.

Облік і аудит витрат на виробництво продукції(дипломна робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
13 29429
Скачать документ

Дипломна робота

Облік і аудит витрат на виробництво продукції

(на матеріалах акціонерного товариства

ВАТ «Коломийський ДОЗ»)

Зміст

Вступ 3

1. Теоретичні основи обліку і аудиту витрат на виробництво продукції 6

1.1 Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції 6

1.2 Групування витрат по статтям калькуляції 20

1.3 Характеристика бази дослідження 46

2. Облік витрат на виробництво продукції 56

2.1 Облік затрат виробничої собівартості продукції 56

2.2 Зведений облік витрат на виробництво і складання звітності
64

калькуляції собівартості продукції

Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами
70

Аудит витрат на виробництво
85

Аудит непрямих витрат
85

Аудит прямих витрат
89

3.3 Шляхи вдосконалення обліку і аудиту витрат на виробництво 93

Висновки 106

Список використаної літератури
108

Вступ

В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою
функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами,
знаряддям контролю за раціональними і економічним використанням ресурсів
з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків
перед державою.

Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю і аналізу
господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі
підприємств і знаходження шляхів подальшого покращання їх роботи є
головною метою керівника підприємства, менеджера, економіста,
бухгалтера.

Удосконалення побудови своєчасного і достовірного бухгалтерського обліку
нерозривно пов’язане з вирішенням актуальних завдань в галузі економіки.
Виявленню внутрішньогосподарських резервів підприємств, запобіганню
зловживанням і перевитратам, зниженню собівартості продукції, підвищенню
продуктивності праці, рентабельності виробництва (робіт, послуг),
досягненню комерційного успіху сприяють чітко налагоджений облік і
контроль.

Бухгалтерський облік повинен всебічно і повно охоплювати та
систематизувати господарську діяльність виробничо-комерційного
підприємства, об’єднання, забезпечувати управління інформацією, здатною
контролювати і оцінювати їх господарську діяльність.

Чітка побудова бухгалтерського обліку підвищує роль його як основного
засобу контролю за додержанням режиму економії і комерційного успіху в
усіх підприємствах.

Перехід виробництва на ініціативний шлях розвитку передбачає прискорення
темпів економічного росту, посилення режиму економії і
ресурсозбереження.

Важливе значення відіграє науково-обгрунтований бухгалтерський облік
витрат виробництва, що формує інформацію про використання матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів, собівартості виробництва і реалізації, а
в кінцевому результаті показники ефективності роботи підприємства і
об’єднань.

Облік затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції має
найбільшу специфіку в зв’язку з особливостями технології виробництва на
підприємствах різних галузей і підгалузей промисловості.

Поряд з необхідністю вивчення загальних завдань організації і
методології обліку і калькулювання собівартості в промисловості виникає
суттєва необхідність засвоєння тих особливостей формування затрат,
розподілу комплексних витрат, прийомів і способів калькулювання
собівартості виробів, які визначаються галузевими факторами.

Мета обліку затрат і калькулювання собівартості продукції заключається в
своєчасному, повному і достовірному визначенні фактичних затрат,
зв’язаних з виробництвом і збутом продукції, визначенні фактичної
собівартості окремих видів і всієї продукції, контролі за використанням
ресурсів і грошових коштів. Неперевершений поточний облік витрат в
місцях виникнення затрат, виявлення можливих відхилень від встановлених
норм, причин, винуватців цих відхилень повинен задовільнити потреби
оперативного управління виробництвом.

В основі організації обліку витрат на виробництво лежать слідуючі
принципи:

—документування витрат і повне їх відображення на рахунках обліку
виробництва;

— групування витрат по об’єктам обліку і місцям їх виникнення;

— відповідність об’єктів обліку витрат з об’єктами калькулювання
собівартості продукції, показників обліку фактичних витрат з
нормативними, плановими;

— розширення кола витрат, які відносяться на об’єкти обліку за прямим
призначенням;

— здійснення оперативного контролю за витратами виробництва і
формуванням собівартості продукції.

Як показує практика багато теоретичних і практичних проблем залишаються
невирішеними.

Облік і аудит виробництва і калькулювання собівартості потребує
комп’ютеризації.

Все вище вказане підтверджує актуальність вибраної теми даної дипломної
роботи, метою якої є вивчення організації та методології бухгалтерського
обліку і аудиту витрат на виробництво в сучасних ринкових умовах.
Методологічною основою вивчення є постанови законодавчої і виконавчої
влади України з питань виходу промисловості з економічної кризи та
підвищення рівня виробництва.

Вихідними даними для дослідження були взяті дані підприємства, плани,
дані первинного, аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку,
звітні показники та установчі документи.

Об’єктом дослідження є ВАТ “Коломийський ДОЗ”.

1. Теоретичні основи обліку і аудиту витрат на виробництво продукції

1.1. Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції

Собівартість промислової продукції (робіт, послуг) – це виражені в
грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут.
Витрати на виробництво утворюють виробничу (заводську) собівартість, а
витрати на виробництво і збут – повну собівартість промислової
продукції. Перелік включених до собівартості поточних витрат визначено
статтею 9 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Витрати на виробництво валової продукції (чи собівартість валової
продукції) характеризують витрати поточного періоду (року, кварталу,
місяця) на виробництво промислової продукції (робіт, послуг).

Метою обліку собівартості продукції є своєчасне, повне і достовірне
визначення фактичних витрат, пов’язаних з виробництвом і збутом
продукції, обчислення фактичної собівартості окремих видів та всієї
продукції, а також контроль за використанням матеріальних, трудових та
грошових ресурсів.

Дані обліку витрат використовуються для оцінки та аналізу виконання
планових показників, визначення результатів діяльності структурних
підрозділів та підприємств в цілому, фактичної ефективності
організаційно-технічних заходів, спрямованих на розвиток та
удосконалення виробництва, для планово-економічних та аналітичних
розрахунків.

У зв’язку з цим повинно бути забезпечене повне зіставлення планових та
звітних даних щодо складу і класифікації витрат, об’єктів і одиниць
калькулювання, методів розподілу витрат за планованими (звітними)
періодами.

Витрати на виробництво класифікуються за такими ознаками:

Таблиця № 1

Ознаки Витрати

1 За місцем виникнення витрат Витрати виробництва, цеху, дільниці,
служби

2 За видами продукції, робіт, послуг Витрати на вироби, типові
представники виробів, групи однорідних виробів, одноразові замовлення,
валову, товарну, реалізовану продукцію

3 За видами витрат Витрати за економічними елементами, витрати за
статтями калькуляції

4 За способами перенесення вартості на продукцію Витрати прямі, непрямі

5 За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат Витрати
умовно-змінні, умовно-постійні

6 За календарними періодами Витрати поточні, одноразові

За місцем виникнення витрати на виробництво групуються за цехами,
дільницями, службами та іншими адміністративно відокремленими
структурними підрозділами виробництв.

Залежно від характеру та призначення виконуваних процесів виробництво
поділяється на: основне, допоміжне і непромислове господарство.

До основного виробництва належать, цехи, дільниці, що беруть
безпосередньо участь у виготовленні продукції.

Допоміжне виробництво призначене для обслуговування цехів основного
виробництва: виконання робіт по ремонту основних фондів. забезпечення
інструментом, запасними частинами для ремонту устаткування, різними
видами енергії, транспортними та іншими послугами. До нього належать
ремонтні цехи, експериментальні, енергетичні, транспортні та інші
підрозділи.

До непромислового господарства належить: незаводський транспорт,
житлово-комунальне господарство та культурно-побутові заклади, підсобні
сільськогосподарські підприємства та інші структурні підрозділи, які не
беруть участі у виробництві товарної продукції.

Усі витрати на виробництво включаються до собівартості окремих видів
продукції, робіт і послуг (у тому числі окремих виробів, виготовлених за
індивідуальними замовленнями) чи груп однорідних виробів.

За видами витрати класифікуються за економічними елементами та за
статтями калькуляції.

Під елементами витрат розуміють економічно однорідні види витрат.

Витрати за статтями калькуляції – це витрати на окремі види виробів, а
також витрати на основне і допоміжне виробництво.

За способами перенесення вартості на продукцію витрати поділяються на
прямі та непрямі.

До прямих витрат належать витрати, пов’язані з виробництвом окремих
видів продукції (на сировину, основні матеріали, покупні вироби і
напівфабрикати тощо), які можуть бути безпосередньо включені до їх
собівартості.

До непрямих витрат належать витрати, пов’язані з виробництвом кількох
видів продукції (витрати на утримання та експлуатацію устаткування,
загальновиробничі, загальногосподарські витрати), що включають до
собівартості за допомогою спеціальних методів. Непрямі витрати утворюють
комплексні статті калькуляції (тобто складаються з витрат, що включають
кілька елементів), які відрізняються за їх функціональною роллю у
виробничому процесі.

За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат витрати
поділяються на умовно-змінні та умовно-постійні. До умовно-змінних
витрат належать витрати, абсолютна величина яких зростає із збільшенням
обсягу випуску продукції і зменшується із його зниженням.

До умовно-змінних витрат належать витрати на сировину та матеріали,
покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, технологічне паливо і
енергію, на оплату праці працівників, зайнятим у виробництві продукції
(робіт, послуг), з відрахуванням на соціальні заходи, а також інші
витрати.

Умовно-постійні – це витрати, абсолютна величина яких із збільшенням
(зменшенням) випуску продукції істотно, не змінюється.

До умовно-постійних належать витрати, пов’язані з обслуговуванням і
управлінням виробничою діяльністю цехів, а також витрати на забезпечення
господарських потреб виробництва.

Витрати на виробництво поділяються за календарними періодами на поточні
та одноразові.

Поточні, тобто постійні, звичайні витрати або витрати, у яких
періодичність менша ніж місяць.

Одноразові, тобто однократні витрати або витрати, які здійснюються
періодично (періодичність більша ніж місяць) і спрямовуються на
забезпечення процесу виробництва протягом тривалого часу.

Витрати, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг),
групуються за такими елементами:

матеріальні витрати; витрати на оплату праці, відрахування на соціальні
заходи; амортизація основних фондів та нематеріальних активів; інші
витрати. Це групування е єдиним для всієї промисловості.

До елемента “Матеріальні витрати” належать витрати на:

1) сировину та матеріали, що придбаються у сторонніх підприємств і
організацій і входять до складу вироблюваної продукції, утворюючи її
основу, або е необхідним компонентом для виготовлення продукції (робіт,
послуг);

2) покупні матеріали, що використовуються в процесі виробництва
технологічного процесу і упаковування продукції або інших виробничих та
господарських потреб (проведення випробувань, контроль, утримання,
ремонт і експлуатацію устаткування, будівель, споруд., інших основних
фондів тощо), а також запасні частини для ремонту устаткування; знос
інструментів, пристроїв. Інвентаря, приладдя, лабораторного обладнання
та інших засобів і предметів праці, які не належать до основних
виробничих фондів; знос спецодягу, спецвзуття; інші засоби
індивідуального захисту, мило та інші миючі засоби, знешкоджуючі засоби,
молоко і лікувально-профілактичне харчування.

3) покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, що підлягають монтажу
або додатковій обробці на даному підприємстві;

4) роботи і послуги виробничого характеру, які виконуються сторонніми
підприємствами або структурними підрозділами підприємства. що не
належать до основного виду його діяльності.

До робіт і послуг виробничого характеру належать: здійснення окремих
операцій з виготовлення продукції, обробка сировини та матеріалів,
проведення випробувань з метою визначення якості сировини і матеріалів,
що споживаються транспортні послуги сторонніх організацій на перевезення
вантажу по території підприємства (переміщення сировини, матеріалів,
інструментів, деталей, заготовок, інших види вантажу з базового
(центрального) складу до цехів (відділень) і доставку готової продукції
на склади зберігання;

5) витрати, пов’язані з використанням природної сировини, в частині
відрахувань для покриття витрат на геологорозвідку та геолого-розшуки
корисних копалин, на рекультивацію земель, плата за деревину, продану на
пні, та за воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах
затверджених лімітів, відшкодування у межах нормативу втрат
сільськогосподарського виробництва при вилученні угідь для розширення
видобутку мінеральної сировини, а також платежі за використання інших
природних ресурсів,

6) придбане у сторонніх підприємств і організацій будь-яке паливо, що
витрачається з технологічною метою на вироблення всіх видів енергії,
опалення виробничих приміщень, транспортні роботи, пов’язані з
обслуговуванням виробництва власним транспортом;

7) придбана енергія всіх видів, що витрачається на технологічні,
енергетичні, рухові та інші виробничі потреби підприємства.

Витрати на власне виробництво електричної та інших видів енергії, а
також її споживання включається до відповідних елементів витрат;

8) втрати внаслідок нестачі матеріальних цінностей у межах норм
природного убутку.

Вартість матеріальних ресурсів формується виходячи з цін їх придбання на
день оприбуткування (без урахування податку на добавлену вартість, за
винятком передбачених законодавчими актами випадків), включаючи націнки
і комісійні винагороди постачальницьким та зовнішньоекономічним
організаціям, вартість послуг товарних бірж, брокерські послуги, суми
мита і митних зборів, витрати на транспортування, зберігання та
доставку, що здійснюються сторонніми організаціями.

Витрати, пов’язані з доставкою (в тому числі вантажно-розвантажувальні
роботи) матеріальних ресурсів транспортом і персоналом підприємства,
включаються до відповідних елементів витрат на виробництво (витрати на
оплату праці, амортизація основних фондів та нематеріальних активів,
матеріальні витрати тощо).

До вартості матеріальних ресурсів включаються також витрати підприємства
на придбання пакувальних матеріалів і тари (крім дерев’яної та
картонної), одержаної від постачальника матеріальних ресурсів, за
винятком вартості цієї тари за ціною її можливого використання у тих
випадках, коли ціни на них встановлюються окремо понад ціни на
матеріальні ресурси.

У разі включення вартості тари, прийнятої від постачальника разом з
матеріальними ресурсами, до ціни ресурсів із загальної суми витрат на їх
придбання вираховується вартість тари за ціною можливого використання чи
реалізації з урахуванням витрат на придбання матеріалів для її ремонту.

З витрат на матеріальні ресурси , що включаються до собівартості
продукції, вираховується вартість зворотних відходів.

Зворотні відходи – це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів,
теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в
процесі виробництва продукції (робіт, послуг), втратили повністю або
частково споживчі властивості початкового ресурсу (хімічні та фізичні) і
через це використовуються з підвищеними витратами (зниження виходу
продукції), або зовсім не використовуються за прямим призначенням.

До зворотних відходів не належать:

залишки матеріальних ресурсів, які відповідно до встановленої технології
передаються до інших цехів, підрозділів як повноцінний матеріал для
виробництва інших видів продукції (робіт, послуг);

попутна продукція, що одержується одночасно з цільовим (основним)
продуктом в єдиному технологічному процесі. До елемента “Витрати на
оплату праці” належать:

1) витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, обчислені
згідно з прийнятими підприємством системи оплати праці, включаючи
будь-які види грошових і матеріальних доплат,

2) Виплати, передбачені законодавством про працю, за невідпрацьований на
виробництві (неявочний) час: оплата щорічних відпусток (компенсація за
невикористану відпустку), крім оплати у частині витрат на оплату праці
за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, оплата
праці працівників, яким не виповнилося 18 років, при скороченій
тривалості їх щоденної роботи; оплата перерв працюючим матерям для
годування дитини; оплата часу, пов’язаного з проходженням обов’язкових
медичних оглядів, виконанням державних обов’язків, винагорода за
передбачену законодавством вислугу років, інші виплати.

Якщо на підприємстві створюється резерв для оплати відпусток, то до
витрат виробництва (обігу) включаються щомісячні відрахування на
створення такого резерву;

3) витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою
кадрів;

виплати працівникам підприємства середньої заробітної плати за основним
місцем роботи за час їх навчання з відривом від виробництва в системі
підвищення кваліфікації та передпідготовці кадрів;

— оплата праці кваліфікованих робітників, не звільнених від основної
роботи, за навчання учнів та підвищення кваліфікації робітників;

— витрати базових підприємств на оплату праці за керівництво виробничою
практикою учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ і
студентів вищих навчальних закладів;

— витрати пов’язані з виплатою учням професійно-технічних училищ різниці
між стипендією в розмірі тарифної ставки (мінімального окладу) робітника
першого розряду і витратами цих навчальних закладів (на виплату
стипендій, забезпечення харчуванням і обмундируванням);

— оплата відпусток із збереженням повністю або частково заробітної
плати, що надається відповідно до законодавства особам, які успішно
навчаються у вечірніх і заочних вищих навчальних закладах, заочній
аспірантурі, у вечірніх (змінних) професійно-технічних училищах, оплата
їх проїзду до місця навчання і назад, передбачених законодавством;

4) виплати громадянам за виконання робіт, послуг, згідно з договорами,
цивільно-правового характеру,

5) виплата звільненим працівникам вихідної допомоги і середнього
заробітку,

В окремих галузях народного господарства до витрат на оплату праці
(відповідно до законодавства) належать:

— вартість безкоштовно наданих працівникам комунальних послуг, продуктів
харчування, витрати на оплату безкоштовно наданого працівникам
підприємства житла (суми грошових компенсацій за ненадання безкоштовно
житла, комунальних послуг тощо);

— вартість безкоштовно наданих предметів (включаючи форменний одяг,
обмундирування), що залишаються в особистому постійному користуванні,
або сума пільг у зв’язку з продажем їх за зниженими цінами (крім
вартості виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
захисту, мила та інших миючих засобів, знешкоджуючих засобів, молока і
лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат
працівникам за придбання ними спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту у разі невидачі їх адміністрацією).

Витрати на оплату праці поділяються на основну та додаткову заробітну
плату.

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці) норми часу, виробітку, обслуговування, посадові
обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і
відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата – ця винагорода за працю понад установлені
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці.
Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати,
передбачені законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих
завдань і функцій. До елемента “Відрахування на соціальні заходи”
належать:

1) відрахування на державне (обов’язкове) соціальне страхування,
включаючи відрахування на обов’язкове медичне страхування;

2) відрахування на державне (обов’язкове) пенсійне страхування (до
Пенсійного фонду), а також відрахування на додаткове пенсійне
страхування;

3) відрахування до Фонду сприяння зайнятості населення;

4) відрахування до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

Відрахування на обов’язкове соціальне страхування, обов’язкове пенсійне
страхування та до Фонду сприяння зайнятості населення здійснюється за
встановленими законодавством нормами від загального розміру витрат на
оплату праці згідно із законодавством.

Відрахування на обов’язкове соціальне страхування і обов’язкове пенсійне
страхування не нараховується на доходи громадян від володіння
корпоративними правами (отриманими дивідендами).

Відрахування на додаткове пенсійне страхування та обов’язкове медичне
страхування з віднесенням до собівартості реалізованої продукції (робіт,
послуг) здійснюється згідно з порядком, визначеним законодавством.

До елемента “Амортизацій основних фондів та нематеріальних активів”
належать:

1) витрати на повне відновлення основних фондів та капітальний ремонт у
вигляді амортизаційних відрахувань від вартості основних виробничих
фондів на реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт фондів, що
належать підприємству, а також тих, що перебувають у користуванні
підприємства за умовами оренди (лізингу), обчислені за їх балансовою
вартістю відповідно до встановлених норм, включаючи прискорену
амортизацію активної їх частини,

До активної частини основних виробничих фондів належать машини та
обладнання, транспортні засоби.

