.

Облік продуктів і готових виробів на виробництві (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1985
Скачать документ

Реферат

на тему:

Облік продуктів і готових виробів на виробництві

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»
готовою вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві,
призначена для продажу і відповідає технічним і якісним
характеристикам, які передбачені договором або іншим
нормативно-правовим актом.

Випущена з виробництва готова продукція здається на склад за
накладними. В бухгалтерії на підставі накладних ведеться накопичувальна
відомість випуску готової продукції, у якій випущена продукція
групується за видами і сортами (номенклатурними номерами) і
відображається за двома оцінками – за обліковою вартістю (плановою
собівартістю або за відпускними цінами без ПДВ) і фактичною
собівартістю. Такий порядок оцінки зумовлений тим, що фактичну
собівартість готової продукції, випущеної протягом місяця з виробництва,
визначають тільки наприкінці місяця після відображення всіх прямих
затрат і розподілу непрямих витрат та складання звітної калькуляції.

Дані відомості випуску готової продукції є підставою для ЇЇ
оприбуткування.

На рахунку 26 “Готова продукція” обліковують наявність та рух
готової продукції, виготовленої підприємством. До готової продукції
належить продукція підприємства, обробка якої закінчена та яка пройшла
випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із
замовниками та відповідає технічним умовам і стандартам.

Випущена із виробництва готова продукція оприбутковується за дебетом
рахунку 26 та обліковується в синтетичному й аналітичному обліку за
фактичною виробничою собівартістю, яка визначається згідно з ПСБО 16
“Витрати”.

Аналітичний облік готової продукції ведеться за обліковими цінами
окремих найменувань (видів) або однорідних груп продукції. Облікові ціни
на готову продукцію підприємство встановлює самостійно.

Обліковими цінами для готової продукції можуть бути фактична
собівартість одиниці найменування (виду) та однорідної групи продукції
або розрахунково-відпускна (планова) ціна одиниці з виділенням в
аналітичному обліку відхилень фактичної виробничої собівартості готової
продукції від вартості її за обліковими цінами.

За кредитом рахунку 26 “Готова продукція” відображаються реалізація та
інше вибуття готової продукції за середньозваженою фактичною виробничою
собівартістю. При списанні з кредиту рахунку 26 готової продукції за
обліковими розрахунково-відпускними (плановими) цінами списуються також
відповідні суми відхилень фактичної виробничої собівартості готової
продукції від вартості її за обліковими цінами.

Якщо готова продукція обліковується за розрахунково-відпускними
(плановими) цінами, то за Інструкцією сума відхилень фактичної
виробничої собівартості готової продукції від вартості її за обліковими
цінами (далі – відхилення) визначається як добуток рівня (відсотка)
відхилень і вартості відпущеної зі складу готової продукції за
обліковими цінами.

Рівень (відсоток) відхилень визначається діленням суми відхилень на
початок місяця і суми відхилень на продукцію, що надійшла на склад із
виробництва за звітний місяць, на суму вартості залишку готової
продукції за обліковими цінами на початок місяця та вартості
оприбуткованої за звітний місяць з виробництва на склад готової
продукції за обліковими цінами.        Сума відхилень фактичної
виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими
цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається за
кредитом рахунку 26 “Готова продукція” і дебетом рахунків, на яких
відображено вибуття готової продукції.

В тому разі, коли аналітичний облік готової продукції ведеться за
встановленими підприємством обліковими розрахунково-відпускними
(плановими) цінами, в синтетичному обліку готової продукції
відображається фактична її виробнича собівартість, а в аналітичному
обліку – облікова її вартість і відхилення фактичної собівартості
продукції від вартості її за обліковими цінами. В сумі вони складають
фактичну виробничу собівартість готової продукції.

Сума відхилень фактичної собівартості реалізованої продукції від
вартості продукції за обліковими цінами, за якими готова продукція
списується із підзвіту матеріально відповідальної особи при
відвантаженні (відпуску) продукції покупцям, списується з кредиту
рахунку 26 “Готова продукція”, аналітичний рахунок відхилень на дебет
рахунку 901 ”Собівартість реалізованої готової продукції” на підставі
розрахунку за середнім відсотком відхилень.

