— 83 —

Міністерство освіти і науки України

Українська академія друкарства

Курсова робота

з дисципліни: Фінансовий облік

на тему: Облік амортизації основних засобів

Львів-2008

Реферат

1. Сторінки – 64

2. Таблиці – 3

3. Формули – 16

4. Рисунки – 6

5. Літературні джерела – 19

6. Ключові слова: знос, основні засоби, фізичний і моральний знос,
амортизація, первісна вартість, ліквідаційна вартість, балансова
вартість, амортизаційні відрахування, амортизаційний фонд, П(с)БО, строк
корисного використання, методи та норми амортизації, основні фонди,
SSAP.

7. Об’єкт дослідження: Облік амортизації основних засобів

8. Мета дослідження: Дослідити облік амортизації основних засобів, а
саме розглянути такі питання: роль і значення амортизації у
відтворювальному процесі основних засобів, методика та практика
нарахування амортизації основних засобів, міжнародний досвід обліку
амортизації основних засобів, розкрити проблеми та шляхи вдосконалення
амортизації основних засобів в Україні. А також розглянути автоматизацію
обліку амортизації основних засобів, як один із шляхів удосконалення.

9. Метод дослідження: Теоретико-методологічний.

10. Результати дослідження: Досліджено облік амортизації основних
засобів. Також у роботі було досліджено суть, методи амортизації, із
врахуванням зарубіжного досвіду, були розкриті проблеми обліку
амортизації основних засобів та шляхи їх подолання.

Зміст

Вступ

1. Роль і значення амортизації у відтворювальному процесі основних
засобів

1.1 Суть зносу та амортизації

1.2 Концепції амортизації

1.3 Функції амортизації

2. Методика та практика нарахування амортизації основних засобів

2.1 Методи нарахування амортизації у бухгалтерському обліку

2.2 Методи нарахування амортизації у податковому обліку

2.3 Вибір методу для амортизаційної політики підприємства

2.4 Відображення амортизації основних засобів у планах рахунків
бухгалтерського обліку та основні проводки

2.5 Відображення обліку амортизації основних засобів у звітності

3. Міжнародний досвід обліку амортизації основних засобів

3.1 Зарубіжні стандарти з обліку амортизації

3.2 Методи нарахування амортизації у зарубіжних країнах

4. Амортизація основних засобів: проблеми та шляхи вдосконалення в
Україні

4.1 Історичний розвиток амортизації в Україні

4.2 Проблеми обліку амортизації основних засобів в Україні та шляхи їх
подолання

4.3 Автоматизація обліку основних засобів

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

Перехід України до ринкових відносин потребує принципово нових підходів
до управління основними засобами. Зміна організаційних форм, виробничих
відносин, взаємозв’язків суб’єктів господарювання вплинули на склад і
структуру засобів праці.

Основним джерелом відтворення основних засобів є амортизаційній
відрахування. Відсутність наукового підходу до розробки механізму
відтворення основних засобів спричинила значне погіршення стану активів.

Реформи у системі бухгалтерського обліку, що почалися в Україні ще у
1997 р., заснували податковий облік. Він, у свою чергу, суттєво вплинув
і на бухгалтерський облік основних засобів. При цьому бухгалтерський
облік основних засобів та порядок нарахування амортизації опинився у
ролі “потерпілого”. Намагаючись з’єднати облік бухгалтерський та
податковий, законодавці принесли у “жертву” економічну сутність
більшості операцій з основними засобами. Результати такого об’єднання
привели до того, що при продажу об’єктів основних засобів, як правило,
був відсутній фінансовий результат, нарахування амортизації робилося на
балансову вартість групи, а не на вартість окремого об’єкту, тощо.
Відображення в обліку операцій з основними засобами викликало значні
труднощі у багатьох бухгалтерів.

Процес інтеграції України у світове співтовариство зумовив впровадження
національних стандартів бухгалтерського обліку, які визначають нові
підходи до методики й організації бухгалтерського обліку як взагалі, так
і у частині нарахування й відображення амортизації основних засобів, а
саме довгоочікуваного П(С)БО №7 “Основні засоби”, який запроваджений з 1
липня 2000 р., що дало змогу підприємствам України право самостійно
обирати методи нарахування амортизації. Починаючи з цієї дати на
підприємстві повинно вестися два обліки основних засобів: податковий та
бухгалтерський. При цьому два цих обліки існують зовсім самостійно.
Податковий облік основних засобів регламентується Законом України “Про
оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. № 2833/97-ВР зі
змінами та доповненнями. Що стосується бухгалтерського обліку основних
засобів, то методологічні основи формування у бухгалтерському обліку
інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а
також розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначається
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби”.
Штучне розмежування амортизації на податкову і бухгалтерську сприяло
виникненню зовсім нових, не властивих для України проблем. Тому процеси
стандартизації та удосконалення системи бухгалтерського обліку України
із застосуванням міжнародних стандартів, вибору раціонального методу
амортизації основних засобів є актуальними і сьогодні.

Відомо, що при великих масштабах виробничого потенціалу щорічні
амортизаційні відрахування представляють собою досить вагоме джерело
фінансових ресурсів суспільства і держави.

Таким чином, сьогодні вкрай важливим є питання вибору моделі подальшого
розвитку систем бухгалтерського і податкового обліку в цілому, і в тому
числі в частині обліку амортизації.

Проблеми обліку і нарахування амортизації основних засобів є предметом
особливої уваги економічної науки, оскільки амортизація як економічна
категорія, одночасно виступає як витрати виробництва та як джерело
відтворення і, як наслідок, впливає на широке коло економічних
показників — собівартість, ціну, прибуток, податки, кількісні та якісні
оцінки виробничого потенціалу тощо.

Великий внесок у розробку теоретичних основ і методологічних підходів до
вирішення цих питань зробили провідні вітчизняні вчені-економісти; М.Т.
Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, С.Ф. Голов, М.Я.Дем’яненко, В.М.
Жук, Г.Г. Кірейцев, В.Г. Лінник, В.Б. Моссаковський, М.Ф.Огійчук, Ю.І.
Осадчий, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, Л.К. Сук та інші вчені; зарубіжні
дослідники: В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, Е.С. Хендріксен, М.Ф. Ван Бреда.
Проте глибокі структурні зміни в економічному механізмі вимагають
постійного вдосконалення методології й методики обліку відтворення
основних засобів.

Наявність великої кількості невирішених проблем, недостатній ступінь
дослідження проблеми стосовно сучасних змін в економіці, наявність
багатьох невирішених і дискусійних питань, а також велике їх практичне
значення свідчать про необхідність подальшого дослідження питань
нарахування і обліку амортизації та роблять цю тему актуальною на наш
час.

Метою моєї роботи є вивчення теоретичного матеріалу і діючих у даний час
законодавчих актів у сфері обліку амортизації основних засобів.

Таким чином, робота складається з чотирьох розділів, перший з них носить
теоретичний характер. У ньому розкривається економічна суть амортизації,
її функції та концепції. Другий розділ це практична частина роботи в
якій розглядаються методи нарахування амортизації у податковому і
бухгалтерському обліку щодо основних засобів, вибір оптимального з них,
відображення амортизації у звітності та основні проводки. Третій розділ
присвячено міжнародному досвіду нарахування амортизації основних
засобів. Також у роботі розглядаються проблеми обліку амортизації в
Україні та шляхам їх подолання, що розкрито у четвертому розділі.

1. Роль і значення амортизації у відтворювальному процесі основних
засобів

1.1 Суть зносу та амортизації основних засобів

Беручи участь у виробничому процесі, основні засоби поступово переносять
по частинах свою вартість на готовий продукт. Завдання бухгалтерського
обліку полягає в тому, щоб визначити суму цієї вартості. Отже, треба
знати величину зносу кожного об’єкта у вартісному вираженні.

Основою амортизації являється зношення основних засобів. Поняття
зношення і зносу не є ідентичними. Знос — це втрата засобами праці своїх
властивостей чи характеристик внаслідок певних обставин (експлуатації,
впливу науково-технічного прогресу і т.п.), тобто це об’єктивно існуюче
явище. Зносу підлягають всі засоби праці як діючі, так і не діючі,
незалежно від їх участі в процесі виробництва (виробничі і невиробничі).
Зношення — це економічний процес, відображення зносу в економічній
дійсності. Зношення представляє собою процес втрати засобами праці своєї
вартості.

Є багато інших визначень терміну знос, які наводять вчені, я приведу
декілька основних із них:

Знос (за Н.Г. Виговською) – це втрата технічних (споживчих) властивостей
в результаті фізичного впливу на засоби праці і в результаті
науково-технічного прогресу моральний знос);

Знос (за М.С. Пушкарем) являє собою втрату основними засобами фізичних
якостей або техніко-економічних властивостей і внаслідок цього,
вартості.

Мета зносу – розподілити вартість матеріальних активів довгострокового
використання на витрати протягом передбаченого строку експлуатації на
основі застосування систематичних та раціональних записів.

Знос основних засобів — сума амортизації об’єкта основних засобів з
початку його корисного використання.

Величина зносу залежить від виду основних засобів, їх функціональної
ролі у виробничому процесі, строку й умов використання. В основному він
визначається строком служби об’єктів і зростає з терміном експлуатації.
На величину зносу діють такі фактори, як інтенсивність використання,
агресивність середовища, кліматичні умови, правові або інші обмеження.

Двома головними причинами обмеженості строку служби активів є фізичний
та моральний знос.

Під фізичним зносом розуміють поступову втрату основними засобами своєї
первісної споживної вартості, що відбувається не лише у процесі їх
функціонування, але й при їх бездіяльності (зруйнування від зовнішніх
впливів, атмосферного впливу, корозії).

На розміри фізичного зносу основних засобів у процесі їх використання
можуть впливати такі фактори:

— ступінь навантаження виробничих засобів у процесі виробництва, що

залежить від кількості змін і годин роботи за добу, тривалості праці
впродовж року, інтенсивності праці;

— якість основних засобі;

— особливості технологічного процесу і ступінь захисту основних засобів
від впливу зовнішніх умов (температура, вологість, атмосферні опади
тощо);

— якість догляду за основними засобами;

— кваліфікація робітників і ставлення їх до основних засобів.

Фізичний знос відбувається нерівномірно навіть по однаковим елементам
основних засобів. Розрізняють повний та частковий знос основних засобів.
При повному зносі діючі фонди ліквідуються та замінюються новими
(капітальне будівництво та поточна заміна зношених основних засобів).
Частковий знос виправляється за допомогою ремонту. Але все ж таки і
кожна будівля , і кожна машина повинна прийти до непотребу. Необхідність
амортизації не може бути виключена регулярним ремонтом.

Фізичний знос основних засобів може бути визначений відповідно до
термінів їх служби за допомогою формули (1.1):

picscalex1480100090000035201000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c022002200c1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe00b0000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c00
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577840d66b5040000002d01000008000000320a8001af0a
01000000257909000000320a80016f08030000003130306508000000320a8001b9040100
00003a301c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000
f60b0a4c40f11200d89ff377e19ff3772020f577840d66b5040000002d01010004000000
f001000008000000320a8001850701000000b43008000000320a80017201010000003d30
1c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e00d89ff377e19ff3772020f577840d66b5040000002d01000004000000f0010100
08000000320ae0015d0601000000cd3008000000320ae001860301000000d4301c000000
fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00
d89ff377e19ff3772020f577840d66b5040000002d01010004000000f001000008000000
320a8001550501000000d23008000000320a8001920201000000d23008000000320a8001
400001000000c7300a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00b5840d66b500000a0021008a01
00000000000000005cf31200040000002d01000004000000f0010100030000000000,
(1.1)

де З — знос основних засобів, %;

picscalex100010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02200220021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe0010000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577be0d668d040000002d01000008000000320ae0011601
01000000d4791c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577be0d668d040000002d0101000400
0000f001000008000000320a8001220001000000d2790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
008dbe0d668d00000a0021008a010000000000000000bcf31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000- фактичний термін служби (роки);

picscalex100010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02200220021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe0010000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f5776c0c66aa040000002d01000008000000320ae0012a01
01000000cd791c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5776c0c66aa040000002d0101000400
0000f001000008000000320a8001220001000000d2790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00aa6c0c66aa00000a0021008a01000000000000000028fc1200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 — термін служби основних засобів за
встановленою нормою (амортизаційний період), роки.

Проте найбільш правильно можна визначити фізичний знос основних засобів
шляхом обстеження технічного стану об’єкта в натурі (вузлів, частин і
об’єкта в цілому). Водночас доцільно визначити ступінь зносу і за
термінами служби.

Основні засоби зношуються не тільки фізично (наприклад, машини,
обладнання тощо), а й стають відсталими за своєю технічною
характеристикою, а також економічною ефективністю, тобто підлягають
моральному зносу.

Моральний знос – це техніко-економічне старіння засобів праці, що
виявляється у втраті доцільності їхньої подальшої експлуатації через
появу дешевших або досконаліших засобів праці.

Розрізняють моральний знос першого і другого виду:

Моральне зношування першого виду зумовлене появою дешевшого та
досконалішого устаткування в наслідок підвищення продуктивності праці.

Моральне зношування другого виду замовлення винайдення нових якісніших
засобів праці, що призводить до старіння застосовуваних елементів
основних засобів.

У сучасних умовах все більше значення приймає облік морального зносу.
Поява нових, більш сучасних видів обладнання з покращеними умовами
обслуговування та експлуатації часто робить економічно доцільно заміну
старих основних засобів ще до їх фізичного зносу. Несвоєчасна заміна
морально застарілих основних засобів призводить до того, що на них
виробляється більш дорога та гіршої якості продукція. А це зовсім
недопустимо в умовах ринкової конкуренції. Варто відзначити те, що
визначити реальний розмір морального зносу надзвичайно складно. Його
можна визначити лише в експертному порядку. Доцільно обирати такі методи
нарахування зносу, які враховують тенденції науково-технічного прогресу,
щоб штучно не занижувати амортизацію і цим не консервувати технічну
відсталість України через завищення строків експлуатації застарілих
об’єктів. Строки експлуатації устаткування становлять у середньому 16-18
років для України, проти 10-12 — у США і 5-7 — в Японії.

Правильне визначення ступеня зносу основних засобів має дуже важливе
значення для економіки виробництва, для визначення відновлюваної
вартості основних засобів і розміру амортизаційних відрахувань.

Необхідно відмітити, що при розгляді питання амортизації в основному
економісти приділяють увагу тільки фізичному та моральному зносу. На
сучасному етапі суспільного і технічного розвитку особливої актуальності
набуває соціальний знос засобів праці, який визначається ступенем
розбіжності соціальних характеристик засобів праці з їх суспільно
нормальним рівнем. Такі розбіжності можуть виникати внаслідок двох
причин: якщо внаслідок зносу об’єкта основних засобів змінились його
соціальні характеристики (знизилась безпечність, збільшились шкідливі
викиди і т.п.) або якщо змінився сам рівень суспільно нормальних
соціальних характеристик (підвищились вимоги дотримання умов техніки
безпеки, зменшились норми максимально допустимих концентрацій шкідливих
речовин). В першому випадку соціальний знос являється елементом
фізичного зносу, а в другому — морального. Соціальна форма як фізичного,
так і морального зносу разом складає єдине поняття соціального зносу.
Таким чином, поняття «соціальний знос засобів праці» має відносну
самостійність і відіграє суттєву роль при аналізі соціально-економічних
процесів, які відбуваються при оновленні виробничого потенціалу.

В залежності від характеру впливу нової техніки і технології на людину
(безпосередньо на робочому місці чи опосередковано, через навколишнє
середовище) можна виділити два різновиди соціального зносу: соціальний і
екологічний. Соціальна форма зумовлена появою нової техніки, яка
покращує умови праці, а також змінами в рівні суспільно нормальних норм
(перш за все по умовам праці). Екологічна форма зумовлена появою нової
техніки, яка в меншій мірі ніж попередня справляє негативний вплив на
навколишнє середовище, а також введенням більш жорстких норм та обмежень
на ступінь впливу виробництва на навколишнє середовище.

Отже, як видно із вище наведеного матеріалу, причиною зношення основних
засобів може бути не тільки фізичний і моральний знос, але й соціальний
у всіх його формах.

Розглянемо тепер що собою представляє амортизація.

Амортизація (лат. amortisatio – погашення або amortization – сплата
боргів) основних засобів – процес поступового перенесення вартості
основних засобів на новостворену продукцію в міру їх зношування;

Амортизація є систематичним розподілом первинної чи переоціненої
вартості необоротних активів за мінусом їх ліквідаційної вартості
протягом строку корисного їх використання (амортизації).

Визначення амортизуємої вартості запишемо у вигляді формули (1.2):

АВ = ПВ – ЛВ, (1.2)

де АВ – амортизуєма вартість;

ПВ – первинна або переоцінена вартість;

ЛВ – ліквідаційна вартість;

Первинна вартість визнається П(С)БО 7 як історична або фактична
собівартість об’єкту основних засобів, а переоцінена вартість – як його
вартість після переоцінки.

Ліквідаційна вартість – це та сума грошових коштів або вартість інших
активів, які підприємство очікує отримати від вибуття (реалізації,
ліквідації) основних засобів при закінчені строку їх корисного
використання мінус витрати, що пов’язані з вибуттям.

Ліквідаційна вартість визначається у момент отримання об’єкту основних
засобів. Якщо визначити її неможливо або важко, або якщо вона незначна,
тоді її прирівнюють до нуля. Відповідно до формули у цьому випадку
первинна (переоцінена) вартість об’єкту буде рівна його амортизуємої
вартості.

Амортизацію розраховують:

— на капітальний ремонт основних засобів;

— на реновацію (повне оновлення) основних засобів.

Знос і амортизація — взаємообумовлені категорії обліку. Якщо знос
показує, наскільки змінилась вартість основних засобів у результаті їх
участі у виробничому процесі, то амортизація — яка вартість включена у
витрати за певний звітний період. Сума зносу завжди визначається в сумі
амортизаційних відрахувань.

Амортизаційні відрахування – щорічне списання частини вартості основного
капіталу. Амортизаційні відрахування є частиною валових витрат
підприємства. Водночас вони виступають джерелом відшкодування зношування
основних засобів, утворюючи фінансові передумови інвестування. Саме тому
система амортизаційних відрахувань є важливим чинником підвищення
ефективності суспільного виробництва.

Амортизаційний фонд – грошовий фонд, призначений для відновлення
вартості спожитих елементів основного капіталу, які вибувають із
виробничого процесу в міру свого фізичного або морального зношування.

1.2 Концепції амортизації

Розглядаючи економічну природу амортизації доцільно виділити три
концепції амортизації: класичну, економічну та фіскальну.

Класична концепція базується на принципах теорії вартості та об’єктивних
закономірних процесах обігу засобів праці. В її основі лежить ідея
постійної заміни основних засобів, їх відтворення в любій новій
натуральній формі, яка б відображала досягнення науково-технічного
прогресу, а не забезпечення повернення авансованої вартості на створення
засобів праці. Характерною рисою є відсутність технічної прив’язки
заново створених основних засобів з їх попередньою натуральною формою.
Згідно цієї концепції амортизація повинна забезпечити відтворення
основних засобів по вартості, яка б відображала сучасні
суспільно-необхідні затрати праці на їх створення. Амортизаційний фонд
формується в залежності від потреб відтворення засобів праці. Тому
нарахування амортизаційних відрахувань, в даному випадку, здійснюється з
відтворювальної вартості основних засобів, базою для визначення якої
являється балансова вартість. Остання приводиться у відповідність
грошовим потребам відтворення засобів праці у новій натуральній формі
шляхом періодичних переоцінок. Це може бути як дооцінка так і уцінка.

