.

Облік на малих підприємствах (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 8054
Скачать документ

Курсова робота

Облік на малих підприємствах

ЗМІСТ

І. Облік розрахунків з постачальниками і
підрядниками…………………..3

ІІ. Порядок утримання з заробітної плати та облік розрахунків з
бюджетом……………………………………………………….
……………………………………….9

Наскрізна
задача…………………………………………………………
………………….18

Список використаної
літератури……………………………………………………..
27

І. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.

Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
ведеться на рахунку 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками”.

Організації, поставляючі сировину, матеріали та інші товарно-матеріальні
цінності, а також видаючи різні види послуг (відпуск води, пари,
електроенергії та ін.) і виконуючи різні роботи, називаються
постачальниками і підрядчиками.

На рахунку 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками”
відображаються безготівкові розрахунки між підприємствами і
організаціями за продукцію, товарно-матеріальні цінності, роботи і
послуги.

По дебету цього рахунку відображаються суми оплачених рахунків, по
кредиту враховується сума акцептованих рахунків на надходженні
матеріальні цінності, виконані роботи та послуги.

Рахунок 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками” має два
субрахунки:

631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

632 „Розрахунки з іноземними постачальниками”.

На субрахунку 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками” ведеться
облік розрахунків з вітчизняними постачальниками і підрядниками за
отримані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, наданні послуги.

На субрахунку 632 „Розрахунки з іноземними постачальниками” ведеться
облік розрахунків з іноземними постачальниками і підрядниками за
отримані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.

Аналітичний облік ведуть по окремим рахункам постачальників і
підрядників, фактам поставки неотфактурованих поставок або оплати не
поставлених матеріальних цінностей в розрізі постачальників і
підрядників.

Для перевірки правильності даних аналітичного обліку синтетичні записи
із карточок переносять в оборотну відомість. Сума по оборотній відомості
повинна відповідати сальдо по рахунку 63 „Розрахунки з постачальниками і
підрядниками”. В бухгалтерії підприємства ведеться облік по
постачальникам.

Рахунок 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками”
використовується в бухгалтерському обліку для наступних цілей:

а) для відображення розрахунків за отримані товарно-матеріальні
цінності, розрахункові документи які підлягають оплаті через банк;

б) для відображення розрахунків за виконанні роботи та послуги;

в) для відображення розрахунків за товарно-матеріальні цінності, роботи
і послуги, по якім розрахункові документи від постачальників або
підрядників не поступили;

г) для відображення розрахунків по перевозам, а також всім видам послуг
зв’язку.

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведеться в
журналі-ордері № 6 при журнально-ордерні формі обліку. В журналі-ордері
№ 6 синтетичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
співвідноситься з аналітичним обліком, який забезпечує отримання
слідуючої інформації: даних про заборгованість постачальникам по
розрахунковим документам, строк оплати котрих не настав; по неоплаченим
в строк розрахунковим документам; по неотфактурованим поставкам; по
виданим векселям, строк оплати котрих не настав; по простроченим
векселям.

Контроль розрахунків з постачальниками за матеріальні цінності і
послуги. Основні напрями і послідовність перевірки.

Контроль наявності і правильності оформлення документів, визначають
права, обов’язки сторін з постачання матеріальних ресурсів, виконання
різних видів послуг.

Реальності і правильності відображення заборгованості в балансі, книзі
головних рахунків.

Контроль правомірності виникнення боргу, реальності причин і строків
виникнення заборгованості (несплаченої в строк, з простроченим терміном
позовної давності, спірної, суперечної, безнадійної до погашення).

Оцінка стану контролю з боку бухгалтерії за розрахунками з
постачальниками.

Контроль доцільності придбання матеріальних цінностей, реальності
розрахунків.

Контроль правильності визначення сум до сплати в рахунках/фактурах за
матеріальні цінності.

Контроль рахунків-фактур за надані послуги (транспортні послуги,
споживання води та електроенергії, комунальні послуги, послуги зв’язку і
т.п.).

Контроль обґрунтованості бухгалтерських записів у поточному
бухгалтерському обліку за журналом-ордером № 6.

Перевірка розрахунків з постачальниками та підрядниками починається з
ознайомлення з організацією постачання, установлення наявності
господарських угод, аналізу їх інформації на предмет відповідності
чинному законодавству про підприємництво в розрізі прав, обов’язків
сторін, їх відповідальності за невиконання, у разі виникнення збитків,
втрат, порядку їх відшкодування.

