бухоблік

Курсова робота

Облік основних засобів. Економічна сутність та шляхи удосконалення
обліку.

TOC \o «1-3» \h \z \u HYPERLINK \l «_Toc24532468» ВСТУП PAGEREF
_Toc24532468 \h 2

HYPERLINK \l «_Toc24532469» 1. Економічна сутність основних засобів.
PAGEREF _Toc24532469 \h 4

HYPERLINK \l «_Toc24532470» 2. Облік основних засобів PAGEREF
_Toc24532470 \h 7

HYPERLINK \l «_Toc24532471» 2.1. Визнання та оцінка основних засобів
PAGEREF _Toc24532471 \h 7

HYPERLINK \l «_Toc24532472» 2.2. Облік придбання основних засобів
PAGEREF _Toc24532472 \h 11

HYPERLINK \l «_Toc24532473» 2.3. Облік амортизації основних засобів
PAGEREF _Toc24532473 \h 13

HYPERLINK \l «_Toc24532474» 2.4. Облік вибуття основних засобів
PAGEREF _Toc24532474 \h 17

HYPERLINK \l «_Toc24532475» 3. Шляхи вдосконалення обліку основних
засобів. PAGEREF _Toc24532475 \h 19

HYPERLINK \l «_Toc24532476» ВИСНОВКИ PAGEREF _Toc24532476 \h 21

HYPERLINK \l «_Toc24532477» Список використаної літератури PAGEREF
_Toc24532477 \h 23

HYPERLINK \l «_Toc24532478» Додатки PAGEREF _Toc24532478 \h 24

ВСТУП

В даний час усі підприємства незалежно від їхнього виду, форм власності
і підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських
операцій відповідно до чинного законодавства.

Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не
тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів, але і за рахунок основних фондів.

Невід’ємною частиною господарських засобів підприємства є основні
засоби. Відмінною рисою основних засобів є їхнє багатократне
використання в процесі виробництва, зберігання початкового зовнішнього
вигляду протягом тривалого періоду. Під впливом виробничого процесу і
зовнішнього середовища вони зношуються поступово і переносять свою
початкову вартість на витрати виробництва протягом нормативного терміна
служби шляхом нарахування зносу (амортизації) по встановлених нормах.

Вартість виробничих потужностей адекватна функціональній (виробничій)
корисності предметів протягом усього терміна їхньої експлуатації (тобто
періоду, протягом якого майно, що відноситься до основних засобів,
здатне виконувати функції, що приносять прибуток його власнику). Основні
засоби беруть участь у процесі виробництва тривалий період (протягом
багатьох виробничих циклів), зберігаючи початкову форму і властивості,
але поступово зношуються і переносять свою вартість на виготовлений
продукт.

Відповідно до принципів бухгалтерського обліку вартість виробничих
потужностей повинна рівномірно розподілятися протягом гаданого терміна
їхньої експлуатації шляхом розподілу (списання) на звітні періоди,
протягом котрих ці потужності будуть мати продуктивну корисність
(спроможність). Цей процес називається амортизацією основних засобів.

Активи – це майбутні економічні вигоди, які можливі до одержання в
результаті минулих операцій або угод по придбанню майна. Майбутні
економічні вигоди пов’язані зі спроможністю активів приносити прибуток
підприємству при його обміні на що-небудь ще, що подає цінність для
підприємства; шляхом його використання у виробництві чого-небудь цінного
для підприємства або шляхом застосування для погашення зобов’язань.
Майбутні економічні вигоди від активів звичайно приймають форму притоку
чистої готівки на підприємство. Для того щоб бути активом, будь-який
ресурс, крім готівки, повинний володіти трьома важливими
характеристиками:

Ресурс повинний окремо або в сполученні з іншими ресурсами забезпечувати
прямо або побічно майбутній притік грошових засобів.

2. Підприємство повинно мати можливість отримувати прибуток і
контролювати доступ до нього інших зацікавлених осіб. зацікавлених
осіб.

3. Операція або інша угода, що дає підприємству право на прибуток або
контроль над ним, повинна бути завершена. угода, що дає підприємству
право на прибуток або контроль над ній, повинна бути завершена.

Оцінка вартості активів за останній час широко обговорюється. Не було
вирішене питання про те, яким методом краще оцінювати вартість активі:
на основі минулих витрат або на основі ринкової вартості. Експерти і
спеціалісти в області здійснювали тиск на користь переходу на облік
ринкової вартості. Банки ж продовжують застосовувати метод оцінки по
минулих витратах, що відбиває неторговий характер більшості видів їхньої
діяльності.

1. Економічна сутність основних засобів.

