.

“Облік безготівкових розрахунків (на прикладі ЗАТ “”Галахер Україна””)”

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 19986
Скачать документ

39

Курсова робота

Облік безготівкових розрахунків (на прикладі ЗАТ “Галахер Україна”)

Зміст

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні основи обліку безготівкових розрахунків
підприємства

1.1 Економічна сутність безготівкових та інших форм розрахунків

1.2 Аналіз нормативної бази з обліку операцій на рахунках в банку

1.3 Методика та організація обліку операцій на рахунках в банку на
підприємстві

Розділ 2. Практичні аспекти обліку безготівкових операцій ЗАТ “Галахер
Україна”

2.1 Організаційно-економічна характеристика ЗАТ “Галахер Україна”

2.2 Документування господарських операцій з обліку розрахунків на
рахунках в банку ЗАТ “Галахер Україна”

2.3 Синтетичний та аналітичний облік операцій на розрахунковому та інших
рахунках підприємства

Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку на рахунках в банку ЗАТ “Галахер
Україна”

3.1 Впровадження розрахунків в системі платежів “Клієнт-банк” на ЗАТ
“Галахер Україна”

3.2 Розрахунок економічного ефекту від впровадження електронної системи
“Клієнт-банк”

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Вступ

В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові
взаємовідносини з іншими підприємствами й організаціями, працівниками
підприємства й окремими особами, тому зростає потреба всіх рівнів
управління у своєчасній і достовірній інформації, що забезпечує
прийняття обґрунтованих рішень. У цьому зв’язку зростає роль обліку
коштів. Кошти присутні на початковому і кінцевому етапах облікового
циклу, що включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання
робіт, надання послуг, а також їхній продаж і одержання виторгу.

У процесі господарської діяльності підприємства здійснюють розрахунки з
іншими підприємствами, як у готівковій формі, так і без участі готівки,
шляхом перерахування коштів з рахунку банку свого підприємства на
відповідні рахунки іншого підприємства.

При здійсненні розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова,
вексельна форма розрахунків, а також форми розрахунків за розрахунковими
чеками та з використанням розрахункових документів. Окрім того, все
більшого поширення набувають розрахунки банківськими платіжними
картками.

Мета курсової роботи полягає у вивченні основних питань по обліку
операцій підприємства на рахунках в банку.

Актуальність обраної теми є очевидною, адже кожне підприємство рано чи
пізно стикається із проблемами пов’язаними із безготівковими
перерахуваннями, без поточного та інших рахунках в банках жодне
підприємство не здатне успішно проводити свою діяльність.

Завдання, які необхідно вирішити в ході даної роботи полягають у:

– визначенні економічної суті безготівкових розрахунків;

– проведенні аналізу нормативних актів, що регулюють процес обліку
операцій на банківських рахунках;

– дослідження теоретичних та практичних методів організації обліку
операцій на рахунках в банку на основі даних підприємства ЗАТ “Галахер
Україна”

– окреслити основні шляхи удосконалення обліку безготівкових операцій на
даному підприємстві.

Предметом дослідження виступають безготівкові операції підприємства та
їх облік на рахунках банків.

Об’єктом дослідження обрано ЗАТ “Галахер Україна”. Це підприємство
займається виробництвом та продажем тютюнових виробів в Україні, їх
експортом та імпортом.

Розділ 1. Теоретичні основи обліку безготівкових розрахунків
підприємства

1.1 Економічна сутність безготівкових та інших форм розрахунків

На сьогодні в Україні підприємства використовують дві форми розрахунків:
готівкові та безготівкові. Найбільш поширеними у відносинами між
підприємствами є безготівкові рахунки, які включають операції, що
здійснюються через рахунки в банках.

Безготівкові рахунки – це перерахування грошових коштів з рахунку
підприємства-платника на рахунок підприємства-отримувача [18,с.122].
Фінансовим представником в цих розрахунках є банк, який надає послуги
клієнтам-підприємствам.

У відповідності до Порядку ведення касових операцій в народному
господарстві України всі державні, кооперативні, акціонерні, орендні,
установи, колективні, спільні та інші підприємства, об’єднання,
організації та установи, незалежно від форми власності та виду
діяльності, мають поточні рахунки в банку і зобов’язані зберігати свої
грошові кошти в банківських установах.

Поточний рахунок – це рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій
установі банку для зберігання грошових коштів та проведення операцій по
розрахункових рахунках підприємства.

Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм
власності, а також їх відокремленим підрозділам для зберігання грошових
коштів та здійснення усіх видів операцій за цими розрахунками відповідно
до чинного законодавства України.

Фінансовим посередником у безготівкових розрахунках виступає банк, який
надає послуги своїм клієнтам-підприємствам.

Обслуговуючим банком – називають банк, у якому відкрито рахунки
підприємств, організацій, установ усіх форм власності, фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності, банків та установ, та який
здійснює для них на договірних засадах будь-яку з операцій чи послуг,
передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність»[2].

Згідно вище вказаного закону, рахунки для зберігання грошових коштів і
здійснення усіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких
банках України за вибором клієнта і згодою цих банків. Чинним
законодавством України не встановлено обмежень щодо кількості поточних
рахунків, які можуть відкривати юридичні особи в банківських установах.
Підприємство має право відкрити поточні та депозитні рахунки як в
національній, так і в іноземній валюті.

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для
проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в
безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних
операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення
заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

При здійсненні безготівкових розрахунків можуть застосовуватися
акредитивна, інкасова, вексельна форми розрахунків, а також форми за
розрахунковими чеками, банківськими платіжними картками, причому клієнти
банків самостійно обирають платіжні інструменти (платіжне доручення,
платіжна вимога, чек, акредитив) і вказують їх під час укладання
договорів.

Суб’єкти підприємницької діяльності можуть використовувати чеки для
розрахунків за товари, роботи, послуги. Для цього певна сума коштів
вноситься, депонується на особливий рахунок – рахунок лімітної чекової
книжки. В межах цього ліміту підприємства виписують розрахункові чеки
постачальникам.

Чеком – визнається цінний папір, який містить нічим не обумовлене
розпорядження чекодавця банку провести платіж зазначеної в ньому суми
чекоотримувачу.

Безготівкові розрахунки передбачають рух коштів по рахунках в банках
юридичних чи фізичних осіб. Тому доцільно розглянути питання щодо видів
рахунків та порядку їх відкриття.

Банки можуть відкривати поточні, депозитні, бюджетні, позикові рахунки,
субрахунки для філій, представництв тощо. Найбільш поширене сьогодні
використання поточних та депозитних рахунків. Види банківських
розрахунків наведено на рис.1.1.

Законодавством не обмежується кількість відкритих рахунків у банку: одне
підприємство може мати їх декілька. Банк зобов’язаний відкрити поточний
рахунок не пізніше десяти днів з моменту подання повного пакета
документів. Між банком та клієнтом укладається договір на
розрахунково-касове обслуговування, який є підставою для здійснення
банком розрахунків відповідно до потреб підприємства.

При здійсненні розрахункових операцій підприємства можуть
використовувати розрахункові документи, які представлено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Види розрахункових документів при здійсненні безготівкових операцій

Форма документуЗміст документу- меморіальний ордервикористовується при
здійсненні розрахунків банками- платіжне дорученнярозрахунковий
документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку
про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування
на рахунок одержувача- платіжна вимога-дорученнярозрахунковий документ,
який складається з двох частин: – верхньої — вимоги одержувача
безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів; – нижньої —
доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку
визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок одержувача-
розрахунковий чекдокумент, що містить розпорядження власника рахунку
установі банку-емітента, яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю
зазначену в чеку суму коштів- акредитивПри цій формі банк за дорученням
свого клієнта (заявника акредитива) зобов’язаний:

– виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари,
виконані роботи та надані послуги;

– надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж-
інкасополягає в отриманні банком грошей по різних документах (векселях,
чеках тощо) від імені своїх клієнтів і зарахуванні їх в установленому
порядку на рахунок отримувача коштів.

Підприємство для здійснення розрахунків самостійно обирає передбачені
платіжні інструменти (за винятком меморіального ордера) і зазначає їх
під час укладення договорів.

Мало поширеною в Україні, але загальноприйнятою у світовій практиці
формою розрахунків є акредитивна. Загалом в акредитивній формі
розрахунків беруть участь:

а) заявник акредитива — платник, який звернувся до банку, що його
обслуговує, для відкриття акредитива;

б) банк-емітент — банк платника, що відкриває акредитив своєму клієнту;

в) бенефіціар — юридична особа, на користь якої виставлений акредитив
(продавець, виконавець робіт тощо).

г) виконуючий банк, що здійснює платіж за акредитивом.

Умови та порядок проведення акредитивної форми розрахунків
передбачаються у договорі між заявником на акредитив та бенефіціаром.

Після відвантаження продукції бенефіціар подає необхідні документи,
передбачені умовами акредитива виконуючому банку. При дотриманні всіх
умов договору проводиться виплата за акредитивом. Інколи умовою виплати
грошей з акредитива може бути акцепт уповноваженої покупцем особи, яка
засвідчує в банку постачальника зразок свого підпису.

