.

Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2 6998
Скачать документ

Контрольна робота за темою “Облік фінансування грошових коштів, доходів
і видатків загального фонду”

План

1. Вступ

2. Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального
фонду питання

1) основні принципи і методи фінансування бюджетних установ

2) облік фінансування за відомчою структурою

3)облік фінансування через органи державного казначейства

4) облік операцій на поточних (бюджетних) рахунках у банках та
реєстраційних рахунках в органах державного казначейства

3. Господарські проводки

4. Список використаної літератури

1. ВСТУП

Бухгалтерський облік виконання кошторису доходів і видатків бюджетних
установ суттєво відрізняється від обліку господарської діяльності
підприємств виробничої сфери, що зумовлено самою специфікою їх
діяльності: вони працюють не заради отримання прибутку, а для
задоволення соціальних, культурних та інших потреб суспільства.
Діяльність цих установ фінансується за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів, які надаються їм безповоротно. У бюджетній сфері
практично відсутні госпрозрахункові відносини, не обчислюється
собівартість послуг, які надаються у більшості випадків безкоштовно.
Бюджетні установи не мають статутного капіталу, а всі їхні активи с
державною власністю. До бюджетної сфери належать установи різних галузей
і видів діяльності, що зумовлює необхідність враховувати специфіку
їхньої діяльності (освіта, охорона здоров’я, культура, наука, управління
тощо). Починаючи з 2000 р. в бюджетній сфері відбулися значні зміни щодо
організації обліку: впроваджено облік за новим планом рахунків,
удосконалено облікові регістри та форми звітності, змінено порядок
закриття рахунків та складання звітності.

До бюджетних належать організації, основна діяльність яких повністю або
частково фінансується за рахунок коштів бюджету на підставі кошторису
доходів і видатків. Належність організацій до бюджетних визначається
їхнім статутом, установчими документами, відповідними фінансовими
органами. Це школи, дитячі садки, вищі та середні спеціальні навчальні
заклади, науково-дослідні установи, установи охорони здоров’я,
соціального забезпечення, фізкультури, культури і мистецтва, оборони,
державної влади та управління, юридичних установ і багато інших.
Загальна кількість бюджетних установ в Україні становить близько 100
тисяч, з яких: 22 тисячі загальноосвітніх шкіл, 24 тисячі постійних
дошкільних закладів, близько 24 тисяч закладів культури клубного тішу,
225 музеїв, близько 4 тисяч лікарень і т. ін. У Дніпропетровській
області бюджетних установ понад 6 тисяч, у тому числі: 2320 накладів
освіти, 1370 — культури, 950 — охорони здоров’я, 1388— соціального
захисту населення та ін. Облік фінансування, грошових коштів, доходів і
видатків загального фонду.

2. ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ, ГРОШОВИХ КОШТІВ, ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО
ФОНДУ

1) ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Бюджетними установами та організаціями вважаються такі, що повністю або
частково фінансуються за рахунок коштів бюджету (державного чи
місцевого) і здійснюють свої видатки відповідно до кошторису як
головного планового і фінансового документа. Під поняттям “фінансування”
розуміють забезпечення бюджетних установ грошовими коштами для
здійснення їхньої статутної діяльності. Останнім часом коло джерел
фінансування бюджетних установ значно розширилося; крім коштів
державного та місцевих бюджетів, бюджетні установи отримують грошові
надходження у вигляді плати за надані послуги, гуманітарної допомоги,
шефської (спонсорської) допомоги та ін. Джерела та адресність
(призначення) фінансування мають для бюджетних установ досить важливе
значення, оскільки визначають не тільки напрямки подальшого витрачання
коштів, а й принципи фінансування.

Головні принципи бюджетного фінансування: — безповоротність надання
коштів, тобто отримані бюджетною організацією кошти не повертаються до
джерела фінансування, адже бюджетна організація не має; власних доходів
дія повернення отриманих сум;

– цільове призначення наданих коштів, тобто отримані ‘І бюджету кошти
повинні витрачатися суворо відповідно до передбачених у кошторисі статей
економічної класифікації видатків бюджетних установ;

– систематичний суворий контроль за використанням наданих коштів за їх
цільовим призначенням здійснюють органи державного казначейства, місцеві
фінансові органи, вищі розпорядники коштів, контролюючі органи;

зв’язок обсягу фінансування з виконанням плану бюджетною установою,
тобто бюджетна установа отримує кошти не під план (заплановані заходи),
а відповідно до фактичного виконання плану. При цьому чергова сума
надходжень грошових коштів повністю залежить від якісного та
раціонального використання попередньо наданих коштів і дотримання
установою фінансової дисципліни.

Поняття бюджетного фінансування тісно пов’язане з поняттям розпорядника
коштів. Розпорядниками коштів є керівники різного рівня (від міністра до
керівника установи), яким надано право розпоряджатися бюджетними
асигнуваннями в межах сум, виділених на проведення відповідних заходів
або здійснення відповідної діяльності. Залежно від ступеня
підпорядкованості та обсягу наданих прав вони поділяються на головних та
нижчих.

