.

Облік доходів та результатів діяльн (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
8 13748
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Облік доходів та результатів діяльності

План

Визнання та класифікація доходів.

Облік фінансових результатів.

Організація обліку доходів.

1. ОБЛІК ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ.

Нормативним документом, який визначає методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її
розкриття у фінансовій звітності є Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 15 “Дохід”, який затверджено наказом Міністерства фінансів
України від 29.11.1999 р. № 290.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами,
організаціями та іншими юридичними особами (далі — підприємства)
незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання,
що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу
за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу
може бути достовірно визначена.

Критерії визнання доходу, наведенні в Положенні (стандарті) 15,
застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії потрібно
застосовувати до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше
операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції
(операцій).

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

1. Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і
обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й
позабюджетних фондів.

2. Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним
договором на користь комітента, принципала тощо.

3. Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

4. Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

5. Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено
відповідним договором.

6. Надходження, що належать іншим особам.

7. Надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими
групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи:

д) надзвичайні доходи.

Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 ”Звіт про фінансові
результати”;

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів)
визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

– покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на
продукцію (товар, інший актив);

– підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою
продукцією (товарами, іншими активами);

– сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

– є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією,
можуть бути достовірно визначені.

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами,
роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням
та мають однакову справедливу вартість.

Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня
завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути
достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за
наявності всіх наведених нижче умов:

– можливості достовірної оцінки доходу;

– імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

– можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на
дату балансу;

– можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та
необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться:

– вивченням виконаної роботи;

– визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у
загальному обсязі послуг, які мають бути надані;

– визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв’язку із
наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат.

Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які
відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно
визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі
визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) не коригується на величину пов’язаної з ним сумнівної та
безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості
визнається витратами підприємства згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”

Цільове фінансування, що отримане як компенсація витрат (або збитків),
яких вже зазнало підприємство, або з метою негайної фінансової підтримки
підприємства без майбутніх пов’язаних із цим витрат, визнається доходом
того періоду, в якому утворилася дебіторська заборгованість, пов’язана з
цим фінансуванням.

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства
іншими сторонами, визнається у вигляді процентів, роялті та дивідендів,
якщо:

– імовірне надходження економічних вигод, пов’язаних з такою операцією;

– дохід може бути достовірно оцінений.

Такий дохід має визнаватися у такому порядку:

– проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать,
виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними
активами;

– роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним
змістом відповідної угоди;

– дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої
вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

2. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати
підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено
рахунок 79 “Фінансові результати”.

За кредитом рахунку 79 “Фінансові результати” відображаються суми в
порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в порядку
закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку
на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 “Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)”.

Рахунок 79 “Фінансові результати” має такі субрахунки:

791 “Результат основної діяльності”.

792 “Результат фінансових операцій”‘.

793 “Результат іншої звичайної діяльності”;

794 “Результат надзвичайних подій”

На субрахунку 791 “Результат від основної діяльності” визначається
прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. За кредитом
субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від
реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої
операційної діяльності (рахунки 70 “Доходи від реалізації”, 71 “Іншій
операційний дохід”), за дебетом — сума в порядку закриття рахунків
обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і
послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних
витрат (90 “Собівартість реалізації”, 92 “Адміністративні витрати”, 93
“Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”).

На субрахунку 792 “Результат фінансових операцій” визначається прибуток
(збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку
відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів
від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом — списання
фінансових витрат з рахунків 95 “Фінансові витрати” та 96 “Втрати від
участі в капіталі”.

На субрахунку 793 “Результат від іншої звичайної діяльності”
визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності
підприємства. За кредитом рахунку відображається списання суми в порядку
закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної
діяльності підприємства, за дебетом — списання витрат з рахунку 97 “Інші
витрати”.

На субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій” визначається прибуток
(збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається
списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом —
списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99
“Надзвичайні витрати”.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ.

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і
фінансової діяльності підприємства призначені рахунки класу 7 “Доходи і
результати діяльності.

До обліку доходів планом рахунків передбачено застосування наступних
бухгалтерських рахунків:

70 “Доходи від реалізації”;

71 “Інший операційний дохід”;

72 “Доходи від участі в капіталі”;

73 “Інші фінансові доходи”;

74 “Інші доходи”;

75 “Надзвичайні доходи”;

76 “Страхові платежі”.

Облік доходів від реалізації

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції,
товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про
суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу
призначено рахунок 70 “Доходи від реалізації”.

Рахунок 70 “Доходи від реалізації” має такі субрахунки:

701 “Дохід від реалізації готової продукції”;

702 “Дохід від реалізації товарів”;

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”;

704 “Вирахування з доходу”.

За кредитом субрахунків 701-703 відображається збільшення (одержання)
доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (акцизного збору,
податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); суми,
які отримуються підприємством на користь комітента, принципала;
повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій); результат зміни резервів незароблених премій (у
страхових організаціях); та списання у порядку закриття на рахунок 79
“Фінансові результати”.

