.

“Облік розрахунків з персоналом на ДП “”Кривбасшахтозакриття”””

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 14210
Скачать документ

95

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи обліку, аудиту та
економічного аналізу розрахунків з персоналом

1.1 Сутність розрахунків з персоналом

1.2 Готівкові та безготівкові розрахунки з персоналом

1.3 Аналітичний огляд нормативно-правових та законодавчих актів з
обліку, аудиту та економічного аналізу розрахунків з персоналом

1.4 Міжнародний аспект обліку, аудиту та економічного аналізу
розрахунків з персоналом

Розділ 2. Облік розрахунків з персоналом на ДП “Кривбасшахтозакриття”

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1.1 Характеристика діяльності підприємства та техніко-економічних
показників

2.1.2 Склад бухгалтерської служби та охорона праці на підприємстві

2.2 Облік особового складу працівників, виробітку та відпрацьованого
часу

2.3 Облік нарахування, утриманя та виплати заробітної плати

2.4 Облік видачі та повернення не витрачених підзвітних сум

2.5 Облік нарахування та виплати відпусткних сум та утримання аліментів

2.6 Відображення розрахунку з персоналом у звітності підприємства

2.7 Напрямки удосконалення організації обліку розрахунку з персоналом

Розділ 3. Аудит та економічний аналіз розрахунків з персоналом

3.1 Мета і завдання аудиту та економічного аналізу розрахунків з
персоналом

3.2 Організація та методика аудиту розрахунків з персоналом

3.2.1 Методи і прийоми проведення аудиту розрахунків з персоналом на ДП
“Кривбасшахтозакриття”

3.2.2 Складання організаційних документів

3.2.3 Оцінка системи внутрішнього контролю на підприємстві

3.2.4 Виявлення аудиторського ризику та визначення рівня суттєвості

3.2.5 Складання бюджет витрат часу на проведення аудиту, плану та
програми аудиту

3.3 Аудит розрахунків з персоналом

3.3.1 Аудит нарахування, утримання та виплати заробітної плати

3.3.2 Перевірка видачі та повернення невикористаних підзвітних сум

3.3.3 Перевірка нарахування та виплати відпускних сум та утримання
аліментів

3.4 Економічний аналіз розрахунків з оплати праці

3.4.1 Аналіз використання фонду робочого часу

3.4.2 Аналіз продуктивності праці

3.4.3 Аналіз фонду заробітної плати

3.4.4 Аналіз структури і динаміки видачі, повернення не використаних
підзвітних сум, нарахування відпускних сум та утримання аліментів

3.4.5 Економіко-математична модель та обґрунтування її практичної
цінності на ДП “Кривбасшахтозакриття”

3.5 Аудиторський висновок за підсумками процедур аудиту і аналізу

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Актуальність обраної теми полягає у тому, що ефективність функціонування
та соціального розвитку субєкта господарювання (трудових колективів)
забезпечується передусім формуванням належних індивідуальних і
колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких на
базовому підприємстві є оплата праці, виплата відпускних, нарахування
лікарняних, утримання аліментів різних категорій персоналу та видача
готівки під звіт деяким категоріям персоналу, а також утримання за
ініциативою підприємства.

Метою роботи є висвітлення теоретичного аспекту та практичних навичок
обліку розрахунків з персоналом, удосконалення навичок аудиторської
перевірки та аналіз об’єкта дослідження на практиці.

Відповідно до поставленої мети поставлено та вирішено завдання а саме:.

розглянуто облік нарахування, утримання та виплати заробітної плати;

досліджено облік видачі та повернення не використаних підзвітних сум;

охарактеризовано облік нарахування та виплати відпускних;

розглянуто утримання аліментів;

визначено напрямки удосконалення організації обліку розрахунків з
персоналом на підприємстві;

розглянуто мету і завдання аудиту розрахунків з персоналом;

виявлено аудиторський ризик та суттєвість в аудиті;

розглянуто систему внутрішнього контролю на підприємстві;

охарактеризовано організаційну та економічну характеристику

ДП “Кривбасшахтозакриття”;

досліджено організацію і методику аудиту розрахунків з персоналом;

проведено аналіз фонду заробітної плати, використання робочого часу,
продуктивності праці;

досліджено структуру і динаміку видачі та повернення не використаних
підзвітних сум, виплати відпускних та утримання аліментів;

проаналізовано економіко-математичну модель та обгрунтувати її практичні
цінності на ДП “Кривбасшахтозакриття”;

складено аудиторський звіт та висновок за підсумками аудиту.

Об’єктом дослідження виступають розрахунки з персоналом які проводяться
на ДП “Кривбасшахтозакриття”. Предметом дослідження є економічні
відносини, що виникають у наслідок обліку, аудиту та аналізу розрахунків
з песоналом

При написанні роботи інформаційною базою дослідження є: нормативні та
законодавчі документи з питань розрахунків з персоналом, наукова
література, періодичні видання, що регулюють та регламентують
аудиторську діяльність, національні стандарти бухгалтерського обліку. В
процесі дослідження використано публікації вітчизняних і зарубіжних
авторів, рекомендації науково-дослідних установ.

У випускній роботі використовувалися такі методи дослідження, як:
порівняння, використовувався для порівняння техніко-економічних
показників 2007 року з 2004, 2005, 2006 роками, дедукція
використовувалась для аналізу продуктивності праці, шляхом впливу
факторів першого рівня підпорядкованості і другого на зміну рівня
середньорічного виробітку промислово-виробничого персоналу, аналіз – для
визначення структури і динаміки видачі, повернення невикористаних
підзвітних сум, нарахування відпускних та утримання аліментів,
моделювання – для розрахунку витрат на оплату праці, що досліджується в
момент часу.

Дана робота складається з трьох розділів:

В першому розділі визначаються теоретичні та методологічні основи
обліку, аудиту та економічного аналізу розрахунків з персоналом, а саме
розглянуто сутність розрахунків з персоналом, готівкові та безготівкові
розрахунки з персоналом, нормативно – правові та законодавчі акти та
міжнародний аспект обліку, аудиту та аналізу розрахунків з персоналом.

Другий розділ містить опис обліку розрахунків з персоналом на ДП
“Кривбасшахтозакриття”, а саме: охарактеризовано
організаційно-економічну діяльність підприємства, облік особового складу
працівників, виробітку та відпрацьованого часу, облік нарахування,
утримання та виплати заробітної плати, видачі, повернення невикористаних
підзвітних сум, нарахування та виплати відпускних, лікарняних та
утримання аліментів.

У третьому розділі проведено аудит та економічний аналіз розрахунків з
персоналом на базовому підприємстві, визначено їх динаміку, структуру,
визначено характер впливу певних показників на їх зміну. В завершення
роботи складено підсумкові документи за результатами проведеного аудиту
(аудиторський звіт та висновок).

Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи обліку, аудиту та
економічного аналізу розрахунків з персоналом

1.1 Сутність розрахунків з персоналом

Розрахунки з персоналом включають такі складові, як: заробітна плата,
нарахування та виплата відпускних, утримання аліментів, видача готівки
на господарські потреби, сплата здійсненого збитку, утримання за
ініціативою підприємства, нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та розрахунки за дивідендами. Розглянемо кожну з
них.

Розглянемо першу складову, це оплата праці працівників.

Сутність поняття “заробітна плата” складна і багатостороння, тому
розглядати її потрібно з різних позицій.

По-перше, заробітна плата – це економічна категорія, що відображає
відносини між роботодавцем і найманим працівником з приводу розподілу
новоствореної вартості. В цьому розумінні доречнішим є поняття “оплата
праці”, яка, крім власне заробітної плати, включає і інші витрати
роботодавця на робочу силу.

По-друге, законом України “Про оплату праці” [1. с.2], визначено, що
заробітна плата – це винагорода або заробіток, обчислений у грошовому
виразі, який за трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за
роботу, яку виконано або має бути виконано Це загальновизнані
визначення, що найточніше відповідають терміну “заробітна плата”.

По-третє, в умовах ринкової економіки заробітна плата – це елемент ринку
праці, що складається в результаті взаємодії попиту на працю і її
пропозиції і виражає ринкову вартість використання найманої праці. В
цьому розумінні найчастіше вживаються усереднені показники ставок оплати
одиниці (наприклад, людино-години) праці певної якості [25, с.123].

По-четверте, для найманого працівника заробітна плата це основна частина
його трудового доходу, який він отримує в результаті реалізації
здатності до праці і який має забезпечити об’єктивно необхідне
відтворення робочої сили [25, с.123].

По-п’яте, для підприємця заробітна плата – це елемент витрат
виробництва, і водночас головний чинник забезпечення матеріальної
зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів
праці.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної
роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та
господарської діяльності підприємства.

В свою чергу заробітна плата складається із основної заробітної плати,
додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних та
компенсаційних виплат. В цьому розумінні доречнішим є поняття “оплата
праці”, яка, крім власне заробітної плати, включає і інші витрати
роботодавця на робочу силу [25, с.123].

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові
обов’язки). Вона встановлюються у вигляді тарифних ставок (окладів): і
відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

При роботі з документами з особового складу необхідно враховувати, що
персональні дані (відомості про факти, події і обставини трудової
діяльності і приватного життя) громадян відносяться до категорії
конфіденційної інформації.

Одним із механізмів регулювання державою оплати праці працівників
підприємств, установ, організацій всіх форм власності є встановлення
мінімальних гарантій при нарахуванні заробітної плати в окремих
випадках:

за час, відпрацьований понад встановлену норму;

за роботу в нічний час;

за роботу у святкові й неробочі дні;

за час простою;

За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується
в подвійному розмірі годинної ставки.

Оплата годин нічної роботи. Годинами нічної роботи вважається період з
22 до 6 години. При цьому встановлена тривалість роботи (зміни)
скорочується на 1 годину. До роботи в нічний час не допускаються:
вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до 3 років; працівники до
18 років; працівники інших категорій (згідно з чинним законодавством).
Години нічної роботи оплачуються в підвищеному розмірі, що
встановлюється генеральною, галузевою (регіональною) угодами та
колективним договором у розмірі до 40%, але вона повинна бути не нижче
20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час [25,
с.126].

Робота у вихідний, святковий і неробочий день оплачується у подвійному
розмірі:

працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, –
у розмірі подвійної годинної або денної ставки:

працівникам, які одержують місячний оклад, – у розмірі одинарної
годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і
неробочий день проводилася у межах місячної норми робочого часу, і в
розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота
проводилася понад місячну норму.

Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично
відпрацьовані у святковий і неробочий день.

На бажання працівника, який працював у вихідний, святковий і неробочий
день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від
двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).
Про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього
підприємства, працівник повинен попередити власника або уповноважений
ним орган чи бригадира, майстра, інших посадових осіб.

За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи
здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього
природною середовища не з його вини, за ним зберігається середній
заробіток.

Час простою з вини працівника не оплачується.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці.
Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати,
передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням
виробничих завдань і функцій [1, с.3].

Премія – елемент заробітної плати, покликаний стимулювати працівників до
поліпшення кількісних і якісних показників роботи, до більш ефективного
рішення різних господарських, управлінських і інших задач.

Так, преміювання може здійснюватися:

за виконання й перевиконання виробничих завдань;

підвищення продуктивності;

економію сировини, матеріалів, інструментів й інших матеріальних
цінностей;

зменшення простоїв устаткування й інших якісних показників у роботі
підприємства;

сприяння винахідництву й раціоналізації;

запровадження в дію в термін і достроково виробничих потужностей й
об’єктів будівництва й ін.

На підприємствах премії виплачуються за рахунок підприємства, і їх
(премії) можна розділити на дві групи:

премії, виплата, яких здійснюється на систематичній основі;

одноразові премії.

Премії, які працівник підприємства може одержати кілька разів через
якийсь певний період часу, є преміями, виплачуваними на систематичній
основі. Працівник може їх одержувати кілька разів, а може і не одержати
жодного разу. Адже премія – не заробітна плата, і для її одержання
необхідне дотримання певних умов. А от одноразова премія виплачується
тільки один раз, знову ж при дотриманні певних умов. Ніякої
періодичності виплати або певної дати, коли вона повинна бути виплачена,
не встановлюється. Для її одержання необхідно тільки виконання умов
преміювання й усе. В той же час, якщо якийсь працівник зможе виконати
такі умови преміювання кілька разів, то він може, як правило, одноразові
премії це передбачають, одержати таку премію кілька разів [25, с.128].

На підприємствах для виплати одноразових премій застосовують
погодинно-преміальну систему оплати праці.

Документальне підтвердження виконання умов преміювання працівників, яким
нарахована премія з розрахунку, має бути додано до нього і разом з ним
передається на затвердження керівника, а після – до бухгалтерії.

Тільки після затвердження розрахунку керівником воно надходить до
бухгалтерії та служить підставою для нарахування премії працівникам
підприємства. Бухгалтеру залишається всього лише записати в
розрахунково-платіжній відомості відповідному працівнику суму
нарахованої йому премії.

Так як нарахування премій є обов’язковим тільки при наявності
документально підтверджених фактів виконання певних умов, що дають право
на здійснення таких нарахувань, бухгалтер має право здійснювати їх
тільки за письмовим наказом керівника та затверджених ним розрахунків
таких нарахувань окремо по кожному факту такої виплати із зазначенням
суми, що підлягає виплаті окремо по кожному працівнику [25, с.129].

Розміри премії, як правило, встановлюються диференційовано по професіях
і групах робітників та службовців залежно від значимості й складності
виконуваних робіт. Шкали диференціації розмірів премій підприємством
установлюється самостійно.

Головними в системах преміальних винагород є премії за основні
результати господарської (або іншої) діяльності – для керівників і
спеціалістів, за дотримання напружених або перевищення встановлених
кількісних і якісних показників – для робітників. Крім того, як свідчить
практика, премії виплачуються одноразово за особливі досягнення в
практиці і виконання особливо важливих виробничих (або інших) завдань і
робіт.д.о числа одноразових премій прийнято відносити також винагороди
за підсумками роботи за рік, винагороди за стаж роботи на даному
підприємстві або в галузі.

Оскільки для працедавців премії, як і інші елементи витрат на робочу
силу, представляють перш за все витрати виробництва, остільки надто
важливою проблемою є визначення граничного розміру засобів, які можуть
бути направлені на заохочувальні виплати, щоб ефект, отриманий від їх
застосування не був перевищений. В цілях забезпечення ефективності
преміювання повинне дотримуватися правила: сума заохочення може складати
лише частину грошових коштів, отриманих додатково після введення
преміальних систем оплати [25, с.129]

При преміюванні за підвищення якості продукції ці додаткові засоби
можуть бути отриманні працедавцями за рахунок підвищення цін на частину
першосортної продукції, що збільшилася; реалізації додаткової продукції
в результаті виходу більшого об’єму годної конкурентноздатної продукції;
за рахунок економії від надпланового зниження собівартості продукції у
зв’язку з скороченням втрат від браку.

Застосування преміальних систем за збільшення об’ємів продукції, що
випускається, економічно доцільно перш за все тоді, коли економія на
умовно-постійних витратах перекриває витрати на преміювання і крім того
частина її направляється на зниження собівартості продукції.

Другу складову яку розглянемо, це відпустки [2, с.1]:

Нормативно-правовим документом, який встановлює державні гарантії права
на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх
працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також
для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та
інтересів, всебічного розвитку особи виступає Закон України “Про
відпустки”.

Кожен громадянин України, який перебуває у трудових відносинах з
підприємствами, організаціями, установами, має право на відпустку.

Відпустка – це тимчасове звільнення від роботи для відпочинку. Право на
відпустку не залежить від місця роботи, форми власності підприємства,
посади, системи оплати праці, тривалості та періодичності робочого часу,
терміну трудового договору [2, с.2].

По видах відпустки умовно розділяють на:

щорічні – основні відпустки;

додаткові;

додаткові відпустки в зв’язку з навчанням;

творчі відпустки;

соціальні відпустки;

відпустка в зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

додаткова відпустка працівникам, що мають дітей;

відпустки без збереження заробітної плати.

Оформляється відпустка на підставі Наказу (розпорядження) про надання
відпустки (додаток Н). Можна видати наказ спрощеної форми або за Списком
групи працівників. Підставою для оформлення наказу й списку є заяви
працівників відповідно до затвердженого на підприємстві графіка
відпусток. В окремих випадках до заяви працівник зобов’язаний прикласти
документи, що підтверджують право працівника на відпустку або
необхідність її надання.

З метою рівномірного розподілу витрат на виплату відпусток протягом
звітного періоду на підприємстві створюються резерви на виплату
відпусток.

Резерв виплати відпусток створюється шляхом щомісячного його нарахування
за нормативом від фактичних витрат на оплату праці, яка враховується при
розрахунку середнього заробітку. Нормативи відрахувань до резерву оплати
відпусток підприємство розраховує самостійно. При цьому враховуються
зарплата, яка включається до розрахунку середнього заробітку за рік, і
відрахування на соціальні заходи.

Фонд заробітної плати згідно з чинною інструкцією органів статистики
включає не лише фонд оплати праці, що належить до поточних витрат
підприємства, а й виплати за рахунок коштів соціального захисту і
чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

Третю складову, яку розглянемо це відрядження [27, с.125]:

У процесі господарської діяльності у підприємства виникає необхідність
видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські
витрати та службові відрядження. У цьому випадку виникають розрахункові
відносини з підзвітними особами.

Підзвітні особи – це працівники даного підприємства, які отримали
грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом
(розпорядженням) керівника підприємства.

На підприємствах складають і затверджують наказом керівника список осіб,
які мають право одержувати гроші в підзвіт на господарські потреби

[27, с.125].

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням
керівника підприємства на певний строк до іншого населеного пункту для
виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

Суму авансу на відрядження, що видається в підзвіт, визначають на
підставі попереднього розрахунку. При цьому аванс на закордонне
відрядження повинен видаватися у валюті тієї країни, до якої працівник
відряджається, або у вільноконвертованій валюті в розмірах, зумовлених
реальними потребами в країні перебування з дотриманням вимог НБУ щодо
вивезення іноземної валюти за кордон [19, с.5].

Направлення працівників підприємства у відрядження здійснюється
керівником підприємства з оформленням наказу, в якому зазначається:
пункт призначення, назва підприємства або організації, куди
відряджається працівник, термін й мета відрядження.

Наказ про направлення працівника у відрядження є підставою для видачі
йому посвідчення про відрядження (додаток А).

Посвідчення про відрядження – документ, який видається працівнику
підприємства на підставі наказу (розпорядження) керівника для виконання
службового доручення поза постійним місцем робот [27с.125].

Працівники, які одержали готівку в підзвіт, подають до бухгалтерії
підприємства авансовий звіт про витрачені суми, до якого повинні бути
додані всі виправдовуючи документи.

Авансовий звіт (додаток Б) – документ типової форми, що подається
підзвітними особами, в якому зазначаються отримані в підзвіт суми,
фактично здійснені витрати, залишок підзвітних сум, або їх
перевитрачання [27, с.125].

Обов’язковим реквізитом авансового звіту є резолюція керівника
підприємства або уповноваженої ним особи про затвердження вказаної суми
витрат і його підпис (див. дод. Б).

Бухгалтер опрацьовує авансовий звіт, проставляючи на документах і на
звіті кореспондуючі рахунки, які відповідають призначенню авансу.
Авансовий звіт бухгалтерія перевіряє як з погляду правильності його
оформлення й арифметичних підрахунків, так і за суттю, тобто
правильність і законність витрати кожної суми, зазначеної у звіті. Про
перевірку робиться запис на бланку авансового звіту, після чого останній
затверджує керівник підприємства. Залишок невикористаних сум підзвітна
особа повертає до каси підприємства [35, с.133].

Після складання авансового звіту визначається різниця між сумою
отриманого авансу та фактичними витратами. Якщо працівник здійснив
перевитрату авансової суми, то кошти повинні бути відшкодовані йому з
каси підприємства без його заяви. Винятки складають випадки, коли
перевитрати були здійснені на цілі, не передбачені наказом. У такому
випадку можливі наступні варіанти [27, с.133].

суму перевитрат відшкодовують за рішенням керівника з наступним
приєднанням цієї суми до сукупного оподатковуваного доходу працівника;

суму перевитрат за авансовим звітом не відшкодовують і на авансовому
звіті пишуть тільки суму, затверджену керівником.

Видані під звіт суми повинні витрачатися тільки за призначенням.
Передача їх однією особою іншій забороняється [19]. Видача готівки під
звіт проводиться за умови повного від звітування конкретної підзвітної
особи за раніше виданий їй аванс. Залишок коштів понад суму, використану
згідно з авансовим звітом, підлягає поверненню працівником до каси
підприємства. Видача грошей працівнику на відрядження або на
господарські потреби проводиться в касі підприємства згідно з видатковим
касовим ордером (додаток В).

Джерелами аудиту є; накази і розпорядження по підприємству, авансові
звіти з прикладеними до них виправдувальними документами про
використання підзвітних сум, звіти касира з прикладеними прибутковими і
видатковими касовими документами. Головна книга, баланс підприємства,
дані аналітичного і синтетичного обліку з рахунка 372 “Розрахунки з
підзвітними особами ”. Сальдо цього рахунка може бути як дебетовим, так
і кредитовим. Такі показники відображаються розгорнено: дебетове сальдо
– у складі оборотних активів, кредитове сальдо – у складі зобов’язань
балансу підприємства. Аудитором перевірено, чи підзвітна особа протягом
трьох днів після повернення з відрядження або після виконання доручення
подала авансовий звіт про використання підзвітних сум; чи до авансового
звіту додані: посвідчення на відрядження, оформлене в установленому
порядку (з відмітками про вибуття і прибуття), залізничний та інші
квитки, копії товарних чеків, приймальні акти або розписки осіб, що
прийняли від підзвітної особи придбані цінності тощо [35, с.126].

Розглянемо економічну сутність, визначення і види дивідендів.

Відносини підприємства з учасниками можна розглядати з двох напрямків. З
одного боку, учасники повинні повністю розрахуватись з підприємством за
внесками до статутного капіталу. З іншого – підприємство зобов’язане
сплатити учасникам дивіденди.

Дивіденди – це прибуток, одержаний платниками податку від реалізації
корпоративних прав, включаючи доходи, нараховані у вигляді відсотків на
акції або на внески до статутного капіталу, за винятком доходів,
одержаних від торгівлі корпоративними правами, та доходів від операцій з
борговими зобов’язаннями та вимогами [27, с.325].

Розмір дивідендів встановлюється у відсотках або в сумі на одну акцію.

Дивіденди нараховуються підприємством з чистого прибутку після
розрахунків з бюджетом, розподіляються відповідно до установчих
документів і виплачуються учасникам вирахування податку. При не
достатньому обсязі отриманого прибутку виплата дивідендів проводиться за
рахунок резервного капіталу. Нарахування дивідендів ведеться у відомості
обліку дивідендів.

Розглянемо наступну складову, це утримання аліментів [35, с.354].

Утримання аліментів із заробітної плати згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 26.02.93 “Про види заробітку (доходу), які
підтягають обліку при утриманні аліментів” (зі змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.95 № 769) здійснюються з
усіх видів основної і додаткової заробітної плати (як за основним місцем
роботи, так і за сумісництвом), а також з допомоги по тимчасовій
непрацездатності, нарахованій за звітний місяць, після утримання з них
прибуткового податку, збору до Пенсійного фонду і збору до Фонду
соціального страхування на випадок безробіття.

Проте треба мати на увазі, що аліменти не утримуються з таких виплат:
вихідної допомоги при звільненні; одноразових премій; матеріальної
допомоги при оздоровленні; грошової компенсації за путівку при
самостійному санаторно-курортному лікуванні або відпочинку;
компенсаційних виплат при службових відрядженнях і переведенні на іншу
роботу; вартості безоплатно наданого обмундирування, комунальних послуг
і деяких інших видів доходів, що не мають постійного характеру.

Розмір аліментів, що утримуються з батьків на утримання неповнолітніх
дітей, становить: на одну дитину – 25% заробітку (доходу), на двох дітей
– 33%, на трьох і більше – 50%.

Підставою для утримання аліментів служать виконавчі листки або письмові
заяви громадян про добровільну сплату аліментів) які бухгалтерією
підприємства реєструються в окремому журналі або картці.

Розглянемо утримання за ініціативою підприємства [35, с.358]:

До утримань за ініціативою підприємства відносяться: суми, утримані з
працівників за заподіяну матеріальну шкоду, допущений брак, своєчасно не
повернуті підзвітні суми, раніше видані безвідсоткові позики тощо.
Підставою для їх утримання є письмовий наказ за підписом керівника
підприємства.

Розглянемо нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності [35,
с.358]:

Одним з нарахувань є нарахування допомоги по тимчасовій
непрацездатності. Джерелом виплати цієї допомоги є кошти фонду
соціального страхування. Оплата допомоги по тимчасовій непрацездатності
здійснюється на основі листків непрацездатності і табелю обліку
використаного часу.

Розміри цієї допомоги визначаються виходячи із середнього заробітку за
попередні шість місяців роботи, що передували хворобі, кількості днів
хвороби і трудового стажу роботи. Одержаний середньоденний заробіток
перемножують на кількість днів хвороби, зазначених у листку
непрацездатності.

Розглянемо сплату здійсненого збитку [35, с.361]:

За здійснений збиток, робітник несе матеріальну відповідальність в межах
своєї середньо місячної заробітної плати. Але якщо з працівником
укладений договір на повну матеріальну відповідальність, він
зобов’язаний сплатити за здійснений збиток у повному обсязі.

Отже, розрахунки з персоналом включають такі складові як заробітна
плата, видача готівки на господарські потреби, нарахування, виплати
відпускних, утримання аліментів, утримання за ініціативою підприємства
та розрахунки за дивідендами. Заробітна плата складається з п’яти
позицій, і вважається винагородою за відпрацьований час. Видача готівки
на господарські потреби видається з каси тільки на призначенні потреби,
після чого робітник повинен відзвітуватися за використані кошти.
Розрахунки за дивідендами відбуваються якщо підприємство являється
акціонерним товариством і встановлюються у відсотках або у сумі на одну
акцію. Утримання аліментів здійснюється або за судовим рішенням або за
ініціативою працівника. Нарахування та виплата відпускних здійснюється
за нормативно-правовим документом, який встановлює державні гарантії
права на відпустки. Утримання за ініціативою підприємства здійснюється
за письмовим наказом керівника підприємства.

1.2 Готівкові та безготівкові розрахунки з персоналом

Грошові розрахунки з персоналом можуть набирати як і готівкової, так і
безготівкової форми. Безготівковим грошовим розрахункам, як правило,
віддають перевагу. Це пояснюється тим, що за використання безготівкових
розрахунків з персоналом досягають значної економії витрат на їх
здійснення. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків з персоналом
сприяють банківські установи, у них також заінтересована держава – не
тільки з погляду економного витрачання коштів, а й з погляду вивчення,
регулювання і контролю грошового обороту. Сферу готівкових і
безготівкових розрахунків з персоналом розмежовано. Готівкова форма
розрахунків з персоналом застосовується для виплати заробітної плати,
матеріального заохочення, дивідендів, грошової допомоги [37 с.137].

Безготівкові розрахунки – це грошові розрахунки, які здійснюються за
допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші (кошти) списуються з
рахунка платника і переказуються на рахунок утримувача коштів.

Між готівковою і безготівковою формами розрахунків з персоналом існує
тісний зв’язок. Так, одержуючи виручку за реалізовану продукцію в
безготівковій формі, підприємство повинно отримати в установленому
порядку в банківській установі готівку для виплати заробітної плати,
покриття різних витрат, на господарські потреби тощо. У цьому разі
гроші, що надійшли в безготівковій формі, можуть бути отримані в банку в
готівковій формі [37, с.137].

Отримана готівка у вигляді виручки від реалізації продукції та інших
касових надходжень може бути використана підприємствами не тільки для
забезпечення господарських потреб, а й на оплату праці і виплату
дивідендів (доходу). Крім того, для виплат, пов’язаних з оплатою праці й
виплатою дивідендів, підприємства можуть використовувати й готівку,
отриману з кас банків. Водночас підприємства повинні забезпечувати
систематичну і повну сплату податків, зборів і обов’язкових платежів у
бюджет та державні цільові фонди згідно з чинним законодавством.
Підприємства також можуть проводити розрахунки з бюджетом і державними
цільовими фондами готівкою.

На практиці використовуються відповідні форми безготівкових розрахунків
(залежно від форми розрахункового документа), а саме:

платіжними дорученнями;

платіжними вимогами-дорученнями;

чеками;

акредитивами;

інкасовими дорученнями (розпорядженнями).

Платіжні вимоги та інкасові доручення (розпорядження) застосовуються у
випадках стягнення в безспірному порядку сум фінансових санкцій,
недоїмки в бюджет з податків, штрафів, які нараховані державними
податковими органами. Платіжні доручення застосовуються в розрахунках за
товарними і не товарними платежами, чеки використовуються лише для
безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок отримувача і
не підлягають сплаті готівкою. За операціями з акредитивами всі
зацікавлені сторони мають справу лише з документами, а не з товарами,
послугами, з якими можуть бути пов’язані ці документи.

За економічним змістом організація безготівкових розрахунків виходить за
межі суто технічних операцій, пов’язаних зі списанням і зарахуванням
коштів на рахунки клієнтів у банківській установі. Безготівкові
розрахунки здійснюються в різних формах. Різні форми розрахунків
пов’язані з використанням різних видів розрахункових документів [39,
с.137].

1.3 Аналітичний огляд нормативно-правових та законодавчих актів з
обліку, аудиту та економічного аналізу розрахунків з персоналом

При організації аудиту розрахунків з персоналом необхідно
використовувати наступні основні нормативні документи:

Закон України “Про аудиторську діяльність” визначає правові засади
здійснення аудиторської діяльності в Україні. В цьому законі описується
діяльність аудитора, його права та обов’язки, сертифікація аудиторів,
відповідальність аудиторів та аудиторських фірм. Представлена інформація
про те, в яких випадках проведення аудиту є обов’язковим та які
документи аудитор складає після перевірки підприємства [8, с.2].

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітнісь в Україні”
[20]. Даний закон визначає правові основи регулювання, організації,
ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності в
Україні. Відповідно до закону підприємство самостійно визначає облікову
політику на рік, де відображаються основні організації та ведення обліку
на підприємстві, в тому числі розрахунки з персоналом.

Оплата праці регламентована Законом України “Про оплату праці” [1], який
визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці
працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі
трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм
власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери
державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на
забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням” [4]. Визначає правові, організаційні та
фінансові основи загальнообов’язкового державного соціального
страхування громадян на випадок тимчасової втрати працездатності, у
зв’язку з вагітністю та пологами, народженням дитини та необхідністю
догляду за нею, у разі смерті, а також надання послуг із
санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованим особам та
членам їх сімей.

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття” [6], визначає правові, фінансові та організаційні
засади загальнообов’язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття.

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві [5] та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності” визначає правову основу,
економічний механізм та організаційну структуру загальнообов’язкового
державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати
працездатності або загибелі застрахованих на виробництві.

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
[7] визначає принципи, засади і механізми функціонування системи
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення,
перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів
пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків
роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом, а
також регулює порядок формування Накопичувального пенсійного фонду та
фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів
страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам,
членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом.

Закон України “Про відпустки” [2] встановлює державні гарантії права на
відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам
для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для
виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та
інтересів, всебічного розвитку особи.

П (С) БО № 16 [17] “Витрати” визначає методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її
розкриття в фінансовій звітності.

П (С) БО № 26 [18] “Виплати працівникам” визначає методологічні засади
формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і
не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у
фінансовій звітності.

Закон України “Про господарські товариства” [25] визначає метологічні
засади створення в господарському товаристві резервного капіталу.

Відповідно до П (С) БО 15 [26] “Дохід” дивіденди – це частина чистого
прибутку, розподіленого між учасниками відповідно до часток їхньої
участі у власному капіталі.

Закон України “Про акціонерні товариства” [27] визначає медотологію
формування статутного капіталу за рахунок внесків учасників та
засновників.

Постановою Кабінету Міністрів України “Про види заробітку (доходу), які
підлягають обліку при утриманні аліментів” [24] здійснюються з усіх
видів основної та додаткової заробітної плати” визначає методологічні
засади формування в обліку інформації про утримання.

Питання, пов’язані з оформленням відряджень і їх оплатою, регулюються
Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордоном
[19].

Отже, на основі перерахованих вище законодавчих та нормативних актів,
зроблено аналітичний огляд при організації обліку, аудиту та
економічного аналізу.

1.4 Міжнародний аспект обліку, аудиту та економічного аналізу
розрахунків з персоналом

В країнах ринкової економіки системи заробітної плати, що
використовуються на підприємствах, розглядаються як ноу-хау і не
розголошуються.

Як економічна категорія розвиненого товарного виробництва розрахунків з
персоналом з оплати праці в Росії відбиває досить складні й
багатопланові зв’язки, що складаються в суспільстві із приводу трудового
внеску працівника. У ній відбиваються відносини виробництва й розподілу,
взаємодія різних носіїв економічних інтересів (суспільства в цілому,
складових його соціальних груп, і насамперед роботодавців і
працівників), ступінь розвитку продуктивних сил і зрілості виробничих
відносин і багато інших аспектів життя суспільства. Серед них формування
й ступінь задоволення потреб працівників, диференціація їхніх доходів,
розвиток адекватного рівню економіки способу життя, забезпечення умов
для розвитку особистості й ін [39, с.36]. Розрахунки з підзвітними
особами здійснюються на основі письмової заяви працівника із візою
керівника підприємства. Порядок видачі підзвітних сум регламентовано
правилами ведення касових операцій. Щорічна оплачувана відпустка в Росії
складає 28 календарних днів [39, с.39].

Розрахунки з персоналом з оплати праці у Німеччині пов’язана з тим, що
поряд із установленням величини доходів важливим є питання винагороди за
результативність праці. При цьому система заробітної плати, як результат
пошуку справедливих критеріїв, піддається постійній зміні. Це
відноситься до сучасних форм заробітної плати як у зв’язку зі змінами в
установках із співробітників, так і появою нових технологій у сфері
виробництва й сфері керування [39, с.44].

Як показує досвід у Німеччині, винагороди на основі традиційних систем
заробітної плати в більшості випадків мало ефективні, щоб виконати
вимоги щодо справедливої оплати праці. Винагорода, заснована винятково
на тарифних сітках, часто критикується за те, що вона надає мало
стимулів для підвищення результативності праці.

У класичній методиці RAFE у Німеччині розрізняють такі форми заробітної
плати:

відрядну оплату праці;

погодинно-преміальну оплату праці;

підрядну оплату праці;

надбавки за результативність праці до базової величини погодинної
заробітної плати [39, с.54].

При відрядній заробітній платі у Німеччині існує лінійна залежність між
результатами праці й доходами. На основі нормативної результативності
праці й нормативної розцінки, обумовлених по відповідних методиках,
співробітник одержує за кожну наступну одиницю роботи певну грошову
суму.

При погодинно-преміальній оплаті праці у Німеччині працівник одержує
премію (як правило, щомісяця) за умови перевищення нормативних завдань
або встановлених умов преміювання по певній шкалі. Перевага
погодинно-преміальної оплати праці в тім, що є можливість оплачувати
працівнику результати праці, коли відсутнє його безпосереднє відношення
до продукту й результати праці працівника дуже тісно переплетені зі
складною людино-машинною системою.

При підрядній оплаті праці у Німеччині зі співробітником (або групою)
укладається угода на виконання певної роботи. Величина фактичного
заробітку залежить від відношення планового й фактичного строків робіт
на одержання заздалегідь погодженого результату.

Надзвичайно актуальним завданням є перебудова організації заробітної
плати, проведення відповідної реформи з метою забезпечення поетапного
підвищення заробітної плати і створення ефективного мотиваційного
механізму, який ґрунтується на поєднані економічних стимулів і
соціальних гарантій.

Нарахування відпускних у Німеччині здійснюється при письмовому наказу
керівника та заяви працівника, відпустка може поділятися на частини за
ініціативою керівника [39, с.54].

Заробітна плата в промисловості США складається із прямої заробітної
плати, непрямої та виплат робітникам і службовцям, не пов`язаних з
витратами робочого часу [39, с.61].

Пряма заробітна плата в США – це частина заробітної плати, яка витрачена
на виробництво одного виду продукції і прямо відноситься на собівартість
калькуляції об`єкта. До неї можна віднести заробітну плату працівників,
безпосередньо зайнятих промисловим виробництвом.

Непряма заробітна плата в США – це частина заробітної плати, витрачена
на виробництво кількох видів готової продукції або прямо не пов`язана із
випуском виробів. До неї включають заробітну плату категорії працівників
виробничих цехів (майстрів, старших робітників, десятників, облікових
працівників, експедиторів), допоміжних цехів (ремонтників, комірників,
канцелярських працівників (клерків), обслуговуючого та управлінського
персоналу (оплата праці двірників, швейцарів, прибиральниць, сторожів,
адміністративно-управлінського персоналу, пожежників, працівників
складу).

Виплати в США, премії, оплата відпусток, допомога хворим, пенсії, оплата
праці у святкові та вихідні дні, доплата до погодинної ставки, оплата за
простої відносяться до виплат робітникам і службовцям, що не пов`язані
із витратами робочого часу. Ці виплати входять до складу виробничих
накладних витрат, оскільки вони не можуть бути безпосередньо включені в
собівартість продукції.

В окремих галузях промисловості дуже важко знайти межу між прямою і
непрямою заробітною платою, але американські підприємці надають такому
розмежуванню особливого значення, оскільки такий облік дає змогу
забезпечити ефективний контроль за використанням фонду заробітної плати
та розподілом накладних витрат.

Облік використання робочого часу здійснюють табельники або спеціально
встановлені автомати, а деколи й самі працівники.

Працівник два рази на день (на початок та на кінець зміни) зазначає в
карточці час приходу та відходу з роботи. В ній враховуються і
внутрішньо змінні простої. Після закінчення одного виду роботи і при
переведенні працівника на іншу роботу попередню карточку обліку часу
закривають і відкривають нову карточку.

При автоматизованій системі в США окремі операції в процесі обробки
згідно з технологією виробництва закодовані. Працівник, приступаючи до
виконання операції, відмічає в магнітній картці свій особовий номер,
час, початок і кінець операції. Паралельно ці дані автоматично
передаються в центральний диспетчерський пункт, що видає дані про облік
робочого часу, виробіток і нараховану суму заробітної плати кожного
працівника, бригади, дільниці, цеху. В цілому по заводу, на що було
витрачено робочу силу, про перебіг виробничого процесу, обсяги готових
виробів й незавершеного виробництва, кількість матеріальних і трудових
ресурсів, залишки матеріалів і напівфабрикатів на складі, обсяги
виконаних робіт одним працівником за зміну, в цілому по дільницях та
заводу та ін.

Із заробітної плати в США відраховують федеральні, місцеві добродійні
податки, займи, позики тощо. В окремих випадках можуть утримати
профспілкові внески, внески на соціальне страхування.

На суму нарахованої заробітної плати в США складають таку кореспонденцію
рахунків: дебет рахунків “Виробництво”, 2Виробничі накладні витрати ” та
кредит рахунка 2 заробітна плата ”. На суму відрахувань із заробітної
плати роблять бухгалтерський запис: дебет рахунка 2 Заробітна плата ” і
кредит рахунків 2 Нарахована заробітна плата до видачі”, 2 Прибутковий
податок до виплати “, 2 Податок на соціальне страхування до виплати “,
“Інші відрахування із заробітної плати ” [39, с.61].

Додаткову заробітну плату в США розподіляють двома основними способами.

Загальна сума додаткової заробітної плати за місяць відноситься

пропорційно на замовлення чи операцію за тією самою нормою, яка
застосовується у відношенні всіх інших статей накладних витрат.

Усі види додаткової заробітної плати можуть бути зібрані на окремих

рахунках і розподілені на виробничі операції (замовлення) за спеціальною
ставкою.

Розрахунки з підзвітними особами у США складаються з добових, які мають
розмір у 300 доларів тобто 59 грн.

В порівняні з іншими країнами, в сучасних умовах розрахунків з
персоналом з оплати праці в Україні повною мірою не виконує жодну із
зазначених функцій. Впродовж багатьох років (навіть десятиріч) заробітна
плата в Україні підтримувалася на соціально низькому рівні. Нині для
більшості найманих працівників вона перетворилася на невелику (та ще й
негарантовану) соціальну виплату, що дозволяє пережити, перебути важкі
часи, але ніяк не досягти добробуту. Штучне стримування заробітної плати
призвело до того, що нині витрати на заробітну плату в Україні в
розрахунку на одиницю валовою національного продукту майже вдвоє нижчі,
ніж у країнах з розвиненою ринковою економікою.

Отже, можна сказати, що в Росії, Німеччині та в США застосовують такі ж
самі форми і системи оплати праці, як і в Україні. Але кожна країна має
свої відмінності від інших країн тому, що кожна країна має свої
розуміння щодо розрахунку з персоналом. Навіть якщо Німеччина має форми
заробітної плати як і в нашій країні, вона все одно має свою
відмінність, наприклад, що має ще підрядну оплату праці якої в нашої
країні неіснує, а також і США має пряму і непряму заробітну плату, які
незначно але відрізняються від форм які існують в Україні, а також облік
використання робочого часу в США здійснюють спеціально встановлені
автомати, а в Україні використання робочого часу здійснюють шляхом
ставлення підпису у спеціальних журналах, які в кінці місяця передаються
до відділу кадрів, а у США така інформація автоматично передається до
центрального пункту. Розрахунки з підзвітними особами здійснюються в
Росії за правилами ведення касових операцій, а щорічна відпустка в Росії
має більше календарних днів, ніж в Україні. Розрахунки з підзвітними
особами у США, складаються з добових які значно більші, ніж в нашій
країні.

Розділ 2. Облік розрахунків з персоналом на ДП “Кривбасшахтозакриття”

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1.1 Характеристика діяльності підприємства та техніко-економічних
показників

Державне підприємство “Кривбасшахтозакриття”- є юридичною особою,
засноване на державній власності, входить до сфери управління
Міністерства промисловості політики України (МППУ). Підприємство є
гірничим та гірничодобувним підприємством яке належить до гірничорудної
та гірничодобувної промисловості України і є правонаступником прав і
обов`язків стосовно цього майна згідно з розподільчим балансом (додаток
Г).

Підприємство створене з метою організації та виконання робіт згідно
проектів з ліквідації, реструктуризації об`єктів гірничорудних
підприємств Криворізького басейну щодо реалізації державної політики в
цій галузі, з урахуванням соціальної значимості, забезпечення
ефективності проектних рішень на основі застосування прогресивних
технологій, у відповідності до досягнень науки та техніки. Підприємство
діє на підставі Статуту (додаток Д). Основними напрямками діяльності
Підприємства є забезпечення виконання робіт шляхом проведення тендерів,
згідно визначених проектів з реструктуризації гірничорудних підприємств
Криворізького басейну, що ліквідуються, заходів з ліквідації об’єктів,
після ліквідаційного моніторингу, усунення негативних екологічних
наслідків їх діяльності та пов’язаного з цим капітального будівництва.

Підприємство здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності,
самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та
споживачів продукції, робіт та послуг, встановлює ціни відповідно до
чинного законодавства. Для здійснення підприємницької діяльності
підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові та
інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним
законодавством.

Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та
інші рахунки в установах банка, печатку зі своїм найменуванням.
Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до
чинного законодавства. Підприємство має право на недоторканність його
ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші
особисті немайнові права, які можуть йому належати.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах
належного йому майна.

Метою діяльності базового підприємства є здійснення господарської
діяльності не спрямованої на отримання прибутку.

Підприємство є не акціонерним товариством і тому має такі розрахунки з
персоналом як: нарахування, утримання та виплата оплати праці,
нарахування та виплата відпускних, видача та повернення не використаних
підзвітних сум та утримання аліментів та нарахування лікарняних.

Підприємство є орендодавцем щодо окремого індивідуально визначеного
майна.

Підприємство здійснює володіння, користування природними ресурсами в
установленому законодавством порядку за плату, а у випадках передбачених
законом на пільгових умовах.

Підприємство здійснює господарську діяльність, показником ефективності
діяльності підприємства є зниження витрат, передбачених на виконання
покладених на нього функцій.

Підприємство частково фінансується за рахунок коштів державного бюджету
України, визначених для закриття та реструктуризації гірничорудних
підприємств Криворізького басейну, та інших відрахувань.

Згідно наказу “Про облікову політику підприємства” (додаток Л),
спецодяг, виданий в підзвіт працівникам, обліковується на особистих
картках останніх протягом усього року встановленого терміну його
використання. Списання спецодягу з підзвіту здійснюється тільки на
підставі актів про його непридатність.

Джерелом коштів на оплату праці працівників підприємства є кошти
отримані від господарської діяльності, а також кошти передбачені
кошторисами витрат на реалізацію проектів реструктуризації, ліквідації
гірничорудних підприємств.

Додатковими джерелами фінансування підприємства є бюджетні кошти, що
виділяються в установленому порядку з державного або/та місцевого
бюджетів, а також інші кошти незаборонені законодавством України.

Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з
чинним законодавством України.

Для оцінки діяльності підприємства охарактеризуємо основні техніко

економічні показники роботи підприємства за період 2004-2007 роки
(додаток Ж).

Комплексний огляд основних техніко-економічних показників дозволяє
оцінити діяльність Підприємства з точки зору його ефективності та
отримати загальну оцінку результатів господарської діяльності
підприємства на основі даних Балансу та Звіту про фінансові результати
підприємства за 2004-2007 роки (дадатки Г, К).

Розглядаючи та аналізуючи основні техніко-економічні показники
діяльності підприємства “Кривбасшахтозакриття” за 2004-2007 роки
спостерігаються значні зміни (див. дод. Ж).

Об’єм наданої послуги за 2007 рік у порівнянні з 2004 роком збільшився
на 12568,0 грн. (21,37%), з 2005 роком на 9758 грн. (2,87%), а також в
порівняні з 2006 роком на 59 грн. (0,45%), що викликано збільшенням
кількості замовлень та зростанням попиту на даний вид послуг.

Відповідно собівартість наданої послуги в 2007 році склала 11565 тис.
грн. що на тис. грн. (14,69%) більше, ніж в 2004 році, а у порівнянні з
2005 роком на 2,62%, а з 2006 роком на 5,96%. Причинами такого росту
собівартості є підвищення цін на якість послуг.

Середньомісячна заробітна плата у 2007 році збільшилась на 213,4 грн.
(1,35%) порівняно з 2004 роком і на 100 грн. (1,14%) збільшилась у
порівняні з 2005 роком, а з 2006 роком на 66,7грн. (1,09,%).

Чистий збиток у 2007 році збільшився на 205 грн. (1,35%) порівняно з
2004 роком, на 205 грн. (1,35%) порівняно з 2005 роком, а також
порівняно з 2006 роком на 103грн. (1,15%). Таке збільшення чистого
збитку пов’язане з наданням послуг на не вигідних умовах та підвищенням
цін.