1.2 Аналіз нормативної бази з обліку операцій на рахунках в банку

Ще зовсім недавно використання при розрахунках (платежах) безготівкових
коштів було прерогативою юридичних осіб. Стрімкий розвиток нових
технологій і техніки сприяло тому, що безготівкові гроші стають
невід’ємною частиною життя кожної людини, швидко витісняючи наявні.
Однак наявні кошти гідно витримують «конкуренцію» з безготівковими
грошима, коли мова йде про виплату підприємством заробітної плати
працівникам, компенсації командировочних витрат, а також при здійсненні
інших господарських витрат, як правило, проведених через касу
підприємства.

З огляду на той факт, що використання готівки підприємством викликає
спокуса витрати їхній не по цільовому призначенню, держава контролює
даний процес шляхом уведення нормативних актів. Так, у відповідності зі
ст. 40 Закону № 679 Національний банк України встановлює правила, форми
і стандарти розрахунків банків і інших юридичних і фізичних осіб в
економічному обороті України з застосуванням як паперових, так і
електронних документів і готівки, координує організацію розрахунків.

Згідно ст. 56 Закону №679 НБУ видає нормативно-правові акти з питань,
віднесеним до його повноважень, що є обов’язковими для органів державної
влади й органів місцевого самоврядування, банків, підприємств,
організацій і установ незалежно від форми власності, а також для
фізичних осіб.

Таблиця 1.2

Перелік нормативних документів по регулюванню операцій на банківських
рахунках

Назва документаКоли прийнятийЗміст 123Закон України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні»від 16 липня 1999 року №
996-XIVВизначає основи ведення бухгалтерського обліку і фінансової
звітності в УкраїніЦивільний кодекс України Глава 7216 січня 2003 р. N
435-IVВизначає взаємовідносини між банком та клієнтом при відкритті
банківського рахунку

Господарський кодекс України Розділ II: Параграф 1 глави 3516 січня 2003
року N 436-IVвизначає основи діяльності суб’єктів господарювання та
особливості правового регулювання фінансової діяльності, в тому числі –
банківськоїЗакон України “Про Національний банк України” Ст. 7 цього20
травня 1999 року № 679Ст. 7 цього Закону визначає, що Національний банк
України встановлює для банків правила проведення банківських
операційПродовження таблиці 1.2123Закон України “Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні” Ст. 6,705 квітня 2001 року № 2346Ст. 6 цього
Закону визначає коло осіб, яким банки мають право відкривати рахунки, а
також орган (Національний банк України), який встановлює порядок
відкриття банками рахунків та їх режими. Види рахунків, що можуть
відкриватися банками, встановлюються статтею 7 ЗаконуЗакон України “Про
банки і банківську діяльність”. Глава 1107 грудня 2000 р.№ 2121Глава 11
цього Закону встановлює обов’язок банків ідентифікувати клієнтів, які
відкривають рахунки та осіб, уповноважених діяти від імені зазначених
клієнтівПоложення (стандарт) 3 «Звіт про рух грошових коштів»Наказ
міністерства фінансів від 18 жовтня № 242Регулює рух коштів підприємства
у результаті операційної, інвестиційної та фінансової
діяльностіПоложення про порядок здійснення банками України вкладних
(депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене
постановою Правління Національного банку України (зі змінами)29.12.2003
за № 1256/8577регулюється загальний порядок залучення банками України
грошових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті) або
банківських металів від юридичних та фізичних осіб на їх поточні,
вкладні (депозитні) рахунки та розміщення ощадних (депозитних)
сертифікатівІнструкція про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті (затверджена постановою Правління Національного
банку України29.03.2004 за № 377/8976регулює правовідносини, що
виникають під час відкриття банками поточних і вкладних (депозитних)
рахунків у національній та іноземних валютах суб’єктам господарювання,
фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам – інвесторам.

Загальні правила, форми і стандарти розрахунків юридичних і фізичних
осіб та банків у грошовій одиниці України на території України, що
здійснюються за участю банків, встановлює нова редакція Інструкції про
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті [7].

Інструкцію приведено у відповідність до норм Цивільного кодексу України
і Господарського кодексу України, які набрали чинності з 1 січня 2004
року, щодо порядку здійснення безготівкових розрахунків і з її введенням
втратила чинність Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті (із змінами), що була затверджена постановою
Правління Національного банку від 29.03.2001 № 135 і зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 25.04.2001 за № 368/5559.

Відповідно до вимог Інструкції банки здійснюють розрахунково-касове
обслуговування своїх клієнтів на підставі відповідних договорів і своїх
внутрішніх правил здійснення безготівкових розрахунків, якщо ці правила
відповідають вимогам Інструкції, інших нормативно-правових актів.
Списання коштів з рахунків клієнтів мають здійснювати лише за
дорученнями власників цих рахунків або на підставі платіжних вимог
стягувачів у разі примусового списання коштів згідно з главою 5
Інструкції.

Вимоги Інструкції поширюються на всіх учасників безготівкових
розрахунків, а також стягувачів, які здійснюють примусове списання
коштів з рахунків цих учасників, та обов`язкові для виконання ними.

З 9 серпня 2006 року набрала чинності постанова Правління Національного
банку України [8].

Запровадження цих Змін було зумовлено необхідністю приведення окремих
норм Інструкції у відповідність до вимог: до Закону України [5],
відповідно до якого національному оператору поштового зв’язку надано
право здійснювати валютні операції на підставі генеральної ліцензії
Національного банку України на здійснення валютних операцій. Згідно зі
Змінами, зокрема:

– врегульовано питання використання коштів за поточним рахунком в
іноземній валюті відокремленого підрозділу юридичної особи, яка отримала
генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних
операцій. Режим здійснення операцій у іноземній валюті на території
України, загальні принципи валютного регулювання, права й обов’язки
суб’єктів валютних відносин регламентуються Декретом Кабінету Міністрів
України [10], Правилами використання готівкової іноземної валюти на
території України [11].

1.3 Методика та організація обліку операцій на рахунках в банку на
підприємстві

Організація облікового процесу щодо операцій на банківських рахунках на
кожному підприємстві здійснюється відповідно до Наказу чи Положення «Про
облікову політику підприємства», рух коштів на цих рахунках
відображається згідно до ПСБО 3, ПСБО 1, ПСБО 5. Етапи та порядок
загального ведення обліку операцій на рахунках у банку наведено на
рис.1.2.

picscalex1270100090000031602000002009601000000009601000026060f002203574d
46430100000000000100ae24000000000100000000030000000000000003000001000000
6c00000000000000000000001a000000370000000000000000000000413f000055350000
20454d4600000100000300001000000002000000000000000000000000000000b0090000
b40d0000d200000029010000000000000000000000000000503403002888040016000000
0c000000180000000a000000100000000000000000000000090000001000000079070000
4d060000520000007001000001000000d2ffffff00000000000000000000000090010000
000000cc04400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00001100dc5f11001000000040631100c060110052516032406311003860110010000000
a8611100246311002451603240631100386011002000000049642f313860110040631100
20000000fffffffffc823a01d0642f31ffffffffffff0180ffff0180efff0180ffffffff
0000000000080000000800004300000001000000000000002c01000025000000372e9001
cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000
430061006c00690062007200000000002022760400611100dee32e31e88d083260641100
6c6011009c3827310600000001000000a8601100a8601100e878253106000000d0601100
fc823a016476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000
250000000c00000001000000120000000c00000001000000180000000c00000000000002
540000005400000000000000000000001a0000003700000001000000df7b074139760741
000000002c000000010000004c000000040000000000000000000000790700004d060000
50000000200065651b00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffff
ffffffff790700004d060000000000004600000014000000080000004744494303000000
250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000
10000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02b5010602
040000002e0118001c000000fb02f4ff0000000000009001000000cc0440002243616c69
62726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000
040000002d010000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d00
0000320a0c00000001000400000000000602b501200007001c000000fb02040002000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000000000000000000
0000000000000000040000002d010100040000002d01010003000000000039

Підприємства (підприємці), що мають поточні рахунки в установах банків,
одержують готівку з цих рахунків в установах банків у межах готівкових
коштів і витрачають її на цілі, які визначені в грошовому чеку і не
суперечать чинному законодавству.

Для відкриття поточних рахунків підприємства подають установам банків
такі документи:

– заяву на відкриття поточного рахунку встановленого зразку. Заяву
підписують керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті не
має посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку
покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву
підписує тільки керівник;

– копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої
влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію,
засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну
реєстрацію;

– копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену
нотаріально або органом, який реєструє;

– копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий
облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим
працівником банку;

– картку зі зразками підписів осіб, якими відповідно до чинного
законодавства чи установчих документів підприємства надане право
розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірено
нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У
картку включається також зразок відбитків печатки підприємства;

– довідку про реєстрацію в органах Пенсійного Фонду України.

Для своєчасного одержання в установі банку необхідної суми готівки
підприємства (підприємці) у встановленим банком термін повинні
попередити (письмово чи усно) установу банку про необхідну суму коштів у
банкнотах і розмінній монеті.

