.

“Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ “”Клімат Індустрії”””

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 23530
Скачать документ

57

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Допущено до захисту Факультет: Економіки і менеджменту

Кафедра: Бухгалтерського обліку і аудиту

Завідувач кафедри: ? ? проф. д.е.н.?Гавриленко В. А.

(підпис) (дата) (прізвище, ім’я, по батькові)

Дипломна робота

Тема: Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ “Клімат
Індустрії”

Виконавець: ? ? ? студ. Бондаренко С. Ю.

(підпис) (дата) (прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник: ? ? ? проф. Стародубцев Є. В.

(підпис) (дата) (прізвище, ім’я, по батькові)

Консультант: ? ? ? проф. Гавриленко В. А.

(підпис) (дата) (прізвище, ім’я, по батькові)

Нормоконтролер: ? ? ? ас. Батюк В. В.

(підпис) (дата) (прізвище, ім’я, по батькові)

Донецьк?2001 г.

РЕФЕРАТ

126 листів, 4 рисунка, 28 таблиць

Ціль роботи – використовуючи отримані раніше теоретичні знання у галузі
низки спеціалізованих економічних дисциплін (Бухгалтерський облік,
Аналіз господарської діяльності, Контроль та Ревізія, Аудит, Економіка
підприємства, Мікроекономіка, Статистика та інші) відбити в дипломній
роботі фінансові результати, як об’єкт бухгалтерського обліку, вивчити
організацію бухгалтерського обліку фінансових на підприємстві, зробити
загальний аналіз техніко-економічних показників та детальний аналіз
фінансових результатів підприємства, відобразити методику та практику
проведення аудиту на підприємстві.

Об’єкт дослідження – фінансові результати підприємства, його
організаційна структура та особливості форми обліку, документообіг,
річна й квартальна звітність, аналітичні та синтетичні облікові
регістри, річні та місячні техніко-економічні показники підприємства
(величина фінансового результату, обсяги виробництва, собівартість
продукції, обсяг реалізації, стан основних фондів, тощо).

Методи дослідження – розрахунково-аналітичні методи, метод аналізу та
синтезу, статистичне групування, метод порівняння, метод рядів динаміки,
індексний і балансовий метод.

Фінансові результати, доходи, витрати, звітність, елементи витрат,
документація, організаційна структура, документообіг, форми
бухгалтерського обліку, техніко-економічні показники, собівартість,
питомі витрати, основні виробничі фонди.Д.0106.51.05.161.ДРВив.Лист№
документаПідписДатаРозробникБондаренко С. Ю.Облік та контроль фінансових
результатів в умовах ТОВ “Клімат
Індустрії”ЛітерЛистЛистівКерівникСтародубцев Є.
В.2126КонсультантГавриленко В. А.ОА – 96 в, ФЭМ, ДонГТУН. КонтролерБатюк
В. В.Зав. КафедриГавриленко В. А.ЗМІСТ

ВСТУП 4

1 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 5

1.1 Сутність та зміст фінансових результатів 5

1.2 Класифікація фінансових результатів 8

1.3 Задачі обліку фінансових результатів та характеристика облікової
політики підприємства 11

1.4 Розвиток бухгалтерського обліку фінансових результатів 16

2 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 22

2.1 Загальна характеристика форм і методів бухгалтерського обліку, які
застосовуються на підприємстві 22

2.2 Аналітичний та синтетичний облік фінансових результатів 28

2.3 Відображення практики бухгалтерського обліку на підприємстві 47

2.4 Аналіз практики бухгалтерського обліку на підприємстві 64

3 КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 68

3.1 Економічний аналіз результатів господарської діяльності 68

3.1.1 Аналіз динаміки техніко-економічних показників 69

3.1.2 Аналіз обсягу випуску продукції 76

3.1.3 Аналіз обсягу реалізації продукції 86

3.1.4 Аналіз фінансових результатів 92

3.2 Аудит фінансових результатів 110

ВИСНОВОК 124

ЛІТЕРАТУРА 125

ВСТУП

В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої
економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних
реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно,
така точка зору не позбавлена об’єктивності, однак на мою думку, сучасна
економічна ситуація зумовлена в рівній мірі як макроекономічними та
політичними проблемами, так і багатьма мікроекономічними чинниками. Так,
не викликає сумніву той факт, що сучасний спад виробництва в Україні
значною мірою є наслідком низької прибутковості та збитковості значної
більшості вітчизняних підприємств.

Беззаперечно, що основним економічним чинником, який в значній мірі
визначає прибутковість підприємства, є фінансовий результат
підприємства. При цьому фінансовий результат виступає тим комплексним
показником, який узагальнює усі результати виробниче-господарської
діяльності підприємства та визначає її ефективність.

Оскільки величина фінансового результату визначає можливість подальшого
розвитку підприємства (розширення виробництва, оновлення його основних
фондів, впровадження нових прогресивних технологій і т.д.) та створює
запас фінансової стійкості, який дозволяє підприємству оперативно
реагувати на зміни у ринковій кон’юнктурі, то питання зниження
собівартості набувають особливої актуальності в сучасний період ринкових
реформ та економічних перетворень.

Провідна роль у вирішені питань визначення й оптимізації величини
фінансових результатів належить бухгалтерському обліку та економічному
контролю, адже можливість отримання найбільшого економічного ефекту при
найменших витратах, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів значною
мірою залежить від того, наскільки оперативно і точно підприємство
здійснює облік та контроль власних витрат та доходів. Грамотна
організація бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві дозволить
не тільки об’єктивно і своєчасно відображати витрати та доходи, вести
оперативний контроль за виконанням плану й дотриманням кошторисів
витрат, але й виявляти резерви зниження собівартості продукції,
визначати шляхи оптимізації доходів і витрат, що дасть можливість
істотно поліпшити фінансові результати підприємства та підвищити його
конкурентоспроможність.

Отже, усе вищевикладене свідчить про високу актуальність проблеми обліку
та економічного контролю фінансових результатів на підприємстві, яка й
стала предметом написання цієї дипломної роботи.

1 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

1.1 Сутність та зміст фінансових результатів

Головною метою створення та подальшої діяльність будь-якого
господарюючого суб’єкту, не залежно від виду його діяльності чи форми
власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку.
Отже, фінансовий результат – це прибуток або збиток який отримує
господарюючий суб’єкт внаслідок своєї діяльності. Таким чином,
фінансовий результат є одним з найважливіших економічних показників,
який узагальнює усі результати господарської діяльності та надає
комплексної оцінки ефективності цієї діяльності.

Як бачимо, поняття фінансового результату тісно пов’язане з поняттями
прибутків і витрат.

У положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові
результати” надані наступні визначення прибутку та збитку:

прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати;

збиток? – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання
якого були здійснені ці витрати.

Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні” фінансовий результат (прибуток або збиток) повинен
визначатися і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності згідно з принципом нарахування та відповідності доходів та
витрат. Отже, відповідно до вищезазначеного принципу, для визначення
фінансових результатів звітного періоду необхідно зіставляти доходи
звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих
доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському
обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від
дати надходження або сплати грошових коштів. Тобто, якщо доходи суб’єкта
господарської діяльності перевищують витрати, що були здійснені для
отримання цих доходів, то він отримує позитивний фінансовий результат
(прибуток), у разі, коли витрати більші за доходи господарюючий суб’єкт
отримує негативний фінансовий результат (збитки).

Як економічна категорія фінансові результати визначається як різниця між
сукупною виручкою та сукупними витратами підприємства. Перевищення
валових сукупної виручки над сукупними витратами стає можливим завдяки
створення додаткової вартості. Додаткова вартість виступає у вигляді
збільшення вартості товару відносно витрат на його виробництва, як
прирощування всього авансованого капіталу [20]. Закон додаткової
вартості діє всіх стадіях виробничого процесу.

Таким чином, основоположними поняттями фінансових результатів як
економічної та бухгалтерської категорії є поняття доходів і витрат.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові
результати” [7], дає наступне визначення доходів:

Доходи?- це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів
або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу
(крім зростання капіталу за рахунок внесків власників), за умови, що
оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Щодо економічної вигоди, то згідно з Законом України “Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні” [1] вона визначається як
потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від
використання активів.

Витрати?- це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу
(за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу
власниками).

Але, слід зазначити, що в економічній теорії існують різні підходи до
визначення доходів та витрат. Відповідно до теорії альтернативного
підходу [21] доходи підприємства поділяються реальні (фактичні) та
альтернативні. Реальні (фактичні) доходи за цією теорією визначаються як
валова виручка підприємства від реалізації товарів, робіт, послуг (тобто
у разі здійснення звичайної діяльності). Альтернативні ж доходи
визначаються величиною можливого доходу, який підприємство отримає у
разі зміни своєї діяльності (наприклад, кошти підприємства не будуть
витрачені на придбання сировини, а вносяться на депозитний банківський
рахунок або інвестуються у акції інших підприємств). Порівнюючи обидва
види доходів підприємство визначає найбільш оптимальний напрямок своєї
діяльності, який забезпечує найбільший дохід при рівних витратах коштів
підприємства. Підчас порівнянні зазначених доходів їх величину, як
правило, помножують на ймовірність отримання цього доходу, що дозволяє
врахувати підприємницький ризик за видами діяльності, які порівнюються.

Щодо витрат підприємства, то в економічній теорії існує їх розподіл на
зовнішні (явні) і внутрішні (скриті) [22]. До зовнішніх витрат належать
платежі зовнішнім (відносно підприємства) постачальникам. Отже, різниця
між сукупною виручкою та зовнішніми витратами дорівнює величині
бухгалтерського прибутку, але при цьому не враховуються скриті витрати,
до яких належать витрати на ресурси, належні самому підприємству. Таким
чином, якщо вилучити з величини бухгалтерського прибутку внутрішні
витрати, то визначена величина буде складати економічний прибуток
підприємства.

Всі підприємства однієї галузі придбають необхідні ресурси на ринку
факторів виробництва, де ціни не залежать від даних суб’єктів
господарської діяльності, а формуються за об’єктивним механізмом
ринкової кон’юнктури (окрім ринків з різним ступенем монополізації),
тому кожне підприємство сплачуватиме рівні суми за рівні обсяги
будь-якого ресурсу, аби отримати цей ресурс у своє підпорядкування. Це
означає, що явні витрати за втраченими можливостями підприємств однієї
галузі на одиницю продукції виступають рівними.

Щодо скритих витрат, які визначаються віддачею капітальних ресурсів та
підприємницької здатності, то в умовах конкуренції прагнення кожного
підприємства не допустити переваги конкурентів повинно привести галузь
до стану, коли жодне з підприємств не буде мати односторонніх вигод. В
цьому випадку віддача всіх ресурсів рівна на всіх підприємствах, а
економічний прибуток дорівнює нулю і носить назву “нормального
прибутку”, отримання якого достатньо для того, щоб залишитися в галузі.
Це означає, що в умовах абсолютної конкуренції, коли галузь знаходиться
у рівновазі, витрати втраченої можливості кожного підприємства галузі
співпадають з їхньою сукупною виручкою, і економічний прибуток всіх
підприємств дорівнює нулю. За рівноважного стану всі основні показники,
які формують попит та пропозицію на товарнім ринку (пропозиція ресурсів,
ступень розвитку технології, рівень доходів споживачів, тощо)
залишаються незмінними. Будь-які відхилення від рівноваги, викликані
діями одного з підприємств, яке, наприклад, застосувало декілька
новацій, через що і отримало економічний прибуток, в довгостроковому
періоді усуваються через вхід до галузі інших підприємств. Галузь, яка
знаходиться в рівновазі, абсолютно статична, всі вчинки підприємств
можна передбачити, будь-який ризик відсутній.

В цьому зв’язку існування чистого прибутку зазначена економічна теорія
пояснює віддачею специфічного ресурсу – підприємницьких здатностей.
Прибуток виступає винагородою, яку отримує підприємець. Це плата за те,
що він організовує виробництво, керує їм, упроваджує інновації, несе
ризик. Виконуючи свої функції, підприємець забезпечує перевищення
виручки (доходу) від реалізації продукції над витратами на її
виробництво і реалізацію.

Відповідно до економічної теорії маржиналізму доходи, витрати та
відповідно, фінансовий результат є функціями від обсягу виробництва. При
цьому за умов чистої конкуренції збільшення обсягу випуску не гарантує
підприємству збільшення прибутку, оскільки обсяг реалізації продукції на
ринку чистої конкуренції є зворотною пропорцією до ціни одиниці
продукції [21]. Згідно з цією теорією існує лише один обсяг виробництва,
який забезпечує найбільший економічний ефект, тобто найбільшу
прибутковість. Для визначення такого обсягу виробництва використовуються
поняття граничних витрат та граничного доходу, які дорівнюють питомій
вазі приросту відповідно витрат та доходу при збільшенні (зменшенні)
обсягу випуску продукції на визначену фіксовану величину, що обумовлена
виробничою та технологічною структурою підприємства [21]. Найбільший
фінансовий результат може бути досягнутий при обсягу виробництва, на
якому встановлюється рівновага між граничним доходом та граничними
витратами підприємства.

1.2 Класифікація фінансових результатів

Існує досить багато класифікаційних критеріїв щодо фінансових
результатів. Насамперед, відносно своєї величини фінансові результати
розрізняться на позитивні фінансові результати (прибуток), нульовий
фінансовий результат та негативний фінансовий результат (збиток).

Згідно з П(С)БО № 3 “Звіт про фінансові результати” фінансові результати
класифікуються наступним чином:

– фінансові результати операційної діяльності;

– фінансові результати інвестиційної діяльності;

– фінансові результати фінансової діяльності;

– фінансові результати надзвичайних подій.

Національними положеннями (стандартами), вищезазначені види діяльності
визначаються наступним чином:

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші
види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Основна діяльність визначається згідно з П(С)БО 3 як операції, пов’язані
з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є
головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його
доходу.

Інвестиційна діяльність – це придбання та реалізація тих необоротних
активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною
еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність – це діяльність, яка призводить до змін розміру і
складу власного та позикового капіталу підприємства.

Надзвичайна подія – це подія або операція, яка відрізняється від
звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона
повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

За цією класифікацію фінансові результати визначаються та відображаються
у звіті про фінансові результати.

План рахунків бухгалтерського обліку містить окремий рахунок 79
“Фінансові результати”, який безпосередньо призначений для обліку й
узагальнення інформації про фінансові результати підприємства, має
субрахунки відповідно до яких фінансові результати класифікуються на:

– результат основної діяльності;

– результат фінансових операцій;

– результат іншої звичайної діяльності;

– результат надзвичайних подій.

Згідно з Інструкцією до Плану рахунків [18] фінансовий результат від
основної діяльності – це прибуток (збиток) від основної діяльності
підприємства, який є різницею між сумою доходів від реалізації готової
продукції, товарів, робіт, послуг й доходів від іншої операційної
діяльності та сумою собівартості реалізованої готової продукції,
товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших
операційних витрат.

Результат фінансових операцій визначається як прибуток (збиток) від
фінансових операцій підприємства, який є різницею між сумою доходів від
участі в капіталі та інших фінансових доходів та сумою фінансових
витрат.

Результат від іншої звичайної діяльності – це прибуток (збиток) від
іншої звичайної діяльності підприємства, який дорівнює різниці між сумою
доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства та
сумою інших витрат.

Результат надзвичайних подій визначається як прибуток (збиток) від
надзвичайних подій, який становить різницю між сумою доходів, одержаних
від надзвичайних подій, та сумою витрат від надзвичайних подій.

Відповідно до П(С)БО 17 “Податок на прибуток” [15] фінансові результати
поділяються на облікові та податкові. П(С)БО 17 дає наступне визначення
цих фінансових результатів:

Обліковий прибуток (збиток) – сума прибутку (збитку) до оподаткування,
визначена в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про фінансові
результати за звітний період.

Податковий прибуток (збиток) – сума прибутку (збитку), визначена за
податковим законодавством об’єктом оподаткування за звітний період.

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) поточного та минулих років
обліковуються на рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”,
субрахунки якого також утворюють відповідну класифікацію фінансових
результатів:

– прибуток нерозподілений;

– непокриті збитки;

– прибуток, використаний у звітному періоді.

Згідно з Інструкцією до Плану рахунків прибуток нерозподілений – це
прибуток поточного та минулого звітного періодів, яка не була
використана у поточному або минулих звітних періодах.

Непокриті збитки – це збитки підприємства, які не були покриті у
поточному або минулих звітних періодах за рахунок нерозподіленого
прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

Прибуток, використаний у звітному періоді це сума прибутку, який був
розподілений між власниками (нарахування дивідендів), або був
спрямований виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та
інше використання прибутку в поточному періоді.

Методикою економічного аналізу також передбачена класифікація фінансових
результатів, згідно з якою прибуток (збиток) поділяється на: балансовий
прибуток (збиток), прибуток який оподатковується, і госпрозрахунковий
прибуток [17].

Балансовий прибуток являє собою загальний фінансовий з урахуванням всіх
прибутків і збитків, тобто різниця між чистим прибутком, який був
отримана від всіх видів діяльності і збитками.

Прибуток, який оподатковується, є різницю між скоригованими валовими
прибутками та валовими витратами, згідно з Законом України “Про
оподаткування прибутку” [2].

Госпрозрахунковий прибуток являє собою чистий прибуток, який залишається
в розпорядженні підприємства після вирахування з неї всіх відповідних
сум податків, відрахувань і інших платежів, а також покриття збитків.

1.3 Задачі обліку фінансових результатів та характеристика облікової
політики підприємства

В умовах ринкових відносин істотно підвищуються вимоги до бухгалтерський
обліку фінансових результатів діяльності підприємства, тому що обліком
фінансових результатів охоплюються практично всі сторони діяльності
підприємства, та визначається ефективність цієї діяльності.

Насамперед, облік фінансових повинен грунтуватися на основних принципах
бухгалтерського обліку й фінансової звітності та встановити контроль за
додержання цих принципів. Згідно з Законом України “Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні” бухгалтерський облік та
фінансова звітність повинні грунтуються на таких основних принципах:

принцип обачності, який означає застосування в бухгалтерському обліку
методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та
витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

принцип повного висвітлення, який означає, що фінансова звітність
повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки
господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що
приймаються на її основі;

принцип автономності, який означає, що кожне підприємство повинно
розглядається як окрема юридична особа, відокремлена від її власників, у
зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні
відображатися у фінансовій звітності підприємства;

принцип послідовність, яким встановлюється постійне (із року в рік)
застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової
політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обгрунтована та
розкрита у фінансовій звітності;

принцип безперервність, який передбачає, що оцінка активів та
зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його
діяльність буде тривати далі;

принцип нарахування та відповідність доходів і витрат, який означає, що
визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти
доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих
доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському
обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від
дати надходження або сплати грошових коштів;

принцип превалювання сутності над формою, який встановлює, що операції
обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної
форми;

принцип історичної (фактичної) собівартості, який означає, що
пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх
виробництво та придбання;

принцип єдиного грошового вимірника, яким встановлюється, що вимірювання
та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його
фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;

принцип періодичності, який означає можливість розподілу діяльності
підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової
звітності.

Облік фінансових результатів повинний також забезпечити:

– додержання чинного законодавства, та Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку;

– облік, аналіз та контроль загальної ефективності використання
необоротних активів;

– облік, аналіз та контроль ефективності використання оборотних активів
підприємства, економічною доцільністю витрат ресурсів;

– облік, аналіз та загальний контроль за виконанням завдань виробництва
та дотримання планових показників;

– облік та аналіз власного капіталу підприємства, контроль формування та
використання забезпечень наступних витрат і платежів;

– облік, аналіз та контроль витрат підприємства;

– облік, аналіз та контроль формуванням доходів і результатів діяльності
підприємства;

– аналіз і контроль показників рентабельності виробництва, та своєчасне
інформування керівництва про відхилення від плану;

– виявлення внутрішніх резервів збільшення обсягів виробництва;

– забезпечення повного відображення всіх витрат й доходів підприємства,
виявлення результатів від кожного з видів діяльності підприємства та
визначення загальних фінансових результатів;

– контроль за правильністю визначення прибутку підприємства та
розрахунків виплат по облігаціям, відрахувань до резервного капіталу,
нарахування дивідендів;

– своєчасне, достовірне та повне відображення у фінансовій звітності
інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових
коштів підприємства за звітний період;

– загальний контроль за дотриманням положень облікової політики
підприємства.