Рішення про прискорену амортизацію активної частини основних виробничих
фондів (але не більше ніж у два рази проти встановлених законодавством
норм) приймається підприємством самостійно, якщо таке рішення не є
причиною підвищення цін і тарифів на продукцію (роботи, послуги), що
випускається. Не допускається прийняття рішення про прискорену
амортизацію орендованих основних фондів без згоди орендодавця;

2) амортизаційні відрахування на надані в оперативну оренду основні
фонди (крім тих, що належать до державної форми власності) нараховуються
орендодавцем 1 використовуються ним на повне відновлення наданих в
оренду або інших належних йому основних фондів. При цьому на
собівартість продукції (робіт, послуг) орендаря відноситься сума
нарахованих орендодавцем амортизаційних відрахувань на надані в оренду
основні фонди;

3) амортизаційні відрахування на надані у фінансову оренду основні
фонди, а також на надані в оперативну оренду основні фонди, що належать
до державної форми власності, нараховуються арендарем і використовуються
ним включно на повне відновлення орендованої частки основних фондів;

4) витрати орендаря на капітальний ремонт орендованих будівель
(приміщень) нежитлового призначення відносяться на собівартість
продукції (робіт, послуг) щомісяця рівними частками протягом строку дії
договору оренди;

5) амортизаційні відрахування від вартості основних фондів (приміщень),
що надаються безоплатно підприємствам громадського харчування або
використовуються підприємствами самостійно для обслуговування
працівників, що перебувають з підприємством у трудових відносинах;

6) витрати, пов’язані із зносом нематеріальних активів, у сумі
амортизаційних відрахувань, що визначаються щомісяця за нормами,
розрахованими виходячи із їх первинної вартості та строку корисного
використання, але не більше десяти років безперервної експлуатації або
строку діяльності підприємства. До елемента “інші витрати” належать:

1) витрати, пов’язані з управлінням виробництвом; службові відрядження у
межах норм, передбачених законодавством, оплата робіт (послуг)
консультаційного та інформаційного характеру, пов’язаних із
забезпеченням виробництва, зберіганням і реалізацією продукції,
включаючи послуги щодо зміни структури управління приватизованим
підприємством, а також передбачених законодавством обов’язкових
аудиторських перевірок; оплата робіт із сертифікації продукції;

— оплата послуг інших підприємств щодо управління виробництвом,
зберіганням і реалізацією продукції (робіт, послуг), якщо штатним
розписом підприємства не передбачено відповідні функціональні служби;

— оплата, за використання та обслуговування технічних засобів
управл1ння: обчислювальних центрів, вузлів зв’язку, засобів
сигналізації;

— оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів для ведення
господарської діяльності підприємства;

— сплата збору за реєстрацію підприємства в органах державного
управління, передбаченого законодавством;

2) витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад у
напрямках, що не обслуговуються пасажирським транспортом загального
користування, включаючи додаткові витрати на спеціальні маршрути
міського пасажирського транспорту, організовані відповідно до угод,
укладених з транспортними підприємствами (понад вартість, сплачену
працівниками підприємства за діючими тарифами на відповідний вид
транспорту, або віднесену за рахунок прибутку, що залишається в
розпорядженні підприємства), витрати на перевезення працівників
інвалідів 1 і 2 груп до місця роботи і назад незалежно від наявності
маршрутів пасажирського транспорту загального користування;

3) додаткові витрати, пов’язані з виконаннях робіт вахтовим методом,
включаючи транспортні витрати на перевезення працівників від місця
знаходження підприємства або пункту збору до місця роботи і назад та від
місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи і назад, а також
витрати на експлуатацію та утримання вахтового, селища, які не
компенсуються платою працівників за користування житлом і комунальними
послугами;

4) платежі з обов’язкового страхування майна підприємства та цивільної
відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих у
виробництві відповідних видів продукції (робіт, послуг) безпосередньо на
роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров’я, передбачених
законодавством;

5) витрати на сплату процентів за фінансовими кредитами, одержаними для
придбання основних фондів і нематеріальних активів для поточної
виробничої діяльності, незалежно від терміну кредитування, а також для
сплати процентів за товарні і комерційні кредити; витрати, пов’язані із
сплатою процентів за користування матеріальними цінностями,, взятими в
оренду (лізинг), нараховуються щомісяця в розмірі, передбаченому
договором, і відображаються у складі собівартості продукції (робіт,
послуг) в тому періоді, за який їх нараховано;

6) витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших
кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахункове
обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю, факторингових і
довірчих операцій, облік боргових вимог і зобов’язань, включаючу цінні
папери, поштово-телеграфних послуг та інших витрат, пов’язаних з
грошовим обігом;

7) витрати на виготовлення і придбання бланків цінних паперів, а також
інші витрати, пов’язані з емісією цінних паперів;

8) витрати на гарантійний ремонт і обслуговування виробленої продукції,
але не більше двох відсотків вартості цієї продукції;

9) витрати на реалізацію продукції;

— на відшкодування складських вантажно-розвантажувальних, перевалочних,
пакувальних, транспортних і страхувальних витрат постачальників, що
включаються до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим
угодою сторін;

— на оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових та
посередницьких організацій (включаючи комісійну винагороду), вартість
яких входить до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим
угодою сторін;

на сплату експортного (вивізного) мита та митних зборів,

— на рекламу і перепродажну підготовку товарів.

До витрат підприємства на рекламу належить витрати на: розробку і
видання рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів, каталогів,
брошур, альбомів, Проспектів, плакатів, афіш, рекламних листів,
листівок, тощо).

— розробку і виготовлення ескізів, етикеток, зразків фірмових пакетів і
упаковки,

— рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі про
радіо і телебаченню), витрати на світлову, комп’ютерну та іншу зовнішню
рекламу;

— придбання, виготовлення, копіювання,. дублювання і демонстрацію
рекламних кіно-, відео- і діафільмів;

— виготовлення стендів, муляжів, рекламних щитів, покажчиків тощо (в
сумі амортизації, зносу щодо зазначеного інвентаря);

— зберігання та експедирування рекламних матеріалів, оформлення вітрин,
кімнат-зразків, виставок-продажів,

— включаючи відрядження працівників підприємства на виставку продукції
підприємства і вартість її зразків, що передані безпосередньо покупцям
або посередницьким організаціям відповідно до контрактів і угод
безоплатно і не підлягають поверненню;

— уцінку продукції, що повністю або частково втратила первинну якість за
час експонування у вітринах;

— проведення інших рекламних заходів, пов’язаних з діяльністю
підприємства;

— на відшкодування витрат за участь у виставках, ярмарках, вартості
безоплатно переданих зразків і моделей, на представницькі витрати
(організацію прийомів, конференцій та інших офіційних заходів, включаючи
оплату праці обслуговуючого персоналу) у розмірі до двох відсотків від
обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) за оподатковуваний період
та в цілому за рік;

10) нарахування на заробітну плату і авторські винагороди творчих
працівників, що перераховуються до фондів творчих спілок України
відповідно до законодавства,

11) податки, за винятком передбачених підпунктом 3. і. 2 статті 3 Закону
України “Про оподаткування прибутку підприємств”, збори та інші
обов’язкові платежі, передбачені законодавством, включаючи відрахування
на будівництво, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг,
до Державного інноваційного фонду, позабюджетних фондів фінансування
галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт і заходів щодо освоєння
нових технологій і виробництва нових видів продукції, які створюються за
рахунок відрахувань від внесків до Державного інноваційного фонду,
Державного фонду сприяння конверсії, а також збори та інші обов’язкові
платежі, передбачені законами України, постановами Верховної Ради
України, указами Президента України та декретами Кабінету Міністрів
України;

12) втрати внаслідок технічного неминучого браку, витрати на операції із
скляною тарою, виплати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові
ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків;

13) сплата консеційних платежів за використання природних копалин;

14) витрати на оприлюднення річного звіту;

15) платежі за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє
середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу в межах
лімітів;

16) сума сплачених орендарем процентів (винагороди) за користування
наданими в оперативну та фінансову оренду основними фондами.

Орендна плата за надані в оперативну оренду приміщення нежитлового
призначення включається до собівартості продукції (робіт, послуг) у
розмірі, визначеному угодами сторін, а комунальної власності – не вище
ставок орендної плати, встановленої місцевими органами державної
виконавчої влади;

17) витрати, пов’язані з набором робочої сили, передбачені
законодавством, з урахуванням витрат на оплату випускникам середніх
професійно-технічних училищ і молодим спеціалістам, які закінчили вищий
навчальний заклад, вартості проїзду до місця роботи, а також оплачуваної
відпустки, яка надається їм перед початком роботи

1.2. Групування витрат за статтями калькуляції

Витрати, пов’язані з виробництвом і збутом (реалізацією) продукції
(робіт, послуг), під час планування, обліку і калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг) на ВАТ «Коломийський ДОЗ» групуються за
статтями:

— сировина та матеріали;

— покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги
виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій;

— паливо і енергія на технологічні цілі; зворотні відходи
(вираховуються);

— основна заробітна плата;

— додаткова заробітна плата;

— відрахування на соціальне страхування;

— витрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції;

— відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв;

— цільового призначення та інші спеціальні витрати;

— витрати на утримання та експлуатацію устаткування;

загальновиробничі витрати;

загальногосподарські витрати;

— втрати внаслідок технічного неминучого браку;

— попутна продукція (вираховується);

— інші виробничі витрати;

— позавиробничі (комерційні) витрати.

До наведеної вище типової номенклатури статей калькуляції міністерства
за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном та Мінстатом можуть вносити
зміни з урахуванням особливостей техніки, технології та організації
виробництва відповідної галузі і питомої ваги окремих видів витрат у
собівартості продукції, а також об’єднувати кілька типових статей
калькуляції в одну або виділяти з однієї типової статті кілька статей
калькуляції.

На ВАТ «Коломийський ДОЗ» витрати на виробництво групуються за такими
статтями:

— сировина та матеріали;

— паливо і енергія на технологічні цілі; зворотні відходи
(вираховуються);

— основна заробітна плата;

— додаткова заробітна плата;

— відрахування на соціальне страхування;

— витрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції;

— витрати на утримання та експлуатацію устаткування;

загальновиробничі витрати;

загальногосподарські витрати;

позавиробничі (комерційні) витрати.

Таблиця №1

Фактична собівартість товарної продукції по заводу за 1998 рік

Статті калькуляційних заходів Рік 1998 Рік 1997

? тис. грн. % ? тис. грн. %

1. Сировина і матеріали 671,9

593,8

2. Транспортні витрати 20,9 3,1 31,4 5,2

3. Паливо і енергія 126,2 18,7 51,2 8,6

4. Основна заробітна плата 139,0

89,3

5. Додаткова заробітна плата 25,8 18,5 50,9 56,9

6. Відрахування з заробітної плати:

фонд Чорнобиля;

фонд зайнятості;

соціальне страхування. 91,8 66,0

5

1,5

36 49,3 55,2

7. Витрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням виробництва 8,2 5 7,01
5

8. Утримання обладнання 209,4 150,6 187,1 209,5

9. Цехові витрати 634,5 456,4 482,0 539,7

10. Загальнозаводські витрати 531,4 382,3 363,3 406,8

РАЗОМ 2450,9

1898,3

11. Позавиробничі витрати 12,2 0,04 5,5 0,02

Повна собівартість 2463,1

1903,8

Товарна продукція 1742,1

1642

Затрати на 1 грн. товарної продукції 1-14

1-16

До статті калькуляції ”сировина та матеріали” включається вартість:

— сировини та матеріалів, що входять до складу вироблюваної продукції,
утворюючи її основу, чи е необхідним компонентом для виготовлення
продукції (робіт, послуг);

— покупних матеріалів, що використовуються в процесі виробництва
продукції. (робіт, послуг) для забезпечення нормального технологічного
процесу і упаковування продукції.

До цієї ж статті належать витрати, пов’язані з використанням природної
сировини, в частині відрахувань для покриття витрат на геологорозвідку
та геологорозшуки корисних копалин, на рекультивацію земель, плата за
деревину, продану на пні, та за воду, що вибирається з водогосподарських
систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання
інших природних ресурсів.

Витрати за статтею калькуляції “Сировина та матеріали”

включаються безпосередньо до собівартості окремих видів продукції та
замовлень.

Витрати на покупні матеріали, що використовуються в процесі виробництва
продукції (робіт, послуг) для забезпечення нормального технологічного
процесу і упаковування продукції, віднесення яких безпосередньо для
собівартості окремих видів продукції ускладнене, включається до
собівартості продукції в такому порядку:

а) встановлюються норми витрат цих матеріалів на кожний вид продукції,

б) відповідно до встановлених норм витрат та цін матеріалів
установлюються кошторисні ставки на одиницю продукції, які періодично
переглядаються відповідно до зміни норм витрат матеріалів або цін,

в) фактичні витрати на зазначені матеріали включаються до собівартості
окремих видів продукції, товарної продукції та незавершеного виробництва
пропорційно до кошторисних ставок.

Допускається не встановлювати кошторисні ставки покупних матеріалів на
одиницю продукції, а відносити на собівартість їх фактичні витрати
пропорційно до витрат за нормою.

В деревообробній промисловості можливе виділення
транспортно-заготівельних витрат в окрему статю витрат.

До статті калькуляції “Паливо і енергія на технологічні цілі”
відносяться витрати на всі види палива й енергії (як одержані від
сторонніх підприємств та організацій, так і виготовлені самим
підприємством), що безпосередньо використовуються в процесі виробництва
продукції.

Витрати на паливо і енергію на технологічні цілі відносяться
безпосередньо до собівартості окремих видів продукції на основі Показань
контрольно-вимірювальних приладів.

Витрати на паливо і енергію на технологічні цілі, віднесення яких
безпосередньо до собівартості окремих, видів продукції ускладнене,
включаються до собівартості продукції пропорційно до кошторисних ставок,

Витрати на покупну енергію складаються з витрат на її оплату за
встановленими тарифами.

Витрати на власне виробництво електричної та інших видів енергії, а
також на трансформацію та передачу придбаної енергії до місця її
споживання включаються до собівартості продукції цих підприємств за
цеховою собівартістю, крім тих випадків, коли виробництво електроенергії
планується в складі продукції, що реалізується, та коли вона
відпускається за встановленими тарифами.

Витрати палива й енергії на опалення виробничих приміщень, внутрішнє й
зовнішнє освітлення та інші господарські потреби відображаються у
загальновиробничих і загальногосподарських витратах, витрати палива й
енергії на транспортні роботи, пов’язані з обслуговуванням виробництва,
та на приведення в дію устаткування — у витратах на утримання та
експлуатацію устаткування.

В енергоємних виробництвах, так як ВАТ «Коломийський ДОЗ» витрати на
енергію доцільно виділити в окрему статтю калькуляції “Енергія на
технологічні цілі”.

До вартості матеріальних ресурсів включаються також витрати підприємств
на придбання упаковки і тари (крім дерев’яної та картонної), одержаної
від постачальників матеріальних ресурсів, за винятком вартості цієї тари
за ціною її можливого використання у тих випадках, коли ціни на них
встановлені окремо понад ціни на ці ресурси.

У разі включення вартості тари до ціни матеріальних ресурсів, що
надійшли від постачальника., із загальної суми витрат на їх придбання
вираховується вартість тари за ціною її можливого використання чи
реалізації (з урахуванням витрат на придбання матеріалів для її
ремонту).

Витрати на придбання упаковки і тари в окрему статтю калькуляції не
виділяються, а включаються до витрат на придбання відповідних видів
сировини та матеріалів.

Витрати підприємств на оплату дерев’яної й картонної тари понад ціни на
матеріальні ресурси, а також витрати на її ремонт не відносяться на
собівартість продукції, а відшкодовуються підприємствам під час
реалізації цієї тари організаціями, які займаються збиранням тари.

Витрати на сировину, матеріали, покупні комплектуючі вироби,
напівфабрикати, паливо, енергію та інші матеріальні ресурси формуються
виходячи з цін їх придбання, включаючи витрати на транспортування,
зберігання та доставку, які здійснюються сторонніми організаціями,
матеріальних витрат, пов’язаних з транспортною доставкою (в тому числі
вантажно-розвантажувальні роботи) матеріальних ресурсів транспортом і
персоналом підприємства, втрат від нестачі матеріальних цінностей у
дорозі в межах норм природного убутку.

У статті калькуляції “Зворотні відходи” відображається вартість
зворотних відходів, що вираховується із загальної суми матеріальних
витрат, віднесеної на собівартість продукції..

До статті калькуляції “Основна заробітна плата” відносяться витрати на
виплату основної заробітної плати, обчисленої згідно з прийнятими
підприємством системами оплати праці, у вигляді тарифних ставок
(окладів) і відрядних розцінок для робітників, зайнятих виробництвом
продукції.

Заробітна плата робітників, зайнятих у виробництві відповідної продукції
(робіт, послуг), безпосередньо включається до собівартості відповідних
видів продукції (груп однорідних видів продукції).

Частина основної заробітної плати робітників, зайнятих у виробництві
відповідної продукції (робіт, послуг), віднесення якої безпосередньо до
собівартості окремих видів продукції ускладнене, включається до
собівартості на основі розрахунку (виходячи з обсягу виробництва,
переліку робочих місць і норм обслуговування) кошторисної ставки цих
витрат на одиницю продукції (виріб, замовлення, машинокомплект та інші).

Фактична заробітна плата цих робітників включається до собівартості
окремих видів продукції, товарного випуску та незавершеного виробництва
пропорційно до кошторисних ставок. Ці ставки періодично переглядаються у
разі зміни обсягу виробництва, технології, тарифних ставок тощо.

До статті калькуляції “Додаткова заробітна плата” відносяться витрати на
виплату виробничому персоналу підприємства додаткової заробітної плати,
нарахованої за працю понад установлені норми праці Вона включає доплати,
надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені
законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і
функцій.

До статті калькуляції “Відрахування на соціальне страхування’
включається:

1) відрахування на державне (обов’язкове) соціальне страхування,
включаючи відрахування на обов’язкове медичне страхування;

2) відрахування на державне (обов’язкове) пенсійне страхування (до
Пенсійного фонду), а також відрахування на додаткове пенсійне
страхування.

Відрахування на обов’язкове соціальне страхування та обов’язкове
пенсійне страхування здійснюється згідно із законодавством від суми
витрат на оплату праці працівників, зайнятих виробництвом продукції
(послуг, робіт).

Відрахування на додаткове пенсійне страхування здійснюються згідно з
порядком, визначеним законодавством.

До статті калькуляції “Витрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням
виробництва продукції” належать витрати:

— підвищені витрати на виробництво нових видів продукції в період їх
освоєння, включаючи перші видання нових видів продукції в період їх
освоєння, включаючи перші видання нових книжок, а також витрати,
пов’язані з підготовкою та освоєнням випуску продукції, не призначеної
для серійного або масового виробництва;

— на освоєння нового виробництва, цехів та агрегатів (пускові витрати);

— на винахідництво і раціоналізацію.

До підвищених витрат на виробництво нових видів продукції в період їх
освоєння, а також витрат, пов’язаних з підготовкою та освоєнням випуску
продукції, не призначеної для серійного або масового виробництва,
належать витрати на: проектування і конструювання нового виробу;
проектування спеціального інструментального оснащення 1 розробку
технологічного процесу його виготовлення; розробку 1 оформлення
нормативів витрат; випробування матеріалів, напівфабрикатів,
інструментів і пристосування для виробництва нових виробів;
перепланування, перестановку і налагодження устаткування; виготовлення
первісного комплекту спеціального інструменту і пристрою для дослідного
зразка продукції; виготовлення дослідного зразка.

У випадках, коли пристосування та прилад можуть надалі використовуватися
під час освоєння та виготовлення інших нових виробів, тобто вони стають
спецустаткуванням загального застосування, під час освоєння нових
виробів до підвищених витрат включаються тільки витрати на їх
переобладнання.

Витрати, пов’язані з освоєнням нових видів продукції відносяться до
витрат майбутніх періодів і включаються до собівартості виробів
частинами протягом установленого (не більше дворічного) строку з моменту
початку їх серійного або масового випуску, виходячи з кошторису цих
витрат і кількості продукції, що випускається за цей період.

У разі виготовлення виробів за індивідуальними замовленнями витрати на
підготовку виробництва відносяться повністю на собівартість відповідного
виробу або партії виробів.

Номенклатуру статей підвищених витрат на виробництво нових видів
продукції в період їх освоєння, а також витрат, пов’язаних з підготовкою
та освоєнням випуску продукції, не призначеної для серійного або
масового виробництва, наведено в додатку.

