.

Облік операцій на поточних бюджетних рахунках у банках та в органах Державного казначейства. Облік касових операцій. Облік операцій з іноземною валюто

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
1 4037
Скачать документ

Контрольна робота

Облік операцій на поточних бюджетних рахунках у банках та в органах
Державного казначейства. Облік касових операцій. Облік операцій з
іноземною валютою.

План:

Облік операцій на поточних бюджетних рахунках у банках та в органах
Державного казначейства. Облік касових операцій. Облік операцій з
іноземною валютою.

Виконання практичного завдання.

1. Облік операцій на поточних бюджетних рахунках у банках та в органах
Державного казначейства.

Бюджетні установи та організації, як і підприємства виробничої сфери,
більшість грошових розрахунків здійснюють у безготівковій формі, а свої
вільні кошти зобов’язані зберігати на поточних рахунках у банках або
реєстраційних рахунках Державного казначейства.

Для обліку наявності цих коштів та операцій з ними у плані рахунків
бюджетних установ передбачені синтетичні рахунки 31 „Рахунки у банках”
та 32 „Рахунки в казначействі”. Перший використовують установи, що
фінансуються за відомчою структурою і відкривають поточні рахунки у
банках, а другий – установи, що обслуговуються в органах ДКУ.

До синтетичних рахунків 31 та 32 відкриваються субрахунки за видами
коштів згідно з рахунках, відкритими у банках або органах ДКУ.
Наприклад:

314 „ Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями”

324 „ Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями”

315 „ Поточні рахунки для обліку депозитних сум”

325 „ Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум” і т.
ін.

Безготівкові розрахунки бюджетних установ здійснюються за такими
принципами:

1)бюджетна установа не має права самостійно обирати установу банку для
відкриття рахунків.

2)бюджетна установа сама обирає форму безготівкових розрахунків і
погоджує її у відповідній угоді, укладеній з постачальником, виходячи з
умов фінансування та наявних коштів.

3) кошти з рахунка установи списуються лише за розпорядженням його
власника.

4)момент здійснення платежу має бути максимально наближеним до часу
надання послуг, виконання робіт, отримання матеріалів тощо.

5)платежі здійснюються в межах залишків на рахунку платника

6)платежі здійснюються лише в розмірі зареєстрованих зобов’язань
платника

7)платежі здійснюються лише на передбачені кошторисом цілі та на
підставі документів, що підтверджують цільове призначення витрачання
коштів.

Безготівкові розрахунки здійснюються за різними формами, що зумовлює
використання різних видів розрахункових документів.

Отже, безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами
розрахункових документів:

платіжні доручення

платіжні вимоги – доручення

розрахункові чеки

акредитиви

документи в електронному вигляді у системі „клієнт – банк”

Найбільш поширеними у бюджетних установах є розрахунки за допомогою
платіжних доручень, які застосовуються як і в розрахункі за товари,
роботи, послуги, так і за нетоварними операціями. Платіжні доручення
подаються обслуговуючому відділенню банку не менш як у двох примірниках.

При фінансуванні бюджетних установ через органи ДКУ порядок розрахунків
платіжними дорученнями здійснюється у такій послідовності:

1) На підставі угоди постачальник відвантажує продукцію, виконує роботи,
надає послуги бюджетній установі.

2)Після виконання роботи, відвантаження продукції, надання послуги
постачальник направляє бюджетній установі рахунок – фактуру.

3)Бюджетна установа подає до органу ДКУ платіжні доручення з
підтвердними документами

4)Орган ДКУ після перевірки наявності коштів на рахунку установи та за
відповідним кодом бюджетної класифікації витрат подає до банку платіжні
доручення

5)Уповноважений банк списує кошти з єдиного казначейського рахунка і
переказує їх установі банку постачальника

6)Банк надсилає органу ДКУ виписки з казначейського рахунку з доданими
платіжними дорученнями

7)Орган ДКУ списує кошти з реєстраційного рахунка бюджетної установи і
надсилає їй виписку з рахунка з доданими платіжними дорученнями

8)Банк постачальника зараховує кошти на рахунок отримувача і надсилає
виписку з рахунка постачальнику з доданими платіжними дорученнями.

