.

Облік, аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 18044
Скачать документ

86

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота за темою „Облік, аналіз і контроль оподаткування
прибутку підприємства” складається зі 115 сторінок пояснювальної
записки, що включає 11 таблиць, 21 формул, 8 рисунків, додатків,
а також з П слайдів та 5 комплектів роздавального матеріалу. Розробка
дипломної роботи базується на використанні 32 джерел літератури.

У першому розділі роботи розглянуті теоретичні основи обліку
оподаткування прибутку підприємства, наведена характеристика по ключовим
аспектам об’єкта дослідження.

У другому розділі виконаний аналіз оподатковуваного прибутку, аналіз
доходів і витрат, розглянута організація обліку формування і
оподаткування прибутку на підприємстві ТОВ „КЗПО”.

У третьому розділі визначений контроль, розглянуті питання організації
та методики аудиту оподаткування прибутку.

У четвертому розділі розглянута охорона праці, основні вимоги до
робочого місця бухгалтера.

За результатами досліджень в роботі зроблені висновки щодо оптимізації і
удосконалення обліку і контролю на підприємстві.

У додатках представлені вихідні дані, використані в розрахунках.

В роботі були розглянуті наступні визначення: ДОХОДИ, ВИТРАТИ, ПРИБУТОК,
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, СТАВКА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ,
ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ.

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Нормативна база оподаткування прибутку підприємства

1.2 Організація обліку оподаткування прибутку підприємства

1.3 Методи аналізу оподаткування прибутку підприємства

2 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ НА
ТОВ „КЗПО”

2.1 Фінансово-економічна характеристика господарської діяльності ТОВ
«КЗПО»

2.2 Організація бухгалтерського обліку оподаткування прибутку на ТОВ
„КЗПО”. Документообіг

2.3 Аналіз оподаткування прибутку на ТОВ „КЗПО”

3 ПІДВИЩЄННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1 Застосування аудиторських методів для перевірки оподаткування
прибутку підприємства

3.2 Контроль за оподаткуванням прибутку на ТОВ” КЗПО”

3.3 Основні напрямки підвищення ефективності обліку та контролю на
підприємстві

4 ОХОРОНА ПРАЦІ

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ВСТУП

В умовах ринкової економіки отримання прибутку є безпосередньою метою
виробництва. Прибуток створює певні гарантії для подальшого існування і
розвитку підприємства.

На ринку підприємства виступають як відносно відособлені
товаровиробники. Встановивши ціну на продукцію, вони реалізують її
споживачу, при цьому одержуючи грошову виручку, що не означає отримання
прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити
виручку з витратами на виробництво і реалізацію, які приймають форму
собівартості продукції.

Для підприємства прибуток є показником, що створює стимул для
інвестування в ті сфери, де можна добитися найбільшого приросту
вартості. Прибуток як категорія ринкових відносин виконує наступні
функції:

характеризує економічний ефект, одержаний в результаті діяльності
підприємства;

є основним елементом фінансових ресурсів підприємства;

є джерелом формування бюджетів різних рівнів.

Певну роль виконують і збитки. Вони висвічують помилки і прорахунки
підприємства в напрямах використовування фінансових коштів, організації
виробництва і збуту продукції.

Прибуток товариства з обмеженою відповідальністю оподатковується і
розподіляється в загальному порядку, встановленому для юридичних осіб.
При підведенні підсумків господарської діяльності за рік кожному
учаснику виплачується частка прибутку, відповідна його внеску в
статутний капітал, після внесення до бюджету податків, інших
обов’язкових платежів, напряму прибутку на розвиток підприємства і
матеріальне заохочення працівника.

У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств,
значне місце належить податку на прибуток (дохід).

Платниками податків є:

1. резиденти – суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, суспільні і
інші підприємства, установи і організації, які здійснюють діяльність,
направлену на отримання прибутку як на території України, так і за її
межами.

2. нерезиденти – фізичні або юридичні особи, створені в будь-якій
організаційно-правовій формі, які одержують доходи з джерелом їх
походження з України, за винятком установ і організацій, які мають
дипломатичний статус або імунітет відповідно до міжнародних договорів
України або закону.

Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення
суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного
відповідно до пункту 4.3 Закону України «Про оподаткування прибутку
підприємств» на:

суму валових витрат платника податків, визначених статтею 5 Закону;

суму амортизаційних відрахувань, нарахованих відповідно до статей 8 і 9
Закону.

1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ
ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Нормативна база формування та оподаткування прибутку підприємства

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це
передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які
складаються в процесі суспільного виробництва.

Водночас прибуток є однією з важливих форм розподілу національного
доходу. Відтак прибуток характеризує відносини, які складаються в
процесі первинного розподілу національного доходу, його перерозподілу і
кінцевого використання.

Прибуток як економічний показник являє собою різницю між ціною
реалізації та собівартістю продукції, між обсягом отриманої виручки та
реалізацією продукції.

Фінансові результати за видами діяльності, внаслідок яких вони
виникають, поділяються на: прибуток (збиток) від звичайної діяльності та
надзвичайних подій.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а
також операції, які забезпечують її або виникають внаслідок здійснення
такої діяльності. Звичайна діяльність поділяється на операційну та іншу
(інвестиційну та фінансову).

Під операційною діяльністю розуміють основну діяльність підприємства, а
також інші види діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою
діяльністю.

Основна діяльність – це діяльність, пов’язана з виробництвом або
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є визначною метою
створення підприємства і забезпесуюча основну частину його доходу [13].

Визначаються фінансові результати шляхом визначення доходів і
відповідних витрат підприємства.

Доходи – це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів
або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного
капіталу.

Витрати – це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством
необхідно дотримуватися певних законодавчих та нормативних актів.
Короткий огляд основних законодавчих актів наведено в таблиці 1 [1-4].

Таблиця 1- Основні законодавчі акти

№Назва документуКим і коли затвердженоКороткий зміст12341Закон України
„Про бухгалтерський облік та звітність підприємств в Україні”№1707-ІІІ
від 11.05.00Визначає правові засади регулювання, організації, ведення
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні2Закон
України „Про оподаткування прибутку підприємств”Постановою ВР № 283/97
від 22.05.97Визначає платників податку, валові доходи та витрати, види
амортизації, ставки податку 3Закон України „Про банки і банківську
діяльність”Постановою ВР № 872 від 20.03.91Визначає порядок та
законність відкриття рахунків4Закон України „Про систему оподаткування”

Постановою ВР №1251 від 25.06.91Визначає порядок оподаткування
прибутку, терміни сплати до бюджетуПродовження таблиці 112345Постанова
КМУ „Про затвердження порядку визнаечння суми податку на прибуток
підприємств”№ 1579 від 2.07.98Порядок визначення суми податку та
спрямування її до державного бюджету6П(С)БО 15 „Доходи”Наказом МінФін
України №290 від 14.12.99Принципи формування в бухгалтерському обліку
інформації про доходи від звичайної діяльності та її розкриття у
фінансовій звітності7П(С)БО 16 „Витрати”Наказом МінФін України №318 від
31.12.99Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про
витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності8П(С)БО 17
„Податок на прибуток”Наказом МінФін України №353 від
28.12.00Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати, доходи, активи і зобов’язання з податку на
прибуток, розкриття у фінансовій звітності

1.2 Організація обліку формування та оподаткування прибутку підприємства

Фінансові результати за видами діяльності, внаслідок яких вони
виникають, поділяються на: прибуток (збиток) від звичайної діяльності та
надзвичайних подій.

Визначаються фінансові результати шляхом визначення доходів і
відповідних витрат підприємства.

Доходи – це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів
або зменшення зобов’язань.

Витрати – це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов’язань [13].

Витрати, повязані з основною діяльністю, розрізнюють за функціями –
виробництво, керування, збут. Вони находять своє відображення на таких
рахунках, як 90 „Собівартість реалізації”, 92 „Адмінітсративні витрати”,
93 „Витрати на збут”, 94 „Інші витрати операціної дяльності”.

Для узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної
діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків бухгалтерського обліку
передбачен рахунок 79 „Фінансові результати”, який ведеться по таких
субрахунках:

791 „Результат основної діляьності”;

792 „Результат фінансових операцій”;

793 „Результат вд іншої звичайної діяльності”;

794 „Результат від надзвичайних подій”.

Шляхом зіставлення на субрахунку 791 „Результати основної діяльності”
кредитового обороту (загальна сума отриманих доходів від реалізації та
інший операційний дохід) з дебетовим оборотом (загальна сума операційних
витрат з урахуванням податку на прибуток від звичайної діляьності)
визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від основної
діяльності підприємства.

Ставки податку на прибуток, об’єкти оподатковування і порядок
вирахування оподатковуваного прибутку, порядок нарахування і сплати
податку, обов’язки і відповідальність платника регламентується Законом
України «Про оподаткування прибутку підприємств», затвердженим
постановою Верховної Ради України від 22.05.97 №283 і Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»
[12].

Облік податку на прибуток ведеться на рахунку 98 «Податок на прибуток»
по субрахунках:

981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»;

982 «Податок на прибуток від надзвичайних подій».

На субрахунку 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»
ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної
діяльності, обчисленої по встановленій ставці (25 %) від прибутку, що
відбита в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей
оподатковування).

На субрахунку 982 «Податок на приыбль від надзвичайних подій»
отражаютсумму податку, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних
подій. При цьому варто мати на увазі, що в Звіті про фінансові
результати чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума
прибутку (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного доходу,
надзвичайних витрат і податку з надзвичайного прибутку.

Фінансові результати від усіх видів діяльності (основної діяльності,
фінансових операцій, надзвичайних подій), списуються відповідними
бухгалтерськими проводками на активно-пасивний рахунок 44
«Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)», що ведеться по
субрахунках:

441 «Прибуток нерозподілена»;

442 «Непокриті збитки»;

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».

Відповідно до діючого положення отримана підприємством прибуток на
субрахунку 441 «Прибуток нерозподілена» враховується наростаючим
підсумком з початку року і до кінця року показується нерозподіленої.

Використання отриманого прибутку протягом року відбиває на дебеті
субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» у
кореспонденції з кредитом відповідних рахунків.

Збитки підприємства, враховані на дебеті субрахунку 442 «Непокриті
збитки», за рішенням керівника (власника) списуються на рахунок
нерозподіленого прибутку або резервного капіталу [18, 19].

Таблиця 2 – Основні бухгалтерські проводки, використовувані при обліку
фінансових результатів і використання прибутку

№Зміст господарської операціїКореспонденція рахунківДК12341Списані на
фінансові результати діяльності:

– доход від реалізації

– інший операційний доход

– доход від участі в капіталі

– інші фінансові доходи

– інші доходи

– надзвичайні доходи70

71

72

73

74

7579

79

79

79

79

792Списані на фінансові результати витрати діяльності:

– собівартість реалізації

– адміністративні витрати

– витрати на збут

– інші витрати операційної діяльності

– фінансові втрати

– втрати від участі в капіталі

– інші втрати

– надзвичайні втрати79

79

79

79

79

79

79

7990

92

93

94

95

96

97

993Відбито суму нарахованого податку на прибуток98644Списана наприкінці
року на фінансові результати сума нарахованого податку на
прибуток79985Визначено і списаний чистий фінансовий результат діяльності
підприємства:

– у сумі отриманого прибутку

– у сумі збитку79

441441

796Відбито використання прибутку, отриманої підприємством:

– на збільшення статутного капіталу

– на створення резервного капіталу

-на виплату (нарахування) дивідендів по акціях443

443

44340

43

677Списана наприкінці року використаний прибуток на зменшення
нерозподіленого прибутку4414438Списано непокриті збитки:

– за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

– за рахунок резервного капіталу441

43442

442

1.3 Методи аналізу формування та оподаткування прибутку підприємства

Підвищення ефективності господарювання в більшості залежить від
обгрунтованості, своєчасності і доцільності прийнятих рішень. Все це
може бути досягнутим в процесі аналізу. Однак тільки вірно організована
робота по аналітичному дослідженню результатів господарювання може
забезпечити її дієвість і ефективність, обгрунтовано вплинути на хід
господарських процесів.

Проведення аналізу повинно стати органічною частиною службових обовязків
кожного фахівця, керівника різних рівней господарювання, обовязком всіх
службовців, що мають відношення до прийняття управлінських рішень.
Звідси витікає важливий принцип організації аналізу – обгрунтований
розподіл обовфязків по проведенню АГД між окремими виконавцями.

Аналітична робота на підприємстві поділяється на слідуючі організаційні
етапи:

1 Виділення субєктів і обєктів АГД, вибір організаційних форм їх
обстеження і розподілу обовязків між окремими дослідниками.

2 Планування аналітичної роботи.

3 Інформаційне та методичне забезпечення АГД.

4 Аналітична обробка даних про хід і результати господарювання.

5 Оформлення результатів аналізу.

6 Контроль за впровадженням в виробництво пропозицій, зроблених по
результатам аналізу [15].

В сукупності вони являють комплекс організаційних елементів, здатних
забезпечити ефективність АГД. Організаційні форми аналізу господарської
діяльності підприємства визначаються складом апарату та технічним рівнем
керівництва. Діяльністю усіх економічних служб керує заступник директора
з економічних питань. Він організовує свою економічну роботу на
підприємстві, в тому числі і по аналізу господарської діяльності. в
безпосередній його підлеглості знаходяться планово-економічний відділ,
відділ праці та заробітної плати, бухгалтерського обліку. В окремий
структурний підрозділ виділено групу економічного аналізу.

Приблизна схема розподілу функцій аналізу господарської діяльності може
бути надана слідуючим чином.

Технічні служби аналізують ритмічність роботи, підвищення якості
продукції, запровадження нової техніки, комплексної механізації і
автоматизації виробництва, роботу обладнання, використання матеріальних
ресурсів, загальний технічний та технологічний рівень виробництва.

Відділ праці та заробітної плати аналізує рівень організації праці,
виконання плану заходів по підвищенню його рівня, забезпеченість
підприємства трудовими ресурсами по категоріям і професіям, рівень
продуктивності праці, використання фонду робочого часу і фонду
заробітної плати.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності аналізує виконання кошторису
витрат на виробництво, собівартість продукції, виконання плану прибутку
і його використання, фінансовий стан, платоспроможність підприємства.

Планово-економічний відділ здійснює складання планів аналітичної роботи
та контроль за його виконанням, методичне забезпечення аналізу,
організує та узагальнює результати аналізу господарської діяльності
підприємства і його структурних підрозділів, розробляє заходи по
підсумках аналізу [17].

Періодично аналіз господарської діяльності проводиться вищестоящими
організаціями. За результатами цього аналізу органи управління можуть в
деякій мірі змінити економічні умови діяльності підприємства.

Позавідомчий АГВ виконується статистичними, фінансовими органами,
податковими адміністраціями, аудиторськими фірмами, банками,
інвесторами, науково-дослідницькими інститутами.

Використання всіх форм внутрішньогосподарського, відомчого,
позавідомчого і громадянського контролю і аналізу дає можливості для
всебічного вивчення господарської діяльності підприємства та найбільш
повного пошуку резервів підвищення ефективності виробництва.

Склад, зміст і якість інформації, яка притягується до аналізу має
визначну роль в забезпеченні дієвості АГД. Аналіз не обмежується тільки
економічними даними, а широко використовує технічну, технологічну та
іншу інформацію. Всі джерела даних для АГД поділяються на планові,
облікові, позаоблікові [18].

До планових джерел відносяться всі типи планів, які розробляються на
підприємстві, а також нормативні матеріали, кошториси, проектні
завдання. Джерела інформації облікового характеру – це дані
бухгалтерського, статистичного, оперативного обліку у вигляді звітних
даних та первинної облікової документації.

До позаоблікових джерел інформації відносяться документи, що регулюють
господарську діяльність. до її числа належать документи:

офіційні: закони держави, укази президента, постанови уряду, накази та
розпорядження органів управління та керівництва.

господарсько-правові документи: договори, угоди, рішення органів
управління.

рішення загальних зборів колективу.

матеріали вивчення передового досвіду і придбаних з різних джерел
інформації.

технічна та технологічна інформація.

Фінансовий та економічний аналіз формування прибутку здійснюється з
метою визначення наступних характеристик підприємства:

– економічна конкутентоздатність;

– ефективність використання фінансових ресурсів та фондів;

– можливість використання зобовязань перед державою та іншими субєктами
господарювання.

Економічний аналіз формування прибутку проводиться шляхом розрахунку
показників прибутковості рівня дебету та кредиту заборгованості
ефективності використання основних фондів, оборотних засобів, трудових
ресурсів. Важливим є також розрахунок коефіцієнтів фінансового стану
(фінансової стійкості та кредитоспроможності) підприємства, оскільки рух
будь-яких ТМЦ, трудових та матеріальних ресурсів супроводжуються
утворенням та витратою трудових коштів. Всі показники мають
розраховуватись за встановленою періодичністю та співстявлятись
визначення динаміки економічного та фінансового стану підприємства [16].

Джерелом інформації для аналізу є звітність, бухгалтерський баланс та
додатки до нього.

В ході проведення аналізу використовуються наступні прийоми:

1 Порівняння, коли розрахункові показники співставляються з відповідними
показниками минулого періоду. Для отримання обєктивної інформації
важливо забезпечувати однорідність даних, що порівнюються, з врахуванням
інфляційних процесів та календарних термінів.

2 Групування, тобто обєднання інформаційних матеріалів в аналітичній
таблиці, що дозволяє виявити взаємозвязок різних показників, виділити
певні закономірності та тенденції, визначити вплив найбільш суттєвих
факторів.

3 У випадку, якщо існує потреба розрахувати вплив певних факторів на
зміну комплексного показника, застосовують прийоми різниць та ланцюгових
підставок:

– прийом різниць полягає у множені відхилення кількісного фактору на
базовий якісний фактор, а відхилення якісного фактору – на звітний
кількісний;

– прийом ланцюгових підставок передбачає послідовну зміну кожного
базового фактору на звітний, при цьому ступінь впливу кожного фактору
визначається шляхом послідовного віднімання: від другого розрахунку
віднімається перший, від третього – другий і т.д.

Розробка стратегії управління прибутком передбачає дослідження динаміки
прибутку та рентабельності, оцінку факторів, що обумовлюють їх величину,
а також визначення достатності прибутку для вирішення завдань
виробничого і соціального розвитку підприємства.

Аналіз прибутку базується на використанні наступних джерел інформації:
форма № 2 “Звіт про фінансові результати”; форма № 1-кр “Звіт про
товарооборот”; форма № 1 “Баланс”.

Аналіз формування та використання прибутку підприємства проводиться в
декілька етапів (рисунок 1).

Розглянемо методику проведення кожного етапу аналітичної роботи.

picscalex95010009000003f801000002008401000000008401000026060f00fe02574d4
64301000000000001005d110000000001000000dc02000000000000dc020000010000006
c00000000000000000000002c0000007100000000000000000000002e400000974300002
0454d4600000100dc0200000d000000020000000000000000000000000000007f1200007
71a0000c80000001f010000000000000000000000000000000f030058600400160000000
c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000270f0000f
60f00005200000070010000010000009cffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006
e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000cb30093000000000040000000000ae30083109300000000047169001c
c0002020603050405020304877a0020000000800800000000000000ff010000000000005
40069006d00650073002000000065007700200052006f006d0061006e00000000000000b
d2d093050bbae3000331400010000000000000004481100aab40230044811004c3eaf301
c4811006476000800000000250000000c00000001000000120000000c000000010000001
80000000c00000000000002540000005400000000000000000000002c000000710000000
1000000e7298740a48e8740000000005a000000010000004c00000004000000000000000
0000000290f0000f80f000050000000200000002d00000046000000280000001c0000004
744494302000000ffffffffffffffff280f0000f70f00000000000046000000140000000
80000004744494303000000250000000c0000000e0000800e00000014000000000000001
0000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c024f0229020
40000002e0118001c000000fb02f2ff0000000000009001000000cc0440001254696d657
3204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0100000
400000002010100050000000902000000020d000000320a0d00000001000400000000002
8024f02200406001c000000fb020200010000000000bc02000000cc01020222537973746
56d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0101000
30000000000

86

Рисунок 1 – Послідовність проведення аналізу прибутку підприємства.

На цьому етапі роботи обчислюються абсолютні та відносні зміни в обсязі
одержаного балансового прибутку, визначаються та аналізуються джерела
його формування,: прибуток від торгівельної діяльності, іншої
реалізації, позареалізаційних операцій, – оцінюється вклад кожного
джерела в формування загального обсягу прибутку [14].

Варто звернути увагу, що основним джерелом формування балансового
прибутку для торгівельного підприємства є прибуток від реалізації
товарів. Позареалізаційні операції, які безумовно є доцільним резервом
збільшення обсягу прибутку, не можуть домінувати, оскільки це не
відповідає генеральній стратегії розвитку торгівельного підприємства.
Якщо такий факт має місце, це свідчить про диверсифікацію напрямків
діяльності підприємства, втрату чисто торгового спрямування, а
відповідно і конкурентних переваг на ринку товарів.

Рівень прибутковості обороту визначається порівнянням прибутку від
реалізації товарів та товарообороту і показує розміри формування
прибутку на одиницю товарообороту або питому вагу прибутку в ціні
реалізації товарів. Аналіз прибутковості обороту передбачає обчислення
рівня показника та його порівняння з рівнем, досягнутим у попередніх
періодах.

Обсяг прибутку підприємства від реалізації товарів залежить від великої
кількості факторів, найважливішими з них є:

1 обсяг товарообороту (в поточних цінах);

2 фізична маса товарів, що реалізуються (обсяг товарообороту у
співставних цінах);

3 індекс цін реалізації товарів;

4 рівень валового доходу;

5 рівень витрат обігу;

6 рівень прибутковості обороту.

В звязку з тим, що прибуток є функцією від доходів і витрат, для більш
глибокого аналізу і виявлення додаткових резервів його росту слід дати
кількісну оцінку факторам, що побічно впливають на його величину. До них
відносяться: асортиментна структура і склад товарообороту за видами
продажу (населенню, дрібний опт, в кредит населенню), структура
товарообороту за джерелами надходження товарів (самостійні закупки,
через оптові підприємства), за видами комерційних угод (за місцем
знаходження контрагента, умовами транспортування, страхуванням, формами
розрахунків, валютою платежу і т.д.).

Зміна рівня прибутковості використання ресурсів та капіталу підприємства
є суттєвим резервом зростання або фактором зниження загального обсягу
балансового прибутку підприємства. Кількісна оцінка впливу цього фактора
може проводитися на базі застосування наступної моделі:

picscalex1000100090000039c01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c022004e0131200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a7ffffffa0130000c70300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014024002100405000000
130240024d0805000000140240024b0f0500000013024002a0131c000000fb0280fe0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f577a10b66fe040000002d01010009000000320ad00346100300000031303065
08000000320aaa01cd10010000002a3009000000320ad003ff0403000000313030650800
0000320a7f015c05010000002a301c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577a10b66fe0400
00002d01020004000000f001010008000000320a0a02f71201000000ea3008000000320a
df01a10701000000f0301c000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577a10b66fe040000002d01
010004000000f001020008000000320aaa01d51101000000cf3008000000320aaa01710f
01000000ca3008000000320aa002810b02000000c1cf09000000320aa002c70803000000
e0e1ee6508000000320a7f01640601000000cfe108000000320a7f01360401000000d0e1
08000000320aa002460002000000c1cf1c000000fb0280fe000000000000900100000002
0402001053796d626f6c0000a40d0ae7a0f11200d89ff377e19ff3772020f577a10b66fe
040000002d01020004000000f001010008000000320aa002050e010000003dcf08000000
320aa002ca02010000003dcf0a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00fea10b66fe00000a00
21008a010000000001000000bcf31200040000002d01010004000000f001020003000000
0000 (1)

де Р – обсяг з ресурсів, що використовуються (в грошовій оцінці);

К – обсяг капіталу, що використовується;

Пр, Пк – прибутковість використання відповідної групи ресурсів чи джерел
капіталу підприємства, відсотків до обсягу.

Для проведення цієї роботи попередньо розраховується обсяг відповідних
показників, який потім порівнюється з фактичними обсягами отримання
прибутку. Оцінка ступеня досягнення проводиться на основі розрахунку
коефіцієнта досягнення (Кд):

picscalex1000100090000036101000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02c004000d1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a3ffffffc00c0000630400000b00000026060f000c004d61746854797065000010010800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014024002bc0305000000
1302400234081c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577850f6671040000002d0101000800
0000320aa002820b01000000257909000000320aa0024209030000003130306508000000
320aa0027608010000002a301c000000fb0220ff0000000000009001010000cc04020010
54696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577850f667104000000
2d01020004000000f001010009000000320a3004e40504000000f4e0eaf208000000320a
e3017c0602000000eef61c000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577850f6671040000002d01
010004000000f001020008000000320ad003e20302000000c1cf08000000320a83017a04
02000000c1cf08000000320aa002460002000000cae41c000000fb0280fe000000000000
9001000000020402001053796d626f6c0000800f0a32a0f11200d89ff377e19ff3772020
f577850f6671040000002d01020004000000f001010008000000320aa002760201000000
3de40a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d0071850f667100000a0021008a01000000000100
0000bcf31200040000002d01010004000000f0010200030000000000 (2)

де БПоц – обсяг прибутку, ступінь досягнення якого оцінюється;

БПфакт – фактичний обсяг отриманого прибутку [15].

Інформаційною основою даного етапу аналізу є наступна додаткова
інформація:

для розрахунку мінімального прибутку – середньоринкова ставка
капіталізації коштів на фінансовому ринку, середня за період, що
аналізується;

для розрахунку нормального прибутку середньогалузевий рівень
прибутковості обороту або активів, середній за період, що аналізується.

На цьому етапі роботи визначається обсяг формування чистого прибутку,
який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків та
інших обовязкових платежів з прибутку; аналізуються абсолютні та
відносні зміни в обсягах його формування.

Взаємозвязок між балансовим (БП) і чистим прибутком (ЧП) підприємства
відображає наступна модель:

picscalex1000100090000034501000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e003a00d1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffff600d00009c0300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002040405000000
130200024a0d1c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577870f6618040000002d0101000900
0000320a90037807030000003130306508000000320a6a01b80c01000000293009000000
320a6a01c607030000003130306508000000320a6a01660701000000283008000000320a
6a017606010000002a301c000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577870f6618040000002d01
020004000000f001010008000000320a6a01800b01000000cf3008000000320a6a012a04
02000000c1cf08000000320a6002160002000000d7cf1c000000fb0280fe000000000000
9001000000020402001053796d626f6c0000370c0ae840f11200d89ff377e19ff3772020
f577870f6618040000002d01010004000000f001020008000000320a6a014e0a01000000
2dcf08000000320a6002be02010000003dcf0a00000026060f000a00ffffffff01000000
00001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0018870f
661800000a0021008a0100000000020000005cf31200040000002d01020004000000f001
0100030000000000 (3)

де П – частка податкових та інших платежів в обсязі балансового прибутку
підприємства, відсотків.

Використання даної моделі дозволяє здійснити кількісну оцінку факторів,
що впливають на розмір чистого прибутку: зміна обсягу балансового
прибутку та зміна умов, порядку і розмірів оподаткування.

Дослідження факторів, що впливають на прибуток, є необхідним, оскільки
це дозволяє не тільки дати кількісну оцінку їх впливу в ретроспективному
періоді, а й використати виявленні взаємозвязки для обгрунтування
можливої зміни прибутку в перспективі.

Ефективність управління процесами утворення прибутку значною мірою
залежить від якості аналізу, реальності виявлених резервів збільшення
прибутку, економічного обгрунтування планів (прогнозів) формування та
використання прибутку на майбутній період.

Система планових розрахунків охоплює наступні напрямки роботи (рисунок
2)

picscalex840100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d4
643010000000000010004ff0000000001000000e802000000000000e8020000010000006
c00000000000000000000002c000000710000000000000000000000f2380000403f00002
0454d4600000100e80200000e000000020000000000000000000000000000007f1200007
71a0000c80000001f010000000000000000000000000000000f030058600400160000000
c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000720d0000f
10e0000250000000c0000000e000080120000000c0000000100000052000000700100000
10000009cffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400012540069006
d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cb3009300
0000000040000000000ae30083109300000000047169001cc00020206030504050203048
77a0020000000800800000000000000ff01000000000000540069006d006500730020000
00065007700200052006f006d0061006e00000000000000bd2d093050bbae30003314000
10000000000000004481100aab40230044811004c3eaf301c48110064760008000000002
50000000c00000001000000180000000c000000000000025400000054000000000000000
00000002c0000007100000001000000e7298740a48e8740000000005a000000010000004
c000000040000000000000000000000740d0000f10e00005000000020002d012d0000004
6000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff730d0000f20e00000
00000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000800
e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000
000050000000c022902eb01040000002e0118001c000000fb020200010000000000bc020
00000cc0102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000000
0000000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f2ff00000000000090010
00000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000000000000
0000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0d000000010004000
0000000ea01290220a80600040000002d010000030000000000

86

Рисунок 2 – Процес планування формування та розподілу прибутку.

Обгрунтування обсягу формування прибутку підприємства на плановий період
передбачає з одного боку, визначення цільової величини прибутку, що
забезпечує умови самофінансування і вирішення стратегічних і тактичних
задач, що стоять перед ним, з другого – розрахунок можливості отримання
прибуток при прогнозному обсязі товарообороту, доходу і витрат.

Величина прибутку, як цільова функція діяльності підприємства, залежить
від обраної стратегії. Як відомо, вона може бути мінімальною, нормальною
і необхідною.

Для визначення мінімального і нормального прибутків як цільової функції
підприємства виходять із прогнозної величини капіталу підприємства,
прогнозу мінімального рівня рентабельності капіталу (прогноз процентної
ставки банків) і прогнозі норми прибутку на капітал (середньогалузева
рентабельність капіталу). При прогнозуванні величини капіталу необхідно
врахувати склад і розмір джерел його збільшення (кредити банків, випуск
облігацій, продаж акцій абощо, а також впливу на його вартість
інфляційних очікувань).

Необхідна величина прибутку підприємства розраховується, виходячи із
потреби підприємства в фінансуванні його виробничого і соціального
розвитку, забезпечення необхідного соціального споживання, утворення
фондів розвитку і фонду виплати дивідендів власникам підприємства,
створення фінансових резервів, а також виплати податкових і інших
обовязкових платежів, що здійснюються з прибутку. Таким чином,
необхідний прибуток визначає умови для самофінансування підприємства.

Розрахунок розміру необхідного прибутку на плановий період здійснюється
в такому порядку.

проводиться обгрунтування потреб підприємства в фондах фінансових
ресурсів на виробничий і соціальний розвиток, що утворюється за рахунок
чистого прибутку підприємства.

визначається питома вага податків і обовязкових платежів із прибутку в
його загальній величині, що складається в передплановому періоді. В тих
випадках, коли у плановому періоді змінюється порядок оподаткування або
ставка податків, необхідно за звітними даними минулого періоду провести
розрахунок питомої ваги податків у складі прибутку, які підлягатимуть
сплаті з урахуванням змін в умовах їх сплати.

розраховується величина необхідного прибутку (Пнеобх), виходячи із
потреби прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, та частки
обовязкових платежів в загальній сумі прибутку:

picscalex1000100090000037501000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e003800f1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffff400f00009c0300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140200025e0505000000
13020002c00a1c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577660f6610040000002d0101000800
0000320a60020e0e01000000257909000000320a6002ce0b030000003130306508000000
320a6002020b010000002a3009000000320a90034e0503000000313030651c000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f577660f6610040000002d01020004000000f001010008000000320a
9003ea0802000000d1ef08000000320a6a01cd0502000000d7cf08000000320a60024c00
01000000cfcf1c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577660f6610040000002d0101000400
0000f00102000a000000320aca01f70705000000ede5eee1f5000a000000320ac0026e01
05000000ede5eee1f5001c000000fb0280fe000000000000900100000002040200105379
6d626f6c00009f0f0a94a0f11200d89ff377e19ff3772020f577660f6610040000002d01
020004000000f001010008000000320a9003d607010000002de508000000320a60021804
010000003de50a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d0010660f661000000a0021008a010000
000001000000bcf31200040000002d01010004000000f0010200030000000000 (4)

де ЧП необх – потреба в чистому прибутку підприємства в грошовому
вимірі;

Сп – середній рівень податків і обовязкових платежів, у відсотка до
балансового прибутку [18].

Розрахунок можливого розміру одержання прибутку може здійснюватись
методом прямого розрахунку або розрахунково – аналітичним методом.

Метод прямого розрахунку передбачає визначення суми прибутку як різниці
між розміром доходів підприємства, податком на додану вартість і його
поточними витратами. Можливі методичні підходи до оцінки їх планового
обсягу були розглянуті у попередніх розділах підручника.

Результати розрахунку цільового та можливого прибутку необхідно
порівняти. Якщо можливості отримання прибутку відповідають його
цільовому розміру, то такий варіант приймається як плановий. У тому
разі, коли можливості підприємства по одержанню прибутку недостатні для
забезпечення самофінансування, слід розробити заходи з урегулювання цієї
невідповідності шляхом пошуку і мобілізації додаткових (неврахованих)
резервів збільшення доходів або зниження витрат. При цьому необхідно
прагнути до максимального наближення планового прибутку до його
цільового розміру.

П.ісля прийняття рішення про величину планового прибутку розраховують
планові показники рентабельності підприємства, які використовуються при
прийнятті управлінських рішень з формування ресурсного потенціалу
підприємства, здійснення комерційних угод, інвестиційній діяльності
тощо.