Щодо одержання з банку коштів на виплати, зв’язані з оплатою праці,
необхідно відзначити наступне. З метою регулювання касових ресурсів
установ банків підприємства повинні представляти банкам календар видачі
заробітної плати, у який підприємство включає основну і додаткову
заробітну плату, інші заохочувальні і компенсаційні виплати.

Якщо на підприємстві виплати заробітної плати передбачені не за один, а
за кілька днів, то керівник підприємства за узгодженням з установою
банку встановлює, у які конкретно дні й у яких сумах підприємство буде
одержувати готівку на заробітну плату. Видача готівки на виплату
заробітної плати в ті терміни, що приходяться на вихідні (святкові) дні,
здійснюється установами банків напередодні (за два робітників дня). У
четвер може також здійснюватись видача готівки, якщо термін виплати
заробітної плати приходиться на п’ятницю.

Підприємствам, вихідні дні яких не збігаються із суботою і неділею,
видача готівки на виплату заробітної плати в ті терміни, що приходяться
на вихідні дні цих підприємств, здійснюється напередодні (за два
робітників дня).

Для того щоб одержати в банку кошти, необхідно попередньо подати заяву
про бронювання коштів.

Одержання готівкових коштів у банку здійснюється по чеку. Чекові книжки
здобуваються підприємством за плату в установі банку. Отримані в банку
наявні підприємства можуть витрачати тільки на визначені в чеку мети.
При одержанні готівки у банку клієнт представляє установі банку лист про
організацію охорони коштів і забезпеченні їхнього транспортування. Якщо
гроші в банку одержує не касир, а особа, що його заміняє, то вони
видаються тільки при наявності в особи, що одержує, крім документа, що
посвідчує особу, доручення.

Кошти понад установлений ліміт залишку готівки у касі підприємство
зобов’язано здавати в банк у порядку і терміни, установлені установою
банку, для зарахування на рахунки підприємства. Здача готівкових коштів
у банк супроводжується заповненням об’яви на внесення готівки, у якому
вказується найменування підприємства, за що здаються гроші і номер
банківського рахунку.

Видача готівки з каси підприємства для здачі їх в установу банку
оформляється видатковим касовим ордером із відображенням цієї операції в
касовій книзі. Документом, що свідчить про здачу виторгу в установу
банку, є квитанція до об’яви на внесення готівки за підписами бухгалтера
і касира установи банку, засвідчена печаткою (штампом) установи банку.
Документом, що свідчить про здачу виторгу інкасаторам банку, є копія
супровідної відомості за підписом інкасатора, засвідчена печаткою
(штампом) установи банку. При наявності на підприємстві декількох
поточних рахунків здача виторгу й інших касових надходжень таким
підприємством може здійснюватись як на основний, так і на додаткові
банківські рахунки. На прийняту від підприємства суму банк видає
квитанцію, у якій вказується, від кого прийняті гроші, номер рахунку, на
який зараховані гроші, сума. Квитанція служить підставою для списання
коштів по касі. Типові проведення по рахунку 31 наведено в табл.1.3

Таблиця 1.3

Основні операції по руху коштів на поточному рахунку

№п/пЗміст господарської операціїКореспонденціяДтКт1Надійшов виторг за
реалізацію продукції31362Зараховано короткострокову позику на
р/р31603Надійшли гроші з каси на р/р31304Надійшла на р/р дебіторська
заборгованість31375Оплачено рахунки постачальників за
товарно-матеріальні цінності, що надійшли63316Надійшли в касу гроші з
р/р30317Перераховано податки в бюджет641318Перераховано органам
соціального страхування65319Перераховано в погашення дебіторської
заборгованості373110Погашено короткострокову позику банку6031Для
зберігання вільних грошових коштів і проведення безготівкових
розрахунків підприємствам, організаціям, громадянам – суб’єктам
підприємницької діяльності в банках відкривають поточні рахунки згідно з
Інструкцією №3 [8].

Бухгалтерський облік готівки в іноземній валюті ведеться на субрахунку
302 „Каса в іноземній валюті” рахунку 30 „Каса”.

Бухгалтерський облік валютних операцій в Україні ведеться в перерахунку
на національну валюту за курсом НБУ.

На відміну від розрахункового рахунку підприємство може мати кілька
валютних рахунків залежності від виду ін. валюти. З р/р гроші знімає
тільки касир, а з валютного рахунку іноземну валюту можуть видати
працівнику підприємства, відрядженому за кордон, за заявою власника
рахунку з дорученням на надходження їм валюти.

Таблиця 1.4

Основні види операцій по русі коштів на валютному рахунку

№п/пЗміст господарської операціїКореспонденціяДтКт1Зараховані на
поточний рахунок наявні, що надійшли з каси3123022Зарахування на
поточний рахунок сум, отриманих от іноземних покупців і замовників в
оплату за відвантажені товарно-матеріальні цінності3123623Зарахування на
поточний рахунок сум повної чи часткової передплати, що надійшла від
іноземних покупців (замовників)3126814Списання з поточного рахунку сум
готівки, виданих банком у касу3023125Списання з поточного рахунку сум за
відвантажені ТМЦ632312

Для відкриття акредитиву, депонованого у виконуючому банку, платник
подає заяву в 4-х примірниках, а депонованого в банку-емітенті – у трьох
примірниках.

Розділ 2. Практичні аспекти обліку безготівкових операцій ЗАТ “Галахер
Україна”

2.1 Організаційно-економічна характеристика ЗАТ “Галахер Україна”

Закрите акціонерне товариство “Галахер Україна” створено у 2003 р. на
базі ЗАТ «Лігет-Дукат Україна». Дане підприємство являється
правонаступником Спільного українсько-німецького акціонерного товариства
з іноземними інвестиціями «Реємстма-Черкаси тютюнова фабрика»
зареєстрованого у виконкомі Черкаської міської Ради народних депутатів у
1993 р. та перереєстровано спочатку у 2001, а потім у 2003 р. в зв’язку
зі зміною назви та власника. Форма власності підприємства – колективна,
воно є юридичною особою, діє на засадах повного господарського
розрахунку, має самостійний баланс, розрахункові (в тому числі валютні)
рахунки в установах банку, здійснює облік і веде звітність за
встановленою формою.

Підприємство у своїй діяльності керується чинним законодавством України,
діє на основі Статуту (Додаток Д). Головні рішення у господарській
діяльності приймають Загальні збори акціонерів.

ЗАТ “Галахер Україна” тютюнова фабрика – одне з найбільших товариств
м.Черкаси, що знаходиться за адресою: вул.Благовісна, 170.

Підприємство здійснює виробництво та продаж тютюнових виробів, їх
експорт та імпорт. Основні країни, у які експортується продукція: Росія,
Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія, Латвія, Естонія, Болгарія, Румунія
та ін.

Також товариство співпрацює з іноземними країнами-постачальниками
сировини, серед яких: Швейцарія, Індія, Ліхтенштейн, Люксембург, Австрія
та Бразилія. Основними країнами-постачальниками обладнання та запасних
частин є такі іноземні країни як: Росія, Франція, Німеччина, Італія.

На базі підприємства створено кілька філій та представництв, що діють на
підставі Положень, що затверджуються Загальними зборами акціонерів.
Керівник філії або представництва діє на підставі довіреності, що
видається ЗАТ.

На рис.2.1 представлено організаційну структуру підприємства.

picscalex1300100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d
46430100000000000100b77d000000000100000018030000000000001803000001000000
6c00000000000000000000001a000000370000000000000000000000984000004b3a0000
20454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000b0090000
b40d0000d200000029010000000000000000000000000000503403002888040016000000
0c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000a0070000
e3060000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c000000
01000000520000007001000001000000d2ffffff00000000000000000000000090010000
000000cc04400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00001100dc5f11001000000040631100c060110052516032406311003860110010000000
a8611100246311002451603240631100386011002000000049642f313860110040631100
20000000fffffffffc823a01d0642f31ffffffffffff0180ffff0180efff0180ffffffff
0000000000080000000800004300000001000000000000002c01000025000000372e9001
cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000
430061006c00690062007200000000002022760400611100dee32e31e88d083260641100
6c6011009c3827310600000001000000a8601100a8601100e878253106000000d0601100
fc823a016476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000
250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000
000000001a0000003700000001000000df7b074139760741000000002c00000001000000
4c000000040000000000000000000000a1070000e306000050000000200000001b000000
46000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffa0070000e3060000
000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080
250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000100000001400000004000000
03010800050000000b0200000000050000000c02de011102040000002e0118001c000000
fb020400020000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000000000000
00000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000
020101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900
000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01010004000000
2d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0c00000001000400
000000001102de0120000700040000002d010000040000002d01000003000000000039

Рис.2.1 Організаційна структура ЗАТ “Галахер Україна”

Як бачимо з рис. 2.1 очолює підприємство директор, він же являється
Головою Правління Товариством, безпосередньо йому підпорядковуються
основні виробничі підрозділи та їх керівники. Головний технолог та
головний інженер мають у своєму розпорядженні відповідні дільниці і
бригади, за роботу яких несуть повну відповідальність. Далі структура
підприємства поділяється на ще нижчий рівень управління, керівництво
якими здійснюють начальники цехів та бригадири.