Здійснюючи документальний контроль у бухгалтерії, необхідно встановити
методом порівняння даних, чи відповідають залишки на одну й ту саму дату
синтетичного рахунку 63 в Книзі головних рахунків даним поточного обліку
в журналі-ордері № 6 з цього рахунку в цілому, виходячи з даних
аналітичного обліку по постачальниках. При наявності відхилень треба
перевірити реальність і документальну обґрунтованість заборгованості по
кожному постачальнику. Причинами відхилень можуть бути запущеність
обліку розрахунків або зловживання.

У разі запущеності обліку ревізори мають право вимагати від керівництва
підприємства приведення обліку у відповідність з чинним законодавством,
установлювати строки виконання цієї роботи. Ревізори не повинні
поновлювати облік на підприємстві, яке підлягає ревізії, та проводити
ревізію по поновленому ними ж обліку.

Дані про стан заборгованості на звітні місячні, квартальні дати
узагальнюються в аналітичній таблиці, де така інформація
систематизується за видами заборгованості:

1) несплачена в строк (до 1 місяця, до 3 місяців, до 6 місяців, більше
року);

2) з простроченим терміном позовної давності;

3) спірна (суперечна);

4) безнадійна до погашення.

Особливо детально контролюються операції по заборгованості до 6-ти
місяців, до 1 року, спірної (суперечної), заборгованості з простроченим
терміном позовної давності (3 роки), порядок списання прострочених
дебіторської і кредиторської заборгованостей, установлений Законом
України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.06.97 (зі
змінами і доповненнями).

Відповідно до цього нормативного акта уряду дебіторська заборгованість,
відносно якої закінчився термін позовної давності, списується за
рішенням керівника підприємства на результати фінансово-господарської
діяльності. Списання боргу внаслідок неплатоспроможності боржника за
рішенням суду не є підставою для зміни заборгованості; вона повинна бути
перенесена і відображатися на позабалансовому рахунку протягом п’яти
років, упродовж яких здійснюється контроль майнового стану боржника на
предмет виникнення можливості погашення такого боргу.

Спосіб списання простроченої кредиторської заборгованості залежить від
форми власності підприємства-боржника: підприємства державної форми
власності повинні після закінчення терміну позовної давності віднести
її на розрахунки з бюджетом та до 10 числа наступного за цим місяця
перерахувати до місцевого бюджету.

Стан контролю з боку бухгалтерії підприємства оцінюється, виходячи з
аналізу організації розрахунково-фінансової роботи, матеріалів
листування з постачальниками, ефективності претензійної роботи, ужитих
заходів щодо зниження кредиторської і дебіторської заборгованості.

Контролюючи обґрунтованість бухгалтерських записів у журналі-ордері № 6,
треба спочатку перевірити достовірність первинних документів
(рахунків-фактур постачальників, товарно-транспортних накладних),
дотримання цін і тарифів, передбачених в угодах, правильність розрахунку
загальної суми до сплати.

Особливу увагу слід звернути на доцільність придбання, аналізуючи
взаємозв’язок з виробничою діяльністю, запасами на складі, діючими
ринковими цінами, а також використання ревізованим підприємством своїх
прав у випадку порушення умов УГОДИ постачання.

Крім цього, потрібно впевнитися в повноті оприбуткування матеріальних
цінностей, одержаних від постачальників, порівнюючи з даними складського
обліку матеріалів, звітами про рух матеріалів (відомість № 10),
відображення в податковому обліку операцій з придбання матеріальних
цінностей.

Детальному вивченню підлягають операції, відображені в журналі-ордері на
основі довідки бухгалтерії про внесення коректив в інформацію за минулий
період у зв’язку з допущеними помилками в кореспонденції рахунків з
точки зору обґрунтованості таких записів документальними доказами. Факти
несвоєчасного відображення в бухгалтерському обліку операцій з
надходження матеріальних цінностей встановлюються порівнянням дати в
первинних документах про завершення операції з журналом-ордером за
відповідний період часу (рахунок-фактура постачальника за вересень
повинен бути відображений у журналі-ордері за вересень). Ця операція
впливає на визначення валових витрат звітного кварталу при оподаткуванні
прибутку. Підприємства повинні віднести таку заборгованість на
позареалізаційні доходи. Строк позовної давності по всіх видах
заборгованості становить три роки, безнадійна до відшкодування
дебіторська заборгованість установлюється за рішенням арбітражного суду.