Головні розпорядники коштів:

— міністри та керівники інших центральних органів виконавчої влади
(використання асигнувань з державного бюджету);

—керівники відділів обласних, міських, районних держадміністрацій
(використання асигнувань з місцевих бюджетів відповідного рівня);

– голови сільських та селищних рад (використання коштів сільських та
селищних бюджетів).

Головні розпорядники коштів мають право використовувати надані їм
бюджетні кошти на утримання своїх установ, відповідні централізовані
заходи у межах “свого” відомства, а також розподіляти їх між
підвідомчими розпорядниками коштів.

Нижчі розпорядники коштів поділяються па розпорядників коштів другого і
третього рівня (ступеня). До розпорядників коштів другого рівня належать
такі керівники, які одержують кошти як на утримання своєї установи, так
і для переказу безпосередньо їм підпорядкованим установам (розпорядникам
коштів). Розпорядники коштів третього рівня отримують і використовують
кошти тільки на утримання очолюваної ними установи.

Відкриттю фінансування передує доведення обсягу асигнувань та
затвердження кошторису видатків. Зазначена процедура здійснюється у
такій послідовності:

1. Міністерство фінансів України через Державне казначейство Доводить
головним розпорядникам коштів обсяги асигнувань, що виділяються їм з
бюджету.

2. Головні розпорядники коштів доводять нижчим розпорядникам коштів
лімітні довідки про витрати з бюджету на наступний рік, які є підставою
для складання єдиного кошторису доходів і видатків у частині
використання бюджетних асигнувань.

3.розпорядники коштів усіх рівнів складають кошториси доходів і
видатків, подають їх на затвердження керівникам вищих органів, а потім
один примірник затвердженого кошторису подають у відповідні органи
Державного казначейства. При цьому головні розпорядники коштів щодо
видатків державного бюджету у місячний термін після затвердження
державного бюджету України на наступний рік подають зведений кошторис
доходів і видатків до Головного управління державного казначейства.
Загальна сума такого кошторису повинна відповідати сумі розпису доходів
та видатків державного бюджету, затвердженого міністром фінансів.

Розпорядники коштів другого рівня (ступеня) подають зведений кошторис
доходів і видатків у розрізі підвідомчих установ і територій до відділу
обліку лімітів видатків та контролю територіальних управлінь Державного
казначейства. При цьому обсяги доходів і видатків зазначеного
розпорядника коштів за кошторисом звіряються з розписом видатків,
одержаних від головного управління Державного казначейства.

Розпорядники коштів третього рівня подають зведені кошториси доходів і
видатків до відповідних відділень Державного казначейства, де ці дані
звіряють з розписом видатків, що доведені вищими органами Державного
казначейства.

4. При настанні відповідного бюджетного періоду та за наявності
необхідних підстав органи Державного казначейства зараховують суми
виділених асигнувань у передбачених кошторисом обсягах на реєстраційні
рахунки установ, з яких останні можуть використовувати їх за
призначенням.

Такий порядок фінансування бюджетних, установ через органи Державного
казначейства України. Ті ж установи, які не перейшли па казначейське
обслуговування, фінансуються за відомчою структурою.

При фінансуванні за відомчою структурою Головне управління Державного
казначейства (ГУ ДКУ) перераховує бюджетні кошти на поточні бюджетні
рахунки головних розпорядників коштів на підставі поданих останніми
розподілів бюджетних коштів. При цьому Управління оперативно-касового
планування видатків ГУ ДКУ відображає суму проведеного фінансування
головного розпорядника коштів у картці обліку асигнувань. Головний
розпорядник частину одержаних коштів перераховує розпоряднику коштів
другого рівня, а останній — теж частину отриманих коштів перераховує
нижчому розпоряднику коштів третього рівня (рис. 2.3).

Фінансування бюджетних установ за відомчою структурою здійснюється через
поточні бюджетні рахунки в уповноважених відділеннях комерційних банків.
При фінансуванні через територіальні органи Державного казначейства
поточні рахунки бюджетних установ у комерційних банках закриваються, а
натомість розпорядникам коштів відкриваються реєстраційні рахунки в
органах Державного казначейства (рис. 2.4).

Реєстраційні рахунки відкриваються у розрізі розділів бюджетної
класифікації терміном на один бюджетний рік і щорічно поповнюються.
Відкриття реєстраційних рахунків стає здійсненим фактом після письмового
повідомлення про це розпорядника коштів. При зміні юридичної адреси
бюджетної установи розпорядник коштів повинен упродовж одного тижня
повідомити про зазначені зміни відповідний орган Державного
казначейства.

Такі основні положення організації фінансування бюджетних установ за
рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів. Іншим джерелом
отримання грошових коштів бюджетними установами є позабюджетні
надходження, тобто грошові кошти, отримані від юридичних і фізичних,
осіб як плата за надані послуги, реалізовану продукцію, виконані роботи,
як гуманітарна, спонсорська, шефська допомога і т. ін. Такі кошти є
додатковим джерелом фінансування бюджетних установ, витрачаються суворо
за цільовим призначенням, плануються, зберігаються і обліковуються
окремо, тому їх характеристика і порядок обліку будуть розглянуті в
іншій темі.

2) ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ ЗА ВІДОМЧОЮ СТРУКТУРОЮ

За відомчою структурою фінансуються установи, що утримуються за рахунок
місцевих бюджетів, та інші розпорядники коштів, перелік яких
затверджується КМУ за поданням МФУ. При цій формі фінансування Головне
управління ДКУ перераховує бюджетні кошти з єдиного казначейського
рахунка на поточні рахунки головних розпорядників коштів в уповноважених
банках, виходячи з поданих останніми розподілів бюджетних коштів за
встановленою формою. Для нього головним розпорядникам коштів (ГРК) в
уповноважених установах банків відкривають поточні рахунки:

а) на видатки установи;

б) для переказу підвідомчим установам.

Порядок відкриття поточних рахунків регламентується “Інструкцією про
порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній
валюті”, затвердженою постановою Правління НБУ від 18.12.1998р. №527 (зі
змінами і доповненнями). Для відкриття поточних бюджетних рахунків
необхідно подати до установи банку такі документи:

— заяву про відкриття рахунка (встановленої форми), підписану керівником
і головним бухгалтером установи;

— копію довідки про внесення установи до ЄДРПОУ, завірену нотаріально
або органом, що видав таку довідку;

— копію відповідним чином зареєстрованого статуту (положення), завірену
нотаріально або реєструючим органом;

— копії посвідчення про взяття бюджетної організації на облік у
податкових органах (довідка ф. № 4-ОПП);

— картку зі зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися
рахунком і підписувати документи, та відтиском печатки організації, на
якій повинен бути ідентифікаційний код організації;

— довідки про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України та інших
соціальних фондах.

На підставі цих документів між установою банку та бюджетною організацією
укладається угода на розрахунково-касове обслуговування. Згідно з
“Порядком організації розрахунково-касового обслуговування комерційними
банками клієнтів та взаємовідносин з нього питання між установами
Національного банку України і комерційними банками”, затвердженим НБУ
30.06.1995 р. № 166 (зі змінами і доповненнями), касове обслуговування
бюджетних організацій здійснюється безоплатно. Усім розпорядникам коштів
відкривається не один, а декілька поточних рахунків на видатки установи
(за призначенням видатків).

Протягом трьох робочих днів з часу відкриття рахунка юридичні особи
зобов’язані особисто або поштою повідомити про це податковий орган за
місцем реєстрації.

Перерахування бюджетних коштів з єдиного казначейського рахунка на
поточні рахунки бюджетної установи здійснюється платіжними дорученнями
типової форми, що передаються уповноваженій установі банку у вигляді
електронних розрахункових документів у системі “клієнт – банк”.
Перерахування бюджетних коштів здійснюється у міру їх акумуляції на
рахунках відповідних бюджетів. Такни порядок фінансування мобілізує
діяльність місцевих органів влади та їх фінансові служби на своєчасне та
повне виконання доходної частини бюджету, адже видатки місцевих бюджетів
поставлені у повну залежність від їх доходів.

Головний розпорядник коштів (ГРК) здійснює фінансування підвідомчих
установ шляхом перерахування коштів на їх поточні рахунки ті
уповноважених банках. Розпорядники коштів (РК) другого ступеня таким же
чином перераховують котити своїм підвідомчим установам. РК третього
ступеня не мають підвідомчих установ, тому для них в установах банків
відкриваються лише рахунки на видатки установи.

Для обліку бюджетного фінансування та наявності і руху бюджетних коштів
на рахунках їх розпорядників в уповноважених банках планом рахунків для
бюджетних організацій призначені синтетичні рахунки:

70 “Доходи загального фонду”;

68 “Внутрішні розрахунки”;

31 “Рахунки у банках”.

При фінансуванні за відомчою структурою рахунок 70 використовують лите
головні розпорядники коштів. До цього рахунка передбачено 2 субрахунки:

701 “Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші
заходи”;

702 “Асигнування І місцевого бюджету на видатки установи

703 та піші заходи”.

У кредит цих субрахунків записують:

— суми бюджетних коштів, що надійшли на видатки установи, передбачені
загальним фондом кошторису згідно із затвердженим бюджетом;

— суми лишків матеріальних цінностей і грошей, виявлених при проведенні
інвентаризації.

За дебетом цих субрахунків відображають:

— суми відкликаних коштів;

— суми фактичних асигнувань, що списуються наприкінці року на рахунок
результатів виконання кошторису;

— суми списаних недостач матеріальних цінностей.

Кредитовий залишок на цих субрахунках протягом року показує суму
асигнувань, бюджету наростаючим підсумком з початку року за мінусом сум,
зарахованих на відновлення касових видатків бюджету. У кінці року
рахунок 70 закривається і сальдо не має.

Рахунок 68 “Внутрішні розрахунки” використовують головні розпорядники
коштів для відображення суми бюджетних асигнувань, перерахованих
підвідомчим установам. У ГРК протягом року цей рахунок буде мати
дебетове сальдо наростаючим підсумком з початку року (рис. 1). РК
другого ступеня на рахунку 68 обліковують за кредитом суми асигнувань,
одержані від вищого розпорядника коштів, а за дебетом — суми асигнувань,
перераховані підвідомчим установам. РК третього ступеня на цьому рахунку
обліковують лише суми одержаних асигнувань від ГРК або РК другого
ступеня па утримання установи та інші заходи згідно із загальним фондом
кошторису (рис. 2).