Середньомісячна заробітна плата з 2005 року почала збільшуватися тому,
що середньоспискова чисельність персоналу збільшувалося у 2004 році
чисельність персоналу становило 99 чоловік, але у 2005 році чисельність
персоналу збільшилось на 5 чоловік, а у 2006 році збільшилось ще на 9
чоловік, а у 2007 році на 1 особу а також тому, що відбулось збільшення
кваліфікованого персоналу та підвищення ступеня кваліфікації тих
працюючих у яких ступінь кваліфікації був недокваліфікований. Відбулося
збільшення фонду оплати праці який є одною з причин підвищення
середньомісячної заробітної плати, збільшення заробітної плати відбулося
згідно збільшення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Об’єм наданої послуги почав з кожним роком збільшуватися тому що
користувачів послуг стало більше, і тому вартість на надану послугу
почала збільшуватись, а також собівартість наданої послуги почала
збільшуватись, і чистий збиток також почав збільшуватись від
використання новітніх технологій та від технологічного процесу надання
послуг. Середньорічна вартість основних виробничих фондів в період з
2004 року по 2007 рік зменшувалася, в 2007 році він зменшився і склав
7865 тис. грн., що на 500 тис. грн. менше, ніж в 2006 році, на 2371 тис.
грн. менше, ніж в 2005 році, та на 4769 у 2004 році, таке зменшення
відбулося від зносу та від ліквідації ОВФ.

Фондовіддача у 2007 році порівняно з 2004 роком збільшилася на 1,6 грн.
(35,94%), порівняно з 2005 році збільшилося на -1,3 грн. (5,03%), і
порівняно з 2004 роком теж збільшилася на -0,1грн. (1,07%). Такий ріст
даного показника пов’язаний із ростом об’ємів реалізації.

Фондоємність у 2007 році порівняно з 2005 роком зменшилась на 2,4
грн/грн. або на 0,8%, а порівняно з 2004 роком на 20,9 грн/грн. або на
0,97%. Це пов’язано з тим, що середньорічна вартість основних фондів
збільшувалась більшими темпами ніж об’єм надання послуг, що є негативним
для підприємства.

Фонд оплати праці з кожним роком збільшувався 2007 рік порівняно з 2004
роком на 1025грн. з 2005 роком на 123 грн. з 2006 роком на 60 грн.
Причиною цього є збільшення обсягу надання послуг, що потребує більше
робочої сили, а також збільшення відбулося за рахунок зросту мінімальної
заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Загальний висновок можна зробити такий, що підприємство працює стабільно
та поступово розвивається, оскільки зростають його розміри, кількість
працівників, об’єм виробництва та інші показники, які є підтвердженням
цього.

2.1.2 Склад бухгалтерської служби та охорона праці на підприємстві

На базовому підприємстві застосовується централізована структура обліку,
тобто у виробничих підрозділах підприємства здійснюється збір і
попередня обробка даних, а формуванням звітних даних та складанням
звітності займається бухгалтерія.

В бухгалтерії здійснюється розподіл облікової роботи за конкретними
виконавцями.

Бухгалтерія підприємства, що досліджується являє собою структурний
підрозділ підприємства (додаток 30). Бухгалтерія включає наступних
фахівців, що діють відповідно до посадових інструкцій (додатки 27, 28):

головний бухгалтер;

заступник головного бухгалтера;

бухгалтер III категорії;

бухгалтер-II категорії.

Бухгалтер-II категорії-касир безпосередньо підпорядковується головному
бухгалтеру і здійснює операції пов’язані з одержанням, обліком,
заощадженням і видачею коштів і цінних паперів. Веде касову книгу на
підставі прибуткових і видаткових документів, готує повну звітність.

Бухгалтер – III категорії – матеріаліст з обліку матеріальних цінностей
підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру. Він виконує роботу
з обліку матеріальних цінностей, що надходять на підприємство, приймає
первинну документацію, готує її для обробки, складає звітні калькуляції,
бере участь у проведенні інвентаризацій та інше.

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та
лікувально-профілактичних заходів та засобів, направлених на збереження
життя, здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності
[35, с.125].

Законодавство про охорону праці складається з Закону України “Про
охорону праці” [22], Кодексу законів про працю в Україні [20], Закону
України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що
призвели до втрати працездатності” та прийнятих згідно з ними
нормативно-правових актів [5, с.5].

На Підприємстві при укладенні трудового договору робітнику гарантується
захист його прав на безпечну працю. Так, при укладенні трудового
договору на підприємстві працедавець інформує робітника під розписку про
умови праці і про наявність на його робочому місці шкідливих і
небезпечних виробничих факторів, які ще не усунені, можливих наслідках
їх впливу на здоров’я та про права робітника на пільги та компенсації за
працю в таких умовах згідно до законодавства.

Згідно до Кодексу законів про працю [20] в Україні нормальна тривалість
робочого часу робітників не повинна перевищувати 40 годин на тиждень.
Так, на ДП “Кривбасшахтозакриття” встановлено п’ятиденний робочий
тиждень та восьмигодинний робочий день з перервою на одну годину.

Права жінок, неповнолітніх та інвалідів на охорону праці дотримуються
згідно до Закону України “Про охорону праці” [22, с.3].

Робітник Підприємства зобов’язаний:

турбуватися про особисту безпеку та здоров’я, а також про безпеку та
здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт або під час
знаходження на території підприємства;

знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів по охороні праці,
дотримуватися правил користування машинами, механізмами, обладнанням та
іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та
індивідуального захисту;

проходити в установленому законодавством порядку попередні та періодичні
медичні огляди.

Досліджене підприємство організовує за свій рахунок проведення
періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах,
роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є
потреба у професійному доборі а також щорічного обов’язкового медичного
огляду осіб віком до 21 року.

За час проходження медичного огляду за працівником зберігається місце
роботи і середній заробіток.

Підприємство, яке забезпечує за рахунок власних коштів придбання,
комплектування, видачу та використання за призначенням сертифікованого
спеціального одягу та взуття, засобів індивідуального та колективного
захисту, миючих та знешкоджуючих речовин.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення цих вимог.

Таким чином, до бухгалтерської служби підприємства, що досліджується
входять такі фахівці: головний бухгалтер, заступник головного
бухгалтера, бухгалтер III категорії, бухгалтер II категорії. Охорона
праці на

ДП “Кривбасшахтозакриття” відповідає вимогам чинного законодавства.

2.2 Облік особового складу працівників, виробітку та відпрацьованого
часу

Трудові правовідносини підприємства з працівниками регулюються Кодексом
Законів про працю (КЗпП) України [20, с.5], на підставі нього на
базовому підприємстві встановлено єдиний порядок оформлення приймання,
звільнення і переведення співробітників.

Облік особового складу на ДП “Кривбасшахтозакриття” ведеться відділом
кадрів.

Використовують такі типові форми з обліку особового складу працівників
ДП “Кривбасшахтозакриття” які затверджені Міністерством статистики
України:

П-1 “Наказ (розпорядження) про прийом на роботу” (додаток М);

П-7 “Список №… про надання відпустки” (додаток Н);

П-8 “Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)
(додаток П);

Авансовий звіт (додаток Б);

Посвідчення про відрядження (додаток А);

Видатковий касовий ордер (додаток В).

Для обліку прийнятих на роботу працівників на підприємстві, що
досліджується застосовується “Наказ (розпорядження) про прийом на
роботу” (див. дод. М), який заповнюється у відділі кадрів.

Завізований начальником відділу кадрів проект наказу (розпорядження) в
необхідних випадках є направленням на переговори і пропуском в відділ
для ознайомлення з умовами роботи.

Керівник структурного підрозділу – начальник відділу робить висновок про
можливість зарахування: на зворотній стороні проекту наказу
(розпорядження) вказується, ким може бути прийнятий на роботу той, хто
наймається, по якому розряду, чи з яким окладом і тривалість строку
випробування.

Згода працівника з умовами праці, результати переговорів, в разі
необхідності медичного огляду, відмітки про проходження інструктажу з
техніки безпеки, протипожежному мінімуму та інші відмітки проставляються
на зворотній стороні форми.

Проект наказу (розпорядження) про прийом на роботу працівника, якому
встановлюють оклад, візується у відповідній у відповідній службі
підприємства для підтвердження вакантної посади і окладу, що
встановлюються за штатним розписом [27, с.361].

Підписаний керівником підприємства Наказ (розпорядження) оголошується
працівнику під розписку.

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на
підприємстві. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка
оформляється не пізніше 5 днів після прийняття на роботу.

Оформлення щорічної та інших видів відпустки надається на підставі
письмової заяви працівника відповідно до затвердженого графіку
відпусток.

При наданні відпустки без оплати, поруч із зазначенням кількості днів
відпустки зазначається “без оплати”.

При звільнені працівників оформляється працівником відділу кадрів у двох
примірниках на всіх працівників “Наказ (розпорядження) про припинення
трудового договору (контракту)” (додаток П). Один екземпляр залишається
у відділі кадрів, а другий передається в бухгалтерію. Наказ підписується
начальником відділу та керівником підприємства.

На підставі наказу (розпорядження) про припинення трудового договору
бухгалтерія робить розрахунок із працівником.

Всі оригінали наказів з особового складу накопичуються у відділі кадрів.
На ДП “Кривбасшахтозакриття” документи з особового складу оформленні
досить особливо ретельно і акуратно, ведуться і зберігаються протягом
тривалого часу і є конфіденційними.

На базовому підприємстві установлено мінімальну тарифну ставку для
робітників першого розряду основної діяльності з нормальними умовами
праці у розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму на працездатну
особу. Встановлено перелік і розмір доплат і надбавок до тарифних ставок
і посадових окладів. Розроблено самостійно форми і системи оплати праці,
норми праці, розцінки, тарифні сітки та ставки. Оплата роботи в
надурочний час здійснюється згідно з чинним законодавством за погодинною
системою оплати праці, робота в надурочний час оплачується в подвійному
розмірі годинної ставки, компенсація понаднормової праці відгулом не
оплачується. Надання відпусток щорічних оплачується працівникам згідно
графіків, узгоджених профкомом. Право працівника на щорічну основну та
додаткову відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після
шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві робота у
вихідний день компенсується, шляхом надання іншого дня відпочинку або
оплатою в подвійному розмірі. Інший день відпочинку надається протягом
двох тижнів. Здійснюється оплата лікарняних згідно чинного
законодавства.

Табельний облік здійснюється згідно з діючими на підприємстві
інструкціями. Табельний облік персоналу здійснює відділ кадрів. Для
обліку відпрацьованого часу працівників ведеться “Табель обліку
використання робочого часу” (додаток Р) по кожному працівнику окремо.

Посвідчення про відрядження видається працівнику підприємства на
підставі наказу керівника для виконання службового доручення поза
постійним місцем роботи (див. дод. А).

Авансовий звіт подається підзвітними особами, в якому зазначаються
отримані суми під звіт, фактично здійснені витрати, залишок підзвітних
сум, або їх перевитрачання (див. дод. Б).

Отже зробимо висновок, що ДП “Кривбасшахтозакриття” цілком регулюється
КЗпП України, на підставі якого оформлення приймання, звільнення та
переведення ведеться в єдиному порядку і належним чином.

2.3 Облік нарахування, утриманя та виплати заробітної плати

На базовому підприємстві при нарахуванні заробітної плати працівникам
застосовують погодинну систему оплати праці. Розрахунки розміру
заробітку працівника засновані на принципі встановлення певного тарифу
за відпрацьований працівником часовий проміжок. Таким проміжком на
підприємстві є година або, як прийнято називати, часова тарифна ставка.
Отже заробіток працівника залежить від тарифної ставки, що відповідає
присвоєному працівникові тарифному розряду, який характеризує складність
виконуваних робіт та рівень кваліфікації працівника, здатного виконувати
роботу відповідної складності та відпрацьованого ним часу.

Щомісяця визначається фактичний обсяг заробітної плати по кожному
окремому працівнику. Визначення це здійснюється керівниками працівників
з оформленням відповідних, підтверджуючих такі фактичні об’єми,
документів (див. дод. С).

Для обліку відпрацьованого часу працівниками на підприємстві ведеться
“Табель обліку використання робочого часу” (див. дод. Р), по кожному
працівнику окремо

Так як на підприємстві, що досліджується використовують розрахункову –
відомість (додаток С), то для обліку видачі заробітної плати із каси
застосовують документ “Платіжна відомість” (див. дод. Т).

Нарахування заробітної плати на підприємстві здійснюється наступними
бухгалтерськими проводками (табл.2.1).

Преміювання є одним із найбільш ефективних способів мотивації й
заохочення працівників базового підприємства.

Преміювання персоналу здійснюється за підсумками роботи за місяць із
фонду оплати праці при наявності коштів. Основою для нарахування премії
являються дані оперативного обліку, виконання змінних завдань. Премія
нараховується за фактично відпрацьований час на тарифну ставку. За
роботу у святкові, вихідні дні премія нараховується на одинарну тарифну
ставку.

Таблиця 2.1

Облік нарахування заробітної плати на ДП “Кривбасшахтозакриття” за
грудень 2007 року

Зміст господарської операціїКореспондуючі рахункиСума, грн. Джерела
інформаціїДтКт1. Нарахованj заробітну плату працівнику основного
виробництва23661744.23Poзрахункова

відом. (див. дод. С) 2. Нараховано заробітну плату працівнику
загальновиробничого призначення916617443. Нараховано заробітну плату
працівнику адміністративного призначення926611311.374. Нараховано
заробітну плату працівнику зайнятим збутом93661732

На ДП “Кривбасшахтозакриття” премії виплачуються за рахунок
підприємства.

На базовому підприємстві для виплати одноразових премій застосовують
погодинно-преміальну систему оплати праці.

Згідно колективного договору максимальний розмір премії-30%.

Преміювання проводиться за кожним показником окремо, в тому числі за:

виконання плану витрат енергетичних ресурсів-15%;

виконання плану витрат матеріальних ресурсів-5%;

недопущення випадків травматизму, забезпечення дотримання правил та норм
охорони праці у поточному місяці-10%.

На базовому підприємстві лікарняні нараховуються згідно законодавства, з
розрахунком середньомісячної заробітної плати за період шість місяців.

Премія за виконання плану витрат енергетичних та матеріальних ресурсів
виплачується у місяці, наступному за звітним.

На ДП “Кривбасшахтозакриття”, самостійно встановлено розміри премії
диференційовано по професіях і групах робітників та службовців залежно
від значимості й складності виконуваних робіт.

З оплати праці членів трудового колективу й осіб, які працюють на
підприємстві за трудовими угодами, договорами підряду, за сумісництвом,
виконують разові та випадкові роботи, відбуваються різні утримання, вони
поділяються на 2 групи: обов’язкові й утримання за ініціативою
підприємства.

Обов’язкові утримання включають прибутковий податок з громадян,
утримання до Пенсійного фонду, утримання на соціальне страхування на
випадок безробіття, утримання за виконавчими листами та приписами
нотаріальних контор на користь юридичних та фізичних осіб.

До утримань за ініціативою підприємства відносяться: суми, утримані з
членів трудового колективу за заподіяну матеріальну шкоду, допущений
брак, своєчасно неповернуті суми, одержані у підзвіт, безвідсоткові
позики, видані членам трудового колективу, за формений одяг. Розглянемо
бухгалтерські записи в табл.2.2

Таблия 2.2

Облік утриамань на ДП “Кривбасшахтозакриття” за ініцивтивою підприємства
та нарахування лікарняних за грудень 2007 року

Зміст господарських операційКореспонденські рахункиСума грн. Джерела
інформаціїДтКт1. Нараховано суму лікарняних Сокольченко Т.Г.
652661103Розрахункова відомість (додаток С), головна книга2. утримано із
заробітної плати суму втрат від браку з вини працівника6612459,653.
утримано суму недостач і розкрадання матеріальних
ціностей661375250Податок з доходів фізичних осіб – це обов’язковий
платіж, що встановлюється державою для фізичних осіб, які отримують
доходи. Суми прибуткового податку надходять до Державного бюджету.

На базовому підприємстві збір на обов’язкове державне пенсійне
страхування утримується з доходів фізичних осіб у наступному розмірі:

2%, від суми нарахованої заробітної плати.

Збір на загальнообов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності утримується із заробітної плати

1%, від суми нарахованої заробітної плати

Збір на загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття
утримується із заробітної плати і становить 0,5% від об’єкта обкладання.

Об’єктом обкладання для зазначених зборів є суми оплати праці (що
включають основну й додаткову заробітну плату, а також інші
заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній
формі), що підлягає оподаткуванню з громадян.

Загальний розмір утримань із заробітної плати не може перевищувати 20%,
а в особливих випадках – 50% заробітної плати.

Розрахуємо на основі нарахованої заробітної плати працівників
підприємства “Кривбасшахтозакриття” утримання із заробітної плати, по
кожному працівнику окремо (табл.2.3).

Таблиця 2.3

Утримання із заробітної плати працівників на ДП “Кривбасшахтозакриття”
за грудень 2007 року

П.І.Б. УтриманоВсього утриманоДжерела інформаціїПенсійний ФондЗбір на
ЗДСС у зв’язку з ТВПЗбір на ЗДСС на випадок безробіттяПДФО1. Вітюк В.І.
15,737,873,93113,87141,4платіжна відомість (див.

дод. У) 2. Вітвіцький С. М12,23,053,0588,76107,063. Ніщета В.
В21,5110,755,34155,72193,324. Макарова Л.М. 123387,32105,32

Відобразимо бухгалтерські проводки (табл.2.4).

Податкова соціальна пільга (ПСП) застосовується тільки до заробітної
плати й не застосовується до інших видів доходів.

На підприємстві податкова соціальна пільга застосовується у випадках
якщо розмір нарахованої за місяць зарплати не перевищує суму місячного
прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого на 1 січня
звітного податкового року, помноженого на коефіцієнт 1,4 й округлену до
найближчих 10 грн.

Таблиця 2.4

Утримання із заробітної плати на ДП “Кривбасшахтозакриття” за 2007 рік

Зміст господарської операціїКореспондуючі рахункиСума, грн. Джерела
інформаціїДтКт1. Здійснено утримання із заробітної плати працівників
основного виробництва: Розрахункова-відомість (див. дод. С) – до
Пенсійного фонду66165115,73 – в соц. страх. на випадок
безробіття6616523,93 – в соц. страх. з ТВП6616537,87 – утримано податок
з доходів фізичних осіб661641113,872. Здійснено утримання із заробітної
плати працівників загальновиробничого призначення: – до Пенсійного
фонду66165112,2 – в соц. страх. на випадок безробіття6616523,05 – в соц.
страх. з ТВП6616533,05 – утримано податок з доходів фізичних
осіб66164188,763. Здійснено утримання із заробітної плати працівників
адміністративного призначення: – до Пенсійного фонду66165121,51 – в
соц. страх. на випадок безробіття6616525,34 – в соц. страх. з
ТВП66165310,75 – утримано податок з доходів фізичних осіб661641155,724.
Здійснено утримання із заробітної плати працівників зайнятим збутом: –
до Пенсійного фонду66165112 – в соц. страх. на випадок безробіття6616523
– в соц. страх. з ТВП6616533 – утримано податок з доходів фізичних
осіб66164187,32

Установлено три рівні ПСП:

звичайний – установлюється для будь-якого платника;

підвищений – 150% від звичайної ПСП;

подвійний – 200% від звичайної ПСП.

На підприємстві заробітну плату кожному працівнику видається через касу
підприємства. Виплата заробітної плати відображається такою
бухгалтерською проводкою: Д-т 661 “Розрахунки за заробітною платою” К-т
301 “Каса в національній валюті”.

Отже, нарахування, утримання та виплата заробітної плати на підприємстві
здійснюється згідно законодавству. Підприємство при відображенні
операцій в обліку користується затвердженим МФУ планом рахунків
бухгалтерського обліку.

2.4 Облік видачі та повернення не витрачених підзвітних сум

Видача сум на господарські потреби на підприємстві здійснюється
наступними бухгалтерськими проводками (табл.2.5).

Таблиця 2.5

Облік видачі сум на господарські потреби на ДП “Кривбасшахтозакриття” за
грудень 2007 року

Зміст господарської операціїКореспондуючі рахункиСума грн. Джерела
інформаціїДтКт1. Видано суму підзвіт Копань Є.М. 37230122,45Платіжна
відомість додаток

(додаток У) 2. Видано суму підзвіт Литвин Д.П. 3723016,033. Видано суму
підзвіт Литвин Д.П. 3723011664. Видано суму підзвіт Щур Т.В.
3723014,505. Видано суму підзвіт Дячук Ю.О. 37230110,00

На підприємстві видача сум під звіт на підставі наказу керівника для
виконання службового доручення поза постійним місцем роботи у
відрядженні. Спецодяг, виданий під звіт працівникам, обліковується на
особистих картках останніх протягом усього встановленого терміну його
використання. Списання спецодягу з під звіту до закінчення встановлених
термінів його використання здійснюється на підставі актів про його
непридатність. Акт здається в бухгалтерію відповідно до графіка
документообігу.

На основі зданих авансових звітів відобразимо витрачання підзвітних сум
наступними бухгалтерськими проведеннями (табл.2.6)

Таблиця 2.6

Витрачання підзвітних сум і їх від звітування за грудень 2007 року

Зміст господарської операціїКореспондуючі рахункиСума грн. Джерела
інформаціїДтКт1. Списано витрати оплачені з підзвітних сум і затверджені
керівником9237222,45Платіжна відомість (див. дод. У)

2. Списано витрати оплачені з підзвітних сум і затверджені
керівником92372172,033. Списано витрати оплачені з підзвітних сум і
затверджені керівником923724,504. Списано витрати оплачені з підзвітних
сум і затверджені керівником9237210,00Авансовий звіт (див. дод. Б)
здається під звітною особою протягом трьох робочих днів після повернення
з відрядження. Обов’язковим реквізитом авансового звіту є резолюція
керівника підприємства або уповноваженої ним особи про затвердження
вказаної суми витрат і його підпис. Авансовий звіт містить отримані
підзвіт суми, фактично здійснені витрати, залишок підзвітних сум або їх
перевитрачання. В обліку відображаються дані з авансових звітів,
перевірених арифметично, за змістом та затверджених керівником
підприємства. Бухгалтер опрацьовує авансовий звіт, проставляючи на
документах і на звіті кореспондуючи рахунки, які відповідають
призначеного авансу. Видача грошей працівнику на відрядження або на
господарські потреби проводиться в касі підприємства згідно з видатковим
касовим ордером (додаток В).

Отже зробимо висновок, що видача та повернення не використаних
підзвітних сум на господарські потреби на підприємстві відображаються в
обліку проводками належним чином, згідно законодавства з поданням
авансового звіту після повернення з відрядження.

2.5 Облік нарахування та виплати відпусткних сум та утримання аліментів

На підприємстві надається щорічна оплачувана відпустка працівникам
згідно графіків, узгоджених з профкомом. Графіки складаються на кожний
календарний рік не пізніше 15 грудня попереднього року і доводяться до
відома усіх працівників під розпис. Забороняється без згоди робітника
ділення відпустки на частини.

Право працівника на щорічну основну та додаткову відпустки повної
тривалості у перший рік роботи настає після шести місяців безперервної
роботи на даному підприємстві.

При надані відпусток: основної, додаткової у зв’язку з навчанням,
творчої, соціальної та без збереження заробітної плати, підприємство
керується Законом України “Про відпустки” [2].

На підприємстві при наданні щорічних і додаткових відпусток нарахування
виплат за термін відпустки здійснюється шляхом розподілу сумарного
заробітку за 12 календарних місяців або за фактично відпрацьований
період меншої тривалості на кількість календарних днів за цей період.

Нарахування та виплату відпустки зобразимо у табл.2.7

Таблиця 2.7

Нарахування відпускних сум на ДП “Кривбасшахтозакриття” за грудень 2007
року

Зміст господарської операціїКореспондуючі рахункиСума грн. ДжерелаДт.
Кт. 1 Нараховано суму відпускних471661127,36Регістр розрахунку
відпускних лістів2. Нараховано суму відпускних4716611,237,753.
Нараховано суму відпускних4716611,476,654. Нараховано суму
відпускних471661757,68

Оформляється відпустка на підставі заяв працівників відповідно до
затвердженого на підприємстві графіка відпусток. В окремих випадках до
заяви працівник зобов’язаний прикласти документи, що підтверджують право
працівника на відпустку або необхідність її надання. Розрахунок
відпускних сум заноситься у регістр розрахунку відпускних листів
(додаток Ф).

Відпустка без збереження заробітної плати надається працівнику за його
письмовою заявою, якщо на це є підстави і продовженість такої відпустки
визначається за згодою керівника.

На підприємстві виплата відпускних здійснюється не пізніше, ніж за три
дні до початку роботи працівника.

На ДП “Кривбасшахтозакриття” утримання аліментів провадиться з суми
заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, після
утримання з цього заробітку (доходу) податків. Доставка стягувачу
грошових переказів утриманих аліментів через відділення зв’язку
провадиться за рахунок платника аліментів. Утримання аліментів
відображається бухгалтером у розрахунковій відомості (додаток С).

Аліменти з осіб, що одержують заробітну плату, утримання здійснюється
бухгалтерією за місцем роботи у розмірах, встановлених рішеннями судів.

Отже, зробимо загальний висновок, що на підприємстві
“Кривбасшахтозакриття” нарахування і виплата відпускних сум здійснюється
згідно законодавства, а також утримання аліментів здійснюється згідно
законодавства.

2.6 Відображення розрахунку з персоналом у звітності підприємства

Відображення інформації з оплати праці відображається у наступних формах
фінансової звітності:

форма № 1 “Баланс” (див. дод. Г);

форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (додаток К);

форма № 3 “Звіт про рух грошових коштів” (додаток Х);

форма № 4 “Звіт про власний капітал” (додаток Ч);

Примітки до річної фінансової звітності” (додаток Ц);

форма № 1-ПВ “Звіт з праці” (додатки Ш);

форма № 3-ПВ “Звіт про використання робочого часу” (додаток Щ);

форма № 1ДФ “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)
на користь платників податку, і сум утриманого з них податку” (додаток
Ю);

розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне
страхування (додаток Я);

розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків
до Фонду ЗДСС України на випадок безробіття (додаток 1);

форма Ф4-ФСС з ТВП “Звіт про нараховані внески, перерахування та
витрати, пов’язані з ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності”
(додаток 2).

Так, у формі №1 “Баланс” за 2007 рік у четвертому розділі пасиву балансу
відображені поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування (рядок
570) та з оплати праці (рядок 580), які на кінець звітного періоду
відповідно становлять 62 грн. і 72 грн.

У формі № 2 “Звіт про фінансові результати” (див. дод. К) за 2007 рік у
другому розділі “Елементи операційних витрат” у рядку 240 відображені
витрати на оплату праці, а у рядку 250 відображені відрахування на
соціальні заходи, які відповідно становлять 1502 тис. грн. і 569 тис.
грн.

Форма статистичної звітності №1-ПВ “Звіт з праці” (див. дод. Ш)
складається за даними первинної звітності та бухгалтерського обліку у
відповідності з платіжними документами, за якими працівникам були
здійснені нарахування та проведені розрахунки по заробітній платі. Так,
у рядку 1070 відображається фонд оплати праці штатних працівників і
дорівнює 2098,5 тис. грн.

Форма 3-ПВ “Звіт про використання робочого часу” (див. дод. Щ)
термінова-піврічна (зведена) складається багатогалузевими
підприємствами. Підставою для складання цієї форми є документи
первинного обліку: накази, табелі обліку, довідки та інші офіційні
документи, що підтверджують неявки на роботу. У цій формі відображаються
такі дані, як фонд робочого часу – 227730 людино-год.; щорічні відпустки
– 16472 людино-год; тимчасова непрацездатність – 8392 людино-год. Також
у цій формі відображається рух робочої сили. У 2007 році на підприємство
було прийнято 1 чоловік, звільнених не було.

У формі № 1 ДФ “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них
податку” (див. дод. Ю) відображається сума доходу, фактично виплачена у
звітному кварталі фізичним особам, яка дорівнює 1134019,85 грн.;
відображаються суми ПДФО, утримані з доходів, нарахованих за звітний
квартал і становить 84360,95 грн.; відображається фактична сума ПДФО,
перерахованого в бюджет у звітному кварталі, яка дорівнює 83273,32 грн.

У розрахунку суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування відображаються нараховані за період після 01.01.04
р. суми заробітної плати, винагороди по договорах цивільно-правового
характеру, допомога з тимчасової непрацездатності і дорівнює 8,255,57
грн (див. дод. Я).

Основною формою звітності, що містить відомості про нарахування й сплату
страхових внесків до Фонду ЗДСС на випадок безробіття є Розрахункова
відомість, яка складається щокварталу у двох екземплярах. Підписується
Розрахункова відомість керівником, головним бухгалтером і засвідчується
печаткою установи. У цій відомості показуються окремо за кожен квартал
поточного року наростаючим підсумком загальні суми виплат, які
нараховуються й з яких утримуються страхові внески по місяцях (див.
дод.1).

Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані з ЗДСС у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності складається у двох
примірниках, кожний з них підписується керівником і головним
бухгалтером, завіряється печаткою підприємства. В цій відомості
указується нарахована сума ФОП найманих працівників, у тому числі в
натуральній формі, на яку нараховують і з якої утримують страхові внески
за 2007 рік, а також наростаючим підсумком з початку року і дорівнює
2097720 грн.

Отже, на ДП “Кривбасшахтозакриття” форми фінансової звітності
заповнюються згідно законодавства, суми відображені належним чином.

2.7 Напрямки удосконалення організації обліку розрахунку з персоналом

На підприємстві “Кривбасшахтозакриття” бухгалтерський облік введеться на
основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань та господарських операцій і організацій [27] та за
журнально-ордерною формою з елементами комп’ютерної обробки за допомогою
прикладних програм. Програма яка використовується на підприємстві має
назву “Програма Камінських”. Програма використовувана на підприємстві
значною мірою не відрізняється від інших програм, але ця програма була
підібрана цілком для управлінського персоналу, для легкого використання
баз даних які є в цій програмі.

Удосконалення організації первинного обліку на підприємстві, що
досліджується нерозривно пов’язане зі створенням уніфікованих форм
документів, забезпечення співставності їх даних та зв’язків реквізитів.

Систематизація первинних документів з урахуванням рівнів і функцій
управління також є одним із принципів їх уніфікації.

Як вже згадувалося раніше на підприємстві “Кривбасшахтозакриття”
застосовують автоматизовану форму бухгалтерського обліку, крім ведення
табелю виходів на роботу, який ведеться в ручну (див. дод.3).

3 метою правильного. своєчасного нарахування заробітної плати
робітникам, на підприємстві забезпечується точний підрахунок
використання робочого часу в розрізі працівників та обсягу робіт
(послуг), виконаних кожним працівником окремо.

На підприємстві “Кривбасшахтозакриття” всі первині документи ведуться в
автоматизованому режимі окрім табелю виходів на роботу (див. дод.3), для
більшого удосконалення програми яка використовується на підприємстві
треба автоматизувати табель виходів на роботу, шляхом встановлення
спеціальних автоматів. Працівник приступаючи до виконання операції,
через встановлений автомат відмічає магнітною карточкою свій особовий
номер, час, початок і кінець операції. Ці дані автоматично
передаватимуться на комп’ютер у відділ кадрів, та видаватиме дані про
облік робочого часу кожного працівника.

При автоматизованій обробці облікової інформації використовуються
документи затвердженої форми, на кожну з яких виділені зони для
кодування.

Код табельних номерів зазвичай містить 3 – 5 знаків і служить для
забезпечення правильності розрахунків пo зарплаті при їх автоматизації.
Код видів оплат і утримань будується за двозначною серійною системою,
тобто групам видів оплат та видів утримань відводяться серії двозначних
кодів, окремі номери яких закріпляються за конкретними видами оплат або
утримань.

Документи заповнюють чітко і у відповідних графах. При заповненні
вихідної інформації з обліку праці та її оплати відображаються такі
кількісні показники: години – в цілих числах, дні – з одним десятковим
знаком, обсяг виконаних робіт в натурі і норма виробітку – з двома
десятковими знаками.

При кодуванні первинних документів показник “номер роботи”, який
запитується при вводі, не кодується, а при наборі цей показник вводиться
як порядковий номер роботи з документа, який вводиться.

Нормативно-довідкова інформація створюється господарством на дату
впровадження автоматизованої обробки інформації і надалі постійно
коректується в цілях автоматизації розрахунків і здійснення автоматичних
операцій для одержання вихідних документів.

Для накопичування даних по складанню форм річного звіту про працю і її
оплату складається.

Розрахункова відомість (див. дод. С)

Платіжна відомість (див. дод. Т)

Розрахунковий листок (див. дод. Р)

Застосування комп’ютерних технологій обліку створює всі умови для
поєднання переваг самої обчислювальної техніки з бухгалтерським
інтелектом, втіленим у програмному забезпеченні, щодо розуміння
глибинного коріння економічних явищ і процесів та досконалої методики
обробки інформації, необхідної для обґрунтування управлінських рішень.

Розділ 3. Аудит та економічний аналіз розрахунків з персоналом

3.1 Мета і завдання аудиту та економічного аналізу розрахунків з
персоналом

Метою аудиту та економічного аналізу розрахунків з персоналом на ДП
“Кривбасшахтозакриття” є:

дослідження правильності підрахунків підсумків у первинних документах,
регістрах бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

вивчення стану внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку в
питаннях дотримання законодавства та розрахунків з персоналом;

дослідження відповідності підписів керівника та бухгалтера у відомостях;

установлення достовірності, об’єктивності, законності і повноти
відображення операції щодо розрахунків з персоналом;

дослідження правильності оформлення авансових звітів і прикладених до
них документів та своєчасність подання їх до бухгалтерії підприємства;

вивчити аналіз використання фонду робочого часу;

дослідити аналіз продуктивність праці;

дослідити економіко математичну модель та обґрунтувати її практичні
цінності на ДП “Кривбасшахтозакриття”;

розглянути структуру та динаміку виданих та не використаних підзвітних
сум нарахування відпускних сум та утримання аліментів.;

Основними завданнями аудиту та аналізу розрахунків з персоналом є:

перевірка правильності нарахування і виплати заробітної плати;

перевірка чисельності працівників підприємства;

складання листа-зобов’язання і договору на проведення аудиту;

дотримання підприємством чинного законодавства з оплати праці та
підзвітних сум;

перевірка правильності дотримання правил видання авансів;

перевірка своєчасності здавання авансових звітів;

перевірити достовірність інформації про використання робочого часу у
суб’єкта господарювання;

перевірка правильності використання підзвітних сум і оформлення
документів, доданих до авансових звітів, а також своєчасності повернення
невитрачених сум;

перевірка правильності нарахування відпускних сум та утримання
аліментів;

складання аудиторського ризику та суттєвості в аудиті;

складання плану та програми аудиту;

перевірка аудиту нарахування заробітної плати та видачі підзвітних сум;

перевірка аудиту виплати заробітної плати та підзвітних сум;

проаналізувати розрахунки з персоналом, а саме: аналіз продуктивності
праці, фонду заробітної плати, фонду використання робочого часу,
структури і динаміки видачі і повернення не використаних підзвітних сум,
нарахування відпускних та утримання аліментів.

Джерелами аудиту розрахунків з оплати праці є розрахунково – відомість
(див. дод. С), табель обліку використання робочого часу (див. дод.3),
накази й розпорядження по підприємству, авансові звіти (див. дод. Б) з
прикладеними документами, дані синтетичного і аналітичного обліку,
видаткові касові ордери (додаток В) баланс підприємства (див. дод. Г),
регістр розрахунків відпускних лістів (додаток Ф).

Крім того, завданням аудиту являлось: виявлення незаконних і недоцільних
з господарського погляду витрат.

Отже, метою і завданням аудиту розрахунків з персоналом є перевірка та
аналіз розрахунків з персоналом.

3.2 Організація та методика аудиту розрахунків з персоналом

3.2.1 Методи і прийоми проведення аудиту розрахунків з персоналом на ДП
“Кривбасшахтозакриття”

Аудитор одержує аудиторські свідчення шляхом застосування однієї або
кількох із процедур, які він безпосередньо використовує під час аудиту
підприємства [31, с.232]:

перевірка;

опитування;

підрахунки.

При перевірці аудитор вивчав бухгалтерські регістри, документи, які дали

змогу зібрати аудиторські свідчення різного ступеня надійності. До
основної категорії документальних аудиторських свідчень, які мають
різний ступінь надійності належать: аудиторські свідчення.

При опитуванні аудитор визначив, що деяка інформація зберігається від
обізнаних осіб клієнта.

При підрахунку аудитор перевірив відповідності сум, які зазначені в
регістрах обліку і первинних документах.

Отже, контрольно-аудиторські процедури – це дії, які конкретизують
застосування методичних прийомів контролю процесу розширеного
відтворення суспільно необхідного продукту, забезпечують виявлення
конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення.

З метою отримання доказів аудитор застосовував при аудиті необхідні
методи та прийоми

У таблиці 3.1 наведено перелік аудиторських прийомів, які було
застосовано при проведенні аудиту розрахунків з персоналом на

ДП “Кривбасшахтозакриття”.

Таблиця 3.1

Перелік планованих аудиторських процедур на ДП “Кривбасшахтозакриття”

Розділи програмиВиди аудиторських
прийомівІнвентаризаціяОбстеженняПисьмовий запитУсне
опитуванняДокументтальна перевіркаСкануванняАрифметична
перевіркаАналітичніІнші (зазначити) Нарахування, утримання та виплата
заробітної плати++++Нарахування відпускних сум++++Утримання
аліментів++++Видача та повернення не використаних підзвітних сум++++

Отже, при аудиті нарахування, утримання та виплати заробітної плати були
використані аналітичні прийоми, документальна та арифметична перевірка.
При аудиті нарахування відпускних сум, утримання аліментів та видачі та
повернення не використаних підзвітних сум були використані обстеження,
усне опитування, документальна та арифметична перевірка.

За аудитором лежить право вибору тих чи інших методів та прийомів. В
даному випадку при проведенні аудиту на ДП “Кривбасшахтозакриття” були
застосовані такі методи дослідження, як обстеження, усне опитування,
документальна, арифметична перевірка та аналітичні прийоми.

3.2.2 Складання організаційних документів

Після ознайомлення з діяльністю підприємства та досягнення чіткого
розуміння умов завдання, аудитором складено лист-зобов’язання (додаток
4). Цей нормативний акт документував і підтверджував прийняття
призначення аудитором, мету та обсяг аудиторської перевірки, ступінь
відповідальності аудитора перед клієнтом і форму звітів і висновків

Закон України “Про аудиторську діяльність” [1] визначає право замовника
на вільний вибір аудитора. Після вибору та схвалення укладено договір
(додаток 5), на підставі якого надано аудиторські послуги у вигляді
консультацій.

У договорі визначено такі розділи [2]:

предмет і термін перевірки;

обсяг аудиторських послуг;

розмір і умови оплати;

відповідальність сторін.

Після укладення договору розпочато роботи першого рівня планування.
Попередньо аудитор оцінив можливості проведення робіт і визначені
замовником терміни з врахуванням професійного рівня свого персоналу,
його зайнятості у інших перевірках. Також під час укладання договору
вирішено необхідність залучення експертів з окремих питань чи помічників
аудитора [31, с.147].

Договір на проведення аудиту основний документ, який засвідчує факт
досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення
аудиторської перевірки, він документально стверджував, що сторони дійшли
згоди з усіх моментів, обумовлених у договорі.

Отже після того як аудитор надіслав на ДП “Кривбасшахтозакриття”
листа-зобов’язання, між сторонами був укладений договір на проведення
аудиторської перевірки (див. дод.5), в якому були ті пункти з якими
сторони цілком згодні.

3.2.3 Оцінка системи внутрішнього контролю на підприємстві

Щоб повніше визначити характер, обсяг і зміст аудиторських процедур на
етапі планування аудиту, аудитор дав оцінку системі бухгалтерського
обліку і внутрішнього контролю у клієнта. В процесі такої оцінки не
встановив ймовірність наявності помилок в бухгалтерському обліку, які
впливають на достовірність фінансової інформації.

Основною метою внутрішнього контролю є об’єктивне вивчення фактичного
стану ДП “Кривбасшахтозакриття”, виявлення та попередження тих факторів
і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і
досягнення поставленої мети, та доведення цієї інформації до органу
управління. Внутрішній контроль за діяльністю цехів, бригад, ділянок та
інших внутрішньогосподарських формувань проводиться на даному
підприємстві їх керівниками і спеціалістами при виконанні ними своїх
функціональних обов’язків, а також штатними контролерами [31, с.165].

Суб’єктами внутрішнього контролю на ДП “Кривбасшахтозакриття”є:

управлінський персонал;

обліковий персонал на чолі з головним бухгалтером, якому належать
функції контролю на всіх етапах відображення господарських процесів;

спеціальні внутрішні контролюючі служби, які створюються з метою
проведення того чи іншого контролю:

інвентаризаційні комісії;

комісії з розслідування незвичайних подій.

Посадові особи здійснюють контрольні функції при виконанні своїх
функціональних обов’язків. Нормативно вони зафіксовані в посадових
інструкціях. Наприклад, обліковий персонал при виконанні своїх
професійних обов’язків виконує відповідні контрольні функції, які
забезпечують надання користувачам фінансової звітності для відповідних
рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове
становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Слід відзначити, що система бухгалтерського обліку економічного суб’єкта
вважався ефективним, та в ході фіксації господарських операцій
виконувалися наступні вимоги:

1) операції в обліку правильно відображають період їх здійснення;

2) операції в обліку зафіксовані в правильних сумах;

3) операції правильно і у відповідності з діючими нормативними
положеннями і обліковою політикою відображені на рахунках
бухгалтерського обліку;

4) зафіксовані всі деталі операцій, які мають суттєве значення для
обліку і звітності;

5) обмежена можливість виникнення зловживань.

Аудитором оцінено систему внутрішнього контролю клієнта в наступні три
етапи:

загальне ознайомлення з системою внутрішнього контролю;

первинна оцінка системи внутрішнього контролю;

підтвердження достовірності оцінки системи внутрішнього контролю.

На стадії загального ознайомлення з системою внутрішнього контролю
аудитором отримано загальне уявлення про специфіку і масштаб діяльності
клієнта, систему його бухгалтерського обліку. За підсумками первинного
ознайомлення аудитор прийняв рішення про те, що доцільно йому в своїй
роботі спиратись на систему внутрішнього контролю клієнта [31, с. 195].

Аудитор, прийняв за підсумками процедури первинної оцінки рішення про
довіру системі внутрішнього контролю, в ході аудиторської перевірки
здійснював процедури підтвердження достовірності цієї оцінки, які
розробив самостійно.

Всі етапи оцінки системи внутрішнього контролю належним чином
документувались із зазначенням аргументів, якими керувався аудитор,
даючи відповідну оцінку надійності всієї системи чи окремим засобам
контролю або приймаючи рішення, яке вплине на планування аудиторських
послуг.

Слід відзначити, що на “Кривбасшахтозакриття” відносно ефективна система
внутрішнього контролю (додаток 6), так як підприємство має досить не
складну організаційну структуру, крім того, належним чином розподілені
функції керування й відповідальності, у більшості з переглянутих
документів виправлень виявлено не було, всі необхідні підписи на
документах присутні тощо.

3.2.4 Виявлення аудиторського ризику та визначення рівня суттєвості

Суттєвість – це суперечність у показниках первинних документів,
аналітичному обліку і звітності, що перевищують еквівалент 10$ США у
національній валюті України на день складання певних документів, а також
розходження, які впливають на зміну показників первинних документів,
аналітичного обліку, статей річного балансу та річної звітності і
тягнуть за собою їх зменшення чи збільшення [32, с.156].

Якщо фактична помилка, розрахована у результаті тестування, більша за
мінімальну межу та менша за максимальну межу, аудитор необхідно розширює
інформаційну базу тестування з метою збільшення допоміжних фактів про
ступінь достовірності даних.

Якщо загальна сума фактичної помилки перевищує максимальну межу
попередньої, то достовірність та об’єктивність зовнішньої звітності
клієнта ставиться аудитором під сумнів [32 с.158].

Серед кількісних підходів до оцінки суттєвості найбільш поширено
використовуються відносні показники.

Це означає, що помилки до 5% аудитор не бере до уваги; більше 10%
вважаються суттєвими і аудитор вимагає внесення виправлень до фінансової
звітності.

Якщо помилки знаходяться в інтервалі від 5 – 10%, то рішення щодо їх
суттєвості приймає аудитор [14, с.33].

Проведемо розрахунок рівня суттєвості аудиту розрахунків з персоналом на
ДП “Кривбасшахтозакриття” (табл.3.2).

Таблиця.3.2

Розрахунок рівня суттєвості аудиту розрахунків з персоналом на ДП
“Кривбасшахтозакриття”

Назва статтіСума статті, тис. грн. Попередньо розрахована межа
суттєвостіМінімальна межаМаксимальна межа%сума%СумаІнша поточна
дебіторська заборгованість28025,6411,2Забезпечення виплат
персоналу01020Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці,
страхування та бюджетом2570377,15128,5

Таким чином, рівень суттєвості аудиту іншої поточної заборгованості
знаходиться у межах 2-4% (або 5,6 – 11,2 тис. грн.); забезпечення виплат
персоналу – у межах 1-2% (або 0 – 0 тис. грн.); це свідчить про те, що
підприємство виплати персоналу не здійснювало, поточні зобов’язання за
розрахунками з оплати праці, страхування та з бюджетом – у межах 3-5%
або (77,1 – 128,5 тис. грн.).

Згідно з міжнародним стандартом аудиту 400 “Оцінка ризиків та внутрішній
контроль” [15, с.25] визначаються методичні рекомендації щодо оцінки
властивого ризику і ризику невідповідності внутрішнього контролю, їх
вплив на незалежні процедури наявності та руху готової продукції.
Аудиторський ризик поділяється на три різновиди: властивий ризик, ризик
контролю та ризик не виявлення. У свою чергу, властивий ризик (IR) – це
ризик викривлення залишку на рахунку (або класу операцій), який може
бути суттєвим, окремо або разом з викривленням залишків на інших
рахунках (або класів операцій), якщо припустити відсутність відповідних
заходів внутрішнього контролю

Ризик контролю (KR) – це ризик того, що викривленню залишку на рахунку
(або класу операцій), які могли б виникнути і які могли б бути
суттєвими, окремо або разом із викривленнями залишків на інших рахунках
(або класів операцій), не можна буде своєчасно запобігти (або виявити та
виправити його) за допомогою систем бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю.

Ризик не виявлення (DR) – це ризик того, що аудиторські процедури по
суті не виявлять викривлення залишку на рахунку (або класу операцій),
які можуть бути суттєвими, окремо або разом з викривленнями залишків на
інших рахунках (або класів операцій) [32, с. 203].

У міжнародному стандарті 320 “Суттєвість в аудиті” [14] відзначено, що у
процесі проведення аудиту аудитор оцінює суттєвість у взаємозв’язку з
ризиком.

