48

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ВИКОНАННЯ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

1.1 Облікова політика, економічна сутність та структура сільського
бюджету

1.2 Особливості обліку та виконання сільського бюджету

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ ТА ВИКОНАННЯ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ
В ПАШКОВЕЦЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ ЗА 2006-2008 РОКИ

2.1 Бухгалтерський облік по виконанню сільського бюджету

2.2 Аналіз виконання сільського бюджету

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ПО ВИКОНАННЮ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

3.1 Зарубіжний досвід ведення бухгалтерського обліку по виконанню
сільського бюджету

3.2 Шляхи удосконалення ведення бухгалтерського обліку по виконанню
сільського бюджету

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на
перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних
умов незалежності та життєздатності органів місцевого самоврядування.
Реалізація законодавчо закріпленого права кожної територіальної громади
на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу
влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання
без втручання ззовні.

Тому, зважаючи на складність та неоднозначність проблеми, що
досліджується, існують питання, які потребують поглибленого вивчення, а
саме проблеми складання сільських, селищних бюджетів в сучасних умовах
та проблеми фінансового вирівнювання, оскільки переважна частина
бюджетів сіл та селищ є фінансово неспроможними без офіційних
трансфертів, які надаються із державного бюджету. Також варто відзначити
неможливість забезпечити власне автономію даних бюджетів сіл та селищ,
навіть якщо розглядати власні доходи бюджетів у призмі нової редакції
Бюджетного кодексу України.

Метою курсової роботи є дослідження механізму функціонування, процесу
обліку та виконання сільського бюджету, проведення аналізу виконання,
розгляд проблем та відповідно шляхів покращення бухгалтерського обліку
виконання, розробка конкретних пропозицій щодо його вдосконалення.

Для досягнення цієї мети поставлено та вирішено наступні завдання:

1. Рослідження економічного змісту та сутності сільських, селищних
бюджетів та їх ролі у соціально-економічних процесах.

2. Розгляд процесу складання, затвердження та виконання місцевих
бюджетів.

3. Критичне вивчення зарубіжного досвіду у вирішенні проблем сільських,
селищних бюджетів.

4. Дослідження проблем формування і використання сільських, селищних
бюджетів.

5. Розробка пропозицій щодо вдосконалення існуючого механізму
функціонування сільських, селищних бюджетів.

Завдання роботи визначають її структуру: в першому розділі розкрито
теоретико-метологічні основи обліку та виконання сільського, селищного
бюджету (окреслені економічна сутність та структура сільського бюджету
та облік його виконання); в другому прикладному розділі проведено аналіз
виконання сільського бюджету Пашковецької сільської ради в 2006-2008
роках; в третьому практично-прикладному розділі вказано проблеми, шляхи
оптимізації та зарубіжний досвід обліку виконання сільських, селищних
бюджетів.

Предметом курсової роботи є теоретичні та практичні аспекти формування
та виконання сільських, селищних бюджетів.

Об’єкт дослідження – бюджет Пашковецької сільської ради, Хотинського
району, Чернівецької області.

Теоретично-методологічну основу написання курсової роботи складають
законодавчі та нормативні акти, що стосуються питань формування та
виконання сільських, селищних бюджетів (Бюджетний кодекс України, Закон
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
інформаційну – дані Пашковецької сільської ради). Проблематика
сільських, селищних бюджетів займає важливе місце в дослідженнях
зарубіжних вчених: А. Вагнера, Р. Гнейста, К. Рау, Л. Штейна; сучасних
західних науковців: Р. Аграноффа, Ш. Бланкарта, Ю. Немеца, У. Оутса, К.
Фостера, Дж. Хіллі, С. Чапкової, А.Шаха та інших. В даний час дана
проблематика знаходяться в центрі уваги багатьох фахівців, зокрема, вони
порушуються у працях вітчизняних вчених О.Василика, В. Гейця, М.
Долішного, В. Зайчикової, Б. Кваснюка, Т. Ковальчука, В. Лагутіна, І.
Луніної, І. Чугунова, Н. Чумаченка, О. Шишка, А. Чухна, С. Юрія.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ВИКОНАННЯ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

1.1 Облікова політика, економічна сутність та структура сільського
бюджету

Облікова політика бюджетної установи – це сукупність визначених в межах
чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються
бюджетною установою для складання та подання фінансової звітності.

Облікова політика в бюджетних установах базується на основних принципах
бухгалтерського обліку, яких бюджетні установи повинні дотримуватися при
веденні рахунків і складанні фінансової звітності.

Облікова політика щодо методів оцінки, обліку і контролю активних та
пасивних операцій ґрунтується на відповідних нормативних документах.
Облікова політика повинна активно сприяти поліпшенню структури активів,
якнайшвидшому стягненню сумнівної, безнадійної заборгованості.

Будь-які зміни в обліковій політиці, що мають суттєвий вплив на
показники звітного або майбутніх періодів, мають бути описані із
зазначенням їх причин і змін. Не вважається зміною в обліковій політиці:

– нова облікова політика щодо операцій, які не с суттєвими;

– нова облікова політика щодо операцій, які відрізняються по суті від
попередніх і не здійснювалися раніше.

Нова облікова політика застосовується до подій та операцій з часу їх
виникнення. Облікову політику можна розглядати, з одного боку, як
сукупність прийомів і методів, за допомогою яких здійснюється
керівництво бухгалтерським обліком в Україні в особі уповноважених на те
законодавчих та виконавчих органів влади, з іншого – як сукупність
конкретних методів і способів організації та форм бухгалтерського
обліку, прийнятих підприємством на підставі загальних правил і
особливостей господарської діяльності.

Формуючи облікову політику, необхідно керуватися основними принципами
бухгалтерського обліку та фінансової звітності: обачності, повного
висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та
відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою,
історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника та
періодичності. Принцип послідовності безпосередньо стосується облікової
політики підприємства. Обрана облікова політика застосовується
підприємством із року в рік. У будь-якому разі вона має залишатися
незмінною принаймні протягом календарного року (з 1 січня по 31 грудня).
Зміна облікової політики можлива у випадках, передбачених національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, у зв’язку зі змінами в
законодавстві, розробкою та застосуванням нових методів ведення обліку
або суттєвими змінами в умовах роботи чи у структурі підприємства. Якщо
такі зміни відбулися, то про це ґрунтовно повідомляється у пояснювальній
записці до річної звітності.

На сьогоднішній день в Україні функціонують понад 900 селищних бюджетів,
а також понад 10 тис. сільських бюджетів. Економічна сутність сільських,
селищних бюджетів виявляється у формуванні грошових фондів, які є
фінансовим забезпеченням діяльності відповідних органів місцевого
самоврядування, розподіл та використання цих фондів на фінансування,
утримання й розвиток соціальної інфраструктури, місцевого господарства.

Законодавством, яке регламентує місцеве самоврядування в Україні,
встановлено, що сільські, селищні, міські, районні в містах ради та їх
виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних місцевих
бюджетів, визначають напрями їх використання.

Усі видатки сільських, селищних бюджетів поділяються на поточні видатки
і видатки розвитку. Вперше такий поділ був встановлений у Законі України
«Про бюджетну систему України», пізніше — в Законі «Про місцеве
самоврядування в Україні» він був збережений і поширений на дохідну
частину місцевих бюджетів.

Поточні видатки — витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств,
установ, організацій і органів, яка діє на початок бюджетного року, а
також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та
інших заходів, що не належать до видатків розвитку.

Видатки розвитку — витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та
інноваційної діяльності, таких як фінансування капітальних вкладень
виробничого і невиробничого призначення, фінансування структурної
перебудови народного господарства, субвенції та інші видатки, пов’язані
з розширеним відтворенням.

Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами встановлені
у Бюджетному кодексі України залежно від повноти надання тієї чи іншої
послуги та наближення її до безпосереднього споживача. В розрізі
тематики курсової роботи розглянемо першу групу видатків, тобто видатки
на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують необхідне
першочергове надання соціальних послуг, гарантованих державою, і які
максимально наближені до споживачів. Відповідно вони здійснюються з
бюджетів сіл, селищ, міст та їх об’єднань.

В складі сільських, селищних бюджетів виділяють відповідно загальний та
спеціальний фонд, які формуються за рахунок таких джерел:

1. Податок з доходів фізичних осіб, в частині 25%;

2. Плата за землю, в частині 60%;

3. Місцеві податки та збори 100%;

4. Фіксований сільськогосподарський податок, в частині 100%;

5. Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва — 43%;

6. Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна 100%;

7. Державне мито 100%;

8. Адміністративні штрафи та інші санкції 100%;

9. Дотація вирівнювання з районного бюджету;

10. Інші джерела надходжень.

Відповідно до нового механізму організації міжбюджетних відносин,
видатки місцевих бюджетів поділяються на дві групи:

1. Видатки, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів;

2. Видатки, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів.

Перша група видатків відповідає повноваженням, які органи державної
влади делегують органам місцевого самоврядування, а друга — власним
повноваженням місцевого самоврядування.

Цільове використання бюджетних коштів забезпечується за допомогою
групування видатків бюджетів, яке може здійснюватися за різними
ознаками. У бюджетній практиці виділяють: функціональну, економічну,
відомчу та програмну класифікацію бюджетних видатків.

Серед основних проблем розвитку регіонів, зокрема сільських територій,
виникає суперечність, яка зумовлюється, з одного боку, великою
капіталомісткістю об’єктів, а з другого – обмеженістю ресурсів. У
зв’язку з цим найважливішим, на нашу думку, є визначення інвестиційних
пріоритетів розвитку підприємств, організацій та установ соціальної
інфраструктури села, зокрема по окремих її галузях та напрямах.
Враховуючи, що кожне село має свої особливості, різний рівень
забезпеченості об’єктами соціальної сфери, а також потенційні
можливості, слід забезпечити виважений підхід, беручи до уваги думку
громади. Жителі конкретного населеного пункту мають право самі
вирішувати, що їм передусім необхідно будувати і як розпоряджатися
коштами сільського бюджету або тими, що надійшли по каналах державних
(національних) програм соціального розвитку села.

Удосконалення економічного механізму управління соціальним розвитком
потребує створення (відновлення) міжгалузевого органу управління
(комісії) з координації всіх підприємств, організацій та установ
незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а також на регіональному
рівні з питань прискореного розвитку та ефективного використання
соціальної інфраструктури регіону, постійного поліпшення умов життя
селян.

Головні функції такого органу — здійснення розробки та контролю
виконання Національної і регіональних програм комплексного
соціально-економічного розвитку територій.

З поширенням на селі багатоукладності форм господарювання, збільшенням
кількості суб’єктів господарювання значення місцевих органів державної
влади і самоврядування у забезпеченні стабільного розвитку поселень має
зростати. Правові засади виконання ними своїх функцій визначені Законом
України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Чинне законодавство надає органам місцевого самоврядування вагомі права
і повноваження для забезпечення життєдіяльності сільського населення,
проголошує державні гарантії соціально-культурного обслуговування
громадян. Тому зміцнення місцевих фінансів, завершення процесу
формування власності територіальних громад, затвердження єдиних
мінімальних соціальних стандартів та їх гарантованого забезпечення
сприятиме подоланню економічної кризи.

Органи місцевого самоврядування у селах самостійно розробляють,
затверджують і виконують сільські бюджети, держава гарантує цим органам
доходну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні
мінімальних соціальних потреб. Мінімальні розміри місцевих бюджетів
визначаються на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного
жителя. Сільські, селищні ради готують, затверджують і організовують
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл,
цільових програм з інших питань самоврядування; забезпечують
збалансований економічний та соціальний розвиток відповідних територій,
залучають на договірних засадах підприємства, установи та організації
незалежно від форм власності до участі у комплексному
соціально-економічному розвитку сіл. Виконавчі органи сільських рад
можуть організовувати на пайових засадах будівництво, розширення, ремонт
чи утримання об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, залучаючи
для цього на договірних засадах кошти підприємств, організацій,
населення, а також бюджетні кошти.

Через кризовий стан сільських бюджетів переважна більшість населених
пунктів не має можливостей щодо створення необхідної матеріальної та
фінансової основи, яка б належним чином забезпечувала реалізацію
повноважень у системі органів місцевого самоврядування. Слід зазначити,
що ряд досить важливих питань організації життя територіальних громад,
зокрема формування та діяльності органів місцевого самоврядування
залишаються поки що поза межами врегулювання. Це насамперед стосується
бюджетних і міжбюджетних відносин, органів самоорганізації населення та
участі громадян у здійсненні своїх функцій місцевого самоврядування,
співпраці різних територіальних громад, соціального та правового захисту
муніципальних службовців тощо.

Розглянемо функції органу місцевого самоврядування (сільської ради) в
бюджетному процесі:

— складання проекту сільського бюджету, подання його на затвердження
виконавчому комітету, забезпечення виконання бюджету;

— щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати
виконання бюджету;

— встановлення за узгодженим рішенням виконавчого комітету сільської
ради порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у
спільній власності територіальних громад;

— залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній
території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво,
розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і
виробничої інфраструктури та на заходи природного середовища;

— об’єднання на договірних засадах коштів сільського бюджету для
виконання спільних проектів або для спільного фінансування підприємств,
установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних
інтересів територіальних громад;

— здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань
щодо платежів до сільського бюджету на підприємствах в організаціях
незалежно від форм власності;

— затвердження сільського бюджету, внесення змін до нього;

— затвердження звіту про виконання сільського бюджету;

— прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення
окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а
також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів,
необхідних для їх здійснення;

— затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку
відповідних цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

Підсумувавши вище наведене варто відзначити, що сільські селищні бюджети
є надзвичайно важливою ланкою бюджетної системи, оскільки близько 60%
населення держави проживає саме в сільській місцевості. Відповідно
держава через саме бюджети територіальних громад прагне реалізувати свої
функції, на практиці це досягається шляхом надання вищестоящими
бюджетами сум відрахувань від загальнодержавних податків і доходів.

1.2 Особливості обліку та виконання сільського бюджету

Слід мати на увазі, що система бухгалтерського обліку у бюджетній сфері
має ряд особливостей. Якщо фінансові операції суб’єктів господарювання
спрямовані на отримання прибутку, то у фінансових операціях,
здійснюваних державою, домінує ідея надання державних послуг. З таких
позицій:

— сума доходів важлива лише тією мірою, якою вона є джерелом покриття
видатків;

— видатки здійснюються в загальнодержавних інтересах і, в основному, не
оцінюються з точки зору фінансової рентабельності.

Бюджетні операції здійснюються у межах бюджетних призначень,
встановлених законодавством України, тому їх виконання віддзеркалюється
у бухгалтерському обліку відповідно до щорічного Закону про Державний
бюджет України.

Бухгалтерський облік з виконання бюджетів відзначається також певною
складністю, що пояснюється великою кількістю учасників бюджетного
процесу, різноманітністю операцій, великою кількістю зв’язків. Він
обробляє масові результати (отримання податків та здійснення платежів),
одночасно забезпечуючи принцип касової єдності та консолідації бюджетних
рахунків.

Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджету передбачає їх зв’язок
через єдину бюджетну класифікацію з аналогічними операціями, які
реєструються розпорядниками бюджетних коштів шляхом застосування єдиних
аналітичних бухгалтерських регістрів.

Система бухгалтерського обліку організована таким чином, щоб описувати
бюджетні операції в узагальненому вигляді — у синтетичному обліку і
деталізовано в розвиток синтетичного — в аналітичному. При цьому
бухгалтерський облік повинен відповідати загальним вимогам, що
ставляться до його організації:

1. Облік повинен бути чітко документований;

2. Облік здійснених операцій здійснюється у певній послідовності на
підставі документів;

3. Записи здійснених операцій відображаються по облікових рахунках
бухгалтерського обліку;

4. Облік повинен бути суцільним за охопленням операцій і безперервним у
часі.

Основними завданнями системи бухгалтерського обліку виконання сільського
бюджету є:

1. Додержання принципів обліку і звітності;

2. Своєчасне, повне і достовірне відображення в обліку за відповідними
рахунками і параметрами операцій по виконанню бюджетів, які здійснюються
на підставі первинних документів клієнтів, органів, які мають право
безспірного списання коштів тощо;

3. Щоденне завершення та звірку всіх облікових процесів, регістрів та
документів;

4. Складання щоденного балансу та автоматизовану перевірку відповідності
даних аналітичного обліку даним балансу;

5. Достовірне відображення в обліку і звітності руху використання
фінансових та інших ресурсів бюджетів, надання об’єктивної і
порівняльної інформації про стан зобов’язань, активів, результатів
виконання бюджетів з метою аналізу та управління бюджетними коштами.

Бюджетний облік, як і бухгалтерський облік загалом, здійснюється на
підставі первинних документів, якими оформляються операції з виконання
бюджету, схем їх документообороту, облікових реєстрів, у яких
відображаються ті чи інші операції.

Усі операції з виконання бюджету оформляються документально. Документи,
в яких відображаються відомості про ці операції та підтверджується їх
здійснення, називаються первинними, оскільки вони є основою для ведення
обліку. Головним первинним документом у процесі виконання бюджету є
платіжне доручення. Ознаки і показники операції, зафіксовані у
первинному документі, називаються реквізитами документа.

Схеми документообороту показують, хто і на якій підставі виписує цей
документ, кому він надсилається, де і як використовується. Під час
здійснення однієї операції з виконання бюджету виписується один або
кілька документів, які перебувають в обігу між різними організаціями.
Документооборотом називається рух документів з моменту їх виникнення до
здачі в архів.

Загальну схему документообороту можна подати наступним чином. На основі
первинних документів здійснюються записи в меморіальні ордери і в
облікові реєстри. Далі записи в облікових реєстрах ведуться в основному
з меморіальних ордерів. Вони мають форму документів, які призначаються
для скорочення записів в облікові реєстри з первинних документів.
Наприклад, протягом дня надійшло кілька первинних документів, якими
оформляється надходження доходів. Усі вони відображаються в одному
меморіальному ордері. У щоденному оборотно-сальдовому балансі
відображаються обороти за дебетом і кредитом за день, вихідні залишки за
активом і пасивом за кожним балансовим, фінансовим та позабалансовим
рахунками, а також за рахунками управлінського обліку з проміжним
підсумком за рахунками другого та третього порядків. У ньому
відображаються підсумки за кожним класом рахунків і загальний підсумок
за всіма рахунками. Правильність складання щоденного балансу оборотів і
залишків контролюється рівністю дебетових і кредитових оборотів та
залишків за активом і пасивом.