На перший погляд, негативним моментом класичної концепції амортизації
можна вважати те, що у випадку зменшення початкової вартості основних
засобів, внаслідок морального зносу (проведення уцінки) буде мати місце
не донарахування амортизації. Таке явище не дає змоги акумулювати в
амортизаційному фонді такий обсяг фінансових ресурсів, який би за своєю
величиною відповідав розміру раніше авансованих грошових коштів. Це в
свою чергу змушує виробника до прискорення обороту основних засобів та
інтенсифікації процесу їх відтворення, що характеризується вже
позитивно. Отже, класична концепція амортизації передбачає необхідність
відтворення зношених засобів праці за однаковою відновлювальною
вартістю.

Економічна (бухгалтерська) концепція амортизації ґрунтується не на
потребах відтворення, а на необхідності перенесення частини вартості
основних засобів на вартість продукції, виробленої за їх допомогою у
такій величині, яка б точно відображала втрату вартості засобів праці в
процесі виробництва та внаслідок морального зносу. Економічна концепція
менш вимоглива стосовно критеріїв ефективності використання
амортизаційного фонду. Її завданням є покриття затрат понесених на
виготовлення продукції.

Фіскальна (податкова) концепція амортизації передбачає звільнення від
оподаткування частини прибутку на суму нарахованої амортизації. Норми
амортизаційних відрахувань та методика їх нарахування встановлюється
податковим законодавством. Як правило, в такому випадку норми
амортизаційних відрахувань перевищують економічно обґрунтовані норми.
Даній концепції більш притаманний регулюючий характер.

Таким чином, враховуючи наявність різних точок зору, розкритих в
економічній літературі, та узагальнюючи велику кількість поглядів на
окремі сторони амортизації, можна відмітити наступні її риси:

1. Амортизація являється найбільш важливішим моментом кругообігу
основних засобів.

2. Одні автори ототожнюють поняття «амортизації» з поняттям
«амортизаційні відрахування». Але ж амортизація представляє собою процес
перенесення вартості засобів праці на заново створений продукт, а
амортизаційні відрахування являються вартісним вираженням втраченої
вартості основних засобів в процесі виробництва продукції та внаслідок
їх морального зносу.

3. Амортизація одночасно поєднує риси статей витрат, які зменшують
балансовий прибуток та риси статей доходу і при цьому не впливає на рух
грошових засобів. В першому випадку амортизація виступає елементом
витрат на виробництво не пов’язаних з відтоком грошових засобів у
вигляді амортизаційних відрахувань, які включаються у собівартість
виробленої продукції. В другому випадку амортизація представляє собою
частину виручки від реалізації продукції, яка не приносить додаткового
притоку грошових засобів.

4. Завдячуючи амортизації як економічному процесу, втрачена вартість
основних засобів в процесі виробництва продукції, не втрачається, а
зберігається, акумулюючись в амортизаційному фонді.

5. Теорія амортизації не повинна протиставляти одну концепцію
амортизації іншій. Кожна з них є важливою з точки зору забезпечення
ефективної заміни засобів праці.

1.3 Функції амортизації

У сучасній економічній літературі немає єдиного трактування сутності
функцій амортизації. Так, Т. Д. Косова розглядає чотири функції
амортизації: відтворювальну, розподільчу, стимулюючу та фіскальну. Вона
дуже стисло характеризує кожну з цих функцій. Відтворювальну та
розподільчу функції амортизації вона розглядає стосовно до
амортизаційного фонду. На думку деяких економістів поняття
«амортизаційного фонду» залишилось у тому періоді часу, коли діяла
тільки державна форма власності. Стимулююча функція амортизації
проявляється, на її погляд, як «створення умов для прискорення темпів
науково-технічного прогресу», а фіскальна функція визначена як «елемент
податкової політики держави».

Автори В.К. Орлова, С.В. Сенчішак говорять про дві функції амортизації.
Вони, нажаль, не дають назву цим двом функціям амортизації, а лише
визначають їх зміст:

— першої функції — як «виведення з оподаткування витрат, понесених на
придбання необоротних активів» у податковому обліку,

— другої функції — як перетворення необоротних активів в оборотні
внаслідок нарахування амортизації у фінансовому обліку.

У сучасних умовах перехідної економіки амортизація виконує дві
узагальнюючі функції: податкову (фіскальну) та економічну.

Податкова (фіскальна) функція виявляється через податкову амортизацію,
яка є елементом податкової політики держави. Ця функція амортизації
реалізується завдяки нормам статті 8 Закону України «Про оподаткування
прибутку підприємств». Основні фонди й амортизація виділяються у
контексті самого закону про прибуток, їм присвячена окрема стаття —
стаття 8 «Амортизація». Згідно з підпунктом 8.1.1 пункту 8.1 цієї статті
під терміном «амортизація» основних фондів і нематеріальних активів слід
розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або
поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах
норм амортизаційних відрахувань. Причому сума податкової амортизації,
нарахованої відповідно до норм цієї статті, не включається в загальну
суму валових витрат, а є самостійним показником, що бере участь (на
рівні з валовими витратами) в розрахунку оподатковуваного прибутку.
Тобто поступово зменшується скоригований валовий дохід у межах сум
нарахованої амортизації. Нараховується податкова амортизація згідно з
цим законом щокварталу.

Економічна функція амортизації виявляється через механізм економічної
амортизації і полягає я тому, що завдяки амортизації кошти з необоротних
активів перетворюються в оборотні. Ця функція амортизації безпосередньо
витікає з бухгалтерського (фінансового) обліку. У цьому обліку з початку
липня 2000 р. відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» під терміном
амортизація слід розуміти систематичний розподіл вартості, яка
амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного
використання (експлуатації).

Також потрібно відмітити думку деяких економістів, які відзначають, що
на сучасному етапі економічного розвитку амортизація повинна виконувати
не «двуединую функцию — отразить реальные затраты средств труда на
производство продукции и возместить авансированные вложения в основные
фонды», а як пише Шудра «амортизация должна рассматриваться не как
функция простого возмещения стоимости изношенных основных фондов, а как
основа их интенсивного расширенного воспроизводства, т.е. замены на
качественно новой технической основе», тобто сприяти оновленню засобів
праці. Сучасна теорія амортизації повинна розглядати набагато більшу
кількість функцій. До них можна віднести інвестиційну, відтворювальну,
стимулюючу, інноваційну, науково-технічну, калькуляційну, податкову.

Інвестиційна функція амортизації передбачає акумулювання в
амортизаційному фонді амортизаційних відрахувань як фінансового ресурсу
відтворення основних засобів, тобто забезпечення процесу кругообігу
засобів праці грошовими засобами, необхідними для їх відтворення.
Інвестування може бути як на просте відтворення так і на розширене.

Відтворювальна функція регулює відповідність нарахованої амортизації
рівню зношення основних засобів. Вона виникає внаслідок втрачання
засобами праці в процесі виробництва своєї вартості і має за ціль
забезпечення подальшого процесу виробництва. Відтворювальна функція
амортизації повинна враховувати розвиток науково-технічного прогресу,
оскільки останній збільшує розрив між фактично перенесеною вартістю на
заново створену продукцію та моральним зносом.

Стимулююча функція амортизації проявляється в створенні умов для
прискореного оновлення основних засобів. Ця функція базується на тому,
що амортизаційний фонд являється власним джерелом грошових засобів
підприємства, яке має своє цільове призначення — відтворення основних
засобів. Крім цього, на величину нарахованої амортизації зменшується
розмір отриманого прибутку, що підлягає оподаткуванню. Стимулююча
функція знаходить свій прояв у застосуванні прискорених методів
амортизації та наданні державою різного роду податкових пільг. Це дає
змогу підприємствам акумулювати в своєму розпорядженні більше грошових
ресурсів, що покращує їх фінансове становище та посилити
виробничо-технічний потенціал.

Інноваційна функція амортизації забезпечує відтворення засобів праці на
новому технічному рівні у відповідності із розвитком науково-технічного
прогресу. На сьогоднішній день, реалізація цієї функції вимагає,
прискореного кругообігу основних засобів, оскільки за останні роки
суттєво зросли темпи розвитку науково-технічного прогресу.

Науково-технічна функція полягає в сприянні розвитку та прискорення
темпів науково-технічного прогресу. Ефективний амортизаційний механізм
та раціональна амортизаційна політика забезпечують відтворення основних
засобів на новій, більш досконалій основі, що в свою чергу сприяє
подальшому розвитку виробничо-технічного потенціалу як окремих
підприємств, так і держави в цілому.

Калькуляційна функція полягає у визначенні витрат на виробництво та
реалізацію продукції. У собівартість виробленої продукції включається
частина вартості засобів праці, яка була втрачена в процесу виробництва
цієї продукції.

Податкова функція амортизації реалізовує взаємовідносини підприємств та
державної влади з питань розподілу прибутку.

Правильне розуміння економічної природи, концепцій і функцій амортизації
та усвідомлення її значення дозволить обґрунтовано вирішувати проблеми,
які пов’язані з оцінкою засобів праці, встановленням оптимальних строків
використання основних засобів, визначенням методів нарахування
амортизації, розробленням норм амортизаційних відрахувань, формуванням
та використанням амортизаційного фонду, тобто дозволить проводити
ефективну амортизаційну політику.

2. Методика та практика нарахування амортизації основних засобів

2.1 Методи нарахування амортизації у бухгалтерському обліку

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні
засоби» №92 від 27.04.2000 р. амортизація — це систематичний розподіл
вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом терміну їх
корисного використання (експлуатації).

Основні засоби відповідно до нарахування амортизації наведені на рис.
2.1

picscalex700100090000031602000002009601000000009601000026060f002203574d4
6430100000000000100bb310000000001000000000300000000000000030000010000006
c0000000000000000000000080000001000000000000000000000003b290000db2500002
0454d4600000100000300001000000002000000000000000000000000000000900600001
a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b6060038320400160000000
c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000930100007
2010000520000007001000001000000f1ffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001100584c110010000000bc4f11003c4d1100e4506032bc4f1100b44c1100100000002
44e1100a04f11008a4f6032bc4f1100b44c1100200000006a455531b44c1100bc4f11002
0000000ffffffff0c04db0017465531ffffffffffff0180ffff01802fff0180ffffffff0
000000000080000000800004300000001000000000000006000000025000000372e9001c
c00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f000000000000004
30061006c0069006200720000000000410e00007c4d11000dea5431b0d71132dc501100e
84c11001e504d310600000001000000244d1100244d11003d524b31060000004c4d11000
c04db006476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002
50000000c00000001000000120000000c00000001000000180000000c000000000000025
40000005400000000000000000000000800000010000000010000001886d1411886d1410
00000000d000000010000004c00000004000000000000000000000093010000720100005
0000000200000000900000046000000280000001c0000004744494302000000fffffffff
fffffff95010000730100000000000046000000140000000800000047444943030000002
50000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e00000014000000000000001
0000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02720193010
40000002e0118001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c696
2726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100000
40000002d010000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d000
000320a0d00000001000400000000009301720120c609001c000000fb021000070000000
000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000
000000000000000040000002d010100040000002d010100030000000000

— 83 —

Рис. 2.1 Основні засоби відповідно до нарахування амортизації

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного
використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється підприємством
при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і
призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови,
дообладнання та консервації.

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід
ураховувати:

— очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням його
потужності або продуктивності;

— фізичний та моральний знос, що передбачається;

— правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші
фактори.

Термін корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів
переглядається:

а) у випадку зміни технології виробництва або ринкового попиту
продукції, що виробляється за допомогою цього активу;

б) у випадку капіталізації наступних витрат, пов’язаних з використанням
активу, що покращує його стан;

в) у випадку очікуваних економічних вигод від його використання.

Амортизація об’єкта основних засобів нараховується щомісяця, виходячи з
нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за
місяцем зміни строку корисного використання.

Амортизація об’єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового
терміну корисного використання, починаючи з місяця, наступного за
місяцем зміни терміну корисного використання.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»
встановлені такі методи амортизації:

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості (відсотковий);

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий.

Підприємство може застосовувати норми і методи, передбачені податковим
законодавством.

Методи нарахування амортизації, запропоновані П(С)БО 7, можна умовно
розділити на два види:

— методи амортизації, що базуються на часі використання основних
засобів. До них належать прямолінійний методі, метод зменшення
залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості,
кумулятивний метод;

— метод амортизації, що базується на кількості одиниць, отриманих від
використання об’єктів основних засобів. Це виробничий метод нарахування
амортизації.

Сьогодні існує безліч методів нарахування амортизації:

Прямолінійний (лінійний) метод.

Прямолінійний метод нарахування амортизації називають в літературних
джерелах по-різному: лінійний, активний, прямий, рівномірний, метод
рівномірного списання, планомірний. Однак економічна сутність цього
методу залишається незмінною, незалежно від назви.

Прямолінійний метод нарахування амортизації характеризується постійною
щорічною нормою амортизації, яка розраховується на основі вартості
балансового активу та нормативного терміну служби. Тим самим нарахування
здійснюється однаковими річними сумами, що відповідає прямолінійному
накопиченню амортизаційних відрахувань. Такий метод застосовувався в
промисловості майже всіх зарубіжних країн. Донедавна він був основним
методом нарахування амортизації в Україні. Цей метод, як правило,
використовується щодо об’єктів основних засобів, стан яких залежить
виключно від терміну корисного використання і не піддається впливу інших
чинників. До таких основних засобів, зокрема, належать будівлі та
споруди, меблі тощо. Перевагами цього методу є простота використання,
наглядність та об’єктивність.

В зв’язку з тим, що правильне перенесення вартості в окремі проміжки
часу нормативного терміну служби основних засобів є неможливим,
встановлюється процентна ставка амортизації, яка відповідає їх
середньому зносу.

Розрахунок процентної норми амортизації (а’) здійснюється за формулою:

picscalex1490100090000035801000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e00300091200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffffc0080000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002140305000000
130200022c041c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5775f0766d7040000002d0101000800
0000320a6002260702000000252c09000000320a6002e604030000003130306508000000
320a6e0140030100000031301c000000fb0220ff00000000000090010000000004020010
54696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5775f0766d704000000
2d01020004000000f001010008000000320ab4011d010100000027301c000000fb0280fe
0000000000009001000000020002001053796d626f6c000062090af8a0f11200d89ff377
e19ff3772020f5775f0766d7040000002d01010004000000f001020008000000320a6002
740401000000d73008000000320a6002d701010000003d301c000000fb0280fe00000000
00009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff377
2020f5775f0766d7040000002d01020004000000f001010008000000320a8c0316030100
0000543008000000320a60023a000100000061300a00000026060f000a00ffffffff0100
000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00d7
5f0766d700000a0021008a010000000001000000bcf31200040000002d01010004000000
f0010200030000000000 (2.1)

де а’ — норма амортизації;

Т — строк використання активу.

На основі процентної ставки розраховується величина щорічної абсолютної
суми амортизації (А):

picscalex1470100090000034701000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e00360051200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b4ffffff20050000940300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002d80205000000
130200028f041c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577ec086626040000002d0101000800
0000320a6002c104010000002c791c000000fb0220ff0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577ec0866260400
00002d01020004000000f001010008000000320ad201e8030100000030791c000000fb02
80fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f577ec086626040000002d01010004000000f001020008000000320a
8903290301000000547908000000320a7201e60201000000437908000000320a60025800
0100000041791c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
000084090a75a0f11200d89ff377e19ff3772020f577ec086626040000002d0102000400
0000f001010008000000320a60029b01010000003d790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
0026ec08662600000a0021008a010000000001000000bcf31200040000002d0101000400
0000f0010200030000000000 (2.2)

де
picscalex100010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002e0011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffa0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f5772509660f040000002d01000008000000320ae0013201
0100000030791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5772509660f040000002d0101000400
0000f001000008000000320a80012e000100000043790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000f2509660f00000a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 — первісна вартість основних засобів;

Т — нормативний строк служби в роках.