До витрат на освоєння нового виробництва, цехів та агрегатів (пускові
витрати) належать: витрати, на перевірку готовності нового виробництва,
цехів та агрегатів, до введення їх в експлуатацію шляхом комплексного
випробування (під навантаженням) усіх машин та механізмів
(експлуатаційна перевірка) з пробним випуском продукції, передбаченої
проектом, та налагодженням устаткування.

Пускові витрати визначаються з урахуванням установленого режиму
тривалості й інших умов пробної експлуатації та освоєння об’єктів, що
вводяться в дію. При складанні кошторису вартість продукції, що одержана
в період комплексного випробування і відповідає встановленим стандартам
або технічним умовам, а також вартість відходів вираховується із
загальної суми пускових витрат.

Така продукція оцінюється за плановою собівартістю аналогічної
продукції, відходи – за ціною можливого використання чи реалізації.

При затвердженні кошторису пускових витрат визначається конкретний
порядок і строки списання їх на собівартість продукції. При цьому
враховується, що витрати на освоєння нового виробництва, цехів та
агрегатів (пускові витрати) включаються до собівартості продукції з
початку їх промислової експлуатації протягом нормативного строку
освоєння цих виробничих потужностей, але не більше ніж протягом двох
років, виходячи із загальної суми витрат, тривалості періоду їх
відшкодування і запланованого обсягу випуску продукції в цьому періоді.

Погашення пускових витрат нараховується в місяці, наступному після
місяця, в якому підписано акт про закінчення комплексного випробування і
пробної експлуатації об’єкта.

Витрати, здійснені після закінчення комплексного випробування (під
навантаженням) усіх машин та механізмів з пробним випуском продукції і
підписанням акта державної комісії про прийняття в експлуатацію,
враховується як звичайні витрати. До витрат на винахідництво і
раціоналізацію належать: витрати на проведення
дослідно-експериментальних робіт, на виготовлення та випробування
моделей та зразків за винахідницькими і раціоналізаторськими
пропозиціями, пов’язані з основною діяльністю підприємства, виплати
авторських винагород.

Витрати на винахідництво і раціоналізацію відносяться на собівартість
освоєної продукції з початку її виробництва.

Таблиця №2.

Кошторис витрат по підготовці та освоєнню нових виробів на 1998 рік

СТАТТІ ЗАТРАТ Сума в тис. грн.

Витрати на підготовку і освоєння нових видів продукції:

в тому числі матеріали (інструменти, оснастка);

заробітна плата;

відчислення на заробітну плату.

1,4

5,0

1,8

РАЗОМ 8,2

До статті калькуляції “Витрати на утримання та експлуатацію
устаткування” належать:

1) витрати на повне відновлення основних виробничих фондів та
капітальний ремонт у вигляді амортизаційних відрахувань від вартості
виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту
та інструментів із складу основних виробничих фондів на реконструкцію,
модернізацію та капітальний ремонт фондів, що належать підприємству, а
також тих, що перебувають у користуванні підприємства за умовами оренди
(лізингу), обчислені за їх балансовою вартістю відповідно до
встановлених норм, включаючи прискорену амортизацію активної їх частини.

Рішення про прискорену амортизацію активної частини основних виробничих
фондів (але не більш як у два рази проти встановлених законодавством
норм) приймається підприємством самостійно, якщо таке рішення не е
причиною підвищення рівня цін і тарифів на продукцію (роботи, послуги),
що випускається. Не допускається прийняття рішення про прискорену
амортизацію орендованих основних фондів без згоди орендодавця.

Амортизаційні відрахування на надані в оперативну оренду основні фонди
(крім тих, що належать до державної форми власності). нараховуються
орендодавцем і використовуються ним на повне відновлення наданих в
оренду або інших належних йому основних фондів. При цьому на
собівартість продукції (робіт, послуг) орендаря відносяться сума
нарахованих орендодавцем амортизаційних відрахувань на надані в оренду
основні фонди.

Амортизаційні відрахування на надані у фінансову оренду основні фонди, а
також на надані в оперативну оренду основні фонди, що належать до
державної форми власності, нараховуються орендарем і використовуються
ним включно на повне відновлення орендованої частки основних фондів,

2) сума сплачених орендарем процентів (винагороди) за користування
наданими в оперативну та фінансову оренду основними фондами;

3) витрати на проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне
обслуговування устаткування, у тому числі взятого у тимчасове
користування за угодами оперативної оренди (лізингу), за винятком його
реконструкції та модернізації;

4) витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів;

5) знос малоцінних і швидкозношуваних інструментів та пристроїв
нецільового призначення;

6) інші витрати, пов’язані із утриманням та експлуатацією устаткування.

– Витрати та експлуатацію устаткування кожного цеху відносяться тільки
на ті види продукції ( робіт, послуг), що виготовляються в цьому цеху.

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування розподіляються між
видами продукції (робіт, послуг) за допомогою методів, що забезпечують
найточніше обчислення їх собівартості.

Розподіл зазначених витрат між видами продукції проводиться, виходячи з
величини цих витрат за годину роботи устаткування і тривалості його
роботи( з урахуванням вартості, складності, потужності та інших
характеристик устаткування) на виготовлення одиниці відповідного виду
продукції. Для цього визначаються кошторисні (нормативні)ставки,
розраховані на підставі даних про кількість машино-годин.

Порядок обчислення кошторисних (нормативних) ставок витрат на утримання
та експлуатацію устаткування наведено в додатку.

Розподіл фактичних витрат на утримання та експлуатацію устаткування
проводиться визначенням сум цих витрат, виходячи з кошторисних
(нормативних) ставок, фактичного випуску кількості виробів і фактичної
кількості умовних виробів у незавершеному виробництві.

Кількість умовних виробів (машинокомплектів) обчислюється діленням
кількості нормо-годин (або заробітної плати робітників, зайнятих у
виробництві відповідної продукції (робіт, послуг) у незавершеному
виробництві за відповідним видом виробів) на трудомісткість одного
виробу в нормо-годинах (або на суму заробітної плати за нормами одного
виробу).

Для виробів індивідуального виробництва при позамовному методі обліку
нормативна сума витрат, пов’язаних з роботою устаткування, що підлягає
віднесенню до незавершеного виробництва, визначається. виходячи із
заробітної плати робітників, зайнятих у виробництві відповідної
продукції (робіт, послуг), що знаходиться у незавершеному виробництві та
нормативному відсотку цих витрат до заробітної плати, що обчислюється на
підставі розрахунку кошторисної (нормативної) ставки для цього виробу, а
саме:

1) визначається різниця між фактичною сумою цих витрат і витратами,
підрахованими за кошторисними( нормативними) ставками;

2) загальна сума відхилень розподіляється між товарною продукцію і
незавершеним виробництвом пропорційно до кошторисних (нормативних)
ставок витрат на утримання та експлуатацію устаткування.

Під час розподілу фактичних витрат на утримання та експлуатацію
устаткування слід врахувати, що відповідна їх частина відноситься на
собівартість технічно неминучого браку. Ці витрати включаються до
собівартості технічного неминучого браку пропорційно до основної
заробітної плати робітників, зайнятих у виробництві відповідної
продукції (робіт, послуг), за нормативним співвідношенням, підрахованим
під час визначення кошторисних (нормативних) ставок.

Якщо підприємство випускає вироби великої номенклатури, як в нашому
випадку, кошторисні (нормативні) ставки встановлюються згідно з
викладеним порядком тільки на найголовніші види продукції або на їх
типових представників, що характеризують решту видів продукції (в тому
числі запасні частини до виробів, що випускаються). Типовим
представником вважається виріб, який характеризує визначену групу
виробів; близьких між собою за конструкцією, матеріалами, що
застосовуються, технологічним процесом, трудомісткістю тощо і має велику
питому вагу у випуску відповідної групи виробів. На інші вироби цієї
групи кошторисні (нормативні) ставки можуть бути встановлені за
спрощеним порядком – множенням суми заробітної плати робітників,
зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт, послуг) на
нормативний відсоток цих витрат, що обчислюється під час розрахунку
кошторисної (нормативної) ставки типового представника.

На різного роду дрібні замовлення (в тому числі і на роботи, що
виконуються інструментальними та ремонтними цехами) допускається
встановлення кошторисних (нормативних) ставок також за спрощеним
порядком, виходячи із суми основної заробітної плати робітників,
зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт, послуг) для цього
замовлення, окремо щодо механізованих (верстатних) робіт і механізованих
(ручних) робіт. При цьому завчасно, у плановому порядку, встановлюється
нормативна величина витрат на утримання та експлуатацію устаткування на
1 гривню заробітної плати механізованих (верстатних) робіт і 1 гривню
заробітної плати немеханізованих (ручних) робіт.

У цехах допоміжного виробництва, що випускають однорідну продукцію
(роботи, послуги) з майже однаковим ступенем механізації допускається
розподіл витрат на утримання та експлуатацію устаткування між окремими
замовленнями й видами робіт пропорційно до основної заробітної плати
робітників, зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт,
послуг).

В деревообробній промисловості, де мають місце витрати на утримання
цехового транспорту, засобами якого продукція та відходи перевозяться по
внутрішньо-заводських коліях, а також витрати на інші перевезення, які
виконуються залізничним, автомобільним та іншими видами транспорту, ці
витрати можуть відноситися на окрему статтю калькуляції
“Внутрішньозаводське переміщення сировини, матеріалів, напівфабрикатів і
продукції”. До цієї статті включаються витрати на утримання та
експлуатацію авто- і електрокарів, автомобілів, автонавантажувачів,
паровозів, тепловозів та інших видів нетехнологічного транспорту.

Витрати, пов’язані з переміщенням сировини, матеріалів, напівфабрикатів
і виробів безпосередньо до виробничого процесу (коли із складу витрат на
утримання та експлуатацію устаткування вони виділені в окрему статтю
калькуляції), а також розподіляються між окремими видами виробів
пропорційно до кошторисних (нормативних) ставок (з цією метою
складається окремий кошторис і ведеться окремий облік витрат). При цьому
кошторисні (нормативні) ставки визначаються для кожного виду виробів з
урахуванням: ваги матеріалів і напівфабрикатів, що використовується на
їх виготовлення, відстані виробничого маршруту, види транспорту, що
застосовуються, часу його роботи для переміщення вантажів, тощо.

Таблиця № 3.

Кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання на 1998 рік

СТАТТІ ВИТРАТ Сума в тис. грн.

Амортизація обладнання і транспортних засобів 95,4

Витрати на утримання і експлуатацію обладнання

в тому числі заробітна плата;

нарахування на заробітну плату;

матеріали;

оснастка і інструмент;

вода, каналізація, електроенергія. 48,9

27,4

12,6

4,0

0,9

4,0

Ремонт обладнання і транспортних засобів

в тому числі матеріали;

заробітна плата;

начислення на заробітну плату. 62,3

5,4

41,4

15,5

Внутрізаводське переміщення грузів

в тому числі пальне;

матеріали (запасні частини);

заробітня плата;

начислення на заробітну плату.

2,4

1,4

0,7

0,3

Знос малоцінного інвентаря 0,4

Р А З О М 209,4

До статті калькуляції “Загальновиробничі витрати” належать:

1) витрати, пов’язані з управлінням, виробництвом, а саме:

на утримання працівників апарату управління структурних підрозділів;

на оплату робіт (послуг) консультаційного та інформаційного характеру,
пов’язаних із забезпеченням виробництва;

2) витрати на службові відрядження у межах норм, передбачених
законодавством;

3) витрати на повне відновлення основних фондів та капітальний ремонт
(виробничого призначення) у вигляді амортизаційних відрахувань від
вартості основних виробничих фондів на реконструкцію, модернізацію та
капітальний ремонт фондів, що належать підприємству , а також тих, що
перебувають у користуванні підприємств за умовами оренди (лізингу),
обчислені за їх балансовою вартістю відповідно до встановлених норм,
включаючи прискорену амортизацію активної їх частини.

Амортизаційні відрахування на надані в оперативну оренду основні фонди
(крім тих, що належать до державної форми власності) нараховуються
орендодавцем і використовуються ним на повне відновлення наданих в
оренду або інших належних йому основних фондів. При цьому на
собівартість продукції (робіт, послуг) орендаря відноситься сума
нарахованих орендодавцем амортизаційних відрахувань на надані в оренду
основні фонди.

Амортизаційні відрахування на надані у фінансову оренду основні фонди, а
також на надані в оперативну оренду основні фонди, що належать до
державної форми власності, нараховуються орендарем і використовуються
ним виключно на повне відновлення орендованої частки основних фондів.

До втрат, пов’язаних із зносом нематеріальних активів, відносяться суми
амортизаційних відрахувань, що визначаються щомісяця за нормами
розрахованими, виходячи з їх первісної вартості та строку корисного
використання, але не більше 10 років безперервної експлуатації або
строку діяльності підприємства;

4) сума сплачених орендарям процентів (винагороди) за користування
наданими в оперативну та фінансову оренду основними фондами.

Орендна плата за надані в оперативну оренду приміщення нежитлового
призначення включається до собівартості продукції (робіт, послуг) у
розмірі визначеному угодами сторін, а комунальної власності – не вище
ставок орендної оплати, встановленої місцевими органами державної
виконавчої влади;

5) витрати некапітального характеру пов’язані з удосконаленням
технологій та організацією виробництва, поліпшенням якості продукції,
підвищенням її надійності, довговічності та інших експлуатаційних
властивостей у ході виробничого процесу;

6) витрати на обслуговування виробничого процесу: придбання сировини,
матеріалів, палива, енергії, інструментів, пристроїв та інших засобі і
предметів праці;

проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування
основних виробничих фондів, у тому числі, взятих у тимчасове
користування за угодами оперативної оренди (лізингу), за винятком їх
реконструкції і модернізації;

контроль за виробничими процесами і якістю продукції (робіт, послуг),

забезпечення правил техніки безпеки праці, санітарно-гігієнічних та
інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації,
нагляду і контроль за діяльністю виробництв, цехів у встановленому
законодавством порядку;

забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням,
форменним одягом, захисними пристроями та спеціальним харчуванням у
випадках, передбачених законодавством;

7) витрати на пожежну і сторожову охорону (включаючи оплату послуг
сторонніх підприємств за пожежну та сторожову охорону);

8) знос малоцінних і швидкозношуваних предметів,

9) платежі з обов’язкового страхування майна цехів та цивільної
відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих у
виробництві відповідних видів продукції (робіт, послуг) безпосередньо на
роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров’я, передбачених
законодавством;

10) втрати внаслідок технічного неминучого браку, якщо вони не
виділяються в окрему статтю, витрати на операції із скляною тарою,
нестачі матеріальних цінностей на виробництві у межах норм природного
убутку.

Загальна величина витрат на утримання та експлуатацію устаткування, а
також загальновиробничих витрат підприємства в цілому є сумою
відповідних витрат цехів основного виробництва; ці ж витрати допоміжних
цехів включаються до собівартості валової і товарної продукції
підприємства через собівартість робіт і послуг, що виконуються
допоміжними цехами для основного виробництва.

Загальновиробничі витрати кожного цеху включаються тільки до
собівартості продукції, що виготовляється цим цехом (в тому числі до
собівартості робіт, послуг, які виконуються для інших цехів або
непромислових господарств).

До собівартості товарів народного споживання загальновиробничі витрати
включаються:

а) повністю в цехах, які спеціалізуються на виробництві цих товарів;

б) частково – коли ці товари виготовляються поряд з основною продукцією
у цехах, які не спеціалізуються на їх виготовленні. При цьому до
собівартості товарів народного споживання включається відповідна частка
загальновиробничих витрат, пов’язаних з виробництвом цих товарів. Для
цього складається спеціальний розрахунок загальновиробничих витрат
неспеціалізованих цехів.

Загальновиробничі витрати між різними видами продукції розподіляються:

пропорційно до суми основної заробітної плати робітників, зайнятих у
виробництві відповідної продукції (робіт, послуг), і витрати на
утримання та експлуатацію устаткування, пропорційно до суми основних
витрат без вартості сировини, матеріалів і напівфабрикатів.

Таблиця № 4

Кошторис цехових витрат на 1998 рік

СТАТТІ ВИТРАТ Сума в тис. грн.

Утримання цехового персоналу

в тому числі заробітна плата;

відчислення на заробітну плату. 29,7

21,6

8,1

Амортизація

Утримання будівель, споруд і інвентаря

в тому числі заробітна плата;

відчислення на заробітну плату;

паливо, електроенергія, вода, каналізація;

матеріали. 467,4

95,5

58,5

22,0

10,3

4,7

Ремонт будівель, споруд, інвентаря

в тому числі заробітна плата;

відчислення на заробітну плату;

матеріали. 41,2

26,6

10,0

4,6

Охорона праці

в тому числі спецхарчування;

спецодяг;

витрати на виконання заходів. 0,3

0,3

Раціоналізація і винахідництво —

Знос малоцінки 0,4

Р А З О М 634,5

До статті калькуляції “Загальногосподарські витрати” належать:

1) витрати на обслуговування виробничого процесу придбання сировини,
матеріалів, палива, енергії, інструментів, пристроїв та інших засобів і
предметів праці:

— проведенні поточного ремонту, технічний огляд і технічне
обслуговування основних виробничих фондів загальногосподарського
характеру, у тому числі взятих у тимчасове користування за угодами
оперативної оренди (лізингу), за винятком їх реконструкції і
модернізації;

— контроль за виробничими процесами і якістю продукції (робіт, послуг);

— забезпечення правил техніки безпеки праці, санітарно-гігієнічних та
інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації,
нагляду і контролю за діяльністю підприємства у встановленому
законодавством порядку;

— забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням,
форменним одягом, захисними пристроями та спеціальним харчуванням у
випадках, передбачених законодавством;

2) витрати на пожежну і сторожову охорону (включаючи оплату послуг
сторонніх підприємств за пожежну та сторожову охорону);

3) поточні витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів
природоохоронного призначення (очисних споруд, уловлювачів, фільтрів
тощо), витрати на захоронення екологічно небезпечних відходів, оплата
послуг сторонніх організацій щодо приймання, зберігання та знищення
екологічно небезпечних відходів, очищення стічних вод. інші види
поточних витрат на збереження природи, платежі за викиди і скиди
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення
підходів та інших видів шкідливого впливу в межах ліміту;

4) витрати, пов’язані з управлінням виробництвом: матеріально-технічне
забезпечення апарату управління підприємства та його структурних
підрозділів, включаючи транспортне обслуговування;

— оплата робіт (послуг) консультаційного та інформаційного характеру,
пов’язаних із забезпеченням виробництва, зберіганням і реалізацією
продукції, включаючи послуги щодо зміни структури управління
приватизованим підприємством, а також передбачених законодавством
обов’язкових аудиторських перевірок; оплата робіт із сертифікації
продукції; оплата послуг інших підприємств щодо управління виробництвом,
зберіганням і реалізацією продукції (робіт, послуг), якщо штатним
розписом підприємства не передбачено відповідні функціональні служби;

— оплата за використання та обслуговування технічних засобів управління:
обчислювальних центрів, вузлів зв’язку, засобів сигналізації;

— оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів для ведення
господарської діяльності підприємства;

— оплата збору за реєстрацію підприємства в органах державного
управління, передбаченого законодавством;

5) витрати на службові відрядження у межах норм, передбачених
законодавством;

6) витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою
кадрів:

— виплата працівникам підприємства середньої заробітної плати за
основним місцем роботи за час їх навчання з відривом від виробництва в
системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

— оплата праці кваліфікованих робітників, не звільнених від основної
роботи, за навчання учнів та підвищення кваліфікації робітників;

— витрати базових підприємств на оплату праці за керівництво виробничою
практикою учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ і
студентів вищих навчальних закладів;