Характерною особливістю обліку видатків бюджетних установ є їх поділ на
касові та фактичні. Касовими видатками вважають всі суми, отримані
установою з поточних бюджетних рахунків у банку чи реєстраційних
рахунків у відповідних органах Державного казначейства для їх
використання (витрачання) згідно з кошторисом. При цьому касовими
видатками вважають як кошти, отримані готівкою в касу установи, так і
суми, перераховані шляхом безготівкової оплати рахунків. Звідси
зрозуміло, що касові видатки не можна от ототожнювати (плутати) з
касовими операціями. Касові видатки — це не видача грошей з каси
установи, а касове виконання бюджету (видача грошей з бюджетних
рахунків). Прикладом касових видатків може бути отримання готівки в касу
на видачу зарплати, перерахування коштів за матеріали, продукти
харчування, обладнання, у фонди на соціальні заходи тощо.

Облік касових видатків ведеться за кодами економічної класифікації, тому
в первинних документах на списання грошей з бюджетних (реєстраційних)
рахунків обов’язково необхідно вказувати цільове призначення (код)
видатків,

Фактичні видатки, на відміну від касових, це дійсні видатки установи для
виконання кошторису, що підтверджені відповідними первинними
документами. Прикладом фактичних видатків можуть бути операції
нарахування заробітної плати працівникам, списання витрачених
медикаментів та продуктів харчування, списання витрат на відрядження за
поданим авансовим звітом, нарахування внесків до спеціальних фондів на
соціальні заходи тощо.

Такий розподіл видатків в обліку визначаться необхідністю контролю з
боку держави за використанням коштів. Облік касових видатків забезпечує
інформацію про касове виконання кошторису та залишки невикористаних
асигнувань на кожну конкретну дату. Облік фактичних видатків дає
можливість контролювати хід фактичного виконання кошторису видатків
установи в цілому та дотримання встановлених норм за окремими статтями і
структурними підрозділами. Облік фактичних видатків, як і касових,
ведеться за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Касові та фактичні видатки на практиці найчастіше не збігаються у часі,
оскільки в їх основу покладено різні принципи запису бухгалтерських
операцій: для касових видатків —- це касовий метод, при якому запис
доходів і видатків здійснюється в момент отримання коштів, незалежно від
періоду, до якого вони належать; для фактичних видатків —це метод
нарахувань, за яким запис операцій здійснюються в момент їх визначення
(нарахування), а не в момент фактичного витрачання (виплати) коштів,
Так, наприклад, фактичні видатки за кодами 1110 «Оплата праці
працівників бюджетних установ», 1120 «Нарахування на заробітну плату» та
деякі інші у часовому вимірі випереджають касові, тобто нарахування
заробітної плати та внесків на соціальні заходи відбувається раніше, ніж
отримання грошей в касу на виплату зарплати або перерахування коштів у
відповідні фонди. За іншими кодами, як правило, касові видатки
випереджають фактичні. Наприклад, спочатку перерахування коштів за
продукти харчування (касові видатки за кодом 1133), а потім списання
витрачених продуктів після їх отримання та використання (фактичні
видатки за тим же кодом 1133).

Фінансова звітність, яку складають бюджетні установи містить:

1. “Баланс” (форма №1);

2. “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” (форма
№2д, №2м); “Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду” (форма №2д, №2м);

3. “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами” (форма №4-1д, №4-1м);

4. “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень бюджетних установ” (форма №4-2д, №4-2м);

5. “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду” (форма №4-3д, №4-3м);

6. “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду (позики міжнародних фінансових організацій)” (форма №4-3д.1,
№4-3м.1);

7. “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів” (форма
№4-4д);

8. “Звіт про рух необоротних активів” (форма №5);

9. “Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування” (форма №6);

10. “Звіт про заборгованість за окремими програмами” (форма №7д.1,
№7м.1);

11. “Звіт про результати фінансової діяльності” (форма №9);

12. “Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних
цінностей в бюджетних установах” (форма №15);

13. Пояснювальну записку до річного звіту, що включає текст та додатки.

Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні” функцію встановлення правил ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності з виконання кошторисів бюджетних установ
закріплено за Державним казначейством України.

План рахунків – це систематизований перелік рахунків поточного обліку,
призначених для відображення господарських операцій. В основу нового
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ покладено
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, а також План рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій з урахуванням особливостей виконання
кошторисів доходів і видатків бюджетних установ. План рахунків налічує 8
класів балансових рахунків і один клас позабалансових рахунків.

Клас 1 “Необоротні активи” об’єднує рахунки, які призначені для обліку
матеріальних та нематеріальних активів, що отримані для тривалого
використання і не призначені для реалізації або витрачання протягом
одного року. На рахунках цього класу обліковуються основні засоби
бюджетних установ, інші необоротні матеріальні активи і нематеріальні
активи, а також знос необоротних активів.

Клас 2 “Запаси” об’єднує групу рахунків для обліку оборотних
матеріальних активів, що належать бюджетним установам, реалізація або
використання яких передбачається протягом одного бюджетного року.

Клас 3 “Кошти, розрахунки та інші активи” містить рахунки, призначені
для відображення поточних фінансових активів: грошових коштів у касі, на
рахунках в установах банків або органах Державного казначейства України,
в розрахунках з дебіторами.

Клас 4 “Власний капітал” об’єднує рахунки, призначені для обліку
вкладень до фондів бюджетних установ і визначення результатів виконання
кошторисів бюджетної установи, а також сільських, селищних, міських
(міст районного підпорядкування) бюджетів за поточний рік.

Клас 5 “Довгострокові зобов’язання” призначений для обліку
довгострокових зобов’язань, що не є характерними для діяльності цієї
бюджетної установи, не пов’язаних з використанням бюджетних коштів, і
погашення яких здійснюватиметься у наступні бюджетні роки.

Клас 6 “Поточні зобов’язання” об’єднує рахунки, призначені для обліку
зобов’язань установи, що виникають у процесі її діяльності, і погашення
яких очікується протягом одного бюджетного року.

Клас 7 “Доходи” призначений для обліку надходжень грошових коштів
(доходів), отримуваних установами за рахунок загального і спеціального
фондів, а також сільських, селищних, міських (міст районного
підпорядкування) бюджетів. Загальний фонд кошторису розпорядників
бюджетних коштів об’єднує доходи установи (асигнування), що надходять до
фонду із загальних ресурсів бюджету, які не мають при надходженні до
бюджету певної мети. До складу спеціального фонду входять позабюджетні
кошти установи – спеціальні кошти, суми за дорученнями, інші
позабюджетні кошти під назвою “власні надходження установи”, доходи, що
мають цільову спрямованість.

Клас 8 “Витрати” об’єднує групи субрахунків для обліку фактичних
видатків і витрат бюджетних установ, а також касових видатків сільських,
селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, що
здійснюються протягом бюджетного року.

На позабалансових рахунках обліковуються матеріальні цінності, інші
активи та зобов’язання, що не належать установі або перебувають у
тимчасовому її розпорядженні.

Отже, теоретико-метологічні засади бухгалтерського обліку виконання
сільського бюджету насамперед мають бути підкріплені відповідальністю
місцевих органів влади за регулювання частки суспільних справ у
інтересах територіальної громади сіл та селищ через здійснення певних
бюджетних процедур.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ ТА ВИКОНАННЯ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ
В ПАШКОВЕЦЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ ЗА 2006-2008 РОКИ

2.1 Бухгалтерський облік по виконанню сільського бюджету

Пашковецька сільська рада як орган місцевого самоврядування заснований
21 листопада 1997 року за №04416890 у ЄДРПОУ, форма власності
комунальна, виконавчий орган обласної ради. Із бюджету сільської ради
тобто із сільського бюджету фінансуються:

1. Апарат органі місцевого самоврядування (КФК 010116);

2. Дитячий дошкільний заклад (070101);

3. Амбулаторія загальної практики та медицини (КФК 080300);

4. Сільський будинок культури (КФК 110204).

Поміж тих установ, які фінансуються із сільського бюджету на території
сільської ради розташовані Пашковецька ЗОШ І-ІІ ступенів та сільська
бібліотека. На території сільської ради здійснюють свою діяльність
чотири підприємці та сільськогосподарське підприємство.

В Пашковецькій сільській раді ведеться меморіально-ордерна форма обліку,
вона одержала назву від меморіального ордера, складанням якого
завершується обробка документів.

Основними принципами меморіально-ордерної форми обліку є:

1. Оформлення бухгалтерських проводок меморіальними ордерами;

2. Розподіл синтетичного обліку на хронологічний та систематичний;

3. Ведення аналітичного обліку на картках.

Особлива будова Головної книги, яка розкриває кореспонденцію рахунків,
що підвищує можливості аналізу та контролю за правильністю записів. З
метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку наказом Державного
казначейства України від 27.07.2000 року № 68 затверджено Інструкцію про
форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядок їх складання [5].
При меморіально-ордерній формі обліку перевірені та прийняті до обліку
документи систематизуються за датами проведення операцій і оформляються
меморіальними ордерами – накопичувальними відомостями, яким присвоюються
такі постійні номери:

1. Меморіальний ордер 1 – накопичувальна відомість щодо касових операцій
(ф. 380);

2. Меморіальний ордер 2 – накопичувальна відомість руху коштів
загального фонду в органах Державного казначейства України (установах
банків) (ф. 381);

3. Меморіальний ордер 3 – накопичувальна відомість руху коштів
спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах
банків) (ф. 382);

4. Меморіальний ордер 4 – накопичувальна відомість щодо розрахунків з
іншими дебіторами (ф. 408);

5. Меморіальний ордер 5 – зведення розрахункових відомостей щодо
заробітної плати та стипендій (ф. 405);

6. Меморіальний ордер 6 – накопичувальна відомість щодо розрахунків з
іншими кредиторами (ф. 409);

7. Меморіальний ордер 7 – накопичувальна відомість щодо розрахунків у
порядку планових платежів (ф. 410);

8. Меморіальний ордер 8 – накопичувальна відомість щодо розрахунків з
підзвітними особами (ф. 386);

9. Меморіальний ордер 9 – накопичувальна відомість щодо переміщення і
вибуття необоротних активів (ф. 438);

10. Меморіальний ордер 10 – накопичувальна відомість щодо вибуття і
переміщення малоцінних і швидкозношуваних предметів (ф. 439);

11. Меморіальний ордер 11 – зведення накопичувальних відомостей щодо
надходження продуктів харчування (ф. 398);еморіальний ордер 12 –
зведення накопичувальних відомостей щодо витрачання продуктів харчування
(ф. 411);

12. Меморіальний ордер 13 – накопичувальна відомість витрачання
матеріалів (ф. 396);

13. Меморіальний ордер 14 – накопичувальна відомість нарахування доходів
спеціального фонду бюджетних установ (ф. 409);

14. Меморіальний ордер 15 – зведення відомостей щодо розрахунків з
батьками за утримання дітей (ф. 406).

Для відображення операцій бухгалтерського обліку в Пашковецькій
сільській раді, які не фіксуються в меморіальних ордерах з 1 по 15, а
також для операцій, щодо яких не має необхідності складати
накопичувальні відомості і зведення, використовується меморіальний ордер
ф. № 274.

Записи в меморіальному ордері ф. № 274 здійснюються як на підставі
окремих первинних документів, так і за групами однорідних документів.
Кореспонденція субрахунків у цьому меморіальному ордері записується
залежно від характеру операції таким чином: по дебету одного субрахунка
і по кредиту іншого субрахунка або дебету одного субрахунка і по кредиту
декількох субрахунків або, навпаки, по кредиту одного субрахунка і по
дебету декількох субрахунків.

Меморіальні ордери підписуються виконавцем, особою, що перевірила записи
в меморіальному ордері, та головним бухгалтером сільської ради. Усі
меморіальні ордери реєструються в книзі “Журнал-головна” ф. 308. Облік у
книзі “Журнал-головна” ведеться по субрахунках. Книга “Журнал-головна”
відкривається щороку записами сум залишків на рахунках на початок року
відповідно до балансу і залишками на рахунках за минулий рік. Записи в
ній здійснюються у міру їх складання, але не пізніше наступного дня, а
при складанні меморіальних ордерів – накопичувальних відомостей – один
раз на місяць. Сума з меморіального ордера переноситься спочатку до
графи “Сума оборотів за меморіальним ордером”, а потім – до дебету і
кредиту відповідних кореспондуючих рахунків.

Наприкінці місяця перевіряється правильність записів по рахунках
синтетичного обліку в книзі “Журнал-головна”. Для цього підраховуються
обороти по кожному субрахунку і виводяться залишки на кінець місяця в
рядку “Усього”. При цьому сума оборотів за місяць по всіх субрахунках як
по дебету, так і по кредиту має дорівнювати підсумку графи “Сума
оборотів за меморіальним ордером”.

Аналітичний облік ведеться головним бухгалтером в облікових реєстрах (у
книгах, картках, накопичувальних відомостях та ін.).

Для контролю за правильністю бухгалтерських записів по рахунках
синтетичного та аналітичного обліку складаються оборотні відомості форм
44, 285, 326 по кожній групі аналітичних рахунків, що об’єднуються
відповідним синтетичним рахунком. Підсумки оборотів і залишки по кожному
аналітичному рахунку оборотних відомостей звіряються з підсумками
оборотів і залишками цих субрахунків книги “Журнал-головна” ф. 308.

З кожного коду функціональної класифікації видатків, із загального і
спеціального фондів, з кожного виду грошових коштів спеціального фонду
щомісяця складаються окремі картки аналітичного обліку касових видатків.
Заповнюються вони бухгалтером щоденно на підставі виписок органу ДКУ
(установи банку). Використовуються для оперативного контролю виконання
кошторису і складання звітності про касові видатки.

Планом рахунків бухгалтерського обліку не передбачено окремих рахунків
для обліку касових видатків, оскільки ці видатки збігаються з кредитом
рахунків № 31 «Рахунки в банках» і № 32 «Рахунки в казначействі». За
кредитом цих рахунків відображаються здійснені касові видатки, тобто
суми, отримані з рахунків у банку чи казначействі готівкою або
перераховані в безготівковому порядку. Основні бухгалтерські проведення
з обліку касових видатків подано в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Основні бухгалтерські проведення з обліку касових видатків Пашковецькій
сільській раді

Зміст операціїКореспонденція рахунківКод статті

видатківДебетКредитНадійшли кошти на реєстраційний рахунок для
здійснення касових видатків3213201140Перераховано з реєстраційного
рахунку суму утримань із заробітної плати 6613211111Перераховано в дохід
бюджету податок з доходів фізичних осіб, утриманий із заробітної плати
працівників6413211111Перераховано суми внесків за розрахунками із
страхування та Пенсійним фондом 651,652653, 6543211120Перераховано суми
постачальнику згідно з пред’явленими рахунками за придбані матеріальні
цінності у порядку планових платежів3613211132,1133Перераховано суми
оплати за комунальні послуги та енергоносії6753211161-1166

Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків
робляться на підставі виписок із поточних чи реєстраційних рахунків і
доданих до них документів у накопичувальних відомостях – меморіальних
ордерах. Синтетичний облік касових видатків ведеться в тих самих
регістрах, що й синтетичний облік руху грошових коштів на поточних чи
реєстраційних рахунках. Аналітичний облік касових видатків ведеться за
кожним поточним чи реєстраційним рахунком за кодами економічної
класифікації. Регістрами аналітичного обліку є картка аналітичного
обліку касових видатків.

За кожним кодом функціональної класифікації видатків (КФК) за загальним
та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду
складаються окремі картки. У сільській раді для установ, що
обслуговуються складають окремі картки за кожною установою згідно з
зазначеними параметрами та загальну картку за всіма обслуговуючими
установами.

Таблиця 2.2

Основні бухгалтерські проведення з обліку фактичних видатків
Пашковецькій сільській раді

Зміст операціїКореспонденція рахунківКод статті

видатківДебетКредитНараховано заробітну плату працівникам сільської
ради8026611111Нараховано внески до Пенсійного фонду і фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування802651, 652,
6531120Затверджені авансові звіти підзвітних осіб8023621140Списані
матеріали на утримання установи802231, 234, 2491130Придбано основні
засоби за рахунок коштів загального фонду8024012110Нараховане плату за
комунальні послуги та енергоносії8026751161-1166

Аналітичний облік фактичних видатків ведеться на картках аналітичного
обліку фактичних видатків. Картка ведеться щомісячно за кодами
економічної класифікації, в розрізі кожної установи, що перебуває на
балансі сільської ради, за загальним і спеціальним фондами відкривається
окрема картка.

Проаналізувавши вище зазначене варто відмітити, що для голови сільської
ради та головного бухгалтера є необхідним оперувати достовірною та
вичерпною інформацією про загальний обсяг використання, джерела
утворення, стан та розміщення коштів. Такі дані отримують за допомогою
одного з елементів методу бухгалтерського обліку – бухгалтерського
балансу. Бухгалтерський баланс сільської ради – це метод відображення та
групування на визначену дату, як правило на перше число, засобів
бюджетної установи за видами, розміщенням, використанням та джерелами їх
утворення в грошовій оцінці. Засоби бюджетної установи та джерела їх
утворення в балансі показуються за статтями.

Проведемо аналіз балансу (форма №1) Пашковецької сільської ради в
2006-2008 роках. Аналіз балансу виконання кошторису видатків
Пашковецької сільської ради показав, що валюта балансу в період
2006-2007 років мала негативну тенденцію щодо зменшення. В 2006 році
валюта балансу зменшилася на 6459 грн. або 1,5% і становила 437437 грн.,
а в 2007 відповідно на 49470 грн. або 11,4%. За 2008 рік валюта балансу
становила 1099663 грн. завдяки збільшенню валюти балансу на 712849 грн.
або 284,3%. Таке різке збільшення пояснюється переданням із районного
бюджету на баланс сільської ради сільського будинку культури.

2.2 Аналіз виконання сільського бюджету

Одна з основних функцій органів місцевого самоврядування – діяльність
щодо задоволення суспільних потреб. Насамперед, це діяльність, що
пов’язана з впровадженням в життя соціальної програми держави, до якої,
зокрема входить соціальний захист населення, організація освіти, охорони
здоров’я населення, розвиток культури, спорту, молодіжні програми, а
також діяльність, що пов’язана з наданням послуг та забезпеченням
ефективного функціонування тих господарських одиниць, які надають
комунальні, житлові, транспортні та інші послуги.