Кореспонденція субрахунків бух. Обліку за витратами коштів з рахунків
банку та органах ДКУ

Зміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки

Дт Кт

1.Перерахування коштів постачальникам за матеріальні цінності та надані
послуги:

У порядку планових платежів

Попередня оплата

Оплата після одержання матеріальних цінностей, послуг

361

364

675 311, 313, 314, 316-319, 321, 323, 324, 326

2.Перераховано кошти за електроенергію та комунальні послуги 675 311,
313, 314, 316, 321, 323, 324, 326

3.Одержання у банку лімітованої чекової книжки, придбання талонів на
бензин, харчування, поштових марок.

331 311, 313, 321, 323

4.Одержання в касу готівки за чеками з поточних, реєстраційних,
спеціальних реєстраційних рахунків

301, 302 311, 313-319, 321, 323-326

5.Надходження коштів від реалізації необоротних активів

313, 323 364, 675, 711

6.Відшкодовані витрати спеціального фонду коштами загального фонду:

перерахування коштів загального фонду

зарахування коштів на відновлення доходів спеціального фонду

715

313, 314, 316, 323, 324, 326

311, 321

711-713

7.Перерахування податку на додану вартість та інших податків,
передбачених чинним законодавством

641 313, 323

8.Перерахування внесків на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування
651, 652, 653, 654 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326

9.Перерахування інших відрахувань з заробітної плати працюючих 663, 664,
665, 666, 667, 668 311, 313, 321, 323

Облік касових операцій.

У своїй практичній діяльності кожна установа змушена використовувати і
готівкові розрахунки, наприклад, за оплатою праці, стипендіями, авансами
на господарські потреби та відрядження тощо.

Уся готівка, що знаходиться в розпорядженні установи чи централізованої
бухгалтерії, зберігається у касі. Каса підприємства – це приміщення або
місце, призначене для приймання, видачі та зберігання готівки, інших
цінностей і касових документів, де, як правило, ведеться касова книга.
Посиленню контролю за витрачаннями готівки сприяє суворе дотримання
порядку здійснення касових операцій.

Розмір суми грошових коштів у касі на кінець кожного робочого дня
обмежується лімітом, який щорічно встановлюється органами ДКУ за
погодженням з бюджетною установою.

Для визначення розміру ліміту каси бюджетні установи складають і подають
свої заявки – розрахунки до відповідних органів ДКУ, які визначають
ліміти каси окремих установ.

Понад встановлену норму в касі можуть зберігатися гроші лише на виплату
зарплати, стипендій, допомоги за тимчасовою непрацездатністю тільки
протягом трьох робочих днів, включаючи день отримання готівки в банку.
Після цього терміну не видані гроші здаються у банк і за першою вимогою
установи видаються назад.

Приймання грошей у касу, їх зберігання та видачу здійснює спеціальна
посадова особа – касир, який несе повну матеріальну відповідальність за
збереження прийнятих ним грошових коштів та інших цінностей.

Готівку в касу з поточних ( реєстраційних ) рахунків касир отримує за
іменним грошовим чеком. Організації, що обслуговуються установами
банків, отримують у банків чекову книжку, яку зберігають у касі разом з
іншими цінностями.

Для оформлення документів на оформлення зарплати, стипендій, допомоги,
видатків на службові відрядження тощо РК подають до органів ДКУ заявку
на видачу готівки, за формою, наведеною у додатку до Порядку №3 ( у двох
примірниках ). Один примірник цієї заяви після видачі готівки
повертається РК з відповідним відбитком штампа казначея, зберігається як
обов’язковий документ і є додатком до бухгалтерських регістрів, що
підтверджують обсяг та цільове спрямування бюджетних коштів.

Заявки на видачу готівки виписуються розпорядниками бюджетних коштів на
осіб, з якими в них укладено договори про повну матеріальну
відповідальність і які мають право отримувати і видавати кошти.

На підставі перевіреної заявки органи ДКУ виписують на осіб, вказаних у
заявці, грошові чеки на отримання готівки.

До каси можуть надходити гроші й з інших джерел. В усіх випадках при
надходженні готівки бухгалтерією оформляється ПКО т. ф. № КО – 1 з
відривною квитанцією, яка після внесення необхідних записів видається на
руки здавальнику грошей. Касові ордери дійсні лише в день їх оформлення.