ЗАТ “Галахер Україна” має у своєму підпорядкуванні два основних цехи,
які працюють у дві зміни:

– тютюновий (виробнича потужність – 3 тонни тютюнової суміші за 1
годину);

– сигаретний (у якому розміщені 6 ліній по виробництву сигарет з
фільтром, потужність яких за 1 годину – 3,1 млн.шт.).

Технологічний процес виробництва сигарет складається із наступних
етапів:

– складання рецептур сумішей тютюну;

– переробка тютюнової сировини для виготовлення сигарет;

– виготовлення сигарет з фільтром та без фільтру.

Товариство на наступний рік планує зберегти рівень виробництва 2007
року, а також шляхом впровадження широкої реклами, забезпечити збут
виробленої продукції.

Одною із головних причин, якi впливають на дiяльнiсть товариства є
соцiально-економiчна. Нестабiльнiсть законодавчої бази негативно впливає
на ефективність довгострокових проектів. Підприємство сподівається на
покращення політичного та фінансового становища в Україні, що дасть
можливість збільшити обсяги виробництва.

Організаційно-функціональну структуру бухгалтерської служби даного
підприємства представлено на рис. 2.2.

Облікова політика підприємства функціонує на основі Наказу «Про облікову
політику ЗАТ “Галахер Україна” (Додаток Ж) та повністю вiдповiдає
вимогам діючого законодавства України. Амортизація нараховується у
встановлених відсотках до балансової вартості кожної з груп основних
засобів на початок звітного періоду, запаси оцінюються по первiснiй, або
переоцiненiй вартості.

Рис. 2.2 – Структура бухгалтерії підприємства

Облік по готівковим та безготівковим операціям на підприємстві веде
бухгалтер-касир, він підчиняється і звітує виключно перед головним
бухгалтером та керівником підприємства. Посадові інструкції касира і
гол.бухгалтера ЗАТ “Галахер Україна” подано в Додатку К.

Фінансово-економічну діяльність підприємства проаналізуємо згідно до
основних показників його діяльності (табл.2.1), їх розрахунок проводився
на основі фінансових звітів поданих в Додатку А.

Таблиця 2.1

Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності ЗАТ “Галахер
Україна” за 2006-2007 роки

№ п/пПоказники

Одиниці виміру

2006 р.

2007 р.Відхилення від попередньогоТис.грн%1.Дохід (виручка) від
реалізації продукції Тис.

грн.534229,2781042246812,846,22.Чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)Тис.

грн.318866,2409386,590520,328,43.Собівартість реалізованої продукції або
всього витратТис.

грн.245461,2291383,545922,318,74.Інші операційні доходиТис.

грн.161183,2141578,5-19604,7-12,25.Інші операційні витратиТис.

грн.151199,7142390,2-8809,5-5,86.Чистий прибутокТис.

грн.23125,228649,75524,523,97.Середньоспискова чисельність
працюючихЧол.629674457,158.Фонд оплати праціТис.

грн.15031,8194484416,229,49.Середньомісячна з/пГрн.1991,52404,541341,6

Аналізуючи показники подані в табл.21. можемо стверджувати, що за
останні два роки результати діяльності підприємства покращилися, на це
вказує збільшення виручки від реалізації продукції, що у 2007 р. зросла
на 46,2% або на 246812,8 грн. Чистий дохід від операційної діяльності за
результатами 2007 р. також збільшився на 28,4%. Разом із цим ми можемо
спостерігати збільшення показника собівартості продукції підприємства,
що у 2007 р. збільшилася на 18,7%. На це вплинуло збільшення цін на
тютюнову сировину, яку підприємство закуповує в іноземних
постачальників, а також зростання цін на інші виробничі ресурси.

Позитивним явищем у роботі даної організації є високі показники
середньомісячної заробітної плати працівника, наприклад: у 2007 р. даний
показник становить 2404,5 грн. на одного працюючого, що на 41,6% більше
ніж у 2006 р. Заробітна плата працівників кожного року зростає за
рахунок того, що збільшується штат працюючих і змінюються у більшу
сторону розцінки за виконані роботи.

Далі проведемо розрахунок показників фінансової стійкості та ділової
активності підприємства, дані внесемо в табл.2.2.

1. К покриття = Оборотні активи (ряд. 260 ф. М 1) + Витрати майбутніх
періодів (ряд. 270 ф. М 1) / Поточні зобов’язання (ряд. 620 ф. №1) +
Доходи майбутніх періодів (ряд. 630 ф. № 1)

2006 р. = 142487+47,5/184694,8=0,77

2007 р. = 220741,4+41,3/330215,3=0,67

2. К швидкої ліквідності =(Оборотні активи (ряд. 260 ф. № 1) – Запаси
(ряд. 100 – ряд. 140 ф. № 1) + Витрати майбутніх періодів (ряд. 270 ф. №
1)) / (Поточні зобов’язання (ряд. 620 ф. № 1) + Доходи майбутніх
періодів (ряд. 630 ф. №1))

2006 р. = 142487 – (34852,2+1626+47,5)/ 184694,8=0,57

2007 р. = 220741,4 – (57306,9+1624,9+41,3)/ 330215,3=0,49

3. К абсолютної ліквідності = Грошові кошти та їх еквіваленти (ряд. 230
+ ряд. 240 ф. № 1) / (Поточні зобов’язання (ряд. 620 ф. № 1) + Доходи
майбутніх періодів (ряд. 630 ф. № 1))

2006 р. = (28356,4+2818) / 184694,8=0,17

2007 р. = (17964,9+1130,4) / 330215,3= 0,06

4. Чистий оборотний капітал = Оборотні активи (ряд.260 ф.№1)– Поточні
зобов’язання (ряд.620 ф.№1)

2006 р. = 142487 – 184694,8=-42207,8

2007 р. = 220741,4 – 330215,3=-109473,9

Таблиця 2.2

Аналіз динаміки показників ліквідності ЗАТ “Галахер Україна”

за 2006-2007 роки

Показники 20062007Нормативне значенняВідхилення
07/06Н3/06Н3/07Коефіцієнт покриття0,770,67>10,1––Коефіцієнт швидкої
ліквідності0,570,490,6 – 0,8-0,08В нормі–Коефіцієнт абсолютної
ліквідності0,170,06>0

збільшення-0,11++Чистий оборотний капітал

-42207,8

-109473,9>0 збільшення

-67266,1

Аналізуючи показники подані в табл.2.2, можемо сказати, що у 2007 р.
порівняно із 2006 р. ліквідність підприємства дещо зменшилася.
Коефіцієнт покриття у 2007 р. становив 0,67, це означає, що на 1 грн.
оборотних активів, підприємство може окупити лише 67 коп.

Також спостерігається зменшення чистого оборотного капіталу підприємства
у 2007 р., цей показник у порівнянні із 2006 р. зменшився на 67266,1
тис.грн. Це негативне явище, яке вказує на зменшення розміру активів
підприємства, що перебувають в обігу.

2.2 Документування господарських операцій з обліку розрахунків на
рахунках в банку ЗАТ “Галахер Україна”

ЗАТ “Галахер Україна” веде журнально-ордерну форму обліку. Розрахунковий
рахунок (поточний) підприємство відкрило в ЧФКБ «Приватбанк» (МФО
354347). Здачу та одержання готівки в банку здійснює бухгалтер-касир
підприємства на підставі грошового чеку. Для цього підприємство одержало
в установі банку Чекову книжку (на підставі заяви).

Загальний порядок одержання готівки в банку ЗАТ “Галахер Україна”
представлено на рис.2.3.

Для здійснення операцій на поточному рахунку у банку підприємство подає
документи, форми яких затверджені Національним Банком України.
Перерахунок коштів на рахунок постачальників підприємство здійснює за
допомогою платіжного доручення, зразок якого наведено в Додатку З.
Платіжне доручення є розпорядженням обслуговуючому банку про
перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства, оформлене
за спеціально встановленою формою.

Рис. 2.3 Порядок одержання готівки в банку

(1) – заповнення всіх реквізитів чеку та його корінця

(2) – проставлення підпису одержувача чеку на корінцеві чеку і передача
його до банку

(3) – перевірка правильності заповнення та його оплата

(4) – одержання грошей в касі банку

(5) – складання звіту касира

Будь-яке перерахування (крім сплати податків та зборів до бюджету)
здійснюється на основі документального підтвердження, до них
відносяться: акти виконаних робіт, наданих послуг, договори, накладні,
рахунки-фактури, ТТН, листи, накази та ін.

Банк реєструє усі здійснені операції з надходження та списання коштів з
поточного рахунку у спеціальній виписці з особового рахунку, із
вказанням підтверджуючих документів. Даний документ замінює собою
регістр аналітичного обліку за операціями на поточному рахунку та
одночасно є підставою для бухгалтерських записів.