Дебет

Кредит

Сальдо на початок місяця 1Зменшення (відкликання) асигнувань підвідомчих
установ 2. Списання сум видатків, проведених підвідомчими установами
(наприкінці року.) 1. Суми грошових коштів. переказаних на поточні
рахунки підвідомчих установу порядку їх фінансування

2. Видатки, здійснені для підвідомчих установ за рахунок загального
фонду н централізованому порядку або за кошторисом на централізовані
заходи Оборот за місяць — загальна сума коштів І видатків для
підвідомчих установ за загальним фондом за місяць Оборот за місяць —
сума відкликаних асигнувань підвідомчих установ за місяць та списаних
видатків, про веде них підвідомчими установами (наприкінці року) Сальдо
на кінець місяця — загальна сума коштів і видатків для підвідомчих
установ з початку року Рис. 1. Структура субрахунки 681 у ГРК (активною)

До рахунка 68 відкривають чотири субрахунки:

681 “Внутрішні розрахунки за загальним фондом”;

682 “Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом”;

683 “Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за
загальними фондами”;

684 “Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за
спеціальними фондами”.

У кінці року рахунок 68 закривається рахунком 43 “Результати виконання
кошторису”.

Аналітичний облік асигнувань ч бюджету ведеться у спеціальних регістрах:

-картка аналітичного обліку отриманих асигнувань;

-книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим
установам. Остання відкривається на рік у розрізі підвідомчих установ.
Для кожного коду функціональної класифікації видатків відкривають окрему
книгу. Записи у ці регістри здійснюють на підставі виписок банку з
поточних рахунків за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Дебет
Кредит

1. Суми відкликаних асигнувань

2. Списання суми фінансування за загальним фондом (наприкінці року)
Сальдо на початок місяця 1. Суми загального фонду, отримані від ГРК за
місяць

2. 2. Суми за Іншими операціями, що збільшують асигнування Оборот за
місяць — сума відкликаних асигнувань за місяць та списаних асигнувань
(наприкінці року) Оборот за місяць — загальна сума отриманих асигнувань
за місяць Сальдо на кінець місяця — загальна сума отриманого
фінансування з початку року Рис. 2 Структура субрахунки 681 у РК
третього ступеня (пасивного)

Рахунок 31 “Рахунки у банках” ведуть РК усіх ступенів. Це активний
грошовий рахунок, до якого для обліку бюджетних коштів передбачено два
субрахунки:

311 “Поточні рахунки на видатки установи”;-

312 “Поточні рахунки для переказу підвідомчим установам”.

313 Решту субрахунків (313—319 використовують для обліку

коштів спеціального фонду та інших грошових коштів.

На субрахунку 311 обліковують кошти бюджету, що надійшли у розпорядження
РК на утримання установи та централізовані заходи (для ГРК та РК другого
ступеня). Цей субрахунок використовують РК усіх рівнів.

На субрахунку 312 ГРК та РК другого ступеня обліковують кошти,
призначені для переказу підвідомчим установам. РК третього ступеня цей
субрахунок не використовують.

Записи за дебетом і кредитом субрахунків 311 і 312 здійснюють на
підставі виписок з поточних рахунків, які видаються установою банку в
погоджені з підприємством терміни та обов’язково на перше число місяця.
До виписок додаються відповідні первинні документи, якими оформляється
рух коштів на рахунках у банку і на підставі яких складені виписки.
Порядок оформлення первинних банківських документів та здійснення
безготівкових розрахунків регулюється “Інструкцією про безготівкові
розрахунки в Україні у національній валюті”, затвердженою НБУ 29.03.2001
р. № 135. Дія цієї інструкції поширюється і на бюджетні установи.

Форми виписок з поточних рахунків можуть бути різними залежно від
застосовуваних технічних засобів, але загальними для них е такі
реквізити: дата операції; номер документа, що с підставою для здійснення
операції; помер кореспондуючого рахунка; вид операції; символ
статистичної звітності баржу. При складанні бухгалтерських проведень на
підставі виписки банку слід враховувати, що суми в ній показуються у
тому значенні, яке вони мають для банку, тобто надходження коштів на
рахунок установи відображається за кредитом рахунка, а їх списання — за
дебетом, тоді як у бухгалтерському обліку бюджетної установи — власника
рахунка -навпаки.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку визначається згідно з
“Інструкцією про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення основних господарських операцій бюджетних установ”,
затвердженою наказом ДКУ від 10.07.2000 р. № 61 (зі змінами і
доповненнями).

Порядок записів операцій з надходження коштів і доходів загального фонду
бюджетних установ при фінансуванні за відомчою структурою наведено у
табл.3.

Наведені бухгалтерські записи відображаються у щомісячних
накопичувальних відомостях т. ф. № 381 (бюджет), об’єднаних з
меморіальними ордерами № 2, які складаються окремо за кожним субрахунком
рахунка 31. За наявності кількох рахунків у банку їх нумерують
відповідно № 2а, № 26 і т. ін.