Зазначені положення облікової політики були затверджені наказом від
01.01.2000р. № 525 “Про облікову політику підприємства”. Отже, цим
наказом визначені основні принципи й методи бухгалтерського обліку, які
повинні бути застосовані на підприємство для складання облікових
регістрів та фінансової звітності.

Відповідно до пункту 2 цього наказу тривалість операційного циклу для
виробництва, робіт та послуг встановлена 1 місяць. (Згідно з П(С)БО № 2
“Баланс” [6], операційного цикл – це проміжок часу між придбанням
запасів для здійснювання діяльності та отримування грошових коштів від
реалізації виготовленої з них продукції або товарів та послуг).

Крім того наказом “Про облікову політику підприємства” також визначені
наступні засади облікової політики:

Основними засобами вважати матеріальні активи, які утримуються на
підприємстві з метою використання їх в процесі виробництва або поставки
товарів та послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних та соціально-культурних функцій, строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року.

Основні засоби класифікувати відповідно до класифікаційних груп, які
встановленим П(С)БО 7 “Основні засоби” [11].

Для нарахування амортизації на підприємстві слід здійснювати за
прямолінійним методом з розрахунком ліквідаційної вартості основних
засобів. Ліквідаційну вартісь визначати як залишкову вартісь об’єкту
основних засобів. Амортизаційні відрахування нараховувати пооб’єктно.

Нематеріальні активи амортизувати протягом встановленого строку їх
корисного використання за прямолінійним методом.

Малоцінними та швидкозношуваними предметами вважати об’єкти, вартість
яких не перевищує 2000 грн. Облік МШП зі строком служби менше одного
року вести на рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, а зі
строком служби більше року обліковувати у складі необоротних активів (на
рахунку 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”).

На вартість МШП, які обліковуються на рахунку 112, щомісячно
нараховувати знос у розмірі 50% від їх первісної вартості. Суму зносу
цих МШП відображати за кредитом рахунку 132 “Знос інших необоротних
матеріальних активів”.

МШП, які обліковуються за рахунком 22, у разі передачі до експлуатації,
повністю виключати зі складу активів та відображати за дебетом
відповідних рахунків обліку витрат.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати найменування або
однорідна групу запасів. Початкову вартість запасів визначати за
собівартістю запасів, відповідно до принципу фактичної історичної
собівартості. Не включати до первинної вартості запасів, а відносити до
витрат того періоду, в якому вони були здійснені:

– позанормативні втрати та нестачі запасів;

– відсотки за користування кредитом;

– витрати на збут;

– загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не
пов’язані з придбанням та доставкою і приведенням їх до стану, в якому
вони придатні для використання в запланованих цілях.

У разі відпуску запасів у виробництво, продажу, або іншого вибуття
оцінку запасів здійснювати за методом середньозваженої собівартості, яка
повинна розраховуватися щодо кожної одиниці запасів, шляхом відношення
сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця та
вартості отриманих у звітному місяці запасів на сумарну кількість
запасів на початок звітного місяця та запасів, що отримані у звітному
місяці.

Запаси, від яких підприємство не зможе отримати економічної вигоди в
майбутньому, вважати неліквідними та визнавати такими, що підлягають
списанню. Під час складання фінансової звітності ці не відображати в
балансі, а обліковувати за позабалансовими рахунками.

Доходи та витрати включати до складу Звіту про фінансові результати на
підставі принципів нарахування та відповідності та відображати в
бухгалтерському обліку і фінансовій звітності тих періодів, до яких вони
належать.

До виробничої собівартості продукції включати: матеріальні витрати,
витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація,
інші витрати.

Облік витрат вести з використанням тільки 9 класу рахунків.

Повна собівартість визначати як суму виробничої собівартості,
адміністративні витрати та витрат на збут.

Прийняти за базу розподілу загальновиробничих витрат:

– між витратами і собівартістю – обсяг виробництва;

– між об’єктами витрат – заробітну плату.

За нормальну потужність прийняти обсяг випуску продукції, що дорівнює
4000 метрів умовної продукції, при якому загальна сума
загальновиробничих витрат дорівнює 50000 грн., з яких 40000 грн. –
змінні витрати, 10000 грн. – постійні.

Аналітичний облік загальновиробничих витрат ведеться за наступними
статтями:

а) змінні загальновиробничі витрати:

– витрати на поточний ремонт основних засобів;

– витрати на охорону праці;

– витрати на електроенергію;

– знос малоцінних і швидкозношувальних предметів;

– комунальні послуги;

– страхування ризиків;

– інформаційні послуги;

– витрати матеріалів;

– заробітна плата працівників, які займаються ремонтом обладнання, і
відрахування на соціальні заходи;

– компенсаційні та заохочувальні виплати робітникам основного
виробництва;

– витрати на відрядження робітників цехового персоналу;

– інші витрати;

б) постійні загальновиробничі витрати:

– амортизація основних засобів;

– заробітна плата робітників, які обслуговують виробниче обладнання;

– відрахування на соціальні заходи;

– опалення;

– витрати на гігієну і санітарію;

– медичне страхування працівників;

– витрати на операційну оренду;

– амортизація нематеріальних активів;

– інші витрати.

Облік адміністративних витрат здійснювати за таким переліком статей:

– зарплата адміністративно-управлінського персоналу;

– відрахування на соціальне страхування;

– амортизація основних засобів загальногосподарського призначення;

– витрати на операційну оренду об’єктів основних засобів;

– амортизація нематеріальних активів, які мають загальногосподарське
призначення;

– витрати на відрядження працівників адміністративної сфери;

– витрати на банківські послуги;

– витрати на аудиторські і юридичні послуги;

– утримання автотранспорту загальногосподарського призначення;

– витрати на охорону;

– податки, обов’язкові збори та платежі;

– поштові і канцелярські витрати;

– інші витрати.

Облік витрат на збут здійснювати за такими статтями:

– заробітна плата персоналу, який займається збутом продукції;

– відрахування на соціальні заходи;

– транспортні витрати;

– претензії, збитки покупців;

– створення гарантійного резерву;

– витрати на рекламу, пов’язану зі збутом;

– інші витрати.

Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує імовірність
отримання підприємством економічної вигоди та може бути достовірно
визначена сума цієї дебіторської заборгованості. Поточна дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги вносити у підсумок
балансу за чистою реалізаційною вартістю, яка дорівнює сумі дебіторської
заборгованості за відніманням безнадійних боргів.

Резерв сумнівних боргів визначати виходячи з платоспроможності окремих
дебіторів.

Грошовими коштами та їхніми еквівалентами в фінансовій звітності,
вважати грошові кошти на розрахунковому рахунку, в касі підприємства,
грошові кошти у русі.

Резерви майбутніх витрат і платежів створювати за наступними витратами:
попередньо сплачена орендна плата, суми за підписки на періодичні
видання, попередньо сплачені рекламні послуги та всі інші витрати, які
стосуються наступного звітного періоду.

До складу доходів наступних періодів включати суми доходів, які
нараховані протягом поточного або попередніх звітних періодів, а також
ті, що будуть визначені в наступних звітних періодах.

Здійснювати облік податків та відрахувань відповідно до діючого
законодавства України.

1.4 Розвиток бухгалтерського обліку фінансових результатів

Розвиток обліку фінансових результатів нерозривно пов’язаний з історією
розвитку усього бухгалтерського обліку, оскільки протягом усього періоду
розвитку бухгалтерського обліку визначення результату діяльності було
одним з найважливіших об’єктів бухгалтерського обліку.

Спочатку бухгалтерський облік виникнув лише як практична діяльність
(рахівництво). Становлення ж бухгалтерського обліку, як науки, пов’язане
з ім’ям італійського математика Луки Пачолі (1445-1515 рр.) [25] Саме
ним був введений основний елемент бухгалтерського обліку – подвійний
запис, докладний опис і переваги використання якого Лука Пачолі зробив у
своїй книзі, виданій ще в 1494 р.

У середні віки бухгалтерський облік вівся виключно в книгах, звідси і
походить сучасна назва професії бухгалтер [BuchHalter] з німецького
“держатель книг”. [25] У цей період бухгалтерський облік розглядався
здебільшого як галузь адміністративного права і тому предметом
бухгалтерський обліку вважалося практична реалізація адміністративних
функцій будь-якої організації.

З початку 19 століття відбулося становлення методологічних основ
бухгалтерського обліку, як науки, при цьому однією з найголовніших задач
обліку вважалося забезпечення ефективності діяльності, тобто її
фінансових результатів. Так, один з засновників наукової методології
бухгалтерського обліку, Франчесько Віллі (1801-1844 рр.) вважав, що:
“Мета бухгалтерського обліку – це контроль організації господарства і
майна. Контроль же призначений для збереження цінностей і ефективного їх
використання, розкриття резервів, забезпечення максимальних результатів
при мінімальних витратах.” [25]

У кінці 19 столітті сталося повне розділення теорії і практики
бухгалтерського обліку, з’явилися перші обчислювальні апарати,
посилилися економічні аспекти обліку, бухгалтерський облік зблизився зі
статистикою.

У 19 столітті в Російській Імперії, до складу якої в той час входила
Україна, бухгалтерський облік також отримав активний розвиток. Велика
увага приділялася різним обліковим регістрам, на основі яких робився
аналіз. Сукупність цих регістрів складала форму рахівництва. У цей час
баланс ставав об’єктом економічного аналізу. Сам же бухгалтерський облік
визначався К. І. Арнольдом (один з фундаторів науки про бухгалтерській
облік в Росії) як наука, що займається об’єктивним звіренням приходу та
витрат, що підкреслювало виключно важливу роль обліку фінансових
результатів в системі бухгалтерського обліку ще в ті часи. [25]

За часів існування СРСР промисловість, як і інші галузі народного
господарства, здійснювали свою діяльність відповідно до плану,
розробленого центральними органами управління.

В умовах планової економіки правління виробництвом важливе значення
набував оперативний облік та жорсткий контроль за виконанням плану
виробництва, відвантаження продукції та плану прибутку підприємства.

Для обліку прибутків та збитків передбачався рахунок 99 “Прибутки та
збитки”, на якому щомісяця відображалися прибутки або збитки від
реалізації продукції, матеріальних цінностей та послуг. Кінцеве сальдо
рахунку 46 “Реалізація” в промисловості (на відміну від інших галузей
народного господарства) наприкінці кожного місяця списувалося на рахунок
99 “Прибутки та збитки”. Загальна сума прибутку могла бути збільшеною
або зменшеною за рахунок так званих позавиробничих доходів та втрат, які
відображалися безпосередньо на рахунку 99 “Прибутку та збитки”,
обминаючи рахунок 46 “Реалізація”. Позареалізаційні доходи були
результатом самостійної господарської діяльності підприємства.

Таким чином, на рахунку 99 “Прибутки та збитки” відображалися всі
прибутки та збитки, як від реалізації продукції, робіт, послуг та
матеріальних цінностей, так і позареалізаційні доходи та втрати за
підсумками місяця.

Сума чистого прибутку (збитку) показувалася у річному звіті підприємств
нерозподіленою. Її розподілення відбувалося тільки після затвердження
річного звіту. Платежі та відрахування від прибутку відображалися на
рахунку 80 “Відвернуті кошти за рахунок прибутку” протягом усього року.

Плановий прибуток розподілявсь у наступному порядку: в першу чергу
здійснювалися внески до бюджету (плата за основні та зворотні засоби,
проценти за банківські кредити); потім прибуток спрямовувався до
заохочувальних фондів (матеріального заохочування, соціально-культурного
заохочування, фонду розвитку виробництва); частина прибутку, яка
залишалася після цього розподілу, використовувалася на фінансування
централізованих капітальних вкладень, збільшення власних активів
підприємства, покриття витрат від експлуатації житлово-комунального
господарства та інших витрат в межах сум, які передбачалися планом.
Значна частина прибутку перераховувалася вищестоящим організаціям.
Різниця між загальною сумою прибутку та перерахованими вище платежами і
відшкодуваннями становила вільний залишок прибутку, який направлявся до
бюджету.

Понадплановий прибуток використовувався об’єднаннями та підприємствами
на перерахування до бюджету плати за основні фонди та зворотні засоби,
фіксованих платежів, сплату відсотків за банківські позики, на
поповнення фондів матеріального заохочування, соціально-культурних
заходів, на житлове будівництво, розвиток виробництва, виплату премій та
інші потреби. Різниця між загальною сумою понадпланового прибутку та
відповідними платежами і відрахуваннями спрямовувалася до бюджету як
внесок залишку понадпланового прибутку. В результаті розподілення
прибутки минулого року списувалися з балансу, а рахунки 80 “Відвернуті
кошти за рахунок прибутку” та 99 “Прибутки та збитки” закривалися.

Розвиток ринкових відносин, розпад СРСР та здобуття Україною в 1991 році
незалежності висунули нові вимоги щодо організації бухгалтерського
обліку. У зв’язку з цим постановою Кабінету Міністрів України від 3
квітня 1993 року було затверджене положення “Про організацію
бухгалтерського обліку та звітності в Україні”. Це положення не просто
замінили ряд існуючих раніше нормативних документів щодо організації
бухгалтерського обліку, а й відобразило ті зміни, які відбулися за умов
формування ринкових відносин.

В умовах ринкових відносин прибуток виступає найважливішим показником
господарської діяльності підприємства, які розрізнюють балансовий
прибуток, прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства
(чистий прибуток), оприбуткований прибуток.

Для узагальнення інформації про формування та використання фінансових
результатів діяльності підприємства у звітному періоді прибутки та
збитки протягом всього року був призначений рахунок 80 “Прибутки та
збитки” . За дебетом цього рахунку відображалися збитки, а за кредитом –
прибутки підприємства.

Порівнювання дебетового та кредитового оборотів за звітний період
показувало фінансовий результат звітного періоду – балансовий прибуток
або збиток. Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства за
звітний період виражався у сумі отриманого прибутку або збитку. Доходи,
які підприємство отримувало від реалізації продукції, товарів, робіт,
послуг відображається в обліку на кредиті рахунку 46 “Реалізація” в
кореспонденції з дебетом рахунку 50 “Каса”, 76 “Розрахунки з різними
дебіторами й кредиторами”, 62 “Розрахунки з покупцями й замовниками”, 61
“Розрахунки по авансам”.

На дебетом рахунку 46 “Реалізація” також списувалися витрати на збут
продукції, товарів, робіт, які були зібрані за дебетом рахунок 43
“Позавиробничі витрати”; вартість реалізованої продукції в оптових цінах
підприємства, яка обліковувалась за дебетом рахунку 45 “Товари
відвантажені”.

Щомісяця різниця між кредитовим та дебетовим оборотами за рахунком 46
“Реалізація” списувалася на рахунок 80 “Прибутки та збитки”. Під час
визначення прибутку від реалізації продукції в її складі враховуються
субсидії з бюджету на державне регулювання цін, покриття збитків
підприємства.

Прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства (чистий
прибуток), уявляє собою різницю між балансовим прибутком та податковими
платежами з нього.

Здійснені протягом звітного року за рахунок прибутку відрахування
податків та інших обов’язкових платежів до державного бюджету,
відрахування до фондів економічного стимулювання та спеціального
призначення, погашення довгострокових кредитів, спрямовування прибутку
на капітальні вкладення, нарахування дивідендів та відображалися за
дебетом рахунку 81 “Використання прибутку”.

Інформація про формування фінансових результатів діяльності підприємства
у звітному місяці відображалася в журналі-ордері №15 за кредитом рахунку
80 “Прибутки та збитки “. Аналітичний облік рахунку 80 здійснювався
відповідно до кожної статті прибутків та збитків у вигляді
накопичувальної відомості, відкритої на звітний рік.

Сучасні тенденції розвитку міжнародної економічної інтеграції, та
прагнення України гідно увійти до міжнародної економічної спільноти дали
поштовх для впровадження на території України Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (МСБО).

Переведення бухгалтерського обліку в Україні на загальноприйняті в
міжнародній практиці принципи бухгалтерського обліку викликав введення в
національну теорію і практику облікової політики нових правил, якими
слід керуватися під час вимірювання, оцінки і реєстрації господарських
операцій та під час відображення їхніх результатів у фінансовій
звітності. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової
звітності тепер виступає надання користувачам для прийняття рішень
повної, правдивої інформації про фінансовий стан, рух грошових коштів та
результати діяльності підприємства, відповідно вимогам МСБО.

Постановка такої цілі вимагала реформування всіх напрямків
бухгалтерського обліку, в тому числі обліку фінансових результатів. Ось
чому зараз, згідно з Національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку, для відображення доходів та витрат Планом
рахунків передбачений, широкоприйняті у світовій практиці, окремі класи
рахунків: клас 7 “Доходи та результати діяльності” та клас 9 “Витрати
діяльності”.

Рахунки класу 7, крім рахунку 76 “Страхові платежі”, протягом звітного
періоду за кредитом відображають суми доходів разом з непрямими
податками, включеними у ціну продажу, за дебетом – суми непрямих
податків та списання чистого доходу, який відноситься на рахунок 79
“Фінансові результати”.

Таким чином, за кредитом рахунку 79 “Фінансові результати”
відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за
дебетом – суми в порядку закриття рахунки обліку витрат, а також суми
нарахованого податку на прибуток. При цьому кожний з рахунків обліку
доходів та витрат списується безпосередньо на рахунок 79 “Фінансові
результати” окремою проводкою.

Для накопичення чистого прибутку підприємства в Плані рахунків
передбачений окремий рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)”, за кредитом якого відображається збільшення прибутку від всіх
видів діяльності, а за дебетом – збитки та використання прибутку.

Реформування обліку фінансових результатів та побудова нового Плану
рахунків пов’язана і з новою формою звіту про фінансові результати, в
якому доходи та витрати підприємства відображаються в окремих рядках,
відповідно до видів діяльності (див. розділ 1.2).

Інформація про доходи та витрати переноситься до Звіту про фінансові
результати з Журналів № 6, який ведеться за кредитом рахунків доходів та
№ 5 і № 5А, які призначені призначених для накопичування інформації про
витрати звітного періоду. Взаємозв’язок структури нового Плану рахунків
зі інших формами звітності дозволяє безпосередньо переносити суми з
бухгалтерських рахунків до відповідних рядків фінансової звітності,
завдяки чому спрощується процес заповнення звітності, та істотно
розширюються можливості автоматизації цього процесу.

2 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

2.1 Загальна характеристика форм і методів бухгалтерського обліку, які
застосовуються на підприємстві

На підприємстві ТОВ “Клімат Індустрії” бухгалтерський облік ведеться
відповідно до засад організації, ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності, які передбачені чинним Законом України
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Отже, метою
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності
підприємства є надання внутрішнім та зовнішнім користувачам для
прийняття рішень повної, правдивої та упередженої інформації про
діяльність підприємства, його фінансовий стан, результати діяльності та
рух грошових коштів.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення
фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних
документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності несе
директор підприємства.

Для ведення бухгалтерський обліку на підприємстві ТОВ “Клімат Індустрії”
використовується журнально-ордерна форма обліку.

Під формою бухгалтерського обліку розуміють визначену систему
взаємозв’язаних між собою облікових регістрів встановленої форми та
змісту, які обумовлюють послідовність та способи облікових записів.
Основними відокремлюючими ознаками, які визначають особливості окремих
форм бухгалтерського обліку, виступають: зовнішній вигляд і побудова
облікових регістрів, взаємозв’язок регістрів синтетичного та
аналітичного обліку, послідовність та техніка облікової організації.