При ринкової економіки результати діяльності торговельного підприємства
оцінюються системою показників, головним з яких є рентабельність.
Рентабельність визначається як відношення прибутку до одному з
показників функціонування торговельного підприємства. При обчисленні
рентабельності використовуються різні показники прибутку. Показники
рентабельності дозволяють виявити не тільки загальну ефективність роботи
торговельного підприємства, але й оцінити різні сторони його діяльності
[18].

Рентабельність операційної діяльності характеризується розміром
прибутку, що одержує підприємство на 1 грн. здійснених витрат в процесі
відповідної діяльності.

Чиста рентабельність виручки показує, скільки прибутку надходить
підприємству в кожній гривні від продажу продукції, товарів, робіт,
послуг. Цей показник, як правило, характеризує прибутковість
торгівельної діяльності, в той же час його доцільно використовувати і
при аналізі виробничих підприємств. Його зростання може бути наслідком
однієї з двох причин. По-перше, це може свідчити про зменшення витрат на
виробництво і продаж або цін на придбання ресурсів. По-друге, це може
бути результатом зростання цін на продані товари, продукцію, роботи і
послуги. Окремо розраховується рентабельність виручки від певних видів
діяльності.

Рентабельність активів характеризує величину одержаного прибутку в
розрахунку на одну гривню активів підприємства, які постійно знаходяться
на його балансі. Прибутковість всіх активів можна розглядати як показник
ефективності управління.

Методика проведення факторного аналізу валового прибутку визначається
цілями аналізу, а, відповідно, і складом використовуваних інформаційних
джерел. При проведенні внутрішнього (управлінського) аналізу залучається
широке коло інформації про формування валового прибутку, зокрема, дані
про фізичний обсяг реалізації по кожному виду продукції, цінах і
собівартості одиниці реалізованої продукції, сумі змінних і постійних
витрат. При цьому можуть використовуватися як звітні, так і планові
дані.

Оцінка фінансових результатів починається з аналізу динаміки й структури
доходів і витрат, що дає можливість одержати найбільш загальне подання
про фактори, що зробили вплив на їхнє формування. Також необхідно
проаналізувати динаміку показників прибутку підприємства. Аналіз
проводиться методом порівняння фактичних даних за звітний період зі
звітними даними за попередній період.

picscalex1000100090000033d01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e003e0131200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bfffffffa01300009f0300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140200027c0905000000
13020002e30e1c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577710966bc040000002d0101000800
0000320a6002541201000000257909000000320a60021410030000003130306508000000
320a6002370f010000002a301c000000fb0280fe0000000000009001010000cc04020010
54696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577710966bc04000000
2d01020004000000f00101000b000000320a93039c0907000000c7e2b3f2ede8e9000b00
0000320a6701a20907000000c1e0e7eee2e8e9000a000000320a6002e50305000000f0ee
f1f2e0e809000000320a6002220004000000d2e5ecef1c000000fb0280fe000000000000
9001000000020402001053796d626f6c0000b1090a51a0f11200d89ff377e19ff3772020
f577710966bc040000002d01010004000000f001020008000000320a6002440801000000
3de50a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00bc710966bc00000a0021008a01000000000200
0000bcf31200040000002d01020004000000f0010100030000000000 (5)

Факторний аналіз проводимо за наступною схемою:

1. Зміна фізичного обсягу реалізації:

picscalex100010009000003d601000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400480101200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffff40100000fc0300000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002980905000000
13020002cc0d1c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577b5096664040000002d0101000800
0000320a6002be0f01000000297908000000320a60021c0f01000000317908000000320a
90038e0a010000002f7908000000320a6a01900a010000002f7908000000320a60020809
01000000287908000000320a60021808010000002a791c000000fb0220ff000000000000
9001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f577b5096664040000002d01020004000000f001010009000000320af003d70b04000000
3230303409000000320aca01d90b040000003230303509000000320ac002010604000000
3230303408000000320ac002bb010100000031301c000000fb0280fe0000000000009001
000000020402001053796d626f6c0000bd090a30a0f11200d89ff377e19ff3772020f577
b5096664040000002d01010004000000f001020008000000320a6002260e010000002d30
08000000320a6002a902010000003d3008000000320a60023a000100000044301c000000
fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00
d89ff377e19ff3772020f577b5096664040000002d01020004000000f001010008000000
320a90032e0b01000000e23008000000320a9003ac0901000000f13008000000320a6a01
300b01000000e23008000000320a6a01ae0901000000f13008000000320a6002f5030200
0000c2cf1c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577b5096664040000002d01010004000000
f001020008000000320a600224010100000050cf0a00000026060f000a00ffffffff0100
000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0064
b509666400000a0021008a010000000002000000bcf31200040000002d01020004000000
f0010100030000000000 (6)

де ВП – валовий прибуток, тис.грн.;

с/в –собівартість виробленої продукціїї, тис. грн.

2. Зміна структури й асортименту реалізованої продукції:

picscalex100010009000003d601000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400440141200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffff00140000fc0300000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002f20905000000
13020002c50d0500000014020002450f050000001302000279131c000000fb0280fe0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f577d10966ed040000002d01010008000000320a60028b130100000029790800
0000320a90033b10010000002f7908000000320a6a013d10010000002f7908000000320a
6002620901000000287908000000320a60027208010000002a791c000000fb0220ff0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f577d10966ed040000002d01020004000000f001010009000000320af0038411
040000003230303409000000320aca018611040000003230303509000000320af003d00b
040000003230303409000000320aca01d10b040000003230303509000000320ac0025b06
040000003230303408000000320ac00204020100000032301c000000fb0280fe00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff377
2020f577d10966ed040000002d01010004000000f001020008000000320a9003db100100
0000e23008000000320a9003590f01000000f13008000000320a6a01dd1001000000e230
08000000320a6a015b0f01000000f13008000000320a9003e80902000000d7c208000000
320a6a01e90902000000d7c208000000320a60024f0402000000c2cf08000000320a6002
240101000000d0cf1c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796d62
6f6c0000c6090a20a0f11200d89ff377e19ff3772020f577d10966ed040000002d010200
04000000f001010008000000320a60021f0e010000002dcf08000000320a600203030100
00003dcf08000000320a60023a000100000044cf0a00000026060f000a00ffffffff0100
000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00ed
d10966ed00000a0021008a010000000001000000bcf31200040000002d01010004000000
f0010200030000000000 (7)

де ЧВ –чистий виторг від реалізації, тис. грн.

3. Зміна рівня витрат на 1 гривню реалізованої продукції [21]:

picscalex100010009000003d601000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400440141200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffff00140000fc0300000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140200028d0905000000
13020002c10d0500000014020002410f050000001302000275131c000000fb0280fe0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f577d40966d1040000002d01010008000000320a600287130100000029790800
0000320a6a013710010000002f7908000000320a6a01830a010000002f7908000000320a
6002fd0801000000287908000000320a60020d08010000002a791c000000fb0220ff0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f577d40966d1040000002d01020004000000f001010009000000320af0035111
040000003230303509000000320aca018011040000003230303409000000320af0039c0b
040000003230303409000000320aca01cc0b040000003230303409000000320ac002f905
040000003230303508000000320ac002fd010100000033301c000000fb0280fe00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff377
2020f577d40966d1040000002d01010004000000f001020008000000320a9003690f0200
0000d7c208000000320a6a01d71001000000e2c208000000320a6a01550f01000000f1c2
08000000320a9003b40902000000d7c208000000320a6a01230b01000000e2c208000000
320a6a01a10901000000f1c208000000320a6002110402000000d7c208000000320a6002
240101000000d0c21c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796d62
6f6c00009a090a4ea0f11200d89ff377e19ff3772020f577d40966d1040000002d010200
04000000f001010008000000320a60021b0e010000002dc208000000320a6002f5020100
00003dc208000000320a60023a000100000044c20a00000026060f000a00ffffffff0100
000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00d1
d40966d100000a0021008a010000000001000000bcf31200040000002d01010004000000
f0010200030000000000

2 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І
ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ НА ТОВ „КЗПО”

2.1 Фінансово-економічна характеристика господарської діяльності ТОВ
«КЗПО»

ТОВ ”Красноармійський завод „Промислового обладнання” створено на
засадах угоди між громадянами України шляхом об’єднання їх майна з метою
отримання прибутку.

Форма власності-колективна.

ТОВ „Красноармійський завод „Промислового обладнання” створено згідно з
Законами України «Про господарські товариства», «Про власність», «Про
підприємництво»,інших діючих законодавчих актах.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, власне майно,
розрахункові та інші рахунки в банках України, печатку, штампи, бланки
зі своїм найменуванням, інші реквізити.

Товариство засновано з метою здійснення ринкових відносин та отримання
прибутку на основі задоволення потреб громадян, колективних та державних
підприємств, організацій.

Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не
відповідає за зобов’язаннями товариства.

Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності
юридичної особи видано виконавчім комітетом Красноармійською міською
радою депутатів у 2003 році реєстраціонний номер 32502626.

Юридична адреса: 85306 Донецька область м. Красноармійськ, вул. Нахімова
буд.82.

Види діяльності за КВЕД (перший основний):

29.52.1 Виробництво (без ремонту) машин і обладнання для добувної
промисловості

29.24.4 Ремонт (спеціалізований) інших машин загального призначення

51.19.0 Посередництво в торгівлі різними товарами

51.70.0 Інші види оптової торгівлі

45.21.1 Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни,
реконструкції та відновлення)

45.33.3 Газопровідні роботи

Для забезпечення діяльності товариства статутний фонд. Порядок створення
статутного фонду, склад майна та грошових коштів, що вносяться
засновниками до статутного фонду, закріплено у статутній угоді між
засновниками товариства.

Загальна сума статутного фонду в грошовій формі складає 25000 гривень.

В товаристві складається резервний фонд, у розмірі, встановленому
статутними документами, але не менш 25 % статутного фонду, а також інші
фонди, що передбачені законодавством України або статутними документами
товариства.

Розмір щомісячних відрахувань до резервного фонду складає 5% суми
чистого прибутку.

Товариство володіє майном. Майно товариства складають основні фонди та
оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена у
самостійному балансі товариства.

Джерелом формування майна товариства є :

– статутний фонд товариства

– продукція, що виготовлена товариством

– інше майно, що отримано підприємством та не заборонено чинним
законодавством

– отриманий прибуток від здійснення господарської діяльності.

Прибуток товариства від здійснення господарської діяльності є прибуток
від реалізації продукції, робіт, послуг, матеріальних цінностей,
нематеріальних активів, прибуток від позареалізаціонної діяльності.

З отриманого прибутку товариство вносить передбачені законом податки та
платежі до бюджету, погашає матеріальні витрати. Чистий прибуток
залишається у повному розпорядженні товариства та підлягає розподілу по
фондам товариства.

Фондами товариства є фонд заробітної плати, фонд розвитку виробництва,
фонд амортизаційних відрахувань, інші фонди. Розмір відрахувань, порядок
створення фондів, їх використання визначають загальні збори засновників.

Товариство веде оперативний бухгалтерський облік результатів своїй
діяльності, веде статистичну звітність, надає податковим органам
бухгалтерські звіти та баланс, декларації. Порядок ведення
бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається діючим
законодавством України.

Контроль за окремими сторонами діяльності товариства здійснюють Державна
податкова інспекція, державні органи, на які покладено контроль за
безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою,
інші органи відповідно до діючого законодавства України.

Таблиця 3 – Зведена таблиця основних техніко-економічних показників, ТОВ
„КЗПО” за 2004-2005 рр.

ПоказникиОд. вим.2004р.2005р.Зміна, +,-Темп росту, %1234561. Дохід
(виручка) від реалізації продукціїТис.грн.1567,82143,2+575,4+136,72.
Чистий дохідТис.грн.1306,51786,0+479,5+136,73.
СобівартістьТис.грн.752,51028,8+276,3+136,74. Валовий прибуток
(збиток)Тис.грн.554,0757,2+203,2+135,75. Інші операційні
доходиТис.грн.223,7302,1+78,4+135,06. Адміністративні
витратиТис.грн.35,256,7+21,5+161,17. Витрати на
збутТис.грн.28,142,2+4,1+114,68. Інші операційні
витратиТис.грн.74,438,1-36,3-51,29.Прибуток (збиток) від операційної
діяльностіТис.грн.640,0922,3+234,6+134,110. Інші
доходиТис.грн.87,890,3+2,5+102,811. Інші
витратиТис.грн.17,840,1+22,3+225,312. Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткуванняТис.грн.721,7972,5+250,8+134,813. Податок на
прибутокТис.грн.180,4243,1+62,7+134,814. Чистий прибуток від звичайної
діяльностіТис.грн.541,3729,4+188,1+134,715. Середньооблікова чисельність
робітниківЧол.5870+12+120,716. Середньомісячна заробітна плата 1-го
робітникаТис.грн.1,01,2+0,2+120,0

Приріст обсягу виробництва в діючих цінах у порівнянні з 2004 роком
склав 36,7 %, у порівнянних цінах склало 35,8%.

Чистий дохід у 2004-2005 році виріс на 36,7 %, що складає 479,5 тис.
грн.

Собівартість у 2005 році в порівнянні з 2004 році збільшилась на 276,3
тис. грн. або на 36,7 %.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування збільшився з 721,7
тис. грн. У 2004 році до 972,5 тис. грн. у 2005 році частково завдяки
зменшенню інших операційних витрат на 36,3 тис. грн. у 2005 році або
48,8% звідси виходить, що податок на прибуток збільшився на 34,8% або
62,7 тис. грн. збільшився і чистий прибуток від звичайної діяльності на
34,8%.

2.2 Організація бухгалтерського обліку формування і оподаткування
прибутку на ТОВ „КЗПО”. Документообіг

Фінансовий результат діяльності ТОВ „КЗПО” складається з:

фінансових результатів від основної діяльності (рах. 791);

фінансових результатів від іншої звичайної діяльності (рах. 793);

фінансових результатів від надзвичайних подій (рах. 794).

Доходи товариства відображаються на таких рахунках:

1 70 „Доходи від реалізації”:

2 71 „Інший операційний дохід”:

3 74 „Інші доходи”

Витрати відображаються на таких рахунках:

1. 90 „Собівартість реалізації”

2. 91 „Загально виробничі витрати”

3. 92 „Адміністративні витрати”

4. 93 „Витрати на збут”

5. 94 „Інші витрати операційної діяльності”

6. 97 „Інші витрати”

7. 98 „Податки на прибуток”

8. 99 „Надзвичайні витрати”

Фінансові результати від усіх видів діяльності (основної діяльності,
фінансових операцій, надзвичайних подій), списуються відповідними
бухгалтерськими проводками на активно-пасивний рахунок 44
«Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)», що ведеться по
субрахунках:

441 «Прибуток нерозподілена»;

442 «Непокриті збитки»;

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».

Бухгалтерський облік фінансових результатів та оподаткування прибутку
товариства представлено в таблиці 4.

Таблиця 4 – Бухгалтерський облік фінансових результатів на ТОВ „КЗПО”

№Зміст господарських операційПервинний документКореспонденція
рахунківСума, грн.ДК1234561Передані основні матеріали в цех для
виробництва продукції ЛЗК23201190002Списана вартість МШП на
загально-виробничі потреби

Накладна-вимога91221003Акцептовано рахунок „Донбасенерго” за
електроенергію, надану для обслуговування обладнання

(без ПДВ)Рахунок9163117004Списано на загально-виробничі потреби запасні
частиниНакладна-вимога912075005Списано масло для змащення верстата
Накладна-вимога23203976Відпущено МШП на ремонт
обладнанняНакладна-вимога91222287Нарахований знос основних засобів по:

а) виробничому цеху

б) будівля заводоуправління

Розрахунок амортизації основних засобів

91

92

131

131

3230

18008Нарахована заробітна плата:

а) робітникам основного виробництва

б) цеховому персоналу

в) адміністративному персоналуРПВ23

91

92661

661

6611750

195

7309Здійснені відрахування на соціальні заходи від нарахованої згідно з
чинним законодавством Розрахунок бухгалтерії23

91

9265

65

65672

74,9

280,310Розподілені та списані загально-виробничі витратиРозрахунок
бухгалтерії23916057,411Передано на склад готову
продукціюНакладна262328846,212Списана вартість канцелярських товарів на
адміністративні витратиВимога922265013Відображені витрати на
транспортування на адміністративні витратиТТН926851500014Нарахована
заробітна плата робітникам збутуРПВ93661180015Нараховані відрахування на
соціальні заходи від заробітної платиРПВ9365691,216Списані
адміністративні витрати

Розрахунок бухгалтерії7919218557,317Списані витрати на збутРозрахунок
бухгалтерії7919317491,218Відвантажена продукція покупцям (з ПДВ)Рахунок,
накладна36170193600019Відображене податкове зобов’язанняПодаткова
накладна70164115600020Списана фактична виробнича собівартість
реалізованої продукціїРозрахунок бухгалтерії9012648000021Списано суму
нерозподілених постійних загально-виробничих витрат Розрахунок
бухгалтерії90191100022Сформовано фінансовий результат від реалізації:

а) списано чистий дохід від реалізації

б) списана собівартість реалізованої продукціїРозрахунок бухгалтерії701

791791

901780000

48100023Податковий кредит з ПДВПодаткова накладна641685300024Визначено
результат від реалізації продукції – прибутокРозрахунок
бухгалтерії791441281508,825Нарахований і сплачений податок на
прибутокДекларація з податку на прибуток981

791

641641

981

31170377,2

70377,2

70377,226Відображено фінансовий результат діяльності після
оподаткуванняДекларація з податку на прибуток791441211131,6

Документальне оформлення обліку формування та оподаткування прибутку на
підприємстві засноване на документальному оформленні обліку доходів і
витрат діяльності.

Під час виникнення витрат складаються наступні первинні документи:

лімітно-забірні картки – складаються під час відпуску сировини і
матеріалів безпосередньо для виготовлення продукції, а також на ремонтні
та господарські потреби підприємства;

видаткові касові ордери – складаються під час видачі грошей з каси
підприємства;

платіжне доручення – подається підприємством до обслуговуючого банку
для перерахування визначеної суми з рахунку;

накладна – виписується підприємством-постачальником матеріалів, товарів
і передається до бухгалтерії підприємства-одержувача цих матеріалів,
товарів разом з податковою накладною, яка засвідчує право
підприємства-покупця на податковий кредит;

РПВ – застосовується для нарахування заробітної плати усім працівникам
підприємства, здійснення всіх необхідних відрахувань та її видачі;

акт приймання-передачі – застосовується для оформлення зарахування до
складу основних засобів окремих об’єктів, для обліку введення їх до
експлуатації, для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів з
одного цеху до іншого, а також для виключення їх зі складу ОЗ при
передачі іншому підприємству;

картка обліку амортизації – використовується для розрахунку та обліку
амортизації ОЗ.

Доходи підприємства підтверджуються наступними первинними документами:

виписка банку – періодично видається власникам рахунків з копіями
розрахункових операцій; вона перевіряється підприємством з точки зору
відповідності її доданим документам; в ній показана сума коштів, списана
з рахунку підприємства та зарахована на нього;

прибутковий касовий ордер – складається під час надходження грошей до
каси підприємства;

накладна на відпуск продукції – заповнюється в бухгалтерії під час
реалізації продукції покупцю разом з податковою накладною, яка свідчить
про податкове зобов’язання у підприємства-продавця;

рахунки-фактури – виписуються на основі накладних та інших первинних і
разом з продукцією направляються покупцям.

У бухгалтерії на основі первинних документів по прибутку та видатку
ведуть накопичувальні відомості випуску готової продукції та
накопичувальні відомості відвантаженої продукції.

Дані з первинних документів з обліку доходів та витрат підприємства
переносяться до відомостей обліку доходів та витрат відповідно; до Книги
обліку придбання-продажу товарів, робіт, послуг. Усі дані по прибутковим
та видатковим касовим ордерам фіксуються у Касовій книзі.

Після обробки та згрупування даних у накопичувальних відомостях, вони
переносяться до журналів-ордерів.

Наприкінці місяця підсумкові дані кредитових оборотів з журналів-ордерів
переносяться до Головної книги, в якій перераховують обороти по дебету
кожного рахунку. Головну книгу використовують для узагальнення даних
журналів-ордерів, взаємної перевірки зроблених записів по окремих
рахунках і складання звітного балансу.

За даними Головної книги складається фінансова та податкова звітність,
яка є узагальненням фінансових результатів діяльності підприємства.

2.3 Аналіз формування і оподаткування прибутку на ТОВ „КЗПО”

Оцінка фінансових результатів починається з аналізу динаміки й структури
доходів і витрат, що дає можливість одержати найбільш загальне подання
про фактори, що зробили вплив на їхнє формування. Також необхідно
проаналізувати динаміку показників прибутку підприємства. Аналіз
проводиться методом порівняння фактичних даних за звітний період зі
звітними даними за попередній період. Результати аналізу наведено в
таблицях 5,6 і 7 (формула 5).

Таблиця 5 – Аналіз структури доходів ТОВ „КЗПО”.

Показник2004 рік2005 рікЗміниСума, тис. грн%Сума, тис. грн%+,-, тис.
грнТемп росту, %Виторг від реалізації
продукції1567,883,422143,284,52+575,4+101,1Інші операційні
доходи223,711,90302,111,91+78,4+100,01Інші
доходи87,84,6890,33,57+2,5-98,89Разом 1879,31002535,6100+656,3-

picscalex64010009000003ae1b000008001610000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100f78d000000000200000000200000e8010000e8210000010000006
c0000000500000005000000ba01000004010000000000000000000030480000682900002
0454d4600000100e8210000a601000006000000000000000000000000000000200300005
80200004a010000f00000000000000000000000000000001009050080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff21000000080000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000c001000009010000260000001c000000010000000000000000000000000000000
0000000250000000c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff000
0000000250000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c0000000
0000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000000
500000005000000ba01000004010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001
e000000180000000000000000000000c001000009010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000
c000000ffffff001e000000180000000500000005000000bb01000004010000270000001
800000003000000000000008080660000000000250000000c00000003000000280000000
c00000002000000260000001c00000002000000000000000100000000000000000000002
50000000c00000002000000280000000c000000010000002700000018000000010000000
00000008080660000000000250000000c00000001000000280000000c000000030000001
80000000c00000080806600190000000c00000080806600140000000c0000000d0000001
20000000c0000000200000056000000300000007b0000007a0000008e0000009c0000000
50000008e008a007b007a007b008c008e009c008e008a002700000018000000030000000
0000000ffffcc0000000000250000000c00000003000000280000000c000000010000001
80000000c000000ffffcc00190000000c000000ffffff0056000000400000007b0000007
90000008e0000008a000000090000007b0079007f0079008200790085007900880079008
b0079008e0079008e008a007b007900270000001800000001000000000000004d1a33000
0000000250000000c00000001000000280000000c0000000300000027000000180000000
3000000000000004d1a330000000000250000000c00000003000000280000000c0000000
1000000180000000c0000004d1a3300190000000c0000004d1a330056000000300000004
f00000083000000870000009d0000000500000087008b004f0083004f00950087009d008
7008b00270000001800000001000000000000009933660000000000250000000c0000000
1000000280000000c00000003000000180000000c00000099336600190000000c000000f
fffff0056000000580000004f0000007a000000870000008b0000000f0000004f0082005
2008100540081005700800059007f005c007e0060007d0062007d0066007c0069007c006
d007b0070007b0074007a0087008b004f008200270000001800000003000000000000004
d4d800000000000250000000c00000003000000280000000c00000001000000180000000
c0000004d4d8000190000000c0000004d4d800056000000c00100005900000091000000d
a000000b400000069000000da009100da009200d9009300d9009400d8009500d7009600d
5009700d4009800d2009900d0009a00ce009b00cb009b00c9009c00c6009d00c4009e00c
0009e00bd009f00ba009f00b600a000b200a000ae00a100ab00a100a700a100a300a2009
f00a2009c00a2009700a2009400a2008f00a2008c00a1008700a1008400a1008000a0007
d00a00079009f0075009f0072009e006f009e006c009d0069009c0067009b0064009b006
3009a00600099005f0098005d0097005c0096005b0095005a00940059009300590092005
90091005900a3005900a4005900a5005a00a6005b00a7005c00a8005d00a9005f00aa006
000ab006300ac006400ad006700ad006900ae006c00af006f00b0007200b0007500b1007
900b1007d00b2008000b2008400b3008700b3008c00b3008f00b4009400b4009700b4009
c00b4009f00b400a300b400a700b300ab00b300ae00b300b200b200b600b200ba00b100b
d00b100c000b000c400b000c600af00c900ae00cb00ad00ce00ad00d000ac00d200ab00d
400aa00d500a900d700a800d800a700d900a600d900a500da00a400da00a300da0091002
70000001800000001000000000000009999ff0000000000250000000c000000010000002
80000000c00000003000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff005
6000000780100005900000080000000da000000a200000057000000990080009e008000a
1008000a6008000a9008000ad008100b0008100b5008100b9008200bb008200bf008300c
2008400c5008400c8008500cb008600cd008700cf008700d2008900d3008900d5008a00d
6008b00d8008c00d9008e00d9008e00da009000da009000da009200d9009300d9009400d
8009500d7009600d5009700d4009800d2009900d1009a00ce009b00cb009b00c9009c00c
6009d00c4009e00c0009e00bd009f00ba009f00b600a000b200a000ae00a100ab00a100a
700a100a300a2009f00a2009a00a2009700a2009300a2008f00a2008b00a1008700a1008
300a1007f00a0007c00a00078009f0075009f0072009e006f009e006c009d0069009c006
6009b0064009a0062009a00600098005e0098005d0097005b0095005a0095005a0093005
9009300590091005900900059008f005a008e005a008d005b008c005c008b005e008a005
f008900610088009900910099008000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c0000009999ff001
e000000180000000000000000000000c001000009010000520000007001000003000000f
1ffffff000000000000000000000000bc020000000000cc0000000041007200690061006
c00200043007900720000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001300120000003837f00388f01300e
6b40030aaf2130088f013003a37f0031f00000021008a010e000000c1b40030aaf213008
8f013003837f0032000000024f21300dbfb0030aaf21300090000003837f003200000001
ef50030a8f213003837f003200000000000000058f413003af60030d4f01300000000000
c00f003000000000500000005000000000000005a76cd30000000007bf2dce9fcf013002
7ec0130ba0207000500000000000000c00119010000000038f1130000000000000000000
0000000e4130130dac101300000000000000000c001190100000000c80d0a28000000002
1008a01c80d0a28ff0d01073837f00300000000000000006476000800000000250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c0000000
2000000190000000c000000ffffff00180000000c0000009999ff001e000000180000007
20000000a0000004e01000026000000180000000c00000000000000140000000c0000000
d000000120000000c0000000100000054000000fc000000740000000f0000004b0100002
0000000010000000000254200002042740000000f0000001d0000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff8800000021044204400443043a044204430440043
004200034043e0445043e043404560432042000430420003200300030003400200040043
e044604560400000b0000000600000009000000070000000800000006000000070000000
900000008000000040000000a0000000900000008000000090000000a000000040000000
900000004000000070000000400000008000000080000000800000008000000040000000
9000000090000000900000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000000000000000000000c0010000090100002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000000000000000000c001000009010000520000007
001000004000000f4ffffff00000000000000000000000090010000000000cc000000004
1007200690061006c0020004300790072000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001300120000006
033f00388f01300e6b40030aaf2130088f013006233f0031f00000021008a010c000000c
1b40030aaf2130088f013006033f0032000000024f21300dbfb0030aaf21300090000006
033f003200000001ef50030a8f213006033f003200000000000000058f413003af60030d
4f01300000000000c00f003000000000500000005000000000000005a76cd30000000007
bf2dce9fcf0130027ec0130ba0207000500000000000000c00119010000000038f113000
00000000000000000000000e4130130dac101300000000000000000c0011901000000001
60e0a0d0000000021008a01160e0a0dff0d01076033f0030000000000000000647600080
0000000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000010000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000bb000000b2000000d8000000c8000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000005400000060000000bd000000b5000000d5000000c30000000
10000000000254200002042bd000000b5000000030000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff54000000380033002500000007000000070000000b0000002
50000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000
c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000000000000000000c001000009010000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
1000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000041000000680000005e0000007e000000140000000c0000000
d000000120000000c000000010000005400000060000000430000006b0000005b0000007
9000000010000000000254200002042430000006b000000030000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff54000000310032002500000007000000070000000
b000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000010000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000000000000000000c001000009010000250000000c0000000d0000802
50000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000040000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000
c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000074000000630000008a00000079000000140000000
c0000000d000000120000000c00000001000000540000005800000076000000660000008
7000000740000000100000000002542000020427600000066000000020000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff5000000035002500070000000b0000002
50000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000
c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000000000000000000c001000009010000260000001c00000005000000000000000
00000000000000000000000250000000c00000005000000280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000ffffff0000000000250000000c000000020000002
80000000c00000001000000180000000c000000ffffff00190000000c000000000000001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000210100006
2000000b6010000cb000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000004000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000190000000
c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000180000002201000063000000b
6010000ca000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
4000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff001e000000180000002201000063000000b6010000c
a000000260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000
c00000001000000280000000c00000005000000270000001800000005000000000000009
999ff0000000000250000000c00000005000000280000000c00000002000000180000000
c0000009999ff00190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b0000001800000026010000690000002d01000070000000180000000
c00000000000000120000000c0000000100000054000000cc0000003101000065000000a
5010000730000000100000000002542000020423101000065000000150000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff780000001204380442043e04400433042
00032045604340420004004350430043b045604370430044604560457045c04080000000
700000005000000070000000700000004000000030000000600000003000000070000000
300000007000000070000000700000007000000030000000600000007000000070000000
300000003000000540000008400000031010000740000006401000082000000010000000
0002542000020423101000074000000090000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff600000003f0440043e04340443043a044604560457044b04070000000
700000007000000070000000500000006000000070000000300000003000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
5000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000002201000063000000b6010000ca000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000050000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000002201000063000000b6010000ca000000260000001c000000020000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c0000000
1000000270000001800000001000000000000009933660000000000250000000c0000000
1000000280000000c00000005000000180000000c00000099336600140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002b00000018000000260100008c0000002d0100009
3000000180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000d00000003
101000088000000b20100009600000001000000000025420000204231010000880000001
60000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff7800000006043d044
804560420003e043f043504400430044604560439043d045604200034043e0445043e043
404380403000000070000000900000003000000030000000700000007000000070000000
700000007000000070000000300000007000000070000000300000003000000070000000
700000005000000070000000700000007000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c0000000
2000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000002
201000063000000b6010000ca000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000220100006
3000000b6010000ca000000260000001c000000050000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000005000000280000000c0000000200000027000000180000000
200000000000000ffffcc0000000000250000000c00000002000000280000000c0000000
1000000180000000c000000ffffcc00140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b0000001800000026010000af0000002d010000b6000000180000000c0000000
0000000120000000c00000001000000540000009000000031010000ab00000071010000b
900000001000000000025420000204231010000ab0000000b0000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff6400000006043d0448045604200034043e0445043
e04340438047504030000000700000009000000030000000300000007000000070000000
5000000070000000700000007000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000002000000250000000c000000050000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000220100006
3000000b6010000ca000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000004000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000c
001000009010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
4000000250000000c000000020000000a01000026060f000a02574d46430100000000000
10000000000000002000000e801000000000000e8210000250000000c000000050000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000c001000009010000260000001c000000010000000000000000000000000000000
0000000250000000c00000001000000280000000c00000005000000250000000c0000000
5000080280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c0000000
0000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000000
500000005000000ba01000004010000250000000c00000004000080250000000c0000000
7000080280000000c00000001000000250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff0900000010000000c0010000090100002100000008000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff0a000000100000000
0000000000000002100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000f
fffff00220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a4000002
4000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080460000001
c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000000000001
0000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c026a016e020
5000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d0004000000020102000
30000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e0005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046a016f0200000
00008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc020000fffff
f000000040000002d010100050000000902ffffff0005000000010200000000040000000
4010d000400000002010200070000001b04640167020700070008000000fa02000000000
00000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d0103000
40000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0100000500000001020
0000000050000000902ffffff00040000002c0100000700000016046a016f02000000000
40000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010
100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010
000070000001604630168020700070007000000fc020000808066000000040000002d010
40004000000f001010008000000fa0200000100000000000000040000002d01010004000
000f001000007000000fc020000808066000000040000002d01000004000000f00104000
5000000090280806600050000000102808066000400000004010d0004000000020102000
e00000024030500c500bc00ab00a700ab00bf00c500d500c500bc0007000000fc020000f
fffcc000000040000002d01040004000000f0010000050000000902ffffcc00050000000
102ffffff001600000024030900ab00a500b000a500b500a500b900a500bd00a500c100a
500c500a500c500bc00ab00a50007000000fc0200004d1a33000000040000002d0100000
4000000f001040007000000fc0200004d1a33000000040000002d01040004000000f0010
0000500000009024d1a33000500000001024d1a33000e00000024030500bc00be006e00b
3006e00cb00bc00d600bc00be0007000000fc020000993366000000040000002d0100000
4000000f001040005000000090299336600050000000102ffffff002200000024030f006
e00b1007200b0007500b0007900af007c00ad008000ac008500ab008800ab008e00a9009
200a9009700a8009c00a800a100a700bc00be006e00b10007000000fc0200004d4d80000
000040000002d01040004000000f00100000500000009024d4d80000500000001024d4d8
000d6000000240369002f01c6002f01c7002e01c9002e01ca002c01cb002b01cd002801c
e002701d0002401d1002101d2001e01d4001a01d4001701d5001301d6001001d8000b01d
8000701d9000201d900fd00da00f700da00f200dc00ee00dc00e800dc00e200dd00dd00d
d00d900dd00d200dd00ce00dd00c700dd00c300dc00bc00dc00b700dc00b200da00ae00d
a00a800d900a300d9009e00d8009a00d8009600d6009200d5008f00d4008b00d4008a00d
2008500d1008400d0008100ce008000cd007e00cb007d00ca007c00c9007c00c7007c00c
6007c00df007c00e0007c00e1007d00e3007e00e4008000e5008100e7008400e8008500e
9008a00eb008b00ec008f00ec009200ee009600ef009a00f0009e00f000a300f200a800f
200ae00f300b200f300b700f400bc00f400c300f400c700f600ce00f600d200f600d900f
600dd00f600e200f600e800f400ee00f400f200f400f700f300fd00f3000201f2000701f
2000b01f0001001f0001301ef001701ee001a01ec001e01ec002101eb002401e9002701e
8002801e7002b01e5002c01e4002e01e3002e01e1002f01e0002f01df002f01c60007000
000fc0200009999ff000000040000002d01000004000000f00104000500000009029999f
f00050000000102ffffff00b200000024035700d500af00dc00af00e000af00e700af00e
b00af00f000b000f500b000fb00b0000101b1000401b1000901b3000e01b4001201b4001
601b6001a01b7001d01b8002001b8002401bb002501bb002801bc002901be002c01bf002
e01c2002e01c2002f01c5002f01c5002f01c7002e01c9002e01ca002c01cb002b01cd002
801ce002701d0002401d1002201d2001e01d4001a01d4001701d5001301d6001001d8000
b01d8000701d9000201d900fd00da00f700da00f200dc00ee00dc00e800dc00e200dd00d
d00dd00d600dd00d200dd00cc00dd00c700dd00c100dc00bc00dc00b600dc00b000da00a
c00da00a700d900a300d9009e00d8009a00d8009600d6009200d5008e00d4008b00d2008
800d2008500d0008300d0008100ce007e00cb007d00cb007d00c9007c00c9007c00c6007
c00c5007c00c3007d00c2007d00c1007e00bf008000be008300bc008400bb008700ba00d
500c600d500af00040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001
e00040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff000500000009029999f
f00040000002c0100000700000016046a016f02000000001c000000fb02ecff000000000
000bc02000000cc00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000
000000000000000040000002d0104001c000000fb0216000a0000000000bc02000000cc0
102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000000000000
40000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff00050000000
9029999ff00040000002c0100000700000016043400d0010e009e0005000000090200000
0000400000004010d00040000000201010033000000320a1400a1001d000000d1f2f0f3e
af2f3f0e020e4eef5eee4b3e220f3203230303420f0eef6b3000f0009000c000a000b000
8000a000d000b0005000e000d000b000c000e0006000c0006000a0005000b000b000c000
b0005000d000c000d000500040000002d010500040000002d010400040000002d0102000
40000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c0100000700000016046a016f0200000000040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000
0002d010000040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c0100000700000016046a016f02000000001c000000fb02f0ff00000000000090010
00000cc00000000417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000
0000000040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d0105000
40000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002
701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d01010005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160411012c01f
30004010400000004010d0004000000020101000c000000320af70007010300000038332
50609000a000f00040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000
0002d010000040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c0100000700000016046a016f0200000000040000002d010500040000002d0106000
40000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01000004000
0002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604ac0083008e005a000400000004010d0004000000020101000c000000320a92005
d0003000000313225060a000a000f00040000002d010500040000002d010600040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010600040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c0100000700000016046a016f0200000000040000002d0105000
40000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000
0002d010000040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c010000070000001604a500c0008700a1000400000004010d0004000000020101000
a000000320a8b00a4000200000035250a000f00040000002d010500040000002d0106000
40000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001
e00040000002d010600040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c0100000700000016046a016f020000000008000000f
a0200000000000000000000040000002d01070004000000f001010007000000fc020000f
fffff000000040000002d01010004000000f0010000050000000902ffffff00050000000
102000000000400000004010d000400000002010200070000001b0416016202860092010
40000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001
e00040000002d010600040000002d010100040000002d010700050000000102000000000
50000000902ffffff00040000002c0100000700000016041401610287009301040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010600040000002d010100040000002d01070005000000010200000000050000000
902ffffff00040000002c010000070000001604140161028700930108000000fa0200000
100000000000000040000002d01000004000000f001070007000000fc0200009999ff000
000040000002d01070004000000f00101000500000009029999ff00050000000102fffff
f000400000004010d000400000002010200070000001b049a00a3018f009901050000000
90200000000040000000201010027000000320a8a00a80115000000c2e8f2eef0e320e2b
3e420f0e5e0ebb3e7e0f6b3bf000b000a00070009000a0006000400080004000a0004000
a000a0009000a000400090009000a000400040015000000320a9e00a80109000000eff0e
ee4f3eaf6b3bfe40a0009000a000a00070008000a0004000400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0106000
40000002d010700040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c0100000700000016041401610287009301040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002
d010700040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c010000070000001604140161028700930108000000fa020000010000000000000004000
0002d01010004000000f001000007000000fc020000993366000000040000002d0100000
4000000f0010700050000000902993366000400000004010d00040000000201020007000
0001b04ca00a301bf00990105000000090200000000040000000201010028000000320ab
a00a80116000000b2edf8b320eeefe5f0e0f6b3e9edb320e4eef5eee4e804000a000c000
400050009000a000a0009000a000a0004000a000a00040004000a00090007000a000a000
900040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000
0001e00040000002d010600040000002d010000040000002d010100050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604140161028700930104000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010600040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604140161028700930108000000fa020
0000100000000000000040000002d01070004000000f001010007000000fc020000ffffc
c000000040000002d01010004000000f0010000050000000902ffffcc000400000004010
d000400000002010200070000001b04f900a301ef0099010500000009020000000004000
0000201010018000000320ae900a8010b000000b2edf8b320e4eef5eee4e8a404000a000
c000400050009000a0007000a0009000a00040000002d010200040000002d01030004000
0002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0101000
40000002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016041401610287009301040000002d010200040000002d010300040000002d010
500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002
d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6046a016f0200000000040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000
0002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d0107000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046a016
f020000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000004000000f0010
70007000000fc020100000000000000040000002d01070004000000f0010100050000000
902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001
b04640167020700070007000000fc020000000000000000040000002d010100040000002
d01020004000000f0010000040000002d010500040000002701ffff030000001e0005000
000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e00050000000
10200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000000000