Реалізація значної частини цих завдань потребує залучення суспільних
фондів. Основним джерелом фінансування таких завдань є бюджети сіл та
селищ, поряд з якими можуть використовуватися також і ресурси фондів
цільового призначення. Велику роль у цій сфері відіграє правильна
система збалансування місцевих бюджетів, яка забезпечує місцевим радам
народних депутатів право вільного використання власних фінансових
ресурсів.

Бюджет сільської громади – це не тільки фінансовий план, у якому
особлива увага приділяється механізмам платежів, обліку й звітності, він
одне з основних знарядь економічної стабілізації та економічного
зростання. Це зумовлює необхідність проведення комплексу заходів щодо
забезпечення повного і своєчасного надходження до бюджету доходів і
здійснення витрат, постійного аналізу доходів і витрат бюджету в плані
їх впливу на економічний стан села.

Виконання бюджету – це здійснення комплексу заходів із забезпечення
повного і своєчасного виконання плану доходів і витрат. При цьому
виконання дохідної частини бюджету означає надходження не тільки
загальної суми передбачених коштів, а й по кожному джерелу. Виконання
плану по видатках означає фінансування усіх запланованих заходів і
установ, економне й ефективне використання бюджетних ресурсів.

До бюджету с. Пашківці за 2008 рік надійшло доходів в сумі 497489 грн. і
по видатках в сумі 497113 грн. з перевищенням доходів над видатками в
сумі 376 грн. та спеціального фонду по доходах в сумі 50560 грн. і
видатках в сумі 47402 грн. або 104,3 відсотків уточненого плану на рік.
Надходження доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів у звітному періоді склали – 18469,0 грн. або 100,5% до
уточнених показників.

В порівнянні з відповідним періодом 2007 року надходження загального
фонду зменшилися на 2997 грн. або 14,0%.

Проаналізуємо доходи і видатки затверджені рішеням Пашковецької
сільської ради за 2006-2008 роки.

Таблиця 2.3

Склад та структура доходів бюджету Пашковецької сільської ради за
2006-2008 роки грн.

Доходи2006 рік2007 рік2008 рікКодНайменування доходів згідно із
бюджетною класифікацієюЗаг. фондСпец.

фондРазомПитома вага надходжень

%Заг. фондСпец.

фондРазомПитома вага надходженьЗаг. фондСпец.

фондРазомПитома вага надходжень

%123456789101112131410000000Податкові
надходження210147672178111,22987021353200510,1388333615424487,820000000Н
еподаткові
надходження271514003167188,63777473205109716,0695547606545619,9
9001010Разом
доходів23729149253865419,833647494558310226,145788519219770917,740000000
Офіційні трансферти155800-15580080,2234800-23480073,9451700-45170082,3
Всього
доходів17952914925194454100,026844749455317902100,049748851921549409100,
0

Як видно із табл. 2.3, найбільшу питому вагу серед доходів за звітні
роки займають офіційні трансферти – 155800 грн. в 2006 році; 234800 грн.
в 2007р., та 451700 грн в 2008 році, що складає відповідно 80,2%, 73,2%
та 82,3% від загальної структури доходів, в тому числі доходи загального
фонду в 2008 році склали 497488 грн., спеціальний фонд – 51921 грн. Тому
можна зробити висновок, що бюджет Пашковецької сільської ради є
дотаційним і власних доходів йому не вистачає. Частка офіційних
трансфертів (дотацій та субвенцій) є досить високою в 2008 році
становила 82,3%. Даний момент повинен насторожувати і є негативним,
оскільки призводить до збільшення фінансової залежності територіальної
громади. Однак слід відмітити, що даний показник є в деякій мірі
викривлений, оскільки в 2008 році мали місце надходження на ліквідацію
наслідків стихійного лиха, зокрема надходження із резервного фонду
державного бюджету на проведення робіт пов’язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом, утриманням автомобільних доріг, що не носять
постійного характеру.

Дещо меншу суму становлять податкові надходження – 42448 грн., тобто 7,8
% від загальної суми надходжень. Досить мало становлять неподаткові
надходження, а саме 54561 грн. тобто 9,9%. Графічне відображення складу
доходів сільського бюджету відображено на рисунку 2.1.