Облікові регістри – це облікові документи (книги, відомості, журнали
тощо), призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого
накопичення, групування та узагальнення інформації про господарські
операції, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах.

Сутність журнально-ордерної (або журнальної) форми обліку заключається у
використанні для накопичення облікової інформації спеціальних облікових
регістрів: журналів-ордерів** Далі у тексті роботи замість
“журнал-ордер” вживається “журнал” відповідно до Методичних рекомендацій
по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. та допоміжних
відомостей.

Журнали уявляють собою багатографні регістри, які призначені для
відображення кредитових зворотів одного або декількох рахунків, за
кредитом яких відкривається журнал, при цьому сума кредитового обороту
вказується в тій графі, в якій наведений рахунок, що кореспондує з
головним рахунком за дебетом.

Те що, журнали побудовані за кредитовою ознакою, відповідно до окремих
синтетичних рахунків, спрощує визначення кредитового обороту рахунків.
Загальний дебетовий оборот за синтетичним рахунком розраховуються як
сума дебетових зворотів за цим рахунком з кількох журналів. Всі записи у
журналах здійснюються в хронологічному порядку.

Відповідно до Методологічних рекомендацій по застосуванню регістрів
бухгалтерського обліку, які затверджені Наказом Міністерства фінансів
України 29.12.2001 р., журнально-ордерна (або журнальна) форма обліку
містить наступні облікові регістри:

Журнал № 1 використовується для обліку грошових коштів, ведеться за
кредитом рахунків 30, 31, 33.

До журналу № 1 ведуться допоміжні відомості:

відомість № 1.1 за дебетом рахунку 30;

відомість № 1.2 за дебетом рахунку 31;

відомість № 1.3 за дебетом рахунку 33;

Журнал № 2 використовується для обліку довгострокових та
короткострокових банківських позик, цей журнал ведеться за кредитом
рахунків 50, 60;

Журнал № 3 використовується для загального обліку розрахунків,
довгострокових та короткострокових зобов’язань, ведеться за кредитом
рахунків 16, 17, 34, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 67,
68, 69.

Розділ І Журналу № 3 “Облік розрахунків за товари, роботи, послуги,
інших розрахунків та резерву сумнівних боргів” ведеться за кредитом
рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68;

Розділ ІІ Журналу № 3 “Облік розрахунків з бюджетом, облік
довгострокових та поточних зобов’язань” ведеться за кредитом рахунків
17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69.

До журналу № 3 ведуться допоміжні відомості:

відомість № 3.1 “Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями і
замовниками”;

відомість № 3.2 “Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними
дебіторами”;

відомість № 3.3 “Відомість аналітичного обліку розрахунків з
постачальниками та підрядниками”;

відомість № 3.4 “Відомість аналітичного обліку виданих та отриманих
векселів”;

відомість № 3.5 “Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими
операціями”;

відомість № 3.6 “Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом”;

Журнал № 4 використовується для обліку необоротних активів та фінансових
інвестицій, ведеться за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18,
19, 35.

Розділ І Журналу № 4 “Облік основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу необоротних
активів” ведеться за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 19;

Розділ ІІ Журналу № 4 “Облік капітальних та фінансових інвестицій та
інших необоротних активів” ведеться за кредитом рахунків 14, 15, 18, 35.

До журналу № 4 ведуться допоміжні відомості:

відомість № 4.1 “Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій”;

відомість № 4.2 “Відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій”;

відомість № 4.3 “Відомість аналітичного обліку нематеріальних активів”;

Журнали № 5, № 5А використовуються для обліку витрат.

Розділ І Журналів № 5, № 5А ведеться за кредитом рахунків 90, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99;

Розділ ІІ Журналів № 5, № 5А ведеться за кредитом рахунків з Журналів №
1, № 2, № 3, № 4, № 6;

Розділ ІІІ Журналу № 5 ведеться за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25,
26, 28, 39, 65, 66, 91;

Розділ ІІІ А Журналу № 5А ведеться за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 39, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84, 91;

Розділ ІІІ Б Журналу № 5А ведеться за кредитом рахунків 20, 22, 39, 65,
66;

Розділ ІV Журналів № 5, № 5А ведеться за аналітичними даними до рахунку
28.

До Журналів № 5, № 5А ведеться допоміжна відомість № 5.1 “Відомість
аналітичного обліку запасів”;

Журнал № 6 використовується для обліку доходів та результатів
діяльності, ведеться за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
79. Аналітичні відомості про доходи містяться у розділі ІІ “Аналітичні
дані про доходи”;

Журнал № 7 використовується для обліку власного капіталу та забезпечення
зобов’язань, ведеться за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49.

До журналу № 7 ведуться допоміжні відомості:

відомість № 7.1 “Відомість аналітичних даних рахунку 42 (Додатковий
капітал)”;

відомість № 7.2 “Відомість аналітичних даних рахунку 44 (Нерозподілені
прибутки, непокриті збитки)”;

відомість № 7.3 “Відомість аналітичних даних рахунку 47 (Забезпечення
наступних витрат та платежів)”;

Відомість 8 “Відомість позабалансового обліку”;

Головна книга.

Крім того, дана форма обліку передбачає ведення реєстру депонованої
заробітної платні, бухгалтерської довідки та аркушу-розшифровки.

Ведення облікових регістрів та контирування документів первинного обліку
здійснюються із застосуванням, що найменше, коду класу рахунків й коду
синтетичного рахунку.

Формування аналітичних даних здійснюється групуванням однакових за
економічним змістом даних первинних документів у відомостях, з яких
підсумки переносяться до відповідних журналів. Розріз (деталізація)
аналітичної інформації у регістрах бухгалтерського обліку підприємством
може розширюватися та змінюватися. У випадках, коли потрібну аналітичну
деталізацію показників за об’єктами обліку на окремих рахунках (запасів,
витрат, доходів тощо) безпосередньо у журналах забезпечити неможливо, то
попередньо дані первинних документів у потрібному аналітичному розрізі
групуються у допоміжних відомостях (аркушах-розшифровках), з яких
підсумки записуються до журналів. При цьому аналітичні дані в облікових
регістрах мають узгоджуватися з даними синтетичного обліку на останнє
число місяця.

Господарські операції відображаються в облікових регістрах під час
надходження первинних документів або підсумками за місяць, в залежності
від характеру і змісту операцій. Інформація до облікових регістрів
переноситься після перевірки первинних документів за формою та змістом.

Підсумкові записи в журналах звіряються з даними первинних документів,
які були підставою для записів, та з відомостями. На документах, дані
яких включені до облікових регістрів, зазначають номери відповідних
облікових регістрів і порядкові номери записів в них (номер рядка). За
документами, дані яких відображені в облікових регістрах загальним
підсумком, номер регістру і номер запису вказують на окремому аркуші,
який додається до зброшурованих документів.

В облікових регістрах, показники яких переносять в Головну книгу або в
інші облікові регістри, роблять відповідну позначку про це у
відповідному рядку регістру.

Загальна схема організації цієї форми обліку представлена на наведеному
нижче рисунку:

Рисунок?2.1

Схема організації журнальної форми обліку

В облікових регістрах підчистки і необумовлені виправлення тексту та
цифрових даних не допускаються. Помилки в облікових регістрах
виправляються коректурним способом, тобто неправильний текст або цифри
закреслюються і над закресленим наводиться правильний текст або цифри.
Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати
виправлене. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом
“виправлено” та підтверджено підписами осіб, що підписали цей регістр,
із зазначенням дати виправлення. Помилки в облікових регістрах за
звітний рік, що виявлені після записів підсумків облікових регістрів у
Головну книгу, виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає
складання Бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція
рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або
у дужках, а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься
чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих
даних до регістру бухгалтерського обліку і Головної книги у місяці, в
якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та
відображається правильна сума та відповідна кореспонденція рахунків
бухгалтерського обліку.

Виправлення помилок, які відносяться до минулих років, оформлюється
Бухгалтерською довідкою, де наводиться зміст помилки, відповідна сума та
кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється
помилка. У місяці складання бухгалтерської довідки її дані записуються
до відповідного регістру бухгалтерського обліку і Головної книги.

Головна книга використовується для узагальнення даних журналів, взаємної
перевірки правильності записів за окремими рахунками і складання
фінансової звітності. До Головної книги заносяться із журналів підсумки
оборотів з кредиту рахунків.

У Головній книзі відображаються: сальдо на початок і кінець поточного
місяця; обороти за поточний місяць за кредитом цього рахунку, які
наводяться однією сумою; обороти за поточний місяць за дебетом цього
рахунку, які наводяться сумою за кореспондуючими рахунками із журналів.
Головна книга ведеться протягом календарного року. На кожний синтетичний
рахунок у Головній книзі відводять окрему сторінку.

Перевірку правильності записів у Головній книзі здійснюють підрахунком
суми оборотів і сальдо за усіма рахунками. Суми дебетових і кредитових
оборотів, а також сальдо за дебетом і кредитом повинні бути відповідно
рівні.

Підсумкові записи з журналів після підписання їх головним бухгалтером
або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку,
переносяться до Головної книги за кожним рахунком окремо. Сума підсумків
Журналу за горизонтальним підрахунком (сума рядків) дорівнює сумі
підсумків цього самого Журналу за вертикальним підрахунком (сума граф).

Регістри бухгалтерського обліку (журнали, відомості, таблиці аналітичних
даних, аркуші-розшифровки) за всіма господарськими операціями
заповнюються в гривнях і копійках, а регістри, що, крім того, ведуться
окремо за операціями в іноземних валютах, – у відповідних вимірниках
іноземної валюти. Відомості аналітичних даних заповнюються, як правило,
після складання Журналу.

Інформація про господарські операції підприємства за звітний період
(місяць, квартал, рік) з облікових регістрів використовується для
складання фінансової звітності.

2.2 Аналітичний та синтетичний облік фінансових результатів

Оскільки фінансові результати становлять різницю між доходами та
витратами, то облік фінансових результатів безпосередньо пов’язаний з
обліком доходів та витрат. Отже, розглянемо спочатку облік доходів.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про
доходи підприємства та її розкриття в фінансовій звітності
регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15
“Дохід”, норми якого поширюються на усі підприємства, організації та
інші юридичні особи незалежно від форм власності (крім бюджетних
організацій).

Згідно з П(С)БО 15 “Дохід” дохід визнається під час збільшення активу
або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за
винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства),
за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Визнані доходи від звичайної діяльності класифікуються в бухгалтерському
обліку за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів)
визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

– покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на
продукцію (товар, інший актив);

– підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою
продукцією (товарами, іншими активами);

– сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

– є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією,
можуть бути достовірно визначені.

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами,
роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням
та мають однакову справедливу вартість.

Якщо дохід був пов’язаний з наданням послуг, то він визнається, виходячи
зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо
може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за
наявності всіх наведених нижче умов:

– можливості достовірної оцінки доходу;

– імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

– можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на
дату балансу;

– можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та
необхідних для їх завершення.

При цьому оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг
проводиться шляхом вивченням виконаної роботи; за допомогою визначенням
питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі
послуг, які мають бути надані; або шляхом визначення питомої ваги
витрат, яких зазнає підприємство у зв’язку із наданням послуг, у
загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну
дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг
на цю саму дату.

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій)
за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного
його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод краще
визначає ступінь завершеності надання послуг).

У разі, коли дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно
визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі
визначених витрат, що підлягають відшкодуванню. Якщо дохід (виручка) від
надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує імовірності
відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається, а зазнані витрати
визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде
достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.

Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) не коригується на величину пов’язаної з ним сумнівної та
безнадійної дебіторської заборгованості.

Цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує
підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови
щодо такого фінансування. Отримане цільове фінансування визнається
доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов’язані з
виконанням умов цільового фінансування. Цільове фінансування капітальних
інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання
відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних
активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів.

Якщо цільове фінансування отримане як компенсація витрат (або збитків),
яких вже зазнало підприємство, або з метою негайної фінансової підтримки
підприємства без майбутніх пов’язаних із цим витрат, воно визнається
доходом того періоду, в якому утворилася дебіторська заборгованість,
пов’язана з цим фінансуванням.

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства
іншими сторонами, визнається у вигляді процентів, роялті та дивідендів,
якщо є імовірність надходження економічних вигод, пов’язаних з такою
операцією та дохід може бути достовірно оцінений.

Проценти – це плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або
сум, що заборговані підприємству.

Роялті – це платежі за використання нематеріальних активів підприємства
(патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів
тощо).

Дивіденди – це частина чистого прибутку, яка розподілена між учасниками
(власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі
підприємства.

Вищенаведені доходи мають визнаватися у такому порядку:

– проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать,
виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними
активами;

– роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним
змістом відповідної угоди;

– дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Відповідно до П(С)БО 15 [13] не визнаються доходами наступні надходження
від інших юридичних та фізичних осіб:

– сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і
обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й
позабюджетних фондів;

– сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним
договором на користь комітента, принципала тощо;

– сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

– сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

– сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено
відповідним договором;

– надходження, що належать іншим особам.

Згідно з П(С)БО 15 критерії визнання доходу, які ним передбачені, мають
застосовуються окремо до кожної господарської операції (дії або події,
яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі
підприємства). Проте ці критерії можна застосовувати до окремих
елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це
випливає із суті такої господарської операції (операцій).

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої
вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19
“Об’єднання підприємств” [16] справедливою вартістю вважається вартість,
за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в
результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними
сторонами.

У разі відстрочення платежу, внаслідок чого виникає різниця між
справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх
еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи,
послуги та інші активи), така різниця визнається доходом у вигляді
процентів.

Сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою
вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню
підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або
одержаних грошових коштів та їх еквівалентів.

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або
підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити
неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів,
робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за
цим бартерним контрактом.

Для обліку доходів Планом рахунків передбачений окремий клас рахунків:
клас 7 “Доходи і результати діяльності “.

Таким чином, рахунки класу 7 “Доходи і результати діяльності” призначені
для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і
фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій. На
рахунках цього класу, крім рахунку 76 “Страхові платежі”, протягом
звітного року за кредитом відображається сума загального доходу разом із
сумою непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включені до
ціни продажу, за дебетом – щомісячне відображення належної суми непрямих
податків, зборів (обов’язкових платежів), щорічне або щомісячне
віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Для обліку доходів призначений Журналі № 7, який ведеться за кредитом
усіх рахунків доходів.

Рахунок 70 “Доходи від реалізації” призначено для узагальнення
інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і
послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок,
наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу.

Рахунок 70 “Доходи від реалізації” має такі субрахунки:

701 “Дохід від реалізації готової продукції”, за яким збирається
інформація про доходи від реалізації готової продукції;

702 “Дохід від реалізації товарів”, на якому підприємства торгівлі та
інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації
товарів;

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”, на якому підприємства і
організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють
інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати
зміни резервів незароблених премій.

За кредитом субрахунків 701-703 відображається збільшення (одержання)
доходу (Дт 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками” – Кт 70 “Доходи від
реалізації” – відображається реалізація товарів, робіт або послуг), за
дебетом – належна сума непрямих податків: акцизного збору, податку на
додану вартість та інших платежів, передбачених законодавством (Дт 70 –
Кт 64 “Розрахунки за податками й платежами”); суми, які отримуються
підприємством на користь комітента або принципала (Дт 70 – Кт 377
“Розрахунки з іншими дебіторами”, якщо комітент чи принципал є
юридичною особою, або Дт 70 – Кт 377, якщо комітент чи принципал –
фізична особа); повернуті перестраховиками частки страхових платежів,
страхових внесків, страхових премій (Дт 70 -Кт 49 “Страхові резерви”);
результат зміни резервів незароблених премій у страхових організаціях
(Дт 70 – Кт 497 “Результат зміни резервів незароблених премій”); та
списання у порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати” (Дт 70
– Кт 79).

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами)
продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту або іншими
напрямками, визначеними підприємством.

704 “Вирахування з доходу” за дебетом відображається сума наданих після
дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції
та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (Дт 704 – Кт
36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”). За кредитом субрахунку 704
відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 “Фінансові
результати”(Дт 79 – Кт 79).

На рахунку 71 “Інший операційний дохід” ведеться узагальнення інформації
про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному
періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг).

До інших операційних доходів відносяться:

– доходи від реалізації іноземної валюти;

– доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових
інвестицій);

– доходи від операційної оренди активів;

– доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній
валюті;

– суми одержаних штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення
господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані
рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення;

– доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув
строк позовної давності;

– відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як
безнадійні);

– суми одержаних грантів та субсидій;

– інші доходи від операційної діяльності.

Рахунок 71 “Інший операційний дохід” має такі субрахунки:

711 “Дохід від реалізації іноземної валюти”, на якому збирається
інформація про доходи від реалізації іноземної валюти (Дт 311 – Кт 711);

712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”, на якому
узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів:
виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо (Дт
36, 377 – Кт 712);

713 “Дохід від операційної оренди активів”, на якому збирається
інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця
діяльність не є метою створення підприємства (Дт 373 – Кт 713);

714 “Дохід від операційної курсової різниці”, на якому збирається
інформація про доходи від курсових різниць за активами та зобов’язаннями
підприємства, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства;

715 “Одержані штрафи, пені, неустойки”, на якому збирається інформація
про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських
договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду,
арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування
зазнаних збитків (Дт 31 – Кт 715);

716 “Відшкодування раніше списаних активів”, на якому узагальнюється
інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних
активів (Дт 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22 – Кт 716);

717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості”, на якому
узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської
заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні
строку позовної давності (Дт 60, 61, 62, 63 – Кт 717);

718 “Одержані гранти та субсидії”, на якому узагальнюється інформація
про отримані підприємством гранти, асигнування та субсидії (Дт 31 – Кт
718);

719 “Інші доходи від операційної діяльності”, на якому збирається
інформація про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли
свого відображення на інших субрахунках рахунку 71 “Інший операційний
дохід”, зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації
тощо.

Таким чином, за кредитом рахунку 71 “Інший операційний дохід”
відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом – суми непрямих
податків (податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів та
обов’язкових платежів (Дт 71 – Кт 64 “Розрахунки за податками й
платежами”)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові
результати” (Дт 71 – Кт 79).

Рахунок 72 “Дохід від участі в капіталі” призначений для узагальнення
інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані,
дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом
участі в капіталі.

Рахунок 72 “Дохід від участі в капіталі” має такі субрахунки:

721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”, на якому
узагальнюється інформація про доходи, пов’язані зі збільшенням частки
інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок
одержання асоційованими підприємствами прибутків або зростання власного
капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій: переоцінка
необоротних активів та інвестицій тощо (Дт 14 – Кт 721);

722 “Дохід від спільної діяльності”, на якому узагальнюється інформація
про доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах
об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними
підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок
інших подій: переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо (Дт 14 –
Кт 722);

723 “Дохід від інвестицій в дочірні підприємства”, на якому
узагальнюється інформація про доходи, пов’язані зі збільшенням частки
інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок
одержання дочірніми підприємствами прибутків або зростання їх власного
капіталу внаслідок інших подій: переоцінка необоротних активів та
інвестицій тощо (Дт 141, 142 – Кт 723);

За кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу, за
дебетом – списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові
результати” (Дт 71 – Кт 79);

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним
окремим об’єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними
підприємством.

Рахунок 73 “Інші фінансові доходи” призначено для обліку доходів, які
виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів,
відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не
обліковуються на рахунку 72 “Дохід від участі в капіталі”.

Рахунок 73 “Інші фінансові доходи” має такі субрахунки:

731 “Дивіденди одержані”, на якому узагальнюється інформація про належні
дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та
спільними (Дт 31 – Кт 731).

732 “Відсотки одержані”, на якому узагальнюється інформація про
відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться
облік на субрахунку 731 “Дивіденди одержані”, зокрема винагороди за
здані в фінансову оренду необоротні активи тощо (Дт 31, 373 – Кт 732).