Бухгалтер при отриманні виписки нумерує її, перевіряє наявність
підтверджувальних документів, на підставі яких зараховані чи списані
кошти, перевіряє відповідність сум у виписці сумам у документах і
проставляє кореспонденцію відповідно до проведених операцій. На полях
проставляються коди, а на документах ще і порядкові номери запису у
виписці.

Після проведення кожної господарської операції касир робить записи у
касовій книзі, після чого дані із первинних документів групуються в
Журнал №1, тут відображаються з кредиту рахунка 31 “Рахунки в банках” в
дебет рахунків, а у відомості 1-2 – в дебет рахунка 31 “Рахунки в
банках” з кредиту рахунків. Записи в Журналі 1 і відомості 1-2 ведуться
на підставі виписок банку за рахунками і доданими до них документами.
Групування сум для відображення в Журналі 1 і відомості 1-2 необхідних
підсумків здійснюється шляхом підрахунку відповідних даних у виписках чи
доданих до них документах згідно з наведеними у них бухгалтерськими
проведеннями.

Таблиця 2.3

Документування операцій з грошовими коштами

№ п/п

Форма документу

Первинні документи

Призначення документу

12346Грошовий чекДля одержання готівки з рахунку в банку7Об’ява на
внесок готівкиДля внесення готівки на рахунок в банку8Супровідна
відомість до сумки з грошовою виручкоюЗастосовується при здачі готівки
інкасатору9

ФКЧ-1

Фіскальний касовий чек на товари (послуги)

Розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій
(РРО) при проведенні розрахунків за продані товари(надані
послуги)Продовження табл.2.3123410

ФКЧ-2

Фіскальний касовий чек видачі коштів

Розрахунковий документ, надрукований РРО при проведенні розрахунків у
разі видачі коштів покупцеві при поверненні товару, компенсації послуг,
прийнятті цінностей під заставу, виплаті виграшів у державній лотереї та
в інших випадках11

РК-1

Розрахункова квитанція

Використовується при реєстрації розрахунків за продані товари (надані
послуги) або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару,
компенсації послуги. 12

П-53

Платіжна відомість

Виплата грошових коштів з каси декільком особам

13

П-49

Розрахунково-платіжна відомість

Розрахунок виплат по заробітній платі та її виплата з каси14Платіжне
дорученняПисьмове доручення банку, який обслуговує підприємство, на
перерахування певної суми коштів з поточного рахунку в банку на рахунок
постачальника

Документальне оформлення безготівкових операцій показано на рис.2.4.

picscalex1040100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d
46430100000000000100cc95000000000100000018030000000000001803000001000000
6c00000000000000000000001a000000370000000000000000000000e23300001c1f0000
20454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000b0090000
b40d0000d200000029010000000000000000000000000000503403002888040016000000
0c000000180000000a000000100000000000000000000000090000001000000022060000
ad030000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c000000
01000000520000007001000001000000d2ffffff00000000000000000000000090010000
000000cc04400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00001100dc5f11001000000040631100c060110052516032406311003860110010000000
a8611100246311002451603240631100386011002000000049642f313860110040631100
20000000fffffffffc823a01d0642f31ffffffffffff0180ffff0180efff0180ffffffff
0000000000080000000800004300000001000000000000002c01000025000000372e9001
cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000
430061006c00690062007200000000002022760400611100dee32e31e88d083260641100
6c6011009c3827310600000001000000a8601100a8601100e878253106000000d0601100
fc823a016476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000
250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000
000000001a0000003700000001000000df7b074139760741000000002c00000001000000
4c00000004000000000000000000000021060000ad0300005000000020007b201b000000
46000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff22060000ae030000
000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080
250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000100000001400000004000000
03010800050000000b0200000000050000000c02ff00a901040000002e0118001c000000
fb020400020000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000000000000
00000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000
020101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900
000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01010004000000
2d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0c00000001000400
00000000a901ff0020000700040000002d010000040000002d01000003000000000039

Рис. 2.4. Схема документального оформлення безготівкових операцій

Для раціональної організації наказом керівника підприємства
встановлюється графік документообороту у вигляді таблиці або схеми.

Графік документообороту містить перелік робіт зі створення, перевірки та
обробки документів, що виконуються кожним підрозділом підприємства, а
також усіма виконавцями із зазначенням строків виконання та
взаємозв’язку відповідних робіт (таблиця 2.4).

Залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку відображається у
відомості 1.2 тільки на початок і кінець місяця. Протягом місяця для
оперативного обліку використовуються дані про залишки коштів, що
відображені у виписках банку.

Таблиця 2.4

Витяг з графіку документообороту підприємства

Назва документаСтворення та оформлення документаПеревірка
документаОбробка документаПередача в
архівВиконавецьСтрокВиконавецьСтрокВиконавецьСтрокВиконавецьСтрокПлатіжн
е дорученняБухгалтер по розрахункахЗа потре-боюГоловний

бухгалтерЗа потре-боюСекретарЗа потре-боюСекретарКінець рокуБанківський
чеккасирЗа потре-боюГоловний

бухгалтерЗа потре-боюкасирЗа потре-боюкасирКінець року

Порядок відображення валютних операцій визначений положенням “По
бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті” затвердженому
наказом мінфіну України від 14.02.96 № 29 з наступними змінами і
доповненнями. Відповідно до нормативних актів облік іноземних валют
здійснюється в національних грошових одиницях (грн.) і у валюті
платежів. Документальне оформлення валютних операцій показано на схемі
(рис.2.5).

2.3 Синтетичний та аналітичний облік операцій на розрахунковому та інших
рахунках підприємства

ЗАТ “Галахер Україна” при здійсненні безготівкових розрахунків
застосовує чекову форму розрахунків, ця умова вказана під час укладання
договору з банком. Взаємовідносини між банком (в нашому випадку це
Черкаське відділення Приватбанку) здійснюється на платній основі з
укладанням договору про розрахунково-касове обслуговування.

Керівник підприємства слідкує за рухом коштів на поточному рахунку,
звертає увагу на будь-які зміни і передбачає їх наслідки для фінансового
стану підприємства. Об’єктом обліку операцій по рахунках в банку є
вільні грошові кошти підприємства в національній валюті.

picscalex990100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4
643010000000000010057900000000001000000180300000000000018030000010000006
c00000000000000000000001a00000037000000000000000000000098430000112a00002
0454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000b0090000b
40d0000d2000000290100000000000000000000000000005034030028880400160000000
c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000fd070000f
8040000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c0000000
1000000520000007001000001000000d2ffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001100dc5f11001000000040631100c060110052516032406311003860110010000000a
8611100246311002451603240631100386011002000000049642f3138601100406311002
0000000fffffffffc823a01d0642f31ffffffffffff0180ffff0180efff0180ffffffff0
000000000080000000800004300000001000000000000002c01000025000000372e9001c
c00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f000000000000004
30061006c00690062007200000000002022760400611100dee32e31e88d0832606411006
c6011009c3827310600000001000000a8601100a8601100e878253106000000d0601100f
c823a016476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002
50000000c00000001000000180000000c000000000000025400000054000000000000000
00000001a0000003700000001000000df7b074139760741000000002c000000010000004
c000000040000000000000000000000fc070000f80400005000000020001b001b0000004
6000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffff070000f90400000
00000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000802
50000000c0000000e0000800e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c0259012a02040000002e0118001c000000f
b020400020000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000
0000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000000
20101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000cc0440002243616c69627269000
00000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002
d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0c000000010004000
00000002a02590120000700040000002d010000040000002d010000030000000000

Рис.2.5— Схема документального оформлення валютних операцій

Синтетичний облік на рахунку 31 здійснюється у відповідності до
облікової політики підприємства та робочого плану рахунків підприємства

Рахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті”. Це головний
“робочий” рахунок підприємства. Саме даний рахунок використовується для
здійснення основної маси розрахунків підприємства з покупцями і
замовниками, з постачальниками і підрядчиками, з податковими органами і
фондами й іншими юридичними і фізичними особами. Підприємство, у
залежності від необхідності може мати кілька поточних рахунків, але
тільки в різних банках.

Таблиця 2.5

Робочий план рахунків ЗАТ “Галахер Україна”

Синтетичний рахунокСубрахунокПризначення31311 «Поточні рахунки в
національній валюті» Призначений для обліку коштів в національній
валюті»313/1 «Інші рахунки в банку в національній валюті»Обліковується
рух коштів які перебувають на особових рахунках313/2 «Кредитний
рахунок»Обліковується рух коштів по кредитним операціям підприємства

Аналітичний облік за даним рахунком ведеться відповідно до робочого
плану рахунків за видами рахунків, він дає можливість щоденно визначати
залишки грошових коштів понад мінімальної потреби для розміщення його у
високоліквідних активах.

Порядок відображення по бухгалтерських рахунках і субрахунках операцій
по даним “іншим” рахункам у банках нічим не відрізняється від того, що
використовується по поточних рахунках. Надходження грошей на кожний з
“інших” банківських рахунків відображається по дебету відповідного
субрахунку, а списання коштів з банківського рахунка відображається по
кредиту. Залишки по бухгалтерських рахунках повинні копійка в копійку
збігатися із залишками по відповідним для них банківським рахункам.