Реальність стану заборгованості встановлюється методом зустрічної
перевірки розрахунків з окремими підприємствами через письмові запити
про звіряння даних за визначений період часу. У разі виникнення сумнівів
у достовірності можливі навіть безпосередні перевірки таких розрахунків
у бухгалтеріях взаємопов’язаних підприємств.

ІІ. Порядок утримання з заробітної плати та облік розрахунків з
бюджетом.

У правій частині розрахунково-платіжної відомості відображаються
утримання із заробітної плати. До них відноситься прибутковий податок,
суми по виконавчих листах, по виконавчим написах нотаріальних органів;
суми з осіб, що відбувають виправні роботи; профспілкові внески;
одержаний аванс за звітний місяць; надлишково виплачені суми за
попередній період, виявлені внаслідок проведених перевірок або
самоперевірок; своєчасно неповернуті підзвітні суми; грошові нарахування
(на нестачі товарно-матеріальних цінностей, розкрадення тощо), штрафи та
інші відрахування відповідно до чинного законодавства; відрахування до
пенсійного фонду.

Прибутковий податок з громадян. Платниками прибуткового податку в
Україні є громадяни України. Об’єктом оподаткування є сукупний дохід
(оподатковуваний) за календарний рік, одержаний з різних джерел як на
території України, так і за її межами (що складається з місячних
сукупних оподатковуваних доходів). При визначенні сукупного
оподатковуваного доходу враховуються доходи, одержані як в натуральній
формі, так і в грошовій національній валюті. Доходи одержані в
натуральній формі зараховуються до сукупного оподаткованого доходу за
календарний рік за вільними (ринковими) цінами.

Згідно Декрету Кабінету Міністрів України „Про прибутковий податок з
громадян” підприємство до сукупного оподатковуваного доходу громадян не
включає допомогу по державному соціальному страхуванню і державному
соціальному забезпеченню, крім допомоги по тимчасовій непрацездатності
(в тому числі допомога по догляду за хворою дитиною); державні пенсії;
компенсаційні виплати.

Підприємство зобов’язане:

своєчасне і в повному обсязі нараховувати, утримувати та перераховувати
до бюджету суми податку з доходів громадян, що підлягають оподаткуванню
у джерела виплати;

своєчасно надавати податковим органам відомості за встановленою формою
про виплачені громадянам доходи, що підлягають обліку і оподаткуванню.

До сукупного оподатковуваного доходу відносяться одержані за місцем
основної роботи доходи за виконання трудових обов’язків у тому числі за
сумісництвом, за виконання робіт за договорами підряду, а також інші
доходи, що утворюються в результаті надання за рахунок коштів
підприємства своїм працівникам матеріальних і соціальних благ у грошовій
та натуральній формі.

Підприємство здійснює обчислення, утримання та перерахування
прибуткового податку до бюджету. Обчислення податку протягом року
провадиться з суми місячного сукупного оподатковуваного доходу за
ставками.

У відповідності з Указом Президента України від 13 вересня 1995 року
№519 встановлені слідуючи ставки прибуткового податку з доходів
громадян:

Місячний сукупний дохід (у неоподатковуваних мінімумах) Ставки та
розміри податку

до 17 гривень не оподатковується

18 – 85 гривень 10% суми, що перевищує 17 грн.

86 – 170 гривень 6,8 грн. + 15% суми, що перевищує 85 грн.

171 – 1200 гривень 19,50 грн. + 20% суми, що перевищує 170 грн.

1201 – 1700 гривень 180,55 грн. + 30% суми, що перевищує 1000 гривень

1701 грн. і вище 393,55 грн. + 40% суми, що перевищує 1700 грн.

Підприємство одночасно з поданням чеків на отримання коштів для виплати
належних громадянам сум за другу половину місяця подають до установ
банків платіжне доручення на перерахування до бюджету утриманих сум
прибуткового податку.

Суми податку, не утримані або утримані не повністю з працюючих громадян,
стягуються підприємством до повної сплати заборгованості. Не утримані
або утримані не повністю суми прибуткового податку з громадян, що
звільнилися, сплачуються підприємством за рахунок власних коштів.

Для громадян, які мають право на одержання пільг сума місячного
оподаткованого доходу зменшиться на розмір цих пільг.