Синтетичний облік випущеної з виробництва готової продукції (робіт,
послуг) ведеться згідно з Інструкцією за фактичною виробничою
собівартістю. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)
визначається також за фактичною її виробничою собівартістю. Відповідно
повинен бути організований і аналітичний облік випущеної підприємством
готової продукції. В сучасних умовах можливі три варіанти організації
аналітичного обліку продукції підприємства:

окремі види або групи однорідної продукції обліковуються за фактичною
виробничою собівартістю, визначеною за станом на кінець звітного
місяця;

рух окремих видів (груп) продукції протягом місяця обліковують за
фактичною виробничою собівартістю на початок місяця;  

облік готової продукції ведеться за обліковими розрахунково-відпускними
(плановими) цінами із застосуванням відхилень фактичної виробничої
собівартості готової продукції від вартості її за
обліковими  цінами.           

Для аналітичного обліку названих вище відхилень до рахунку 26 “Готова
продукція” треба відкрити окремий загальний аналітичний рахунок
“Відхилення виробничої собівартості продукції від облікової її
вартості”. При необхідності більш точного визначення собівартості
продукції аналітичні рахунки відхилень можуть бути відкриті в розрізі
окремих видів (груп) готової продукції.       

Аналітичний кількісно-сумовий облік та складський кількісний облік
готової продукції в цьому разі ведеться за обліковими
розрахунково-відпускними (плановими) цінами.  

З метою визначення фактичної виробничої собівартості реалізованої
готової продукції на субрахунку 901 “Собівартість реалізованої готової
продукції” списану на цей субрахунок суму реалізованої продукції за
обліковими розрахунково-відпускними цінами необхідно скоригувати до
фактичної виробничої собівартості. Для цього за спеціальним розрахунком
необхідно визначити суму відхилень, яка припадає на відвантажену
(відпущену) покупцям готову продукцію.  

Враховуючи специфіку роботи підприємства, слід застосовувати такий
спосіб аналітичного обліку готової продукції, який для даного
підприємства найбільше підходить. При значній кількості видів (груп)
готової продукції найбільш доцільним і раціональним є облік продукції
за розрахунково-відпускними (плановими) цінами з окремим аналітичним
обліком відхилень фактичної собівартості готової продукції від її
облікової вартості.                   

Підприємства можуть застосовувати також інші методи оцінки готової
продукції, передбачені ПСБО 9 “Запаси” (методи ФІФО, ЛІФО, нормативних
затрат), але способи їх застосування Інструкцією не розкриваються.

Синтетичний облік наявності і руху готової продукції за фактичною
собівартістю ведеться на активному рахунку 26 «Готова продукція».
Оприбуткування випущеної з виробництва продукції відображається по
дебету рахунка 26 «Готова продукція» і кредиту рахунка 23 «Виробництво»

Виконані і здані за актами замовникам роботи списуються з
кредита рахунка 23 «Виробництво» на дебет рахунка 903 «Собівартість
реалізованих робіт і послуг».

Підприємства реалізують свою продукцію покупцям на підставі
укладених договорів (угод). Відпуск готової продукції покупцям
оформляється накладною на відпуск товарно-матеріальних цінностей (ф. №
М-20), яка є підставою для списання готової продукції
підприємством-виробником. що здійснило її відпуск, для оприбуткування
її підприємством-одержувачем та для дозволу на вивезення її з території
підприємства-постачальника.

У накладній зазначаються назва, номенклатурний номер, одиниця
виміру, кількість, ціна кожного виду і сорту продукції, що
відпускається. За потреби (при значній кількості назв, видів готової
продукції, що відпускається) накладна за формою № 20 складається як
обов’язковий додаток до товарно-транспортної накладної (ф. № І-ТН або
№ І-ТР спирт). Якщо дані про готову продукцію, яка відпускається і
вивозиться автотранспортом на сторону, вміщуються у
товарно-транспортній накладній, то накладна за формою № М-20 не
складається.

Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість»
постачальник (продавець) повинен надати підприємству-покупцю податкову
накладну, форма І порядок заповнення якої затверджені наказом ДПА
України. В податковій накладній, крім інших реквізитів, вказуються ціна,
ставка і сума ПДВ, загальна сума, що підлягає сплаті постачальнику. У
разі звільнення від оподаткування готової продукції згідно зі ст. 5
Закону в податковій накладній

зазначається «Звільнено від ПДВ» з посиланням на відповідний пункт ст. 5
Закону. Податкова накладна виписується в двох примірниках, оригінал якої
надається покупцеві (одержувачу готової продукції), а копія зберігається
у підприємства (продавця) як звітний і розрахунковий податковий
документ.

Податкова накладна надає право покупцю, зареєстрованому як
платник ПДВ, на включення до податкового кредиту (з віднесенням на
дебет рахунка 641 «Розрахунки за податками») витрат по сплаті ПДВ
постачальнику (продавцю) при придбанні матеріальних цінностей (робіт,
послуг). Якщо покупець не є платником податку, то податкова накладна
йому не надається.

Для проведення розрахунків з покупцем постачальник виписує
рахунок-фактуру та інші розрахунково-платіжні документи, що
підтверджують факт передачі (відпуску) матеріальних цінностей і їх
оплату з зазначенням суми ПДВ.

Постачальник може включити до рахунка-фактури покупця, крім
вартості відвантаженої продукції, вартість тари, відвантаженої з
продукцією (якщо вона не включена у відпускну вартість продукції і
оплачується понад її відпускну вартість), а також транспортні витрати.

Аналітичний облік відвантаження і реалізації продукції, а також
розрахунків з покупцями і замовниками підприємства ведуть у відомості №
16 відвантаження, відпуску і реалізації продукції. Записи в цій
відомості (як і в журналі – ордері № 6) здійснюють в лінійному
(позиційному) порядку, що дає можливість бачити, за яким розрахунковим
документом, яка сума підлягає до сплати покупцем (замовником), а
також робиться відмітка про оплату. При

спрощеній формі облік відвантаження і реалізації продукції ведуть у
відомості ф. № В-6.

Законодавством для обліку реалізації встановлено метод
нарахування.

При методі нарахування датою реалізації вважається дата
передачі права власності на продукцію (роботи, послуги) згідно з
базисними умовами поставки, визначеними сторонами, незалежно від
строку здійснення платежів. У цьому разі датою реалізації вважається
дата відвантаження готової продукції покупцям (а для робіт, послуг –
дата оформлення документів, які засвідчують їх виконання).

Відповідно до національного Плану рахунків на відпускну
вартість відвантаженої (реалізованої) покупцям готової продукції в
бухгалтерському обліку підприємства робиться запис по дебету рахунка 36
«Розрахунки з покупцями і замовниками» і кредиту рахунка 701 «Доход
від реалізації готової продукції».

Одночасно робиться запис на списання виробничої
собівартості реалізованої продукції:

Д-т рах. 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

К-т рах. 26 «Готова продукція».

Сума податкового зобов’язання по ПДВ, визначена за
встановленою ставкою до суми доходу від реалізації готової продукції,
відображається записом по дебету рахунка 701 «Доход від реалізації
готової продукції» в кореспонденції з кредитом рахунка 641 «Розрахунки
за податками».

Якщо на рахунок підприємства надходять кошти від покупців у
порядку попередньої оплати за продукцію, що підлягає відвантаженню, то
в бухгалтерському обліку роблять запис:

Д-т рах. ЗІ «Рахунки в банках»

К-т рах. 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Одночасно одержана плата зараховується в доход від реалізації
звітного періоду записом:

Д-т рах. 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

К-т рах. 701 «Доход від реалізації готової продукції».

При реалізації продукції в порядку попередньої оплати у
підприємства виникає зобов’язання перед бюджетом по сплаті ПДВ, сума
якого обчислюється за встановленою ставкою до суми доходу від
реалізації і в бухгалтерському обліку відображається записом:

Д-т рах. 643 «Податкові зобов’язання»

К-т рах. 641 «Розрахунки за податками».

Відвантажена (реалізована) покупцям попередньо оплачена готова
продукція за виробничою собівартістю списується з балансу записом:

Д-т рах. 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

К-т рах. 26 «Готова продукція».

Після відвантаження покупцям попередньо оплаченої готової
продукції на суму податкового зобов’язання роблять запис:

Д-т рах. 701 «Доход від реалізації готової продукції»

К-т рах. 643 «Податкові зобов’язання».

