.

Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2381
Скачать документ

ОБЛІК ОБОРОТНИХ МАЛОЦІННИХ ТА

ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

До оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети,
які використовуються протягом не більше одного року або нормального
операційного циклу, якщо він більше одного року, такі як інструменти,
господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг та ін.

Всі МШП згідно з вимогами стандартів бухгалтерського обліку
класифікують, виходячи з однієї з наступних ситуацій:

якщо строк корисної експлуатації МШП перевищує один рік, їх включають до
складу необоротних активів і амортизують;

якщо МШП знаходяться на складі і відповідають вимогам П(С)БО 9 “Запаси”,
вони обліковуються у складі запасів;

якщо МШП передані в експлуатацію в поточному звітному періоді, вони
визнаються витратами звітного періоду.

Основними завданнями обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів є:

визначення первісної вартості придбаних МШП;

контроль за їх зберіганням як в період перебування на складі, так і в
період експлуатації в цехах, відділах підприємства;

контроль за правильністю використання МШП під час їх експлуатації.

Правильна організація бухгалтерського обліку МШП на підприємстві
передбачає своєчасне складання первинних документів, дотримання правил
при прийманні МШП на склад і відпуску їх в експлуатацію.

Форми первинних документів, які застосовуються для обліку руху МШП
наведені в таблиці 7.9.

Таблиця

Первинні документи з обліку МШП

№ форми Назва форми Призначення документу 3

1 2 3

МШ-1 Відомість на повернення (вилучення) постійного запасу інструментів
(пристроїв) Використовується для обліку зміни запасу інструментів
(пристроїв) на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом
встановлення постійного обмінного фонду

МШ-2 Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
Використовується для обліку МШП, які були видані під розписку працівнику
для тривалого користування. Заповнюється на кожного працівника, який
одержав МШП

МШ-3 Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)
Застосовується для обліку інструментів (пристроїв), які передаються на
заточування або ремонт

МШ-4 Акт на вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів
Застосовується для обліку зіпсованих і втрачених МШП

МШ-5 Акт на списання інструментів (пристроїв) та їх обмін на придатні
Застосовується для оформлення списання інструментів (пристроїв), що
стали непридатними, та обміну їх на придатні на тих підприємствах, де
облік ведеться за принципом встановлення постійного обмінного фонду.
Складається на підставі актів вибуття

МШ-6 Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів
Використовується для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів,
які видаються працівникам підприємства для індивідуального користування

МШ-7 Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття,
запобіжних засобів Застосовується для обліку видачі спецодягу,
спецвзуття працівникам підприємства в індивідуальне користування за
встановленими нормами, а також для обліку приймання від працівників
спецодягу, спецвзуття на прання, дезинфекцію, ремонт та зберігання

МШ-8 Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів
Застосовується для оформлення списання морально застарілих, зношених і
непридатних для подальшого використання інструментів (пристроїв),
спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів по закінченню строку
експлуатації, інших малоцінних та швидкозношуваних предметів і здавання
їх до комор для утилю

Існуюча сукупність форм первинної документації з обліку малоцінних та
швидкозношуваних предметів дає можливість побудови такої системи обліку,
яка б відповідала масштабам підприємства, його організаційно-структурній
формі та об’єктивним умовам функціонування.

Надходження МШП на підприємство здійснюється на підставі
відвантажувальних документів постачальників.

В обліку МШП відображають за фактичною собівартістю (ціною придбання,
включаючи затрати, пов’язані з доставкою їх на підприємство).

На МШП, що надійшли, відкривається картка складського обліку (ф. №
М-17).

Облік МШП на складах ведеться за їх номенклатурними номерами в порядку,
аналогічному обліку матеріалів на складі. При оприбуткуванні МШП
бухгалтерія складає групувальні відомості, а також веде сортову оборотну
відомість аналітичного обліку.

Передача МШП зі складу в експлуатацію оформлюється актом передачі МШП в
експлуатацію.

З метою збереження МШП, які знаходяться в експлуатації, керівник повинен
належним чином організувати контроль за їх рухом, зокрема оперативний
облік у кількісному вираженні. Основні шляхи вибуття МШП наведені на
рис. 7.22.

Шляхи вибуття МШП

Відпуск інструментів в експлуатацію здійснюється на підставі вимог цехів
або фізичних осіб. Бухгалтерія ці вимоги вносить до групувальних
відомостей з метою синтетичного обліку.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в
експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з
подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів
за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх
фактичного використання.

hs0UCJ

?

pL

gd¶nA

¤x`„gd¶nA

dh ¤x`„7gd¶nA

Актом на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф. № МШ-8).

Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за
видами предметів по однорідних групах, встановлених, виходячи з потреб
підприємства.

З метою забезпечення збереження даних предметів в експлуатації на
підприємствах повинен бути організований належний контроль за рухом МШП,
зокрема, оперативний і кількісний облік.

Відповідним чином повинен бути організований аналітичний облік МШП, які
повернуті на склад з експлуатації.

Облік МШП здійснюється на рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані
предмети” (див. табл. 7.10).

По дебету рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” кореспондує
з рахунками 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” –
оприбуткування МШП, що надійшли від постачальника; 372 “Розрахунки з
підзвітними особами” – оприбуткування МШП, придбаних підзвітною особою
за грошові кошти; 23 “Виробництво” – оприбуткування МШП власного
виробництва; 30 “Каса” – придбання МШП за готівку; 46 “Неоплачений
капітал” – оприбуткування МШП, внесених до статутного капіталу тощо.

Таблиця 7.10

Характеристика рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

Назва та шифр Призначення По дебету відображаються По кредиту
відображаються Обліковий регістр Місце в звітності

22 “МАЛОЦІННІ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНІ ПРЕДМЕТИ” Для обліку та узагальнення
інформації про наявність і рух МШП, що належать підприємству та
знаходяться у складі запасів Придбання (отримання) або виготовлення
малоцінних та швидкозношуваних предметів за первісною вартістю Відпуск
МШП в експлуатацію за обліковою вартістю зі списанням на рахунки обліку
витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів
Журнал-ордер

№ 10 Баланс

(ф. № 1)

р. 100

Записи по кредиту рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”
здійснюються в кореспонденції з дебетом рахунків 423 “Дооцінка активів”
– проведення суми уцінки МШП; 39 “Витрати майбутніх періодів” – списання
вартості МШП на підготовку та освоєння виробництва; 23 “Виробництво” –
витрачено МШП для виробництва продукції; 91 “Загальновиробничі витрати”,
92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут” – списано МШП на інші
потреби тощо.

Малоцінні та швидкозношувані предмети МШП інвентаризують за місцями їх
знаходження та особами, на відповідальному зберіганні яких вони
знаходяться. В процесі інвентаризації встановлюється правильність
віднесення господарських засобів до групи малоцінних і швидкозношуваних
предметів.

При проведенні інвентаризації комісія повинна з’ясувати:

чи закріплені малоцінні і швидкозношувані предмети, що знаходяться на
складі та в експлуатації, за особами, відповідальними за їх зберігання і
використання;

чи здійснюється маркування спецодягу, спецвзутга, застережних пристроїв,
виробничого і господарського інвентаря, столового посуду і
приналежностей до передачі їх в експлуатацію;

як організовано облік малоцінних і швидкозношуваних предметів в місцях
їх експлуатації.

Інвентаризація проводиться шляхом огляду кожного предмету. В
інвентаризаційні описи малоцінні та швидкозношувані предмети заносяться
за найменуваннями у відповідності з номенклатурою, прийнятою в
бухгалтерському обліку. В описах зазначається їх первісна вартість.

На малоцінні та швидкозношувані предмети, видані в індивідуальне
користування, наприклад, спецодяг, спецвзуття тощо, допускається
складання групових інвентаризаційних описів із зазначенням осіб, яким
видані такі предмети. Обов’язковою умовою при цьому є ведення особистих
карток на такі предмети і наявність в інвентаризаційному описі підписів
осіб, які отримали ці предмети.

По малоцінних та швидкозношуваних предметах, які обліковуються в
оперативному порядку, описи не складаються, а перевіряється фактична
наявність цих предметів у матеріально відповідальних осіб шляхом
зіставлення з відомістю оперативного обліку. Виявлена при цьому
недостача предметів оформлюється актом.

Малоцінні та швидкозношувані предмети, які стали непридатними, але ще не
списані, в інвентаризаційному описі не відображаються. На них
складається акт із зазначенням часу експлуатації, причин непридатності,
можливості використання цих предметів у господарських цілях.

PAGE

PAGE 1

Основні завдання обліку МШП

Документування МШП

Аналітичний облік МШП

Синтетичний обпік МШП

Інвентаризація МШП

Вибуття МШП

відпуск у виробництво

списання у випадку морального і фізичного зносу

ліквідація при аваріях, стихійних лихах та інших надзвичайних ситуаціях

передачі до статутного капіталу іншого підприємства

безоплатної передачі

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020