По закінченню календарного року визначається сума сукупного річного
оподатковуваного доходу. Прибутковий податок з річного доходу
визначається з середньомісячного доходу з урахуванням сплачуваного
(утриманого) протягом року податку з місцевих доходів. Обчислення
податку і перерахування проводиться підприємством до 1 лютого наступного
за звітним роком, а до 15 лютого ці відомості подаються до податкової
інспекції.

Підприємство після закінчення кожного місяця, але не пізніше строку
одержання в установі банку коштів на виплату ЗП зобов’язане перерахувати
до бюджету суми нарахованого і утриманого прибуткового податку за
минулий місяць.

Підприємство, після закінчення кожного місяця, але не пізніше строку
одержання в установі банку коштів на виплату заробітної плати,
зобов’язане перерахувати до бюджету суми нарахованого і утриманого
прибуткового податку за минулий місяць.

Підприємство, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним
кварталом, подає до податкового органу податкову декларацію про прибуток
за звітний квартал, розраховану наростаючим підсумком з початку звітного
фінансового року. Статистична звітність надсилається у встановленому
порядку тільки на адресу органів державної статистики.

Платіжні доручення на перерахування податку до бюджету подаються
підприємством до банківської установи до настання строку платежу.

Протягом кварталу підприємство сплачує авансові внески податку до
бюджету за перший та другий місяць кварталу, визначеного наростаючим
підсумком з початку року. Авансові внески сплачуються до 20 числа
другого, третього місяця кварталу відповідно. Розрахунки авансового
внеску здійснюються самостійно, без подання податкової декларації.

Суми податку на прибуток зараховуються до бюджетів територіальних громад
за місцезнаходженням платника податку.

Підприємство на момент перевірки податковим органом, податкових
декларацій про прибуток і розрахунків сплачують штраф у розмірі 10 нмдг
за одноразове порушення; якщо не подано, або не своєчасно подано
податкову декларацію про прибуток і розрахунок, сплачує штраф у розмірі
10% суми нарахованого податку за кожний випадок порушення. У разі
приховання або заниження суми податку – 30% суми донарахованого податку,
та пені, обчисленої виходячи із 120% облікової ставки НБУ.

Збір на обов’язкове соціальне страхування і страхування на випадок
безробіття. Підприємство, згідно Закону України „Про збір на обов’язкове
соціальне страхування” від 3 червня 1999 року № 722-XIV є платником
цього збору, так як воно використовує працю найманих працівників.

Об’єктом оподаткування є фактичні витрати на виплату основної і
додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і платежів,
виходячи з тарифних ставок.

Цей збір сплачується за рахунок Фонду соціального страхування України.
Нагляд за його фінансовою діяльністю здійснює наглядова рада фонду
соціального страхування України. кошти обов’язкового соціального
страхування на випадок безробіття зараховуються на окремий рахунок
Державного бюджету України.

Ставка збору на обов’язкове соціальне страхування (у тому числі на
обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття) встановлюється
у розмірі 4% від об’єму оподаткування, і 1,5% від об’єму оподаткування
на збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття; 0,5%
від об’єму оподаткування фізичних осіб (на випадок безробіття) та 1% (до
150 грн.) чи 2% (> 150 грн.), розміру оплати праці громадянина.

Нарахування збору до Фонду здійснюється страхувальниками за чинними
ставками. При цьому не мають значення джерела фінансування виплат,
статті витрат: види платіжних документів. Перерахування коштів на
рахунки Фонду страхувальник (підприємство) здійснює одночасно з
одержанням коштів на оплату праці в установах банку. У разі нестачі у
страхувальників збору коштів на оплату праці і сплату зборів в повному
обсязі видача коштів на оплату праці і сплата збору здійснюється у
пропорційних розмірах.

Не внесені страхувальником у встановлений строк платежі до Фонду
вважаються недоїмкою і стягуються в безспірному порядку, встановленому
законодавством для стягнення збору на обов’язкове страхування з
нарахуванням пені. Пеня нараховується з суми недоїмки за кожний
прострочений день у розмірі, встановленому законодавством. Вся сума
заборгованості за коштами фонду та пеня зараховується на рахунок фонду.
Пеня нараховується з дня наступного після одержання заробітної плати і
по день сплати платежу.

Витрати по коштах Фонду соціального страхування з початку року
підприємство спрямувало на допомоги: по тимчасовій непрацездатності.

По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим.

Днем сплати платежу вважається день списання установою банку суми
платежу з рахунка платника (підприємства) незалежно від часу її
зарахування на рахунок фонду.

