.

Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (контрольна)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
573 3265
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З фінансового обліку

РЕФЕРАТ

на тему:

„Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та
швидкозношуваних предметів”

План

1. Облік інших необоротних активів

2. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Вступ

Облік необоротних активів та малоцінних й швидкозношуваних предметів –
це важливі питання в бухгалтерському обліку. Вивчення цих питань дає
змогу краще прослідкувати господарські процеси, які відбуваються на
підприємствах.

1. Облік інших необоротних активів

Відповідно до Плану рахунків облік малоцінних і швидкозношуваних
предметів зі строком корисного використання більше одного року ведеться
у складі необоротних активів на рахунку 112 «Малоцінні необоротні
матеріальні активи», їх вартість погашається шляхом нарахування зносу за
встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного
строку корисного використання таких предметів.

Ні про що інше з цього, питання у нормативних документах не
зазначається. Отже, підприємствам надано ш вільний вибір не тільки у
визначенні норм зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, але і
щодо Щ віднесення зазначених предметів до необоротних чи оборотних
активів.

У практиці обліку підприємств найбільш поширеним є метод рівномірного
нарахування зносу по малоцінних необоротних матеріальних активах,
виходячи з корисного строку їх використання. Для зручності знос
нараховують не по кожному об’єкту, а по групі однорідних за призначенням
і строком служби предметів.

На суму нарахованого зносу по переданих в експлуатацію малоцінних
необоротних матеріальних активах у бухгалтерському обліку роблять запис
по кредиту рахунка

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» у кореспонденції з
дебетом рахунків:

23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати» (на суму нарахованого
зносу по малоцінних активах, що використовуються у виробництві);

92 «Адміністративні витрати» (на суму нарахованого зносу по малоцінних
активах загальногосподарського призначення) та ін.

Вартість малоцінних необоротних матеріальних активів, що прийшли до
непридатності, списується з кредиту рахунка 112 «Малоцінні необоротні
матеріальні активи» в кореспонденції з дебетом рахунків:

976 «Списання необоротних активів» (у сумі залишкової вартості);

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» (на суму нарахованого
зносу).

Металолом та інші цінні відходи, одержані від списання малоцінних
необоротних матеріальних активів, прибуткуються в доходи підприємства за
ціною можливого використання або реалізації записом:

Д-т рах. 209 «Інші матеріали»

К-т рах. 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

Таблиця 4.4

Основні бухгалтерські проводки по обліку малоцінних необоротних
матеріальних активів

Зміст господарських операцій Дебет рахунка Кредит рахунка

Оприбутковано придбані у постачальників малоцінні необоротні матеріальні
активи за покупною вартістю

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ

Перераховано постачальникам в оплату придбаних малоцінних необоротних
активів (включаючи суму ПДВ)

Оприбутковано малоцінні необоротні активи, одержані як внесок
засновників (учасників) до статутного капіталу підприємства

Оприбутковано малоцінні необоротні матеріальні активи, одержані
безоплатно від інших юридичних осіб

Нараховано за встановленими ставками (нормами) суму зносу по переданих в
експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних активах:

що використовуються в основному і допоміжному виробництві для
виготовлення певних видів продукції (робіт, послуг)

що використовуються для загальновиробничих потреб

Списано за непридатністю малоцінні необоротні активи:

в сумі залишкової вартості

в сумі нарахованого зносу

Оприбутковано цінні відходи за ціною можливого використання
(реалізації), одержані від списання малоцінних необоротних матеріальних
активів

15

112

641

63

112

112

23

91

976

132

209

63

15

63

31

40

745

132

132

112

112

746

2. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Організація обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком
корисного використання менше одного року (або одного операційного циклу)
повинна повністю грунтуватись на Положенні (стандарті) 9, згідно з яким
первинною вартістю таких предметів у складі інших запасів, придбаних за
плату, є собівартість, яка складається з таких фактичних затрат:

суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за
вирахуванням непрямих податків;

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв’язку з придбанням малоцінних і
швидкозношуваних предметів, які не відшкодовуються підприємству;

транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, оплата
тарифів (фрахту), за навантажувально-розвантажувальні роботи і
транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх
використання), включаючи затрати по страхуванню ризиків транспортування
запасів;

інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням малоцінних і
швидкозношуваних предметів і доведенням їх до стану, в якому вони
придатні для використання в запланованих цілях.

Первинною вартістю виготовлених своїми силами інструментів та інших
малоцінних предметів визнається фактична собівартість їх виготовлення, а
одержаних у порядку внесків до статутного капіталу підприємства
засновниками (учасниками) — справедлива вартість, узгоджена сторонами.