Таблиця 3

Кореспонденцій субрахунків бухгалтерського обліку з надходження коштів і
доходів та внутрішніх розрахунків за загальним фондом при фінансуванні
за відомчою структурою

Кореспондуючі субрахункиЗміст господарської операції У ГРКУ РКІІ
ступеняУ РК ПІ ступеняДтКтДтКтДтКт1 2345її71. Надійшли кошти загального
фонду бюджету: на видатки установи 311701,311681311681702на
централізовані заходи 311701,311681——установи 702для переказу
підвідомчим 312701,312681_—установам 7022. Переказані кошти вищими РК
681312681312——нижчим РК3 Відкликані кошти за загальним
701,311681311681311фондом бюджету 7024. Зараховані суми відкликаних
312681312681——коштів підвідомчих установ 5. Зараховані відкликані кошти
701,312681312__—підвідомчих установ на зменшення 702фінансування 6.
Передано підвідомчим установам закуплене в централізованому порядку
устаткування: на первісну1 (купівельну) 681104681104——вартість без ПДВ
одночасно другий запис на 401801401801——таку ж суму одночасно на суму
ПДВ 681801681801——7. Одержано підвідомчою установою ВІД вищого РК
закуплене в централізованому порядку устаткування: на первісну вартість
без ПДВ ——104681104681одночасно другий запис на ——801401801401таку ж
суму одночасно на суму ПДВ ——8016818016818. Списано на зменшення
701,201,681201,681201.асигнувань суми недостач
702204,204.204,матеріальних цінностей 205,205,205,як тих, що відносяться
за 231,231,231,рахунок установи, так і 236,236,236,тих, що підлягають
238,238,238,стягненню з винних осіб 2392392399. Оприбутковано лишки
202,701,202,681202,681матеріалів і продуктів 204,702204,204,харчування,
виявлені при 231,231,231,інвентаризації
236,236,236,238,238,238,23923923910. Оприбутковано
234,701,234,681234,681матеріали, одержані від 235,702235,235,розбирання
необоротних 238,238,238,активів, придбаних за 239239239рахунок коштів
загального фонду, і залишені у розпорядженні установи 11. Оприбутковано
231,701,231,681231,681матеріали, одержані від 234,702234,234,ліквідації
МШП, 235,235,235,придбаних за кошти 238,238,238,загального фонду, і
239239239залишені для ремонту та інших господарських потреб установи 12.
Списуються кінці 701,431681431681431току одержані за рік 702асигнування
загальною фонду бюджету 13. Списується у кінці 701,441681441681441року
вартість дооцінки 702запасів І матеріалів

3) ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Бюджетні установи, що утримуються за рахунок Державного бюджету,
фінансуються, ж правило, через органи Державного казначейства України,
яким в установах НБУ та уповноважених установах комерційних банків
відкриваються єдині казначейські рахунки.

Єдиний казначейський рахунок — це система бюджетних рахунків органів ДКУ
в установах банків, на які зараховуються надходження до державного
бюджету і з яких органи ДКУ здійснюють платежі безпосередньо на користь
суб’єктів господарської діяльності, які виконали або надали послуги
розпорядникам бюджетних коштів, та оплачують інші видатки бюджетних
установ як у безготівковому порядку, так і готівкою.

При фінансуванні РК через територіальні органи ДКУ всі поточні рахунки
бюджетних установ в уповноважених банках закриваються, а в органах ДКУ
їм відкриваються реєстраційні рахунки відповідно до інструкції ГУ ДКУ
“Про відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства”
від 09.04.1997 р. № 32. Кількість реєстраційних рахунків окремого РК
залежить від ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних
коштів відповідно до бюджетної класифікації.

Для відкриття реєстраційних рахунків РК подають до відповідних органів
ДКУ такі документи:

– заяву на відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника
і головного бухгалтера установи;

– копію затвердженого положення або статуту установи, засвідчену
нотаріально або вищою організацією;

– довідку про внесення установи до Єдиного державного реєстру
підприємств і організацій України (ЄДРГТОУ) із зазначенням
ідентифікаційного коду;

– доведений до РК поквартальний обсяг асигнувань з розподілом за
підрозділами бюджетної класифікації;

– затверджений кошторис доходів і видатків з поквартальним розподілом;

– картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися
рахунком і підписувати платіжні та інші розрахункові документи, а також
відбитком печатки.

Відкриттю реєстраційних рахунків передує укладання договорів між органом
ДКУ та розпорядником коштів на відкриття та обслуговування реєстраційних
рахунків. Договір має стандарти; форму і включає такі розділи: предмет
договору; права і обов’язки сторін; порядок розв’язання спірних питань;
строк дії договору, порядок його зміни і припинення; інші умови;
юридичні адреси сторін. Реєстраційні рахунки відкриваються у розрізі
розділів бюджетної класифікації на один бюджетний рік і щорічно
поновлюються. Відкриття реєстраційного рахунка стає здійсненим фактом
після письмового повідомлення про це розпорядника коштів.