Для діяльності підприємствам необхідні основні засоби, які багато разів
беруть участь у виробничому процесі, частинами переносять свою вартість
на продукт, що створюється, не змінюючи при цьому своєї
речовинної-натуральної форми.

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік).

Об’єкт основних засобів — закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і
приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що
призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений
комплекс конструктивно з’єднаних предметів одного або різного
призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування,
приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет
може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі
комплексу, а не самостійно.

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний
строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може
визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.

Первісне формування основних фондів на знову створюваних підприємствах
відбувається за рахунок основних засобів, що є частиною статутного
фонду. Основні засоби — це кошти, інвестовані в основні фонди
виробничого і невиробничого призначення.

По натурально-речовинній ознаці основні фонди підрозділяються на :
будинки, спорудження, передатні пристрої, машини й устаткування,
транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар,
робоча і продуктивна худоба і т.д.

Основні виробничі фонди підприємств здійснюють господарський кругообіг,
що складається з наступних стадій: знос, амортизація, нагромадження
коштів для повного відновлення основних фондів, їхня заміна шляхом
капітальних вкладень.

Всі об’єкти основних фондів (ОФ) піддані фізичному і моральному зносу,
тобто під впливом різних факторів утрачають свої властивості, робляться
непридатним і не можуть далі виконувати свої функції. Фізичний знос може
бути частково відшкодований за рахунок ремонту, реконструкції і
модернізації. Моральний знос виявляється в тому, що основні фонди по
усіх своїх характеристиках поступаються новітнім зразкам. Тому
періодично виникає необхідність заміни основних фондів, особливо їхньої
активної частини. При цьому в сучасній економіці головним фактором, що
визначає необхідність заміни є моральний знос.

Методи оцінки основних фондів залежать від джерел їхнього надходження на
підприємство. Так, первісна вартість основних фондів, що надійшли за
рахунок капітальних вкладень підприємства включає фактичні витрати на
їхнє спорудження чи придбання, витрати на доставку й установку, а також
суму ПДВ. Основні засоби, що надійшли від засновників АТ у рахунок їхніх
внесків у статутний капітал, оцінюються по вартості, обумовленої угодою
сторін. Якщо основні засоби, що були в експлуатації, отримані безоплатно
від інших підприємств чи як субсидію урядових органів, то вони
оцінюються по залишковій вартості.

У момент придбання основних фондів і прийняття їх на баланс підприємства
величина основних фондів кількісно збігається з вартістю основних
фондів. Надалі, у міру участі основних фондів у виробничому процесі їхня
вартість роздвоюється: одна її частина, рівна зносу, переноситься на
готову продукцію, інша — виражає залишкову вартість діючих основних
фондів.

Зношена частина вартості основних фондів, перенесена на готову
продукцію, у міру реалізації останньої поступово накопичується в
грошовій формі в спеціальному амортизаційному фонді. Даний фонд
формується за допомогою щомісячних амортизаційних відрахувань і
використовується для простого і частково — розширеного відтворення
основних фондів. Напрямок амортизації на розширене відтворення основних
фондів обумовлено специфікою її нарахування і витрати: нараховується
вона протягом усього нормативного терміну служби основних фондів, а
необхідність у її витраті настає лише після фактичного їхнього вибуття.
Тому до моменту заміни вибулих з експлуатації основних фондів нарахована
амортизація є тимчасово вільною і може використовуватися як додаткове
джерело розширеного відтворення. Крім того, використанню амортизації на
розширене відтворення сприяє науково-технічний прогрес, у результаті
якого деякі види основних фондів можуть здешевлюватися, у дію вводяться
більш досконалі і більш продуктивні машини й устаткування.

2. Облік основних засобів

2.1. Визнання та оцінка основних засобів

Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку спричинив зміни в
обліку необоротних активів підприємства. Зокрема, значні зміни сталися в
обліку основних засобів у зв’язку з набранням чинності П(С)БО 7 «Основні
засоби», яке затверджене наказом Мінфіну України №92 від 27.04.2000 р.,
зареєстроване Мінюстом України 18.05.2000 р. за №288/4509 та набрало
чинності з 1 липня 2000 року. З введенням у дію цього стандарту додалося
роботи постійно діючим інвентаризаційним комісіям, оскільки на них
покладаються обов’язки зі встановлення вартісних ознак предметів, що
входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (п. 5
П(С)БО 7).

Підприємства повинні: вибрати один із п’яти методів нарахування
амортизації, викладених у п. 26 П(С)БО 7, плюс метод, який
використовувався до введення в дію сьомого стандарту; в разі
необхідності — провести переоцінку окремих об’єктів основних засобів,
якщо їх залишкова вартість значно (більш як на 10 відсотків)
відрізняється від справедливої вартості на дату балансу (див. пункти 16
— 21 П(С)БО 7).