Про сутність прямолінійного методу нарахування амортизації дає уявлення
рис. 2.2

picscalex68010009000003323e00000b001610000000001610000026060f002220574d4
64301000000000001001718000000000300000000200000b42d0000b44d0000010000006
c000000130000000800000090010000bf0000000000000000000000903e0000851e00002
0454d4600000100b44d00005d04000007000000000000000000000000000000000400000
0030000900100002c010000000000000000000000000000801a0600e0930400460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000520000007001000001000000f5ffffff000000000
000000000000000bc020000000000cc0000002241007200690061006c002000430079007
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000bc0200000000000060000000600000002000fcff1
f00000000000000ccf12c006f5f05308a606702cef32c001200000088606702d8f12c008
1ba0030cef32c00d8f12c008a6067021f00000021008a010b000000a8ba0030cef32c00f
c5c6702cd54817de8f12c00f664053040451e30905967020b0000006cf42c0000008a019
059670248f32c001aba0030fc5c6702a85e6702fcf52c002bba003050c9947dffffffff4
dc9947dd175f67dc8032e006629040501000000dcf22c000000d101f0f22c003475f67d6
62904051000000038f52c00209cd10190bd8d00209cd101c8032e00ecffffff000000000
00000000000000000000000fc5c67026476000800000000250000000c000000010000005
20000007001000002000000f5ffffff00000000000000000000000090010000ff0000cc0
000002241007200690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009
00100000000000060000000600000002000fcff1f000000000000004cf62c006f5f0530b
25e67024ef82c0012000000b05e670258f62c0081ba00304ef82c0058f62c00b25e67021
f00000021008a010b000000a8ba00304ef82c00fc5c6702cd54817d68f62c00f66405304
0451e30905967020b000000ecf82c0000008a0190596702c8f72c001aba0030fc5c67028
06a6702f4f92c002bba00300600000008000000080000000800000008000000080000000
800000008000000000000000800000008000000080000000800000008000000080000000
800000008000000080000000800000000000000000000000000000000000000fc5c67026
476000800000000250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000520000007001000003000000f5ffffff000000000000000000000000b
c020000000000cc0000002241007200690061006c0020004300790072000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000bc0200000000000060000000600000002000fcff1f000000000000004
cf62c006f5f0530626c67024ef82c0012000000606c670258f62c0081ba00304ef82c005
8f62c00626c67021f00000021008a010b000000a8ba00304ef82c00fc5c6702cd54817d6
8f62c00f664053040451e30905967020b000000ecf82c0000008a0190596702c8f72c001
aba0030fc5c6702e86b6702f4f92c002bba0030040000000500000005000000050000000
500000005000000050000000500000000000000050000000500000005000000050000000
500000005000000050000000500000005000000050000000000000000000000000000000
0000000fc5c67026476000800000000250000000c00000003000000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c0000000
2000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000009a010000c8000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000009a010000c8000000270000001
80000000400000000000000c0c0c00000000000250000000c00000004000000250000000
c00000008000080190000000c000000c0c0c000140000000c0000000d000000120000000
c0000000200000056000000300000003b000000190000000001000088000000050000003
b00190000011900000188003b0088003b001900260000001c00000005000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000005000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000004000000250000000
c00000005000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e0000001
80000003a00000014000000010100008d0000001d000000180000000b010000080000009
1010000bf0000001b000000100000003b00000076000000190000000c000000ffffff001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000003600000010000000000100007
60000001b000000100000003b00000063000000360000001000000000010000630000001
b000000100000003b00000051000000360000001000000000010000510000001b0000001
00000003b0000003e0000003600000010000000000100003e0000001b000000100000003
b0000002c0000003600000010000000000100002c0000001b000000100000003b0000001
900000036000000100000000001000019000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000004000000250000000c0000000
5000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000009a010000c80000001d000000180000000b0100000800000091010000b
f000000260000001c0000000600000000000000010000000000000080808000250000000
c00000006000000280000000c000000050000001b000000100000003b000000190000001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000003600000010000000000100001
90000003600000010000000000100008800000036000000100000003b000000880000003
6000000100000003b00000019000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000004000000250000000c000000060000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000009a010000c8000000260000001c000000050000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000005000000280000000c000000060000001b000000100000003
b00000019000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000360000001
00000003b00000088000000250000000c000000030000001b00000010000000380000008
800000036000000100000003b000000880000001b0000001000000038000000760000003
6000000100000003b000000760000001b000000100000003800000063000000360000001
00000003b000000630000001b00000010000000380000005100000036000000100000003
b000000510000001b00000010000000380000003e00000036000000100000003b0000003
e0000001b00000010000000380000002c00000036000000100000003b0000002c0000001
b00000010000000380000001900000036000000100000003b000000190000001b0000001
00000003b00000088000000360000001000000000010000880000001b000000100000003
b0000008b00000036000000100000003b000000880000001b000000100000004d0000008
b00000036000000100000004d000000880000001b000000100000005f0000008b0000003
6000000100000005f000000880000001b00000010000000710000008b000000360000001
000000071000000880000001b00000010000000830000008b00000036000000100000008
3000000880000001b00000010000000950000008b0000003600000010000000950000008
80000001b00000010000000a60000008b0000003600000010000000a6000000880000001
b00000010000000b80000008b0000003600000010000000b8000000880000001b0000001
0000000ca0000008b0000003600000010000000ca000000880000001b00000010000000d
c0000008b0000003600000010000000dc000000880000001b00000010000000ee0000008
b0000003600000010000000ee000000880000001b00000010000000000100008b0000003
6000000100000000001000088000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000c000000050000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000040000000
400000096010000c4000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000037000000150000000
501000090000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000003700000015000000050100008
d000000250000000c00000005000080280000000c00000004000000260000001c0000000
400000000000000010000000000000000008000250000000c00000004000000280000000
c000000050000001b00000010000000440000007f000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000003600000010000000560000007f00000036000000100000006
80000007f00000036000000100000007a0000007f00000036000000100000008c0000007
f00000036000000100000009e0000007f0000003600000010000000af0000007f0000003
600000010000000c10000007f0000003600000010000000d30000007f000000360000001
0000000e50000007f0000003600000010000000f70000007f000000260000001c0000000
5000000000000000100000000000000ff00ff00250000000c00000005000000280000000
c000000040000001b0000001000000044000000880000003600000010000000560000007
f0000003600000010000000680000007600000036000000100000007a0000006c0000003
6000000100000008c0000006300000036000000100000009e0000005a000000360000001
0000000af000000510000003600000010000000c1000000470000003600000010000000d
30000003e0000003600000010000000e5000000350000003600000010000000f70000002
c000000260000001c00000004000000000000000100000000000000ffff0000250000000
c00000004000000280000000c000000050000001b00000010000000440000002c0000003
60000001000000056000000350000003600000010000000680000003e000000360000001
00000007a0000004700000036000000100000008c0000005100000036000000100000009
e0000005a0000003600000010000000af000000630000003600000010000000c10000006
c0000003600000010000000d3000000760000003600000010000000e50000007f0000003
600000010000000f7000000880000001b00000010000000440000007f000000270000001
800000005000000000000000000800000000000250000000c00000005000000260000001
c0000000600000000000000010000000000000000008000250000000c000000060000002
80000000c00000004000000190000000c00000000008000120000000c000000020000005
600000030000000410000007c00000047000000820000000500000044007c0047007f004
400820041007f0044007c00250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000190000000
c00000000008000180000000c000000000000001e0000001800000037000000150000000
50100008d0000001b00000010000000560000007f000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000005600000030000000530000007c00000059000000820000000
500000056007c0059007f005600820053007f0056007c00250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000
c00000006000000190000000c00000000008000180000000c000000000000001e0000001
80000003700000015000000050100008d0000001b00000010000000680000007f0000001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000000650000007
c0000006b000000820000000500000068007c006b007f006800820065007f0068007c002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000005000000250000000c00000006000000190000000c00000000008000180000000
c000000000000001e000000180000003700000015000000050100008d0000001b0000001
00000007a0000007f000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005
600000030000000770000007c0000007d00000082000000050000007a007c007d007f007
a00820077007f007a007c00250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000190000000
c00000000008000180000000c000000000000001e0000001800000037000000150000000
50100008d0000001b000000100000008c0000007f000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000005600000030000000890000007c0000008f000000820000000
50000008c007c008f007f008c00820089007f008c007c00250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000
c00000006000000190000000c00000000008000180000000c000000000000001e0000001
80000003700000015000000050100008d0000001b000000100000009e0000007f0000001
40000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000300000009b0000007
c000000a100000082000000050000009e007c00a1007f009e0082009b007f009e007c002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000005000000250000000c00000006000000190000000c00000000008000180000000
c000000000000001e000000180000003700000015000000050100008d0000001b0000001
0000000af0000007f000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005
600000030000000ac0000007c000000b20000008200000005000000af007c00b2007f00a
f008200ac007f00af007c00250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000190000000
c00000000008000180000000c000000000000001e0000001800000037000000150000000
50100008d0000001b00000010000000c10000007f000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000005600000030000000be0000007c000000c4000000820000000
5000000c1007c00c4007f00c1008200be007f00c1007c00250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000
c00000006000000190000000c00000000008000180000000c000000000000001e0000001
80000003700000015000000050100008d0000001b00000010000000d30000007f0000001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000000d00000007
c000000d60000008200000005000000d3007c00d6007f00d3008200d0007f00d3007c002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000005000000250000000c00000006000000190000000c00000000008000180000000
c000000000000001e000000180000003700000015000000050100008d0000001b0000001
0000000e50000007f000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005
600000030000000e20000007c000000e80000008200000005000000e5007c00e8007f00e
5008200e2007f00e5007c00250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000190000000
c00000000008000180000000c000000000000001e0000001800000037000000150000000
50100008d0000001b00000010000000f70000007f000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000005600000030000000f40000007c000000fa000000820000000
5000000f7007c00fa007f00f7008200f4007f00f7007c00250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000
c00000006000000190000000c00000000008000180000000c000000000000001e0000001
80000003700000015000000050100008d0000001b0000001000000044000000880000002
7000000180000000400000000000000ff00ff0000000000250000000c000000040000002
80000000c00000005000000260000001c00000005000000000000000100000000000000f
f00ff00250000000c00000005000000280000000c00000006000000190000000c000000f
f00ff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000004
100000085000000460000008a000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000c000000050000001
90000000c000000ff00ff00180000000c000000000000001e00000018000000370000001
5000000050100008d0000001b00000010000000560000007f000000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002b00000018000000530000007c000000580000008
1000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000ff00ff001
80000000c000000000000001e000000180000003700000015000000050100008d0000001
b000000100000006800000076000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b0000001800000065000000730000006a00000078000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000040000002
50000000c00000005000000190000000c000000ff00ff00180000000c000000000000001
e0000001800000037000000150000001610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000000300000000200000b40d0000b44d0000050100008d0000001b0000001
00000007a0000006c000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b0000001800000077000000690000007c0000006e000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000
c00000005000000190000000c000000ff00ff00180000000c000000000000001e0000001
80000003700000015000000050100008d0000001b000000100000008c000000630000001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000890000006
00000008e00000065000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000
c000000ff00ff00180000000c000000000000001e0000001800000037000000150000000
50100008d0000001b000000100000009e0000005a000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b000000180000009b00000057000000a00000005c0000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000ff00ff00180000000
c000000000000001e000000180000003700000015000000050100008d0000001b0000001
0000000af00000051000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b00000018000000ac0000004e000000b100000053000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000
c00000005000000190000000c000000ff00ff00180000000c000000000000001e0000001
80000003700000015000000050100008d0000001b00000010000000c1000000470000001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000be0000004
4000000c300000049000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000
c000000ff00ff00180000000c000000000000001e0000001800000037000000150000000
50100008d0000001b00000010000000d30000003e000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b00000018000000d00000003b000000d5000000400000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000ff00ff00180000000
c000000000000001e000000180000003700000015000000050100008d0000001b0000001
0000000e500000035000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b00000018000000e200000032000000e700000037000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000
c00000005000000190000000c000000ff00ff00180000000c000000000000001e0000001
80000003700000015000000050100008d0000001b00000010000000f70000002c0000001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000f40000002
9000000f90000002e000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000
c000000ff00ff00180000000c000000000000001e0000001800000037000000150000000
50100008d0000001b00000010000000440000002c0000002700000018000000060000000
0000000ffff000000000000250000000c00000006000000280000000c000000040000002
60000001c00000004000000000000000100000000000000ffff0000250000000c0000000
4000000280000000c00000005000000190000000c000000ffff0000140000000c0000000
d000000120000000c00000002000000560000002c0000004100000029000000470000002
f000000040000004400290047002f0041002f0044002900250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000006000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000c000000000000001e0000001
80000003700000015000000050100008d0000001b0000001000000056000000350000001
40000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000002c000000530000003
200000059000000380000000400000056003200590038005300380056003200250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
6000000250000000c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000c0000000
00000001e000000180000003700000015000000050100008d0000001b000000100000006
80000003e000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000002
c000000650000003b0000006b000000410000000400000068003b006b004100650041006
8003b00250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffff00001
80000000c000000000000001e000000180000003700000015000000050100008d0000001
b000000100000007a00000047000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
2000000560000002c00000077000000440000007d0000004a000000040000007a0044007
d004a0077004a007a004400250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffff0000180000000c000000000000001e0000001800000037000000150000000
50100008d0000001b000000100000008c00000051000000140000000c0000000d0000001
20000000c00000002000000560000002c000000890000004e0000008f000000540000000
40000008c004e008f005400890054008c004e00250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000006000000250000000c0000000
4000000190000000c000000ffff0000180000000c000000000000001e000000180000003
700000015000000050100008d0000001b000000100000009e0000005a000000140000000
c0000000d000000120000000c00000002000000560000002c0000009b00000057000000a
10000005d000000040000009e005700a1005d009b005d009e005700250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000060000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000c000000000000001
e000000180000003700000015000000050100008d0000001b00000010000000af0000006
3000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000002c000000a
c00000060000000b20000006600000004000000af006000b2006600ac006600af0060002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000
c000000000000001e000000180000003700000015000000050100008d0000001b0000001
0000000c10000006c000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005
60000002c000000be00000069000000c40000006f00000004000000c1006900c4006f00b
e006f00c1006900250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fff0000180000000c000000000000001e000000180000003700000015000000050100008
d0000001b00000010000000d300000076000000140000000c0000000d000000120000000
c00000002000000560000002c000000d000000073000000d60000007900000004000000d
3007300d6007900d0007900d3007300250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000006000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffff0000180000000c000000000000001e00000018000000370000001
5000000050100008d0000001b00000010000000e50000007f000000140000000c0000000
d000000120000000c00000002000000560000002c000000e20000007c000000e80000008
200000004000000e5007c00e8008200e2008200e5007c00250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000006000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000c000000000000001e0000001
80000003700000015000000050100008d0000001b00000010000000f7000000880000001
40000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000002c000000f40000008
5000000fa0000008b00000004000000f7008500fa008b00f4008b00f7008500250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
6000000250000000c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000c0000000
00000001e000000180000003700000015000000050100008d000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000060000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000c000000000000001
e0000001800000037000000150000000501000090000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000006000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000c000000000000001e0000001
800000000000000000000009a010000c8000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000006000000250000000c0000000
4000000190000000c000000ffff0000180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000009a010000c8000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000006000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffff0000180000000c000000000000001e00000018000000fffffffff
fffffff9b010000c9000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d0000001
20000000c0000000100000054000000540000002d00000081000000320000008e0000000
100000000401c4200401c422d00000081000000010000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff50000000300000000600000054000000540000002d0000006
f000000320000007c0000000100000000401c4200401c422d0000006f000000010000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000032000000060000005
4000000540000002d0000005c00000032000000690000000100000000401c4200401c422
d0000005c000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
0000000340000000600000054000000540000002d0000004a00000032000000570000000
100000000401c4200401c422d0000004a000000010000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff50000000360000000600000054000000540000002d0000003
700000032000000440000000100000000401c4200401c422d00000037000000010000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000038000000060000005
400000058000000270000002500000032000000320000000100000000401c4200401c422
700000025000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
000000031003000060000000600000054000000580000002700000012000000320000001
f0000000100000000401c4200401c422700000012000000020000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff50000000310032000600000006000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
6000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000009a010000c8000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000060000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000ffffffffffffffff9b010000c9000000140000000c0000000d0000001
20000000c0000000100000054000000540000004100000091000000460000009e0000000
100000000401c4200401c424100000091000000010000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5000000030000000060000005400000054000000650000009
10000006a0000009e0000000100000000401c4200401c426500000091000000010000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000032000000060000005
40000005400000089000000910000008e0000009e0000000100000000401c4200401c428
900000091000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
000000034000000060000005400000054000000ac00000091000000b10000009e0000000
100000000401c4200401c42ac00000091000000010000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5000000036000000060000005400000054000000d00000009
1000000d50000009e0000000100000000401c4200401c42d000000091000000010000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000038000000060000005
400000058000000f100000091000000fc0000009e0000000100000000401c4200401c42f
100000091000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
0000000310030000600000006000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000006000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000009a010000c8000000250000000c00000002000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c000000020000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000008e000000a2000000ad000000b9000000140000000
c0000000d000000120000000c00000001000000540000006400000091000000a6000000a
8000000b30000000100000000401c4200401c4291000000a6000000040000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff5400000040043e043a043804060000000
60000000500000006000000250000000c0000000d000080250000000c000000020000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000009a010000c8000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000f00000010000000260000009
1000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000052000000700100000
5000000f5ffffff00000000840300008403000090010000ff0000cc00100022410072006
90061006c002000430079007200000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000a0f250000005d290a0f9
047817db05e670221008a01d4e12c00135e05304a29210b5d290a0f08e42c0005000000b
05e6702c447746dd6c200306e29010242f82c0016000000ece12c006cf82c001c676702c
d54817d14e22c00f664053010596702c0472d006ef82c004a29210b21008a01905967024
0e22c003be20b300000670208e42c00020000000000000040e22c00b7720b301c6767020
0000000790000007ce22c00f8820b30790000000800000042f82c006ef82c0070e22c000
0002c0042f82c0074e42c000100000000000000a0762f00005a00002000867d38e32c006
3880b306ef82c0084f62c007b00000074e42c0084f62c0038e32c0064760008000000002
50000000c0000000500000054000000d00000001300000015000000200000008e0000000
100000000401c4200401c42130000008e000000160000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff78000000310430043b0430043d0441043e043204380439042
00030043a044204380432042c002000330440043d042e000600000006000000060000000
600000006000000060000000600000006000000060000000600000003000000060000000
500000009000000060000000600000003000000030000000500000006000000060000000
3000000250000000c00000002000000280000000c00000005000000250000000c0000000
d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000006000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000009a010000c8000000250000000c00000001000000260000001c000000050000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000005000000280000000c0000000
4000000250000000c00000005000080280000000c00000006000000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002b000000180000000b0100000800000090010000b
f000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000005000080250000000c00000005000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000000b0100000800000091010000bf0000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000
c00000005000080f006000026060f00d60d574d464301000000000001000000000000000
3000000b40d000000000000b44d0000250000000c00000005000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000b0100000800000091010000b
f000000260000001c0000000600000000000000010000000000000000008000250000000
c00000006000000280000000c000000050000001b000000100000000f010000120000001
40000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000002a0100001
20000001b000000100000001c01000012000000270000001800000005000000000000000
000800000000000250000000c00000005000000190000000c00000000008000120000000
c000000020000005600000030000000190100000f0000001f01000015000000050000001
c010f001f0112001c011500190112001c010f00190000000c000000ffffff00120000000
c00000001000000160000000c0000001800000054000000940000002d0100000b0000007
8010000180000000100000000401c4200401c422d010000160000000c0000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff6400000029043e044004560447043d043
0042000410443043c0430040b00000007000000070000000300000006000000070000000
60000000300000006000000060000000800000006000000160000000c000000000000001
60000000c0000001800000054000000900000002d010000190000006c010000260000000
100000000401c4200401c422d010000240000000b0000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff6400000030043c043e0440044204380437043004460456045
704000006000000080000000700000007000000050000000700000005000000060000000
70000000300000003000000160000000c00000000000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000
c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000b0100000800000091010000bf000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c0000000
6000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
b0100000800000091010000bf000000260000001c0000000400000000000000010000000
0000000ff00ff00250000000c00000004000000280000000c000000060000001b0000001
00000000f0100004f000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000003
6000000100000002a0100004f0000001b000000100000001c0100004f000000270000001
80000000600000000000000ff00ff0000000000250000000c00000006000000280000000
c00000005000000190000000c000000ff00ff00120000000c000000020000002b0000001
8000000190100004c0000001e01000051000000190000000c000000ffffff00120000000
c00000001000000160000000c0000001800000054000000900000002d010000480000007
5010000550000000100000000401c4200401c422d010000530000000b0000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff640000001d0430043a043e043f0438044
70435043d043d044f0400000700000006000000060000000700000007000000070000000
600000007000000070000000700000006000000160000000c00000000000000160000000
c0000001800000054000000a00000002d010000560000008401000063000000010000000
0401c4200401c422d010000610000000e0000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff6800000030043c043e04400442043804370430044604560439043d043
804450406000000080000000700000007000000050000000700000005000000060000000
70000000300000007000000070000000700000006000000160000000c000000000000001
60000000c0000001800000054000000900000002d0100006400000070010000710000000
100000000401c4200401c422d0100006f0000000b0000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff640000003204560434044004300445044304320430043d044
c04000007000000030000000700000007000000060000000600000006000000070000000
60000000700000006000000160000000c00000000000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000b0100000800000091010000bf000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000250000000c0000000
4000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
b0100000800000091010000bf000000260000001c0000000500000000000000010000000
0000000ffff0000250000000c00000005000000280000000c000000040000001b0000001
00000000f0100008c000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000003
6000000100000002a0100008c0000001b000000100000001c0100008c000000270000001
80000000400000000000000ffff000000000000250000000c00000004000000280000000
c00000006000000190000000c000000ffff0000120000000c00000002000000560000002
c00000019010000890000001f0100008f000000040000001c0189001f018f0019018f001
c018900190000000c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c0000001
800000054000000880000002d010000850000006d010000920000000100000000401c420
0401c422d010000900000000a0000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff6000000017043d043504460456043d0435043d043d044f0407000000070000000
700000007000000030000000700000007000000070000000700000006000000160000000
c00000000000000160000000c0000001800000054000000900000002d010000930000007
4010000a00000000100000000401c4200401c422d0100009e0000000b0000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff64000000310430043b0430043d0441043
e0432043e0433043e0400000700000006000000070000000600000007000000060000000
700000007000000070000000500000007000000160000000c00000000000000160000000
c0000001800000054000000ac0000002d010000a10000008c010000ae000000010000000
0401c4200401c422d010000ac000000100000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff6c00000030043a044204380432044304200032043d04300441043b045
60434043e043a04060000000600000005000000070000000700000006000000030000000
700000007000000060000000600000007000000030000000700000007000000060000001
60000000c00000000000000160000000c0000001800000054000000900000002d010000a
f0000006c010000bc0000000100000000401c4200401c422d010000ba0000000b0000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6400000030043c043e0440044
204380437043004460456045704000006000000080000000700000007000000050000000
70000000500000006000000070000000300000003000000160000000c000000000000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000
c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000b0100000800000091010000bf000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
4000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000009a010000c8000000250000000c0000000
4000080280000000c00000004000000250000000c00000007000080280000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff09000000100000009
a010000c80000002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
0000000220000000c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000
8000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000f
fffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0
0000080000000800000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b0
24000000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c022a0164020500000009020000000005000
0000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701f
fff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000
902000000001c000000fb02f0ff000000000000bc02000000cc00000022417269616c204
379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100001c000
000fb02f0ff0000000000009001ff0000cc00000022417269616c2043797200000000000
00000000000000000000000000000000000040000002d0101001c000000fb0218000a000
0000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000000000000000
0000000000000000000040000002d010200040000002d010100040000002d01020004000
0002d010100040000002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d010
1001c000000fb02f0ff000000000000bc02000000cc00000022417269616c20437972000
0000000000000000000000000000000000000000000040000002d010300040000002d010
200040000002d010300040000002d010000040000002d010100040000002d01020004000
0002d010100040000002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d010
100040000002d010200040000002d010100040000002d010200040000002701ffff03000
0001e00040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c0100000700000016042a01640200000000040000002d010200040000002701ffff03000
0001e00040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c0100000700000016042a0164020000000007000000fc020000c0c0c0000000040000002
d01040008000000fa02050000000000ffffff00040000002d010500050000000102c0c0c
0000400000004010d0004000000020102000e00000024030500580025007e0125007e01c
b005800cb005800250008000000fa0200000100000000000000040000002d01060008000
000fa0200000000000000000000040000002d01070007000000fc020000ffffff0000000
40000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010
100040000002d010400040000002d010600050000000102c0c0c00005000000090200000
000040000002c010000070000001604d2007f011e005700040000002c010000070000001
604d2007f011e005700050000001402b0005800050000000102ffffff000400000004010
d000400000002010100050000001302b0007e01050000001402940058000500000013029
4007e010500000014027900580005000000130279007e010500000014025c00580005000
00013025c007e010500000014024200580005000000130242007e0105000000140225005
80005000000130225007e01040000002d010700040000002d010800040000002d0102000
40000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400040000002d010
600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016042
a01640200000000040000002c0100000700000016042a016402000000000700000015041
d0156020c008e0108000000fa0200000100000080808000040000002d01090004000000f
0010600050000001402250058000400000004010d0004000000020101000500000013022
5007e01050000001302cb007e01050000001302cb0058000500000013022500580004000
0002d010700040000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e000
40000002d010100040000002d010400040000002d010900050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c0100000700000016042a0164020000000008000000fa020
0000100000000000000040000002d01060004000000f0010900050000001402250058000
400000004010d000400000002010100050000001302cb005800040000002d01030005000
0001402cb005400050000001302cb005800050000001402b0005400050000001302b0005
800050000001402940054000500000013029400580005000000140279005400050000001
302790058000500000014025c0054000500000013025c005800050000001402420054000
50000001302420058000500000014022500540005000000130225005800050000001402c
b005800050000001302cb007e01050000001402cf005800050000001302cb00580005000
0001402cf007300050000001302cb007300050000001402cf008e00050000001302cb008
e00050000001402cf00a900050000001302cb00a900050000001402cf00c300050000001
302cb00c300050000001402cf00de00050000001302cb00de00050000001402cf00f8000
50000001302cb00f800050000001402cf001201050000001302cb001201050000001402c
f002d01050000001302cb002d01050000001402cf004801050000001302cb00480105000
0001402cf006301050000001302cb006301050000001402cf007e01050000001302cb007
e01040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002701ffff03000
0001e00040000002d010300040000002d010400040000002d010600050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c01000007000000160424015e020600060004000
0002d010700040000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e000
40000002d010300040000002d010400040000002d010600050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604d70085011f005200040000002d010
700040000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002
d010300040000002d010400040000002d010600050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c010000070000001604d20085011f00520007000000fc02010000000
0000000040000002d01090004000000f001040008000000fa02000001000000000080000
40000002d01040004000000f0010600050000001402bd0065000400000004010d0004000
00002010100050000001302bd008000050000001302bd009b00050000001302bd00b6000
50000001302bd00d100050000001302bd00ec00050000001302bd000501050000001302b
d002001050000001302bd003b01050000001302bd005601050000001302bd00700108000
000fa02000001000000ff00ff00040000002d01060004000000f0010400050000001402c
b006500050000001302bd008000050000001302b0009b00050000001302a100b60005000
00013029400d1000500000013028600ec00050000001302790005010500000013026a002
0010500000013025c003b010500000013024f0056010500000013024200700108000000f
a02000001000000ffff0000040000002d01040004000000f001060005000000140242006
5000500000013024f0080000500000013025c009b000500000013026a00b600050000001
3027900d1000500000013028600ec0005000000130294000501050000001302a10020010
50000001302b0003b01050000001302bd005601050000001302cb007001050000001402b
d00650007000000fc020000000080000000040000002d01060008000000fa02000001000
00000008000040000002d010a0004000000f001040005000000010200008000040000000
20102000e000000240305006500b9006a00bd006500c2006100bd006500b900040000002
d010700040000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e0004000
0002d010300040000002d010600040000002d010a0005000000010200008000050000000
90200000000040000002c010000070000001604d20085011f005200050000001402bd008
0000400000004010d0004000000020102000e000000240305008000b9008500bd008000c
2007c00bd008000b900040000002d010700040000002d010800040000002d01020004000
0002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010600040000002d010a000
500000001020000800005000000090200000000040000002c010000070000001604d2008
5011f005200050000001402bd009b000400000004010d0004000000020102000e0000002
40305009b00b900a000bd009b00c2009700bd009b00b900040000002d010700040000002
d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01030004000
0002d010600040000002d010a00050000000102000080000500000009020000000004000
0002c010000070000001604d20085011f005200050000001402bd00b6000400000004010
d0004000000020102000e00000024030500b600b900ba00bd00b600c200b100bd00b600b
900040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002701ffff03000
0001e00040000002d010300040000002d010600040000002d010a0005000000010200008
00005000000090200000000040000002c010000070000001604d20085011f00520005000
0001402bd00d1000400000004010d0004000000020102000e00000024030500d100b900d
500bd00d100c200cc00bd00d100b900040000002d010700040000002d010800040000002
d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d01060004000
0002d010a000500000001020000800005000000090200000000040000002c01000007000
0001604d20085011f005200050000001402bd00ec000400000004010d000400000002010
2000e00000024030500ec00b900f000bd00ec00c200e700bd00ec00b900040000002d010
700040000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002
d010300040000002d010600040000002d010a00050000000102000080000500000009020
0000000040000002c010000070000001604d20085011f005200050000001402bd0005010
400000004010d0004000000020102000e000000240305000501b9000901bd000501c2000
101bd000501b900040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002
701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010600040000002d010a0005000
00001020000800005000000090200000000040000002c010000070000001604d20085011
f005200050000001402bd0020010400000004010d0004000000020102000e00000024030
5002001b9002401bd002001c2001b01bd002001b900040000002d010700040000002d010
800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002
d010600040000002d010a000500000001020000800005000000090200000000040000002
c010000070000001604d20085011f005200050000001402bd003b010400000004010d000
4000000020102000e000000240305003b01b9003f01bd003b01c2003601bd003b01b9000
40000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001
e00040000002d010300040000002d010600040000002d010a00050000000102000080000
5000000090200000000040000002c010000070000001604d20085011f005200050000001
402bd0056010400000004010d0004000000020102000e000000240305005601b9005a01b
d005601c2005101bd005601b900040000002d010700040000002d010800040000002d010
200040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010600040000002
d010a000500000001020000800005000000090200000000040000002c010000070000001
604d20085011f005200050000001402bd0070010400000004010d0004000000020102000
e000000240305007001b9007501bd007001c2006c01bd007001b900040000002d0107000
40000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010
300040000002d010600040000002d010a000500000001020000800005000000090200000
000040000002c010000070000001604d20085011f005200050000001402cb00650007000
000fc020000ff00ff000000040000002d01040004000000f001060008000000fa0200000
1000000ff00ff00040000002d01060004000000f0010a00050000000102ff00ff0004000
00004010d000400000002010200070000001b04cf006900c6006100040000002d0107000
40000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010
300040000002d010400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604d20085011f005200050000001402bd00800004000
00004010d000400000002010200070000001b04c1008400b9007c00040000002d0107000
40000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010
300040000002d010400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604d20085011f005200050000001402b0009b0004000
00004010d000400000002010200070000001b04b4009f00ac009700040000002d0107000
40000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010
300040000002d010400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604d20085011f005200050000001402a100b60004000
00004010d000400000002010200070000001b04a500ba009d00b100040000002d0107000
40000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010
300040000002d010400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604d20085011f0052000500000014029400d10004000
00004010d000400000002010200070000001b049800d5008f00cc00040000002d0107000
40000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010
300040000002d010400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604d20085011f0052000500000014028600ec0004000
00004010d000400000002010200070000001b048a00f0008200e700040000002d0107000
40000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010
300040000002d010400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604d20085011f0052000500000014027900050104000
00004010d000400000002010200070000001b047d00090174000101040000002d0107000
40000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010
300040000002d010400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604d20085011f0052000500000014026a00200104000
00004010d000400000002010200070000001b046e00240165001b01040000002d0107000
40000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010
300040000002d010400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604d20085011f0052000500000014025c003b0104000
00004010d000400000002010200070000001b0460003f0158003601040000002d0107000
40000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010
300040000002d010400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604d20085011f0052000500000014024f00560104000
00004010d000400000002010200070000001b0453005a014b005101040000002d0107000
40000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010
300040000002d010400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604d20085011f0052000500000014024200700104000
00004010d000400000002010200070000001b04460074013d006c01040000002d0107000
40000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010
300040000002d010400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604d20085011f0052000500000014024200650007000
000fc020000ffff00000000040000002d010a0004000000f001040008000000fa0200000
1000000ffff0000040000002d01040004000000f0010600050000000102ffff000004000
00004010d0004000000020102000c0000002403040065003d006a0046006100460065003
d00040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002701ffff03000
0001e00040000002d010300040000002d010a00040000002d010400050000000102ffff0
00005000000090200000000040000002c010000070000001604d20085011f00520005000
00014024f0080000400000004010d0004000000020102000c0000002403040080004b008
50054007c00540080004b00040000002d010700040000002d010800040000002d0102000
40000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010a00040000002d010
400050000000102ffff000005000000090200000000040000002c010000070000001604d
20085011f0052000500000014025c009b000400000004010d0004000000020102000c000
000240304009b005800a0006100970061009b005800040000002d010700040000002d010
800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002
d010a00040000002d010400050000000102ffff000005000000090200000000040000002
c010000070000001604d20085011f0052000500000014026a00b6000400000004010d000
4000000020102000c00000024030400b6006500ba006e00b1006e00b6006500040000002
d010700040000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e0004000
0002d010300040000002d010a00040000002d010400050000000102ffff0000050000000
90200000000040000002c010000070000001604d20085011f0052000500000014027900d
1000400000004010d0004000000020102000c00000024030400d1007400d5007d00cc007
d00d1007400040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002701f
fff030000001e00040000002d010300040000002d010a00040000002d010400050000000
102ffff000005000000090200000000040000002c010000070000001604d20085011f005
2000500000014028600ec000400000004010d0004000000020102000c00000024030400e
c008200f0008b00e7008b00ec008200040000002d010700040000002d010800040000002
d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010a0004000
0002d010400050000000102ffff000005000000090200000000040000002c01000007000
0001604d20085011f005200050000001402940005010400000004010d000400000002010
2000c0000002403040005018f00090198000101980005018f00040000002d01070004000
0002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d0103000
40000002d010a00040000002d010400050000000102ffff0000050000000902000000000
40000002c010000070000001604d20085011f005200050000001402a1002001040000000
4010d0004000000020102000c0000002403040020019d002401a6001b01a60020019d000
40000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001
e00040000002d010300040000002d010a00040000002d010400050000000102ffff00000
5000000090200000000040000002c010000070000001604d20085011f005200050000001
402b0003b010400000004010d0004000000020102000c000000240304003b01ac003f01b
4003601b4003b01ac00040000002d010700040000002d010800040000002d01020004000
0002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010a00040000002d0104000
50000000102ffff000005000000090200000000040000002c010000070000001604d2008
5011f005200050000001402bd0056010400000004010d0004000000020102000c0000002
40304005601b9005a01c2005101c2005601b900040000002d010700040000002d0108000
40000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010
a00040000002d010400050000000102ffff000005000000090200000000040000002c010
000070000001604d20085011f005200050000001402cb0070010400000004010d0004000
000020102000c000000240304007001c6007501cf006c01cf007001c600040000002d010
700040000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002
d010300040000002d010a00040000002d010400050000000102ffff00000500000009020
0000000040000002c010000070000001604d20085011f005200040000002d01070004000
0002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d0103000
40000002d010a00040000002d010400050000000102ffff0000050000000902000000000
40000002c010000070000001604d70085011f005200040000002d010700040000002d010
800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002
d010a00040000002d010400050000000102ffff000005000000090200000000040000002
c0100000700000016042a01640200000000040000002d010700040000002d01080004000
0002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010a000
40000002d010400050000000102ffff000005000000090200000000040000002c0100000
700000016042a01640200000000040000002d010700040000002d010800040000002d010
200040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010a00040000002
d010400050000000102ffff000005000000090200000000040000002c010000070000001
6042c016502ffffffff050000000102ffffff000400000004010d0004000000020101000
9000000320ac0004300010000003045090009000000320aa600430001000000324509000
9000000320a89004300010000003445090009000000320a6e00430001000000364509000
9000000320a5200430001000000384509000a000000320a37003a0002000000313009000
9000a000000320a1b003a0002000000313209000900040000002d010700040000002d010
800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002
d010a00040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c0100000700000016042a01640200000000040000002d010700040000002d01080004000
0002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010a000
40000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016042c016502ffffffff0400000004010d00040000000201010009000000320ad
8006100010000003045090009000000320ad8009700010000003245090009000000320ad
800cc00010000003445090009000000320ad8000101010000003645080009000000320ad
800360101000000384509000a000000320ad800670102000000313009000900040000002
d010700040000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e0004000
0002d010300040000002d010a00040000002d010400050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c0100000700000016042a01640200000000040000002d0101000
40000002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d010100040000002
d010700040000002d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e0004000
0002d010100040000002d010a00040000002d010400050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c01000007000000160414010201f200d4000400000004010d000
4000000020101000d000000320af800d80004000000f0eeeae8090009000800090004000
0002d010200040000002d010100040000002d010700040000002d010800040000002d010
200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010a00040000002
d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6042a01640200000000040000002d010200040000002d010100040000002d01020004000
0002d010100040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002701f
fff030000001e00040000002d010100040000002d010a00040000002d010400050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d800390018001
6000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000840384039001ff000
0cc00100022417269616c204379720000000000000000000000000000000000000000000
000040000002d01060028000000320ad4001c0016000000e1e0ebe0edf1eee2e8e920e0e
af2e8e22c20e3f0ed2e09000900090009000900090009000900090009000400090008000
d0009000900050004000700090009000500040000002d01010004000000f001060004000
0002d010200040000002d010100040000002d010700040000002d010800040000002d010
200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010a00040000002
d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6042a01640200000000040000002d01000008000000fa020000010000000000000004000
0002d01060004000000f0010400040000002d01090004000000f0010a000400000004010
d000400000002010200070000001b041e0156020c008e01040000002d010700040000002
d010800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000
0002d010900040000002d010600050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c0100000700000016041d0156020c008e01040000002d010700040000002d0108000
40000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010
900040000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
0000700000016041d0156020c008e0108000000fa0200000100000000008000040000002
d01040004000000f00106000500000014021b0094010400000004010d000400000002010
1000500000013021b00bc010500000014021b00a80107000000fc0200000000800000000
40000002d0106000500000001020000800004000000020102000e00000024030500a8011
600ac011b00a8011f00a3011b00a8011600050000000102ffffff0004000000020101000
40000002e01180019000000320a2100c1010c000000d9eef0b3f7ede020f1f3ece010000
b000a00050009000a0009000500080009000c000900040000002e010000040000002e011
80018000000320a3600c1010b000000e0eceef0f2e8e7e0f6b3bfe009000c000a000b000
7000b00070009000a0005000400040000002e010000040000002d010700040000002d010
800040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002
d010600040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c0100000700000016041d0156020c008e01040000002d010700040000002d01080004000
0002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0106000
40000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016041d0156020c008e0108000000fa02000001000000ff00ff00040000002d010
a0004000000f0010400050000001402760094010400000004010d0004000000020101000
500000013027600bc010500000014027600a80107000000fc020000ff00ff00000004000
0002d01040004000000f0010600050000000102ff00ff000400000002010200070000001
b047a00ac017100a301050000000102ffffff000400000002010100040000002e0118001
8000000320a7c00c1010b000000cde0eaeeefe8f7e5ededffe00a00090009000b000a000
b0009000a000a000b000900040000002e010000040000002e0118001c000000320a9100c
1010e000000e0eceef0f2e8e7e0f6b3e9ede8f509000c000a000b0007000b00070009000
a0005000a000b000a000900040000002e010000040000002e01180018000000320aa600c
1010b000000e2b3e4f0e0f5f3e2e0edfced0a0005000a000b000900090009000a0009000
a000900040000002e010000040000002d010700040000002d010800040000002d0102000
40000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010
a00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016041
d0156020c008e01040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010a0005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016041d0156020
c008e0108000000fa02000001000000ffff0000040000002d01060004000000f0010a000
50000001402d10094010400000004010d000400000002010100050000001302d100bc010
50000001402d100a80107000000fc020000ffff00000000040000002d010a0004000000f
0010400050000000102ffff000004000000020102000c00000024030400a801cc00ac01d
500a301d500a801cc00050000000102ffffff000400000002010100040000002e0118001
6000000320ad700c1010a000000c7ede5f6b3ede5ededff0a000b000a000b0004000b000
a000a000b000900040000002e010000040000002e01180018000000320aec00c1010b000
000e1e0ebe0edf1eee2eee3eeed0a0009000b0009000a0009000b000a000a0008000a000
40000002e010000040000002e0118001f000000320a0101c10110000000e0eaf2e8e2f32
0e2ede0f1ebb3e4eeea0900090007000b000a00090005000a000a00090009000b0004000
b000a000900040000002e010000040000002e01180018000000320a1501c1010b000000e
0eceef0f2e8e7e0f6b3bfeb09000c000a000b0007000b00070009000a000500040004000
0002e010000040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002701f
fff030000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010600050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016041d0156020c008
e01040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002701ffff03000
0001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010600050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c0100000700000016042a0164020000000007000
000fc020000000000000000040000002d01040004000000f0010a00040000002d0107000
4000000f0010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002701ffff030000000000