На субрахунку 701 “Дохід від реалізації готової продукції”
узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів” підприємства торгівлі
та інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації
товарів.

На субрахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” підприємства і
організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють
інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати
зміни резервів незароблених премій.

На субрахунку 704 “Вирахування з доходу” за дебетом відображається сума
наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених
покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з
доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових
оборотів на рахунок 79 “Фінансові результати”

Бухгалтерськими документами з обліку доходів від реалізації виступають:
“Прибутковий касовий ордер”, виписка банку, “Рахунок-фактура”,
“Товарно-транспортна накладна”, “Накладна вимога на відпуск (внутрішнє
переміщення) матеріалів”, та ін.

Віднесення доходу від реалізації на фінансові результати від основної
діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки) оформленої
працівниками бухгалтерії.

Облік інших операційних доходів

Узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності
підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) ведеться на рахунку 71 “Інший
операційний дохід”.

До інших операційних доходів відносяться: доходи від реалізації
іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім
фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи
від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми
одержаних штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення
господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані
рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення.

3а кредитом рахунку 71 “Інший операційний дохід” відображається
збільшення (одержання) доходу, за дебетом — суми непрямих податків
(податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів
(обов’язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79
“Фінансові результати”.

Рахунок 71 “Інший операційний дохід” має такі субрахунки:

711 “Дохід від реалізації іноземної валюти”;

712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”;

713 “Дохід від операційної оренди активів”;

714 “Дохід від операційної курсової різниці”;

715 “Одержані штрафи, пені, неустойки”;

716 “Відшкодування раніше списаних активів”;

717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості”;

718 “Одержані гранти та субсидії”;

719 “Інші доходи від операційної діяльності”.

На субрахунку 711 “Дохід від реалізації іноземної валюти” узагальнюється
інформація про доходи від реалізації іноземної валюти.

На субрахунку 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”
узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів
(виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо).

На субрахунку 713 “Дохід від операційної оренди активів” узагальнюється
інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця
діяльність не є предметом (метою) створення підприємства.

На субрахунку 714 “Дохід від операційної курсової різниці”
узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за активами й
зобов’язаннями підприємства, пов’язаними з операційною діяльністю
підприємства.

На субрахунку 715 “Одержані штрафи, пені, неустойки” узагальнюється
інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення
господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані
рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з
відшкодування зазнаних збитків.

На субрахунку 716 “Відшкодування раніше списаних активів” узагальнюється
інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних
активів.

На субрахунку 717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості”
узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської
заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні
строку позовної давності.

На субрахунку 718 “Одержані гранти та субсидії” узагальнюється
інформація про отримані підприємством гранти, асигнування та субсидії.

На субрахунку 719 “Інші доходи від операційної діяльності”
узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності,
які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунку 71 “Інший
операційний дохід”, зокрема про доходи від операцій з тарою, від
інвентаризації тощо.

Бухгалтерськими документами по обліку інших операційних доходів є:
“Прибутковий касовий ордер”, виписка банку, “Рахунок-фактура”,
“Товарно-транспортна накладна”, “Накладна вимога на відпуск (внутрішнє
переміщення) матеріалів”, договір оренди, “Акт приймання-передачі
(внутрішнього переміщення) основних засобів”, “Інвентаризаційний опис
товарно-матеріальних цінностей” та ін.

Віднесення інших операційних доходів на фінансовий результат від
основної діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки),
оформленої працівником бухгалтерії.

Облік доходів від участі в капіталі

Для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в
асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за
методом участі в капіталі, призначено рахунок 72 “Дохід від участі в
капіталі”.

Рахунок 72 “Дохід від участі в капіталі” має такі субрахунки:

721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”;

722 “Дохід від спільної діяльності”;

723 “Дохід від інвестицій в дочірні підприємства”.

За кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу, за
дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові
результати”.

На субрахунку 721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”
узагальнюється інформація про доходи, пов’язані зі збільшенням частки
інвестора в чистих активах об’єкта інвестування.

На субрахунку 722 “Дохід від спільної діяльності” узагальнюється
інформація про доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в
чистих активах об’єкта інвестування.

На субрахунку 723 “Дохід від інвестицій в дочірні підприємства”
узагальнюється інформація про доходи, пов’язані зі збільшенням частки
інвестора в чистих активах об’єкта інвестування.

Щомісячне списання доходів від участі в капіталі на результат”
фінансових операцій здійснюється на підставі довідки (розрахунку),
оформленої працівником бухгалтерії.

Облік інших фінансових доходів

Для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності
підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від
фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 “Дохід від
участі в капіталі” призначено рахунок 73 “Інші фінансові доходи”.

Рахунок 73 “Інші фінансові доходи” має такі субрахунки:

731 “Дивіденди одержані”;

732 “Відсотки одержані”;

733 “Інші доходи від фінансових операцій”.

За кредитом рахунку відображається визнана сума доходу, за дебетом —
списання кредитового обороту на рахунок 79 “Фінансові результати”.

