.

Облік інших операцій в торгівлі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1869
Скачать документ

Реферат на тему:

Облік інших операцій в торгівлі

Облік тари. Тара багаторазового використання вважається поворотною,
коли її визначено такою в договорi на поставку продукцiї або
купівлю-продаж товару та у разi дотримання строкiв i умов її повернення
постачальникові чи продавцевi.

За деякi види поворотної тари, що поставляється з продукцiєю або
товаром, постачальник вимагає від покупця заставу, переважно у грошовому
вираженнi, яку повертає йому пiсля отримання пустої тари. Така тара
називається заставною.

Бiльшiсть пiдприємств, здiйснюючи операції з продажу то-варiв у
заставнiй тарi, користуються схемою їх вiдвантаження на умовах
попередньої оплати. До вартостi придбаної партії товару включається
заставна цiна тари, а вартiсть тари, що повертається постачальникові,
вiднiмається вiд вартостi наступної партії поставлених товарiв. При
цьому постачальник вимагає вiд своїх постiйних покупцiв, щоб кiлькiсть
поверненої тари дорiвню-вала кiлькостi тари пiд новою партiєю товару.

Приклад. Пiдприємство-постачальник. Оптове пiдприємство отримало
передоплату вiд покупця в сумi 18000 грн i здiйснило поставку оплаченого
товару двома однаковими партiями. Товар відвантажувався у поворотнiй
заставнiй тарi — по 1000 ящикiв пiд кожною партiєю товару. Сума застави
— 4000 грн за 1000 ящикiв. Тару пiд другою партiєю товару покупець
повернув iз запiзненням, за що сплатив штраф у розмiрi 500 грн.

Бухгалтерськi записи у пiдприємства-продавця подано в табл. 5.29.

Покупець даний вид тари враховує на позабалансовому рахунку 02 “Активи
на відповідальному зберіганні”, субрахунок 023 “Матеріальні цінності на
відповідальному зберіганні”. Здійснюючи податковий облік, слід
пам’ятати, що при передачі поворотної (заставної) тари покупцю одночасно
з товаром право власності на неї не переходить. Тому таку передачу
неможливо класифікувати як продаж товарів (згідно із п.1.31 Закону про
прибуток). Отже, у податковому обліку на вартість такої тари у продавця
не збільшуються валові доходи, а у покупця — валові витрати. Відповідно
до вимог у розділ III податкової накладної вносяться дані щодо
поворотної (заставної) тари. При цьому її вартість визначається у
контракті як поворотна (заставна) і не включається у базу оподаткування
для ПДВ (п.4.6 Закону про ПДВ), а показується у графі 11 як загальна
сума грошових коштів, що підлягають сплаті.

За умови порушення строків повернення тари, визначених Правилами № 15 і
контрактом, вартість такої тари протягом строку позовної давності
включається у базу оподаткування для ПДВ покупця згідно із п. 4.6 Закону
про ПДВ. Права на податковий кредит у такому випадку немає (адже у
податковій накладній тара є поворотною і не включається до бази
оподаткування ПДВ).

Розглянемо відображення операції з отримання товару (продукції) у
поворотній (заставній) тарі в бухгалтерському обліку покупця,
використовуючи початкові дані попереднього прикладу.

За порушення строків повернення тари постачальник може стягати з покупця
штраф (пеню) (наприклад, в процентах до вартості неповернутої тари за
кожний день прострочення), що має зазначатися у договорі.

Підприємство-виробник продукції здійснює її затарювання власними силами,
для чого купує тару у підприємства-виробника тари, тобто дана тара
переходить у власність від продавця до покупця. Таким чином, від
здійснення даної операції у виробника продукції збільшуються валові
витрати та податковий кредит.

Далі тара у вигляді поворотної під продукцією постачається оптовому
торговому підприємству. На цьому етапі руху тари валові доходи (витрати)
і податкове зобов’язання (кредит) вже не збільшуються ні у її
постачальника, ні у її одержувача. Аналогічне відбувається і під час
передачі тари як поворотної від оптовика до роздрiбного торгового
пiдприємства, коли не переходить право власностi на таку тару.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що де б не перебувала
поворотна тара, її вартiсть впливатиме на прирiст (збиток) ТМЦ тiльки у
її власника, тобто у виробника продукцiї.