Облік руху грошових коштів на банківських рахунках здійснюється
наступним чином: за дебетом рах.31 відображаються надходження грошових
коштів, за кредитом – їх використання. Етапи та порядок загального
ведення обліку коштів на поточному рахунку представлено на рис.2.6.

picscalex1270100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d
46430100000000000100da92000000000100000018030000000000001803000001000000
6c00000000000000000000001a000000370000000000000000000000413f0000a62c0000
20454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000b0090000
b40d0000d200000029010000000000000000000000000000503403002888040016000000
0c000000180000000a000000100000000000000000000000090000001000000079070000
46050000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c000000
01000000520000007001000001000000d2ffffff00000000000000000000000090010000
000000cc04400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00001100dc5f11001000000040631100c060110052516032406311003860110010000000
a8611100246311002451603240631100386011002000000049642f313860110040631100
20000000fffffffffc823a01d0642f31ffffffffffff0180ffff0180efff0180ffffffff
0000000000080000000800004300000001000000000000002c01000025000000372e9001
cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000
430061006c00690062007200000000002022760400611100dee32e31e88d083260641100
6c6011009c3827310600000001000000a8601100a8601100e878253106000000d0601100
fc823a016476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000
250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000
000000001a0000003700000001000000df7b074139760741000000002c00000001000000
4c00000004000000000000000000000079070000460500005000000020001b001b000000
46000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff7907000047050000
000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080
250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000100000001400000004000000
03010800050000000b0200000000050000000c026e010602040000002e0118001c000000
fb020400020000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000000000000
00000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000
020101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900
000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01010004000000
2d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0c00000001000400
0000000006026e0120000700040000002d010000040000002d010000030000000000

Рис. 2.6. Загальний порядок обліку коштів на поточному рахунку в банку

Типові бухгалтерські проведення, які найчастіше зустрічаються в обліку
ЗАТ “Галахер Україна” наведено в табл. 2.5.- 2.6

Таблиця 2.5

Типова кореспонденція по дебету рахунку 311 “Поточні рахунки в
національній валюті”

№ п/пЗміст господарської операціїДебет Кредит1Дострокове погашення
дебіторської заборгованості311162Передача готівки в
банк3113013Перерахування грошових коштів з одного рахунку на
інший3113114Зарахування на розрахунковий рахунок коштів, що знаходились
в дорозі3113315Погашення дебіторами короткострокових
векселів3113416Погашення покупцями та замовниками дебіторської
заборгованості по відвантаженим їм товарам, виконаним роботам, наданим
послугам3113617Повернення раніше виданого авансу від
продавця3113718Надходження від винних осіб коштів в цілях відшкодування
збитків3113759Погашення заборгованості іншими дебіторами шляхом внесення
коштів на поточний рахунок31137710Грошові надходження від продажу
власних акцій, раніше викуплених у інших підприємств31145111Погашення
дебіторської заборгованості засновниками по внескам в статутний
капітал3114612Отримання підприємством довгострокового
кредиту31150113Отримання підприємством довгострокового небанківського
кредиту31150514Одержання підприємством короткострокового
кредиту313/260115Надходження грошового відшкодування з бюджету, в тому
числі підтвердженого декларацією по ПДВ податкового
кредиту313/264116Надходження авансів та передоплати від покупців та
замовників31168117Надходження грошових сум від дочірніх
підприємств31168218Надходження орендної плати в рахунок майбутніх
періодів3116919Надходження виручки від продажу готової
продукції31170120Надходження виручки від продажу
товарів31170221Надходження виручки від реалізації робіт, послуг311703

Таблиця 2.6

Типова кореспонденція по кредиту рахунку 311 “Поточні рахунки в
національній валюті”

№ п/пЗміст господарської операціїДебет Кредит1Надходження готівки в касу
підприємства3013112Оприбутковано дорожніх чеків333113Перераховано коштів
на купівлю валюти3333114Оприбуткування короткострокових цінних
паперів353115Перерахування грошових коштів в рахунок сплати робіт,
послуг 393116Повернення вкладених в статутний капітал внесків
засновника463117Повернення невикористаних коштів цільового
фінансування483118Погашення довгострокового кредиту5013119Погашення
довгострокового векселю51131110Погашення довгострокових
облігацій52131111Оплата по зобов’язанням згідно договору фінансової
аренди53131112Погашення короткострокового кредиту60131113Погашення
короткострокового векселя62131114Погашення зобов’язання перед
постачальниками та підрядчиками за придбані ТМЦ, виконані роботи,
послуги63131115Перерахування грошових коштів в якості податків і
обов’язкових платежів641, 64231116Перерахування грошових коштів в
порядку розрахунку з органами соціального страхування6531117Виплата
заробітної плати персоналу шляхом перерахування її на особові рахунки в
ощадних банках6631119Повернення постачальнику чи підрядчику раніше
отриманого авансу681311

Синтетичний облік за рахунком 31 «Рахунки в банках» ведеться в журналі
№1 та Відомості 1.2.(витяг і з відомості 1.2 показано в таблиці 2.7).

Таблиця 2.7

Відомість 1.2 в дебет рах.31 з кредиту рахунків

Номер записуДата виписок банку30 «Каса»36 «Розрахунки із покупцями і
замовниками»37 «Розрахунки з дебіторами»50 «Довгострокові
позики»ВсьогоСальдо на початок місяця
130012.11900065001550027.1112000260014600313.11700023401222021560416.112
27001250035200Всього507002134026001222086860Сальдо на кінець місяця 1300
+ 86860 – 25000 =63160

Форма №3 фінансової звітності підприємства має назву Звіт про рух
грошових коштів відображає підсумок про всі операції готівкові та
безготівкові операції підприємства за рік. Її складають в кінці року.

Підприємство також має в установах банку кілька валютних рахунків, тому
далі охарактеризуємо порядок ведення операцій на валютному рахунку.

Імпортуючи товар, підприємство зобов’язане розрахуватися в іноземній
валюті. Оскільки на території України розрахунки провадяться у грошовій
одиниці України, виникає потреба у купівлі іноземної валюти. Порядок
придбання іноземної валюти регламентують Правила здійснення операцій на
міжбанківському валютному ринку України, затверджені постановою
Правління НБУ від 18.03.99 р. №127.

Відповідно до п. 2.3 вищезгаданого документа, підставою для купівлі
іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України при
розрахунках ЗАТ “Галахер Україна” з нерезидентами за торговельними
операціями є такі документи:

– договір з нерезидентом, оформлений відповідно до законодавства
України;

– вантажна митна декларація, якщо товар ввезено на територію України
(вантажні митні декларації, за якими здійснюється митне оформлення
тимчасово ввезених вантажів із зобов’язанням про їх зворотне вивезення,
не є підставою для купівлі іноземної валюти);

– довідка державної податкової адміністрації (інспекції), в якій
резидент зареєстрований як платник податків, із зазначенням інформації
про основний поточний рахунок резидента в гривнях і поточний рахунок в
іноземній валюті, який визначений резидентом як рахунок, з якого
здійснюються всі перерахування з метою виконання зобов’язань резидента
перед нерезидентом.

Придбання іноземної валюти здійснюється через уповноважений банк. З цією
метою ЗАТ “Галахер Україна” подає заявку (порядок заповнення заявки на
придбання валюти наведено нижче) у вказаний банк.

З метою відображення в обліку валютних операцій іноземна валюта підлягає
перерахуванню у грошову одиницю України. Таким чином, на рахунках
бухгалтерського обліку всі суми відображаються у двох оцінках: у гривнях
та іноземній валюті (в якій здійснюються розрахунки і платежі).

Крім того, відповідно до п. 20 ПБО 16 “Витрати”, у разі реалізації
валюти з метою бухгалтерського обліку визначається її собівартість, що
складається з:

– вартості валюти, перерахованої за курсом НБУ на дату продажу;

– витрат, пов’язаних з її продажем (комісійна винагорода).

Для бухгалтерського обліку придбання (продажу) іноземної валюти на ЗАТ
“Галахер Україна” використовуються такі рахунки:

– 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”;

– 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”.

Ці рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух
коштів у іноземній валюті.

334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”;

332 “Грошові документи в іноземній валюті”.

За дебетом цих рахунків відображається надходження грошових документів
до каси підприємства і коштів у дорозі, за кредитом – вибуття грошових
документів і списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні
рахунки.

Далі наведемо приклад того, як проводиться облік купівлі іноземної
валюти на ЗАТ “Галахер Україна”

Початкові дані:

– для виконання зовнішньоекономічного контракту (оплати імпортної
поставки тютюну) підприємство придбало іноземну валюту;

– сума придбаної валюти – $10000;

– курс НБУ на дату придбання валюти становить – 5, 40 грн. за $1;

– сума комісійної винагороди банку за купівлю валюти – 600 грн.

Заявка на купівлю іноземної валюти

Назва підприємства: ЗАТ “Галахер Україна”

Поштова адреса: 18000. м.Черкаси вул.Благовісна, 170.