У випадку несплати недоїмки у встановлений строк відновлюється
нарахування пені на прострочену суму за весь період від дня утворення
недоїмки.

Страхувальники зобов’язані проводити облік розрахунків за коштами збору
та інших надходжень Фонду з органами їх реєстрації.

Суми донарахування обов’язкових платежів і фінансових санкцій
сплачуються до Фонду страхувальниками, профспілковими органами у 10-й
термін з дня складання акта ревізії чи перевірки окремими платіжними
дорученнями.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Згідно Закону України
„Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 15 липня
1999 року № 967-XIV підприємство є платником цього збору, так як
використовує працю найманих працівників.

Законом України встановлено ставки збору: для даного підприємства вона
становить 32% фактичних витрат на оплату праці працівників.

Обчислення збору до Пенсійного фонду здійснюється щомісячно за ставками.
При цьому не мають значення джерела фінансування, виплат, статті витрат
і види платіжних документів.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується одночасно
з одержанням коштів в установах банків на оплату праці. У разі
недостатності в платників збору коштів на оплату праці і сплату збору у
повному обсязі видача коштів на оплату праці і сплата збору здійснюється
у пропорційних розмірах.

Для зарахування коштів платників Пенсійного фонду в установах банку
відкривається поточний рахунок на балансовому рахунку № 2560 „Державні
позабюджетні фонди”, де відображаються їх надходження та використання.
Рахунок відкривається в порядку, встановленому НБУ. Нарахований збір,
інші платежі підприємство сплачує безготівковим перерахуванням
відповідних сум із своїх банківських рахунків на рахунок органу
Пенсійного фонду в установі банку.

Суми своєчасно не сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування вважаються простроченою заборгованістю: сплачуються з
нарахуванням пені. Вона нараховується на суми заборгованості за кожний
день прострочення платежу, включаючи день сплати, з розрахунку 120%
річних від облікової ставки НБУ, що діяла в період наявності недоїмки.

Аліменти. Утримання по виконавчих листах здійснюється в розмірі і
порядку, встановлених законом, порішенню суду. Підставою для аліментів є
виконавчі судові листи або письмове зобов’язання громадян про
добровільну сплату аліментів, відмітки органів внутрішніх справ у
паспортах осіб про те, що вони зобов’язані сплатити аліменти. Вони
утримуються в таких розмірах:

на одну дитину – 25% заробітку;

на двох дітей – 33% заробітку;

на трьох і більше дітей – 50% заробітку.

Однак загальна сума утримань не повинна перевищувати 50% суми заробітної
плати за вирахуванням податків.

Бухгалтерія підприємства проводить реєстрацію отриманих виконавчих
листів в спеціальному журналі чи картці. Постановою Кабінету Міністрів
України затверджено перелік видів доходу, з яких нараховуються аліменти:

1) основна заробітна плата і заробітна плата по сумісництву;

2) всі види доплат і надбавок, відпускні;

3) грошові і натуральні премії;

4)компенсація за невикористану відпуску;

5) оплата за надурочний час, за вихідні, святкові дні;

6) премії за підсумками роботи за рік;

7) допомоги з фонду соціального страхування, в тому числі по тимчасовій
непрацездатності;

8) суми по відшкодуванню втрати працездатності;

9) допомоги по безробіттю;

10) пенсії за виключенням надбавок до пенсій інвалідам 1-ї групи по
догляду за ними;

11) стипендія.

Не утримуються аліменти з сум:

1) вихідної допомоги при звільнені;

2) одноразових премій;

3) компенсації при відрядженні;

4) допомог на поховання;

5) допомог багатодітним і одиноким матерям;

6) дотацій за обіди;

7) вартості путівок в санаторії за рахунок фонду споживання.

В триденний строк з дня, встановленого для виплати заробітної плати,
пенсії і стипендії, суми утриманих аліментів повинні бути виплачені
отримувачу чи переведені поштою за рахунок платника.

Якщо особа, що сплачує аліменти, виїжджає за кордон на постійне місце
проживання, то вона зобов’язана сплачувати всю суму аліментів за період
до досягнення дитиною повноліття, виходячи з заробітної плати за
останній місяць роботи до моменту виїзду. Облік рахунків по виконавчим
листах ведеться на рахунку 685 „Розрахунки з різними дебіторами і
кредиторами”.