Рисунок 4 – Структура доходів у 2004 році

picscalex64010009000003ae1b000008001610000000001610000026060f002220574d4
64301000000000001005f18000000000200000000200000e8010000e8210000010000006
c0000000500000005000000c3010000230100000000000000000000a3490000402e00002
0454d4600000100e8210000a601000006000000000000000000000000000000200300005
80200004a010000f00000000000000000000000000000001009050080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff21000000080000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000c901000028010000260000001c000000010000000000000000000000000000000
0000000250000000c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff000
0000000250000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c0000000
0000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000000
500000005000000c301000023010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001
e000000180000000000000000000000c901000028010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000
c000000ffffff001e000000180000000500000005000000c401000023010000270000001
800000003000000000000008080660000000000250000000c00000003000000280000000
c00000002000000260000001c00000002000000000000000100000000000000000000002
50000000c00000002000000280000000c000000010000002700000018000000010000000
00000008080660000000000250000000c00000001000000280000000c000000030000001
80000000c00000080806600190000000c00000080806600140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000005600000030000000850000008900000094000000ac0000000
500000094009a008500890085009b009400ac0094009a002700000018000000030000000
0000000ffffcc0000000000250000000c00000003000000280000000c000000010000001
80000000c000000ffffcc00190000000c000000ffffff005600000040000000850000008
9000000940000009a0000000900000085008900870089008a0089008d008900900089009
20089009400890094009a0085008900270000001800000001000000000000004d1a33000
0000000250000000c00000001000000280000000c0000000300000027000000180000000
3000000000000004d1a330000000000250000000c00000003000000280000000c0000000
1000000180000000c0000004d1a3300190000000c0000004d1a330056000000300000005
4000000910000008c000000ad000000050000008c009b00540091005400a3008c00ad008
c009b00270000001800000001000000000000009933660000000000250000000c0000000
1000000280000000c00000003000000180000000c00000099336600190000000c000000f
fffff005600000058000000540000008a0000008c0000009b0000000f000000540091005
7009000590090005d008f005f008e0063008d0067008d0069008c006e008c0071008b007
5008b0079008b007d008a008c009b0054009100270000001800000003000000000000004
d4d800000000000250000000c00000003000000280000000c00000001000000180000000
c0000004d4d8000190000000c0000004d4d800056000000c00100005b000000a2000000e
2000000c600000069000000e200a200e200a300e100a400e100a600e000a600de00a800d
d00a900db00aa00da00aa00d700ac00d600ac00d300ad00d000ae00cd00af00cb00af00c
700b000c400b100c000b100bc00b200b900b200b400b300b100b300ac00b300a900b400a
400b400a100b4009c00b4009800b4009400b4009000b3008c00b3008800b3008400b2008
100b2007c00b1007900b1007600b0007200af006f00af006c00ae006a00ad006700ac006
500ac006300aa006100aa005f00a9005e00a8005d00a6005c00a6005b00a4005b00a3005
b00a2005b00b4005b00b5005b00b6005c00b8005d00b8005e00ba005f00bb006100bc006
300bc006500be006700be006a00bf006c00c0006f00c1007200c1007600c2007900c3007
c00c3008100c4008400c4008800c5008c00c5009000c5009400c6009800c6009c00c600a
100c600a400c600a900c600ac00c500b100c500b400c500b900c400bc00c400c000c300c
400c300c700c200cb00c100cd00c100d000c000d300bf00d600be00d700be00da00bc00d
b00bc00dd00bb00de00ba00e000b800e100b800e100b600e200b500e200b400e200a2002
70000001800000001000000000000009999ff0000000000250000000c000000010000002
80000000c00000003000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff005
6000000780100005b00000091000000e2000000b4000000570000009e009100a3009100a
6009100ab009100af009100b3009200b8009200bb009200bf009300c3009400c6009400c
a009500cc009500d0009600d3009700d5009800d7009900da009a00db009b00dd009c00d
e009d00e0009e00e1009f00e100a000e200a100e200a200e200a300e100a500e100a600d
f00a700de00a800dd00a900db00aa00d900ab00d700ac00d400ad00d200ad00cf00ae00c
b00af00c900b000c500b100c200b100be00b200ba00b200b600b300b200b300af00b300a
a00b300a500b400a200b4009d00b4009800b4009500b4009000b3008d00b3008800b3008
400b2008100b2007c00b1007900b1007600b0007200af006f00af006c00ae006900ad006
700ac006400ab006300aa006100a9005f00a8005e00a7005c00a6005c00a5005b00a4005
b00a3005b00a2005b00a1005c00a0005c009f005d009d005f009c0060009b0062009a006
4009900660098009e00a2009e009100250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c0000009999ff001
e000000180000000000000000000000c901000028010000520000007001000003000000f
1ffffff000000000000000000000000bc020000000000cc0000000041007200690061006
c00200043007900720000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001300120000005835f00388f01300e
6b40030aaf2130088f013005a35f0031f00000021008a010e000000c1b40030aaf213008
8f013005835f0032000000024f21300dbfb0030aaf21300090000005835f003200000001
ef50030a8f213005835f003200000000000000058f413003af60030d4f01300000000005
427f003000000000500000005000000000000005a76cd30000000007bf2dce9fcf013002
7ec0130ca020d000500000000000000c90138010000000038f1130000000000000000000
0000000e4130130dac101300000000000000000c9013801000000005f0e0a84000000002
1008a015f0e0a84c10d01905835f00300000000000000006476000800000000250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c0000000
2000000190000000c000000ffffff00180000000c0000009999ff001e000000180000007
60000000b0000005201000027000000180000000c00000000000000140000000c0000000
d000000120000000c0000000100000054000000fc00000078000000100000004f0100002
100000001000000000025420000204278000000100000001d0000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff8800000021044204400443043a044204430440043
004200034043e0445043e043404560432042000430420003200300030003500200040043
e044604560465650b0000000600000009000000070000000800000006000000070000000
900000008000000040000000a0000000900000008000000090000000a000000040000000
900000004000000070000000400000008000000080000000800000008000000040000000
9000000090000000900000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000000000000000000000c9010000280100002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000000000000000000c901000028010000520000007
001000004000000f4ffffff00000000000000000000000090010000000000cc000000004
1007200690061006c0020004300790072000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001300120000003
c36f00388f01300e6b40030aaf2130088f013003e36f0031f00000021008a010c000000c
1b40030aaf2130088f013003c36f0032000000024f21300dbfb0030aaf21300090000003
c36f003200000001ef50030a8f213003c36f003200000000000000058f413003af60030d
4f01300000000005427f003000000000500000005000000000000005a76cd30000000007
bf2dce9fcf0130027ec0130ca020d000500000000000000c90138010000000038f113000
00000000000000000000000e4130130dac101300000000000000000c9013801000000005
f0e0a850000000021008a015f0e0a85c10d01903c36f0030000000000000000647600080
0000000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000010000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000bf000000c4000000dc000000da000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000005400000060000000c1000000c7000000d9000000d50000000
10000000000254200002042c1000000c7000000030000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff54000000380034002500000007000000070000000b0000002
50000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000
c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000000000000000000c901000028010000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
1000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000004700000076000000640000008c000000140000000c0000000
d000000120000000c0000000100000054000000600000004900000079000000610000008
70000000100000000002542000020424900000079000000030000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff54000000310032002500000007000000070000000
b000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000010000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000000000000000000c901000028010000250000000c0000000d0000802
50000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000040000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000
c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000007d000000720000009300000088000000140000000
c0000000d000000120000000c0000000100000054000000580000007f000000750000009
0000000830000000100000000002542000020427f00000075000000020000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff5000000034002500070000000b0000002
50000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000
c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000000000000000000c901000028010000260000001c00000005000000000000000
00000000000000000000000250000000c00000005000000280000000c000000020000002
7000000180000000200000000000000ffffff0000000000250000000c000000020000002
80000000c00000001000000180000000c000000ffffff00190000000c000000000000001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000002a0100007
2000000bf010000db000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000004000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000190000000
c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000180000002b01000073000000b
f010000da000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
4000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff001e000000180000002b01000073000000bf010000d
a000000260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000
c00000001000000280000000c00000005000000270000001800000005000000000000009
999ff0000000000250000000c00000005000000280000000c00000002000000180000000
c0000009999ff00190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b000000180000002f010000790000003601000080000000180000000
c00000000000000120000000c0000000100000054000000cc0000003a01000075000000a
e010000830000000100000000002542000020423a01000075000000150000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff780000001204380442043e04400433042
00032045604340420004004350430043b045604370430044604560457040000080000000
700000005000000070000000700000004000000030000000600000003000000070000000
300000007000000070000000700000007000000030000000600000007000000070000000
30000000300000054000000840000003a010000840000006d01000092000000010000000
0002542000020423a01000084000000090000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff600000003f0440043e04340443043a044604560457040000070000000
700000007000000070000000500000006000000070000000300000003000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
5000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000002b01000073000000bf010000da000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000050000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000002b01000073000000bf010000da000000260000001c000000020000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c0000000
1000000270000001800000001000000000000009933660000000000250000000c0000000
1000000280000000c00000005000000180000000c00000099336600140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002b000000180000002f0100009c00000036010000a
3000000180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000d00000003
a01000098000000bb010000a60000000100000000002542000020423a010000980000001
60000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff7800000006043d044
804560420003e043f043504400430044604560439043d045604200034043e0445043e043
404380403000000070000000900000003000000030000000700000007000000070000000
700000007000000070000000300000007000000070000000300000003000000070000000
700000005000000070000000700000007000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c0000000
2000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000002
b01000073000000bf010000da000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000002b0100007
3000000bf010000da000000260000001c000000050000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000005000000280000000c0000000200000027000000180000000
200000000000000ffffcc0000000000250000000c00000002000000280000000c0000000
1000000180000000c000000ffffcc00140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b000000180000002f010000bf00000036010000c6000000180000000c0000000
0000000120000000c0000000100000054000000900000003a010000bb0000007a010000c
90000000100000000002542000020423a010000bb0000000b0000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff6400000006043d0448045604200034043e0445043
e04340438040000030000000700000009000000030000000300000007000000070000000
5000000070000000700000007000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000002000000250000000c000000050000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000002b0100007
3000000bf010000da000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000004000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000c
901000028010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
4000000250000000c000000020000000a01000026060f000a02574d46430100000000000
10000000000000002000000e801000000000000e8210000250000000c000000050000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000c901000028010000260000001c000000010000000000000000000000000000000
0000000250000000c00000001000000280000000c00000005000000250000000c0000000
5000080280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c0000000
0000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000000
500000005000000c301000023010000250000000c00000004000080250000000c0000000
7000080280000000c00000001000000250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff0900000010000000c9010000280100002100000008000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff0a000000100000000
0000000000000002100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000f
fffff00220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a4000002
4000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080460000001
c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000000000001
0000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0294017b020
5000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d0004000000020102000
30000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e0005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160494017b0200000
00008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc020000fffff
f000000040000002d010100050000000902ffffff0005000000010200000000040000000
4010d000400000002010200070000001b048e0174020700070008000000fa02000000000
00000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d0103000
40000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0100000500000001020
0000000050000000902ffffff00040000002c01000007000000160494017b02000000000
40000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010
100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010
0000700000016048d0174020700070007000000fc020000808066000000040000002d010
40004000000f001010008000000fa0200000100000000000000040000002d01010004000
000f001000007000000fc020000808066000000040000002d01000004000000f00104000
5000000090280806600050000000102808066000400000004010d0004000000020102000
e00000024030500ce00d200b900bb00b900d400ce00eb00ce00d20007000000fc020000f
fffcc000000040000002d01040004000000f0010000050000000902ffffcc00050000000
102ffffff001600000024030900b900bb00bc00bb00c000bb00c400bb00c800bb00cb00b
b00ce00bb00ce00d200b900bb0007000000fc0200004d1a33000000040000002d0100000
4000000f001040007000000fc0200004d1a33000000040000002d01040004000000f0010
0000500000009024d1a33000500000001024d1a33000e00000024030500c300d4007500c
6007500df00c300ec00c300d40007000000fc020000993366000000040000002d0100000
4000000f001040005000000090299336600050000000102ffffff002200000024030f007
500c6007900c5007c00c5008100c3008400c2008a00c1008f00c1009200bf009900bf009
d00be00a300be00a800be00ae00bc00c300d4007500c60007000000fc0200004d4d80000
000040000002d01040004000000f00100000500000009024d4d80000500000001024d4d8
000d6000000240369003a01dd003a01df003901e0003901e3003701e3003401e5003301e
7003001e8002f01e8002b01eb002901eb002501ec002101ee001d01ef001a01ef001501f
0001001f2000b01f2000501f3000101f300fa00f400f600f400ef00f400eb00f600e400f
600e000f600d900f600d300f600ce00f600c800f400c300f400bd00f400b700f300b300f
300ac00f200a800f200a400f0009e00ef009a00ef009600ee009300ec008f00eb008c00e
b008a00e8008700e8008400e7008300e5008100e3008000e3007e00e0007e00df007e00d
d007e00f6007e00f7007e00f8008000fb008100fb008300fe008400ff00870001018a000
1018c0003018f00030193000501960006019a0008019e000801a4000901a8000a01ac000
a01b3000c01b7000c01bd000d01c3000d01c8000d01ce000e01d3000e01d9000e01e0000
e01e4000e01eb000e01ef000d01f6000d01fa000d0101010c0105010c010b010a0110010
a01150109011a0108011d0108012101060125010501290103012b0103012f01010130010
1013301ff003401fe003701fb003901fb003901f8003a01f7003a01f6003a01dd0007000
000fc0200009999ff000000040000002d01000004000000f00104000500000009029999f
f00050000000102ffffff00b200000024035700dc00c600e200c600e700c600ee00c600f
300c600f900c7000001c7000401c7000901c9000f01ca001301ca001901cb001b01cb002
101cd002501ce002801d0002b01d1002f01d2003001d4003301d5003401d6003701d8003
901d9003901da003a01dc003a01dd003a01df003901e1003901e3003601e4003401e5003
301e7003001e8002e01e9002b01eb002701ec002401ec002001ee001a01ef001701f0001
201f2000e01f2000801f3000201f300fd00f400f700f400f300f400ec00f400e500f600e
100f600da00f600d300f600cf00f600c800f400c400f400bd00f400b700f300b300f300a
c00f200a800f200a400f0009e00ef009a00ef009600ee009200ec008f00eb008b00e9008
a00e8008700e7008400e5008300e4008000e3008000e1007e00e0007e00df007e00dd007
e00dc008000da008000d9008100d6008400d5008500d4008800d2008b00d1008e00d000d
c00dd00dc00c600040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001
e00040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff000500000009029999f
f00040000002c01000007000000160494017b02000000001c000000fb02ecff000000000
000bc02000000cc00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000
000000000000000040000002d0104001c000000fb0216000a0000000000bc02000000cc0
102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000000000000
40000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff00050000000
9029999ff00040000002c0100000700000016043500d6010f00a40005000000090200000
0000400000004010d00040000000201010033000000320a1600a7001d000000d1f2f0f3e
af2f3f0e020e4eef5eee4b3e220f3203230303520f0eef6b3000f0008000d000a000b000
8000a000c000b0006000e000c000b000d000e0005000d0005000a0006000b000b000b000
b0006000c000d000c000600040000002d010500040000002d010400040000002d0102000
40000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c01000007000000160494017b0200000000040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000
0002d010000040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c01000007000000160494017b02000000001c000000fb02f0ff00000000000090010
00000cc00000000417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000
0000000040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d0105000
40000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002
701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d01010005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016042a0132010
c0109010400000004010d0004000000020101000c000000320a10010c010300000038342
5060a000a000f00040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000
0002d010000040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c01000007000000160494017b0200000000040000002d010500040000002d0106000
40000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01000004000
0002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604bf008b00a10063000400000004010d0004000000020101000c000000320aa5006
50003000000313225060a000a000f00040000002d010500040000002d010600040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010600040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c01000007000000160494017b0200000000040000002d0105000
40000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000
0002d010000040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c010000070000001604ba00cc009c00ae000400000004010d0004000000020101000
a000000320aa000b0000200000034250a000f00040000002d010500040000002d0106000
40000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001
e00040000002d010600040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c01000007000000160494017b020000000008000000f
a0200000000000000000000040000002d01070004000000f001010007000000fc020000f
fffff000000040000002d01010004000000f0010000050000000902ffffff00050000000
102000000000400000004010d000400000002010200070000001b042c016e029c009e010
40000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001
e00040000002d010600040000002d010100040000002d010700050000000102000000000
50000000902ffffff00040000002c0100000700000016042a016d029d009f01040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010600040000002d010100040000002d01070005000000010200000000050000000
902ffffff00040000002c0100000700000016042a016d029d009f0108000000fa0200000
100000000000000040000002d01000004000000f001070007000000fc0200009999ff000
000040000002d01070004000000f00101000500000009029999ff00050000000102fffff
f000400000004010d000400000002010200070000001b04b000b001a500a501050000000
90200000000040000000201010027000000320aa000b40115000000c2e8f2eef0e320e2b
3e420f0e5e0ebb3e7e0f6b3bf000b000a0007000a000a000500040009000400090005000
9000a000a000a00040008000a000a000400040015000000320ab400b40109000000eff0e
ee4f3eaf6b3bfe40a000a0009000a00070008000a0004000500040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0106000
40000002d010700040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c0100000700000016042a016d029d009f01040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002
d010700040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c0100000700000016042a016d029d009f0108000000fa020000010000000000000004000
0002d01010004000000f001000007000000fc020000993366000000040000002d0100000
4000000f0010700050000000902993366000400000004010d00040000000201020007000
0001b04e000b001d500a50105000000090200000000040000000201010028000000320ad
000b40116000000b2edf8b320eeefe5f0e0f6b3e9edb320e4eef5eee4e804000a000d000
40004000a0009000a000a000a000900050009000a00040004000a000a00070009000a000
a00040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000
0001e00040000002d010600040000002d010000040000002d010100050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c0100000700000016042a016d029d009f0104000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010600040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c0100000700000016042a016d029d009f0108000000fa020
0000100000000000000040000002d01070004000000f001010007000000fc020000ffffc
c000000040000002d01010004000000f0010000050000000902ffffcc000400000004010
d000400000002010200070000001b040f01b0010501a5010500000009020000000004000
0000201010018000000320aff00b4010b000000b2edf8b320e4eef5eee4e86a04000a000
d00040004000a00090007000a000a000a00040000002d010200040000002d01030004000
0002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0101000
40000002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016042a016d029d009f01040000002d010200040000002d010300040000002d010
500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002
d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
60494017b0200000000040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000
0002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d0107000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160494017
b020000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000004000000f0010
70007000000fc020100000000000000040000002d01070004000000f0010100050000000
902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001
b048e0174020700070007000000fc020000000000000000040000002d010100040000002
d01020004000000f0010000040000002d010500040000002701ffff030000001e0005000
000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e00050000000
10200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000000000

Рисунок 5 – Структура доходів у 2005 році

Дані таблиці 5 показують, що найбільша питома вага як у попередньому ,
так і звітному році займають доходи, отримані в результаті операційної
діяльності (відповідно 95,35% й 96,43%), з них виторг від реалізації
продукції становить 83,42 та 84,52 % відповідно. Інші доходи займають
незначну частину загальних доходів підприємства (4,68% та 3,57%). Така
структура доходів є нормальною для промислового підприємства, тому що
саме операційна діяльність, насамперед реалізація продукції, повинна
бути основним джерелом доходів.

У звітному році спостерігається позитивна тенденція збільшення загальної
суми доходів на 656,3 тис. грн. Як основні причини необхідно відзначити
збільшення виторгу від реалізації продукції на 575,4 тис. грн. у
результаті збільшення попиту на продукцію підприємства.

Аналіз показав, що збільшилися інші операційні доходи (на 78,4 тис.
грн.). Причинами можуть бути збільшення доходів від реалізації
виробничих запасів, доходів від операційної оренди активів й інше.

Інші доходи від звичайної діяльності виросли на 2,5 тис. грн. Це могло
бути результатом реалізації основних засобів або інших необоротних
активів (формула 5).

Таблиця 6 – Аналіз структури витрат ТОВ „КЗПО.

Показник2004 рік2005 рікЗміниСума, тис. грн%Сума, тис. грн%+,-, тис.
грнТемп росту, %Податок на додану вартість
261,319,36357,219,78+95,9+100,42Собівартість реалізованої
продукції752,555,751028,856,96+276,3+101,21Адміністративні
витрати35,22,6156,73,14+21,5+100,53Витрати на
збут28,12,0842,22,34+14,1+100,26Інші операційні
витрати74,45,5138,12,11-36,3-9,66Інші
витрати17,81,3240,12,22+22,3+100,9Податок на
прибуток180,413,37243,113,45+62,7+100,08Разом 1349,71001806,2100+456,5