picscalex80010009000003bf3600000c001610000000001610000026060f002220574d4
64301000000000001000ae0000000000300000000200000f0240000f0440000010000006
c0000002300000011000000bf020000260100000000000000000000a1450000aa1e00002
0454d4600000100f04400009403000007000000000000000000000000000000000500002
003000040010000c800000000000000000000000000000000e20400400d0300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c0000000
f000080260000001c0000000100000000000000000000000000000000000000250000000
c00000001000000250000000c00000005000080250000000c00000007000080250000000
c00000000000080220000000c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002
100000008000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c00000000000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080220000000c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002
100000008000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c00000000000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
5000080250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000000000000000000000c90200003a01000052000000700100000
2000000f4ffffff00000000000000000000000090010000000000cc00000010540069006
d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000013001e000000180631062
067130046b5003042691300206713001a0631061f0000003e100a030c00000021b500304
2691300206713001806310620000000bc68130037fc0030426913000f000000180631062
00000007af5003040691300180631062000000000000000e06b130096f60030000000010
00000005400610000006f006d00610070671300c14f265b3c11295bdc671300988b43009
86713002057265be08c43002c8b4300648b4300088b4300fcffffff3f000000000000000
000000000000000d752265beac201300000000000000000846a130000000000b2100a250
00000003e100a03b2100a25810d01f618063106dc6713007c94377e64760008000000002
50000000c00000002000000520000007001000003000000f3ffffff00000000000000000
000000090010000000000cc0000000041007200690061006c00200043007900720000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000001300120000001496ab00c8db130046b50030eadd1300c8db13001
696ab001f000000000000000d00000021b50030eadd1300c8db13001496ab00200000006
4dd130037fc0030eadd1300090000001496ab00200000007af50030e8dd13001496ab002
0000000d8de1300e8df130096f60030000000000000000070df130000000000d98b367e8
8103c7e0f01000048dc1300ac8d377e8b8d377e4700000070df130000000000800000000
10000000000000018dc130047000000000000000000000000000000ffffffffeac201300
0000000000000004700000000000000bd0f0ada0000000000000000bd0f0ada810d01f61
496ab00f3ffffff000000006476000800000000250000000c00000003000000250000000
c00000002000000250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000c90200003a010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000c90200003a010000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000500000005000000c
402000035010000270000001800000004000000000000008080800000000000250000000
c00000004000000250000000c00000008000080280000000c00000001000000180000000
c00000080808000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000003
00000004d000000e4000000f101000010010000050000004d0010017d00e400f101e400c
10110014d00100127000000180000000100000000000000c0c0c00000000000250000000
c00000001000000280000000c00000004000000180000000c000000c0c0c000190000000
c0000000000000056000000300000004d000000110000007d00000010010000050000004
d0010014d003c007d0011007d00e4004d00100156000000300000007d00000011000000f
1010000e4000000050000007d00e4007d001100f1011100f101e4007d00e4001d0000001
80000000e0200007d000000c0020000bc000000260000001c00000004000000000000000
00000000000000000000000250000000c000000040000001b000000100000004d0000001
0010000190000000c000000ffffff0036000000100000007d000000e4000000360000001
0000000f1010000e40000001b000000100000004d000000fa00000036000000100000007
d000000cf0000003600000010000000f1010000cf0000001b000000100000004d000000e
500000036000000100000007d000000ba0000003600000010000000f1010000ba0000001
b000000100000004d000000d000000036000000100000007d000000a5000000360000001
0000000f1010000a50000001b000000100000004d000000bb00000036000000100000007
d000000900000003600000010000000f1010000900000001b000000100000004d000000a
600000036000000100000007d0000007a0000003600000010000000f10100007a0000001
b000000100000004d0000009000000036000000100000007d00000065000000360000001
0000000f1010000650000001b000000100000004d0000007b00000036000000100000007
d000000500000003600000010000000f1010000500000001b000000100000004d0000006
600000036000000100000007d0000003b0000003600000010000000f10100003b0000001
b000000100000004d0000005100000036000000100000007d00000026000000360000001
0000000f1010000260000001b000000100000004d0000003c00000036000000100000007
d000000110000003600000010000000f101000011000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000c0c0c0001e0000001
80000000500000005000000c402000035010000250000000c00000005000080280000000
c00000001000000180000000c00000000000000190000000c00000000000000140000000
c0000000d000000120000000c0000000200000056000000300000004d000000e4000000f
10100001001000005000000f101e400c10110014d0010017d00e400f101e400260000001
c0000000100000000000000010000000000000080808000250000000c000000010000002
80000000c000000040000001d000000180000000e0200007d000000c0020000bc0000005
6000000300000004d000000110000007d00000010010000050000004d0010014d003c007
d0011007d00e4004d00100156000000300000007d00000011000000f1010000e40000000
50000007d00e4007d001100f1011100f101e4007d00e400250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000
c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000000000001e0000001
80000000500000005000000c402000035010000260000001c00000004000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000004000000280000000c000000010000002
70000001800000001000000000000004d4d800000000000250000000c000000010000001
80000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d8000140000000c0000000d0000001
20000000c0000000200000056000000300000008c000000e80000009f000000030100000
50000008c0003018c00f9009f00e8009f00f1008c0003012700000018000000050000000
00000009999ff0000000000250000000c00000005000000280000000c000000010000001
80000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff00560000003000000070000000f
90000008c0000000301000005000000700003017000f9008c00f9008c000301700003012
50000000c00000004000080280000000c000000050000002700000018000000050000000
00000007373bf0000000000250000000c00000005000000180000000c0000007373bf001
90000000c0000007373bf00560000003000000070000000e80000009f000000f90000000
50000008c00f9009f00e8008300e8007000f9008c00f900260000001c000000010000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c0000000
4000000270000001800000004000000000000004d1a330000000000250000000c0000000
4000000280000000c00000005000000180000000c0000004d1a3300190000000c0000004
d1a33005600000030000000a7000000ea000000ba0000000301000005000000a7000301a
700fb00ba00ea00ba00f100a700030127000000180000000500000000000000993366000
0000000250000000c00000005000000280000000c00000004000000180000000c0000009
9336600190000000c000000ffffff0056000000300000008c000000fb000000a70000000
3010000050000008c0003018c00fb00a700fb00a70003018c000301250000000c0000000
4000080280000000c000000050000002700000018000000050000000000000073264d000
0000000250000000c00000005000000180000000c00000073264d00190000000c0000007
3264d0056000000300000008c000000ea000000ba000000fb00000005000000a700fb00b
a00ea009f00ea008c00fb00a700fb00260000001c0000000400000000000000010000000
000000000000000250000000c00000004000000280000000c00000001000000270000001
800000001000000000000008080660000000000250000000c00000001000000280000000
c00000005000000180000000c00000080806600190000000c00000080806600560000003
0000000c3000000af000000d60000000301000005000000c3000301c300c100d600af00d
600f100c300030127000000180000000500000000000000ffffcc0000000000250000000
c00000005000000280000000c00000001000000180000000c000000ffffcc00190000000
c000000ffffff005600000030000000a7000000c1000000c30000000301000005000000a
7000301a700c100c300c100c3000301a7000301250000000c00000004000080280000000
c0000000500000027000000180000000500000000000000bfbf990000000000250000000
c00000005000000180000000c000000bfbf9900190000000c000000bfbf9900560000003
0000000a7000000af000000d6000000c100000005000000c300c100d600af00ba00af00a
700c100c300c100520000007001000001000000f5ffffff0000000000000000000000009
0010000000000cc0000000041007200690061006c0020004300790072000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000130012000000b80231062067130046b500304269130020671300ba0231061
f0000003e100a030b00000021b500304269130020671300b802310620000000bc6813003
7fc00304269130009000000b8023106200000007af5003040691300b8023106200000000
0000000e06b130096f6003000000001000000005400610000006f006d00610070671300c
14f265b3c11295bdc671300988b4300986713002057265be08c43002c8b4300648b43000
88b4300fcffffff3f000000000000000000000000000000d752265beac20130000000000
0000000846a130000000000b2100a2a000000003e100a03b2100a2a810d01f6b8023106d
c6713007c94377e6476000800000000250000000c00000001000000250000000c0000000
d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
1000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000005000000250000000c00000004000000190000000c000000bfbf99001
80000000c000000bfbf99001e0000001800000076000000de00000098000000f30000001
80000000c00000000000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d0000001
20000000c00000001000000540000006c00000078000000e100000095000000ee0000000
10000000000c8410000c84178000000e1000000050000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5800000032003100370038003100000006000000060000000
60000000600000006000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000
c00000005000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000500000005000000c402000035010000250000000
c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000
c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000005000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000091000000e0000000b3000000f
5000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000006c0000009
3000000e3000000b0000000f0000000010000000000c8410000c84193000000e30000000
50000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000310036003
7003100380000000600000006000000060000000600000006000000250000000c0000000
d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000050000000
5000000c402000035010000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000aa000000a5000000d2000000ba000000140000000c0000000d000000120000000
c000000010000005400000070000000ac000000a8000000cf000000b5000000010000000
000c8410000c841ac000000a8000000060000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff580000003100350035003800300030000600000006000000060000000
60000000600000006000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000
c00000005000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000500000005000000c402000035010000260000001
c0000000600000000000000010000000000000000000000250000000c000000060000002
80000000c00000004000000270000001800000004000000000000004d4d8000000000002
50000000c00000004000000280000000c00000005000000180000000c0000004d4d80001
90000000c0000004d4d8000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005
60000003000000008010000e40000001b0100000301000005000000080103010801f5001
b01e4001b01f10008010301270000001800000005000000000000009999ff00000000002
50000000c00000005000000280000000c00000004000000180000000c0000009999ff001
90000000c000000ffffff005600000030000000ec000000f500000008010000030100000
5000000ec000301ec00f5000801f50008010301ec000301250000000c000000040000802
80000000c00000005000000270000001800000005000000000000007373bf00000000002
50000000c00000005000000180000000c0000007373bf00190000000c0000007373bf005
600000030000000ec000000e40000001b010000f5000000050000000801f5001b01e400f
f00e400ec00f5000801f500260000001c000000040000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000004000000280000000c0000000600000027000000180000000
6000000000000004d1a330000000000250000000c00000006000000280000000c0000000
5000000180000000c0000004d1a3300190000000c0000004d1a330056000000300000002
3010000dc000000360100000301000005000000230103012301ed003601dc003601f1002
3010301270000001800000005000000000000009933660000000000250000000c0000000
5000000280000000c00000006000000180000000c00000099336600190000000c000000f
fffff00560000003000000008010000ed000000230100000301000005000000080103010
801ed002301ed002301030108010301250000000c00000004000080280000000c0000000
50000002700000018000000050000000000000073264d0000000000250000000c0000000
5000000180000000c00000073264d00190000000c00000073264d0056000000300000000
8010000dc00000036010000ed000000050000002301ed003601dc001b01dc000801ed002
301ed00260000001c0000000600000000000000010000000000000000000000250000000
c00000006000000280000000c00000004000000270000001800000004000000000000008
080660000000000250000000c00000004000000280000000c00000005000000180000000
c00000080806600190000000c0000008080660056000000300000003f0100008e0000005
201000003010000050000003f0103013f019f0052018e005201f1003f010301270000001
80000000500000000000000ffffcc0000000000250000000c00000005000000280000000
c00000004000000180000000c000000ffffcc00190000000c000000ffffff00560000003
0000000230100009f0000003f01000003010000050000002301030123019f003f019f003
f01030123010301250000000c00000004000080280000000c00000005000000270000001
80000000500000000000000bfbf990000000000250000000c00000005000000180000000
c000000bfbf9900190000000c000000bfbf99005600000030000000230100008e0000005
20100009f000000050000003f019f0052018e0036018e0023019f003f019f00250000000
c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000
c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000190000000c000000b
fbf9900180000000c000000bfbf99001e00000018000000f2000000da00000014010000e
f000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000
d000000120000000c00000001000000540000006c000000f4000000dd00000011010000e
a000000010000000000c8410000c8411610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000000300000000200000f0040000f0440000f4000000dd000000050000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5800000033003200300030003
50000000600000006000000060000000600000006000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000500000005000000c
402000035010000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c0000000
6000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
d010000d20000002f010000e7000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
1000000540000006c0000000f010000d50000002c010000e2000000010000000000c8410
000c8410f010000d5000000050000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff58000000350031003000390037000000060000000600000006000000060000000
6000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000050000002
50000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000500000005000000c402000035010000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000
c00000005000000250000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000026010000840000004e01000099000000140000000
c0000000d000000120000000c00000001000000540000007000000028010000870000004
b01000094000000010000000000c8410000c8412801000087000000060000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff580000003200330034003800300030000
60000000600000006000000060000000600000006000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000500000005000000c
402000035010000260000001c00000004000000000000000100000000000000000000002
50000000c00000004000000280000000c000000060000002700000018000000060000000
00000004d4d800000000000250000000c00000006000000280000000c000000050000001
80000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d8000140000000c0000000d0000001
20000000c00000002000000560000003000000084010000df00000097010000030100000
5000000840103018401f1009701df009701f100840103012700000018000000050000000
00000009999ff0000000000250000000c00000005000000280000000c000000060000001
80000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff00560000003000000068010000f
1000000840100000301000005000000680103016801f1008401f10084010301680103012
50000000c00000004000080280000000c000000050000002700000018000000050000000
00000007373bf0000000000250000000c00000005000000180000000c0000007373bf001
90000000c0000007373bf00560000003000000068010000df00000097010000f10000000
50000008401f1009701df007b01df006801f1008401f100260000001c000000060000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000006000000280000000c0000000
4000000270000001800000004000000000000004d1a330000000000250000000c0000000
4000000280000000c00000005000000180000000c0000004d1a3300190000000c0000004
d1a330056000000300000009f010000da000000b201000003010000050000009f0103019
f01eb00b201da00b201f1009f01030127000000180000000500000000000000993366000
0000000250000000c00000005000000280000000c00000004000000180000000c0000009
9336600190000000c000000ffffff00560000003000000084010000eb0000009f0100000
301000005000000840103018401eb009f01eb009f01030184010301250000000c0000000
4000080280000000c000000050000002700000018000000050000000000000073264d000
0000000250000000c00000005000000180000000c00000073264d00190000000c0000007
3264d00560000003000000084010000da000000b2010000eb000000050000009f01eb00b
201da009701da008401eb009f01eb00260000001c0000000400000000000000010000000
000000000000000250000000c00000004000000280000000c00000006000000270000001
800000006000000000000008080660000000000250000000c00000006000000280000000
c00000005000000180000000c00000080806600190000000c00000080806600560000003
0000000bb01000032000000ce0100000301000005000000bb010301bb014300ce013200c
e01f100bb01030127000000180000000500000000000000ffffcc0000000000250000000
c00000005000000280000000c00000006000000180000000c000000ffffcc00190000000
c000000ffffff0056000000300000009f01000043000000bb01000003010000050000009
f0103019f014300bb014300bb0103019f010301250000000c00000004000080280000000
c0000000500000027000000180000000500000000000000bfbf990000000000250000000
c00000005000000180000000c000000bfbf9900190000000c000000bfbf9900560000003
00000009f01000032000000ce0100004300000005000000bb014300ce013200b20132009
f014300bb014300250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c0000000
4000000190000000c000000bfbf9900180000000c000000bfbf99001e000000180000006
e010000d500000090010000ea000000180000000c00000000000000190000000c000000f
fffff00140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000006c0000007
0010000d80000008d010000e5000000010000000000c8410000c84170010000d80000000
50000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000340032003
4003400380000000600000006000000060000000600000006000000250000000c0000000
d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000050000000
5000000c402000035010000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
800000089010000d0000000ab010000e5000000140000000c0000000d000000120000000
c00000001000000540000006c0000008b010000d3000000a8010000e0000000010000000
000c8410000c8418b010000d3000000050000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff580000003500340035003600310000000600000006000000060000000
600000006000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
5000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000000500000005000000c402000035010000250000000c0000000
d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
1000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000005000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e00000018000000a201000028000000ca0100003d0000001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000070000000a40100002
b000000c701000038000000010000000000c8410000c841a40100002b000000060000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5800000034003500310037003
0003000060000000600000006000000060000000600000006000000250000000c0000000
d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000050000000
5000000c402000035010000250000000c00000004000080280000000c000000050000002
50000000c00000007000080280000000c00000004000000260000001c000000040000000
0000000000000000000000000000000250000000c000000040000001b000000100000004
d00000010010000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000360000001
00000004d0000003c0000001b000000100000004d0000001001000036000000100000004
9000000100100001b000000100000004d000000fa000000360000001000000049000000f
a0000001b000000100000004d000000e5000000360000001000000049000000e50000001
b000000100000004d000000d0000000360000001000000049000000d00000001b0000001
00000004d000000bb000000360000001000000049000000bb0000001b000000100000004
d000000a6000000360000001000000049000000a60000001b000000100000004d0000009
0000000360000001000000049000000900000001b000000100000004d0000007b0000003
600000010000000490000007b0000001b000000100000004d00000066000000360000001
000000049000000660000001b000000100000004d0000005100000036000000100000004
9000000510000001b000000100000004d0000003c0000003600000010000000490000003
c000000250000000c00000002000000120000000c0000000100000054000000540000004
1000000080100004600000016010000010000000000c8410000c84141000000080100000
10000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000300000000
6000000540000006c00000029000000f20000004600000000010000010000000000c8410
000c84129000000f2000000050000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff58000000350030003000300030000000060000000600000006000000060000000
6000000540000007000000023000000dd00000046000000eb000000010000000000c8410
000c84123000000dd000000060000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff58000000310030003000300030003000060000000600000006000000060000000
600000006000000540000007000000023000000c800000046000000d6000000010000000
000c8410000c84123000000c8000000060000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff580000003100350030003000300030000600000006000000060000000
60000000600000006000000540000007000000023000000b300000046000000c10000000
10000000000c8410000c84123000000b3000000060000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5800000032003000300030003000300006000000060000000
60000000600000006000000060000005400000070000000230000009e00000046000000a
c000000010000000000c8410000c841230000009e000000060000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff58000000320035003000300030003000060000000
600000006000000060000000600000006000000540000007000000023000000880000004
600000096000000010000000000c8410000c8412300000088000000060000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff580000003300300030003000300030000
600000006000000060000000600000006000000060000005400000070000000230000007
30000004600000081000000010000000000c8410000c8412300000073000000060000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5800000033003500300030003
000300006000000060000000600000006000000060000000600000054000000700000002
30000005e000000460000006c000000010000000000c8410000c841230000005e0000000
60000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000340030003
000300030003000060000000600000006000000060000000600000006000000540000007
000000023000000490000004600000057000000010000000000c8410000c841230000004
9000000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff580000003
400350030003000300030000600000006000000060000000600000006000000060000005
40000007000000023000000340000004600000042000000010000000000c8410000c8412
300000034000000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
800000035003000300030003000300006000000060000000600000006000000060000000
60000001b000000100000004d00000010010000120000000c00000002000000360000001
0000000c1010000100100001b000000100000004d0000001001000036000000100000004
d000000140100001b00000010000000c9000000100100003600000010000000c90000001
40100001b000000100000004501000010010000360000001000000045010000140100001
b00000010000000c1010000100100003600000010000000c101000014010000250000000
c00000003000000120000000c00000001000000540000007c0000007300000017010000a
200000026010000010000000000c8410000c8417300000017010000080000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff5c0000003200300030003600200040045
6043a0407000000070000000700000007000000040000000700000003000000060000005
40000007c000000ef000000170100001e01000026010000010000000000c8410000c841e
f00000017010000080000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
c00000032003000300037002000400456043a04070000000700000007000000070000000
4000000070000000300000006000000540000007c0000006b010000170100009a0100002
6010000010000000000c8410000c8416b01000017010000080000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff5c00000032003000300038002000400456043a040
700000007000000070000000700000004000000070000000300000006000000250000000
c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000c90200003
a010000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000c90200003a01000027000000180000000500000000000000ffffff00000000002
50000000c00000005000000180000000c000000ffffff00190000000c000000000000001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000000e0200007
d000000bf020000bc000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000005000000250000000c00000004000000190000000
c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000180000000f0200007e000000b
f020000bb000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000005000000250000000c00000004000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff001e000000180000000f0200007e000000bf020000b
b000000260000001c0000000600000000000000010000000000000000000000250000000
c00000006000000280000000c00000004000000270000001800000004000000000000009
999ff0000000000250000000c00000004000000280000000c00000005000000180000000
c0000009999ff00190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b0000001800000013020000850000001a0200008c000000180000000
c00000000000000120000000c0000000100000054000000cc0000001e02000080000000a
d0200008f000000010000000000c8410000c8411e02000080000000150000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff780000001f043e043404300442043a043
e043204560420003d043004340445043e043404360435043d043d044f040000090000000
700000008000000070000000500000006000000070000000700000003000000040000000
700000007000000080000000700000007000000080000000900000007000000070000000
700000007000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000004000000250000000c00000006000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000f0200007e000000bf020000b
b000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000250000000c00000006000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000000f0200007e000000bf020000bb0000002
60000001c0000000500000000000000010000000000000000000000250000000c0000000
5000000280000000c0000000600000027000000180000000600000000000000993366000
0000000250000000c00000006000000280000000c00000004000000180000000c0000009
9336600140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000001
30200009a0000001a020000a1000000180000000c00000000000000120000000c0000000
100000054000000d80000001e02000095000000bb020000a4000000010000000000c8410
000c8411e02000095000000170000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff7c0000001d0435043f043e043404300442043a043e043204560420003d0430043
40445043e043404360435043d043d044f040000090000000700000007000000070000000
800000007000000050000000600000007000000070000000300000004000000070000000
700000008000000070000000700000008000000090000000700000007000000070000000
7000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000006000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000000f0200007e000000bf020000bb0000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c000000060000008e02000026060f001205574d464301000000000001000000000000000
3000000f004000000000000f0440000250000000c00000005000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000f0200007e000000bf020000b
b000000260000001c0000000400000000000000010000000000000000000000250000000
c00000004000000280000000c0000000500000027000000180000000500000000000000f
fffcc0000000000250000000c00000005000000280000000c00000006000000180000000
c000000ffffcc00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
800000013020000af0000001a020000b6000000180000000c00000000000000120000000
c0000000100000054000000c00000001e020000aa00000096020000b9000000010000000
000c8410000c8411e020000aa000000130000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff740000001e04440456044604560439043d04560420004204400430043
d0441044404350440044204380400000a000000090000000300000007000000030000000
700000007000000030000000400000005000000070000000700000007000000070000000
900000007000000070000000500000007000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000c0000000
4000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
f0200007e000000bf020000bb000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000c90200003a010000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000005000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000c
90200003a010000250000000c00000004000080280000000c00000005000000250000000
c00000007000080280000000c00000004000000250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000000000000000000000c90200003a010000220000000c000000f
fffffff0900000010000000a1450000aa1e00002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a000000100000000
0000000000000002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
0000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00250000000c0000000
4000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff46000000340000002
8000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0
000008000000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000
e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000
000050000000c02fb003a0205000000090200000000050000000102ffffff00040000000
4010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002
701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000400000004010
d0008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc02010000000
0000000040000002d01010008000000fa0200000000000000000000040000002d0102000
7000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e000
40000002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010
100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002d010
200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002
d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604fb003a02000000001c000000fb02f6ff0000000000009001000000cc0000001054696
d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010
4001c000000fb02f6ff0000000000009001000000cc00000000417269616c20437972000
0000000000000000000000000000000000000000000040000002d010500040000002d010
400040000002d010500040000002d010200040000002d0103001c000000fb020d0006000
0000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000000000000000
0000000000000000000040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002
d010500040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c010000070000001604fb003a0200000000040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000
40000002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c010000070000001604fb003a0200000000040000002d010200040000002d010
300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002
d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c010000070000001604f70036020400040007000000fc020000808080000000040000002
d01070008000000fa02050000000000ffffff00040000002d01080004000000f00100000
50000000902808080000400000004010d0004000000020102000e000000240305003e00d
a006400b6008e01b6006701da003e00da0007000000fc020000c0c0c0000000040000002
d01000004000000f0010700050000000902c0c0c000050000000102000000000e0000002
40305003e00da003e00300064000e006400b6003e00da000e000000240305006400b6006
4000e008e010e008e01b6006400b600040000002c010000070000001604f700360204000
400070000001504960033026400a50108000000fa0200000000000000000000040000002
d010700050000001402da003e00050000000102ffffff00050000001302b600640005000
0001302b6008e01050000001402c8003e00050000001302a6006400050000001302a6008
e01050000001402b7003e000500000013029500640005000000130295008e01050000001
402a6003e000500000013028400640005000000130284008e0105000000140296003e000
500000013027300640005000000130273008e0105000000140285003e000500000013026
200640005000000130262008e0105000000140273003e000500000013025100640005000
000130251008e0105000000140262003e000500000013024000640005000000130240008
e0105000000140252003e000500000013022f0064000500000013022f008e01050000001
40241003e000500000013021e0064000500000013021e008e0105000000140230003e000
500000013020e0064000500000013020e008e01040000002d010200040000002d0103000
40000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010
000040000002d010700050000000102ffffff00050000000902c0c0c000040000002c010
000070000001604f700360204000400040000002d01010004000000f0010000050000000
90200000000050000000102000000000400000004010d0004000000020102000e0000002
40305008e01b6006701da003e00da006400b6008e01b60008000000fa020000010000008
0808000040000002d01000004000000f0010700040000002c010000070000001604f7003
60204000400070000001504960033026400a5010e000000240305003e00da003e0030006
4000e006400b6003e00da000e000000240305006400b60064000e008e010e008e01b6006
400b600040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010500040000002d010100040000002d0100000500000001020
000000005000000090200000000040000002c010000070000001604f7003602040004000
8000000fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f001000007000000f
c0200004d4d80000000040000002d0100000500000009024d4d80000500000001024d4d8
0000400000004010d0004000000020102000e000000240305007000cf007000c7007f00b
a007f00c1007000cf0007000000fc0200009999ff000000040000002d01090004000000f
00100000500000009029999ff00050000000102ffffff000e000000240305005a00cf005
a00c7007000c7007000cf005a00cf0007000000fc020000000000000000040000002d010
00004000000f001090007000000fc0200007373bf000000040000002d010900050000000
9027373bf000500000001027373bf000e000000240305007000c7007f00ba006900ba005
a00c7007000c70008000000fa0200000100000000000000040000002d010a0004000000f
001070007000000fc0200004d1a33000000040000002d01070004000000f001090005000
00009024d1a33000500000001024d1a33000e000000240305008600cf008600c9009500b
b009500c1008600cf0007000000fc020000993366000000040000002d01090004000000f
001070005000000090299336600050000000102ffffff000e000000240305007000cf007
000c9008600c9008600cf007000cf00040000002d01000004000000f001090007000000f
c02000073264d000000040000002d01070005000000090273264d0005000000010273264
d000e000000240305008600c9009500bb007f00bb007000c9008600c90008000000fa020
0000100000000000000040000002d01090004000000f0010a0007000000fc02000080806
6000000040000002d010a0004000000f0010700050000000902808066000500000001028
08066000e000000240305009c00cf009c009a00ab008c00ab00c1009c00cf0007000000f
c020000ffffcc000000040000002d01070004000000f0010a00050000000902ffffcc000
50000000102ffffff000e000000240305008600cf0086009a009c009a009c00cf008600c
f00040000002d01000004000000f001070007000000fc020000bfbf99000000040000002
d010700050000000902bfbf9900050000000102bfbf99000e000000240305009c009a00a
b008c0095008c0086009a009c009a001c000000fb02f7ff0000000000009001000000cc0
0000000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000000000000
40000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002
d010a00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010a00040000002d010700040000002d010900050000000102b
fbf9900050000000902bfbf9900040000002c010000070000001604c2007a00b2005e000
5000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d0004000000020101000
f000000320ab4006000050000003231373831f005000500040005000500040000002d010
600040000002d010a00040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010700040000002d0109000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f7003
60204000400040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010
a00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010a00040000002d010700040000002d010900050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604c4008f00b300740004000
00004010d0004000000020101000f000000320ab6007600050000003136373138f004000
500050005000500040000002d010600040000002d010a00040000002d010200040000002
d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a0004000
0002d010700040000002d010900050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c010000070000001604f700360204000400040000002d010600040000002d010a000
40000002d010600040000002d010a00040000002d010200040000002d010300040000002
d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d01070004000
0002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016049500a800840088000400000004010d00040000000201010010000000320a86008
a0006000000313535383030040005000500050005000400040000002d010600040000002
d010a00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010a00040000002d010700040000002d010900050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f7003602040004000
8000000fa0200000100000000000000040000002d010b0004000000f001090007000000f
c0200004d4d80000000040000002d01090004000000f00107000500000009024d4d80000
500000001024d4d80000400000004010d0004000000020102000e00000024030500d300c
f00d300c400e200b600e200c100d300cf0007000000fc0200009999ff000000040000002
d01070004000000f00109000500000009029999ff00050000000102ffffff000e0000002
4030500bd00cf00bd00c400d300c400d300cf00bd00cf00040000002d01000004000000f
001070007000000fc0200007373bf000000040000002d0107000500000009027373bf000
500000001027373bf000e00000024030500d300c400e200b600cc00b600bd00c400d300c
40008000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000000f0010b0007000
000fc0200004d1a33000000040000002d010b0004000000f00107000500000009024d1a3
3000500000001024d1a33000e00000024030500e900cf00e900be00f800b000f800c100e
900cf0007000000fc020000993366000000040000002d01070004000000f0010b0005000
000090299336600050000000102ffffff000e00000024030500d300cf00d300be00e900b
e00e900cf00d300cf00040000002d01000004000000f001070007000000fc02000073264
d000000040000002d01070005000000090273264d0005000000010273264d000e0000002
4030500e900be00f800b000e200b000d300be00e900be0008000000fa020000010000000
0000000040000002d010b0004000000f001090007000000fc02000080806600000004000
0002d01090004000000f001070005000000090280806600050000000102808066000e000
00024030500ff00cf00ff007f000e0172000e01c100ff00cf0007000000fc020000ffffc
c000000040000002d01070004000000f0010900050000000902ffffcc00050000000102f
fffff000e00000024030500e900cf00e9007f00ff007f00ff00cf00e900cf00040000002
d01000004000000f001070007000000fc020000bfbf99000000040000002d01070005000
0000902bfbf9900050000000102bfbf99000e00000024030500ff007f000e017200f8007
200e9007f00ff007f00040000002d010600040000002d010a00040000002d01060004000
0002d010a00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010a00040000002d010700040000002d010b00050000000
102bfbf9900050000000902bfbf9900040000002c010000070000001604bf00dd00ae00c
20005000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d000400000002010
1000f000000320ab100c3000500000033323030353005000500050004000500040000002
d010600040000002d010a00040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010700040000002d010
b00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f
700360204000400040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002
d010a00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010a00040000002d010700040000002d010b00050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604b900f200a800d7000
400000004010d0004000000020101000f000000320aaa00d900050000003531303937300
5000400050005000500040000002d010600040000002d010a00040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a000
40000002d010700040000002d010b00050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c010000070000001604f700360204000400040000002d010600040000002d010
a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010200040000002d01030004000
0002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d0107000
40000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016047a000b016a00eb000400000004010d00040000000201010010000000320a6
c00ed0006000000323334383030050004000500050005000500040000002d01060004000
0002d010a00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010a00040000002d010700040000002d010b00050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f700360204000
40008000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000000f0010b0007000
000fc0200004d4d80000000040000002d010b0004000000f00107000500000009024d4d8
0000500000001024d4d80000400000004010d0004000000020102000e000000240305003
601cf003601c1004601b2004601c1003601cf0007000000fc0200009999ff00000004000
0002d01070004000000f0010b000500000009029999ff00050000000102ffffff000e000
000240305002001cf002001c1003601c1003601cf002001cf00040000002d01000004000
000f001070007000000fc0200007373bf000000040000002d0107000500000009027373b
f000500000001027373bf000e000000240305003601c1004601b2002f01b2002001c1003
601c10008000000fa0200000100000000000000040000002d010b0004000000f00109000
7000000fc0200004d1a33000000040000002d01090004000000f00107000500000009024
d1a33000500000001024d1a33000e000000240305004c01cf004c01bc005b01ae005b01c
1004c01cf0007000000fc020000993366000000040000002d01070004000000f00109000
5000000090299336600050000000102ffffff000e000000240305003601cf003601bc004
c01bc004c01cf003601cf00040000002d01000004000000f001070007000000fc0200007
3264d000000040000002d01070005000000090273264d0005000000010273264d000e000
000240305004c01bc005b01ae004601ae003601bc004c01bc0008000000fa02000001000
00000000000040000002d01090004000000f0010b0007000000fc0200008080660000000
40000002d010b0004000000f001070005000000090280806600050000000102808066000
e000000240305006201cf0062013600720128007201c1006201cf0007000000fc020000f
fffcc000000040000002d01070004000000f0010b00050000000902ffffcc00050000000
102ffffff000e000000240305004c01cf004c013600620136006201cf004c01cf0004000
0002d01000004000000f001070007000000fc020000bfbf99000000040000002d0107000
50000000902bfbf9900050000000102bfbf99000e0000002403050062013600720128005
b0128004c01360062013600040000002d010600040000002d010a00040000002d0106000
40000002d010a00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002
701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010700040000002d01090005000
0000102bfbf9900050000000902bfbf9900040000002c010000070000001604bb004001a
a00250105000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d00040000000
20101000f000000320aad002601050000003432343438300500050005000500040004000
0002d010600040000002d010a00040000002d010200040000002d010300040000002d010
600040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010700040000002
d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604f700360204000400040000002d010600040000002d010a00040000002d01060004000
0002d010a00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010a00040000002d010700040000002d010900050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604b7005601a6003
a010400000004010d0004000000020101000f000000320aa9003c0105000000353435363
13005000500040005000500040000002d010600040000002d010a00040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
a00040000002d010700040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604f700360204000400040000002d010600040000002
d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010200040000002d0103000
40000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010
700040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
00007000000160431006e0120004e010400000004010d000400000002010100100000003
20a2200500106000000343531373030050005000400050005000500040000002d0106000
40000002d010a00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002
701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010700040000002d01090005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f70036020
4000400040000002d01000004000000f0010700040000002d01020004000000f00109000
8000000fa0200000000000000000000040000002d010700050000001402da003e0004000
00004010d00040000000201020005000000130230003e00050000001402da003e0005000
0001302da003a00050000001402c8003e00050000001302c8003a00050000001402b7003
e00050000001302b7003a00050000001402a6003e00050000001302a6003a00050000001
40296003e0005000000130296003a0005000000140285003e0005000000130285003a000
5000000140273003e0005000000130273003a0005000000140262003e000500000013026
2003a0005000000140252003e0005000000130252003a0005000000140241003e0005000
000130241003a0005000000140230003e0005000000130230003a00040000002d0104000
40000000201010009000000320ad30034000100000030b305000f000000320ac20021000
50000003530303030300500040005000500050010000000320ab1001c000600000031303
030303005000500040005000500050010000000320aa0001c00060000003135303030300
5000500040005000500050010000000320a8f001c0006000000323030303030050005000
40005000500050010000000320a7e001c000600000032353030303005000500040005000
500050010000000320a6d001c00060000003330303030300500050004000500050005001
0000000320a5c001c0006000000333530303030050005000400050005000500100000003
20a4b001c000600000034303030303005000500040005000500050010000000320a3a001
c000600000034353030303005000500040005000500050010000000320a2a001c0006000
000353030303030050005000400050005000500050000001402da003e000400000002010
200050000001302da006701050000001402da003e00050000001302dd003e00050000001
402da00a100050000001302dd00a100050000001402da000401050000001302dd0004010
50000001402da006701050000001302dd006701040000002d01050004000000020101001
3000000320adf005c00080000003230303620f0b3ea06000500060005000400050003000
40013000000320adf00bf00080000003230303720f0b3ea0600050006000600030005000
300050013000000320adf002201080000003230303820f0b3ea060006000500060003000
60002000500040000002d010200040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010500040000002d010700050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c010000070000001604fb003a0200000000040000002d010200040000002d010
600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010700050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604fb003a0200000
00007000000fc020000ffffff000000040000002d010900050000000902ffffff0005000
0000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04970033026400a
501040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010500040000002d010900040000002d01070005000000010200000
000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604960032026500a60104000
0002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010500040000002d010900040000002d0107000500000001020000000005000
0000902ffffff00040000002c010000070000001604960032026500a60108000000fa020
0000100000000000000040000002d010b0004000000f001070007000000fc0200009999f
f000000040000002d01070004000000f00109000500000009029999ff00050000000102f
fffff000400000004010d000400000002010200070000001b047100af016a00a90105000
000090200000000040000000201010027000000320a6600b20115000000cfeee4e0f2eae
ee2b320ede0e4f5eee4e6e5ededffed07000500070005000400050006000500030003000
6000500070005000600060007000600060005000600040000002d010200040000002d010
300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002
d010700040000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c010000070000001604960032026500a601040000002d010200040000002d01030004000
0002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d0107000
40000002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604960032026500a60108000000fa0200000100000000000000040000002d010
90004000000f0010b0007000000fc020000993366000000040000002d010b0004000000f
0010700050000000902993366000400000004010d000400000002010200070000001b048
200af017b00a9010500000009020000000004000000020101002a000000320a7700b2011
7000000cde5efeee4e0f2eaeee2b320ede0e4f5eee4e6e5ededff0607000500060006000
600060004000400060006000200030006000500070005000600060008000500060005000
600040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010500040000002d010b00040000002d010900050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604960032026500a60104000
0002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010500040000002d010b00040000002d010900050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604960032026500a60108000000fa020
0000100000000000000040000002d01070004000000f001090007000000fc020000ffffc
c000000040000002d01090004000000f0010b00050000000902ffffcc000400000004010
d000400000002010200070000001b049300af018c00a9010500000009020000000004000
0000201010024000000320a8800b20113000000cef4b3f6b3e9edb320f2f0e0edf1f4e5f
0f2e8e508000700020006000200060005000300030004000600050006000500080005000
60004000500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010500040000002d010900040000002d010700050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604960032026500a
601040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010500040000002d010900040000002d010700050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604fb003a020000000004000
0002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010500040000002d010900040000002d010700050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604fb003a0200000000040000002d010
00004000000f0010900040000002d01020004000000f0010700040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c010000070000001604fb003a0200000000040000002701ffff030000001e00050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102f
fffff000500000009020000000005000000090200000000050000000102ffffff0004000
0002d010000040000002d010600040000002701ffff030000000000