Витрати, пов’язані з реалізацією готової продукції, які
здійснюються за рахунок підприємства-постачальника, відображають на
рахунку 9^3 «Витрати на збут». До складу витрат на збут належать:

– витрати на тару й упаковку на складах готової продукції, якщо вони
не передбачені технологічним процесом виробництва і не входять до
виробничої собівартості продукції. Витрати на тару належать до складу
витрат на збут у тому разі, якщо затарення й упаковка здійснюється після
її здачі на склад;

– витрати на відшкодування складських,
навантажувально-розвантажувальних, перевалочних, страхових витрат
постачальника, які не включаються до ціни продукції згідно з умовами
поставки, передбаченими угодою сторін;

– витрати на оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових і
посередницьких організацій (включаючи комісійну винагороду);

– витрати на оплату експортного (вивізного) мита і митних зборів;

– витрати на проведення реклами і передпродажну підготовку товарів
(поширення цілеспрямованої інформації про переваги конкретної
продукції, створення популярності і попиту на цю продукцію для
оперативнішого просунення її на ринку) та ін.

У міру здійснення зазначених витрат у бухгалтерському обліку
роблять запис по дебету рахунка 93 «Витрати на збут» у кореспонденції з
кредитом рахунків:

20 «Виробничі запаси» (на вартість тари і тарних матеріалів,
використаних для упаковки і затарення готової продукції);

23 «Виробництво», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами» (на вартість послуг власного
автотранспорту та сторонніх організацій при перевезенні відвантаженої
продукції, навантажувально-розвантажувальні та інші роботи);

66 «Розрахунки з оплати праці», 65 «Розрахунки за страхуванням»
(на суму заробітної плати, нарахованої працівникам за роботи по
упаковці, затаренню та відвантаженню готової продукції покупцям;
нараховані збори на соціальне та пенсійне страхування) та ін.

Наприкінці звітного періоду витрати, відображені на дебеті
рахунка 93 -«Витрати на збут», списуються з кредиту цього рахунка на
дебет рахунка 79 «Фінансові результати», субрахунок 791 «Результат
основної діяльності». Отже, на кредиті рахунка 70 «Доходи від
реалізації» (субрахунки 701 «Доход від реалізації готової продукції»,
703 «Доход від реалізації робіт і послуг») відображають суму доходів,
одержаних підприємством від реалізації готової

продукції, виконаних робіт і послуг, а на дебеті — нараховану суму ПДВ,
що підлягає перерахуванню до бюджету. Шляхом порівняння кредитового і
дебетового оборотів рахунка 70 «Доходи від реалізації» підприємство
визначає

чистий доход від реалізації продукції (робіт, послуг), який списується
на фінансові результати проводкою:

Д-т рах. 70 «Доходи від реалізації» (відповідний субрахунок)

К-т рах. 79 «Фінансові результати», субрахунок 791 «Результат основної
діяльності».

Наприкінці звітного періоду на дебет рахунка 79 «Фінансові
результати», субрахунок 791 «Результат основної діяльності» списують:

— собівартість реалізованої продукції, робіт послуг (з кредита
рахунка 90 «Собівартість реалізації» (відповідний субрахунок);

— витрати, пов’язані з реалізацією (з кредита рахунка 93 «Витрати
на збут»);

— адміністративні витрати (з кредита рахунка 92 «Адміністративні
витрати»);

— інші витрати операційної діяльності (з кредита рахунка 94 «Інші
витрати операційної діяльності»), а також суму податку на прибуток від
основної діяльності, нараховану за даними бухгалтерського обліку (з
кредита рахунка

98 «Податки на прибуток»).

За даними рахунка 79 «Фінансові результати» визначають
фінансовий результат (прибуток, збиток) від основної діяльності, який
відображають записами:

а) на суму одержаного прибутку:

Д-т рах. 79 «Фінансові результати»

К-т рах. 441 «Прибуток нерозподілений»;

б) на суму збитку:

Д-т рах. 442 «Непокриті збитки»

К-т рах. 79 «Фінансові результати».

Дані рахунка 79 «Фінансові результати» використовують для складання
Звіту про фінансові результати.

PAGE

PAGE 10

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020