picscalex64010009000003f826000008001610000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100d252000000000200000000200000d0100000d0300000010000006
c0000000500000005000000990100000a0100000000000000000000df420000582a00002
0454d4600000100d0300000aa02000006000000000000000000000000000000200300005
80200004a010000f00000000000000000000000000000001009050080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff21000000080000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000009f0100000f010000260000001c000000010000000000000000000000000000000
0000000250000000c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff000
0000000250000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c0000000
0000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000000
500000005000000990100000a010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001
e0000001800000000000000000000009f0100000f010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000
c000000ffffff001e0000001800000005000000050000009a0100000a010000260000001
c0000000300000000000000010000000000000000000000250000000c000000030000002
80000000c00000001000000270000001800000001000000000000009999ff00000000002
50000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c0000009999ff001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
f000000280000005000000056000000c6000000cc000000c20000007d0000008b0000005
6000000270000001800000002000000000000009933660000000000250000000c0000000
2000000280000000c00000001000000180000000c000000993366002f000000280000004
d00000063000000c3000000d90000004d0000009e000000bf0000008a000000270000001
80000000100000000000000ffffcc0000000000250000000c00000001000000280000000
c00000002000000180000000c000000ffffcc002f00000028000000450000005b000000b
b000000d1000000460000008c00000045000000960000002700000018000000020000000
0000000ccffff0000000000250000000c00000002000000280000000c000000010000001
80000000c000000ccffff002f00000028000000450000005a000000bb000000d00000004
800000084000000460000008b00000027000000180000000100000000000000660066000
0000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c0000006
60066002f000000280000004600000059000000bc000000cf00000052000000700000004
90000008300000027000000180000000200000000000000ff80800000000000250000000
c00000002000000280000000c00000001000000180000000c000000ff8080002f0000002
80000004700000058000000bd000000ce000000560000006c000000530000006f0000002
70000001800000001000000000000000066cc0000000000250000000c000000010000002
80000000c00000002000000180000000c0000000066cc002f00000028000000490000005
6000000bf000000cc0000008400000056000000580000006a000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff001
80000000c0000000066cc001e0000001800000000000000000000009f0100000f0100005
20000007001000002000000f3ffffff000000000000000000000000bc020000000000cc0
000000041007200690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0f0000000000000000000000000000025000000dd000000000000005c00000002000000a
8eb130058974603203cf0034492883028ec130070b70930ec964603200000007f0000008
020000001000000000000006ced130000000000dc401bec28ec130000000000000000006
ced130090eb130084b6093000000000000000004434f00300000000c8000000000000002
e0000000c0000004d0000004a00000025000000dd00000000000000ec96460378ec13000
00000006ced13000000023026ec13006eed13000900000009000000ec964603737802300
90041007200690061006c002000430079007200000000000000000000000000000000006
476000800000000250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
066cc001e00000018000000380000000c000000f900000023000000180000000c0000000
0000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000f40000003
a0000000f000000f60000001e0000000100000000002542000020423a0000000f0000001
c0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff84000000210442044
00443043a044204430440043004200032043804420440043004420420004304200032003
00030003400200040043e044604560409000000060000000800000007000000070000000
600000007000000080000000800000004000000080000000800000006000000080000000
800000006000000040000000700000004000000070000000700000007000000070000000
400000008000000080000000800000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000009f0100000
f010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e0000001800000000000000000000009f0100000f0100005
20000007001000004000000f5ffffff00000000000000000000000090010000000000cc0
000000041007200690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013001
20000007412f00388f01300e6b40030aaf2130088f013007612f0031f00000021008a010
b000000c1b40030aaf2130088f013007412f0032000000024f21300dbfb0030aaf213000
90000007412f003200000001ef50030a8f213007412f003200000000000000058f413003
af600301d00130003000000d4f013000000000000000000000000006a000000a70000000
0f513000e00000002000000b500000073000000000000001000000003000000000000001
d000000000000000000000000000000048d1730dac101300000000000000000ecf113000
00000007e0d0a000000000021008a017e0d0a002010015d7412f003a8d8080408f213006
476000800000000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
1000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e00000018000000ae0000004b000000c800000060000000140000000c0000000
d000000120000000c000000010000005400000060000000b00000004e000000c50000005
b000000010000000000254200002042b00000004e000000030000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff54000000310039002500eb0306000000060000000
a000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000010000002
50000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000009f0100000f010000250000000c0000000d0000802
50000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000040000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000
c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000008b000000da000000a5000000ef000000140000000
c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000008d000000dd000000a
2000000ea0000000100000000002542000020428d000000dd000000030000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff54000000350036002500bd03060000000
60000000a000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
1000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000009f0100000f010000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000040000002
50000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000002f00000086000000430000009b0000001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000058000000310000008
900000040000000960000000100000000002542000020423100000089000000020000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000033002500060000000
a000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000010000002
50000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000009f0100000f010000250000000c0000000d0000802
50000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000040000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000
c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e00000018000000320000007c0000004600000091000000140000000
c0000000d000000120000000c000000010000005400000058000000340000007f0000004
30000008c000000010000000000254200002042340000007f000000020000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff5000000032002500060000000a0000002
50000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000
c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
800000000000000000000009f0100000f010000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
1000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000036000000690000004a0000007e000000140000000c0000000
d000000120000000c000000010000005400000058000000380000006c000000470000007
9000000010000000000254200002042380000006c000000020000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff5000000036002500060000000a000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c0000000
3000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000009f0100000f010000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000010000002
50000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000003f0000005b0000005300000070000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000005400000058000000410000005e000000500000006b0000000
10000000000254200002042410000005e000000020000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5000000031002500060000000a000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c000000030000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000009f0100000f010000250000000c0000000d000080250000000c000000040000002
50000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000
c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
800000052000000450000006c0000005a000000140000000c0000000d000000120000000
c00000001000000540000006000000054000000480000006900000055000000010000000
0002542000020425400000048000000030000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff54000000310033002500f40306000000060000000a000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c0000000
3000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000009f0100000f010000260000001c0000000500000000000000000000000
000000000000000250000000c00000005000000280000000c00000003000000270000001
80000000300000000000000ffffff0000000000250000000c00000003000000280000000
c00000001000000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000000d010000230000009
50100000a010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
4000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff001e000000180000000e01000024000000950100000
9010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000040000002
50000000c00000003000000250000000c00000005000000190000000c000000000000001
80000000c000000ffffff001e000000180000000e0100002400000095010000090100002
60000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c0000000
1000000280000000c00000005000000270000001800000005000000000000009999ff000
0000000250000000c00000005000000280000000c00000003000000180000000c0000009
999ff00190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b00000018000000110100002a0000001701000030000000180000000c0000000
0000000120000000c0000000100000054000000b40000001b010000260000007a0100003
30000000100000000002542000020421b01000026000000110000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff700000001f043e043404300442043e043a0420003
d043004200034043e04340430043d0443040000070000000600000006000000060000000
600000006000000050000000300000006000000060000000300000006000000060000000
600000006000000060000000600000054000000840000001b010000340000004a0100004
10000000100000000002542000020421b01000034000000090000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff6000000032043004400442045604410442044c042
000000007000000060000000600000006000000020000000600000006000000060000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000040000002
50000000c00000005000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000000e0100002400000095010000090100002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000
c00000005000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000e010000240000009501000009010000260000001
c0000000300000000000000010000000000000000000000250000000c000000030000002
80000000c000000010000002700000018000000010000000000000099336600000000002
50000000c00000001000000280000000c00000005000000180000000c000000993366001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000110100004
b0000001701000051000000180000000c00000000000000120000000c000000010000005
4000000940000001b010000470000005c010000540000000100000000002542000020421
b010000470000000c0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6
400000021043e043104560432043004400442045604410442044c0407000000060000000
600000002000000070000000600000006000000060000000200000006000000060000000
600000054000000d00000001b010000550000008a0100006200000001000000000025420
00020421b01000055000000160000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff780000004004350430043b047e08000026060f00f210574d46430100000000000
10000000000000002000000d010000000000000d0300000560437043e04320430043d043
e04570420003f0440043e04340443043a044604560457040600000006000000060000000
600000002000000050000000600000007000000060000000600000006000000020000000
300000006000000060000000600000006000000060000000500000006000000020000000
2000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000040000002
50000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000000e0100002400000095010000090100002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000
c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000e010000240000009501000009010000260000001
c0000000500000000000000010000000000000000000000250000000c000000050000002
80000000c0000000300000027000000180000000300000000000000ffffcc00000000002
50000000c00000003000000280000000c00000001000000180000000c000000ffffcc001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000110100006
c0000001701000072000000180000000c00000000000000120000000c000000010000005
4000000a80000001b010000680000006d010000750000000100000000002542000020421
b010000680000000f0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6
c000000100434043c0456043d04560441044204400430044204380432043d04560400000
800000006000000080000000200000006000000020000000600000006000000060000000
6000000060000000600000007000000060000000200000054000000780000001b0100007
600000045010000830000000100000000002542000020421b01000076000000070000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c00000032043804420440043
004420438040000070000000600000006000000060000000600000006000000060000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000
c00000003000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000e010000240000009501000009010000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
3000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000000e010000240000009501000009010000260000001c0000000
100000000000000010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000
c0000000500000027000000180000000500000000000000ccffff0000000000250000000
c00000005000000280000000c00000003000000180000000c000000ccffff00140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000110100008d0000001
701000093000000180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000a
80000001b010000890000006e010000960000000100000000002542000020421b0100008
90000000f0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6c0000001
20438044204400430044204380420003d043004200037043104430442040000070000000
600000006000000060000000600000006000000060000000300000006000000060000000
300000005000000060000000600000006000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
e010000240000009501000009010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000e0100002
40000009501000009010000260000001c000000030000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000003000000280000000c0000000100000027000000180000000
1000000000000006600660000000000250000000c00000001000000280000000c0000000
5000000180000000c00000066006600140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b0000001800000011010000ae00000017010000b4000000180000000c0000000
0000000120000000c0000000100000054000000d80000001b010000aa00000091010000b
70000000100000000002542000020421b010000aa000000170000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff7c00000006043d044804560420003e043f0435044
00430044604560439043d045604200032043804420440043004420438040000020000000
600000008000000020000000300000006000000060000000600000006000000060000000
600000002000000060000000600000002000000030000000700000006000000060000000
6000000060000000600000006000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c000000030000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000e0100002
40000009501000009010000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000004000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000e010000240000009
501000009010000260000001c00000005000000000000000100000000000000000000002
50000000c00000005000000280000000c000000030000002700000018000000030000000
0000000ff80800000000000250000000c00000003000000280000000c000000010000001
80000000c000000ff808000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b0000001800000011010000cf00000017010000d5000000180000000c000000000000001
20000000c0000000100000054000000940000001b010000cb0000005a010000d80000000
100000000002542000020421b010000cb0000000c0000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff6400000006043d04480456042000320438044204400430044
204380402000000060000000800000002000000030000000700000006000000060000000
6000000060000000600000006000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000003000000250000000c000000050000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000e0100002
40000009501000009010000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000004000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000e010000240000009
501000009010000260000001c00000001000000000000000100000000000000000000002
50000000c00000001000000280000000c000000050000002700000018000000050000000
00000000066cc0000000000250000000c00000005000000280000000c000000030000001
80000000c0000000066cc00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b0000001800000011010000f000000017010000f6000000180000000c000000000000001
20000000c0000000100000054000000c00000001b010000ec00000085010000f90000000
100000000002542000020421b010000ec000000130000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff740000001f043e043404300442043e043a0420003d0430042
0003f04400438043104430442043e043a040000070000000600000006000000060000000
600000006000000050000000300000006000000060000000300000006000000060000000
60000000600000006000000060000000600000005000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000e010000240000009501000009010000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000009f0100000f010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000009f0100000f010000260000001c000000030000000000000000000000000000000
0000000250000000c00000003000000280000000c00000001000000250000000c0000000
5000080280000000c00000005000000180000000c000000ffffff00190000000c0000000
0000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000000
500000005000000990100000a010000250000000c00000004000080250000000c0000000
7000080280000000c00000003000000250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff09000000100000009f0100000f0100002100000008000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff0a000000100000000
0000000000000002100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000f
fffff00220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a4000002
4000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080460000001
c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000000000001
0000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02720141020
5000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d0004000000020102000
30000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e0005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016047201410200000
00008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc020000fffff
f000000040000002d010100050000000902ffffff0005000000010200000000040000000
4010d000400000002010200070000001b046c0139020700070008000000fa02000000000
00000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d0103000
40000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0100000500000001020
0000000050000000902ffffff00040000002c01000007000000160472014102000000000
40000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010
100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010
0000700000016046b013a020700070008000000fa0200000100000000000000040000002
d01040004000000f001000007000000fc0200009999ff000000040000002d01000004000
000f00101000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d0004000
000020102000b0000001a087500c100ab000e011801140175006f0007000000fc0200009
93366000000040000002d01010004000000f0010000050000000902993366000b0000001
a08bc000901d8006b002901100187006b0007000000fc020000ffffcc000000040000002
d01000004000000f0010100050000000902ffffcc000b0000001a08cd006000bf0061001
e0105017c00600007000000fc020000ccffff000000040000002d01010004000000f0010
000050000000902ccffff000b0000001a08be006100b40064001d0105017b00600007000
000fc020000660066000000040000002d01000004000000f001010005000000090266006
6000b0000001a08b3006500990072001c0106017a00610007000000fc020000ff8080000
000040000002d01010004000000f0010000050000000902ff8080000b0000001a0898007
300930077001a0108017800630007000000fc0200000066cc000000040000002d0100000
4000000f00101000500000009020066cc000b0000001a0891007a007500b70018010a017
5006500040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000
0002d010000040000002d010400050000000102ffffff000500000009020066cc0004000
0002c01000007000000160472014102000000001c000000fb02eeff000000000000bc020
00000cc00000000417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000
0000000040000002d0101001c000000fb0216000a0000000000bc02000000cc010202225
3797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002
d010500040000002d010100040000002d010500040000002d010100040000002d0102000
40000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010
100040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff000500000009020066c
c00040000002c01000007000000160430005a0110004e000500000009020000000004000
00004010d00040000000201010031000000320a140051001c000000d1f2f0f3eaf2f3f0e
020e2e8f2f0e0f220f3203230303420f0eef6b30c0008000c0009000a0008000a000b000
b0006000b000b0008000c000b0008000600090006000a0009000a000a0005000b000c000
b000500040000002d010500040000002d010100040000002d010200040000002d0103000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010
000040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
0000700000016047201410200000000040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01000004000
0002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
000160472014102000000001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc000000004
17269616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002
d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d0106000
40000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001
e00040000002d010600040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c010000070000001604830016016600f200040000000
4010d0004000000020101000c000000320a6a00f5000300000031392506080008000e000
40000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01000004000
0002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016047201410200000000040000002d010500040000002d010600040000002d0105000
40000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002
701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d01040005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016044601e5002
a01c1000400000004010d0004000000020101000c000000320a2e01c4000300000035362
506080009000d00040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000
0002d010000040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c0100000700000016047201410200000000040000002d010500040000002d0106000
40000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01000004000
0002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604d4005d00b70041000400000004010d0004000000020101000a000000320abb004
40002000000332508000e00040000002d010500040000002d010600040000002d0102000
40000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010
600040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c0100000700000016047201410200000000040000002d010500040000002
d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d0103000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010
000040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604c6006100a90046000400000004010d0004000000020101000a0000003
20aad00480002000000322509000d00040000002d010500040000002d010600040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010600040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c0100000700000016047201410200000000040000002d0105000
40000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000
0002d010000040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c010000070000001604ac0067008f004b000400000004010d0004000000020101000
a000000320a93004e0002000000362508000e00040000002d010500040000002d0106000
40000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001
e00040000002d010600040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c0100000700000016047201410200000000040000002
d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d0102000
40000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010
600040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604990073007c0058000400000004010d00040000000
20101000a000000320a80005a0002000000312509000e00040000002d010500040000002
d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0
30000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d010400050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160472014102000000000
40000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010600040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c0100000700000016047b0096005e0072000400000004010d000
4000000020101000c000000320a620075000300000031332506080008000e00040000002
d010500040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d010
400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016047
20141020000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01070004000000f
001040007000000fc020000ffffff000000040000002d01040004000000f001000005000
0000902ffffff00050000000102000000000400000004010d00040000000201020007000
0001b046c01340230007601040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d010
70005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c0100000700000016046
a01330231007701040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002
701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d01070005000
000010200000000050000000902ffffff00040000002c0100000700000016046a0133023
100770108000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f00107000
7000000fc0200009999ff000000040000002d01070004000000f00104000500000009029
999ff00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b044
300850139007b0105000000090200000000040000000201010021000000320a340089011
1000000cfeee4e0f2eeea20ede020e4eee4e0edf3000a000800090008000800090007000
40008000800050008000800090008000800090015000000320a4700890109000000e2e0f
0f2b3f1f2fc20e00a0008000900080003000800080009000400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0106000
40000002d010700040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c0100000700000016046a01330231007701040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002
d010700040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c0100000700000016046a0133023100770108000000fa020000010000000000000004000
0002d01040004000000f001000007000000fc020000993366000000040000002d0100000
4000000f0010700050000000902993366000400000004010d00040000000201020007000
0001b047000850166007b0105000000090200000000040000000201010019000000320a6
10089010c000000d1eee1b3e2e0f0f2b3f1f2fc0a000800090002000a000800090008000
30008000900080028000000320a7400890116000000f0e5e0ebb3e7eee2e0edeebf20eff
0eee4f3eaf6b3bf090008000800090002000700090009000900080008000300040009000
8000800090008000700080003000300040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01000004000
0002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016046a01330231007701040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d010
400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046
a0133023100770108000000fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f
001040007000000fc020000ffffcc000000040000002d01040004000000f001000005000
0000902ffffcc000400000004010d000400000002010200070000001b049d00850193007
b010500000009020000000004000000020101001e000000320a8e0089010f000000c0e4e
cb3edb3f1f2f0e0f2e8e2edb30a0b0009000b00030008000300080008000900080008000
90009000900030012000000320aa100890107000000e2e8f2f0e0f2e8000a00080009000
800080009000800040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002
701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d01070005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046a0133023
1007701040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0
30000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d010700050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046a013302310077010
8000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f001070007000000f
c020000ccffff000000040000002d01070004000000f0010400050000000902ccffff000
400000004010d000400000002010200070000001b04ca008501c1007b010500000009020
000000004000000020101001e000000320abb0089010f000000c2e8f2f0e0f2e820ede02
0e7e1f3f20a0a00080009000800080009000800040008000900040007000800090008000
40000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001
e00040000002d010600040000002d010700040000002d010000050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c0100000700000016046a01330231007701040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010600040000002d010700040000002d010000050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c0100000700000016046a0133023100770108000000fa0200000
100000000000000040000002d01040004000000f001000007000000fc020000660066000
000040000002d01000004000000f0010700050000000902660066000400000004010d000
400000002010200070000001b04f7008501ee007b0105000000090200000000040000000
20101002a000000320ae800890117000000b2edf8b320eeefe5f0e0f6b3e9edb320e2e8f
2f0e0f2e800030008000b000300040009000800080009000800080003000900080003000
4000a00080008000900080008000900040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01000004000
0002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016046a01330231007701040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d010
400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046
a0133023100770108000000fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f
001040007000000fc020000ff8080000000040000002d01040004000000f001000005000
0000902ff8080000400000004010d000400000002010200070000001b04240185011b017
b0105000000090200000000040000000201010019000000320a150189010c000000b2edf
8b320e2e8f2f0e0f2e8030008000b00030004000a0008000900080008000900080004000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010600040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c0100000700000016046a01330231007701040000002d010
200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002
d010600040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c0100000700000016046a0133023100770108000000fa02000001000
00000000000040000002d01000004000000f001070007000000fc0200000066cc0000000
40000002d01070004000000f00104000500000009020066cc000400000004010d0004000
00002010200070000001b045101850148017b01050000000902000000000400000002010
10024000000320a4201890113000000cfeee4e0f2eeea20ede020eff0e8e1f3f2eeeaf00
a00080009000800080009000700040008000800050008000800090008000800090008000
700040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000
0001e00040000002d010600040000002d010700040000002d010000050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c0100000700000016046a0133023100770104000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010600040000002d010700040000002d010000050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c0100000700000016047201410200000000040000002d010
200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002
d010600040000002d010700040000002d010000050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c010000070000001604720141020000000008000000fa02000000000
00000000000040000002d01040004000000f001000007000000fc0201000000000000000
40000002d01000004000000f0010700050000000902ffffff00050000000102000000000
400000004010d000400000002010200070000001b046c0139020700070007000000fc020
000000000000000040000002d010700040000002d01020004000000f0010400040000002
d010500040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902fffff
f00040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff000
40000002701ffff030000000000

Рисунок 6 – Структура витрат у 2004 році

picscalex1000100090000032227000008001610000000001610000026060f002220574d
464301000000000001003a0e000000000200000000200000181100001831000001000000
6c0000000500000005000000b8010000ee0000000000000000000000b9330000cf1b0000
20454d460000010018310000ab0200000600000000000000000000000000000000050000
000400007c0100002c01000000000000000000000000000060cc0500e093040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000be010000f3000000260000001c00000001000000000000000000000000000000
00000000250000000c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff00
00000000250000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
0500000005000000b8010000ee000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000
250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
1e000000180000000000000000000000be010000f3000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c0000000000000018000000
0c000000ffffff001e000000180000000500000005000000b9010000ee00000026000000
1c0000000300000000000000010000000000000000000000250000000c00000003000000
280000000c00000001000000270000001800000001000000000000009999ff0000000000
250000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c0000009999ff00
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2f000000280000006400000055000000c4000000b5000000c10000007500000094000000
55000000270000001800000002000000000000009933660000000000250000000c000000
02000000280000000c00000001000000180000000c000000993366002f00000028000000
620000005e000000c2000000be0000006200000089000000bf0000007e00000027000000
180000000100000000000000ffffcc0000000000250000000c0000000100000028000000
0c00000002000000180000000c000000ffffcc002f000000280000005c00000058000000
bc000000b80000005e000000790000005c00000083000000270000001800000002000000
00000000ccffff0000000000250000000c00000002000000280000000c00000001000000
180000000c000000ccffff002f000000280000005c00000057000000bc000000b7000000
61000000720000005e000000780000002700000018000000010000000000000066006600
00000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c000000
660066002f000000280000005d00000056000000bd000000b6000000650000006b000000
620000007100000027000000180000000200000000000000ff8080000000000025000000
0c00000002000000280000000c00000001000000180000000c000000ff8080002f000000
280000005d00000056000000bd000000b60000006900000066000000650000006b000000
270000001800000001000000000000000066cc0000000000250000000c00000001000000
280000000c00000002000000180000000c0000000066cc002f000000280000005f000000
54000000bf000000b40000008f000000540000006b00000064000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00
180000000c0000000066cc001e000000180000000000000000000000be010000f3000000
520000007001000002000000f2ffffff000000000000000000000000bc020000000000cc
0000000041007200690061006c0020004300790072000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001300
12000000f8e7cc0188f01300e6b40030aaf2130088f01300fae7cc011f00000021008a01
0d000000c1b40030aaf2130088f01300f8e7cc012000000024f21300dbfb0030aaf21300
09000000f8e7cc01200000001ef50030a8f21300f8e7cc01200000000000000058f41300
3af600301900100003000000d4f01300000000000000000000000000530000007e000000
00f513000e000000020000008f0000005800000000000000100000000300000000000000
19000000000000000000000000000000048d1730dac101300000000000000000ecf11300
000000003c170a2f0000000021008a013c170a2fc015019df8e7cc0108193e0108f21300
6476000800000000250000000c00000002000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000200000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
0066cc001e000000180000003c0000000c0000000a01000024000000180000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000f4000000
3e00000010000000070100001f000000010000000080ed410060ea413e00000010000000
1c0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff8400000021044204
400443043a04420443044004300420003204380442044004300442042000430420003200
300030003500200040043e04460456040a00000006000000090000000700000007000000
060000000700000009000000080000000400000009000000090000000600000009000000
080000000600000004000000070000000400000008000000080000000800000008000000
0400000009000000090000000900000004000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
02000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000be010000
f3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000be010000f3000000
520000007001000004000000f4ffffff00000000000000000000000090010000000000cc
0000000041007200690061006c0020004300790072000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001300
12000000f8dbcc0188f01300e6b40030aaf2130088f01300fadbcc011f00000021008a01
0c000000c1b40030aaf2130088f01300f8dbcc012000000024f21300dbfb0030aaf21300
09000000f8dbcc01200000001ef50030a8f21300f8dbcc01200000000000000058f41300
3af600301900100003000000d4f01300000000000000000000000000530000007e000000
00f513000e000000020000008f0000005800000000000000100000000300000000000000
19000000000000000000000000000000048d1730dac101300000000000000000ecf11300
0000000001140ab00000000021008a0101140ab0c015019df8dbcc0108193e0108f21300
6476000800000000250000000c00000004000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e00000018000000b100000047000000ce0000005d000000140000000c000000
0d000000120000000c000000010000005400000060000000b30000004a000000cb000000
58000000010000000080ed410060ea41b30000004a000000030000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5400000032003000250000000700000007000000
0b000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000be010000f3000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000008f000000bf000000ac000000d500000014000000
0c0000000d000000120000000c00000001000000540000006000000091000000c2000000
a9000000d0000000010000000080ed410060ea4191000000c2000000030000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000350038002500000007000000
070000000b000000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000be010000f3000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e0000001800000046000000710000005c00000087000000
140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000005800000048000000
740000005900000082000000010000000080ed410060ea41480000007400000002000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003300250007000000
0b000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000be010000f3000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e0000001800000048000000650000005e0000007b00000014000000
0c0000000d000000120000000c0000000100000054000000580000004a00000068000000
5b00000076000000010000000080ed410060ea414a00000068000000020000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000032002500070000000b000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000be010000f3000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000004c0000005c0000006200000072000000140000000c000000
0d000000120000000c0000000100000054000000580000004e0000005f0000005f000000
6d000000010000000080ed410060ea414e0000005f000000020000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5000000032002500070000000b00000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000be010000f3000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000005000000054000000660000006a000000140000000c0000000d000000
120000000c00000001000000540000005800000052000000570000006300000065000000
010000000080ed410060ea415200000057000000020000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff5000000032002500070000000b000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000be010000f3000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000005e000000410000007b00000057000000140000000c0000000d00000012000000
0c0000000100000054000000600000006000000044000000780000005200000001000000
0080ed410060ea416000000044000000030000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff54000000310033002500000007000000070000000b00000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000be010000f3000000260000001c000000050000000000000000000000
0000000000000000250000000c00000005000000280000000c0000000300000027000000
180000000300000000000000ffffff0000000000250000000c0000000300000028000000
0c00000001000000180000000c000000ffffff00190000000c0000000000000014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000002001000005000000
b4010000ee000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000190000000c000000
00000000180000000c000000ffffff001e000000180000002101000006000000b4010000
ed000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000003000000250000000c00000005000000190000000c00000000000000
180000000c000000ffffff001e000000180000002101000006000000b4010000ed000000
260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c000000
01000000280000000c00000005000000270000001800000005000000000000009999ff00
00000000250000000c00000005000000280000000c00000003000000180000000c000000
9999ff00190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000
020000002b00000018000000250100000c0000002c01000013000000180000000c000000
00000000120000000c0000000100000054000000b400000030010000080000009b010000
16000000010000000080ed410060ea413001000008000000110000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff700000001f043e043404300442043e043a042000
3d043004200034043e04340430043d044304000009000000070000000700000007000000
050000000700000006000000030000000700000007000000030000000700000007000000
070000000700000007000000050000005400000084000000300100001700000060010000
25000000010000000080ed410060ea413001000017000000090000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff6000000032043004400442045604410442044c04
200000000600000007000000070000000500000003000000060000000500000007000000
03000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000005000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000002101000006000000b4010000ed000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000005000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000002101000006000000b4010000ed00000026000000
1c0000000300000000000000010000000000000000000000250000000c00000003000000
280000000c00000001000000270000001800000001000000000000009933660000000000
250000000c00000001000000280000000c00000005000000180000000c00000099336600
140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000025010000
2f0000002c01000036000000180000000c00000000000000120000000c00000001000000
5400000094000000300100002b0000007701000039000000010000000080ed410060ea41
300100002b0000000c0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
6400000021043e043104560432043004400442045604410442044c040900000007000000
070000000300000006000000070000000700000005000000030000000600000005000000
0700000054000000d0000000300100003a000000b001000048000000010000000080ed41
0060ea41300100003a000000160000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff780000004004350430043b04a208000026060f003a11574d4643010000000000
010000000000000002000000181100000000000018310000560437043e04320430043d04
3e04570420003f0440043e04340443043a04460456045704070000000700000007000000
070000000300000006000000070000000600000007000000070000000700000003000000
030000000700000007000000070000000700000005000000060000000700000003000000
03000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000002101000006000000b4010000ed000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000002101000006000000b4010000ed00000026000000
1c0000000500000000000000010000000000000000000000250000000c00000005000000
280000000c0000000300000027000000180000000300000000000000ffffcc0000000000
250000000c00000003000000280000000c00000001000000180000000c000000ffffcc00
140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000025010000
520000002c01000059000000180000000c00000000000000120000000c00000001000000
54000000a8000000300100004e000000880100005c000000010000000080ed410060ea41
300100004e0000000f0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
6c000000100434043c0456043d04560441044204400430044204380432043d0456040000
070000000700000009000000030000000700000003000000060000000500000007000000
070000000500000007000000060000000700000003000000540000007800000030010000
5d0000005b0100006b000000010000000080ed410060ea41300100005d00000007000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c0000003204380442044004
300442043804000006000000070000000500000007000000070000000500000007000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000003000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000002101000006000000b4010000ed00000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
03000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000002101000006000000b4010000ed000000260000001c000000
0100000000000000010000000000000000000000250000000c0000000100000028000000
0c0000000500000027000000180000000500000000000000ccffff000000000025000000
0c00000005000000280000000c00000003000000180000000c000000ccffff0014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000002501000075000000
2c0100007c000000180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000
a80000003001000071000000880100007f000000010000000080ed410060ea4130010000
710000000f0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6c000000
120438044204400430044204380420003d04300420003704310443044204000008000000
070000000500000007000000070000000500000007000000030000000700000007000000
0300000006000000070000000500000005000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
2101000006000000b4010000ed000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000021010000
06000000b4010000ed000000260000001c00000003000000000000000100000000000000
00000000250000000c00000003000000280000000c000000010000002700000018000000
01000000000000006600660000000000250000000c00000001000000280000000c000000
05000000180000000c00000066006600140000000c0000000d000000120000000c000000
020000002b0000001800000025010000980000002c0100009f000000180000000c000000
00000000120000000c0000000100000054000000a8000000300100009400000086010000
a2000000010000000080ed410060ea4130010000940000000f0000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff6c00000006043d044804560420003e043f043504
400430044604560439043d04560400000300000007000000090000000300000003000000
070000000700000007000000070000000700000007000000030000000700000007000000
03000000540000007800000030010000a30000005b010000b1000000010000000080ed41
0060ea4130010000a3000000070000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5c00000032043804420440043004420438040000060000000700000005000000
07000000070000000500000007000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000021010000
06000000b4010000ed000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000002101000006000000
b4010000ed000000260000001c0000000500000000000000010000000000000000000000
250000000c00000005000000280000000c00000003000000270000001800000003000000
00000000ff80800000000000250000000c00000003000000280000000c00000001000000
180000000c000000ff808000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b0000001800000025010000bb0000002c010000c2000000180000000c00000000000000
120000000c00000001000000540000009400000030010000b700000074010000c5000000
010000000080ed410060ea4130010000b70000000c0000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff6400000006043d0448045604200032043804420440043004
420438040300000007000000090000000300000003000000060000000700000005000000
07000000070000000500000007000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000021010000
06000000b4010000ed000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000003000000250000000c0000000500000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000002101000006000000
b4010000ed000000260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000
250000000c00000001000000280000000c00000005000000270000001800000005000000
000000000066cc0000000000250000000c00000005000000280000000c00000003000000
180000000c0000000066cc00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b0000001800000025010000de0000002c010000e5000000180000000c00000000000000
120000000c0000000100000054000000c000000030010000da000000a6010000e8000000
010000000080ed410060ea4130010000da000000130000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff740000001f043e043404300442043e043a0420003d043004
20003f04400438043104430442043e043a04000009000000070000000700000007000000
050000000700000006000000030000000700000007000000030000000700000007000000
070000000700000005000000050000000700000006000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000500000025000000
0c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000002101000006000000b4010000ed000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000be010000f3000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000be010000f3000000260000001c00000003000000000000000000000000000000
00000000250000000c00000003000000280000000c00000001000000250000000c000000
05000080280000000c00000005000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
0500000005000000b8010000ee000000250000000c00000004000080250000000c000000
07000080280000000c00000003000000250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff0900000010000000be010000f30000002100000008000000190000000c000000
00000000180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff0a00000010000000
00000000000000002100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000
ffffff00220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a400000
24000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800000008046000000
1c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000
10000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02f300be01
05000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200
030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e0005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f300be010000
000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc020000ffff
ff000000040000002d010100050000000902ffffff000500000001020000000004000000
04010d000400000002010200070000001b04ef00b9010500050008000000fa0200000000
000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d010300
040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102
00000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604f300be0100000000
040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01
0100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c01
0000070000001604ee00b9010500050008000000fa020000010000000000000004000000
2d01040004000000f001000007000000fc0200009999ff000000040000002d0100000400
0000f00101000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d000400
0000020102000b0000001a08550094007500c100b600c5005500640007000000fc020000
993366000000040000002d01010004000000f0010000050000000902993366000b000000
1a087e00bf0089006200bf00c3005e00620007000000fc020000ffffcc00000004000000
2d01000004000000f0010100050000000902ffffcc000b0000001a0883005c0079005e00
b900bd0058005c0007000000fc020000ccffff000000040000002d01010004000000f001
0000050000000902ccffff000b0000001a0878005e0072006100b800bd0057005c000700
0000fc020000660066000000040000002d01000004000000f00101000500000009026600
66000b0000001a08710062006b006500b700be0056005d0007000000fc020000ff808000
0000040000002d01010004000000f0010000050000000902ff8080000b0000001a086b00
650066006900b700be0056005d0007000000fc0200000066cc000000040000002d010000
04000000f00101000500000009020066cc000b0000001a0864006b0054008f00b500c000
54005f00040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e000400
00002d010000040000002d010400050000000102ffffff000500000009020066cc000400
00002c010000070000001604f300be01000000001c000000fb02f2ff000000000000bc02
000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000
2d010500040000002d010100040000002d010500040000002d010100040000002d010200
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0100040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff000500000009020066
cc00040000002c01000007000000160424000a010c003c00050000000902000000000400
000004010d00040000000201010031000000320a10003e001c000000d1f2f0f3eaf2f3f0
e020e2e8f2f0e0f220f3203230303520f0eef6b30a000600090007000700060007000900
080004000900090006000900080006000400070004000800080008000800040009000900
09000400040000002d010500040000002d010100040000002d010200040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01
0000040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01
0000070000001604f300be0100000000040000002d010200040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0100000400
00002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604f300be01000000001c000000fb02f4ff0000000000009001000000cc00000000
417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000000000004000000
2d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010600
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010600040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c0100000700000016045d00ce004700b10004000000
04010d0004000000020101000c000000320a4a00b3000300000032302509070007000b00
040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0100000400
00002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604f300be0100000000040000002d010500040000002d010600040000002d010500
040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d0104000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d500ac00
bf008f000400000004010d0004000000020101000c000000320ac2009100030000003538
2509070007000b00040000002d010500040000002d010600040000002d01020004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0106000400
00002d010000040000002d010400050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c010000070000001604f300be0100000000040000002d010500040000002d010600
040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0100000400
00002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
0000160487005c00710046000400000004010d0004000000020101000a000000320a7400
480002000000332507000b00040000002d010500040000002d010600040000002d010200
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0600040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c010000070000001604f300be0100000000040000002d01050004000000
2d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01
0000040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01
00000700000016047b005e00650048000400000004010d0004000000020101000a000000
320a68004a0002000000322507000b00040000002d010500040000002d01060004000000
2d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604f300be0100000000040000002d010500
040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d01020004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0106000400
00002d010000040000002d010400050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c010000070000001604720062005c004c000400000004010d000400000002010100
0a000000320a5f004e0002000000322507000b00040000002d010500040000002d010600
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010600040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c010000070000001604f300be010000000004000000
2d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010200
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0600040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c0100000700000016046a006600540050000400000004010d0004000000
020101000a000000320a5700520002000000322507000b00040000002d01050004000000
2d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d010400050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f300be0100000000
040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d01060004000000
2d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c01000007000000160457007b0041005e000400000004010d00
04000000020101000c000000320a440060000300000031332509070007000b0004000000
2d010500040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d01
0400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
f300be010000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01070004000000
f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d01040004000000f00100000500
00000902ffffff00050000000102000000000400000004010d0004000000020102000700
00001b04ef00b50105002001040000002d010200040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d01
070005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604
ed00b40106002101040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d0107000500
0000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604ed00b401
0600210108000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f0010700
07000000fc0200009999ff000000040000002d01070004000000f0010400050000000902
9999ff00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b04
14002d010c00250105000000090200000000040000000201010021000000320a08003001
11000000cfeee4e0f2eeea20ede020e4eee4e0edf3000900070007000700050007000600
030007000700030007000700070007000700050015000000320a1700300109000000e2e0
f0f2b3f1f2fc20e0060007000700050003000600050007000300040000002d0102000400
00002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600
040000002d010700040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c010000070000001604ed00b40106002101040000002d010200040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010700040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604ed00b4010600210108000000fa02000001000000000000000400
00002d01040004000000f001000007000000fc020000993366000000040000002d010000
04000000f0010700050000000902993366000400000004010d0004000000020102000700
00001b0437002d012f00250105000000090200000000040000000201010019000000320a
2b0030010c000000d1eee1b3e2e0f0f2b3f1f2fc09000700070003000600070007000500
030006000500070028000000320a3a00300116000000f0e5e0ebb3e7eee2e0edeebf20ef
f0eee4f3eaf6b3bf07000700070007000300060007000600070007000700030003000700
07000700070005000600070003000300040000002d010200040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0100000400
00002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604ed00b40106002101040000002d010200040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d01
0400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
ed00b4010600210108000000fa0200000100000000000000040000002d01070004000000
f001040007000000fc020000ffffcc000000040000002d01040004000000f00100000500
00000902ffffcc000400000004010d000400000002010200070000001b045a002d015200
25010500000009020000000004000000020101001e000000320a4e0030010f000000c0e4
ecb3edb3f1f2f0e0f2e8e2edb30a07000700090003000700030006000500070007000500
070006000700030012000000320a5d00300107000000e2e8f2f0e0f2e800060007000500
0700070005000700040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d0107000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ed00b401
06002101040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d010700050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ed00b40106002101
08000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f001070007000000
fc020000ccffff000000040000002d01070004000000f0010400050000000902ccffff00
0400000004010d000400000002010200070000001b047d002d0175002501050000000902
0000000004000000020101001e000000320a710030010f000000c2e8f2f0e0f2e820ede0
20e7e1f3f20a080007000500070007000500070003000700070003000600070005000500
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010600040000002d010700040000002d010000050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c010000070000001604ed00b4010600210104000000
2d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010700040000002d010000050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604ed00b4010600210108000000fa020000
0100000000000000040000002d01040004000000f001000007000000fc02000066006600
0000040000002d01000004000000f0010700050000000902660066000400000004010d00
0400000002010200070000001b04a0002d01980025010500000009020000000004000000
020101001e000000320a940030010f000000b2edf8b320eeefe5f0e0f6b3e9edb30a0300
0700090003000300070007000700070007000700030007000700030012000000320aa300
300107000000e2e8f2f0e0f2e8000600070005000700070005000700040000002d010200
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0600040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c010000070000001604ed00b40106002101040000002d01020004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0106000400
00002d010000040000002d010400050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c010000070000001604ed00b4010600210108000000fa0200000100000000000000
040000002d01070004000000f001040007000000fc020000ff8080000000040000002d01
040004000000f0010000050000000902ff8080000400000004010d000400000002010200
070000001b04c3002d01bb00250105000000090200000000040000000201010019000000
320ab70030010c000000b2edf8b320e2e8f2f0e0f2e80300070009000300030006000700
05000700070005000700040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d010700
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ed00
b40106002101040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701
ffff030000001e00040000002d010600040000002d010400040000002d01070005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ed00b4010600
210108000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f00107000700
0000fc0200000066cc000000040000002d01070004000000f00104000500000009020066
cc000400000004010d000400000002010200070000001b04e6002d01de00250105000000
090200000000040000000201010024000000320ada00300113000000cfeee4e0f2eeea20
ede020eff0e8e1f3f2eeeaf6090007000700070005000700060003000700070003000700
0700070007000500050007000600040000002d010200040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01070004000000
2d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604ed00b40106002101040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010700040000002d010000
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f300
be0100000000040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701
ffff030000001e00040000002d010600040000002d010700040000002d01000005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f300be010000
000008000000fa0200000000000000000000040000002d01040004000000f00100000700
0000fc020100000000000000040000002d01000004000000f0010700050000000902ffff
ff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04ef00
b9010500050007000000fc020000000000000000040000002d010700040000002d010200
04000000f0010400040000002d010500040000002701ffff030000001e00050000000102
00000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e000500000001020000
0000050000000902ffffff00040000002701ffff030000000000

Рисунок 7 – Структура витрат у 2005 році

Як видно з таблиці, у витратах найбільша питома вага має собівартість
реалізованої продукції. Її сума збільшилася на 276,3 тис. грн., це можна
вважати позитивною тенденцією, тому що збільшення собівартості
реалізованої продукції викликано збільшення обсягів реалізації. Цією ж
причиною обумовлено й збільшення витрат на збут на 14,1 тис. грн.