Рис. 2.1. Динаміка доходів бюджету Пашковецької сільської ради за
2006-2008 роки

Далі проаналізуємо структуру податкових надходжень загального фонду
сільського бюджету за звітні роки (табл. 2.4). Як видно із даної
таблиці, план по формуванню дохідної частини бюджету було виконано в
повному обсязі за 2006-2008 рр. В 2006 році варто відмітити
перевиконання сільського бюджету на 99,8% це пояснюється перевищенням
фактичних надходжень над плановими по таких статтях доходів: єдий
податок, місцеві податки і збори та штрафи.

Порівняно з 2007 роком у звітному році виконання дохідної частини
бюджету знизилось на 1,2%. Бюджетні призначення 2006 року були повністю
виконані, окрім фіксованого сільськогосподарського податку – 68%,
відсоток виконання плану по державному миту становив 36 %. Водночас слід
відзначити що в 2008 році фактичне виконання надходжень по державному
миту склало тільки 36,0%.

Таблиця 2.4

Динаміка процесу виконання податкових надходжень загального фонду
бюджету Пашковецької сільської ради за 2006-2008 роки грн.

Доходи2006 рік2007 рік2008 рікПланФактВідсоток

виконанняПланФактВідсоток

виконанняПланФактВідсоток

виконання12345678910Всього
192150383989199,8264750268393101,4484800485869100,2І. Доходи, що
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (кошик
1):935030518326,41790021466119,91755018469105,2Податок з доходів
фізичних осіб72008798122,21200013309110,91755018469105,2Плата за
торговий патент00-3001398466,0900900100,0Єдиний
податок1050198791893,232003663114,510501994189,9Державне
мито1003636,05056112,01003636,0Надходження
штрафів10001805180,523503040129,410001804180,4ІІ. Доходи, що не
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (кошик
2)182800353471193,4246850246927100,0467250467400100,0Плата за землю
(60%)7800747195,881508526104,6104001038099,8Місцеві податки і
збори10001366136,61700144084,71750172398,5Фіксований
сільськогосподарський податок2000135968,014001480105,732003389105,9Інші
надходження800875109,480068185,1200208104,0Офіційні
трансферти171200171200100,0234800234800100,0451700451700100,0

Як можна побачити вище на протязі 2006-2008 років спостерігається чітка
тенденція щодо перевиконання сільського бюджету, яке відповідно
становило 199,8%, 101,4% та 100,2%. Головними факторами, які вплинули на
перевиконання плану даних бюджетних надходжень є: збільшення суб’єктів
підприємницької діяльності, які функціонують на території сільської
ради, ціновий фактор та передання на баланс Пашковецької сільської ради
будинку культури.

Поведемо аналіз видаткової частини бюджету Пашковецької сільської ради.
Результати приведемо у вигляді таблиці.

Таблиця 2.5

Структура видаткової частини бюджету бюджету Пашковецької сільської ради
за 2006-2008 роки грн.

Видатки2006 рік2007 рік2008 рікФактична

cумаПитома вага в загальній сумі видатківФактична

сумаПитома вага в загальній сумі видатківФактична

сумаПитома вага в загальній сумі видатківСоціальний захист та соціальне
забезпечення —25000,9—Освіта 6784235,38182030,313304326,1Культура і
мистецтво—140305,2270755,3Охорона
здоров’я3106616,26008722,27644115,0Державне
управління7758640,411188741,410900921,4Інші
видатки155608,1—16390032,2Всього
видатків192054100,0270324100,0509468100,0

Таким чином, здійснивши аналіз видаткової частини бюджету Пашковецької
сільської ради, можна зробити висновок, що що значну питому вагу у
видатках 2006 року займають видатки на утримання органів влади тобто
апарату органу місцевого самоврядування – 77586 грн. (40,4%) та видатки
на освіту, які представлені сільському бюджеті видатками на дитячий
навчальний заклад — 67842 грн. (35,3%). Відповідно також присутні
видатки на охорону здоров’я (утримання фельдшерсько-акушерського пункту)
– 8,1% та інші видатки, основну частину яких формують видатки на
проведення виборів у місцевих радах. В 2007 році як бачимо з’явилися
видатки по культурі та мистецтву, які представлені КФК 110204 «Будинок
культури», який був переданий із районного бюджету на баланс сільської
ради, також наявні видатки по соціальному захисту, які представлені
соціальною допомогою.