733 “Інші доходи від фінансових операцій” узагальнюється інформація про
інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на
інших субрахунках рахунку 73 “Інші фінансові доходи”.

За кредитом рахунку 73 відображається визнана сума доходу, за дебетом –
списання кредитового обороту на рахунок 79 “Фінансові результати” (Дт 73
– Кт 79).

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об’єктами інвестування.

Рахунок 74 “Інші доходи” призначено для обліку доходів, які виникають в
процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та
фінансовою діяльністю підприємства.

Рахунок 74 “Інші доходи” має такі субрахунки:

741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”, на якому збирається
інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій (Дт 31 – Кт
741);

742 “Дохід від реалізації необоротних активів”, на якому узагальнюється
інформація про доходи від реалізації необоротних активів (Дт 377 – Кт
742);

743 “Дохід від реалізації майнових комплексів”, на якому збирається
інформація про доходи від реалізації майнових комплексів (Дт 377 – Кт
743);

744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”, за яким збирається
інформація про курсові різниці за активами та зобов’язаннями в іноземній
валюті, які пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю
підприємства (Дт 31 – Кт 744);

745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”, на якому узагальнюється
інформація про доходи від безоплатно одержаних активів (Дт 20, 21, 22,
28 – Кт 745). У разі безоплатного одержання підприємством необоротних
активів, дохід визначається за сумою амортизації таких активів одночасно
з її нарахуванням (Дт 424 – Кт 745);

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”, на якому узагальнюється
інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені
на інших субрахунках рахунку 74 “Інші доходи”, зокрема від списання
кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу,
по закінченні строку позовної давності, від вартості негативного
гудвілу, яка визнається доходом.

Таким чином, за кредитом рахунку 74 “Інші доходи” відбивається
збільшення (одержання) доходу, за дебетом – належна сума непрямих
податків (податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів та
обов’язкових платежів (Дт 74 – Кт 64)) та списання в порядку закриття на
рахунок 79 “Фінансові результати” (Дт 74 – Кт 79).

Рахунок 75 “Надзвичайні доходи” застосовується для відображення доходів,
які виникнули внаслідок надзвичайних подій.

Рахунок 75 “Надзвичайні доходи” має такі субрахунки:

751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”, на якому
відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій,
включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних
подій (Кт 31, 37, 50, 60 – Дт 751);

752 “Інші надзвичайні доходи”, на якому відображається дохід від інших
подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій (Кт
30, 31, 37, 50, 60 – Дт 751).

Рахунок 76 “Страхові платежі” призначено виключно для обліку
страховиками надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій) за договорами страхування.

За кредитом рахунку відображається визнана сума відшкодування, зокрема
від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, за дебетом –
списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”. Крім
того, за кредитом рахунку 76 “Страхові платежі” відображається
збільшення у страховика страхових платежів, за дебетом – повернення
страхувальнику страхових платежів у разі дострокового припинення дії
договору страхування.

Щомісяця рахунок 76 закривається кореспонденцією з субрахунком 703
“Дохід від реалізації робіт і послуг” (Дт 76 – Кт 703).

Рахунок 79 “Фінансові результати” призначено для обліку й узагальнення
інформації про фінансові результати підприємства від звичайної
діяльності та надзвичайних подій.

Рахунок 79 “Фінансові результати” має такі субрахунки:

791 “Фінансовий результат від основної діяльності”, за яким визначається
прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. За кредитом
субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від
реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої
операційної діяльності (рахунки 70 “Доходи від реалізації”, 71 “Іншій
операційний дохід”), за дебетом – сума в порядку закриття рахунків
обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і
послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних
витрат (90 “Собівартість реалізації”, 92 “Адміністративні витрати”, 93
“Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”);

792 “Результат фінансових операцій”, за яким визначається прибуток
(збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку
відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів
від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом – списання
фінансових витрат з рахунків 95 “Фінансові витрати” та 96 “Втрати від
участі в капіталі”;

793 “Результат від іншої звичайної діяльності”, за яким визначається
прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За
кредитом рахунку відображається списання суми в порядку закриття
рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності
підприємства, за дебетом – списання витрат з рахунку 97 “Інші витрати”;

794 “Результат надзвичайних подій”, за яким визначається прибуток
(збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається
списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом –
списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99
“Надзвичайні витрати”.

За кредитом рахунку 79 “Фінансові результати” відображаються суми в
порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом – суми в порядку
закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку
на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 “Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)” (Дт 441 – Кт 79 – у разі одержання
прибутку, Дт 442 – Кт 79 – у разі збитків).

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують
тільки рахунки класу 8 “Витрати за елементами”, субрахунки рахунку 79 з
дебетом відповідних рахунків класу 8, які у свою чергу кореспондують з
кредитом рахунків 23 “Виробництво”, 26 “Готова продукція” та інших
рахунків класу 2 “Запаси”, а також з кредитом рахунків класу 1
“Необоротні активи” та класу 3 “Кошти, розрахунки та інші активи”.

Тепер розглянемо другу важливу складову чистину визначення фінансових
результатів – витрати.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначаються
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, яке
застосовується всіма підприємствами, організаціями та іншими юридичними
особами незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних установ).

Отже, відповідно до П(С)БО 16 витрати відображаються в бухгалтерському
обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.
Таким чином, витратами звітного періоду визнаються або зменшення
активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного
капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його
вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно оцінені.

Витрати повинні визнаватися витратами певного періоду одночасно з
визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які
неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у
складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. У
випадку, коли актив може забезпечувати одержання економічних вигод
протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом
систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді
амортизації) між відповідними звітними періодами.

Згідно з П(С)БО 16 не визнаються витратами й не включаються до звіту про
фінансові результати:

– платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими
аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

– попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

– погашення одержаних позик;

– інші зменшення активів або збільшення зобов’язань, що не виступають у
вигляді зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до
зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу
внаслідок його вилучення або розподілу власниками);

– витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 до складу
витрат відносяться:

– собівартість реалізованих товарів, яка визначається за принципом
фактичної історичної собівартості згідно з П(С)БО 9 “Запаси”;

– собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) яка складається з
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована
протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих
витрат та наднормативних виробничих витрат;

– витрати, які пов’язані з операційною діяльністю та не входять до
собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), вони
складаються з адміністративних витрат, витрат на збут та інших
операційних витрат;

– фінансові витрати, до яких відносяться витрати на проценти (за
користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за
фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов’язані із
залученням позикового капіталу;

– інших витрат, до складу яких включаються витрати, які виникають під
час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані
безпосередньо з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт,
послуг);

– податки на прибуток, які визнаються витратами відповідно до Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”;

– надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за
вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності
підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій.

Для узагальнення інформації про витрати підприємства щодо операційної,
інвестиційної, фінансової діяльності та про витрати за надзвичайним
подіями у синтетичному обліку використовуються рахунки класу 9 “Витрати
діяльності”.

За дебетом рахунків цього класу відображаються суми витрат, за кредитом
– списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79
“Фінансові результати”.

Облік кредитових оборотів за рахунками 9 класу ведеться в Журналі № 5 (№
5А). За рахунками 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 облік ведеться у
розділі І цього Журналу, а за рахунком 91 – у розділі ІІІ Журналу № 5 (№
5А).

Рахунок 90 “Собівартість реалізації” призначено для узагальнення
інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів,
виконаних робіт, наданих послуг.

За дебетом рахунку 90 “Собівартість реалізації” відображається виробнича
собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична
собівартість реалізованих товарів (Дт 90 – Кт 23, 26, 28, що
відображається у розділі ІІІ Журналу № 5 / № 5А), за кредитом – списання
в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 “Фінансові
результати” (Дт 79 – Кт 90).

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не
включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої
продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках
обліку витрат звітного періоду – 92 “Адміністративні витрати”, 93
“Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”.

Рахунок 90 “Собівартість реалізації” має такі субрахунки:

901 “Собівартість реалізованої готової продукції”, за дебетом якого
ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції
(Дт 901 – Кт 26);

902 “Собівартість реалізованих товарів”, за дебетом якого відображається
собівартість реалізованих товарів, яка визначається Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” (Дт 902 – Кт 28);

903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”, за дебетом якого
ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і
послуг (Дт 903 – Кт 23).

На рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” ведеться облік виробничих
накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами,
дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й
допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію
машин і устаткування. Цей рахунок не застосовується підприємствами
торгівлі.

За дебетом рахунку 91 відображається сума визнаних у звітному періоді
загальновиробничих витрат (Дт 91 – Кт 13, 20, 21, 22, 26, 39, 66, 65),
за кредитом – щомісячне, за відповідним розподілом, списання на рахунки
23 “Виробництво” (Дт 23 – Кт 91) та 90 “Собівартість реалізації” (Дт 90
– Кт 91).

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями
(видами) витрат.

На рахунку 92 “Адміністративні витрати” відображається загальна сума
загальногосподарські витрати, які пов’язані з управлінням та
обслуговуванням підприємства.

За дебетом рахунку 92 “Адміністративні витрати” відображається сума
визнаних адміністративних витрат (Дт 92 – Кт 13, 20, 21, 22, 26, 39, 66,
65), за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати” (Дт 79
– Кт 92).

До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на утримання
адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові
відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда,
амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні,
аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські
витрати, сума податків, зборів (обов’язкових платежів).

Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.

На рахунку 93 “Витрати на збут” ведеться облік витрат, пов’язаних із
збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат на збут (Дт 93 –
Кт 13, 20, 22, 28, 37, 39, 63, 65, 66), за кредитом – списання на
рахунок 79 “Фінансові результати” (Дт 79 – Кт 93).

До витрат на збут, зокрема, належать витрати пакувальних матеріалів,
транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на
маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комісійні продавцям,
торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, витрати на
ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів,
робіт і послуг.

На рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності” ведеться облік
витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які
відображаються на рахунках 90 “Собівартість реалізації”, 91
“Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати
на збут”.

Рахунок 94 “Інші витрати операційної діяльності” має наступні
субрахунки:

941 “Витрати на дослідження і розробки”, на якому ведеться облік витрат,
пов’язаних з дослідженнями та розробками, що здійснює підприємство, якщо
такі дослідження та розробки відповідають Положенню (стандарту)
бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”;

942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти”, за яким відображається
балансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату її реалізації;

943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів”, за яким ведеться
облік собівартості реалізованих виробничих запасів: сировини,
матеріалів, відходів тощо (Дт 943 – Кт 20, 21, 22);

944 “Сумнівні та безнадійні борги”, за яким узагальнюється інформація з
нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, за реалізовану
продукцію, товари, роботи і послуги та про суму списання поточної
дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною та утворення якої не
було пов’язано з реалізацією продукції, товарів, робіт і послуг (Дт 944
– Кт 38);

945 “Витрати від операційної курсової різниці”, за яким ведеться облік
втрат за активами й зобов’язаннями операційної діяльності підприємства
від зміни курсу гривні до іноземної валюти;

946 “Втрати від знецінення запасів”, за яким ведеться облік втрат,
пов’язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” [12] (Дт 946 – Кт 20, 21,
22, 26, 28);

947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”, за яким ведеться облік
нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування
цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження, та
реалізації, якщо на час установлення нестачі винуватця не встановлено
(Дт 947 – Кт 20, 21, 22, 26, 28). Одночасно із списанням цінностей,
винних у нестачі яких не встановлено, на витрати, балансова вартість
списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 “Списані
активи”;

948 “Визнані штрафи, пені, неустойки” , за яким ведеться облік визнаних
економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов
договорів;

949 “Інші витрати операційної діяльності” узагальнюється інформація про
такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на
інших субрахунках рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності”,
зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих
дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів
оздоровчого та культурного призначення тощо.

За дебетом рахунку 94 відображається сума визнаних витрат (Дт 94 – Кт
13, 20, 22, 37, 39, 63, 65, 66), за кредитом – списання на рахунок 79
“Фінансові результати” (Дт 79 – Кт 94).

На рахунку 95 “Фінансові витрати” ведеться облік витрат фінансової
діяльності підприємства.

Рахунок 95 “Фінансові витрати” має такі субрахунки:

951 “Відсотки за кредит”, на якому ведеться облік витрат, пов’язаних з
нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування
кредитами банків (Дт 951 – Кт 684);

На субрахунку 952 “Інші фінансові витрати” ведеться облік витрат,
пов’язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов’язаних
з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням
відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів),
фінансового лізингу тощо.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом –
списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

На рахунку 96 “Втрати від участі в капіталі” ведеться облік втрат від
зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в
капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства.
Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в Положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку 12 “Інвестиції”.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних втрат, за кредитом –
списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Рахунок 96 “Втрати від участі в капіталі” має такі субрахунки:

961 “Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства”, за яким ведеться
облік втрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах
об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими
підприємствами збитків або зменшення власного капіталу асоційованих
підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та
інвестицій тощо);

962 “Втрати від спільної діяльності”, за яким ведеться облік витрат,
пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта
інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами
збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій
(переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо);

963 “Втрати від інвестицій в дочірні підприємства”, за яким ведеться
облік витрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах
об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми
підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок
інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На рахунку 97 “Інші витрати” ведеться облік витрат, що виникають в
процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані
з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а
також витрати страхової діяльності.

Рахунок 97 “Інші витрати” має такі субрахунки:

971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”, на якому
відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій (на
дату їх реалізації) та інші витрати, пов’язані з їх реалізацією (Дт 971
– Кт 14).

972 “Собівартість реалізованих необоротних активів”, на якому
відображається залишкова вартість реалізованих необоротних активів на
дату їх реалізації (Дт 972 – Кт 10, 11, 12) та інші витрати, пов’язані з
їх реалізацією (Дт 972 – Кт 20, 22, 63, 65, 66, 685);

973 “Собівартість реалізованих майнових комплексів”, на якому
відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих майнових
комплексів (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов’язані з їх
реалізацією;

974 “Втрати від неопераційних курсових різниць”, на якому відображаються
втрати за активами й зобов’язаннями неопераційної діяльності
підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти;

975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”, на якому
відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів (Дт 975 – Кт
10, 11, 12, 15) і фінансових інвестицій (Дт 975 – Кт 14);

976 “Списання необоротних активів”, за дебетом цього субрахунку
відображається залишкова вартість списаних необоротних активів (Дт 976 –
Кт 10, 11, 12,) та витрати, пов’язані з їх ліквідацією (розбирання,
демонтаж) (Дт 976 – Кт 20, 22, 63, 65, 66, 685);

977 “Інші витрати звичайної діяльності”, на якому відображаються інші
витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших
субрахунках рахунку 97 “Інші витрати”;

Отже, за дебетом субрахунків 971-977 відображається відповідні суми
визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові
результати”.

На субрахунку 978 “Виплати страхових сум та страхових відшкодувань”
відображаються виплати страхових сум та страхових відшкодувань. За
дебетом субрахунку 978 відображаються страхові суми та страхові
відшкодування, що виплачені страховиками за договорами страхування
(перестрахування), за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові
результати”;

На субрахунку 979 “Перестрахування” ведеться облік витрат, що
складаються із сум часток страхових платежів, які сплачуються
перестраховикам за договорами перестрахування. За дебетом цього
субрахунку відображаються суми часток страхових платежів, які
сплачуються перестраховикам, за кредитом – відображаються повернуті
перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій) у разі дострокового припинення дії договору перестрахування.
Щомісяця сальдо субрахунку списується в кореспонденції з субрахунком 703
“Дохід від реалізації робіт і послуг” (Дт 703 – Кт 979).

На рахунку 98 “Податки на прибуток” ведеться облік належної за даними
бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності
та надзвичайних подій.

Рахунок 98 “Податки на прибуток” має такі субрахунки:

981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності”, на якому ведеться
облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що
визначається від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку
(незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування). Сума податку на
прибуток від звичайної діяльності визначається й відображається на цьому
субрахунку без зменшення на суму зменшення податку на прибуток,
внаслідок обчислення податку на прибуток від алгебраїчної суми прибутку
від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій (згорнутий
результат);

982 “Податки на прибуток від надзвичайних подій”, на якому ведеться
облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій.

За дебетом рахунку 98 відображається нарахована сума податку на прибуток
(Дт 98 – Кт 64), за кредитом – включення до фінансових результатів на
рахунку 79 (Дт 79 – Кт 98).

У разі, якщо податок на прибуток за бухгалтерським обліком перевищує
аналогічний показник за податковим обліком, то сума такої різниці (за
умови, що ця різниця має тимчасовий характер [15]) відображається
проводкою: Дт 98 – Кт 54. Якщо ж сума податоку на прибуток за
бухгалтерським обліком більша ніж величина податку за податковим
обліком, то така різниця відповідно до вищезазначених умов оформлюється
проводкою: Дт 17 – Кт 64.

На рахунку 99 “Надзвичайні витрати” ведеться облік втрат і витрат,
пов’язаних з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної
діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться
періодично або в кожному звітному періоді.

До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за
наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов’язаних із
запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата
стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на
відновлюваних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів
тощо).

Рахунок 99 “Надзвичайні витрати” має такі субрахунки:

991 “Втрати від стихійного лиха”, на якому ведеться облік втрат від
стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо);

992 “Втрати від техногенних катастроф і аварій”, на якому ведеться облік
втрат, понесених підприємством у результаті техногенних катастроф і
аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві;

993 “Інші надзвичайні витрати”, на якому ведеться облік втрат від інших
надзвичайних подій.

За дебетом рахунку 99 відображається сума визнаних витрат (Дт 99 – Кт ),
за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати” (Дт 79 – Кт
99).

Для обліку відображення інформації про фінансових результатів (прибутків
або збитки) за звітній та попередні періоди, а також про їх
використання, Планом рахунків передбачений окремий синтетичний рахунок
44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. На цьому рахунку
ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного
та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків) ведеться в Журналі №
7, для визначення дебетового обороту за рахунком 44, а також для
аналітичного обліку прибутків (збитків) за цим рахунком до Журналу № 7
ведеться допоміжна відомість № 7.2.

Рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” має такі
субрахунки:

441 “Прибуток нерозподілений”, за яким відображаються наявність та рух
нерозподіленого прибутку. За кредитом цей рахунок кореспондує лише з
дебетом рахунку 79 “Фінансовий результат” (Дт 79 – Кт 441); цією
кореспонденцією списується чистий прибуток, який був отриманий у
звітному періоді;

442 “Непокриті збитки”, на якому відображаються непокриті збитки. За
дебетом цей рахунок кореспондує лише з кредитом рахунку 79 “Фінансовий
результат” (Дт 442 – Кт 79); цією кореспонденцією списується збиток
звітного періоду. Списання збитків здійснюється за кредитом рахунку 442
“Непокриті збитки” за рахунок нерозподіленого прибутку (Дт 441 – Кт
442), резервного (Дт 43 – Кт 442), пайового (Дт 41 – Кт 442) чи
додаткового капіталу (Дт 42 – Кт 442) тощо.

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”, на якому відображаються
розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів) (Дт 443 – Кт
67 “Розрахунки з учасниками”), виплати за довгостроковими зобов’язаннями
за облігаціями (Дт 443 – Кт 52 “Довгострокові зобов’язання за
облігаціями”), відрахування з прибутку до резервного капіталу (Дт 443 –
43 “Резервний капітал”) та інше використання прибутку в поточному
періоді.

Отже, за кредитом рахунку 44 відображається збільшення прибутку від усіх
видів діяльності, за дебетом – збитки та використання прибутку.

Загальна схема визначення фінансового результату зображена у додатку №
1.

2.3 Відображення практики бухгалтерського обліку на підприємстві

ТОВ «Клімат Індустрії» – недержавне колективне підприємство.
Організаційно-правову основу підприємства визначає його юридичний
статус, як товариства з обмеженою відповідальністю. Засновниками та
акціонерами підприємства є фізичні особи.