Відповідно до “Порядку касового виконання державного бюджету за
видатками”, затвердженого наказом ДКУ від 22.01.2001 р. № З, РК в
органах ДКУ відкривають такі реєстраційні рахунки:

– зведені особові рахунки РК (крім РК III ступеня) для зарахування
коштів без зазначення КФК видатків, що підлягають подальшому
перерахуванню на особові і реєстраційні рахунки;

– особові рахунки РК (крім РК III ступеня) для зарахування коштів, що
підлягають подальшому розподілу та перерахуванню конкретному
розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів;

– реєстраційні рахунки РК та одержувачів коштів державного бюджету для
обліку операцій за коштами загального фонду бюджету.

На реєстраційні рахунки РК, відкриті в органах ДКУ, зараховуються кошти,
що надходять як від вищих та підвідомчих установ, так і від юридичних та
фізичних осіб на утримання установи, поновлення касових видатків тощо.

Оплата видатків розпорядників бюджетних коштів здійснюється органами ДКУ
з реєстраційних рахунків шляхом проведення платежів з цих рахунків лише
за наявності в обліку органів ДКУ їх зобов’язань та залишків коштів на
рахунках РК.

Підставою для оплати видатків є платіжні доручення РК та документи, що
підтверджують цільове використання коштів (рахунки, рахунки-фактури,
накладні, товарне-транспортні накладні, трудові угоди, договори на
виконання робіт, акти викопаних робіт, тендерна документація, акцепти
тендерних пропозицій, контракти, договори про закупівлю тощо).

Платіжні доручення на перерахування до бюджетів та державних цільових
фондів сум податків і зборів (обов’язкових платежів), пені, штрафів та
інших санкцій, передбачених чинним законодавством, та розрахункові
документи на безспірне стягнення приймаються органами ДКУ незалежно від
залишку коштів на реєстраційних рахунках. Виконання цих розрахункових
документів здійснюється органами ДКУ відповідно до “Порядку безспірного
списання коштів з реєстраційних рахунків установ та організацій, оплата
видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунка”,
затвердженого накатом ГУДКУ від 22.03.1999 р. № 25, або до інших
нормативно-правових актів.

Платіжні доручення подаються до органів ДКУ у двох примірниках, на
першому з яких ставляться відбиток печатки та підписи відповідальних
осіб установи. Дата платіжного доручення повинна відповідати даті його
фактичного подання або даті наступного дня, якщо документи надійшли
після операційного часу. Платіжне доручення дійсне протягом 10 днів. У
разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у правому
верхньому куті на всіх примірниках обов’язково проставляється дата
подання.

Підготовлені та перевірені платіжні доручення передаються органами ДКУ
до установ банків у вигляді електронних розрахункових документів
каналами зв’язку в системі “клієнт – банк”.

Видача готівки бюджетним організаціям здійснюється установами банків на
підставі належно оформлених грошових чеків з поточних рахунків,
відкритих на ім’я органів ДКУ.

Орган ДКУ надає клієнтам виписки з рахунків за результатами попереднього
операційного дня або за запитом клієнта.

Для обліку наявності та руху коштів, виділених РК па утримання установи
за загальним фондом та па централізовані заходи, призначений субрахунок
321 “Реєстраційні рахунки” до синтетичного рахунка 32 “Рахунки у
казначействі”. При цьому субрахунок 681 не застосовується, а виділення
коштів І бюджетів усім РК обліковується на субрахунках 701 та/або 702.

Для обліку коштів, призначених для перерахування на реєстраційні рахунки
підвідомчих установ або одержувачів бюджетних коштів, ГРК і РК II
ступеня використовують субрахунок 322 “Особові рахунки”.

Бухгалтерські записи щодо надходження коштів і доходів за загальним
фондом усі РК ведуть за єдиною методикою і на однакових рахунках (табл.
4).

Таблиця 4

Бухгалтерські записи з обліку надходження коштів і доходів загального
фонду при фінансуванні через органи ДКУ

Зміст операції Кореспондуючі субрахункиДтКтОдержані асигнування із
загального фонду бюджету:

на утримання установи та інші цілі

для перерозподілу підвідомчим установам для ГРК та РК II ступеня)

321

322

701,702 701,7022. Відкликані кошти з реєстраційних рахунків РК 701,
702321,3223. Отримання грошей в касу з реєстраційних рахунків на виплату
заробітної плати, стипендій тощо 301321Перерахування сум постачальникам
за матеріальні цінності та надані послуги:

у порядку планових платежів

попередня оплата

після одержання матеріальних цінностей 361

364

675321

321

3215. Придбання талонів на бензин, поштових марок тощо і т. ін 331321

Зазначені операції відображаються в “Накопичувальних відомостях руху
коштів загального фонду в органах Державного казначейства України
(установах банку)” т. ф. № 381 (бюджет) (меморіальний ордер № 2), які
складаються за кожним реєстраційним рахунком окремо. Аналітичний облік
ведеться у розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за кодами
функціональної класифікації.

4) ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ НА ПОТОЧНИХ (БЮДЖЕТНИХ) РАХУНКАХ У БАНКАХ ТА
РЕЄСТРАЦІЙНИХ РАХУНКАХ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Бюджетні установи та організації, як і підприємства виробничої сфери,
більшість грошових розрахунків здійснюють у безготівковій формі, а свої
вільні кошти зобов’язані зберігати па поточних рахунках у банках або
реєстраційних (спеціальних реєстраційних.) рахунках в органах Державного
казначейства.

Для обліку наявності цих коштів та операцій з ними у плані рахунків
бюджетних установ передбачені синтетичні рахунки ЗІ “Рахунки у банках”
та 32 “Рахунки в казначействі”. Перший використовують установи, що
фінансуються за відомчою структурою і відкривають поточні рахунки у
банках, а другий — установи, що обслуговуються в органах ДКУ.

До синтетичних рахунків 31 та 32 відкривають субрахунки за видами коштів
згідно з рахунками, відкритими у банках або органах ДКУ. Наприклад:

314 “Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями”;

324 “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями”;

315 “Поточні рахунки дня обліку депозитних сум”;

325 “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум”.

Безготівкові розрахунки бюджетних установ здійснюються за такими
принципами:

1) бюджетна установа не мас права самостійно обирати установу банку для
відкриття рахунків;

2) бюджетна установа сама обирає форму безготівкових розрахунків і
погоджує й у відповідній угоді (договорі, контракті), укладеній з
постачальником, виходячи з умов фінансування та наявних коштів;

3) кошти з рахунка установи списуються лише за розпорядженням його
власника;

4) момент здійснення платежу має бути максимально наближеним до часу
надання послуг, виконання робіт, отримання матеріалів тощо;

5) платежі здійснюються в межах залишків коштів на рахунку платника;

6) платежі здійснюються лите в розмірі зареєстрованих зобов’язань
платника;

7) платежі здійснюються лише на передбачені кошторисом цілі та на
підставі документів, то підтверджують цільове призначення витрачання
коштів.

Безготівкові розрахунки здійснюються за різними формами, що зумовлю с
використання річних видів розрахункових документів. Відповідно до
“Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні у національній
валюті”, затвердженій постановою НБУ від 29.03.2001 р. № 135,
безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами розрахункових
документів:

— платіжні доручення;

— платіжні вимоги -доручення;

— розрахункові чеки;

— акредитиви;

— документи в електронному вигляді у системі “клієнт – банк”.

Найбільш поширеними у бюджетних установах є розрахунки за допомогою
платіжних доручень, які застосовуються як у розрахунках за товари,
роботи, послуги, так і за нетоварними операціями (переказ коштів
підвідомчим установам, платежі до бюджету, органів соціального
страхування, погашення іншої кредиторської заборгованості, претензій,
штрафів, пені тощо). Платіжні доручення подаються обслуговуючому
відділенню банку не менш як у двох примірниках. При фінансуванні
бюджетних установ через органи ДКУ порядок розрахунків платіжними
дорученнями має свої особливості, які випливають з того, що функцію
обслуговуючого банку для таких установ фактично виконує орган ДКУ.
Розрахунки при цьому здійснюються у такій послідовності:

1 – на підставі угоди (тендерної угоди, контракту) постачальник
відвантажує продукцію, виконує роботи, надає послуги бюджетній!
установі;

2 – після виконання роботи, відвантаження продукції, надання послуги
постачальник направ ля г бюджетній установі рахунок фактуру;

3 – бюджетна установа подає до органу ДКУ платіжні доручення з
підтвердними документами;

4 – орган ДКУ після перевірки наявності коштів на рахунку установи та за
відповідним кодом бюджетної класифікації витрат (згідно з кошторисом)
подає до уповноваженого банку платіжні доручення;

5 – уповноважений банк списує кошти з єдиного казначейського рахунка і
переказує їх установі банку постачальника;

6 – уповноважений банк надсилає органу ДКУ виписки з казначейського
рахунка з доданими платіжними дорученнями;

7 – орган ДКУ списує кошти з реєстраційного рахунка бюджетної установи і
надсилає останній виписку з рахунка з доданими платіжними дорученнями;

8 – банк постачальника зараховує кошти на рахунок отримувача коштів і
надсилає виписку з рахунка постачальнику з доданими платіжними
дорученнями.

Облік операцій за рухом грошових коштів на рахунках у банках та органах
ДКУ ведуть у меморіальному ордері № 2 т. ф. № 381 (бюджет) —- за коштами
загального фонду та у меморіальному ордері № 3 т. ф. № 382 (бюджет) — за
коштами спеціального фонду. При цьому для кожного субрахунку складають
окремий меморіальний ордер з додатковою нумерацією (2-1, 2-2, 3-1, 3-2 і
т. ін.). Записи у накопичувальні відомості здійснюють на підставі
виписок банку (органу ДКУ) з доданими розрахунковими документами.

У кінці місяця підсумки оборотів за кожним меморіальним ордером
переносять окремим рядком у книгу Журнал-головна.