Цей ризик аудитор встановлює для себе сам. Він тісно пов’язаний з
ризиком системи обліку і внутрішнього контролю. Чим вище ризик обліку і
контролю, тим менший ризик виявлення помилок. Це означає, що аудитор
повинен запланувати і виконати значний обсяг незалежних процедур. Якщо
ризик контролю і власний ризик не залежать від аудитора, і він не може
на нього вплинути, то ризик виявлення помилок є результатом аудиторської
перевірки якості роботи аудитора. За цей ризик аудитор несе повну
відповідальність, тому він повинен зробити все необхідне, щоб звести
ризик “виявлення” помилок до мінімуму [32, с. 207]. Ймовірність того, що
висновок про відсутність помилки в кожній із статей звітності буде
правильним, залежить від трьох факторів [9]: бухгалтерського обліку
підприємства; надійності систем контролю; аудиторських процедур.

Єдиної методики визначення величини аудиторського ризику не існує.
Кожною фірмою чи аудитором проводяться самостійно розрахунки ризиків.

По даним зарубіжного досвіду допустимою величиною загального
аудиторського ризику є величина, що визначається межею від 1 до 5%.

Модель розрахунку аудиторського ризику:

picscalex100010009000003f100000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02a001000c1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
c6ffffffc00b0000660100000b00000026060f000c004d61746854797065000020001c00
0000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e0078a4f37781a4f3772030f577370a6609040000002d01000008000000320a6001b209
0200000044521c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0000350c0ae5a0f1120078a4f37781a4f3772030f577370a6609040000002d0101000400
0000f001000008000000320a6001930801000000b45208000000320a60016b0602000000
4b5208000000320a60015e0501000000b45208000000320a6001cd030200000049520800
0000320a60019302010000003d5208000000320a600140000200000041520a0000002606
0f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d0009370a660900000a0021008a010000000000000000bcf312000400
00002d01000004000000f0010100030000000000 (3.1)

picscalex100010009000003760c00000700560a00000000560a000026060f00a214574d
46430100000000000100e0af000000000100000080140000000000008014000001000000
6c00000001000000fcffffffa1010000420000000000000000000000be0d00002b020000
20454d460000010080140000520000000500000000000000000000000000000069100000
681000006401000064010000000000000000000000000000656d0500106d050046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db000000002c010000
2c010000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000160000000c00000018000000
0a0000001000000000000000000000000900000010000000a00100004200000025000000
0c0000000e000080520000007001000001000000c6ffffff000000000000000000000000
90010000000000cc04400012540069006d006500730020004e0065007700200052006f00
6d0061006e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000006404093000000000040000005c50a830000009300000000000000000
47169001cc0002020603050405020304877a0020000000800800000000000000ff010000
00000000540069006d00650073002000000065007700200052006f006d0061006e000000
2f0309305050a83000331400010000009000a20000000000e8d41200caa70230e8d41200
2cd3a83000d512006476000800000000250000000c00000001000000120000000c000000
01000000180000000c0000000000000254000000540000009400000000000000ad000000
4100000001000000369607417a9e07419400000034000000010000004c00000004000000
0000000000000000a00100004200000050000000200000001a0000004600000028000000
1c0000004744494302000000ffffffffffffffffa2010000440000000000000046000000
3403000028030000454d462b2a40000024000000180000000000803f0000008000000080
0000803f0000008000000080214005000c00000000000000084000059002000084020000
0210c0db02000000020000005a020000d7cdc69a000000000000400c0002600000000000
315900000100090000032d01000002001c00000000000500000009020000000005000000
020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b0200000000
050000000c020002400c1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffffc6ff
ffff000c0000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c000000
fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00
78a4f37781a4f3772030f577d30b667e040000002d01000008000000320a60018c0b0100
0000297908000000320a60019e08010000002a7908000000320a60011006020000002f28
1c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f
6d616e0078a4f37781a4f3772030f577d30b667e040000002d01010004000000f0010000
08000000320a60019409020000004b5208000000320a6001840701000000525208000000
320a6001e40401000000525208000000320a600146000200000044521c000000fb0280fe
0000000000009001000000020002001053796d626f6c00008f0c0a3568f2120078a4f377
81a4f3772030f577d30b667e040000002d01000004000000f001010008000000320a6001
000701000000495208000000320a6001d60301000000415208000000320a6001a4020100
00003d520a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d007ed30b667e00000a0021008a0100000000
0100000084f41200040000002d01010004000000f0010000030000000000000008400108
24000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b400000
400000003400000001000000020000000000000000000000000044450000004403000000
ffaa6a3fffffff3ea9cad043ffffff3effaa6a3f53558642210000000800000062000000
0c000000010000002100000008000000620000000c00000001000000110000000c000000
080000000a0000001000000000000000000000000900000010000000400c000000020000
0c0000001000000001000000000000000b00000010000000a10100004300000021000000
08000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080160000000c000000
00000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00140000000c000000
0d000000520000007001000002000000c6ffffff00000000000000000000000090010000
000000cc07400012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d006100
6e0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000f27700000000ba14210e1900b0013dabf27700000000000000000100000001000000
00000000000000000000000000000100ffffff00f4000010000000000000000000000000
000000000000000000000000000000003525000000000800000000000000000000000000
00000000000000000100000001000000c0e4440600000000ba14210e1000900100000000
ffffffffffffffff0000002000000000ffffffffffffffff0000002000000000ffffffff
ffffffff0000000000000000000000000000000001000000000000000000000001000000
01000000000000000000000000000100ffffff00f400001000000000b0b2120066adf277
5c4942066476000800000000250000000c00000002000000180000000c00000000000000
120000000c00000001000000190000000c000000ffffff00160000000c00000018000000
0a0000001000000000000000000000000900000010000000400c00000002000052000000
700100000300000080feffff000000000000000000000000900100000000000007020010
540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
3c8bf177178bf17744b1120064010000000000000000000048e041060902010000000000
97170a79ecb21200008cf177088cf177c6ffffff00000000000000000000000090010000
c0e4440600000000ba14210e97170a7902000000c6ffffff000000000000000000000000
90010000000000cc07400012000069006d006500730020004e0065007700200052006f00
6d0061006e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000f27700000000ba14210e1900b0013dabf277000000000000000001000000
0100000000000000000000000000000000000100ffffff00f40000100000000064760008
00000000250000000c0000000300000054000000540000008a010000010000009a010000
3900000001000000df3b903fe7f98d3f8c0b000060010000010000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5000000029000000800000005400000054000000
26010000010000003e0100003900000001000000df3b903fe7f98d3f9e08000060010000
010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000002a0021a1
bc0000005400000058000000cf00000001000000ed0000003900000001000000df3b903f
e7f98d3f1006000060010000020000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff500000002f002800690000008000000052000000700100000400000080feffff
000000000000000000000000900100000100000007020010540069006d00650073002000
4e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000003c8bf177178bf17744b1120064010000000000000000000048e0410609020100
0000000001000000e404000000000000f600fb060000000000000000ba14210e2f002800
90010000c0e4440600000000ba14210e97170a7902000000c6ffffff0000000000000000
0000000090010000000000cc07400012000069006d006500730020004e00650077002000
52006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000f27700000000ba14210e1900b0013dabf2770000000000000000
01000000010000000000000000000000000000006476000800000000250000000c000000
04000000280000000c000000030000005400000058000000450100000100000086010000
3900000001000000df3b903fe7f98d3f9409000060010000020000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff500000004b005200f8000000e900000054000000
54000000ff000000010000001f0100003900000001000000df3b903fe7f98d3f84070000
60010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000
52000000e90000005400000054000000a600000001000000c60000003900000001000000
df3b903fe7f98d3fe404000060010000010000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5000000052002000e900000054000000580000000800000001000000
4c0000003900000001000000df3b903fe7f98d3f4600000060010000020000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000440052000f010000e9000000
52000000700100000300000080feffff0000000000000000000000009001000000000002
07020010530079006d0062006f006c000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000002cb1120000000000c805917cf0108a06f8b11200
5105917c480714006d05917c89150a68f8108a0601000000e4040000000000007e01fb06
0000000000000000ba14210e440052000000000000000000ba14210e2f00280090010000
c0e4440600000000ba14210e97170a7900000000c6ffffff000000000000000020000000
90010000000000cc07400012000069006d006500730020004e0065007700200052006f00
000014006e0000000000000000000000000000000000000000000100040000003cb11200
0000000030b2120018ee907c7005917cffffffff6d05917c8899807c0000140000000000
6476000800000000250000000c00000003000000280000000c0000000400000054000000
54000000ef000000fcffffffff0000003800000001000000df3b903fe7f98d3f00070000
60010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000
49f0000080000000540000005400000084000000fcffffffa70000003800000001000000
df3b903fe7f98d3fd603000060010000010000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5000000041f000000f01000054000000540000005b000000fcffffff
750000003800000001000000df3b903fe7f98d3fa402000060010000010000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003df0ffffcb00000052000000
700100000400000010000000070000000000000000000000bc020000000000cc07020222
530079007300740065006d00000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000002cb1120000000000c805917c983cdc0cf8b112005105917c
480714006d05917ca50d0af2a03cdc0c010000002a00000000000000f601fb0600000000
00000000ba14210e3df0fb060000000000000000ba14210e440052000000000000000000
ba14210e2f002800900100000000440600000000ba14210e97170a7920000000c6ffffff
00000000000000002000000090010000000000cc07400012000069006d00650000001400
4e0065000000200052006f00000014006e00000000000100040000003cb1120000000000
30b2120018ee907c7005917cffffffff6d05917c8899807c000014000000000064760008
00000000250000000c00000004000000280000000c00000003000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080300000000c0000000f000080250000000c000000
010000004b000000100000000000000005000000280000000c0000000400000025000000
0c00000000000080250000000c00000007000080220000000c000000ffffffff25000000
0c0000000d000080280000000c00000002000000220000000c000000ffffffff22000000
0c000000ffffffff460000007000000064000000454d462b2c4000002400000018000000
ee0d083e00000080000000805455053effaa6a3fffffff3e2a4000002400000018000000
0000803f00000080000000800000803f0000008000000080214007000c00000000000000
044000000c00000000000000460000001400000008000000474449430300000025000000
0c0000000e000080460000003400000028000000454d462b2a4000002400000018000000
0000803f00000080000000800000803f0000008000000080210000000800000062000000
0c000000010000004c000000640000000100000000000000a10100004200000001000000
00000000a1010000430000002900aa0000000000000000000000803f0000000000000000
0000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c0215008600040000002e0118001c000000fb02050002000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000000000000000000
0000000000000000040000002d0100001c000000fb02edff0000000000009001000000cc
0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000
040000002d0101000400000002010100050000000902000000020d000000320a11003000
010004000000000087001500201d0800030000001e00030000001e00030000001e000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000
040000002d010300040000002e01000005000000090200000000050000000102ffffff00
0400000004010d001c000000fb02feff0000000000009001000000cc0740001254696d65
73204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010400
050000000902000000000400000002010100050000000102ffffff00040000002e011800
1c000000fb02f0ff0000000000009001000000000702001054696d6573204e657720526f
6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d01050009000000320a0f00
800001000000291d050009000000320a0f005f00010000002a1d08000a000000320a0f00
4300020000002f28050005001c000000fb02f0ff00000000000090010100000007020010
54696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000000000000000000004000000
2d01060004000000f00105000a000000320a0f006a00020000004b520a000b0009000000
320a0f00530001000000521d0a0009000000320a0f00360001000000521d0a000a000000
320a0f0003000200000044520c000a001c000000fb02f0ff000000000000900100000002
0702001053796d626f6c0000000000000000000000000000000000000000000000000000
040000002d01050004000000f001060009000000320a0f004d0001000000491d06000900
0000320a0f002b0001000000411d0b0009000000320a0f001d00010000003d1d09001c00
0000fb020100000000000000bc02000000cc0702022253797374656d0000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000002d01060004000000f00105000400
00002d010200040000002d010300040000002d01010004000000f0010600040000002d01
0300040000002d010200040000002701ffff1c000000fb020100000000000000bc020000
00cc0102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000000000
0000040000002d01050004000000f0010400040000002701ffff040000002701ffff0400
00002d010000030000001e000c00000040092900aa000000000000001600870000000000
040000002701ffff030000000000 (3.2)

де AR – аудиторський ризик (%);

IR – властивий ризик (%);

KR – ризик контролю (%);

DR – ризик не виявлення помилок.

Таким чином результати розрахунку ризику не виявлення помилок на
підприємстві “Кривбасшахтозакриття” після проведеного тестування
наведені у додатку:

Отже, після того, як отримано відповіді на питання у вищезазначеному
додатку 7, підраховано відповіді “так” і “ні”:

Загальна кількість відповідей “так” – 15, загальна кількість відповідей
“ні” – 14, загальна кількість питань -29 (див. дод.7).

Властивий ризик розраховується як співвідношення загальної кількості
відповідей “так” до загальної кількості питань.

Отже, властивий ризик (IR) дорівнюватиме 52% (15/29).

Ризик контролю розраховується як співвідношення загальної кількості
відповідей “ні” до загальної кількості питань.

Отже, ризик контролю (RC) дорівнюватиме 48% (14/29).

Для розрахунку ризику невиявлення помилок взято аудиторський ризик на
рівні 2%. Отже, ризик невиявлення помилок (DR) дорівнюватиме 8% (0,02/
(0,52*0,48)).

Отже, зробимо висновок, що після розрахунку ризику не виявлення помилок
на ДП “Кривбасшахтозакриття”, результат становив 8% не виявлення
помилок, і це свідчить про те, що аудитор не відмовився від проведення
аудиту на базовому підприємстві тому, що ймовірність не виявлених
помилок був значно малим.

3.2.5 Складання бюджет витрат часу на проведення аудиту, плану та
програми аудиту

Після оцінки системи внутрішнього контролю аудитор склав загальний план
(додаток 8) і програму проведення аудиту (додаток 9).

План проведення аудиту представляв собою перелік етапів проведення
аудиторської перевірки, який містив перелік видів робіт і приблизні
строки їх виконання. Він був складений до початку конкретної роботи з
клієнтом і враховує такі ключові завдання:

схвалення замовника та укладання договору;

огляд результатів попереднього аудиту;

аналіз звітності;

аудиторські процедури;

тотожність синтетичного та аналітичного обліку згідно з зведеними
документами та реєстрами;

співставлення бухгалтерського обліку із системою внутрішнього контролю
на підприємстві;

коригування програми з урахуванням виявлених недоліків та зон ризиків

У процесі роботи аудитор не вносив корективи та зміни до плану.

План було погоджено з керівником підприємства.

Одним із найважливіших моментів виконання плану аудиторських робіт є
програма аудиту (додаток 9).

Програма аудиту представляв собою детальний перелік змісту аудиторських
процедур. Цей перелік був інструкцією для виконання аудиту, які беруть
участь у перевірці. Програма служить засобом контролю за роботою
виконавців аудиту. У програмі аудиту види, зміст та час проведення
запланованих процедур співпадають з прийнятими до роботи показниками
загального плану аудиту. Аудиторська програма містить перелік об’єктів
аудиту по його напрямках, а також час, який необхідно витратити на кожен
напрямок аудиту або аудиторську перевірку.

Аудитор затвердив програму, визначаючи суттєвість по процедурах аудиту,
об’єкт аудиту з кожного питання окремо та масштаб перевірки. Програма
оформлена у вигляді таблиці на кожен об’єкт перевірки окремо (додаток
9).

Для розрахунку бюджету часу (додаток 10) приймається до уваги попередня
оцінка властивого ризику та ризику контролю, рівня суттєвості та
попередній досвід.

Для проведення аудиту розрахунків з персоналом на

ДП “Кривбасшахтозакриття” призначено одного аудитора, двоє помічників
аудитора (працівників підприємства).

Отже, після того як укладено договір на проведення аудиту на базовому
підприємстві, та після оцінки аудиторського ризику аудитор склав
загальний план аудиту в якому зазначив всі процедури які необхідно було
провести, а після склав програму в якій зазначив суттєвість по
процедурах аудиту та бюджет витрат часу на проведення аудиту. Після
складання організаційних документів аудитор перейде до етапу планування.

3.3 Аудит розрахунків з персоналом

3.3.1 Аудит нарахування, утримання та виплати заробітної плати

Аудиторська перевірка нарахування оплати праці здійснювалася за такими
напрямками:

формування та використання фонду оплати праці;

розрахунки з оплати праці.

Аудит обґрунтованості визначення, формування та використання фонду
оплати праці включав:

дотримання підприємством чинного законодавства з оплати праці;

вибір раціональних форм оплати праці;

своєчасне впровадження прогресивних розцінок;

обґрунтованість розміру фонду оплати праці в допоміжних виробництвах;

доцільність впровадження контрактної форми оплати праці;

структуру джерел формування фонду оплати праці;

правильність нарахування оплати праці готівкою та в натуральній формі.

На початковому етапі аудиторської перевірки з’ясовано правильність
записів в особистих справах працівників, наявності трудових книжок,
штатного розкладу, правильності використання тарифних сіток, ставок,
розцінок та надбавок при обчисленні заробітної плати; оформлення
документів, на підставі яких нараховувалася заробітна плата (табелів
обліку використання робочого часу (додаток 3), нарядів, контрактів,
розрахункових відомостей (додаток С), відповідних записів у обліку).
Також аудитор з’ясував правильність нарахування заробітної плати
(табл.3.3).

Аудитором перевірено розрахункову відомість (додаток С), в якій
містилися нарахування, утримання та виплата заробітної плати за окремими
працівниками та по підприємству в цілому і склав робочий документ
(додатки 11-17).

Таблиця 3.3

Перевірка вірності нарахування зарплати на “Кривбасшахтозакриття” за
2007 рік

П.І. БНарахованоНеобх. НарахуватиВідхилення (+, -)
переплатаНедоплатаВітюк В.І. 744,23744,23–Ніщета В. В732732–Вітвіцький
С.М. 1311,371311,37–Глінка О.В. 744744–

Як видно з табл. .3.4 відхилень при нарахуванні заробітної плати не
виявлено.

Для перевірки правильності нарахування і виплати заробітної плати
аудитор ретельно ознайомився зі встановленими нормами для різних видів
оплат.

Аудитором проаналізовано доцільність і прогресивність форм і систем
оплати праці. Під час аудиторської перевірки встановлено правильність
посадових окладів і ставок з погляду віднесення підприємства до
відповідної групи щодо оплати праці. Дотримання відповідності посадових
окладів і ставок встановлюють шляхом їх порівняння зі штатним розкладом,
нормативами за групами підприємств та розмірами реалізації продукції.

Аудитор перевірив правильність застосування тарифних ставок при
погодинній оплаті праці,

На останньому етапі аудитору перевірив ідентичність даних аналітичного
обліку щодо оплати праці показникам синтетичного обліку з рахунка 66
“Розрахунки з оплати праці” та рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням” у
Головній книзі й балансі на початок та кінець звітного періоду. З цією
метою звірив сальдо на перше число відповідного місяця у Головній книзі
й балансі з підсумковими сумами (додаток 18).

Аудиторську перевірку використання фонду оплати праці здійснено не лише
в цілому на підприємстві, а й за категоріями працівників та виробничим
підрозділам (додатки 11-17).

Отже, при перевірці обґрунтованості, визначення фонду оплати праці, перш
за все, аудитором з’ясовано дотримання підприємством законодавчих та
нормативних актів з нарахування, утримання та виплати заробітної плати,
а також використання внутрішньогосподарських документів з оплати праці.

3.3.2 Перевірка видачі та повернення невикористаних підзвітних сум

Аудит розрахунків з підзвітними особами проводять суцільним способом у
такій послідовності:

правильність видачі грошей під звіт;

цільове призначення витрачання підзвітних сум.

Спочатку аудитор встановив коло осіб, що мають право одержувати гроші
під звіт. Список осіб, яким можна видавати гроші підзвіт, затверджується
наказом керівника підприємства. Аванси в підзвіт видаються із каси
підприємства для операційно-витрат і на службові відрядження, тому
аудитор перевіряє використання підзвітних сум за цільовим призначенням.
Ретельно перевіряються авансові звіти про видатки на відрядження
(табл.3.4)

Таблиця 3,4

Перевірка видачі та повернення невикористаних підзвітних сум за грудень
2007 року

П.І. БВиданоНеобх. видатиВідхилення (+,-) ПереплатаНедоплатаКопань Є.
М22,4522,45–Литвин Д.П. 6,036,03–Щур Т.В. 4,504,50–Литвин Д.П.
166,0166,0–

Як видно з табл. .3.4 відхилень при видачі готівки на господарські
потреби не виявлено.

При перевірці обґрунтованості, видачі підзвітних сум перш за все
аудитором перевірено дотримання положень Інструкції про службові
відрядження в межах України та за кордоном [19]. Ретельно перевірено
авансові звіти про видатки на відрядження. При цьому встановлено
наявність відміток у посвідченні про відрядження щодо прибуття й вибуття
і звірено ці дати з компостерами проїзних квитків, перевірено
правильність оплати добових, квартирних і проїзних. За регістрами
аналітичного обліку, авансовими звітами з прикладеними до них
документами аудитор встановив, що не значаться підзвітні суми за
особами, звільненими з роботи, що не видавалася готівка працівникам у
рахунок заробітної плати.

Останнім етапом аудиту розрахунків з підзвітними особами є перевірка
достовірності записів, пов`язаних з обліком підзвітних сум у Головній
книзі та в балансі. Результати перевірки аудитор відобразив у своєму
робочому документі (додатки 19-21).

Отже, після перевірки видачі та повернення не використаних підзвітних
сум, аудитором суттєвих помилок не виявлено. Аудитор визначив, що на
підприємстві здійснюється наявне та повне оформлення документів.

3.3.3 Перевірка нарахування та виплати відпускних сум та утримання
аліментів

Аудитор при перевірці з’ясував, що без згоди працівника ділення
відпустки на частини заборонено, а також, що щорічна основна та
додаткова відпустки повної тривалості у перший рік надається тільки
після шести місяців безперервної роботи на підприємстві.

Аудитор визначив, що виплата відпускних сум працівнику здійснюється в
термін, але не пізніше, ніж за три дні до виходу на роботу працівника.

При перевірці відпускних сум, аудитор перевірив документ “Розрахункову
відомість” (див. дод. С), в якій містилися нарахування відпускних сум та
склав робочий документ (додаток 22).

Після перевірки нарахування відпускних сум відхилень не виявлено.

Аудитор з’ясував, що на ДП “Кривбасшахтозакриття” утримання аліментів
провадиться з суми заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує
аліменти, після утримання з цього заробітку (доходу) податків.

При перевірці утримань аліментів, аудитор перевірив документ
“Розрахункову відомість” (див. дод. С), в якій містилися утримання
аліментів та склав робочий документ (додаток 23).

Отже, після проведення перевірки нарахування та виплати відпускних сум
та утримання аліментів відхилень не виявлено. Підприємство розрахунок
здійснює згідно законодавства.

3.4 Економічний аналіз розрахунків з оплати праці

3.4.1 Аналіз використання фонду робочого часу

Аналіз використання робочого часу проводиться за даними статистичної
звітності (форма 3-ПВ “Звіт про використання робочого часу”) (додаток
Щ), балансу робочого часу та оперативного табельного обліку.
Інформаційне забезпечення аналізу використання робочого часу протягом
дня, що міститься в офіційній статистичній звітності, є недостатнім, бо
в ній містяться (наводяться) дані лише про документовані (офіційно
зафіксовані) внутрішньозмінні простої працюючих, у тому числі
робітників. Тому велике значення для виявлення реальної суми
внутрішньозмінних втрат робочого часу мають матеріали обробки разових
спостережень, фотографування і самофотографування робочого дня [28,
с.102].

Повноту використання персоналу можна оцінити за кількістю днів і годин,
які відпрацював один працівник за аналізований період, а також за
ступенем використання фонду робочого часу. Такий аналіз проводять для
кожної категорії працівників, по кожному виробничому підрозділу і в
цілому по підприємству (табл.3.5).

Таблиця 3.5

Використання персоналу підприємства на “Кривбасшахтлзакриття” за 2004 і
2007 рр.

Показник2004 рік2007 рікВідхилення

План

фактВід 2004 рокувід плануСередньорічна чисельність робітників (ЧР)
99111114+15+3Відпрацював за рік один робітник:

днів (Д)

годин (Г)

104

832

220

1 749

210

1 638

+106

89

10

111Середня тривалість робочого дня (Т), год

7,30

7,95

7,8

0,05

0,15Фонд робочого часу (ФРЧ), год59217,6279840270270-6 050-9 570У тому
числі

Надурочно відпрацьований час, год

458

1 485

145

+1 485

Фонд робочого часу (ФРЧ) залежить від чисельності робітників (ЧР),
кількості днів, які відпрацював один робітник у середньому за рік (Д), і
середньої тривалості робочого дня (Т):

picscalex1000100090000032c0b000007003a09000000003a09000026060f006a12574d
4643010000000000010097d3000000000100000048120000000000004812000001000000
6c000000fffffffffdffffffa70100004300000000000000000000000d0e00002b020000
20454d4600000100481200004e0000000500000000000000000000000000000069100000
681000006401000064010000000000000000000000000000656d0500106d050046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db000000002c010000
2c010000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000160000000c00000018000000
0a0000001000000000000000000000000900000010000000a90100004200000025000000
0c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000c6ffffff
00000000000000000000000090010000000000cc04400012540069006d00650073002000
4e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000006404093000000000040000005c50a830
00000930000000000000000047169001cc0002020603050405020304877a002000000080
0800000000000000ff01000000000000540069006d006500730020000000650077002000
52006f006d0061006e0000002f0309305050a83000331400010000009000a20000000000
e8d41200caa70230e8d412002cd3a83000d512006476000800000000250000000c000000
01000000180000000c0000000000000254000000540000009400000000000000ad000000
4100000001000000369607417a9e07419400000034000000010000004c00000004000000
0000000000000000a90100004200000050000000200000001a0000004600000028000000
1c0000004744494302000000fdffffff00000000a8010000440000000000000046000000
dc020000d0020000454d462b2a40000024000000180000000000803f0000008000000080
0000803f0000008000000080214005000c0000000000000008400005380200002c020000
0210c0db020000000200000002020000d7cdc69a000000000000800c0002600000000000
f15900000100090000030101000002001c00000000000500000009020000000005000000
020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b0200000000
050000000c020002800c1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffffc6ff
ffff400c0000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c000000
fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00
78a4f37781a4f3772030f5778f0c660d040000002d01000008000000320a60012c0b0100
0000d27908000000320a6001f20801000000c47908000000320a6001de0402000000d7d0
08000000320a6001380201000000d7d01c000000fb0280fe000000000000900100000002
0002001053796d626f6c0000980c0a4968f2120078a4f37781a4f3772030f5778f0c660d
040000002d01010004000000f001000008000000320a60013c0a01000000b4d008000000
320a600108080100000044d008000000320a6001000701000000b4d008000000320a6001
d603010000003dd008000000320a600134000200000046520a00000026060f000a00ffff
ffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d000d8f0c660d00000a0021008a01000000000000000084f41200040000002d010000
04000000f001010003000000000000000840010824000000180000000210c0db01000000
030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000
0000000000000000000048450000004403000000805595bfbfaaaa3fa8ead343bfaaaa3f
805595bffeff87422100000008000000620000000c000000010000002100000008000000
620000000c00000001000000110000000c000000080000000a0000001000000000000000
000000000900000010000000800c0000000200000c00000010000000ffffffff01000000
0b00000010000000a9010000430000002100000008000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080160000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000520000007001000002000000
c6ffffff00000000000000000000000090010000000000cc07400012540069006d006500
730020004e0065007700200052006f006d0061006e000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000f277000000008b1321211900b001
3dabf2770000000000000000010000000100000000000000000000000000000000000100
ffffff00f400001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
352500000000080000000000000000000000000000000000000000000100000001000000
c0e44406000000008b1321211000900100000000ffffffffffffffff0000002000000000
ffffffffffffffff0000002000000000ffffffffffffffff000000000000000000000000
000000000100000000000000000000000100000001000000000000000000000000000100
ffffff00f400001000000000b0b2120066adf277344b4206647600080000000025000000
0c00000002000000180000000c00000000000000120000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00160000000c000000180000000a000000100000000000000000000000
0900000010000000800c00000002000052000000700100000300000080feffff00000000
0000000000000000900100000100000007020010540069006d006500730020004e006500
7700200052006f006d0061006e0000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000003c8bf177178bf17744b1120064010000
0000000000000000281d2300090201000000000015170af9ecb21200008cf177088cf177
c6ffffff00000000000000000000000090010000c0e44406000000008b13212115170af9
02000000c6ffffff00000000000000000000000090010000000000cc0740001200006900
6d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000f277000000008b132121
1900b0013dabf27700000000000000000100000001000000000000000000000000000000
00000100ffffff00f4000010000000006476000800000000250000000c00000003000000
54000000540000007b010000020000009e0100003a00000001000000990f903fe7f98d3f
2c0b000060010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
50000000d2008d3f0f01000054000000540000002c010000020000004d0100003a000000
01000000990f903fe7f98d3ff208000060010000010000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff50000000c4008d3fe90000005400000058000000a5000000
02000000ea0000003a00000001000000990f903fe7f98d3fde0400006001000002000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000d700d00000010000
0f01000054000000540000004a000000020000006b0000003a00000001000000990f903f
e7f98d3f3802000060010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff50000000d70000000001000052000000700100000400000080feffff00000000
0000000000000000900100000000000207020010530079006d0062006f006c0000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
3c8bf177178bf17744b11200640100000000000000000000281d23000902010000000000
01000000e4040000000000000601170700000000000000008b132121d700d00090010000
c0e44406000000008b13212115170af902000000c6ffffff000000000000000000000000
90010000000000cc07400012000069006d006500730020004e0065007700200052006f00
6d0061006e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000f277000000008b1321211900b0013dabf277000000000000000001000000
010000000000000000000000000000006476000800000000250000000c00000004000000
280000000c0000000300000054000000540000005b010000fdffffff7601000039000000
01000000990f903fe7f98d3f3c0a000060010000010000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff50000000b4f00000d3000000540000005400000010010000
fdffffff2e0100003900000001000000990f903fe7f98d3f080800006001000001000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000044f00000e9000000
5400000054000000ed000000fdffffff080100003900000001000000990f903fe7f98d3f
0007000060010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
50000000b4f00080d3000000540000005400000081000000fdffffff9b00000039000000
01000000990f903fe7f98d3fd603000060010000010000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff500000003df000ffcb000000540000005800000006000000
fdffffff480000003900000001000000990f903fe7f98d3f340000006001000002000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000046f052f026010000
d200000052000000700100000300000010000000070000000000000000000000bc020000
000000cc07020222530079007300740065006d0000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000002cb1120000000000c805917cf0108a06
f8b112005105917c480714006d05917cf50a0a9df8108a06010000002a00000000000000
9e01170700000000000000008b13212146f052f000000000000000008b132121d700d000
90010000c0e44406000000008b13212115170af900000000c6ffffff0000000000000000
2000000090010000000000cc07400012000069006d006500730020004e00650077002000
52006f00000014006e000000000000000000000000000000000000000000010004000000
3cb112000000000030b2120018ee907c7005917cffffffff6d05917c8899807c00001400
000000006476000800000000250000000c00000003000000280000000c00000004000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080300000000c0000000f000080
250000000c000000010000004b000000100000000000000005000000280000000c000000
03000000250000000c00000000000080250000000c00000007000080220000000c000000
ffffffff250000000c0000000d000080280000000c00000002000000220000000c000000
ffffffff220000000c000000ffffffff460000007000000064000000454d462b2c400000
2400000018000000ffff073e00000080000000805455053e805595bfbfaaaa3f2a400000
24000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800000008021400700
0c00000000000000044000000c0000000000000046000000140000000800000047444943
03000000250000000c0000000e000080460000003400000028000000454d462b2a400000
24000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800000008021000000
08000000620000000c000000010000004c00000064000000ffffffff01000000a7010000
43000000ffffffff01000000a9010000430000002900aa0000000000000000000000803f
00000000000000000000803f000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b
024000000c000000000000000e0000001400000000000000100000001400000004000000
03010800050000000b0200000000050000000c0215008900040000002e0118001c000000
fb020500020000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000000000000
00000000000000000000000000000000040000002d01000004000000020101001c000000
fb02edff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00
00000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d00
0000320a1100300001000400000000008a00150020060800030000001e00030000001e00
030000001e0008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010300040000002e010000050000000902000000000500
00000102ffffff000400000004010d001c000000fb02feff0000000000009001000000cc
0740001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000
040000002d010400050000000902000000000400000002010100050000000102ffffff00
040000002e0118001c000000fb02f0ff0000000000009001010000000702001054696d65
73204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010500
09000000320a0f007b00010000004f060b0009000000320a0f0062000100000041060a00
0a000000320a0f003500020000003f3f0b000c0009000000320a0f001800010000003f06
0b001c000000fb02f0ff0000000000009001000000020702001053796d626f6c00000000
00000000000000000000000000000000000000000000040000002d01060004000000f001
050009000000320a0f00700001000000b406090009000000320a0f005800010000004406
0a0009000000320a0f004d0001000000b406090009000000320a0f002a00010000003d06
09000a000000320a0f0002000200000046520d0009001c000000fb020100000000000000
bc02000000cc0702022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000002d01050004000000f0010600040000002d010200040000002d01
0300040000002d01010004000000f0010500040000002d010300040000002d0102000400
00002701ffff1c000000fb020100000000000000bc02000000cc0102022253797374656d
0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0105000400
0000f0010400040000002701ffff040000002701ffff040000002d010000030000001e00
0c00000040092900aa000000000000001600890000000000040000002701ffff03000000
0000 (3.1)

На аналізованому підприємстві фактичний фонд робочого часу менший від
планованого на 9570 год. Вплив факторів на його зміну можна визначити за
методом абсолютних різниць. (додаток 24)

picscalex101010009000003ae01000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002e0131200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffa0130000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577e11566bb040000002d01000008000000320ae0013513
01000000307908000000320ae001941001000000307908000000320ae001090d01000000
307908000000320ae0016b090100000031791c000000fb0280fe00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577e115
66bb040000002d01010004000000f001000008000000320a8001a40d0100000029790800
0000320a800132070100000028791c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577e11566bb0400
00002d01000004000000f001010008000000320a8001431201000000d27908000000320a
8001840f01000000c47908000000320a8001210b02000000d7d008000000320a80019807
02000000d7d009000000320a8001240103000000d4d0d7651c000000fb0220ff00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff377
2020f577e11566bb040000002d01010004000000f001000008000000320ae00163040200
0000d7d01c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000
970d0acc68f21200d89ff377e19ff3772020f577e11566bb040000002d01000004000000
f001010008000000320a8001531101000000b4d008000000320a80014c0e01000000b4d0
08000000320a8001310a010000002dd008000000320a80010c06010000003dd008000000
320a80013a000100000044d00a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00bbe11566bb00000a00
21008a01000000000100000084f41200040000002d01010004000000f001000003000000
0000 (3.2)

picscalex101010009000003ae01000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02600200131200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffc0120000060200000b00000026060f000c004d61746854797065000070001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577970d66ec040000002d01000008000000320ae0013d12
01000000307908000000320ae001ad0f01000000317908000000320ae001b30b01000000
307908000000320ae00199080100000031791c000000fb0280fe00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577970d
66ec040000002d01010004000000f001000008000000320a80014e0c0100000029790800
0000320a8001e4060100000028791c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577970d66ec0400
00002d01000004000000f001010008000000320a80014b1101000000d27908000000320a
8001da0d02000000d7d008000000320a8001a30a01000000c4d008000000320a80019e07
01000000c4d009000000320a8001240103000000d4d0d7651c000000fb0220ff00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff377
2020f577970d66ec040000002d01010004000000f001000008000000320ae00193040100
0000c4d01c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000
ec0d0ab268f21200d89ff377e19ff3772020f577970d66ec040000002d01000004000000
f001010008000000320a80015b1001000000b4d008000000320a8001f60c01000000b4d0
08000000320a80015f09010000002dd008000000320a8001be05010000003dd008000000
320a80013a000100000044d00a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00ec970d66ec00000a00
21008a01000000000100000084f41200040000002d01010004000000f001000003000000
0000 (3.3)

picscalex104010009000003ae01000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400220121200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe0110000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577160f6680040000002d01000008000000320ae0018711
01000000317908000000320ae001220e01000000317908000000320ae001ac0a01000000
307908000000320ae001f8070100000031791c000000fb0280fe00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577160f
6680040000002d01010004000000f001000008000000320a8001470b0100000029790800
0000320a8001a9060100000028791c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577160f66800400
00002d01000004000000f001010008000000320a8001b40f02000000d7d008000000320a
8001270d01000000c4d008000000320a8001ba0901000000d2d008000000320a80011b07
01000000d2d009000000320a8001240103000000d4d0d7651c000000fb0220ff00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff377
2020f577160f6680040000002d01010004000000f001000008000000320ae0016a040100
0000d2d01c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000
56160a9968f21200d89ff377e19ff3772020f577160f6680040000002d01000004000000
f001010008000000320a8001d00e01000000b4d008000000320a8001ef0b01000000b4d0
08000000320a8001be08010000002dd008000000320a80018305010000003dd008000000
320a80013a000100000044d00a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0080160f668000000a00
21008a01000000000100000084f41200040000002d01010004000000f001000003000000
0000 (3.4)

Результати розрахунків за базовим підприємством наведені у додатку 24

Як видно із наведених даних, підприємство використовує виробничий
персонал недостатньо повно. У середньому один робітник відпрацював 210
днів замість 220, у зв’язку з чим надпланові цілоденні втрати робочого
часу становили на одного робітника 10 днів, а на всіх – 1140 днів, або
9063 год.

Істотними є і внутрізмінні втрати робочого часу: за один день вони
становили 0,15 год, а за всі дні, які відпрацювали всі робітники, – 3591
год (додаток 24). Загальні втрати робочого часу – 12654 год. Насправді
вони ще більші, у зв’язку з тим, що фактичний фонд відпрацьованого часу
включає і надурочно відпрацьовані години (1485 год). Якщо їх урахувати,
то загальні втрати робочого часу становитимуть 14139 год,.

Отже, на підприємстві більша частина втрат 21993,6 на рік викликана
суб’єктивними факторами: додатковими відпустками з дозволу
адміністрації, прогулами, простоями, що можна вважати невикористаними
резервами збільшення фонду робочого часу. Недопущення їх рівнозначне
вивільненню 13 працівників.

3.4.2 Аналіз продуктивності праці

Аналіз продуктивності праці почнемо з вивчення її рівня і динаміки
оцінки виконання поставленого завдання.

Узагальнюючим показником продуктивності праці є середньорічний виробіток
продукції одним працюючим (РВП). Величина його залежить від виробітку
робітників (РВР) питомої ваги в загальній чисельності
промислово-виробничого персоналу (Ч) (фактори першого рівня
підпорядкування); кількості відпрацьованих ними днів (Д), тривалості
робочого дня (Т), середньоденного виробітку робітника (ДВ) (фактори
другого рівня підпорядкування). Таким чином, середньорічний виробіток
одного працюючого дорівнює:

picscalex1040100090000035101000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c022002400d1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff000d0000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c00
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577561666c9040000002d01000008000000320a80012d0b
02000000c3c208000000320a8001ff0801000000d2c208000000320a8001e30601000000
c4c208000000320a80015b0401000000d7c208000000320a8001460002000000d0c21c00
0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577561666c9040000002d01010004000000f00100000800
0000320ae0011e0201000000cfc21c000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577561666c90400
00002d01000004000000f001010008000000320a80012b0a010000002ac208000000320a
80012d08010000002ac208000000320a8001c905010000002ac21c000000fb0280fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c000021160aa468f21200d89ff377e19f
f3772020f577561666c9040000002d01010004000000f001000008000000320a80015303
010000003dc20a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00c9561666c900000a0021008a010000
00000000000084f41200040000002d01000004000000f0010100030000000000 (3.5)

Розрахунок впливу цих факторів на зміну рівня середньорічного виробітку
промислово-виробничого персоналу за 2007 р. проведемо за даними таблиці
3.5 способом абсолютних різниць (табл.3.6).

Таблиця 3.6

Вихідні дані для розрахунку продуктивності праці за 2007 р. на ДП
“Кривбасшахтлзакриття”

ПоказникЗначення показникаЗміниПланфактабс. відн.%Виробництво продукції
в планових цінах, тис. грн. 1265613097+441+1,03Середньорічна чисельність
промислово-виробничого персоналу222224+2+1,01У тому числі
робітників107109+2+1,01Частка робітників у загальній чисельності
працівників7980+1+1,01Дні, які відпрацював один робітник за
рік220210-10-4,5Години, які відпрацювали всі
робітники279840270270-9570-3,42Середня тривалість робочого дня, год.
7,957,8-0,15-1,9Середньорічний виробіток одного працівника, тис. грн.:

Середньорічний

Середньоденний

Середнього динний, грн. .480

600

2,73

343,05499,01

610,91

2,91

372,96+19,01

+10,91

+0,18

+29,91+4,0

+1,8

+6,6

+8,7Надпланова економія часу за рахунок впровадження інноваційних
заходів (ФРЧЕ). людино-годин

8500

Зміна вартості випущеної продукції унаслідок структурних зрушень, тис.
грн. -+2300–

Проведемо розрахунок абсолютних відхилень за рахунок впливу кожного
фактора:

питомої ваги робітників у складі промислово-виробничого персоналу (див.
дод.24):

picscalex1030100090000036d01000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002200b1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe00a0000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f57739176662040000002d01000008000000320ae001610a
0100000030791c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f57739176662040000002d0101000400
0000f001000008000000320a8001a107010000002a791c000000fb0280fe000000000000
9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f57739176662040000002d01000004000000f001010008000000320a8001970802000000
d0c208000000320a8001330601000000d7c208000000320a8001240102000000d0c21c00
0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f57739176662040000002d01010004000000f00100000800
0000320ae001dd0201000000d7c21c000000fb0280fe0000000000009001000000020002
001053796d626f6c0000000d0ab568f21200d89ff377e19ff3772020f577391766620400
00002d01000004000000f001010008000000320a800149050100000044c208000000320a
80011d04010000003dc208000000320a80013a000100000044c20a00000026060f000a00
ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00623917666200000a0021008a01000000000100000084f41200040000002d01
010004000000f0010000030000000000 (3.6)

кількості відпрацьованих днів одним робітником;

picscalex1060100090000038501000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c026002c00d1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff800d0000060200000b00000026060f000c004d61746854797065000070001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f5776f0e6611040000002d01000008000000320ae0011b0d
01000000307908000000320ae0015f060100000031791c000000fb0280fe000000000000
9001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f5776f0e6611040000002d01010004000000f001000008000000320a80012b0a01000000
2a7908000000320a80010d07010000002a791c000000fb0280fe00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5776f0e
6611040000002d01000004000000f001010008000000320a8001450b02000000c4c20800
0000320a8001e10801000000c4c208000000320a8001400501000000d7c208000000320a
8001240102000000d0c21c000000fb0220ff0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5776f0e6611040000002d01
010004000000f001000008000000320ae0010d0301000000c4c21c000000fb0280fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c000021160af368f21200d89ff377e19f
f3772020f5776f0e6611040000002d01000004000000f001010008000000320a8001f707
0100000044c208000000320a80013804010000003dc208000000320a80013a0001000000
44c20a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00116f0e661100000a0021008a01000000000100
000084f41200040000002d01010004000000f0010000030000000000 (3.7)

тривалості робочого дня;

picscalex1060100090000039501000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002200f1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe00e0000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f5777f136601040000002d01000008000000320ae001710e
01000000307908000000320ae001090801000000317908000000320ae001460501000000
31791c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5777f136601040000002d01010004000000f001
000008000000320a8001b70b010000002a7908000000320a8001b708010000002a790800
0000320a8001f405010000002a791c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5777f1366010400
00002d01000004000000f001010008000000320a8001b90c02000000c3c208000000320a
80018b0a01000000d2c208000000320a80010e0701000000c4c208000000320a80012704
01000000d7c208000000320a8001460002000000d0c21c000000fb0220ff000000000000
9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f5777f136601040000002d01010004000000f001000008000000320ae001060201000000
d2c21c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00008316
0a3068f21200d89ff377e19ff3772020f5777f136601040000002d01000004000000f001
010008000000320a8001a1090100000044c208000000320a80011f03010000003dc20a00
000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00017f13660100000a0021008a01000000000100000084f4
1200040000002d01010004000000f0010000030000000000 (3.8)

середньогодинного виробітку одного робітника:

?РВГВ = Ч1 Ч Д1 Ч Т1 Ч ?ГВ (3.9)

За даними таблиці 3.6 і вище наведених розрахунків, середньорічний
виробіток працівника підприємства вищий від планового на 19 тис. грн.
Він зріс на 19 тис. грн у зв’язку зі збільшенням частки робітників у
загальній чисельності промислово-виробничого персоналу і на 40 тис. грн
за рахунок підвищення середньогодинного виробітку робітників. Негативно
на його рівень вплинули надпланові цілоденні і внутрізмінні втрати
робочого часу, унаслідок чого він зменшився відповідно на 21,84 і на
67,43 тис. грн.

Аналогічно аналізуємо зміни середньорічного виробітку робітника, що
залежить від кількості днів, які відпрацював один робітник за рік,
середньої тривалості робочого дня і середньогоденного виробітку:

РВР = Д Ч Т Ч ГВ (3.10)

Обчислимо вплив цих факторів за способом абсолютних різниць (див.
дод.24):

?РВД = ?Д Ч Т0Ч ГВ0 (3.11)

?РВТ = Д1Ч ?Т Ч ГВ0 (3.12)

?РВГВ = Д1Ч Т1Ч ?ГВ (3.13)

Для аналізу середньогодинного виробітку скористаємося методикою, згідно
з якою величина цього показника залежить від факторів, пов’язаних зі
змінами трудомісткості продукції та її вартісної оцінки.

До першої групи факторів належать такі, як технічний рівень виробництва.

У другу групу входять фактори, пов’язані зі змінами обсягу виробництва
продукції у вартісній оцінці у зв’язку зі зміною структури продукції та
рівня кооперованих поставок.

Для розрахунку впливу цих факторів на середньогодинний виробіток
застосовуємо метод ланцюгової підстановки. Крім базового і фактичного
рівня середньогодинного виробітку, розрахуємо три умовних показники його
величини. Для розрахунку використаємо дані табл.3.6.

Перший умовний показник середньогодинного виробітку має бути розраховано
у зіставних з базою умовах (за продуктивно відпрацьований час, при
базовій структурі продукції і базовому технічному рівні виробництва).

Для цього фактичний обсяг виробництва продукції слід скоригувати на
величину його змін унаслідок структурних зрушень (?ВПСТР) і кооперованих
поставок (?ВПКП), а кількість відпрацьованого часу – на непродуктивні
витрати часу (ФРЧН) надпланову економію часу від впровадження заходів
НТП (ФРЧЕ), яку потрібно попередньо визначити.