Рис. 2.2 Прямолінійний метод нарахування амортизації

Основним недоліком цього методу є те, що пропорційний метод нарахування
амортизації не враховує завантаження основних засобів в часі. Тому,
амортизаційні норми для засобів з різною змінністю їх завантаження
необхідно коригувати з врахуванням допоміжних коефіцієнтів. Крім того,
не враховується моральний знос і необхідність збільшення витрат на
ремонт в останні роки служби об’єктів. Також метод не завжди відображає
повне перенесення вартості основних засобів на новостворений продукт,
унаслідок чого утворюється недоамортизована частина вартості основних
засобів, що є прямим збитком підприємства. Проф. Л. Кантор також виділяє
наступний недолік рівномірного методу нарахування амортизації: «Цей
метод розрахунку амортизації виходить лише з періоду експлуатації
основних фондів, не пов’язуючи амортизаційну норму з продуктивністю
обладнання та іншими показниками роботи підприємства». Такий недолік
В.Ю. Будавей перетворює на перевагу, стверджуючи, що саме залежність
суми амортизації лише від періоду служби активу та норми спрощує
формули, що є «…однією з його переваг».

Наголошуючи на застосуванні прямолінійного (пропорційного) методу
нарахування амортизації, А. Степанков стверджує, що застосування досить
складних розрахунків амортизації основних засобів (маються на увазі
непропорційні методи) в залежності від часу експлуатації нічим не
обґрунтовано. Свою позицію вчений доводить тим, що «…незалежно від
форми кривої дійсної амортизації за період економічної служби основних
фондів за рахунок амортизаційних відрахувань повинні бути компенсовані
здійснені на них капіталовкладення. Тому при розрахунках та графічному
зображенні амортизації основних фондів слід приймати лінійну залежність
їх знецінення та погашати знецінення амортизаційними відрахуваннями».

Дегресивні методи

В сучасній практиці все частіше застосовуються нелінійні методи. Багато
економістів були і є прибічниками саме цих методів. Наприклад, акад. С.
Струмілін стверджував, що амортизаційні відрахування повинні
розподілятись не рівними частинами на весь період економічної служби
основних засобів, а за деякою зменшуваною шкалою. Цю точку зору
підтримував і С. Канторер.

Окремі зарубіжні та вітчизняні економісти стоять на позиціях того, що
процес знецінення засобів праці виражається не в лінійній обернено
пропорційній залежності, а в кривій більш високого порядку. Свої
розрахунки за зростаючою та спадною шкалою вони здійснюють, користуючись
нормою прибутку на інвестований капітал. Отже, розглянемо зміст ряду
дегресивних методів нарахування амортизації.

Дегресивні методи нарахування амортизації полягають в тому, що річні
суми амортизаційних відрахувань розподіляються протягом терміну служби
засобів в різних обсягах. При цьому значна частина амортизації
балансового активу припадає на перші роки служби. Зрозуміло, що завищена
в ці перші роки амортизація при інших рівних умовах призводить до
зменшення прибутку. Але згадаймо математику. Дегресивна амортизація може
бути розрахована за допомогою формули арифметичної або геометричної
прогресії.

Дегресивний метод нарахування амортизації за допомогою арифметичної
прогресії по-іншому називають методом суми чисел або кумулятивним
методом. Хоча в деяких джерелах ці методи вважають різними. Кумулятивний
метод, як і метод спадного залишку, що буде розглядатись далі,
характеризується скороченням щорічної суми амортизації, але, на відміну
від нього, забезпечує повне відшкодування первісної вартості основного
капіталу до моменту завершення середнього строку його служби.

Розрахунок річної суми амортизації здійснюється за допомогою формули:

picscalex1720100090000036101000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400260091200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff20090000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577fe0666cc040000002d01000008000000320a8001c708
010000002c7908000000320a8001690601000000297908000000320a8001bd0201000000
28791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577fe0666cc040000002d01010004000000f001
000008000000320a8001a70701000000617908000000320a80013f050100000063790800
0000320a8001410301000000637908000000320a800158000100000041791c000000fb02
20ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f577fe0666cc040000002d01000004000000f001010008000000320a
e001eb050100000074791c000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0000bc070a90a0f11200d89ff377e19ff3772020f577fe0666cc040000002d01
010004000000f001000008000000320a6a01730801000000a27908000000320a80011707
01000000d77908000000320a80013104010000002d7908000000320a8001930101000000
3d790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00ccfe0666cc00000a0021008a01000000000000
0000bcf31200040000002d01000004000000f0010100030000000000
(2.3)

де А — річна сума амортизації для року t;

picscalex1200100090000033101000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002a0041200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff60040000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f5772b0a6624040000002d01000008000000320a8001d403
01000000297908000000320a800134000100000028791c000000fb0220ff000000000000
9001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f5772b0a6624040000002d01010004000000f001000008000000320ae0015c0301000000
74791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5772b0a6624040000002d01000004000000f001
010008000000320a8001b60201000000637908000000320a8001b8000100000063791c00
0000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000a5080a9bb4e1
1200d89ff377e19ff3772020f5772b0a6624040000002d01010004000000f00100000800
0000320a8001a801010000002d790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00242b0a66240000
0a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d01000004000000f00101000300
00000000- вартість основного капіталу, що амортизується;

picscalex120010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400260011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff20010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f57788096644040000002d01000008000000320ae001da00
0100000074791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f57788096644040000002d0101000400
0000f001000008000000320a800134000100000063790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00448809664400000a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000- ліквідаційна вартість.

Норма амортизації розраховується наступним чином:

picscalex1390100090000039301000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c022004400b1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffff000b0000d80300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002040305000000
130200027c0a1c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577ca06663b040000002d0101000800
0000320a6002b20a010000002c7908000000320a8c03120901000000297908000000320a
8c03700801000000317908000000320a8c03b20501000000287908000000320a6e01ea09
01000000297908000000320a6e01480901000000317908000000320a6e01aa0401000000
287908000000320a6e011e030100000032791c000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0000bc090a88a0f11200d89ff377e19ff3772020f577ca06
663b040000002d01020004000000f001010008000000320a8c037407010000002b790800
0000320a8c031c0501000000d77908000000320a6e014c08010000002b7908000000320a
6e016c06010000002d7908000000320a6e01140401000000d77908000000320a6002c601
010000003d7908000000320a4a020c0101000000a2791c000000fb0280fe000000000000
9001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f577ca06663b040000002d01010004000000f001020008000000320a8c03240601000000
547908000000320a8c03de0301000000547908000000320a6e0180070100000074790800
0000320a6e011c0501000000547908000000320a60023a000100000061790a0000002606
0f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d003bca06663b00000a0021008a010000000002000000bcf312000400
00002d01020004000000f0010100030000000000 (2.4)

а’ — норма амортизації в t-році;

Т — загальний строк служби активу;

t — рік, для якого визначається норма амортизації.