— витрати, пов’язані з виплатою учням професійно-технічних училищ
різниці між стипендією в розмірі тарифної ставки (мінімального окладу)
робітника 1 розряду і витратами цих навчальних закладів (на виплату
стипендій, забезпечення харчуванням і обмундируванням), оплата відпусток
із збереженням повністю або частково заробітної плати, що надається
відповідно до законодавства особам, які успішно навчаються у вечірніх і
заочних вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, заочній
аспірантурі, у вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх школах та
вечірніх (змінних) професійно-технічних училищах, оплата їх проїзду до
місця навчання і назад, передбачених законодавством;

7) витрати, пов’язані з набором робочої сили, передбачені
законодавством, з урахуванням витрат на оплату випускникам середніх
професійно-технічних училищ і молодим спеціалістам, які закінчили вищий
навчальний заклад, вартості проїзду до місця роботи, а також оплачуваної
відпустки, яка надається їм перед початком роботи;

8) витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад у
напрямках, що не обслуговуються пасажирським транспортом загального
користування, включаючи додаткові витрати на спеціальні маршрути
міського пасажирського транспорту, організовані відповідно до угод,
укладених з транспортними підприємствами (понад вартість, сплачену
працівниками підприємства за діючими тарифами на відповідний вид
транспорту або віднесену за рахунок прибутку, що залишається в
розпорядженні підприємства); витрати на перевезення працівників –
інвалідів 1 і 2 групи до місця роботи і назад незалежно від наявності
маршрутів пасажирського транспорту загального користання;

9) додаткові витрати, пов’язані з виконанням робіт вахтовим методом,
включаючи транспортні витрати на перевезення працівників від місця
знаходження підприємства або пункту збору до місця роботи і назад та від
місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи і назад, а також
витрати на експлуатацію та утримання вахтового селища, які не
компенсуються платою працівників за користування житлом і комунальними
послугами;

10) платежі з обов’язкового страхування майна підприємства та цивільної
відповідальності, а також окремих категорій працівників прийнятих у
виробництві відповідних видів продукції (робіт, послуг) безпосередньо на
роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров’я, передбачених
законодавством;

11) витрати на сплату процентів за фінансовими кредитами, одержаними для
поповнення власних обігових коштів, а також для придбання основних
виробничих фондів і нематеріальних активів для поточної виробничої
діяльності незалежно від терміну кредитування, а також для сплати
процентів за товарні і комерційні кредити; витрати, пов’язані із сплатою
процентів за користування матеріальними цінностями, взятими в оренду
(лізинг);

12) витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших
кредитно-фінансових установ, включаючи оплату за розрахункове
обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю, факторингових і
довірчих операцій, облік боргових вимог і зобов’язань, включаючи цінні
папери, поштово-телеграфних послуг та інших витрат, пов’язаних з
грошовим обігом;

13) витрати на утримання приміщень, що надаються безплатно підприємствам
громадського харчування або використовуються підприємствами самостійно
для обслуговування працівників, що перебувають з підприємством у
трудових відносинах, включаючи амортизаційні відрахування, витрати на
проведення поточного ремонту приміщення, на освітлення, опалення,
водопостачання, електропостачання, а також на паливо приготування їжі;

14) нарахування на заробітну плату і авторські винагороди творчих
працівників, що перераховуються до фондів творчих спілок відповідно до
законодавства;

15) витрати на повне відновлення основних фондів та капітальний ремонт у
вигляді амортизаційних відрахувань від вартості основних виробничих
фондів на реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт фондів, що
належать підприємству, а також тих, що перебувають у користуванні
підприємства за умовами оренди (лізингу), обчислені за їх балансовою
вартістю відповідно до встановлених норм, включаючи прискорену
амортизацію активної їх частини.

Амортизаційні відрахування на надані в оперативну оренду основні фонди
(крім тих, що належать до державної форми власності) нараховуються
орендодавцем і використовуються ним на повне відновлення наданих в
оренду або інших належних йому основних фондів. При цьому собівартість
продукції (робіт, послуг) орендаря відноситься сума нарахованих
орендодавцем амортизаційних відрахувань на надані в оренду основні
фонди.

Амортизаційні відрахування на надані у фінансову оренду основні фонди, а
також на надані в оперативну оренду основні фонди, що належать до
державної форми власності, нараховуються орендарем і використовуються
ним виключно на повне відновлення орендованої частки основних фондів.

Витрати орендаря на капітальний ремонт орендованих будівель (приміщень)
нежитлового призначення відносяться на собівартість продукції (робіт,
послуг) щомісяця рівними частками протягом строку дії договору оренди.

До витрат, пов’язаних із зносом матеріальних активів, відносяться суми
амортизаційних відрахувань, що визначаються щомісяця за нормами,
розрахованими виходячи з їх певної вартості та строку корисного
використання, але не більше 10 років безперервної експлуатації або
строку діяльності підприємства;

16) сума сплачених орендарем процентів (винагороди) за користування
наданими в оперативну та фінансову оренду основними фондами.

Орендна плата за надані в оперативну оренду приміщення нежитлового
призначення включається до собівартості продукції (робіт, послуг) в
розмірі визначеному угодами сторін, а комунальної власності – не вище
ставок орендної плати, встановленої місцевими органами державної
виконавчої влади;

17) податки за винятком передбачених підпунктом 3.1.2. статт1 3 Закону
України “Про оподаткування прибутку підприємств” збори та інші
обов’язкові платежі, передбачені законодавством, включаючи відрахування
до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення, до Фонду сприяння
зайнятості населення, на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання
автомобільних доріг, до Державного інноваційного фонду, позабюджетних
фондів фінансування, галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт і
заходів щодо освоєння нових технологій і виробництва нових видів
продукції, які створюються за рахунок відрахувань від внесків до
Державного інноваційного фонду., державного фонду сприяння конверсії, а
також збори та інші обов’язкові платежів передбачені законами України,
постановами Верховної Ради України, указами Президента України та
декретами Кабінету Міністрів України,

18) сплата консеційних платежів за використання природних копалин;

19) витрати на оприлюднення річного звіту (офіційне подання
бухгалтерської звітності до установ та організацій, які уповноважені на
утримання бухгалтерської звітності (балансів) від господарюючих
суб’єктів, а також витрати на офіційну публікацію звітів (балансів) про
фінансовий стан підприємств у засобах масової інформації, якщо це
передбачено законодавством);

20) вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей

народного господарства (відповідно до законодавства) комунальних послуг,
витрати на оплату безкоштовно наданого працівникам підприємств
відповідно до законодавства житла (суми грошових компенсацій за
ненадання безкоштовного житла, комунальних послуг тощо);

21) Інші витрати, що включаються до собівартості продукції (робіт,
послуг) відповідно до законодавства, зокрема, пов’язані з нестачею
матеріальних цінностей на складах у межах норм природного убутку,
виплати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням
здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків, виплата
звільненим працівникам вихідної допомоги і середнього заробітку. Витрати
на виготовлення і придбання бланків цінних паперів, а також інші
витрати, пов’язані з емісією цінних паперів.

Загальногосподарські витрати включаються до собівартості продукції
основного виробництва (включаючи товари народного споживання, що
виготовляються з відходів) і до собівартості тієї частини продукції
(робіт, послуг) допоміжного виробництва, що виконується на сторону і для
потреб капітального будівництва непромислових господарств підприємства.

До собівартості внутрішньозаводських (міжцехових) замовлень, а також до
собівартості забракованої продукції загальногосподарські витрати не
включаються.

До собівартості товарів народного споживання, а також робіт (послуг) для
вчасного капітального будівництва і непромислових господарств
включається відповідна частина загальногосподарських витрат, пов’язаних
з їх виробництвом.

Загальногосподарські витрати розподіляються між різними видами продукції
пропорційно до суми основної заробітної плати робітників, зайнятих у
виробництві відповідної продукції (робіт, послуг) і витрат на утримання
та експлуатацію устаткування.

На підприємствах, що застосовують попередільний метод обліку витрат на
виробництво, загальногосподарські витрати розподіляються пропорційно до
витрат на переділ.

Витрати на утримання й експлуатацію устаткування, загальновиробничі та
загальногосподарські витрати не включаються до собівартості
внутрішньоцехових робіт і послуг, що складається тільки з прямих витрат:
на сировину, матеріали, покупні виробні напівфабрикати (за вирахуванням
зворотних відходів) паливо й енергію для технологічних потреб, витрат на
основну і додаткову заробітну плату робітників, зайнятих у виробництві
відповідної продукції (робіт, послуг), і відрахувань на соціальне
страхування.

До собівартості незавершеного виробництва витрати на утримання й
експлуатацію устаткування, загальновиробничі та загальногосподарські
витрати включаються в тому ж порядку, як і до собівартості готових
виробів.

Якщо сума витрат на обслуговування виробництва й управління, включена до
фактичної собівартості виготовленої продукції за встановленими нормами,
перевищує фактичні витрати, ця різниця резервується як майбутні витрати.
При цьому перевіряється обгрунтованість розрахунку і у разі потреби
норми витрат коригуються.

Таблиця № 5.

Кошторис загальнозаводських витрат за 1998 рік

Статті витрат Сума в тис. грн.

І. Витрати на утримання апарату управління

1. Заробітня плата апарату управління 213,4

2. Начислення на заробітню плату 80,0

3. Витрати по управлінню

в тому числі телефонні, телеграфні;

поштові, канцелярські;

утримання обчислювальної техніки;

підшивка документів;

підйомні 32,3

26,1

6,2

4. Витрати на відрядження 15,2

5. Утримання протипожежної охорони —

Р А З О М 340,9

ІІ. Загальногосподарсткі витрати

1. Амортизація 55,2

2. Утримання і ремонт об’єктів загальнозаводського призначення 60,6

3. Утримання службового службового легкового транспорту 4,0

4. Дослідно-лабораторські роботи —

5. Охорона праці і промсанаторій 0,5

6. Сторожева охорона 7,3

7. Підготовка кадрів —

8. Знос МШП 0,5

9. Виписка газет та техлітератури —

10. Плата за дороги 20,9

11. Інноваційний фонд 15,6

12. Комунальний податок 25,6

Р А З О М 190,2

Всього по кошторису 531,4

До статті калькуляції “Позавиробничі (комерційні) витрати” належать
витрати, на реалізацію продукції, зокрема:

— на відшкодування складських, вантажно-розвантажувальних, перевалочних,
пакувальних, транспортних і страхувальних витрат постачальника, що
включаються до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим
угодою сторін,

— на оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових та
посередницьких організацій (включаючи комісійну винагороду), вартість
яких включається до ціни продукції згідно з базисом поставки,
передбаченими угодою сторін;

— на сплату експортного (вивізного) мита та митних зборів; на рекламу і
передпродажну підготовку товарів. До витрат підприємства на рекламу
належать витрати на: розробку і видання рекламних виробів (ілюстрованих
прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів, афіш,
рекламних листів, листівок тощо);

— розробку і виготовлення ескізів, етикеток, зразків фірмових пакетів і
упаковки;

— рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по
радіо і телебаченню), витрати на світлову, комп’ютерну та іншу зовнішню
рекламу;

— виготовлення стендів, муляжів, рекламних щитів, покажчиків тощо (в
сумі амортизації, зносу щодо зазначеного інвентаря);

— зберігання та експедирування рекламних матеріалів; оформлення вітрин,
кімнат – зразків, виставок-продаж, уцінку продукції, що повністю або
частково втратила первинну якість за час експонування у вітринах;

— проведення інших рекламних заходів; пов’язаних з діяльністю
підприємства;

— відшкодування витрат за участь у виставках, ярмарках, вартості
безплатно переданих зразків і моделей на представницькі витрати
(організація прийомів, конференцій та інших офіційних заходів, включаючи
сплату праці обслуговуючого персоналу) у розмірі до двох відсотків від
обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) за оподатковуваний період
та в цілому за рік.

Витрати на пакування продукції включаються до позавиробничих
(комерційних) витрат, якщо пакування готової продукції проводиться після
її здавання на склад. Якщо пакування продукції (згідно з установленим
технологічним процесом) проводиться в цехах до здавання її на склад
готової продукції, вартість тари включається до виробничої собівартості
продукції (до відповідних статей калькуляції або до комплексної статті,
якщо тара виготовляється окремо від виробу).

Витрати, що входять до складу позавиробничих (комерційних) витрат,
безпосередньо відносяться на собівартість відповідних видів продукції. У
разі неможливості такого віднесення вони можуть розподілятися між
окремими видами продукції виходячи з їх ваги, обсягу або виробничої
собівартості.

Якщо не вся випущена продукція реалізується в місяці її виробництва для
визначення повної собівартості випуску товарної продукції щомісяця
складається розрахунок позавиробничих витрат, що включається до
собівартості випущеної товарної продукції. Цей розрахунок робиться
виходячи з обсягу випуску товарної продукції і фактичного рівня цих
витрат за звітний або попередній місяць для відвантаженої частини
продукції.

Витрати в іноземній валюті, що включаються до собівартості продукції
(робіт, послуг), перераховуються в національну грошову одиницю за курсом
Національного банку України, що діяв на час проведення операцій.

1.3. Характеристика об’єкту дослідження

ВАТ “Коломийський ДОЗ” (далі – Товариство) засновано регіональним
відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківскій
області, шляхом перетворення державного підприємства у відкрите
акціонерне товариство відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
“Про порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у
відкриті акціонерні товариства” №1576-ХІІ від 18.09. 1991 року “Про
приватизацію майна державних підприємств” №2163-ХІІ від 4.03.1992 року
та згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській області від січня 1995 року №4.

Місце знаходження Товариства: 285200, Україна, Івано-Франківська
область, м. Коломия, вул. Симоненка, 2, тел. 25537.

Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації. Майно
Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також
цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства. Товариство
користується закріпленою земельною ділянкою площею 22,45 гектар, із яких
19,13 га під основним виробництвом та 8,48 га у санаторно-профілакторію
“Шешори”. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та
інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується правлінням
Товариства і реєструється в торгово-промислові палаті України; печатку
зі своєю назвою.

Статутний фонд Товариства становить 3939393 гривні 25 копійок із
врахуванням індексації основних фондів станом на 01.01.1995 року.
Статутний фонд Товариства поділено на 15757573 прості іменні акції
номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Акціонери Товариство без
обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, зокрема, продавати чи
іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб,
якщо інше встановлено чинним законодавством.

Управління Товариством здійснюють:

вищий орган Товариства;

спостережна рада;

правління;

ревізійна комісія.

Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства.
Загальні збори визначаються правовими, якщо в них беруть участь
акціонери або їх представники, що мають більш як 60 відсотків голосів.

Спостережна рада ВАТ “Коломийського ДОЗ” є органам управління АТ, що
здійснює контроль за діяльністю правління АТ по виконанню рішень
основних напрямів діяльності Товариства в період між загальними зборами
акціонерів. Спостережна рада АТ обирається загальними зборами акціонерів
з числа акціонерів у кількості 5 осіб терміном на 4 роки.

Правління Товариства складається із 7 членів. Термін повноважень
правління – 3 роки, з часу обрання загальними зборами акціонерів. До
складу правління входять:

голова правління;

перший заступник голови правління;

другий заступник голови правління;

два члени правління;

головний бухгалтер (за посадою).

Голова і члени правління обираються загальними зборами акціонерів і
можуть бути звільнені з посади до закінчення терміну їх повноважень
тільки за рішенням загальних зборів.

Ревізійна комісія ВАТ “Коломийський ДОЗ” є органом, який здійснює
контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ. Ревізійна комісія АТ
обирається загальними зборами акціонерів у кількості 5 осіб терміном на
4 роки з числа акціонерів, що не є членами спостережної ради, правління
АТ: не посідають посад, передбачених частиною 3 статті 23 закону України
“Про господарські товариства”.

Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів
своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її в
встановленому порядку й обсязі органом державної статистики. Внесення
змін до Статуту Товариства з компетенцією вищого органу Товариства.

Таблиця № 1

Основні показники роботи

ВАТ “Коломийський ДОЗ” у 1998 році

№ Показники Од.

виміру Фактично за 1998 рік Фактично за 1997 рік % виконання

1. Обсяг реалізації продукції т. грн 1849,5 1506,0 122,8

2. Товарна продукція -//- 1742,2 1642,0 106,1

3. Товарна продукція в порівняльних цінах, з неї: -//- 1660,3 1632,2
101,7

– меблі спеціальні учнівські т. грн 1116,0 1263,0 89,0

– меблі побутові -//- 350,0 207,2 169,0

– інші ТНС -//- 34,0 20,2 168,3

– інша продукція -//- 160,1 156,8 102,1

4. Товари народного споживання в порівняльних цінах: -//- 1502 1526

Головний асортимент виробів: шт. 1608,5 17401 92,4

1. Стілець учнівський -//- 260 635 40,9

2. Стілець п\м -//- 151 56 274,5

3. Стілець поворотний -//- 5164 4046 127,3

4. Стіл учнівський -//- 248 1 —

5. Дошка класна -//- 20 20 100

6. Комплект УЧК-2 -//- 12 1 у 12 раз

7. Комплект КП 01 -//- 5 1 у 5 раз

8. Комплект УК-04 -//- 129 227 65,8

9. Крісло керівника К-031 -//- 15 — —

10. Комплект вагонка к-т 61 — —

11. Комплект фізики -//- 36 — —

12. Комплект хімії -//- 197 115 171,3

13. Шафа книжкова шт. 91 88 —

14. Шафа для одягу -//- 13 9 144,4

15. Комплект Трембіта -//- 32 14 228,5

16. Комплект Менеджер -//- 361 180 200,5

17. Стіл викладача шт. 400 200 200

18. Стіл комп’ютрний -//- 20 — —

19. Шотківниця мала -//- 115 100 115,0

20. Парта-лавка одномісна -//- 200 — —

21. Парта-лавка двомісна -//- 26767 26924 99,3

5. Середньорічна вартість т. грн 0,065 0,60 106,3

6. Фондовіддача грн. 463,9 362,6 127,9

7. Фонд оплати праці, всього т. грн. 402,3 330,8 121,6

В т. ч. ПВП -//- 249,9 221,4 112,8

а) із них робітників -//- 134,9 115,1 117,2

– відрядно -//- 115,0 106,3 108,1

– погодинно -//- 152,4 109,4 139,3

б) ІТП -//- 858 966 88,8

8. Середньооблікова чисельність, всього чол. 793 804 87,7

В тому числі ПВП -//- 367 298 123,1

9. Середньооблікова чисельність по заводу в повному еквіваленті
зайнятості -//- 45,06 31,28 144,0

10. Середньорічна зарплата одного працюючого грн. 105,34 101,40 103,9

11. Середньомісяна зарплата одного працюючого в еквіваленті повної
зайнятості -//- 1935,1 1586,7 121,9

12. Валовий виробіток одного працюючого -//- 27 22 122,7

13. ФОП на 1 грн. товарної коп. 675,5 177 —

14. Прибуток (збиток) балансовий т. грн 2458 1904 —

15. Собівартість товарної продукції -//- 1,41 1,16 —

16. Затрати на 1 грн. ТП т. грн

За 1998 рік працівниками ВАТ “Коломийський ДОЗ” виготовлено товарної
продукції в діючих цінах на суму 1742,2 тис. грн. проти 1642 тис. грн. в
минулому році, що складає 106,1 % до минулого року і 1660,3 тис. грн. в
порівняльних цінах на 1.01.98 році проти 1632,2 тис. грн. в минулому
році, що складає 101,7 %.

В розрізі номенклатури товарної продукції за 1998 рік проти 1997 року
зменшився випуск меблів спеціальних учнівських і становить 116,0 тис.
грн. цього року проти 1253,0 тис. грн. минулого року, що становить 89,0
%. Випуск меблів побутових, інших товарів народного споживання і іншої
продукції значно зріс у порівнянні з минулим роком.

В розрізі асортименту виробів товаооборот в звітному році значно
збільшився випуск стільців памп’яних поворотних (на 274,5%), комплектів
КП-01, комплектів УК-04, шаф книжкових, комплектів Трембіта, комплектів
Менеджер, столів викладача, столів комп’ютерних.