picscalex930100090000038641000009001610000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100641c0000000003000000002000005c3100005c510000010000006
c000000110000001200000061020000260100000000000000000000733c0000aa1e00002
0454d46000001005c510000ad04000005000000000000000000000000000000000500002
003000040010000c800000000000000000000000000000000e20400400d0300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c0000000
f000080260000001c0000000100000000000000000000000000000000000000250000000
c00000001000000250000000c00000005000080250000000c00000007000080250000000
c00000000000080220000000c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002
100000008000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c00000000000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080220000000c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002
100000008000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c00000000000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
5000080250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000006b0200003a01000052000000700100000
2000000f3ffffff00000000000000000000000090010000000000cc00000000410072006
90061006c002000430079007200000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000001300120000001496ab00c
8db130046b50030eadd1300c8db13001696ab001f000000000000000d00000021b50030e
add1300c8db13001496ab002000000064dd130037fc0030eadd1300090000001496ab002
00000007af50030e8dd13001496ab0020000000d8de1300e8df130096f60030000000000
000000070df130000000000d98b367e88103c7e0f01000048dc1300ac8d377e8b8d377e4
700000070df13000000000080000000010000000000000018dc130047000000000000000
000000000000000ffffffffeac2013000000000000000004700000000000000bd0f0ada0
000000000000000bd0f0ada810d01f61496ab00f3ffffff0000000064760008000000002
50000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006
b0200003a010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000005000080250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006b0200003
a01000027000000180000000300000000000000c0c0c00000000000250000000c0000000
3000000250000000c00000008000080280000000c00000001000000180000000c000000c
0c0c000190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000005600000030000000450000001a000000ae0100000c0100000500000045001a00a
e011a00ae010c0145000c0145001a00260000001c0000000100000000000000000000000
000000000000000250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000c0000000
1000000190000000c00000000000000180000000c000000c0c0c0001e000000180000004
500000016000000ae010000100100001d00000018000000b901000024000000620200000
20100001b0000001000000045000000f1000000190000000c000000ffffff00140000000
c0000000d000000120000000c000000020000003600000010000000ae010000f10000001
b0000001000000045000000d60000003600000010000000ae010000d60000001b0000001
000000045000000bb0000003600000010000000ae010000bb0000001b000000100000004
5000000a00000003600000010000000ae010000a00000001b00000010000000450000008
60000003600000010000000ae010000860000001b00000010000000450000006b0000003
600000010000000ae0100006b0000001b000000100000004500000050000000360000001
0000000ae010000500000001b0000001000000045000000350000003600000010000000a
e010000350000001b00000010000000450000001a0000003600000010000000ae0100001
a000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000c0c0c0001e0000001800000000000000000000006b0200003a0100001
d00000018000000b9010000240000006202000002010000260000001c000000040000000
0000000010000000000000080808000250000000c00000004000000280000000c0000000
10000001b00000010000000450000001a000000140000000c0000000d000000120000000
c000000020000003600000010000000ae0100001a0000003600000010000000ae0100000
c0100003600000010000000450000000c0100003600000010000000450000001a0000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000c0c0c0001e0000001800000000000000000000006b0200003a010000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
3000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000c
0c0c0001e0000001800000005000000050000006602000035010000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000c0c0c0001
e00000018000000450000001a000000af0100000c010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000c0c0c0001e0000001
80000004500000018000000b00100000c010000260000001c00000001000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c000000040000002
70000001800000004000000000000009999ff0000000000250000000c000000040000002
80000000c00000003000000180000000c0000009999ff00140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000005600000030000000c900000009010000d90000000b0100000
5000000c9000901d9000901d9000c01c9000c01c90009012700000018000000030000000
00000009933660000000000250000000c00000003000000280000000c000000040000001
80000000c00000099336600560000003000000061000000b1000000710000000b0100000
50000006100b1007100b10071000c0161000c016100b1005600000030000000d90000009
e000000e90000000b01000005000000d9009e00e9009e00e9000c01d9000c01d9009e005
6000000300000005201000059000000620100000b0100000500000052015900620159006
2010c0152010c015201590027000000180000000400000000000000ffffcc00000000002
50000000c00000004000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffcc005
600000030000000e9000000f9000000fa0000000b01000005000000e900f900fa00f900f
a000c01e9000c01e900f900560000003000000062010000e8000000720100000b0100000
50000006201e8007201e80072010c0162010c016201e8002700000018000000030000000
0000000ccffff0000000000250000000c00000003000000280000000c000000040000001
80000000c000000ccffff00560000003000000081000000e2000000910000000b0100000
50000008100e2009100e20091000c0181000c018100e2005600000030000000fa000000b
b0000000a0100000b01000005000000fa00bb000a01bb000a010c01fa000c01fa00bb005
60000003000000072010000a5000000820100000b010000050000007201a5008201a5008
2010c0172010c017201a5002700000018000000040000000000000066006600000000002
50000000c00000004000000280000000c00000003000000180000000c000000660066005
60000003000000091000000a4000000a10000000b010000050000009100a400a100a400a
1000c0191000c019100a40056000000300000000a010000760000001a0100000b0100000
50000000a0176001a0176001a010c010a010c010a0176005600000030000000820100007
9000000920100000b01000005000000820179009201790092010c0182010c01820179002
7000000180000000300000000000000ff80800000000000250000000c000000030000002
80000000c00000004000000180000000c000000ff8080005600000030000000a1000000f
7000000b10000000b01000005000000a100f700b100f700b1000c01a1000c01a100f7005
6000000300000009201000030000000a20100000b0100000500000092013000a2013000a
2010c0192010c0192013000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000ff8080001e00000018000000450000001a000000a
f0100000c010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000ff8080001e0000001800000000000000000000006b0200003
a010000260000001c0000000400000000000000000000000000000000000000250000000
c00000004000000280000000c000000010000001b00000010000000450000001a0000001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000003600000010000000450000000
c0100001b00000010000000410000000c0100003600000010000000450000000c0100001
b0000001000000041000000f1000000360000001000000045000000f10000001b0000001
000000041000000d6000000360000001000000045000000d60000001b000000100000004
1000000bb000000360000001000000045000000bb0000001b0000001000000041000000a
0000000360000001000000045000000a00000001b0000001000000041000000860000003
60000001000000045000000860000001b00000010000000410000006b000000360000001
0000000450000006b0000001b00000010000000410000005000000036000000100000004
5000000500000001b0000001000000041000000350000003600000010000000450000003
50000001b00000010000000410000001a0000003600000010000000450000001a0000001
b00000010000000450000000c0100003600000010000000ae0100000c0100001b0000001
000000045000000100100003600000010000000450000000c0100001b00000010000000b
d000000100100003600000010000000bd0000000c0100001b00000010000000360100001
00100003600000010000000360100000c0100001b00000010000000ae010000100100003
600000010000000ae0100000c010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000ff8080001e00000018000000000000000
00000006b0200003a010000250000000c0000000d000080250000000c000000020000002
50000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ff8080001e0000001
800000054000000f30000005f0000000a010000180000000c00000000000000190000000
c000000c0c0c000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000005
400000056000000f60000005c00000005010000010000000000c8410000c84156000000f
6000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003
000000007000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
3000000250000000c00000004000000190000000c000000c0c0c000180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000006b0200003a010000250000000c0000000
d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000c0c0c0001
80000000c000000000000001e00000018000000c1000000f0000000e1000000070100001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000064000000c3000000f
3000000de00000002010000010000000000c8410000c841c3000000f3000000040000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003500300030000
7000000070000000700000007000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000c0c0c0001
80000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006b0200003a0100002
50000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000
c000000c0c0c000180000000c000000000000001e0000001800000045010000f30000005
00100000a010000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000005
400000047010000f60000004d01000005010000010000000000c8410000c84147010000f
6000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003
000000007000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
3000000250000000c00000004000000190000000c000000c0c0c000180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000006b0200003a010000250000000c0000000
d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000c0c0c0001
80000000c000000000000001e0000001800000056000000980000007d000000af0000001
40000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000006c000000580000009
b0000007a000000aa000000010000000000c8410000c841580000009b000000050000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5800000036003700380034003
20000000700000007000000070000000700000007000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000
c000000c0c0c000180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006
b0200003a010000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000c0000000
4000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e00000018000000c
e00000085000000f50000009c000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
1000000540000006c000000d000000088000000f200000097000000010000000000c8410
000c841d000000088000000050000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff58000000380031003800320030000000070000000700000007000000070000000
7000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000006b0200003a010000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c000000020000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000c0c0c000180000000
c000000000000001e0000001800000043010000400000007101000057000000140000000
c0000000d000000120000000c00000001000000540000007000000045010000430000006
e01000052000000010000000000c8410000c8414501000043000000060000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff580000003100330033003000340033000
70000000700000007000000070000000700000007000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000
c000000c0c0c000180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006
b0200003a010000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000c0000000
4000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e000000180000007
4000000f30000007f0000000a0100001610000026060f002220574d46430100000000000
10000000000000003000000002000005c1100005c510000140000000c0000000d0000001
20000000c00000001000000540000005400000076000000f60000007c000000050100000
10000000000c8410000c84176000000f6000000010000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff500000003000000007000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000
c000000c0c0c000180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006
b0200003a010000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000c0000000
4000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e00000018000000d
e000000e000000005010000f7000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
1000000540000006c000000e0000000e300000002010000f2000000010000000000c8410
000c841e0000000e3000000050000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff58000000310034003000330030000000070000000700000007000000070000000
7000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000006b0200003a010000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c000000020000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000c0c0c000180000000
c000000000000001e0000001800000057010000cf0000007e010000e6000000140000000
c0000000d000000120000000c00000001000000540000006c00000059010000d20000007
b010000e1000000010000000000c8410000c84159010000d2000000050000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff580000003200370030003700350000000
700000007000000070000000700000007000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000c
0c0c000180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006b0200003
a010000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000c000000040000001
90000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e0000001800000076000000c
90000009d000000e0000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
40000006c00000078000000cc0000009a000000db000000010000000000c8410000c8417
8000000cc000000050000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
800000033003100300036003600000007000000070000000700000007000000070000002
50000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000
c00000004000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e0000001
800000000000000000000006b0200003a010000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
3000000250000000c00000004000000190000000c000000c0c0c000180000000c0000000
00000001e00000018000000ef000000a200000016010000b9000000140000000c0000000
d000000120000000c00000001000000540000006c000000f1000000a500000013010000b
4000000010000000000c8410000c841f1000000a5000000050000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff58000000360030003000380037000000070000000
7000000070000000700000007000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000c0c0c0001
80000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006b0200003a0100002
50000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000
c000000c0c0c000180000000c000000000000001e00000018000000670100008c0000008
e010000a3000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000006
c000000690100008f0000008b0100009e000000010000000000c8410000c841690100008
f000000050000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff580000003
700360034003400310000000700000007000000070000000700000007000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000c0000000
4000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000006b0200003a010000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001
e00000018000000860000008b000000ad000000a2000000140000000c0000000d0000001
20000000c00000001000000540000006c000000880000008e000000aa0000009d0000000
10000000000c8410000c841880000008e000000050000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5800000037003700350038003600000007000000070000000
70000000700000007000000250000000c0000000d000080250000000c000000020000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000c0c0c000180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000006b0200003a010000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000c
0c0c000180000000c000000000000001e00000018000000fb0000005d000000290100007
4000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000070000000f
d00000060000000260100006f000000010000000000c8410000c841fd000000600000000
60000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000310031003
100380038003700070000000700000007000000070000000700000007000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000c0000000
4000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000006b0200003a010000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001
e000000180000007301000060000000a101000077000000140000000c0000000d0000001
20000000c00000001000000540000007000000075010000630000009e010000720000000
10000000000c8410000c8417501000063000000060000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5800000031003000390030003000390007000000070000000
7000000070000000700000007000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000c0c0c0001
80000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006b0200003a0100002
50000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000
c000000c0c0c000180000000c000000000000001e0000001800000096000000de000000b
d000000f5000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000006
c00000098000000e1000000ba000000f0000000010000000000c8410000c84198000000e
1000000050000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff580000003
100350035003600300000000700000007000000070000000700000007000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000c0000000
4000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000006b0200003a010000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001
e000000180000001d010000f3000000280100000a010000140000000c0000000d0000001
20000000c0000000100000054000000540000001f010000f600000025010000050100000
10000000000c8410000c8411f010000f6000000010000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff500000003000000007000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000
c000000c0c0c000180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006
b0200003a010000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000c0000000
4000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e000000180000008
301000017000000b10100002e000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
10000005400000070000000850100001a000000ae01000029000000010000000000c8410
000c841850100001a000000060000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff58000000310036003300390030003000070000000700000007000000070000000
700000007000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
3000000250000000c00000004000000190000000c000000c0c0c000180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000006b0200003a010000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000006b0200003a010000190000000c000000ffffff001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000054000000340000000
40100003a00000013010000010000000000c8410000c8413400000004010000010000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000030000000070000005
40000006c00000018000000e90000003a000000f8000000010000000000c8410000c8411
8000000e9000000050000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
800000032003000300030003000000007000000070000000700000007000000070000005
40000006c00000018000000ce0000003a000000dd000000010000000000c8410000c8411
8000000ce000000050000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
800000034003000300030003000000007000000070000000700000007000000070000005
40000006c00000018000000b30000003a000000c2000000010000000000c8410000c8411
8000000b3000000050000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
800000036003000300030003000000007000000070000000700000007000000070000005
40000006c00000018000000980000003a000000a7000000010000000000c8410000c8411
800000098000000050000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
800000038003000300030003000000007000000070000000700000007000000070000005
400000070000000110000007e0000003a0000008d000000010000000000c8410000c8411
10000007e000000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
800000031003000300030003000300007000000070000000700000007000000070000000
7000000540000007000000011000000630000003a00000072000000010000000000c8410
000c8411100000063000000060000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff58000000310032003000300030003000070000000700000007000000070000000
700000007000000540000007000000011000000480000003a00000057000000010000000
000c8410000c8411100000048000000060000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff580000003100340030003000300030000700000007000000070000000
700000007000000070000005400000070000000110000002d0000003a0000003c0000000
10000000000c8410000c841110000002d000000060000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5800000031003600300030003000300007000000070000000
7000000070000000700000007000000540000007000000011000000120000003a0000002
1000000010000000000c8410000c8411100000012000000060000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff58000000310038003000300030003000070000000
700000007000000070000000700000007000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000c0000000
4000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000006b0200003a010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000006b0200003a010000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
40000007c00000069000000170100009800000026010000010000000000c8410000c8416
900000017010000080000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
c00000032003000300036002000400456043a04070000000700000007000000070000000
4000000070000000300000006000000540000007c000000e200000017010000110100002
6010000010000000000c8410000c841e200000017010000080000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff5c00000032003000300037002000400456043a040
700000007000000070000000700000004000000070000000300000006000000540000007
c0000005a010000170100008901000026010000010000000000c8410000c8415a0100001
7010000080000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c0000003
2003000300038002000400456043a0407000000070000000700000007000000040000000
70000000300000006000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006
b0200003a01000027000000180000000100000000000000ffffff0000000000250000000
c00000001000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffff00190000000
c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
8000000b9010000240000006102000002010000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000250000000c0000000
4000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e00000018000000b
a010000250000006102000001010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000001000000250000000c000000040000001
90000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e00000018000000ba0100002
50000006102000001010000260000001c000000030000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000003000000280000000c0000000400000027000000180000000
4000000000000009999ff0000000000250000000c00000004000000280000000c0000000
1000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff00140000000c0000000
d00000012000000c408000026060f007e11574d464301000000000001000000000000000
30000005c110000000000005c5100000c000000020000002b00000018000000be0100002
c000000c501000033000000180000000c00000000000000120000000c000000010000005
4000000c4000000c9010000270000004702000036000000010000000000c8410000c841c
901000027000000140000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff7
400000021043e044604560430043b044c043d04380439042000370430044504380441044
204200042043004090000000700000007000000030000000700000007000000070000000
700000007000000070000000400000006000000070000000700000007000000070000000
500000004000000050000000700000054000000d8000000c9010000370000005d0200004
6000000010000000000c8410000c841c901000037000000170000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff7c00000041043e044604560430043b044c043d043
5042000370430043104350437043f043504470435043d043d044f0420000000070000000
700000007000000030000000700000007000000070000000700000007000000040000000
600000007000000070000000700000006000000070000000700000007000000070000000
7000000070000000700000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000004000000250000000c000000030000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000ba0100002
50000006102000001010000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000004000000250000000c00000003000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000ba010000250000006
102000001010000260000001c00000001000000000000000100000000000000000000002
50000000c00000001000000280000000c000000030000002700000018000000030000000
00000009933660000000000250000000c00000003000000280000000c000000040000001
80000000c00000099336600140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b00000018000000be01000051000000c501000058000000180000000c000000000000001
20000000c000000010000005400000078000000c90100004c000000f30100005b0000000
10000000000c8410000c841c90100004c000000070000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5c0000001e0441043204560442043004200000000a0000000
70000000700000003000000050000000700000004000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000ba010000250000006102000001010000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000b
a010000250000006102000001010000260000001c0000000400000000000000010000000
000000000000000250000000c00000004000000280000000c00000001000000270000001
80000000100000000000000ffffcc0000000000250000000c00000001000000280000000
c00000003000000180000000c000000ffffcc00140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b00000018000000be01000076000000c50100007d000000180000000
c00000000000000120000000c0000000100000054000000c4000000c9010000710000004
702000080000000010000000000c8410000c841c901000071000000140000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff740000001a0443043b044c04420443044
00430042000560420003c0438044104420435044604420432043e0408000000070000000
700000007000000050000000700000007000000070000000400000003000000040000000
900000007000000070000000500000007000000070000000500000007000000070000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e00000018000000ba010000250000006102000001010000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e00000018000000ba010000250000006102000001010000260000001c0000000
300000000000000010000000000000000000000250000000c00000003000000280000000
c0000000400000027000000180000000400000000000000ccffff0000000000250000000
c00000004000000280000000c00000001000000180000000c000000ccffff00140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000be0100009b000000c
5010000a2000000180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000a
c000000c90100009600000034020000a5000000010000000000c8410000c841c90100009
6000000100000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6c0000001
e0445043e0440043e043d0430042000370434043e0440043e04320419204f040a0000000
700000007000000070000000700000007000000070000000400000006000000080000000
70000000700000007000000070000000300000007000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000004000000250000000
c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000ba010000250000006102000001010000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000004000000250000000c0000000
3000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000b
a010000250000006102000001010000260000001c0000000100000000000000010000000
000000000000000250000000c00000001000000280000000c00000003000000270000001
800000003000000000000006600660000000000250000000c00000003000000280000000
c00000004000000180000000c00000066006600140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b00000018000000be010000c0000000c5010000c7000000180000000
c00000000000000120000000c0000000100000054000000c0000000c9010000bb0000004
a020000ca000000010000000000c8410000c841c9010000bb000000130000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff740000001404350440043604300432043
d043504200043043f044004300432043b0456043d043d044f04000009000000070000000
700000009000000070000000700000007000000070000000400000007000000070000000
700000007000000070000000700000003000000070000000700000007000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e00000018000000ba010000250000006102000001010000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000ba010000250000006102000001010000260000001c000000040000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000004000000280000000c0000000
100000027000000180000000100000000000000ff80800000000000250000000c0000000
1000000280000000c00000003000000180000000c000000ff808000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002b00000018000000be010000e5000000c5010000e
c000000180000000c00000000000000120000000c000000010000005400000094000000c
9010000e000000013020000ef000000010000000000c8410000c841c9010000e00000000
c0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6400000006043d044
80456042000320438043404300442043a04380403000000070000000b000000030000000
400000007000000070000000800000007000000050000000600000007000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e00000018000000ba010000250000006102000001010000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000010000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000006b0200003a010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
800000000000000000000006b0200003a010000250000000c00000004000080280000000
c00000001000000250000000c00000007000080280000000c00000004000000250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006b0200003
a010000220000000c000000ffffffff0900000010000000733c0000aa1e0000210000000
8000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000180000000c00000000000000190000000c000000f
fffff00250000000c00000004000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0
0000080000000800000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b0
24000000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c02fb00ef010500000009020000000005000
0000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701f
fff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000
902000000000400000004010d0008000000fa0200000000000000000000040000002d010
00007000000fc020100000000000000040000002d01010008000000fa020000000000000
0000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d01030004000
0002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff0
30000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e000
40000002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c010000070000001604fb00ef01000000001c000000fb02f6ff0000000000009
001000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000
00000000000040000002d010400040000002d010200040000002d0103001c000000fb020
d00060000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000
000000000000000000000000000040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604fb00ef0100000000040000002d010
200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c010000070000001604fb00ef010000000007000000fc020000c0c0c
0000000040000002d01060008000000fa02050000000000ffffff00040000002d0107000
4000000f0010000050000000902c0c0c000050000000102000000000400000004010d000
4000000020102000e0000002403050037001500580115005801d6003700d600370015000
8000000fa0200000000000000000000040000002d010000040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000
0002d010600040000002d01000005000000010200000000050000000902c0c0c00004000
0002c010000070000001604da00580112003700040000002c010000070000001604da005
80112003700050000001402c1003700050000000102ffffff000400000004010d0004000
00002010200050000001302c1005801050000001402ab003700050000001302ab0058010
500000014029600370005000000130296005801050000001402800037000500000013028
00058010500000014026b0037000500000013026b0058010500000014025600370005000
00013025600580105000000140240003700050000001302400058010500000014022a003
7000500000013022a0058010500000014021500370005000000130215005801040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010600040000002d010000050000000102ffffff00050000000
902c0c0c000040000002c010000070000001604fb00ef0100000000040000002c0100000
70000001604fb00ef0100000000070000001504ce00e8011d00610108000000fa0200000
100000080808000040000002d01080004000000f00100000500000014021500370004000
00004010d00040000000201020005000000130215005801050000001302d600580105000
0001302d600370005000000130215003700040000002d010200040000002d01030004000
0002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0106000
40000002d010800050000000102ffffff00050000000902c0c0c000040000002c0100000
70000001604fb00ef0100000000040000002d010200040000002d010300040000002d010
500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002
d010800050000000102ffffff00050000000902c0c0c000040000002c010000070000001
604f700eb0104000400040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d0108000
50000000102ffffff00050000000902c0c0c000040000002c010000070000001604d6005
90115003700040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701f
fff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010800050000000
102ffffff00050000000902c0c0c000040000002c010000070000001604d6005a0113003
70008000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f001080007000
000fc0200009999ff000000040000002d01080004000000f00106000500000009029999f
f000400000004010d0004000000020102000e00000024030500a100d400ae00d400ae00d
600a100d600a100d40007000000fc020000993366000000040000002d01060004000000f
0010800050000000902993366000e000000240305004e008e005a008e005a00d6004e00d
6004e008e000e00000024030500ae007e00ba007e00ba00d600ae00d600ae007e000e000
000240305000e0147001b0147001b01d6000e01d6000e01470007000000fc020000ffffc
c000000040000002d01080004000000f0010600050000000902ffffcc000e00000024030
500ba00c700c800c700c800d600ba00d600ba00c7000e000000240305001b01ba002801b
a002801d6001b01d6001b01ba0007000000fc020000ccffff000000040000002d0106000
4000000f0010800050000000902ccffff000e000000240305006700b5007400b5007400d
6006700d6006700b5000e00000024030500c8009600d5009600d500d600c800d600c8009
6000e0000002403050028018400350184003501d6002801d6002801840007000000fc020
000660066000000040000002d01080004000000f0010600050000000902660066000e000
0002403050074008300810083008100d6007400d600740083000e00000024030500d5005
e00e2005e00e200d600d500d600d5005e000e0000002403050035016100420161004201d
6003501d6003501610007000000fc020000ff8080000000040000002d01060004000000f
0010800050000000902ff8080000e000000240305008100c6008e00c6008e00d6008100d
6008100c6000e00000024030500420126004e0126004e01d6004201d6004201260004000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010600040000002d010000050000000102ffffff0005000
0000902ff808000040000002c010000070000001604d600590115003700040000002d010
200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010600040000002d010000050000000102ffffff00050000000902f
f808000040000002c010000070000001604fb00ef010000000008000000fa02000000000
00000000000040000002d01080004000000f001000005000000140215003700040000000
4010d000400000002010200050000001302d6003700050000001402d6003400050000001
302d6003700050000001402c1003400050000001302c1003700050000001402ab0034000
50000001302ab00370005000000140296003400050000001302960037000500000014028
0003400050000001302800037000500000014026b0034000500000013026b00370005000
000140256003400050000001302560037000500000014024000340005000000130240003
7000500000014022a0034000500000013022a00370005000000140215003400050000001
30215003700050000001402d6003700050000001302d6005801050000001402da0037000
50000001302d6003700050000001402da009700050000001302d6009700050000001402d
a00f800050000001302d600f800050000001402da005801050000001302d600580104000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010600040000002d010800050000000102ffffff0005000
0000902ff808000040000002c010000070000001604fb00ef0100000000040000002d010
500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010600040000002d010800050000000102ffffff00050000000902ff8080000
40000002c010000070000001604d5004c00c200430005000000090200000000050000000
102c0c0c0000400000004010d00040000000201010009000000320ac5004500010000003
0b30500040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d0103000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
600040000002d010800050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010
000070000001604fb00ef0100000000040000002d010500040000002d010400040000002
d010500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010
800050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604d
200b400c0009a000400000004010d0004000000020101000d000000320ac2009c0004000
000323530300600050006000500040000002d010500040000002d010400040000002d010
200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010600040000002d010800050000000102c0c0c0000500000009020
0000000040000002c010000070000001604fb00ef0100000000040000002d01050004000
0002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010600040000002d010800050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002
c010000070000001604d5000d01c20004010400000004010d00040000000201010009000
000320ac50006010100000030b30500040000002d010500040000002d010400040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010600040000002d010800050000000102c0c0c000050000000
90200000000040000002c010000070000001604fb00ef0100000000040000002d0105000
40000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000
0002d010600040000002d010800050000000102c0c0c0000500000009020000000004000
0002c0100000700000016048c0064007a0045000400000004010d0004000000020101000
f000000320a7c004600050000003637383432e006000600050006000500040000002d010
500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d0108000
50000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604fb00e
f0100000000040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010
400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010800050000000102c0c0c
00005000000090200000000040000002c0100000700000016047d00c4006a00a50004000
00004010d0004000000020101000f000000320a6d00a600050000003831383230e006000
600050006000500040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000
0002d010600040000002d010800050000000102c0c0c0000500000009020000000004000
0002c010000070000001604fb00ef0100000000040000002d010500040000002d0104000
40000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01060004000
0002d010800050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c01000007000
000160446002701330002010400000004010d00040000000201010010000000320a36000
40106000000313333303433060005000600050006000600040000002d010500040000002
d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010800050000000102c
0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604fb00ef01000000000
40000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010600040000002d010800050000000102c0c0c000050000000
90200000000040000002c010000070000001604d5006600c2005d000400000004010d000
40000000201010009000000320ac5005e000100000030b30600040000002d01050004000
0002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701f
fff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010800050000000
102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604fb00ef0100000
000040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d01040004000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010600040000002d010800050000000102c0c0c00005000
000090200000000040000002c010000070000001604c600d100b300b2000400000004010
d0004000000020101000f000000320ab600b300050000003134303330330600050006000
6000500040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d0103000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
600040000002d010800050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010
000070000001604fb00ef0100000000040000002d010500040000002d010400040000002
d010500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010
800050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604b
8003201a60012010400000004010d0004000000020101000f000000320aa800140105000
00032373037353306000500060005000600040000002d010500040000002d01040004000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010600040000002d010800050000000102c0c0c00005000
000090200000000040000002c010000070000001604fb00ef0100000000040000002d010
500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010600040000002d010800050000000102c0c0c000050000000902000000000
40000002c010000070000001604b3007e00a1005e000400000004010d000400000002010
1000f000000320aa30060000500000033313036363306000500060005000600040000002
d010500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010
800050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604f
b00ef0100000000040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002
d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010800050000000102c
0c0c00005000000090200000000040000002c0100000700000016049400de008200bf000
400000004010d0004000000020101000f000000320a8400c100050000003630303837330
5000600060005000600040000002d010500040000002d010400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010600040000002d010800050000000102c0c0c000050000000902000000000
40000002c010000070000001604fb00ef0100000000040000002d010500040000002d010
400040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d01030004000
0002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0106000
40000002d010800050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c0100000
7000000160482003e0170001f010400000004010d0004000000020101000f000000320a7
20021010500000037363434313305000600060005000600040000002d010500040000002
d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010800050000000102c
0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604fb00ef01000000000
40000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010600040000002d010800050000000102c0c0c000050000000
90200000000040000002c01000007000000160482008a006f006b000400000004010d000
4000000020101000f000000320a72006d000500000037373538363305000600060005000
600040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d01030004000
0002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0106000
40000002d010800050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c0100000
70000001604fb00ef0100000000040000002d010500040000002d010400040000002d010
500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d0108000
50000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c0100000700000016045d00e
e004a00c9000400000004010d00040000000201010010000000320a4d00ca00060000003
13131383837060006000500060005000600040000002d010500040000002d01040004000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010600040000002d010800050000000102c0c0c00005000
000090200000000040000002c010000070000001604fb00ef0100000000040000002d010
500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010600040000002d010800050000000102c0c0c000050000000902000000000
40000002c0100000700000016045f004e014d0029010400000004010d000400000002010
10010000000320a4f002a010600000031303930303906000600050006000500060004000
0002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010
500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002
d010800050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001
604fb00ef0100000000040000002d010500040000002d010400040000002d01050004000
0002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701f
fff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010800050000000
102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604c4009700b2007
8000400000004010d0004000000020101000f000000320ab4007a0005000000313535363
03905000600050006000600040000002d010500040000002d010400040000002d0102000
40000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010600040000002d010800050000000102c0c0c00005000000090200000
000040000002c010000070000001604fb00ef0100000000040000002d010500040000002
d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d0103000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
600040000002d010800050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010
000070000001604d500ed00c200e4000400000004010d000400000002010100090000003
20ac500e6000100000030b30500040000002d010500040000002d010400040000002d010
200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010600040000002d010800050000000102c0c0c0000500000009020
0000000040000002c010000070000001604fb00ef0100000000040000002d01050004000
0002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010600040000002d010800050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002
c01000007000000160425005a01120036010400000004010d00040000000201010010000
000320a1500370106000000313633393030060005000600060005000600040000002d010
500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d0108000
50000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604fb00e
f0100000000040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701f
fff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010800050000000
102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604fb00ef0100000
000050000000102ffffff000400000004010d00040000000201010009000000320ad0002
a000100000030b305000f000000320aba001300050000003230303030300600050006000
60005000f000000320aa500130005000000343030303030060005000600060005000f000
000320a8f00130005000000363030303030060005000600060005000f000000320a7a001
300050000003830303030300600050006000600050010000000320a65000e00060000003
1303030303005000600050006000600050010000000320a4f000e0006000000313230303
03005000600050006000600050010000000320a3a000e000600000031343030303005000
600050006000600050010000000320a24000e00060000003136303030300500060005000
6000600050010000000320a0e000e0006000000313830303030050006000500060006000
500040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010800050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604fb00ef010000000004000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010600040000002d010800050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604fb00ef01000000000400000004010
d00040000000201010013000000320adf005400080000003230303620f0b3ea060005000
6000500040005000300040013000000320adf00b500080000003230303720f0b3ea05000
60006000500030006000200050013000000320adf001501080000003230303820f0b3ea0
5000600060005000300060002000500040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01060004000
0002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604fb00ef010000000007000000fc020000ffffff000000040000002d01000004000
000f0010600050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d0004000
00002010200070000001b04cf00e8011d006101040000002d010200040000002d0103000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
000040000002d01080005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010
000070000001604ce00e7011e006201040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01000004000
0002d01080005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c01000007000
0001604ce00e7011e00620108000000fa0200000100000000000000040000002d0106000
4000000f001080007000000fc0200009999ff000000040000002d01080004000000f0010
0000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010
200070000001b042a006b012300650105000000090200000000040000000201010025000
000320a1f006e0114000000d1eef6b3e0ebfcede8e920e7e0f5e8f1f220f2e0070005000
600020006000600050006000500060003000500060005000600050004000400040005002
a000000320a2c006e0117000000f1eef6b3e0ebfcede520e7e0e1e5e7efe5f7e5ededff2
003050006000500030005000600060005000600030005000500060006000400060006000
50006000500060006000300040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010800040000002d010
600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c
e00e7011e006201040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002
701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010800040000002d01060005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ce00e7011
e00620108000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f00106000
7000000fc020000993366000000040000002d01060004000000f00108000500000009029
93366000400000004010d000400000002010200070000001b0447006b014100650105000
000090200000000040000000201010012000000320a3d006e0107000000cef1e2b3f2e02
0ea0800050006000200040006000300040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01060004000
0002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604ce00e7011e006201040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010
000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c
e00e7011e00620108000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f
001000007000000fc020000ffffcc000000040000002d01000004000000f001060005000
0000902ffffcc000400000004010d000400000002010200070000001b0465006b015e006
50105000000090200000000040000000201010025000000320a5a006e0114000000caf3e
bfcf2f3f0e020b320ece8f1f2e5f6f2e2ee0600060005000600040005000600060003000
2000300080005000600040005000600040006000500040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010000040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c010000070000001604ce00e7011e006201040000002d010200040000002d01030004000
0002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0100000
40000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604ce00e7011e00620108000000fa0200000100000000000000040000002d010
60004000000f001080007000000fc020000ccffff000000040000002d01080004000000f
0010000050000000902ccffff000400000004010d000400000002010200070000001b048
3006b017c0065010500000009020000000004000000020101001f000000320a78006e011
0000000cef5eef0eeede020e7e4eef0eee292ff080005000600050006000600050003000
5000700050006000500060002000600040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01080004000
0002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604ce00e7011e006201040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010800040000002d010
600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c
e00e7011e00620108000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f
001060007000000fc020000660066000000040000002d01060004000000f001080005000
0000902660066000400000004010d000400000002010200070000001b04a0006b019a006
50105000000090200000000040000000201010024000000320a96006e0113000000c4e5f
0e6e0e2ede520f3eff0e0e2ebb3ededffee0700050006000700060005000600060003000
500060006000500060005000300050006000600040000002d010200040000002d0103000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
600040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604ce00e7011e006201040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01060004000
0002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604ce00e7011e00620108000000fa0200000100000000000000040000002d0108000
4000000f001000007000000fc020000ff8080000000040000002d01000004000000f0010
600050000000902ff8080000400000004010d000400000002010200070000001b04be006
b01b700650105000000090200000000040000000201010019000000320ab3006e010c000
000b2edf8b320e2e8e4e0f2eae8020006000800030003000600050007000500040005000
600040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010800050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604ce00e7011e00620104000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010000040000002d010800050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604fb00ef0100000000040000002d010
200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010000040000002d010800050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c010000070000001604fb00ef010000000007000000fc02000000000
0000000040000002d01060004000000f0010000040000002d01020004000000f00108000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604fb00ef0100000000040000002701ffff0
30000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff03000
0001e00050000000102ffffff00050000000902000000000500000009020000000005000
0000102ffffff00040000002d010600040000002d010500040000002701ffff030000000
000