Облік наявності і руху таких предметів ведуть на рахунку 22 «Малоцінні і
швидкозношувані предмети» за первинною вартістю їх придбання або
виготовлення.

При придбанні малоцінних і швидкозношуваних предметів у постачальників в
бухгалтерському обліку підприємства роблять записи:

1) на покупну вартість предметів, що підлягає до оплати постачальнику
(без ПДВ):

Д-т рах. 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети»

К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»;

2) на суму податкового кредиту по ПДВ:

Д-т рах. 641 «Розрахунки за податками»

К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»;

3) на суму, сплачену постачальнику за придбані малоцінні предмети
(включаючи ПДВ):

Д-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

К-т рах. 31 «Рахунки в банках».

Оприбуткування підприємством малоцінних і швидкозношуваних предметів,
одержаних з інших джерел, у бухгалтерському обліку відображається
записом по дебету рахунка 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» і
кредиту рахунків:

40 «Статутний капітал» (на вартість малоцінних предметів, внесених
засновниками (учасниками) до статутного капіталу підприємства);

23 «Виробництво» (на вартість інструментів, пристосувань та інших
предметів, виготовлених у своєму виробництві);

745 «Доход від безоплатно одержаних активів» (на вартість предметів,
безоплатно одержаних від інших юридичних і фізичних осіб) та ін.

Аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться за
видами предметів (однорідними групами), установленими виходячи з потреб
підприємства.

Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, які передані в
експлуатацію, згідно з Положенням (стандартом) 9 виключається із складу
активів (списується з балансу). При цьому в бухгалтерському обліку
робиться запис по кредиту рахунка 22 «Малоцінні і швидкозношувані
предмети» і дебету рахунків:

23 «Виробництво» (на вартість спеціального оснащення та інших предметів,
які використовуються у виробництві для виготовлення певних виробів,
виконання окремих замовлень);

91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати» (на
вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів загального призначення,
які використовуються в цехах та інших підрозділах основного і допоміжних
виробництв, у тому числі і по догляду за машинами й устаткуванням, а
також для загальногосподарських потреб);

93 «Витрати на збут» (на вартість малоцінних предметів, які
використовуються в підрозділах, пов’язаних із збутом (реалізацією)
продукції (товарів, робіт, послуг);

949 «Інші витрати операційної діяльності» (на вартість предметів,
переданих у користування обслуговуючим виробництвам і господарствам) та
ін.

Проте для запобігання зловживань по місцях використання має бути
забезпечений оперативний контроль за збереженням малоцінних і
швидкозношуваних предметів шляхом ведення карток (ф. № МПІ-2, № МШ-6),
спеціальних описів. Інструменти і пристосування, що видаються з цехових
комор робітникам у тривале користування, записуються в інструментальну
картку робітника. Контроль за збереженням інструментів, що видаються з
цехової комірчини робітникам на нетривалий час, забезпечується за
допомогою інструментальних марок (жетонів) з вибитими табельними
номерами робітників, в обмін на які видається потрібний інструмент тощо.

Повернені на склад з експлуатації малоцінні предмети, придатні для
подальшого використання, прибуткуються за первинною вартістю на дебет
рахунка 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» в кореспонденції з
кредитом рахунка 719 «Інші доходи від операційної діяльності». Предмети,
що прийшли до непридатності, на підставі актів про вибуття малоцінних і
швидкозношуваних предметів (ф. № МШ-8) прибуткуються на дебет рахунка
209 «Інші матеріали» (на вартість одержаних корисних відходів
(металолом, запасні частини тощо), зданих за накладними на склад і
оприбуткованих за ціною можливого використання або реалізації) в
кореспонденції з кредитом рахунка 719 «Інші доходи від операційної
діяльності» (таблиця 4.3).

Таблиця 4.3

Основні бухгалтерські проводки по обліку малоцінних і швидкозношуваних
предметів зі сроком служби менше одного року

Зміст господарської операції Дебет рахунка Кредит рахунка

1 2 3

Оприбуткування малоцінних і швидкозношуваних предметів, одержаних від
постачальників:

за покупною вартістю

на суму податкового кредиту по ПДВ, на яку підприємство має право
зменшити податкове зобов’язання

На суму, перераховану постачальникам в оплату розрахунково-платіжних
документів за одержані МШП (з урахуванням ПДВ)

Відображення операцій по придбанню МБП при попередній оплаті
розрахунково-платіжних документів постачальників:

на покупну вартість

на суму сплаченого ПДВ

Одночасно – на суму податкового кредиту

Оприбуткування одержаних від постачальників попередньо оплачених МШП

за покупною вартістю

Одночасно — на суму податкового кредиту

Відображення витрат по перевезенню придбаних МШП сторонніми
транспортними організаціями:

за діючими тарифами

на суму податкового кредиту по ПДВ

на суму, сплачену за перевезення (з урахуванням ПДВ)

Оприбуткування МШП, оплачених через касу і підзвітних осіб:

на покупну вартість

на суму податкового кредиту по ПДВ

Оприбуткування на склади інструментів, пристосувань та інших малоцінних
і швидкозношуваних предметів, виготовлених власними допоміжними
виробництвами

Відображення послуг власного автотранспорту по перевезенню малоцінних і
швидкозношуваних предметів

Оприбуткування малоцінних і швидкозношуваних предметів, одержаних з
інших джерел:

внесених засновниками (учасниками) до статутного капіталу підприємства

одержаних безоплатно

раніше не взятих на облік (виявлених при інвентаризації як залишки)

Списані з балансу за первинною вартістю малоцінні і швидкозношувані
предмети, передані в експлуатацію:

основним цехам, загальновиробни-чим підрозділам і господарствам (на
підприємствах, яким відповідними інструкціями дозволено витрати по
обслуговуванню виробництва й управлінню відображати безпосередньо на
рахунку 23)

допоміжним цехам і господарствам (на підприємствах, яким галузевими
інструкціями дозволено обліковувати комплексні витрати в складі прямих
затрат допоміжних виробництв)

цеховим службам (механіка, енергетика тощо) для обслуговування
обладнання, машин і механізмів, що знаходяться в експлуатації)

цехам основного і допоміжного виробництва — інструменти загального
призначення, виробничий і господарський інвентар

заводоуправлінням та іншим загальногосподарським підрозділам

складу готової продукції для використання при затаренні готових виробів
(товарів) і відвантаженні покупцям та інших потреб

обслуговуючим господарствам

Оприбуткування на склад корисних відходів за ціною можливого
використання або реалізації, одержаних від списання малоцінних і
швидкозношуваних предметів, що прийшли до непридатності

Відображення зміни первинної вартості малоцінних і швидкозношуваних
предметів у результаті переоцінки:

на суму дооцінки

на суму уцінки

Списання недостачі малоцінних і швидкозношуваних предметів, виявленої
при інвентаризації

Списання на винних осіб вартості недостачі малоцінних і швидкозношуваних
предметів

Малоцінні і швидкозношувані предмети, по яких винні особи на день
виявлення недостачі не встановлено, списано на невідшкодовані втрати

Після встановлення осіб, які повинні відшкодувати належну суму втрат від
недостачі (псування) з їх вини малоцінних і швидкозношуваних предметів

Одночасно

Відшкодування матеріально відповідальними особами збитку, нанесеного
підприємству від недостачі малоцінних і швидкозношуваних предметів, у
сумі, визначеній відповідно до Порядку № 116

Відображення належної до перерахування в бюджет суми (різниця між
обліковою вартістю недостачі МШП і визначеною сумою збитку)

Відображення операцій по реалізації зайвих, не використовуваних в
господарстві, малоцінних і швидкозношуваних предметів:

на списання первинної вартості предметів

на зарахування до доходу від реалізації оборотних активів продажної
вартості предметів, що підлягає до оплати покупцями

на суму ПДВ, визначену за встановленою ставкою до суми доходу від
реалізації

на суму, оплачену покупцями за реалізовані малоцінні предмети

Списано на фінансові результати:

доход від реалізації предметів (за вирахуванням ПДВ)

собівартість реалізованих предметів

Списано фінансовий результат (прибуток, збиток) від реалізації
(визначений як різниця між кредитовим і дебетовим оборотом рахунка 79
«Фінансові результати»):

на суму одержаного прибутку

на суму збитку

22

641

63,685

63,685

641

63,685

22

644

22

641

63,685

22

641

22

22

22

22

22

23

23

91

91

92

93

949

209

22

946

947

375

072

375

30, 31

716

943

377

712

31

712

791

791

442

63,685

63,685

31

31

31

644

63,685

63,685

63,685

31

372

372

23

23

40

745

719

22

22

22

22

22

22

22

719

423

22

22

716

716

072

375

642

22

712

641

377

791

943

441

791

Список використаної літератури

Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в
бухгалтерських проводках.

Н.Грабова. Теорія бухгалтерського обліку.

Н.Ткаченко. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020