Утримання із заробітної плати платежів за товари, куплені в кредит,
проводяться на основі вимог-доручень робітників. Їх розмір залежить від
вартості товарів, куплених в кредит.

Для обліку прибуткового податку з громадян своєрідним первинним
документом є книга обліку доходів і витрат, що є підставою для
заповнення декларації про доходи, що підлягають оподаткуванню, а також
особовий рахунок кожного з працівників.

Для обліку збору на обов’язкове соціальне страхування, збору на
обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття та збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування використовуються такі первинні
документи: особовий рахунок, наказ про надання допомоги чи відпустки,
табель обліку використання робочого часу, відомість про спискову
чисельність працюючих, платіжна відомість.

Наскрізна задача з обліку в малих підприємствах

Мале підприємство „Мрія” займається виробничою діяльністю і є платником
єдиного податку за ставкою 6%. Залишки на рахунках на початок грудня
наведені в таблиці 1, а операції за грудень – в таблиці 2. (Варіант 18)

Необхідно:

зробити розрахунок амортизаційних відрахувань на підставі додаткових
даних (таблиця 3);

скласти розрахунково-платіжну відомість на підставі даних, наведених в
таблиці 4;

скласти кореспонденцію рахунків і зареєструвати її в Журнал-Головній;

використовуючи дані Журнал-Головної, скласти баланс;

на підставі зроблених записів в Журнал-Головній з врахуванням даних
таблиці 5 скласти фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства та
розрахунок сплати фіксованого податку.

Таблиця 1

Баланс малого підприємства

на 1 грудня 200__р.

Статті Сума,
абсолютна

АКТИВ

Основні засоби:

залишкова вартість 69200

первісна вартість 94500

знос 25300

Виробничі запаси 12200

Готова продукція 1000

Дебіторська заборгованість 1500

Грошові кошти в національній валюті 17300

БАЛАНС 101200

ПАСИВ

Статутний капітал 92500

Резервний капітал 1800

Нерозподілений прибуток 1600

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 900

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з бюджетом 1600

з страхування 100

з оплати праці 2700

БАЛАНС 101200

Таблиця 2

Господарські операції МП „Мрія”

за грудень

№ п.п Зміст операції Сума
Кореспонденція

рахунків

Дебет Кредит

1 Перерахована заборгованість з податків 1600 64/1 311

2 Перераховано заборгованість:

— до Пенсійного фонду

— з соціального страхування

на випадок безробіття

70

30

64/2

64/3

311

311

3 Акцептовано рахунок фірми „Світанок” від 3 грудня за матеріали (без
ПДВ)

900

68

31

4 Відвантажено продукцію покупцям, включаючи ПДВ

7260

37

70

5 Відображено ПДВ (суму визначити) 1210 70 64/4

6 Надійшла оплата від покупців за продукцію (суму визначити) 7260 31 37

7 Одержано гроші в касу для виплати заробітної плати

2700

30

31

8 Видана заробітна плата за листопад 2700 66 30

9 Списані матеріали та продукцію на початок місяця на виробництво (суму
визначити) 12200

1000 23

23 20

26

10 Нарахована амортизацію за грудень (згідно табл.3) 577,50

481,67

95,83 84

23

92 13

84

84

11 Оплачено рахунок за матеріали 1080 68 311

12 Нарахована оплата праці (за даними табл. 4) 3100

1750

1350 84

92

23 66

84

84

13 Проведені утримання з заробітної плати (суму визначити) 62,00

15,50

307,76 66

66

66 64/2

64/3

64/5

14 Проведені нарахування на оплату праці (суму визначити) – – –

15 Списано доходи від реалізації продукції 6050 70 79

16 Оприбутковано згідно інвентаризаційних описів залишок:

— готової продукції

— матеріалів (за даними табл.. 5)

11300

2200

26

20

70

70

17 Списана собівартість готової продукції 15031,67

15031,67 26

90 23

26

18 Списано реалізований автомобіль:

первісна вартість

знос

ПДВ

12000

9000

3000

3000

13

84

97

10

10

84

19 Належить за автомобіль в т.ч. ПДВ 4800

800 37

70 70

64/4

20 Отримано за автомобіль 4800 311 37

21 Списати наслідки діяльності підприємства:

— з операційної діяльності

— з продажу автомобіля

13500

15031,67

1845,83

4000

3000

70

79

79

70

79

79

90

92

79

97

22 Нараховано єдиний податок 3672,50

*6% =

220,35 79 98

23 Списано результат від діяльності підприємства за звітний період
3452,15 79 44

Розрахунок амортизаційних відрахувань наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Розрахунок амортизаційних відрахувань

основних засобів

Об’єкт основних засобів Первісна вартість, грн. Ліквідаційна вартість,
грн. Термін корисного використання, років Річна сума амортизаційних
відрахувань, грн. Місячна сума амортизаційних відрахувань виробничих
основних засобів, грн. Місячна сума амортизаційних відрахувань
загальногосподарських основних засобів, грн. Загальна сума
амортизаційних відрахувань за місяць, грн.