Розглянемо числовий приклад, який iлюструє ситуацiю, описану вище (табл.
5.30, 5.31).

Приклад. Пiдприємство-виробник продукції. Підприємство-виробник
безалкогольних напоїв з метою зата-рювання власної продукції придбало:

• скляну тару — пляшки: 60 тис. шт. за цiною 0,15 грн за 1 шт. (без
ПДВ);

• пластмасову тару — ящики: 3 тис. шт. за цiною 4,0 грн за 1 шт. (без
ПДВ).

Готову продукцiю продано на суму 30 тис. грн (у тому числi ПДВ), при
цьому за умовами поставки пляшка є неповоротною тарою, проданою за цiною
придбання, а ящики — поворотною заставною. Сума застави становила 4000
грн. Собiвартiсть реа-472 лізованої продукції — 10 тис. грн,
реалізованих пляшок — З тис. грн.

Облік товарів у кредит (розстрочку). Порядок обліку продажу товарів у
кредит регламентується документом “Правила торгівлі в кредит”,
затверджені постановою KM України від 01.07.98 № 997 (із змінами).

Реалізація товарів у кредит здійснюється фізичним особам, які мають
постійний дохід і постійно проживають у населеному пункті, де
знаходиться господарський суб’єкт, що здійснює реалізацію товарів у
кредит. Фізичні особи можуть придбати товар у розстрочку за місцем
проживання або навчання при представленні таких документів: паспорта,
довідки з місця роботи (навчання).

Передавання в розпорядження покупця товарів, що придбані в розстрочку,
здійснюється при сплаті першого внеску в розмірі не менше 25 % їх
вартості, а товарів ціною понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян — не менше 50 %. Терміни сплати решти вартості товарів
установлено в межах від 6 до 12 місяців, товарів, вартість яких
перевищує 50 н. м. д. г. — від 6 до 24 місяців; при реалізації
транспортних засобів — від 6 до 60 місяців.

Наданий кредит не повинен перевищувати 3-місячного заробітку (стипендії,
пенсії) покупця у випадку реалізації товарів у розстрочку платежу
строком на 6 місяців; 6-місячного — із розстрочкою платежу на 12
місяців; 12-місячного — із розстрочкою платежу на 24 місяці. Ці
обмеження не розповсюджуються на торгівлю транспортними засобами (табл.
5.32).

При реалізації товарів у кредит їх продажна вартість повністю
включається в обсяг роздрібного товарообігу за датою фактичного відпуску
товарів покупцеві. Тому на всю вартість реалізованого товару в кредит
роблять запис:

Д-т ЗО “Каса” — на суму початкового платежу готівкою;

Д-т 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками” — на суму представленого
кредиту;

К-т 702 “Дохід від реалізації товарів” — на повну вартість товарів.

Реалізовані товари за продажними цінами списуються проведенням Д-т 902
“Собівартість реалізованих товарів” і К-т 282 “Товари в торгівлі”.

Відсотки, що належать до сплати, відносять до доходів майбутніх
періодів:

Д-т 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками”;

К-т 69 “Доходи майбутніх періодів”.

Відсотки за кредит розраховуються із застосуванням місячного розміру
відсотків від фактичного кредиту.

Приклад. За договором купівлі-продажу товарів у розстрочку торговим
підприємством реалізовано товар фізичній особі за продажною вартістю
4800 грн з розстрочкою платежу на 6 місяців під 72 % річних (6 %
місячних). Початковий внесок 2400 грн.

В міру погашення наданого кредиту на суми, внесені покупцями, зменшують
дебіторську заборгованість:

Д-т 30 “Каса”;

К-т 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками”.

Одночасно проводять запис у зарахування доходів:

Д-т 69 “Доходи майбутніх періодів”;

К-т 702 “Доходи від реалізації товарів”.

Список використаної літератури.:

Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату
України від 24.01.94 № 21.

Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в
будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України
від 29.12.2000 № 416/299.

Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах
малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т.
А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672
с.

Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс
лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги.
— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. “Облік і
аудит” вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп.
і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 592 с

ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч.
посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М.
Я. Дем’яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020