Ілюстративно-дегресивний метод можна представити за допомогою рис. 2.3

picscalex68010009000003634900000b001610000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100a2350000000003000000002000002c3d00002c5d0000010000006
c000000130000000500000078010000b20000000000000000000000463c0000891c00002
0454d46000001002c5d00001d05000007000000000000000000000000000000000400000
0030000900100002c010000000000000000000000000000801a0600e0930400460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000520000007001000001000000f5ffffff000000000
000000000000000bc020000000000cc0000002241007200690061006c002000430079007
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000bc0200000000000060000000600000002000fcff1
f00000000000000ccf12c006f5f05308a606702cef32c001200000088606702d8f12c008
1ba0030cef32c00d8f12c008a6067021f00000021008a010b000000a8ba0030cef32c00f
c5c6702cd54817de8f12c00f664053040451e30905967020b0000006cf42c0000008a019
059670248f32c001aba0030fc5c6702a85e6702fcf52c002bba003050c9947dffffffff4
dc9947dd175f67dbc034c00af28040501000000dcf22c000000d101f0f22c003475f67da
f2804051000000038f52c00209cd10170768e00209cd101bc034c00ecffffff000000000
00000000000000000000000fc5c67026476000800000000250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000005
20000007001000002000000f3ffffff000000000000000000000000bc020000000000cc0
000002241007200690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b
c0200000000000060000000600000002000fcff1f00000000000000f0972c006f5f05300
6606702f2992c001200000004606702fc972c0081ba0030f2992c00fc972c00066067021
f00000021008a010d000000a8ba0030f2992c00fc972c0004606702200000006c992c00b
8b60030f2992c0009000000046067020000000008b90030f0992c0004606702200000007
06b6702e0a42c002bba003005000000040000000a0000000a0000000a0000000a0000000
a0000000a000000000000000a0000000a0000000a0000000a0000000a0000000a0000000
a0000000a0000000a0000000a00000000000000000000000000000000000000000000006
476000800000000250000000c00000002000000520000007001000003000000f4ffffff0
0000000000000000000000090010000ff0000cc0000002241007200690061006c0020004
300790072000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000900100000000000060000000600000002
000fcff1f000000000000004cf62c006f5f05301e6767024ef82c00120000001c6767025
8f62c0081ba00304ef82c0058f62c001e6767021f00000021008a010c000000a8ba00304
ef82c00fc5c6702cd54817d68f62c00f664053040451e30905967020c000000ecf82c000
0008a0190596702c8f72c001aba0030fc5c670218696702f4f92c002bba0030040000000
500000005000000050000000500000005000000050000000500000000000000050000000
500000005000000050000000500000005000000050000000500000005000000050000000
0000000000000000000000000000000fc5c67026476000800000000250000000c0000000
3000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e0000001800000000000000000000008b010000bb0000002
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
800000000000000000000008b010000bb00000027000000180000000400000000000000c
0c0c00000000000250000000c00000004000000250000000c00000008000080190000000
c000000c0c0c000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000003
00000003c00000019000000c900000082000000050000003c001900c9001900c90082003
c0082003c001900260000001c00000005000000000000000100000000000000000000002
50000000c00000005000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000
c000000c0c0c000180000000c000000000000001e000000180000003b00000014000000c
a000000870000001d00000018000000d00000000500000079010000b20000001b0000001
00000003c0000006d000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000003600000010000000c90000006d0000001b000000100000003
c000000580000003600000010000000c9000000580000001b000000100000003c0000004
30000003600000010000000c9000000430000001b000000100000003c0000002e0000003
600000010000000c90000002e0000001b000000100000003c00000019000000360000001
0000000c900000019000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000008
b010000bb0000001d00000018000000d00000000500000079010000b2000000260000001
c0000000600000000000000010000000000000080808000250000000c000000060000002
80000000c000000050000001b000000100000003c00000019000000140000000c0000000
d000000120000000c000000010000003600000010000000c900000019000000360000001
0000000c90000008200000036000000100000003c0000008200000036000000100000003
c00000019000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000004000000250000000c00000006000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000008b010000b
b000000260000001c0000000500000000000000010000000000000000000000250000000
c00000005000000280000000c000000060000001b000000100000003c000000190000001
40000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000003c0000008
2000000250000000c000000010000001b000000100000003900000082000000360000001
00000003c000000820000001b00000010000000390000006d00000036000000100000003
c0000006d0000001b00000010000000390000005800000036000000100000003c0000005
80000001b00000010000000390000004300000036000000100000003c000000430000001
b00000010000000390000002e00000036000000100000003c0000002e0000001b0000001
0000000390000001900000036000000100000003c000000190000001b000000100000003
c000000820000003600000010000000c9000000820000001b000000100000003c0000008
500000036000000100000003c000000820000001b0000001000000049000000850000003
60000001000000049000000820000001b000000100000005600000085000000360000001
000000056000000820000001b00000010000000620000008500000036000000100000006
2000000820000001b000000100000006f0000008500000036000000100000006f0000008
20000001b000000100000007c0000008500000036000000100000007c000000820000001
b000000100000008900000085000000360000001000000089000000820000001b0000001
00000009600000085000000360000001000000096000000820000001b00000010000000a
3000000850000003600000010000000a3000000820000001b00000010000000af0000008
50000003600000010000000af000000820000001b00000010000000bc000000850000003
600000010000000bc000000820000001b00000010000000c900000085000000360000001
0000000c900000082000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000004000000040000008
7010000b7000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000003800000015000000ce0000008
a000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000003800000015000000ce000000870000002
50000000c00000005000080280000000c00000004000000260000001c000000040000000
0000000010000000000000000008000250000000c00000004000000280000000c0000000
50000001b00000010000000420000006d000000140000000c0000000d000000120000000
c0000000100000036000000100000004f0000005900000036000000100000005c0000004
e00000036000000100000006900000043000000360000001000000076000000390000003
600000010000000830000003100000036000000100000008f0000002d000000360000001
00000009c000000290000003600000010000000a9000000270000003600000010000000b
600000024000000260000001c00000005000000000000000100000000000000ff00ff002
50000000c00000005000000280000000c000000040000001b00000010000000420000002
e00000036000000100000004f0000004100000036000000100000005c0000004e0000003
600000010000000690000005800000036000000100000007600000063000000360000001
0000000830000006a00000036000000100000008f0000006e00000036000000100000009
c000000710000003600000010000000a9000000740000003600000010000000b60000007
8000000260000001c00000004000000000000000100000000000000ffff0000250000000
c00000004000000280000000c000000050000001b00000010000000420000006d0000003
6000000100000004f0000007200000036000000100000005c00000075000000360000001
0000000690000007a0000003600000010000000760000007c00000036000000100000008
30000007d00000036000000100000008f0000007e00000036000000100000009c0000007
f0000003600000010000000a9000000800000003600000010000000b6000000810000001
b00000010000000420000006d00000027000000180000000500000000000000000080000
0000000250000000c00000005000000260000001c0000000600000000000000010000000
000000000008000250000000c00000006000000280000000c00000004000000190000000
c00000000008000120000000c0000000200000056000000300000003f0000006a0000004
5000000700000000500000042006a0045006d00420070003f006d0042006a00250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
5000000250000000c00000006000000190000000c00000000008000180000000c0000000
00000001e000000180000003800000015000000ce000000870000001b000000100000004
f00000059000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000003
00000004c00000056000000520000005c000000050000004f005600520059004f005c004
c0059004f005600250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000190000000c0000000
0008000180000000c000000000000001e000000180000003800000015000000ce0000008
70000001b000000100000005c0000004e000000140000000c0000000d000000120000000
c000000020000005600000030000000590000004b0000005f00000051000000050000005
c004b005f004e005c00510059004e005c004b00250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c0000000
6000000190000000c00000000008000180000000c000000000000001e000000180000003
800000015000000ce000000870000001b000000100000006900000043000000140000000
c0000000d000000120000000c00000002000000560000003000000066000000400000006
c0000004600000005000000690040006c004300690046006600430069004000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
5000000250000000c00000006000000190000000c00000000008000180000000c0000000
00000001e000000180000003800000015000000ce000000870000001b000000100000007
600000039000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000003
00000007300000036000000790000003c00000005000000760036007900390076003c007
300390076003600250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000190000000c0000000
0008000180000000c000000000000001e000000180000003800000015000000ce0000008
70000001b000000100000008300000031000000140000000c0000000d000000120000000
c000000020000005600000030000000800000002e0000008600000034000000050000008
3002e0086003100830034008000310083002e00250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c0000000
6000000190000000c00000000008000180000000c000000000000001e000000180000003
800000015000000ce000000870000001b000000100000008f0000002d000000140000000
c0000000d000000120000000c0000000200000056000000300000008c0000002a0000009
200000030000000050000008f002a0092002d008f0030008c002d008f002a00250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
5000000250000000c00000006000000190000000c00000000008000180000000c0000000
00000001e000000180000003800000015000000ce000000870000001b000000100000009
c00000029000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000003
000000099000000260000009f0000002c000000050000009c0026009f0029009c002c009
90029009c002600250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000190000000c0000000
0008000180000000c000000000000001e000000180000003800000015000000ce0000008
70000001b00000010000000a900000027000000140000000c0000000d000000120000000
c000000020000005600000030000000a600000024000000ac0000002a00000005000000a
9002400ac002700a9002a00a6002700a9002400250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c0000000
6000000190000000c00000000008000180000000c000000000000001e000000180000003
800000015000000ce000000870000001b00000010000000b600000024000000140000000
c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000000b300000021000000b
90000002700000005000000b6002100b9002400b6002700b3002400b6002100250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
5000000250000000c00000006000000190000000c00000000008000180000000c0000000
00000001e000000180000003800000015000000ce000000870000001b000000100000004
20000002e00000027000000180000000400000000000000ff00ff0000000000250000000
c00000004000000280000000c00000005000000260000001c00000005000000000000000
100000000000000ff00ff00250000001610000026060f002220574d46430100000000000
10000000000000003000000002000002c1d00002c5d00000c00000005000000280000000
c00000006000000190000000c000000ff00ff00140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b000000180000003f0000002b0000004400000030000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
4000000250000000c00000005000000190000000c000000ff00ff00180000000c0000000
00000001e000000180000003800000015000000ce000000870000001b000000100000004
f00000041000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
80000004c0000003e0000005100000043000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c0000000
5000000190000000c000000ff00ff00180000000c000000000000001e000000180000003
800000015000000ce000000870000001b000000100000005c0000004e000000140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000590000004b0000005
e00000050000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000f
f00ff00180000000c000000000000001e000000180000003800000015000000ce0000008
70000001b000000100000006900000058000000140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b0000001800000066000000550000006b0000005a000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
4000000250000000c00000005000000190000000c000000ff00ff00180000000c0000000
00000001e000000180000003800000015000000ce000000870000001b000000100000007
600000063000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
800000073000000600000007800000065000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c0000000
5000000190000000c000000ff00ff00180000000c000000000000001e000000180000003
800000015000000ce000000870000001b00000010000000830000006a000000140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000080000000670000008
50000006c000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000f
f00ff00180000000c000000000000001e000000180000003800000015000000ce0000008
70000001b000000100000008f0000006e000000140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b000000180000008c0000006b0000009100000070000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
4000000250000000c00000005000000190000000c000000ff00ff00180000000c0000000
00000001e000000180000003800000015000000ce000000870000001b000000100000009
c00000071000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
8000000990000006e0000009e00000073000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c0000000
5000000190000000c000000ff00ff00180000000c000000000000001e000000180000003
800000015000000ce000000870000001b00000010000000a900000074000000140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000a600000071000000a
b00000076000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000f
f00ff00180000000c000000000000001e000000180000003800000015000000ce0000008
70000001b00000010000000b600000078000000140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b00000018000000b300000075000000b80000007a000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
4000000250000000c00000005000000190000000c000000ff00ff00180000000c0000000
00000001e000000180000003800000015000000ce000000870000001b000000100000004
20000006d00000027000000180000000600000000000000ffff000000000000250000000
c00000006000000280000000c00000004000000260000001c00000004000000000000000
100000000000000ffff0000250000000c00000004000000280000000c000000050000001
90000000c000000ffff0000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005
60000002c0000003f0000006a00000045000000700000000400000042006a00450070003
f00700042006a00250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fff0000180000000c000000000000001e000000180000003800000015000000ce0000008
70000001b000000100000004f00000072000000140000000c0000000d000000120000000
c00000002000000560000002c0000004c0000006f0000005200000075000000040000004
f006f00520075004c0075004f006f00250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000006000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffff0000180000000c000000000000001e00000018000000380000001
5000000ce000000870000001b000000100000005c00000075000000140000000c0000000
d000000120000000c00000002000000560000002c00000059000000720000005f0000007
8000000040000005c0072005f007800590078005c007200250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000c000000000000001e0000001
80000003800000015000000ce000000870000001b00000010000000690000007a0000001
40000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000002c000000660000007
70000006c0000007d00000004000000690077006c007d0066007d0069007700250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
6000000250000000c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000c0000000
00000001e000000180000003800000015000000ce000000870000001b000000100000007
60000007c000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000002
c0000007300000079000000790000007f000000040000007600790079007f0073007f007
6007900250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffff00001
80000000c000000000000001e000000180000003800000015000000ce000000870000001
b00000010000000830000007d000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
2000000560000002c000000800000007a00000086000000800000000400000083007a008
60080008000800083007a00250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffff0000180000000c000000000000001e000000180000003800000015000000c
e000000870000001b000000100000008f0000007e000000140000000c0000000d0000001
20000000c00000002000000560000002c0000008c0000007b00000092000000810000000
40000008f007b00920081008c0081008f007b00250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000250000000c0000000
4000000190000000c000000ffff0000180000000c000000000000001e000000180000003
800000015000000ce000000870000001b000000100000009c0000007f000000140000000
c0000000d000000120000000c00000002000000560000002c000000990000007c0000009
f00000082000000040000009c007c009f008200990082009c007c00250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000060000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000c000000000000001
e000000180000003800000015000000ce000000870000001b00000010000000a90000008
0000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000002c000000a
60000007d000000ac0000008300000004000000a9007d00ac008300a6008300a9007d002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000
c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000
c000000000000001e000000180000003800000015000000ce000000870000001b0000001
0000000b600000081000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005
60000002c000000b30000007e000000b90000008400000004000000b6007e00b9008400b
3008400b6007e00250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fff0000180000000c000000000000001e000000180000003800000015000000ce0000008
7000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffff00001
80000000c000000000000001e000000180000003800000015000000ce0000008a0000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000
c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000008b010000bb000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
6000000250000000c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000008b010000bb000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000060000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000c000000000000001
e00000018000000ffffffffffffffff8c010000bc000000190000000c000000ffffff001
40000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000540000002e0000007
b00000033000000880000000100000000401c4200401c422e0000007b000000010000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000030000000060000005
4000000540000002e0000006600000033000000730000000100000000401c4200401c422
e00000066000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
0000000320000000600000054000000540000002e00000051000000330000005e0000000
100000000401c4200401c422e00000051000000010000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5000000034001f200600000054000000540000002e0000003
c00000033000000490000000100000000401c4200401c422e0000003c000000010000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000036000000060000005
4000000540000002e0000002700000033000000340000000100000000401c4200401c422
e00000027000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
0000000380000000600000054000000580000002800000012000000330000001f0000000
100000000401c4200401c422800000012000000020000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff50000000310030000600000006000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000060000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000008b010000bb000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000ffffffffffffffff8c010000bc000000250000000c0000000d000080250000000
c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
6000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000002e00000087000000430000009e000000140000000c0000000
d000000120000000c00000001000000520000007001000005000000f5ffffff00000000c
2010000c2010000bc020000000000cc0010002241007200690061006c002000430079007
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000817d2e4f817d0900000021008a010d00000024e32c006
145827d0d0000008b2821081900b001c73a827d8b282108a5280a0225000000a5280a029
047817d8860670221008a013ce12c00135e05308b282108a5280a0270e32c00050000008
8606702e4cbdb0dd6c20030b62801062af82c000100000054e12c002af82c0000006702c
d54817d7ce12c00f664053010596702c0472d002cf82c008b28210821008a0190596702a
8e12c003be20b309c5e670270e32c00000000000000000000002c00b7720b309c5e67020
00000008c000000502e2f00002d00002000867d080000002af82c002cf82c00d8e12c002
cf82c0000000000dce32c00010000006476000800000000250000000c000000050000005
4000000540000002f00000089000000420000009d0000000100000000401c4200401c423
100000090000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
00000003100ffff06000000250000000c00000001000000280000000c000000050000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000ffffffffffffffff8c010000bc000000250000000c0000000d000080250000000
c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
6000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000048000000870000005d0000009e000000140000000c0000000
d000000120000000c00000001000000520000007001000005000000f5ffffff00000000c
2010000c2010000bc020000000000cc0010002241007200690061006c002000430079007
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000817d2e4f817d0900000021008a010d00000024e32c006
145827d0d0000008b2821081900b001c73a827d8b282108a5280a0225000000a5280a029
047817d8860670221008a013ce12c00135e05308b282108a5280a0270e32c00050000008
8606702e4cbdb0dd6c20030b62801062af82c000100000054e12c002af82c0000006702c
d54817d7ce12c00f664053010596702c0472d002cf82c008b28210821008a0190596702a
8e12c003be20b309c5e670270e32c00000000000000000000002c00b7720b309c5e67020
00000008c000000502e2f00002d00002000867d080000002af82c002cf82c00d8e12c002
cf82c0000000000dce32c00010000006476000800000000250000000c000000050000005
40000005400000049000000890000005c0000009d0000000100000000401c4200401c424
b00000090000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
00000003300000006000000250000000c00000001000000280000000c000000050000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000ffffffffffffffff8c010000bc000000250000000c0000000d000080250000000
c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
6000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000006200000087000000770000009e000000140000000c0000000
d000000120000000c00000001000000520000007001000005000000f5ffffff00000000c
2010000c2010000bc020000000000cc0010002241007200690061006c002000430079007
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000817d2e4f817d0900000021008a010d00000024e32c006
145827d0d0000008b2821081900b001c73a827d8b282108a5280a0225000000a5280a029
047817d8860670221008a013ce12c00135e05308b282108a5280a0270e32c00050000008
8606702e4cbdb0dd6c20030b62801062af82c000100000054e12c002af82c0000006702c
d54817d7ce12c00f664053010596702c0472d002cf82c008b28210821008a0190596702a
8e12c003be20b309c5e670270e32c00000000000000000000002c00b7720b309c5e67020
00000008c000000502e2f00002d00002000867d080000002af82c002cf82c00d8e12c002
cf82c0000000000dce32c00010000006476000800000000250000000c000000050000005
4000000540000006300000089000000760000009d0000000100000000401c4200401c426
500000090000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
000000035000000ac0e000026060f004e1d574d464301000000000001000000000000000
30000002c1d0000000000002c5d000006000000250000000c00000001000000280000000
c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
6000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e00000018000000ffffffffffffffff8c010000bc000000250000000c0000000
d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
1000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000007b00000087000000900000009e0000001
40000000c0000000d000000120000000c00000001000000520000007001000005000000f
5ffffff00000000c2010000c2010000bc020000000000cc0010002241007200690061006
c00200043007900720000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000817d2e4f817d0900000021008a010
d00000024e32c006145827d0d0000008b2821081900b001c73a827d8b282108a5280a022
5000000a5280a029047817d8860670221008a013ce12c00135e05308b282108a5280a027
0e32c000500000088606702e4cbdb0dd6c20030b62801062af82c000100000054e12c002
af82c0000006702cd54817d7ce12c00f664053010596702c0472d002cf82c008b2821082
1008a0190596702a8e12c003be20b309c5e670270e32c00000000000000000000002c00b
7720b309c5e6702000000008c000000502e2f00002d00002000867d080000002af82c002
cf82c00d8e12c002cf82c0000000000dce32c00010000006476000800000000250000000
c0000000500000054000000540000007c000000890000008f0000009d000000010000000
0401c4200401c427e00000090000000010000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff500000003700000006000000250000000c00000001000000280000000
c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
6000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e00000018000000ffffffffffffffff8c010000bc000000250000000c0000000
d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
1000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000009500000087000000aa0000009e0000001
40000000c0000000d000000120000000c00000001000000520000007001000005000000f
5ffffff00000000c2010000c2010000bc020000000000cc0010002241007200690061006
c00200043007900720000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000817d2e4f817d0900000021008a010
d00000024e32c006145827d0d0000008b2821081900b001c73a827d8b282108a5280a022
5000000a5280a029047817d8860670221008a013ce12c00135e05308b282108a5280a027
0e32c000500000088606702e4cbdb0dd6c20030b62801062af82c000100000054e12c002
af82c0000006702cd54817d7ce12c00f664053010596702c0472d002cf82c008b2821082
1008a0190596702a8e12c003be20b309c5e670270e32c00000000000000000000002c00b
7720b309c5e6702000000008c000000502e2f00002d00002000867d080000002af82c002
cf82c00d8e12c002cf82c0000000000dce32c00010000006476000800000000250000000
c0000000500000054000000540000009600000089000000a90000009d000000010000000
0401c4200401c429800000090000000010000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff500000003900000006000000250000000c00000001000000280000000
c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
6000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e00000018000000ffffffffffffffff8c010000bc000000250000000c0000000
d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
1000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e00000018000000a000000087000000c4000000ad0000001
40000000c0000000d000000120000000c00000001000000520000007001000005000000f
5ffffff00000000c2010000c2010000bc020000000000cc0010002241007200690061006
c00200043007900720000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000817d2e4f817d0900000021008a010
d00000024e32c006145827d0d0000008b2821081900b001c73a827d8b282108a5280a022
5000000a5280a029047817d8860670221008a013ce12c00135e05308b282108a5280a027
0e32c000500000088606702e4cbdb0dd6c20030b62801062af82c000400000054e12c002
af82c0000006702cd54817d7ce12c00f664053010596702c0472d0032f82c008b2821082
1008a0190596702a8e12c003be20b309c5e670270e32c00000000000000000000002c00b
7720b309c5e6702000000008c000000502e2f00002d00002000867d080000002af82c003
2f82c00d8e12c0032f82c0000000000dce32c00010000006476000800000000250000000
c000000050000005400000064000000a10000008a000000c3000000ac000000010000000
0401c4200401c42a30000009f000000040000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff5400000040043e043a043804070000000700000005000000070000002
50000000c00000001000000280000000c00000005000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000ffffffffffffffff8
c010000bc000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000008b010000b
b000000250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000060000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000f000000050000002700000096000000140000000c0000000d0000001
20000000c00000001000000520000007001000005000000f4ffffff00000000840300008
403000090010000ff0000cc0010002241007200690061006c00200043007900720000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000a0b25000000aa280a0b9047817d1c67670221008a01d4e12c001
35e05308b282108aa280a0b08e42c00060000001c676702e4cbdb0dd6c20030b62801064
2f82c0016000000ece12c006cf82c009c5e6702cd54817d14e22c00f664053010596702c
0472d006ef82c008b28210821008a019059670240e22c003be20b300000670208e42c000
20000000000000040e22c00b7720b309c5e670200000000890000007ce22c00f8820b308
90000000800000042f82c006ef82c0070e22c0000002c0042f82c0074e42c00010000000
0000000a84f2f00005a00002000867d38e32c0063880b306ef82c0084f62c008b0000007
4e42c0084f62c0038e32c006476000800000000250000000c0000000500000054000000d
0000000130000000b00000021000000930000000100000000401c4200401c42130000009
3000000160000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff780000003
10430043b0430043d0441043e04320438043904200030043a044204380432042c0020003
30440043d042e00070000000700000007000000070000000700000006000000070000000
600000007000000070000000300000007000000060000000a00000007000000060000000
30000000300000006000000070000000700000003000000250000000c000000030000002
80000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000008b010000bb000000250000000
c00000002000000260000001c00000005000000000000000100000000000000000000002
50000000c00000005000000280000000c00000004000000250000000c000000050000802
80000000c00000006000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b00000018000000d00000000500000078010000b2000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000005000080250000000
c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000d00000000500000079010000b2000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000005000080250000000c0000000
5000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000d
00000000500000079010000b2000000260000001c0000000600000000000000010000000
000000000008000250000000c00000006000000280000000c000000050000001b0000001
0000000d400000013000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000003
600000010000000ef000000130000001b00000010000000e100000013000000270000001
800000005000000000000000000800000000000250000000c00000005000000190000000
c00000000008000120000000c000000020000005600000030000000de00000010000000e
40000001600000005000000e1001000e4001300e1001600de001300e1001000190000000