Рис. 2.2. Динаміка видаткової частини бюджету Пашковецької сільської
ради за 2006-2008 роки

Найбільшу абсолютну та відносну величину в 2008 році формують знову ж
таки видатки на державне управління, освіту та охорону здоров’я. В 2008
році спостерігається значне збільшення видатків на 239114 грн. або на
88,5 %. Дане зростання насамперед пов’язане із збільшенням інших
видатків, які включають в себе видатки на ліквідацію наслідків
стихійного лиха та ремонт доріг, внаслідок повені в липні-серпні 2008
року. Для ліквідації збитків було використано 163900 грн. Інші видатки
становили найбільшу питому вагу 32,2%, видатки на освіту та державне
управління відповідно 26,1% та 21,4%. Також слід відзначити про суттєве
збільшення видатків на охорону здоров’я 76441 грн. в 2008 році проти
31066 грн. в 2006 році, це пояснюється тим, що на базі
фельдшерсько-акушерського пункту було утворено амбулаторію сімейної
практики та медицини. Отже, як наслідок і збільшилося фінансування.

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ПО ВИКОНАННЮ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

3.1 Зарубіжний досвід ведення бухгалтерського обліку по виконанню
сільського бюджету

Досвід європейських країн свідчить про існування різних поглядів на
процес обліку та виконання сільських, селищних бюджетів, проте всі вони
мають єдиний напрямок та ідеологічні принципи. Оскільки головною метою
діяльності органів самоврядування є підвищення рівня добробуту людей за
рахунок забезпечення доступності та поліпшення надання соціальних та
адміністративних послуг, створення умов для сталого розвитку територій.
На жаль, вітчизняні вчені та науковці, які займаються дослідженням
проблематики місцевих фінансів, в тому числі сільських бюджетів,
приділяють незначну увагу даному процесу. Аналіз здійснюють переважно в
межах проектів технічної допомоги, урядових експертних груп.

У нинішніх умовах можна виокремити два основні напрямки, які потрібно
вивчати для провадження реформ у фінансовій сфері органів місцевого
самоврядування. Насамперед це політика зміцнення дохідної бази бюджетів
місцевого самоврядування та політика здійснення заходів з оптимізації
видаткових повноважень, які мають провадити з відповідного рівня
бюджету.

Для країн європейської спільноти, куди ми прагнемо ввійти не бідними
родичами, а повноправними партнерами, досконалість управління, чіткий
розподіл повноважень і фінансів між центром і територіями, баланс
взаємоповаги і взаємоконтролю між структурами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування – це аксіоми, на яких тримається
держава і добробут її населення.

Одна з докорінних проблем вітчизняної конституційної реформи – пошук
найоптимальнішої моделі територіальної організації влади, а відтак – і
утвердження нової ролі місцевого самоврядування – особливої форми
управління, в якій органічно поєднуються інтереси держави і громади
[17].

Будь-які законодавчі зміни ми зустрічаємо критикою, часто не
замислюючись над причинами небажання щось змінювати. Водночас заздримо
сусідам, – полякам, угорцям, прибалтійцям, які рішуче взялись до
переоблаштування своєї системи управління і вже мають відчутні дивіденди
від цього: європейські стандарти життя. Україна є сусідкою країн
Європейського Союзу, який дає їй численні приклади демократичного й
ефективного управління державою. Наразі Україні необхідно підвищувати
відповідність своєї законодавчої бази законодавчій базі ЄС, принципам
верховенства права, а також будувати життєздатну демократичну державу. Є
досвід Польщі, скандинавських країн, які мають позитивні досягнення в
плані адміністративно-територіального устрою, становлення дієздатного
місцевого самоврядування. Інтеграція України в європейську спільноту
можлива лише через розвиток в нашій державі самодостатніх, сильних
територіальних утворень на засадах Європейської хартії місцевого
самоврядування [10].

Парламентом України, крім Хартії, було також ратифіковано інші важливі
інструменти Ради Європи у галузі місцевого та регіонального розвитку,
зокрема Мадридську Конвенцію щодо транскордонного співробітництва та її
додаткові протоколи, Європейську хартію регіональних мов та мов
національних меншин та ін. Разом з тим, доповідачі Конгресу місцевих та
регіональних влад Ради Європи наголошують у своєму моніторинговому звіті
на проблемах практичної імплементації положень Європейської хартії
місцевого самоврядування в українську практику, а також необізнаності
більшості службовців та громадян України з принципами Хартії, яка вже
понад десять років є невід’ємною частиною українського законодавства.

Безумовно, подальша реалізація політики децентралізації в Україні має
розглядатися саме в контексті європейського вибору України. Досвід
децентралізації та регіоналізації у Франції, Німеччині та Польщі
пропонує цілу низку відповідних прикладів для вивчення і пристосування
їх для потреб українського сьогодення. Ключовим моментом, який виділяють
багато експертів, є те, що територіальна реформа та децентралізація
мають здійснюватись у демократичному руслі, спираючись на принципи
Європейської хартії місцевого самоврядування та проекту Хартії про
регіональне самоврядування.

Щодо розширення прав сільських та селищних рад, то це – європейський
стандарт. При цьому права повинні підкріплюватися фінансово: за
бюджетним забезпеченням на душу населення Україна посідає одне з
останніх місць на континенті. Так, рівень бюджетного забезпечення
місцевого самоврядування (у євро на душу населення на рік) становить у
Швеції – 2500, у Чехії та Польщі – близько 1600, в Україні – трохи
більше 100. Причому, коли в столичному Києві ця цифра сягає майже 400
євро, то, наприклад, в обласних центрах 10-50, а в районних – ледь
дотягує до десяти.

Подрібнюючи загальний ресурс на 900 селищних бюджетів, а також понад 10
тис. сільських бюджетів, ми ніколи не досягнемо тієї необхідної
бюджетної забезпеченості, яка дасть підстави назавжди покінчити з
ганебною для нашого народу бідністю. Якщо вдатися до європейського
досвіду, то побачимо, що місцеве самоврядування там реалізується, як
правило, у поселеннях чи групах поселень, у яких проживає 8-10 тисяч
населення. Тому, щоб адміністративні послуги надавалися з ефективним
витрачанням кожної гривні бюджету, громада має включати певну кількість
населення.

Якщо за приклад взяти Польщу – найбільшу з нових країн-членів ЄС, то,
найвірогідніше, Україні варто повчитися у неї проведенню інституційних
та економічних реформ, а також відновленню економіки. Нині Польща
поділена на 16 воєводств, які схожі на наші області. В кожному – 15
повітів, чотири міста зі статусом повіту. З огляду на це і в Україні
кількість районів, наприклад, в області, може бути меншою. Синонімами
міст-повітів у нинішній українській ситуації є міста обласного значення.
Але серед міст обласного значення у нас існує неймовірний дисбаланс. Є
міста обласного значення, де проживає близько 900 тисяч людей, а є інші
міста, де маємо шість-вісім тисяч жителів. Так само і по районах: є
райони від 20 тисяч до 180 тисяч жителів. Маємо дисбаланс і по областях.
В одних нараховується майже шість мільйонів населення, а в інших менше
одного мільйона. За останнє десятиріччя Польща провела глибоку
адміністративно-територіальну реформу, на яку її надихнув досвід
Франції. Польща проводила структурну адміністративну децентралізацію
паралельно з реформами місцевого самоврядування. Угорщина, як і Польща,
пройшла також через труднощі поліпшення координації дій між центральними
і місцевими органами влади і подолання збігу їх функцій. Крім того,
обидві країни змушені були займатися виправленням значних вад
організації субнаціональних органів влади: застарілих управлінських
механізмів, недостатнього і низькокваліфікованого апарату, низької
податкоспроможності.

Скажімо, реформи у Франції певною мірою відбувалися за схожою схемою.
Вони стосувалися розширення субнаціональної автономії, скорочення
функцій центрального уряду, ослаблення ролі префектів та створення
автономного регіонального рівня. Найбільш централізована в минулому
держава Франція, кількість самоврядних одиниць (комун) якої сягає нині
36 тис., за економічним потенціалом посідає четверте місце в світі. У
2002 році Франція прийняла закон, відповідно до якого створюються так
звані агломерації, тобто об’єднання населених пунктів, об’єднання комун.
З одного боку, це сприяє вирішенню проблем, які цікавлять жителів
сусідніх громад, а з іншого – дозволяє економити державний ресурс і
створює умови для того, щоб територія сама заробляла кошти, тобто –
умови для саморозвитку. Схожі проблеми перехідного етапу стоять і перед
Україною. Дієздатність територіальних громад вимагає реальної
спроможності територіальних громад самостійно і в повному обсязі
вирішувати питання місцевого та регіонального значення, віднесені до їх
відання, на підставі власної і достатньої матеріально-фінансової та
ресурсної бази на рівні гарантованих державою соціальних стандартів.

В Україні основною проблемою є відсутність належної фінансової бази, що
потребує вдосконалення ресурсного забезпечення місцевого і регіонального
розвитку, розширення кола місцевих податків (віднесення до них податку
на нерухомість, податку на землю, а також податку з доходів громадян) з
одночасним скороченням кількості місцевих зборів, запровадження
механізму зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні
надходжень у доходну частину державного бюджету на відповідних
територіях.