Будинок 54000 8000 20 (54000 – 8000) / 20 = 2300 191,67 / 2 = 95,83
191,67 / 2 = 95,83 2300 / 12 = 191,67

Верстат 20000 3000 10 (20000 – 3000) / 10 = 1700 141,67 – 1700 / 12 =
141,67

Комп’ютер 4500 500 4 (4500 – 500) / 4 = 1000 83,33 – 1000 / 12 =
83,33

Автомобіль 12000 2000 8 (12000 – 2000) / 8 = 1250 104,17 – 1250 / 12
= 104,17

Меблі 4000 600 5 (4000 – 600) / 5 = 680 56,67 – 680 / 12 = 56,67

ВСЬОГО 94500

8650 481,67 95,83 577,50

Примітка: розрахунок амортизаційних відрахувань здійснити згідно П(С)БО
7 „Основні засоби” прямолінійним засобом

Місячну суму амортизації будівлі слід писати з врахуванням положення, що
половину будівлі займає виробничий цех, а іншу половину –
адміністративний персонал.

В таблиці 4 наведено відомість обліку заробітної плати. В відомості
розраховані утримання із заробітної плати. Нарахування на фонд
заробітної плати малих підприємств не здійснюється, так як сплата
єдиного податку включає в себе відрахування до пенсійного фонду та до
фондів соціального страхування.

Таблиця 4

Відомість обліку заробітної плати

за грудень 200__р.

№ з/п П.І.Б Посада Сума нарахувань Утримання

Сума до виплати

Прибутковий податок Пенсійний фонд Фонд зайнятості ВСЬОГО утримань

1

Директор 800,00 (800-16-4)*13%=

101,40 16,00 4,00 121,40 678,60

2

Бухгалтер 650,00 (650-13-3,25)*13% = 82,39 13,00 3,25 98,64 551,36

3

Секретар 300,00 (300-131-6-1,5)*13% = 20,99 6,00 1,50 28,49 271,51

4

Робітник 350,00 (350–131-7-1,75)*13% = 27,33 7,00 1,75 36,08 313,92

5

Робітник 350,00 (350–131-7-1,75)*13% = 27,33 7,00 1,75 36,08 313,92

6

Робітник 350,00 (350–131-7-1,75)*13% = 27,33 7,00 1,75 36,08 313,92

7

Робітник 300,00 (300-131-6-1,5)*13% = 20,99 6,00 1,50 28,49 271,51

ВСЬОГО

3100,00 307,76 62,00 15,50 385,26 2714,74

20 “Сировина та матеріали”

С.п. 12200  

2200 12200

Об 2200 Об 12200

С.к 2200  

26 “Готова продукція”

С.п. 1000  

11300 1000

15031,67 15031,67

Об 26331,67 Об 16031,67

С.к 11300  

23 “Виробництво”

С.п.  

14550

481,67 15031,67

Об 15031,67 Об 15031,67

С.к  

10 “Основні засоби”

С.п. 94500  

9000

3000

Об Об 12000

С.к 82500  

13 “Знос”

 С.п. 25300

9000 481,67

95,83

Об 9000 Об 577,50

 С.к 16877,50

31 “Розрахунковий рахунок”

С.п.17300  

7260 1600

4800 100

900

2700

1080

Об. 12060 Об. 6380

С.к 22980  

30 “Каса”

С.п.  

2700 2700

Об. 2700 Об. 2700

С.к  

64 “Розрахунки за податками і платежами”

 С.п.1700

1600 1210

100 385,26

800

Об. 1700 Об. 2395,26

 С.к 1595,26

68 “Розрахунки за іншими операціями”

 С.п.900

900

1080

Об. 1980 Об. 900

 С.к 1080

66 “Розрахунки з оплати праці”

 С.п. 2700

2700 3100

385,26

Об. 3085,26 Об. 3100

 С.к 2714,74

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

С.п. 1500  

7260 7260

4800 4800

Об. 12060 Об. 12060

С.к 1500  

40 “Власний капітал”

 С.п. 94300

Об. Об.