Алгоритм розрахунку з табл.3.6 (див. дод.24)

picscalex100010009000003cb01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400420141200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b9ffffffe0130000f90300000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140200021e0505000000
13020002cb131c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577120e66c7040000002d0101000800
0000320aec03fb1201000000c57908000000320aec03770d01000000cd7908000000320a
cd013c1202000000cacf09000000320acd01170c03000000d1d2d06508000000320ac002
220202000000f3ec1c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577120e66c7040000002d010200
04000000f001010009000000320a8c03a10f03000000d4d0d76509000000320a8c031d0a
03000000d4d0d76509000000320a8c03200503000000d4d0d76508000000320a6d012610
02000000c2cf08000000320a6d010e0a02000000c2cf08000000320a6d014d0502000000
c2cf08000000320a6002520002000000c3c21c000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c00008f170a9668f21200d89ff377e19ff3772020f577120e
66c7040000002d01010004000000f001020008000000320a8c039f0e01000000b1c20800
0000320a8c032109010000002dc208000000320a6d013c0f0100000044c208000000320a
6d01220e01000000b1c208000000320a6d0124090100000044c208000000320a6d010a08
01000000b1c208000000320a6002ec03010000003dc21c000000fb0220ff000000000000
9001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f577120e66c7040000002d01020004000000f001010008000000320aec035b0801000000
31c208000000320acd0144070100000031c208000000320ac0020e030100000031c20a00
000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00c7120e66c700000a0021008a01000000000100000084f4
1200040000002d01010004000000f0010200030000000000 (3.14)

Якщо порівняти одержаний результат з базовим середнього-динним
виробітком, то дізнаємося, як змінився його рівень за рахунок
інтенсивності праці у зв’язку з поліпшенням її організації, оскільки
решта умов наближені до базових (див. дод.24):

Другий умовний показник відрізняється від першого тим, що в його
розрахунку витрати праці не коригуються на ФРЧЕ (див. дод.24):

picscalex1000100090000039301000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02800460101200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a7ffffff20100000270400000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014024002bc0605000000
130240020f101c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5777f13665f040000002d0101000800
0000320a2c04150f01000000cd7909000000320adf01050e03000000f1f2f06508000000
320a0003960302000000f3ec1c000000fb0280fe0000000000009001010000cc04020010
54696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5777f13665f04000000
2d01020004000000f001010009000000320acc03bb0b03000000d4d0d76509000000320a
cc03be0603000000d4d0d76508000000320a7f01f90b02000000c2cf08000000320a7f01
380702000000c2cf09000000320aa002520003000000c3c2cc651c000000fb0280fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c0000c2150aac68f21200d89ff377e19f
f3772020f5777f13665f040000002d01010004000000f001020008000000320acc03bf0a
010000002dc208000000320a7f010f0b0100000044c208000000320a7f01f50901000000
b1c208000000320aa0028a05010000003dc21c000000fb0220ff00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5777f13
665f040000002d01020004000000f001010008000000320a2c04f9090100000031c20800
0000320adf012f090100000031c208000000320a00039b040100000032c20a0000002606
0f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d005f7f13665f00000a0021008a01000000000100000084f412000400
00002d01010004000000f0010200030000000000 (3.15)

Різниця між отриманим і попереднім результатом покаже зміну
середньогодинного виробітку за рахунок економії часу у зв’язку з
упровадженням заходів НТП у бік зростання на 11,22 грн.

Третій умовний показник відрізняється від другого тим, що знаменник не
коригується на непродуктивні витрати часу (див. дод.24):

picscalex1000100090000037101000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024004800e1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bbffffff400e0000fb0300000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002400505000000
130200023c0e1c000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5772809663b040000002d0101000800
0000320aea03110b01000000317908000000320acb0161070100000031791c000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f5772809663b040000002d01020004000000f001010009000000320a
8a03d20703000000d4d0d76508000000320a6b014f0a02000000c2cf08000000320a6b01
660502000000c2cf08000000320a6002520002000000c3c21c000000fb0220ff00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff377
2020f5772809663b040000002d01010004000000f001020009000000320acb015c0c0300
0000d1d2d06508000000320ac002fd0102000000d3cc1c000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c000080090acda0f11200d89ff377e19ff3772020
f5772809663b040000002d01020004000000f001010008000000320a6b01650901000000
44cc08000000320a6b013b0801000000b1cc08000000320a60020204010000003dcc0a00
000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d003b2809663b00000a0021008a010000000001000000bcf3
1200040000002d01010004000000f0010200030000000000 (3.16)

Різниця між третім і другим умовним показником відображає вплив
непродуктивних витрат часу на рівень середньогодинного виробітку у бік
зниження на 24,75 грн. Якщо порівняти третій умовний показник з
фактичним у звітному періоді, то дізнаємося,що змінився середньогодинний
виробіток за рахунок структурних зрушень виробництва продукції на 8,51
грн. Таким чином, усі фактори, за винятком третього, справили позитивний
вплив на зростання виробництва праці робітників підприємства. Отже,
зробимо висновок, що за рахунок інтенсивності праці у зв’язку з
поліпшенням її організації, зміна середньогодинного виробітку справив
позитивний вплив на зростання виробництва праці робітників підприємства,
за рахунок економії часу у зв’язку з упровадженням заходів НТП, показав
зміну середньогодинного виробітку у бік зростання.

3.4.3 Аналіз фонду заробітної плати

Приступаючи до аналізу використання фонду заробітної плати передовсім
необхідно розрахувати абсолютне і відносне відхилення фактичної його
величини від планової.

Абсолютне відхилення (?ФЗПабс) визначають порівнянням фактично
використаних коштів на оплату праці у звітному періоді (ФЗП1) з базовою
величиною фонду заробітної плати (ФЗП0) у цілому по підприємству,
виробничих підрозділах і за категоріями працівників (дод.24):

picscalex1040100090000034d01000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002c00f1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff800f0000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f5777d0e6604040000002d01000008000000320ae001160f
01000000307908000000320ae001400a0100000031791c000000fb0280fe000000000000
9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f5777d0e6604040000002d01010004000000f001000009000000320a8001020c03000000
d4c7cf6509000000320a8001410703000000d4c7cf6509000000320a8001240103000000
d4c7cf651c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5777d0e6604040000002d01000004000000
f001010009000000320ae0014d0403000000c0e1f1651c000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c00007f130a9968f21200d89ff377e19ff3772020
f5777d0e6604040000002d01010004000000f001000008000000320a8001060b01000000
2de108000000320a80012d06010000003de108000000320a80013a000100000044e10a00
000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00047d0e660400000a0021008a01000000000000000084f4
1200040000002d01000004000000f0010100030000000000 (3.17)

Однак слід мати на увазі, що абсолютне відхилення саме по собі не
характеризує використання фонду зарплати, оскільки цей показник
визначають без урахування змін обсягу виробництва продукції у бік
зростання на 60 тис. грн.

Відносне відхилення розраховують як різницю між фактично нарахованою
сумою зарплати у звітному періоді і його базовою величиною, скоригованою
на індекс обсягу виробництва продукції. При цьому необхідно враховувати,
що коригується тільки змінна частина фонду заробітної плати, яка
змінюється пропорційно обсягу виробництва продукції. Це зарплата
робітників за відрядними розцінками, премії робітникам і управлінському
персоналу за виробничими результатами і сума відпускних, що відповідає
частці змінної зарплати.

Постійна частина оплати праці не змінюється при збільшенні чи спадові
обсягу виробництва (зарплата робітників за тарифними ставками, зарплата
службовців за окладами, усі види доплат, оплата праці працівників
непромислових виробництв і відповідна їм сума відпускних). Дані для
розрахунку подано в табл. 3.7.

Таблиця 3.7

Початкові дані для аналізу фонду заробітної плати на
“Кривбасшахтозакриття” за 2006 і 2007 рр.

Сума зарплати, тис. грнВид оплати2006 рік2007 рікЗміниЗмінна частина
оплати праці робітників

Премії за виробничими результатами

1442

612

1502

654

+60

+42

Постійна частина оплати праці робітників

Почасова оплата праці за тарифними ставками

Доплати

За надурочний час роботи

За стаж роботи1835,5

835,5

500

500

2101,4

809

560

65

667,4+265,9

+37

+60

+65

+167,4Вся оплата праці робітників без відпускних3277,53603,4+325,9Оплата
відпусток робітників

Що належить до змінної частини

Що належить до постійної частини1390

1090

300

1491

1155

336

+101

+65

+36

Оплата праці службовців808540-268Загальний фонд заробітної плати

Змінна частина

Постійна частина20500

13120

7380

21465

13880

7585

+965

+760

+205

Частка у загальному фонді зарплати, %:

змінної частини

постійної частини64,0

36,064,66

35,34+0,66

0,66На основі даних табл. .3.7 визначимо відносне відхилення фонду
заробітної плати з урахуванням змін обсягу виробництва продукції:
(додаток 24)

picscalex1030100090000030502000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02600280281200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff40280000060200000b00000026060f000c004d61746854797065000070001c00
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f57783166618040000002d01000008000000320a8001bb27
01000000297908000000320a8001dc1c010000002a7908000000320a8001cf1601000000
28791c000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f57783166618040000002d01010004000000f001
000008000000320ae001b126010000002e7908000000320ae001ae1b010000002e790800
0000320ae001fb1401000000317908000000320ae001510a0100000031791c000000fb02
20ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f57783166618040000002d01000004000000f001010008000000320a
e001e82601000000ce7909000000320ae0013d2404000000cfced1d208000000320ae001
741e02000000c2cf08000000320ae001e51b01000000cecf08000000320ae0015c1a0200
0000c7cc08000000320ae001240f02000000d1ca09000000320ae001420403000000c2b2
c4d21c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f57783166618040000002d01010004000000f001
000009000000320a80011b2103000000d4c7cfd208000000320a8001d21d01000000b2c7
09000000320a8001411703000000d4c7cfd209000000320a8001fc1103000000d4c7cfd2
09000000320a8001130c03000000d4c7cfd209000000320a8001520703000000d4c7cfd2
09000000320a8001240103000000d4c7cfd21c000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0000e9150a1168f21200d89ff377e19ff3772020f5778316
6618040000002d01000004000000f001010008000000320a80011920010000002bc70800
0000320a8001c115010000002dc708000000320a8001e810010000003dc708000000320a
8001170b010000002dc708000000320a80013e06010000003dc708000000320a80013a00
0100000044c70a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00188316661800000a0021008a010000
00000100000084f41200040000002d01010004000000f0010000030000000000 (3.18)

Де ?ФЗПвід – відносне відхилення фонду заробітної плати;

ФЗП1 – фонд зарплати фактичний у звітному періоді;

ФЗПск – фонд зарплати плановий, скоригований на індекс обсягу випуску
продукції;

ФЗПзм.0 – змінна сума базового фонду зарплати;

ФЗПпост.0 – постійна сума базового фонду зарплати;

IВП – індекс обсягу випуску продукції.

Розраховуючи відносне відхилення фонду зарплати, можна застосувати так
званий поправочний коефіцієнт (КП), який відображає частку змінної
зарплати в загальному фонді. Він показує, на яку частку процента слід
збільшити базову величину фонду зарплати за кожний процент приросту
випуску продукції (?ВП%) (додаток 24)

picscalex1010100090000030a02000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e003c0231200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b9ffffff80230000990300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140200026f1605000000
1302000272231c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577cc0866e8040000002d0101000900
0000320a8c03c11b030000003130306508000000320a6d01e02201000000293008000000
320a6d013120010000002a3008000000320a6d01c91e01000000253008000000320a6d01
231901000000253009000000320a6d01e316030000003130306508000000320a6d018316
0100000028301c000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577cc0866e8040000002d0102000400
0000f001010008000000320ac0028f1401000000313008000000320ac002510a01000000
31301c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577cc0866e8040000002d01010004000000f001
020008000000320acd01412201000000ef3008000000320ac002270f02000000f1ea0900
0000320ac002420403000000c2b2c4651c000000fb0280fe0000000000009001010000cc
0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577cc0866e8
040000002d01020004000000f001010008000000320a6d01272101000000cab208000000
320a6d01a71c02000000c2cf09000000320a6002901103000000d4c7cf6509000000320a
6002130c03000000d4c7cf6509000000320a6002520703000000d4c7cf6509000000320a
6002240103000000d4c7cf651c000000fb0280fe00000000000090010000000200020010
53796d626f6c0000fc150aa268f21200d89ff377e19ff3772020f577cc0866e804000000
2d01010004000000f001020008000000320a6d01bd1b0100000044c708000000320a6d01
a31a010000002bc708000000320a60025515010000002dc708000000320a60027c100100
00003dc708000000320a6002170b010000002dc708000000320a60023e06010000003dc7
08000000320a60023a000100000044c70a00000026060f000a00ffffffff010000000000
1c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00e8cc0866e8
00000a0021008a01000000000200000084f41200040000002d01020004000000f0010100
030000000000 (3.19)

Отже, на цьому підприємстві є і відносна перевитрата у використанні
фонду заробітної плати в розмірі 624 тис. грн.

3.4.4 Аналіз структури і динаміки видачі, повернення не використаних
підзвітних сум, нарахування відпускних сум та утримання аліментів

На основі даних Балансу (додаток Г) і Головної книги проведемо аналіз
структури і динаміки видачі, повернення не використаних підзвітних сум,
нарахування відпускних сум та утримання аліментів на

ДП “Кривбасшахтозакриття”. Дані зведено у таблиці 3.8.

На основі диних таблиці 3.8 визначимо структуру видачі, повернення не
використаних підзвітних сум, нарахування відпускних сум та утримання
аліментів на ДП “Кривбасшахтозакриття” за 2004-2007 роки. Розрахунок
структури занесемо до табл.3.9.

Таблиця 3.8

Дані для проведення структури і динаміки видачі, повернення не
використаних підзвітних сум, нарахування відпускних сум та утримання
аліментів на ДП “Кривбасшахтозакриття”.

Показники2004220520062007Видаччя підзвітних сум310250280Повернення
невикористаних сум0,54,64590Нарахування відпускних сум2152845Утримання
аліментів1558

Таблиця 3.9

Структура видачі, повернення не використаних підзвітних сум, нарахування
відпускних сум та утримання аліментів на ДП “Кривбасшахтозакриття” за
2004-2007 роки

Показники2004220520062007Видаччя підзвітних
сум46,1538528,9017376,2195166, 19385Повернення невикористаних
сум7,69230813,294813,7195121,2766Нарахування відпускних
сум30,7692343,35268,53658510,6383Утримання
аліментів15,3846214,450871,524391,891253

Отримані дані відобразимо графічно у вигляді діаграми (рис.3.1), де у
відсотках показана структура видачі, повернення не використаних
підзвітних сум, нарахування відпускних сум та утримання аліментів за
2007 рік.