Негативним моментом варто вважати збільшення суми адміністративних
витрат (+21,5 тис. грн.). Це є наслідком підвищення оплати праці
адміністративно-управлінського персоналу підприємства. Інші витрати
скоротилися на 36,3 тис. грн.

Найбільшу частину відрахувань займає податок на додану вартість
(відповідно 19,36 й 19,78%), у той час як частка податку на прибуток
складає 13,37 і 13,45% відповідно.

Сума ПДВ збільшилася на 95,9 тис. грн., що пов’язано зі збільшенням
обсягів реалізації.

Збільшення суми податку на прибуток на 62,7 тис. грн. викликано, з
одного боку, збільшенням господарського обороту у звітному році й,
відповідно, збільшенням бази оподаткування прибутку, а з іншого боку,
свідчить про менш ефективне управління податковими платежами (формула
5).

Таблиця 7 – Аналіз динаміки фінансових результатів ТОВ „КЗПО”.

ПоказникФактичноВідхилення20042005+,-Темп росту, %12345Валовий прибуток
(збиток), тис. грн554,0757,2+203,2+136,68Фінансовий результат від
операційної діяльності, тис. грн640,0922,3+282,3+144,11Фінансовий
результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн

721,7972,5+250,8+134,75Продовження таблиці 712345Фінансовий результат
від звичайної діяльності, тис. грн541,3729,4+188,1+134,75Чистий
прибуток, тис. грн541,3729,4+188,1+134,75

picscalex64010009000003c52900000a001610000000001610000026060f002220574d4
643010000000000010061bd000000000200000000200000e8150000e8350000010000006
c0000000500000005000000b00100002d010000000000000000000094460000d02f00002
0454d4600000100e83500007e02000007000000000000000000000000000000200300005
80200004a010000f00000000000000000000000000000001009050080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff21000000080000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000b601000032010000260000001c000000010000000000000000000000000000000
0000000250000000c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff000
0000000250000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c0000000
0000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000000
500000005000000b00100002d010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001
e000000180000000000000000000000b6010000320100002700000018000000030000000
0000000ffffff0000000000250000000c00000003000000280000000c000000020000002
50000000c00000008000080280000000c00000001000000140000000c0000000d0000001
20000000c0000000200000056000000300000004e0000003e00000011010000ee0000000
50000004e003e0011013e001101ee004e00ee004e003e00260000001c000000010000000
0000000000000000000000000000000250000000c00000001000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000000000001
80000000c000000ffffff001e000000180000004e0000003a00000011010000f20000001
d000000180000001c01000005000000ad0100002d0100001b000000100000004e000000d
1000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c0000000
1000000360000001000000011010000d10000001b000000100000004e000000b30000003
60000001000000011010000b30000001b000000100000004e00000096000000360000001
000000011010000960000001b000000100000004e0000007900000036000000100000001
1010000790000001b000000100000004e0000005b0000003600000010000000110100005
b0000001b000000100000004e0000003e0000003600000010000000110100003e0000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e000000180000000000000000000000b
6010000320100001d000000180000001c01000005000000ad0100002d010000260000001
c0000000200000000000000010000000000000080808000250000000c000000020000002
80000000c000000010000001b000000100000004e0000003e000000140000000c0000000
d000000120000000c000000010000003600000010000000110100003e000000360000001
000000011010000ee00000036000000100000004e000000ee00000036000000100000004
e0000003e000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
2000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e000000180000000
000000000000000b601000032010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001
e000000180000000500000005000000b10100002d010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000ffffff001e000000180000004e0000003e00000012010000ee000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000ffffff001e000000180000004e0000003c00000013010000e
e000000260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000
c00000001000000280000000c00000002000000270000001800000002000000000000009
999ff0000000000250000000c00000002000000280000000c00000003000000180000000
c0000009999ff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000003
0000000590000009d00000068000000ed0000000500000059009d0068009d006800ee005
900ee0059009d005600000030000000bb0000007f000000ca000000ed00000005000000b
b007f00ca007f00ca00ee00bb00ee00bb007f00270000001800000003000000000000009
933660000000000250000000c00000003000000280000000c00000002000000180000000
c000000993366005600000030000000680000009000000077000000ed000000050000006
8009000770090007700ee006800ee00680090005600000030000000ca00000067000000d
9000000ed00000005000000ca006700d9006700d900ee00ca00ee00ca006700270000001
80000000200000000000000ffffcc0000000000250000000c00000002000000280000000
c00000003000000180000000c000000ffffcc00560000003000000077000000840000008
7000000ed0000000500000077008400870084008700ee007700ee0077008400560000003
0000000d90000005f000000e8000000ed00000005000000d9005f00e8005f00e800ee00d
900ee00d9005f0027000000180000000300000000000000ccffff0000000000250000000
c00000003000000280000000c00000002000000180000000c000000ccffff00560000003
0000000870000009f00000096000000ed0000000500000087009f0096009f009600ee008
700ee0087009f005600000030000000e800000083000000f7000000ed00000005000000e
8008300f7008300f700ee00e800ee00e8008300270000001800000002000000000000006
600660000000000250000000c00000002000000280000000c00000003000000180000000
c000000660066005600000030000000960000009f000000a5000000ed000000050000009
6009f00a5009f00a500ee009600ee0096009f005600000030000000f7000000830000000
6010000ed00000005000000f7008300060183000601ee00f700ee00f7008300250000000
c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000660066001e000000180000004e0000003e00000012010000e
e000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000660066001e00000018000000000000000
0000000b601000032010000260000001c000000030000000000000000000000000000000
0000000250000000c00000003000000280000000c000000010000001b000000100000004
e0000003e000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000360000001
00000004e000000ee000000520000007001000001000000f4ffffff00000000000000000
000000090010000000000cc0000000041007200690061006c00200043007900720000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000f0000000000000000000000000000021000000c80000000
00000005300000002000000a8eb1300bcf646031c61f0034492883028ec130070b709305
0f64603200000007f0000008020000001000000000000006ced1300290e8d04dc401bec2
8ec1300290e8d04000000006ced130090eb130084b609300000000000000000e817f0030
0000000c8000000000000002e0000000c0000004d0000004a00000021000000c80000000
00000005300000043000000100000000800000000000000350000000100000006000000c
800000001000000010000000000000000000000a460f00300000000b4000000000000002
a0000000b000000450000006476000800000000250000000c000000010000001b0000001
00000004a000000ee00000036000000100000004e000000ee0000001b000000100000004
a000000d100000036000000100000004e000000d10000001b000000100000004a000000b
300000036000000100000004e000000b30000001b000000100000004a000000960000003
6000000100000004e000000960000001b000000100000004a00000079000000360000001
00000004e000000790000001b000000100000004a0000005b00000036000000100000004
e0000005b0000001b000000100000004a0000003e00000036000000100000004e0000003
e0000001b000000100000004e000000ee000000360000001000000011010000ee0000001
b000000100000004e000000f200000036000000100000004e000000ee0000001b0000001
0000000b0000000f20000003600000010000000b0000000ee0000001b000000100000001
1010000f2000000360000001000000011010000ee000000520000007001000004000000f
2ffffff000000000000000000000000bc020000000000cc0000000041007200690061006
c00200043007900720000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000f0000000000000000000000
00000003000000007010000000000007300000002000000a8eb1300ccf546038829f0034
492883028ec130070b7093060f54603200000007f0000008020000001000000000000006
ced130000000000dc401bec28ec130000000000000000006ced130090eb130084b609300
000000000000000e817f00300000000c8000000000000002e0000000c0000004d0000004
a00000030000000070100000000000060f5460378ec1300040000006ced1300000002302
6ec13006eed1300090000000900000060f5460373780230090041007200690061006c002
000430079007200000000000000000000000000000000006476000800000000250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000250000000c0000000
3000000190000000c000000ffffff00180000000c000000660066001e000000180000001
a0000000c0000000501000024000000180000000c00000000000000140000000c0000000
d000000120000000c0000000100000054000000080100001c00000010000000020100001
f0000000100000000002542000020421c000000100000001f0000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff8c000000240456043d0430043d0441043e0432045
604200040043504370443043b044c0442043004420438042000340456044f043b044c043
d043e0441044204560400000c00000004000000080000000800000008000000080000000
900000009000000040000000400000009000000090000000700000007000000090000000
900000006000000080000000600000009000000040000000900000004000000080000000
9000000090000000800000009000000080000000600000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000002000000250000000c000000030000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000b601000032010000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000004000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000b
601000032010000250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c0000000
3000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000b601000032010000140000000c0000000d000000120000000c0000000
100000054000000540000003d000000e600000043000000f400000001000000000025420
00020423d000000e6000000010000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff50000000300000000700000054000000600000002f000000c900000043000000d
70000000100000000002542000020422f000000c9000000030000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff54000000320030003000250007000000070000000
700000054000000600000002f000000ab00000043000000b900000001000000000025420
00020422f000000ab000000030000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000340030003000000007000000070000000700000054000000600000002
f0000008e000000430000009c0000000100000000002542000020422f0000008e0000000
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000360030003
000000007000000070000000700000054000000600000002f00000071000000430000007
f0000000100000000002542000020422f00000071000000030000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff54000000380030003000000007000000070000000
700000054000000640000002800000053000000430000006100000001000000000025420
00020422800000053000000040000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000310030003000300007000000070000000700000007000000540000006
400000028000000360000004300000044000000010000000000254200002042280000003
6000000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003
10032003000300007000000070000000700000007000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000
c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000000000000000000b601000032010000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c0000000
3000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000b601000032010000140000000c0000000d000000120000000c0000000
1000000540000006400000071000000f90000008c0000000701000001000000000025420
000204271000000f9000000040000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000320030003000340007000000070000000700000007000000540000006
4000000d2000000f9000000ed00000007010000010000000000254200002042d2000000f
9000000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003
20030003000350007000000070000000700000007000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000
c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000000000000000000b601000032010000520000007001000005000000f4ffffff0
00000000000000000000000bc020000000000cc0000000041007200690061006c0020004
300790072000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000130012000000e82df00384c21300e6b40030a
6c4130084c21300ea2df0031f0000002b0e0a030c000000c1b40030a6c4130084c21300e
82df0032000000020c41300dbfb0030a6c4130009000000e82df003200000001ef50030a
4c41300e82df003200000000000000044c713003af60030c4c3130008000000000000000
0000000000000002cc313000abe427ed98b417e00f0fd7f2cc313005a88417eecc213002
a88417e00000000ca020f00f0ffffff14000000010000000000000000000000000000000
1000000dac10130000000000000000000000000000000009f0d0ae0000000002b0e0a039
f0d0ae01b0e010be82df003a08e427e000000006476000800000000250000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000
d000080250000000c00000005000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000005000000250000000c00000002000000250000000c000000030000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000a00000000
c010000bf00000022010000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
400000064000000a20000000f010000bc0000001d010000010000000000254200002042a
20000000f010000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
400000040043e043a04380407000000070000000600000007000000250000000c0000000
d000080250000000c00000005000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000005000000250000000c00000002000000250000000c000000030000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000b601000032010000250000000c0000000d000080250000000c000000050000002
50000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000250000000
c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000100000007e00000026000000af000000140000000c0000000d000000120000000
c00000001000000520000007001000006000000f4ffffff000000008403000084030000b
c020000000000cc0010000041007200690061006c0020004300790072000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000e4da1300d80e0130e60d212f680e000018dd130010000000e82df003d
c401bec471f0130e90d0152caf1130008000000fcda1300d8f11300cc2ef003fa6bf1772
4db1300d1e0003060dd883080551700daf11300e60d212f21008a01b82af00350db1300e
3610130cc2ef00318dd130000000000000000004492883000001300cc2ef003000000002
c0000008cdb13004f7c16302c00000008000000caf11300daf1130080db1300daf11300c
af1130088dd1300000000000000000000000000010000000000000048dc130088dd13008
0ee1500005a00002040f57788dd13006fa825300030000077841630a8851630000000000
6000000070000006476000800000000250000000c00000006000000540000007c0000001
30000008000000021000000ad00000001000000000025420000204213000000ad0000000
80000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c000000420438044
1042e00330440043d042e000600000007000000070000000300000005000000070000000
700000003000000250000000c0000000a0b000026060f000a16574d46430100000000000
10000000000000002000000e815000000000000e835000005000000280000000c0000000
6000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c000000020000002
50000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000000000000000000b601000032010000250000000c000000010000002
7000000180000000600000000000000ffffff0000000000250000000c000000060000002
80000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c000000000000001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000001c0100000
5000000ac0100002d010000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000006000000250000000c00000003000000190000000
c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000180000001d01000006000000a
c0100002c010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000006000000250000000c00000003000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff001e000000180000001d01000006000000ac0100002
c010000260000001c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000
c00000002000000280000000c00000003000000270000001800000003000000000000009
999ff0000000000250000000c00000003000000280000000c00000006000000180000000
c0000009999ff00190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b00000018000000210100000c0000002801000013000000180000000
c00000000000000120000000c0000000100000054000000ac0000002c010000080000009
2010000160000000100000000002542000020422c01000008000000100000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff6c000000120430043b043e04320438043
90420003f04400438043104430442043e043a04080000000700000007000000070000000
600000007000000070000000300000007000000070000000700000007000000050000000
50000000700000006000000540000007c0000002c0100001700000059010000250000000
100000000002542000020422c01000017000000080000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5c000000280037043104380442043e043a042900040000000
6000000070000000700000005000000070000000600000004000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000001d01000006000000ac0100002c010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000
c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000001d01000006000000ac0100002c010000260000001c00000006000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000006000000280000000c000000020000002
70000001800000002000000000000009933660000000000250000000c000000020000002
80000000c00000003000000180000000c00000099336600140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b00000018000000210100004d00000028010000540000001
80000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000c40000002c0100004
9000000a8010000570000000100000000002542000020422c01000049000000140000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff74000000240456043d0430043
d0441043e04320438043904200040043504370443043b044c04420430044204090000000
300000007000000070000000700000006000000070000000600000007000000070000000
300000007000000070000000600000005000000070000000700000005000000070000000
500000054000000a80000002c01000058000000830100006600000001000000000025420
00020422c010000580000000f0000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff6c00000032045604340420003e043f043504400430044604560439043d043e045
704000006000000030000000700000003000000070000000700000007000000070000000
700000007000000030000000700000007000000070000000300000054000000880000002
c0100006700000066010000750000000100000000002542000020422c010000670000000
a0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff60000000340456044
f043b044c043d043e0441044204560407000000030000000700000007000000070000000
700000007000000060000000500000003000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c0000000
6000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000001
d01000006000000ac0100002c010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c000000060000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000001d0100000
6000000ac0100002c010000260000001c000000030000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000003000000280000000c0000000600000027000000180000000
600000000000000ffffcc0000000000250000000c00000006000000280000000c0000000
2000000180000000c000000ffffcc00140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b00000018000000210100008e0000002801000095000000180000000c0000000
0000000120000000c0000000100000054000000c40000002c0100008a000000a80100009
80000000100000000002542000020422c0100008a000000140000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff74000000240456043d0430043d0441043e0432043
8043904200040043504370443043b044c044204300442040900000003000000070000000
700000007000000060000000700000006000000070000000700000003000000070000000
700000006000000050000000700000007000000050000000700000005000000540000009
c0000002c0100009900000076010000a70000000100000000002542000020422c0100009
90000000d0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff680000003
2045604340420003704320438044704300439043d043e045704200006000000030000000
700000003000000060000000600000007000000060000000700000007000000070000000
700000003000000540000009c0000002c010000a800000077010000b6000000010000000
0002542000020422c010000a80000000d0000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff68000000340456044f043b044c043d043e04410442045604200034043
e04000007000000030000000700000007000000070000000700000007000000060000000
500000003000000030000000700000007000000540000009c0000002c010000b70000008
0010000c50000000100000000002542000020422c010000b70000000d0000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff680000003e043f043e043404300442043
a044304320430043d043d044f04008007000000070000000700000007000000070000000
500000006000000050000000600000007000000070000000700000007000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
6000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000001d01000006000000ac0100002c010000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000060000002
50000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000001d01000006000000ac0100002c010000260000001c000000020000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c0000000
300000027000000180000000300000000000000ccffff0000000000250000000c0000000
3000000280000000c00000006000000180000000c000000ccffff00140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002b0000001800000021010000cf00000028010000d
6000000180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000c40000002
c010000cb000000a8010000d90000000100000000002542000020422c010000cb0000001
40000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff74000000240456043
d0430043d0441043e04320438043904200040043504370443043b044c044204300442040
900000003000000070000000700000007000000060000000700000006000000070000000
700000003000000070000000700000006000000050000000700000007000000050000000
700000005000000540000009c0000002c010000da00000076010000e8000000010000000
0002542000020422c010000da0000000d0000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff6800000032045604340420003704320438044704300439043d043e045
704000006000000030000000700000003000000060000000600000007000000060000000
70000000700000007000000070000000300000054000000880000002c010000e90000006
6010000f70000000100000000002542000020422c010000e90000000a0000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff60000000340456044f043b044c043d043
e04410442045604070000000300000007000000070000000700000007000000070000000
60000000500000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000001d01000006000000a
c0100002c010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000001d01000006000000ac0100002
c010000260000001c0000000600000000000000010000000000000000000000250000000
c00000006000000280000000c00000002000000270000001800000002000000000000006
600660000000000250000000c00000002000000280000000c00000003000000180000000
c00000066006600140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
800000021010000100100002801000017010000180000000c00000000000000120000000
c0000000100000054000000a80000002c0100000c010000890100001a010000010000000
0002542000020422c0100000c0100000f0000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff6c00000027043804410442043804390420003f0440043804310443044
2043e043a040000080000000700000006000000050000000700000007000000030000000
700000007000000070000000700000005000000050000000700000006000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
2000000250000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000001d01000006000000ac0100002c010000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000020000002
50000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000000000000000000b601000032010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000
c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000000000000000000b601000032010000260000001c00000003000000000000000
00000000000000000000000250000000c00000003000000280000000c000000060000002
50000000c00000005000080280000000c00000002000000180000000c000000ffffff001
90000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b000000180000000500000005000000b00100002d010000250000000c000000040000802
50000000c00000007000080280000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff0900000010000000b60100003201000021000000080000001
90000000c00000000000000180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff0
a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000000000001
80000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff4600000034000000280000004
54d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800
0000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e0000001
40000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000000005000
0000c02a201610205000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d000
400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff0
30000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff03000
0001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604a20161020000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000
000fc020000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff000500000001020
00000000400000004010d000400000002010200070000001b049c0159020700070008000
000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff0000000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010
00005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604a
20161020000000007000000fc020000ffffff000000040000002d01040004000000f0010
10008000000fa02050000000000ffffff00040000002d01010004000000f001000004000
00004010d0004000000020102000e000000240305006c0055007b0155007b0145016c004
5016c00550008000000fa0200000000000000000000040000002d010000040000002d010
200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d01000005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001
6044a017b014f006c00040000002c0100000700000016044a017b014f006c00050000001
4021d016c00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010100050000001
3021d017b01050000001402f4006c00050000001302f4007b01050000001402cd006c000
50000001302cd007b01050000001402a5006c00050000001302a5007b010500000014027
c006c000500000013027c007b0105000000140255006c0005000000130255007b0104000
0002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010000050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c0100000
70000001604a201610200000000040000002c010000070000001604a2016102000000000
700000015049b01540207008b0108000000fa0200000100000080808000040000002d010
50004000000f001000005000000140255006c000400000004010d0004000000020101000
5000000130255007b0105000000130245017b0105000000130245016c000500000013025
5006c00040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010500050000000102ffffff00050000000902ffffff0004000
0002c010000070000001604a201610200000000040000002d010200040000002d0103000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500050000000102f
fffff00050000000902ffffff00040000002c0100000700000016049b015a02070007000
40000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010500050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c010
00007000000160445017d0155006c00040000002d010200040000002d010300040000002
701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500050000000102ffffff000
50000000902ffffff00040000002c01000007000000160445017e0152006c0008000000f
a0200000100000000000000040000002d01000004000000f001050007000000fc0200009
999ff000000040000002d01050004000000f00104000500000009029999ff00040000000
4010d0004000000020102000e000000240305007c00d6009100d600910045017c0045017
c00d6000e000000240305000401ad001901ad0019014501040145010401ad0007000000f
c020000993366000000040000002d01040004000000f0010500050000000902993366000
e000000240305009100c500a500c500a5004501910045019100c5000e000000240305001
9018d002e018d002e0145011901450119018d0007000000fc020000ffffcc00000004000
0002d01050004000000f0010400050000000902ffffcc000e00000024030500a500b400b
c00b400bc004501a5004501a500b4000e000000240305002e01820042018200420145012
e0145012e01820007000000fc020000ccffff000000040000002d01040004000000f0010
500050000000902ccffff000e00000024030500bc00d900d000d900d0004501bc004501b
c00d9000e000000240305004201b3005701b30057014501420145014201b30007000000f
c020000660066000000040000002d01050004000000f0010400050000000902660066000
e00000024030500d000d900e500d900e5004501d0004501d000d9000e000000240305005
701b3006c01b3006c014501570145015701b300040000002d010200040000002d0103000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010000050000000102f
fffff0005000000090266006600040000002c01000007000000160445017d0155006c000
40000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010000050000000102ffffff0005000000090266006600040000002c010
000070000001604a20161020000000008000000fa0200000000000000000000040000002
d01040004000000f001000005000000140255006c000400000004010d000400000002010
10005000000130245016c001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc000000004
17269616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002
d0100000500000014024501670005000000130245016c000500000014021d01670005000
00013021d016c00050000001402f4006700050000001302f4006c00050000001402cd006
700050000001302cd006c00050000001402a5006700050000001302a5006c00050000001
4027c0067000500000013027c006c000500000014025500670005000000130255006c000
5000000140245016c0005000000130245017b010500000014024a016c000500000013024
5016c000500000014024a01f5000500000013024501f5000500000014024a017b0105000
000130245017b011c000000fb02edff000000000000bc02000000cc00000000417269616
c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0106001
c000000fb0216000a0000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000
000000000000000000000000000000000000000040000002d010700040000002d0106000
40000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002
d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01050004000
0002d010400050000000102ffffff0005000000090266006600040000002c01000007000
000160431006b0110002400050000000902000000000400000004010d000400000002010
10036000000320a160027001f000000d4b3ede0edf1eee2b320f0e5e7f3ebfcf2e0f2e82
0e4b3ffebfcedeef1f2b300110005000b000b000b000c000c000d00050006000c000d000
9000a000d000c0009000b0008000c0006000d0005000b000d000c000b000d000b0008000
600040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000
0002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0105000
40000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604a201610200000000040000002d010200040000002d010300040000002d010
700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010500040000002
d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604a201610200000000040000002d010000040000002d010200040000002d01030004000
0002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0105000
40000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604a2016102000000000400000004010d00040000000201010009000000320a3
a0155000100000030a809000c000000320a1201410003000000323030060a000a0009000
c000000320ae900410003000000343030060a000a0009000c000000320ac200410003000
000363030060a000a0009000c000000320a9a00410003000000383030060a000a0009000
d000000320a71003800040000003130303009000a000a0009000d000000320a4a0038000
40000003132303009000a000a000900040000002d010200040000002d010300040000002
d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01050004000
0002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604a201610200000000040000002d010200040000002d010300040000002d0107000
40000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010500040000002d010
400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604a
2016102000000000400000004010d0004000000020101000d000000320a54019d0004000
000323030340a0009000a000a000d000000320a5401240104000000323030350a0009000
a000a00040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff0
30000001e00040000002d010000040000002d010500040000002d010400050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604a2016102000000001
c000000fb02f0ff000000000000bc02000000cc00000000417269616c204379720000000
000000000000000000000000000000000000000040000002d010800040000002d0107000
40000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002
d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01080004000
0002d010500040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c0100000700000016048c0109016e01de000400000004010d0004000000020101000
d000000320a7201e10004000000f0eeeae80a000a0008000a00040000002d01070004000
0002d010800040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701f
fff030000001e00040000002d010800040000002d010500040000002d010400050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604a201610200000
000040000002d010700040000002d010800040000002d010700040000002d01080004000
0002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000
40000002d010800040000002d010500040000002d010400050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604ef003500ac0016000400000004010
d0004000000020101001c000000fb02f0ff000084038403bc02000000cc0010000041726
9616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010
90013000000320aec001a0008000000f2e8f12ee3f0ed2e090009000a00040007000a000
a000400040000002d01080004000000f0010900040000002d010700040000002d0108000
40000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001
e00040000002d010800040000002d010500040000002d010400050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c010000070000001604a201610200000000040000002
d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d01090004000000f001050005000
0000902ffffff00050000000102000000000400000004010d00040000000201020007000
0001b049c01540207008b01040000002d010200040000002d010300040000002d0107000
40000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010900040000002d010
40005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c0100000700000016049
a01530208008c01040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010900040000002d01040005000
000010200000000050000000902ffffff00040000002c0100000700000016049a0153020
8008c0108000000fa0200000100000000000000040000002d01050004000000f00104000
7000000fc0200009999ff000000040000002d01040004000000f00109000500000009029
999ff00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b041
b009c01100092010500000009020000000004000000020101001f000000320a0b00a1011
0000000c2e0ebeee2e8e920eff0e8e1f3f2eeea0b000a0009000a0008000a000a0004000
a000a0009000a00070007000a00080013000000320a1f00a1010800000028e7e1e8f2eee
a290500090009000a0007000a0008000600040000002d010200040000002d01030004000
0002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0104000
40000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016049a01530208008c01040000002d010200040000002d010300040000002d010
700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002
d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6049a01530208008c0108000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000
000f001050007000000fc020000993366000000040000002d01050004000000f00104000
50000000902993366000400000004010d000400000002010200070000001b0474009c016
900920105000000090200000000040000000201010025000000320a6400a10114000000d
4b3ede0edf1eee2e8e920f0e5e7f3ebfcf2e0f20c00050009000a000a0008000a0008000
a000a00040009000a00090006000a000a0007000a0007001e000000320a7800a1010f000
000e2b3e420eeefe5f0e0f6b3e9edeebfea080004000a0004000a000a0009000a000a000
a00040009000a000a00040016000000320a8d00a1010a000000e4b3ffebfcedeef1f2b30
a00040009000a000a000a000900090007000400040000002d010200040000002d0103000
40000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010
500040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
0000700000016049a01530208008c01040000002d010200040000002d010300040000002
d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01050004000
0002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016049a01530208008c0108000000fa0200000100000000000000040000002d0104000
4000000f001090007000000fc020000ffffcc000000040000002d01090004000000f0010
500050000000902ffffcc000400000004010d000400000002010200070000001b04cc009
c01c200920105000000090200000000040000000201010025000000320abc00a10114000
000d4b3ede0edf1eee2e8e920f0e5e7f3ebfcf2e0f20c00050009000a000a0008000a000
8000a000a00040009000a00090006000a000a0007000a0007001b000000320ad100a1010
d000000e2b3e420e7e2e8f7e0e9edeebfee080004000a000400090008000a0008000a000
9000a000a0004001b000000320ae500a1010d000000e4b3ffebfcedeef1f2b320e4eeee0
a00040009000a000a000a00090009000700040004000a0009001b000000320afa00a1010
d000000eeefeee4e0f2eaf3e2e0ededffee0a0009000a000a00090007000900070008000
a0009000a000a00040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010900040000002d01040005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016049a0153020
8008c01040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff0
30000001e00040000002d010000040000002d010900040000002d010400050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016049a01530208008c010
8000000fa0200000100000000000000040000002d01050004000000f001040007000000f
c020000ccffff000000040000002d01040004000000f0010900050000000902ccffff000
400000004010d000400000002010200070000001b0425019c011b0192010500000009020
0000000040000000201010025000000320a1501a10114000000d4b3ede0edf1eee2e8e92
0f0e5e7f3ebfcf2e0f20c00050009000a000a0008000a0008000a000a00040009000a000
90006000a000a0007000a0007001b000000320a2a01a1010d000000e2b3e420e7e2e8f7e
0e9edeebfee080004000a000400090008000a0008000a0009000a000a000400160000003
20a3e01a1010a000000e4b3ffebfcedeef1f2b30a00040009000a000a000a00090009000
7000400040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff0
30000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010500050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016049a01530208008c010
40000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001
e00040000002d010000040000002d010400040000002d010500050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c0100000700000016049a01530208008c0108000000f
a0200000100000000000000040000002d01090004000000f001050007000000fc0200006
60066000000040000002d01050004000000f001040005000000090266006600040000000
4010d000400000002010200070000001b047e019c0173019201050000000902000000000
4000000020101001e000000320a6e01a1010f000000d7e8f1f2e8e920eff0e8e1f3f2eee
aea0b000a00080007000a000900050009000a000a000900070007000a000800040000002
d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e0004000
0002d010000040000002d010500040000002d010900050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c0100000700000016049a01530208008c01040000002d0102000
40000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010
000040000002d010500040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604a201610200000000040000002d010200040000002
d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000
0002d010500040000002d010900050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c010000070000001604a20161020000000008000000fa02000000000000000000000
40000002d01040004000000f001090007000000fc020100000000000000040000002d010
90004000000f0010500050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010
d000400000002010200070000001b049c0159020700070007000000fc020000000000000
000040000002d010500040000002d01020004000000f0010400040000002d01070004000
0002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002
701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701f
fff030000000000

Рисунок 8 – Фінансові результати діяльності ТОВ „КЗПО”

У звітному році спостерігається збільшення всіх показників фінансових
результатів діяльності підприємства. Валовий прибуток при цьому
збільшився на 203,2 тис. грн., причинами чого є збільшення обсягу
реалізованої продукції й збільшення цін. Крім того, збільшення обсягу
реалізації призвело до збільшення питомих постійних витрат й,
відповідно, собівартості одиниці реалізованої продукції, що також
позитивно відбилося на сумі валового прибутку.

Найбільш високими темпами росту характеризується прибуток від
операційної діяльності.

Збільшення чистого прибутку менше в порівнянні з іншими показниками
фінансових результатів (188,1 тис. грн. або 34,75 %).

Вихідна інформація для проведення факторного аналізу наведена в таблиці.

Таблиця 8- Вихідні дані для факторного аналізу валового прибутку, тис.
грн.

Показник20042005ВідхиленняЧистий виторг від реалізації продукції,
ЧВ1306,51786,0+479,5Собівартість реалізованої продукції,
с/в752,51028,8+276,3Валовий прибуток, ВП554,0757,2+203,2

З таблиці 8 видно, що у звітному році відбулося зростання валового
прибутку від реалізації продукції на 203,2 тис. грн. Визначимо ступінь
впливу факторів на цю зміну.