 С.к 94300

44 “Нерозподілений прибуток”

 С.п. 1600

Об. Об. 3452,15

 С.к 5052,15

97 “Інші витрати”

 С.п.

Об. 3000 Об. 3000

 С.к

92 “Адміністративні витрати”

 С.п.

95,83

1750 1845,83

Об. 1845,83 Об. 1845,83

 С.к

90 “Собівартість”

 С.п.

Об. 15031,67 Об. 15031,67

 С.к

98 “Єдиний податок”

 С.п.

Об. Об. 220,35

 С.к

70 “Дохід”

 С.п.

1210 7260

6050 11300

800 2200

17500 4800

Об. 25560 Об. 25560

 С.к

79 “Фінансовий результат”

 С.п.

15258,34 6050

1845,83 13500

3000 4000

220,35

3452,15

Об. 23550 Об. 23550

 С.к

Таблиця 5

Оборотно-сальдова відомість підприємства „Мрія”

№ рах. Сальдо на 01.01.05р.

Оборот за І квартал 2005р.

Сальдо на 31.03.05р.

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

10 94500

12000 82500

13 (25300)

9000 577,50 (16877,50)

20 12200

2200 12200 2200

26 1000

26331,67 16031,67 11300

23

15031,67 15031,67

30

2700 2700

31 17300

12060 6380 22980

64

1700 1700 2395,26

2395,26

68

900 1980

1080

66

2700 3085,26 3100

2714,74

Закінчення табл. 5

37 1500

12060 12060 1500

40

94300

94300

44

1600

3452,15

5052,15

97

3000 3000

92

1845,83 1845,83

90

15031,67 15031,67

98

220,35

220,35

70

25560 25560

79

23550 23550

101200,00 101200,00 155136,10 155136,10 104682,50 104682,50

Таблиця 6

Звіт по фінансові результати

Стаття За звітний період

Доход (виручка) від реалізації продукції 7260

Податок на додану вартість 1210

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 6050

Собівартість реалізованої продукції 1531,67

Прибуток (збиток) 4518,33

Адміністративні витрати 1845,83

Інші доходи 4000

Інші витрати 3000

Фінансовий результат від звичайної діяльності:

– прибуток (збиток)

3672,50

Єдиний податок 6% 220,35

Чистий прибуток 3452,15

Отже, на протязі грудня було здійснені господарські операції, внаслідок
чого отримано прибуток у розмірі 3672,50 грн., чистий прибуток складає
3452,15 грн.

Список використаної літератури.

1. Закон України „Про систему оподаткування” від 25.06.91р. № 1251- XII.

2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16.07.99 р. № 996 – XIV.

3. „Про прибутковий податок з громадян” декрет КМУ від 26.12.92 р.

4. Закон України „ Про збір на обов’язкове соціальне страхування” від
03.06.99 р. № 722 – XIV.

5. Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”
від 15.07.99 р. № 967 – XIV.

6. “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”: Закон
України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 16.07.99 р. №
996-ХІV, зі змін. внес. Законом України від 22.06.2000 р.

7. “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом
і державними цільовими фондами”: Закон України: Затв. Постановою
Верховної Ради України від 21.12.2000р. №2181-ІІІ, зі змін. внес.
Законом України від 06.09.05р.

8. „Про податок на додану вартість” Закон України: Затв. Постановою
Верховної Ради України від 03.04.97 р. № 2505-15, зі змін. внес. Законом
України від 07.07.05 р.

9. Інструкція про застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затверджені Наказом МФУ від 30.11.99р. №291

10. Бухгалтерський облік 2000: Збірник нормативних документів – 2-е
видання, доп. – Х., 2000. – 80 с.

11. Голова С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні:
навчально-практичний посібник. – Дніпропетровськ; ТОВ „Баланс-Клуб”,
2001 – 289 с.

12. Гура Н.О., Облік видів економічної діяльності: навчальний посібник –
К.: „Знання”, 2004. – 541 с.

13. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі
управління підприємством. К.: „Знання”, 1997 р. – 231 с.

14. Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Є. Контроль і ревізія – К.: Київський
національний економічний Університет, 2000.

15. Бутинець Ф.Ф., Барабаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і
ревізія – Ж.: ПП Рута, 2000.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020