Окремою «подією» для підприємства є визначення строку корисного
використання (експлуатації) основних засобів (див. пункти 23 — 25 П(С)БО
7). У бухгалтерській пресі з’явилися різні міркування щодо того, хто
(бухгалтер, інженер-експлуатаційник, керівник підприємства) повинен
визначати такі строки. На мою думку, така робота (за умови фахового (а
отже, ефективного) підходу до використання основних фондів) не до снаги
спеціалісту якогось певного профілю.

Для здійснення таких розрахунків потрібні знання не тільки економічних
процесів на підприємстві. Треба досконало знати технічні характеристики
об’єкта амортизації і специфіку технологічних процесів, в яких задіяні
ті чи інші об’єкти основних засобів, потрібен постійний маркетинг ринку
продажів щодо нових розробок машин і устаткування з подібними
характеристиками. І врешті-решт — потрібні неабиякі знання вищої
математики! Таких вундеркіндів серед українського люду (а не те що на
якомусь конкретному підприємстві) замало для того, щоб одноособово
виконати колосальні обсяги робіт, які на нас звалилися з волі надто
старанних, надприродно завзятих і надміру запобігливих «реформаторів».

Такими розрахунками повинна займатися група різнобічних спеціалістів. А
у всі часи такі обов’язки покладалися саме на постійно діючу
інвентаризаційну комісію. Втім — можете назвати її інакше!

Щоб усе це здійснити, необхідні ще й ґрунтовні знання нових і вже чинних
нормативних документів. Деякі, на нашу думку, визначальні моменти
наводимо в рамках цього розділу. А багато чого вам доведеться знаходити
самотужки у відповідних документах, на які ми будемо посилатися.

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік).

Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на балансовому рахунку —
10 «Основні засоби». Згідно з П(С)БО 7, усі основні фонди підприємства
для цілей бухгалтерського обліку класифікуються за такими групами:

1. Основні засоби

1.1. Земельні ділянки.

1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель.

1.3. Будинки, споруди та передавальні пристрої.

1.4. Машини та обладнання.

1.5. Транспортні засоби.

1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

1.7. Робоча і продуктивна худоба.

1.8. Багаторічні насадження.

1.9. Інші основні засоби.

2. Інші необоротні матеріальні активи

2.1. Бібліотечні фонди.

2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.

2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди.

2.4. Природні ресурси.

2.5. Інвентарна тара.

2.6. Предмети прокату.

2.7. Інші необоротні матеріальні активи.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства
за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об’єкт
основних засобів.

Об’єкт основних засобів — закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і
приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що
призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений
комплекс конструктивно з’єднаних предметів одного або різного
призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування,
приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет
може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі
комплексу, а не самостійно.

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний
строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може
визнаватися в бухгалтерському обліку окремим об’єктом основних засобів.

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх
справедливій вартості на дату отримання.

Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу
підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками)
підприємства їх справедлива вартість.

Під час інвентаризації основних засобів перевіряють правильність:
включення до складу основних засобів; нарахування амортизації;
проведеної переоцінки (індексації). При цьому за першу половину 2000
року перевірка амортвідрахувань та переоцінки здійснюється за
нормативними документами, які діяли на той час. Правильність віднесення
цінностей до основних фондів контролюється з урахуванням вимог нового
законодавства.

Спочатку комісія перевіряє дані бухгалтерського обліку про наявність
основних фондів, знайомиться із записами про рух та технічний стан
окремих об’єктів в інвентарних картках або інших документах. Перевіряє
наявність документів, що характеризують окремі основні засоби (технічні
паспорти, плани будівель по поверхах тощо). Перевіряє наявність
документів на земельні ділянки, водоймища та інші об’єкти природних
ресурсів, що підтверджують право власності підприємства на них.

Після ретельного вивчення облікової інформації члени комісії оглядають
об’єкти в натурі з метою перевірки їх фактичної наявності у визначених
розпорядчими документами керівника підприємства місцях експлуатації та
встановлення їх придатності для подальшого використання за прямим
призначенням. До опису заносять їх повну назву, призначення, інвентарний
і заводський номери, рік випуску (побудови), дату введення в
експлуатацію, балансову (первісну) вартість. У разі встановлення
непридатних для експлуатації основних фондів на них складається акт
ліквідації типової форми ОЗ-3 (затверджена наказом Мінстату від 29.12.95
р. №352) та подаються пропозиції щодо подальшого їх використання в іншій
якості. Такі об’єкти заносять до окремого опису. Об’єкти, які за своїми
економічними характеристиками не належать до основних засобів,
переводяться до складу інших активів (ТМЦ, МНМА або МШП).