picscalex82010009000003c7b100000f001610000000001610000026060f002220574d4
64301000000000001003f02000000000a000000002000009401010094210100010000006
c0000000000000000000000b307000010030000000000000000000036410000f01900002
0454d460000010094210100a30200000b000000000000000000000000000000691000006
81000006401000064010000000000000000000000000000656d0500106d0500460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db000000002c0100002
c010000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000160000000c000000180000000
a0000001000000000000000000000000900000010000000b407000010030000250000000
c0000000e00008046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffb
4070000120300000000000046000000a4c5000098c50000454d462b2a400000240000001
80000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080214005000c0000000
00000000840000500c50000f4c400000210c0db0200000002000000ccc40000d7cdc69a0
000000000003902e3005700000000009c550000010009000003666200000b00161000000
0001610000026060f002220574d464301000000000001001425000000000500000000200
000c4650000c4850000010000006c00000027010000500000000e0f00005305000000000
0000000000024410000ef19000020454d4600000100c4850000980200000700000000000
0000000000000000000c0120000aa1a0000cb00000021010000000000000000000000000
000c0190300c7680400460000002c00000020000000454d462b014001001c00000010000
0000210c0db000000005802000058020000460000005c00000050000000454d462b22400
4000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c0000000000000030400
20010000000040000000000803f214007000c00000000000000044000000c00000000000
000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000
000120000000c000000020000002100000008000000220000000c000000ffffffff21000
00008000000220000000c000000ffffffff0a00000010000000000000000000000021000
00008000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000005200000070010
000010000009cffffff000000000000000000000000bc020000000000cc0000001254006
9006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001f00000000000
000a0eb1200d6de073002bff802eaed12001e00000000bff802f0eb1200c0eb12002cdf0
730eaed1200f0eb120002bff8021f0000005c00000020000000dceb1200e2e00730eaed1
200f0eb120000bff8022000000000bff802f4eb1200a6e10730eaed12000f00000000bff
8020f000000b4ed120000000530e8ed120000bff8022000000088ee1200e83ab20252240
530190000002200000033000000420000004200000042000000420000004200000042000
0000000000042000000420000009271000064ec12005900f377800b215c3000000039000
0000300040058ed1200b8ec12000dc96f32800b215c30000000390000006476000800000
000250000000c000000010000005200000070010000020000007bffffff0000000000000
0000000000090010000000000cc00000012540069006d006500730020004e00650077002
00052006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000001f00000000000000a0eb1200d6de073082b9f802eaed1
2001e00000080b9f802f0eb1200c0eb12002cdf0730eaed1200f0eb120082b9f8021f000
0007700000020000000dceb1200e2e00730eaed1200f0eb120080b9f8022000000080b9f
802f4eb1200a6e10730eaed12000f00000080b9f8020f000000b4ed120000000530e8ed1
20080b9f8022000000088ee12005c3cb2025224053017000000380000003f0000005b000
0005b0000005b0000005b0000005b0000005b000000000000005b0000005b00000092710
00064ec12005900f377800b215c30000000390000000300040058ed1200b8ec12000dc96
f32800b215c30000000390000006476000800000000250000000c0000000200000052000
00070010000030000008bffffff00000000000000000000000090010000000000cc00000
012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001f000
00000000000a0eb1200d6de073002baf802eaed12001e00000000baf802f0eb1200c0eb1
2002cdf0730eaed1200f0eb120002baf8021f0000006800000020000000dceb1200e2e00
730eaed1200f0eb120000baf8022000000000baf802f4eb1200a6e10730eaed12000f000
00000baf8020f000000b4ed120000000530e8ed120000baf8022000000088ee1200e03bb
202522405301700000020000000300000003e0000003e0000003e0000003e0000003e000
0003e000000000000003e0000003e0000009271000064ec12005900f377800b215c30000
000390000000300040058ed1200b8ec12000dc96f32800b215c300000003900000064760
00800000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000
00002000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000
00001000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000
00003000000250000000c00000001000000520000007001000004000000a8ffffff00000
0000000000000000000bc020000000000cc0000002241007200690061006c00200043007
900720000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000001f00000000000000a0eb1200d6de073002bbf
802eaed12001200000000bbf802f0eb1200c0eb12002cdf0730eaed1200f0eb120002bbf
8021f0000005200000020000000dceb1200e2e00730eaed1200f0eb120000bbf80220000
00000bbf802f4eb1200a6e10730eaed12000900000000bbf80209000000b4ed120000000
530e8ed120000bbf8022000000088ee12007439b20252240530260000001c00000028000
000290000002900000029000000290000002900000029000000000000002900000029000
0009271000064ec12005900f377800b215c30000000390000000300040058ed1200b8ec1
2000dc96f32800b215c30000000390000006476000800000000250000000c00000004000
000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000
080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000
000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000
080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000019000
0000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000
000670f000020060000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000
00008000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000
000000000001e000000180000000000000000000000670f000020060000250000000c000
0000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000
000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000020000
00020000000470f000000060000250000000c00000008000080270000001800000005000
00000000000ffffff0000000000250000000c00000005000000140000000c0000000d000
000120000000c000000020000002b00000018000000f4010000b5010000ca0800006c040
000210000000800000046000000a000000094000000454d462b2a4000002400000018000
0000000803f00000080000000800000803f0000008000000080084000012000000014000
0000210c0db0100000030000000000000ff808080ff084001033c000000300000000210c
0db04000000000000000030aa440020204400b09f4400c0e74300b09f44006023440030a
a4400a04f440001018114400100100000000400000000000000210000000800000062000
0000c000000010000004b000000100000000000000005000000240000002400000000008
03d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e0000007400000006000
000000000002400000030000000540000002000000000000020280000000800000008000
000010001000000000020000000000000000000000000000000000000008080800000000
000880000008800000088000000ff000000880000008800000088000000ff00000025000
0000c00000006000000130000000c00000001000000250000000c0000000800008056000
0002c000000fd040000cf010000510500003e0300000400000010550028d04ff01cd04fd
0281055e033250000000c00000008000080130000000c00000001000000250000000c000
000050000002400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000
00002000000280000000c00000006000000220000000c000000ffffffff460000001c000
00010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff25000
0000c000000050000805600000030000000fd040000cf010000510500003e03000005000
00051058002fd04cf01fd048d0251053e0351058002250000000c0000000500000021000
0000800000046000000fc000000f0000000454d462b2a400000240000001800000000008
03f00000080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c
0db0100000030000000000000ffffffffff08400203980000008c0000000210c0db0e000
0000000000000b09f4400c0e7430030a14400c0e7430030a14400c0e74300b0a2440040e
74300b0a2440040e7430030a4440040e74300b0a5440040e74300b0a5440040e7430030a
7440040e7430030a7440040e74300b0a8440040e74300b0a8440040e7430030aa440040e
7430030aa440020204400010101010101010101010101810000144002001000000004000
000000000002100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000
0000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000
000020000005e00000074000000060000000000000024000000300000005400000020000
000000000002800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000
0000000000000000000ffffff0000000000880000008800000088000000ff00000088000
0008800000088000000ff000000250000000c00000006000000130000000c00000001000
000250000000c000000080000805600000054000000fd040000ce0100005105000080020
0000e000000d04ff01c9050f01c9050f01c5051e01c5051e01c1052e01cd052e01cd052e
01c9053e01c9053e01c5054e01c5054e01c1055e01c10550028250000000c00000008000
080130000000c00000001000000250000000c00000005000000240000002400000000008
041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c00000006000
000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c000
00000000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000058000
000fd040000ce01000051050000800200000f000000fd04cf010905cf010905cf011505c
e011505ce012105ce012d05ce012d05ce013905ce013905ce014505ce014505ce015105c
e0151058002fd04cf01250000000c00000005000000210000000800000046000000a0000
00094000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800000008000008
03f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000002a00000000000
0ff808080ff084001033c000000300000000210c0db04000000000000000090a14400602
1440060494400e0014400604944006031440090a14400e05044000101811440010010000
00004000000000000002100000008000000620000000c000000010000004b00000010000
000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000
00000000000020000005e000000740000000600000000000000240000003000000054000
000200000000000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000
000000000000000000000000000808080000000000080000000010000008000000000000
00010000000080000001000000000000000250000000c00000006000000130000000c000
00001000000250000000c00000008000080560000002c00000025030000070200000c050
0004303000004000000c0505028503270205032502cc0503034250000000c00000008000
080130000000c00000001000000250000000c00000005000000240000002400000000008
041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c00000006000
000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c000
00000000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000
00025030000070200000c05000043030000050000000c058502250307022503c5020c054
3030c058502250000000c000000050000002100000008000000460000009002000084020
000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f00000
080000000800840000120000000140000000210c0db010000002a000000000000fffffff
fff084002032c020000200200000210c0db3b000000000000000060494400e0014400a04
b440060014400a04b440060014400e04d4400e0004400205044006000440020504400600
0440060524400c0ff4300a0544400c0fe4300a0544400c0fe4300e0564400c0fd4300205
94400c0fc430020594400c0fc4300a05b4400c0fb4300205e4400c0fa4300205e4400c0f
a430060604400c0f94300e0624400c0f84300e0624400c0f843006065440040f84300e06
7440040f74300e067440040f74300a06a440040f64300206d4400c0f54300206d4400c0f
54300a06f4400c0f443006072440040f443006072440040f443002075440040f34300a07
74400c0f24300a0774400c0f24300607a4400c0f14300207d440040f14300207d440040f
14300e07f4400c0f043005081440040f043005081440040f04300d0824400c0ef4300308
4440040ef43003084440040ef43009085440040ee4300f0864400c0ed4300f0864400c0e
d430070884400c0ed4300d089440040ed4300d089440040ed4300508b4400c0ec4300d08
c440040ec4300d08c440040ec4300308e4400c0eb4300b08f4400c0eb4300b08f4400c0e
b43003091440040eb4300b0924400c0ea4300b0924400c0ea430030944400c0ea4300909
5440040ea43009095440040ea43001097440040ea430090a144006021440001010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010181001440020010000000040000000000000021000
00008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000500000024000
000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e000
000740000000600000000000000240000003000000054000000200000000000000028000
000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000
000ffffff000000000080000000010000008000000000000000100000000800000010000
00000000000250000000c00000006000000130000000c00000001000000250000000c000
00008000080560000000801000025030000d40100000c050000850200003b00000050327
020e0325020e03250207033302000341020003410209034f01f2035d01f2035d01fb035b
01f4036901f4036901fe036701f8037501f8037501f1038301fb038101fb038101f50390
01ff039e01ef039e01ea03ac01e403bb01e403bb01ee03b901e903c801e903c801e403d6
01ee03d501ee03d501e903e301e403f201e403f201ef03f101ea040001ea040001e6041f
01d1042e01d1042e01dc042c01d7043b01d7043b01d3044b01de044a01de044a01da0459
01d6046801d6046801d1047701dd047701dd047701d9048601d5049501d5049501d104a5
01dc04a401dc04a401d804b401dc0505028250000000c00000008000080130000000c000
00001000000250000000c000000050000002400000024000000000080410000000000000
00000008041000000000000000002000000280000000c00000006000000220000000c000
000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000000000000022000
0000c000000ffffffff250000000c00000005000080560000000c01000025030000d4010
0000c050000850200003c000000250307022e0305022e030502370303024003010240030
1024903ff015203fd015203fd015b03fb016403f9016403f9016e03f7017803f5017803f
5018103f3018b03f1018b03f1019503f0019f03ee019f03ee01aa03ec01b403eb01b403e
b01be03e901c903e801c903e801d403e601de03e501de03e501e903e301f403e201f403e
201ff03e1010a04e0010a04e0011604df012104de012104de012c04dc013704db013704d
b014304db014e04da014e04da015a04d9016604d8016604d8017104d7017d04d7017d04d
7018904d6019504d5019504d501a104d501ac04d401ac04d401b804d4010c05850225030
702250000000c00000005000000210000000800000046000000f0030000e4030000454d4
62b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000
0800840000120000000140000000210c0db0100000021000000000000ff808080ff08400
1038c030000800300000210c0db6200000000000000006017440060424400e0154400a04
14400e0154400a04144006014440020414400e012440060404400e012440060404400601
14400a03f440020104400203f440020104400203f4400a00e4400603e4400600d4400a03
d4400600d4400a03d4400200c4400e03c4400e00a4400203c4400e00a4400203c4400e00
94400603b4400a0084400e03a4400a0084400e03a4400a0074400203a4400a0064400603
94400a006440060394400a0054400a0384400e0044400e0374400e0044400e0374400e00
34400203744002003440060364400200344006036440060024400a0354400a0014400e03
44400a0014400e0344400200144002034440060004400603344006000440060334400c0f
f4300a0324400c0fe4300e0314400c0fe4300e0314400c0fd43002031440040fd4300203
0440040fd430020304400c0fc4300602f4400c0fb4300a02e4400c0fb4300a02e440040f
b4300e02d440040fb4300202d440040fb4300202d4400c0fa4300602c4400c0fa4300a02
b4400c0fa4300a02b4400c0fa4300e02a4400c0fa4300605a4400c0fa4300205b4400c0f
a4300205b4400c0fa4300e05b440040fb4300a05c440040fb4300a05c440040fb4300605
d4400c0fb4300205e4400c0fb4300205e4400c0fc4300e05e440040fd4300a05f440040f
d4300a05f4400c0fd4300a0604400c0fe430060614400c0fe430060614400c0ff4300206
2440060004400e062440060004400e062440020014400a0634400a001440060644400a00
1440060644400600244002065440020034400e065440020034400e0654400e0034400a06
64400e004440060674400e004440060674400a005440020684400a0064400e0684400a00
64400e0684400a0074400a0694400a0084400606a4400a0084400606a4400e0094400e06
a4400e00a4400a06b4400e00a4400a06b4400200c4400606c4400600d4400206d4400600
d4400206d4400a00e4400e06d440020104400a06e440020104400a06e440060114400206
f4400e0124400e06f4400e0124400e06f440060144400a0704400e015440020714400e01
544002071440060174400e07144000101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101810101144001001000000004000000000000002100000008000000620000000c000
000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d00000
000000000000000803d0000000000000000020000005e000000740000000600000000000
000240000003000000054000000200000000000002028000000080000000800000001000
100000000002000000000000000000000000000000000000000808080000000000008000
00008000000080000000800000080000000800000008000000080000000250000000c000
00006000000130000000c00000001000000250000000c0000000800008056000000a4010
000f5010000ab0200005d020000c703000062000000d0259030702560307025603010254
030b0241030b02410305024e02f0024c02f0024c02fa023902f5023602f5023602f00233
02fb022002fb022002f7022d02e2022b02e2022b02ee021802ea021502ea021502e60212
02e3021f02d3021f02df020c02dc020902dc020902d9020602d6020302d6020302d40200
02d1020d02c1020d02cf01fa02cd01f702cd01f702cb01f402ca01f002ca01f002c901fd
02b701fa02b701fa02b601f702b601f402b601f402b501f102b501fe02a501fe02a501fb
02a501f9036501fc036501fc036501ff036601f2037601f2037601f5037701f8037701f8
037901fb037a01fe037a01fe037b01f1610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000000a0000000020000094e10000942101002038d01f5038d01f5038f01f8
0381020b0381020b0384020e038602010396020103990204039c0207039c0207039f020a
0393021d0393021d0396021003aa021303aa021303ae021603a2022903a2022903a7022b
03ab022e03ab022e03a0023103b5023403b5023403ba023703b0024a03b0024a03b5024c
03bb024f03bb024f03b1025203c7025403c7025403cd025703c250000000c00000008000
080130000000c00000001000000250000000c00000005000000240000002400000000008
041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c00000006000
000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c000
00000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000a8010
000f5010000ab0200005d020000c7030000630000005d020903570206035702060351020
4034b0201034b0201034502fe024002fc024002fc023a02f9023502f6023502f6023002f
3022b02f0022b02f0022702ed022202eb022202eb021e02e8021a02e5021a02e5021602e
2021302df021302df020f02dc020c02d9020c02d9020902d6020602d3020602d3020402d
0020102cd020102cd02ff01ca02fd01c702fd01c702fb01c402fa01c002fa01c002f901b
d02f701ba02f701ba02f601b702f601b402f601b402f501b102f501ae02f501ae02f501a
b021610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000500000000200
000c4450000c4850000f5016903f5016c03f5016c03f5016f03f6017203f6017203f6017
503f7017803f7017803f9017b03fa017e03fa017e03fb018203fd018503fd018503ff018
80301028b0301028b0304028e030602910306029103090294030c0297030c0297030f029
a0313029d0313029d031602a0031a02a3031a02a3031e02a6032202a9032202a9032702a
b032b02ae032b02ae033002b1033502b4033502b4033a02b7034002ba034002ba034502b
c034b02bf034b02bf035102c2035702c4035702c4035d02c7035d020903250000000c000
00005000000210000000800000046000000a000000094000000454d462b2a40000024000
000180000000000803f00000080000000800000803f00000080000000800840000120000
000140000000210c0db0100000021000000000000ff808080ff084002033c00000030000
0000210c0db040000000000000000b0944400e02a4400601744006042440060174400e07
14400b0944400605a4400010181144002001000000004000000000000002100000008000
000620000000c000000010000004b0000001000000000000000050000002400000024000
0000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e00000074000
000060000000000000024000000300000005400000020000000000000202800000008000
000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000000000080808
000000000000800000008000000080000000800000080000000800000008000000080000
000250000000c00000006000000130000000c00000001000000250000000c00000008000
080560000002c0000005d020000ab020000a5040000c703000004000000504ab02ad0259
030d025703c504a9036250000000c00000008000080130000000c0000000100000025000
0000c0000000500000024000000240000000000804100000000000000000000804100000
0000000000002000000280000000c00000006000000220000000c000000ffffffff46000
0001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000fffff
fff250000000c0000000500008056000000300000005d020000ab020000a5040000c7030
00005000000a504ab025d0209035d02c703a5046903a504ab02250000000c00000005000
000210000000800000046000000ac040000a0040000454d462b2a4000002400000018000
0000000803f00000080000000800000803f0000008000000080084000012000000014000
0000210c0db0100000021000000000000ffffffffff08400103480400003c0400000210c
0db77000000000000000060174400a0424400e0154400e0414400e0154400e0414400601
4440060414400e0124400a0404400e0124400a040440060114400e03f440020104400203
f440020104400203f4400a00e4400603e4400600d4400e03d4400600d4400e03d4400200
c4400203d4400e00a4400603c4400e00a4400603c4400e0094400a03b4400a0084400e03
a4400a0084400e03a4400a0074400203a4400a006440060394400a006440060394400a00
54400a0384400a0054400a0384400e0044400e0374400e003440020374400e0034400203
74400200344006036440060024400a035440060024400a0354400a0014400e0344400200
144002034440020014400203444006000440060334400c0ff4300a0324400c0ff4300a03
24400c0fe4300e0314400c0fd430020314400c0fd43002031440040fd430060304400c0f
c4300a02f4400c0fc4300a02f4400c0fb4300e02e440040fb4300202e440040fb4300202
e440040fb4300602d4400c0fa4300602c4400c0fa4300602c4400c0fa4300a02b4400c0f
a4300e02a4400c0fa4300e02a4400c0fa4300202a4400c0fa430060294400c0fa4300602
9440040fb4300a028440040fb4300e027440040fb4300e0274400c0fb430020274400c0f
c430060264400c0fc43006026440040fd43006025440040fd430060254400c0fd4300a02
44400c0fe4300e0234400c0fe4300e0234400c0ff4300202344006000440060224400600
044006022440020014400a0214400a0014400e0204400a0014400e020440060024400202
0440020034400601f440020034400601f4400e0034400a01e4400e0044400e01d4400e00
44400e01d4400a0054400201d4400a0064400601c4400a0064400601c4400a0074400a01
b4400a0084400e01a4400a0084400e01a4400e0094400201a4400e00a4400a0194400e00
a4400a0194400200c4400e0184400600d440020184400600d440020184400a00e4400601
7440020104400a016440020104400a016440060114400e0154400e012440060154400e01
244006015440060144400a0144400e0154400e0134400e0154400e013440060174400601
34400601744006013440020194400a0124400a01a4400e0114400a01a4400e0114400601
c440060114400201e4400a0104400201e4400a0104400e01f440020104400e0214400600
f4400e0214400600f4400a0234400e00e4400a0254400600e4400a0254400600e4400a02
74400a00d4400a0294400200d4400a0294400200d4400a02b4400a00c4400a02d4400e00
b4400a02d4400e00b4400a02f4400600b4400b0944400e02a44000101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101018
100144001001000000004000000000000002100000008000000620000000c00000001000
0004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d0000000000000
0000000803d0000000000000000020000005e00000074000000060000000000000024000
000300000005400000020000000000000002800000008000000080000000100010000000
0002000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000000800000008000
000080000000800000080000000800000008000000080000000250000000c00000006000
000130000000c00000001000000250000000c0000000800008056000000f8010000f5010
0002d020000a50400000a03000077000000d025a030702570307025703010255030b0242
030b02420305024f02f0024c02f0024c02fa023902f5023702f5023702f0023402fb0221
02fb022102f7022e02e2022b02e2022b02ee021802ea021502ea021502e6021202e60212
02e3021f02df020c02df020c02dc020902d9020602d9020602d6020302d4020002d40200
02d1020d02cf01fa02cf01fa02cd01f702cb01f402cb01f402ca01f102c901fe02b901fe
02b701fb02b601f802b601f802b601f502b501f102b501f102b501fe02a501fb02a501fb
02a501f802a501f502a501f502a601f202a601ff029601ff029701fc029901f9029901f9
029a01f5029a01f5029b01f2029d01ff028d01ff028f01fc028102090281020902840206
028602030286020302890200028c020d027c020d027f020a027302170273021702760214
027a0211027a0211027e021e0262022b0262022b02670228026b0226026b022602600233
0265023002650230026a023d0250024a0250024a02550247025b0245025b024502510252
0257025f0247025f024d025d024d025d0244026a024a0267024a02670241027502480272
02480272024f02700247028d0237028d023e028b0236029902360299023e0296023602a4
023602a4023e02a2023602bf022602bf022e02bd022504ab02a250000000c00000008000
080130000000c00000001000000250000000c00000005000000240000002400000000008
041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c00000006000
000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c000
00000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000fc010
000f50100002d020000a50400000a030000780000005d020a03570207035702070351020
5034b0202034b0202034502ff024002fc024002fc023a02f9023502f7023502f7023002f
4022b02f1022b02f1022702ee022202eb022202eb021e02e8021a02e5021a02e5021602e
2021602e2021302df020f02dc020f02dc020c02d9020902d6020902d6020602d3020402d
0020402d0020102cd02ff01ca02ff01ca02fd01c702fb01c402fb01c402fa01c102f901b
e02f901be02f701bb02f601b802f601b802f601b502f501b102f501b102f501ae02f501a
b02f501ab02f501a802f501a502f501a502f601a202f6019f02f6019f02f7019c02f9019
902f9019902fa019502fa019502fb019202fd018f02fd018f02ff018c020102890201028
902040286020602830206028302090280020c027d020c027d020f027a021302770213027
702160274021a0271021a0271021e026e0222026b0222026b02270268022b0266022b026
6023002630235026002350260023a025d0240025a0240025a02450257024b0255024b025
5025102520257024f0257024f025d024d025d024d0264024a026a0247026a02470271024
50278024202780242027f02400287023d0287023d028e023b0296023902960239029e023
602a6023402a6023402ae023202b6022f02b6022f02be022d02a504ab025d020a0325000
0000c000000050000002100000008000000460000002c10000020100000454d462b2a400
00024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800000008008400
00120000000140000000210c0db0100000022000000000000ff808080ff08400203c80f0
000bc0f00000210c0dbbe0100000000000000280b4500e0314400280b4500a0324400280
b4500a0324400180b450060334400180b450020344400180b450020344400080b4500e03
44400f80a4500a0354400f80a4500a0354400e80a450060364400d80a450020374400d80
a450020374400b80a450020384400980a4500e0384400980a4500e0384400780a4500a03
94400580a4500603a4400580a4500603a4400380a4500203b4400080a4500e03b4400080
a4500e03b4400d8094500a03c4400a8094500603d4400a8094500603d440078094500203
e440048094500e03e440048094500e03e440008094500a03f4400c808450060404400c80
8450060404400880845002041440048084500e041440048084500e041440008084500604
24400b807450020434400b80745002043440068074500e043440018074500a0444400180
74500a0444400c8064500604544007806450020464400780645002046440018064500a04
64400b805450060474400b8054500604744006805450020484400f8044500a0484400f80
44500a0484400980445006049440038044500204a440038044500204a4400c8034500a04
a440058034500604b440058034500604b4400e8024500e04b440078024500a04c4400780
24500a04c440008024500204d440088014500e04d440088014500e04d440018014500604
e440098004500204f440098004500204f440018004500a04f440030ff44002050440030f
f44002050440030fe4400a050440010fd44006051440010fd44006051440010fc4400e05
14400f0fa440060524400f0fa440060524400d0f94400e0524400b0f8440060534400b0f
844006053440090f74400e053440070f644006054440070f644006054440030f54400e05
4440010f444006055440010f4440060554400d0f24400e055440090f144006056440090f
144006056440050f04400a056440010ef44002057440010ef440020574400d0ed4400a05
7440090ec4400e057440090ec4400e057440050eb440060584400f0e94400a0584400f0e
94400a058440090e844002059440050e744006059440050e7440060594400f0e54400e05
9440090e44400205a440090e44400205a440030e34400605a4400d0e14400e05a4400d0e
14400e05a440070e04400205b440010df4400605b440010df4400605b4400b0dd4400a05
b440030dc4400e05b440030dc4400e05b4400d0da4400205c440070d94400605c440070d
94400605c4400f0d74400a05c440070d64400e05c440070d64400e05c440010d54400e05
c440090d34400205d440090d34400205d440010d24400605d4400b0d04400605d4400b0d
04400605d440030cf4400a05d4400b0cd4400e05d4400b0cd4400e05d440030cc4400e05
d4400b0ca4400e05d4400b0ca4400e05d440030c94400205e4400b0c74400205e4400b0c
74400205e440030c64400205e4400b0c44400605e4400b0c44400605e440030c34400605
e4400b0c14400605e4400b0c14400605e440030c04400605e4400b0be4400605e4400b0b
e4400605e440030bd4400605e4400b0bb4400605e4400b0bb4400605e440030ba4400205
e4400b0b84400205e4400b0b84400205e440030b74400205e4400b0b54400e05d4400b0b
54400e05d440030b44400e05d4400d0b24400e05d4400d0b24400e05d440050b14400a05
d4400d0af4400605d4400d0af4400605d440050ae4400605d4400d0ac4400205d4400d0a
c4400205d440070ab4400e05c4400f0a94400e05c4400f0a94400e05c440070a84400a05
c440010a74400605c440010a74400605c440090a54400205c440030a44400e05b440030a
44400e05b4400d0a24400a05b440070a14400605b440070a14400605b4400f09f4400205
b4400909e4400e05a4400909e4400e05a4400309d4400605a4400d09b4400205a4400d09
b4400205a4400709a4400e059440030994400605944003099440060594400d0974400205
9440070964400a058440070964400a05844003095440060584400f0934400e0574400f09
34400e057440090924400a05744005091440020574400509144002057440010904400a05
64400d08e440060564400d08e440060564400b08d4400e0554400708c440060554400708
c440060554400308b4400e0544400108a440060544400108a440060544400f0884400e05
34400d087440060534400d087440060534400b0864400e05244009085440060524400908
544006052440070844400e05144005083440060514400508344006051440050824400a05
044005081440020504400508144002050440050804400a04f4400a07e4400204f4400a07
e4400204f4400a07c4400604e4400a07a4400e04d4400a07a4400e04d4400e0784400204
d4400e0764400a04c4400e0764400a04c440020754400e04b440060734400604b4400607
34400604b4400a0714400a04a440020704400204a440020704400204a4400606e4400604
94400606e4400e078440020704400a079440020704400a0794400a0714400207a4400607
34400e07a440060734400e07a440020754400607b4400e0764400207c4400e0764400207
c4400e0784400a07c4400a07a4400607d4400a07a4400607d4400a07c4400e07d4400a07
e4400a07e4400a07e4400a07e440050804400207f440050814400a07f440050814400a07
f440050824400108044005083440070804400508344007080440070844400b0804400908
54400f080440090854400f0804400b086440030814400d087440070814400d0874400708
14400f0884400b0814400108a4400f0814400108a4400f0814400308b440030824400708
c440070824400708c440070824400b08d4400b0824400d08e4400f0824400d08e4400f08
244001090440010834400509144005083440050914400508344009092440090834400f09
34400b0834400f0934400b083440030954400f0834400709644001084440070964400108
44400d09744005084440030994400708444003099440070844400709a4400b0844400d09
b4400d0844400d09b4400d0844400309d4400f0844400909e440030854400909e4400308
54400f09f44005085440070a144007085440070a1440070854400d0a244009085440030a
44400b085440030a44400b085440090a54400d085440010a74400f085440010a74400f08
5440070a8440010864400f0a9440030864400f0a944003086440070ab440030864400d0a
c440050864400d0ac44005086440050ae440070864400d0af440070864400d0af4400708
6440050b1440090864400d0b24400b0864400d0b24400b086440030b44400b0864400b0b
54400b0864400b0b54400b086440030b74400d0864400b0b84400d0864400b0b84400d08
6440030ba4400d0864400b0bb4400f0864400b0bb4400f086440030bd4400f0864400b0b
e4400f0864400b0be4400f086440030c04400f0864400b0c14400f0864400b0c14400f08
6440030c34400f0864400b0c44400f0864400b0c44400f086440030c64400d0864400b0c
74400d0864400b0c74400d086440030c94400d0864400b0ca4400b0864400b0ca4400b08
6440030cc4400b0864400b0cd4400b0864400b0cd4400b086440030cf440090864400b0d
0440070864400b0d044007086440010d244007086440090d344005086440090d34400508
6440010d544003086440070d644003086440070d6440030864400f0d744001086440070d
94400f085440070d94400f0854400d0da4400d085440030dc4400b085440030dc4400b08
54400b0dd44009085440010df44007085440010df44007085440070e0440050854400d0e
1440030854400d0e144003085440030e34400f084440090e44400d084440090e44400d08
44400f0e54400b084440050e744007084440050e744007084440090e8440050844400f0e
9440010844400f0e944001084440050eb4400f083440090ec4400b083440090ec4400b08
34400d0ed44009083440010ef44005083440010ef44005083440050f044001083440090f
14400f082440090f14400f0824400d0f24400b082440010f444007082440010f44400708
2440030f544003082440070f64400f081440070f64400f081440090f74400b0814400b0f
8440070814400b0f8440070814400d0f9440030814400f0fa4400f0804400f0fa4400f08
0440010fc4400b080440010fd44007080440010fd44007080440030fe44001080440030f
f4400a07f440030ff4400a07f440018004500207f440098004500a07e440098004500a07
e440018014500e07d440088014500607d440088014500607d440008024500a07c4400780
24500207c440078024500207c4400e8024500607b440058034500e07a440058034500e07
a4400c8034500207a440038044500a079440038044500a079440098044500e0784400f80
4450020784400f80445002078440068054500a0774400b8054500e0764400b8054500e07
64400180645002076440078064500a075440078064500a0754400c8064500e0744400180
745002074440018074500207444006807450060734400b8074500a0724400b8074500a07
2440008084500e07144004808450060714400480845006071440088084500a0704400c80
84500e06f4400c8084500e06f440008094500206f440048094500606e440048094500606
e440078094500a06d4400a8094500e06c4400a8094500e06c4400d8094500206c4400080
a4500606b4400080a4500606b4400380a4500a06a4400580a4500e0694400580a4500e06
94400780a450020694400980a450060684400980a450060684400b80a4500a0674400d80
a4500a0664400d80a4500a0664400e80a4500e0654400f80a450020654400f80a4500206
54400080b450060644400180b4500a0634400180b4500a0634400180b4500e0624400280
b450020624400280b450020624400280b450060614400010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101810
000144002001000000004000000000000002100000008000000620000000c00000001000
0004b00000010001610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000
a0000000020000094c100009421010000000000000005000000240000002400000000000
03e00000000000000000000003e0000000000000000020000005e0000007400000006000
000000000002400000030000000540000002000000000000020280000000800000008000
000010001000000000020000000000000000000000000000000000000008080800000000
000040000002000000001000000100000000200000040000000080000008000000025000
0000c00000006000000130000000c00000001000000250000000c0000000800008056000
00014070000b9030000c7020000b208000037040000be010000904538169045501690455
016884568168845801688458016804598167845b0167845b0167045c8166845e0166845e
016584500174845181748451817384530172845481728454817184560170045781700457
817e8449017d044a817d044a817b844c017a044d817a044d8178044f0176044081860440
81840442018204438182044381800444818d8436018d8436018b04378188843901888439
0186043a8183843c0183843c0180843d018d842e818d842e818b04200197842101978421
019484228191842401918424019e0415019a8416819a8416819704178193841901938419
0190041a019c040b819c040b8198840c8194840e0194840e0190840f019c83f001ac83f0
01a883f101a403f281a403f281a003f381ab83e481ab83e481a703e581a283e681a283e6
81ae03d781a983d881a983d881a483d981a003da81a003da81ab03cb81a603cc81a603cc
81a1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000500000000200
000c4250000c4850000103cd01ac03be01ac03be01a703bf01a203bf81a203bf81ad03a0
81b783a101b783a101b203a201bd039281bd039281b7839381b2039401b2039401bc8384
81b7038581b7038581b1838601bc037681bc037681b6837701b0837781b0837781bb0368
01b5836881b5836881bf835901b9835981b9835981b4035981be034a01be034a01b8034a
81b2834a81b2834a81bc833b01b6833b81b6833b81b0833b81ba832b81ba832b81b4832c
01be831c01be831c01b8831c01b2831c81b2831c81bc830c81b6830c81b6830c81b0830c
81ba82fc81ba82fc81b482fc81be82ec81be82ec81b882ec01b282ec01b282ec01bc82dc
01b682db81b682db81b082db81bb02cb81bb02cb81b502cb01bf02ba81bf02ba81b902ba
81b302ba01b302ba01bd82a981b782a981b782a981b182a901bc029881bc029881b60298
01b0829781b0829781bb028701b5828681b5828681bf827601ba027581ba027581b48274
81bf026401bf026401b9826381b4826281b4826281bf025201b9825101b9825101b48250
81bf824f81af824f81aa024f01a5024e01a5024e01a0024d01ab023c81ab023c81a6823b
81a1823a81a1823a81ac822981a8022881a8022881a3822781af021681af021681aa8215
81a6021481a6021481a1821381ad020281ad020281a9020101a5020001a5020001a1020f
019d01fe019d01fe019901fc819501fb819501fb819181fa019d81e9019d81e9019a01e7
819681e6819681e6819301e5019001e4019001e4019c81d2819c81d181f001e301f001e3
01f301e401f681e581f681e581fa01e681fd81e801fd81e801f181f901f501fa81f501fa
81f901fb81fd01fd01fd01fd01f1020e01f5020f01f5020f01f90200020d0201820d0201
820182128206021382060213820a8214820f0215820f0215820382268208022782080227
820c822882018239820182398206823a820b023b820b023b8200024c0205024d0205024d
020a024e020f824e820f824e8204825f8209825002198250021f02510214826182148261
82198262821f0263021f026302148273821a0274821a0274821f82750215828582158285
821b0286021082968210829682160297021c0297821c0297821182a8021782a8821782a8
821d82a8821302b9021302b9021902b9821f02b9821f02b9821502ca021b02ca821b02ca
821082da821682da821682da821c82db021282eb021282eb021882eb021e82eb821e82eb
821482fb821a82fb821a82fb8210830b8216830b8216830b821c830b8212831b8212831b
8218831b021e831b021e831b0214832b021a832a821a832a8210833a8216833a8216833a
821c833a021283498212834982180349821e0349021e0349021403588219835882198358
821f83580215836782158367821b0367021083768210837682168376021c0375821c0375
821183850217038482170384821c8383821203930212039302178392821d0391821d0391
821203a1021783a0021783a0021d03af820203be820203be820703be020c03bd020c03bd
020103cc020603cb820603cb820b03ca820003d9820003d9820483d8820983d7820983d7
820e03d6820283e5820283e5820703e4820b83e3820b83e3820003f2820403f1820403f1
820883f0020c83ff01fc83ff01f0840e01f4840d01f4840d01f8840b81fc040a81fc040a
81f0041901f3841801f3841801f7041681fa841581fa841581fe041401f1842301f18423
01f4842181f7842001f7842001fb042f01ed842d81ed842d81e0843c01e3843b01e3843b
01e6043981e8843801e8843801eb043681ed843501ed843501e0044381e2044281e20442
81e4044101e6044f81d6044f81d8044e01da044c81da044c81db844b01dd044981dd0449
81de844801d0045681d0045681d1845501d2845381d2845381d3845201d4845081d48450
81d5845f01c6845d01c6845d01c7045b81c7845a01c7845a01c8045881c8845701c88457
01c8845581c9045401c9045401c9045281c250000000c00000008000080130000000c000
00001000000250000000c000000050000002400000024000000000000410000000000000
00000000041000000000000000002000000280000000c00000006000000220000000c000
000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000000000000022000
0000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000018070000b9030000c7020
000b208000037040000bf010000b208c702b208ca02b208ca02b108cd02b108d002b108d
002b008d302af08d602af08d602ae08d902ad08dc02ad08dc02ab08e002a908e302a908e
302a708e602a508e902a508e902a308ec02a008ef02a008ef029d08f2029a08f5029a08f
5029708f8029408fb029408fb029008fe028c0801038c080103880804038408070384080
703800809037b080c037b080c0376080f0371081203710812036c0815036708180367081
80361081a035b081d035b081d03560820034f0822034f082203490825034308280343082
8033c082a0335082d0335082d032e082f032708320327083203200834031808370318083
7031108390309083c0309083c0301083e03f9074003f9074003f1074203e8074503e8074
503e0074703d7074903d7074903ce074b03c5074d03c5074d03bc074f03b3075103b3075
103a9075303a0075503a0075503960757038c0759038c07590382075a0378075c0378075
c036e075e0364075f0364075f035a0761034f0762034f076203440764033a0765033a076
5032f0767032407680324076803190769030e076b030e076b0303076c03f8066d03f8066
d03ed066e03e1066f03e1066f03d6067003cb067103cb067103bf067203b3067303b3067
303a80673039c0674039c067403900675038506750385067503790676036d0677036d067
703610677035506770355067703490678033d0678033d067803310678032506790325067
903190679030d0679030d06790301067903f5057903f5057903e9057903dd057903dd057
903d1057803c5057803c5057803b9057803ad057703ad057703a10577039605770396057
7038a0576037e0575037e0575037205750366057403660574035b0573034f0573034f057
3034305720338057103380571032c05700321056f0321056f0316056e030b056d030b056
d03ff046c03f4046b03f4046b03e9046903de046803de046803d3046703c9046503c9046
503be046403b3046203b3046203a90461039f045f039f045f0394045e038a045c038a045
c0380045a0376045903760459036d0457036304550363045503590453035004510350045
10347044f033e044d033e044d0335044b032c0449032c044903230447031a0445031a044
503120442030a0440030a04400302043e03fa033c03fa033c03f2033903ea033703ea033
703e3033403db033203db033203d4032f03cd032d03cd032d03c6032a03c0032803c0032
803b9032503b903e303c003e603c003e603c603e803cd03eb03cd03eb03d403ed03db03f
003db03f003e303f203ea03f503ea03f503f203f703fa03fa03fa03fa030204fc030a04f
e030a04fe03120400041a0403041a040304230405042c0407042c040704350409043e040
b043e040b0447040d0450040f0450040f045904110463041304630413046d04150476041
70476041704800418048a041a048a041a0494041c049f041d049f041d04a9041f04b3042
004b3042004be042204c9042304c9042304d3042504de042604de042604e9042704f4042
904f4042904ff042a040b052b040b052b0416052c0421052d0421052d042c052e0438052
f0438052f04430530044f0531044f0531045b0531046605320466053204720533047e053
3047e0533048a0534049605350496053504a1053504ad053504ad053504b9053604c5053
604c5053604d1053604dd053704dd053704e9053704f5053704f5053704010637040d063
7040d063704190637042506370425063704310636043d0636043d0636044906360455063
50455063504610635046d0635046d063504790634048506330485063304900633049c063
2049c063204a8063104b3063104b3063104bf063004cb062f04cb062f04d6062e04e1062
d04e1062d04ed062c04f8062b04f8062b0403072a040e0729040e0729041907270424072
604240726042f0725043a0723043a072304440722044f0720044f0720045a071f0464071
d0464071d046e071c0478071a0478071a04820718048c0717048c07170496071504a0071
304a0071304a9071104b3070f04b3070f04bc070d04c5070b04c5070b04ce070904d7070
704d7070704e0070504e8070304e8070304f1070004f907fe03f907fe030108fc030908f
a030908fa031108f7031808f5031808f5032008f2032708f0032708f0032e08ed033508e
b033508eb033c08e8034308e6034308e6034908e3034f08e0034f08e0035608de035b08d
b035b08db036108d8036708d6036708d6036c08d3037108d0037108d0037608cd037b08c
a037b08ca038008c7038408c5038408c5038808c2038c08bf038c08bf039008bc039408b
9039408b9039708b6039a08b3039a08b3039d08b003a008ad03a008ad03a308aa03a508a
703a508a703a708a403a908a103a908a103ab089e03ad089a03ad089a03ae089703af089
403af089403b0089103b1088e03b1088e03b1088b03b2088803b2088803b2088503b208c
702250000000c000000050000002100000008000000460000001c0d0000100d0000454d4
62b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000
0800840000120000000140000000210c0db0100000022000000000000ffffffffff08400
103b80c0000ac0c00000210c0db67010000000000000030c0440060054400b0c14400600
54400b0c144006005440030c3440060054400b0c4440060054400b0c444006005440030c
6440060054400b0c7440060054400b0c744006005440030c94400a0054400b0ca4400a00
54400b0ca4400a005440030cc4400a0054400b0cd4400e0054400b0cd4400e005440030c
f4400e0054400b0d0440020064400b0d044002006440010d244006006440090d34400600
6440090d344006006440010d54400a006440070d64400e006440070d64400e0064400f0d
744002007440070d944006007440070d9440060074400d0da44006007440030dc4400a00
7440030dc4400a0074400b0dd44002008440010df44006008440010df44006008440070e
04400a0084400d0e14400e0084400d0e14400e008440030e344002009440090e44400600
9440090e4440060094400f0e54400e009440050e74400200a440050e74400200a440090e
84400a00a4400f0e94400e00a4400f0e94400e00a440050eb4400600b440090ec4400a00
b440090ec4400a00b4400d0ed4400200c440010ef4400a00c440010ef4400a00c440050f
04400e00c440090f14400600d440090f14400600d4400d0f24400e00d440010f44400600
e440010f44400600e440030f54400e00e440070f64400600f440070f64400600f440090f
74400e00f4400b0f8440060104400b0f8440060104400d0f94400e0104400f0fa4400601
14400f0fa44006011440010fc4400e011440010fd44006012440010fd44006012440030f
e4400e012440030ff4400a013440030ff4400a0134400180045002014440098004500a01
4440098004500a0144400180145006015440088014500e015440088014500e0154400080
245006016440078024500201744007802450020174400e8024500a017440058034500601
844005803450060184400c8034500e018440038044500a019440038044500a0194400980
44500601a4400f8044500e01a4400f8044500e01a440068054500a01b4400b8054500601
c4400b8054500601c440018064500e01c440078064500a01d440078064500a01d4400c80
64500601e440018074500201f440018074500201f440068074500e01f4400b8074500a02
04400b8074500a0204400080845002021440048084500e021440048084500e0214400880
84500a0224400c808450060234400c808450060234400080945002024440048094500e02
4440048094500e024440078094500a0254400a809450060264400a809450060264400d80
9450020274400080a4500e0274400080a4500e0274400380a4500a0284400580a4500602
94400580a450060294400780a4500202a4400980a4500e02a4400980a4500e02a4400b80
a4500a02b4400d80a4500602c4400d80a4500602c4400e80a4500602d4400f80a4500202
e4400f80a4500202e4400080b4500e02e4400180b4500a02f4400180b4500a02f4400180
b450060304400280b450020314400280b450020314400280b4500e0314400280b4500a03
24400280b4500a0324400180b450060334400180b450060344400180b450060344400080
b450020354400f80a4500e0354400f80a4500e0354400e80a4500a0364400d80a4500603
74400d80a450060374400b80a450020384400980a4500e0384400980a4500e0384400780
a4500a0394400580a4500603a4400580a4500603a4400380a4500203b4400080a4500e03
b4400080a4500e03b4400d8094500a03c4400a8094500603d4400a8094500603d4400780
94500203e440048094500e03e440048094500e03e440008094500a03f4400c8084500604
04400c808450060404400880845002041440048084500e041440048084500e0414400080
84500a0424400b807450060434400b807450060434400680745002044440018074500e04
4440018074500e0444400c80645006045440078064500204644007806450020464400180
64500e0464400b8054500a0474400b8054500a04744006805450060484400f8044500e04
84400f8044500e048440098044500a049440038044500204a440038044500204a4400c80
34500e04a440058034500a04b440058034500a04b4400e8024500204c440078024500e04
c440078024500e04c440008024500604d440088014500204e440088014500204e4400180
14500a04e440098004500204f440098004500204f440018004500e04f440030ff4400605
0440030ff44006050440030fe4400e050440010fd44006051440010fd44006051440010f
c440020524400f0fa4400a0524400f0fa4400a0524400d0f9440020534400b0f84400a05
34400b0f84400a053440090f744002054440070f64400a054440070f64400a054440030f
544002055440010f44400a055440010f44400a0554400d0f244002056440090f14400605
6440090f144006056440050f04400e056440010ef44006057440010ef440060574400d0e
d4400e057440090ec44002058440090ec44002058440050eb4400a0584400f0e94400e05
84400f0e94400e058440090e844006059440050e74400a059440050e74400a0594400f0e
54400205a440090e44400605a440090e44400605a440030e34400a05a4400d0e14400205
b4400d0e14400205b440070e04400605b440010df4400a05b440010df4400a05b4400b0d
d4400e05b440030dc4400205c440030dc4400205c4400d0da4400605c440070d94400a05
c440070d94400a05c4400f0d74400e05c440070d64400205d440070d64400205d440010d
54400205d440090d34400605d440090d34400605d440010d24400a05d4400b0d04400a05
d4400b0d04400a05d440030cf4400e05d4400b0cd4400205e4400b0cd4400205e440030c
c4400205e4400b0ca4400205e4400b0ca4400205e440030c94400605e4400b0c74400605
e4400b0c74400605e440030c64400605e4400b0c44400a05e4400b0c44400a05e440030c
34400a05e4400b0c14400a05e4400b0c14400a05e440030c04400a05e4400b0be4400a05
e4400b0be4400a05e440030bd4400a05e4400b0bb4400a05e4400b0bb4400a05e440030b
a4400605e4400b0b84400605e4400b0b84400605e440030b74400605e4400b0b54400205
e4400b0b54400205e440030b44400205e4400d0b24400205e4400d0b24400205e440050b
14400e05d4400d0af4400a05d4400d0af4400a05d440050ae4400a05d4400d0ac4400605
d4400d0ac4400605d440070ab4400205d4400f0a94400205d4400f0a94400205d440070a
84400e05c440010a74400a05c440010a74400a05c440090a54400605c440030a44400205
c440030a44400205c4400d0a24400e05b440070a14400a05b440070a14400a05b4400f09
f4400605b4400909e4400205b4400909e4400205b4400309d4400a05a4400d09b4400605
a4400d09b4400605a4400709a4400205a440030994400a059440030994400a0594400d09
744006059440070964400e058440070964400e058440030954400a0584400f0934400205
84400f09344002058440090924400e057440050914400605744005091440060574400109
04400e0564400d08e440060564400d08e440060564400b08d440020564400708c4400a05
54400708c4400a0554400308b440020554400108a4400a0544400108a4400a0544400f08
8440020544400d0874400a0534400d0874400a0534400b08644002053440090854400a05
2440090854400a0524400708444002052440050834400605144005083440060514400508
24400e05044005081440060504400508144006050440050804400e04f4400a07e4400204
f4400a07e4400204f4400a07c4400a04e4400a07a4400204e4400a07a4400204e4400e07
84400604d4400e0764400e04c4400e0764400e04c440020754400204c440060734400a04
b440060734400a04b4400a0714400e04a440020704400204a440020704400204a4400606
e4400a049440030c04400e03144000101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101018144144001001000000004000000000000002100000008000
000620000000c000000010000004b0000001000000000000000050000002400000024000
0000000003e00000000000000000000003e0000000000000000020000005e00000074000
000060000000000000024000000300000005400000020000000000000002800000008000
0000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000fffff
f00000000000400000020000000010000001000000002000000400000000800000080000
000250000000c00000006000000130000000c00000001000000250000000c00000008000
08056000000b8050000b903000015020000b20800007a030000670100000830a8106830a
8106830a810c830a8102831a8102831a8108831a810e831a810e831a8104832b010a832b
010a832b0100833b0106833b8106833b810c833b8102834c0102834c0108034c810e034c
810e034c8104035d0109835d8109835d810f835e0105836e8105836e810b036e8100837f
0100837f01068370011c0370811c0370811183810117038181170381811c838201120392
8112039281178393811d0394011d0394011203a5011783a5811783a5811d03a6811203b7
011203b7011703b8011c03b9011c03b9011103c9811603ca811603ca811b03cb811003dc
811003dc811483dd811983de811983de811e03df811283e0812283e0812703e1812b83e2
812b83e2812003f3812403f4812403f4812883f5812c83f7012c83f70120840801248409
012484090128840a812c040b812c040b8120041c8123841e0123841e0127041f012a8410
813a8410813e04118131842301318423013484248137842581378425813b0427013d8428
813d8428813084398133843b0133843b0136043c8138843e0138843e013b043f813d8431
014d843101400442014204438142044381440445014604468146044681480448014a0449
814a0449814b844b014d044c814d044c814e844e0140045f8140045f8141845101528452
815284528153845401548455815484558155845701568458815684588157045a8157845c
0157845c0158045d8158845f0158845f0158845081690452016904520169045381690451
610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000a000000002000009
4a10000942101005016904550168845681688458816884588168045a0167845b8167845b
8167045d0166845e8166845e816584500174845181748451817384530172845481728454
817184560170045781700457817e8449017d044a817d044a817b844c017a044d817a044d
8178044f017604408186044081840442018204438182044381800445018d8436818d8436
818b043801888439818884398186043a8183843c0183843c0180843d818d842f018d842f
018b04208197842181978421819484230191842401918424019e0415819a8417019a8417
0197041801938419819384198190041a819c040c019c040c0198840d0194840e0194840e
0190840f819c83f081ac83f081a883f181a403f281a403f281a003f401ab83e501ab83e5
01a703e601a283e701a283e701ae03d801a983d901a983d901a483da01a003db01a003db
01ab03cc01a603cc81a603cc81a103cd81ac03be81ac03be81a703bf81a203b001b203b0
01bd03a101b783a181b783a181b203a281bd039301bd039301b7839401b2039481b20394
81bc838501b7038601b7038601b1838681bc037701bc037701b6837781b0837801b08378
01bb036881b5836901b5836901bf835981b9835a01b9835a01b4035a01be034a81be034a
81b8034b01b2834b01b2834b01bc833b81b6833c01b6833c01b0833c01ba832c01ba832c
01b4832c81be831c81be831c81b8831c81b2831d01b2831d01bc830d01b6830d01b6830d
01b0830d01ba82fd01ba82fd01b482fd01be82ed01be82ed01b882ec81b282ec81b282ec
81bc82dc81b682dc01b682dc01b082dc01bb02cc01bb02cc01b502cb81bf02bb01bf02bb
01b1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000500000000200
000c4050000c4850000902bb01b302ba81b302ba81bd82aa01b782aa01b782aa01b182a9
81bc029901bc029901b6029881b0829801b0829801bb028781b5828701b5828701bf8276
81ba027601ba027601b4827501bf026481bf026481b9826401b4826301b4826301bf0252
81b9825181b9825181b4825101bf824001bf824001ba024f81a5024e81a5024e81a0024d
81ab023c81ab023c81a6823c01a1823b01a1823b01ac822a01a8022901a8022901a38228
01af021701af021701aa821601a6021501a6021501a1821401ad020281ad020281a90201
81a5020081a5020081a1020f819d01fe019d01fe019901fd019501fc019501fc019181fa
819d81e9819d81e9819a01e8019681e7019681e7019301e5819001e4019001e4019c81d3
01908303816250000000c00000008000080130000000c00000001000000250000000c000
000050000002400000024000000000000410000000000000000000000410000000000000
00002000000280000000c00000006000000220000000c000000ffffffff460000001c000
00010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff25000
0000c0000000500008056000000bc050000b903000015020000b20800007a03000068010
000010615020d0615020d061502190615022506150225061502310615023d0615023d061
502490616025506160255061602610616026d0617026d061702790617028506180285061
802900619029c0619029c061902a8061a02b3061b02b3061b02bf061c02cb061d02cb061
d02d6061d02e1061e02e1061e02ed062002f8062102f8062102030722020e0723020e072
3021907240224072502240725022f0727023a0728023a07280244072a024f072b024f072
b025a072d0264072e0264072e026e0730027807320278073202820733028c0735028c073
50296073702a0073902a0073902a9073b02b3073d02b3073d02bc073f02c5074102c5074
102ce074302d7074502d7074502e0074702e8074902e8074902f1074b02f9074e02f9074
e020108500209085202090852021108550218085702180857022008590227085c0227085
c022e085e0235086102350861023c0863024308660243086602490869024f086b024f086
b0256086e025b0871025b0871026108730267087602670876026c08790271087c0271087
c0276087f027b0882027b08820280088402840887028408870288088a028c088d028c088
d02900890029408930294089302970896029a0899029a0899029d089c02a0089f02a0089
f02a308a202a508a502a508a502a708a802a908ab02a908ab02ab08ae02ad08b102ad08b
102ae08b502af08b802af08b802b008bb02b108be02b108be02b108c102b208c402b208c
402b208c702b208ca02b208ca02b108cd02b108d102b108d102b008d402af08d702af08d
702ae08da02ad08dd02ad08dd02ab08e002a908e302a908e302a708e602a508e902a508e
902a308ec02a008ef02a008ef029d08f2029a08f5029a08f5029708f8029408fb029408f
b029008fe028c0801038c08010388080403840807038408070380080a037b080d037b080
d037608100371081303710813036c081503670818036708180361081b035b081e035b081
e03560821034f0823034f0823034908260343082803430828033c082b0335082e0335082
e032e083003270833032708330320083503180838031808380311083a0309083c0309083
c0301083f03f9074103f9074103f1074303e8074503e8074503e0074803d7074a03d7074
a03ce074c03c5074e03c5074e03bc075003b3075203b3075203a9075403a0075603a0075
603960758038c0759038c07590382075b0378075d0378075d036e075f036407600364076
0035a0762034f0763034f076303440765033a0766033a0766032f0768032407690324076
90319076a030e076c030e076c0303076d03f8066e03f8066e03ed066f03e1067003e1067
003d6067103cb067203cb067203bf067303b3067403b3067403a80674039c0675039c067
503900676038506760385067603790677036d0678036d067803610678035506780355067
803490679033d0679033d0679033106790325067a0325067a0319067a030d067a030d067
a0301067a03f5057a03f5057a03e9057a03dd057a03dd057a03d1057903c5057903c5057
903b9057903ad057803ad057803a105780396057803960578038a0577037e0576037e057
6037205760366057503660575035b0574034f0574034f057403430573033805720338057
2032c057103210570032105700316056f030b056e030b056e03ff046d03f4046c03f4046
c03e9046a03de046903de046903d3046803c9046603c9046603be046503b3046303b3046
303a90462039f0460039f04600394045f038a045d038a045d0380045b037604590376045
9036d0458036304560363045603590454035004520350045203470450033e044e033e044
e0335044c032c044a032c044a03230448031a0445031a044503120443030a0441030a044
10302043f03fa033c03fa033c03f2033a03ea033803ea033803e3033503db033303db033
303d4033003cd032e03cd032e03c6032b03c0032803c0032803b90326030106c70201061
502250000000c00000005000000250000000c00000007000080250000000c00000000000
080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000
0000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c0000000800008019000
0000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000
000670f000020060000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000
0000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000
00004000000250000000c00000005000000250000000c00000008000080190000000c000
000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000670f0
00020060000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000
00007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000
000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000005000
000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c00000000000
0001e0000001800000072080000bb0300003909000056040000140000000c0000000d000
000120000000c00000001000000540000006400000080080000d30300002a09000038040
0000100000055558740637b874080080000d3030000040000004c0000000000000000000
00000000000ffffffffffffffff54000000360036002c003200310000003100000018000
00031000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000
00007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000
000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000005000
000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c00000000000
0001e000000180000000000000000000000670f000020060000250000000c0000000d000
080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000
080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000
0000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c0000000800008019000
0000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000001901000042020
000e0010000dd020000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000
00064000000270100005a020000d1010000bf0200000100000055558740637b874027010
0005a020000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000
000320031002c00330031000000310000001800000031000000250000000c0000000d000
080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000
080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000
0000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c0000000800008019000
0000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000
000670f000020060000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000
0000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000
0000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000
00005000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000
000000000001e000000180000000e03000046010000d5030000e1010000140000000c000
0000d000000120000000c0000000100000054000000640000001c0300005e010000c6030
000c30100000100000055558740637b87401c0300005e010000040000004c00000000000
0000000000000000000ffffffffffffffff54000000310030002c0036003100000031000
0001800000031000000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000
0000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000
0000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000
00005000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000
000000000001e000000180000000000000000000000670f000020060000250000000c000
0000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000
00000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000
000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c00000008000
080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000a7040
0002e0100006e050000c9010000140000000c0000000d000000120000000c00000001000
0005400000064000000b5040000460100005f050000ab0100000100000055558740637b8
740b504000046010000040000004c000000000000000000000000000000fffffffffffff
fff5400000031002c003800390031000000180000003100000031000000250000000c000
0000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000
00000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000
000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c00000008000
080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000
00000000000670f000020060000250000000c00000001000000250000000c00000007000
080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000fffff
fff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000500000025000
0000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000
000180000004a0a000020000000260f00000f060000250000000c0000000200000025000
0000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000
0000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000
00005000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000
000000000001e000000180000004a0a000020000000260f00000f0600004600000078000
0006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800000008000008
03f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000002200000000000
0ffffffffff0a40000024000000180000000000000001000000007827450000e9420000a
4420000a4422100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000
0000500000024000000240000000000003e00000000000000000000003e0000000000000
000020000005e00000074000000060000000000000024000000300000005400000020000
000000000002800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000
0000000000000000000ffffff00000000000400000020000000010000001000000002000
000400000000800000080000000250000000c00000006000000250000000c00000008000
0805600000030000000770a000074000000c90a0000c600000005000000b853a003b8533
006485630064856a003b853a003250000000c00000008000080250000000c00000005000
000240000002400000000000041000000000000000000000041000000000000000002000
000280000000c00000006000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000
000454d462b044000000c00000000000000250000000c00000005000080190000000c000
00000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000
000770a000074000000ca0a0000c7000000250000000c00000005000000190000000c000
000ffffff00120000000c00000001000000160000000c000000180000005400000078000
000e90a000050000000ca0c0000e60000000100000055558740637b8740e90a0000c7000
000070000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c00000012043
80434043004470447044f0400005900000047000000440000003b0000004300000043000
0003d000000160000000c00000000000000160000000c0000001800000054000000a0000
000e90a0000e50000002e0e00007b0100000100000055558740637b8740e90a00005c010
0000e0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff680000003f045
604340437043204560442043d04380445042000410443043c04470000002500000044000
000350000003f000000250000003a000000470000004700000043000000210000003b000
0004200000054000000160000000c00000000000000250000000c0000000700008025000
0000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000
00008000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000250000000c000
00008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000
0004a0a000020000000260f00000f060000250000000c00000001000000250000000c000
00003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000
0000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000
000250000000c00000005000000250000000c00000008000080190000000c000000fffff
f00180000000c000000000000001e000000180000004a0a000020000000260f00000f060
000250000000c0000000800008046000000780000006c000000454d462b2a40000024000
000180000000000803f00000080000000800000803f00000080000000800840000120000
000140000000210c0db0100000021000000000000ffffffffff0a4000002400000018000
0000000000001000000007827450040f7430000a4420000a442210000000800000062000
0000c000000010000004b000000100000000000000005000000240000002400000000000
03e00000000000000000000003e0000000000000000020000005e0000007400000006000
000000000002400000030000000540000002000000000000000280000000800000008000
00001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000
000080000000800000008000000080000008000000080000000800000008000000025000
0000c00000006000000250000000c000000080000805600000030000000770a0000ee010
000c90a00004002000005000000b853700fb8530012485600124856700fb853700f25000
0000c00000008000080250000000c0000000500000024000000240000000000004100000
0000000000000000041000000000000000002000000280000000c0000000600000022000
0000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000
000250000000c00000005000080190000000c00000000000000140000000c0000000d000
000120000000c000000020000002b00000018000000770a0000ee010000ca0a000041020
000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00120000000c00000001000
000160000000c000000180000005400000088000000e90a0000d9010000440d00005c020
0000100000055558740637b8740e90a0000410200000a0000004c0000000000000000000
00000000000ffffffffffffffff600000001f043e043204350440043d0435043d043d044
f04540000003b00000037000000340000003b0000003f000000340000003f0000003f000
00036000000160000000c00000000000000160000000c0000001800000054000000b8000
000e90a00005c020000e70e0000df0200000100000055558740637b8740e90a0000c4020
000120000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff700000003d043
504320438043a043e04400438044104420430043d04380445042000410443043c043f000
00034000000370000003f000000390000003b0000003b0000003f0000003400000033000
000340000003f0000003f0000003b0000001d00000034000000390000004a00000016000
0000c00000000000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000
0000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000
00003000000250000000c00000005000000250000000c00000008000080190000000c000
000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000004a0a000020000000260f0
0000f060000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000
00007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000
000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000
000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c00000000000
0001e000000180000004a0a000020000000260f00000f060000250000000c00000008000
08046000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000
080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db01000
0002a000000000000ffffffffff0a4000002400000018000000000000000100000000782
74500a05a440000a4420000a4422100000008000000620000000c000000010000004b000
00010000000000000000500000024000000240000000000003e000000000000000000000
03e0000000000000000020000005e0000007400000006000000000000002400000030000
000540000002000000000000000280000000800000008000000010001000000000020000
00000000000000000000000000000000000ffffff0000000000800000000100000080000
0000000000010000000080000001000000000000000250000000c0000000600000025000
0000c000000080000805600000030000000770a00006a030000c90a0000bc03000005000
000b853501bb853e01d4856e01d4856501bb853501b250000000c0000000800008025000
0000c0000000500000024000000240000000000004100000000000000000000004100000
0000000000002000000280000000c00000006000000220000000c000000ffffffff46000
0001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000250000000c00000005000
080190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000
0002b00000018000000770a00006a030000ca0a0000bd030000250000000c00000005000
000190000000c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c00000018000
0005400000090000000e90a000055030000720d0000d80300000100000055558740637b8
740e90a0000bd0300000b0000004c000000000000000000000000000000fffffffffffff
fff640000001d0430044004300445044304320430043d043d044f041610000026060f002
220574d464301000000000001000000000000000a0000000020000094810000942101000
00054000000340000003b000000340000003b0000003900000037000000340000003f000
0003f00000036000000160000000c00000000000000160000000c0000001800000054000
000a0000000e90a0000d8030000ee0d00005b0400000100000055558740637b8740e90a0
000400400000e0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff68000
0003204560434043f04430441043a043d04380445042000410443043c043700000021000
0003c0000003f0000003900000034000000390000003f0000003f0000003b0000001d000
00034000000390000004a000000160000000c00000000000000250000000c00000007000
080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000fffff
fff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000500000025000
0000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000
000180000004a0a000020000000260f00000f060000250000000c0000000100000025000
0000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000
0000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000
00003000000250000000c00000005000000250000000c00000008000080190000000c000
000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000004a0a000020000000260f0
0000f060000250000000c0000000800008046000000780000006c000000454d462b2a400
00024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800000008008400
00120000000140000000210c0db0100000030000000000000ffffffffff0a40000024000
000f802000026060f00e605574d4643010000000000010000000000000005000000c4050
00000000000c48500001800000000000000010000000078274500b09c440000a4420000a
4422100000008000000620000000c000000010000004b000000100000000000000005000
00024000000240000000000003e00000000000000000000003e000000000000000002000
0005e0000007400000006000000000000002400000030000000540000002000000000000
000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000
00000000000ffffff0000000000880000008800000088000000ff0000008800000088000
00088000000ff000000250000000c00000006000000250000000c0000000800008056000
00030000000770a0000e5040000c90a00003705000005000000b8532827b853b8294856b
82948562827b8532827250000000c00000008000080250000000c0000000500000024000
000240000000000004100000000000000000000004100000000000000000200000028000
0000c00000006000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d4
62b044000000c00000000000000250000000c00000005000080190000000c00000000000
000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000770a0
000e5040000ca0a000038050000250000000c00000005000000190000000c000000fffff
f00120000000c00000001000000160000000c0000001800000054000000c0000000e90a0
000d00400000e0f0000530500000100000055558740637b8740e90a00003805000013000
0004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff740000002304420440043
8043c0430043d043d044f04200030043b0456043c0435043d04420456043204000053000
000330000003b0000003f0000004a000000340000003f0000003f000000360000001d000
000340000003a000000210000004a000000340000003f000000330000002100000037000
000160000000c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000
080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000
0000c00000003000000250000000c00000005000000250000000c0000000800008019000
0000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000004a0a000020000
000260f00000f060000250000000c00000001000000250000000c0000000700008025000
0000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000
00008000000250000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c000
00008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000
0000000000000000000670f000020060000250000000c00000004000080280000000c000
00005000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000
000ffffffff0900000010000000670f0000200600002100000008000000190000000c000
000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a00000010000
00000000000000000002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c000
00000000000280000000c00000002000000280000000c00000003000000280000000c000
00001000000280000000c00000004000000220000000c000000ffffffff4600000034000
00028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800000008000008
03f00000080000000802100000008000000620000000c000000010000004c00000064000
000f501000074000000c80a000036050000f501000074000000d4080000c30400002900a
a0000000000000000000000803f00000000000000000000803f000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff46000
0001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000
00010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02e3003
90205000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d000400000002010
200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e000
50000000102ffffff00050000000902000000001c000000fb02f2ff000000000000bc020
00000cc0000001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000000000000
0000000040000002d0100001c000000fb02edff0000000000009001000000cc000000125
4696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002
d0101001c000000fb02efff0000000000009001000000cc0000001254696d6573204e657
720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010200040000002
d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010200040000002d0100000
40000002d010200040000002d010000040000002d010200040000002d0100001c000000f
b02f3ff000000000000bc02000000cc00000022417269616c20437972000000000000000
0000000000000000000000000000000040000002d0103001c000000fb020200010000000
000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000
000000000000000040000002d010400040000002d010300040000002d010400040000002
d010300040000002d010400040000002d010300040000002d010400040000002d0103000
40000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010300050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e3003902000000000
40000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010300050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e3003902000000000
40000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010300050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604de003502050005000
8000000fa02050000000000ffffff00040000002d01050007000000fc020000ffffff000
000040000002d0106000400000004010d000400000002010200070000001b04a50046013
f004800030000001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000
000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000
0008080800000000000880000008800000088000000ff000000880000008800000088000
000ff000000040000002d0107000400000006010100040000002d0105000c00000024030
400c4005c00b8004300b8005e00c4007800040000002d010500040000000601010004000
0002d01060004000000f0010700040000002701ffff040000002701ffff07000000fc020
100000000000000040000002d0107000e00000024030500c4005c00b8004300b8005e00c
4007800c4005c00040000002d010600030000001e00030000001e00040000002c0100002
d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000
000000000000000000000000000ffffff0000000000880000008800000088000000ff000
000880000008800000088000000ff000000040000002d010800040000000601010004000
0002d0105002000000024030e00b8004300ba004300ba004300bc004300bc004300be004
300bf004300bf004300c1004300c1004300c3004300c3004300c4004300c4005c0004000
0002d0105000400000006010100040000002d01060004000000f0010800040000002701f
fff040000002701ffff040000002d0107002200000024030f00b8004300ba004300ba004
300bc004300bc004300be004300bf004300bf004300c1004300c1004300c3004300c3004
300c4004300c4005c00b8004300040000002d010600030000001e00030000001e0004000
0002c0100002d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002
000000000000000000000000000000000000000808080000000000080000000010000008
00000000000000010000000080000001000000000000000040000002d010800040000000
6010100040000002d0105000c00000024030400bb005d0074004b0074006600bb0079000
40000002d0105000400000006010100040000002d01060004000000f0010800040000002
701ffff040000002701ffff040000002d0107000e00000024030500bb005d0074004b007
4006600bb007900bb005d00040000002d010600030000001e00030000001e00040000002
c0100002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000
00000000000000000000000000000000000ffffff0000000000800000000100000080000
0000000000010000000080000001000000000000000040000002d0108000400000006010
100040000002d0105007a00000024033b0074004b0076004b0076004b0077004a0078004
a0078004a0079004a007b004a007b004a007c0049007d0049007d0049007f00490080004
800800048008100480083004800830048008400480086004700860047008700470089004
700890047008a0047008c0047008c0047008d0046008f0046008f0046009000460092004
600920046009400460095004500950045009700450099004500990045009a0045009c004
5009c0045009d0045009f0044009f004400a1004400a3004400a3004400a4004400a6004
400a6004400a8004400a9004400a9004400ab004400ad004400ad004400ae004400bb005
d00040000002d0105000400000006010100040000002d01060004000000f001080004000
0002701ffff040000002701ffff040000002d0107007c00000024033c0074004b0076004
b0076004b0077004a0078004a0078004a0079004a007b004a007b004a007c0049007d004
9007d0049007f00490080004800800048008100480083004800830048008400480086004
700860047008700470089004700890047008a0047008c0047008c0047008d0046008f004
6008f0046009000460092004600920046009400460095004500950045009700450099004
500990045009a0045009c0045009c0045009d0045009f0044009f004400a1004400a3004
400a3004400a4004400a6004400a6004400a8004400a9004400a9004400ab004400ad004
400ad004400ae004400bb005d0074004b00040000002d010600030000001e00030000001
e00040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000000010001000
000000020000000000000000000000000000000000000008080800000000000080000000
8000000080000000800000080000000800000008000000080000000040000002d0108000
400000006010100040000002d010500c8000000240362005700700056007000560070005
600700055006f0055006f0054006f0053006e0053006e0052006e0052006e0052006e005
1006d0050006d0050006d0050006c004f006c004f006c004e006c004e006b004e006b004
d006b004d006a004d006a004c006a004c0069004c0069004b0069004b0068004b0068004
a0068004a0068004a0068004a00670049006700490067004900660049006600490066004
900650049006500490065004800640048006400480064004800640048006300480063004
800630048007e0048007f0048007f0048007f0048007f0048007f0048008000490080004
90080004900810049008100490081004900820049008200490082004a0083004a0083004
a0083004a0084004b0084004b0084004b0084004c0085004c0085004c0085004d0086004
d0086004d0086004e0087004e0087004e0087004f0087004f00870050008800500088005
00088005100890052008900520089005200890053008a0053008a0054008a0055008b005
5008b0056008b0056008b0056008b0057008c00040000002d01050004000000060101000
40000002d01060004000000f0010800040000002701ffff040000002701ffff040000002
d010700ca000000240363005700700056007000560070005600700055006f0055006f005
4006f0053006e0053006e0052006e0052006e0052006e0051006d0050006d0050006d005
0006c004f006c004f006c004e006c004e006b004e006b004d006b004d006a004d006a004
c006a004c0069004c0069004b0069004b0068004b0068004a0068004a0068004a0068004
a00670049006700490067004900660049006600490066004900650049006500490065004
800640048006400480064004800640048006300480063004800630048007e0048007f004
8007f0048007f0048007f0048007f0048008000490080004900800049008100490081004
90081004900820049008200490082004a0083004a0083004a0083004a0084004b0084004
b0084004b0084004c0085004c0085004c0085004d0086004d0086004d0086004e0087004
e0087004e0087004f0087004f00870050008800500088005000880051008900520089005
20089005200890053008a0053008a0054008a0055008b0055008b0056008b0056008b005
6008b0057008c0057007000040000002d010600030000001e00030000001e00040000002
c0100002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000
000000000000000000000000000000000008080800000000000080000000800000008000
0000800000080000000800000008000000080000000040000002d0108000400000006010
100040000002d0105000c00000024030400ac0063005700700057008c00ac007e0004000
0002d0105000400000006010100040000002d01060004000000f0010800040000002701f
fff040000002701ffff040000002d0107000e00000024030500ac0063005700700057008
c00ac007e00ac006300040000002d010600030000001e00030000001e00040000002c010
0002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000ffffff00000000000800000008000000080000000
800000080000000800000008000000080000000040000002d01080004000000060101000
40000002d010500f2000000240377005700700056007000560070005600700055006f005
5006f0054006f0053006e0053006e0052006e0052006e0052006e0051006d0050006d005
0006d0050006c004f006c004f006c004e006c004e006b004e006b004d006b004d006b004
d006a004c006a004c006a004c0069004b0069004b0069004b0068004a0068004a0068004
a0068004a0067004a0067004900670049006600490066004900660049006500490065004
900650048006500480065004800640048006400480064004800630048006300480063004
800620048006200480062004800610048006100480061004900610049006000490060004
90060004900600049005f0049005f0049005f004a005e004a005e004a005e004a005d004
b005d004b005d004b005c004c005c004c005c004c005c004d005b004d005b004d005b004
e005a004e005a004e005a004f0059004f005900500059005000590050005900510058005
200580052005800520057005300570053005700540057005500560055005600560056005
60055005600550057005500570055005800550059005400590054005a0054005b0054005
b0054005c0053005d0053005d0053005e005300600052006000520061005200620052006
200520063005100640051006400510065005000ac006300040000002d010500040000000
6010100040000002d01060004000000f0010800040000002701ffff040000002701ffff0
40000002d010700f4000000240378005700700056007000560070005600700055006f005
5006f0054006f0053006e0053006e0052006e0052006e0052006e0051006d0050006d005
0006d0050006c004f006c004f006c004e006c004e006b004e006b004d006b004d006b004
d006a004c006a004c006a004c0069004b0069004b0069004b0068004a0068004a0068004
a0068004a0067004a0067004900670049006600490066004900660049006500490065004
900650048006500480065004800640048006400480064004800630048006300480063004
800620048006200480062004800610048006100480061004900610049006000490060004
90060004900600049005f0049005f0049005f004a005e004a005e004a005e004a005d004
b005d004b005d004b005c004c005c004c005c004c005c004d005b004d005b004d005b004
e005a004e005a004e005a004f0059004f005900500059005000590050005900510058005
200580052005800520057005300570053005700540057005500560055005600560056005
60055005600550057005500570055005800550059005400590054005a0054005b0054005
b0054005c0053005d0053005d0053005e005300600052006000520061005200620052006
200520063005100640051006400510065005000ac00630057007000040000002d0106000
30000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000
000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000000000080808
000000000000400000020000000010000001000000002000000400000000800000080000
000040000002d0108000400000006010100040000002d010500800300002403be0141016
700410167004101670041016800410168004101680041016800410169004101690041016
90041016a0041016a0040016a0040016b0040016b0040016b003f016c003f016c003f016
c003f016d003f016d003e016d003e016d003e016d003d016e003d016e003d016e003c016
f003c016f003c016f003b0170003b0170003b0170003a017000390171003901710039017
100380172003801720037017200370172003701720036017300350173003501730034017
4003301740033017400320174003101750031017500300175002f0175002f0175002e017
6002d0176002d0176002c0177002b0177002b0177002a017700290178002901780028017
80027017800270178002501790024017900240179002301790022017a0022017a0020017
a001f017a001f017a001e017a001d017b001d017b001b017b001a017b001a017b0018017
c0017017c0017017c0015017c0014017c0014017c0013017d0011017d0011017d0010017
d000e017d000e017d000d017d000b017e000b017e0009017e0008017e0008017e0006017
e0005017e0005017e0003017f0002017f0002017f0000017f00fe007f00fe007f00fd007
f00fb007f00fb007f00f9007f00f8008000f8008000f6008000f4008000f4008000f3008
000f1008000f1008000ef008000ed008000ed008000ec008000ea008000ea008000e8008
000e7008000e7008000e5008000e3008000e3008000e1008000e0008000e0008000de008
000dc008000dc008000da008000d9008000d9008000d7008000d5008000d5008000d3008
000d2008000d2008000d0008000ce008000ce008000cd008000cb008000cb008000c9008
000c7008000c7008000c6008000c4008000c4008000c2007f00c1007f00c1007f00bf007
f00be007f00be007f00bc007f00ba007f00ba007f00b9007f00b7007e00b7007e00b5007
e00b4007e00b4007e00b2007e00b1007e00b1007e00af007d00ae007d00ae007d00ac007
d00ab007d00ab007d00a9007d00a8007c00a8007c00a6007c00a5007c00a5007c00a4007
c00a2007b00a2007b00a1007b009f007b009f007b009e007a009d007a009d007a009b007
a009a007a009a007a0099007900980079009800790096007900950078009500780094007
8009300780093007800920077009100770091007700900077008e0076008e0076008d007
6008c0075008c0075008b0075008b0075008b0075008a0074008a0090008b0090008b009
0008b0091008c0091008c0091008d0091008e0092008e009200900092009100920091009
200920093009300930093009300940093009500940095009400960094009800940098009
400990095009a0095009a0095009b0095009d0096009d0096009e0096009f0096009f009
600a1009600a2009700a2009700a4009700a5009700a5009700a6009700a8009800a8009
800a9009800ab009800ab009800ac009800ae001610000026060f002220574d464301000
000000001000000000000000a0000000020000094610000942101009900ae009900af009
900b1009900b1009900b2009900b4009900b4009900b5009a00b7009a00b7009a00b9009
a00ba009a00ba009a00bc009a00be009a00be009a00bf009b00c1009b00c1009b00c2009
b00c4009b00c4009b00c6009b00c7009b00c7009b00c9009b00cb009b00cb009b00cd009
b00ce009c00ce009c00d0009c00d2009c00d2009c00d3009c00d5009c00d5009c00d7009
c00d9009c00d9009c00da009c00dc009c00dc009c00de009c00e0009c00e0009c00e1009
c00e3009c00e3009c00e5009c00e7009c00e7009c00e8009c00ea009c00ea009c00ec009
c00ed009c00ed009c00ef009b00f1009b00f1009b00f3009b00f4009b00f4009b00f6009
b00f8009b00f8009b00f9009b00fb009b00fb009b00fd009b00fe009a00fe009a0000019
a0002019a0002019a0003019a0005019a0005019a0006019a00080199000801990009019
9000b0199000b0199000d0199000e0199000e01990010019800110198001101980013019
8001401980014019800150197001701970017019700180197001a0197001a0197001b019
6001d0196001d0196001e0196001f0196001f01960020019500220195002201950023019
50024019400240194002501940027019400270194002801930029019300290193002a019
3002b0192002b0192002c0192002d0192002d0192002e0191002f0191002f01910030019
10031019000310190003201900033018f0033018f0034018f0035018f0035018f0036018
e0037018e0037018e0037018d0038018d0038018d0039018d0039018c0039018c003a018
c003b018b003b018b003b018b003c018b003c018b003c018a003d018a003d018a003d018
9003e0189003e0189003e0188003f0188003f0188003f0188003f0187003f01870040018
700400186004001860040018600410185004101850041018500410184004101840041018
400410184004101840041018300410183004101830041018200040000002d01050004000
00006010100040000002d01060004000000f0010800040000002701ffff040000002701f
fff040000002d010700820300002403bf014101670041016700410167004101680041016
800410168004101680041016900410169004101690041016a0041016a0040016a0040016
b0040016b0040016b003f016c003f016c003f016c003f016d003f016d003e016d003e016
d003e016d003d016e003d016e003d016e003c016f003c016f003c016f003b0170003b017
0003b0170003a01700039017100390171003901710038017200380172003701720037017
200370172003601730035017300350173003401740033017400330174003201740031017
50031017500300175002f0175002f0175002e0176002d0176002d0176002c0177002b017
7002b0177002a01770029017800290178002801780027017800270178002501790024017
900240179002301790022017a0022017a0020017a001f017a001f017a001e017a001d017
b001d017b001b017b001a017b001a017b0018017c0017017c0017017c0015017c0014017
c0014017c0013017d0011017d0011017d0010017d000e017d000e017d000d017d000b017
e000b017e0009017e0008017e0008017e0006017e0005017e0005017e0003017f0002017
f0002017f0000017f00fe007f00fe007f00fd007f00fb007f00fb007f00f9007f00f8008
000f8008000f6008000f4008000f4008000f3008000f1008000f1008000ef008000ed008
000ed008000ec008000ea008000ea008000e8008000e7008000e7008000e5008000e3008
000e3008000e1008000e0008000e0008000de008000dc008000dc008000da008000d9008
000d9008000d7008000d5008000d5008000d3008000d2008000d2008000d0008000ce008
000ce008000cd008000cb008000cb008000c9008000c7008000c7008000c6008000c4008
000c4008000c2007f00c1007f00c1007f00bf007f00be007f00be007f00bc007f00ba007
f00ba007f00b9007f00b7007e00b7007e00b5007e00b4007e00b4007e00b2007e00b1007
e00b1007e00af007d00ae007d00ae007d00ac007d00ab007d00ab007d00a9007d00a8007
c00a8007c00a6007c00a5007c00a5007c00a4007c00a2007b00a2007b00a1007b009f007
b009f007b009e007a009d007a009d007a009b007a009a007a009a007a009900790098007
900980079009600790095007800950078009400780093007800930078009200770091007
70091007700900077008e0076008e0076008d0076008c0075008c0075008b0075008b007
5008b0075008a0074008a0090008b0090008b0090008b0091008c0091008c0091008d009
1008e0092008e00920090009200910092009100920092009300930093009300930094009
3009500940095009400960094009800940098009400990095009a0095009a0095009b009
5009d0096009d0096009e0096009f0096009f009600a1009600a2009700a2009700a4009
700a5009700a5009700a6009700a8009800a8009800a9009800ab009800ab009800ac009
800ae009900ae009900af009900b1009900b1009900b2009900b4009900b4009900b5009
a00b7009a00b7009a00b9009a00ba009a00ba009a00bc009a00be009a00be009a00bf009
b00c1009b00c1009b00c2009b00c4009b00c4009b00c6009b00c7009b00c7009b00c9009
b00cb009b00cb009b00cd009b00ce009c00ce009c00d0009c00d2009c00d2009c00d3009
c00d5009c00d5009c00d7009c00d9009c00d9009c00da009c00dc009c00dc009c00de009
c00e0009c00e0009c00e1009c00e3009c00e3009c00e5009c00e7009c00e7009c00e8009
c00ea009c00ea009c00ec009c00ed009c00ed009c00ef009b00f1009b00f1009b00f3009
b00f4009b00f4009b00f6009b00f8009b00f8009b00f9009b00fb009b00fb009b00fd009
b00fe009a00fe009a0000019a0002019a0002019a0003019a0005019a0005019a0006019
a000801990008019900090199000b0199000b0199000d0199000e0199000e01990010019
800110198001101980013019800140198001401980015019700170197001701970018019
7001a0197001a0197001b0196001d0196001d0196001e0196001f0196001f01960020019
500220195002201950023019500240194002401940025019400270194002701940028019
30029019300290193002a0193002b0192002b0192002c0192002d0192002d0192002e019
1002f0191002f0191003001910031019000310190003201900033018f0033018f0034018
f0035018f0035018f0036018e0037018e0037018e0037018d0038018d0038018d0039018
d0039018c0039018c003a018c003b018b003b018b003b018b003c018b003c018b003c018
a003d018a003d018a003d0189003e0189003e0189003e0188003f0188003f0188003f018
8003f0187003f01870040018700400186004001860040018600410185004101850041018
500410184004101840041018400410184004101840041018300410183004101830041018
20041016700040000002d010600030000001e00030000001e00040000002c0100002d000
000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000
00000000000000000000000ffffff0000000000040000002000000001000000100000000
2000000400000000800000080000000040000002d0108000400000006010100040000002
d010500d202000024036701de004d00e0004d00e0004d00e1004d00e3004d00e3004d00e
5004d00e7004d00e7004d00e8004d00ea004d00ea004d00ec004d00ed004d00ed004d00e
f004d00f1004d00f1004d00f3004e00f4004e00f4004e00f6004e00f8004e00f8004e00f
9004e00fb004e00fb004e00fd004e00fe004e00fe004e0000014f0002014f0002014f000
3014f0005014f0005014f0006014f0008014f0008014f00090150000b0150000b0150000
d0150000e0150000e0150001001500011015100110151001301510014015100140151001
50151001701520017015200180152001a0152001a0152001b0153001d0153001d0153001
e0153001f0153001f0153002001540022015400220154002301540024015500240155002
501550027015500270155002801560029015600290156002a0156002b0157002b0157002
c0157002d0157002d0157002e0158002f0158002f0158003001580031015900310159003
2015900330159003301590034015a0035015a0035015a0036015b0037015b0037015b003
7015b0038015c0038015c0039015c0039015d0039015d003a015d003b015e003b015e003
b015e003c015e003c015e003c015f003d015f003d015f003d0160003e0160003e0160003
e0161003f0161003f0161003f0161003f0162003f0162004001620040016300400163004
001630041016400410164004101640041016500410165004101650041016500410165004
101660041016600410166004101670041016700410167004101680041016800410168004
101690041016900410169004101690041016a0041016a0040016a0040016b0040016b004
0016b003f016c003f016c003f016c003f016d003f016d003e016d003e016d003e016d003
d016e003d016e003d016e003c016f003c016f003c016f003b0170003b0170003b0170003
a01700039017100390171003901710038017200380172003701720037017200370172003
601730035017300350173003401740033017400330174003201740031017500310175003
00175002f0176002f0176002e0176002d0176002d0176002c0177002b0177002b0177002
a01770029017800290178002801780027017800270178002501790024017900240179002
301790022017a0022017a0020017a001f017a001f017a001e017b001d017b001d017b001
b017b001a017b001a017b0018017c0017017c0017017c0015017c0014017c0014017c001
3017d0011017d0011017d0010017d000e017d000e017d000d017e000b017e000b017e000
9017e0008017e0008017e0006017e0005017f0005017f0003017f0002017f0002017f000
0017f00fe007f00fe007f00fd007f00fb007f00fb007f00f9008000f8008000f8008000f
6008000f4008000f4008000f3008000f1008000f1008000ef008000ed008000ed008000e
c008000ea008000ea008000e8008000e7008000e7008000e5008000e3008100e3008100e
1008100e0008100e0008100de008100dc008100dc008100da008100d9008100d9008100d
7008000d5008000d5008000d3008000d2008000d2008000d0008000ce008000ce008000c
d008000cb008000cb008000c9008000c7008000c7008000c6008000c4008000c4008000c
2008000c1007f00c1007f00bf007f00be007f00be007f00bc007f00ba007f00ba007f00b
9007f00b7007f00b7007f00b5007e00b4007e00b4007e00b2007e00b1007e00b1007e00a
f007e00ae007d00ae007d00ac007d00ab007d00ab007d00a9007d00a8007c00a8007c00a
6007c00a5007c00a5007c00a4007c00a2007b00a2007b00a1007b009f007b009f007b009
e007b009d007a009d007a009b007a009a007a009a007a009900790098007900980079009
600790095007800950078009400780093007800930078009200770091007700910077009
00077008e0076008e0076008d0076008c0076008c0076008b0075008b0075008b0075008
a007400de006700040000002d0105000400000006010100040000002d01060004000000f
0010800040000002701ffff040000002701ffff040000002d010700d402000024036801d
e004d00e0004d00e0004d00e1004d00e3004d00e3004d00e5004d00e7004d00e7004d00e
8004d00ea004d00ea004d00ec004d00ed004d00ed004d00ef004d00f1004d00f1004d00f