Виробнича потужність заводу є велика, завод може випускати щомісячно
товарну продукцію на суму 400-500 тис. грн. та головною причиною, яка
стримує ріст темпів виробництва являється відсутність належної кількості
оборотних коштів при постійному рості інфляційних процесів, які
супроводжуються зростанням цін на сировину і матеріали, енергоносії,
послуги зв’язку та транспорту.

Відсутність оборотних коштів приводить до того, що завод не має
можливості вчасно на план випуску закупити відповідні сировину і
матеріали.

Закуповуються вони по бартеру, або під “чесне слово” часто низької
якості і, не відповідністю до технології, що приводить до щомісячного
складання безлічі відхилень від норм. Крім того, через дефіцит
енергоресурсів проводилось по графіку відключення заводу від
енергоносіїв.

Все це негативно впливає не тільки на виконання виробничих завдань, але
й на організацію праці. Допускалися значні вимушені втрати робочого
часу, зміни режиму робочого часу, надавилися довгострокові відпустки з
дозволу адміністрації, або за свій рахунок. Отже, за звітний 1998 рік
працівниками заводу відпрацьовано 95607 днів, що в середньому на одного
робітника складає 112,6 днів проти встановленого згідно діючого
законодавства 223,5 днів, проти 82,4 дні в минулому році. Кожним
працівником заводу за 1998 рік відпрацьовано на 30,2 дні більше ніж у
минулому.

Відпустки з ініціативи адміністрації складають 95725 днів, проти 131127
днів у минулому році, що становить 415 днів на одного працівника по
заводу проти 145 днів в минулому році у відпустці з ініціативи
адміністрації, перебувало 655 осіб, з них тривалість понад один місяць
279 осіб.

На режимі неповного робочого тижня працювало 482 особи. Число прогулів
складає 895 у 1998 році проти 1403 прогулів у минулому році.

На протязі року прийнять на завод 70 осіб, звільнено 145 осіб, із них за
порушення трудової дисципліни 24 особи, за власним бажанням 77 осіб,
скорочено 6 осіб, які відмовилися від іншої роботи, запропонованої їм на
заводі.

Відсутність роботи негативно впливає на життєвий рівень наших
працівників.

Середньомісячна зарплата одного працюючого складає 45,06 грн. проти
31,28 грн. у минулому році. Темп росту середньомісячної зарплати до
минулого року склав 144,0%. Середньомісячна зарплата в еквіваленті
повної зайнятості складає 105, 34 грн. проти 101,40 грн. в порівняні з
минулим роком.

ФОП по заводу склав 463,9 тис. грн. в тому числі: основна зарплата –
392,5 тис. грн., додаткова і доплати – 69,4 тис. грн.

Питома вага фонду оплати праці на 1 грн. товарна продукція складає 0,27
проти 0,22 грн. у минулому році.

За звітний рік по заводу нарахувалися такі доплати і надбавки до
зарплати згідно з діючим законодавством в сумі 69,1 грн., а саме:

гірські в сумі 11,61 тис. грн.;

заміщення в сумі 5,0 тис. грн.;

класність в сумі 1,22 тис. грн.;

нічні в сумі 1,1 тис. грн.;

шкідливі умови праці в сумі 3,6 тис. грн.;

відпустки в сумі 45,9 тис. грн.;

інші доплати в сумі 0,7 тис. грн.

Не виплачувались доплати за керівництво бригадою робітникам не
звільненим від основної роботи із-за відсутності виконання бригадою норм
виробітки в середньому за місяць (виробничих завдань) при умові
забезпечення високої якості продукції. Проводились доплати працівникам
зайнятим на дільницях із шкідливими і важкими умовами праці від 4 до 12%
згідно “Переліку професій робітників одержуючих надбавки до тарифних
ставок на важкі та шкідливі умови праці.”

На заводі діє 84286 норм із них технічно-обгрунтованих – 72487 норм.
Виконання норм виробітки за звітний період складає 86%.

Валова виробітка продукції на одного працюючого промислово-виробничого
персоналу у звітному році складає 1935,1 гривні або 121,9% до минулого
року.

Заборгованість перед працівниками заводу по заробітній платі станом на
1.01.1999 року склала 311,2 тис. грн. (9 місяців в середньому).

Основні фонди структурних підрозділів заводу зношені так як вводились
починаючи з 1974 року по 1980 роки. Біля 40% обладнання повністю
зношене: включає заміни, але через відсутність коштів на придбання
нового, продовжується його експлуатація, в зв’язку з чим завод змушений
неефективно витрачати кошти на ремонт цього устаткування. По мірі
нагромадження власних коштів за рахунок амортизації відчислень ми можемо
купити тільки деякі необхідні запасні частини для ремонтів.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів складає 26757 тис.
грн. Випуск продукції на 1 гривню середньорічної вартості основних
фондів (фондовіддача в діючих цінах складає 0,065 грн.

Вартість оборотних коштів склала 888,2 тис. грн., із них:

виробничі запаси – 326,8 тис. грн.;

готова продукція – 413,8 тис. грн.;

незавершене виробництво – 59,9 тис. грн.;

молооцінка – 87,7 тис. грн.

В технічній політиці заводу основна увага приділяється задоволенню
потреб споживачів в нових видах продукції. У цьому напрямку за 1998 рік
на заводі проведена повна технологічна підготовка, розробка
нормативно-технічної документації і впроваджено в виробництво:

Комплект обладнання для кабінету фізики К-208

Комплект обладнання для кабінету хімії К-207

Шафа витяжна для кабінетів хімії К-111

Дошка класна трьох секційна К-808

Парта-лавка під кутом 70о (одно- і двомісна)

Крісло театральне К-036-01

Розроблено ескізи проектів і виготовлено дослідні взірці по:

Меблі для кафе і барів з використанням деталей з версаліту.

Набір меблів для спальні.

Броньові двері.

Стелаж.

Шафу для класних журналів.

Комплект “Школярик”.

Комплект для їдальні “Аркан”.

Крісло робоче К-031.

Відкоректована НТД і впроваджено виготовлення виробів з ламінованої
плити.

Впроваджено технологічний процес розкрою листових матеріалів на верстаті
ДМ МД-40.

Відновлено роботу дільниці лущення і сушки шпону лущеного, а також
газових сушильних камер.

Середньоспискова кількість працюючих за звітний період становив 858
чоловік.

За звітний період на заводі сталася два нещасні випадки зв’язані з
виробництвом з втратою працездатності 1 і більше робочих днів.

У 1997 році сталося три нещасні випадки, зв’язані з виробництвом.

Коефіцієнт частоти за звітний період становить:

1 х 1000

Кч = = 2,33

858

54

Кв = = 27,0

2

У 1997 році Кн = 3,3; Кв = 21 р\дм.

Аварійних об’єктів на заводі немає.

Жінок, зайнятих на важливих роботах немає.

У звітному періоді на роботах з шкідливими умовами праці було зайнято
137 жінок.

Забезпечення побутовими приміщеннями 100%.

На виконання комплексних заходів асигновано 7200,0 грн. неможливість
своєчасно забезпечити колектив матеріальними ресурсами привела до
зростання кредиторської та дебіторської заборгованості.

Станом на 01.01.1999 року дебіторська заборгованість по фактичній
собівартості склала 329, 6 тис. грн.

Залишки готової продукції в оптових цінах на складі становлять 277,6
тис. грн., товари відвантажені в оптових цінах 445,8 тис. грн. Об’єм
реалізації продукції 1849,5 тис. грн. Кредиторська заборгованість за
звітний рік становить 1786,1 тис. грн., в тому числі:

За матеріали не сплачені в строк 204,7 тис. грн.;

Попередня оплата 25,6 тис. грн.;

Розрахунки з бюджетом 214,1 тис. грн.;

Позабюджетні платежі 56,8 тис. грн.;

По страхуванню 242,5 тис. грн.;

По оплаті праці 311,2 тис. грн.;

З учасниками (інвестиції) 80,0 тис. грн.;

Інші кредитори 661,2 тис. грн.

За 1998 рік заводом нараховано платежів до бюджету:
Таблиця № 2

в тис. грн.

№ ПЛАТЕЖІ Належить до розрахунку Фактично внесено

1 Податок на додану вартість 237,1 298,3

2 У фонд Чорнобиля 31,8 24,5

3 Ресурсні платежі 0,5 0,4

4 Інші податки і платежі 134,2 123,3

Р А З О М 403,6 446,5

Таблиця № 3

Фінансові результати за 1998 рік

№ ПОКАЗНИКИ Прибутки Збитки

1 Виручка від реалізації продукції 2219,4

2 Податок на додану вартість

369,9

3 Затрати на виробництво реалізованої продукції

2721,8

4 Комерційні втрати

1,4

5 Результати від реалізації

673,7

6 Інші операційні доходи і витрати 5,0

7 Інші позареалізаційні доходи і витрати 34,8 41,6

8 Всього прибутків чи збитків 39,8 915,3

9 Балансовий збиток

875,5

10 Інше використання прибутку

212,1

11 Нерозподілений прибуток

135,8

Таблиця № 4

Затрати на виробницво товарної продукції за 1998 рік

№ Затрати Сума %

1 Матеріальні затрати 1123,3 45,7

2 Оплата праці 417,5 17,0

3 Відрахування на соціальні заходи 183,1 7,4

4 Амортизація 539,2 21,9

5 Інші витрати 194,8 8,0

Р А З О М 2457,9 100

Фактичний обсяг виробництва 1742,1 тис. грн.

Таблиця № 5

Фактичні затрати на 1 грн. товарної продукції у 1998 році

ПОКАЗНИКИ І

кв. ІІ

кв. І півріччя ІІІ кв. 9

міс. IV

кв. Рік

1. Випуск товарної продукції 68 369 437,4 678,7 1116,2 626 1742,1

2. Собівартість товарної продукції 381 516 897 708,7 1607,9 850 2463,1

3. Затрати на 1 грн. товарної продукції 5,54 1,41 2,05 1,044 1,44 1,357
1,41

2. СТАН ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ

2.1. Облік затрат виробничої собівартості продукції

Виробнича собівартість продукції за звітний період (місяць, квартал,
рік) формується у системі таких розрахунків:

а) на державному підприємстві, такому як ВАТ «Коломийський ДОЗ» : №20
“Основне виробництво”, № 21 “Напівфабрикати власного виробництва”, № 23
“Допоміжні виробництва”, № 24 “Витрати на утримання та експлуатацію
машин та обладнання”, № 25 “Загальновиробничі витрати”, № 26
“Загальногосподарські витрати”, № 28 “Брак у виробництві”, № 29
“Обслуговуючі виробництва та господарства”, № 31 “Витрати майбутніх
періодів”. Всі рахунки активні;

б) на малих підприємствах затрати на виробництво доцільно облічувати на
калькуляційному рахунку № 20 “Основне виробництво” і
збирально-розподільчому, № 26 “Загальногосподарські витрати”, що не
виключає використання інших рахунків (№ 23,24,25,31 тощо).

Собівартість продукції основного виробництва. На дебеті рахунку № 20
“Основне виробництво” відображають прямі затрати звітного періоду,
пов’язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт та
наданням послуг, також затрати допоміжних виробництв, непрямі затрати,
пов’язані з управлінням, та обслуговуванням основного виробництва,
втрати від браку, на кредиті – списування фактичної продукції. Сальдо на
рахунку № 20. “Основне виробництво” тільки дебетове, показує фактичну
собівартість незавершеного виробництва.

Облік затрат на рахунку № 20 за звітний період :

Дебет рахунку № 20 “Основне виробництво”

Кредит рахунку № 05 “Матеріали”

Кредит рахунку № 06 “Паливо та інші виробничі запаси”

Кредит рахунку № 70 “Розрахунки по оплаті праці”

Кредит рахунку № 69 ”Розрахунки по страхуванню”

Кредит рахунку № 68 “Розрахунку з бюджетом”

Кредит рахунку № 65 “Рахунки по позабюджетних платежах”

Кредит рахунку № 89 “Резерв наступних витрат та платежів”

Кредит рахунку № 23 “Допоміжні виробництва”

Кредит рахунку № 24 “Витрати по експлуатації машин та обладнання”

Кредит рахунку № 25 “Загальновиробничі витрати”

Кредит рахунку № 26 “Загальногосподарські витрати”

Собівартість напівфабрикатів власного виробництва.

На дебеті рахунку № 21 “Напівфабрикати власного виробництва”
відображають затрати звітного періоду пов’язані з виготовленням
напівфабрикатів. На кредиті рахунку № 21 “Напівфабрикати власного
виробництва” відображається вартість напівфабрикатів переданих в
подальшу переробку основному виробництву (в кореспонденції з рахунком №
20 “Основне виробництво”) та реалізованих іншим підприємствам (в
кореспонденції з рахунком № 46 “Реалізація”).

Собівартість продукції допоміжних виробництв.

На дебеті рахунку № 23 “Допоміжні виробництва” відображають прямі
затрати звітного періоду, пов’язані безпосередньо з випуском продукції,
виконанням робіт на Наданням послуг, а також непрямі затрати, пов’язані
з управлінням та обслуговуванням допоміжних виробництв, втрати від
браку.

На кредиті рахунку № 23 “Допоміжні виробництва” відображаються суми
фактичної собівартості закінченої виробництвом продукції, виконаних
робіт та наданих послуг ( в кореспонденції) з дебетом рахунку № 20
“Основне виробництво” і дебетом рахунку № 46 “Реалізація”. Залишок на
рахунку № 23 “Допоміжні виробництва” на кінець звітного періоду показує
вартість незавершеного виробництва.

Стаття калькуляції “Витрати на утримання та експлуатацію обладнання”.

На дебеті рахунку № 24 “Витрати на утримання та експлуатацію машин та
обладнання” відображають витрати звітного періоду по утриманню та
експлуатації обладнання. До цих витрат належать витрати по утриманню та
ремонту виробничого обладнання робочих місць, а також засобів цехового
транспорту; амортизація обладнання і транспортних засобів, сплачувана
вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів (інструментів,
пристосувань), витрати по їх ремонту та ін. з цього рахунку списуються
на затрати. Наприклад, на ремонт при кредитуванні рахунків матеріальних
цінностей (№ 05, 06, 08 та ін.), розрахунків по оплаті праці (рахунки №
70, № 69), з постачальниками та підрядчиками (рахунок № 60), витрат
майбутніх періодів згідно з їх розподілом (рахунок №31).

Витрати по експлуатації машин та обладнання обліковуються у розрізі
виробничих структурних підрозділів – бригад, цехів, дільниць,
технологічних фаз, а іноді і агрегатів, і тому списуються з кредиту
рахунку № 24 “Витрати на утримання та експлуатацію машин та Обладнання”
цілеспрямовано на ці виробничі структурні підрозділи.

Обчислення величини витрат на утримання та експлуатацію устаткування, що
включається до собівартості одиниці продукції (виробу), проводиться так:

групується устаткування (машини, верстати, молоти, преси, тощо);

кожному цеху підприємства з урахуванням його технічного призначення і
величини витрат на утримання та експлуатацію за годину роботи:

визначається нормативна величина витрат за годину на утримання та
експлуатацію одиниці устаткування характерної для тієї чи іншої груп.

На основі технологічної документації визначається необхідна для
виробництва виробу кількість годин роботи кожної групи устаткування. За
допомогою одержаних коефіцієнтів обчислюється загальна кількість
приведених машино-годин роботи устаткування на один виріб.

У разі значної зміни кількості машино-годин, необхідних для встановлення
окремих виробів до кошторисних (нормативних) ставок вносяться необхідні
корективи. Для розрахунку кошторисних (нормативних) ставок
використовуються єдині групування устаткувань і коефіцієнт приведення
витрат на експлуатацію відповідної групи устаткування.

Витрати на управління розподіляють на дві групи: управління виробничими
структурними підрозділами – загальновиробничі (бригадою, дільницею,
цехом, технологічною лінією – фазою, переділом тощо) та господарством у
цілому – загальногосподарські. Для обліку першої групи витрат планом
рахунків передбачено рахунок №25 “Загальновиробничі витрати”, на якому
для кожного структурного підрозділу відкривають окремий субрахунок. Для
обліку другої групи – рахунок № 26 “Загальногосподарські витрати”.

Стаття калькуляції “Загальновиробничі витрати”

На дебеті рахунку № 25 “Загальновиробничі витрати” відображають такі
витрати звітного періоду: по утриманню апарату управління цехом
(п1дрозділом тощо); ремонт будівель, споруд, інвентаря, що облічуються у
складі основних засобів цеху; вартість матеріалів та виробів,
використаних на проведення дослідів, заробітна плата і відрахування на
соціальні заходи робітників, зайнятих на цих роботах; витрати по охороні
праці; знос малоцінного та швидкозношуваного інвентаря, інші витрати;
збитки від простоїв; збитки від псування матеріальних цінностей при
зберіганні в цехах, збитки від недовикористання деталей, вузлів та
технологічної оснастки; нестачі (на дебеті рахунку № 28) і лишки (на
кредиті рахунку № 25) матеріальних цінностей незавершеного виробництва;
інші непродуктивні витрати (наприклад, допомога з непрацездатності, що
виникла внаслідок виробничої травми і виплачується на підставі судових
рішень).

Стаття калькуляції “Загальногосподарські витрати”. На дебеті рахунку №
26 “Загальногосподарські витрати” відображають такі затрати звітного
періоду: заробітна плата апарату управління підприємством; позавідомча
пожежна охорона; норма витрат на підставі укладених договорів; інші
витрати по управлінню (канцелярські, друкарські, поштово-телефонні
затрати заводоуправління, цехів, основного та допоміжного виробництв;
витрати по утриманню телефонних станцій тощо); амортизаційні
відрахування від вартості основних засобів загальногосподарського
характеру, в т.ч. відрахування по амортизації будівель і приміщень,
зайнятих управлінцями підприємства, а також для ведення
культурно-просвітньої, оздоровчої, фізкультурної, спортивної роботи
серед робітників і службовців підприємства і членів їх родин:
амортизаційні відрахування від вартості основних засобів; наданих
підприємствам громадського харчування, утримання і ремонт будівель,
споруд та інвентаря загальногосподарського призначення.

Методика та техніка обліку усіх видів витрат на управління єдина, тобто
витрати формуються у межах кожного підрозділу, кожного субрахунку в
розрізі елементів витрат та номенклатури статей кошторису. Але
наприкінці місяця розподіл, перерозподіл та списування витрат на
управління по кожному з рівнів управління мають свої особливості.

Витрати на рівні бригади всередині (дільниці або цеху) розподіляють та
списують за простим методом, тобто тільки на види продукції.

Нормативний метод обліку витрат на управління структурними підрозділами
здійснюється аналогічно витратам на утримання та експлуатацію машин та
обладнання, тобто зібрані на дебеті рахунку витрати в розрізі елементів
витрат і статей кошторису за загальною схемою наприкінці місяця
списуються на основі первинного їх розподілу за направленнями та
відображаються на рахунках обліку виробництва № 20 “Основне
виробництво”, № 23 “Допоміжні виробництва” та № 31 “Витрати майбутніх
періодів”.

Дещо складніший облік перерозподілу витрат на управління господарством.

Облічені витрати на дебетів рахунку № 26 “Загальногосподарські витрати”
(як на державному, так і на малому підприємствах) наприкінці місяця
можна розподілити, перерозподілити, списати.

Стаття калькуляції “Витрати від неминучого і технічного браку”.

Брак – це продуктивні витрати матеріальних цінностей та праці, навіть у
тих випадках, коли є можливість переробити брак у новий продукт праці
або виправити недоліки.

Для побудови обліку браку його класифікують за такими ознаками:

За місцем виявлення є внутрішній , тобто виявлений до відвантаження (або
передачі) покупцеві, та зовнішній, який виявлено уже в покупця,

За характером дефектів є остаточний, який неможливо виправити, і такий,
який ще можна виправити,

За причинами виникнення є неякісні матеріали, неподача електроенергії
тощо;

Винуватцями є робочий, постачальник, служба постачання тощо.