c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c00000018000000540000009
0000000f20000000a00000049010000190000000100000000401c4200401c42f20000001
70000000b0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff640000001
d0430043a043e043f043804470435043d043d044f0400000900000008000000070000000
800000008000000080000000800000008000000080000000800000008000000160000000
c00000000000000160000000c0000001800000054000000a0000000f20000001a0000005
b010000290000000100000000401c4200401c42f2000000270000000e0000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff6800000030043c043e044004420438043
70430044604560439043d043804450408000000090000000800000008000000060000000
800000007000000080000000800000004000000080000000800000008000000080000001
60000000c00000000000000160000000c000000180000005400000090000000f20000002
a00000044010000390000000100000000401c4200401c42f2000000370000000b0000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6400000032045604340440043
00445044304320430043d044c04000008000000040000000800000008000000080000000
80000000700000008000000080000000800000008000000160000000c000000000000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000005000000250000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e00000018000000d00000000500000079010000b2000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
5000000250000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e00000018000000d00000000500000079010000b2000000260000001c0000000
4000000000000000100000000000000ff00ff00250000000c00000004000000280000000
c000000060000001b00000010000000d40000004c000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000003600000010000000ef0000004c0000001b00000010000000e
10000004c00000027000000180000000600000000000000ff00ff0000000000250000000
c00000006000000280000000c00000005000000190000000c000000ff00ff00120000000
c000000020000002b00000018000000de00000049000000e30000004e000000190000000
c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c0000001800000054000000b
8000000f20000004300000077010000520000000100000000401c4200401c42f20000005
0000000120000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff700000001
70430043b04380448043a043e04320438043904200030043a04420438043204200032040
80000000800000008000000080000000a000000070000000800000008000000080000000
800000004000000080000000700000006000000080000000800000004000000080000001
60000000c00000000000000160000000c000000180000005400000088000000f20000005
300000032010000620000000100000000401c4200401c42f2000000600000000a0000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff600000003a0456043d0446045
604200040043e043a0443040700000004000000080000000800000004000000040000000
8000000080000000700000007000000160000000c00000000000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000060000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000d00000000500000079010000b2000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000006000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000d00000000500000079010000b2000000260000001c00000005000000000000000
100000000000000ffff0000250000000c00000005000000280000000c000000040000001
b00000010000000d400000085000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
10000003600000010000000ef000000850000001b00000010000000e1000000850000002
7000000180000000400000000000000ffff000000000000250000000c000000040000002
80000000c00000006000000190000000c000000ffff0000120000000c000000020000005
60000002c000000de00000082000000e40000008800000004000000e1008200e4008800d
e008800e1008200190000000c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000
c000000180000005400000088000000f20000007c000000390100008b000000010000000
0401c4200401c42f2000000890000000a0000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff600000002004560447043d0430042000410443043c043004090000000
400000008000000080000000800000004000000070000000700000009000000080000001
60000000c00000000000000160000000c000000180000005400000090000000f20000008
c0000003f0100009b0000000100000000401c4200401c42f2000000990000000b0000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6400000030043c043e0440044
204380437043004460456045704000008000000090000000800000008000000060000000
80000000700000008000000080000000400000004000000160000000c000000000000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e00000018000000d00000000500000079010000b2000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
4000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000008b010000bb000000250000000c0000000
4000080280000000c00000004000000250000000c00000007000080280000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff09000000100000008
b010000bb0000002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
0000000220000000c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000
8000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000f
fffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0
0000080000000800000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b0
24000000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c0217014d020500000009020000000005000
0000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701f
fff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000
902000000001c000000fb02f0ff000000000000bc02000000cc00000022417269616c204
379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100001c000
000fb0218000a0000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000000000
00000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d01000004000
0002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010
100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01010004000
0002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010
000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01000004000
0002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010
100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01010004000
0002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010
000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01000004000
0002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010
100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01010004000
0002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010
000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01000004000
0002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010
100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01010004000
0002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010
000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01000004000
0002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010
100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01010004000
0002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010
000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01000004000
0002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d0100001c000000fb02e
dff000000000000bc02000000cc00000022417269616c204379720000000000000000000
000000000000000000000000000040000002d0102001c000000fb02eeff0000000000009
001ff0000cc00000022417269616c2043797200000000000000000000000000000000000
00000000000040000002d010300040000002d010100040000002d010300040000002d010
100040000002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002
d010300050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
60417014d0200000000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002
d010300050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
60417014d020000000007000000fc020000c0c0c0000000040000002d01040008000000f
a02050000000000ffffff00040000002d010500050000000102c0c0c0000400000004010
d0004000000020102000e00000024030500590025002c0125002c01c2005900c20059002
50008000000fa0200000100000000000000040000002d01060008000000fa02000000000
00000000000040000002d01070007000000fc020000ffffff000000040000002d0108000
40000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010
400040000002d010600050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010
000070000001604c9002d011e005800040000002c010000070000001604c9002d011e005
800050000001402a3005900050000000102ffffff000400000004010d000400000002010
100050000001302a3002c010500000014028300590005000000130283002c01050000001
4026400590005000000130264002c010500000014024500590005000000130245002c010
500000014022500590005000000130225002c01040000002d010700040000002d0108000
40000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010
400040000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
00007000000160417014d0200000000040000002c01000007000000160417014d0200000
0000700000015040a0132020700360108000000fa0200000100000080808000040000002
d01090004000000f0010600050000001402250059000400000004010d000400000002010
10005000000130225002c01050000001302c2002c01050000001302c2005900050000001
30225005900040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701f
fff030000001e00040000002d010300040000002d010400040000002d010900050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160417014d0200000
00008000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f001090005000
0001402250059000400000004010d000400000002010100050000001302c200590004000
0002d010000050000001402c2005500050000001302c2005900050000001402a30055000
50000001302a300590005000000140283005500050000001302830059000500000014026
400550005000000130264005900050000001402450055000500000013024500590005000
00014022500550005000000130225005900050000001402c2005900050000001302c2002
c01050000001402c6005900050000001302c2005900050000001402c6006d00050000001
302c2006d00050000001402c6008000050000001302c2008000050000001402c60092000
50000001302c2009200050000001402c600a600050000001302c200a600050000001402c
600b900050000001302c200b900050000001402c600cc00050000001302c200cc0005000
0001402c600e000050000001302c200e000050000001402c600f300050000001302c200f
300050000001402c6000501050000001302c2000501050000001402c6001801050000001
302c2001801050000001402c6002c01050000001302c2002c01040000002d01070004000
0002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0100000
40000002d010400040000002d010600050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c0100000700000016041101470206000600040000002d010700040000002d010
800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002
d010400040000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c010000070000001604ce0033011f005400040000002d010700040000002d01080004000
0002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0104000
40000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604c90033011f00540007000000fc020100000000000000040000002d0109000
4000000f001040008000000fa0200000100000000008000040000002d01040004000000f
0010600050000001402a30062000400000004010d0004000000020101000500000013028
50076000500000013027400890005000000130264009d000500000013025500b00005000
00013024900c3000500000013024300d5000500000013023d00e9000500000013023a00f
c0005000000130236000f0108000000fa02000001000000ff00ff00040000002d0106000
4000000f0010400050000001402450062000500000013026100760005000000130274008
90005000000130283009d000500000013029400b0000500000013029e00c300050000001
302a400d500050000001302a900e900050000001302ad00fc00050000001302b3000f010
8000000fa02000001000000ffff0000040000002d01040004000000f0010600050000001
402a3006200050000001302aa007600050000001302af008900050000001302b6009d000
50000001302b900b000050000001302ba00c300050000001302bc00d500050000001302b
d00e900050000001302bf00fc00050000001302c0000f01050000001402a300620007000
000fc020000000080000000040000002d01060008000000fa02000001000000000080000
40000002d010a0004000000f00104000500000001020000800004000000020102000e000
0002403050062009e006700a3006200a7005e00a30062009e00040000002d01070004000
0002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0100000
40000002d010600040000002d010a0005000000010200008000050000000902000000000
40000002c010000070000001604c90033011f00540005000000140285007600040000000
4010d0004000000020102000e00000024030500760080007a00850076008900710085007
6008000040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff0
30000001e00040000002d010000040000002d010600040000002d010a000500000001020
000800005000000090200000000040000002c010000070000001604c90033011f0054000
50000001402740089000400000004010d0004000000020102000e0000002403050089007
0008e007400890079008500740089007000040000002d010700040000002d01080004000
0002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0106000
40000002d010a000500000001020000800005000000090200000000040000002c0100000
70000001604c90033011f00540005000000140264009d000400000004010d00040000000
20102000e000000240305009d005f00a10064009d006800980064009d005f00040000002
d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000
0002d010000040000002d010600040000002d010a0005000000010200008000050000000
90200000000040000002c010000070000001604c90033011f0054000500000014025500b
0000400000004010d0004000000020102000e00000024030500b0005100b4005500b0005
900ac005500b0005100040000002d010700040000002d010800040000002d01010004000
0002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010600040000002d010a000
500000001020000800005000000090200000000040000002c010000070000001604c9003
3011f0054000500000014024900c3000400000004010d0004000000020102000e0000002
4030500c3004500c8004900c3004e00bf004900c3004500040000002d010700040000002
d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000
0002d010600040000002d010a00050000000102000080000500000009020000000004000
0002c010000070000001604c90033011f0054000500000014024300d5000400000004010
d0004000000020102000e00000024030500d5003f00da004300d5004800d1004300d5003
f00040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff03000
0001e00040000002d010000040000002d010600040000002d010a0005000000010200008
00005000000090200000000040000002c010000070000001604c90033011f00540005000
00014023d00e9000400000004010d0004000000020102000e00000024030500e9003900e
d003d00e9004200e4003d00e9003900040000002d010700040000002d010800040000002
d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01060004000
0002d010a000500000001020000800005000000090200000000040000002c01000007000
0001604c90033011f0054000500000014023a00fc000400000004010d000400000002010
2000e00000024030500fc00360001013a00fc003f00f8003a00fc003600040000002d010
700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002
d010000040000002d010600040000002d010a00050000000102000080000500000009020
0000000040000002c010000070000001604c90033011f00540005000000140236000f010
400000004010d0004000000020102000e000000240305000f013100140136000f013a000
b0136000f013100040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010600040000002d010a0005000
00001020000800005000000090200000000040000002c010000070000001604c90033011
f0054000500000014024500620007000000fc020000ff00ff000000040000002d0104000
4000000f001060008000000fa02000001000000ff00ff00040000002d01060004000000f
0010a00050000000102ff00ff000400000004010d000400000002010200070000001b044
900660040005e00040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01060005000
0000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c90033011
f005400050000001402610076000400000004010d000400000002010200070000001b046
5007a005c007100040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01060005000
0000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c90033011
f005400050000001402740089000400000004010d000400000002010200070000001b047
8008d0070008500040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01060005000
0000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c90033011
f00540005000000140283009d000400000004010d000400000002010200070000001b048
700a1007f009800040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01060005000
0000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c90033011
f0054000500000014029400b0000400000004010d000400000002010200070000001b049
800b4008f00ac00040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01060005000
0000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c90033011
f0054000500000014029e00c3000400000004010d000400000002010200070000001b04a
200c7009a00bf00040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01060005000
0000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c90033011
f005400050000001402a400d5000400000004010d000400000002010200070000001b04a
800d900a000d100040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01060005000
0000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c90033011
f005400050000001402a900e9000400000004010d000400000002010200070000001b04a
d00ed00a400e400040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01060005000
0000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c90033011
f005400050000001402ad00fc000400000004010d000400000002010200070000001b04b
1000001a900f800040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01060005000
0000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c90033011
f005400050000001402b3000f010400000004010d000400000002010200070000001b04b
7001301af000b01040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01060005000
0000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c90033011
f005400050000001402a300620007000000fc020000ffff00000000040000002d010a000
4000000f001040008000000fa02000001000000ffff0000040000002d01040004000000f
0010600050000000102ffff00000400000004010d0004000000020102000c00000024030
40062009e006700a7005e00a70062009e00040000002d010700040000002d01080004000
0002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010a000
40000002d010400050000000102ffff000005000000090200000000040000002c0100000
70000001604c90033011f005400050000001402aa0076000400000004010d00040000000
20102000c000000240304007600a6007a00af007100af007600a600040000002d0107000
40000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010
000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffff000005000000090200000
000040000002c010000070000001604c90033011f005400050000001402af00890004000
00004010d0004000000020102000c000000240304008900aa008e00b3008500b3008900a
a00040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff03000
0001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffff0
00005000000090200000000040000002c010000070000001604c90033011f00540005000
0001402b6009d000400000004010d0004000000020102000c000000240304009d00b100a
100ba009800ba009d00b100040000002d010700040000002d010800040000002d0101000
40000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010
400050000000102ffff000005000000090200000000040000002c010000070000001604c
90033011f005400050000001402b900b0000400000004010d0004000000020102000c000
00024030400b000b400b400bd00ac00bd00b000b400040000002d010700040000002d010
800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002
d010a00040000002d010400050000000102ffff000005000000090200000000040000002
c010000070000001604c90033011f005400050000001402ba00c3000400000004010d000
4000000020102000c00000024030400c300b600c800bf00bf00bf00c300b600040000002
d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000
0002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffff0000050000000
90200000000040000002c010000070000001604c90033011f005400050000001402bc00d
5000400000004010d0004000000020102000c00000024030400d500b700da00c000d100c
000d500b700040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701f
fff030000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000
102ffff000005000000090200000000040000002c010000070000001604c90033011f005
400050000001402bd00e9000400000004010d0004000000020102000c00000024030400e
900b900ed00c200e400c200e900b900040000002d010700040000002d010800040000002
d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010a0004000
0002d010400050000000102ffff000005000000090200000000040000002c01000007000
0001604c90033011f005400050000001402bf00fc000400000004010d000400000002010
2000c00000024030400fc00ba000101c300f800c300fc00ba00040000002d01070004000
0002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0100000
40000002d010a00040000002d010400050000000102ffff0000050000000902000000000
40000002c010000070000001604c90033011f005400050000001402c0000f01040000000
4010d0004000000020102000c000000240304000f01bc001401c5000b01c5000f01bc000
40000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001
e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffff00000
5000000090200000000040000002c010000070000001604c90033011f005400040000002
d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000
0002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffff0000050000000
90200000000040000002c010000070000001604ce0033011f005400040000002d0107000
40000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010
000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffff000005000000090200000
000040000002c01000007000000160417014d0200000000040000002d010700040000002
d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000
0002d010a00040000002d010400050000000102ffff00000500000009020000000004000
0002c01000007000000160417014d0200000000040000002d010700040000002d0108000
40000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010
a00040000002d010400050000000102ffff000005000000090200000000040000002c010
00007000000160418014f02ffffffff050000000102ffffff000400000004010d0004000
0000201010009000000320ab7004500010000003001090009000000320a9800450001000
0003201090009000000320a79004500010000003401090009000000320a5900450001000
0003601090009000000320a3a00450001000000380109000a000000320a1b003c0002000
000313009000900040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d01040005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160417014d020
0000000040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff0
30000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160418014f02ffffffff0
40000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002
d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000
0002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604ec006400c90045000400000004010d000
4000000020101001c000000fb02f0ff0000c201c201bc02000000cc00100022417269616
c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0106000
9000000320ad70049000100000031010900040000002d01000004000000f001060004000
0002d010100040000002d010000040000002d010700040000002d010800040000002d010
100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002
d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
60418014f02ffffffff040000002d010100040000002d010000040000002d01010004000
0002d010000040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701f
fff030000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ec008b00c9006
b000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201c201bc0200000
0cc00100022417269616c204379720000000000000000000000000000000000000000000
000040000002d01060009000000320ad70070000100000033010900040000002d0100000
4000000f0010600040000002d010100040000002d010000040000002d010700040000002
d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000
0002d010a00040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c01000007000000160418014f02ffffffff040000002d010100040000002d0100000
40000002d010100040000002d010000040000002d010700040000002d010800040000002
d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010a0004000
0002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604ec00b200c90092000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0
000c201c201bc02000000cc00100022417269616c2043797200000000000000000000000
00000000000000000000000040000002d01060009000000320ad70097000100000035010
900040000002d01000004000000f0010600040000002d010100040000002d01000004000
0002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e000
40000002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c01000007000000160418014f02ffffffff040000002d010
100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01070004000
0002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0100000
40000002d010a00040000002d010400050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c010000070000001604ec00d700c900b7000400000004010d000400000002010
1001c000000fb02f0ff0000c201c201bc02000000cc00100022417269616c20437972000
0000000000000000000000000000000000000000000040000002d01060009000000320ad
700bc000100000037010900040000002d01000004000000f0010600040000002d0101000
40000002d010000040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d01040005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160418014f02f
fffffff040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d0100000
40000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001
e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c010000070000001604ec00fe00c900de00040000000
4010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201c201bc02000000cc001000224
17269616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002
d01060009000000320ad700e3000100000039010900040000002d01000004000000f0010
600040000002d010100040000002d010000040000002d010700040000002d01080004000
0002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010a000
40000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
7000000160418014f02ffffffff040000002d010100040000002d010000040000002d010
100040000002d010000040000002d010700040000002d010800040000002d01010004000
0002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d0104000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160402012
401c900ef000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201c201b
c02000000cc00100022417269616c2043797200000000000000000000000000000000000
00000000000040000002d0106000d000000320aed00f30004000000f0eeeae80b000a000
7000b00040000002d01000004000000f0010600040000002d010100040000002d0100000
40000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001
e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c01000007000000160418014f02ffffffff040000002
d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000
0002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c01000007000000160417014d0200000000040000002d0103000
40000002d010100040000002d010300040000002d010100040000002d010300040000002
d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000
0002d010300040000002d010a00040000002d010400050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604e0003a00070016000400000004010d000
4000000020101001c000000fb02eeff0000840384039001ff0000cc00100022417269616
c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0106002
8000000320adb001c0016000000e1e0ebe0edf1eee2e8e920e0eaf2e8e22c20e3f0ed2e0
b000a000b000a000b0008000b0009000a000b0004000b0009000f000a000900040005000
9000a000b000400040000002d01030004000000f0010600040000002d010100040000002
d010300040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701ffff0
30000001e00040000002d010300040000002d010a00040000002d010400050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160417014d02000000000
40000002d01020008000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f
0010400040000002d01090004000000f0010a000400000004010d0004000000020102000
70000001b040a01320207003601040000002d010700040000002d010800040000002d010
100040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010900040000002
d010600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6040a01320207003601040000002d010700040000002d010800040000002d01010004000
0002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010900040000002d0106000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016040a013
2020700360108000000fa0200000100000000008000040000002d01040004000000f0010
6000500000014021c003c010400000004010d0004000000020101000500000013021c006
4010500000014021c00500107000000fc020000000080000000040000002d01060005000
00001020000800004000000020102000e000000240305005001180054011c00500121004
b011c0050011800050000000102ffffff000400000002010100040000002e01180018000
000320a220069010b000000cde0eaeeefe8f7e5ededff000d000c000b000c000c000c000
b000c000c000c000c00040000002e010000040000002e0118001c000000320a3a0069010
e000000e0eceef0f2e8e7e0f6b3e9ede8f50c000d000c000c0009000c000a000c000c000
6000c000c000c000c00040000002e010000040000002e01180018000000320a520069010
b000000e2b3e4f0e0f5f3e2e0edfced0c0006000c000c000c000c000a000c000c000c000
c00040000002e010000040000002d010700040000002d010800040000002d01010004000
0002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010600040000002d0104000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016040a013
20207003601040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002701f
fff030000001e00040000002d010200040000002d010600040000002d010400050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016040a01320207003
60108000000fa02000001000000ff00ff00040000002d010a0004000000f001040005000
000140271003c010400000004010d0004000000020101000500000013027100640105000
00014027100500107000000fc020000ff00ff000000040000002d01040004000000f0010
600050000000102ff00ff000400000002010200070000001b04750054016d004b0105000
0000102ffffff000400000002010100040000002e01180022000000320a7700690112000
000c7e0ebe8f8eaeee2e8e920e0eaf2e8e220e20c000c000c000c000f000a000c000c000
c000c0006000c000a0009000c000c0006000c00040000002e010000040000002e0118001
6000000320a8f0069010a000000eab3edf6b320f0eeeaf30a0006000c000c00060006000
c000c000a000b00040000002e010000040000002d010700040000002d010800040000002
d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d01040004000
0002d010a00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016040a01320207003601040000002d010700040000002d010800040000002d0101000
40000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010400040000002d010
a00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016040
a0132020700360108000000fa02000001000000ffff0000040000002d01060004000000f
0010a00050000001402c6003c010400000004010d000400000002010100050000001302c
6006401050000001402c600500107000000fc020000ffff00000000040000002d010a000
4000000f0010400050000000102ffff000004000000020102000c000000240304005001c
2005401cb004b01cb005001c200050000000102ffffff000400000002010100040000002
e01180016000000320acc0069010a000000d0b3f7ede020f1f3ece00d0006000c000c000
c0006000b000a000d000c00040000002e010000040000002e01180018000000320ae4006
9010b000000e0eceef0f2e8e7e0f6b3bfed0c000d000c000c0009000c000a000c000c000
6000600040000002e010000040000002d010700040000002d010800040000002d0101000
40000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010a00040000002d010
600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016040
a01320207003601040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002
701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010a00040000002d01060005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160417014d020
000000007000000fc020000000000000000040000002d01040004000000f0010a0004000
0002d01070004000000f0010600040000002d010100040000002701ffff030000001e000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e0005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000000000