Підприємство здійснює свою діяльність в наступних сферах:

– виробництво продукції виробниче-технічного призначення;

– будівництво;

– науково-дослідні, а також проектної роботи.

Асортимент продукції підприємства здебільшого складається з конструкцій
трубопроводів, які мають різне технологічне призначення. Це, насамперед,
трубопроводи високого та низького тиску, а також спіралешовні труби
різних діаметрів. Спіралешовні труби виробляються з гаряче або
холоднокатаного сталевого листа. Найбільш перспективним напрямком
виробництва є виготовлення офланцованих трубопроводів, які здебільшого
використовуються у шахтах для дегазації, водовідливу, організації
протипожежної безпеки. Ці трубопроводи мають додаткові конструктивні
властивості, які є необхідними для виробництв окремих галузей та
особливо важливі за шахтних умов, наприклад, швидкість
збирання-розбирання (трубопровід обладнаний фіксуючими фланцями не
потребує зварювання, яке не можливе у вузьких гірничих виробках та у
виробках з високою концентрацією метану), легкість транспортування
(трубопровід виготовляється секціями, що мають довжину, яка необхідна
замовнику). Висока антикорозійна стійкість трубопроводів, яка необхідна
для багатьох підприємств хімічної, видобувної, металургійної та іншої
промисловості, раніш досягалося за рахунок оцинкації труб, але в останні
декілька років підприємство веде активне співробітництво з
науково-технічними інститутами Донбасу, метою якого є впровадження нової
технології виготовлення антикорозійного покриття труб з полімерних
матеріалів. Ця технологія передбачає напилювання таких матеріалів з
зовнішнього і з внутрішнього боків трубопроводу, який виготовляється.
Підприємством також планується освоєння виробництва металевих гірничих
стійок.

Організаційна структура підприємства складається з наступних відділів та
служб:

– відділ матеріального постачання;

– виробничі цехи;

– відділ технологічного контролю;

– відділ збуту продукції;

– планово-нормативний відділ;

– бухгалтерія підприємства.

Підприємство очолює керівник (директор).

Загальна організаційна структура підприємства ТОВ “Клімат Індустрії”
представлена на наведеному нижче рисунку.

Рисунок?2.2

Організаційна структура підприємства

Надходження сировини на підприємство відбувається за різними схемами
відповідно до потреб підприємства в конкретний період часу: частіше за
все це пряме придбання виробничих запасів у підприємств-виготовників
(іноді підприємства користується послугами, що надаються третіми
фірмами, тобто через посередників). В окремих випадках постачання
сировини на підприємство може бути здійснено також за давальницькою
схемою. За забезпечення підприємства сировиною несе відповідальність
відділ матеріального забезпечення.

Проектна потужність підприємства нижче за досягнуту. Так за 2000 рік
підприємством було вироблено продукції 44600 метрів трубопроводу на
загальну суму 3947100 грн., проектна ж потужність обладнання
підприємства дозволяє виробляти більш ніж 60000 метрів на рік.

Через економічну кризу значна частина галузевих конкурентів
підприємства, якими переважно були ремонтно-механічні заводи,
відмовилися від виробництва комплектних трубопроводів. Негнучкість
виробничої структури цих підприємств призвела до великих накладних
витрати при виробництві аналогічної продукції, тому зараз більшість РМЗ
відмовилася від виробництва цієї продукції, тому що вона є для них
нерентабельною.

У теперішній час серед основних конкурентів ТОВ «Клімат Індустрії» в
області виготовлення трубопроводів можна визначити такі підприємства:
Петровський, Селідовський, Червоно-гвардійський РМЗ, АТ «Буран», АТ
«Гормаш». Але більшість з цих підприємств не складають істотної
конкуренції ТОВ «Клімат Індустрії» через брак широкого асортименту
продукції та недостатню спеціалізацію робочих цих підприємств.

Серед головних вимог до робітників підприємства(вони передусім зумовлені
не дуже великим штатом працюючих) «Клімат Індустрії», можна визначити
наступні: висока продуктивність труда; якісне виконання поставлених
задач; універсальність робітників (їх здатність виконувати декілька
видів робіт).

Обробка матеріалів здійснюється за допомогою плазморіжучих пристроїв,
апаратів електродугового зварювання у середовищі оксиду вуглеводу (CO2).
На підприємстві також є обладнання з виробництва кривошовних труб, але
зараз воно працює не на повну потужність. Механічна обробка труб також
здійснюється за допомогою токарних, фрезерних та свердлувальних станків.
Випробування матеріалів та готової продукції здійснюється в лабораторії
(аналіз металу по хімічному складу, вхідний контроль) та на
гідровипробувальному стенді.

Основні техніко-економічні показники підприємства наводяться у розділі 3
цієї роботи (див. таблицю 3.1).

Бухгалтерія підприємства “Клімат Індустрії” має централізовану
організаційну структуру, тобто бухгалтерія підприємства складається з
декількох відділів, кожний з яких відповідає за окрему сферу обліку,
при цьому усіх відділи безпосередньо підпорядковані Головному бухгалтеру
підприємства.

Загальна організаційна структура бухгалтерії підприємства ТОВ “Клімат
Індустрії” зображена на наведеному нижче рисунку.

Структура бухгалтерії підприємства складається з наступних відділів та
облікових груп:

– група обліку основних засобів;

– група обліку виробничих запасів;

– група обліку розрахункових і касових операцій;

– група обліку матеріальних витрат і калькуляції собівартості;

– група зведеного обліку.

Рисунок?2.3

Організаційна структура бухгалтерії

Групою обліку основних засобів ведеться облік основних засобів та
нематеріальних активів підприємства. До обов’язків обліковців цієї групи
входить: синтетичний та аналітичний облік власних та отриманих на умовах
фінансового лізингу об’єктів основних засобів і орендованих цілісних
майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів; облік
нематеріальних активів; нарахування та облік зносу (амортизації)
основних засобів та нематеріальних активів; контроль за станом
незавершеного будівництва; аналіз ефективності використання основних
фондів підприємства.

Групою обліку виробничих запасів ведеться синтетичний та аналітичний
облік запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива,
покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари,
будівельних матеріалів, інших матеріалів, призначених для споживання в
ході нормального операційного циклу. Крім того, до обов’язків цієї
облікової групи входить синтетичний та аналітичний облік готової запасів
готової продукції на складі та контроль за витрачанням матеріалів.

Група обліку розрахункових і касових операцій призначена для ведення
обліку заробітної плати та її розподілення, безпосереднє здійснення
обліку розрахунків з покупцями і постачальниками та обліку касових
операцій підприємства. Крім того, цією обліковою групою здійснюється
аналітичний та синтетичний облік дебіторської й кредиторської
заборгованості та розраховується резерв сумнівних боргів.

Група обліку матеріальних витрат і калькуляції собівартості здійснює
обробку та групування інформації щодо витрат підприємства відповідно до
економічних елементів та калькуляційних статей та здійснює калькуляцію
собівартості продукції. Цим обліковим підрозділом також здійснюється
структурний аналіз собівартості продукції та контролюються відхилення
від запланованих нормативів.

Група зведеного обліку здійснює зведення усієї облікової інформації щодо
діяльності підприємства, визначає фінансових результатів та складає
статистичну та фінансову звітність. Ця група також здійснює загальний
аналіз ефективності господарської діяльності підприємства та контролює
виконання виробничих планів та нормативів.

Бухгалтерія очолюється головним бухгалтером, який відповідає за стан та
ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. До обов’язків головного
бухгалтеру підприємства “Клімат Індустрії”, відповідно до закону України
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, входить:

– забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних
методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у
встановлені строки фінансової звітності;

– контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх
господарських операцій;

– участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та
відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів
підприємства;

– забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях,
представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах
підприємства.

З головним бухгалтером також повинен узгоджуватися прийом (призначення),
переклад і звільнення матеріально відповідальних працівників.

Загальні відомості щодо обліку на підприємстві за грудень 2000 року
відображені в облікових регістрах (журнал господарських операцій, шахова
відомість, оборотна відомість), що наводяться нижче за текстом цієї
роботи.

Журнал господарських операцій містить інформацію про здійснені протягом
звітного періоду господарські операції, зміст яких заносяться до журналу
у хронологічному порядку за відповідним порядковим номером. Щодо кожної
господарської операції у журналі вказується її сума та відповідна
кореспонденція рахунків. Підсумок з журналу господарських операцій
повинний дорівнювати сумі дебетовому та кредитовому обороту з оборотної
відомості.

Таблиця 2.1

Журнал господарських операцій

№ з/пЗміст господарських операційПервинні документи№

Жур-налуСума№ кор. рахункуДК1. Оприбутковані придбані у постачальників
матеріали:

сировина

комплектуючі вироби

будівельні матеріали

разомРахунки № 361, № 363, № 365 № 3

(I)

52000

11200

8400

71600201

202

205

631

631

631

2. Відображений податковий кредит за рахунками постачальників
матеріалівПодаткові накладні № 362, № 364, № 366№ 3

(I)143206416313. Акцептований рахунок транспортної організації за
доставку матеріалів:

сировини

комплектуючих виробів

будівельних матеріалів

разомРахунок № 367№ 3

(I)2615

563

422

3600201

202

205

685

685

685

4. Відображений податковий кредит за рахунком транспортної
організаціїПодаткова накладна № 368№ 3

(I)7206416855. Відпущено зі складу у виробництво:

сировина

комплектуючі вироби

МШП

ЛЗК № 412

ЛЗК № 413

Вимога № 414№ 5

(III)82600

14400

420023

23

23201

202

226. Відпущено зі складу на обслуговування виробничого устаткування:

паливо

запасні частини

МШП

Вимога № 415

Вимога № 416

Вимога № 417№ 5

(III)638

1800

340091

91

91203

207

227. Відпущено зі складу на адміністративні потреби:

паливо

будівельні матеріали

МШП

Вимога № 418

Вимога № 419

Вимога № 420№ 5

(III)6200

1100

86092

92

92203

205

228. Відпущено зі складу паливо на потреби збуту продукції
підприємстваВимога № 421№ 5

(III)880932039. Акцептовані рахунки за електроенергію, спожиту на:

потреби виробництва

загальновиробничі потреби

адміністративні потреби

потреби збуту продукції

разомРахунок № 369№ 3

(I)7600

2800

1200

1100

1270023

91

92

93

631

631

631

631

10. Відображений податковий кредит по рахунках за
електроенергіюПодаткова накладна № 370№ 3

(I)254064163111. Нарахована заробітна плата виробничим робітникам за
виготовлення продукціїРозрахункова відомість № 514№ 5

(III)422002366112. Зроблені нарахування на заробітну плату виробничих
робітників:

до пенсійного фонду (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

до фонду страхування на випадок безробіття (1,5%)Розрахункова відомість
№ 514№ 5

(III)

13504

1688

633

23

23

23

651

652

65313.

Нарахована заробітна плата загальновиробничому персоналу
підприємстваРозрахункова відомість № 515№ 5

(III)142009166114. Зроблені нарахування на заробітна плату
загальновиробничого персоналу:

до пенсійного фонду (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

до фонду страхування на випадок безробіття (1,5%)Розрахункова відомість
№ 515№ 5

(III)

4544

568

213

91

91

91

651

652

65315. Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу
підприємстваРозрахункова відомість № 516№ 5

(III)156009266116. Зроблені нарахування на заробітна плату
адміністративному персоналу:

до пенсійного фонд (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

до фонду страхування на випадок безробіття (1,5%)Розрахункова відомість
№ 516№ 5

(III)

4992

624

234

92

92

92

651

652

65317. Нарахована заробітна плата робітникам відділу збуту
продукціїРозрахункова відомість № 517№ 5

(III)64009366118. Зроблені нарахування на заробітна плату робітникам
відділу збуту продукції:

до пенсійного фонду (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

до фонду страхування на випадок безробіття (1,5%)Розрахункова відомість
№ 517№ 5

(III)

2048

256

96

93

93

93

651

652

65319. Зроблені відрахування до фонду забезпечення виплат відпусток:

виробничим робітникам

загально виробничому персоналу

адміністративному персоналу

працівникам відділу збутуРозрахунок бухгалтерії№ 64680

1570

1730

71023

91

92

93471

471

471

47120. Придбане у машинобудівного заводу металообробляюче
обладнанняРахунок № 371№ 3

(I)10000015263121. Відображений податковий кредит за придбанням
металообробляючого обладнанняПодаткова накладна № 372№ 3

(I)2000064163122. Акцептований рахунок транспортної організації за
доставку металообробляючого обладнанняРахунок № 373№ 3

(I)600015268523. Відображений податковий кредит за рахунком транспортної
організаціїПодаткова накладна № 374№ 3

(I)120064168524. Відпущено зі складу на монтаж придбаного
металообробляючого обладнання:

будівельні матеріали

запасні частини

Вимога № 421

Вимога № 422№ 5

(III)3400

4150152

152205

20725. Нарахована заробітна плата робітникам підприємства за монтаж
обладнанняРозрахункова відомість № 518№ 5

(III)120015266126. Зроблені нарахування на заробітну плату робітників,
нараховану за монтаж обладнання:

до пенсійного фонду (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

в фонд страхування на випадок безробіття (1,5%)Розрахункова відомість №
518№ 5

(III)

384

48

18

152

152

152

651

652

65327. Змонтоване металообробляюче обладнання прийнято до
експлуатаціїОЗ-1 № 126№ 4

(II)11520010415228.

Акцептований рахунок АТС за надані підприємству послуги зв’язкуРахунок №
373№ 3

(I)4209268529. Відображений податковий кредит за отриманим рахунком
АТСПодаткова накладна № 374№ 3

(I)8464168530. Відпущено зі складу запасні частини на ремонт виробничого
устаткуванняВимога № 423№ 5

(III)8609120731. Нарахована заробітна плата робітникам за ремонт
виробничого устаткуванняРозрахункова відомість № 518№ 5

(III)4009166132. Зроблені нарахування на заробітну плату робітників,
нараховану за ремонт виробничого устаткування:

до пенсійного фонд (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

до фонду страхування на випадок безробіття (1,5%)Розрахункова відомість
№ 518№ 5

(III)

128

16

6

91

91

91

651

652

65333. Акцептований рахунок рекламного агентства за надані рекламні
послугиРахунок № 375№ 3

(I)80009368534. Відображений податковий кредит за рахунком рекламного
агентстваРахунок № 376№ 3

(I)160064168535. Одержаний короткостроковий банківський кредитВиписка
банку

№ 560№ 210000031160136. Перераховано з поточного рахунка грошові кошти
до каси підприємстваПКО № 256№ 18200030131137. Видані з каси підзвітній
особі грошові коштиВКО № 257№ 180037230138. Підзвітною особою оформлена
підписка на періодичні виданняЗвіт підзвітної особи№ 3

(I)2003937239. Підзвітною особою придбані запасні частиниЗвіт підзвітної
особи№ 3

(I)40020737240. Відображений податковий кредит згідно зі звітом
підзвітної особиРозрахунок бухгалтерії№ 3

(I)12064137241. Підзвітною особою був повернений залишок підзвітної
сумиПКО № 258№ 3

(I)8030137242. Нарахований знос (амортизація):

устаткування, задіяне у виробництві продукції

обладнання, загальновиробничого призначення

основних фондів, адміністративного призначення

основних фондів, задіяних у збуті продукціїРозрахунок бухгалтерії№ 4

(I)17500

10350

4870

208023

91

92

93131

131

131

13143. Нарахований знос (амортизація) нематеріальних активівРозрахунок
бухгалтерії№ 4

(I)8009213344. Акцептований рахунок за надані консультаційні
послугиРахунок № 377№ 3

(I)46009268545. Відображений податковий кредит по рахунку за
консультаційні послугиПодаткова накладна № 378№ 3

(I)92064168546. Орендна плата за оренду приміщення адміністрації, яка
була сплачена авансом у попередньому періоді, відноситься на витрати
звітного періоду Розрахунок бухгалтерії№ 5

(III)4200923947. Списується за рахунок резерву сумнівних боргів
дебіторська заборгованість, яка була визнана безнадійноюРозрахунок
бухгалтерії№ 3

(I)240003836148. Нараховані відсотки за довгостроковим банківським
кредитомРозрахунок бухгалтерії№ 3

(I)1000095168449.

Сплачені нараховані відсотки за довгостроковим банківським
кредитомВиписка банку

№ 561№ 11000068431150. Видані з каси грошові кошти працівнику
підприємства на відрядженняВКО № 259№ 162037230151. Витрати на
відрядження відповідно до авансового звіту включаються у склад
адміністративних витратАвансовий звіт№ 3

(I)5609237252. Повернений до каси підприємства залишок підзвітної
сумиПКО № 260№ 3

(I)6030137253. Надійшла передплата від покупців за продукцію
підприємстваВиписка банку

№ 562№ 3

(I)5400031168154. Відображене податкове зобов’язання Розрахунок
бухгалтерії№ 3

(II)900064364155. Повернений довгостроковий кредит банкуВиписка банку

№ 563№ 120000050131156. Акцептований рахунок провайдерської організації
за користування мережею InternetРахунок № 379№ 3

(I)2009268557. Відображений податковий кредит за рахунком провайдерської
організаціїРахунок № 379№ 3

(I)4064168558. Нараховані відсотки за короткостроковий банківським
кредитомРозрахунок бухгалтерії№ 3

(I)45009268459. Сплачені відсотки за короткостроковий банківським
кредитомВиписка банку

№ 564№ 1450068431160. Нарахована орендна плата за операційну оренду:

приміщення адміністрації підприємства

приміщення реалізаційного складуРозрахунок бухгалтерії№ 3

(I)800

64092

93685

68561. Сплачена нарахована орендна платаВиписка банку

№ 565№ 1144068531162. Акцептований рахунок транспортної організації за
транспортування готової продукції Рахунок № 382№ 3

(I)9809368563. Перерахована з розрахункового рахунку передплата
постачальнику за паливоВиписка банку

№ 566№ 11800037131164. Відображений податковий кредит за
передплатоюРозрахунок бухгалтерії№ 3

(II)300064164465. Надійшло передплачене паливо:

вартість палива

сума ПДВПрибутковий ордер № 115№ 3

(I)15000

3000203

644631

63166. Списується сума передплати за паливоРозрахунок бухгалтерії№ 3

(I)1800063137167. З виробництва повернені на склад:

матеріали

комплектуючі виробиПрибутковий ордер № 116,

№ 117№ 5

(III)4100

2600201

20223

2368. Зроблені відрахування до створеного резерву сумнівних
боргівРозрахунок бухгалтерії№ 3

(I)80009443869. Зроблені утримання із заробітної плати робітників
підприємства:

подоходний податок

до пенсійний фонду (2%)

до фонду страхування на випадок безробіття (0,5%)Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(II),

№ 5

(III)

14400

1600

400

661

661

661

641

651

65370. Виплачена заробітна плата працівникам підприємстваВКО № 262№
16200066130171.