Виникнення браку у виробництві документально оформляють актом на брак,
повідомленням або листом на брак. У цих документах вказують дані про
забраковану продукцію, винуватця причини браку, використані матеріали
або працю та ін.

Для обліку витрат від забракованої продукції передбачено рахунок № 28
“Брак у виробництві”.

На дебеті рахунку № 28 облічують витрати на остаточно відбраковану
продукцію або витрати на виправлення браку. З кредиту списують (на дебет
рахунку № 20, №21, №23, №05) вартість матеріалів або відходів від
забракованої продукції, утримання із заробітної плати винуватців та
остаточні витрати зараховують до собівартості продукції.

Таблиця № 2

Кореспонденція рахунків основних операцій по затратах на виробництво.

№ Назва операції Кореспондуючий рахунок

п/п

дебет кредит

1 2 3 4

1. Затрати матеріальних цінностей, списані на виробництво продукції і
надання послуг 20,21,23,24 25,26,29,31 05,06,08,12,

2. Затрати допоміжних цехів, зарахованих до собівартості продукції і
послуг основного виробництва 20 23

3.

Загальновиробничі витрати, зараховані до собівартості продукції і
послуг основного виробництва, допоміжного та ін. 20, 23 25

4. Загальногосподарські витрати, зараховані до собівартості продукції і
послуг основного виробництва, допоміжного та ін. 20,23 26

5. Акцептовані рахунки постачальників за електроенергію, та послуги
виробництву 20,23 60,76

6. Списані на потреби виробництва малоцінні та швидкознощувальні
предмети 20, 23 12

7. На підставі акту відображений знос МШП, що безпосередньо
використовувались у виготовленні продукції та наданні послуг
(спецінструменти то що) 20,23 13

8. На собівартість продукції віднесена відповідна доля затрат, що були
відображені на витрати майбутніх періодів. 20,23 31

9. Виявлені збитки від невиправного браку продукції, виявленого у
виробництві. 28 20,23

10. Нарахована основна заробітна плата виробничим працівникам,
працівникам допоміжних виробництв. 20,23 70

11. Нараховане відрахування на соціальне страхування на фонд оплати
праці виробничим працівникам основного і допоміжного виробництв. 20,23
69

12. Відображені витрати на виробництво на підставі авансового звіту
підзвітної особи. 20,23 71

13. Збитки від браку зараховані до собівартості продукції робіт, послуг
основного виробництва, допоміжних виробництв повернення забракованої
продукції. 20,23 28

14. Куповані та комплектуючі вироби, відпущені на потреби виробництва,
товари, відпущені в переробку 20,23 41

15. Випущені з виробництва і оприбутковані на склад готова продукція,
напівфабрикати, виконані роботи і послуги. 41,21 20,23,29

16. Переоцінені у бік зниження (уцінка) суми незавершеного виробництва
14 20,23

17. Зроблена дооцінка напівфабрикатів власного виробництва 21 14

18. Відображена виявлена нестача матеріальних цінностей 84 21,21,23

19. Нарахований знос (амортизація основних засобів). 20,21,23,31 02

20. Відображена реалізація виконаних робіт, послуг, виконаних
виробництвом 46 20,21,23

2.2. Зведений облік витрат на виробництво і складання звітної
калькуляції собівартості продукції

У зведеному обліку витрати групуються за видами продукції (групами
однорідної продукції), замовленнями, переділами, цехами тощо. Методика
зведеного обліку і порядок складання звітної калькуляції залежить від
типу виробництва, кількості видів продукції, що випускається, структури
управління виробництвом, а також від застосовуваних методів обліку і
калькулювання собівартості продукції.

Зведений облік витрат на виробництво здійснюється на основі зведених
даних, одержаних в результаті обробки первинної документації.

На підприємствах із цеховою структурою управління зведений облік
забезпечує виділення в собівартості продукції витрат окремих цехів. На
підприємствах з безцеховою структурою управління зведений облік витрат
на виробництво ведеться за видами продукції в цілому по підприємству.
Дані зведеного обліку використовуються під час складання калькуляції
фактичної собівартості продукції.

Для правильної побудови обліку зведення витрат важливе значення має
правильне визначення поняття напівфабрикати.

Напівфабрикат (напівпродукт) – це продукт окремих технологічних фаз
(переділів, цехів, дільниць, бригад тощо), який повинен пройти одну або
кілька технологічних фаз (переділів, тощо) обробки, перш ніж стати
готовою продукцією. Але для даної стадії (фази, переділу) він є
закінченим.

Якщо напівфабрикат для даної фази (переділу) є готовим і призначений для
іншого виробництва за межами господарства, тобто реалізується, його
облічують як готову продукцію, наявність якої на методику обліку
зведення витрат не впливає. Якщо напівфабрикат (напівпродукт)
призначений для подальшої обробки на цьому підприємстві, його міжцеховий
рух облічується.

Облік витрат на виробництво може здійснюватися без бухгалтерського
перерахування собівартості напівфабрикатів власного виробництва, якщо
вони передаються з цеху в цех (безнапівфабрикатний варіант). У цьому
разі витрати на виготовлення напівфабрикатів, деталей, вузлів
враховуються в цехах і розрізі статей витрат.

Якщо застосовується напівфабрикатний варіант обліку ведення витрат,
ведеться системний облік руху напівфабрикатів на рахунках у ході
технологічного процесу (витрати на виготовлення напівфабрикатів
враховуються цехами, за комплексною статтею “Напівфабрикати власного
виробництва”). Передавання напівфабрикатів із цеху в цех або на склад
відображається на рахунках як у кількісних так і у вартісних показниках.
3 цією метою собівартість, напівфабрикату кожного цеху обчислюють
щомісяця шляхом сумування власних витрат та витрат, прийнятих від цехів
попередньої обробки. При цьому собівартість готового продукту
визначається послідовним нарахуванням витрат кожного цеху у ході
технологічного процесу.

Застосування напівфабрикатного варіанта обліку витрат обумовлено
наявністю великого асортименту та кількості напівфабрикатів власного
виробництва і тим, що одні й ті ж напівфабрикати споживаються одночасно
кількома різними цехами, а також нормування витрат вихідної сировини та
матеріалів на напівфабрикати (напівпродукти), а не на кінцеву продукцію
виробництва.

У разі застосування напівфабрикатного варіанта обліку передавання
напівфабрикатів власного виробництва з одного цеху (переділу) до іншого
відображається в обліку за фактичною собівартістю. Крім обліку за
фактичною собівартістю, напівфабрикати власного виробництва враховуються
в поточному порядку за плановою (нормативною) собівартістю з наступним
доведенням планової (нормативної) собівартості напівфабрикатів до
фактичної.

У звітній калькуляції собівартість напівфабрикатів власного виробництва
(як у разі безнапівфабрикатного, так і у разі напівфабрикатного
варіантів) зараховується до відповідних статей витрат, а в тих галузях,
де напівфабрикати власного виробництва виділені в окрему статтю, на них
складаються окремі калькуляції за встановленими статтями витрат.

Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) зараховуються до
собівартості продукції (робіт, послуг) того звітного періоду, до якого
вони належать, незалежно від виду оплати – попередньої (орендна плата
тощо) або наступної (оплата послуг сторонніх організацій, оплата
відпусток працівників тощо). Окремі види витрат (витрати, пов’язані з
підготовкою та освоєнням виробництва нових видів продукції,
відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв тощо), щодо
яких неможливо точно встановити до якого калькуляційного періоду вони
належать, а також витрати в сезонних галузях промисловості зараховуються
до витрат на виробництво у кошторисно-нормалізованому порядку.

У разі виявлення неправильного або несвоєчасного віднесення. витрат до
собівартості продукції чи виявлення в результаті інвентаризації або
перевірки нестач (надлишків) сировини, матеріалів, палива, незавершеного
виробництва і готової продукції в цехах і на складах підприємства, а
також у разі виявлення помилок в обліку витрат, попередніх періодів до
собівартості продукції звітного місяця вносяться необхідні виправлення.

На підприємствах окремих галузей промисловості, що застосовують
нормативний метод обліку, зведений облік витрат на виробництво має деякі
особливості. На підприємствах з масовим або серійним виробництвом, на
яких діючі норми істотно відрізняються від планових, у зведеному обліку
витрат відповідно до типів виробів із статей витрат виділяються витрати
за нормами, змінами норм і відхиленнями від норм, якщо на підприємствах
виготовляється ряд виробів, які близькі між собою за конструкцією і
мають велику питому вагу спільних деталей та вузлів, зведений облік
ведеться за групами однорідних виробів.

Витрати за нормами щодо всіх розділів зведеного обліку (незавершене
виробництво на початок і кінець місяця, витрати за звітний місяць, а
також списання на собівартість випущеної продукції) відображаються за
єдиним рівнем норм, досягнутим на початок місяця. У разі зміни форм на
початок кожного місяця проводиться переоцінка нормативної собівартості
незавершеного виробництва до рівня собівартості за цими зміненими
нормами. У разі зміни норм протягом звітного місяця витрати за нормами
за цей місяць коригуються на різницю від зміни норм, тобто доводяться до
рівня норм на початок місяця.

Переоцінка незавершеного виробництва, викликана змінами норм,
проводиться на основі даних інвентаризації незавершеного виробництва
шляхом перемножування різниці між старою і новою нормою на кількість
деталей, що знаходяться в незавершеному виробництві. Якщо інвентаризація
не проводилася, незавершене виробництво переоцінюється за допомогою
коефіцієнтів, що обчислюються за окремими статтями калькуляції. У разі
наявності стабільних залишків незавершеного виробництва відхилення від
норм списуються на собівартість товарної продукції і незавершеного
виробництва.

Собівартість товарного випуску відображається в калькуляційних
відомостях, які складаються для кожного найменування продукції або груп
однорідної продукції.

Фактична собівартість кожного виду продукції визначається шляхом
додавання (із знаком + або -) до нормативної собівартості певного виду
продукції величини виявлених у зведеному обліку відхилень і зміни норм
за кожною статтею витрат, якщо відхилення і зміни норм виявляються в
групі однорідної продукції, їх суми

відносяться до собівартості кожного виду продукції, що входить до цієї
групи, за кожною статтею витрат за допомогою індексів.

На підприємствах з масовим або серійним виробництвом, де діючі норми
мало відрізняються від планових, замість нормативних використовуються
планові калькуляції. Основні відмінності зведеного обліку при цьому
полягають у тому, що переоцінка незавершеного виробництва у зв’язку із
змінами норм (внаслідок незначних розмірів незавершеного виробництва і
різниць щодо зміни норм) не проводиться, а щомісяця (на основі
перевірених даних інвентаризації) незавершене виробництво оцінюється за
плановою собівартістю або поточними нормами. Фактична собівартість
товарної продукції при цьому визначається шляхом додавання до планової
собівартості виробів сум відхилень, виявлених у зведеному обліку. Якщо
на підприємствах з масовим і серійним виробництвом поточні норми значно
відрізняються від планових, зведений облік витрат і калькулювання
фактичної собівартості продукції здійснюється з використанням
нормативних калькуляцій.

На підприємствах з індивідуальним і дрібносерійним виробництвом, де
випускаються нескладні вироби з коротким виробничим циклом, за основу
обліку відхилень беруться норми, закладені до планових калькуляцій
собівартості замовлення (партії, виробу) під час запуску їх у
виробництво. Якщо норми витрат змінюються в процесі виконання
замовлення, виявлена різниця враховується окремо як пов’язана із зміною
норм, а планова собівартість замовлення залишається попередньою. Для
нових замовлень на аналогічну продукцію планова калькуляція складається
з урахуванням приведеного вдосконалення технологічного процесу,
конструкції виробів тощо.

На таких підприємствах зведений облік витрат здійснюється за цехами,
групами однорідної продукції і за статтями витрат з підрозділом на
витрати за нормами і відхиленнями від них фактичної собівартості окремих
видів продукції обчислюється за допомогою індексів встановлених для
окремих груп продукції статей витрат. При цьому до планової собівартості
додаються (вираховуються) суми відхилень від норм, що припадають на
даний вид продукції за відповідними статтями витрат.

Особливості зведеного обліку у разі попередільного і позамовного методів
обліку охарактеризовано в пунктах 198-209 Положення.

На підставі даних зведеного обліку витрат на виробництво складаються
калькуляції фактичної собівартості, які використовуються для контролю за
виконанням плану собівартості як окремих видів, так і всієї товарної
продукції. Звітні калькуляції складаються на всі виготовлені
підприємством види продукції.

У масових і багатосерійних виробництвах обчислюється середня
собівартість одиниці продукції кожного найменування, що випускається у
звітному періоді. В індивідуальному і дрібносерійному виробництвах
обчислюється середня собівартість одиниці продукції серії (замовлення).

У галузях промисловості, де звітні калькуляції складаються щомісяця,
квартальні та річні калькуляції обчислюються як середньозважені на
основі місячних звітних калькуляцій.

У разі застосування нормативного методу обліку перед заповненням форми
звітної калькуляції складається відомість розрахунку собівартості
кожного виду продукції, в якій собівартість одиниці продукції
визначається за цехами за окремими статтями витрат з виділенням витрат
за нормами, змінами норм і відхиленнями від норм.

Облік всіх витрат і результатів виробничої діяльності підприємства
відображається у журналі-ордері № 10 (при веденні 17 журналів-ордерів).

Він ведеться по кредиту рахунків 05, 06, 08, 12, 13, 20, 21, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 31, 69, 70, 84, 86, 89 в частині затрат на виробництво.

Журнал-ордер № 10 має 3 розділи: I – “Витрати виробництва”, II –
“Розрахунок затрат за економічними елементами”, III – “Собівартість
товарної продукції”.

Розділ I заповнюється за даними відомостей № 12 1 15 в розрізі
кореспондуючих рахунків. Тут визначається вся сума затрат звітного
місяця.

У розділі II робиться розрахунок затрат на виробництво за економічними
елементами з коригуванням внутрішньозаводського обороту (внутрішнього
обороту підприємства).

У розділі III складається розрахунок собівартості товарної продукції за
статтями калькуляції. Тут показуються залишки незавершеного виробництва
на початок і кінець місяця, окремо фактична собівартість продукції
основного та допоміжного виробництв, а також фактична собівартість усієї
товарної продукції.

Відомість 15 ведеться по обліку загальногосподарських витрат, витрат
майбутніх періодів, резерву наступних витрат і платежів та
позавиробничих витрат.

2.3 Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами (умовами)

Собівартість продуктів річних та квартальних планів визначається на
основі розрахунків техніко-економічних факторів (умов), спричинених
розвитком виробництва, зміно» структури продукції, інвестиціями в
оновлення основних фондів, впровадженням нових технологій, змінами в
організації виробництва та умовами матеріально-технічного забезпечення

Під факторами розуміють технічні, економічні та інші причини у
виробничо-господарській діяльності підприємства, наслідком яких є зміна
абсолютної величини чи рівня витрат на виробництво одиниці продукції. За
допомогою економічних розрахунків дається кількісна оцінка впливу різних
факторів на зміну рівня витрат, що склався в базовому році та величина
витрат у планованому періоді.

Розрахунок собівартості за техніко-економічними факторами (умовами)
здійснюється в такій послідовності:

а) розраховується собівартість товарної продукції планового року
виходячи з планового рівня витрат базового року. При цьому з обсягу
товарної продукції планованого року у вартісному виразі віднімається та
її частина, приріст якої не пов’язаний із збільшенням фізичного обсягу
продукції або витрат на виготовлення (приріст обсягу продукції,
спричинений підвищенням середніх цін на продукцію, зростанням її випуску
за рахунок поліпшення якості сировини, повнішим використанням
комплексної сировини, одержанням продуктів з відходів без їх додаткової
обробки). Базовим рівнем витрат є планові витрати року, що передує
планованому:

б) розраховується зміна собівартості продукції (економія, перевитрати) у
планованому році, зумовлена впливом техніко-економічних факторів. У
розрахунках визначається вплив на величину і рівень витрат зміни
виробничо-технічних та інших умов у планованому році порівняно з
умовами, прийнятими в розрахунках базового року. Собівартість може
визначатися в цілому або за структурою витрат – за статтями, елементами;

в) від собівартості товарної продукції, розрахованої за рівнем витрат
базового року, віднімається загальна сума (за всіма факторами) та
визначається собівартість товарної продукції в цінах базового року та
умовах планованого року;

г) визначається рівень витрат на один карбованець товарної продукції в
планованому році та його зміна до витрат базового року;

д) вплив зміни цін на ресурси, що використовуються, та на продукцію, що
виготовляється, в планованому році порівняно з базовим розглядаються як
окремі фактори.

Якщо ціна на продукцію, що виготовляється, змінюється, сума зміни цін
додається або віднімається від вартості товарної продукції в цінах
базового періоду.

Зазначені суми зміни цін на сировину, матеріали, паливо, енергію,
тарифів на перевезення та послуги, зміни норм амортизаційних
відрахувань, сум витрат на оплату праці, норм відрахувань на соціальні
заходи та інших умов, що впливають на рівень і склад собівартості
порівняно з базовим періодом, також відповідно додаються або
віднімаються від собівартості базового року.

З урахуванням цих змін визначаються обсяг товарної продукції, її
собівартість, а також рівень витрат на один карбованець товарної
продукції за цінами та умовами планованого періоду.

Під час проведення класифікації техніко-економічних факторів
враховуються такі вимоги:

єдність принципу класифікації, що базується на умовах виробництва, що
спричинили зміни витрат;

виділення істотних, повторюваних, закономірних зв’язків між умовами та
витратами виробництва;

розмежування факторів за їх безпосереднім зв’язком з витратами та
виключення можливості повторного обліку витрат за різними факторами;

поділ факторів, що обумовлюють зміни змінних та постійних витрат,
абсолютної величини та відносного рівня витрат.

З урахуванням зазначених вимог розроблено таку типову класифікацію
факторів: зміна обсягу виробництва; зміна відносних розмірів
амортизаційних відрахувань; зміна структури (номенклатури та
асортименту) продукції, у тому числі за рахунок конверсії; зміна
технічного рівня виробництва; зміна організації виробництва та умов
праці; зміна природних умов та способів видобутку корисних копалин; інші
фактори.

На підприємствах перелік факторів може змінюватись і доповнюватися з
урахуванням специфіки та умов виробництва

Перелік факторів повинен бути досить повним, охоплювати всю сукупність
умов, що спричинили зміни витрат, які формують собівартість продукції,
випадкові причини та фактори, що істотно не впливають на величину витрат
до переліку не вносяться.

Зміна обсягу виробництва спричиняє відносну зміну величини постійних
витрат на одиницю (на один карбованець) продукції. Величина постійних
витрат, що залишаються незмінними для певного виробництва (що містить
зміни обсягу продукції протягом року), визначається в результаті
докладного аналізу витрат. Частина витрат може змінюватися протягом
року, але не пропорційно до зростання обсягу продукції. Такі витрати
приводяться до умовно-постійних витрату які визначаються за формулою

Суб=Сп-(Сп/Трх100). (1)

де Суб – сума приведених умовно-постійних витрат базового року,

Сп – приріст витрат базового року, що змінюються непропорційно до
зростання обсягу продукції, пов’язаний із збільшенням обсягів
виробництва,

Тр – темп зростання обсягу виробництва в базовому році. у відсотках

Приріст витрат і обсягу виробництва визначається без нових виробництв,
що впроваджуються протягом року

Відносна економія умовно-постійних витрат визначається за формулою

Еуп=ТіхСуб/100 (2)

де Еуп – економія умовно-постійних витрат,

Ті – темп приросту товарної продукції в планованому році порівняно з
базовим роком, у відсотках,

Суб – сума приведених умовно-постійних витрат базового року

Зміна відносних розмірів амортизаційних відрахувань, пов’язаних як із
змінами величини основних фондів, що використовуються, так із зростанням
(чи зниженням) обсягу виробництва До розрахунку включаються діючі на
початок року та заново введені основні фонди, крім тієї їх частини, що
враховується в розрахунках введення нових потужностей та в розрахунках
комплексного впливу нової техніки. Введення основних фондів визначається
планами інвестицій та строками їх виконання. При цьому капітальні
вкладення поділяються: на спрямовані на розширення та на оновлення
фондів.