2.2. Облік придбання основних засобів

Для обліку витрат, пов’язаних із придбанням або створенням різних видів
основних засобів використовуються відповідні субрахунки рахунку 15
“Капітальні інвестиції”:

субрахунок 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів” призначений
для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами
матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 “Основні засоби”
(крім об’єктів будівництва та основного стада);

субрахунок 153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних
активів” призначений для обліку витрат підприємства на придбання або
виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться
на рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи”;

субрахунок 155 “Формування основного стада” призначений для обліку
витрат на формування основного стада робочої та продуктивної худоби
(крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 “Тварини на вирощуванні та
вигодівлі”)

Збільшення первісно очікуваних економічних вигод може бути досягнута
двома шляхами:

збільшення надходжень грошових коштів внаслідок зростання виробничої
потужності об’єкту;

зменшення витрат, пов’язаних з використанням об’єкту основних засобів.

Бухгалтерські записи для обліку таких витрат такі ж, як і при створенні
і придбанні основних засобів, тобто використовується рахунок 15
“капітальні інвестиції”.

Витрати накопичуються на рахунку 152 і після їх завершення включаються
до первісної вартості об’єкту основних засобів:

Дт 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів ”

Кт 23 “Виробництво”

Кт 20 “Виробничі запаси”

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”,

Кт 65 “Розрахунки по страхуванню”,

Кт 66 “Розрахунки по оплаті праці”.

Дт “Основні засоби”

Кт 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів ”

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об’єкту окремо.

При введенню основного засобу в експлуатацію оформлюється форма № 03-1
«Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»
застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів
окремих об’єктів для обліку введення їх до експлуатації; для оформлення
внутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху (відділу,
дільниці) до іншого, а також для виключення Їх зі складу основних
засобів при передачі іншому підприємству (організації).

При отриманні (купівлі) основних засобів акт складає комісія, яка
призначається розпорядженням (наказом) керівника підприємства. Акт
складається в одному примірнику на кожний окремий об’єкт. Складання
загального акта, яким оформлюється приймання декількох об’єктів основних
засобів, дозволяється лише при обліку господарського інвентаря,
інструментів, обладнання і т.п., якщо ці об’єкти однотипні, мають
однакову вартість та прийняті в одному календарному місяці.

При передачі основних засобів іншому підприємству акт складається у двох
примірниках (для підприємства, яке отримує, і підприємства, яке здає
основні засоби).

При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт також
складається у двох примірниках у тому відділі, який здає основні засоби.

2.3. Облік амортизації основних засобів

У процесі експлуатації основні засоби, зберігаючи свою первинну фізичну
форму, поступово зношуються (фізично, морально), передаючи частками
свою вартість на собівартість заново створеного продукту, ї метою
накопичення коштів для повного відновлення зношених об’єктів вартість
зношуваної частки основних засобів у вигляді амортизаційних відрахувань
включається до затрат виробництва або обігу.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»
амортизацію визначено як систематичний розподіл вартості об’єкта
основних засобів, яка підлягає амортизації, протягом строку його
корисного використання.

Вартість основних засобів, що підлягає амортизації, визначається як
різниця між собівартістю об’єкта і його ліквідаційною вартістю. Під
ліквідаційною вартістю, як відомо, розуміють суму, яку підприємство
очікує одержати від реалізації (ліквідації) об’єкта після закінчення
строку його корисного використання (експлуатації») після вирахування
очікуваних затрат, пов’язаних з реалізацією (ліквідацією) об’єкта.

Об’єктом амортизації є основні засоби, які мають обмежений строк
корисного використання (земля, наприклад, строк корисного використання
якої не обмежений, не підлягає амортизації).

Строком корисної .експлуатації основних засобів е період, протягом якого
підприємство передбачає використовувати відповідний об’єкт, або
кількість одиниць продукції (послуг), які підприємство очікує одержати
від його використання. Строк корисного використання об’єктів основних
засобів визначається самим підприємством.

Для нарахування амортизації підприємства можуть застосовувати як метод
рівномірної, так і прискореної амортизації.

Рівномірна амортизація досягається переважно за допомогою методу
прямолінійного списання. При цьому методі вартість об’єкта основних
засобів списується рівними частками протягом всього періоду його
експлуатації. Перевагою такого методу є простота розрахунку і
рівномірність розподілу суми амортизації між обліковими періодами, що
забезпечує порівнянність собівартості продукції з доходом від
реалізації. Проте при цьому методі не враховується моральний знос, різні
виробничі потужності основних засобів у різні роки їх експлуатації.