Депонується не видана робітникам підприємства заробітна платаРозрахунок
бухгалтерії№ 5

(III)160066166272. Залишок грошових коштів каси перерахований на
розрахунковий рахунок підприємстваВиписка банку

№ 567№ 11872031130173. Надійшла на склад з виробництва виготовлена
продукціяПрибутковий ордер № 118№ 5

(III)196488262374. Списуються загальновиробничі витрати, які підлягають
розподілуРозрахунок бухгалтерії№ 5

(III)41493239175. Відпущена зі складу готова продукція за попередньою
передплатою:

виставлений рахунок покупцям

сума податкового зобов’язання вилучається з доходуРахунок № 382,
Розрахунок бухгалтерії

№ 6,

№ 3

(II)54000

9000361

701701

64376. Списується сума одержаного авансу (передплати)Розрахунок
бухгалтерії№ 3

(I)5400068136177. Реалізована готова продукція підприємства, виставлений
рахунок постачальникам Рахунок № 383№ 633834036170178. Сума податкового
зобов’язання вилучається з суми доходу від реалізаціїРозрахунок
бухгалтерії№ 3

(II)5639070164179. Списується собівартість реалізованої
продукціїРозрахунок бухгалтерії№ 5

(III)1957709012680. Нараховані місцеві податки і збори:

комунальний податок

податок за землю

збір за використання водяних ресурсівРозрахунок бухгалтерії№ 3

(II)1650

2140

146092

92

92641

641

64181. Сплачені рахунки постачальниківВиписки банку

№ 568, № 579,

№ 580, № 581№ 119716063131182. Сплачені рахунки інших кредиторівВиписки
банку

№ 582, № 583,

№ 584№ 12836468531183. Отримані грошові кошти від покупців за
реалізовану продукціюВиписки банку

№ 585, № 586,

№ 587№ 3

(I)38400031136184. З розрахункового рахунку перераховано заборгованість:

за податками

перед пенсійним фондом

перед фондом соціального страхування

перед фондом страхуванням на випадок безробіттяВиписки банку

№ 588, № 589,

№ 590№ 144837

27200

3200

1600641

651

652

653311

311

311

31185. На фінансовий результат звітного періоду відноситься дохід від
реалізації готової продукціїРозрахунок бухгалтерії№ 6

326950

701

79186. На фінансовий результат звітного періоду списуються:

собівартість реалізованої готової продукції

адміністративні витрати

витрати на збут

сумнівні та безнадійні борги

відсотки за кредитРозрахунок бухгалтерії№ 5

(I)

195770

58740

23190

8000

10000

791

791

791

791

791

901

92

93

944

95187.

Нарахований податок на прибутокРозрахунок бухгалтерії№ 3

(II)115609864188. Податок на прибуток відноситься на фінансовий
результатРозрахунок бухгалтерії№ 5

(I)115607919889. Списується фінансовий результат (прибуток)Розрахунок
бухгалтерії№ 719690791441Разом:3624394

Шахова відомість складається після відображення усіх сум господарських
операцій за дебетом та кредитом відповідних рахунків бухгалтерського
обліку. Вона має вигляд таблиці з однаковою кількістю рядків та колонок.
По вертикалі цієї таблиці відображаються номера рахунків, що дебетуються
відповідно до кореспонденцій у журналі господарських операцій, а по
горизонталі – номера рахунків, що кредитуються та відповідні суми за
кредитом цих рахунків. Шахова відомість призначена для деталізації
сальдового балансу та перевірки оборотів по рахункам, що дозволяє
визначати помилки в обліку господарських операцій. Згідно з принципом
подвійного запису, за яким сума одної господарської операції
відображається за кредитом та дебітом відповідних рахунків, обороти по
дебету та кредиту, які визначаються у підсумковій колонці та рядку
шахової відомості повинні дорівнювати один одному, а також співпадати з
загальним підсумком у журналі господарських операцій.

70

Разом
Д98951944939291901791701685684681662661653652651644643641631601501471441
3938372371361311301262322207205203202201152133131104Д/К11520011520010413
113311520060001200184838410000041503400152587152615520004100201143635631
120026002021500015000203882242284002054004002072223049841493422006331688
135047600468042001440082600175002319648819648826

821401408200030155672054000100000384000187203113923403923403611800018000
371142014203722400024000382002003944147120000020000050160121516018000197
160631

893814564300036860120448376419000900064330003000644272002720065132003200
652160016006538000016004001600144006200066166254000540006811450014500684
2980429804685392340326950900056390701

326950115601000080002319058740195770196907911957701957709014149314600219
584467228001570340026606381035091587406020450015600234624499252501200173
042005608601100620080048709223190962064009625620481100710880208093800080
009441000010000951115601156098362439411560100008000231905874041493195770
326950392340298041450054000160080000160032002720030009000966002391601000
008690196904200800014201800046200061830182140195770203188846068104500771
8144008260011520080034800Разом К97

Для узагальнення інформації за рахунками бухгалтерського обліку, а також
для додаткової деталізації сальдового балансу складається оборотна
відомість. Оборотна відомість містить номер (найменування) початкове
сальдо, оборот та кінцеве сальдо за кожним рахунком, що мав сальдо на
початок звітного періоду або був використаний для відображення в
бухгалтерському обліку господарських операцій за звітний період.

Дебетові та кредитові обороти рахунків в оборотній відомості
заповнюються відповідно до підсумкової колонки (за дебетом) та строки
(за кредитом) шахової відомості.

Таблиця 2.4

Оборотна відомість

№ з/пНайменування (номер) рахункуПочаткове сальдоОборотКінцеве

сальдоДКДКДК1. Будинки та споруди 103202220020222002. Машини та
обладнання 104160176011520017169603. Транспортні засоби
1052360802360804. Інструменти, прилади та інвентар 1061931601931605.
Інші нематеріальні активи 12724000240006. Знос основних засобів 131
214900348002497007. Знос нематеріальних активів 133270080035008.
Придбання (виготовлення) ОЗ 1521152001152009. Сировина й матеріали
2015820058715826003431510. Комплектуючі вироби
2023460014363144003456311. Паливо 20384001500077181568212. Будівельні
матеріали 2056200882245001052213. Запасні частини 2076410400681014.
Малоцінні та швидкозношувані предмети 22124608460400015. Виробництво
23422002304982031886951016. Готова продукція 26183001964881957701901817.
Каса в національній валюті 301821408214018. Поточні рахунки в
національній валюті 3111151005567206183015351919. Розрахунки з
вітчизняними покупцями 361946003923404620002494020. Розрахунки за
виданими авансами 371180001800021. Розрахунки з підзвітними особами
3721420142022. Резерв сумнівних боргів 3818000240008000200023. Витрати
майбутніх періодів 395824020042005424024. Статутний капітал
403700000370000025. Прибуток нерозподілений 4413525001969037219026.
Забезпечення виплат відпусток 4714381086905250027. Довгострокові кредити
банків 50120000020000028. Короткострокові кредити банків
60110000010000029. Розрахунки з постачальниками 6312151602391602400030.
Розрахунки за податками 6418938196600721931. Податкові зобов’язання
6439000900032. Податковий кредит 6443000300033. Розрахунки за пенсійним
забезпеченням 651272002720034. Розрахунки за соціальним страхуванням
6523200320035. Страхуванням на випадок безробіття 6531600160036.
Розрахунки за заробітною платою 661800008000037. Розрахунки з
депонентами 6621600160038. Розрахунки за авансами одержаними
681540005400039. Розрахунки за нарахованими відсотками 684145001450040.
Розрахунки з іншими кредиторами 685298042980441. Дохід від реалізації
готової продукції 70139234039234042.

Результат основної діяльності 79132695032695043. Собівартість
реалізованої продукції 90119577019577044. Загальновиробничі витрати
91414934149345. Адміністративні витрати 92587405874046. Витрати на збут
93231902319047. Сумнівні та безнадійні борги 9448000800048. Відсотки за
кредит 951100001000049. Податки на прибуток
981156011560Разом:453191045319103624394362439445127094512709

Наприкінці цього розділу слід зазначити, що визначення фінансового
результату, розрахунок нарахувань й утримань із заробітної плати, а
також складання шахової та оборотної відомостей було зроблено за
допомогою бухгалтерської програми “Макро Баланс” (версія від
10.02.2001), короткий опис якої можна знайти у наступному розділі цієї
роботи.

2.4 Аналіз практики бухгалтерського обліку на підприємстві

Сучасна реформа бухгалтерського обліку висунула нові вимоги щодо
організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та
складання його фінансової звітності.

У зв’язку з цим на підприємстві ТОВ «Клімат Індустрії» синтетичний облік
підприємства був повністю переведений на нові рахунки, передбачені
Планом рахунків, який був затверджений Наказом Міністерства фінансів
України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та
Інструкції щодо його застосування” від 30 листопада 1999 р. № 291 [18],
а також була сформована нова облікова політика підприємства, основні
положення якої були затверджені наказом керівника підприємства № 525
“Про облікову політику підприємства” від 01.01.2000 р. (див. розділ
1.3). Фінансова звітність підприємства складається за новими формами
згідно з П(С)БО № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” [5] та
іншими відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Але слід зазначити, що журнально-ордерна форма обліку, яка
застосовується на підприємстві, ведеться за допомогою старих форм
журналів-ордерів. Отже, систематизація та накопичування інформації з
первинних документів здійснюється у 15 журналах-ордерах, в яких лише
номера та назви рахунків замінені відповідними назвами та номерами з
нового Плану рахунків.

Побудування старих журналів-ордерів не відповідає за змістом новим
вимогам бухгалтерського обліку, склад аналітичних даних в цих
журналах-ордерах не завжди узгоджується з синтетичними рахунками, за
якими ведеться облік в цих журналах-ордерах, а також старі облікові
регістри не забезпечують надання усієї необхідної інформації для
управління підприємством. Крім того, використання старих форм журналів
ордерів істотно ускладнює процес заповнення фінансової звітності
підприємства та може стати причиною виникнення багатьох помилок у
веденні бухгалтерського обліку.

Таким чином, щоб забезпечити відповідність облікових регістрів сучасним
вимогам бухгалтерського обліку, а також позбавитися вищезазначених
недоліків старої журнально-ордерної форми обліку бухгалтерія
підприємства ТОВ «Клімат Індустрії» необхідно перейти до використання в
обліку нових Журналів, які передбачені Методичними рекомендаціями по
застосуванню регістрів бухгалтерського обліку (див. розділ 2.1), замість
старих форм журналів-ордерів.

Відповідно до наказу “Про облікову політику підприємства” (див. розділ
1.3), для обліку витрат на підприємстві ТОВ «Клімат Індустрії» не
використовується восьмий клас рахунків, а застосовується лише дев’ятий
клас. Використання тільки дев’ятого класу істотно ускладнює групування
витрат підприємства за економічними елементами, яка необхідна для
калькулювання та аналізу собівартості продукції, а також для прийняття
управлінських рішень. Крім того, відсутність в обліку витрат восьмого
класу рахунків ускладнює заповнення другого розділу Звіту про фінансові
результати “Елементи операційних витрат”.

Таким чином, для спрощення групування витрат за економічними елементами,
а також для додаткової деталізації інформації щодо витрат підприємства в
бухгалтерському обліку доцільно використовувати 8 клас рахунків “Витрати
за елементами”.

Також слід зазначити, що на підприємстві ТОВ “Клімат Індустрії” має
місце низький рівень автоматизації бухгалтерського обліку.

Впровадження автоматизації дозволяє: більш оперативно вести
бухгалтерський облік, виводити оперативну інформацію за певний період
часу, швидкий пошук і виведення необхідної економічної інформації,
автоматизацію складання бухгалтерських і фінансових звітів, меншає
трудомісткість облікових робіт і кількість допущених помилок.

Автоматизація може бути здійснена за рахунок впровадження різних
програм, що автоматизують окремі дільниці обліку, або за рахунок
використання комплексних програмних продуктів, що дозволяють
автоматизувати увесь обліковий процес: від надходження первинної
документації й до складання звітності.

Сучасне програмне забезпечення щодо автоматизації обліку розвивається за
двома окремими напрямками: програми електронних таблиць або електронні
бази даних (Excel, Access корпорації Microsoft, SQL, Quattro Pro фірми
Borland (Inprise), SuperCalc фірми Computer Associates, Lotus корпорації
Lotus Development Corp.) і безпосередньо бухгалтерські програми.

Бухгалтерські програми по колу облікових задач, які вони вирішують,
можна розділити на комплексні та спеціалізовані. Комплексні програми
дозволяють вирішувати всі стандартні задачі бухгалтерського обліку, а
спеціалізовані програми призначені для окремих задач (наприклад,
складання балансу і форми звітності, облік заробітної плати, облік
основних коштів, облік матеріальних цінностей, і т.п). Як правило,
розділ комплексних програм щодо рішення окремих задач бухгалтерського
обліку не містить такого ступеню деталізації та додаткових можливостей
сервісу, які має спеціалізована програма для рішення цих облікових
задач.

Серед бухгалтерських програм, які здатні вести облік відповідно до вимог
сучасних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні найбільш
відомі “1С Бухгалтерія” (українська локалізація), “Акцент”, “Парус”, та
деякі інші.

Найбільше поширення з цих програм отримала “1С Бухгалтерія”, яка має ряд
переваг перед іншими подібними програмними продуктами. “1С Бухгалтерія”
виступає комплексним програмним продуктом, який має багато
спеціалізованих галузевих версій. Програма має гнучку конфігурацію та
може бути настроєна відповідно до вимог конкретного підприємства. Різні
версії цієї програми можуть бути використані для створення окремого АРМ
бухгалтера або для організації системи бухгалтерського обліку на основі
локальної комп’ютерної мережі підприємства з можливістю оновлення
встановленого програмного продукту через Internet. Комплекс рішень “1С
Бухгалтерія” передбачає ведення бухгалтерського обліку від запису
господарських операцій до складання фінансової звітності.

Але програма “1С Бухгалтерія” має й свої недоліки, не останнім з яких є
її висока ціна, яка відповідно до версії та конфігурації складає від
1200 до 10000 грн. Крім того, робота з цією програмою потребує
спеціальних знань щодо інтерфейсу та особливостей конфігурації. “1С
Бухгалтерія”, яка призначена для локальної комп’ютерної мережі також
потребує спеціальної кваліфікації у галузі мережевого адміністрування.

Отже, автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві за допомогою
програми “1С Бухгалтерія” має беззаперечні переваги, але потребує
значних витрат часу та коштів.

Запобігти зазначеним витратам коштів та часу можна, якщо для
автоматизації використовувати програму “Макро Баланс”, яка безумовно не
має абсолютної більшості переваг “1С Бухгалтерія”. Але програма “Макро
Баланс” не потребує не яких спеціальних знань щодо її інтерфейсу та
конфігурації. Для роботи з цією програмою достатньо мати базові навики
роботи з текстовим редактором “Microsoft Word”. Основним джерелом
облікової інформації для програми “Макро Баланс” виступає журнал
господарських операції, який має форму стандартної таблиці MSWord (див.
розділ 2.3), а також може містити додаткові колонки для деталізації
господарських операції. На основі журналу господарських операцій
програма “Макро Баланс” дозволяє складати шахову та оборотну відомості
(див. розділ 2.3), а також має можливість відображати облікові операції
за окремими рахунками бухгалтерського обліку. Крім того, ця програма
дозволяє автоматично визначати фінансовий результат та здійснювати
нарахування і утримання із заробітної плати. До програми також можуть
бути підключені додаткові модулі обробки первинних документів та
складання звітності.

Отже, до впровадження на підприємстві ТОВ «Клімат Індустрії» програмного
комплексу “1С Бухгалтерія” або іншої бухгалтерської програми, для
автоматизації обліку може бути використана програма “Макро Баланс”.

Таким чином, автоматизація системи бухгалтерського обліку дозволяє
істотно полегшити труд бухгалтера, позбавити його від рутинної роботи,
підвищує оперативність та точність облікової інформації, дозволяє більше
приділяти проведенню економічного і фінансового аналізу роботи
підприємства та пошуку резервів щодо підвищення ефективності цієї
роботи.

3 КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1 Економічний аналіз результатів господарської діяльності

Термін “Аналіз” буквально означає розкладання об’єкта, що вивчається на
окремі частини (елементи), на внутрішні властиві цьому об’єкту складові
(уявні або реальні). Аналіз виступає в діалектичній єдності з поняттям
“синтез” – з’єднання раніше розкладених елементів об’єкта, який
вивчається, в єдине ціле.

Діалектичний тандем аналіз-синтез розуміється як синонім всілякого
наукового дослідження. У будь-якій галузі наукових знань, в будь-якій
сфері людської діяльності (політичної, міжнаціональній, суспільній,
соціальній, екологічній та інші) обійтися без аналізу-синтезу неможливо.

Аналіз-синтез як головна сутність процесу пізнання комплексно
застосовується багатьма науками. Але аналіз економіки, аналіз
господарської діяльності та її кінцевих результатів – галузь виключно
економічного аналізу. Аналізом в більш широкому значенні займається
теорія економічного аналізу; в професійному – економічний аналіз
фінансово-господарської діяльності.

Сучасне формування ринкової економіки зумовлює розвиток аналізу
насамперед на мікрорівні – на рівні окремих підприємств, їх внутрішніх
структур та підрозділів, оскільки ці найдрібніші ланки складають основу
ринкової економіки.

Аналіз на мікрорівні наповнюється абсолютно конкретним змістом, тому що
він безпосередньо пов’язаний з повсякденною фінансово-господарською
діяльністю підприємств, конкретними виробничими задачами та проблемами.

У наш час, коли відбувається становлення ринкових відносин та
налагоджуються механізми ринкової економіки, необхідно постійно
здійснювати аналіз обгрунтування та виконання бізнес-планів, детальний
аналіз можливостей виробництва та збуту, з’ясування внутрішніх і
зовнішньоекономічних чинників, що впливають на обсяги випуску та збуту,
аналізувати співвідношення попиту і пропозиції, аналізувати якість
виробів, що випускаються, проводити аналіз витрат живого й
матеріалізованого труда з необхідною їх деталізацією та аналіз кінцевих
фінансових результатів діяльності підприємства.

Отже, у цьому розділі роботи найбільша увага буде приділена саме аналізу
фінансово-господарської діяльності конкретного виробничого підприємства.

3.1.1 Аналіз динаміки техніко-економічних показників

Процес переходу до ринкової економіки вимагає від керівництва
підприємства постійного забезпечення конкурентоздатності продукції,
досягнення якого можливе лише на основі максимального зниження витрат та
підвищення якості продукції, що випускається. Отже, для забезпечення
конкурентоспроможності необхідно вести постійний пошук потенційних
внутрішніх резервів на основі проведення всебічного аналізу всієї
виробниче-господарської діяльності підприємства.

Отже, головним змістом економічного аналізу на підприємстві є виявлення
і вивчення всіх причинно-слідчих зв’язків, які складаються в процесі
формування всіх техніко-економічних показників підприємства (див.
таблицю 3.1). При цьому складний показник повинен розглядатися як
результат впливу великої кількості взаємозалежних чинників та обставин.
При цьому економічний аналіз передбачає розкладання складного показника
на прості елементи, які б дозволили виявити такі причини, щодо яких
можна було б визначити конкретні заходи.

Таким чином, для загального аналізу такого комплексного показника, як
собівартість одиниці продукції необхідно заздалегідь зробити аналіз його
структурних елементів. При цьому необхідно визначити динаміку структури
собівартості за допомогою визначення питомої ваги кожного елемента у
загальній величині даного показника за кожний рік і розрахувати зміни
цієї питомої ваги протягом періоду, що аналізується.

Результати розрахунку структури собівартості і її зміни протягом
періоду, що досліджується, наведені в таблиці 3.2, а динаміка структури
собівартості і її елементів відображена графічно на рисунку 3.1.

Загальний аналіз полягає у визначенні загальної оцінки виконання плану і
задач, поставленого перед підприємством. Загальна оцінка визначається як
абсолютне і відносне відхилення (виражене, як правило в процентах)
фактичного показника від плану або величини аналогічного показника за
минулий період. Такі відхилення визначаються загалом по підприємству,
дільницям, цехам і видам продукції, що випускається. Отже, проведення
економічного аналізу вимагає поглибленої деталізації не лише показника,
який аналізується, але й організаційної структури підприємства.