Рис. 2.3 Дегресивний метод нарахування амортизації з використанням
арифметичної прогресії

Названий метод розглядався за допомогою формул арифметичної прогресії.
Однак в літературі багато розрахунків амортизації, що побудовані на
застосуванні формул геометричної прогресії.

Дегресивний метод нарахування амортизації з використанням геометричної
прогресії полягає в списанні однакової щорічної суми амортизації, яка
обчислюється кожен рік від залишкової вартості активу. Математичну
інтерпретацію методу можна отримати за допомогою формули складних
процентів:

(2.5)

(2.6)

де
picscalex122010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400220021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f5777a0966a4040000002d01000008000000320ae0016001
010000006e791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5777a0966a4040000002d0101000400
0000f001000008000000320a80014600010000004b790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00a47a0966a400000a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 — сума нарахованої амортизації;

p — норма амортизації;

picscalex112010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400220021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577b4076699040000002d01000008000000320ae0015c01
0100000030791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577b4076699040000002d0101000400
0000f001000008000000320a80014600010000004b790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
0099b407669900000a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000- первісна вартість основних засобів;

r — процентний фактор;

n — кількість років служби активів.

Наведену формулу для визначення фіксованої норми амортизації називають
формулою Матесона. Цей вид дегресивного методу ще називають методом
спадного залишку (сьогодні застосовується в Україні) або «методом
постійного відсотку».

Необхідно звернути увагу на те, що норма амортизації є незмінною
фіксованою величиною. Це дуже спрощує розрахунок.

Для більш чіткого уявлення про метод зменшуваного (спадного) залишку
наведемо наступний приклад.

Ще раз нагадаємо алгоритм нарахування амортизації за методом спадного
залишку. В першому році сума амортизації визначається за лінійним
способом, а потім здійснюється від суми залишкової вартості. Таким
чином, фіксовану норму амортизації застосовують не до первісної вартості
активу, а щорічно до залишкової вартості в кінці кожного року.

Прогресивний метод

Прогресивний метод нарахування амортизації є зворотнім варіантом
дегресивного методу. На відміну від дегресивного методу центр тяжіння
при нарахуванні амортизації в даному випадку припадає на останні роки
служби активів.

Рис. 2.4 ілюструє прогресивний метод нарахування амортизації.