Телекс/телефакс: 73-22-69

Прізвище, ім’я, по батькові працівника, уповноваженого для розв’язання
питань за договором: Бурлака Тетяна Іллівна

№ телефону 41-20-25 зразок підпису__________________

Розрахунковий рахунок у гривнях № 00014555789

(назва банку) _АБ “Сатурн” номер МФО _116244

Рахунок в іноземній валюті № 00344448800012

в (назва банку) АБ “Сатурн”__________

Мета використання інвалюти контракт №2 від 25.07.2007 р.____

Доручаємо від нашого імені і за наш кошт укласти договір про купівлю
коштів у іноземній валюті на таких умовах:

Сума купівлі інвалюти Код інвалюти Максимальний курс договору в грн Сума
купівлі у грн за курсом договору 10000 840 ринковий  

і перерахувати на обов’язкове державне пенсійне страхування суму коштів
збору у гривнях, на яку була здійснена купівля іноземної валюти
відповідно до чинного законодавства України.

До початку біржових торгів зобов’язуємося перерахувати в АБ “Сатурн” на
р/р 00014555789 гривневий еквівалент у розмірі, необхідному для купівлі
валюти за курсом, зазначеним у поданій заявці, і збір на обов’язкове
державне пенсійне страхування на рахунок в АБ “Сатурн” .

для купівлі доларів США .

(назва валюти)

Комісійна винагорода банку стягується відповідно до Тарифу комісійних
винагород АБ “Сатурн” – 1% ;

(назва банку)

комісія біржі ___________%.

Придбану іноземну валюту зобов’язуємося використати протягом 5
банківських днів. Залишок гривень після купівлі валюти і сплати збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування (необхідне підкреслити):

1. Просимо повернути на наш поточний рахунок.

2. Використати для подальшої купівлі валюти.

Керівник підприємства ________________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ________________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Таблиця 2.8

Відображення в бухгалтерському обліку операцій по купівлі іноземної
валюти

№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік за новим Планом рахунків Сума,
грн Д-т К-т  1Перераховані кошти на купівлю 334311540002Нарахований і
перерахований збір: 651377540на обов’язкове державне пенсійне
92651540страхування (54000 х 1 : 100) 3773115403Придбана валюта
зарахована на валютний рахунок підприємства 312334540004Нарахована і
сплачена комісійна 923776005Винагорода банку за купівлю валюти 377
79133492600 1040

При здійсненні експортних операцій на валютний рахунок резидента
надходить виручка в іноземній валюті.

Нагадуємо, що виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню
на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати
заборгованості, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних
днів з дати митного оформлення (виписування вивізної митної декларації).

Виручка резидента в іноземній валюті розподіляється таким чином:

– 50% від загальної суми підлягає обов’язковому продажу на
міжбанківському валютному ринку (на підставі Постанови Правління НБУ від
04.09.98 р. №349 “Про запровадження обов’язкового продажу надходжень в
іноземній валюті на користь резидентів – юридичних осіб”);

– 50% зараховується на валютний рахунок підприємства – резидента (з
подальшим продажем у разі потреби).

Винятком є виручка, що надходить на користь резидентів – посередників за
договорами комісії. У цьому разі обов’язковому продажу підлягає 50
відсотків суми комісійної винагороди.

Валютні кошти, зараховані на валютний рахунок підприємства, можуть бути
продані на міжбанківській валютній біржі України. З цією метою
підприємство подає заявку в уповноважений банк (порядок заповнення
заявки на продаж валюти наведено у числовому прикладі №2 наприкінці
статті).

Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку на рахунках в банку ЗАТ “Галахер
Україна”

3.1 Впровадження розрахунків в системі платежів “Клієнт-банк” на ЗАТ
“Галахер Україна”

Розвиток міжнародної системи обліку і розрахунків створює необхідність
перегляду даної діючої системи господарювання, тобто необхідність
переглянути не тільки системи управлінського, фінансового і
бухгалтерського обліку, а і систему розрахунків на підприємстві.

Це один з найбільш актуальних питань сьогодення. Від своєчасної і повної
оплати товарів, послуг, робіт, залежить не тільки суб’єкт економіки, але
й економіки в цілому. У всіх країн організації грошових розрахунків
приділяють немало уваги:

– розробляються розрахунково-платіжні системи;

– організовуються роботи грошово-кредитних закладів.

В теперішній час на Україні розроблена нова форма розрахунків,
визначаюча нововведення у сфері розрахунків, такі як розрахунки в
системі електронних платежів і пластикові картки.

Розробка правильної і найбільш раціональної розрахункової політики
повинна проводитись на кожному підприємстві. Це один з етапів на шляху
на покращення їх фінансування.

Успішне завершення практично кожної операції залежить від правильності
вибору форми розрахунків, способу платежів та ін.

На ЗАТ “Галахер Україна” безготівкові розрахунки здійснюються згідно
“Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
“, що затверджена постановою Правління Національного банку України
29.03.2004 за № 377/8976.

В основному використовується форма розрахунку платіжними дорученнями.
Способи платежів використовуються різні (стопроцентна оплата, попередня
оплата та інші) у відповідності з умовами договору.

В діючій формі розрахунку є деякі недоліки:

– скорочений операційний день банку, установлений НБУ з 8.30 до 17.00
годин, клієнту цього банку не дає можливості одержати своєчасно
банківські виписки і інші первинні документи;

– збільшення собівартості за рахунок;

– транспортних витрат для постачання документів у банк та витрат на
використання форм платіжних документів;

– використання багато часу на оформлення платіжних документів
робітниками бухгалтерії і інші.

Враховуючи недоліки даної системи, для поліпшення бухгалтерських
фінансових результатів, пропоную на ЗАТ “Галахер Україна” впровадити в
дію електронно-платіжну систему “Банк-клієнт”.

На відміну від минулої системи, електронно-платіжна система
“Банк-клієнт” має такі переваги:

– при проведенні розрахунків в системі електронних платежів згідно
законодавству України установлено операційний день банку для роботи з
клієнтами з 8.30 до 19.00 годин, а самого банку до 22.00 годин.
Збільшення операційного дня в банку на 5 годин дасть можливість клієнту
в любий час одержати платіжні документи. Бухгалтери за рахунок економії
часу зможуть його використати для якісного оформлення звітів та аналізу
фінансових показників. Бухгалтер в любий час зможе проконтролювати рух
грошових коштів, як по Д-т 311 рахунку (надходження документів від
контрагента) так і К-т 311 рахунку (витрат);

– знизиться собівартість за рахунок відсутності транспортних витрат та
потреб на господарські витрати (купівля форм, бланків, платіжних
документів та ін.).

Використовуючи дану систему при здійсненні безготівкових розрахунків ЗАТ
“Галахер Україна”, може використати нову систему електронних платежів
“Клієнт-банк”, яка забезпечить:

– передачу повідомлень, інформацій між клієнтом і банком у зашифрованому
вигляді за допомогою сертифікаційних коштів захисту;

– автоматичне ведення протоколу (і захисту цього протоколу від
модифікацій) передачі розрахункових документів між банком і клієнтом як
у банк, так і в автоматизований робочий час (далі АРМ) клієнта.

– автоматичне архівування протоколів у кінці дня.

Юридичною основою для входження клієнта в систему електронних платежів
“Клієнт-банк” і обробки його електронних документів банком є окремий
договір між ним і банком. В договорі обов’язково повинні обумовлені
права, обов’язки, відповідальність, а у випадку виникнення спорових
питань, їх вирішення.

Програмне забезпечення системи “Клієнт-банк” повинно відповідати
вимогам, які пред’являються до технології банківських розрахунків і мати
сертифікат (дозвіл) Національного банку України (НБУ).

АРМ клієнта забезпечує автоматичне ведення поточного стану власного
рахунку у банку, враховуючи проведені початкові і протилежні платежі.
Електронні документи, які представляються клієнтом у банк, повинні
відповідати формати платіжних документів системи електронних платежів
НБУ з вказівкою електронних цифрових підписів відповідних осіб платника,
які згідно засновницькими документам представлено підписи.

Банківська частина системи “Клієнт-банк” забезпечує перевірку приведених
електронних підписів на кожному електронному розрахунковому документу
клієнта і по платіжному файлу в цілому.

При використанні системи “Клієнт-банк” здійснюється звірка (квитовка)
файлів початкових платежів між банком і АРМ клієнта, підготовка виписки
по платіжним операціям клієнта у банку на протязі операційного дня і
звірка цієї інформації з інформацією АРМ клієнта в кінці дня.

Після одержання від банку виписки з рахунку клієнт складає “Реєстр
розрахункових документів відправлених у банк по каналам зв’язку і
прийнятий до оплати”.

Такий же реєстр по кожному клієнту складається у банку після роздруку
балансу операційного дня. Реєстр електронних платежів з повним переліком
реквізитів розрахункових документів підшивається банків в документи дня
як первинні документи, надходженні від клієнту у банк для оплати.

Реєстр повинен обов’язково утримати зведення про дату і час
представлення розрахункових документів власника рахунку до використання.