Оскільки більшість техніко-економічних показників роботи підприємства
виражені в грошових одиницях (див. таблицю 3.1), то для проведення
загального аналізу цих показників за останні п’ять років, необхідно
привести їх до порівнянних одиниць вимірювання. Таблиця

3.1Техніко-економічні показники

№Найменування показникаодиниці виміруроки19961997199819992000123456781.
Обсяг випуску продукціїм39640423004242042840446002. Обсяг товарної
продукціїтис. грн.1941,32286,42723,43237,73947,13. Обсяг реалізації
продукціїтис. грн.1939,22289272032383926,64. Середня ціна одиниці
продукціїгрн./м48,97354,05264,20175,57788,55. Індекс
цін11,10371,18781,17721,1716. Індекс інфляції11,1021,21,1921,187.
Чисельність трудящих ПВПчол.2422582602642808. Облікова чисельність
робітниківчол.1841951951972059. Явочна чисельність
робітниківчол.13814514614815210. Продуктивність труда трудящого
Продуктивність праці розрахована в середньому за
місяцьм/чол.13,650113,662813,596213,522713,273811. Продуктивність труда
робочого1м/чол.17,952918,076918,128218,121818,21912. Коефіцієнт
облікового складу1,33331,34481,33561,33111,342113. Загальна собівартість
продукціїтис. грн.17682086,224782945,2354214. Собівартість одиниці
продукції:грн./м44,649,3258,4268,7579,4215. матеріальні
витратигрн./м16,8419,5823,3427,3231,2416. витрати на оплату
трудагрн./м12,6813,8216,3519,4522,9717. нарахування на
зарплатугрн./м4,755,186,137,228,6118.
амортизаціягрн./м6,146,217,328,629,6819. інші
витратигрн./м4,194,535,286,146,9220. Величина основних фондівтис.
грн.1958,22378,42854,53402,64168,421. в тому числі активної частинитис.
грн.966,71164,61398,11688,52146,222. Величина амортизаційного фонду:тис.
грн.113,8138,4168,6201,2248,523. на реноваціютис.
грн.44,1453,666,1279,4699,4224. на капітальний ремонттис.
грн.69,6684,8102,48121,74149,0825. Величина прибутку (+) / збитків
(-)тис. грн.171,2202,8242292,8384,626.
Рентабельність%9,68%9,72%9,77%9,94%10,86%Таблиця

3.2Аналіз структури собівартості одиниці продукції, %

№Найменування показникароки1996199719981999200012456781. Собівартість
одиниці продукції:1001001001001002. матеріальні
витрати37,7639,739,9539,7439,343. витрати на оплату
труда28,4328,0227,9928,2928,924. нарахування на
зарплату10,6510,510,4910,510,845. амортизація13,7712,5912,5312,5412,196.
інші витрати9,399,199,048,938,711. 76

Рисунок

3.1

Динаміка структури собівартості продукції

Приведення техніко-економічних показників до порівнянних одиниць
вимірювання будемо здійснювати за допомогою методики обчислення питомих
витрат [17], основу якої складає визначення питомих витрат по роках з
розрахунку на грошову одиницю продукції, що випускається.

Результати розрахунку питомих витрат підприємства по кожному року
періоду, що аналізується, наведені в таблиці 3.3.

На основі отриманих показників питомих витрат розраховуються показники
зміни питомих витрат шляхом зіставлення питомих витрат по кожному року і
питомих витрат останнього року або року до рівня цін якого необхідно
привести відповідні техніко-економічні показники [17].

У розрахунку коефіцієнтів зміни питомих витрат за базовий період буде
прийнятий 2000 рік. Результати розрахунків по кожному року періоду, що
аналізується приведені в таблиці 3.3.

Використовуючи коефіцієнти зміни питомих витрат розрахуємо приведені
витрати для кожного року. Результати розрахунків приведених витрат по
кожному року періоду, що досліджується також наведені в таблиці 3.3.

Таким чином, для приведення вартісних техніко-економічних показників до
порівнянних одиниць вимірювання необхідно визначити коефіцієнти
коректування для кожного року.

Розраховані по вищезазначеній методиці коефіцієнти коректування
вартісних техніко-економічних показників наведені в таблиці 3.3.

Таблиця

3.3Приведення показників до порівнянних одиниць вимірювання

№Найменування показникароки1996199719981999200012456781. Коефіцієнт
питомих витрат0,91070,91240,90990,90970,89742. Коефіцієнт зміни питомих
витрат1,01481,01671,01391,013713. Приведені витрати, тис.
грн.3594,423601,153591,233590,5335424. Коефіцієнт
коректування2,0331,72621,44921,21911

Таблиця

3.4Техніко-економічні показники, приведені до порівнянних одиниць
вимірювання

№Найменування показникаодиниці виміруроки19961997199819992000123456781.
Обсяг випуску продукціїм39640423004242042840446002. Обсяг товарної
продукціїтис. грн.3946,663946,783946,753947,083947,13. Обсяг реалізації
продукціїтис. грн.3942,393951,273941,823947,453926,64. Чисельність
трудящих ПВПчол.2422582602642805. Облікова чисельність
робітниківчол.1841951951972056. Явочна чисельність
робітниківчол.1381451461481527. Продуктивність труда
трудящогом/чол.13,650113,662813,596213,522713,27388. Продуктивність
труда робочогом/чол.17,952918,076918,128218,121818,2199. Коефіцієнт
облікового складу1,33331,34481,33561,33111,342110. Загальна собівартість
продукціїтис. грн.3594,423601,153591,233590,53354211. Собівартість
одиниці продукції:грн./м90,671885,136284,662383,813179,4212. матеріальні
витратигрн./м34,235733,79933,824333,305831,2413. витрати на оплату
трудагрн./м25,778423,856123,694423,711522,9714. нарахування на
зарплатугрн./м9,65688,94178,88368,80198,6115.
амортизаціягрн./м12,482610,719710,608110,50869,6816. інші
витратигрн./м8,51837,81977,65197,48536,9217. Величина основних
фондівтис. грн.3981,024105,594136,744148,114168,418. в тому числі
активної частинитис. грн.1965,32010,332026,132058,452146,219. Величина
амортизаційного фонду:тис. грн.231,36238,91244,34245,28248,520. на
реноваціютис. грн.89,7492,5295,8296,8799,4221. на капітальний ремонттис.
грн.141,62146,39148,52148,41149,0822. Величина прибутку (+) / збитків
(-)тис. грн.347,97350,12350,59356,92384,623.
Рентабельність%9,68%9,72%9,77%9,94%10,86%

Результати приведення вартісних техніко-економічні показники до
порівнянних одиниць вимірювання за допомогою обчислених коефіцієнтів
коректування для кожного року (див. таблицю 3.3) наведені в таблиці 3.4.

Загальний аналіз результатів розрахунків, наведених в таблиці 3.3
показує, що підприємство починаючи з 1996 року (тобто з першого року
періоду, що аналізується) щорічно має незначний приріст прибутку. Про це
свідчить величина коефіцієнта питомих витрат, яка протягом всьому
періоду дослідження менший за одиницю, і має стійку тенденцію до
незначного зниження.

Для більш детального відображення динаміки основних техніко-економічних
показників роботи підприємства розрахуємо базисні індекси зміни динних
показників протягом періоду, що аналізується, обравши за базис
розрахунків 1996 рік. Результати розрахунків, виражені у відсотках,
представимо у вигляді наступної таблиці.

Таблиця

3.5

Динаміка техніко-економічних показників

№Найменування показникароки 1996199719981999200012456781. Обсяг випуску
продукції100%106,71%107,01%108,07%112,51%2. Обсяг товарної
продукції100%100%100%100,01%100,01%3. Обсяг реалізації продукції
100%100,23%99,99%100,13%99,6%4. Чисельність трудящих
ПВП100%106,61%107,44%109,09%115,7%5. Облікова чисельність
робітників100%105,98%105,98%107,07%110,87%6. Явочна чисельність
робітників100%105,07%105,8%107,25%110,14%7. Продуктивність труда
трудящого100%100,09%99,61%99,07%97,24%8. Продуктивність труда
робочого100%100,69%100,98%100,94%101,48%9. Коефіцієнт облікового
складу100%100,86%100,17%99,83%100,66%10. Загальна собівартість
продукції100%100,19%99,91%99,89%98,54%11. Собівартість одиниці
продукції:100%93,89%93,37%92,44%87,59%12. матеріальні
витрати100%98,72%98,8%97,28%91,25%13. витрати на оплату
труда100%92,54%91,92%91,98%89,11%14. нарахування на
зарплату100%92,59%91,99%91,15%89,16%15.
амортизація100%85,88%84,98%84,19%77,55%16. інші
витрати100%91,8%89,83%87,87%81,24%17. Величина основних
фондів100%103,13%103,91%104,2%104,71%18. в тому числі активної
частини100%102,29%103,1%104,74%109,2%19. Величина амортизаційного
фонду:100%103,26%105,61%106,02%107,41%20. на
реновацію100%103,1%106,78%107,95%110,79%21. на капітальний
ремонт100%103,37%104,87%104,79%105,27%22. Величина прибутку (+) /
збитків (-)100%100,62%100,75%102,57%110,53%

Динаміка техніко-економічних показників, які приведені до рівня цін 2000
року, свідчить що економічна ситуація на підприємстві є відносно
стабільною, та має тенденції до поступового поліпшення. По абсолютній
більшості важливих показників (обсяг здобичі, обсяг реалізації
продукції, продуктивність труда і т.д.) спостерігається щорічне
зростання, в також час такі показники, як собівартість одиниці
продукції, коефіцієнт облікового складу, питомі витрати здебільшого
мають тенденцію до зниження. Загальне поліпшення практино усіх
техніко-економічних показників протягом періоду, який аналізується,
також відображено позитивною динамікою фінансового результату
підприємства та показника рентабельності.

Аналіз динаміки базисних індексів зміни техніко-економічних показників,
наведений в таблиці 3.5, дозволяє більш чітко визначити загальні
тенденції основних показників і стану підприємства загалом.

Як бачимо, щорічне збільшення обсягу випуску протягом періоду, який
аналізується, є свідченням доброго налагодження організації виробництва
та збуту продукції. Поступове збільшення виробництва дозволило
здебільшого за рахунок зменшення питомої ваги умовно-постійних витрат
знизити в 2000 році собівартість одиниці на 12,41% у порівнянні з 1996
роком (див. таблицю 3.5).

Протягом періоду, що аналізується, також спостерігається зростання
середнеоблікової та явочної чисельності працівників, при цьому показник
продуктивності праці робочих зростає (у порівнянні з 1996 роком цей
показник зріс у 2000 році на 1,48%). Це свідчить про задовільну кадрову
політику підприємства відносно виробничих робітників. Але фактичний
коефіцієнт облікового складу у періоді, що аналізується, здебільшого
вищий від нормативного значення (у 2000 році коефіцієнт облікового
складу перевищував на 14,71% ((1,3421/1,17-1)Ч100%) своє нормативне
значення). Отже, це є свідченням того, що організація та дисципліна
праці на підприємстві не є зразковою.

Крім того, на тлі збільшення продуктивності праці виробничих робітників
в останні роки (особливо у 2000 році) спостерігається зниження
продуктивності праці робітників загального персоналу підприємства (у
2000 році цей показник впав на 2,76% у порівнянні з 1996 роком). Таким
чином, підвищення чисельності робітників (особливо позавиробничого
персоналу) призвело до загального зниження продуктивності праці. Підчас
вивчення кадрової структури підприємства було встановлено, що зазначене
збільшення позавиробничого персоналу значною мірою є наслідком
розширення маркетингової служби підприємства, але труднощі реалізації
продукції у 2000 році, коли було реалізовано продукції на 20,5 тис. грн.
менше ніж вироблено, свідчать про не дуже високу ефективність роботи
цієї служби.

Аналіз структури собівартості продукції показав збільшення у періоді, що
аналізується, питомої ваги витрат на оплату праці робітників й,
відповідно, нарахувань на заробітну плату. Таке збільшення значною мірою
є наслідком недоліків кадрової політики підприємства, які були зазначені
вище.

Питома вага амортизаційних відрахувань у структурі собівартості
продукції, яка у 2000 році дорівнювала 12,19%, у порівнянні з
показниками інших підприємств цієї галузі є відносно високою. Це
свідчить про не досить високу ефективність використання основних фондів
підприємства, особливо на тлі того, що підприємство зараз працює лише на
74,33% ((44600/60000)Ч100%) від своєї проектної виробничої потужності
(див. розділ 2.3).

Величина ж основних фондів підприємства, як бачимо з таблиці 3.4, має
тенденцію до збільшення. Це збільшення відбувалося на протязі періоду,
що аналізується, значною мірою завдяки надходження об’єктів активної
частини основних засобів. Отже, прибутки підприємства дозволяють
своєчасно поповнювати парк устаткування підприємства новими об’єктами.

Збільшення протягом періоду, що аналізується, загальної величини
прибутків підприємства на 10,53%, а показника рентабельності на 1,18%
(див. таблицю 3.1) є засвідчення позитивних тенденцій більшості
техніко-економічних показників.

3.1.2 Аналіз обсягу випуску продукції

Обсяг випуску продукції є одним з найважливіших техніко-економічних
показників роботи підприємства, який характеризує загальну ефективність
виробничого процесу і є індикатором стану матеріально-технічної бази
підприємства. Отже, аналіз обсягу випуску продукції виступає одним з
найважливіших елементів управління і обліку на підприємстві.

Економічний аналіз обсягу виробництва, а також обсягу реалізації та
фінансових результатів, який далі наводиться у цій роботі, був зроблений
за грудень 2000 року.

На першому етапі аналізу обсягу випуску необхідно визначити загальну
оцінку виконання плану загалом по підприємству, порівняти обсяг випуску
з даними попереднього періоду і виявити загальні тенденції і
перспективи.

Дані, які необхідні для загального аналізу випуску продукції
підприємства наведені в таблиці 3.6.

125

Таблиця

3.6Загальні відомості про випуск продукції за грудень 2000 р.

№Найменування показника одиниці вимірупопе-редній періодза
планомотримані замов-ленняфактич-ний по-казник+ -,факт

до попе-реднього періоду%, факт

до попе-реднього періоду+ -,факт

до плану%, факт

до плану12345678910111. Обсяг випуску продукції
м368038003950371030100,82%-9097,63%2. Обсяг товарної продукціїтис.
грн.325,31334,4347,6329,083,77101,16%-5,3298,41%3. Середня ціна
продукціїгрн./м88,4888888,70,3100,34%0,7100,8%

В умовах ринкової економіки на обсяг випуску продукції можуть впливати
як зовнішні причини (такі як зміни ринкової кон’юнктури, посилення
конкуренції і т.д.), так і внутрішні чинники, які пов’язані з
організацією і забезпеченням виробництва.

Як бачимо з даних, які наведені у таблиці 3.6, величина отриманих
замовлень на продукцію підприємства у грудні 2000 року була менше за
фактичну величину виробництва на 6,84% (100%-(3680/3950)Ч100%). Але слід
взяти до уваги той факт, що частина замовлень була отримана від
підприємств з низкою платоспроможністю та підприємств які вже мали
значну кредиторську заборгованість перед ТОВ “Клімат Індустрії”, тому
частина замовлень цих підприємств не була врахована підчас планування
обсягу виробництва.

Однак, виходячи з даних таблиці 3.6, можна визначити, що зниження обсягу
випуску у періоді, що аналізується, є здебільшого наслідком впливу
тільки внутрішніх чинників, оскільки планова величина виробництва
продукції перевищує фактичний показник на 90 метрів (2,37%). Отже,
виходячи з того, що у грудні 2000 року підприємством не був виконаний
план виробництва, який складався на основі отриманих замовлень та інших
можливостей з реалізації продукції, то можна вважати що зовнішні чинники
не вплинули на обсяг випуску продукції у цей період.

Відносно попереднього періоду обсяг виробництва зріс на 0,82%, при цьому
план на попередній період (листопад 2000 року) також не був повністю
виконаний. Отже, для загального аналізу обсягу випуску доцільно
використовувати планові показники.

Щодо товарної продукції, то у порівнянні з планом на цей період її обсяг
знизився на 5,35 тис. грн. (1,59%), крім того, ціна у порівнянні з
планом зросла на 0,7 грн./м (0,8%). Відносно попереднього періоду слід
визначити збільшення товарної продукції на 3,77 тис. грн. (1,16%), а
також зростання цін на продукцію на 0,3 грн. за метр (0,34%).

Дані для виявлення і аналізу значної групи внутрішніх причин, які
спричинили зниження обсягу випуску продукції підприємства в грудні 2000
року наведені у наступній таблиці.

Таблиця

3.7

Відомості про обсяги і трудомісткість випущеної продукції за грудень
2000 р.

№Найменування цеха (дільниці)Вироблено продукції, мНорма виробітку,
м/чол?змінТрудоміст-кість про-дукції, чол?змінФатичні витрати труда,
чол?змінВнутрішне-змінні втра-ти часу, чол?змінКількість днів
роботиФактична явочна чи-сельністьзгідно з планомфактично+ -, факт

до плану12345678910111. Цех № 111401113-271,2928966-3821462. Цех №
2950927,5-22,51,2773840-6721403. Цех № 3874853,3-20,71,3656735-7921354.
Цех № 4836816,2-19,81,3628672-442132?Разом38003710-9029853213-22821152

Дані, наведені в таблиці 3.7 свідчать, що на підприємстві на протязі
періоду, який аналізується, мали місце внутрішнезмінні втрати робочого
часу, загальна величина яких дорівнює 228 чол?змін. Питома вага
визначених внутрішнезмінних втрат робочого часу складає 7,1%
(228/3213Ч100%) від трудомісткості продукції й 7,64% (228/2985Ч100%) від
величини фактичних витрат труда. Внутрішнезмінні втрати робочого
призводять до зниження обсягу виробництва продукції, тому що втрачений
робочий час можна було б використати для виробництва продукції.

Величина зниження обсягу випуску продукції під впливом внутрішнезмінних
втрат робочого часу визначається по наступній формулі:

?Qв2 = (Трф – Тф)ЧПн , де (3.1)

Трф – фактична технологічна трудомісткість продукції, що випускається,
чол?•змін;

Тф – фактичні витрати труда на випуск того ж фактичного обсягу
продукції, чол?змін;

Пн – нормативна змінна продуктивність основного робітника по випуску
продукції, метрів/чол?зміну.

Фактична технологічна трудомісткість визначається шляхом ділення обсягу
випущеної продукції на норму вироблення. Результати розрахунку
фактичної технологічної трудомісткості для кожного з виробничих дільниць
підприємства наведені в таблиці 3.7.

Нормативна змінна продуктивність основного робітника по випуску
продукції визначається по формулі:

Пн = Qвп , де (3.2)

Трп

Qвп – плановий обсяг випуску продукції, метрів;

Трп – планова трудомісткість продукції, що випускається, чол?змін.

Використовуючи дані таблиць 3.7 і 3.9 обчислимо нормативну змінну
продуктивність основного робітника по випуску продукції:

Пн = 3800/3057= 1,243 метрів/чол?зміну

Таким чином, величина зниження обсягу випуску продукції під впливом
внутрішнезмінних втрат робочого часу становить:

?Qв2 = 228Ч1,243=283,4 метрів

Величина зниження обсягу виробництва продукції внаслідок
внутрішнезмінних втрат робочого часу становить 7,64% (283,4/3710) від
загального обсягу випуску в грудні 2000 року, що свідчить про існування
де-яких недоліків в області організації виробництва та дисципліни труда
на підприємстві.

Оскільки внутрішнезмінні втрати робочого часу можуть виникати через
недостатню забезпеченість виробництва необхідними матеріалами, то треба
встановити, чи були своєчасно і в повному обсязі здійснені постачання
матеріалів по заявлених потребах.

Дані, необхідні для аналізу забезпеченості виробництва продукції
матеріалами, наведені в таблиці 3.8.

Таблиця

3.8

Дані про забезпеченість підприємства матеріалами за грудень 2000 р.

№Найменування матеріалів Одиниці виміруПостачання за місяцьЗаявлена
потребаКоефіцієнт за-безпеченості матеріаламиКоефіцієнт
не-забезпеченості матеріалами12345671. Металеві
листимІ220022800,96490,03512. Карбід кальціюкг1261280,98440,01663.
Кисеньл1340001344000,9970,0034. Електродиштук5385400,99630,0037

Дані таблиці 3.8 свідчать, що в грудні 2000 року мало місце недостатнє
забезпечення виробництва металевими листами, карбідом кальцію, киснем й
електродами. Найбільший вплив на випуск продукції мало недостатнє
забезпечення підприємства металевими листами, про що свідчить найбільший
коефіцієнт незабезпеченості щодо цього виду матеріалів. Розмір
недопостачання становив 80 мІ, що становить близько 3,51% (80/2280Ч100%)
від загальної заявленої потреби даних матеріалів.