1. Зміна фізичного обсягу реалізації (формула 6):

picscalex100010009000003d301000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02200420161200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffffe0150000dc0300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002e70805000000
13020002e70c1c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5776f0d6642040000002d0101000800
0000320a60026b1402000000343208000000320a60020514010000002c3209000000320a
6002d711030000003230336508000000320a6002d90e01000000293008000000320a6002
370e01000000313008000000320a9003d70b01000000353008000000320a90037d0b0100
00002c3009000000320a90034309030000003735326508000000320a6a011f0c01000000
383508000000320a6a01cb0b010000002c3509000000320a6a01d7080400000031303238
08000000320a6002570801000000283008000000320a60026707010000002a3008000000
320a6002770601000000303008000000320a60021706010000002c3009000000320a6002
dd0303000000353534381c000000fb0220ff000000000000900100000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5776f0d6642040000002d01
020004000000f001010008000000320ac002bb010100000031351c000000fb0280fe0000
000000009001000000020402001053796d626f6c0000380d0ae2a0f11200d89ff377e19f
f3772020f5776f0d6642040000002d01010004000000f001020008000000320a60020511
010000002b3508000000320a6002c50f010000003d3508000000320a6002410d01000000
2d3508000000320a6002a902010000003d3508000000320a60023a000100000044351c00
0000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f5776f0d6642040000002d01020004000000f00101000800
0000320a600224010100000050350a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00426f0d66420000
0a0021008a010000000001000000bcf31200040000002d01010004000000f00102000300
00000000 тис. грн.

2. Зміна структури й асортименту реалізованої продукції (формула 7):

picscalex1000100090000030602000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c022004c0181200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffff80180000dc0300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002410905000000
13020002590d0500000014020002d90e0500000013020002d9121c000000fb0280fe0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f577630d664d040000002d01010008000000320a600203170200000030390800
0000320a6002a316010000002c3908000000320a6002e91501000000303908000000320a
6002eb1201000000293908000000320a9003c91101000000353908000000320a90036f11
010000002c3909000000320a9003350f030000003735326508000000320a6a0111120100
0000383508000000320a6a01bd11010000002c3509000000320a6a01c90e040000003130
323808000000320a90038b0c01000000353008000000320a9003310c010000002c300900
0000320a90033709040000003133303608000000320a6a018b0c01000000303308000000
320a6a012b0c010000002c3309000000320a6a013109040000003137383608000000320a
6002b10801000000283708000000320a6002c107010000002a3708000000320a6002d106
01000000303708000000320a60027106010000002c3709000000320a6002370403000000
353534361c000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577630d664d040000002d01020004000000
f001010008000000320ac00204020100000032351c000000fb0280fe0000000000009001
000000020402001053796d626f6c0000720d0acea0f11200d89ff377e19ff3772020f577
630d664d040000002d01010004000000f001020008000000320a60021715010000002d35
08000000320a6002d713010000003d3508000000320a6002b30d010000002d3508000000
320a60020303010000003d3508000000320a60023a000100000044351c000000fb0280fe
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377
e19ff3772020f577630d664d040000002d01020004000000f001010008000000320a6002
240101000000d0350a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d004d630d664d00000a0021008a01
0000000001000000bcf31200040000002d01010004000000f0010200030000000000
тис. грн.

3. Зміна рівня витрат на 1 гривню реалізованої продукції (формула 8):

picscalex1000100090000030602000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02200440191200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffff00190000dc0300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002d50905000000
13020002e10d0500000014020002610f050000001302000279131c000000fb0280fe0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f577790d6656040000002d01010008000000320a60027f170200000031320800
0000320a60024317010000002c3208000000320a6002891601000000303208000000320a
60028b1301000000293208000000320a9003ab1201000000303208000000320a90034b12
010000002c3209000000320a9003510f040000003137383608000000320a6a01a5120100
0000383708000000320a6a015112010000002c3709000000320a6a015d0f040000003130
323808000000320a9003190d01000000353008000000320a9003bf0c010000002c300900
0000320a9003c509040000003133303608000000320a6a01cb0c01000000353308000000
320a6a01710c010000002c3309000000320a6a01370a030000003735323608000000320a
6002450901000000283508000000320a60025508010000002a3508000000320a60026507
01000000303508000000320a60020507010000002c3509000000320a60020b0404000000
313738361c000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577790d6656040000002d01020004000000
f001010008000000320ac002fd010100000033371c000000fb0280fe0000000000009001
000000020402001053796d626f6c00005d0d0a5d40f11200d89ff377e19ff3772020f577
790d6656040000002d01010004000000f001020008000000320a6002b715010000002d37
08000000320a60027714010000003d3708000000320a60023b0e010000002d3708000000
320a6002f502010000003d3708000000320a60023a000100000044371c000000fb0280fe
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377
e19ff3772020f577790d6656040000002d01020004000000f001010008000000320a6002
240101000000d0370a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0056790d665600000a0021008a01
00000000010000005cf31200040000002d01010004000000f0010200030000000000
тис. грн.

Баланс впливу факторів: +203,2=+203,42+(-0,09)+(-0,12)

Таким чином, негативний вплив на динаміку валового прибутку зробили
зміна структури й асортименту реалізованої продукції та зміна рівня
витрат на 1 гривню реалізованої продукції. Спостерігається збільшення
фізичного обсягу реалізованої продукції в натуральному вираженні.
Найбільш ймовірною причиною зростання фінансових результатів від
реалізації продукції є поліпшення кон’юнктури ринку, внаслідок чого
відбулося збільшення обсягу реалізації в натуральному вираженні, і
підприємство має змогу збільшити ціни.

Суб’єкти господарювання, які зацікавлені у віддачі від використаних
ресурсів і вкладеного капиталу, аналізують співвідношення отриманого
ефекту з витратами. Для цього розраховуються відносні показники
рентабельності. Розрахунок показників представлений в таблиці 9.

Таблиця 9 – Розрахунок показників рентабельності

№Назва показника20042005+,-Нормативне значення1234561Коефіцієнт
рентабельності активів

Ф.2.р.170(175)/ (ф.1. ?р.280/2)721,7/2881,4=0,25972,5/3488,3=0,28+0,03>0
(збільшення)2Коефіцієнт рентабельності продукції

Ф.2.(р.100(105)+р.090+р.060)/ф.2.р.040+р.070+р.080)(640,0+223,7+74,4) /
(752,5+35,2+28,1)=

1,15(922,3+302,1+38,1) / (1028,8+56,7+42,2)=

1,12-0,03>0 (збільшення)3Валова рентабельність продажів ф.2р.050(055)/

ф.2.р.035

554,0 / 1306,5=0,42757,2 / 1786,0=0,420>0 (збільшення)4Операційна
рентабельність продажів

Ф.2.р.100(105)/

ф.2.р.035640,0/1306,5=0,49922,3/1786,0=0,52+0,03>0 (збільшення)5Чиста
рентабельність продажів

Ф.2.р.220(225)/

ф.2.р.035541,3/1306,5=0,42729,4/1786,0=0,41-0,01>0 (збільшення)

У звітному періоді спостерігається поліпшення коефіцієнта рентабельності
активів та операційної рентабельності продажів. Підприємство має високий
рівень рентабельності сукупних активів. Крім зростання прибутку,
поліпшення рентабельності сукупних активів обумовлене зменшенням валюти
балансу внаслідок реалізації готової продукції й зменшення суми
дебіторської заборгованості. Рівень валової рентабельності продажів
залишився на тому самому рівні, що пояснюється тим, що ситуація на ринку
залишилася незмінною. Незначне зменшення чистої рентабельності продажів
викликано збільшенням рівня оподаткування прибутку. Однак, зменшення
цього показника в даному випадку не можна вважати повністю негативним
явищем: по-перше, воно відбувається за рахунок збільшення виторгу від
реалізації продукції, по-друге, збільшується прибутковість операційної
діяльності, що є основним для промислового підприємства видом
діяльності.

3 ПІДВИЩЄННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1 Контроль за формування та оподаткування прибутку на ТОВ” КЗПО”

Для забезпечення схоронності майна, законності фінансово-господарської
діяльності, а також достовірності облікових та звітних даних на ТОВ
„КЗПО” створена система внутрішнього контролю.

Структура внутрішнього контролю ТОВ „КЗПО” включає три елементи: умови
проведення контролю, систему бухгалтерського обліку й процедури
контролю. Кожний елемент має на увазі наявність правил, процедур,
методик і документації, що враховує специфіку діяльності підприємства,
які спрямовані на надання надійної інформації з фінансів і як результат
– підвищення ефективності роботи підприємства. У сполученні всі
перераховані елементи структури внутрішнього контролю забезпечують
зниження ризику в господарській і фінансовій діяльності.

Система внутрішнього контролю – це сукупність стратегічних напрямків
підприємства й процедур, прийнятих керівництвом з метою забезпечення
організованого й ефективного ведення господарської діяльності, включаючи
строге дотримання вимог політики керівництва, схоронність активів,
запобігання й виявлення випадків обману й помилок, точність, повноту
облікових записів, а також своєчасну підготовку надійної фінансової
інформації.

Система внутрішньогосподарського контролю ТОВ „КЗПО” не може
розглядатися як повністю ефективна, якщо при її створенні не були
враховані умови її розробки й особливості майбутнього практичного
застосуванню ефективність системи залежить від рівня компетентності й
кваліфікації її людей, що використають. Призначення компетентних
посадових осіб і постійне підвищення їхньої кваліфікації в умовах
мінливої законодавчої бази знижує можливість порушень і помилок. Можуть
виникати помилки внаслідок невірного трактування законодавчих і
нормативних актів і практичного їхнього застосування через низьку
кваліфікацію виконавців, їхньої неуважності, неуважності. Ефективність
працюючої системи контролю залежить від фахівців, що впроваджують і
використають її в практиці.

Внутрішній контроль повинен бути ефективним щодо витрат на його
здійснення. Витрати на створення й підтримку дійсної системи контролю
повинні перевищувати вигоди від її функціонування.

Ефективно працююча система внутрішнього контролю дозволяє досягти
поставлених цілей і в бухгалтерському обліку, і в загальному керівництві
фірмою. У зв’язку із цим на підприємстві розрізняють два види
внутрішнього контролю: адміністративний і бухгалтерський.
Адміністративний контроль спрямований на підвищення ефективності
фінансово-господарської діяльності й пов’язаний з методами й процедурами
контролю керування, планування й здійснення діяльності. Бухгалтерський
контроль використається для забезпечення схоронності й захисту засобів
підприємства й вірогідності обліку. Внутрішній бухгалтерський облік є
складовою частиною внутрішньогосподарського контролю, що охоплює всі
стадії кругообігу господарських засобів – постачання, виробництво,
реалізація.

Контрольні заходи включають спектр процедур: дозволу, твердження,
перевірки, звірення, порівняння, фізичний контроль, поділ обов’язків,
повнота й точність.

У системі внутрішньогосподарського контролю Товариства задіяні такі
внутрішні підрозділи підприємства, як відділ постачання, бухгалтерія,
касир, матеріальний склад підприємства, два зовнішніх контрагенти –
постачальник і банк, які становлять систему можливого внутрішнього
контролю, що передбачає, що кожна господарська операція може бути
задокументована й стати об’єктом контролю внутрішнього аудита [11].

Одним з видів зовнішнього контролю за формуванням і оподаткуванням
прибутку ТОВ „КЗПО” є податковий контроль.

Податковий контроль проводиться посадовими особами податкових органів у
межах своєї компетенції за допомогою податкових перевірок, одержання
пояснень платників податків, податкових агентів і платників збору,
перевірки даних обліку й звітності, огляду приміщень і територій,
використовуваних для витягу доходу (прибутку).

При здійсненні податкового контролю не допускаються збір, зберігання,
використання й поширення інформації про платника податків (платнику
збору, податковому агенті), отриманої в порушення положень Конституції
України, законів, а також у порушення принципу схоронності інформації,
що становить професійну таємницю інших осіб, зокрема адвокатську
таємницю, аудиторську таємницю.

Податкові органи проводять камеральні й виїзні податкові перевірки
платників податків, платників зборів і податкових агентів. Податковою
перевіркою можуть бути охоплені тільки три календарних роки діяльності
платника податків, платника збору й податкового агента, безпосередньо
попереднього року проведення перевірки.

Якщо при проведенні камеральних і виїзних податкових перевірок у
податкових органів виникає необхідність одержання інформації про
діяльність платника податків (платника збору), пов’язаної з іншими
особами, податковим органом можуть бути витребувані в цих осіб
документи, що ставляться до діяльності платника податку, що перевіряє,
(платника збору) (зустрічна перевірка).

Забороняється проведення податковими органами повторних виїзних
податкових перевірок за тим самим податками, що підлягають сплаті або
сплаченому платникові податків (платником збору) за вже перевірений
податковий період, за винятком випадків, коли така перевірка проводиться
у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією організації – платника
податку (платника збору – організації) або вищестоящим податковим
органом у порядку контролю за діяльністю податкового органа, що проводив
перевірку.

Повторна виїзна податкова перевірка в порядку контролю за діяльністю
податкового органа проводиться вищестоящим податковим органом на
підставі мотивованої постанови цього органа.

Матеріали перевірки розглядаються керівником (заступником керівника)
податкового органа. У випадку подання платником податків письмових
пояснень або заперечень по акті податкової перевірки матеріали перевірки
розглядаються в присутності посадових осіб організації – платника
податку або індивідуального підприємця або їхніх представників. Про час
і місце розгляду матеріалів перевірки податковий орган сповіщає платника
податків завчасно. Якщо платник податків, незважаючи на повідомлення, не
з’явився, то матеріали перевірки, включаючи представлені платником
податків заперечення, пояснення, інші документи й матеріали,
розглядаються в його відсутність.

За результатами розгляду матеріалів перевірки керівник (заступник
керівника) податкового органа виносить рішення:

1) про залучення платника податків до податкової відповідальності за
здійснення податкового правопорушення;

2) про відмову в залученні платника податків до відповідальності за
здійснення податкового правопорушення;

3) про проведення додаткових заходів податкового контролю.

У рішенні про залучення платника податків до відповідальності за
здійснення податкового правопорушення викладаються обставини зробленого
платником податків податкового правопорушення, як вони встановлені
проведеною перевіркою, документи й інші відомості, які підтверджують
зазначені обставини, доводи, що приводять платником податків у свій
захист, і результати перевірки цих доводів, рішення про залучення
платника податків до податкової відповідальності за конкретні податкові
правопорушення із вказівкою статей Кодексу, що передбачають дані
правопорушення й застосовувані міри відповідальності. У рішенні про
залучення до відповідальності за здійснення податкового правопорушення
вказуються строк, протягом якого особа, приваблювана до відповідальності
за здійснення податкового правопорушення, вправі оскаржити зазначене
рішення у вищестоящий податковий орган (вищестоящій посадовій особі) або
в суд, арбітражний суд, порядок оскарження рішення про залучення до
відповідальності за здійснення податкового правопорушення у вищестоящий
податковий орган (вищестоящій посадовій особі), а також найменування
органа, його місцезнаходження, інші необхідні відомості.

На підставі винесеного рішення про залучення платника податків до
відповідальності за здійснення податкового правопорушення платникові
податків направляється вимога про сплату недоїмки по податку й пені.

Копія рішення податкового органа й вимога вручаються платникові податків
або його представникові під розписку або передаються іншим способом, що
свідчить про дату одержання платником податків або його представником.
Якщо зазначеними вище способами рішення податкового органа вручити
платникові податків або його представників неможливо, воно
відправляється поштою рекомендованим листом і вважається отриманим після
закінчення шести днів після його відправлення.

Недотримання посадовими особами податкових органів вимог дійсної статті
може бути підставою для скасування рішення податкового органа
вищестоящим податковим органом або судом.

По виявленим податковим органом порушенням, за які платники податків –
фізичні особи або посадові особи платника податку – організації
підлягають залученню до адміністративної відповідальності, уповноважене
посадова особа податкового органа, що проводило перевірку, становить
протокол про адміністративне правопорушення. Розгляд справ про ці
правопорушення й застосування адміністративних санкцій відносно
посадових осіб організації – платника податку і фізичних осіб –
платників податків, винних у їхньому здійсненні, провадяться податковими
органами відповідно до адміністративного законодавства України й
суб’єктів України [4].

3.2 Застосування аудиторських методів для перевірки формування та
оподаткування прибутку підприємства

Уся виробнича діяльність організацій і їхні фінансові результати при
аудиторській перевірці залежать насамперед від дотримання принципів
комерційного розрахунку. Контроль за здійсненням вимог комерційного
розрахунку й аудита кінцевих фінансових результатів повинний вироблятися
при повній і неповної його формах. Виражаючи виробничі відносини, аудит
повною мірою повинний відповідати вимогам ринкових відносин, що
складаються.

При аудиті повинна приділятися увага самостійності підприємства в рамках
закону і відповідальності його перед державою по оподатковуванню,
ефективності використання ресурсів – відмінним рисам комерційного
розрахунку.

В аудиторській перевірці фінансових результатів діяльності підприємства
використовуються кількісні і якісні показники в необхідному ув’язуванні.
Так, розмір прибутку промислового підприємства визначається не тільки
кількістю й асортиментом виробів, що випускаються, але і їхньою
вартістю. Аудиторська перевірка дотримання принципів комерційного
розрахунку і фінансових результатів вимагає підрозділ факторів на
аудируємі показники, на залежного і незалежні від підприємства. Усунення
впливу шляхом відповідних розрахунків сторонніх факторів дозволяє більш
правильно проводити аудит результатів зусиль колективу того або іншого
підприємства або приватного власника.

Перевірені первинні документи, дані поточного обліку, показники, що
знайшли відображення в балансі, звіті про фінансові результати, в іншій
звітності внутрішнього характеру, служать інформаційною базою, що є
основним компонентом експертної системи, пристосованої до вимог і цілям
аудита.

Аудит — це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку,
первинних документів і іншої інформації про фінансово-господарську
діяльність суб’єктів господарювання з метою визначення вірогідності
їхньої звітності, обліку, його повноти й відповідності чинному
законодавству й установленим нормативам;

При проведенні аудиту на підприємстві необхідно визначити об’єкти
аудиту. Всі об’єкти аудиту оподаткування прибутку можна поділити на такі
групи:

ресурси: сировина, матеріали, комплектуючі, запасні частини,
енергоносії, товари, готова продукція, валютні кошти, основні засоби,
цінні папери, нематеріальні активи;

господарські процеси: матеріально-технічне забезпечення, операції
купівлі-продажу товарів, матеріалів, забезпечення фінансовими ресурсами;

результати фінансово-господарської діяльності: обсяги експорту та
імпорту продукції, собівартість експортної продукції та імпортних
товарно-матеріальних цінностей, прибуток, рентабельність;

облікова політика підприємства та її складові частини;

аналітично-інформаційні функції управління: планування, облік,
контроль, аналіз.

Аудиторський ризик – це ризик того, що аудитор може висловити
неадекватну думку у тих випадках, коли в документах бухгалтерської
звітності існують суттєві перекручення, інакше кажучи, за невірно
підготовленою звітністю буде представлено аудиторський висновок без
зауважень.

Ймовірність того, що висновок про відсутність помилки в кожній із статей
звітності буде правильним, залежить від трьох факторів:

1 бухгалтерського обліку підприємства;

2 надійності систем контролю;

3 аудиторських процедур.

Загальний аудиторський ризик складається із внутрішнього ризику
діяльності підприємства, ризику контролю й ризику не виявлення.

Ризик не може бути усунутий повністю, тому в аудиторській практиці
встановлений прийнятний рівень ризику – 5%, а, отже, рівень довіри
рівняється 95%.

Внутрішній ризик (ВР) являє собою сукупність можливих ризиків,
пов’язаних з функціонуванням підприємства, а саме: характеризує рівень
всіх потенційних помилок у результаті діяльності підприємства до
перевірки з боку системи внутрішнього контролю. Ризик виникнення таких
помилок пов’язаний із впливом як об’єктивних, так і суб’єктивних
факторів.

Ризик контролю (РК) являє собою оцінку дієвості системи внутрішнього
контролю підприємства-клієнта з погляду її здатності запобігати або
виявляти помилки. Система внутрішнього контролю підприємства утвориться
підсистемами внутрішньогосподарського контролю (ВГК) і внутрішнього
аудита (ВА). У свою чергу, у системі ВГК, функції якого реалізують всі
структурні підрозділи апарата керування, особливо варто виділити
внутрішньогосподарський бухгалтерський контроль (ВГБК), реалізований
фахівцями обліково-фінансової служби. Тому при визначенні ризику
контролю необхідно оцінити надійність і дієвість підсистем ВГК і ВА (де
така служба є) [2].

Як свідчить аудиторська практика, рівень ризику контролю підвищується
при комп’ютерному варіанті ведення бухгалтерського обліку із
застосуванням неапробованих бухгалтерських програм. Крім того, фактором
збільшення ризику контролю є сам факт виявлення попередньою аудиторською
перевіркою помилок і неточностей у системі бухгалтерського обліку.

Між ризиком контролю й інформаційною базою аудита існує пряма
залежність. Якщо система ВК зізнається досить надійної, то обсяги
відібраних для тестування об’єктів можуть бути зменшені.

Сполучення ВР і РК являє собою ймовірність наявності помилок після
обліку впливу системи ВК. Це припускає, що аудитори повинні на основі
оцінки цих ризиків спрогнозувати, у яких розділах фінансової звітності
помилки найбільш або найменш можливі. Такий підхід дозволяє визначити
загальний обсяг нагромадження аудиторських доказів, а також його
розподіл по конкретних об’єктах (ділянкам) аудита.

Ризик не виявлення (РН) означає міру готовності аудитора визнати, що
проведені їм аудиторські процедури відносно конкретних об’єктів не
дозволять виявити помилки, що перевищують гранично припустимий розмір
(якщо такі є).

Визначення величини РН тісно пов’язане з величиною ВР і РК. Чим вище
ризик останніх, що припускає невисокий ступінь довіри аудитора до систем
обліку й ВК, тим менше ризик не виявлення необхідно встановити для
конкретної аудиторської перевірки.

ВР і РК не залежать від аудитора, він не може на них вплинути, оскільки
вони є результатом діяльності підприємства-замовника незалежно від
проведення аудита. На відміну від цих елементів РН є слідством виконаної
аудитором роботи, за якої він несе повну відповідальність. Таким чином,
у цьому ключі основним завданням аудитора є мінімізація ризику не
виявлення, що досягається достатнім обсягом аудиторських процедур на
основі застосування грамотно складених методик аудита, тестування зон
ризику.

При розрахунку загального аудиторського ризику можна скористатися
моделлю оцінки ризику, застосовуваної п’ятьома провідними аудиторськими
фірмами миру:

ЗАР=ВР*РК*РН, (9)

де ЗАГ – загальний аудиторський ризик;

ВР – внутрішній ризик;

РК – ризик контролю;

РН – ризик не виявлення [11].

Середній рівень внутрішнього ризику складає 55%, ризик контролю – 50%,
ризик не виявлення, відповідно до раніше отриманої статистики – 10%.
Тоді, загальний аудиторський ризик буде дорівнювати:

ЗАР=ВР*РК*РН=0,55*0,5*0,1=0,0275 (2,75%)

Підприємницький ризик означає, що аудиторська організація може повністю
або частково не одержати оплату за виконану роботу незалежно від її
результату через конфлікт із клієнтом, або до неї можуть бути
застосовані штрафні санкції. Він визначається поруч факторів:
конкурентноздатністю аудиторської організації, фінансовим станом
клієнта, характером операцій клієнта, компетентністю адміністрації й
облікового персоналу й ін. До фінансових втрат у вигляді штрафів, а
також до підриву ділової репутації аудиторського висновку.

Розрахунок оцінки підприємницького ризику представлений у таблиці 10.

Таблиця 10 – Критерії оцінки підприємницького ризику

Фактор ризикуОцінка фактора ризикуРівень підприємницького
ризику123Визначення економічної ситуації; в якій функціонує
підприємствоЗростання ділової активностіСередній Визначення галузі
функціонування підприємствСтабільна, але можливий в подальшому спад
розвиткуСередній Політика управління на підприємствіАктивнаСередній
Система контролю на підприємствіСередній контрольНизький Результати
аудиту минулих роківНе було перевірокНизький Частота зміни керівництваЗа
весь час існування ТОВ керівництво не змінювалосьНизький Фінансовий стан
підприємстваМає достатній фінансовий потенціалНизький Ймовірність
виникнення судових спорівДуже незначна, але вона єНизький Репутація
управлінців і власниківУ всіх позитивна репутаціяНизький Досвід їх
роботиПрактичний досвід роботи, багатий стаж роботи за
спеціальністюНизький ВласністьКолективна Низький Розуміння клієнтом ролі
та відповідальності аудитуПовне розумінняНизький Місце розташування
компаніїВигідне місце розташування Низький

За результатами критеріїв оцінки підприємницького ризику можна зробити
висновок, що на підприємстві „КЗПО” цей ризик низький.

Під час проведення аудиторської перевірки результатом аудиту можуть
бути:

– підтвердження достовірності фінансової звітності;

– оцінка фінансового стану суб’єкта перевірки;

– оцінка реальності статей балансу;

– оцінка доцільності і законності господарських операцій.

Під час проведення аудиту аудитор надає супутні консультаційні послуги,
такі як:

консультації з застосування інформаційних програм;

консультації з застосування окремих документів, які полегшують облік;

надають рекомендації на підставі проведеного фінансового аналізу
відносно майбутнього стану підприємства;

проводять навчання і підвищення кваліфікації робітників обліку;

оцінюють методику ведення обліку на підприємстві;

надають консультації з різних питань бухгалтерського, управлінського,
податкового обліку, з питань заповнення фінансової, статистичної
звітності, податкової звітності.

В ході перевірки необхідно виявити сильні та слабкі сторони обліку та
внутрішнього контролю. З цією метою перевіряються різні ділянки
діяльності в межах, передбачених договором.

1. Вивчення Статуту підприємства. В умовах розвитку ринкових відносин
підприємствам надане право проведення зовнішньоекономічної діяльності з
моменту їх державної реєстрації. Для того, щоб підприємство мало право
на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, така можливість повинна
бути передбачена в Статуті підприємства в розділі „Види діяльності”.

2. Аудит реалізації товарів. Необхідно перевірити, чи застосовується
платником податку до таких операцій 20% ставка ПДВ. Особливо уважно слід
перевіряти визначення податкового кредиту при здійсненні реалізації,
повноти та своєчасності відображення у бухгалтерському обліку реалізації
готової продукції резидентам; доцільність та законність накладних
витрат. Необхідно також звернути увагу, чи вчасно надходить виручка від
реалізації.

3. Аудит придбання товарів. Необхідно перевірити правильність визначення
бази оподаткування ПДВ, законність та своєчасність відображення права
платника податку на податковий кредит. Необхідно перевірити
правильність визначення первісної вартості ТМЦ; ведення обліку товарів
за етапами їх руху; чи складаються та датуються числом, коли виявлена
недостача, акти на розходження фактичної наявності товарі із даними
документів;чи подає завідувач складом звіти про надходження товарі до
бухгалтерії та до відділу постачання та збуту.

4. Аудит оподаткування прибутку. Перевірка правильності заповнення
податкової декларації, а саме правильність визначення валових доходів та
витрат, підтверджених документально. Перевірка визначення суми
оподатковуваного прибутку та суми податку на прибуток, своєчасність
сплати до бюджету.

Таблиця 11 – Тести внутрішнього контролю системи бухгалтерського обліку

№Зміст питанняВаріант відповідіТакНіІнформація відсутня123451Існують
договори на усі поставки продукції+2Звірки з постачальниками
проводяться:

2.1 Щоквартально.

2.2. На кінець року

+

+3Звірки охоплюють постачальників на

3.1 100%

3.2. 50%

3.3. не проводяться+4Приймає участь бухгалтер у складанні акту на
виявлення розходжень між фактично оприбуткованими ТМЦ і тими, що
значаться на рахунках обліку розрахунків з постачальниками+5Право на
отримання довіреності на ТМЦ від постачальників:

5.1. Особою, що зафіксована у наказі;

5.2. Немає обмежень

+6Були випадки звітів за довіреністю на отримання ТМЦ від постачальників
через 5 або більше днів після їх отримання+7Реєструються рахунки-фактури
постачальників в окремому журналі+8Повністю доставляються матеріальні
цінності на підприємство, тобто немає випадків розходжень+9Своєчасно
пред’являються претензії постачальникам.+10Завжди задовольняються
пред’явлені претензії+11При прийманні товару здійснюється його
перерахунок, обмір при надходженні на склад та складання комерційного
акту на недостатні ТМЦ.+12Розроблена типова схема кореспонденції
рахунків для відображення господарських операцій.+13Звіряє бухгалтер
ціни, що вказані в рахунках, з договірними.+14Чи відповідає визначення
доходів П(С)БО 15+15Чи ведуться книги реєстрації замовлень на продаж
ГП+16Чи були виявлені випадки реалізації продукції без документів на
відвантаження+17Чи санкціонуються витрати відповідальною особою
(бухгалтером)+18Чи контролюється наявність необхідних документів, що
підтверджують витрати (бухгалтером)+19Яка встановлена періодичність
віднесення витрат на формування фінансових результатівщоквартально 20Чи
відповідає визначення витрат П(С)БО 16+21Чи відповідає сума
задекларованого податку на прибуток фактичній+22Чи відповідає визначення
суми податку на прибуток П(С)БО 17+

Аудиторський висновок

Умовно-позитивний висновок

Аудиторський висновок

За результатами аудита бухгалтерської звітності ТОВ «КЗПО» за фінансовий
2005 рік

Юридична адреса: м. Горлівка, вул. Краснолиманська, 25/15.

Телефон 43-76-95

Свідоцтво про реєстрації ТОВ «Аудит-сервіс» № АА1298

Розрахунковий рахунок № 2600987690 у Прокредитбанку.

В аудиті брали участь Сініцин Н.Н., Зайцева А.И.

Був проведений аудит бухгалтерської звітності ТОВ «КЗПО» 2005 рік.

При плануванні й проведенні аудита бухгалтерської звітності був
розглянутий стан внутрішнього контролю на ТОВ «КЗПО». Відповідальність
за організацію й стан внутрішнього контролю несе виконавчий орган (ТОВ
«КЗПО»).

Розглянули стан внутрішнього контролю винятково для того, щоб визначити
обсяг робіт, необхідних для формування аудиторського висновку про
вірогідність бухгалтерської звітності. Проведена в процесі аудита робота
не означає виконання повної й всеосяжної перевірки системи внутрішнього
контролю ТОВ «КЗПО» з метою виявлення всіх можливих недоліків.

У процесі аудиту не були виявлені ніякі факти, з яких можна було б
зробити висновок про невідповідність системи внутрішнього контролю ТОВ
«КЗПО» масштабам і характеру його діяльності.

Думка про вірогідність звітності наведено в наступній частині
Аудиторського висновку. Не виявлені ніякі серйозні порушення
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку й підготовки
бухгалтерської звітності, які могли б істотно вплинути на вірогідність
бухгалтерської звітності.

При проведенні аудита звітності розглянуте дотримання ТОВ «КЗПО»
застосовного українського законодавства при здійсненні
фінансово-господарських операцій. Відповідальність за дотримання
застосовуваного законодавства України при здійсненні
фінансово-господарських операцій несе виконавчий орган (ТОВ «КЗПО»).

Була перевірена відповідність ряду зроблених фінансово-господарських
операцій застосовуваному законодавству винятково для того, щоб одержати
достатню впевненість у тім, що бухгалтерська звітність не містить
істотних перекручувань. Однак ціль проведеного аудита бухгалтерської
звітності не полягала в тому, щоб виразити думку про повну відповідність
діяльності законодавству.

Результати проведеної перевірки показують, що перевірені
фінансово-господарські операції здійснювалися у всіх істотних відносинах
відповідно до нормативного акту, що регулює бухгалтерський облік.

На підставі аналізу показників фінансового стану, розрахованих за даними
фінансової звітності, можна зробити висновок, що ТОВ «КЗПО» має
достатній фінансовий потенціал, коефіцієнти в межах нормативного
значення. Товариство станом на 31.12.05 р. має ліквідний баланс.

Проведено аудит прикладеної бухгалтерської звітності ТОВ «КЗПО» за
2004-2005 рік. Дана звітність підготовлена виконавчим органом виходячи
із Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність».

Відповідальність за підготовку даної звітності несе виконавчий орган ТОВ
«КЗПО». Наш обов’язок укладається в тім, щоб висловити думку про
вірогідність у всіх істотних аспектах звітності на основі проведеного
аудита.

Проводився аудит відповідно до Закону України «Про аудиторську
діяльність». Аудит планувався й проводився таким чином, щоб одержати
достатню впевненість у тім, що бухгалтерська звітність не містить
істотних перекручувань. Аудит включав перевірку на вибірковій основі
підтверджень числових даних і пояснень, що втримуються в бухгалтерській
звітності. Проведений аудит дає достатні підстави для того, щоб
висловити думку про вірогідність даної звітності.

У результаті проведеної аудиторської перевірки встановлено, що у
перевіряємому періоді Товариством були допущені окремі порушення в
частині організації, ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності. Однак названі моменти мають обмежений вплив на
стан справ у цілому і не перекручують загальної картини фінансового
стану Товариства.

В ході проведеного аудиту було встановлено, що суми, вказані в
договорах, не відповідають сумам, вказаних в супровідних документах. Але
це не впливає на рівень достовірності фінансової звітності.

За винятком деяких обмежень, прийнята система бухгалтерського обліку в
цілому задовольняє законодавчим та нормативним вимогам.

Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних
бухгалтерського обліку та не містить суттєвих протиріч.

За результатами проведеної аудиторської перевірки можливо підтвердити,
що фінансова звітність ТОВ «КЗПО» в цілому об’єктивно відображає
фактичний фінансовий стан на 31 грудня 2005 року за результатами
операцій з 01.01.2005 р. по 31.12.2005 р.

Керівник аудиторської фірми Сініцин Н.Н.

Аудитор Зайцева А.І.

Дата аудиторського висновку 11 травня 2006 р.

Підпис уповноваженої особи ТОВ «КЗПО» про одержання Висновку
аудиторської організації Єльчіщева В.М.