3.2 Розрахунок економічного ефекту від впровадження електронної системи
“Клієнт-банк”

У даному розділі роботи обґрунтуємо доцільність впровадження пропозиції
щодо використання системи “Клієнт-банк” на досліджуваному підприємстві.
Отож, проведемо відповідні розрахунки:

І. Витрати на транспорт для постачання документів до банку:

1.1. до впровадження – вартість квитка на тролейбус – 1 грн. (100 коп).
в один кінець.

Вартість квитка за рік складає

Вкв = 1 грн.
picscalex100010009000003880000000200120000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400120011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffff26000000e0000000660100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000200010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320a0001220001000000b4000a00000026060f000a00ffff
ffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000 2
picscalex100010009000003880000000200120000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400120011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffff26000000e0000000660100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000200010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320a0001220001000000b4000a00000026060f000a00ffff
ffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000264 = 528 грн.,

де 528 – річний бюджет робочого часу в 2005 році.

1.2. Вартість бланків, форм платіжних документів розраховується по
формулі:

Вб = В1
picscalex100010009000003880000000200120000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400120011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffff26000000e0000000660100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000200010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320a0001220001000000b4000a00000026060f000a00ffff
ffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000п,

де В1 – вартість одного бланку платіжного документу;

П – кількість платіжних документів за рік

Вб = 0-30коп.
picscalex100010009000003880000000200120000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400120011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffff26000000e0000000660100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000200010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320a0001220001000000b4000a00000026060f000a00ffff
ffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00cc040000002d01010004000000f00100000300000000003000 = 900 грн.

ІІ. Після впровадження в електронної системи “Клієнт-банк”.

2.1. Вартість електронної системи за рік 560 грн. (дані згідно договору
між ЗАТ “Галахер Україна” та банком).

ІІІ. Визначаємо ефект від впровадження електронної системи “Клієнт-банк”
на ЗАТ “Галахер Україна”:

Sор = S1 – S2 ,

Де S1 – затрати до впровадження системи;

S2 – затрати після впровадження системи

Sор = 1428 грн. – 560 грн. = 868 грн.

Визначаємо термін окупності електронної системи “Клієнт-банк”

picscalex100010009000003390100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600480091200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa2ffffff40090000020400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002ad030500000013022002c50815000000fb0220ff0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e00002a040000002d01010008000000320a0c04
c20701000000320008000000320a0c04e00401000000310008000000320ae40110080100
0000320008000000320ae401e00401000000310008000000320ae0026801010000003000
15000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f
6d616e00002a040000002d01020004000000f001010008000000320aac03e40601000000
530008000000320aac031b0401000000530008000000320a8401ea06010000004b000800
0000320a8401d303010000004b0008000000320a80024600010000004b0010000000fb02
80fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d0101000400
0000f001020008000000320aac03be05010000002d0008000000320a8401be0501000000
2d0008000000320a80026f02010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000
000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc0400
00002d01020004000000f0010100030000000000,

де К1 – капітальні вкладення до впровадження системи;

К2 – капітальні вкладення після впровадження системи;

S1, S2 – затрати до і після впровадження системи

К0 = 560 : 868 = 0,64 року.

Окупність складає 0,64
picscalex100010009000003880000000200120000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400120011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffff26000000e0000000660100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000200010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320a0001220001000000b4000a00000026060f000a00ffff
ffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000 365 : 30 = 7,5
місяців.

Висновки

Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно розширює кількість
користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки
працівники управління, безпосередньо пов’язані з підприємництвом, але і
зовнішні користувачі інформації, що мають прямої фінансовий інтерес:
банки — при ухваленні рішення про надання кредитів; постачальники — при
укладанні договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей;
інвестори, засновники, акціонери, яких цікавить рентабельність
вкладеного капіталу і можливість одержання прибутків (дивідендів). Кошти
необхідні для забезпечення єдності виробництва й обігу, опосередковують
зміну форм руху авансованого капіталу з грошової в товарну, і з товарної
в грошову. Готівка в касі фірми (підприємства) утворюється з надходжень
готівковими грошовими коштами за надані послуги, продані товари або з
інших законних джерел і наявних коштів отриманих у банку на заробітну
плату соціального характеру й інші потреби, у встановлених законом
випадках.

У даній роботі було проведено практичне дослідження операцій ЗАТ
“Галахер Україна” на рахунках в банку, на основі проведеного аналізу
можемо зробити висновок, що найбільш ліквідна частина майна організації
— кошти, які представляють її робочий капітал. Від його розміру і чіткої
постановки бухгалтерського обліку залежить фінансова стійкість фірми, її
платоспроможність. Завданнями обліку коштів є:

1) повна і своєчасна реєстрація операцій, пов’язаних із рухом робочого
капіталу в касі і на рахунках у банках;

2) контроль за наявністю коштів, їхньою цілістю і цільовим
використанням;

3) повне, своєчасне і правильне відображення в облікових регістрах
поточних операцій по надходженню і вибуттю даного капіталу;

4) контроль за дотриманням розрахунково-платіжної і кошторисної
дисципліни;

5) контроль за своєчасністю повернення в банк сум, не використаних по
призначенню відповідно до виділених лімітів і кошторисів;

6) правильне і своєчасне проведення інвентаризації касової готівки,
операцій по рахунках у банках і відображення її результатів в обліку.

Вирішення цих завдань багато в чому залежить від чіткого дотримання
таких основних принципів в обліку безготівкових розрахунків:

1) вільні кошти повинні зберігатися тільки в банку, а їх видача і
використання здійснюються відповідно до цільовим призначенням;

2) платежі здійснюють у безготівковому порядку після відвантаження
товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт і наданні послуг або
одночасно з ними. Попередня оплата припускається лише у випадках
передбаченим законодавством і обліковою політикою організації;

3) платежі здійснюються за згодою (акцептом) платника або по його
дорученню, без згоди — тільки у випадку передбаченим чинним
законодавством;

4) платежі здійснюються за рахунок власних коштів платника або за
рахунок кредитів банку;

5) списання з рахунку коштів в обсязі, достатнім для задоволення всіх
пред’явлених до організації вимог, здійснюється в порядку надходження
розпоряджень клієнта й інших документів на списання;

6) недостатність коштів на рахунку організації для задоволення всіх
пред’явлених вимог обумовлює списання цих засобів шляхом застосування
встановлення черговості платежів.

Погашення вимог у порядку календарної черговості надходження документів
передбачає задоволення цих вимог шляхом списання коштів, що відноситься
до однієї черговості.

Список літератури

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV із змінами і доповненнями.

2. Закон України від “Про Національний банк України” від 20 травня 1999
року № 679 із відповідними змінами та доповненнями.

3. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”20
травня 1999 року № 679.

4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07 грудня 2000
р.№ 2121.

5. Закон України від 15.12.2005 № 3201-IV “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України”, яким, зокрема, внесено зміни до статті 32
Цивільного кодексу України.

6. Положення про порядок здійснення банками України вкладних
(депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене
постановою Правління Національного банку України (зі змінами) від
29.12.2003 за № 1256/8577.

7. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті (затверджена постановою Правління Національного банку України від
29.03.2004 за № 377/8976.

8. Інструкція №3 «Про відкриття банками рахунків у національній і
іноземній валюті», затвердженою постановою правління Національного банку
України від 04.02.98 №36.

9. Постанова Правління Національного банку України від 26.06.2006 № 236
“Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання
і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, зареєстрована
в Міністерстві юстиції України 18.07.2006 за № 856/12730.

10. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання
і валютного контролю» від 19.02.93 № 15-93 (із змінами і доповненнями,
внесеними постановою Правління НБУ від 04.08.97 № 212),

11. Правила використання готівкової іноземної валюти на території
України, затвердженими постановою Правління НБУ від 26.03.98.

12. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. Організація
бухгалтерського обліку. – Ж.: ЖІТІ, 2005. – 576 с.

13. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В.
«Бухгалтерський управлінський облік» — Житомир: ПП «Рута», —2005.

14. Казаков Р. Денежные средства. Расчеты.— К.: Новая бухгалтерия 2001.

15. Кольвах О.И Компьютерная бухгалтерия для всех. – Ростов на Дону,
1999

16. Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет. —К: ЦУЛ, —2006, — 712 с.

17. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. —
Харків: Торсінг, —2002. —с.312

18. Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база. 5
видання, доповнене. — Харків:Фактор, — 2006. —180 с.

19. Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: Учебно-практическое пособие. — 4-е
изд.— Донецк, —2002. —295 с.

20. Сивак О.В., Осейко Н.Н. Бухгалтерский учет с помощью персонального
компьютера. —К., —2003.

21. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах
України. — К.: АСК, 2002. —с.509

22. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними
формами власності. – К.:ВТОВ «А.С.К.», —2004р., —463 с.

23. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового
підприємства: Навчальний посiбник.- 2-е вид., стер.- К.: Алерта, 2003.-
485 с.

24. Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. ред. проф.
А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

25. Фінансово-економічний аналіз: Підручник за заг. ред. П.Ю.Буряка,
В.М.Римара – К.: ВД „Професіонал” 2004 – 528 с.

26. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.:
Видавничий центр “Академія”, —2003. – 688 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020