При використанні методів прискореної амортизації у перші роки
експлуатації основних засобів списується більша (основна) частина їх
вартості, з щорічним зниженням амортизаційних відрахувань. Доцільність
застосування методів прискореної амортизації пояснюється тим, що
найбільша інтенсивність використання основних засобів приходиться на
перші роки експлуатації їх, коли вони фізично і морально е новими, а
також, тим, що у підприємства накопичуються кошти для заміни об’єкта в
разі швидкого морального старіння та інфляції.

Метод нарахування амортизації визначається підприємством самостійно й
періодично переглядається.

Нарахування амортизації починається з місяця наступного за місяцем, в
якому основні засоби визнані активом, і припиняється, починаючи з
місяця, наступного за місяцем вибуття об’єктів основних засобів з
підприємства. На період переведення основних засобів на консервацію, а
також реконструкції і модернізації нарахування амортизації
призупиняється.

Розрахунок амортизації здійснюється у розробних таблицях ф. 03-14
«Розрахунок амортизації основних засобів» (для промислових підприємств),
ф. 03-15 «Розрахунок амортизації основних засобів» (для будівельних
організацій), ф.03-16 «Розрахунок амортизації по автотранспорту».

Сума нарахованої амортизації по основних засобах включається у витрати
тих ділянок виробництва (обігу), де знаходяться в експлуатації основні
засоби, і в бухгалтерському обліку відображається записом по кредиту
рахунка 131 «Знос основних засобів» у кореспонденції з дебетом рахунків:

23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати» (на суму нарахованої
амортизації об’єктів виробничого призначення);

92 «Адміністративні витрати» (на суму амортизації об’єктів
загальногосподарського призначення);

93 «Витрати за збут» (на суму амортизації об’єктів, якг використовуються
в підрозділах, зайнятих збутом продукції);

949 «Інші витрати операційної діяльності» (на суму амортизації об’єктів
житлово-комунального і соціально-культурного призначення) та ін.

Якщо підприємство для обліку затрат використовує рахунки класу 8
«Витрати за елементами», то на суму нарахованої амортизації роблять
запис по дебету рахунка 83 «Амортизація» в кореспонденції з кредитом
рахунка 131 «Знос основних засобів».

На досліджуваному підприємстві ВАТ „Нива” амортизація нараховується
прямолінійним методом.

За методом рівномірного (прямолінійного) списання вартість об’єкта, що
амортизується, рівномірно списується (розподіляється) протягом строку
його служби. При цьому річна норма та річна сума амортизації залишаються
постійними на весь строк корисної служби об’єкта, накопичена амортизація
збільшується, а балансова вартість об’єкта зменшується.

Приклад

Первісна вартість автомобіля — 10000 грн. Очікуваний строк служби-5
років. Ліквідаційна вартість автомобіля у вигляді матеріалів — 1000 грн.

Отже сума амортизації за рік складе:

або 1800 : 9000 = 20 % щорічно.

Нарахування амортизації за методом прямолінійного списання протягом
п’яти років можна відобразити наступним чином.

Первісна вартість — Ліквідаційна вартість = 10000-1000 =

Строк служби 5

= 1800 грн

Роки Первісна вартість Річна сума амортизації Накопичений знос
Залишкова вартість

1 2 3 4 5=2-4

1 10000 1800 1800 8200

2 10000 1800 3600 6400

3 10000 1800 5400 4600

4 10000 1800 7200 2800

5 10000 1800 9000 1000

Нарахована амортизація відображаєтьься проводкою:

Д 131 «Знос основних засобів»

К 92 «Адміністративні витрати» ( оскільки автомобіль є об’єктом
загальногосподарського призначення).

2.4. Облік вибуття основних засобів

Згідно з чинним законодавством підприємства мають право продавати зайві
основні засоби, безоплатно передавати іншим підприємствам, установам,
організаціям, а також ліквідовувати їх, якщо вони фізично або морально
застаріли і ремонт їх неможливий або економічно недоцільний (а також
внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха).

Вибуття основних засобів з підприємства оформляється Актом на списання
основних засобів (ф. № 03-3), у якому вказується причина вибуття,
первинна вартість об’єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу,
залишкова вартість, витрати, пов’язані з вибуттям (реалізацією,
ліквідацією), а також сума одержаного доходу. На підставі оформлених
актів роблять відповідні записи в бухгалтерському обліку.

При відображенні господарських операцій, пов’язаних з вибуттям основних
засобів, у бухгалтерському обліку підприємств роблять такі записи
(таблиця 1)

Таблиця 1.

Основні бухгалтерські проводки по обліку вибуття основних засобів із
підприємства

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1

2

3

1. Облік операцій по реалізації основних засобів

Списано реалізовані об’єкти за залишковою вартістю

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»

10 «Основні засоби»

Списана сума зносу, нарахованого по цих об’єктах

131 «Знос основних засобів»

Те саме

Зараховано в доход від реалізації необоротних активів суму, яка підлягає
сплаті покупцями (дебіторами) за продані їм основні засоби

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

742 «Доход від реалізації необоротних активів»

Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ, визначену за
встановленою ставкою до суми доходу від реалізації

742 «Доход від реалізації необоротних активів»

641 «Розрахунки за податками»

Відображено витрати, пов’язані з реалізацією об’єктів основних засобів

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»

66 «Розрахунки з оплати праці», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»
та ін.

1

2

3

Зараховано на рахунках підприємства кошти, одержані від покупців за
реалізовані основні засоби

31 «Рахунки в банках»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

2. Облік операцій по ліквідації основних засобів

Списано ліквідовані об’єкти основних засобів за залишковою вартістю

976 «Списання необоротних активів»

10 «Основні засоби»

Списана сума зносу, нарахована по ліквідованих об’єктах основних засобів

131 «Знос основних засобів»

Те саме

Зараховано в доход від звичайної діяльності матеріальні цінності,
одержані від ліквідованих об’єктів і оприбутковані за цінами можливого
використання або реалізації

20 «Виробничі запаси» (відповідні субрахунки)

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

Відображена сума податкового зобов’язання по ПДВ, визначена за
встановленою ставкою до залишкової вартості ліквідованих об’єктів (у
разі ліквідації виробничих основних засобів)

976 «Списання необоротних активів»

641 «Розрахунки за податками»

Відображено витрати, пов’язані з ліквідацією об’єктів основних засобів

Те саме

66 «Розрахунки з оплати праці», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»
та ін.

3. Відображення операцій по безоплатній передачі основних засобів

Списано безоплатно передані іншим юридичним особам об’єкти основних
засобів за залишковою вартістю

976 «Списання необоротних активів»

10 «Основні засоби»

Списано суму нарахованого зносу по переданих об’єктах

131 «Знос основних засобів»

Те саме

Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ, визначену за
встановленою ставкою до залишкової вартості переданих об’єктів (у разі
передачі виробничих основних запасів)

976 «Списання необоротних активів»

641 «Розрахунки за податками»

4. Відображення операцій по передачі основних засобів як внесок до
статутного капіталу іншого підприємства

Списано передані об’єкти основних засобів за залишковою вартістю

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

10 «Основні засоби»

Списано нараховану суму зносу по переданих об’єктах

131 «Знос основних засобів»

Те саме

Зараховано різницю між залишковою вартістю переданих об’єктів і
справедливою вартістю інвестицій

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

3. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів.

На досліджуваному підприємстві ВАТ „Нива” облік основних засобів не
автоматизовано. Тому робота з обліку основних засобів надзвичайно
громіздка та займає багато часу. При таких умовах досить часто виникають
помилки як в синтетичному, так і в аналітичному обліку основних засобів.

З економічної точки зору обгрунтованими були б витрати на придбання
програми для автоматизації бухгалтерського обліку основних засобів

Спеціальні комп’ютерні програми суттєво спрощують ведення
бухгалтерського та податкового обліку, а також складання звітності.

Сучасний рівень розвитку економіки характеризується комп’ютеризацією
всіх сфер народного господарства, застосуванням автоматизованих систем
управління, електронно-обчислювальних машин і автоматизованих робочих
місць бухгалтера (АРМБ), що дозволяє вирішувати принципово нові задачі
обліку, аналізу, контролю і управління.

Більший ефект від застосування ЕОМ в бухгалтерському обліку можна
досягнути шляхом вдосконалення методології і організації самого процесу
обліку, підвищення його контрольних властивостей, а також за рахунок
більш повного задоволення потреб управління в необхідній інформації. У
даний час автоматизація бухгалтерського обліку в основному розвивається
по шляху раціоналізації існуючої технології обробки облікової інформації
і зниженні її трудомісткості, однак можливості такої автоматизації
вельми обмежені. Це пояснюється тим, що існуюча методологія і
організація обліку формувалися для ведення обліку вручну.

Досягнуті в останні роки результати розвитку засобів обчислювальної
техніки, методів проектування програмного та інформаційного забезпечення
різного рівня та призначення сприяли суттєвому перегляду прийнятих
раніше підходів до створення автоматизованих систем, і перш за все,
призвели до створення нової інформаційної технології, основними
принципами якої є :

Забезпечення спілкування кінцевого користувача (бухгалтера, комірника,
економіста і т.п.) з системою автоматизації на професійній мові,
представлення вхідної та результативної інформації в звичайній та
зручній користувачеві формі.

Забезпечення можливості вирішення задач обліку, контролю аналізу та
аудиту по їх постановкам та початковим даним незалежно від складності та
наявності формальних математичних моделей задач.

Створення кінцевому користувачеві таких умов роботи, при яких він
здійснює процеси управління та пошук нових рішень в режимі активного
розширеного діалогу з ЕОМ, оперуючи поняттями своєї предметної області,
використовуючи свій професійний досвід, навички та приймаючи рішення
одночасно по множині критеріїв, частина з яких не описана формально та
не має кількісного вираження.

ВИСНОВКИ

Для діяльності підприємствам необхідні основні засоби, які багато разів
беруть участь у виробничому процесі, частинами переносять свою вартість
на продукт, що створюється, не змінюючи при цьому своєї
речовинної-натуральної форми.

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік).

Об’єкт основних засобів — закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і
приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що
призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений
комплекс конструктивно з’єднаних предметів одного або різного
призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування,
приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет
може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі
комплексу, а не самостійно.

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об’єкту окремо.

При введенню основного засобу в експлуатацію оформлюється форма № 03-1
«Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»
застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів
окремих об’єктів для обліку введення їх до експлуатації; для оформлення
внутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху (відділу,
дільниці) до іншого, а також для виключення Їх зі складу основних
засобів при передачі іншому підприємству (організації).

У деяких коментарях з приводу запровадження ПБО 7 висловлюється
абсолютно безпідставна думка, ніби відтепер бухгалтер, крім економічної
і фінансової відповідальності, повинен нести ще й інженерну, оскільки,
згідно з ПБО 7, підприємство самостійно визначає термін експлуатації
основних засобів, а для цього, як відомо, потрібно як мінімум
розбиратися в експлуатаційних властивостях об’єктів основних засобів.

Найбільша цінність ПБО 7 — надання підприємствам права самостійно
провадити амортизаційну політику, що дасть змогу визначати термін
експлуатації основних засобів і обирати метод нарахування амортизації
згідно з власними економічними інтересами.

Список використаної літератури.

Закон України “ Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні” від 16.07.99 р, №996-ХIV, зі змінами і доповненнями.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції
Закону України від 22.05.97 р, №І283/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” , від
27.04.00р. № 92.

Інструкція № 291 – “Інструкція про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу , зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій” затверджена наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Інструкція № 114 – “ Про Затвердження Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ та застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ”, від 10.12.99 р. № 114.

Бутинець Ф. А. Бухгалтерський фінансовий облік. –Житомир, 2000р.

Вербицка Л. В. “ Теорія бухгалтерського обліку” Нав.- метот. Посібник .
— К. : Логос, 1999 р.

Голов С. М. Управленческий учет. –К., 1998г

Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и
торговых предприятиях, 2000.

Мушинський Р., Токарь С. Бухгалтерський облік основних засобів за новими
правилами. // Бухгалтерія. – 2000. — № 48. – с. 55-57є

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік. – Київ: АСК. 2000р.

Фурсов О. Основні засоби в бухгалетрському обліку після 1 липня 2000
року. // Бухгалтерія. – 2000. — № 27. – с. 50-56.

Баланс № 6 від 08.02. 2001р.

Додаток 1.

Форма ОЗ-7

Перелік інвентарних карток основних засобів

За період: Вересень 2002 р.

№ п/п Номер

Повне найменування Бал Шифр Початк кіл Остат Надходження Ввод в експлуат
Вибуття

карти інв

рах аналіт варт

варт Дата Номер Дата Номер Дата Номер

обл обліку ОЗ

ОЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 Автомобiль Фольксваген Гольф 10,5

33 338,80 1 31 215,30 19.10.99 22.10.99 . .

2 148 148 HP LaserJet 1100А-прiнтер+сканер 10,6

1 768,58 1 866,82 28.06.99 01.07.99 . .

3 177 177 Принтер струйный EPSON Stylus 1500 10,6

1 925,00 1 943,49 10.09.99 13.09.99 . .

4 18 18 Акумулятор РА2505UR 10,6

701,67 1 312,75 10.09.99

13.09.99

5 194 194 Сейф 10,6

607,50 1 411,16 28.07.99 31.07.99 . .

6 197 197 XEROX XC-5815 A-3 копiювальний апарат 10,6

5 124,78 1 2 770,75 26.01.99 29.01.99 . .

7 204 204 пилосос BOSCH BSF 1103 10,6

677,89 1 412,01 06.05.00 09.05.00 . .

8 217 217 Комп’ютер PC:P-III-450\64\6,4\8AGP\CD40x\Yamaha P 10,6

4 791,45 1 2 575,14 09.04.00 12.04.00 . .

9 218 218 Комп’ютер PC:P-III-450\64\6,4\8AGP\CD40x\Yamaha P 10,6

4 123,50 1 2 465,05 09.04.00 12.04.00 . .

10 221 221 комп’ютер PC:P-III-450\128\8,4\8AGP\Cd40x\Yamaha\ 10,6

5 481,60 1 2 731,13 25.06.00 28.06.00 . .

11 222 222 комп’ютер PC:P-III-450\32\6,4\8AGP\CD40x\Yamaha P 10,6

2 356,80 1 1 650,96 25.06.99 28.06.99 . .

12 225 225 Дошка д\записiв 180×120 WH-108AM 10,9

923,75 1 569,39 19.12.99 22.12.99 . .

13 242 242 Набор инструментов SY-907 10,6

585,00 1 250,16 18.07.99 21.07.99 . .

14 248 248 Комп’ютер PC:P-III-450\32\13\52\Sb\Ethe 10,6

5 156,25 1 2 771,24 18.07.00 21.07.00 . .

15 251 251 Набор iнструментiв типу 31-001КАТТ\110 10,6

563,45 1 354,03 18.07.00 21.07.00 . .

16 295 295 Шафа середня зi склом 1=9 10,6

1 415,00 1 836,63 20.06.99 23.06.99 . .

17 296 296 шафа 2-дверна 10,6

1 640,00 1 1 059,30 20.06.99 23.06.99 . .

18 297 297 шафа закрита низька з трьох секцiй з дошкою 1=135 10,6

3 885,00 1 2 710,61 20.06.99 23.06.99 . .

19 298 298 Шафа гардеробна 10,6

2 550,00 1 1 550,89 20.06.99 23.06.99 . .

20 299 299 Стiл помiчник 10,6

2 200,00 1 1 431,25 20.06.99 23.06.99 . .

21 300 300 Тумбочка 10,6

1 225,00 1 605,75 20.06.99 23.06.99 . .

22 301 301 стiл письмовий з тумбочкою та дошкою 10,6

6 010,00 1 4 223,51 20.06.99 23.06.99 . .

23 302 302 Кресло 10,6

237,50 1 148,11 29.09.00 02.10.00 . .

24 303 303 Крiсло шкiряне 10,6

630,00 1 439,54 29.09.00 02.10.00 . .

25 304 304 Стiл 10,6

1 023,45 1 805,84 29.09.00 02.10.00 . .

Додаток 2.

ВАТ „НИВА”

підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Код за УКУД    

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства

  Кравченко В. А.

(підпис) (прізвище)

АКТ № -00000137

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

від 13 Грудня 2001 р.

Цех, Дебет Кредит     Код витрат Код норми Норма

відділ, рахунок, код рахунок, код Первісна Інвентар- (для відне-
аморт. аморт.

ділянка, субрахунок аналітич- субрахунок аналітич- вартість ний номер
сення аморт. відрахувань відрахувань

Лінія   ного обліку   ного обліку     відрахувань)    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  10.6   15.2   2100,00 658     0 %

На наказу Голови ВАТ „НИВА”      

Підставі розпорядження

від 07.07.99 № 3-А

проведено огляд

Системний блок PC P-III-800\128\32

що підлягає передачі в експлуатацію від ТОВ » НООС-2000″ згідно
накладної № 3993 від 07.12.01  

в момент прийманняі об’єкт знаходиться в Бухгалтерії  

                   

(місцерозташування об’єкту)

Сума зносу    

Заводський номер: 12122001A091

паспорт № 12122001A091

Устаткування   Дата Дата початку

гарантійний талон

      Рік випуску введення сплати за ос-

 

  (побудови) до новні засоби

Вид Код   експлуатації (місяць, рік)

11 12 13 14 15

Системний блок     2001 13.12.01  

Коротка характеристика об’єкту Системний блок модель NP3EB- 800
Mhz/128Mb/20,4Gb    

           

Об’єкт технічним вимогам відповідає

Висновки Доцільно використати в якості складової частини АРМ        

               

Перелік Mainboard MS6337Le5, CPU-Intel800Mhz, SDRAM1x128Mb, 133Mhz,    
 

HDD WDC-WD200EB20,4 Gb, FDD3,5″- 1,44Mb, VideoCard S3 Savage4/32Mb on
board,    

CD-ROM52x Actima, SoundCard AC-97 on board ,Lan Card D-Link538TX,      

Case TK2003, Графічний маніпуляторPS2 , Клавіатура KB-121, килимок.    
 

Строк корисної експлуатації 3 років

Ліквідаційна вартість

7 % від первісної вартості (147грн)

Члени комісії    

Разумцев О. Г.

Хромов А. Г.

Мозгова О. О.

Хоружий С. Г.

Пiкулик О. М.  

Відмітка бухгалтерії про відкриття карточки або запису в книзі        
 

Рух при експлуатації:            

Головний бухгалтер __________ Подольська Н. Е.

(підпис)

PAGE

PAGE 2

Похожие записи