000f0010900040000002d010b00040000002d010500050000000701
010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010a000e00000024030500
6f023d0079022d005d022d0053023d006f023d00040000002d01050008000000fa020000
0100000000000000040000002d01090004000000f0010b000800000026060f000600ffff
ffff0000040000002d010600040000002d010a0005000000070104000000050000000102
80808000050000000902000000002d000000420105000000280000000800000008000000
010001000000000020000000000000000000000000000000000000000000000080808000
c7000000e3000000f1000000f80000007c0000003e0000001f0000008f00000004000000
2d010b000c000000240304008b029d018b0200019502ef0095028d010500000009020100
000005000000010201000000040000002d010a0004000000f0010b00040000002d010900
040000002d010500050000000701010000000800000026060f000600ffffffff01000400
00002d010a000e000000240305008b029d018b0200019502ef0095028d018b029d010400
00002d0105000800000026060f000600ffffffff0000040000002d010600040000002d01
0a0005000000070104000000050000000102ffffff00050000000902000000002d000000
420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000
0000000000000000000000000000ffffff007c0000003e0000001f0000008f000000c700
0000e3000000f1000000f8000000040000002d010b00040000002d010b00090000001d06
2100f0009d001c0000016f02040000002d010b0005000000090201000000050000000102
01000000040000002d010a0004000000f0010b00040000002d010900040000002d010500
050000000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010a000e00
0000240305006f029d016f0200018b0200018b029d016f029d01040000002d0105000800
000026060f000600ffffffff0000040000002d010600040000002d010a00050000000701
04000000050000000102bfbfbf00050000000902000000002d0000004201050000002800
000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000000
000000000000bfbfbf007c0000003e0000001f0000008f000000c7000000e3000000f100
0000f8000000040000002d010b000c000000240304008b0200019502ef007902ef006f02
00010500000009020100000005000000010201000000040000002d010a0004000000f001
0b00040000002d010900040000002d010500050000000701010000000800000026060f00
0600ffffffff0100040000002d010a000e000000240305008b0200019502ef007902ef00
6f0200018b020001040000002d01050008000000fa02000001000000ffffff0004000000
2d010b0004000000f001090007000000fc0200001a1a1a000000040000002d0109000500
000009021a1a1a000500000001021a1a1a000e00000024030500a7029d01a7027e01b202
6d01b2028d01a7029d0107000000fc020000333333000000040000002d010c0004000000
f0010900050000000902ffffff00050000000102333333000e000000240305008b029d01
8b027e01a7027e01a7029d018b029d01040000002d01050004000000f0010c0007000000
fc020000262626000000040000002d010900050000000902262626000500000001022626
26000e00000024030500a7027e01b2026d0195026d018b027e01a7027e01040000002d01
0200040000002d010200040000002d010200040000002d010700040000002d0108000400
00002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010900
040000002d010b0005000000010226262600050000000902262626000700000016049c00
5d024d00360205000000090200000000050000000102ffffff000500000004010d000000
050000000201010000001c000000fb02ebff000084038403bc02000000cc001000125469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577c60f6617040000002d01
0c000b000000320a98003c0207000000393037352c333534040000002d01020004000000
f0010c00040000002d010200040000002d010700040000002d010800040000002d010400
040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010900040000002d01
0b00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016041a02b30204000400
040000002d010200040000002d010200040000002d010700040000002d01080004000000
2d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d0109000400
00002d010b00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016045e008d02
040066020500000004010d000000050000000201010000001c000000fb02ebff00008403
8403bc02000000cc0010001254696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff377
2020f577c60f6617040000002d010c000b000000320a5a006c020800000031333534312c
3635040000002d01020004000000f0010c00040000002d010200040000002d0107000400
00002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010200
040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000
0700000016041a02b30204000400040000002d010300040000002d010300040000002d01
0300040000002d010700040000002d010800040000002d010400040000002701ffff0300
00001e00040000002d010300040000002d010900040000002d010b00050000000102ffff
ff0005000000090200000000070000001604eb009e02a20079020500000004010d000000
050000000201010000001c000000fb02edff000084038403bc02000000cc001000125469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577c60f6617040000002d01
0c000b000000320ae7007f0207000000363035392c343235040000002d01030004000000
f0010c00040000002d010300040000002d010700040000002d010800040000002d010400
040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010900040000002d01
0b00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016041a02b30204000400
040000002d010300040000002d010300040000002d010700040000002d01080004000000
2d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d0109000400
00002d010b00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016046c01b002
23018b020500000004010d000000050000000201010000001c000000fb02edff00008403
8403bc02000000cc0010001254696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff377
2020f577c60f6617040000002d010c000b000000320a6801910207000000313230352c35
3535040000002d01030004000000f0010c00040000002d010300040000002d0107000400
00002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010300
040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000
0700000016041a02b30204000400040000002d01050004000000f0010900040000002d01
070004000000f0010b0008000000fa0200000100000000000000040000002d0109000500
000014029d0177000500000004010d000000050000000201010000000500000013023100
77000500000014029d0177000500000013029d0171000500000014026901770005000000
130269017100050000001402350177000500000013023501710005000000140201017700
05000000130201017100050000001402cd007700050000001302cd007100050000001402
990077000500000013029900710005000000140265007700050000001302650071000500
000014023100770005000000130231007100040000002d01000009000000320a91016300
0100000030320b000d000000320a5d01420004000000323030300b000b000b000b000d00
0000320a2901420004000000343030300b000b000b000b000d000000320af50042000400
0000363030300b000b000b000b000d000000320ac100420004000000383030300b000b00
0b000b000f000000320a8d003700050000003130303030000b000b000b000b000b000f00
0000320a59003700050000003132303030000b000b000b000b000b000f000000320a2500
3700050000003134303030000b000b000b000b000b00040000002d010000040000002d01
0000040000002d010700040000002d010400040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010900050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16046c013200620006000500000004010d000000050000000201010000001c000000fb02
e9ff0000840384039001000000cc0010001254696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f577c60f6617040000002d010b0015000000320a68010d001b000000
cfeee2ede020f1eee1b3e2e0f0f2b3f1f2fc2c20e3f0ed2e2ff22e00040000002d010000
04000000f0010b00040000002d010000040000002d010700040000002d01040004000000
2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010900050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016041a02b302040004000500000014029d0177000500
000004010d000000050000000201010000000500000013029d01a7020500000014029d01
7700050000001302a30177000500000014029d01e700050000001302a301e70005000000
14029d015701050000001302a30157010500000014029d01c701050000001302a301c701
0500000014029d013702050000001302a30137020500000014029d01a702050000001302
a301a7020d000000320aac01990004000000323030300b000b000b000b000d000000320a
ac01090104000000323030310b000b000b000b000d000000320aac017901040000003230
30320b000b000b000b000d000000320aac01e90104000000323030330b000b000b000b00
0d000000320aac01590204000000323030340b000b000b000b00040000002d0107000400
00002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010900
050000000102ffffff00050000000902000000000700000016041e02b702000000000400
00002d010700040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010900050000000102ffffff00050000000902000000000700000016041e02
b70200000000040000002d010100040000002d010a000500000004010d00000005000000
020102000000070000001b041a029d02e4011a00040000002d010700040000002d010800
040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01
0a00040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
19029d02e4011a00040000002d010700040000002d010800040000002d01040004000000
2701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010a00040000002d0109000500
00000102ffffff000500000009020000000007000000160419029d02e4011a0008000000
fa0200000100000000000000040000002d010b0004000000f001090007000000fc020000
969696000000040000002d010900050000000902ffffff00050000000102969696000500
000004010d00000005000000020102000000070000001b04fa017200ec01640005000000
090200000000050000000102ffffff0005000000020101000000050000002e0118000000
0f000000320afa0177000f000000cceeebeeeaee20f1f3f5e52032352517050000002e01
00000000040000002d010700040000002d010800040000002d010400040000002701ffff
030000001e00040000002d010100040000002d010900040000002d010b00050000000102
ffffff000500000009020000000007000000160419029d02e4011a00040000002d010700
040000002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d01
0100040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500000009020000
000007000000160419029d02e4011a0008000000fa020000010000000000000004000000
2d010c0004000000f0010b000800000026060f000600ffffffff0000040000002d010600
040000002d010a0005000000070104000000050000000102ffffff000500000009020000
00002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000
0000000000000000000000000000000000000000ffffff00dd000000dd000000dd000000
dd000000dd000000dd000000dd000000dd000000040000002d010b00040000002d010b00
090000001d062100f0000d000d00ec01a601040000002d010b0005000000090201000000
05000000010201000000040000002d010a0004000000f0010b00040000002d010c000400
00002d010900050000000701010000000800000026060f000600ffffffff010004000000
2d010a00050000000102000000000500000004010d000000050000000201020000000700
00001b04fa01b401ec01a601040000002d010900050000000102ffffff00050000000201
01000000050000002e01180000000f000000320afa01b9010f000000cce0f1ebee20f1e5
ebffedf1fceae517050000002e0100000000040000002d010700040000002d0108000400
00002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010900
040000002d010c00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016041902
9d02e4011a00040000002d010700040000002d010800040000002d010400040000002701
ffff030000001e00040000002d010100040000002d010900040000002d010c0005000000
0102ffffff000500000009020000000007000000160419029d02e4011a0008000000fa02
00000100000000000000040000002d010b0004000000f0010c000800000026060f000600
ffffffff0000040000002d010600040000002d010a000500000007010400000005000000
0102ffffff00050000000902000000002d00000042010500000028000000080000000800
00000100010000000000200000000000000000000000000000000000000000000000ffff
ff00e3000000f1000000f80000007c0000003e0000001f0000008f000000c70000000400
00002d010c00040000002d010c00090000001d062100f0000d000d000402640004000000
2d010c000500000009020100000005000000010201000000040000002d010a0004000000
f0010c00040000002d010b00040000002d01090005000000070101000000080000002606
0f000600ffffffff0100040000002d010a00050000000102000000000500000004010d00
000005000000020102000000070000001b041202720004026400040000002d0109000500
00000102ffffff0005000000020101000000050000002e01180000000d000000320a1202
77000b000000d1ece5f2e0ede02032302500050000002e0100000000040000002d010700
040000002d010800040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d01
0100040000002d010900040000002d010b00050000000102ffffff000500000009020000
000007000000160419029d02e4011a00040000002d010700040000002d01080004000000
2d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0109000400
00002d010b00050000000102ffffff000500000009020000000007000000160419029d02
e4011a0008000000fa02000001000000ffffff00040000002d010c0004000000f0010b00
07000000fc020000333333000000040000002d010b0004000000f0010900050000000902
ffffff00050000000102333333000500000004010d000000050000000201020000000700
00001b041202b4010402a60105000000090200000000050000000102ffffff0005000000
020101000000050000002e01180000000d000000320a1202b9010b000000cceeebeeeaee
20332e352500050000002e0100000000040000002d010700040000002d01080004000000
2d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010b000400
00002d010c00050000000102ffffff000500000009020000000007000000160419029d02
e4011a00040000002d010700040000002d010800040000002d010400040000002701ffff
030000001e00040000002d010100040000002d010b00040000002d010c00050000000102
ffffff00050000000902000000000700000016041e02b70200000000040000002d010500
04000000f0010b00040000002d01070004000000f0010c00040000002701ffff05000000
0c021e02b702030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2701ffff050000000b0200000000030000001e00050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002701ffff030000000000

Рис.4.1. Динаміка рівня повної собівартості різних видів молочної
продукції за п’ять років

60

4.5. Облік браку у виробництві

Поняття браку продукції. Браком у виробництві вважається продукція,
напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не відповідають за своєю
якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути
використаними за своїм прямим призначенням або можуть бути використані
тільки після додаткових витрат на виправлення.

Сільськогосподарські підприємства обліковують втрати від браку при
виробництві продукції ремонтною майстернею, підсобних промислових
виробництв (на млинах, крупорушках, олійницях, в консервному
виробництві, при переробці овочів, фруктів, ягід тощо).

Облік браку у виробництві класифікується за такими ознаками:

1. За місцем виникнення:

внутрішній брак — брак, виявлений до відвантаження продукції (або
передачі) споживачу;

зовнішній — брак, виявлений безпосередньо у покупця.

2. За характером дефектів:

остаточний брак — брак, який неможливо виправити або економічно
недоцільно виправляти;

виправний брак, який може бути виправлений шляхом додаткової обробки.

3. За причинами виникнення (неякісні матеріали, не подача електроенергії
тощо).

4. За винними особами (робітник, постачальник).

Документування браку. Виникнення браку у виробництві документується
Актом про брак, Повідомленням про брак. В цих документах зазначають дані
про забраковану продукцію (її вид, сорт, одиницю виміру, кількість),
причини виникнення браку, винну особу, вид браку. Зазначені документи
підписуються комісією в складі керівника або заступника підприємства,
головного бухгалтера, керівника структурного підрозділу.

Характеристика рахунка 24 «Брак у виробництві». Для Узагальнення
інформації про втрати від браку у виробництві Призначено активний
рахунок 24 «Брак у виробництві».

За дебетом рахунка 24 відображуються витрати через виявлений зовнішній
та внутрішній брак (вартість невикористаного, Остаточного браку та
витрати на виправлення браку).

За кредитом рахунка 24 відображуються суми, що списуються

витрати на виробництво як втрати від браку; суми зменшення від браку
продукції; вартість доходів від бракованої продукції або реалізації її
за зменшеною ціною; вартість отримання з винуватців браку; суми
відшкодувань, одержаних від постачальників недоброякісних матеріалів,
які спричинили брак продукції.

Аналітичний облік за цим рахунком ведеться за видами виробництва
продукції, де виник брак, а також у розрізі статей калькуляції.

Визначення втрат від браку. До статті калькуляції «Втрати від браку»
включаються:

· собівартість остаточно забракованої продукції;

· вартість сировини та матеріалів, зіпсованих в разі зупинки або простою
обладнання через тимчасове відключення енергії;

· витрати на усунення технічно неминучого браку.

Зовнішній остаточний брак оцінюється за фактичною виробничою
собівартістю забракованої продукції, включаючи витрати на відправку
покупцю і повернення від покупця в господарство. Вартість забракованої
готової продукції відображується на бухгалтерських рахунках
сторнувальними записами по її відвантаженню покупцю. Після цього
вартість готової продукції списується з кредиту рахунка 23 «Виробництво»
в дебет рахунка 24 «Брак у виробництві».

Собівартість підприємства від внутрішнього браку визначається як сума
фактично понесених витрат за всіма статтями калькуляції за виключенням
витрат на підготовку та освоєння виробництва, загальновиробничих витрат,
які відносяться тільки на собівартість готової продукції.

Втрати підприємства від браку продукції, який можна виправити,
складається з витрат на її повторну або додаткову обробку. Втрати від
браку зменшуються на вартість отриманих матеріалів за ціною їх можливого
використання, а також на суму претензій до постачальників, які стали
причиною браку.

Собівартість внутрішнього виправного браку включає:

· витрати на сировину та матеріали, витрачені на усунення дефектів
продукції;

· витрати на заробітну плату робітників, нараховану за виправлення
браку;

· відрахування на соціальні заходи.

Якщо брак є невиправним, необхідно виділити з суми загальних витрат
виробництва частку, яка припадає на забраковану продукцію, і списати її
з кредиту рахунка 23 «Виробництво» в дебет рахунка 24 «Брак у
виробництві».

Відшкодування втрат від браку. Втрати від браку можуть бути відшкодовані
винними особами. У разі виправного браку з винуватців стягується
вартість виправлення, а при невиправному браку — вартість сировини та
матеріалів, сума основної зарплати тощо. В бухгалтерському обліку такі
операції відображуються так:

1. На вартість оприбуткованої побічної продукції від списання кінцевого
браку:

дебет рахунка 209 «Інші матеріали»

кредит рахунка 24 «Брак у виробництві»

2. На суму списання на винних осіб втрат від кінцевого і виправного
браку:

дебет рахунка 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків»

кредит рахунка 24 «Брак у виробництві»

3. На суму виставленої претензії за поставку неякісної сировини і
матеріалів:

дебет рахунка 374 «Розрахунки за претензіями»

кредит рахунка 24 «Брак у виробництві»

Різниця між собівартістю забракованих виробів і сумою відшкодувань втрат
від браку представляє собою величину втрат від браку, яка буде віднесена
на дебет рахунка 23 «Виробництво» з кредиту рахунка 24 «Брак у
виробництві». (4)

4.6. Облік браку у виробництві

Поняття браку продукції. Браком у виробництві вважається продукція,
напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не відповідають за своєю
якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути
використаними за своїм прямим призначенням або можуть бути використані
тільки після додаткових витрат на виправлення.

Сільськогосподарські підприємства обліковують втрати від браку при
виробництві продукції ремонтною майстернею, підсобних промислових
виробництв (на млинах, крупорушках, олійницях, в консервному
виробництві, при переробці овочів, фруктів, ягід тощо).

Облік браку у виробництві класифікується за такими ознаками:

1. За місцем виникнення:

внутрішній брак — брак, виявлений до відвантаження продукції (або
передачі) споживачу;

зовнішній — брак, виявлений безпосередньо у покупця.

2. За характером дефектів:

остаточний брак — брак, який неможливо виправити або економічно
недоцільно виправляти;

виправний брак, який може бути виправлений шляхом додаткової обробки.

3. За причинами виникнення (неякісні матеріали, не подача електроенергії
тощо).

4. За винними особами (робітник, постачальник).

Документування браку. Виникнення браку у виробництві документується
Актом про брак, Повідомленням про брак. В цих документах зазначають дані
про забраковану продукцію (її вид, сорт, одиницю виміру, кількість),
причини виникнення браку, винну особу, вид браку. Зазначені документи
підписуються комісією в складі керівника або заступника підприємства,
головного бухгалтера, керівника структурного підрозділу.

Характеристика рахунка 24 «Брак у виробництві». Для Узагальнення
інформації про втрати від браку у виробництві Призначено активний
рахунок 24 «Брак у виробництві».

За дебетом рахунка 24 відображуються витрати через виявлений зовнішній
та внутрішній брак (вартість невикористаного, Остаточного браку та
витрати на виправлення браку).

За кредитом рахунка 24 відображуються суми, що списуються витрати на
виробництво як втрати від браку; суми зменшення від браку продукції;
вартість доходів від бракованої продукції або реалізації її за зменшеною
ціною; вартість отримання з винуватців браку; суми відшкодувань,
одержаних від постачальників недоброякісних матеріалів, які спричинили
брак продукції.

Аналітичний облік за цим рахунком ведеться за видами виробництва
продукції, де виник брак, а також у розрізі статей калькуляції.

Визначення втрат від браку. До статті калькуляції «Втрати від браку»
включаються:

· собівартість остаточно забракованої продукції;

· вартість сировини та матеріалів, зіпсованих в разі зупинки або простою
обладнання через тимчасове відключення енергії;

· витрати на усунення технічно неминучого браку.

Зовнішній остаточний брак оцінюється за фактичною виробничою
собівартістю забракованої продукції, включаючи витрати на відправку
покупцю і повернення від покупця в господарство. Вартість забракованої
готової продукції відображується на бухгалтерських рахунках
сторнувальними записами по її відвантаженню покупцю. Після цього
вартість готової продукції списується з кредиту рахунка 23 «Виробництво»
в дебет рахунка 24 «Брак у виробництві».

Собівартість підприємства від внутрішнього браку визначається як сума
фактично понесених витрат за всіма статтями калькуляції за виключенням
витрат на підготовку та освоєння виробництва, загальновиробничих витрат,
які відносяться тільки на собівартість готової продукції.

Втрати підприємства від браку продукції, який можна виправити,
складається з витрат на її повторну або додаткову обробку. Втрати від
браку зменшуються на вартість отриманих матеріалів за ціною їх можливого
використання, а також на суму претензій до постачальників, які стали
причиною браку.

Собівартість внутрішнього виправного браку включає:

· витрати на сировину та матеріали, витрачені на усунення дефектів
продукції;

· витрати на заробітну плату робітників, нараховану за виправлення
браку;

· відрахування на соціальні заходи.

Якщо брак є невиправним, необхідно виділити з суми загальних витрат
виробництва частку, яка припадає на забраковану продукцію, і списати її
з кредиту рахунка 23 «Виробництво» в дебет рахунка 24 «Брак у
виробництві».

Відшкодування втрат від браку. Втрати від браку можуть бути відшкодовані
винними особами. У разі виправного браку з винуватців стягується
вартість виправлення, а при невиправному браку — вартість сировини та
матеріалів, сума основної зарплати тощо. В бухгалтерському обліку такі
операції відображуються так:

1. На вартість оприбуткованої побічної продукції від списання кінцевого
браку:

дебет рахунка 209 «Інші матеріали»

кредит рахунка 24 «Брак у виробництві»

2. На суму списання на винних осіб втрат від кінцевого і виправного
браку:

· дебет рахунка 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків»

· кредит рахунка 24 «Брак у виробництві»

3. На суму виставленої претензії за поставку неякісної сировини і
матеріалів:

· дебет рахунка 374 «Розрахунки за претензіями»

· кредит рахунка 24 «Брак у виробництві»

Різниця між собівартістю забракованих виробів і сумою відшкодувань втрат
від браку представляє собою величину втрат від браку, яка буде віднесена
на дебет рахунка 23 «Виробництво» з кредиту рахунка 24 «Брак у
виробництві». (4)

5. Удосконалення обліку витрат та калькуляції собівартості продукції
промислових підприємств

Удосконаленням обліку витрат є розробка принципів управління витратами
та шляхів їх зниження.

Основні принципи управління витратами вироблені практикою і зводяться
до:

— недопущення понаднормових витрат;

— системний підхід до управління витратами;

— єдність методів, які практикуються на різних рівнях управління
витратами;

— управління витратами по всіх стадіях життєвого циклу виробу – від
створення до реалізації;

— удосконалення інформаційного забезпечення про рівень витрат;

— підвищення зацікавленості виробничих підрозділів підприємства до
зниження витрат тощо.

Зниження витрат виробництва досягають після:

— використання технологічного обладнання;

— застосування ресурсозберігаючої технології, що забезпечує економію
матеріалів та енергії, вивільнення робітників;

— чіткого дотримання технологічної дисципліни, що призводить до
скорочення втрат від браку;

— збалансованої експлуатації виробничих потужностей, що призводить до
скорочення вартості основних засобів;

— розробки оптимальної стратегії розвитку підприємства, що забезпечує
раціональний рівень витрат.

Кожний напрям зниження витрат виробництва передбачає ряд заходів, які в
сукупності складають конкретні плани.

У ВАТ «ММКК» є резерви для збільшення виходу продукції, це підвищення
продуктивності виробництва. Підвищення продуктивності виробництва
відбувається на основі інтенсифікації виробництва, яка в свою чергу є
важливою умовою зниження собівартості продукції.

Також, необхідно створити маркетингову службу, яка б займалася пошуком
каналів реалізації продукції, створила б торгову марку продукції тощо.

Стратегічний напрям розвитку вітчизняного обліку на найближчу
перспективу полягає в теоретичній розробці і наступному поетапному
введенні концептуальних основ управлінського обліку. На сьогодні
розробка чіткої структури управлінського обліку і відповідно потужної
автоматизованої системи для підприємств, є однією з умов їх виживання.

Економічна ситуація на підприємствах України вимагає від суб’єктів
господарської діяльності своєчасного прийняття ефективних управлінських
рішень. Зробити це неможливо без достовірної, належним чином обробленої
та підготовленої для управління інформації про фінансово – господарську
діяльність підприємства. Інструментом для одержання такої інформації
виступає система бухгалтерського обліку.

Саме облік надає керівництву підприємства оперативну, достовірну та
об’єктивну інформацію. Ефективне досягнення цієї мети можливе при
комп’ютеризації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Комп’ютерна система бухгалтерського обліку (КСБО) забезпечує вирішення
багатьох завдань через реєстрацію господарських фактів та обробки даних.
КСБО на сьогодні дає можливість накопичувати, аналізувати,
інтерпретувати та надавати інформацію користувачам бухгалтерського
обліку. (4)

Однак, існує проблема, пов’язана з вибором програмного забезпечення, яке
б найбільш повно розкривало інформацію, сформовану за даними
бухгалтерського обліку. Більшість існуючих бухгалтерських програм, які
автоматизують облік, — це лише електронні таблиці, які самостійно
виконують тільки рознесення проводок в регістри обліку. Крім того, як
правило, бухгалтерська програма розробляється або програмістом, знайомим
з усіма тонкощами системного програмування.

При комп’ютеризації обліку постають запитання: що автоматизовану систему
обліку підприємство впроваджує не просто програмний продукт, але й часто
несподівано для себе, нові методики управління підприємством. Якщо
врахувати, що контроль змісту управлінського обліку здійснюється лише
керівництвом підприємств, то за відсутності стандартів управлінського
обліку в програмному забезпеченні може бути значна кількість варіантів
трактування вимог керівництва.

Автоматизація обліку підвищує ефективність і прискорює процес обробки
даних, надає оперативну інформацію для прийняття рішень. Тому досить
часто доцільно впроваджувати автоматизовану систему обліку не з метою
отримання глобального результату, а для того, щоб вирішити ряд локальних
проблем.

За умови автоматизації бухгалтерського обліку інформація що генерується
програмою, повинна бути зрозумілою користувачу. На рівні комп’ютерної
програми повинен зникнути поділ бухгалтерського обліку на фінансовий,
управлінський та інші види. Якщо цей технічний крок буде зроблено і буде
досягнута компактність, зручність, простота і надійність програмного
забезпечення то, без сумніву, облік на підприємстві стане єдиним.

Існує думка, що застосування автоматизованої системи дозволяє ефективно
вирішити проблему оперативності аналітичного обліку, так як ефективність
бухгалтерського обліку та управління завдяки цьому повинна автоматично
зрости.

Завдяки комп’ютеризації бухгалтерського обліку є можливість в межах
одного синтетичного рахунку одержати декілька різних розрізів аналітики,
які різносторонньо відображають первинну інформацію. В аналітичних
рахунках інформація групується та узагальнюються в інтересах управління
за певними ознаками. Тут значно підвищується інформаційна ємність
системи рахунків та можливості більш детального і глибокого аналізу
інформації.

Вважається, що впровадження КСБО на підприємстві призведе до поступової
відмови від аналітичного обліку та його зміни обліком більш елементарних
первинних об’єктів. Будь – яка ознака групування в рамках одного
синтетичного рахунку стає основою системи аналітичних рахунків, і таких
систем може бути безліч залежно від потреб управління. (11)

Управлінський облік може бути організований по – різному:

— Без спеціального відображення операцій управлінського обліку на
рахунках бухгалтерського обліку із застосуванням подвійного запису
(тобто без ведення синтетичного обліку);

— З окремим відображенням операцій управлінського обліку на рахунках
синтетичного обліку (в тому числі з застосуванням різних варіантів
кореспонденції рахунків);

Звичайно, найпростіший варіант полягає в тому, щоб відображати операції
управлінського обліку в загальний системі записів синтетичного
бухгалтерського обліку без виділення окремої кореспонденції рахунків для
цих операцій.

Комп’ютеризація обліку призводить до створення на підприємстві
автоматизованих робочих місць (АРМ). АРМ бухгалтера призначене для
автоматизованого виконання операцій на конкретній стадії облікового
аналітичного процесів. Ця система є структурною одиницею автоматизованих
систем управління, персональним засобом облікового працівника для
планування, обробки фактичних даних і підготовки інформації для
прийняття управлінських рішень.

АРМ бухгалтера за їх місцем у системі обліку підприємства можна поділити
на такі рівні: АРМ у підрозділах підприємства (первинний облік); АРМ у
бухгалтерії (ділянки обліку); АРМ головного бухгалтера (зведений облік);
АРМ управлінців (функції обробки і аналізу даних без права зміни
бухгалтерської інформації).

При широкому використанні комп’ютерної техніки постає питання про
раціональне використання каналів зв’язку. В зв’язку з цим виникла
необхідність в обмеженні інформації, тобто тієї її частини, яка отримала
назву надлишкової, так як вона може призвести до прийняття помилкових
управлінських рішень. Отже для управління необхідна тільки та
інформація, на підставі якої приймаються рішення. Якщо управлінець має
таку інформацію, то процес прийняття стає ефективним.

Для характеристики облікової інформації потрібно застосовувати поняття
„кількість” і „якість”. При отриманні інформації її споживачі
переслідують різні цілі, тому змінюється кількість і цінність
інформації, що відповідає завданням організації фінансового і
управлінського обліку. Отже ступінь релевантності інформації, яка
використовується для прийняття рішень залежить від цілей окремої людини,
тобто значна частина інформації, створена системою, використовується для
декількох управлінських рішень і декількома особами, які приймають
рішення.

Для того, щоб облікова інформація однозначно сприймалась тими, хто брав
участь в її підготовці на підприємстві і тими хто її використовує, вона
повинна відповідати наступним вимогам:

— достовірність – інформація повністю відображає господарські процеси на
підприємстві і легко перевіряється

— значимість – інформація має бути корисною, ґрунтуватися на зворотному
зв’язку і надходити до користувача в потрібний час. Зворотній зв’язок
передбачає знання того, наскільки правильними виявились попередні
очікування. Необхідно враховувати, що вигоди, отримані від користування
облікової інформації, повинні перевищувати витрати на її утримання

— порівнянність і постійність – неможливо протягом звітного періоду
використовувати різні методи бухгалтерського обліку, інакше втрачається
можливість порівняння даних

— суттєвість — не потрібно втрачати час на облік незначних факторів,
тобто якщо зусилля щодо обліку рівні з вартістю засобів, що
обліковуються, облік необхідно спростити. Кожне підприємство вибирає
свій рівень суттєвості обліку

— консервативність – необхідно вибирати оцінку, яка є менш
оптимістичною, тобто необхідно враховувати можливу відсутність прибутку
і можливі збитки. Це забезпечить обережність щодо оцінки активів, майна
у визначенні величини прибутку

— повнота – інформація повинна містити максимум даних, необхідних
користувачу.

Заключним етапом функціонування облікової інформації системи є
комунікація (процес передачі і отримання) інформації особам, які
приймають рішення. Таким чином, передача інформації особам, які
приймають рішення, є також однією з функцій бухгалтерського обліку.

Отже, комп’ютеризація обліку на підприємстві надає ряд преваг для
управлінського обліку серед яких:

1. оперативне ведення інформації, її обробка і формування вихідної
інформації;

2. безпосереднє забезпечення контролю інформації;

3. збільшення швидкості обміну інформацією між управлінськими органами і
керованими об’єктами;

4. скорочення ручної праці, пов’язаної з розрахунками аналітичних
показників і заповненням форм внутрішньої бухгалтерської звітності;

зменшення витрат часу на підготовку інформації;

5. значне вдосконалення самого процесу організації обліку та формування
показників бухгалтерської звітності. (16)

ВАТ «ММКК» має досконалу комп’ютеризовану систему обліку, яка сприяє
оперативному веденню інформації, швидкій її обробці і формуванню
вихідної інформації, забезпеченню контролю, своєчасному поданню
інформації у відповідні органи. Програмне забезпечення, яке обрало
підприємство є «1С: Підприємство», в якій кожен бухгалтер має свою
частину цієї програми.

Що стосується управлінського обліку, то найважливіше – це зміна складу
собівартості продукції. Тепер до складу собівартості включаються прямі
витрати на виробництво продукції і загальновиробничі витрати. Таким
чином собівартість продукції більш конкретизовано; до неї відносяться
тільки безпосередні витрати на виробництво.
Адміністративно-управлінські, витрати на збут та інші витрати вважаються
витратами даного звітного періоду, у якому вони були здійснені,
списуються на фінансовий результат і не включаються в собівартість
продукції. 2003-й рік показав, що на практиці в управлінському обліку
дане господарство накопичує витрати на рахунках обліку і наприкінці
звітного періоду калькулює собівартість продукції. При переході до
національних стандартів обліку і новому Плану рахунків в обліку витрат
було передбачено усе для зручного і правильного заповнення форм
фінансової звітності згідно «нової» методології. Такий управлінський
облік не зовсім прийнятний, тому що він не відповідає вимогам
господарюючих суб’єктів в умовах ринкової економіки. У даних умовах він
повинен надавати інформацію керівникам у самому зручному для аналізу
виді, щоб правильно і вчасно приймати управлінські рішення. Згідно П(С)
БО склад собівартості змінився, тому різницю між ціною реалізації і
собівартістю не можна тепер приймати критерієм прибутковості продукції.
З усього сказаного вище випливає, що для обліку й аналізу витрат
необхідно використовувати зовсім новий підхід. Ефективно дану проблему
вирішує модель змінних витрат. Модель змінних витрат базується на
розподілі витрат на постійні і змінні, прямі і непрямі. Постійні витрати
– це ті, які майже не змінюються зі зміною обсягів виробництва. Змінні
витрати – це такі, обсяг яких змінюється прямо чи майже прямо
пропорційно обсягу виробництва. Прямі витрати – це такі, які можна
віднести на конкретний продукт повністю без застосування різних прийомів
і способів. Непрямі витрати – це ті, які неможливо віднести на
конкретний вид продукції і потрібно розподіляти спеціальними прийомами.

При обчисленні собівартості продукції з застосуванням моделі змінних
витрат основним показником при розподілі витрат к маржа на покриття
постійних витрат. Маржа на покриття витрат – це різниця між загальним
виторгом від реалізації і сумою всіх змінних витрат. Особливий інтерес
викликає те, що цю маржу можна обчислити як для всього господарства чи
окремих його підрозділів, так і для окремих видів продукції, що
випускається.

Таким чином, використовуючи як критерій ефективності виробництва маржу
на покриття постійних витрат можна реально оцінити ефективність
діяльності господарства в цілому (мається на увазі загальна маржа по
господарству в цілому в порівнянні з сумою постійних витрат на
виробництво та витрат, що не включаються до собівартості), внесок
кожного виду продукції в результат діяльності господарства (мається на
увазі маржа по окремим видам продукції).

Відносну ефективність виробництва продукції можна оцінити використовуючи
коефіцієнт маржі на покриття постійних витрат, що обчислюється
розподілом маржі на покриття на ціну реалізації одиниці продукції і
виражається у відсотках. Він показує, на скількох зміниться маржа на
покриття постійних втрат при зміні обсягу реалізації.

Одним з найважливіших моментів у моделі змінних витрат є визначення
точки беззбитковості для кожного продукту. Точка беззбитковості – це
точка, при переході через яку господарство покриває усі свої витрати і
починає одержувати прибуток. (2)

Господарству необхідно складати управлінський звіт який дає змогу
реально оцінити не тільки досягнення виробництва, але й перспективи
виробництва Такий звіт – лише одна ланка з системи управлінської
звітності. Складання якої може допомогти господарюючим суб’єктам вчасно
приймати правильні рішення. Основні етапи складання звітів є:

· планування – формулювання стратегії та визначення цілей на основі
фактичних даних минулих періодів, формування виробничої стратегії;

· управління бізнесом – адекватне реагування на інформацію щодо
внутрішніх та зовнішніх чинників, що можуть вплинути або безпосередньо
впливають на очікувані результати діяльності;

· оцінка результатів – підведення підсумків діяльності, висновки та
пропозиції щодо удосконалення управління, підготовка вхідної інформації
для етапу планування наступного періоду.

Розглянувши потреби та ресурси господарства, можна розробити систему
управлінської звітності, яка відповідає саме йому.

Складання зведеного управлінського звіту повинне починатися зі складання
плану виробництва перед початком року з врахуванням фактичного
незавершеного виробництва. На нашу думку план по кожній продукції в
цілях подальшого складання управлінської звітності повинен являти собою
спрощену систему виробництва, в якій планові витрати наводяться в
розрізі їх статей з розподілом на постійні та змінні та груп виробничих
операцій, які переслідують одну й ту ж мету. Ми вважаємо, що на етапі
управління виробництвом управлінські звіти по певній продукції варто
складати після закінчення певного звітного періоду. Цей звіт повинен
містити такі дані:

· фактичну інформацію про минулий період по виробництву продукції;

· планову та фактичну інформацію про період, після якого складається
звіт;

· планову інформацію про наступний період по виробництву продукції;

· інформацію про відхилення планових витрат від фактичних за місяці та
наростаючим підсумком з початку виробничого циклу.

На етапі підведення підсумків складають зведений звіт, в якому необхідно
оцінити ефективність та відносну ефективність виробництва продукції.

Такий механізм на нашу думку дозволить у будь-який момент часу
керівництву господарства оцінити можливі варіанти подальших дій у
виробництві та приймати правильні управлінські рішення. (7)

Таким чином, роблячи висновок, можна сказати, що сільськогосподарські і
промислові підприємства в сучасних умовах повинні переходити до
автоматизованої системи обліку, яка буде займати набагато менше часу та
ручної роботи, та нових, більш ефективних методів обчислення
собівартості, бо це є основою отримання прибутку.

Список використаних джерел

4. Антони Р. Основы бухгалтерского учета: Пер. с англ. — М.: СП «Триада
НТТ», 1992.

5. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н. М, Чижевська Л. В.

6. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів
спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. За
ред. Проф.Ф. Ф. Бутинець; 2-е вид., перероб. І доп. — Житомир: ПП
«Рута», 2002. — 480 с.

7. Бутинець Ф.Ф. та інші. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний
посібник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»/ Ф.Ф.
Бутинець, Л.Б. Чижевські, Н.В. Герасимчук. — Житомир: ЖГП, 2000. -448 с.

8. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. За ред.
М.Ф. Огійчука. — К.: Урожай, 1994.

9. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. — М.:
Аудит. 1998.

10. Карпова Т.П. Основы управленческого учета: Учебное пособие — М.:
ИНФРА-М, 1997. -392 с.

11. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ,
2000. -350 с.

12. Коваленко В.В. и др. Организация бухгалтерского учета на СП /
Коваленко В.В., Евстигнеев Е.Н., Соколов ВЛ. / — М: Финансы и
статистика, 1991.

13. Литвин Ю.А. Бухгалтерський облік в сільському господарстві.
Тернопіль.: Чарівниця, 1995.

14. Международные стандарты учета. — М.: Аудит-трейнинг, 1992.

15. Мех Я.В., Сумкіна Н.В., Дерій В.А. Облік, контроль та аналіз в
умовах ринкових відносин. К.: НМК ВО, 1992.

16. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в
Україні. Затв. Постановою Кабінета Міністрів України від 3 квітня 1993
р. № 250. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. У
редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.01. 1998 р. № 10.

17. Сук Л.К. Бухгалтерський облік в сільському господарстві. К.: Урожай,
1994.

18. Типове положення планування обліку і калькулювання, собівартості
продукції / робіт, послуг / сільськогосподарських підприємств. Затв.
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. № 452.

19. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. М.:
Финансы и статистика, 1992.

20. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з
різними формами власності. К.: «А. С.К. «, 1998.

21. Управленческий учет / Под ред.В. Палия и Р Вандер Вила. — М.: ИНФРА
— М, 1997-480 с.

22. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шеремета.
— М.: ИД ФБК — ПРЕСС, 2000. — 512 с.

23. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шеремета.
— 2-е изд., испр, — М.: ИД ФБК — ПРЕСС, 2002. — 512 с.

24. Хорнгрен Ч., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. —
М.: Финансьі и статистика. 1995.

25. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет / торговые и
посреднические предприятия / — Харьков: Интеллект — ЗК, 1998.22.

26. Яругова А.Д. . Управленческий учет/ опьгг зкономически развитых
стран / М.: Финансы и статистика, 1991.

Похожие записи