3004e00f4004e00f4004e00f6004e00f8004e00f8004e00f9004e00fb004e00fb004e00f
d004e00fe004e00fe004e0000014f0002014f0002014f0003014f0005014f0005014f000
6014f0008014f0008014f00090150000b0150000b0150000d0150000e0150000e0150001
001500011015100110151001301510014015100140151001501510017015200170152001
80152001a0152001a0152001b0153001d0153001d0153001e0153001f0153001f0153002
001540022015400220154002301540024015500240155002501550027015500270155002
801560029015600290156002a0156002b0157002b0157002c0157002d0157002d0157002
e0158002f0158002f0158003001580031015900310159003201590033015900330159003
4015a0035015a0035015a0036015b0037015b0037015b0037015b0038015c0038015c003
9015c0039015d0039015d003a015d003b015e003b015e003b015e003c015e003c015e003
c015f003d015f003d015f003d0160003e0160003e0160003e0161003f0161003f0161003
f0161003f0162003f0162004001620040016300400163004001630041016400410164004
101640041016500410165004101650041016500410165004101660041016600410166004
101670041016700410167004101680041016800410168004101690041016900410169004
101690041016a0041016a0040016a0040016b0040016b0040016b003f016c003f016c003
f016c003f016d003f016d003e016d003e016d003e016d003d016e003d016e003d016e003
c016f003c016f003c016f003b0170003b0170003b0170003a01700039017100390171003
901710038017200380172003701720037017200370172003601730035017300350173003
40174003301740033017400320174003101750031017500300175002f0176002f0176002
e0176002d0176002d0176002c0177002b0177002b0177002a01770029017800290178002
801780027017800270178002501790024017900240179002301790022017a0022017a002
0017a001f017a001f017a001e017b001d017b001d017b001b017b001a017b001a017b001
8017c0017017c0017017c0015017c0014017c0014017c0013017d0011017d0011017d001
0017d000e017d000e017d000d017e000b017e000b017e0009017e0008017e0008017e000
6017e0005017f0005017f0003017f0002017f0002017f0000017f00fe007f00fe007f00f
d007f00fb007f00fb007f00f9008000f8008000f8008000f6008000f4008000f4008000f
3008000f1008000f1008000ef008000ed008000ed008000ec008000ea008000ea008000e
8008000e7008000e7008000e5008000e3008100e3008100e1008100e0008100e0008100d
e008100dc008100dc008100da008100d9008100d9008100d7008000d5008000d5008000d
3008000d2008000d2008000d0008000ce008000ce008000cd008000cb008000cb008000c
9008000c7008000c7008000c6008000c4008000c4008000c2008000c1007f00c1007f00b
f007f00be007f00be007f00bc007f00ba007f00ba007f00b9007f00b7007f00b7007f00b
5007e00b4007e00b4007e00b2007e00b1007e00b1007e00af007e00ae007d00ae007d00a
c007d00ab007d00ab007d00a9007d00a8007c00a8007c00a6007c00a5007c00a5007c00a
4007c00a2007b00a2007b00a1007b009f007b009f007b009e007b009d007a009d007a009
b007a009a007a009a007a009900790098007900980079009600790095007800950078009
40078009300780093007800920077009100770091007700900077008e0076008e0076008
d0076008c0076008c0076008b0075008b0075008b0075008a007400de006700de004d000
40000002d01060008000000fa0200000000000000000000040000002d01080007000000f
c020000ffffff000000040000002d010900040000002d010400040000002701ffff03000
0001e00040000002d010300040000002d010600040000002d010500050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604e30039020000000004000
0002d010800040000002d010900040000002d010400040000002701ffff030000001e000
40000002d010300040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604e300390200000000040000002d010
400040000002d010300040000002d010800040000002d010900040000002d01040004000
0002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010600040000002d0105000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604a0005
5018a0038010400000004010d0004000000020101000d000000320a8d003a01040000003
6362c320700070004000700040000002d010400040000002d010300040000002d0108000
40000002d010900040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010
300040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604e300390200000000040000002d010400040000002
d010300040000002d010800040000002d010900040000002d010400040000002701ffff0
30000001e00040000002d010300040000002d010600040000002d010500050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046a004500540029000
400000004010d0004000000020101000d000000320a57002b000400000032312c3307000
70003000700040000002d010400040000002d010300040000002d010800040000002d010
900040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002
d010600040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c010000070000001604e300390200000000040000002d010400040000002d01030004000
0002d010800040000002d010900040000002d010400040000002701ffff030000001e000
40000002d010300040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c01000007000000160446008e002f0071000400000004010
d0004000000020101000d000000320a330073000400000031302c3607000700040007000
40000002d010400040000002d010300040000002d010800040000002d010900040000002
d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d01060004000
0002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604e300390200000000040000002d010400040000002d010300040000002d0108000
40000002d010900040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010
300040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c0100000700000016044200c9002c00ac000400000004010d00040000000
20101000d000000320a2f00ae0004000000312c38390700030008000700040000002d010
400040000002d010300040000002d010800040000002d010900040000002d01040004000
0002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010600040000002d0105000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e3003
90200000000040000002d010000040000002d010800040000002d010900040000002d010
400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010600040000002
d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604e000300205007c01040000002d010100040000002d010800040000002d01090004000
0002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0106000
40000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604e000300205007c01030000001e00040000002c0100002d000000420105000
000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000
00000000000ffffff0000000000040000002000000001000000100000000200000040000
0000800000080000000040000002d010a00040000002d0105000e0000002403050083011
10083011d008f011d008f01110083011100040000002d010500040000002d01060004000
000f0010a00040000002701ffff040000002d01070005000000010200000000040000000
4010d000400000002010200070000001b041e00900111008301040000002d01060005000
0000102ffffff000400000002010100040000002e01180012000000320a1d00930107000
000c2e8e4e0f7f7ff000d000a000a00090009000a000900040000002e010000040000002
e0118001c000000320a320093010e000000efb3e4e7e2b3f2ede8f520f1f3ec0a0006000
a0007000900060008000a000b0009000500090009000c00040000002e010000040000002
d010800040000002d010900040000002d010400040000002701ffff030000001e0004000
0002d010100040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604e000300205007c01040000002d0100000
40000002d010200040000002d010800040000002d010900040000002d010400040000002
701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010600040000002d01050005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e00030020
5007c01040000002d010500030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002
800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000
0000000ffffff00000000000800000008000000080000000800000080000000800000008
000000080000000040000002d010a00040000002d0105000e00000024030500830147008
30153008f0153008f01470083014700040000002d010500040000002d01060004000000f
0010a00040000002701ffff040000002d010700050000000102000000000400000004010
d000400000002010200070000001b045400900147008301040000002d010600050000000
102ffffff000400000002010100040000002e01180016000000320a530093010a000000c
feee2e5f0ede5ededff0c0009000800070009000900070009000a000700040000002e010
000040000002e01180022001610000026060f002220574d4643010000000000010000000
00000000a0000000020000094410000942101000000320a6600930112000000ede5e2e8e
aeef0e8f1f2e0ede8f520f1f3ec090008000800090008000900080009000800070008000
900090008000400080008000b00040000002e010000040000002d010800040000002d010
900040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002
d010600040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c010000070000001604e000300205007c01040000002d010000040000002d01020004000
0002d010800040000002d010900040000002d010400040000002701ffff030000001e000
40000002d010200040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604e000300205007c01040000002d010
500030000001e00040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000
00001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000
000800000000100000080000000000000001000000008000000100000000000000004000
0002d010a00040000002d0105000e0000002403050083017e0083018a008f018a008f017
e0083017e00040000002d010500040000002d01060004000000f0010a00040000002701f
fff040000002d010700050000000102000000000400000004010d0004000000020102000
70000001b048b0090017e008301040000002d010600050000000102ffffff00040000000
2010100040000002e01180018000000320a8a0093010b000000cde0f0e0f5f3e2e0ededf
ff10c000800080008000800090008000700090009000800040000002e010000040000002
e0118001c000000320a9d0093010e000000e2b3e4eff3f1eaede8f520f1f3ec080005000
90009000800070009000900090008000400080008000b00040000002e010000040000002
d010800040000002d010900040000002d010400040000002701ffff030000001e0004000
0002d010200040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604e000300205007c01040000002d0100000
40000002d010200040000002d010800040000002d010900040000002d010400040000002
701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010600040000002d01050005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e00030020
5007c01040000002d010500030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002
800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000
0000000ffffff0000000000880000008800000088000000ff00000088000000880000008
8000000ff000000040000002d010a00040000002d0105000e000000240305008301b5008
301c1008f01c1008f01b5008301b500040000002d010500040000002d01060004000000f
0010a00040000002701ffff040000002d010700050000000102000000000400000004010
d000400000002010200070000001b04c2009001b5008301040000002d010600050000000
102ffffff000400000002010100040000002e01180024000000320ac100930113000000d
3f2f0e8ece0ededff20e0ebb3ece5edf2b3e2000c000800080009000b00070009000a000
70004000800080005000b0007000900080005000700040000002e010000040000002d010
800040000002d010900040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002
d010200040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c010000070000001604e000300205007c01040000002d01000004000
0002d010800040000002d010900040000002d010400040000002701ffff030000001e000
40000002d010000040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604e30039020000000007000000fc020
000000000000000040000002d010a0004000000f0010600040000002d010800040000002
d010400040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000
4000000f001010004000000f001020004000000f001000004000000f0010300040000002
701ffff030000001e000c00000040092900aa00000000000000b00047011100480004000
0002701ffff0300000000000840010824000000180000000210c0db01000000030000000
000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000000
000000000400e440000634303000000ffffff3effffff3ea97ef644ffffff3effffff3ea
a5244442100000008000000620000000c000000010000002100000008000000620000000
c00000001000000110000000c000000080000000a0000001000000000000000000000000
90000001000000039020000e30000000c0000001000000000000000000000000b0000001
0000000b4070000110300002100000008000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080160000000c00000000000000180000000c00000000000000190000000
c000000ffffff00140000000c0000000d000000520000007001000001000000100000000
70000000000000000000000bc020000000000cc07020222530079007300740065006d000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000f27700000000c81621731900b0013dabf2779
30029019300290193002a0193002b0192002b0192002c0192002d0192002d0192002e019
1002f0191002f0191003001910031019000310190003201900033018f0033018f0034018
f0035018f0035018f0036018e0037018e0037018e0037018d0038018d003801a8028a060
0003901c8162173100090018c003b018b003b018b003b018b003c018b003c018b003c018
a003d018a003d018a003d0189003e0189003e0189003e0188003f0100003f0188003f018
8003f0187003f01870040018700400186004001860040018600410185004101850041018
500410184004101b0b2120066adf27764f77f066476000800000000250000000c0000000
10000000a000000100000000000000000000000090000001000000039020000e30000001
80000000c00000000000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002100000008000000220000000c000000ffffffff210000000
8000000220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000c000000ffffff001
80000000c00000000000000520000007001000002000000f2ffffff00000000000000000
0000000bc020000000000cc07000012540069006d006500730020004e006500770020005
2006f006d0061006e0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000019a0002013c8bf177178bf17744b1120064010000000000000
0000000f8a31b0026060100000000006b130a27ecb21200008cf177088cf177100000000
00000000000000000000000bc020000a8028a0600000000c81621736b130a27010000001
0000000070000000000000000000000bc020000000000cc0702022200007900730074006
5006d0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000f27700000000c81621731900b0013
dabf277930029019300290193002a0193002b0192002b0192002c0192002d0192002d019
2002e0191002f0191002f016476000800000000250000000c00000002000000520000007
001000003000000edffffff00000000000000000000000090010000000000cc070000125
40069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000019a0002013c8bf177178bf17744b1120064010000000000000
0000000f8a31b0026060100000000006b130a27ecb21200008cf177088cf177100000000
00000000000000000000000bc020000a8028a0600000000c81621736b130a27010000001
0000000070000000000000000000000bc020000000000cc0702022200007900730074006
5006d0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000f27700000000c81621731900b0013
dabf277930029019300290193002a0193002b0192002b0192002c0192002d01647600080
0000000250000000c00000003000000520000007001000004000000efffffff000000000
00000000000000090010000000000cc07000012540069006d006500730020004e0065007
700200052006f006d0061006e00000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000019a0002013c8bf177178bf17744b1120064010000000000000
0000000f8a31b0026060100000000006b130a27ecb21200008cf177088cf177100000000
00000000000000000000000bc020000a8028a0600000000c81621736b130a27000000001
0000000070000000000000000000000bc020000000000cc0702022200007900730074006
5006d0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000f27700000000c81621731900b0013
dabf277930029019300290193002a016476000800000000250000000c000000040000002
50000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000c000000020000002
50000000c00000004000000250000000c00000002000000250000000c000000040000002
50000000c00000002000000250000000c00000004000000250000000c000000020000005
20000007001000005000000f3ffffff000000000000000000000000bc020000000000cc0
700002241007200690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000019a0002013c8bf177178bf17744b1120064010000000000000
0000000f8a31b0026060100000000006b130a27ecb21200008cf177088cf177100000000
00000000000000000000000bc02000000008a0600000000c81621736b130a27000000001
0000000070000000000000000000000bc020000000000cc0702022200007900730074006
5006d0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000f27700000000c81621731900b0016
476000800000000250000000c00000005000000520000007001000006000000020000000
10000000000000000000000bc020000000000cc07020222530079007300740065006d000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000019a0002013c8bf177178bf17744b1120064010000000000000
0000000f8a31b0026060100000000006b130a27ecb21200008cf177088cf177100000000
00000000000000000000000bc02000000008a0600000000c81621736b130a27000000001
0000000070000000000000000000000bc020000000000cc0702022200007900730074006
5006d0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000006476000800000000250000000c0000000
6000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000250000000c0000000
5000000250000000c00000006000000250000000c00000005000000250000000c0000000
6000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000004b0000001000000000000000050000001e000000180000000
00000000000000039020000e3000000250000000c00000006000000220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000004b0000001000000000000000050000001e000000180000000
00000000000000039020000e3000000250000000c00000006000000220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000004b0000001000000000000000050000001e000000180000000
50000000500000035020000de000000250000000c0000000800008027000000180000000
700000000000000ffffff0000000000250000000c00000007000000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002b00000018000000480000003f00000046010000a
5000000210000000800000021000000080000004b0000001000000000000000050000005
e00000074000000080000000000000024000000300000005400000020000000000000202
800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000
00000008080800000000000880000008800000088000000ff00000088000000880000008
8000000ff000000250000000c00000008000000130000000c00000001000000250000000
c00000008000080560000002c0000007e020000e8000000a70200009f01000004000000c
4005c00b8004300b8005e00c4007800250000000c00000008000080130000000c0000000
1000000250000000c00000007000000280000000c00000008000000220000000c000000f
fffffff220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000300000007
e020000e8000000a70200009f01000005000000c4005c00b8004300b8005e00c4007800c
4005c00250000000c00000007000000210000000800000021000000080000004b0000001
000000000000000050000005e00000074000000080000000000000024000000300000005
400000020000000000000002800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000ffffff0000000000880000008800000088000000f
f000000880000008800000088000000ff000000250000000c00000008000000130000000
c00000001000000250000000c0000000800008056000000540000007e020000e8000000a
70200003e0100000e000000b8004300ba004300ba004300bc004300bc004300be004300b
f004300bf004300c1004300c1004300c3004300c3004300c4004300c4005c00250000000
c00000008000080130000000c00000001000000250000000c00000007000000280000000
c00000008000000220000000c000000ffffffff220000000c000000ffffffff250000000
c0000000500008056000000580000007e020000e8000000a70200003e0100000f000000b
8004300ba004300ba004300bc004300bc004300be004300bf004300bf004300c1004300c
1004300c3004300c3004300c4004300c4005c00b8004300250000000c000000070000002
10000000800000021000000080000004b0000001000000000000000050000005e0000007
400000008000000000000002400000030000000540000002000000000000020280000000
800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000000000000008
080800000000000800000000100000080000000000000001000000008000000100000000
0000000250000000c00000008000000130000000c00000001000000250000000c0000000
8000080560000002c000000920100000301000088020000a201000004000000bb005d007
4004b0074006600bb007900250000000c00000008000080130000000c000000010000002
50000000c00000007000000280000000c00000008000000220000000c000000ffffffff2
20000000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000920100000
301000088020000a201000005000000bb005d0074004b0074006600bb007900bb005d002
50000000c00000007000000210000000800000021000000080000004b000000100000000
0000000050000005e0000007400000008000000000000002400000030000000540000002
000000000000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000
00000000000000000000000ffffff0000000000800000000100000080000000000000001
0000000080000001000000000000000250000000c00000008000000130000000c0000000
1000000250000000c00000008000080560000000801000092010000eb000000880200004
20100003b00000074004b0076004b0076004b0077004a0078004a0078004a0079004a007
b004a007b004a007c0049007d0049007d0049007f0049008000480080004800810048008
3004800830048008400480086004700860047008700470089004700890047008a0047008
c0047008c0047008d0046008f0046008f004600900046009200460092004600940046009
5004500950045009700450099004500990045009a0045009c0045009c0045009d0045009
f0044009f004400a1004400a3004400a3004400a4004400a6004400a6004400a8004400a
9004400a9004400ab004400ad004400ad004400ae004400bb005d00250000000c0000000
8000080130000000c00000001000000250000000c00000007000000280000000c0000000
8000000220000000c000000ffffffff220000000c000000ffffffff250000000c0000000
5000080560000000c01000092010000eb00000088020000420100003c00000074004b007
6004b0076004b0077004a0078004a0078004a0079004a007b004a007b004a007c0049007
d0049007d0049007f0049008000480080004800810048008300480083004800840048008
6004700860047008700470089004700890047008a0047008c0047008c0047008d0046008
f0046008f004600900046009200460092004600940046009500450095004500970045009
9004500990045009a0045009c0045009c0045009d0045009f0044009f004400a1004400a
3004400a3004400a4004400a6004400a6004400a8004400a9004400a9004400ab004400a
d004400ad004400ae004400bb005d0074004b00250000000c00000007000000210000000
800000021000000080000004b0000001000000000000000050000005e000000740000000
800000000000000240000003000000054000000200000000000002028000000080000000
800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000808080000
000000008000000080000000800000008000000800000008000000080000000800000002
50000000c00000008000000130000000c00000001000000250000000c000000080000805
6000000a4010000fa000000560100002e010000e40100006200000057007000560070005
60070005600700055006f0055006f0054006f0053006e0053006e0052006e0052006e005
2006e0051006d0050006d0050006d0050006c004f006c004f006c004e006c004e006b004
e006b004d006b004d006a004d006a004c006a004c0069004c0069004b0069004b0068004
b0068004a0068004a0068004a0068004a006700490067004900670049006600490066004
900660049006500490065004900650048006400480064004800640048006400480063004
80063004800630048007e0048007f0048007f0048007f0048007f0048007f00480080004
9008000490080004900810049008100490081004900820049008200490082004a0083004
a0083004a0083004a0084004b0084004b0084004b0084004c0085004c0085004c0085004
d0086004d0086004d0086004e0087004e0087004e0087004f0087004f008700500088005
0008800500088005100890052008900520089005200890053008a0053008a0054008a005
5008b0055008b0056008b0056008b0056008b0057008c00250000000c000000080000801
30000000c00000001000000250000000c00000007000000280000000c000000080000002
20000000c000000ffffffff220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805
6000000a8010000fa000000560100002e010000e40100006300000057007000560070005
60070005600700055006f0055006f0054006f0053006e0053006e0052006e0052006e005
2006e0051006d0050006d0050006d0050006c004f006c004f006c004e006c004e006b004
e006b004d006b004d006a004d006a004c006a004c0069004c0069004b0069004b0068004
b0068004a0068004a0068004a0068004a006700490067004900670049006600490066004
900660049006500490065004900650048006400480064004800640048006400480063004
80063004800630048007e0048007f0048007f0048007f0048007f0048007f00480080004
9008000490080004900810049008100490081004900820049008200490082004a0083004
a0083004a0083004a0084004b0084004b0084004b0084004c0085004c0085004c0085004
d0086004d0086004d0086004e0087004e0087004e0087004f0087004f008700500088005
0008800500088005100890052008900520089005200890053008a0053008a0054008a005
5008b0055008b0056008b0056008b0056008b0057008c0057007000250000000c0000000
7000000210000000800000021000000080000004b0000001000000000000000050000005
e0000001610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000a0000000
020000094210000942101007400000008000000000000002400000030000000540000002
000000000000020280000000800000008000000010001000000000020000000000000000
000000000000000000000008080800000000000080000000800000008000000080000008
0000000800000008000000080000000250000000c00000008000000130000000c0000000
1000000250000000c00000008000080560000002c0000002e0100005601000054020000e
401000004000000ac0063005700700057008c00ac007e00250000000c000000080000801
30000000c00000001000000250000000c00000007000000280000000c000000080000002
20000000c000000ffffffff220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805
6000000300000002e0100005601000054020000e401000005000000ac006300570070005
7008c00ac007e00ac006300250000000c000000070000002100000008000000210000000
80000004b0000001000000000000000050000005e0000007400000008000000000000002
400000030000000540000002000000000000000280000000800000008000000010001000
00000002000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000080000000
8000000080000000800000080000000800000008000000080000000250000000c0000000
8000000130000000c00000001000000250000000c0000000800008056000000f8010000f
a00000015010000540200008301000077000000570070005600700056007000560070005
5006f0055006f0054006f0053006e0053006e0052006e0052006e0052006e0051006d005
0006d0050006d0050006c004f006c004f006c004e006c004e006b004e006b004d006b004
d006b004d006a004c006a004c006a004c0069004b0069004b0069004b0068004a0068004
a0068004a0068004a0067004a00670049006700490066004900660049006600490065004
900650049006500480065004800650048006400480064004800640048006300480063004
800630048006200480062004800620048006100480061004800610049006100490060004
9006000490060004900600049005f0049005f0049005f004a005e004a005e004a005e004
a005d004b005d004b005d004b005c004c005c004c005c004c005c004d005b004d005b004
d005b004e005a004e005a004e005a004f0059004f0059005000590050005900500059005
100580052005800520058005200570053005700530057005400570055005600550056005
6005600560055005600550057005500570055005800550059005400590054005a0054005
b0054005b0054005c0053005d0053005d0053005e0053006000520060005200610052006
20052006200520063005100640051006400510065005000ac006300250000000c0000000
8000080130000000c00000001000000250000000c00000007000000280000000c0000000
8000000220000000c000000ffffffff220000000c000000ffffffff250000000c0000000
500008056000000fc010000fa00000015010000540200008301000078000000570070005
6007000560070005600700055006f0055006f0054006f0053006e0053006e0052006e005
2006e0052006e0051006d0050006d0050006d0050006c004f006c004f006c004e006c004
e006b004e006b004d006b004d006b004d006a004c006a004c006a004c0069004b0069004
b0069004b0068004a0068004a0068004a0068004a0067004a00670049006700490066004
900660049006600490065004900650049006500480065004800650048006400480064004
800640048006300480063004800630048006200480062004800620048006100480061004
8006100490061004900600049006000490060004900600049005f0049005f0049005f004
a005e004a005e004a005e004a005d004b005d004b005d004b005c004c005c004c005c004
c005c004d005b004d005b004d005b004e005a004e005a004e005a004f0059004f0059005
000590050005900500059005100580052005800520058005200570053005700530057005
400570055005600550056005600560056005500560055005700550057005500580055005
9005400590054005a0054005b0054005b0054005c0053005d0053005d0053005e0053006
00052006000520061005200620052006200520063005100640051006400510065005000a
c00630057007000250000000c00000007000000210000000800000021000000080000004
b0000001000000000000000050000005e000000740000000800000000000000240000003
000000054000000200000000000002028000000080000000800000001000100000000002
000000000000000000000000000000000000000808080000000000004000000200000000
10000001000000002000000400000000800000080000000250000000c000000080000001
30000000c00000001000000250000000c000000080000805600000014070000de0100006
4010000590400001c020000be01000041016700410167004101670041016800410168004
10168004101680041016900410169004101690041016a0041016a0040016a0040016b004
0016b0040016b003f016c003f016c003f016c003f016d003f016d003e016d003e016d003
e016d003d016e003d016e003d016e003c016f003c016f003c016f003b0170003b0170003
b0170003a017000390171003901710039017100380172003801720037017200370172003
701720036017300350173003501730034017400330174003301740032017400310175003
1017500300175002f0175002f0175002e0176002d0176002d0176002c0177002b0177002
b0177002a017700290178002901780028017800270178002701780025017900240179002
40179002301790022017a0022017a0020017a001f017a001f017a001e017a001d017b001
d017b001b017b001a017b001a017b0018017c0017017c0017017c0015017c0014017c001
4017c0013017d0011017d0011017d0010017d000e017d000e017d000d017d000b017e000
b017e0009017e0008017e0008017e0006017e0005017e0005017e0003017f0002017f000
2017f0000017f00fe007f00fe007f00fd007f00fb007f00fb007f00f9007f00f8008000f
8008000f6008000f4008000f4008000f3008000f1008000f1008000ef008000ed008000e
d008000ec008000ea008000ea008000e8008000e7008000e7008000e5008000e3008000e
3008000e1008000e0008000e0008000de008000dc008000dc008000da008000d9008000d
9008000d7008000d5008000d5008000d3008000d2008000d2008000d0008000ce008000c
e008000cd008000cb008000cb008000c9008000c7008000c7008000c6008000c4008000c
4008000c2007f00c1007f00c1007f00bf007f00be007f00be007f00bc007f00ba007f00b
a007f00b9007f00b7007e00b7007e00b5007e00b4007e00b4007e00b2007e00b1007e00b
1007e00af007d00ae007d00ae007d00ac007d00ab007d00ab007d00a9007d00a8007c00a
8007c00a6007c00a5007c00a5007c00a4007c00a2007b00a2007b00a1007b009f007b009
f007b009e007a009d007a009d007a009b007a009a007a009a007a0099007900980079009
800790096007900950078009500780094007800930078009300780092007700910077009
1007700900077008e0076008e0076008d0076008c0075008c0075008b0075008b0075008
b0075008a0074008a0090008b0090008b0090008b0091008c0091008c0091008d0091008
e0092008e009200900092009100920091009200920093009300930093009300940093009
500940095009400960094009800940098009400990095009a0095009a0095009b0095009
d0096009d0096009e0096009f0096009f009600a1009600a2009700a2009700a4009700a
5009700a5009700a6009700a8009800a8009800a9009800ab009800ab009800ac009800a
e009900ae009900af009900b1009900b1009900b2009900b4009900b4009900b5009a00b
7009a00b7009a00b9009a00ba009a00ba009a00bc009a00be009a00be009a00bf009b00c
1009b00c1009b00c2009b00c4009b00c4009b00c6009b00c7009b00c7009b00c9009b00c
b009b00cb009b00cd009b00ce009c00ce009c00d0009c00d2009c00d2009c00d3009c00d
5009c00d5009c00d7009c00d9009c00d9009c00da009c00dc009c00dc009c00de009c00e
0009c00e0009c00e1009c00e3009c00e3009c00e5009c00e7009c00e7009c00e8009c00e
a009c00ea009c00ec009c00ed009c00ed009c00ef009b00f1009b00f1009b00f3009b00f
4009b00f4009b00f6009b00f8009b00f8009b00f9009b00fb009b00fb009b00fd009b00f
e009a00fe009a0000019a0002019a0002019a0003019a0005019a0005019a0006019a000
801990008019900090199000b0199000b0199000d0199000e0199000e019900100198001
101980011019800130198001401980014019800150197001701970017019700180197001
a0197001a0197001b0196001d0196001d0196001e0196001f0196001f019600200195002
201950022019500230195002401940024019400250194002701940027019400280193002
9019300290193002a0193002b0192002b0192002c0192002d0192002d0192002e0191002
f0191002f0191003001910031019000310190003201900033018f0033018f0034018f003
5018f0035018f0036018e0037018e0037018e0037018d0038018d0038018d0039018d003
9018c0039018c003a018c003b018b003b018b003b018b003c018b003c018b003c018a003
d018a003d018a003d0189003e0189003e0189003e0188003f0188003f0188003f0188003
f0187003f018700400187004001860040018600400186004101850041018500410185004
101840041018400410184004101840041018400410183004101830041018300410182002
50000000c00000008000080130000000c00000001000000250000000c000000070000002
80000000c00000008000000220000000c000000ffffffff220000000c000000ffffffff2
50000000c000000050000805600000018070000de01000064010000590400001c020000b
f01000041016700410167004101670041016800410168004101680041016800410169004
10169004101690041016a0041016a0040016a0040016b0040016b0040016b003f016c003
f016c003f016c003f016d003f016d003e016d003e016d003e016d003d016e003d016e003
d016e003c016f003c016f003c016f003b0170003b0170003b0170003a017000390171003
901710039017100380172003801720037017200370172003701720036017300350173003
5017300340174003301740033017400320174003101750031017500300175002f0175002
f0175002e0176002d0176002d0176002c0177002b0177002b0177002a017700290178002
90178002801780027017800270178002501790024017900240179002301790022017a002
2017a0020017a001f017a001f017a001e017a001d017b001d017b001b017b001a017b001
a017b0018017c0017017c0017017c0015017c0014017c0014017c0013017d0011017d001
1017d0010017d000e017d000e017d000d017d000b017e000b017e0009017e0008017e000
8017e0006017e0005017e0005017e0003017f0002017f0002017f0000017f00fe007f00f
e007f00fd007f00fb007f00fb007f00f9007f00f8008000f8008000f6008000f4008000f
4008000f3008000f1008000f1008000ef008000ed008000ed008000ec008000ea008000e
a008000e8008000e7008000e7008000e5008000e3008000e3008000e1008000e0008000e
0008000de008000dc008000dc008000da008000d9008000d9008000d7008000d5008000d
5008000d3008000d2008000d2008000d0008000ce008000ce008000cd008000cb008000c
b008000c9008000c7008000c7008000c6008000c4008000c4008000c2007f00c1007f00c
1007f00bf007f00be007f00be007f00bc007f00ba007f00ba007f00b9007f00b7007e00b
7007e00b5007e00b4007e00b4007e00b2007e00b1007e00b1007e00af007d00ae007d00a
e007d00ac007d00ab007d00ab007d00a9007d00a8007c00a8007c00a6007c00a5007c00a
5007c00a4007c00a2007b00a2007b00a1007b009f007b009f007b009e007a009d007a009
d007a009b007a009a007a009a007a0099007900980079009800790096007900950078009
5007800940078009300780093007800920077009100770091007700900077008e0076008
e0076008d0076008c0075008c0075008b0075008b0075008b0075008a0074008a0090008
b0090008b0090008b0091008c0091008c0091008d0091008e0092008e009200900092009
100920091009200920093009300930093009300940093009500940095009400960094009
800940098009400990095009a0095009a0095009b0095009d0096009d0096009e0096009
f0096009f009600a1009600a2009700a2009700a4009700a5009700a5009700a6009700a
8009800a8009800a9009800ab009800ab009800ac009800ae009900ae009900af009900b
1009900b1009900b2009900b4009900b4009900b5009a00b7009a00b7009a00b9009a00b
a009a00ba009a00bc009a00be009a00be009a00bf009b00c1009b00c1009b00c2009b00c
4009b00c4009b00c6009b00c7009b00c7009b00c9009b00cb009b00cb009b00cd009b00c
e009c00ce009c00d0009c00d2009c00d2009c00d3009c00d5009c00d5009c00d7009c00d
9009c00d9009c00da009c00dc009c00dc009c00de009c00e0009c00e0009c00e1009c00e
3009c00e3009c00e5009c00e7009c00e7009c00e8009c00ea009c00ea009c00ec009c00e
d009c00ed009c00ef009b00f1009b00f1009b00f3009b00f4009b00f4009b00f6009b00f
8009b00f8009b00f9009b00fb009b00fb009b00fd009b00fe009a00fe009a0000019a000
2019a0002019a0003019a0005019a0005019a0006019a000801990008019900090199000
b0199000b0199000d0199000e0199000e019900100198001101980011019800130198001
401980014019800150197001701970017019700180197001a0197001a0197001b0196001
d0196001d0196001e0196001f0196001f019600200195002201950022019500230195002
4019400240194002501940027019400270194002801930029019300290193002a0193002
b0192002b0192002c0192002d0192002d0192002e0191002f0191002f019100300191003
1019000310190003201900033018f0033018f0034018f0035018f0035018f0036018e003
7018e0037018e0037018d0038018d0038018d0039018d0039018c0039018c003a018c003
b018b003b018b003b018b003c018b003c018b003c018a003d018a003d018a003d0189003
e0189003e0189003e0188003f0188003f0188003f0188003f0187003f018700400187004
001860040018600400186004101850041018500410185004101840041018400410184004
1018400410184004101830041018300410183004101820041016700250000000c0000000
7000000210000000800000021000000080000004b0000001000000000000000050000005
e00000074000000080000000000000024000000300000005400000020000000000000002
800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000
0000000ffffff00000000000400000020000000010000001000000002000000400000000
800000080000000250000000c00000008000000130000000c00000001000000250000000
c0000000800008056000000b8050000de0100000a01000059040000be01000067010000d
e004d00e0004d00e0004d00e1004d00e3004d00e3004d00e5004d00e7004d00e7004d00e
8004d00ea004d00ea004d00ec004d00ed004d00ed004d00ef004d00f1004d00f1004d00f
3004e00f4004e00f4004e00f6004e00f8004e00f8004e00f9004e00fb004e00fb004e00f
d004e00fe004e00fe004e0000014f0002014f0002014f0003014f0005014f0005014f000
6014f0008014f0008014f00090150000b0150000b0150000d0150000e0150000e0150001
001500011015100110151001301510014015100140151001501510017015200170152001
80152001a0152001a0152001b0153001d0153001d0153001e0153001f0153001f0153002
001540022015400220154002301540024015500240155002501550027015500270155002
801560029015600290156002a0156002b0157002b0157002c0157002d0157002d0157002
e0158002f0158002f0158003001580031015900310159003201590033015900330159003
4015a0035015a0035015a0036015b0037015b0037015b0037015b0038015c0038015c003
9015c0039015d0039015d003a015d003b015e003b015e003b015e003c015e003c015e003
c015f003d015f003d015f003d0160003e0160003e0160003e0161003f0161003f0161003
f0161003f0162003f0162004001620040016300400163004001630041016400410164004
101640041016500410165004101650041016500410165004101660041016600410166004
101670041016700410167004101680041016800410168004101690041016900410169004
101690041016a0041016a0040016a0040016b0040016b0040016b003f016c003f016c003
f016c003f016d003f016d003e016d003e016d003e016d003d016e003d016e003d016e003
c016f003c016f003c016f003b0170003b0170003b0170003a01700039017100390171003
901710038017200380172003701720037017200370172003601730035017300350173003
40174003301740033017400320174003101750031017500300175002f0176002f0176002
e0176002d0176002d0176002c0177002b0177002b0177002a01770029017800290178002
801780027017800270178002501790024017900240179002301790022017a0022017a002
0017a001f017a001f017a001e017b001d017b001d017b001b017b001a017b001a017b001
8017c0017017c0017017c0015017c0014017c0014017c0013017d0011017d0011017d001
0017d000e017d000e017d000d017e000b017e000b017e0009017e0008017e0008017e000
6017e0005017f0005017f0003017f0002017f0002017f0000017f00fe007f00fe007f00f
d007f00fb007f00fb007f00f9008000f8008000f8008000f6008000f4008000f4008000f
3008000f1008000f1008000ef008000ed008000ed008000ec008000ea008000ea008000e
8008000e7008000e7008000e5008000e3008100e3008100e1008100e0008100e0008100d
e008100dc008100dc008100da008100d9008100d9008100d7008000d5008000d5008000d
3008000d2008000d2008000d0008000ce008000ce008000cd008000cb008000cb008000c
9008000c7008000c7008000c6008000c4008000c4008000c2008000c1007f00c1007f00b
f007f00be007f00be007f00bc007f00ba007f00ba007f00b9007f00b7007f00b7007f00b
5007e00b4007e00b4007e00b2007e00b1007e00b1007e00af007e00ae007d00ae007d00a
c007d00ab007d00ab007d00a9007d00a8007c00a8007c00a6007c00a5007c00a5007c00a
4007c00a2007b00a2007b00a1007b009f007b009f007b009e007b009d007a009d007a009
b007a009a007a009a007a009900790098007900980079009600790095007800950078009
40078009300780093007800920077009100770091007700900077008e0076008e0076008
d0076008c0076008c0076008b0075008b0075008b0075008a007400de006700250000000
c00000008000080130000000c00000001000000250000000c00000007000000280000000
c00000008000000220000000c000000ffffffff220000000c000000ffffffff250000000
c0000000500008056000000bc050000de0100000a01000059040000be01000068010000d
e004d00e0004d00e0004d00e1004d00e3004d00e3004d00e5004d00e7004d00e7004d00e
8004d00ea004d00ea004d00ec004d00ed004d00ed004d00ef004d00f1004d00f1004d00f
3004e00f4004e00f4004e00f6004e00f8004e00f8004e00f9004e00fb004e00fb004e00f
d004e00fe004e00fe004e0000014f0002014f0002014f0003014f0005014f0005014f000
6014f0008014f0008014f00090150000b0150000b0150000d0150000e0150000e0150001
001500011015100110151001301510014015100140151001501510017015200170152001
80152001a0152001a0152001b0153001d0153001d0153001e0153001f0153001f0153002
001540022015400220154002301540024015500240155002501550027015500270155002
801560029015600290156002a0156002b0157002b0157002c0157002d0157002d0157002
e0158002f0158002f0158003001580031015900310159003201590033015900330159003
4015a0035015a0035015a0036015b0037015b0037015b0037015b0038015c0038015c003
9015c0039015d0039015d003a015d003b015e003b015e003b015e003c015e003c015e003
c015f003d015f003d015f003d0160003e0160003e0160003e0161003f0161003f0161003
f0161003f0162003f0162004001620040016300400163004001630041016400410164004
101640041016500410165004101650041016500410165004101660041016600410166004
101670041016700410167004101680041016800410168004101690041016900410169004
101690041016a0041016a0040016a0040016b0040016b0040016b003f016c003f016c003
f016c003f016d003f016d003e016d003e016d003e016d003d016e003d016e003d016e003
c016f003c016f003c016f003b0170003b0170003b0170003a01700039017100390171003
901710038017200380172003701720037017200370172003601730035017300350173003
40174003301740033017400320174003101750031017500300175002f0176002f0176002
e0176002d0176002d0176002c0177002b0177002b0177002a01770029017800290178002
801780027017800270178002501790024017900240179002301790022017a0022017a002
0017a001f017a001f017a001e017b001d017b001d017b001b017b001a017b001a017b001
8017c0017017c0017017c0015017c0014017c0014017c0013017d0011017d00161000002
6060f002220574d464301000000000001000000000000000a00000000200000940100009
421010011017d0010017d000e017d000e017d000d017e000b017e000b017e0009017e000
8017e0008017e0006017e0005017f0005017f0003017f0002017f0002017f0000017f00f
e007f00fe007f00fd007f00fb007f00fb007f00f9008000f8008000f8008000f6008000f
4008000f4008000f3008000f1008000f1008000ef008000ed008000ed008000ec008000e
a008000ea008000e8008000e7008000e7008000e5008000e3008100e3008100e1008100e
0008100e0008100de008100dc008100dc008100da008100d9008100d9008100d7008000d
5008000d5008000d3008000d2008000d2008000d0008000ce008000ce008000cd008000c
b008000cb008000c9008000c7008000c7008000c6008000c4008000c4008000c2008000c
1007f00c1007f00bf007f00be007f00be007f00bc007f00ba007f00ba007f00b9007f00b
7007f00b7007f00b5007e00b4007e00b4007e00b2007e00b1007e00b1007e00af007e00a
e007d00ae007d00ac007d00ab007d00ab007d00a9007d00a8007c00a8007c00a6007c00a
5007c00a5007c00a4007c00a2007b00a2007b00a1007b009f007b009f007b009e007b009
d007a009d007a009b007a009a007a009a007a00990079009800790098007900960079009
500780095007800940078009300780093007800920077009100770091007700900077008
e0076008e0076008d0076008c0076008c0076008b0075008b0075008b0075008a007400d
e006700de004d00250000000c00000007000000260000001c00000008000000000000000
00000000000000000000000250000000c000000080000002700000018000000090000000
0000000ffffff0000000000250000000c00000009000000250000000c000000060000002
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000
c00000007000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000004b0000001000000000000000050000001e00000018000000000000000
000000039020000e3000000250000000c00000008000000250000000c000000090000002
50000000c00000006000000220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000005000000250000000c00000007000000250000000c00000008000080190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000004b0000001000000000000000050000001
e00000018000000000000000000000039020000e3000000250000000c000000060000002
50000000c00000005000000250000000c00000008000000250000000c000000090000002
50000000c00000006000000220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000005000000250000000c00000007000000250000000c00000008000080190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000004b0000001000000000000000050000001
e00000018000000380100008a00000055010000a0000000140000000c0000000d0000001
20000000c00000001000000540000006400000040040000e8010000960400001c0200000
100000019f4ea41d77eea413a0100008d000000040000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff54000000360036002c0032000700000007000000040000000
7000000250000000c00000006000000250000000c00000005000000250000000c0000000
8000000250000000c00000009000000250000000c00000006000000220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c000000070000002
50000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000004
b0000001000000000000000050000001e00000018000000000000000000000039020000e
3000000250000000c00000006000000250000000c00000005000000250000000c0000000
8000000250000000c00000009000000250000000c00000006000000220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c000000070000002
50000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000004
b0000001000000000000000050000001e000000180000002900000054000000450000006
a000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000640000009
50000002d010000e8000000610100000100000019f4ea41d77eea412b000000570000000
40000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000320031002
c00330007000000070000000300000007000000250000000c00000006000000250000000
c00000005000000250000000c00000008000000250000000c00000009000000250000000
c00000006000000220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
5000000250000000c00000007000000250000000c00000008000080190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000004b0000001000000000000000050000001e0000001
8000000000000000000000039020000e3000000250000000c00000006000000250000000
c00000005000000250000000c00000008000000250000000c00000009000000250000000
c00000006000000220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
5000000250000000c00000007000000250000000c00000008000080190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000004b0000001000000000000000050000001e0000001
8000000710000002f0000008e00000046000000140000000c0000000d000000120000000
c0000000100000054000000640000008f010000b0000000e5010000e4000000010000001
9f4ea41d77eea417300000033000000040000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff54000000310030002c003600070000000700000004000000070000002
50000000c00000006000000250000000c00000005000000250000000c000000080000002
50000000c00000009000000250000000c00000006000000220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000005000000250000000c00000007000000250000000
c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000004b0000001
000000000000000050000001e00000018000000000000000000000039020000e30000002
50000000c00000006000000250000000c00000005000000250000000c000000080000002
50000000c00000009000000250000000c00000006000000220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000005000000250000000c00000007000000250000000
c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000004b0000001
000000000000000050000001e00000018000000ac0000002c000000c9000000420000001
40000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000640000005b020000a
3000000b1020000d70000000100000019f4ea41d77eea41ae0000002f000000040000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000031002c00380039000
7000000030000000800000007000000250000000c00000006000000250000000c0000000
5000000250000000c00000008000000250000000c00000009000000250000000c0000000
6000000220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000050000002
50000000c00000007000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000004b0000001000000000000000050000001e000000180000000
00000000000000039020000e3000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000000250000000c00000009000000250000000c00000006000000220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000070000002
50000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000004
b0000001000000000000000050000001e000000180000007c0100000500000030020000e
0000000250000000c00000003000000250000000c00000008000000250000000c0000000
9000000250000000c00000006000000220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000007000000250000000c000000080000801
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000004b00000010000000000000000
50000001e000000180000007c0100000500000030020000e000000021000000080000004
b0000001000000000000000050000005e000000740000000a00000000000000240000003
000000054000000200000000000000028000000080000000800000001000100000000002
000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000004000000200000000
10000001000000002000000400000000800000080000000250000000c0000000a0000002
50000000c0000000800008056000000300000003d0500003b00000067050000640000000
50000008301110083011d008f011d008f01110083011100250000000c000000080000802
50000000c00000007000000280000000c0000000a000000220000000c000000ffffffff2
50000000c00000005000080190000000c00000000000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b000000180000008301000011000000900100001e0000002
50000000c00000007000000190000000c000000ffffff00120000000c000000010000001
60000000c000000180000005400000078000000750500002900000067060000730000000
100000019f4ea41d77eea41930100001d000000070000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5c0000001204380434043004470447044f0400000d0000000
a0000000a00000009000000090000000a00000009000000160000000c000000000000001
60000000c0000001800000054000000a0000000750500007200000018070000bc0000000
100000019f4ea41d77eea4193010000320000000e0000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff680000003f045604340437043204560442043d04380445042
000410443043c040a000000060000000a000000070000000900000006000000080000000
a0000000b000000090000000500000009000000090000000c000000160000000c0000000
0000000250000000c00000008000000250000000c00000009000000250000000c0000000
6000000220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000007000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000004b0000001000000000000000050000001e000000180000007
c0100000500000030020000e0000000250000000c00000002000000250000000c0000000
4000000250000000c00000008000000250000000c00000009000000250000000c0000000
6000000220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000040000002
50000000c00000007000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000004b0000001000000000000000050000001e000000180000007
c0100000500000030020000e0000000250000000c0000000800008021000000080000004
b0000001000000000000000050000005e000000740000000a00000000000000240000003
000000054000000200000000000000028000000080000000800000001000100000000002
000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000008000000080000000
80000000800000080000000800000008000000080000000250000000c0000000a0000002
50000000c0000000800008056000000300000003d050000f6000000670500001f0100000
500000083014700830153008f0153008f01470083014700250000000c000000080000802
50000000c00000007000000280000000c0000000a000000220000000c000000ffffffff2
50000000c00000005000080190000000c00000000000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b00000018000000830100004700000090010000540000002
50000000c00000007000000190000000c000000ffffff00120000000c000000010000001
60000000c00000018000000540000008800000075050000ea000000a40600002c0100000
100000019f4ea41d77eea4193010000530000000a0000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff600000001f043e043204350440043d0435043d043d044f040
c000000090000000800000007000000090000000900000007000000090000000a0000000
7000000160000000c00000000000000160000000c0000001800000054000000b80000007
50500002c010000750700006e0100000100000019f4ea41d77eea4193010000660000001
20000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff700000003d0435043
20438043a043e04400438044104420430043d04380445042000410443043c04090000000
800000008000000090000000800000009000000080000000900000008000000070000000
80000000900000009000000080000000400000008000000080000000b000000160000000
c00000000000000250000000c00000008000000250000000c00000009000000250000000
c00000006000000220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
4000000250000000c00000007000000250000000c00000008000080190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000004b0000001000000000000000050000001e0000001
80000007c0100000500000030020000e0000000250000000c00000002000000250000000
c00000004000000250000000c00000008000000250000000c00000009000000250000000
c00000006000000220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
4000000250000000c00000007000000250000000c00000008000080190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000004b0000001000000000000000050000001e0000001
80000007c0100000500000030020000e0000000250000000c00000008000080210000000
80000004b0000001000000000000000050000005e000000740000000a000000000000002
400000030000000540000002000000000000000280000000800000008000000010001000
00000002000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000800000000
1000000800000000000000010000000080000001000000000000000250000000c0000000
a000000250000000c0000000800008056000000300000003d050000b401000067050000d
d0100000500000083017e0083018a008f018a008f017e0083017e00250000000c0000000
8000080250000000c00000007000000280000000c0000000a000000220000000c000000f
fffffff250000000c00000005000080190000000c00000000000000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002b00000018000000830100007e000000900100008
b000000250000000c00000007000000190000000c000000ffffff00120000000c0000000
1000000160000000c00000018000000540000009000000075050000a8010000ba060000e
a0100000100000019f4ea41d77eea41930100008a0000000b0000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff640000001d0430044004300445044304320430043
d043d044f0400000c0000000800000008000000080000000800000009000000080000000
7000000090000000900000008000000160000000c00000000000000160000000c0000001
800000054000000a000000075050000ea010000f90600002c0200000100000019f4ea41d
77eea41930100009d0000000e0000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff680000003204560434043f04430441043a043d04380445042000410443043c040
800000005000000090000000900000008000000070000000900000009000000090000000
80000000400000008000000080000000b000000160000000c00000000000000250000000
c00000008000000250000000c00000009000000250000000c00000006000000220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
7000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000004b0000001000000000000000050000001e000000180000007c010000050000003
0020000e0000000250000000c00000002000000250000000c00000004000000250000000
c00000008000000250000000c00000009000000250000000c00000006000000220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
7000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000004b0000001000000000000000050000001e000000180000007c010000050000003
0020000e0000000250000000c0000000800008021000000080000004b000000100000000
0000000050000005e000000740000000a000000000000002400000030000000540000002
000000000000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000
00000000000000000000000ffffff0000000000880000008800000088000000ff0000008
80000008800000088000000ff000000250000000c0000000a000000250000000c0000000
800008056000000300000003d05000072020000670500009b020000050000008301b5008
301c1008f01c1008f01b5008301b500250000000c00000008000080250000000c0000000
7000000280000000c0000000a000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000
5000080190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b0000001800000083010000b500000090010000c2000000250000000c0000000
7000000190000000c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c0000001
800000054000000c0000000750500006602000088070000a80200000100000019f4ea41d
77eea4193010000c1000000130000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff7400000023044204400438043c0430043d043d044f04200030043b0456043c043
5043d0442045604320400000c0000000800000008000000090000000b000000070000000
90000000a00000007000000040000000800000008000000050000000b000000070000000
9000000080000000500000007000000160000000c00000000000000250000000c0000000
8000000250000000c00000009000000250000000c00000006000000220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000070000002
50000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000004
b0000001000000000000000050000001e000000180000007c0100000500000030020000e
0000000250000000c00000002000000250000000c00000008000000250000000c0000000
9000000250000000c00000006000000220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000007000000250000000c000000080000801
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000004b00000010000000000000000
50000001e00000018000000000000000000000039020000e300000027000000180000000
a000000000000000000000000000000250000000c0000000a000000280000000c0000000
7000000250000000c00000008000000250000000c00000006000000220000000c000000f
fffffff2100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000002
20000000c000000ffffffff2100000008000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000280000000c00000003000000280000000c00000004000000280000000
c00000002000000280000000c00000005000000220000000c000000ffffffff210000000
8000000220000000c000000ffffffff250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080300000000c0000000f000080250000000c0000000e0000804b000000100000000
000000005000000280000000c00000006000000280000000c00000008000000280000000
c00000009000000280000000c0000000a000000250000000c00000000000080250000000
c00000007000080220000000c000000ffffffff250000000c0000000d000080280000000
c00000001000000220000000c000000ffffffff220000000c000000ffffffff460000007
000000064000000454d462b2c4000002400000018000000e9be5d4000000080000000804
a435d40ffffff3effffff3e2a40000024000000180000000000803f00000080000000800
000803f0000008000000080214007000c00000000000000044000000c000000000000004
600000014000000080000004744494303000000120000000c00000001000000520000007
001000001000000c6ffffff00000000000000000000000090010000000000cc044000125
40069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000640409300
0000000040000005c50a83000000930000000000000000047169001cc000202060305040
5020304877a0020000000800800000000000000ff01000000000000540069006d0065007
3002000000065007700200052006f006d0061006e000000e000000026060f00b601574d4
64301000000000001000000000000000a0000009401000000000000942101002f0309305
050a83000331400010000009000a20000000000e8d41200caa70230e8d412002cd3a8300
0d512006476000800000000250000000c00000001000000180000000c000000000000025
4000000540000009400000000000000ad0000004100000001000000369607417a9e07419
400000034000000010000004c000000040000000000000000000000b4070000100300005
0000000200000001a000000250000000c0000000e0000804600000034000000280000004
54d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800
00000802100000008000000620000000c000000010000004c00000064000000000000000
0000000b3070000100300000000000000000000b4070000110300002900aa00000000000
00000000000803f00000000000000000000803f000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c0000001
0000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000100000001
40000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02fe007d02040000002
e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000
00000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000030000001
e00030000001e00030000001e0008000000fa0200000000000000000000040000002d010
10007000000fc020000ffffff000000040000002d010200040000002e010000050000000
90200000000050000000102ffffff000400000004010d001c000000fb021200080000000
000bc02000000cc0702022253797374656d0000000000000000000000000000000000000
000000000000000040000002d01030005000000090200000000050000000102ffffff000
400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e000
40000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000001c000
000fb02f0ff000000000000bc02000000cc0700001254696d6573204e657720526f6d616
e0000000000000000000000000000000000040000002d0104001c000000fb02ebff00000
00000009001000000cc0700001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000
0000000000000000000040000002d0105001c000000fb02edff000000000000900100000
0cc0700001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000
000040000002d010600040000002d010400040000002d010500040000002d01040004000
0002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010
600040000002d0104001c000000fb02f1ff000000000000bc02000000cc0700002241726
9616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010
7001c000000fb020200010000000000bc02000000cc0702022253797374656d000000000
0000000000000000000000000000000000000000000040000002d010800040000002d010
700040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d01070004000
0002d010800040000002d010700040000002d010800040000002701ffff030000001e000
40000002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604fe007e0200000000040000002d010800040000002701ffff030000001e000
40000002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604fe007e0200000000040000002d010800040000002701ffff030000001e000
40000002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604f9007a020600060008000000fa02050000000000ffffff00040000002d010
90007000000fc020000ffffff000000040000002d010a000400000004010d00040000000
2010200070000001b04ba006f0147005100030000001e00030000001e00040000002c010
0002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000
00000000000000000000000000000008080800000000000880000008800000088000000f
f000000880000008800000088000000ff000000040000002d010b0004000000060101000
40000002d0109000c00000024030400dc006700ce004b00ce006900dc008600040000002
d0109000400000006010100040000002d010a0004000000f0010b00040000002701ffff0
40000002701ffff07000000fc020100000000000000040000002d010b000e00000024030
500dc006700ce004b00ce006900dc008600dc006700040000002d010a00030000001e000
30000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000
1000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000008
80000008800000088000000ff000000880000008800000088000000ff000000040000002
d010c000400000006010100040000002d0109002000000024030e00ce004b00d1004b00d
1004b00d3004b00d3004b00d5004b00d6004b00d6004b00d8004b00d8004b00db004b00d
b004b00dc004b00dc006700040000002d0109000400000006010100040000002d010a000
4000000f0010c00040000002701ffff040000002701ffff040000002d010b00220000002
4030f00ce004b00d1004b00d1004b00d3004b00d3004b00d5004b00d6004b00d6004b00d
8004b00d8004b00db004b00db004b00dc004b00dc006700ce004b00040000002d010a000
30000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000
000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000000000080808
000000000008000000001000000800000000000000010000000080000001000000000000
000040000002d010c000400000006010100040000002d0109000c00000024030400d2006
8008200540082007200d2008700040000002d0109000400000006010100040000002d010
a0004000000f0010c00040000002701ffff040000002701ffff040000002d010b000e000
00024030500d20068008200540082007200d2008700d2006800040000002d010a0003000
0001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000000080000000
800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff000
000000080000000010000008000000000000000100000000800000010000000000000000
40000002d010c000400000006010100040000002d0109007a00000024033b00820054008
400540084005400850053008700530087005300880053008a0053008a0053008b0052008
c0052008c0052008e0052009000510090005100910051009300510093005100940051009
6004f0096004f0097004f009a004f009a004f009b004f009d004f009d004f009e004e00a
0004e00a0004e00a1004e00a4004e00a4004e00a6004e00a7004d00a7004d00a9004d00a
c004d00ac004d00ad004d00af004d00af004d00b0004d00b2004c00b2004c00b5004c00b
7004c00b7004c00b8004c00ba004c00ba004c00bc004c00be004c00be004c00c0004c00c
2004c00c2004c00c3004c00d2006800040000002d0109000400000006010100040000002
d010a0004000000f0010c00040000002701ffff040000002701ffff040000002d010b007
c00000024033c00820054008400540084005400850053008700530087005300880053008
a0053008a0053008b0052008c0052008c0052008e0052009000510090005100910051009
3005100930051009400510096004f0096004f0097004f009a004f009a004f009b004f009
d004f009d004f009e004e00a0004e00a0004e00a1004e00a4004e00a4004e00a6004e00a
7004d00a7004d00a9004d00ac004d00ac004d00ad004d00af004d00af004d00b0004d00b
2004c00b2004c00b5004c00b7004c00b7004c00b8004c00ba004c00ba004c00bc004c00b
e004c00be004c00c0004c00c2004c00c2004c00c3004c00d200680082005400040000002
d010a00030000001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000
000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000
000808080000000000008000000080000000800000008000000800000008000000080000
00080000000040000002d010c000400000006010100040000002d010900c800000024036
20062007d0060007d0060007d0060007d005f007c005f007c005e007c005d007b005d007
b005c007b005c007b005c007b005b007a005a007a005a007a005a0079005900790059007
900570079005700780057007800560078005600770056007700550077005500760055007
600540076005400740054007400530074005300740053007400530073005200730052007
300520072005200720052007200520071005200710052007100510070005100700051007
0005100700051006f0051006f0051006f0051008d0051008e0051008e0051008e0051008
e0051008e0051008f0052008f0052008f005200900052009000520090005200910052009
100520091005300930053009300530093005300940054009400540094005400940055009
500550095005500950056009600560096005600960057009700570097005700970059009
700590097005a0098005a0098005a0098005b0099005c0099005c0099005c0099005d009
a005d009a005e009a005f009c005f009c0060009c0060009c0060009c0062009d0004000
0002d0109000400000006010100040000002d010a0004000000f0010c00040000002701f
fff040000002701ffff040000002d010b00ca0000002403630062007d0060007d0060007
d0060007d005f007c005f007c005e007c005d007b005d007b005c007b005c007b005c007
b005b007a005a007a005a007a005a0079005900790059007900570079005700780057007
800560078005600770056007700550077005500760055007600540076005400740054007
400530074005300740053007400530073005200730052007300520072005200720052007
2005200710052007100520071005100700051007000510070005100700051006f0051006
f0051006f0051008d0051008e0051008e0051008e0051008e0051008e0051008f0052008
f0052008f005200900052009000520090005200910052009100520091005300930053009
300530093005300940054009400540094005400940055009500550095005500950056009
600560096005600960057009700570097005700970059009700590097005a0098005a009
8005a0098005b0099005c0099005c0099005c0099005d009a005d009a005e009a005f009
c005f009c0060009c0060009c0060009c0062009d0062007d00040000002d010a0003000
0001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000000080000000
800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000808080000
000000008000000080000000800000008000000800000008000000080000000800000000
40000002d010c000400000006010100040000002d0109000c00000024030400c1006f006
2007d0062009d00c1008d00040000002d0109000400000006010100040000002d010a000
4000000f0010c00040000002701ffff040000002701ffff040000002d010b000e0000002
4030500c1006f0062007d0062009d00c1008d00c1006f00040000002d010a00030000001
e00030000001e00040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000
00001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000
000080000000800000008000000080000008000000080000000800000008000000004000
0002d010c000400000006010100040000002d010900f20000002403770062007d0060007
d0060007d0060007d005f007c005f007c005e007c005d007b005d007b005c007b005c007
b005c007b005b007a005a007a005a007a005a00790059007900590079005700790057007
800570078005600780056007800560077005500770055007700550076005400760054007
600540074005300740053007400530074005300730053007300520073005200720052007
200520072005200710052007100520071005100710051007100510070005100700051007
00051006f0051006f0051006f0051006e0051006e0051006e0051006d0051006d0051006
d0052006d0052006b0052006b0052006b0052006b0052006a0052006a0052006a0053006
900530069005300690053006800540068005400680054006700550067005500670055006
70056006600560066005600660057006500570065005700650059006400590064005a006
4005a0064005a0064005b0062005c0062005c0062005c0061005d0061005d0061005e006
1005f0060005f0060006000600060005f0060005f0062005f0062005f0063005f0064005
e0064005e0065005e0066005e0066005e0067005d0068005d0068005d0069005d006c005
c006c005c006d005c006e005c006e005c006f005b0070005b0070005b0071005a00c1006
f00040000002d0109000400000006010100040000002d010a0004000000f0010c0004000
0002701ffff040000002701ffff040000002d010b00f40000002403780062007d0060007
d0060007d0060007d005f007c005f007c005e007c005d007b005d007b005c007b005c007
b005c007b005b007a005a007a005a007a005a00790059007900590079005700790057007
800570078005600780056007800560077005500770055007700550076005400760054007
600540074005300740053007400530074005300730053007300520073005200720052007
200520072005200710052007100520071005100710051007100510070005100700051007
00051006f0051006f0051006f0051006e0051006e0051006e0051006d0051006d0051006
d0052006d0052006b0052006b0052006b0052006b0052006a0052006a0052006a0053006
900530069005300690053006800540068005400680054006700550067005500670055006
70056006600560066005600660057006500570065005700650059006400590064005a006
4005a0064005a0064005b0062005c0062005c0062005c0061005d0061005d0061005e006
1005f0060005f0060006000600060005f0060005f0062005f0062005f0063005f0064005
e0064005e0065005e0066005e0066005e0067005d0068005d0068005d0069005d006c005
c006c005c006d005c006e005c006e005c006f005b0070005b0070005b0071005a00c1006
f0062007d00040000002d010a00030000001e00030000001e00040000002c0100002d000
000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000
000000000000000000000008080800000000000040000002000000001000000100000000
2000000400000000800000080000000040000002d010c000400000006010100040000002
d010900800300002403be016801730068017300680173006801740068017400680174006
801740068017600680176006801760068017700680177006701770067017800670178006
701780066017900660179006601790066017a0066017a0065017a0065017a0065017a006
3017b0063017b0063017b0062017c0062017c0062017c0061017d0061017d0061017d006
0017d005f017e005f017e005f017e005e0180005e0180005d0180005d0180005d0180005
c0181005b0181005b0181005901820058018200580182005701820056018300560183005
50183005401830054018300530184005201840052018400500185004f0185004f0185004
e0185004d0186004d0186004c0186004b0186004b0186004901870047018700470187004
601870045018900450189004301890042018900420189004101890040018a0040018a003
d018a003c018a003c018a003a018b0039018b0039018b0037018b0035018b0035018b003
4018c0032018c0032018c0031018c002f018c002f018c002e018c002b018d002b018d002
9018d0028018d0028018d0026018d0025018d0025018d0022018e0021018e0021018e001
f018e001d018e001d018e001c018e0019018e0019018e0017018e0016018f0016018f001
4018f0012018f0012018f0010018f000e018f000e018f000c018f000a018f000a018f000
9018f0006018f0006018f0004018f0003018f0003018f0001018f00ff008f00ff008f00f
c008f00fb008f00fb008f00f9008f00f7008f00f7008f00f4008f00f3008f00f3008f00f
1008f00ef008f00ef008f00ed008f00eb008f00eb008f00e9008f00e7008f00e7008f00e
6008f00e4008f00e4008f00e1008f00df008f00df008f00de008f00dc008f00dc008f00d
a008e00d8008e00d8008e00d6008e00d5008e00d5008e00d3008e00d1008e00d1008e00c
f008e00cd008d00cd008d00cb008d00ca008d00ca008d00c8008d00c6008d00c6008d00c
4008c00c3008c00c3008c00c1008c00c0008c00c0008c00be008c00bc008b00bc008b00b
a008b00b9008b00b9008b00b8008b00b6008a00b6008a00b5008a00b2008a00b2008a00b
1008900b0008900b0008900ae008900ad008900ad008900ac008700aa008700aa008700a
8008700a7008600a7008600a6008600a5008600a5008600a4008500a3008500a3008500a
10085009f0084009f0084009e0084009d0083009d0083009c0083009c0083009c0083009
b0082009b00a1009c00a1009c00a1009c00a2009d00a2009d00a2009e00a2009f00a3009
f00a300a100a300a300a300a300a300a400a500a500a500a500a500a600a500a700a600a
700a600a800a600aa00a600aa00a600ac00a700ad00a700ad00a700ae00a700b000a800b
000a800b100a800b200a800b200a800b500a800b600a900b600a900b800a900b900a900b
900a900ba00a900bc00aa00bc00aa00be00aa00c000aa00c000aa00c100aa00c300ab00c
300ab00c400ab00c600ab00c600ab00c800ab00ca00ab00ca00ab00cb00ac00cd00ac00c
d00ac00cf00ac00d100ac00d100ac00d300ac00d500ac00d500ac00d600ad00d800ad00d
800ad00da00ad00dc00ad00dc00ad00de00ad00df00ad00df00ad00e100ad00e400ad00e
400ad00e600ad00e700af00e700af00e900af00eb00af00eb00af00ed00af00ef00af00e
f00af00f100af00f300af00f300af00f400af00f700af00f700af00f900af00fb00af00f
b00af00fc00af00ff00af00ff00af000101af000301af000301af000401af000601af000
601af000901af000a01af000a01af000c01ad000e01ad000e01ad001001ad001201ad001
201ad001401ad001601ad001601ad001701ad001901ad001901ad001c01ad001d01ac001
d01ac001f01ac002101ac002101ac002201ac002501ac002501ac002601ac002801ab002
801ab002901ab002b01ab002b01ab002e01ab002f01ab002f01ab003101aa003201aa003
201aa003401aa003501aa003501aa003701a9003901a9003901a9003a01a9003c01a9003
c01a9003d01a8004001a8004001a8004101a8004201a8004201a8004301a7004501a7004
501a7004601a7004701a6004701a6004901a6004b01a6004b01a6004c01a5004d01a5004
d01a5004e01a5004f01a3004f01a3005001a3005201a3005201a3005301a2005401a2005
401a2005501a2005601a1005601a1005701a1005801a0005801a0005901a0005b01a0005
b01a0005c019f005d019f005d019f005d019e005e019e005e019e005f019e005f019d005
f019d0060019d0061019c0061019c0061019c0062019c0062019c0062019a0063019a006
3019a0063019900650199006501990065019800660198006601980066019800660197006
601970067019700670196006701960067019600680195006801950068019500680194006
801940068019400680194006801940068019300680193006801930068019100040000002
d0109000400000006010100040000002d010a0004000000f0010c00040000002701ffff0
40000002701ffff040000002d010b00820300002403bf016801730068017300680173006
801740068017400680174006801740068017600680176006801760068017700680177006
701770067017800670178006701780066017900660179006601790066017a0066017a006
5017a0065017a0065017a0063017b0063017b0063017b0062017c0062017c0062017c006
1017d0061017d0061017d0060017d005f017e005f017e005f017e005e0180005e0180005
d0180005d0180005d0180005c0181005b0181005b0181005901820058018200580182005
701820056018300560183005501830054018300540183005301840052018400520184005
00185004f0185004f0185004e0185004d0186004d0186004c0186004b0186004b0186004
901870047018700470187004601870045018900450189004301890042018900420189004
101890040018a0040018a003d018a003c018a003c018a003a018b0039018b0039018b003
7018b0035018b0035018b0034018c0032018c0032018c0031018c002f018c002f018c002
e018c002b018d002b018d0029018d0028018d0028018d0026018d0025018d0025018d002
2018e0021018e0021018e001f018e001d018e001d018e001c018e0019018e0019018e001
7018e0016018f0016018f0014018f0012018f0012018f0010018f000e018f000e018f000
c018f000a018f000a018f0009018f0006018f0006018f0004018f0003018f0003018f000
1018f00ff008f00ff008f00fc008f00fb008f00fb008f00f9008f00f7008f00f7008f00f
4008f00f3008f00f3008f00f1008f00ef008f00ef008f00ed008f00eb008f00eb008f00e
9008f00e7008f00e7008f00e6008f00e4008f00e4008f00e1008f00df008f00df008f00d
e008f00dc008f00dc008f00da008e00d8008e00d8008e00d6008e00d5008e00d5008e00d
3008e00d1008e00d1008e00cf008e00cd008d00cd008d00cb008d00ca008d00ca008d00c
8008d00c6008d00c6008d00c4008c00c3008c00c3008c00c1008c00c0008c00c0008c00b
e008c00bc008b00bc008b00ba008b00b9008b00b9008b00b8008b00b6008a00b6008a00b
5008a00b2008a00b2008a00b1008900b0008900b0008900ae008900ad008900ad008900a
c008700aa008700aa008700a8008700a7008600a7008600a6008600a5008600a5008600a
4008500a3008500a3008500a10085009f0084009f0084009e0084009d0083009d0083009
c0083009c0083009c0083009b0082009b00a1009c00a1009c00a1009c00a2009d00a2009
d00a2009e00a2009f00a3009f00a300a100a300a300a300a300a300a400a500a500a500a
500a500a600a500a700a600a700a600a800a600aa00a600aa00a600ac00a700ad00a700a
d00a700ae00a700b000a800b000a800b100a800b200a800b200a800b500a800b600a900b
600a900b800a900b900a900b900a900ba00a900bc00aa00bc00aa00be00aa00c000aa00c
000aa00c100aa00c300ab00c300ab00c400ab00c600ab00c600ab00c800ab00ca00ab00c
a00ab00cb00ac00cd00ac00cd00ac00cf00ac00d100ac00d100ac00d300ac00d500ac00d
500ac00d600ad00d800ad00d800ad00da00ad00dc00ad00dc00ad00de00ad00df00ad00d
f00ad00e100ad00e400ad00e400ad00e600ad00e700af00e700af00e900af00eb00af00e
b00af00ed00af00ef00af00ef00af00f100af00f300af00f300af00f400af00f700af00f
700af00f900af00fb00af00fb00af00fc00af00ff00af00ff00af000101af000301af000
301af000401af000601af000601af000901af000a01af000a01af000c01ad000e01ad000
e01ad001001ad001201ad001201ad001401ad001601ad001601ad001701ad001901ad001
901ad001c01ad001d01ac001d01ac001f01ac002101ac002101ac002201ac002501ac002
501ac002601ac002801ab002801ab002901ab002b01ab002b01ab002e01ab002f01ab002
f01ab003101aa003201aa003201aa003401aa003501aa003501aa003701a9003901a9003
901a9003a01a9003c01a9003c01a9003d01a8004001a8004001a8004101a8004201a8004
201a8004301a7004501a7004501a7004601a7004701a6004701a6004901a6004b01a6004
b01a6004c01a5004d01a5004d01a5004e01a5004f01a3004f01a3005001a3005201a3005
201a3005301a2005401a2005401a2005501a2005601a1005601a1005701a1005801a0005
801a0005901a0005b01a0005b01a0005c019f005d019f005d019f005d019e005e019e005
e019e005f019e005f019d005f019d0060019d0061019c0061019c0061019c0062019c006
2019c0062019a0063019a0063019a0063019900650199006501990065019800660198006
601980066019800660197006601970067019700670196006701960067019600680195006
801950068019500680194006801940068019400680194006801940068019300680193006
80193006801910068017300040000002d010a00030000001e00030000001e00040000002
c0100002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000
00000000000000000000000000000000000ffffff0000000000040000002000000001000
0001000000002000000400000000800000080000000040000002d010c000400000006010
100040000002d010900d202000024036701f9005600fb005600fb005600fc005600ff005
600ff005600010156000301560003015600040156000601560006015600090156000a015
6000a0156000c0156000e0156000e0156001001570012015700120157001401570016015
700160157001701570019015700190157001c0157001d0157001d0157001f01580021015
8002101580022015800250158002501580026015800280158002801580029015a002b015
a002b015a002e015a002f015a002f015a0031015a0032015b0032015b0034015b0035015
b0035015b0037015b0039015c0039015c003a015c003c015c003c015c003d015d0040015
d0040015d0041015d0042015d0042015d0043015e0045015e0045015e0046015e0047015
f0047015f0049015f004b015f004b015f004c0160004d0160004d0160004e0160004f016
1004f0161005001610052016100520161005301620054016200540162005501620056016
40056016400570164005801640058016400590165005b0165005b0165005c0166005d016
6005d0166005d0166005e0167005e0167005f0167005f0168005f0168006001680061016
9006101690061016900620169006201690062016a0063016a0063016a0063016b0065016
b0065016b0065016d0066016d0066016d0066016d0066016e0066016e0067016e0067016
f0067016f0067016f0068017000680170006801700068017100680171006801710068017
100680171006801720068017200680172006801730068017300680173006801740068017
400680174006801760068017600680176006801760068017700680177006701770067017
800670178006701780066017900660179006601790066017a0066017a0065017a0065017
a0065017a0063017b0063017b0063017b0062017c0062017c0062017c0061017d0061017
d0061017d0060017d005f017e005f017e005f017e005e0180005e0180005d0180005d018
0005d0180005c0181005b0181005b0181005901820058018200580182005701820056018
30056018300550183005401840054018400530184005201840052018400500185004f018
5004f0185004e0185004d0186004d0186004c0186004b0186004b0186004901870047018
7004701870046018700450189004501890043018900420189004201890041018a0040018
a0040018a003d018a003c018a003c018a003a018b0039018b0039018b0037018b0035018
b0035018b0034018c0032018c0032018c0031018c002f018c002f018c002e018d002b018
d002b018d0029018d0028018d0028018d0026018d0025018e0025018e0022018e0021018
e0021018e001f018e001d018e001d018e001c018e0019018e0019018e0017018f0016018
f0016018f0014018f0012018f0012018f0010018f000e018f000e018f000c018f000a018
f000a018f0009018f0006018f0006018f0004018f0003018f0003018f0001018f00ff009
000ff009000fc009000fb009000fb009000f9009000f7009000f7009000f4009000f3009
000f3009000f1008f00ef008f00ef008f00ed008f00eb008f00eb008f00e9008f00e7008
f00e7008f00e6008f00e4008f00e4008f00e1008f00df008f00df008f00de008f00dc008
f00dc008f00da008f00d8008e00d8008e00d6008e00d5008e00d5008e00d3008e00d1008
e00d1008e00cf008e00cd008e00cd008e00cb008d00ca008d00ca008d00c8008d00c6008
d00c6008d00c4008d00c3008c00c3008c00c1008c00c0008c00c0008c00be008c00bc008
b00bc008b00ba008b00b9008b00b9008b00b8008b00b6008a00b6008a00b5008a00b2008
a00b2008a00b1008a00b0008900b0008900ae008900ad008900ad008900ac008700aa008
700aa008700a8008700a7008600a7008600a6008600a5008600a5008600a4008500a3008
500a3008500a10085009f0084009f0084009e0084009d0084009d0084009c0083009c008
3009c0083009b008200f9007300040000002d0109000400000006010100040000002d010
a0004000000f0010c00040000002701ffff040000002701ffff040000002d010b00d4020
00024036801f9005600fb005600fb005600fc005600ff005600ff0056000101560003015
60003015600040156000601560006015600090156000a0156000a0156000c0156000e015
6000e0156001001570012015700120157001401570016015700160157001701570019015
700190157001c0157001d0157001d0157001f01580021015800210158002201580025015
8002501580026015800280158002801580029015a002b015a002b015a002e015a002f015
a002f015a0031015a0032015b0032015b0034015b0035015b0035015b0037015b0039015
c0039015c003a015c003c015c003c015c003d015d0040015d0040015d0041015d0042015
d0042015d0043015e0045015e0045015e0046015e0047015f0047015f0049015f004b015
f004b015f004c0160004d0160004d0160004e0160004f0161004f0161005001610052016
100520161005301620054016200540162005501620056016400560164005701640058016
40058016400590165005b0165005b0165005c0166005d0166005d0166005d0166005e016
7005e0167005f0167005f0168005f0168006001680061016900610169006101690062016
9006201690062016a0063016a0063016a0063016b0065016b0065016b0065016d0066016
d0066016d0066016d0066016e0066016e0067016e0067016f0067016f0067016f0068017
000680170006801700068017100680171006801710068017100680171006801720068017
200680172006801730068017300680173006801740068017400680174006801760068017
600680176006801760068017700680177006701770067017800670178006701780066017
900660179006601790066017a0066017a0065017a0065017a0065017a0063017b0063017
b0063017b0062017c0062017c0062017c0061017d0061017d0061017d0060017d005f017
e005f017e005f017e005e0180005e0180005d0180005d0180005d0180005c0181005b018
1005b0181005901820058018200580182005701820056018300560183005501830054018
40054018400530184005201840052018400500185004f0185004f0185004e0185004d018
6004d0186004c0186004b0186004b0186004901870047018700470187004601870045018
9004501890043018900420189004201890041018a0040018a0040018a003d018a003c018
a003c018a003a018b0039018b0039018b0037018b0035018b0035018b0034018c0032018
c0032018c0031018c002f018c002f018c002e018d002b018d002b018d0029018d0028018
d0028018d0026018d0025018e0025018e0022018e0021018e0021018e001f018e001d018
e001d018e001c018e0019018e0019018e0017018f0016018f0016018f0014018f0012018
f0012018f0010018f000e018f000e018f000c018f000a018f000a018f0009018f0006018
f0006018f0004018f0003018f0003018f0001018f00ff009000ff009000fc009000fb009
000fb009000f9009000f7009000f7009000f4009000f3009000f3009000f1008f00ef008
f00ef008f00ed008f00eb008f00eb008f00e9008f00e7008f00e7008f00e6008f00e4008
f00e4008f00e1008f00df008f00df008f00de008f00dc008f00dc008f00da008f00d8008
e00d8008e00d6008e00d5008e00d5008e00d3008e00d1008e00d1008e00cf008e00cd008
e00cd008e00cb008d00ca008d00ca008d00c8008d00c6008d00c6008d00c4008d00c3008
c00c3008c00c1008c00c0008c00c0008c00be008c00bc008b00bc008b00ba008b00b9008
b00b9008b00b8008b00b6008a00b6008a00b5008a00b2008a00b2008a00b1008a00b0008
900b0008900ae008900ad008900ad008900ac008700aa008700aa008700a8008700a7008
600a7008600a6008600a5008600a5008600a4008500a3008500a3008500a10085009f008
4009f0084009e0084009d0084009d0084009c0083009c0083009c0083009b008200f9007
300f9005600040000002d010a0008000000fa0200000000000000000000040000002d010
c0007000000fc020000ffffff000000040000002d010d00040000002d010800040000002
701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010a00040000002d01090005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604fe007e020
0000000040000002d010c00040000002d010d00040000002d010800040000002701ffff0
30000001e00040000002d010700040000002d010a00040000002d010900050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604fe007e02000000000
40000002d010800040000002d010700040000002d010c00040000002d010d00040000002
d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010a0004000
0002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604b3007e019a005e010400000004010d0004000000020101000d000000320a9e006
0010400000036362c320800080004000800040000002d010800040000002d01070004000
0002d010c00040000002d010d00040000002d010800040000002701ffff030000001e000
40000002d010700040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604fe007e0200000000040000002d010
800040000002d010700040000002d010c00040000002d010d00040000002d01080004000
0002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010a00040000002d0109000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160477004
d005e002e000400000004010d0004000000020101000d000000320a61003000040000003
2312c330800080003000800040000002d010800040000002d010700040000002d010c000
40000002d010d00040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010
700040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604fe007e0200000000040000002d010800040000002
d010700040000002d010c00040000002d010d00040000002d010800040000002701ffff0
30000001e00040000002d010700040000002d010a00040000002d010900050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016044e009f0035007f000
400000004010d0004000000020101000d000000320a390081000400000031302c3608000
80004000800040000002d010800040000002d010700040000002d010c00040000002d010
d00040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002
d010a00040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c010000070000001604fe007e0200000000040000002d010800040000002d01070004000
0002d010c00040000002d010d00040000002d010800040000002701ffff030000001e000
40000002d010700040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c0100000700000016044a00e2003100c1000400000004010
d0004000000020101000d000000320a3500c30004000000312c383908000300090008000
40000002d010800040000002d010700040000002d010c00040000002d010d00040000002
d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010a0004000
0002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604fe007e0200000000040000002d010400040000002d010c00040000002d010d000
40000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
a00040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604fb0074020600aa01040000002d010500040000002d010c00040000002
d010d00040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d01050004000
0002d010a00040000002d010900050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c010000070000001604fb0074020600aa01030000001e00040000002c0100002d000
000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000
00000000000000000000000ffffff0000000000040000002000000001000000100000000
2000000400000000800000080000000040000002d010e00040000002d0109000e0000002
4030500b2011300b2012000bf012000bf011300b2011300040000002d010900040000002
d010a0004000000f0010e00040000002701ffff040000002d010b0005000000010200000
0000400000004010d000400000002010200070000001b042300c2011300b201040000002
d010a00050000000102ffffff000400000002010100040000002e01180012000000320a2
000c40107000000c2e8e4e0f7f7ff060e000c000b000a000a000b000a00040000002e010
000040000002e0118001c000000320a3800c4010e000000efb3e4e7e2b3f2ede8f520f1f
3ec0b0007000b0008000a00070009000b000c000a0006000a000a000e00040000002e010
000040000002d010c00040000002d010d00040000002d010800040000002701ffff03000
0001e00040000002d010500040000002d010a00040000002d010900050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604fb0074020600aa0104000
0002d010400040000002d010600040000002d010c00040000002d010d00040000002d010
800040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010a00040000002
d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604fb0074020600aa01040000002d010900030000001e00040000002c0100002d0000004
201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000
0000000000000000000ffffff00000000000800000008000000080000000800000080000
000800000008000000080000000040000002d010e00040000002d0109000e00000024030
500b2014f00b2015d00bf015d00bf014f00b2014f00040000002d010900040000002d010
a0004000000f0010e00040000002701ffff040000002d010b00050000000102000000000
400000004010d000400000002010200070000001b045f00c2014f00b201040000002d010
a00050000000102ffffff000400000002010100040000002e01180016000000320a5d00c
4010a000000cfeee2e5f0ede5ededff0d000a00090008000a000a0008000a000c0007000
40000002e010000040000002e01180022000000320a7200c40112000000ede5e2e8eaeef
0e8f1f2e0ede8f520f1f3ec0a00090009000a0009000a0009000a000900080009000a000
a0009000500090009000c00040000002e010000040000002d010c00040000002d010d000
40000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010
a00040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604fb0074020600aa01040000002d010400040000002d010600040000002
d010c00040000002d010d00040000002d010800040000002701ffff030000001e0004000
0002d010600040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604fb0074020600aa01040000002d0109000
30000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000
1000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000008
000000001000000800000000000000010000000080000001000000000000000040000002
d010e00040000002d0109000e00000024030500b2018d00b2019a00bf019a00bf018d00b
2018d00040000002d010900040000002d010a0004000000f0010e00040000002701ffff0
40000002d010b00050000000102000000000400000004010d00040000000201020007000
0001b049d00c2018d00b201040000002d010a00050000000102ffffff000400000002010
100040000002e01180018000000320a9a00c4010b000000cde0f0e0f5f3e2e0ededfff10
d0009000900090009000a00090008000a000a000900040000002e010000040000002e011
8001c000000320ab000c4010e000000e2b3e4eff3f1eaede8f520f1f3ec090005000b000
a00090007000b000a000a0009000400090009000d00040000002e010000040000002d010
c00040000002d010d00040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002
d010600040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c010000070000001604fb0074020600aa01040000002d01040004000
0002d010600040000002d010c00040000002d010d00040000002d010800040000002701f
fff030000001e00040000002d010600040000002d010a00040000002d010900050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604fb0074020600a
a01040000002d010900030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000
000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000
000ffffff0000000000880000008800000088000000ff000000880000008800000088000
000ff000000040000002d010e00040000002d0109000e00000024030500b201cb00b201d
800bf01d800bf01cb00b201cb00040000002d010900040000002d010a0004000000f0010
e00040000002701ffff040000002d010b00050000000102000000000400000004010d000
400000002010200070000001b04da00c201cb00b201040000002d010a00050000000102f
fffff000400000002010100040000002e01180024000000320ad800c40113000000d3f2f
0e8ece0ededff20e0ebb3ece5edf2b3e2000d00090009000a000d0008000a000b0008000
4000900090006000c0008000a00090006000700040000002e010000040000002d010c000
40000002d010d00040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010
600040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604fb0074020600aa01040000002d010400040000002
d010c00040000002d010d00040000002d010800040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604fe007e020000000007000000fc0200000
00000000000040000002d010e0004000000f0010a00040000002d010c00040000002d010
800040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000004000
000f001050004000000f001060004000000f001040004000000f0010700040000002701f
fff030000001e00040000002701ffff040000002d010100040000002d010200040000002
d01000004000000f001080004000000f0010c0004000000f0010d0004000000f0010e000
40000002d010200040000002d010100040000002701ffff1c000000fb021200080000000
000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000
000000000000000040000002d01040004000000f0010300040000002701ffff040000002
701ffff04000000020101001c000000fb02edff0000000000009001000000cc044000125
4696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002
d010300050000000902000000020d000000320a1100300001000400000000007e02fe002
0060800040000002d010000030000001e000c00000040092900aa00000000000000fe007
e0200000000040000002701ffff030000000000