Як форма організації надання послуг, у Європейському Союзі все частіше
використовуються концесії на надання комунальних послуг населенню. Серед
них водопостачання, організація збору та утилізації відходів, опалення,
газо- та електропостачання, а також дорожній транспорт у формі платних
доріг. Децентралізація та розподіл повноважень мають розглядатися як
засоби надання побутових і адміністративних послуг населенню зі ступенем
наближення, який незмінно забезпечує ефективність і якість цих послуг
без збільшення їхньої вартості для населення та для бюджету загалом,
принаймні уникаючи створення для населення доданої вартості. Розподіл
ресурсів, а отже, реалістичний бюджетний підхід має бути включено до
пакета законів, орієнтованих на реформу. Без цього вони просто не
спрацюють.

Головною метою реформ в Україні має все ж таки стати створення заможних
громад. Механічне об’єднання існуючих сільських рад у громади не
вирішить цього питання. Для зміцнення бюджетів громад необхідно
розширювати можливості для нагромадження власних доходів громад, а також
закріпити загальнодержавні доходи від одержання додаткових повноважень.
Цей процес має пройти насамперед після визначення повноважень та
переліку громад.

Відповідно до нового бюджету, місцеві громади отримають фінансову
самостійність, необхідну для будівництва та ремонту шкіл та дитсадків,
лікарень і медпунктів, доріг і ліній енергопостачання. У держбюджеті
2010 до бюджетів місцевих громад додано понад 12 мільярдів гривень. Це
означає, що ради та органи виконавчої влади на місцях отримають більше
коштів на розвиток місцевої інфраструктури та підвищення рівня
соціального захисту населення — в основному на 35%, а подекуди і в 11
разів. Складно переоцінити такий крок уряду, та ще й у період кризи,
коли влада на місцях задихається від нестачі коштів на розвиток і
підтримка в належному стані життєво важливої для населення
інфраструктури — доріг, комунальних об’єктів, дошкільних, навчальних і
медичних закладів і т. д.

Розглянемо доходи, які будуть надходити до сільського бюджету згідно
нової редакції Бюджетного кодексу:

1. Податок з доходів фізичних осіб 50% та 15% у фонд розвитку;

2. Плата за землю 100%;

3. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та
механізмів 100%.

Але варто відзначити, що дані надходження можуть задовільнити тільки 40%
потреби сільського бюджету в грошових ресурсах. Дана реформа як бачимо
не може вирішити проблеми фінансової залежності сільського бюджету в
нинішніх умовах, оскільки фактично відсутнє реальне економічне
середовище, яке б могло виступати базою для оподаткування.

3.2 Шляхи удосконалення ведення бухгалтерського обліку по виконанню
сільського бюджету

Актуальність питання розвитку системи бухгалтерського обліку пояснюється
тим, що протягом останнього часу відбуваються семінари та круглі столи
за участю представників Міністерства фінансів України, Методологічної
ради з бухгалтерськогообліку при Мінфіні, професійних об’єднань
бухгалтерів і аудиторів на тему запровадження міжнародних стандартів
фінансової звітності в Україні, вивчається міжнародний досвід, проблеми
та перспективи розвитку бухгалтерського обліку. Така зацікавленість
пояснюється тим, що Україна рухається в Європу, – розвиває міжнародне
співробітництво, бере участь у міжнародному розподілі та кооперації
праці, залучає іноземні інвестиції в економіку України, вітчизняні
підприємства виходять на міжнародні ринки капіталу – все це потребує
подальшого реформування системи бухгалтерського обліку, запровадження
методології розкриття економічної інформації за міжнародними стандартами
для забезпечення відкритості, прозорості та зіставності фінансової
звітності суб’єктів господарювання. Саме тому Законом України “Про
загальнодержавну програму адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу” від 18 березня 2004 року № 1629-IV
бухгалтерський облік визначено однією з пріоритетних сфер, в яких
здійснюється адаптація законодавства України до норм ЄС.

Слід зазначити, що міжнародні стандарти обліку для державного сектора є
офіційно прийнятими вимогами до фінансової звітності. Вони розроблені
шляхом адаптації Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, але з
урахуванням особливостей функціонування державного сектора. Фінансова
звітність суб’єктів державного сектора, яка складається відповідно до
міжнародних стандартів, має надавати інформацію про фінансовий стан,
результати діяльності та грошові потоки суб’єкта, а також відображати
ефективність використання та цільове призначення виділених йому
ресурсів. Фінансова звітність державного сектору є ключовою ланкою в
інформаційному забезпеченні державного фінансового контролю, фінансового
планування і прогнозування на державному рівні.

Стосовно нормативної бази бухгалтерського обліку зазначимо, що
законодавством чітко не визначено методи ведення бухгалтерського обліку
у державному секторі, особливо з урахуванням специфіки окремих бюджетних
установ. В Україні правові основи регулювання, організації та ведення
бухгалтерського обліку встановлює Закон “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні”. Реформування бухгалтерського обліку
відповідно до ринкових умов господарювання почалося з прийняттям саме
цього закону. Його норми є базовими орієнтирами, які визначають сучасну
систему бухгалтерського обліку. Разом з тим в тексті закону є певні
суперечності, неузгодженості, а деякі аспекти не освітлені зовсім, що
призводить до неоднозначного його тлумачення. Особливості
бухгалтерського обліку в установах невиробничої сфери визначаються
законодавством про бюджетний устрій і бюджетний процес в Україні,
інструкціями з бухгалтерського обліку в установах та організаціях, що
фінансуються з державного і місцевих бюджетів, іншими нормативними
документами Міністерства фінансів України та Державного казначейства
України.

Щодо методологічного забезпечення бухгалтерського обліку на рівні інших
органів виконавчої влади необхідно зазначити, що єдиного підходу до
галузевої нормативної бази з обліку у міністерств та відомств немає. Це
призводить до невиконання вимог статті 6 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно
доякої органи виконавчої влади повинні забезпечити розробку на базі
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичних
рекомендацій з їх застосування. Така розбалансованість свідчить про
відсутність загальної концепції створення методичного забезпечення
бухгалтерського обліку, а також відсутність координації діяльності
органів виконавчої влади, які визначають облікову політику.
Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ у системі
бухгалтерського обліку має висвітлюватись відповідно до Плану рахунків
бухгалтерського обліку зазначених установ. Цей план рахунків мають
використовувати всі установи та організації, повністю або частково
утримувані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, а отже,
він визначає їхню методологію обліку незалежно від галузевої належності.
Очевидно, що створити уніфікований план рахунків для різнопрофільних
бюджетних установ можна, лише побудувавши його за принципом сфери
об’єднання, тобто включити до нього бухгалтерські рахунки, що їх
використовують усі установи та організації, які визначаються як
бюджетні. Для оптимізації ведення бухгалтерського обліку в бюджетних
установах необхідна розробка пропозицій стосовно уніфікації плану
рахунків шляхом його деталізації як на рівні синтетичних рахунків, так і
на рівні субрахунків. Такі доповнення будуть доречні в частині ведення
обліку фінансування та здійснення видатків установи за кодами
економічної класифікації видатків. Зазначена процедура, безумовно, є
дуже важливою, оскільки від її результату залежить якість
бухгалтерського обліку в цілому та довідкової інформації зокрема, коли
йдеться про бухгалтерський облік як основну інформаційну підсистему в
системі управління організацією.

Актуальним також є питання структурної уніфікації системи
бухгалтерського обліку. У зв’язку з наявністю різних організаційних
структур бухгалтерських служб, процедур документообігу, використанням
різного програмного забезпечення. Отже, виходячи з вищезгаданого, до
основних заходів щодо розвитку та вдосконалення системи бухгалтерського
обліку в державному секторі вцілому та органів місцевого самоврядування
зокрема варто віднести:

1. Розробку національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
саме в державному секторі.

2. Розробку єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному
секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією з урахуванням
особливостей діяльності територіальних громад.

3. Проведення ґрунтовних досліджень у сфері ведення обліку активів,
зобов’язань, доходів та витрат з подальшою підготовкою пропозицій щодо
внесення змін до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та інших
нормативно-правових актів.

4. Перегляд існуючих форм фінансової звітності, а також показників про
виконання бюджетів і кошторисів бюджетних установ.

5. Нормативно-правове врегулювання питання щодо функціонування
фінансово-бухгалтерських служб.

6. Створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання
бюджетів у режимі реального часу та уніфікація програмного забезпечення,
що використовується суб’єктами державного сектору, з метою забезпечення
обміну інформацією між Мінфіном, органами Державного казначейства і
суб’єктами державного сектору з використанням баз даних та інформаційних
систем.

7. Проведення семінарів, конференцій, консультацій для працівників
фінансово-бухгалтерських служб територіальних громад, підвищення
кваліфікації керівників фінансово-бухгалтерських служб.

У підсумку впровадження таких заходів можна очікувати досягнення таких
результатів, як адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку
та звітності в бюджетних установах до міжнародних стандартів та
запровадження єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку з виконання
бюджетів та кошторисів розпорядників бюджетних коштів, що дасть змогу
забезпечити прозорість облікових процесів, складення звітності та
отримання інформації про фінансові операції, які здійснюються у
державному секторі.

Як висновок варто підкреслити, що вирішення основних питань розвитку
системи бухгалтерського обліку сприятиме удосконаленню управління
державними фінансами, поглибленню системи стратегічного бюджетного
планування та системи контролю за процесом виконання бюджету. Основними
напрямами реалізації концепції подальшого розвитку бухгалтерського
обліку в бюджетних установах на даний час. Реалізація цих заходів по
вдосконаленню та розвитку бухгалтерського обліку в бюджетних установах
дасть змогу забезпечити створення інтегрованої інформаційно-аналітичної
системи управління фінансами територіальних громад.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Таким чином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення
дієвого механізму, який би визначав нові принципи формування бюджетів
територіальних громад. Ці та інші питання, пов’язані з фінансовою
самостійністю органів місцевого самоврядування не є новими. Проте багато
з них чекають на своє практичне вирішення. Саме ця обставина і зумовила
потребу у вивчені процесу формування і виконання сільських, селищних
бюджетів, ролі планування в процесі використання коштів та етапів
проходження бюджетного процесу на місцевому рівні.

На жаль, в цій ланці бюджетної системи зберігається відносно застарілий
механізм централізованого регулювання вищестоящими органами доходів
органів місцевого самоврядування. Це позбавляє територіальні органи
фінансової самостійності, на довгі роки закріплює залежність розвитку
місцевої економіки і соціальної сфери від можливостей і бажання
вищестоящих органів влади вирішувати проблеми, що знаходяться на даній
території селищ і сіл. Однак варто відзначити дана ситуація може
змінитися із прийняттям нової редакції Бюджетного кодексу України, яку
ветував президент, водночас при повторному розгляді Проекту нової
редакції Бюджетого кодексу у Верховній Раді не вистачило голосів для
подолання президентського вето. Виходячи із вищезазначеного також ватро
відзначити про іншу сторону даної ситуації – всі показники бюджету 2010
розраховані згідно нової редакції. Як відзначала прем’єр-міністр Юлія
Тимошенко «Хоча Президент Ющенко ветував цей кодекс після його прийняття
парламентом, з початку наступного року, коли в країні буде новий
президент, вступлять в силу і новий держбюджет, і новий Бюджетний
кодекс. Тоді місцеві бюджети сіл, селищ і міст зможуть витратити на свої
потреби на 80% більше грошей, ніж раніше». Але як бачимо із розрахунків
проведених в третьому розділі дані зміни в законодавстві, якшо вони
будуть введені в дію, не позбавлять фінансової залежності сільського
бюджету с. Пашківці. Оскільки тільки близько 40% доходів бюджету будуть
формуватися за рахунок власних джерел, а решта 60% можуть бути залучені
тільки за рахунок офіційних трансфертів.

Аналіз використання фінансових ресурсів бюджету Пашковецької сільської
ради дозволяє констатувати наступне. Аналіз динаміки обсягу надходжень
до доходної частини загального і спеціального фонду сільського бюджету
впродовж 2006-2008 років характеризує тенденцію до нарощування їхніх
розмірів. Це зазначено як позитивний аспект розвитку фінансової бази
органу місцевого самоврядування, що сприятиме зростанню його ролі та
значення у здійсненні бюджетної політики, забезпечуватиме відповідне
фінансування бюджетних видатків. Структура дохідної частини бюджету
підтверджує ту закономірність, згідно з якою в умовах низького рівня
доходів фізичних та юридичних осіб, власні доходи становлять 97709 грн.,
а офіційні трансферти – 451700 грн. Отже, бюджет Пашковецької сільської
ради є дотаційним. В 2008 році до нього надійшло дотацій в сумі – 255600
грн., та субвенцій – 196100 грн. Трансферти складають 82,3% доходів.
Збільшення обсягів доходів місцевих бюджетів відбувалось за рахунок
податкових надходжень, в основному, з приводу позитивної динаміки
обсягів податку з доходів фізичних осіб, плати за землю, єдиного податку
для суб’єктів малого підприємництва, ринкового збору, плати за видачу
торгових патентів на деякі види підприємницької діяльності та інших
податків. Бюджет села Пашківці є дотаційним, хоч би які дохідні джерела
були надані в розпорядження сільської ради, бюджет буде мати меншу
доходоспроможність ніж інші та не в змозі задовольняти фінансові потреби
самостійно. Причиною цьому є відсутність підприємств, зокрема виробничої
сфери та інших джерел поповнення бюджету. Основну роль як на даний
момент так і на майбутнє відводиться дотації вирівнювання, яка має на
меті усунути наслідки нерівності між бюджетами і гарантувати кожному
органу місцевого самоврядування можливість надавати соціальні послуги на
приблизно однаковому рівні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 р. — К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України,
1996.–115 с.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон
України від 16 липня 1999 року № 996 – ХІV.

3. Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань: Закон України
від 01 липня 2004 року №1953- IV// Відомості Верховної Ради
України.-2004.-№52.-С.52.

4. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному
секторі на 2007-2015 роки: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів
України від 16 січня 2007 р. № 34.

5. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення основних господарських операцій бюджетних установ:
Затверджена наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 №61
зі змінами і доповненнями.

6. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Затверджено
наказом Державного казначейства України від 10 грудня 1999 року № 144 зі
змінами і доповненнями.

7. Арганофф Р. Державні фінанси в розвинених та перехідних країнах/ Р.
Арганофф / Пер. З англ. — К.: К.І.С., 2007. — 400 с.

8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний
посібник / За ред. Проф.. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2004. –
448 с.

9. Гонцяж Я. Самоврядування та територіальна організація в Польщі / Я.
Гонцяж, Н. Гнидюк, О. Куленкова, В. Гуменюк; За заг. ред. Я. Гонцяжа. –
К.: Міленіум – Вид-во УАДУ, 2001. – 184 с.;

10. Мельник С.І. Виконання місцевих бюджетів на основі положень
Бюджетного кодексу України. / За ред. С.І.Мельник // Навчальний
посібник. – К.: Міленіум, 2002. – 280 с.

11. Оутс У. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування / У.Оутс //
Місцеве самоврядування. – 1997. – № 1-2. – С. 95-97.

12. Пухтинський М.О. Європейська хартія місцевого самоврядування та
розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні / М.О.
Пухтинський, В.В. Толкованов // Науково-практичний посібник – К.:
“Крамар”, 2003. – 400 с.;

13. Пухтинський М.О. Проблеми трансформації територіальної організації
влади. Збірник матеріалів та документів /Пухтинський М.О.// – К.: Атіка,
2007. – 852 с.;

14. Федосов В. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федоров, В. Опарін,
Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

15. Азнар М.В. Французький приклад регіоналізації, децентралізації та
деконцентрації Організація регіональної та місцевої влади: досвід
держав-членів Європейського Союзу / М.В Азнар // Спеціальне доповнене
видання Українсько-Європейського Журналу з Міжнародного та Порівняльного
права. – К., 2007;

16. Бойцун Н.Є. Адаптація європейського досвіду управління місцевими
фінансами в Україні / Н.Є.Бойцун // Фінанси України. — 2008. — № 5. – С.
4-6.

17. Буковинський С.А. До питання про Бюджетний кодекс / С.А.
Буковинський // Фінанси України. — 2007. — № 4. – С. 3-13.

18. Зайчикова В.В. Удосокналення бюджетних процедур в органах місцевого
самоврядування / В.В. Зайчикова // Наукові прац НДФІ. – 2008. – №1. –
С.18-25.

19. Куліченко І.І. Забезпечення економічної та фінансової самостійності
місцевих влад в Україні відповідно до положень Європейської хартії
місцевого самоврядування. За матеріалами Міжнародної науково-практичної
конференції “Зміцнення системи місцевих фінансів та між бюджетних
відносин в Україні“ (15-16 квітня 2004 р., м. Дніпропетровськ) / За ред.
І.І. Куліченка, М.О. Пухтинського. – Київ, 2004. – 174 с.

20. Любенко А.М. Контроль ефективності управління бюджетними установами
через призму зарубіжного досвіду/ А.М. Любенко // Фінансовий контроль. –
2007.– №3. – С. 42-53.

21.
http://www.mcenter.org.ua/uk-print/text/articles/world_experience/200802
27-2.html — _ftnref10#_ftnref10Реформа для людини. Збірник матеріалів
про шляхи реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні.
Секретаріат Кабінету Міністрів України. Київ 2007. – 238 с.

22. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів, затверджена постановою Кабінету
Міністрів України / Економічний простір. – 2008. – №16.

23. І. Чугунов Напрямки збалансування місцевих бюджетів./ Чугунов І.
//Фінанси України.– 2007.– №1.– С. 22–25.

24. А. Шах Муніципальне право зарубіжних країн. / Шах А.// Журнал
Міжнародного та Порівняльного права. – 2006. – №2. – С.24-29.

25. О.В Шишко Модель оцінки фінансової спроможності бюджетів місцевого
самоврядування / Шишко О.В. // Наукові праці НДФІ. – 2008. – №10. –
С.46-54.

26. Л. Штейн Місцеве самоврядування та місцеве управління зарубіжних
країн. – http://www.e-college.uа

27. С.І. Юрій Реальне підґрунтя життя і розвитку: фінансові проблеми
органів місцевого самоврядування / Юрій С.І. // Голос України. – 2007. –
23 жовт.

Похожие записи