3. ГОСПОДАРСЬКІ ПРОВОДКИ

ЗАВДАННЯ №1. Кореспонденція субрахунки бухгалтерського обліку за
витратами коштів з рахунків у банку та органах ДКУ

Зміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки Дт Кт 1.
Перерахування коштів постачальникам за матеріальні цінності та надані
послуги:

у порядку планових платежів

попередня оплата

оплата після одержати матеріальних цінностей, послуг

361

364

675 311,313,314, 316-319, 321,323,324, 326 2. Перераховано кошти за
електроенергію та комунальні послуги 675 311,313,314, 316,321,323,

324, 326 3. Одержання у банку лімітованої чекової книжки, придбання
талонів на бензин, харчування, поштових марок і т. ін. 331 311,313,321,
323 4. Одержання в касу готівки за чеками з поточних, реєстраційних,
спеціальних реєстраційних рахунків 301, 302 311,313-319, 321, 323- 326
5. Надходження коштів від реалізації необоротних активів 313, 323
364,675,711 6 Відшкодовані витрати спеціального фонду коштами загального
фонду: перерахування коштів загального фонду зарахування коштів на
відновлення доходів спеціального фонду 715 313,314,316,

323, 324, 326 311,321 711-713 7. Перерахування податку на додану
вартість та Інших податків, передбачених чинним законодавством 641
313,323 8. Перерахування внесків на обов’язкове пенсійне та соціальне
страхування 651,652,653. 654 311,313,314. 316,321,323, 324,326 9.
Перерахування інших відрахувань із заробітної плати працюючих І т. ні.
663,664,665, 666, 667, 668 311.313,321, 323

ЗАВДАННЯ №2. Господарські операції а обліку руху продуктів харчування у
медичних закладах

КореспондуючіЗміст господарських операцій субрахункиДтКт1 . Перераховано
постачальникам за продукти харчування: за рахунок коштів загального
фонду 361311,321за рахунок коштів спеціального фонду 361313,3232.
Одержано від постачальників продукт харчування: придбані за рахунок
коштів загального фонду: на купівельну вартість без ПДВ 232361на суму
ПДВ 801,802361придбані за рахунок коштів спеціального фонду: на
купівельну вартість без ПДВ 232361на суму ПДВ, включену в податковий
кредит 641361на суму ПДВ, не включену в податковий 811,813361кредит 3.
Оприбутковані продукти харчування, одержані 232713/1установою як
гуманітарна допомога 4. На підставі виправдних документів списуються
витрачені продукти харчування: придбані за кошти загального фонду
801,802232придбані за кошти спеціального фонду 811232одержані як
гуманітарна допомога 813/1232

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ // Баланс,— 13.09.1999.— № 73. С, 5
-9.

2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05,1997
р.. №283/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

3. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997р. №
168/97 ВР (зі змінами та доповненнями).

4. Постанова КМУ “Про впорядкування умов оплати праці працівників
окремих галузей бюджетної сфери” Від 29.05.1996 р, № 565 (зі змінами і
доповненнями) // Баланс.— 2000.— Травень, спецвипуск. С. 43—51.

5. Інструкція з інвентаризації основин): засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, І ротових коштів і документів,
розрахунків та інших статей балансу. Затверджена ДКУ 30.10.98 р.,
№90//Всепро бухгалтерський облік.— 1998.— №118(300).— С. 15—21.

6. Інструкція про Відкриття реєстраційних рахунків органами Державного
казначейства України. Затверджена ДКУ 09.04.1997 р., №32.

10. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та
порядок їх складання. Затверджено ДКУ 27.07.2000 р.. № 68 // Фінанси і
право – 2000.— № З,— С. 23—27.

11. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення основних господарських операцій бюджетних установ.
Затверджена ДКУ 10.07.2000 р.. № 61 // Баланс,— 2000, – Вересень,
спецвипуск.— С, 3—13,

12. Зміни до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних
установ. Затверджені ДКУ 06.06.2001 р.. № 97 // Все про бухгалтерський
облік.–2001.- №63(609).—С. 17—18.

13. Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних установ
операцій із централізованого постачання матеріальних цінностей.
Затверджена ДКУ 16.12.02р., № 232.

14. Положення про єдиний казначейський рахунок. Затверджено ДКУ
21.03.1997 р., № 28 // Бухгалтерський облік і аудит.— 1997,— № 4,—С. 38.

15. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджений
ГУ ДКУ 10.12,1999 р., № 114 // Бухгалтерія.— 2001.— № 4(367).—С. 66—69.

16. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ. Затверджений ГУДКУ 10,12.1999р.. № 114/ /Бухгалтерія,— 2001.— №
4 (367),— С. 70 -84.

17.Порядок казначейського обслуговування позабюджетних коштів установ і
організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету.
Затверджений ДКУ 25.03.1999 р,, № 27 // Все про бухгалтерський облік—
1999.— № 40 (343).— С. 13—17.

18. Матвеева В.О. Бюджетные организации: бухгалтерский учет и
налогообложение.— Харьков: Фактор. 2002.— 566 с.

19. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посібник.-К.:
КНЕУ, 2000.—216 с.

20. Учет в бюджетних организациях.— К.: Универсал-бизнес. 2001.—352с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019