Для синтетичного обліку наявності та руху грошей у касі призначений
активний рахунок 30 „Каса”, який має два субрахунки:

301 „ Каса в національній валюті „

302 „ Каса в іноземній валюті „

Кореспонденція рахунків за операціями обліку грошових коштів у касі в
національній валюті

Зміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки

Дт Кт

1.Одержано в касу готівку за чеками з поточних, реєстраційних
спеціальних реєстраційних рахунків

301 311, 313-319, 321, 323-326

2.Повернено в касу невикористану суму підзвітних коштів

301 362

3.Надійшло в касу в рахунок погашення недостачі

301 363

4.Надійшла в касу плата за навчання у вищих навчальних закладах, за
користування гуртожитком, за реалізовані санаторно – курортні путівки
301 364

5.Одержано в касу спонсорські, благодійні внески та іншу гуманітарну
допомогу 301 713/1

6.Видано готівкою з каси:

заробітну плату

стипендію

гонорари

депоновану зарплату

допомога і компенсації чорнобильцям

під звіт

661

662

669

671

674

362

301

301

301

301

301

301

7.Здійснені з каси готівкою видатки за рахунок спеціальних коштів ( без
ПДВ )

811 301

8.Зараховано на винну особу виявлені недостачі готівки у касі

363 301

Облік операцій з іноземною валютою.

Окремі бюджетні установи ( науково – дослідні інститути, вищі навчальні
заклади, лікарні, митниці, деякі органи державного управління тощо )
можуть здійснювати операції з іноземною валютою.

Джерелами надходження валюти до бюджетних установ можуть бути :
асигнування з бюджету за придбання за валюту засобів матеріально –
технічного призначення або оплати за виконані роботи нерезидентами;
цільове фінансування з міжнародних спеціальних фондів; оплата
нерезидентами наданих послуг, виконаних науково – дослідних робіт;
оплата ліцензій на впровадження винаходів; оплата за навчання,
стажування, лікування іноземних громадян тощо.

Напрямки витрачання валютних коштів можуть бути: розрахунки з
нерезидентами за поставлені товари, надані послуги, оплата послуг банків
– нерезидентів; розрахунки за службовими закордонними відрядженнями;
продаж валюти та ін.

Для розрахунків іноземною валютою бюджетним установам можуть бути
відкриті в уповноважених банках валютні рахунки за кожним видом
іноземної валюти зокрема. Для їх відкриття у банк подаються такі ж
документи, як і для відкриття поточних рахунків у національній валюті.

У регістрах бухгалтерського обліку операцій з іноземною валютою повинні
бути відображені паралельно як в іноземній, так і в національній валюті
України. З цією метою в меморіальних ордерах для кожного запису валютних
операцій передбачають 2 рядки за одним порядковим номером.

Бухгалтерський облік валютних операцій ведеться бюджетними установами за
субрахунками, встановленими планом рахунків:

302 „ Каса в іноземній валюті „

318 „ Поточні рахунки в іноземній валюті „

442 „ Інша переоцінка „ – для відображення курсових різниць

Відображення на рахунках операцій з іноземною валютою

Зміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки

Дт Кт

1.Зараховано фінансування з бюджету на валютний рахунок установи

318 701, 702

2.Зараховано на валютний рахунок кошти, що надійшли як благодійні внески

318 713

3.Надійшли кошти в іноземній валюті за надані бюджетною установою
послуги нерезидентам

318 711

4.Одержана готівкою іноземна валюта в касу

302 318

5.Перерахована валюта за надані послуги нерезидентом

364 318

6.Списано на витрати установи отримані послуги, виконані роботи
нерезидентом ( за курсом на дату перерахування авансу )

801, 802, 811-813 364

7.Одержані від нерезидента матеріали ( за курсом на дату перерахування
авансу )

231-239 364, 675

8.Нарахована курсова різниця на залишок валютних коштів на рахунку в
банку:

при підвищенні курсу іноземної валюти

при зниженні курсу іноземної валюти

318

442

442

318

Використана література:

1. П.А. Атамас, „ Основи обліку в бюджетних організаціях „ Навчальний
посібник. Центр навчальної літератури 2003 рік.

2. К.О. Коцюба „ Облік в бюджетних установах „ Лібра. 2004 рік

3. С.С. Бондаренко, К.Б. Потапова „ Основи обліку в бюджетних установах
„ Київ 2003 рік.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020