На субрахунку 731 “Дивіденди одержані” узагальнюється інформація про
належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими,
дочірніми та спільними.

На субрахунку 732 “Відсотки одержані” узагальнюється інформація про
відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться
облік на субрахунку 731 “Дивіденди одержані”, зокрема винагороди за
здані в фінансову оренду необоротні активи тощо.

На субрахунку 733 “Інші доходи від фінансових операцій” узагальнюється
інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли
відображення на інших субрахунках рахунку 73 “Інші фінансові доходи”.

Бухгалтерськими документами по обліку інших фінансових доходів
виступають: “Прибутковий касовий ордер”, виписка банку,
“Товарно-трансопортна накладна”, “Накладна вимога на відпуск (внутрішнє
переміщення) матеріалів”, “Акт приймання-передачі (внутрішнього
переміщення) основних засобів”, контракти та договори про передачу
необоротних активів в фінансову оренду та ін.

Облік інших доходів

Для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не
пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства,
призначено рахунок 74 “Інші доходи”.

За кредитом рахунку 74 “Інші доходи” відображається збільшення
(одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (податку
на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов’язкових
платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові
результати”.

Рахунок 74 “Інші доходи” має такі субрахунки:

741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”;

742 “Дохід від реалізації необоротних активів”;

743 “Дохід від реалізації майнових комплексів”;

744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”;

745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”;

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”.

На субрахунку 741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”
узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових
інвестицій.

На субрахунку 742 “Дохід від реалізації необоротних активів”
узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів.

На субрахунку 743 “Дохід від реалізації майнових комплексів”
узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.

На субрахунку 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”
узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та
зобов’язаннями в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою та
інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”
узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних активів.

На субрахунку 746 “Інші доходи від звичайної діяльності” узагальнюється
інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені
на інших субрахунках рахунку 74 “Інші доходи”, зокрема від списання
кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу,
після закінчення строку позовної давності, від вартості негативного
гудвілу, яка визнається доходом, сума дооцінки необоротних активів.

Бухгалтерськими документами по обліку інших доходів виступають:
“Прибутковий касовий ордер”, виписка банку, “Товарно-транспортна
накладна”, “Прибутковий ордер”, “Рахунок-фактура”, “Акт
приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів”,
контракти і договори, які заключались із постачальниками і
фінансово-кредитними установами та ін.

Облік надзвичайних доходів

Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій
застосовується рахунок 75 “Надзвичайні доходи”. Рахунок 75 “Надзвичайні
доходи” має такі субрахунки:

751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”;

752 “Інші надзвичайні доходи”.

За кредитом рахунку відображається визнана сума відшкодування, зокрема
від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, за дебетом —
списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

На субрахунку 751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”
відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій,
включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних
подій.

На субрахунку 752 “Інші надзвичайні доходи” відображається дохід від
інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Рахунок 75 “Надзвичайні доходи” кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:

79 “Фінансові результати” 30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

37 “Розрахунки з іншими дебіторами”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

Документами по обліку надзвичайних доходів виступають: “Прибутковий
касовий ордер”, виписка банку, а також договори, які заключено із
страховими організаціями.

Облік страхових платежів

Для обліку страховиками надходжень страхових платежів (страхових
внесків, страхових премій) за договорами страхування призначено рахунок
76 “Страхові платежі”.

За кредитом рахунку 76 “Страхові платежі” відображається збільшення у
страховика страхових платежів, за дебетом — повернення страхувальнику
страхових платежів у разі дострокового припинення дії договору
страхування.

Щомісяця рахунок 76 закривається кореспонденцією з субрахунком 703
“Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Рахунок 76 “Страхові платежі” кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:

30 “Каса” 30 “Каса”

31 “Рахунки в банках” 31 “Рахунки в банках ”

36 “Розрахунки з покупцями та 36 “Розрахунки з покупцями та

замовниками” замовниками”

70 “Доходи від реалізації” 70 “Доходи від реалізації”

Документами по обліку страхових платежів виступають: “Прибутковий
касовий ордер”, “Видатковий касовий ордер”, виписка банку із доданими до
неї первинними документами, а також договори страхування.

Облік доходів майбутніх періодів

Для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді,
які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах,
призначено рахунок 69 “Доходи майбутніх періодів”.

До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді
одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші
необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети,
журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні
перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і
театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування
засобами зв’язку тощо.

За кредитом рахунку 69 “Доходи майбутніх періодів” відображається сума
одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом — їх списання на
відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів
звітного періоду.

Рахунок 69 “Доходи майбутніх періодів” кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:

30 “Каса” 16 “Довгострокова дебіторська

31 “Рахунки в банках” заборгованість”

70 “Доходи від реалізації” 30 “Каса”

74 “Інші доходи” 31 “Рахунки в банках”

37 “Розрахунки з різними

дебіторами”

48 “Цільове фінансування і цільові надходження”

Література

Бутаниць Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський
і управлінський облік: Житомир ПП “Рута”, 2002

Білуха Н.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник – К.: 2002

PAGE

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020