Капітальні вкладення, спрямовані на оновлення фондів, визначають основну
частину їх вибуття з експлуатації, до якої додається зайве устаткування,
що підлягає реалізації або списанню. Розрахунок включає як абсолютні
зміни сум амортизаційних відрахувань, так і відносні зміни їх величини
на один карбованець продукції

Цей розрахунок визначається за формулою

Еа=(Ап/Тп Аб/Тб)хТпхК, (3)

де Еа – зміна суми амортизаційних відрахувань,

Ап і Аб – сума амортизаційних відрахувань у планованому і базовому
роках,

Тп і Тб – обсяг товарної продукції у планованому і базовому роках,

К – коефіцієнт, який враховує величину амортизаційних відрахувань, що
відносяться до собівартості продукції в базовому році

Зміна структури (номенклатури та асортименту) продукції є одним з
найважливіших факторів зміни рівня витрат у багатономенклатурному
виробництві.

Під зміною структури продукції розуміють зміну питомої ваги окремих її
видів у загальному обсязі виробництва, пов’язану з освоєнням нових та
припиненням виробництва застарілих виробів, з неоднаковими темпами
зростання випуску різних видів продукції, а також з конверсією воєнного
виробництва. Розрахунок здійснюється для всіх виробів. Номенклатура
виробів, за якою складаються планові калькуляції, відповідає
номенклатурі плану виробництва.

Коли номенклатура виробів, що виготовляються, велика, однорідна
продукція об’єднується в укрупнені позиції номенклатури, при цьому ціна
і собівартість одиниці кожного виду продукції визначаються як
середньозважені величини відповідних показників усіх типосорторозмірів
виробів, включених в укрупнену позицію номенклатури.

Для базового та планованого періодів ціни та собівартість окремих видів
продукції приймаються незмінними. Вплив конверсії воєнного виробництва
на структурні зміни продукції розраховується за видами приймання.

Собівартість виробів визначається на основі калькуляції. При цьому із
собівартості продукції виключаються витрати, пов’язані з підготовкою та
освоєнням виробництва продукції Вплив зміни структури продукції
розраховується на підставі показників зміни витрат за такими статтями
калькуляції матеріальні витрати, витрати на оплату праці з
відрахуваннями на державне соціальне страхування та обов’язкові страхові
внески до Пенсійного фонду (соціальне страхування), витрати на утримання
та експлуатацію устаткування, інші виробничі витрати, позавиробничі
(комерційні) витрати.

Вплив структурних змін у складі продукції на собівартість визначається
за формулою:

де Ес – відносне зменшення (збільшення) витрат внаслідок структурних
змін у складі продукції, у відсотках.

Сб – витрати на один карбованець продукції кожного виду.

Тп і Тб – товарна продукція кожного виду відповідно в планованому та
базовому роках,

і – кількість видів продукції, і = 1, 2, 3, 4, 5, n

Зміна технічного рівня виробництва виявляється в економії матеріальних
та трудових витрат за напрямами

впровадження нової та удосконалення технології, що застосовується,
механізації та автоматизації виробничих процесів,

розширення масштабів застосування нової техніки, застосування нових
видів сировини і матеріалів та поліпшення їх використання, зниження
трудомісткості продукції,

підвищення якості та удосконалення конструкцій і технічних характеристик
виробів.

У розрахунках плану собівартості враховується прямий ефект застосування
нової техніки, що виявляється в зниженні технологічної трудо-, матеріало
, енергомісткості та інших змінних витрат на виробництво. Під економією
від підвищення технічного рівня виробництва розуміють пряме абсолютне
зниження витрат на одиницю продукції чи планований обсяг робіт. При
цьому в розрахунок не включаються:

відносна економія, що утворюється за рахунок збільшення обсягу
виробництва (враховується в розрахунках скорочення умовно постійних
витрат),

економія від використання нової техніки на заново введених виробництвах
та об’єктах, яка враховується за одним з напрямів зміни організації
виробництва та умов праці,

економія від виробництва нових видів продукції, що враховується в
розрахунках обсягу продукції у вартісному виразі та в розрахунках зміни
структури продукції.

Розрахунок економії від підвищення технічного рівня виробництва
базується на розрахунках економічної ефективності заходів, що
здійснюються. Плани впровадження нової техніки містять деякі з цих
заходів. Розрахунок проводиться виходячи з витрат на нову техніку (які
передбачаються в кошторисах на використання коштів, що знаходяться в
розпорядженні підприємства, включаючи кредити банку на ці цілі, та
середньої окупності витрат (в частині економії від зниження
собівартості), що визначається розрахунком за минулий час

Якщо на підприємстві розроблено конкретну програму технічного
переоснащення з розрахунками витрат та економічного ефекту, цей ефект
слід враховувати, окремо виділяючи відповідну частину витрат із
загальних асигнувань на розвиток техніки. Річний економічний ефект
враховується в розрахунках плану в частині, що одержана з моменту
впровадження заходу до кінця року, виходячи або з обсягу робіт на цей
період; або з частки річної економії, що припадає на календарний період
часу від початку впровадження заходів до кінця року. Водночас у
розрахунках за напрямом «Розширення масштабів застосування нової
техніки» окремо обчислюється різниця між річною та врахованою в плані
економією внаслідок впровадження заходів у базовому році від розширення
масштабів робіт за всіма іншими заходами, витрати на які були проведені
раніше

Сума економії від впровадження технічних заходів визначається за
формулою:

Епв=Сс-Сн (5)

де Епв – економія поточних витрат:

Сс – поточні витрати на річний обсяг виробництва продукції (робіт,
послуг) до впровадження технічних заходів;

Сн – поточні витрати на річний обсяг виробництва продукції (робіт,
послуг) після впровадження технічних заходів.

У розрахунках за напрямом «Застосування нових видів сировини і
матеріалів та поліпшення їх використання» враховується економія,
одержана в результаті здійснення заходів раціонального використання
сировини та матеріалів, що не відображені в розрахунках за названими
вище напрямами, в тому числі:

— поліпшення використання природної сировини шляхом зменшення її втрат
під час первинної обробки, а також повнішого добування корисних
компонентів у процесі використання комплексної сировини;

— поліпшення використання сировини у виробництві (поліпшення розкрою,
зниження припусків на обробку, впровадження нових рецептур, компонентів
тощо);

— застосування замінників, економічних профілів прокату металу тощо;

— повніше використання відходів сировини та матеріалів у виробництві,
вторинного тепла, впровадження безвідходних технологій.

Вихідними даними для розрахунків за цим напрямом с норми витрат
матеріальних ресурсів, що періодично переглядаються, та план заходів
щодо ресурсозбереження.

Економія від зниження матеріальних витрат визначається за формулою:

Ем=(НоЦо-НіЦі)хКі, (6)

де Ем – економія від зменшення матеріальних витрат:

Но і Ні – норма витрат сировини, матеріалів, палива, енергії на одиницю
продукції відповідно до і після впровадження заходів;

Цо і Ці – ціна натуральної одиниці сировини, матеріалів, палива, енергії
відповідно до і після впровадження заходів;

Кі- кількість одиниць продукції, що випускається з початку впровадження
заходів до кінця планованого року.

Зміни технічного рівня виробництва виявляється також в економії трудових
затрат за рахунок зниження трудомісткості виробництва одиниці продукції.
Економія заробітної плати з вирахуваннями на соціальне страхування в
результаті зниження трудомісткості виробництва одиниці продукції
визначається за формулою:

Ез= [(ТоЧо-ТіЧі)х (1+В/100)х (1+Г/100)] х Кі. (7)

де Ез – економія заробітної плати з вирахуваннями на соціальне
страхування,

То і Ті – трудомісткість виробництва одиниці продукції в нормо-годинах
до і після впровадження заходів;

Чо і Чі – середньогодинна тарифна ставка робітника до і після
впровадження заходів;

В – середній відсоток додаткової заробітної плати для даної категорії
робітників;

Г – встановлені відсотки відрахувань на соціальне страхування;

Кі – кількість продукції, що виробляється з початку впровадження заходів
до кінця планованого року.

Поліпшення якості на удосконалення конструкцій і технічних характеристик
виробів визначається шляхом розрахунку змін прямих витрат на матеріали,
оплату праці тощо на виробництво одиниці продукції до і після змін
якості продукції та множення одержаного результату на випуск продукції
кращої якості в планованому періоді. Якщо в результаті заходів щодо
підвищення якості змінюється стандарт чи технічні умови, продукт
вважається новим і витрати на його виготовлення, як і підвищена ціна,
враховуються у розрахунках зміни структури продукції.

Збільшення обсягу товарної продукції в результаті застосування надбавок
до ціни за підвищену якість продукції визначається за формулою:

ДТп=(Ці-Цо)хКі, (8)

де ДТп – збільшення обсягу товарної продукції;

Цо і Ці-ціна до і після поліпшення якості;

Кі – кількість одиниць продукції поліпшеної якості, яку передбачається
виготовити в планованому році.

Зміна організації виробництва та умов праці виявляється в економії
витрат за напрямами:

а) впровадження нових виробництв, цехів та агрегатів;

б) спеціалізація та кооперування виробництва;

в) зміни в організації та обслуговуванні виробництва і праці;

г) зміни в організації управління виробництвом;

д) зміни в умовах матеріально-технічного забезпечення;

е) усунення зайвих витрат та збитків.

У розрахунках зміни витрат у результаті впровадження в дію нових
виробництв, цехів та агрегатів, що мають вищий технічний рівень та кращі
техніко-економічні показники (ліквідацію застарілих та малоефективних),
різниця у витратах визначається за формулою:

Ев=(Сі-Со/100)Ті, (9)

де Ев – економія витрат у результаті впровадження нових виробництв,
цехів, агрегатів:

Сі – витрати на один карбованець товарної продукції нових виробництв,
цехів, агрегатів;

СО – середні витрати на один карбованець товарної продукції в базовому
році;

Ті – обсяг товарної продукції нових виробництв, цехів, агрегатів.

Вплив впровадження в дію нових виробництв, цехів, агрегатів
розраховується за повним переліком витрат (постійних та змінних), що
включаються до собівартості продукції. Одночасно враховується також
можливе перебільшення середніх витрат у період освоєння проектних
потужностей нових виробництв. Пов’язані з цим додаткові витрати
визначаються кошторисом витрат, пов’язаних з підготовкою та освоєнням
виробництва продукції, пускових витрат та розрахунком собівартості за
цими витратами протягом строку його освоєння.

Вплив змін пускових витрат визначається множенням різниці між сумами
списання цих витрат на одиницю продукції в планованому і базовому роках
на обсяг виробництва цього виду продукції в планованому році.

Економічний ефект від спеціалізації та кооперування виробництва
визначається в розрахунках за цим напрямом, коли виготовлення деталей,
вузлів, агрегатів, комплектуючих виробів виділяється у відокремлені
виробництва (подетальна спеціалізація) та коли стадії технологічного
процесу виділяються у самостійні виробництва або цехи (технологічна
спеціалізація), крім тих випадків, коли виробництво організується на
заново введених потужностях, освоєння яких враховується як окремий
фактор.

Вплив на собівартість продукції впровадження заходів спеціалізації та
кооперування виробництва (передача виробництва окремих вузлів, деталей,
лиття, штампування та інших напівфабрикатів на інші підприємства,
кооперативи, малі підприємства, орендні колективи) визначається за
формулою:

Ес=(С-Ц)хКі, (10)

де Ес – сума економії собівартості продукції від впровадження заходів
спеціалізації та кооперування виробництва;

С – виробнича собівартість або витрати на комплектуючі вироби,
напівфабрикати, що передаються для виробництва іншим підприємствам;

Ц – ціна, за якою комплектуючі вироби, напівфабрикати поставляються
виробником,

Кі – кількість комплектуючих виробів, напівфабрикатів, що будуть
одержані від спеціалізації та кооперування до кінця

планованого періоду.

Вплив внутрішньозаводської спеціалізації на зміну собівартості продукції
від організації спеціалізованих замкнених дільниць та цехів, поточних
спеціалізованих ліній визначається за формулою:

Есп=(Со-Сі)хКі, (11)

де Есп – сума економії собівартості продукції від організації
спеціалізованих замкнених дільниць та цехів, поточних спеціалізованих
ліній;

Со і Сі – цехова собівартість продукції (виробів) до і після
впровадження заходів;

Кі – кількість продукції (виробів), одержаних за спеціалізацією до кінця
планованого періоду.

Зміни в організації та обслуговуванні виробництва й праці визначаються
на основі розрахунків ефективності передбачуваних заходів: зміни режиму
роботи підприємства та підвищення коефіцієнта змінності, впорядкування
організаційно-технічних та підсобно-технологічних робіт, поліпшення
інструментального господарства, роботи внутрішньозаводського транспорту,
внутрішньоцехового матеріально-складського господарства і постачання
виробництва матеріалами, паливом і енергією, поліпшення організації
збуту продукції. Економія. одержана в результаті поліпшення організації
та обслуговування виробництва, виробництва, розраховується на основі
планів наукової організації праці і визначається множенням кількості
вивільнених робітників на їхню середню заробітну плату (з вирахуваннями
на соціальне страхування). Під час вивільнення робітників, заробітна
плата яким нараховується за тарифними ставками, економія заробітної
плати визначається за формулою:

Езв=ЛхФ(1+Г/100)хМ, (12)

де Езв – економія заробітної плати з вирахуваннями на соціальне
страхування,

Л – кількість вивільнених робітників;

Ф – середньомісячна заробітна плата цієї категорії робітників;

Г – встановлені відсотки вирахувань на соціальне страхування;

М -кількість місяців роботи від початку впровадження заходів до кінця
року.

Зміни в організації управління виробництвом визначаються на основі
розрахунків ефективності таких заходів, як укрупнення цехів,
впровадження безцехової структури управління, автоматизованих систем
управління, механізації та автоматизації інженерної праці, поєднання
функцій та усунення зайвих.

Зміни в умовах матеріально-технічного забезпечення розраховуються на
основі аналізу господарських зв’язків та спеціально розроблених заходів
раціоналізації складського господарства. До таких заходів належать:

— забезпечення ресурсами в необхідному асортименті та зменшення збитків
внаслідок використання матеріалів, що не відповідають технологічним
вимогам за розмірами, якістю та іншими властивостями, зменшення збитків
під час транспортування та зберігання матеріалів;

— зменшення витрат у результаті змін форм постачання, забезпечення його
регулярності та надійності;

— зменшення витрат шляхом раціоналізації господарських зв’язків та
вибору оптимальних схем доставки сировини, матеріалів, комплектуючих
виробів, покупних напівфабрикатів, палива.

Усунення зайвих витрат та збитків, які не є необхідними в умовах
нормальної організації виробничого процесу, є важливим фактором зниження
собівартості продукції.

Такі витрати і збитки виявляються за допомогою аналізу фактичних витрат
на виробництво.

Економія від ліквідації непродуктивних витрат та збитків визначається як
добуток сум цих витрат у базовому періоді на темп зростання обсягу
товарної продукції в планованому періоді.

Вплив зміни природних умов і способів добування природних копалин
визначаються в таких напрямах: зміна вмісту корисної речовини в руді, що
добувається; поліпшення використання попутних компонентів у мінеральній
сировині:

— зміна коефіцієнта погашення гірничо-підготовчих робіт, витрат на
рекультивацію землі;

— зміна способів добування й збагачення мінеральної сировини.

Економія від підвищення вмісту основної речовини в руді, що добувається,
порівняно з базовим роком визначається за формулою:

Еор=(Сі-Со)хКі. (13)

де Еор – сума економії від підвищення вмісту основної речовини в руді;

Сі і Со – собівартість однієї тонни видобутку руди (у перерахунку на
вміст основної речовини) у планованому і базовому роках;

Кі – кількість видобутку руди (у перерахунку на 100% вмісту основної
речовини) у планованому році.

Економія від поліпшення використання попутних компонентів у мінеральній
сировині й виходу побічних продуктів визначається з урахуванням
собівартості одиниці основного продукту, що змінюється із збільшенням
або зменшенням вартості одержаних побічних продуктів.

Сума економії обчислюється за формулою:

Евпк = (Сі-Со)хТі.. . (14)

де Евпк – сума економії від поліпшення використання попутних компонентів
у мінеральній сировині,

Сі і Со – собівартість однієї тонни видобутку руди (у перерахунку на
вміст основної речовини) у планованому і базовому роках;

Ті – обсяг виробництва основного продукту в планованому році.

Розрахунок зміни витрат у зв’язку зі змінами коефіцієнта погашення
витрат на гірничо-підготовчі роботи, витрат на рекультивацію землі
здійснюється на основі передбачених у плані обсягів гірничо-підготовчих
робіт, добутку руди тощо.

Економія (або підвищення) витрат визначаються в такій послідовності:

а) визначається розмір погашення витрат на гірничопідготовчі роботи (на
одну тонну руди) шляхом ділення витрат, що підлягають погашенню в
планованому (базовому) році, на кількість видобутку руди у тому ж році;

б) економія (або підвищення) витрат визначається за формулою:

Ев=(Зі-Зо)хКі. (15)

де Ев – економія (або підвищення) витрат у зв’язку зі змінами
коефіцієнта погашення витрат на гірничо-підготовчі роботи;

Зі і Зо – розмір погашення, витрат на гірничо-підготовчі роботи на одну
тонну руди в планованому і базовому роках;

Кі – кількість видобутку руди у планованому році. Розрахунок
здійснюється окремо для підземного й відкритого способів добування руди.

У розрахунках за напрямом «Зміна способів добування й збагачення
мінеральної сировини» економія від збільшення питомої ваги добування
мінеральної сировини прогресивними способами визначається на основі
даних про середню собівартість видобутку однієї тонни руди підземним і
відкритим способами добування та кількості руди, видобутої кожним із
способів у загальному обсязі виробництва базового і планованого років.

Середня собівартість видобутку у базовому та планованому роках
визначається за формулами:

де Соср і Сіср – середня собівартість видобутку однієї тонни руди у
базовому і планованому роках;

Соп і Сіп – собівартість однієї тонни видобутку підземним і відкритим
способами у базовому році;

Коп і Коп – кількість видобутку руди відповідно підземним і відкритим
способами у базовому і планованому роках.

Економія від збільшення питомої ваги, добування корисних копалин
прогресивними способами визначається за формулою:

Епс=(Сіф-Соф)хКі. (18)

де Епс – економія від збільшення питомої ваги добування корисних копалин
прогресивними способами;

Соф і Сіф – середня собівартість видобутку в планованому і базовому
роках;

Кі = (Кіп+Ків)- загальна кількість видобутку руди в планованому році
(підземним і відкритим способами).

Дані щодо економії, пов’язані з впливом окремих факторів, узагальнюються
у зведеному розрахунку змін собівартості продукції за
техніко-економічними факторами.

Під час зведення розрахунку особлива увага звертається на взаємозв’язок
і взаємовідповідність окремих розрахунків з тим, щоб не допустити
повторного врахування впливу тих же технічних, технологічних або
організаційних змін у виробництві на собівартість товарної продукції.

Наведені вище способи розрахунку впливу техніко-економічних факторів на
планову собівартість продукції застосовуються також під час аналізу
фактичної собівартості продукції. Такий аналіз рекомендується проводити
систематично, вивчаючи вплив окремих факторів на собівартість,
доцільність і динаміку окремих видів витрат, а також собівартість
окремих видів продукції. У період, що передує розробці плану, і після
закінчення господарського року повинен проводитися комплексний аналіз з
урахуванням всієї сукупності витрат на виробництво.

Для аналізу використовуються дані звітності бухгалтерського обліку,
технічна і нормативна документація, аналітичні групування витрат (за
етапами виробничого процесу і за техніко-економічними факторами). Для
виявлення причин відхилень від плану і можливостей зменшення витрат
використовуються також матеріали спостережень на робочих місцях,
вибіркових перевірок, обстежень роботи окремих структурних підрозділів
підприємства.