Рис. 3.1 Структура видачі, повернення не використаних підзвітних сум,
нарахування відпускних сум та утримання аліментів за 2007 рік.

З рис.3.1 видно, що найбільша частка у видачі, повернення не
використаних підзвітних сум, нарахування відпускних сум та утримання
аліментів за 2007 рік, належить видачі підзвітних сум, дана стаття
займає 66,2%, повернення не використаних підзвітних сум 21,3%,
нарахування відпускних сум 10,6%, а утримання аліментів 1,89%. У
табл.3.10 розраховано динаміку видачі підзвітних сум на ДП
“Кривбасшахтозакриття” за 2004 – 2007 роки.

Таблиця 3.10

Динаміка видачі підзвітних сум на ДП “Кривбасшахтозакриття” за 2004 –
2007 роки

Показник2004200520062007Видаччя підзвітних сум310250280Абсолютний
приріст-Базисний-7247277-Ланцюговий-724030Темп
росту-Базисний-3,3383,3393,33-Ланцюговий-3,33251,12Темп
приросту-Базисний-9249279-Ланцюговий-9240,12

За період 2004 – 2007 роки видача підзвітних сум на ДП
“Кривбасшахтозакриття” постійно зростала. У 2007 році вона зросла
порівняно з 2004 роком на 277тис. грн. (або 93,3%), а порівняно з 2006
роком – на 30 тис. грн. (або 1,12%).

Динаміку повернення не використаних підзвітних сум за 2004 – 2007 роки
розраховано у табл.3.11.