3.3 Основні напрямки підвищення ефективності обліку та контролю на
підприємстві

На кожнім підприємстві повинні передбачатися планові заходи щодо
збільшення прибутку. У загальному плані ці заходи можуть бути наступного
характеру:

збільшення випуску продукції;

поліпшення якості продукції;

продаж зайвого устаткування й іншого майна або здача його в оренду;

зниження собівартості продукції за рахунок більш раціонального
використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей і площ,
робочої сили і робочого часу;

диверсифікованість виробництва;

розширення ринку продажів і ін.

З цього переліку заходів випливає, що вони тісно зв’язані з іншими
заходами на підприємстві, спрямованими на зниження витрат.

В умовах ринкових відносин підприємство повинне прагнути не тільки до
одержання максимального прибутку, але і до раціонального, оптимального
використання вже отриманого прибутку. Це дозволить не тільки утримувати
свої позиції на ринку, але і забезпечити динамічний розвиток його
виробництва в умовах конкуренції.

У сучасних умовах ринку стійка діяльність підприємства залежить від
внутрішніх можливостей даного підприємства ефективно використовувати всі
наявні в його розпорядженні ресурси.

Як свідчать дані за останнє десятиліття, одним з найважливіших резервів
собівартості продукції й одержання прибутку є зниження невиробничих
витрат і втрат. Невиробничі витрати і утрати ведуть до зниження
ефективності суспільного виробництва.

Склад невиробничих витрат і втрат досить різноманітний. Їхній характер і
відношення до виробничого процесу теж різні. Тому для правильного
їхнього відрахування, організації і контролю необхідна класифікація
невиробничих витрат і втрат. Пропоновані класифікації побудовані по ряду
ознак:

1 Так по характері втрат ресурсів невиробничі витрати і втрати
підрозділяються на втрати робочої сили, утрати засобів праці і предметів
праці (підрозділом на втрати сировини, матеріалів і готової продукції).

2 По видах невиробничих витрат і втрат представлене угруповання по
наступних ознаках: від неповного використання ресурсів, від
нераціонального їхнього використання, від невиробничого використання.

3 У залежності від приналежності до процесу виробництва невиробничі
витрати і втрати групуються по наступних ознаках: витрати і втрати в
процесі виробництва продукції, її розподілу і звертання і втрати, не
зв’язані з цими процесами.

4 По джерелах відшкодування невиробничі витрати і втрати підрозділяються
на відшкодовані за рахунок зробленого національного доходу і включаються
в продукт. До першого підрозділу відносяться непродуктивні витрати і
втрати, що відшкодовуються з прибутку і бюджету. Сюди відносяться
штрафи, пені, неустойки й інші непродуктивні витрати. До другого
підрозділу відносяться непохідні витрати і втрати, що включені до складу
витрат, що утворять собівартість продукції. Сюди включають невиробничі
витрати і втрати в сфері матеріальноговиробництва, що являють собою
витрата робочої сили, предметів і засобів праці, у результаті якого не
була отримана продукція і знищення або зниження якості (псування) уже
зробленої продукції. До таких витрат відноситься утрати від простоїв,
від нестачі і псування предметів і засобів праці, утрати від шлюбу,
утрати відходів. Створену продукцію, що має матеріально-речовинну форму,
іноді знищують, псують, або переводять в іншу категорію якості через
тривале збереження. Різниця між її первісною вартістю і ціною
використання також відноситься до невиробничих витрат і втрат.

Важливе значення має оцінка втрат від браку. В даний час втрати від
браку в звітності не відображаються. Аналіз втрат від браку починається
з визначення їхньої питомої ваги в собівартості продукції.

У цілому ж по підприємству втрати браку невеликі. Це було досягнуто
завдяки проведеним заходам, спрямованим на зниження утрат від браку.
Зокрема на ТОВ „КЗПО” систематично здійснюється контроль за правильним
обліком бездефектної здачі продукції ВТК. На складі готових виробів
працівники ВТК ведуть вибірковий повторний огляд товару, стали
застосовуватися заходу впливу на винуватців браку.

Поряд з аналізом втрат від браку проводиться аналіз невиробничих витрат,
що утримуються в складі цехових і загальнозаводських витрат, а також
різного роду штрафів, пені, неустойок.

Невиробничі витрати – це витрати, викликані безгосподарністю ,
відсутністю ощадливості й економії. Невиробничі витрати повною мірою
варто відносити до резервів зниження собівартості.

Об’єктивні процеси існування втрат – це порушення пропорційності і
недовикористання продуктивних сил, невідповідності
організаційно-господарських форм рівневі розвитку і характерові
продуктивних сил, природі і мері зрілості невиробничих відносин
суспільства. Суб’єктивні причини втрат зв’язані з невідповідністю
професійного і культурного рівня працівників, досягнутій рівневі НТП,
несвоєчасність усунення або дозволу тих або інших соціально-економічних
протиріч, здійснення необходмых організаційно-технічних заходів.

Безгосподарність і марнотратність у багатьох випадках є наслідком
слабкого обліку, контролю й аналізу. Недоліки в обліку породжують втрати
ще тому, що при їхній наявності найчастіше знімається відповідальність
за раціональне використання ресурсів і виключається можливість
ефективного контролю за їхнє використання. Одержувана на основі
достовірного обліку об’єктивна інформація дозволяє господарським
керівникам вчасно установити ділянки і причини втрат ресурсів, визначити
найбільш результативні шляхи їхньої економії.

Таким чином, основними факторами скорочення і ліквідації невиробничих
витрат і втрат є:

1 удосконалювання організації обліку невиробничих витрат і втрат.

2 уведення нових систем оплати і преміювання (увести показник рівня
матеріальної відповідальності за брак)

3 підвищення організаційно-технічного рівня виробництва. Зниження і
ліквідація невиробничих витрат і втрат надалі вплине на зниження
собівартість продукції, збільшення попиту на нього і, відповідно, на
підвищення прибутку.

Удосконалювання керування прибутком в умовах ринкової економіки.

З огляду на наявність проблем керування прибутком і рентабельністю
виробництва, підхід до механізму керування повинний носити комплексний
характер. У першу чергу, це безпосередньо зв’язано з ефективним
керуванням операційної системи в цілому, тобто системи забезпечення
виробництва продукції підприємства.

Від керівника потрібно насамперед уміння ефективно вести справи, тобто
збільшувати прибуток. Відомі дві основні можливості збільшення прибутку:
перша – нарощування обсягу випуску і реалізації товарів, друга –
зменшення витрат. У наших умовах, коли практично на кожнім підприємстві
маються малорентабельні, збиткові виробництва, перший шлях здається
нереальним. Однак, ретельний аналіз може підказати вихід навіть з такого
тупикового положення.

При незмінних економічних умовах легше було планувати і проробляти
програму. Усі функції по реалізації програми перекладалися на
підприємства. Однак багато чого міняється і підприємство знаходиться в
динамічних умовах, постійно змінюватися. Проаналізувавши ситуацію,
необхідно створювати програму в комплексі для її кращої реалізації.
Головний упор робиться на конкретне удосконалювання господарювання,
особливо на тих ділянках, що приносили збиток (або були
малорентабельні). У противному випадку варто порушити питання про їхню
ліквідацію.

Керування прибутком підприємства зводиться до розробки механізму
організаційно-економічного впливу за результатами роботи підприємства,
на підвищення його ефективності в порівнянні з витратами, пошукові
комплексу інструментів, що дозволяють зі стихійного одержання доходів
перейти до регульованих доходів. У той же час , недостатньо забезпечити
тільки прибутковість підприємства.

Прибуток повинний бути настільки вагомим, щоб забезпечити все розширене
відтворення, рішення задач, що коштують перед підприємством. У сучасний
період ринкова конкуренція повинна бути більш твердою, але не за рахунок
фактора ціни, а в результаті появи більш витончених, тонких методів і
форм суперництва підприємств на ринку. Виживання підприємства всі
частіше обумовлюється дією факторів більш дострокового порядку, ніж
просто економія на інших видах прямих або накладних витрат. Необхідно,
щоб підприємство набагато більше часу приділяло таким сферам, як
реалізація і збут продукції, збільшення доходів, чим власне керуванню
виробництвом з метою зниження витрат. Тому що нестатки і запити
споживачів швидко поширюються по усьому світлу,то вони стають
надзвичайно індивідуалізованими, а ринки дуже різноманітними по своїй
структурі; керівництво підприємства, якщо воно прагне до успіху на
ринку, повинне неухильно додержуватися правила: робити насамперед ставку
на збільшення доходів, а не на зниження витрат (хоча вони і
взаємозалежні).

Таким чином, у даний час необхідно, щоб керівництво підприємством
звертало увагу не стільки на одержання максимального прибутку, скільки
на одержання максимального доходу. Як же згадувалося, максимальне
одержання прибутку в основному зв’язується зі зниженням виробничих
витрат. Однак, в умовах, коли самими витратами підприємство може
керувати, в основному тільки витрата їхньої кількості, а ціна на кожен
вхідний матеріал (ресурс) практично некерована, а в умовах інфляції, що
несповільнюється, і безконтрольності, підприємство вкрай обмежене в
можливості знижувати виробничі витрати, домагаючись таким шляхом
збільшення прибутку. Тому, тут виникає необхідність переоцінки інших
якісних характеристик, що впливають на збільшення доходів підприємства.

Особливою проблемою є і підвищення ефективності діяльності підприємства
по збуті продукції. Необхідно більше уваги приділяти підвищенню
швидкості руху оборотних коштів, скорочення усіх видів запасів,
домагатися максимально швидкого просування готових виробів від виробника
до споживача. Природно, що такий підхід вимагає зовсім іншого в
керуванні якістю продукції й організації постачань.

При розгляді прибутку зіштовхуються інтереси різних сторін: держави, що
розраховує на зростання виробництва і реалізацію продукції, збільшення
прибутку, що означає наростання податкових відрахувань у скарбницю;
трудового колективу, що розраховує на свою частку прибутку; банків,
яких турбує платоспроможність фірми, поверненість отриманих позичок і
забезпечення представлення нових; керівництва підприємства, що прагне як
можна велику частину прибутку залишити нерозподіленою, як ресурс,
резерву, що дозволяє зміцнювати основи самофінансування.

Керівникові прийдеться так планувати розподіл прибутку, щоб не нанести
збитку жодній стороні, і в теж час забезпечити добробут підприємства.

Оборот виробничих фондів є безперервний, повторюваний процес, у
результаті якого авансована вартість цілком повертається до своєї
вихідної форми. У результаті забезпечується процес відтворення.
Швидкість обороту виміряється числом його оборотів, чинених протягом
року. Його прискорення означає скорочення часу виробництва або часу
звертання і свідчить про підвищення ефективності використовуваного
капіталу. Крім того, прискорення впливає на: прибуток убік її
підвищення, на зниження собівартості продукції і підвищення
рентабельності виробництва.

Таким чином, до основних факторів, що впливають на прибуток відносяться:

1 Конкурентноздатність продукції, що випускається, у силу того, що
підприємство повинне існувати для споживача і тільки клієнтів, потреби
яких задовольняються, дають підприємству можливість вижити на ринку й
одержати доход.

2 Висока мобільність на ринку, воля економічного маневру, що робить
об’єктивно необхідними облік ринкової кон’юнктури, гнучке маневрування
всіма наявними ресурсами для досягнення ефекту.

3 Ритмічність і гнучкість виробництва, здатність швидко змінювати
асортимент продукції відповідно до запитів споживачів.

4 Розробка заходів для поліпшення продукції, що випускається, здатність
підприємства дати споживачеві товар більш високої якості або обладающий
якими-небудь новими властивостями, причому за тугіше ціну, при тих же
витратах виробництва.

Усі ці фактори є важливими для ефективного функціонування підприємства,
тільки з їх допомогою підприємство зможе дістати максимальний прибуток.
Однак, що веде є виробництво товарів більш високої якості, іншими
словами, задоволення на потребі споживачів і визначення набору товарних
груп, найбільш кращих для успішної роботи на ринку. Товар, попит на який
існує, вважається рентабельним і буде приносити підприємству більше
доходу, а високий рівень рентабельності при наявності вільної
конкуренції служить символом для переливу капіталів і вкладення засобів
у галузі з більш високою нормою прибутку (рентабельності). Для ринку
неможливі регульовані ціни, але рівнем рентабельності монополістів
виробників, їх можна регулювати.

Керування прибутком підприємства зводиться до розробки механізму
організаційно-економічного впливу на результат підприємства, оскільки
дозволяє зі стихійного одержання доходів перейти до регульованих
доходів.

Керування прибутком повинний носити державний характер. Необхідна чітко
пророблена податкова політика держави, тому що вона є необхідним
інструментом проведеної реформи. Податкова система повинна бути гнучкої,
стимулювати розвиток передових, ефективних виробництв, а податки повинні
бути чіткими і стабільними. Саме стабільність приведе до збільшення
прибутку (доходу) підприємства.

З метою удосконалювання економічного механізму керування прибутком
необхідно:

1 Строге дотримання укладених договорів по постачаннях продукції.
Особливо важливо зацікавити підприємство в виробництві престижних і
найбільш потрібних для ринку виробів.

2 Проведення масштабної й ефективної політики в області підготовки
персоналу, що являє собою особливу форму вкладення капіталу.

3 Підвищення ефективності діяльності підприємства по збуті продукції.
Насамперед необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху
оборотних коштів, скороченню усіх видів запасів, домагатися максимально
швидкого просування готових виробів від виробника до споживача.

4 Зниження непродуктивних витрат і втрат.

5 Впровадження в практику оперативного обліку витрат на виробництво
продукції.

6 Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих засобів для
рішення задач аналізу прибутку і рентабельності.

7 Зробити перенос акцентів у керуванні прибутком на керування доходом
підприємства.

4 ОХОРОНА ПРАЦІ

Шкідливі виробничі фактори – є виробничі фактори, що перевищують
нормативи; фактори, які впливають на людину на протязі довгого часу й
призводять до зменшення працездатності або виникнення професійних
захворювань.

Небезпечні виробничі фактори – фактори, що діють раптово й призводять до
травми або різкого погіршення стану здоров’я людини.

Відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ небезпечні й шкідливі виробничі
фактори по впливі на організм людини підрозділяються на наступні групи:

фізичні;

психофізіологічні;

хімічні;

біологічні.

При роботі з комп’ютером оператор піддається впливу небезпечних і
шкідливих виробничих факторів перших двох груп.

До фізичних факторів, які можуть впливати на оператора ПЕОМ, ставляться:

1 небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання якої може
відбутися через тіло людини;

2 підвищений рівень статичної електрики;

3 підвищений рівень електромагнітних випромінювань (ВЧ, УВЧ, СВЧ);

4 підвищений рівень іонізуючих випромінювань;

5 недостатня освітленість робочої зони;

6 підвищена пульсація світлового потоку;

7 підвищений рівень ультрафіолетової, інфрачервоної й іонізуючої
радіації;

8 шум і вібрація.

До психофізіологічних факторів ставляться:

фізичні перевантаження (статичні, динамічні);

нервово-психічні перевантаження, обумовлені розумовою перенапругою,
перенапругою аналізаторів, монотонністю праці.

Аналіз можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що
впливають на оператора, робить необхідним більше детальне їхнє вивчення
з метою розробки заходів щодо усунення або зменшення наслідків
негативного впливу на організм людини, а також розробки вимог до
організації безпечної роботи оператора ПЕОМ.

Характеристика робочого місця й умов праці оператора ПЕОМ

Виробниче приміщення складається з 2 кімнат, обладнаних 4-мя робочими
місцями. Мікроклімат виробничого приміщення характеризується наступними
параметрами: температура повітря на робочих місцях становить 25 С,
відносна вологість – 42 %. Освітленість кімнат відповідає 390 лк,
точність зорових робіт – груба. Рівень шуму – 56 дб. Тривалість
зосередженого спостереження становить 40 % від тривалості робочого часу,
тривалість повторюваних операцій – 36 сек., кількість важливих об’єктів
спостереження відповідає 8. Середньорічна заробітна плата одного
працівника становить 4800 грн.

Розрахунок інтегральної оцінки умов праці й визначення ваги праці

Визначимо категорію важкості праці економіста – оператора ПЕОМ. Для
цього кожному факторові, що характеризує умови праці, привласнимо
відповідний бал.

Температура в приміщенні оцінюється 3 балами, відносна вологість – 1,
освітленість – 1, точність зорових робіт – 1, рівень шуму -4, відсоток
зосередження -2, тривалість повторюваних операцій – 2, кількість
важливих об’єктів спостереження – 2. Далі з 8 проаналізованих факторів,
розглянемо ті фактори, бал яких перевищує 2, таких факторів 2: відносна
вологість та тривалість повторюваних операцій. Розрахунок інтегральної
оцінки важкості праці потребує попереднього розрахунку середнього
значення оцінних балів Xср (у розрахунок середнього бала не включається
вищий бал, привласнений найбільш несприятливому факторові).

Хоп=4,

picscalex100010009000003eb01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02000680071200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b3ffffff40070000b30500000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014022004180405000000
1302200424071c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577bf0d66f3040000002d0101000800
0000320ab00555060100000031791c000000fb0220ff0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577bf0d66f30400
00002d01020004000000f001010008000000320aed0332050100000031791c000000fb02
80fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c0000d90d0a0ba0f11200d89f
f377e19ff3772020f577bf0d66f3040000002d01010004000000f001020008000000320a
b0055f05010000002d7908000000320a8004d202010000003d791c000000fb02c0fd0000
000000009001000000020402001053796d626f6c0000fd070a5da0f11200d89ff377e19f
f3772020f577bf0d66f3040000002d01020004000000f001010008000000320ad7022f04
01000000e5791c000000fb0220ff0000000000009001000000020402001053796d626f6c
0000d90d0a0ca0f11200d89ff377e19ff3772020f577bf0d66f3040000002d0101000400
0000f001020008000000320aed03bb04010000003d791c000000fb0280fe000000000000
9001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f577bf0d66f3040000002d01020004000000f001010008000000320ab005510401000000
6e7908000000320a7e02070601000000787908000000320a800458000100000058791c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577bf0d66f3040000002d01010004000000f00102000800
0000320af800c304010000006e7908000000320aed03630401000000697908000000320a
de02a90601000000697908000000320ae0046a010200000063700a00000026060f000a00
ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00f3bf0d66f300000a0021008a010000000002000000bcf31200040000002d01
020004000000f0010100030000000000 (10)

picscalex100010009000003bf01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e00360151200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffff20150000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002280405000000
1302000234111c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577f60b6677040000002d0101000800
0000320a6002b01302000000373208000000320a60025013010000002c3208000000320a
6002b41201000000313208000000320a8c034e0a01000000373208000000320a6e016610
01000000323208000000320a6e01380e01000000323208000000320a6e010a0c01000000
323208000000320a6e01fa0901000000313208000000320a6e0114080100000031320800
0000320a6e012e0601000000313208000000320a6e0136040100000033321c000000fb02
80fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c000021070a51a0f11200d89f
f377e19ff3772020f577f60b6677040000002d01020004000000f001010008000000320a
6002a611010000003d3208000000320a6e01400f010000002b3208000000320a6e01120d
010000002b3208000000320a6e01e40a010000002b3208000000320a6e01fe0801000000
2b3208000000320a6e011807010000002b3208000000320a6e013205010000002b320800
0000320a6002ea02010000003d321c000000fb0220ff0000000000009001010000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577f60b66770400
00002d01010004000000f001020008000000320ac0027a010200000063701c000000fb02
80fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f577f60b6677040000002d01020004000000f001010008000000320a
600258000100000058700a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0077f60b667700000a002100
8a010000000001000000bcf31200040000002d01010004000000f0010200030000000000

Зробимо розрахунок інтегральної оцінки важкості праці

picscalex100010009000003a701000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e00300141200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffffc01300009c0300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002440e05000000
1302000239131c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577e50a66cd040000002d0101000800
0000320a60024b1301000000297908000000320a9003611001000000367908000000320a
6a01580e01000000367908000000320a6002480d010000002a7908000000320a60024506
01000000287908000000320a60025505010000002a7908000000320a6002a50302000000
31301c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577e50a66cd040000002d01020004000000f001
010008000000320aca01ad1102000000cecf08000000320ac002180c02000000f1f00800
0000320ac002fc0702000000cecf08000000320ac002660101000000d2cf1c000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f577e50a66cd040000002d01010004000000f001020008000000320a
6a019e1001000000d5cf08000000320a6002060b01000000d5cf08000000320a6002ed06
01000000d5cf08000000320a6002460001000000c8cf1c000000fb0280fe000000000000
9001000000020402001053796d626f6c0000660e0adba0f11200d89ff377e19ff3772020
f577e50a66cd040000002d01020004000000f001010008000000320a6a01600f01000000
2dcf08000000320a6002c209010000002bcf08000000320a60028f02010000003dcf0a00
000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cde50a66cd00000a0021008a010000000001000000bcf3
1200040000002d01010004000000f0010200030000000000 (11)

picscalex100010009000003bf01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e00340151200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffff00150000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140200028b0c05000000
13020002950f1c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5770f0d6684040000002d0101000800
0000320a6002971302000000373308000000320a60023713010000002c3308000000320a
6002c31102000000343508000000320a6002a70f01000000293508000000320a8c03b30d
01000000363508000000320a6e01c70e01000000343508000000320a6e019f0c01000000
363508000000320a60028f0b010000002a3508000000320a6002df090200000037320800
0000320a60027f09010000002c3208000000320a6002e30801000000313208000000320a
6002df0601000000343208000000320a6002550601000000283208000000320a60026505
010000002a3208000000320a6002b5030200000031301c000000fb0280fe000000000000
9001000000020402001053796d626f6c00001d040a79a0f11200d89ff377e19ff3772020
f5770f0d6684040000002d01020004000000f001010008000000320a60028b1001000000
3d3008000000320a6e01a70d010000002d3008000000320a6002e707010000002b300800
0000320a6002a702010000003d301c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5770f0d66840400
00002d01010004000000f001020008000000320ac002760101000000d2301c000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f5770f0d6684040000002d01020004000000f001010008000000320a
6002460001000000c8300a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00840f0d668400000a002100
8a010000000001000000bcf31200040000002d01010004000000f0010200030000000000

Інтегральна оцінка важкості праці становить 45,73, що відповідає IV
категорії важкості праці.

Розрахунок показників стомлюваності й працездатності працівників відділу

Показник стомлюваності Y в умовних одиницях становить:

picscalex1000100090000039b01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02200480091200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffff40090000dc0300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140200024d0305000000
1302000234091c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5774a0c669f040000002d0101000800
0000320a9003100602000000363408000000320a9003b005010000002c3408000000320a
9003f60401000000303408000000320a6a01660801000000363408000000320a6a010608
010000002c3408000000320a6a0192060200000031351c000000fb0220ff000000000000
9001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f5774a0c669f040000002d01020004000000f001010008000000320ac002190101000000
31351c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c0000a30d
0ad3a0f11200d89ff377e19ff3772020f5774a0c669f040000002d01010004000000f001
020008000000320a6a019c05010000002d3508000000320a60020702010000003d351c00
0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f5774a0c669f040000002d01020004000000f00101000800
0000320aca01930401000000d2351c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5774a0c669f0400
00002d01010004000000f001020008000000320a6a01730301000000c83508000000320a
6002160001000000d3350a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d009f4a0c669f00000a002100
8a010000000002000000bcf31200040000002d01020004000000f0010100030000000000
(12)

picscalex1000100090000039f01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c022004800f1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffff400f0000d80300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140200020f0305000000
130200024d0a1c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577730b66f8040000002d0101000800
0000320a6002d50d02000000303808000000320a6002760d010000002c3808000000320a
6002f60b02000000343708000000320a8c037e0602000000363408000000320a8c031f06
010000002c3408000000320a8c03660501000000303408000000320a6e01800901000000
363408000000320a6e012109010000002c3408000000320a6e01ad070200000031350800
0000320a6e01fc0402000000373308000000320a6e019d04010000002c3308000000320a
6e0129030200000034351c000000fb0220ff000000000000900100000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577730b66f8040000002d01
020004000000f001010008000000320ac002dc000100000031351c000000fb0280fe0000
000000009001000000020402001053796d626f6c0000ac0c0ae7a0f11200d89ff377e19f
f3772020f577730b66f8040000002d01010004000000f001020008000000320a6002bf0a
010000003d3508000000320a6e01b806010000002d3508000000320a6002d20101000000
3d351c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577730b66f8040000002d01020004000000f001
010008000000320a600222000100000059350a00000026060f000a00ffffffff01000000
00001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00f8730b
66f800000a0021008a010000000001000000bcf31200040000002d01010004000000f001
0200030000000000

Відповідно показник працездатності R дорівнює

R1=100-У1 (13)

R1 =100 – 47,08 =52,92

Розробка заходів для забезпечення безпечних і комфортних умов праці

Вимоги до організації робочих місць операторів ПЭОМ

Організація робочих місць у виробничих приміщеннях здійснюється на
основі сучасних ергономічних вимог (ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ.). Конструкція
робочих меблів (столи, крісла або стільці) передбачає забезпечення
можливості індивідуального регулювання відповідно росту працюючі й
створення зручної пози. Часто використовувані предмети праці й органи
керування розташовують в оптимальній робочій зоні.

При плануванні робочого місця враховуються зручність розташування
клавіатури, дисплея й інших, необхідних для роботи пристроїв, а також
зони досяжності рук оператора. Ці зони, установлені на підставі
антропометричних даних людського тіла, дають можливість раціонально
розмістити необхідні пристрої.

Робочий стіл регулюється по висоті в межах 689-760 мм, при відсутності
такої можливості його висота становить 720 мм. Оптимальні розміри
робочої поверхні стільниці 1600×900 мм. Під стільницею робочого стола
необхідно вільний простір для ніг з розмірами по висоті не менш 600 мм,
по ширині 500 мм, по глибині 650 мм. На поверхні робочого стола для
документів передбачається розміщення спеціальної підставки, відстань
якої від очей аналогічно відстані від очей до клавіатури, що дозволяє
знизити зорове стомлення.

Робочий стілець (крісло) забезпечується підйомно-поворотним пристроєм,
що забезпечує регуляцію висоти сидіння й спинки, його конструкція
передбачає також зміну кута нахилу спинки. Робоче крісло забезпечується
підлокітниками. Регулювання кожного параметра повинна легко
здійснюватися бути незалежної й мати надійну фіксацію. Висота поверхні
сидіння регулюється в межах 400-500 мм. Ширина сидіння становить на менш
400 мм, глибина – не менш 380 мм. Висота опорної поверхні спинки не менш
300 мм, радіус її кривизни в горизонтальній площині 400 мм.
Передбачається зміна кута нахилу спинки в межах 90-110° до площини
сидіння.

Матеріал покриття робочого стільця повинен забезпечувати можливість
легкого очищення від забруднень. Поверхня сидіння й спинки повинна бути
напівм’якої, з нековзним, що не електризується й повітропроникним
покриттям.

На робочому місці необхідно передбачати підставку для ніг. Її довжина
становить 400 мм, ширина 350 мм. Передбачається регулювання висоти
підставки в межах від 0 до 150 мм і кута її нахилу в межах від 0° до
20°, воно повинна мати рифлене покриття й бортик висотою 10 мм по
нижньому краї.

Вимоги до колірного оформлення виробничих приміщень

Колірне оформлення виробничих приміщень повинне відповідати вимогам
САнПіН 181-70.

Підбор кольорових зразків необхідно робити відповідно до прийнятого
найменування квітів. Малонасичені (основні) кольори застосовуються для
фарбування більших полів (потовк, стіни, робочі поверхні й т.п.).
Середньонасичені (допоміжні) – для невеликих поверхонь або ділянок, що
рідко попадають у поле зору працюючих, а також для створення контрастів.
Насичені (акцентні) кольори використають для малих по площі поверхонь як
функціональне фарбування.

У колірній композиції інтер’єра використають гармонічні колірні
сполучення. Вибір зразків кольори для оздоблювальних матеріалів і
виробів здійснюється з урахуванням їх фактури, поверхні в приміщеннях
повинні мати матову й напівматову фактуру для виключення влучення
відбитих відблисків в очі працюючі.

Необхідно забезпечувати наступні величини коефіцієнта відбиття в
приміщеннях:

для стелі 60-70%;

для стін 40-50%;

для підлоги 30%;

для інших поверхонь, що відбивають, робочих меблів 30-40%.

Вимоги до організації режиму роботи оператора ПЕОМ

Раціональний режим праці й відпочинку працівників, чия праця пов’язаний
з обслуговуванням ВДТ, передбачає строге дотримання регламентованих
перерв. При цьому перерви роблять оптимальної тривалості: занадто
тривалі перерви веде до порушення робочої установки, розладу динамічного
стереотипу

Основною перервою є перерва на обід. Відповідно до особливостей трудової
діяльності працівників ОЦ додатково вводяться 2-3 регламентованої
перерви тривалістю 10 хв. кожний: 2 перерви – при 8-вартовому робочому
дні й 3 перерви – при 12-вартовому робочому дні. При 8-годинній зміні з
обідньою перервою через 4 години роботи додаткові регламентовані перерви
надаються через 3 години роботи й за 2 години до її закінчення. При
12-годинній зміні з обідом через 5 годин роботи перша перерва вводиться
через 3,5-4 години, другий – через 8 годин і третій – за 1,5-2 години до
закінчення роботи.

Режим праці й відпочинку операторів залежить від характеру виконуваної
роботи: при уведенні даних, редагуванні програм, читанні інформації з
екрана безперервна тривалість роботи не повинна перевищувати 4-х годин
при 8-вартовому робочому дні. Через щогодини роботи вводиться перерва на
5-10 хв., а через 2 години на 15 хв. Кількість оброблюваних символів не
повинне перевищувати 30000 за 4 години роботи.

Для зниження напруженості праці операторів необхідно рівномірно
розподіляти їхнє навантаження й раціонально чергувати характер
діяльності – прийом і видачу результатів з роботою на клавіатурі ПЕОМ і
ін. У нічний годинник не повинні виконуватися роботи або завдання, що
вимагають складних рішень або відповідальних дій.

Працівники ОЦ із метою попередження в них професійних захворювань
повинні проходити попередні (при прийомі на роботу) і періодичні медичні
огляди.

Вимоги до освітлення виробничих приміщень

Вимоги, пропоновані до освітлення полягають у забезпеченні достатньої
освітленості робочих поверхонь, високої якості й надійності
освітлювальних установок, зручності їхнього обслуговування й
експлуатації. При цьому обов’язково враховуються вимоги пожежної й
електробезпечності. Забезпечення достатньої освітленості робочих
поверхонь обумовлюється нормами освітленості залежно від характеристики
зорової роботи згідно СНіП 11-4-79.

Освітлення в приміщення, як правило, є змішаним (природним і штучним).

Природне освітлення в приміщеннях здійснюється у вигляді бічного
висвітлення. Величина коефіцієнта природної освітленості відповідає
нормативним рівням по СНіП 11-4-79. При виконанні робіт, що ставляться
до категорії високої зорової точності, коефіцієнт природної освітленості
становить 1,5%. Для приміщень кращої є північна орієнтація
світопройомов.

Штучне висвітлення в приміщеннях здійснюють у вигляді комбінованої
системи висвітлення з використанням люмінесцентних джерел світла у
світильниках загального висвітлення.

Як джерела загального освітлення використаються люмінесцентні лампи типу
ЛБ або лампи накалювання НВ, які можуть бути попарно об’єднані у
світильники. Як світильники використаються установки з переважно
відбитим або неуважним світлорозподілом. У невеликих приміщеннях висотою
до 4-5 м припустимо використати світильники типу «Люцетта» із
застосуванням ламп накалювання – НВ. Загальна нормована освітленість
(Їв) приміщення повинна становити не менш 100 лк (при використанні ламп
накалювання) і не менш 200 лк (при використанні газорозрядних ламп), при
виконанні зорових робіт високої точності загальна освітленість повинна
становити не менш 300 лк. Світильники загального висвітлення
розташовують над робочими поверхнями в рівномірно прямокутному порядку.

Для запобігання засветок екрана дисплея прямими світловими потоками
застосовуються світильники загального висвітлення, розташовані між
радами робочих місць або зон з достатнім бічним висвітленням. При цьому
лінії світильників розташовуються паралельно світопройомам.

Для виключення відблисків відбиття на екранах від світильників
застосовують антиблікові сітки, спеціальні фільтри для екранів, захисні
козирки або розташовують джерела світла паралельно напрямку погляду на
екран з обох його сторін. При освітленні встаткування рядами
світильників не допускається розташування дисплеїв екранами друг до
друга.

Місцеве освітлення забезпечується світильниками, установленими
безпосередньо на столі або на його вертикальній панелі. При використанні
індивідуального світлового джерела передбачається можливість орієнтації
його в різних напрямках. Індивідуальний світильник оснащується
пристроями для регулювання яскравості й захисними ґратами, що охороняють
від осліплення й відбитого блиску.

Джерела світла стосовно робочого місця мають у своєму розпорядженні
такий образ, щоб виключити влучення в очі прямого світла Захисний кут
арматури цих джерел повинен становити не менш 30°.

Пульсація освітленості використовуваних люмінесцентних ламп не повинна
перевищувати 10%. При природному висвітленні передбачаються засоби
солнцезахисту, що знижують перепади яскравостей між природним світлом і
світінням екрана. Як такі засоби можна використати плівки з
металізованим покриттям або регульовані жалюзі з вертикальними ламелями.
Крім того, рекомендується розміщення вікон з однієї сторони робочих
приміщень. При цьому кожне вікно забезпечується світорассеивающими
шторами з коефіцієнтом відбиття 0,5-0,7.