Величина зниження обсягу випуску продукції підприємства через
незабезпеченість виробництва матеріалами визначається по наступній
формулі:

?Qв2.1 = Qвп ЧКнм , де (3.3)

Qвп – плановий обсяг випуску продукції, метрів;

Кнм – найбільший коефіцієнт незабезпеченості виробництва матеріалами;

Внаслідок недостатньої забезпеченості підприємства металевими листами
обсяг випуску продукції в грудні 2000 року знизився на наступну
величину:

?Qв2.1 = 3800Ч0,0351=133,38 метрів

Величина зниження обсягу випуску продукції, викликана даною причиною
становить близько 47,06% (133,38/283,4Ч100%) від загального зниження
обсягу виробництва внаслідок внутрішнезмінних втрат робочого часу і 3,6%
(133,38/3710Ч1005) від загального фактичного обсягу випуску продукції в
періоді, що аналізується.

Таким чином, внутрішнезмінні втрати робочого часу, які сталися внаслідок
недостатньої забезпеченості виробництва матеріалами (тобто з вини
адміністрації підприємства), складають менше половини від загальної
величини внутрішнезмінних втрат робочого часу. Отже, більшість
внутрішнезмінних втрат часу сталося внаслідок недостатньо доброї
організації праці та трудової дисципліни (тобто з вини працівників
підприємства).

Величину зниження обсягу випуску, яке сталося внаслідок вищезазначених
недоліків організації праці, можна визначити як різницю між загальним
зменшенням обсягу виробництва, що викликані внутрішнезмінними втратами
робочого часу, та зниженням обсягу виробництва, зумовленого недостатньою
матеріальною забезпеченістю виробництва:

?Qв2.2 = ?Qв2 – ?Qв2.1 = 283,4 – 133,38 =150,02 метрів.

Розраховане зниження обсягу випуску продукції становить 4,04%
(150,02/3710Ч100%) від фактичного обсягу виробництва в періоді, який
аналізується, що свідчить про необхідність розробки та застосування
заходів щодо підвищення організації труда і поліпшення трудової
дисципліни.

Недоліки трудової дисципліни також позначаються на кількості виходів
працівників на роботу, що призводить до зниження явочної чисельності. Це
викликає недостатню забезпеченість виробничих дільниць робітників і,
таким чином, призводить до загального зменшення випуску продукції
підприємством.

З метою визначення можливої недостатньої забезпеченості підприємства
основними працівниками будемо використати планові показники облікової і
явочної чисельності по кожній виробничій дільниці.

Відомості про забезпеченість підприємства основними робітниками
приведені в таблиці 3.9.

Таблиця

3.9

1.1.1 Відомості про забезпеченість підприємства робітниками за грудень
2000 р.

№Найменування цеха (дільниці)Трудомісткість продукції, чол?змінФатичні
витрати труда, чол?змінЯвочна чисельністьОблікова чисель-ність
робітниківКоефіцієнт облікового
складуфактпланфактпланфактплан?Шяфактпланфактплан123456789101112131. Цех
№ 192895096611344654-863631,36891,172. Цех №
27737928409454045-553531,32871,173. Цех №
36566727358403540-547471,35551,174. Цех №
46286436727563236-442421,31531,17?Разом2985305732133675152175-22205205

Дані таблиці 3.9 свідчать про те, що протягом періоду, який
аналізується, усі виробничі цехи підприємства (№1, №2, №3, №4) не були
повністю забезпечені основними робітниками. Загальна нестача основних
працівників становила 14,47% (22/152Ч100%) від фактичної явочної
чисельності працівників і 13,9% (22/158Ч100%) від запланованої явочної
чисельності. Отже, недостатньо повна забезпеченість основними
робітниками стала істотною причиною додаткового зниження обсягу випуску
продукції.

Величина зниження обсягу випуску продукції через недостатню
забезпеченість виробничих дільниць робітниками розраховується по
наступній формулі:

?Qв3 = ?ШяЧПоп , де (3.4)

?Шя – недоукомплектованість виробничих дільниць основними робітниками,
чол.;

Поп – планова місячна продуктивність труда основного робочого явочного
складу, метрів/чол.

Планова місячна продуктивність труда основного робочого явочного складу
розраховується по формулі:

Поп = Qвп , де (3.5)

Шяп

Qвп – плановий обсяг випуску продукції, метрів;

Трп – планова явочна чисельність робітників, чол.

Величина планової місячної продуктивності труда основного робочого
явочного складу у періоді, що аналізується, дорівнює:

Поп =3800/175=21,71 метрів/чол.

Таким чином, внаслідок недоукомплектованість виробничих дільниць
основними робітниками обсяг випуску продукції знижується на:

?Qв3 = 22Ч21,71 = 477,62 метрів.

Отримана величина зниження обсягу випуску продукції в періоді, що
аналізується, становить відносно високий відсоток від фактичного
(477,62/3710Ч100%=12,8%) і запланованого (477,62/3800Ч100%=12,6%)
обсягів виробництва. Крім того, неповна укомплектованість робочих місць
основними робітниками може призвести до істотних порушень у
технологічному процесі виробництва, простоїв і аварій. Отже, проблема
забезпечення повної укомплектованості робочих місць основними
робітниками вимагає невідкладного вирішення.

Зниження обсягу випуску продукції також може бути спричинене погіршенням
структури виробництва, яке призводить до збільшення трудомісткість
виробництва продукції, відповідно, до зменшення нормативної
продуктивності труда основних робітників. Однак, протягом періоду, що
аналізується, на підприємстві не відбувалися будь-які істотні структурні
зміни, що також підтверджується рівністю між нормативною плановою (Пн(п)
= 3800/3058 = 1,243 метрів/чол?зміну) і нормативною фактичною (Пн(ф) =
3710/2985 = 1,243 метрів/чол?зміну) продуктивністю праці основних
робітників підприємства (Див. таблиці 3.7 і 3.9).

Отже, структурні зміни не могли впливати на обсяг випуску продукції в
періоді, що аналізується.

Таким чином, підчас детального аналізу обсягу виробництва було
встановлено, що протягом періоду, що аналізується на величину обсягу
випуску продукції впливали внутрішнезмінні втрати робочого часу
внаслідок яких обсяг виробництва знизився на 283,4 метрів (в тому числі
зниження випуску з вини адміністрації становило 133,38 метрів, з вини
робітників – 150,02 метрів), недоукомплектованість виробничих дільниць
основними робітниками, що призвело до зниження обсягу випуску на 477,62
метрів. Розрахуємо загальну величину зниження обсягу випуску продукції,
зумовлену впливом вищенаведених причин:

?Qв = ?Qв2.1 + ?Qв2.2 + ?Qв3 (3.6)

?Qв = 133,38+150,02+477,62=761,02

Загальне зниження обсягу випуску продукції становило 20,51%
(761,02/3710Ч100%) від фактичного обсягу випуску в грудні 2000 року і
20,03% (761,02/3800Ч100%) від запланованого обсягу виробництва на даний
період.

Результати аналізу випуску продукції в періоді, що аналізується,
доцільно представити у вигляді наступної таблиці:

Таблиця

3.10

Результати аналізу випуску продукції за грудень 2000 р.

з/пПричини, що спричинили зниження обсягу випуску продукціїВеличина
зниження обсягу виробництва, м% зниження від фактичного обсягу
випуску12341. Внутрішнезмінні втрати робочого часу:283,437,64%1.1 з вини
адміністрації підприємства (незабезпеченість сировиною, матеріалами,
комплектуючими виробами)133,383,6%1.2 організаційні недоліки, зумовлені
низькою трудовою дисципліною, недостатньо висока матеріальна
зацікавленість в результатах праці150,024,04%2. Недостатня
укомплектованість основними робітниками477,6212,87%Разом761,0220,51%

Як бачимо, величина зниження обсягу виробництва у періоді, який
аналізується досить істотна (20,51% від фактичного обсягу випуску
продукції), отже, необхідно розробити та реалізувати заходи, які
дозволили б усунути негативний вплив виявлених причин і сприяти
зростанню обсягу випуску продукції.

Заходи щодо усунення негативного впливу причин, які були виявлені підчас
аналізу, наведемо у вигляді наступної таблиці:

Таблиця

3.11

Заходи щодо збільшення обсягу випуску продукції

з/пЗаходи, що пропонуються Величина резерву, м1231. Ліквідація
внутрішнезмінних втрат робочого часу шляхом реалізації наступних
заходів:283,431.1 Виключення недостачі матеріалів шляхом забезпечення
адміністрацією підприємства своєчасної і повної закупівлі матеріалів та
розподілу їх у необхідній кількості по виробничих цехах й дільницях.
Уникнути дефіциту матеріалів також можливо завдяки застосуванню більш
гнучких та добре налагоджених схем постачання й розподілу матеріалів, що
дозволило б в повному обсязі покривати потребу виробничих цехів у
матеріальних ресурсах підчас змін в умовах та обсягах
виробництва133,381.2 Усунути або звести до мінімуму внутрішнезмінні
втрати робочого часу шляхом поліпшення організації та умов труда
працівників, поліпшити трудову дисципліну шляхом застосування додаткових
контрольних заходів щодо трудової дисципліни, а також введенням
відповідної системи штрафів та премій. Підвищити матеріальну
зацікавленість працівників підприємства щодо результатів своєї праці,
для чого можна застосувати економічно обгрунтовану систему доплат за
виконання й перевиконання плану.150,052. Досягти максимально повної
забезпеченості виробничих цехів основними робітниками, шляхом підвищення
трудової дисципліни, що дозволило б збільшити кількість виходів
працівників й, відповідно, підвищити явочну чисельність на виробничих
дільницях. Встановити жорсткий контроль за кількістю виходів
працівників, ввести економічні санкції щодо порушників трудової
дисципліни. Підвищення забезпеченості виробництва основними робітниками
також можна досягнути шляхом поліпшення системи плануванні чисельності
працівників та їх розподілу по виробничих цехах, а також при здійсненні
відповідної кадрової політики.477,62Разом761,05

Таким чином, реалізація наведених в таблиці 3.11 заходів щодо усунення
виявлених негативних причин дозволила б досягти підвищення випуску
продукції в межах розрахованого у цій таблиці резерву (761,02 метрів).

Крім того, укрупнено резерви зростання обсягу випуску продукції можна
визначити на основі аналізу ритмічності роботи окремих цехів, учасників
і підприємства загалом. Для цього аналізу обсягу виробництва будемо
використати дані про випуск продукції за кожну робочу добу (див. таблицю
3.12), на основі яких розрахуємо середньодобову величину обсягу випуску
і визначимо максимально досягнутий обсяг виробництва щодо окремої
робочої доби відносно кожного виробничого цеху підприємства.

Якщо розглядати досягнутий максимальний обсяг виробництва за конкретну
добу, як потенційний резерв збільшення виробництва, то можливий
найближчий резерв зростання випуску продукції можна визначити по
наступній формулі:

?Qв2.1 = (Qвmax- Q? в)ЧNдф , де (3.7)

Qвmax – максимальний обсяг випуску продукції за окрему добу, метрів;

Q? в – фактичний середньодобовий обсяг випуску продукції, метрів;

Nдф – кількість днів роботи підприємства по випуску продукції;

Відомості про ритмічність роботи підприємства в грудні 2000 року
наведені в таблиці 3.12.

Таблиця

3.12

Відомості про ритмічність роботи підприємства за грудень 2000 р., метрів

ДатаЦех №1Цех №2Цех №3Цех
№4Разом12345601.12.200054,545,642,238,9181,204.12.200053,644,14139,4178,
105.12.200052,742,942,137,7175,406.12.200052,843,240,638,8175,407.12.200
054,844,940,939,8180,408.12.200053,945,439,840,1179,211.12.200051,24439,
540,1174,812.12.200051,744,139,839,1174,713.12.200054,143,841,939,6179,4
14.12.200052,244,240,637,9174,915.12.200051,244,639,638,7174,118.12.2000
52,245,540,437,7175,819.12.20005244,842,239,1178,120.12.200052,643,841,1
39,9177,421.12.20005543,939,337,7175,922.12.200051,743,741,338,4175,125.
12.200052,145,441,538,2177,226.12.200053,143,141,239,7177,127.12.2000534
4,740,538,3176,528.12.200054,443,739,239,717729.12.200054,242,138,637,41
72,3Разом1113927,5853,3816,23710Ї
QЇ5344,1740,6338,87176,67Qmax5545,642,240,1182,9Qmax- Ї
QЇ21,431,571,236,23?Qп(р)4230,0332,9725,83130,83

Вивчення динаміки обсягів виробництва підприємства, яка представлена у
вигляді вищенаведеній таблиці, відносно кожної доби показує, що
максимальний обсяг випуску за грудень 2000 року склав:

по цеху № 1 – 55 метрів, 30% від потенційного максимального обсягу;

по цеху № 2 – 45,6 метрів, 25% від потенційного максимального обсягу;

по цеху № 3 – 42,2 метрів, 23% від потенційного максимального обсягу;

по цеху № 4 – 40,1 метрів, 22% від потенційного максимального обсягу;

разом по цехах – 182,9 метрів (100%).

Отже, як бачимо з таблиці 3.12, середньомісячні обсяги випуску продукції
у грудні 2000 року по кожному виробничому цеху підприємства
відрізняються від досягнутого за цей період максимально обсягу
виробництва на відносно незначну величину, що є додатковим свідченням
відносно стабільної роботи підприємства.

Таким чином, коли щодобовий обсяг випуску по кожній дільниці протягом
всього місяця залишався на досягнутому максимальному рівні, то місячний
обсяг виробництва продукції збільшився б на 130,83 метрів (див. таблицю
3.12). Дана величина і складає резерв підвищення обсягу впуску другого
роду.

Як бачимо, величина резерву другого роду, згідно з результатами аналізу
за грудень 2000 року, складає незначний відсоток у порівнянні з
розрахованим резервом першого роду (761,02 метрів), її питома вага у
загальному фактичному обсязі випуску продукції становить близько 3,53%
(130,83/3710Ч100%), та 3,44% (130,83/3800Ч100%) у відношенні до
запланованого на цей місяць обсягу випуску продукції.

Оскільки розрахований резерв другого роду значно менше раніше
розрахованого загального резерву підвищення випуску продукції (він
дорівнює лише 17,17% (130,83/761,02Ч100%) від загального резерву
підвищення обсягу виробництва), то можна вважати, що усі основні
внутрішні резерви підприємства щодо підвищення обсягу виробництва
продукції у періоді, який аналізується, були виявлені підчас проведення
детального аналізу.

3.1.3 Аналіз обсягу реалізації продукції

Реалізація є завершальною стадією всієї виробниче-господарської
діяльності підприємства, в процесі якої підприємство отримує за
вироблену продукцію (виконані роботи, послуги) грошові кошти, які
повинні дозволити підприємству покрити його витрати й отримати прибуток.
З урахуванням складної економічної ситуації, недосконалості податкового
законодавства і кризи неплатежів аналіз реалізації продукції є однією з
найважливіших задач керівництва підприємства.

Аналізу реалізації продукції доцільно розпочинати з загального аналізу,
який передбачає визначення і оцінку абсолютного та відносного відхилення
наведених фактичних показників від аналогічних показників попереднього
періоду і показників реалізації, передбачених планом.

Дані про реалізацію продукції за листопад і грудень 2000 року
підприємства і планові показники реалізації за цей період наведені в
таблиці 3.13.

Таблиця

3.13

Загальні дані про реалізацію продукції за грудень2000 р.

№Найменування показника одиниці вимірупопе-редній періодза
планомфактич-ний по-казник1234561. Обсяг випуску
продукціїм3680380037102. Обсяг товарної продукціїтис.
грн.325,31334,4329,083. Середня ціна одиниці продукціїгрн./м88,48888,74.
Вартість реалізованої продукції по звичайним цінамтис.
грн.315,85334,4319,055. Обсяг реалізованої продукції по звичайним
цінамм3573372035976. Залишки готової продукції на складі на кінець
періодум2301202317. Вартість залишків готової продукції на складітис.
грн.20,3310,5620,58. Дебіторська заборгованість, термін оплати якої не
наступивтис. грн.60,45052,49. Дебіторська заборгованість, термін оплати
якої наступивтис. грн.34,23236,210. Обсяг продукції, реалізований по
занижених цінахм968010411. Дохід від продукції, реалізований по
занижених цінахтис. грн.7,56,47,912. Вартість продукції, реалізований по
занижених цінахтис. грн.8,497,049,2213. Збитки від реалізації продукції
по занижених цінахтис. грн.0,990,641,3214. Обсяг продукції, відпущеної
безкоштовно працівникамм100815. Збитки від безкоштовного відпуску
продукціїтис. грн.0,88400,7116. Загальна вартість реалізованої
продукціїтис. грн.323,35340,8326,9517. Загальна кількість реалізованої
продукціїм367938003709

Загальний аналіз даних, приведених в таблиці 3.13, показує загальне
перевищення фактичних показників реалізації продукції за грудень 2000
року над показниками попереднього періоду (листопад 2000 року). Однак це
не свідчить про збільшення ефективності роботи служби збуту, оскільки у
порівнянні з планом на період, який аналізується, спостерігається
зниження більшості показників, що характеризують реалізацію продукції.

Для більш детального відображення відхилень окремих фактичних показників
реалізації у періоді, що аналізується, від плану і попереднього періоду
необхідно зробити зіставлення цих показників, розрахувавши їх абсолютні
і відносні взаємні відхилення. Результати розрахунків представимо у
вигляді наступної таблиці.

Таблиця

3.14

Зіставлення показників реалізації продукції з планом і попереднім
періодом

№Найменування показника одиниці виміру% факт

до плану+,- факт

до плану%, факт

до попе-реднього періоду1234561. Обсяг випуску продукції
м97,63%-90100,82%2. Обсяг товарної продукціїтис.
грн.98,41%-5,32101,16%3. Середня ціна одиниці
продукціїгрн./м100,8%0,7100,34%4. Загальна вартість реалізованої
продукціїтис. грн.95,41%-15,35101,01%5. Обсяг реалізованої
продукціїм96,69%-123100,67%6. Залишки готової продукції на
складім192,5%111100,43%7. Вартість залишків готової продукції на
складітис. грн.194,13%9,94100,84%8. Дебіторська заборгованість, термін
оплати якої не наступивтис. грн.104,8%2,486,75%9. Дебіторська
заборгованість, термін оплати якої наступивтис. грн.113,12%4,2105,85%10.
Обсяг продукції, реалізований по занижених цінахм130%24108,33%11.
Прибуток від продукції, реалізований по занижених цінахтис.
грн.123,44%1,5105,33%12. Вартість продукції, реалізований по занижених
цінахтис. грн.130,97%2,18108,6%13. Збитки від реалізації продукції по
занижених цінахтис. грн.206,25%0,68133,33%14. Обсяг продукції,
відпущеної безкоштовно працівникамм-880%15. Збитки від безкоштовного
відпуску продукціїтис. грн.-0,7180,32%16. Загальна вартість реалізованої
продукціїтис. грн.95,94%-13,85101,11%17. Загальна кількість реалізованої
продукціїм97,61%-91100,82%

Загальний аналіз результатів розрахунків абсолютних і відносних
відхилень, представлених в таблиці 3.14, свідчить про погіршення
основних показників реалізації (обсяг товарної продукції, обсяг
реалізованої продукції і у грудні 2000 року у порівнянні з плановими
показниками, при цьому середня ціна продукції, залишки готової продукції
на складі збільшилися. Щодо показників попереднього періоду, то вони
здебільшого нижче за показники реалізації у періоді, що аналізується,
але слід зазначити, що збитки від реалізації продукції по занижених
цінах та залишки нереалізованої продукції на складі також зросли у
порівнянні з попереднім періодом (див. таблиці 3.13 й 3.14).

Таким чином, виходячи з того, що більшість планових показників щодо
реалізації продукції у грудні 2000 року не були виконані, то необхідно
визначити причини, які до цього