Таблиця 3.11

Динаміка повернення не використаних підзвітних сум на ДП
“Кривбасшахтозакриття” за 2004-2007 роки

Показник2004200520062007повернення не використаних підзвітних
сум0,54,64590Абсолютний
приріст-Базисний-4,144,589,5-Ланцюговий-4,140,445Темп
росту-Базисний-9,290180-Ланцюговий-9,29,78262Темп
приросту-Базисний-3,64489-Ланцюговий-3,68,781

Повернення не використаних підзвітних сум у період 2004-2005 роки. У
2007 році вони зросли порівняно з 2004 роком на 89,5 тис. грн. (або
180%), а порівняно з 2006 роком – на 45 тис. грн. (або 2%).

Динаміку нарахування відпускних сум на ДП “Кривбасшахтозакриття” за 2004
– 2007 роки розраховано у табл.3.12.

Таблиця 3.12

Динаміка нарахування відпускних сум на ДП “Кривбасшахтозакриття за
2003-2007 роки

Показник2004200520062007Нараховання відпускних,3152848Абсолютний
приріст-Базисний-132643-Ланцюговий-131317Темп
росту-Базисний-7,51422,5-Ланцюговий-7,51,871,61Темп
приросту-Базисний-142744-Ланцюговий-140,8660,607143

За аналізований період нарахування відпускних сум на ДП
“Кривбасшахтозакриття”, у 2007 році зросли порівняно з 2004 роком на 43
тис. грн. (або 12,5%), а порівняно з 2006 роком – на 17 тис. грн. (або
1,607%).

У табл.3.13 розраховано динаміку утримання аліментів на ДП
“Кривбасшахтозакриття” за 2004 – 2007 роки.

Таблиця 3.13

Динаміка утримання аліментів на ДП “Кривбасшахтозакриття” за 2004 – 2007
роки.

Показник2004200520062007утримання аліментів. 1558Абсолютний
приріст-Базисний-447-Ланцюговий-403Темп
росту-Базисний-557-Ланцюговий-511,6Темп
приросту-Базисний-447-Ланцюговий-400,6

За аналізований період утримання аліментів на ДП “Кривбасшахтозакриття”,
у 2007 році зросли порівняно з 2004 роком на 7 тис. грн. (або 7%), а
порівняно з 2006 роком – на 3 тис. грн. (або 1,6%).

Таким чином, можна зробити висновок, що видачі, повернення не
використаних підзвітних сум, нарахування відпускних сум та утримання
аліментів на ДП “Кривбасшахтозакриття” мають тенденцію до зростання. Це
можна пояснити тим, що підприємство молоде, розвивається і поступово
потребує все більшого витрачання коштів.

3.4.5 Економіко-математична модель та обґрунтування її практичної
цінності на ДП “Кривбасшахтозакриття”

Для дослідження динаміки витрат на оплату праці на підприємстві
“Кривбасшахтозакриття”, використано адаптивну модель Брауна першого
порядку, яка відрізняється від інших адаптивних моделей особливим
механізмом пристосуванням до нових даних. Особливістю цієї моделі є
також коригування її параметрів за допомогою коефіцієнту дисконтування
в, що відображає великий ступінь довіри до більш пізніших даних. Таким
чином, адаптивна модель Брауна при оцінці її параметрів приділяє
найбільшу увагу останнім спостереженням.

Суть адаптивної моделі Брауна в тому, що розрахункове значення фактору
(в нашому випадку витрат на оплату праці), що досліджується в момент
часу t. Воно розраховуються за формулою:

Yр = А0 (t – 1) + A1 (t – 1) * k (3.1)

де, А0 – значення, близьке до останнього рівня, і представляє складову
цього рівня (грн).

А1 – визначає приріст, що сформувався в основному до кінця періоду
спостережень, але відображаючи також швидкість росту на більше ранніх
етапах (грн);

Ур – витрати на оплату праці (грн).

Етапи побудови лінійної моделі Брауна.

Етап 1. По першим п’ятьом точкам тимчасового ряду, оцінюються початкові
значення А0 й А1 параметрів моделі за допомогою методу найменших
квадратів для лінійної апроксимації:

A1 = У [ (t – tcp) * Y (t) – Y (t) cp] / У (t – tcp) 2 (3.2)

A0 = Y (t) cp – A1 * tcp (3.3)

де tcp – середнє значення часу (грн.);

Y (t) cp – середнє значення досліджуваного показника (грн.);

А0 – значення, близьке до останнього рівня, і представляє складову цього
рівня (грн)

А1 – визначає приріст, що сформувався в основному до кінця періоду
спостережень (грн).

t-tср-значення часу з вирахуванням середнього значення часу.

Уt-значення величини витрат на оплату праці у певний період часу. грн. .

Для зручності знаходження А0 і А1 зведемо розрахунки у табл. (3.1)

Таблиця 3.14.

Розрахунки для знаходження початкових А0 і А1

СумаtY (t) (t-tcp) 2Y (t) – Y (t) cpt-tcp (t-tcp) * (Y (t) – Ycp)
1585,004-605,00-2,0012102639,001-551,00-1,0055131058,000-132,000,0004180
0,001610,001,0061051868,004678,002,001356155950,00100,000,003727,00

Отже tcp = 3 (15: 5), Y (t) cp = 1190 (5950: 5). Звідси знаходимо
початкові значення А0 й А1 А1 = 327,7, А0= 71,9

Етап 2. З використанням параметрів А0 й А1 по моделі Брауна знаходимо
прогноз на один крок (k = 1) за формулою:

Yp (t, k) = A0 (t) + A1 (t) k (3.4)

де, А0 – значення, близьке до останнього рівня, і представляє складову
цього рівня. (грн)

А1 – визначає приріст, що сформувався в основному до кінця періоду
спостережень (грн).

Yp (1) = 444,6

Етап 3. Розрахункове значення економічного показника порівнюють із
фактичним й обчислюється величина їхньої розбіжності (похибки) за
формулою 3.5

е (t) =Y (t + 1) – Yp (t,1) (3.5)

де, e (t+ 1) – де відхилення Yp (t,

1) від Y (t + 1)

Y (t +1) – фактичне значення Y

Yp (t,

1) – розрахункове значення Y

При k = 1 маємо:

e (1) = 140,4 (585 – 444,1)

Етап 4. Відповідно до цієї величини коректуються параметри моделі. У
моделі Брауна модифікація здійснюється в такий спосіб:

A0 (t) = A0 (t – 1) + A1 (t – 1) + б2 e (t) (3.6), A1 (t) = A1 (t – 1) +
б2 e (t) (3.7)

де e (t) – похибка прогнозування рівня, обчислена в момент часу (t – 1)
на один крок уперед.

б – коефіцієнт згладження даних і розраховується за формулою:

б = 1-в (3.8)

де б – коефіцієнт згладження;

Звідси б 0,33= (1 – 0,66)

в – коефіцієнт дисконтування даних, що характеризує знецінення даних за
одиницю часу й відображає ступінь довіри на більш пізніх спостереженнях.

Оптимальне значення розраховується по формулі:

в = (N – 3) / (N – 1) (3.9)

де N – довжина тимчасового ряду.

Звідси в = (7-3) / (7-1) = 0,66

Наприклад для k = 1 А0 і А1 будуть дорівнювати

А0 (1) = 315,59, А1 (1) = 387,49

А0 і А1, що розраховані для k = 1 будуть використовуватись для
розрахунку Yp (2) для k = 2

Етап 5. По моделі зі скоректованими параметрами А0 й А1 знаходимо
прогноз на наступний момент часу. Якщо t < N, то повертаємось на етап 3.Якщо t ?N, то побудована модель є достатньо надійною.Для зручності проведення дослідження зведемо розрахунки в табл.3.15Таблиця 3.15.Розрахунки для побудови моделі Брауна для ДП “Кривбасшахтозакриття”tY (t) A0A1Yp (t) e (t) 12345671,9372,701585460, 20388,30444,6140,402639782,08321,881236,8-597,80310581027,32245,241747,7 1111-689,71418001249,42222,102008,29383-208,29518681416,86167,442359,917 7-491,92623651578,02161,162421,51395-56,51742051905,72327,702706,1631914 98,84846592248,06342,334527,3252131,67948562537,83289,775329,03058-473,0 31049592774,65236,825435,54321-476,541150252972,06197,415379,69547-354,7 01253693172,58200,525341,0022928,00Отже на останньому кроці k = 12, отримаємо модель Yp (12+ k) = А0 (12) +А1 (12), тобто Yp (12+ k) = 3172,58 + 200,52*k.Дана модель може бути використана для прогнозу, але при прогнозуванні слід пам’ятати, що термін випередження не повинен перевищувати третини (тобто кількості даних, у нас їх 4) бази дослідження.Побудуємо точковий прогноз для січень, лютий, березень та квітень 2008 року (тобто k = 1, 2,3,4) (додаток 31):Етап 6. Інтервальний прогноз будується як для лінійної моделі кривої росту і розраховується за формулоюpicscalex100010009000003b229000000009512000000001610000026060f002220574d 4643010000000000010046ff000000000200000000200000780d0000782d000001000000 6c0000000000000000000000940100002c00000000000000000000006e2900009a040000 20454d4600000100782d00000c0000000100000000000000000000000000000090060000 1a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b606003832040046000000 2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000 6000000046000000b4060000a8060000454d462b224004000c000000000000001e400900 0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f 214007000c000000000000000840000500060000f40500000210c0db0100000000000000 0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000196 0000002e0403000000f93822090000000467414d410000b1889598f4a600000009704859 7300000eca00000f1d01fe197b0a00000030504c54450000004d4d4d7c7c7c6868688c8c 8c9a9a9abdbdbda7a7a7b2b2b2d0d0d0c7c7c7d9d9d9e1e1e1f0f0f0e9e9e9ffffffac61 c3210000053b4944415468deed9acb6fe34418c0a76fd257a25da04248bbd9429703aa9a 4588e5003420b4020132cbe388d25d5e1217971512884bc25f902081f658843870406ac4 1d352038a78203884bf600e74c5ad769d2241fdf378e138f3d756c578a2a8b51e33ae3cf dfcc6fbec73c5a06f129ec7f9698b17076ee4a749618d9a51223965f62c4f2558c58de8f 11cb0701649a4f8d05e2b789a279bd7606961ba345ba17ea6361596c2fc33f97cec0f28a b7ea5893bf1b9be372af258027cfc0f28ca7a67dc7c5b2bf3b2614b30850aa476759f6ba 94e9622955e9faef4e18b55f2bdcd24783257e173ff776a3b32415c3e362d9a24bebe150 6a4f1ef254f96910e2ad3c5eb81e8485ab963a9da02ce56ab831aa788ce0ab81c4efc20f 328bb92e7efdae076bb2a30560a9e16525a4bd9b97fb37297bbdb8324a3cc5162d962cc3 81d7a1f718988c06e04e3d50932dec77f70bb9ee68c3c582fa4c4c31a939fccc0ceb7b99 e4e98abbf7895fb7a0720935324bc348713410b2f06538c1761ae87305695c46a48e3cb4 b2b2eb998cc9462defa1de0d72d23a702727f761812be27a1dcc49ec29b3348c14276743 160d3a0b0037f1eb1ba2f201f53b86dcbea9c36735a6f62dfb7b05d1caf8e1698d9a193e 71b348bab7f6c885314dbe9e03485b1ae4c6bde2c20918dcd3a195841e99ea695159503b 59436edf20138c60e12853c0a6f88d843f8ba4bb5c24ef40631c5aee431ae4c6bde222d1 309a049a9b708ca6e926ba296df87058de658f432bc3e4b1a90663c9a21cd7aeb9595acc 31d7caba2b24c37731ac5222a5a106594021de67d9c601c8c30106586b0956b172dfed9f c66cf711cf581e0660d9c7114d51c7b452d16d9755382d7e3805ec37745712f371ca6348 af3831e1bcbf2a06811e37379b795b324bf970daf9aa8b85d746b3bcdd17e19ab1e4b6cb c6e99d4b8ad027479b005b43d25f9c92e83a0374ca725dd41cbcf39232c9988b2a16bb99 01b638cc483a86813f3b60e94d13cbf049f25be79bdece75449330e36431c47ca39dc602 194639ac60d570b6ac4e98a59bdeea0a8cb6cb5b0316289425bbb049f01d688ce07e0208 6c97e63aa3415f03112fe59f66c18e17a78f1dab107f0dc0328c176864641fabe47c0380 421fe0cb7ab878692f8ae9a529ccf3844872799759f0d5dbe2da4d178dfe9bd6763f701e 833673c5cbeca99da3c42442bfb700fd3ce6c7e2c863dd19f8193bdfc165c60b50f81bb3 e076d593c73a173071257247b9ef5fb62b3fa4c6d85eb0f9052d9d965896617bc7991413 39d89e33e6b3cff5270c11fa0d5da8200d24e0236ee7e41fd955ba7d1e300bfc412be8fb 3dd3e4c753a8f5e4629def1c0d6c86db7d23cd26353f167bdea7b558c5299999a86fcf39 5e40dd4dfd3b9887f7404ce49645d6285475a101057cc42d96ea6045d5b07be9b31ee33b 07835e07d8ee43656fe46a4aca8b4971bdd20f7d11f9695dad4112b71adb19b0e03ad92a 3eebe423eda3cfedfb57bd8fb31afd388abd4e0ec5420b5ff22e28891cacab3548e27d27 70ec5f2c7cbffd4b2fa30f62dfbbdd87fd79d7217398fdcb81fe172cc0a7965f94e845eb bc7b4fad4112ef0767a43d3279bd62b0f82d378b488bd5403a3b99d7608ae5ad8de29af4 48a541123f034be7c58472bbcf0f730a9610fb7dd21962bf2f8b4763e9c245e5769f7716 6596b0e73064eb10e730b278d47398ad5dd5769fc39bf21f32429e8f19d367118f7a3ed6 b8dc52b234b2726b9b30bef268c473cbd62c6ef7bd79acd696d5f5c6749e2cfc30f279f2 35dcee7b0acd2f72cd9f0f8e0bc55c897cce5ffa4487735722b21853d5d8b074587c5820 5b8b0fcbfef94389d5ff90fc078e5697da972f8deb0000000049454e44ae426082000000 0840010824000000180000000210c0db0100000003000000000000000000000000000000 1b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf0000cb4300003842 030000000000008000000080ff7fca430000008000000080ffff33422100000008000000 620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c00000004000000 51000000602500000000000000000000940100002c000000000000000000000000000000 00000000960100002e0000005000000068000000b8000000a8240000000000002000cc00 950100002d00000028000000960100002e00000001000400000000000000000000000000 00000000100000000000000000000000ffffff00e1e1e1007c7c7c00d0d0d0008c8c8c00 bdbdbd009a9a9a00a7a7a700686868004d4d4d00b2b2b200f0f0f000e9e9e900c7c7c700 d9d9d9001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111c0111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111ff1111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111150 c11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111200211111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111001111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111509211111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114085 611111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111ff1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111119a16611111111111111111111111 11111111111111505111501111111111111111111111111111c8a6111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111116a8c111011111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111114061681111111111111111111111111111111111111c0c11e0011 1111111111111111111111111da3d1111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111d7ad11ff1111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111aa114 5111111111111111111111111111111111111110111a5011111111111111111111111111 159111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 113511011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111160e112511111111111111111111111 111111111111111011792011111111111111111111111111c0e111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111115 051111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111115051111111111111111111111111140d1ff1111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111c11a91112011111111111111111111111111111111111111012021011 111111111111111111111111402111111111d74111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111110c11111147d1111111111111 111111111111111111111111d7411111111111111111111111111111111111111111110c 11111147d11111111111111111d0e1011111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111255041111 011111111111111111111111111111111111111019711011111111111111111111111111 601111111114af1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111011111111fa4111111111111111111111111111111111114 af11111111111111111111111111111111111111111111011111111fa411111111111111 111061ff1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111165111110c1111111111111111111111 11111111111111106a1110111111111111111111111111116011111111f0211111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112905c11 0900811111204111113711111111111111111111111111f0211111111111111111111111 1111111111111112905c1109008111112041111111111111111061011111111111111111 1116311111111111c3611111111111111111111111111111111111111111111111111111 1d906115a11111111111111192111111111111111111111111111111111111c00e111011 11111111111111111111111160c1111111a8111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111361cb110f1188111118a1111140c111 1111000000000000f11111a8111111111111111111111111111111111111111361cb110f 1188111118a1111111111111111061af11111111111111111d381111111111111183d111 11111111111111111111111111111111111111111111111117516e8e1111111111111111 521111111111111111111111111111111111115051115051111111111111111111111111 60211111160c111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111011111101111011111c0b11111a611111114000000000006111160c 111111111111111111111111111111111111111011111101111011111c0b111111111111 1120610111111111111111111a811111111111111118a111111111111111111111111111 111111111111111111111111104113511111111111111111561111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111120f111111a31111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111 0111101111113a1111189111111118311111113061111a31111111111111111111111111 11111111111111101111110111101111113a1111111111111120416f11f3003611111111 5a11110b11c9a4111111a511111111111111111111111111111111118a096111111fa9d1 104117811111111111111111661111153000035111111111165111111111111111111111 11111111165111111111111120611111f0611111a0071111205111111111165111111111 11900ad1800811111111111111111111111fa9d11861e5110e116511111160f1111d0f11 11111137111111406111f06111111fa9d111111111111111111111111fa9d11861e5110e 116511111160f11111111111116021011c07112a811111120811115311b0ce4111118021 111111111111111111111111111111150612a311111904711771eb541111111111111111 681111111d00f11111111111165111111111111111111111111111111651111111111111 10611111b0f111111031111130511111111116511111111111100d118041111111111111 1111111111190471118008150e509d111111f0b1111198111111111a611111106111b0f1 11111904711111111111111111111111190471118008150e509d111111f0b11111111111 1160116f1e0211120f1111180f1111b0119311111111f081111111111111111111111111 1111111001116311111001111c30b115a111111111111111451111111100111111111111 16511111111111111111111111111111165111111111111110611111502111111051111e 005111111111165111111111111001140611111111111111111111111110011111111111 11111111111120511111e0111111111d0f11111111115021111110011111111111111111 111111111001111111111111111111111120511111111111116011011602111137111113 0c1111f0fc0611111111c0311111115000000000051111111111111b0d11111111100111 111111111111111111111111251111111100111111111111165111111111111111111111 111111111651111111111111c0f11111a01111111051111a905111111111165111111111 11100120711111111111111111111111111001111111111111111111111110a1111110e1 111111114ad111111111a011111110011111111111111111111111111001111111111111 111111111110a111111111111120d100120f1111b011111001111110000d111111111001 11111111111111111111111111111111407a111111100111111111111111111111111111 201111111100111111111111165111111111111111111111111111111651111111111111 7511111100111111105111b0f05111111111165111111111111000031111111111111111 111111111110011111111111111111111111100111111891111111111831111111110011 111110011111111111111111111111111001111111111111111111111110011111111111 11183c01110b1111f0d11110011111137c5b111111111001111111111111111111111111 111111160211111111100111111111111111111111111111101111111100111111115000 0000000511111000000000011111500000000005111111109c1111110011111110511d05 105111115000000000051111111001e31111111150000000000511111110011111111111 111111111111100111111202111111111107111111110011111110011111150000000000 511111111001111111111111111111111110011111111111111190001133111110e11110 011111189118811111111001111111500000000005111111111111100111111111100111 11111111111111111111111110c111111100111111111111165111111111111111111111 11111111165111111111111177111111001111111051150c105111111111165111111111 111001143111111111111111111111111110011111111111111111111111100111111198 11111111180a111111110011111110011111111111111111111111111001111111111111 11111111111001111111111111173c0111801111198111130c1111140c1133111111c031 11111111111111111111111111111115061c391111100111111111111111111111111111 192111111100111111111111165111111111111111111111111111111651111111111111 c0f11111a0111111105140b1105111111111165111111111111001113311111111111111 11111111111001111111111111111111111110a1111111e011111111400d11111111a011 111110011111111111111111111111111001111111111111111111111110a11111111111 1120d100114021111891111b0f11111c041ca0511111f0b1111111111111111111111111 1111111169003f1114900001111111111111111111111111152111111100111111111111 165111111111111111111111111111111651111111111111106111115021111110519a11 105111111111165111111111111001140092111111111111111111111490000111111111 111111111111205111111110e111111da041111111115021111490000111111111111111 1111111490000111111111111111111111205111111111111160110111d061111401111d 0b1111119b1111111111b0d11111111111111111111111111111111111111111111a0111 111111111111111111111111156111111100111111111111165111111111111111111111 11111111165111111111111110611111b0f1111110560411105111111111165111111111 11100111111111111111111111111111111a011111111111111111111111f0b111111118 311111190b1111111111b0f111111a011111111111111111111111111a01111111111111 1111111111f0b111111111111160110011105111120f11117a111111731111111111a711 111111111111111111111111111111111111111111150111111111111111111111111111 1661118bc100111111111111165111111111111111111111111111111651111111111111 20611111f061111110305111105111111111165111111111111001111111111111111111 11111111111501111111111111111111111160f1111111120d111170711111301111f061 111115011111111111111111111111111501111111111111111111111160f11111111111 1160210111100d111f0711111a811111b01111111118a111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111168111145000111111111111 111111111111111600006111111111111111111111111111f0f111111a3111111000d111 103111111111111111111111111001111111111111111111111111111111111111111111 1111111111113a11111111119811160311111c0011111a31111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111113a111111111111112041001150001110006111 1d381116002111111183d111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111145111111cba111111111111111111111111111117311111 11111111111111111111111160211111160c1111a0081111a00711111111111111111111 1d900111111111111111111111111111111111111111111111111111111c0b1111111111 6a1120ad111117001111160c111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111c0b11111111111111206101111111111111111111163c1111111111c3611111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 125111111111111111111111111111111111111116511111111111111111111111111111 60c1111111a8111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111118a111111111111111a00000000000111111a8 11111111111111111111111111111111d206000026060f009a0d574d4643010000000000 010000000000000002000000780d000000000000782d0000111111111111111111111111 18a11111a000021111106100111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111110000000111111111111111111111111111111111112011111 111111111111111111111111111111111651111111111111111111111111111160111111 11f021111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111204111111111111111111111111111111111f021111111 111111111111111111111111111111111111111111111111204111114811e21111106101 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111 1111111116511111111111111111111111111111601111111114af111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1fa4111111111111111111111111111111111114af111111111111111111111111111111 11111111111111111111111fa41111111481111111106100111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111110d11111111111111111111111111111111111c1651111111111111 1111111111111111402111111111d7411111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111147d111111111111111111111 1111111111111111d7411111111111111111111111111111111111111111111111111147 d11111111148111111d0e107111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111921111 1111111111111111111111111111111e83511111111111111111111111111111c0e11111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111116b1111140d100 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111115f1111111111111111111111111111 111111111b51111111111111111111111111111115911111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111110c1111951101111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111561111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111ca3d111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111021e0d11d5ad1100111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111661111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111189611 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111270ab11698c11101 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111671111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111100111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111451111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111231111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111201111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111100111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111100111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100 4c000000640000000000000000000000940100002c000000000000000000000095010000 2d0000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000 ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000 140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b02000000000500 00000c022d009501030000001e000400000007010400040000000701040095120000410b 2000cc002e009601000000002d0095010000000028000000960100002e00000001000400 00000000000000000000000000000000100000000000000000000000ffffff00e1e1e100 7c7c7c00d0d0d0008c8c8c00bdbdbd009a9a9a00a7a7a700686868004d4d4d00b2b2b200 f0f0f000e9e9e900c7c7c700d9d9d9001111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111c0111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111ff1111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111150c11111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111200 211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111509211111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111114085611111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111ff1111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119a16 611111111111111111111111111111111111115051115011111111111111111111111111 11c8a6111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111116 a8c111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111140616811111111111111111111111 11111111111111c0c11e00111111111111111111111111111da3d1111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111d7ad11ff1111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111aa1145111111111111111111111111111111111111110111a5011 111111111111111111111111159111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111113511011111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111160e112 511111111111111111111111111111111111111011792011111111111111111111111111 c0e111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111115051111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111505111111111111111111111111 1140d1ff1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111c11a91112011111111111111111111111 111111111111111012021011111111111111111111111111402111111111d74111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 0c11111147d1111111111111111111111111111111111111d74111111111111111111111 11111111111111111111110c11111147d11111111111111111d0e1011111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111255041111011111111111111111111111111111111111111019711011 111111111111111111111111601111111114af1111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111011111111fa4111111111111 111111111111111111111114af1111111111111111111111111111111111111111111101 1111111fa411111111111111111061ff1111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111116511111 0c111111111111111111111111111111111111106a111011111111111111111111111111 6011111111f0211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111112905c110900811111204111113711111111111111111111111111f0 2111111111111111111111111111111111111112905c1109008111112041111111111111 1110610111111111111111111116311111111111c3611111111111111111111111111111 1111111111111111111111111d906115a111111111111111921111111111111111111111 11111111111111c00e11101111111111111111111111111160c1111111a8111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111361cb11 0f1188111118a1111140c1111111000000000000f11111a8111111111111111111111111 111111111111111361cb110f1188111118a1111111111111111061af1111111111111111 1d381111111111111183d111111111111111111111111111111111111111111111111111 17516e8e1111111111111111521111111111111111111111111111111111115051115051 11111111111111111111111160211111160c111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111011111101111011111c0b11111a6111 11114000000000006111160c111111111111111111111111111111111111111011111101 111011111c0b1111111111111120610111111111111111111a811111111111111118a111 111111111111111111111111111111111111111111111111104113511111111111111111 561111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 20f111111a31111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111101111110111101111113a1111189111111118311111113061111a31 11111111111111111111111111111111111111101111110111101111113a111111111111 1120416f11f30036111111115a11110b11c9a4111111a511111111111111111111111111 111111118a096111111fa9d1104117811111111111111111661111153000035111111111 16511111111111111111111111111111165111111111111120611111f0611111a0071111 20511111111116511111111111900ad1800811111111111111111111111fa9d11861e511 0e116511111160f1111d0f1111111137111111406111f06111111fa9d111111111111111 111111111fa9d11861e5110e116511111160f11111111111116021011c07112a81111112 0811115311b0ce4111118021111111111111111111111111111111150612a31111190471 1771eb541111111111111111681111111d00f11111111111165111111111111111111111 11111111165111111111111110611111b0f1111110311111305111111111165111111111 11100d1180411111111111111111111111190471118008150e509d111111f0b111119811 1111111a611111106111b0f111111904711111111111111111111111190471118008150e 509d111111f0b111111111111160116f1e0211120f1111180f1111b0119311111111f081 1111111111111111111111111111111001116311111001111c30b115a111111111111111 451111111100111111111111165111111111111111111111111111111651111111111111 10611111502111111051111e005111111111165111111111111001140611111111111111 11111111111001111111111111111111111120511111e0111111111d0f11111111115021 111110011111111111111111111111111001111111111111111111111120511111111111 1160110116021111371111130c1111f0fc0611111111c031111111500000000005111111 1111111b0d11111111100111111111111111111111111111251111111100111111111111 165111111111111111111111111111111651111111111111c0f11111a01111111051111a 905111111111165111111111111001207111111111111111111111111110011111111111 11111111111110a1111110e1111111114ad111111111a011111110011111111111111111 111111111001111111111111111111111110a111111111111120d100120f1111b0111110 01111110000d11111111100111111111111111111111111111111111407a111111100111 111111111111111111111111201111111100111111111111165111111111111111111111 1111111116511111111111117511111100111111105111b0f05111111111165111111111 111000031111111111111111111111111110011111111111111111111111100111111891 111111111831111111110011111110011111111111111111111111111001111111111111 11111111111001111111111111183c01110b1111f0d11110011111137c5b111111111001 111111111111111111111111111111160211111111100111111111111111111111111111 101111111100111111115000000000051111100000000001111150000000000511111110 9c1111110011111110511d05105111115000000000051111111001e31111111150000000 000511111110011111111111111111111111100111111202111111111107111111110011 111110011111150000000000511111111001111111111111111111111110011111111111 111190001133111110e11110011111189118811111111001111111500000000005111111 11111110011111111110011111111111111111111111111110c111111100111111111111 16511111111111111111111111111111165111111111111177111111001111111051150c 105111111111165111111111111001143111111111111111111111111110011111111111 11111111111110011111119811111111180a111111110011111110011111111111111111 11111111100111111111111111111111111001111111111111173c011180111119811113 0c1111140c1133111111c03111111111111111111111111111111115061c391111100111 111111111111111111111111192111111100111111111111165111111111111111111111 111111111651111111111111c0f11111a0111111105140b1105111111111165111111111 11100111331111111111111111111111111001111111111111111111111110a1111111e0 11111111400d11111111a011111110011111111111111111111111111001111111111111 111111111110a111111111111120d100114021111891111b0f11111c041ca0511111f0b1 1111111111111111111111111111111169003f1114900001111111111111111111111111 152111111100111111111111165111111111111111111111111111111651111111111111 106111115021111110519a11105111111111165111111111111001140092111111111111 111111111490000111111111111111111111205111111110e111111da041111111115021 111490000111111111111111111111149000011111111111111111111120511111111111 1160110111d061111401111d0b1111119b1111111111b0d1111111111111111111111111 1111111111111111111a0111111111111111111111111111156111111100111111111111 16511111111111111111111111111111165111111111111110611111b0f1111110560411 10511111111116511111111111100111111111111111111111111111111a011111111111 111111111111f0b111111118311111190b1111111111b0f111111a011111111111111111 111111111a011111111111111111111111f0b111111111111160110011105111120f1111 7a111111731111111111a711111111111111111111111111111111111111111111150111 1111111111111111111111111661118bc100111111111111165111111111111111111111 11111111165111111111111120611111f061111110305111105111111111165111111111 11100111111111111111111111111111111501111111111111111111111160f111111112 0d111170711111301111f061111115011111111111111111111111111501111111111111 111111111160f111111111111160210111100d111f0711111a811111b01111111118a111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 168111145000111111111111111111111111111600006111111111111111111111111111 f0f111111a3111111000d111103111111111111111111111111001111111111111111111 1111111111111111111111111111111111113a11111111119811160311111c0011111a31 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111113a111111111111 1120410011500011100061111d381116002111111183d111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111145111111cba111111111111 11111111111111111731111111111111111111111111111160211111160c1111a0081111 a007111111111111111111111d9001111111111111111111111111111111111111111111 11111111111c0b11111111116a1120ad111117001111160c111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111c0b111111111111112061011111111111111111 11163c1111111111c3611111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111125111111111111111111111111111111111111116511111 11111111111111111111111160c1111111a8111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118a11111111111 1111a00000000000111111a8111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111118a11111a0000211111061001111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111100000001111111111111111111111111111111111 120111111111111111111111111111111111111116511111111111111111111111111111 6011111111f0211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111204111111111111111111111111111111111f0 21111111111111111111111111111111111111111111111111111111204111114811e211 111061011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111 111111111111111116511111111111111111111111111111601111111114af1111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111fa4111111111111111111111111111111111114af1111111111111111111111 1111111111111111111111111111111fa411111114811111111061001111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111110d11111111111111111111111111111111111c16511111 111111111111111111111111402111111111d74111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111147d1111111111111 111111111111111111111111d74111111111111111111111111111111111111111111111 11111147d11111111148111111d0e1071111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 119211111111111111111111111111111111111e83511111111111111111111111111111 c0e111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111116b111 1140d1001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111115f11111111111111111111 11111111111111111b511111111111111111111111111111159111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111110c11119511011111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111115611111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111ca3d1111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111021e0d11d5ad11001111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 116611111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111896111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111270ab116 98c111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111116711111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111001111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111114511111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 112311111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111112011111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111001111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111001111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111000c00000040092900aa000000000000002d00950100000000040000002701ffff 030000000000 (3.10)де,- середньоквадратичне відхилення апроксимації (%);t - табличне значення критерію Стьюдента (%);tcp - середнє значення фактору часу (%);N - довжина тимчасового ряду (%);t - значення фактору часу (%).На основі точкового прогнозу побудуємо інтервальний прогноз зі значимістю 95% і ступенях свободи, що дорівнюють 10 та використання середньоквадратичної похибки апроксимації, що розраховується за формулоюpicscalex1060100090000032503000004001c0000000000050000000902000000000500 0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000 0000050000000c02800760101200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff adffffff201000002d0700000b00000026060f000c004d61746854797065000090010800 0000fa0200001400000000000000040000002d010000050000001402f002400005000000 1302f002f40008000000fa0200001000000000000000040000002d010100050000001402 00048c020500000013020004b503050000001402000410070500000013020004ae0e1c00 0000fb02c0fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61 6e00d89ff377e19ff3772020f577a31666a6040000002d01020008000000320a2f01810f 01000000327908000000320ada020005010000006e7908000000320ae8059f0401000000 697909000000320a2206b50a03000000287429651c000000fb0220ff0000000000009001 000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577 a31666a6040000002d01030004000000f001020008000000320ae805a305010000003174 09000000320a9f03770d03000000285429651c000000fb0280fe00000000000090010000 00000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577a316 66a6040000002d01020004000000f001030008000000320a8c05bd090100000059540800 0000320a1003940902000000742908000000320a1003040901000000282908000000320a 10032a070200000059701c000000fb02c0fd000000000000900100000000040200105469 6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577a31666a6040000002d01 030004000000f001020008000000320a8d03d10b0100000059701c000000fb0220fe0000 000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f f3772020f577a31666a6040000002d01020004000000f001030008000000320a8c05a502 010000006e7008000000320a6e03a8020100000031701c000000fb0220fe000000000000 9001000000a10402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020 f577a31666a6040000002d01030004000000f001020008000000320a6004310001000000 e5701c000000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000a416 0a0668f21200d89ff377e19ff3772020f577a31666a6040000002d01020004000000f001 030008000000320ab904880401000000e5701c000000fb02c0fe00000000000090010000 00020002001053796d626f6c000033110ab768f21200d89ff377e19ff3772020f577a316 66a6040000002d01030004000000f001020008000000320ae8050205010000003d701c00 0000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000a4160a0768f2 1200d89ff377e19ff3772020f577a31666a6040000002d01020004000000f00103000800 0000320a0906de0e01000000f77008000000320a9904de0e01000000f77008000000320a 2903de0e01000000f77008000000320a1107de0e01000000f87008000000320a3302de0e 01000000f67008000000320a09064a0601000000e77008000000320a99044a0601000000 e77008000000320a29034a0601000000e77008000000320a11074a0601000000e8700800 0000320a33024a0601000000e67008000000320a1003c00a010000002d7008000000320a 60045a01010000003d701c000000fb0220ff000000000000900100000002000200105379 6d626f6c000033110ab868f21200d89ff377e19ff3772020f577a31666a6040000002d01 030004000000f001020008000000320a9c01f20c01000000d9701c000000fb0220fe0000 000000009001000000020002001053796d626f6c0000a4160a0868f21200d89ff377e19f f3772020f577a31666a6040000002d01020004000000f001030008000000320a6004eb03 01000000d7700a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700 00000000bc02000000cc0102022253797374656d00a6a31666a600000a0021008a010000 00000300000084f41200040000002d01030004000000f0010200030000000000 (3.11)Середньоквадратичне відхилення апроксимації 0,000669824U1=0.00222, U2=0.00223, U3=0.002234, U4=0.00241Знайдемо інтервал в яких буде знаходитися величина фактичних витрат на оплату праці (додаток 31)Отже, зробимо висновок. що після того як знайшли інтервали в яких знаходилася величина фактичних витрат на оплату праці фактичні витрати на оплату праці будуть знаходитися на знайдених інтервалах у певний період часу.3.5 Аудиторський висновок за підсумками процедур аудиту і аналізуЗа результатами аудиторської перевірки був складений аудиторський висновок та аудиторський звіт (Додатки 25, 26).Законом України "Про аудиторську діяльність" [9] аудиторський висновок визначався як "офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), містив в собі висновок стосовно достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності" [24].Аудитор складав аудиторський висновок про фінансову звітність регламентується Міжнародним стандартом аудиту №700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність". [16]Результатом огляду та оцінювання висновків є визначення думки аудитора про те, чи складені фінансові звіти згідно прийнятої концептуальної основи фінансової звітності, чи за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО), чи за національними стандартами або практичним досвідом.Аудиторський висновок містить чітко сформульовану думку щодо фінансових звітів у цілому, та окремих його елементів.Таким чином, аудитором проаналізовано ті статті фінансової звітності підприємства, які суттєво пов'язані між собою та впливають на інформацію, про яку він надав свій висновок.Аудиторський висновок складався за результатами перевірки, які зафіксовані в робочих документах аудитора За результатами проведеного аудиту аудитором надано звіт керівництву ДП “Кривбасшахтозакриття”" (додаток 26).У письмовій інформації аудитора наведено свідчення щодо недоліків в облікових записах, бухгалтерському обліку і системі внутрішнього контролю, які могли б призвести до суттєвих помилок у бухгалтерській звітності. .Аудитором самостійно розроблено форму надання письмової інформації. У даній інформації аудитора містяться в обов'язковому порядку такі свідчення:реквізити аудитора;реквізити економічного суб'єкта;вказівка на період часу, до якого відноситься документація суб'єкта, дата підписання письмової інформації аудитора;виявлені в ході аудиту суттєві порушення;результати перевірки організації і ведення бухгалтерського обліку, складання звітності і функціонування СВК економічного суб'єкта.У письмовій інформації аудитора в обов'язковому порядку вказано, які із зауважень є суттєвими, які - ні, чи впливають або не впливають перераховані зауваження та недоліки на висновки, зроблені аудитором. (див. додатки 11-23).За результатами аудиторської перевірки операцій з розрахунків з персоналом на “Кривбасшахтозакриття”за 2007 рік можна надати позитивний висновок, оскільки аудитор отримав усю інформацію і пояснення стосовно розрахунків з персоналом. Аудитор керувався законодавством України в сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, який прийнятий в Україні, а також національними нормативами аудиту з урахуванням міжнародних норм і стандартів.ВисновкиНа основі вище викладеного можна зробити наступні висновки:Вивчено основні моменти і питання даної теми. Ознайомилась із загальною характеристикою ДП “Кривбасшахтозакриття”, а саме, що підприємство було створене у серпні 2004 року і є не акціонерним товариством, тому розрахунки ведуться тільки з оплати праці, з видачі, повернення не використаних сум, нарахування відпускних, лікарняних, утримання аліментів та утримання за ініціативою підприємства, а також, що підприємство при розрахунку заробітної плати застосовує погодинну систему оплати праці, а при видачі сум підзвіт керується законодавством.На ДП “Кривбасшахтозакриття" ведеться автоматизована організація розрахунків з персоналом.Дослідивши основну законодавчо-нормативну базу обліку, аудиту та економічного аналізу розрахунків з персоналом, можна зробити висновок, що дотримання підприємства загальноприйнятих та законодавчих актів, сприяє підвищенню ефективності його діяльності і скороченню обсягу помилок і порушень.Проаналізувавши організацію обліку, аудиту та економічного аналізу розрахунків з персоналом, зробимо висновок, що явних розбіжностей у відображенні та перевірці розрахунків з персоналом в зарубіжній практиці та української практиці не існує.Відповідно меті обліку розрахунків з персоналом на ДП “Кривбасшахтозакриття" сформовані знання щодо сутності, оцінки, класифікації, методології обліку розрахунків з персоналом, а також визначені основні джерела інформації для здійснення обліку розрахунків з персоналом: фінансові результати базового підприємства, первині документи, облікові регістри на підставі цих первиних документів.Проаналізувавши основні техніко-економічні показники його діяльності за період з 2004-2007 роки (див. дод. Ж), можна зробити висновок, що економічно вдалими роками підприємства був 2004-2005 роки, оскільки підприємство має збиток у розмірі 588 грн., 588 грн., відповідно 2006-2007 роки були більш збитковими це пояснюється тим, що підприємство на стадії розвитку.ДП “Кривбасшахтозакриття" має бухгалтерську службу яка складається з шести чоловік кожен з яких виконує відповідні обов’язки, які відображені в посадових інструкціях (див. дод.28, 29), також на базовому підприємстві створена служба охорони праці, що підпорядковується заступнику директора, він вирішує задачі забезпечення безпеки споруджень, устаткувань, будинків, забезпечення працюючими засобами індивідуального та колективного захисту, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці та вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих.В результаті аудиторської перевірки розрахунки з персоналом на підприємстві проведена одним аудитором на протязі одного місяця на підставі укладеного договору (див. дод.5). В уьому документі аудитором і підприємством погоджено умови проведення аудиту, вартість робіт, мету і термін перевірки. За результатами дослідження СВК можна сказати, що на базовому підприємстві достатній рівень кваліфікованих працівників, а також практичний досвід роботи, не відбувалося змін і у складі керівництва, що свідчить про стабільність стосунків, чітко розподілені обов’язки, крадіжок та зловживань не виявлено, це є позитивною стороною у роботі підприємства, також можна зробити висновок, що на ДП “Кривбасшахтозакриття" СВК є ефективною, величина ризику невиявлення помилок менше 50% (8%) (див. дод.6) - це свідчить про те, що аудитору доцільно проводити перевірку на даному підприємстві.Аудитором визначено, що фінансову звітність підготовлено на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно та повно подано фінансову інформацію про підприємство станом на 01 січня 2008 року згідно з нормативними вимогами щодо бухгалтерського обліку та звітності в Україні.Після проведення аудиторської перевірки розрахунків з персоналом аудитор дійшов до позитивного висновку тому, що при перевірці документів на які покладався аудитор суттєвих помилок не виявлено. Аудитор проаналізував й оцінив висновки, одержані на підставі аудиторських доказів для підготовки аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність.За результатами аудиторської перевірки операцій з розрахунків з персоналом на “Кривбасшахтозакриття” за 2007 рік аудитор надав позитивний висновок, оскільки аудитор отримав усю інформацію і пояснення стосовно розрахунків з персоналом. Аудитор керувався законодавством України в сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, який прийнятий в Україні, а також національними нормативами аудиту з урахуванням міжнародних норм і стандартів.За проведеним аналізом розрахунків з персоналом можна зробити висновок, що коефіцієнти приймання і звільнення робітників у 2007 році порівняно з 2004 роком не змінились і склали відповідно 0,03 та 0,07 пунктів. При цьому коефіцієнт плинності кадрів зменшився на 16,7%, а коефіцієнт постійності кадрів збільшився на 1,1% у 2007 році в порівнянні з 2004 роком. Спостерігається тенденція до збільшення плинності кадрів, що негативно вплине на ефективність господарської діяльності підприємства. а також проаналізовано структуру і динаміку видачі, повернення не використаних підзвітних сум, утримання аліментів та нарахування відпускних за 2007 рік, що найбільша частка припадає видачі підзвітних сумОтже, можна зробити висновок, якщо підприємство розширить свою діяльність, збільшить виробничі потужності, створить нові робочі місця, то необхідно буде визначити додаткову потребу в трудових ресурсах та категоріями та професіями, джерела їх залучення.Список використаних джерел1. Закон України “Про оплату праці" №108/95 від 24.03.1995 р. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2006 №44, с.452. Закон України “Про відпустки" №505/96 від 15.03.11 1996 р. ВВР 2006 №45, с.473. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" № 996 - XIV від 16.07.99 р. ВВР 2006 №45, с.10.4. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням ". №11/98 від 11.01.2001 р-ВВР 2006 №45, с.485. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” №17/98 від 22.02.2001 р. ВВР 2006 №45, с.47.6. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” №16/98 від 03.04.2003 р. ВВР 2006 №45, с.477. Закон України “Про загальнодержавне пенсійне страхування" №18/98 від 04.05.2001 р. ВВР 2006 №45, с.478. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” № 889 -IV від 22.05.03 р. ВВР 2006 №45, с.48.9. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125-ХІІ із змінами і доповненнями, внесеними законами № 81/95 від 14 березня 1995 р. ВВР 2006 №45, с.15210. Закон України “Про колективні договори і угоди" №3356 від 01.07.93р. ВВР 2006 №45, с.8511. Закон України “Про охорону праці" №2694 від 14.10,92р. ВВР 2006 №45, с.9512. Закон України “Про господарські товариства” №56 від 29,11, 2001. ВВР 2006 №45, с.2513. Закон України “Про акціонерні товариства” №65 від 30,11, 2001. ВВР 2006 №45, с.2314. Наказ Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу” №277. від 27.10.2001 р. ВВР 2006 №45, с.4315. Постанова про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати. №100 від 08.02.1995 р. ВВР 2006 №45, с.4216. Постанова Кабінету Міністрів України “Про види заробітку, які підлягають обліку при утримані аліментів із змінами та доповненнями № 769 від 27,09,95 ВВР 2006 №45, с.10217. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", № 318. від 31.12.99 р. ". ВВР 2006 №45, с.7518. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", №601 від 28.10.2003 р. ВВР 2006 №45, ст.36.19. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордоном” №59 від 13.03.98. ВВР 2006 №45, с.3420. Кодекс законів Про працю зі змінами та доповненнями ЗУ №1356 від 24,12,99р. ВВР 2006 №45, с.6521. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Доходи" №290 від 29,11, 1999. ВВР 2006 №45, с.5622. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування №291 від 30,11, 1999. ВВР 2006 №45, с.3223. Наказ держкомстатистики України “Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати" №5 від 21.06.2002 р. ВВР 2006 №45, с.45.24. Міжнародний стандарт аудиту 300 "Планування" //: www.iasb,org25. Міжнародний стандарт аудиту 320 "Суттєвість в аудиті". //: www.iasb,org26. Міжнародний стандарт аудиту 400 "Оцінка ризику та внутрішнього контролю" //: www.iasb,org27. Міжнародний стандарт аудиту 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність" //: www.iasb,org.28. Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навчальний посібник-Київ: ЦУЛ, 2003. - 288с.29. Богиня Д.П. Основи економіки праці: Навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К.: Знання - Прес, 2002. - 313 с.30. Бутинець Ф.Ф. "Бухгалтерський фінансовий облік" Житомир ПП "Рута" 2001 рік.31. Бутинець Ф.Ф.,. Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. "Організація бухгалтерського обліку; 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576.32. Давидов Г.М. Аудит: Навч. Посіб. - 3-тє вид., стер. - К.: Т-во "Знання"; КОО, 2002. - 363 с. - (Вища освіта XXI століття).33. Загородній А.Г. Аудит: теорія і практика: 2-ге вид., перероб. Та доповн. - Л.: "Львівська політехніка", 2004. - 453 с.34. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту.: Навчальний посібник. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2005 - 560 с.35. Пилипенко І.І. Аудит. Методика документування: кол. авторів. - К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомітету України. - 2003. - 457 с.36. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. Посіб. - 2-ге вид., випр. І доп. - К.: Знання, 2005. - 662 с. - (Вища освіта XXI століття).37. Сопко В.В., Шило В.П. Організація і методика проведення аудиту: Навчально - практичний посібник. - 2-ге вид., перероб. та доповн. - К.: ВД "Професіонал", 2006. - 576с.38. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. Посібник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 223с39. Цандер Эрнст "Оплата труда на малых и средних предприятиях". - 10-е изд. / Пер. с нем. В.Р. Воронькова; под общей редакцией Р.М. Гринёва. Обнинск: ГЦИПК. - 1995. - 275 с.40. Яковлев Р.А. "Оплата труда на предприятии". - 2-е изд., перераб. и дополн. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. - 344с.41. Яровий О.Д., Гапоненко М.А. Охорона праці на підприємстві. - Київ: "ЛОГОС", 2002. - 386с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019