У поле зору оператора повинне забезпечуватися відповідний розподіл
яскравості. Відношення яскравості екрана до яскравості навколишніх його
поверхонь не повинне перевищувати в робочій зоні 3:.

Вимоги до мікроклімату виробничих приміщень

До показників мікроклімату у виробничих приміщеннях ставляться:

1. температура, t, °С;

2. відносна вологість, ц, %;

3. швидкість руху повітря, v, м/с;

4. інтенсивність теплового випромінювання, q, Вт/м2 .

Норми до повітря робочої зони виробничих приміщень, що встановлюють
оптимальні й допустимі величини мікрокліматичних параметрів, наведені в
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ.

У залах обчислювальної техніки й інших виробничих приміщень, де
здійснюється виконання робіт операторського типу, пов’язаних з
нервово-емоційною напругою, дотримуються оптимальні величини температури
повітря 22-24°С, при відносній вологості повітря 60-40% і швидкості руху
повітря не більше 0,1 м/с (у теплий період року швидкість руху повітря
допускається не більше 0,1-0,2 м/с).

При відносній вологості повітря до 40% підвищується зношування магнітних
голівок, виходить із ладу ізоляція проводів. При відносній вологості
повітря більше 75-80% знижується опір ізоляції, зростає інтенсивність
відмов елементів ПЕОМ.

При забезпеченні оптимальних показників мікроклімату температура
внутрішніх поверхонь конструкцій, що обгороджують робочу зону (стін,
підлоги, стелі й ін.), або пристроїв (екранів і т.п.), а також
температура зовнішніх поверхонь технологічного встаткування або його
пристроїв, що обгороджують, перебуває в межах°20-26 С (за винятком
поверхонь систем охолодження й опалення приміщень і робочих місць). При
температурі поверхонь конструкцій, що обгороджують, нижче або вище
температури повітря°22-24 С робочі місця вийдуть від них на відстань не
менш 1 м.

Значні коливання температури приводять до зміни робочих характеристик
вузлів і пристроїв ПЕОМ. Коливання температури повітря по горизонталі в
робочій зоні, а також протягом зміни допускаються до 4°С. Перепад
температури повітря по висоті допускається до 3°С.

У холодний період року застосовуються засоби захисту робочих місць від
радіаційного охолодження від засклених поверхонь віконних прорізів, у
теплий період року від влучення прямих сонячних променів.

Повітря, використовуваний для вентиляції машинних залів ОЦ, очищається
від забруднень, у тому числі від пилу й мікроорганізмів, для запобігання
ушкодження магнітних голівок, робочих поверхонь дисків, стирання
рухливих частин і порушення контактів.

Інтенсивність теплового випромінювання, що діє на працюючих, не повинна
перевищувати:

35 Вт/м при опроміненні 50% поверхні тіла й більше;

70 Вт/м – при величині опромінює поверхонь, що, від 25 до 50%;

100 Вт/м2 – при опроміненні не більше 25% поверхні тіла.

Вимоги до методів виміру й контролю показників мікроклімату
пред’являються наступні: виміру показників мікроклімату проводяться на
початку, середині й кінці холодного й теплого періоду року не менш 3
разів у зміну (на початку, середині й кінці); температуру, відносну
вологість і швидкість руху повітря вимірюють на висоті 1 м від підлоги
або робочої площадки при роботах, виконуваних сидячи САнПіН 4086-86.

Вимоги до електробезпечності

Експлуатація обчислювального встаткування, проведення налагоджувальних,
профілактичних і ремонтних робіт вимагають строгого виконання ряду
організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист
людей від шкідливого й небезпечного впливу електричного струму,
електромагнітного поля й статичної електрики Така система організаційних
і технічних заходів називається електробезпечністю. У комплексі з
вимогами до електробезпечності приміщення пред’являються вимоги до
електротехнічних виробів, застосовуваним програмістами на робочому
місці. До них ставляться ПЕОМ, принтер, сканер і ін.

Електротехнічні вироби повинні відповідати ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. У них
повинні використатися:

– ізоляція струмоведучих частин;

– безпечна напруга в електричних ланцюгах;

– елементи для здійснення захисного заземлення металевих не
струмоведучих частин виробу, які можуть виявитися під напругою (при
порушенні ізоляції, режиму роботи виробу й т.п.);

– оболонки для запобігання можливості випадкового дотику до
струмоведучих частин виробу;

– екрани й інші засоби захисту від небезпечного й шкідливого впливу
електромагнітних полів, теплового, оптичного й рентгенівського
випромінювання.

Безпечним є змінна напруга, що не перевищує 42 В, і постійна напруга, що
не перевищує 110 В. Допускається встановлювати менші значення безпечних
напруг.

Припустимі рівні напруженості електростатичних полів установлюються
залежно від часу перебування персоналу на робочих місцях відповідно до
ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Гранично припустимий рівень напруженості
електростатичних полів установлюється рівним 60 квт/м протягом однієї
години. При напруженості електростатичних полів менш 20 квт/м час
перебування в електростатичних полях не регламентується.

Припустимі рівні впливу електромагнітного поля (ЕМП) установлюються
відповідно до ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Напруженість ЭМП у діапазоні частот
60 кгц-3 Мгц на робочих місцях персоналу протягом робочого дня не
перевищує встановлених гранично припустимих рівнів (ППР):

по електричній складовій – 50 У/м для частот від 60 кгц дл 3 Мгц;

по магнітній складовій – 5 А/м для частот від 60 кгц дл 1,5 Мгц.

Основною особливістю поразки електричним струмом, є те, що травма
найчастіше буває комплексної. Проходячи через тіло людини електричний
струм, робить різні впливи:

біологічне, воно укладуться в здатності струму дратувати й збуджувати
живі тканини організму;

теплове, полягає в здатності струму викликати опіки;

механічне, полягає в здатності струму приводити до розриву тканин;

електрохімічне, полягає в здатності струму приводити до електролізу
крові.

Основними причинами нещасних випадків від впливу електричного струму є
наступні:

випадковий дотик або наближення на небезпечну відстань до струмоведучих
частин, що перебуває під напругою;

поява напруги на металевих конструктивних частинах електроустаткування
в результаті ушкодження ізоляції й інших причин;

поява напруги на струмоведучих частинах внаслідок помилкового включення
установки;

виникнення напруги кроку на поверхні землі в результаті замикання
проведення на землю.

Основні міри захисту від поразки електричним струмом:

1. забезпечення неприступності струмоведучих частин, що перебувають під
напругою, для випадкового дотику;

2. усунення небезпеки поразки з появою напруги на корпусах
електроустаткування, що досягається захисним відключенням, заземленням,
замуленням;

3. захист від випадкового дотику до струмоведучих частин застосуванням
кожухів, подвійної ізоляції;

4. застосування спеціальних електрозахисних засобів;

5. організація безпечної експлуатації установок. Електророзетки, що
перебувають на робочих місцях, розташовують у важкодоступному місці.
Вільні розетки закривають заглушками. Повинні бути дотримані норми, що
перешкоджають легкому витягу мережних вилок з розеток;

6. використання спеціального інструмента й засобів індивідуального
захисту при проведенні ремонтно-налагоджувальних робіт
електроустаткування.

Вибір і обґрунтування заходів щодо поліпшення умов праці

Для поліпшення умов праці пропонується:

для поліпшення температури варто застосовувати кондиціонування або
використовувати загально обмінну вентиляцію.

для зменшення рівня шуму використати акустичні засоби захисту (засобу
звукоізоляції, звукопоглинання й глушителі шуму)

Розрахунок нових показників інтегральної оцінки умов праці, категорії
важкості праці й нових показників стомлюваності й працездатності

picscalex1000100090000033b02000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c020007400e1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a8ffffff000e0000a80600000b00000026060f000c004d61746854797065000090010800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014026402170405000000
1302640223071c000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577110b6618040000002d0101000800
0000320a6505950d0100000032791c000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577110b66180400
00002d01020004000000f001010008000000320a1106ce0b010000002a7908000000320a
1106de0a01000000367908000000320a11067e0a010000002c7908000000320a1106e209
01000000317908000000320a1106e806010000002a7908000000320a1106f20501000000
377908000000320a11069205010000002c7908000000320a110618040200000031391c00
0000fb0260ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577110b6618040000002d01010004000000f00102000800
0000320aa90600020100000032391c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577110b66180400
00002d01020004000000f001010008000000320a1106d60c01000000f53908000000320a
1106f00701000000f53908000000320a1106460001000000c83908000000320af4034005
01000000ef3908000000320aa601060601000000f53908000000320ac402580001000000
d5391c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577110b6618040000002d01010004000000f001
020008000000320a7106660101000000d23908000000320a0602a80601000000b3390800
0000320a2403690102000000f1f01c000000fb0280fe0000000000009001000000020402
001053796d626f6c00005d070a7f44f71200d89ff377e19ff3772020f577110b66180400
00002d01020004000000f001010008000000320a1106ec08010000002df008000000320a
11060203010000003df008000000320ac402d102010000003df01c000000fb02c0fd0000
000000009001000000020402001053796d626f6c00003d090ac744f71200d89ff377e19f
f3772020f577110b6618040000002d01010004000000f001020008000000320afe012e04
01000000e5f00a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d0018110b661800000a0021008a010000
00000200000060f91200040000002d01020004000000f0010100030000000000 (14)

picscalex1000100090000036a03000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c028006c0201200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffff802000003c0600000b00000026060f000c004d61746854797065000070010800
0000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402fc01a80405000000
1302fc01fa131c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577820f6686040000002d0101000800
0000320aa505141f02000000373808000000320aa505b41e010000002c3808000000320a
a505341d02000000323708000000320aa505281a02000000323308000000320aa505c219
010000002c3308000000320aa505081901000000343308000000320aa5053e1602000000
303108000000320aa505de15010000002c3108000000320aa50564140200000033320900
0000320aa505dc0f030000003632356508000000320aa5057c0f010000002c3208000000
320aa505e00e01000000313208000000320aa505140e010000002a3208000000320aa505
240d01000000363208000000320aa505c40c010000002c3208000000320aa505280c0100
0000313209000000320aa505b008030000003632356508000000320aa505500801000000
2c3208000000320aa505b40701000000313208000000320aa505e806010000002a320800
0000320aa505f20501000000373208000000320aa5059205010000002c3208000000320a
a505180402000000313909000000320a5c027616030000003632356508000000320a5c02
1616010000002c3208000000320a5c027a1501000000313208000000320a8803f10b0100
0000383208000000320a6a012c1301000000323208000000320a6a01fe10010000003232
08000000320a6a01d00e01000000323208000000320a6a01a20c01000000323208000000
320a6a01920a01000000313208000000320a6a01ac0801000000313208000000320a6a01
c60601000000313208000000320a6a01c2040100000032321c000000fb0220ff00000000
00009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff377
2020f577820f6686040000002d01020004000000f001010008000000320af90431120100
0000323208000000320abc0263020100000032321c000000fb0260ff0000000000009001
000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577
820f6686040000002d01010004000000f001020008000000320a3d060802010000003232
1c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c0000fe0b0a34
a0f11200d89ff377e19ff3772020f577820f6686040000002d01020004000000f0010100
08000000320aa505fc1b010000003d3208000000320aa505e817010000002d3208000000
320aa5053813010000003d3208000000320aa505320b010000002d3208000000320aa505
0a03010000003d3208000000320a5c026c14010000003d3208000000320a6a0106120100
00002b3208000000320a6a01d80f010000002b3208000000320a6a01aa0d010000002b32
08000000320a6a017c0b010000002b3208000000320a6a019609010000002b3208000000
320a6a01b007010000002b3208000000320a6a01ca05010000002b3208000000320a5c02
6a03010000003d321c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577820f6686040000002d010100
04000000f001020008000000320a0506760101000000d2321c000000fb0220ff00000000
00009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff377
2020f577820f6686040000002d01020004000000f001010008000000320abc027a010200
000063701c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577820f6686040000002d01010004000000
f001020008000000320aa505460001000000c8701c000000fb0280fe0000000000009001
010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577
820f6686040000002d01020004000000f001010008000000320a5c025800010000005870
0a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d0086820f668600000a0021008a010000000001000000
bcf31200040000002d01010004000000f0010200030000000000

Категорія важкості праці при умовах, що змінилися, знизиться від ІV до
II. При цьому нові показники стомлюваності й працездатності складуть
відповідно

picscalex1000100090000034902000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02600400181200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
baffffffc01700001a0400000b00000026060f000c004d617468547970650000e0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014024002870305000000
13024002f1090500000014024002a10b0500000013024002f5121c000000fb0280fe0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f5779a0e66e9040000002d01010008000000320aa0024f160200000030330800
0000320aa002ef15010000002c3308000000320aa002751402000000313908000000320a
cc031b0f02000000363408000000320acc03bb0e010000002c3408000000320acc03010e
01000000303408000000320aae01271201000000363408000000320aae01c71101000000
2c3408000000320aae01531002000000313508000000320aae019b0d0200000037380800
0000320aae013b0d010000002c3808000000320aae01bb0b02000000323708000000320a
cc038c0602000000363408000000320acc032c06010000002c3408000000320acc037205
01000000303408000000320a6c01230901000000363408000000320a6c01c30801000000
2c3408000000320a6c014f070200000031351c000000fb0260ff00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5779a0e
66e9040000002d01020004000000f001010008000000320a04026f050100000032351c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f5779a0e66e9040000002d01010004000000f00102000800
0000320a000342010100000032351c000000fb0280fe0000000000009001000000020402
001053796d626f6c0000f70a0a86a0f11200d89ff377e19ff3772020f5779a0e66e90400
00002d01020004000000f001010008000000320aa0026713010000003d3508000000320a
ae015d0f010000002d3508000000320aa002630a010000003d3508000000320a6c015906
010000002d3508000000320aa0024902010000003d351c000000fb0220ff000000000000
9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f5779a0e66e9040000002d01010004000000f001020008000000320acc01dd0401000000
d2351c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5779a0e66e9040000002d01020004000000f001
010008000000320a6c01ad0301000000c83508000000320aa002160001000000d3350a00
000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00e99a0e66e900000a0021008a010000000001000000bcf3
1200040000002d01010004000000f0010200030000000000 (16)

R2 =100 – 19,03 =80,97

Розрахунок ефективності заходів щодо охорони праці

Розрахунок зростання продуктивності праці при зменшенні категорії ваги
праці

Показники працездатності до й після заходів щодо поліпшення умов праці
становлять відповідно 47,03 і 80,97. Розрахуємо ріст продуктивності
праці ДW.

picscalex100010009000003bb02000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024009a0171200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
baffffff60170000fa0800000b00000026060f000c004d61746854797065000020020800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014025202f00405000000
13025202bb060500000014020c07f0040500000013020c076c081c000000fb0280fe0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f577a20e66d6040000002d01010008000000320a6c071c160100000025790800
0000320a6c079c1402000000343308000000320a6c073614010000002c3308000000320a
6c07bc1202000000313408000000320a6c078e1001000000323408000000320a6c072810
010000002c3408000000320a6c076e0f01000000303408000000320a6c077e0e01000000
2a3409000000320a6c070e0c030000003130306508000000320a6c07420b010000002a30
08000000320a6c07bc0901000000313008000000320a9808ea0602000000303308000000
320a98088a06010000002c3308000000320a98080a0502000000343708000000320a7a06
d20602000000393708000000320a7a067806010000002c3708000000320a7a06fe040200
0000383008000000320ab202dd0e01000000323008000000320ab202770e010000002c30
08000000320ab202bd0d01000000303008000000320ab202cd0c010000002a3009000000
320ab2025d0a030000003130306508000000320ab2029109010000002a3008000000320a
b2020b080100000031301c000000fb0220ff000000000000900100000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577a20e66d6040000002d01
020004000000f001010008000000320a3e04020601000000313008000000320a16020606
0100000032301c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c
0000cf070aa9a0f11200d89ff377e19ff3772020f577a20e66d6040000002d0101000400
0000f001020008000000320a6c07ae11010000003d3008000000320a76077c0a01000000
f73008000000320adc087c0a01000000f83008000000320a80067c0a01000000f6300800
0000320a76072a0401000000e73008000000320adc082a0401000000e83008000000320a
80062a0401000000e63008000000320a6c07c608010000002d3008000000320a6c07fe02
010000003d3008000000320a6c073a0001000000443008000000320a4a03cb0801000000
f73008000000320a9e02cb0801000000f73008000000320a4004cb0801000000f8300800
0000320aa801cb0801000000f63008000000320a4a032a0401000000e73008000000320a
9e022a0401000000e73008000000320a40042a0401000000e83008000000320aa8012a04
01000000e63008000000320ab2021507010000002d3008000000320ab202fe0201000000
3d3008000000320ab2023a000100000044301c000000fb0280fe00000000000090010100
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577a20e
66d6040000002d01020004000000f001010008000000320a6c0724010100000057300800
0000320ade032b0501000000523008000000320ab601160501000000523008000000320a
b20224010100000057300a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00d6a20e66d600000a002100
8a010000000001000000bcf31200040000002d01010004000000f0010200030000000000
(17)

Розрахунок зростання продуктивності праці свідчить про її збільшення на
14,43%.

Розрахунок річної економії зарплати за рахунок зростання продуктивності
праці

Середньорічний рівень заробітної плати одного співробітника становить
4080 грн.

Річна економія за рахунок зростання продуктивності праці складе

picscalex100010009000003fd01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c020008c0131200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b0ffffff80130000b00700000b00000026060f000c004d617468547970650000d0010800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014021502a90305000000
13021502c9080500000014021f06a9030500000013021f06210b1c000000fb0280fe0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f577f20f660a040000002d01010008000000320a7f0605120200000039380800
0000320a7f06ab11010000002c3809000000320a7f06b10e040000003233353408000000
320a7f06590c01000000343308000000320a7f06630b010000002a3309000000320aab07
3606030000003130303409000000320a8d051308040000003430383008000000320a8d05
1d07010000002a3008000000320a8d05790502000000343308000000320a8d0513050100
00002c3308000000320a8d05990302000000313408000000320a75020b09010000002a34
09000000320aa1030a05030000003130303008000000320a760141070100000033300800
0000320a76015706010000002a301c000000fb0280fe0000000000009001000000020402
001053796d626f6c0000a3090a3fa0f11200d89ff377e19ff3772020f577f20f660a0400
00002d01020004000000f001010008000000320a7f06790d010000003d3008000000320a
7f066b02010000003d3008000000320a7601c30301000000443008000000320a75026b02
010000003d301c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577f20f660a040000002d0101000400
0000f001020008000000320adf065d0101000000703008000000320ad502c90a02000000
637008000000320ad6011008010000006e7008000000320ad5025d010100000070701c00
0000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577f20f660a040000002d01020004000000f00101000800
0000320a7f06460001000000457008000000320a75020d0a01000000507008000000320a
7601ad0401000000577008000000320a750246000100000045700a00000026060f000a00
ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d000af20f660a00000a0021008a010000000001000000bcf31200040000002d01
010004000000f0010200030000000000 (18)

Розрахунок показника ефективності витрат на заходи щодо охорони праці

Спочатку необхідно визначити витрати підприємства на поліпшення
кондиціонування повітря в кожній із чотирьох кімнат виробничого
приміщення та зменшення монотонності роботи.

Витрати на зменшення температури на кожен градус становлять 100 грн.,
зменшення шуму за рахунок акустичної обробки приміщень на кожен
становлять 50 грн.

Т. к. передбачається поліпшення умов мікроклімату в кожній із двох
кімнат за з 25 до 21 С, це потребує 800 грн.
picscalex1000100090000034801000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02000200111200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
c6ffffffc0100000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c00
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577300d6667040000002d01000008000000320a60018410
010000002e7909000000320a60012e0c030000003830306508000000320a6001e8090100
0000323008000000320a6001f208010000002a3008000000320a60013e08010000002930
08000000320a6001dc0602000000323108000000320a6001fa0302000000323508000000
320a6001700301000000283508000000320a60018002010000002a3509000000320a6001
100003000000313030651c000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577300d6667040000002d01
010004000000f001000009000000320a60017a0e03000000e3f0ed651c000000fb0280fe
0000000000009001000000020402001053796d626f6c0000fe0b0a0b40f11200d89ff377
e19ff3772020f577300d6667040000002d01000004000000f001010008000000320a6001
080b010000003df008000000320a6001bc05010000002df00a00000026060f000a00ffff
ffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d0067300d666700000a0021008a0100000000010000005cf31200040000002d010100
04000000f0010000030000000000

Зменшення шуму в кожній із двох кімнат з 56 дБ до 50 дБ потребує

600 грн.
picscalex1000100090000038f01000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02200260101200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff20100000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c00
0000fb0205fee300000000009001000000020402001053796d626f6c0000b3030a7370f0
1200d89ff377e19ff3772020f577f70a667f040000002d01000008000000320a7e01cd02
0100000028791c000000fb0205fee300000000009001000000020402001053796d626f6c
0000410c0ac970f01200d89ff377e19ff3772020f577f70a667f040000002d0101000400
0000f001000008000000320a7e01a1070100000029791c000000fb0280fe000000000000
9001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f577f70a667f040000002d01000004000000f001010008000000320a8001d30f01000000
2e7909000000320a80017d0b030000003630306508000000320a80012b09010000003230
08000000320a80013508010000002a3008000000320a8001150602000000353008000000
320a8001390302000000353608000000320a8001de01010000002a3608000000320a8001
2e000200000035301c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577f70a667f040000002d010100
04000000f001000009000000320a8001c90d03000000e3f0ed651c000000fb0280fe0000
000000009001000000020402001053796d626f6c0000b3030a7540f11200d89ff377e19f
f3772020f577f70a667f040000002d01000004000000f001010008000000320a80014b0a
010000003df008000000320a80010105010000002df00a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
007ff70a667f00000a0021008a0100000000010000005cf31200040000002d0101000400
0000f0010000030000000000

Загальні витрати на поліпшення кондиціонування повітря в чотирьох
кімнатах складуть 800+600=1400 грн.

Показник ефективності витрат при цьому складе:

picscalex100010009000003ab01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024008e00c1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a4ffffffa00c0000e40700000b00000026060f000c004d617468547970650000e0010800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014024f02b40305000000
13024f02ad050500000014025306b4030500000013025306aa081c000000fb0280fe0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f577bd0d664c040000002d01010008000000320ab306260b0200000036380800
0000320ab306c60a010000002c3808000000320ab3062a0a01000000313809000000320a
df07a004040000003134303008000000320ac105220702000000393808000000320ac105
c806010000002c3809000000320ac105ce0304000000323335341c000000fb0280fe0000
000000009001000000020402001053796d626f6c0000050d0ac1a0f11200d89ff377e19f
f3772020f577bd0d664c040000002d01020004000000f001010008000000320ab3061c09
010000003d3308000000320ab3067602010000003d3308000000320aaf02760201000000
3d331c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577bd0d664c040000002d01010004000000f001
020008000000320a13073e0101000000f43308000000320ae201f10401000000f0330800
0000320a0f033e0101000000f4331c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577bd0d664c0400
00002d01020004000000f001010008000000320ab306460001000000c53308000000320a
db03410401000000c23308000000320a8201da0301000000c53308000000320aaf024600
01000000c5330a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d004cbd0d664c00000a0021008a010000
000001000000bcf31200040000002d01010004000000f0010200030000000000 (19)

Зменшення ваги праці ДИТ складе

picscalex100010009000003fd01000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02c00420131200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a2ffffffe0120000620400000b00000026060f000c004d61746854797065000000011c00
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f57714086682040000002d01000008000000320a02048f11
01000000257908000000320a02040f1002000000393508000000320a0204b50f01000000
2c3508000000320a0204350e02000000313708000000320a02044d0b0200000037380800
0000320a0204ed0a010000002c3808000000320a02046d0902000000323708000000320a
0204910602000000373308000000320a02043106010000002c3308000000320a0204bd04
0200000034351c000000fb0260ff0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f57714086682040000002d0101000400
0000f001000008000000320a1c02450a01000000323508000000320a1c02790601000000
31351c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c00005d0a
0a9840f11200d89ff377e19ff3772020f57714086682040000002d01000004000000f001
010008000000320a0204270d010000003d3508000000320a02044d08010000002d350800
0000320a02048503010000003d3508000000320a02043a0001000000443508000000320a
84015707010000002d3508000000320a84018503010000003d3508000000320a84013a00
0100000044351c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f57714086682040000002d0101000400
0000f001000008000000320a6204540201000000d23508000000320ae401b30901000000
d23508000000320ae401f90501000000d23508000000320ae401540201000000d2351c00
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f57714086682040000002d01000004000000f00101000800
0000320a0204240101000000c83508000000320a8401830801000000c83508000000320a
8401c90401000000c83508000000320a8401240101000000c8350a00000026060f000a00
ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00821408668200000a0021008a0100000000010000005cf31200040000002d01
010004000000f0010000030000000000 (20)

Зменшення ступеня стомлюваності ДY складе

picscalex100010009000003b901000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400440121200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b7ffffff00120000f70300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0001c00
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577f909664f040000002d01000008000000320ab503c010
01000000257908000000320ab503400f02000000303508000000320ab503e00e01000000
2c3508000000320ab5036c0d02000000323808000000320ab503600a0200000030330800
0000320ab503000a010000002c3308000000320ab503860802000000313908000000320a
b503ce0502000000303808000000320ab5036e05010000002c3808000000320ab503ee03
0200000034371c000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577f909664f040000002d0101000400
0000f001000008000000320acf01e30701000000323708000000320acf01dd0401000000
31371c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c00004809
0aae40f11200d89ff377e19ff3772020f577f909664f040000002d01000004000000f001
010008000000320ab503340c010000003d3708000000320ab5039007010000002d370800
0000320ab503b602010000003d3708000000320ab5033a0001000000443708000000320a
6f01bb05010000002d3708000000320a6f01b602010000003d3708000000320a6f013a00
0100000044371c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577f909664f040000002d0101000400
0000f001000008000000320ab503240101000000d33708000000320a6f01b70601000000
d33708000000320a6f01ca0301000000d33708000000320a6f01240101000000d3370a00
000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d004ff909664f00000a0021008a0100000000000000005cf3
1200040000002d01000004000000f0010100030000000000 (21)

ВИСНОВКИ

У цій роботі розкриваються основні види діяльності підприємства
„Красноармійський завод „Промислового обладнання”, його
техніко-економічні показники. У другому пункті приводяться бухгалтерські
проводки по формуванню фінансових результатів на підприємстві та
документообіг формування і оподаткування прибутку.

В даній роботі проводиться детальний аналіз фінансових результатів
діяльності: аналіз структури доходів і витрат, аналіз динаміки
фінансових результатів, факторний аналіз валового прибутку, аналіз
рентабельності. В контролі за формуванням і оподаткуванням прибутку ТОВ
„КЗПО” наведений контроль з боку податкової служби, а також
внутрішньогосподарський контроль з боку підприємства.

В ході аналізу було визначено, що найбільша питома вага як у
попередньому, так і звітному році займають доходи, отримані в результаті
операційної діяльності (відповідно 95,35% й 96,43%), з них виторг від
реалізації продукції становить 83,42 та 84,52 % відповідно. У витратах
найбільша питома вага має собівартість реалізованої продукції. Її сума
збільшилася на 276,3 тис. грн., це можна вважати позитивною тенденцією,
тому що збільшення собівартості реалізованої продукції викликано
збільшення обсягів реалізації. Цією ж причиною обумовлено й збільшення
витрат на збут на 14,1 тис. грн.

Негативний вплив на динаміку валового прибутку зробили зміна структури й
асортименту реалізованої продукції та зміна рівня витрат на 1 гривню
реалізованої продукції. Спостерігається збільшення фізичного обсягу
реалізованої продукції в натуральному вираженні. Найбільш ймовірною
причиною зростання фінансових результатів від реалізації продукції є
поліпшення кон’юнктури ринку, внаслідок чого відбулося збільшення обсягу
реалізації в натуральному вираженні, і підприємство має змогу збільшити
ціни.

У звітному періоді спостерігається погіршення всіх основних показників
рентабельності підприємства, за винятком коефіцієнта рентабельності
активів та операційної рентабельності продажів. Підприємство має високий
рівень рентабельності сукупних активів. Крім зростання прибутку,
поліпшення рентабельності сукупних активів обумовлене зменшенням валюти
балансу внаслідок реалізації готової продукції й зменшення суми
дебіторської заборгованості.

Структура внутрішнього контролю ТОВ „КЗПО” включає три елементи: умови
проведення контролю, систему бухгалтерського обліку й процедури
контролю. Кожний елемент має на увазі наявність правил, процедур,
методик і документації, що враховує специфіку діяльності підприємства,
які спрямовані на надання надійної інформації з фінансів і як результат
– підвищення ефективності роботи підприємства. У сполученні всі
перераховані елементи структури внутрішнього контролю забезпечують
зниження ризику в господарській і фінансовій діяльності.

Податковий контроль проводиться посадовими особами податкових органів у
межах своєї компетенції за допомогою податкових перевірок, одержання
пояснень платників податків, податкових агентів і платників збору,
перевірки даних обліку й звітності, огляду приміщень і територій,
використовуваних для витягу доходу (прибутку).

З метою удосконалювання економічного механізму керування прибутком
необхідно:

1 Строге дотримання укладених договорів по постачаннях продукції.
Особливо важливо зацікавити підприємство в виробництві престижних і
найбільш потрібних для ринку виробів.

2 Проведення масштабної й ефективної політики в області підготовки
персоналу, що являє собою особливу форму вкладення капіталу.

3 Підвищення ефективності діяльності підприємства по збуті продукції.
Насамперед необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху
оборотних коштів, скороченню усіх видів запасів, домагатися максимально
швидкого просування готових виробів від виробника до споживача.

4 Зниження непродуктивних витрат і втрат.

5 Впровадження в практику оперативного обліку витрат на виробництво
продукції.

6 Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих засобів для
рішення задач аналізу прибутку і рентабельності.

7 Зробити перенос акцентів у керуванні прибутком на керування доходом
підприємства.

Проаналізувавши найбільш істотні небезпечні й шкідливі виробничі
фактори, впливу яких можуть піддаватися оператори ПЕОМ, я прийшла до
висновку, що строго повинні виконуватися вимоги відповідних стандартів,
санітарних правил і норм при організації робочого місця, режиму праці й
відпочинку працюючих. У випадку не дотримання вимог санітарних норм і
правил, ГОСТ по охороні праці існує ймовірність одержання травми або
професійного захворювання.

Передбачувані заходи для покращення умов праці робітників аналізуємого
підприємства, дозволять зменшити важкість праці робітників на 17,95%,
зменшити ступінь їх стомленості на 28,05%, i, як наслідок, збільшити
продуктивність праці на 14,43%, ефективність витрат на заходи з охорони
праці при цьому складе 1,68.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999р.;

2. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” №283/ 97-ВР в
редакції від 22.05.97 р., зі змінами і доповненнями.;

3. Закон України „Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР від 3
квітня 1997 р., зі змінами і доповненнями.;

4. Закон України „Про систему оподаткування”;

5. П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”;

6. П(С)БО 2 „Баланс”;

7. П(С)БО 3 ”Звіт про фінансові результати”;

8. П(С)БО 15 „Доходи”;

9. П(С)БО 16 „Витрати”;

10. П(С)БО 17 „Податок на прибуток”;

11. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навч. посібник. за ред.
проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2001р.

12. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред.. Ф.Ф. Бутинця.
– 3-є видання, перероб.і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.

13. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях:
Учеб.пособ. / Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: Издательство А.С.К., 2004.
– 624 с.

14. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф.. М.Г.
Чумаченька. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

15. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – 4-е изд., перераб.и доп. – М.:
изд-во «Бухгалтерский учет», 2002. – 528 с.

16. Є.В. Мних. Економічний аналіз: Підручник. Київ: Центр навчальної
літератури, 2003. – 412 с.

17. Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Герасимов А.А., Ровенська
В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства:
Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

18. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового
стану підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.

19. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш,
2002. – 628 с.

20. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах
України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6-е вид. –
К.: А.С.К., 2002. – 784 с.

21. Ю.С. Цал-Цалко. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.
посібник. – 2-е вид., перероб.і доп. – Київ: ЦУЛ, 2002

22. Экономика предприятия: Учебник / Под ред.. Н.А. Сафронова. – М.:
Юристъ, 2002. – 608 с.

23. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори.
Класифікація.

24. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до
повітря робочої зони.

25. ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі
рівні на робочих місцях і вимоги до поведінки контролю.

26. ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Електробезпека. Загальні вимоги та
номенклатура видів захисту.

27. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Загальні ергономічні вимоги. Робоче місце при
виконанні робіт сидячи.

28. СНіП 11-4-79. Природна й штучна освітленість. Норми проектування.

29. Житецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. – Львів:
Афіша, 2000. – 176 с.

30. Основи охорони праці // В.Ц. Житецький, В.С. Джигерей, О.В.
Мельников. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

31. Охрана труда пользователей компьютерных видео дисплейных терминалов
/ А.О. Навакатикян, В.В. Кальниш, С.Н. Стрюков. – К.: Охрана труда,
1997. – 400 с.

32. План-пам’ятка до вивчення курсу „Охорона праці в галузі” для
студентів спеціальностей „Економічна кібернетика”, „Фінанси”, „Облік і
аудит”, „Економіка підприємства”, „Менеджмент організацій” / Укл.: Л.В.
Дементій, Г.Л. Юсіна. – Краматорськ: ДДМА, 2004. – 44 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter