.

Облік операцій на поточному, рахунку в національній валюті (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 9700
Скачать документ

Реферат з бухобліку

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ НА ПОТОЧНОМУ ,

РАХУНКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

Порядок відкриття поточних рахунків у банку

Будь-яка форма підприємницької діяльності передбачає активний обмін
коштами. Посередниками в цих розрахунках є спеціальні державні та
комерційні господарські одиниці — банки.

У процесі господарської діяльності постійно здійснюються допоміжні
грошові розрахунки між підприємствами, між підприємством і бюджетом,
органами страхування, громадськими організаціями, фізичними особами,
завдяки чому завершується перетворення грошової форми виділених коштів
на виробничі запаси, одержання гронової виручки та чистого прибутку, що
міститься в ній. Отже, грошові розрахунки – найважливіший фактор обороту
коштів, а їхнє своєчасне завершення — необхідна умова безперервного
процесу виробництва.

Усі юридичні особи, незалежно від форм власності, а також фізичні особи
— громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що є
суб’єктами підприємницької діяльності, — здійснюють між собою розрахунки
за товари, роботи, послуги та цінні папери.

Для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і
касових операцій юридичним особам — суб’єктам підприємницької
діяльності, незалежно від форм власності, а також фізичним особам банки
відкривають рахунки.

Правовідносини, що виникають у клієнтів банків під час відкриття
поточних, депозитних, кредитних рахунків у національній та іноземній
валюті, регулює Інструкція «Про відкриття банками рахунків в
національній і іноземній валюті», затверджена постановою Правління НБУ
від 18. 12. 1998 р. № 527.

Підприємства, їхні відокремлені підрозділи, фізичні особи (в тому числі
фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності) можуть відкривати
поточні та інші рахунки в будь-яких банках України та інших держав за
власним вибором і за згодою цих банків. Власник рахунка протягом трьох
робочих днів від дня відкриття або закриття рахунка повідомляє номер
цього рахунка податковому органу за місцем своєї реєстрації і банкам, у
яких уже мав відкриті рахунки в національній чи іноземній валюті.
Поточні рахунки в національній валюті відкривають для підприємств, що
здійснюють науково-дослідницьку, виробничу та іншу комерційну діяльність
з метою одержання прибутку, мають основні та оборотні засоби і
самостійний баланс. З поточного рахунка здійснюють операції, що
забезпечують комерційну та іншу діяльність підприємства (розрахунки за
товарно-матеріальні цінності з постачальниками і покупцями продукції;
надання та одержання послуг; одержання заробітної плати й сплата
обов’язкових платежів до бюджету і державних фондів; операції, пов’язані
з забезпеченням власних матеріально-побутових потреб, та інші згідно із
статутною діяльністю підприємства).

Підприємствам, що мають філії, відділення та інші відокремлені
підрозділи, які знаходяться на окремому балансі та є самостійними
платниками податку, а також структурним підрозділам, які відокремлюються
в процесі приватизації, за клопотанням власника основного рахунка і за
згодою установи банку, в якому відкривається поточний рахунок, можуть
бути відкриті поточні рахунки для здійснення розрахунків за
місцезнаходженням цих підрозділів.

При відкритті всіх видів рахунків банк повинен у триденний строк
повідомити про це податкову інспекцію за місцем реєстрації власника
рахунка.

Для відкриття поточного рахунка в банк подають такі документи:

Заяву про відкриття рахунка.

Копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства у виконавчих
органах влади.

Копію рішення про створення, реорганізацію підприємства, засвідчену
нотаріально або органом, що прийняв таке рішення.

Копію належним чином зареєстрованого статуту

(положення), засвідчену нотаріально. Установа банку, в

якому відкриваються рахунки (субрахунки), робить відмітку про відкриття
такого рахунка на примірнику статуту (положення), на якому зроблено
відмітку податкової інспекції про реєстрацію підприємства в податкових
органах, відтак цей примірник повертають власнику рахунка.

Копію документа, який підтверджує, що підприємство взято на облік у
податкових органах.

Картку зі зразками підписів директора та його заступника, головного
бухгалтера та його заступника і відбитком печатки.

Копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України,
засвідчену нотаріально або органом, який здійснює реєстрацію.

Копію документа про реєстрацію в органах Фонду

соціального страхування України, засвідчену нотаріально або органом,
який здійснює реєстрацію.

Орендні підприємства додатково подають нотаріально засвідчену копію
договору про оренду. Суб’єкти підприємницької діяльності (повні
командитні товариства, фермерські господарства, підприємці без створення
юридичної особи тощо), наявність статуту для яких не передбачено
законом, статут для відкриття рахунка не подають.

Картку зі зразками підписів та відбитком печатки подають усі юридичні
особи та інші суб’єкти підприємницької діяльності (незалежно від форм
власності), яким відкривають рахунки в установах банків.

Право першого підпису належить керівнику підприємства, якому відкривають
рахунок, а також іншим посадовим особам, уповноваженим керівником. Право
другого підпису належить головному бухгалтеру та уповноваженим ним
особам. Якщо посада головного бухгалтера не передбачена або в разі, коли
ця посада тимчасово не заміщена тощо, власник рахунка робить про це
відмітку в картці зі зразками підписів і відбитком печатки. По рахунках
юридичних осіб, в штаті яких відсутні особи, що мають право другого
підпису, а також підприємців (без утворення юридичної особи) в установи
банків подається нотаріально засвідчена картка зі зразком підпису тільки
власника рахунка.

У картці зі зразками підписів і відбитком печатки зазначають номер
рахунка та ідентифікаційний код (номер) власника рахунка, підтверджений
відповідними довідками статистичних або податкових органів.

Виписки банку, їх перевірка та обробка

При відкритті поточного рахунка в банку відкривають особовий рахунок
підприємства з присвоєнням номера. Особові рахунки банк веде в двох
примірниках: перший — для банку, другий видається підприємству як
виписка з рахунка. Виписку банку з поточного рахунка (копія записів на
цьому рахунку) з доданням відповідних первинних документів (об’ява на
внесок готівки, чек, платіжне доручення, розрахунковий чек тощо) щоденно
або в інші узгоджені з підприємством строки (залежно від частоти
операцій по розрахунковому рахунку), передають уповноваженому
представникові підприємства або особам, які мають право підпису грошових
документів. Виправлення у виписці банку підтверджуються підписом
головного бухгалтера установи банку та відбитком круглої печатки.
Виправлення в первинних грошових документах не допускаються. Якщо у
виписці знайдено суми, зараховані на поточний рахунок помилково, або в
ній не відображено сум здійснених операцій, власник рахунка має негайно
повідомити про це банк, який в наступних виписках робить виправлення
через зарахування (списання) відповідних претензійних сум. Періодично і
на 1 січня письмово підтверджується залишок коштів на рахунку згідно з
даними банку.

Виписка банку є реєстром аналітичного обліку і підставою для
бухгалтерських записів. Одержану з банку виписку в бухгалтерії
перевіряють і обробляють: додають первинні документи, вказують коди
рахунків, що кореспондують з синтетичним рахунком первинного порядку 31
«Рахунки в банках» (субрахунки 311, 314). На дебеті рахунка 31 «Рахунки
в банках» відображають надходження коштів, на кредиті — їх використання.

Форми банківських виписок можуть бути різними, але з обов’язковим
зазначенням: вхідного залишку коштів на поточному рахунку на початок
дня, надходжень і перерахувань коштів протягом дня окремо за кожним
фактом платежу, вихідного залишку на поточному рахунку на кінець дня. По
кожному факту платежу вказують , на підставі якого номера документа його
було зроблено, реквізити банку і номер рахунка власника. Під час обробки
банківських виписок слід брати до уваги, що з точки зору банку всі кошти
підприємств (внески) є борговими зобов’язаннями банку, тому залишки
коштів та їх надходження на поточний рахунок підприємства відображають
на кредиті, а видачу або перерахування коштів — на дебеті рахунка.
Бухгалтер записує ці операції на рахунка 31 «Рахунки в банках» у
зворотному порядку: надходження — на дебеті, а видачу або перерахування
коштів — на кредиті.

На дебеті виписки банк відображає погашення своєї заборгованості перед
власником рахунка, а в журналі-ордері № 1 за рахунком 31 «Рахунки в
банках» бухгалтер проводить ці операції на кредиті рахунка 31 як
списання коштів з поточного рахунка.

У виписці з кредиту банк відображає збільшення заборгованості перед
своїм клієнтом, а у відомості № 1.2 за рахунком 31 «Рахунки в банках»
бухгалтер проводить ці операції на дебеті рахунка 31 як надходження
коштів на поточний рахунок.

Таким чином, виписка — основний документ, згідно з яким бухгалтер
складає кореспонденцію рахунків про рух коштів; вона є реєстром
аналітичного обліку та підставою для бухгалтерських записів. Подання до
банку первинних документів і прийняття їх банком не є підставою для
обліку операцій доти, поки вони не будуть відображені у виписці.

У виписці банку обов’язково зазначають такі реквізити:

1. Номер поточного рахунка підприємства.

2. Дату попередньої виписки і дату руху коштів.

3. Залишок коштів до руху коштів.

Суми операцій.

Номери документів.

Розрахункові рахунки-кореспонденти (на які або з яких почався рух після
виконаних протягом дня розрахунків).

Нижче наведено зразок виписки банку.

Філіал ЗАТ КБ «Приватбанк» у м. Харкові Виписка за період з 12. 03. 2002
по 12. 03. 2002 11. 03. 2002

Особовий українські гривні

рахунок № 36006199459981

Дата Код МФО Кореспондуючий рахунок Номер

документа Код оп. Обороти Залишки

Дебет Кредит

12.03.02

Вхідний залишок

432.07

12.03.02 350589 2604581 117

575.00

12.03.02 331605 29026100030916 137

63.00

12.03.02 313731 26005020036980 54

33.00

Обороти

675 96.00

Вихідний залишок

3.07

Бухгалтер у день одержання виписки здійснює операції, які позначають
бухгалтерським терміном «контування» — перевірка й обробка виписки. Цей
процес передбачає:

Нумерування виписки.

Добір документів, які підтверджують факт здійснення господарської
операції, і перевірка наявності виправдних документів від інших
підприємств, що є підставою для зарахування або списання коштів.

Звірку достовірності записів у виписці банку і до

даних до неї документах, а також відповідності суми у

виписці сумам виправдних документів на перерахування або зарахування
коштів.

Перевірку правильності визначення залишку грошей на поточному рахунку
після здійснених операцій.

Зазначення кореспондуючого рахунка у виписці

проти кожної суми згідно з наведеними операціями. Ті

самі рахунки зазначають у документах, доданих до виписки.

За необхідності — зазначення кодів аналітичних статей обліку.

Помилки у виписці з вини банку відображають у кореспонденції з
синтетичним рахунком 37 «Розрахунки з різними дебіторами» (субрахунок
374 «Розрахунки за претензіями» в частині розрахунків за «Операціями, що
помилково проведені на поточних рахунках»). Помилково списану з
поточного рахунка суму відображають таким записом:

Дт 374 “Розрахунки за претензіями”;

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Помилково зараховану суму:

Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

Кт 374 “Розрахунки за претензіями“.

У наступних розрахунках банк вносить виправлення, І в бухгалтерському
обліку підприємства цю заборгованість списують.

Для правильного ведення обліку розрахункових операцій їх слід чітко
формулювати у первинних документах і докладно розписувати суми платежу,
зокрема коли платіж складається з кількох сум. Так, якщо сума в
платіжному документі складається з платежу за строком і Ієні за
прострочення платежу, то в документі необхідно розшифрувати, з яких
статей складається сума платежу. Всі розшифровки показують у графі
“Призначення платежу”. Суму, що списана (зарахована) банком,
відображають відповідно не на двох, а по змозі на більшій кількості
рахунків.

Своєчасна підготовка документів і здійснення розрахунків дасть змогу
уникнути грошових штрафів і сплати Ієні. З цією метою необхідно вивчати
інструкції про порядок внесення платежів (податків) до бюджету, інших
фондів, а також угоди підприємства зі своїми партнерами, консультуватися
з працівниками банків, юристами, аудиторами, досвідченими бухгалтерами.

Розрахункова і платіжна дисципліна є одним із найважливіших елементів
роботи бухгалтера.

Кореспонденція рахунків за поточним рахунком

Синтетичний облік операцій за поточним рахунком здійснюють на грошовому
рахунку 31 «Рахунки в банках». На дебеті рахунка відображають
надходження збільшення) грошей, на кредиті — їх списання. Сальдо рахунка
може бути тільки дебетовим і показує залишок грошей на певну дату.

Оборот по дебету цього рахунка показує надходження готівки з каси,
одержання коштів від реалізації, повернення банківських кредитів,
надходження заборгованостей від покупців і замовників та ін.

На кредиті рахунка 31 відображають зменшення коштів у зв’язку з видачею
готівки в касу, погашенням заборгованостей постачальникам, підрядникам,
до бюджету, в банк за одержані кредити, тобто списання коштів. Основні
бухгалтерські проводки за рахунком 31 «Рахунки в банках» (субрахунок 311
«Поточні рахунки в національній валюті») наведено в табл. 2.9.

Таблиця 2.9

Основні бухгалтерські проводки за рахунком

31 «Рахунки в банках» (субрахунок 311 «Поточні рахунки в національній
валюті»)

№ п/п

Зміст операцій

Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит

1 2 3 4

1. Зарахування сум, що надійшли від покупців або замовників в оплату
рахунків-фактур за відвантажені товари, продукцію, послуги в
національній валюті 311 361

2. Надходження сум готівкою 311 301

3. Зарахування готівки, зданої в банк через інкасатора 311 333

4. Зарахування залишку сум за невикористаними чековими книжками 311 313

5. Повернення невикористаної суми акредитива 311 313

6. Суми, що надійшли за погашені ощадні сертифікати 311 331

7. Кошти, що надійшли за погашені облігації 311 352

8. Зарахування сум за одержаними векселями 311 341

9. Зарахування сум, повернених фінансовими органами 311 641

10. Зарахування сум, що надійшли за претензіями 311 374

11. Зарахування сум, що надійшли від інших дебіторів 311 377

12. Помилково зарахована банком сума 311 374

13. Кошти, що надійшли від засновників підприємства як внески до
статутного капіталу 311 46

14. Суми, що надійшли від перепродажу викуплених власних акцій 311 451

15. Суми, що надійшли від продажу акцій власної емісії:

— за номінальною вартістю 311 46

— на суму емісійного прибутку 311 46

16. Зарахування одержаних штрафів, пені, неустойки 311 715

17. Зарахування дивідендів від фінансових вкладів за участі в різних
товариствах 311 731

18. Надходження сум на погашення дебіторської заборгованості, що списана
з минулі роки до збитку 311 716

19. Зарахування сум одержаного короткострокового кредиту 311 601

20. Зарахування сум одержаного довгострокового кредиту 311 501

21, Зарахування сум, що надійшли від продажу облігацій 311 521

22. Зарахування на поточний рахунок одержаного кредиту для працівників
підприємства 311 501

23. Одержання грошей в касу за чеком 301 311

24. Сплата заборгованості постачальникам 631 311

25. Перерахування платежів до бюджету 641 311

26. Сплата штрафів, пені, неустойки 948 311

27. Стягнення банком відсотків за кредит:

— за поточним і пролонгованим без змін умов кредиту 951 311

— за простроченим кредитом 951 311

28. Погашення короткострокової позики банку 601 311

29. Перерахування на погашення заборгованості:

органам соціального страхування

Пенсійному фонду

за індивідуальним страхуванням

за перерахуванням прибуткового податку з громадян та інших видів
податків до бюджету

до Державного фонду соціального страхування на випадок безробіття

інші обов’язкові збори

652

651

654

641

653

642

311

311

311

311

311

311

30. Сплата векселів 621 311

31. Списання банком сум:

— за виставлення акредитивів 313 311

— за видачу чекових книжок 313 311

32. Перерахування організаціям і особам різної кредиторської
заборгованості 685 311

33. Придбання ощадних сертифікатів банку 331 311

34. Викуп акціонерним товариством власних акцій у акціонерів 451 311

35. Фінансові внески в акції, облігації, різні вклади 141,

142,

143 311

36. Перерахування сум за претензіями 374 311

37. Внески коштів підприємств на депозитні рахунки в банках 313 311

38. Аванси, що переказані під звіт працівникам підприємства, які
перебувають у відрядженні в інших містах 372 311

39. Оплата витрат, пов’язаних із заходами запобігання або ліквідації
наслідків стихійного лиха 991

992 311

40. Суми, перераховані на утримання вищих організацій 949 311

41. Суми, списані на погашення заборгованості:

— за короткостроковими позиками 601 311

— за довгостроковими позиками 501 311

42. Перерахування банку суми, що одержана від працівників підприємства
для погашення позики на індивідуальне житлове будівництво та на інші
цілі 501 311

43. Перерахування авансів постачальникам і підрядникам за замовленнями з
тривалим строком виконання 371 311

44. Погашення заборгованості за облігаціями 521 311

45. Придбання бланків векселів 92 311

46. Суми, що списані банком за касове обслуговування 92 311

47. Попередня оплата за товарно-матеріальні цінності (ТМЦ):

— в частині вартості ТМЦ без ПДВ 631 311

— на суму ПДВ 631 311

Віднесення цих сум до валових доходів або валових витрат залежить від
правил ведення податкового обліку згідно зі ст. 11 Закону України «Про
оподаткування прибутків підприємств», затвердженого Постановою Верховної
Ради України від 22. 05. 1997 р. № 283/97-ВР.

Заповнення облікових реєстрів за рахунком 31 «Рахунки в банках»

Дані про операції за рахунками в банку за журнально-ордерної форми
обліку систематизуються у двох багатогранних реєстрах: у журналі-ордері
№1 на кредиті рахунка 31 «Рахунки в банках» і у відомості № 1.2 — на
дебеті рахунка. Підставою для складання цих реєстрів є виписки банку і
додані до них розрахункові документи, що підтверджують зарахування
грошових коштів на рахунок або їх списання. Записи в журналі-ордері та у
відомості роблять після обробки банківських виписок, яка полягає у:

перевірці відповідності записів у доданих до виписок розрахункових
документах. При одержанні готівки з каси банку до виписки додається
квитанція прибуткового касового ордера, яку оформляють під час
оприбуткування готівки в касу підприємства. Якщо у виписці банку
виявлено операції з помилкового зарахування грошових коштів (які не
належать цьому підприємству), вживають заходів з повернення їх
платникові;

зазначенні в доданих розрахункових документах і банківській виписці
шифрів кореспондуючих рахунків за кожною операцією;

групуванні окремо по дебету і окремо по кредиту

сум через підрахунок за однорідними операціями по однойменних
кореспондуючих рахунках, шифри яких проставлено у виписці;

підрахунку сум, занесених у відповідні до кореспондуючих рахунків графи
в журналі-ордері № 1 і відомості № 1.2, і запису результатів підрахунку.

Аналітичний облік за рахунком 31 у розрізі кореспондуючих рахунків
відображають у листках-розшифровках на основі доданих до виписки банку
розрахункових документів, у яких зазначено номер документа, дату,
коротке найменування та суму операції.

По закінченні місяця в журналі-ордері № 1 і відомості № 1.2 підводять
підсумки за кореспондуючими рахунками і звіряють з оборотами за цими
рахунками, що відображені в інших облікових реєстрах у кореспонденції з
рахунком 31. Обороти за місяць із журналу-ордера № 1 переносять у
Головну книгу.

Залишок грошових коштів на рахунках в банку відображають у відомості №
1.2 тільки на початок і кінець місяця. Залишок грошових коштів, указаний
на кінець місяця у відомості № 1.2, має відповідати залишку грошових
коштів на поточному рахунку, який (залишок) відображено в останній у
цьому місяці виписці банку, і даним Головної книги.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020