Особлива увага під час аналізу впливу окремих факторів на собівартість
продукції приділяється визначенню фактичної ефективності заходів
підвищення технічного рівня й удосконалення організації виробництва.
Результати аналізу використовуються в оперативному управлінні
виробництвом і під час складання планів на наступні періоди.

Аудит витрат на виробнициво

3.1. Аудит непрямих витрат

До непрямих витрат належать витрати, пов’язані з виробництвом кількох
видів продукції (витрати на утримання та експлуатацію устаткування,
загальновиробничі, загальногосподарські витрати), що включають до
собівартості за допомогою спеціальних методів. Непрямі витрати утворюють
комплексні статті калькуляції (тобто складаються з витрат, що включають
кілька елементів), які відрізняються за їх функціональною роллю у
виробничому процесі.

Підвищення технічного обпадання підприємства новими машинами і
механізмами, супроводжується розширенням об’єму робіт, які пов’язані з
монтажем і утриманням обладнання в пригодному стані, що викликає
збільшення витрат на утримання і експлуатацію обладнання і збільшення
питомої ваги цих витрат в собівартості продукції.

До таких витрат відноситься: витрати на утримання і поточний ремонт
виробничого обладнання; амортизація основних засобів, інструментів і
пристосувань, витрати на виробничі відрядження робітників для виконання
монтажних і ремонтних робіт; витрати по внутрішньовиробничому
переміщенню вантажів, знос МШП, інші витрати.

Аудитор повинен перевірити правильність ведення синтетичного обліку вище
згаданих витрат, який ведеться на активному рахунку 24 “Витрати по
утриманню і експлуатацію машин і обладнання”. Аналітичний облік ведеться
в розрізі структурних підрозділів, статей і витрат.

Аудитор повинен перевірити правильність відображення операцій на
рахунках бухгалтерського обліку. По дебету рахунку 24 відображаються
затрати у кореспонденції з рахунками 05,06,07,08,12, 70, 69 і т. п. По
кредиту рахунку 24 списуються затрати на рахунку 20 “Основне
виробництво”, і “Допоміжне виробництво” і інші розприділюються між
окремими видами продукції, замовленнями і видами послуг.

Непрямі витрати займають значну питому вагу у собівартості продукції.
Аудит витрат по обслуговуванню виробництва і управлінню доцільно
розпочати з перевірки правильності і обгрунтованості складених на
підприємстві кошторисів витрат. В процесі аудиту фактичні комплексні
витрати в першу чергу порівнюють із затвердженими кошторисами, як по
окремих статтях, так і в цілому. При виявленні фактів необгрунтованого
завищення кошторисів витрат їх необхідно скоректувати з фактичними
сумами витрат. Аудитору необхідно вивчати причини економії і перевитрат
по кожній статті витрат. Досліджуючи фактичні витрати по обслуговуванню
виробництва і управлінню слід враховувати, що нераціональна економія
засобів по окремих статтях, якщо вона пов’язана з невиконанням планів і
намічених заходів є негативним показником роботи окремих служб
підприємства і в кінцевому підсумку наносять збитки на інших дільницях.
Аудитор повинен пам’ятати, що бувають випадки, перекручення звітності
шляхом регулювання витрат в розрізі окремих статей кошторису. При цьому
необгрунтовано зменшують витрати по тих статтях кошторису де допущено
перерозхід і відповідно зменшують витрати по тих статтях кошторису по
яких є економія засобів. Такі факти можна виявити порівнянням сум
вказаних у звітах з розміром витрат по відповідних регістрах
аналітичного обліку. При цьому необхідно також перевірити правильність
їх віднесення по первинних документах на окремі статті витрат.

В процесі перевірки загальновиробничих і загальногосподарських витрат
виясняють обгрунтованість списання товарно-матеріальних цінностей і
грошових засобів по різного роду актах, бухгалтерських довідках і інших
документах; правильність віднесення на виробничі витрати вартості
недостач, втрат від псування матеріальних цінностей, які слід
відшкодувати за рахунок винних осіб.

Загальновиробничими і загальногосподарськими називаються витрати, які
пов’язані з управлінням, обслуговуванням і організацією виробництва на
підприємстві. В склад загальновиробничих витрат входять витрати а по
утриманню цеху, амортизація будівель, споруд і інвентар виробничого
призначення, утримання будівель, споруд і інвентарю, поточний ремонт
будівель, споруд і інвентарю, випробування, опити і дослідження, витрати
по охороні праці, знос МШП, інші витрати.

До загальновиробничих витрат також відносяться невиробничі витрати
(втрати від простоїв, втрати від порчи матеріальних цінностей при їх
зберіганні в цехах, дільницях, інші невиробничі витрати).

Загальновиробничі витрати обліковуються на рахунку 25 “Загальновиробничі
витрати”, рахунок активний, характеризує стан виробничого процесу. На
рахунку 25 обліковуються затрати цехів і інших виробничих одиниць.

Аудитор в ході перевірки перевіряє правильність перенесення витрат з
рахунку 25 “Загальновиробничі витрати” за мінусом повернень і залишок
залишків на рахунок 20 “Основне виробництво” або 23 “Допоміжне
виробництво” по належності і включають в собівартість продукції, робіт і
послуг. Аудитор також перевіряє правильність ведення аналітичного
обліку, який ведеться у відомості 12 “Затрати цеху №”. Також
перевіряться правильність розприділення загальновиробничих витрат на
виробничі рахунки (рахунки 20, 23, 28 і т. п.).

В основному загальновиробничі витрати кожен місяць списуються на
виробництво пропорційно заробітній платі виробничих робітників.

Рахунок 25 “Загальновиробничі витрати” щомісячно закривається і сальдо
він не має.

На деяких підприємствах, де використовується однорідна сировина для
виготовлення виробів однакової трудомісткості, розподіл
загальновиробничих витрат проводяться пропорційно вазі або вартості
сировини і основних матеріалів.

В склад витрат на управління включають заробітну плату, відрахування на
соціальне страхування управлінського персоналу, витрати на службові
відрядження, утримання легкового автотранспорту, канцелярські,
типографічні, поштово-телеграфні і телефонні переговори, інші витрати
загальногосподарського призначення. Всі витрати по обслуговуванню і
управлінню виробництвом обліковується на рахунку 26
“Загальногосподарські витрати”.

Особливо детально аудитор перевіряє статті витрат, пов’язані з
управлінням виробництвом:

утримання працівників апарату управління підприємства і його структурних
підрозділів;

витрати на утримання службового легкового автотранспорту;

витрати на відрядження;

представницькі витрати;

оплату вартості ліцензій;

обов’язкові аудиторські послуги, тощо.

Непродуктивні витрати ревізор перевіряє суцільним методом. Кожну суму
вивчають на основі первинних документів, а в необхідних випадках
проводять інвентаризацію або виробничі експерименти. Важливим питанням
ревізії є перевірка правильності і економічної обгрунтованості розподілу
витрат на утримання і експлуатацію устаткування, загальновиробничих і
загальногосподарських витрат між виробами, а також між товарною
продукцією і незавершеним виробництвом. Аудитор зобов’язаний перевірити:

чи доцільно і економно витрачаються засоби виділені на утримання апарату
управління підприємством;

чи немає випадків неекономного витрачання канцтоварів;

чи не допускається невиконання використання коштів на придбання меблів і
інвентарю і обладнання для службових приміщень;

чи ведеться контроль зо поштово-телеграфними витратами.

По результатах ревізії розробляють пропозиції направлені на усунення
причин, які викликають підвищення собівартості товарної продукції.

Джерелами аудиту є рядки Головної книги по рахунках: 24, 25, 26,
відомості №12, 15, журнали-ордери №10, 10\1.

3.2. Аудит прямих витрат

Одним з найважливіших направлень аудиту є вивчення поелементного складу
і структури витрат в динаміці за ряд років, що дозволяє аудиторам
намітити головні направлення пошуку резервів зниження собівартості
продукції. До цих витрат з обліком їх економічного змісту відносяться
матеріальні затрати (за мінусом вартості повернених відходів); витрати
на оплату праці; відрахування на соціальні потреби, амортизацію основних
фондів; інші заходи.

В елементі “Матеріальні затрати” знаходять відображення вартість
придбаних зі сторони сировини і матеріалів, покупні матеріали,
комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру, природничої
сировини, придбаного зі сторони палива, покупної енергії всіх типів.
Аудитор вивчає повноту оприбуткування матеріальних цінностей і отримання
норм їх витрачання на виробництво продукції. Встановлюється правильність
визначення вартості матеріальних ресурсів. Вона формується виходячи з
цін їх придбання (без врахування податку на додану вартість), націнок
(надбавок), комісійних винагород постачальницьких організацій, вартості
послуг товарної біржі, митних зборів, плату за перевезення, зберігання і
доставку.

У вартість матеріальних ресурсів включаються також затрати підприємства
на придбання тари і упаковки. Аудитору необхідно звернути увагу на
обгрунтованість виключення із затрат на матеріальні ресурси вартості
повернених відходів і правильність їх оцінки. Важливим елементом,
утворюючим собівартість продукції і належним перевірці, являються
“витрати на оплату праці”. В цьому елементі групуються витрати на оплату
праці основного виробничого персоналу підприємства, включаючи премії
робітникам і службовцям за виробничі результати, стимулюючі і
компенсаційні виплати, а також затрати на оплату праці робітників, які
зайняті в основній діяльності, але які не перебувають в штаті
підприємства. При цьому аудитор приймає до уваги, що виплати заробітної
плати за фактично виконану роботу, вирахування виходячи із відрядних
розцінок, тарифних ставок і посадових окладів у відповідності з
принятими на підприємстві формами і системами оплати праці, включаються
в собівартість в повній сумі, виявленої по відповідним розрахунковим
документам.

За роботи, виконані особою, яка не перебуває в штаті організації і яка
не зареєстрована в податковому органі в якості платника податку з
доходів, оплата по трудовим договорам, договором підряду і іншим
договором громадсько-правового характеру, включається в елементі
“затрати на оплату праці.”

Вивчається компенсаційні виплати (оплата праці у зв’язку з підвищенням
цін і індексацією доходів, виплати матерям по догляду за дитиною і т.
д.), які повинні включатись у собівартість тільки в межах норми,
передбачених законодавством. При перевірці затрат на оплату праці
аудитор також враховує, що в них входить: вартість продукції, вартість
безкоштовно видаваємих окремим категоріям робітників предметів фірменого
одягу, обмундирування); виплати. Які обумовлені районним регулюванням
оплати праці (виплати по районним коефіцієнтам і коефіцієнтом за роботу
в пустелях, безводних і високогірних місцевостях, надбавки до заробітної
плати за неперервний стаж роботи в районах з тяжкими
прородно-кліматичними умовами). Старанному вивченню належать виплати,
які передбачені законодавством про працю, за невідроблений на
виробництві (неявочний) час. Значну долю цих затрат поряд з оплатою
пільгових годин підлітків, переривів в роботі матерів для годування
дитини, оплати часу для виконання державних обов’язків і т. п. складають
виплати винагороджень за вислугу років, оплата чергових і додаткових
відпусток. Якщо підприємство створювало резерв майбутніх витрат на
оплату чергових і додаткових відпусток, на виплату винагороджень за
вислугу років, то встановлюється обгрунтованість операцій по рахунку 89
“Резерви майбутніх витрат і платежів”.

Слід мати на увазі, що витрати, нараховані в оплату відпусток, повинні
включатись у фонд оплати праці звітного місяця тільки в сумі, яка
приходиться на дні відпустки, звітного місяця. Якщо частина відпускного
періоду переходить на слідучий місяць виплачену персоналу суму за ці дні
слід відображати, як виданий аванс по дебету рахунка 70 з фіксуванням
його в склад виробничих затрат тільки в наступному місяці. Требі
звернути увагу на можливі факти включення в собівартість витрат, які не
входять в неї, а саме, премії, які виплачуються за рахунок коштів
спеціального призначення і місцевих поступлень; матеріальної допомоги;
оплат додатково наданих по колективному договору (з верх передбачених
законодавством) відпусток робітників; надбавок до пенсій; компенсаційних
виплат у зв’язку з підвищенням цін, які проводяться з верх розмірів
індексації; компенсації подорожчання вартості харчування в їдальнях;
оплати проїзду до місця роботи транспортом загального користування;
цінових різниць по продукції, які надаються робітникам підприємства;
оплати путівок на лікування і відпочинок і інших виплат, не пов’язаних
на пряму з оплатою праці.

В тісному зв’язку з даною статтею перевіряються “Відрахування на
соціальні потреби”. Аудитор встановлює правильність обов’язкових
відрахувань від затрат на оплату праці по встановленим законодавством
нормам органом державного соціального страхування, пенсійного фонду,
державного фонду зайнятості і медичного страхування. Якщо організації
заключають договори з комерційними страховими компаніями на добровільне
медичне і інші види страхування, то такого роду відрахування роблять за
рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні організації.

Перевіряючи статтю “Амортизація основних фондів”, аудитор встановлює
правильність і законність відображення суми амортизаційних відрахувань
на повне відновлення основних виробничих фондів. Вони повинні
вираховуватись виходячи з балансової вартості основних фондів і
затверджених норм, включаючи і прискорену амортизацію, їх активної
частини. Нагадаємо, що невиробничі основні засоби амортизуються за
рахунок коштів фонду соціальної сфери або чистого прибутку. Ці ж джерела
використовуються для списання зносу МШП невиробничого призначення.

Особливо старанно аудитор вивчає комплексну статтю “Інші витрати”. В неї
включають: податки, збори, відрахування в соціальні позабюджетні фонди,
платежі за гранично допустимі виброси, забруднюючих речовин, платежі по
кредитам в межах ставок, оплата робіт по сертифікації продукції, затрати
на відрядження по встановленим нормам, підйомні, плата стороннім
організаціям за пожежну і сторожову охорону, за навчання і підготовку, а
також перепідготовку кадрів, оплата послуг зв’язку, обчислювальних
центрів, плата за оренду і інші затрати.

Керуючись галузевими методичними рекомендаціями по питанням планування,
обліку і калькулювання собівартості продукції, аудитор встановлює
правильність групування витрат по статтям, розприділення їх по видам
продукції, між звітними періодами, а також між готовою продукцією і
залишками незавершеного виробництва.

Велике значення має встановлення наявності фактичних залишків
незавершеного виробництва і їх реальної оцінки, оскільки від цього
залежить достовірність показників собівартості товарної продукції,
прибутку, відрахування від неї в бюджет, резервного капіталу, фондів
накопичення, споживання і соціальної сфери.

У зв’язку з цим аудитор повинен співставити показники балансової статті
“Незавершене виробництво” з величиною сальдо і Головній книзі по
рахункам 20, 21, 23, 29, 30 і встановити обгрунтування їх оцінки в
обліку.

Виявлені порушення доцільно фіксувати у відомості по наступній формі:

п\п Зміст операції Документ Дебет Кредит Зауваження

дата номер сума кореспондуючий рахунок сума кореспондуючий рахунок

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Узагальнені дані таких відомостей слід в подальшому використовувати про
оформленні аудиторського заключення по результатам перевірки
фінансово-господарської діяльності організації.

3.3 Шляхи вдосконалення обліку і аудиту витрат на виробництво

Процес ведення бухгалтерського обліку на підприємстві представляє собою
сукупність інформаційних і контрольно організаційних операцій. До
інформаційних відносяться операції збору, реєстрації, передачі,
зберігання і обробки даних. Контрольно-організаційні операції, пов’язані
з контролем і використанням одержаної в результаті виконання
інформаційних операцій, які займають найбільшу питому вагу в діяльності
бухгалтерського апарату, що являється відображенням об’єкту
бухгалтерського обліку, як функціональної управлінської роботи.

Інформаційні операції звітного процесу поділяються на дві нерозривно
пов’язані одну з одною стадії.

Перша, яка називається первинним звітом, включає операції збору.
Реєстрації і передачі звітних даних. Друга стадія, яка включає операції
зберігання і обробку звітних даних, може бути визначена, як
систематизація і узагальнення даних первинного звіту.

Задачі обліку затрат на виробництво інформаційно пов’язані з суміжними
дільницями обліку і підсистемами АСУП. Лише незначна по об’єму вихідна
інформація формується на основі первинних документів.

Отже, умовами функціонування АРМ бухгалтера обліку затрат на виробництво
являється формування на машинних носіях необхідної вихідної інформації,
яка виникає при рішенні задач по обліку основних засобів, матеріальних
цінностей, заробітної плати, фінансово-розрахункових операцій, готової
продукції, її відвантаження і реалізації. Вказана інформація повинна
бути представлена у виді єдиної бази даних бухгалтерських записів, які
формуються у відповідності з вимогами АРМ бухгалтера по обліку затрат на
виробництво.

Зв’язок з другими підсистемами АСУП передбачає використання інформації:

— нормативної бази АСУП в частині нормативів на деталь, виріб;

— підсистеми “Техніко-економічне планування” в частині планових
процентів непрямих розходів до базових статей;

— підсистеми “Управління якістю” в частині даних про кількість
забракованої продукції;

— підсистема “Оперативне управління основним виробництвом” в частині
одержання даних про залишки незавершеного виробництва на 1-е число
кожного місяця.

Задачі АРМБ обліку затрат на виробництво пов’язані між собою через єдину
базу даних бухгалтерських записів в частині використання (передачі)
інформації про бухгалтерські записи по синтетичних рахунках обліку,
виробництво формуючих автоматично в процесі рішення задач.

Схема №2

Схема інформаційних взаємозв’язків АРМБ по обліку затрат

на виробництво

Організація процесу обліку затрат на виробництво представляється у
вигляді деякої системи робочих місць, яка відображає їх взаємодію при
здійсненні реалізації облікових функцій. В цю схему повинні входити
робочі місця робітників, функціональні обов’язки яких в будь-якій мірі
пов’язані з веденням бухгалтерського обліку. До них слід віднести не
тільки осіб, які здійснюють документацію, систематизацію і узагальнення
інформації, її використання при виконанні функцій бухгалтерського
обліку, але технічний персонал, який забезпечує оформлення документів їх
архівування, відображення і тому подібне.

На робочих місцях бухгалтерських робітників обліку затрат на виробництво
весь комплекс робіт пов’язаний з вирішенням бухгалтерського обліку в той
час як для другого персоналу функції пов’язані з бухгалтерським обліком,
не являються основними і займають лише частину їх часу.

Аналіз показав, що організація АРМ для такої категорії персоналу
цілеспрямована лише при умовах використання АРМ для виконання його
основних функцій.

Найбільше раціональним являється ділення АРМ на II категорії

Схема №2

Структурна схема організації АРМБ по обліку затрат на виробництво

Цільова функція обліку затрат на виробництво, виявлення і усунення
недоліків організації виробництва і матеріально-технічного забезпечення,
направлені на максимальну економію матеріальних і трудових затрат,
підвищення продуктивності праці.

АРМБ обліку затрат на виробництво I категорії призначено для формування
і підготовки первинної інформації, яка формується безпосередньо на
місцях виникнення інформації. АРМБ вирішує задачі обліку затрат на
виробництво, які стосуються підрозділів, дозволяє організувати
систематичне своєчасне виявлення відхилень від нормальних умов, а також
вести оперативний облік і здійснювати внутрішній аудит .

З допомогою АРМБ II категорії контролюється інформація, яка одержана з
інформації I категорії, вирішуються регламентні і запитні задачі по
обліку затрат на виробництво в цілому по підприємству.

АРМБ III категорії призначено для аналізу роботи структурних підрозділів
і підприємства в цілому, узагальнення зведених даних затрат на
виробництво, здійснення оперативного контролю за використанням трудових,
матеріальних і грошових засобів, організації внутрішнього аудиту.

Комплекс задач АРМБ обліку затрат на виробництво реалізується з
допомогою директив, об’єднаних в меню. Рішення задач побудовано на
використанні трьохрівневого меню.

Меню першого рівня утримує директиви, які дозволяють виконувати загрузку
комплексу програм, а також виконання директиви функціонального
назначення. Структура директив I рівня слідуюча:

Первинна інформація

Нормативно-довідкова &#