picscalex93010009000003283b00000b001610000000001610000026060f002220574d4
64301000000000001006d2a000000000300000000200000382a0000384a0000010000006
c00000013000000140000000a020000120100000000000000000000433b0000ed2000002
0454d4600000100384a00001d04000007000000000000000000000000000000900600001
a040000e00100002c01000000000000000000000000000000530700e0930400460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000520000007001000001000000f0ffffff000000000
000000000000000bc020000000000cc0000002241007200690061006c002000430079007
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000f0034b016cf2120000000000d8f0120000000000f
0034b016cf2120044f012002a0f013070f91200000000003032435600000000000014000
000000048901700000000006090170004f11200300000000701000000000000730000005
d000000160000000f0000000300000033000000010000000000000007010000000000000
100000000000000000000005803ab0100000000f000000000000000380000000e0000006
00000005d00000014154b010000000018f112004264053000004b01fcf11200100000003
cf112001ff40030fcf1120020154b0110000000000000006cf2120020154b01100000001
4f212000dfb003000014b01fcf112006476000800000000250000000c000000010000005
20000007001000002000000f3ffffff000000000000000000000000bc020000000000cc0
000002241007200690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000006cf2120000000000d8f0120000000000000000006cf2120044f012002a0f01307
0f9120000000000303243560000000000001400000000004890170000000000609017000
4f1120027000000d5000000000000005f0000004b000000140000000e000000030000003
30000000100000002000000d5000000000000000100000000000000000000004804ab010
0000000c3000000000000002d0000000c0000004e0000004b00000014154b01000000001
8f112004264053000004b01fcf11200100000003cf112001ff40030fcf1120050154b011
0000000000000006cf2120050154b011000000014f212000dfb003000014b01fcf112006
476000800000000250000000c00000002000000520000007001000003000000f1ffffff0
0000000000000000000000090010000ff0000cc0000002241007200690061006c0020004
300790072000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000900100000000000060000000600000002
000fcff1f000000000000004cf612006f5f0530c2f2a3004ef8120012000000c0f2a3005
8f6120081ba00304ef8120058f61200c2f2a3001f00000021008a010e000000a8ba00304
ef81200c00dab013b6af17768f61200f664053040451e309059a3000e000000ecf812000
0008a019059a300c8f712001aba0030c00dab014808ab01f4f912002bba0030000000000
200000000000600a10012001600000000000000000000000000000000000000e00000000
0000000060000009cfa1200020000000000000000000000220000005a000000160000000
0000000000000000000000000000000c00dab016476000800000000250000000c0000000
3000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000001302000027010000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000001302000027010000270000001
80000000400000000000000c0c0c00000000000250000000c00000004000000250000000
c00000008000080190000000c000000c0c0c000140000000c0000000d000000120000000
c0000000200000056000000300000004b0000001d0000005d010000d7000000050000004
b001d005d011d005d01d7004b00d7004b001d00260000001c00000005000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000005000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000
c00000005000000190000000c000000c0c0c000180000000c000000000000001e0000001
80000004a000000180000005e010000dc0000001d000000180000007c010000460000000
b020000df0000001b000000100000004b000000b8000000190000000c000000ffffff001
40000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000005d010000b
80000001b000000100000004b0000009900000036000000100000005d010000990000001
b000000100000004b0000007a00000036000000100000005d0100007a0000001b0000001
00000004b0000005b00000036000000100000005d0100005b0000001b000000100000004
b0000003c00000036000000100000005d0100003c0000001b000000100000004b0000001
d00000036000000100000005d0100001d000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000c0000000
5000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
00000000000000013020000270100001d000000180000007c010000460000000b020000d
f000000260000001c0000000600000000000000010000000000000080808000250000000
c00000006000000280000000c000000050000001b000000100000004b0000001d0000001
40000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000005d0100001
d00000036000000100000005d010000d700000036000000100000004b000000d70000003
6000000100000004b0000001d000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000004000000250000000c000000060000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000001302000027010000260000001c000000050000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000005000000280000000c000000060000001b000000100000004
b0000001d000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000360000001
00000004b000000d7000000250000000c000000010000001b0000001000000046000000d
700000036000000100000004b000000d70000001b0000001000000046000000b80000003
6000000100000004b000000b80000001b000000100000004600000099000000360000001
00000004b000000990000001b00000010000000460000007a00000036000000100000004
b0000007a0000001b00000010000000460000005b00000036000000100000004b0000005
b0000001b00000010000000460000003c00000036000000100000004b0000003c0000001
b00000010000000460000001d00000036000000100000004b0000001d0000001b0000001
00000004b000000d700000036000000100000005d010000d70000001b000000100000004
b000000dc00000036000000100000004b000000d70000001b0000001000000066000000d
c000000360000001000000066000000d70000001b0000001000000082000000dc0000003
60000001000000082000000d70000001b000000100000009d000000dc000000360000001
00000009d000000d70000001b00000010000000b9000000dc0000003600000010000000b
9000000d70000001b00000010000000d4000000dc0000003600000010000000d4000000d
70000001b00000010000000ef000000dc0000003600000010000000ef000000d70000001
b000000100000000b010000dc00000036000000100000000b010000d70000001b0000001
000000026010000dc000000360000001000000026010000d70000001b000000100000004
2010000dc000000360000001000000042010000d70000001b000000100000005d010000d
c00000036000000100000005d010000d7000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c0000000
5000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
4000000040000000f02000023010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c000000050000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000470000001
900000062010000df000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000047000000190000006
2010000dc000000250000000c00000005000080280000000c00000004000000260000001
c0000000400000000000000010000000000000000008000250000000c000000040000002
80000000c000000050000001b00000010000000590000003c000000140000000c0000000
d000000120000000c0000000100000036000000100000007400000041000000360000001
0000000900000004c0000003600000010000000ab0000005b0000003600000010000000c
6000000690000003600000010000000e20000007a0000003600000010000000fd0000008
a0000003600000010000000190100009c000000360000001000000034010000b80000003
6000000100000004f010000d7000000260000001c0000000500000000000000010000000
0000000ff00ff00250000000c00000005000000280000000c000000040000001b0000001
000000059000000d7000000360000001000000074000000d200000036000000100000009
0000000c80000003600000010000000ab000000b80000003600000010000000c6000000a
90000003600000010000000e2000000990000003600000010000000fd0000008a0000003
60000001000000019010000770000003600000010000000340100005b000000360000001
00000004f0100003c000000260000001c00000004000000000000000100000000000000f
fff0000250000000c00000004000000280000000c000000050000001b000000100000005
9000000d7000000360000001000000074000000d4000000360000001000000090000000d
10000003600000010000000ab000000ce0000003600000010000000c6000000cb0000003
600000010000000e2000000c80000003600000010000000fd000000c4000000360000001
000000019010000c1000000360000001000000034010000be00000036000000100000004
f010000bb0000001b00000010000000590000003c0000002700000018000000050000000
00000000000800000000000250000000c00000005000000260000001c000000060000000
0000000010000000000000000008000250000000c00000006000000280000000c0000000
4000000190000000c00000000008000120000000c0000000200000056000000300000005
6000000390000005c0000003f00000005000000590039005c003c0059003f0056003c005
9003900250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000005000000250000000c00000006000000190000000c000000000080001
80000000c000000000000001e00000018000000470000001900000062010000dc0000001
b000000100000007400000041000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000005600000030000000710000003e00000077000000440000000500000074003e007
7004100740044007100410074003e00250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c000000060000001
90000000c00000000008000180000000c000000000000001e00000018000000470000001
900000062010000dc0000001b00000010000000900000004c000000140000000c0000000
d000000120000000c0000000200000056000000300000008d00000049000000930000004
f000000050000009000490093004c0090004f008d004c0090004900250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000050000002
50000000c00000006000000190000000c00000000008000180000000c000000000000001
e00000018000000470000001900000062010000dc0000001b00000010000000ab0000005
b000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000000a
800000058000000ae0000005e00000005000000ab005800ae005b00ab005e00a8005b00a
b005800250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000005000000250000000c00000006000000190000000c000000000080001
80000000c000000000000001e00000018000000470000001900000062010000dc0000001
b00000010000000c600000069000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000005600000030000000c300000066000000c90000006c00000005000000c6006600c
9006900c6006c00c3006900c6006600250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c000000060000001
90000000c00000000008000180000000c000000000000001e00000018000000470000001
900000062010000dc0000001b00000010000000e20000007a000000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000005600000030000000df00000077000000e50000007
d00000005000000e2007700e5007a00e2007d00df007a00e2007700250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000050000002
50000000c00000006000000190000000c00000000008000180000000c000000000000001
e00000018000000470000001900000062010000dc0000001b00000010000000fd0000008
a000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000000f
a00000087000000000100008d00000005000000fd00870000018a00fd008d00fa008a00f
d008700250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000005000000250000000c00000006000000190000000c000000000080001
80000000c000000000000001e00000018000000470000001900000062010000dc0000001
b00000010000000190100009c000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
2000000560000003000000016010000990000001c0100009f00000005000000190199001
c019c0019019f0016019c0019019900250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c000000060000001
90000000c00000000008000180000000c000000000000001e00000018000000470000001
900000062010000dc0000001b0000001000000034010000b8000000140000000c0000000
d000000120000000c00000002000000560000003000000031010000b500000037010000b
b000000050000003401b5003701b8003401bb003101b8003401b500250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000050000002
50000000c00000006000000190000000c00000000008000180000000c000000000000001
e00000018000000470000001900000062010000dc0000001b000000100000004f010000d
7000000140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000300000004
c010000d400000052010000da000000050000004f01d4005201d7004f01da004c01d7004
f01d400250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000005000000250000000c00000006000000190000000c000000000080001
80000000c000000000000001e00000018000000470000001900000062010000dc0000001
b0000001000000059000000d700000027000000180000000400000000000000ff00ff000
0000000250000000c00000004000000280000000c00000005000000260000001c0000000
5000000000000000100000000000000ff00ff00250000000c00000005000000280000000
c00000006000000190000000c000000ff00ff00140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b0000001800000056000000d40000005b000000d9000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
4000000250000000c00000005000000190000000c000000ff00ff00180000000c0000000
00000001e00000018000000470000001900000062010000dc0000001b000000100000007
4000000d2000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
800000071000000cf00000076000000d4000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c0000000
5000000190000000c000000ff00ff00180000000c000000000000001e000000180000004
70000001900000062010000dc0000001b0000001000000090000000c8000000140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000008d000000c50000009
2000000ca000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000f
f00ff00180000000c000000000000001e00000018000000470000001900000062010000d
c0000001b00000010000000ab000000b8000000140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b00000018000000a8000000b5000000ad000000ba000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
4000000250000000c00000005000000190000000c000000ff00ff00180000000c0000000
00000001e00000018000000470000001900000062010000dc0000001b00000010000000c
6000000a9000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
8000000c3000000a6000000c8000000ab000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c0000000
5000000190000000c000000ff00ff00180000000c000000000000001e000000180000004
70000001900000062010000dc0000001b00000010000000e200000099000000140000000
c0000000d000000120000000c0000001610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000000300000000200000380a0000384a0000020000002b00000018000000d
f00000096000000e40000009b000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c000000050000001
90000000c000000ff00ff00180000000c000000000000001e00000018000000470000001
900000062010000dc0000001b00000010000000fd0000008a000000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002b00000018000000fa00000087000000ff0000008
c000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000ff00ff001
80000000c000000000000001e00000018000000470000001900000062010000dc0000001
b000000100000001901000077000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b0000001800000016010000740000001b01000079000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000040000002
50000000c00000005000000190000000c000000ff00ff00180000000c000000000000001
e00000018000000470000001900000062010000dc0000001b00000010000000340100005
b000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000003
101000058000000360100005d000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c000000050000001
90000000c000000ff00ff00180000000c000000000000001e00000018000000470000001
900000062010000dc0000001b000000100000004f0100003c000000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002b000000180000004c01000039000000510100003
e000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000ff00ff001
80000000c000000000000001e00000018000000470000001900000062010000dc0000001
b0000001000000059000000d700000027000000180000000600000000000000ffff00000
0000000250000000c00000006000000280000000c00000004000000260000001c0000000
4000000000000000100000000000000ffff0000250000000c00000004000000280000000
c00000005000000190000000c000000ffff0000140000000c0000000d000000120000000
c00000002000000560000002c00000056000000d40000005c000000da000000040000005
900d4005c00da005600da005900d400250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000006000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffff0000180000000c000000000000001e00000018000000470000001
900000062010000dc0000001b0000001000000074000000d4000000140000000c0000000
d000000120000000c00000002000000560000002c00000071000000d100000077000000d
7000000040000007400d1007700d7007100d7007400d100250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000c000000000000001e0000001
8000000470000001900000062010000dc0000001b0000001000000090000000d10000001
40000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000002c0000008d000000c
e00000093000000d4000000040000009000ce009300d4008d00d4009000ce00250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
6000000250000000c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000c0000000
00000001e00000018000000470000001900000062010000dc0000001b00000010000000a
b000000ce000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000002
c000000a8000000cb000000ae000000d100000004000000ab00cb00ae00d100a800d100a
b00cb00250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffff00001
80000000c000000000000001e00000018000000470000001900000062010000dc0000001
b00000010000000c6000000cb000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
2000000560000002c000000c3000000c8000000c9000000ce00000004000000c600c800c
900ce00c300ce00c600c800250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffff0000180000000c000000000000001e0000001800000047000000190000006
2010000dc0000001b00000010000000e2000000c8000000140000000c0000000d0000001
20000000c00000002000000560000002c000000df000000c5000000e5000000cb0000000
4000000e200c500e500cb00df00cb00e200c500250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000250000000c0000000
4000000190000000c000000ffff0000180000000c000000000000001e000000180000004
70000001900000062010000dc0000001b00000010000000fd000000c4000000140000000
c0000000d000000120000000c00000002000000560000002c000000fa000000c10000000
0010000c700000004000000fd00c1000001c700fa00c700fd00c100250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000060000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000c000000000000001
e00000018000000470000001900000062010000dc0000001b0000001000000019010000c
1000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000002c0000001
6010000be0000001c010000c4000000040000001901be001c01c4001601c4001901be002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000
c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000
c000000000000001e00000018000000470000001900000062010000dc0000001b0000001
000000034010000be000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005
60000002c00000031010000bb00000037010000c1000000040000003401bb003701c1003
101c1003401bb00250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fff0000180000000c000000000000001e00000018000000470000001900000062010000d
c0000001b000000100000004f010000bb000000140000000c0000000d000000120000000
c00000002000000560000002c0000004c010000b800000052010000be000000040000004
f01b8005201be004c01be004f01b800250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000006000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffff0000180000000c000000000000001e00000018000000470000001
900000062010000dc000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffff0000180000000c000000000000001e0000001800000047000000190000006
2010000df000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fff0000180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000130200002
7010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffff00001
80000000c000000000000001e00000018000000000000000000000013020000270100002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000
c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffff0000180000000
c000000000000001e00000018000000ffffffffffffffff1402000028010000190000000
c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000005
400000035000000ce0000003d000000e0000000010000004992e4414992e44135000000c
e000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003
000000009000000540000005400000035000000af0000003d000000c1000000010000004
992e4414992e44135000000af000000010000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff500000003200000009000000540000005400000035000000900000003
d000000a2000000010000004992e4414992e4413500000090000000010000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff500000003400000009000000540000005
400000035000000710000003d00000083000000010000004992e4414992e441350000007
1000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003
600000009000000540000005400000035000000520000003d00000064000000010000004
992e4414992e4413500000052000000010000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff50000000380000000900000054000000580000002c000000330000003
d00000045000000010000004992e4414992e4412c00000033000000020000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff500000003100300009000000090000005
4000000580000002c000000140000003d00000026000000010000004992e4414992e4412
c00000014000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
0000000310032000900000009000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000006000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000001302000027010000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000ffffffffffffffff1
402000028010000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000005
400000055000000e60000005d000000f8000000010000004992e4414992e44155000000e
6000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003
100000009000000540000005400000070000000e600000078000000f8000000010000004
992e4414992e44170000000e6000000010000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff50000000320000000900000054000000540000008c000000e60000009
4000000f8000000010000004992e4414992e4418c000000e6000000010000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff500000003300000009000000540000005
4000000a7000000e6000000af000000f8000000010000004992e4414992e441a7000000e
6000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003
4000000090000005400000054000000c2000000e6000000ca000000f8000000010000004
992e4414992e441c2000000e6000000010000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff5000000035000000090000005400000054000000de000000e6000000e
6000000f8000000010000004992e4414992e441de000000e6000000010000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff500000003600000009000000540000005
4000000f9000000e600000001010000f8000000010000004992e4414992e441f9000000e
6000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003
700000009000000540000005400000015010000e60000001d010000f8000000010000004
992e4414992e44115010000e6000000010000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff500000003800000009000000540000005400000030010000e60000003
8010000f8000000010000004992e4414992e44130010000e6000000010000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff500000003900000009000000540000005
800000046010000e600000057010000f8000000010000004992e4414992e44146010000e
6000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003
10030000900000009000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000001
302000027010000250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
6000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e00000018000000c0000000fd000000e900000018010000140000000c0000000
d000000120000000c000000010000005400000064000000c300000002010000e30000001
2010000010000004992e4414992e441c300000002010000040000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff5400000020043e043a0438040a000000080000000
700000008000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
6000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000001302000027010000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000000f000000240000002a000000d10000001
40000000c0000000d000000120000000c00000001000000520000007001000005000000f
1ffffff00000000840300008403000090010000ff0000cc0010002241007200690061006
c00200043007900720000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000a9b25000000c9080a9ba059f177c
0f2a30000000000d4e11200135e0530150f2178c908000008e4120006000000c0f2a3008
c73da5ad6c200307608010442f8120016000000ece112006cf81200f00eab013b6af1771
4e21200f66405301059a30090dc15006ef81200150f217821008a019059a30040e212003
be20b300000ab0108e41200020000000000000040e21200b7720b30f00eab0100000000a
50000007ce21200f8820b30a50000000800000042f812006ef8120070e21200000012004
2f8120074e41200010000000000000098861700005a00002020f57738e3120063880b306
ef8120084f61200a700000074e4120084f6120038e312006476000800000000250000000
c0000000500000054000000d0000000130000002900000024000000ce000000010000004
992e4414992e44113000000ce000000160000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff78000000110430043b0430043d0441043e04320438043904200030043
a044204380432042c002000330440043d042e000a0000000800000008000000080000000
800000008000000080000000800000008000000080000000400000008000000070000000
d00000008000000080000000400000004000000070000000800000008000000040000002
50000000c00000003000000280000000c00000005000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000006000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000001
302000027010000250000000c00000002000000260000001c00000005000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000005000000280000000c000000040000002
50000000c00000005000080280000000c00000006000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b000000180000007c010000460000000a020000df0000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000005000080250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000007c010000460000000b020000df000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
5000080250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000007c010000460000000b020000df000000260000001c0000000
600000000000000010000000000000000008000250000000c00000006000000280000000
c000000050000001b000000100000008101000050000000140000000c0000000d0000001
20000000c0000000100000036000000100000009c010000500000001b000000100000008
e01000050000000270000001800000005000000000000000000800000000000250000000
c00000005000000190000000c00000000008000120000000c00000002000000560000003
00000008b0100004d0000009101000053000000050000008e014d00910150008e0153008
b0150008e014d00190000000c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000
c0000001800000054000000880000009f01000047000000ee01000056000000010000004
992e4414992e4419f010000540000000a0000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff60000000110430043b0430043d0441043e04320438043904090000000
800000008000000080000000800000007000000080000000800000008000000080000001
60000000c00000000000000160000000c0000001800000054000000ac0000009f0100005
70000000102000066000000010000004992e4414992e4419f01000064000000100000004
c000000000000003205000026060f005a0a574d464301000000000001000000000000000
3000000380a000000000000384a00000000000000000000ffffffffffffffff6c0000003
0043a044204380432042c0020004204380441042e002000330440043d042e00080000000
700000006000000080000000800000004000000040000000600000008000000070000000
40000000400000005000000080000000800000004000000160000000c000000000000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000005000000250000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000007c010000460000000b020000df000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
5000000250000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000007c010000460000000b020000df000000260000001c0000000
4000000000000000100000000000000ff00ff00250000000c00000004000000280000000
c000000060000001b000000100000008101000082000000140000000c0000000d0000001
20000000c0000000100000036000000100000009c010000820000001b000000100000008
e0100008200000027000000180000000600000000000000ff00ff0000000000250000000
c00000006000000280000000c00000005000000190000000c000000ff00ff00120000000
c000000020000002b000000180000008b0100007f0000009001000084000000190000000
c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c00000018000000540000009
00000009f01000079000000f601000088000000010000004992e4414992e4419f0100008
60000000b0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff640000001
d0430043a043e043f043804470435043d043d044f0400000900000008000000070000000
800000008000000080000000800000008000000080000000800000008000000160000000
c00000000000000160000000c0000001800000054000000a00000009f010000890000000
802000098000000010000004992e4414992e4419f010000960000000e0000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff6800000030043c043e044004420438043
70430044604560439043d043804450408000000090000000800000008000000060000000
800000007000000080000000800000004000000080000000800000008000000080000001
60000000c00000000000000160000000c0000001800000054000000900000009f0100009
9000000f1010000a8000000010000004992e4414992e4419f010000a60000000b0000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6400000032045604340440043
00445044304320430043d044c04000008000000040000000800000008000000080000000
80000000700000008000000080000000800000008000000160000000c000000000000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000006000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000007c010000460000000b020000df000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
6000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000007c010000460000000b020000df000000260000001c0000000
5000000000000000100000000000000ffff0000250000000c00000005000000280000000
c000000040000001b0000001000000081010000b5000000140000000c0000000d0000001
20000000c0000000100000036000000100000009c010000b50000001b000000100000008
e010000b500000027000000180000000400000000000000ffff000000000000250000000
c00000004000000280000000c00000006000000190000000c000000ffff0000120000000
c00000002000000560000002c0000008b010000b200000091010000b8000000040000008
e01b2009101b8008b01b8008e01b200190000000c000000ffffff00120000000c0000000
1000000160000000c0000001800000054000000880000009f010000ac000000e6010000b
b000000010000004992e4414992e4419f010000b90000000a0000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff600000002004560447043d0430042000410443043
c04300409000000040000000800000008000000080000000400000007000000070000000
900000008000000160000000c00000000000000160000000c00000018000000540000009
00000009f010000bc000000ec010000cb000000010000004992e4414992e4419f010000c
90000000b0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff640000003
0043c043e044004420438043704300446045604570400000800000009000000080000000
800000006000000080000000700000008000000080000000400000004000000160000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000007c010000460000000b020000d
f000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e00000018000000000000000000000013020000270100002
50000000c00000004000080280000000c00000004000000250000000c000000070000802
80000000c00000005000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff0
90000001000000013020000270100002100000008000000190000000c000000ffffff001
80000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a00000010000000000000000
00000002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000002
20000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a400000240000001
80000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080460000001c0000001
0000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000100000001
40000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0242014302050000000
90200000000050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001
e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102f
fffff00050000000902000000001c000000fb02efff000000000000bc02000000cc00000
022417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000000000004000
0002d0100001c000000fb02f2ff000000000000bc02000000cc00000022417269616c204
379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0101001c000
000fb02f0ff0000000000009001ff0000cc00000022417269616c2043797200000000000
00000000000000000000000000000000000040000002d0102001c000000fb02110008000
0000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000000000000000
0000000000000000000040000002d010300040000002d010200040000002d01030004000
0002d010200040000002d010300040000002d010200040000002d010300040000002d010
200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010200050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016044201430200000
000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010200050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016044201430200000
00007000000fc020000c0c0c0000000040000002d01040008000000fa02050000000000f
fffff00040000002d010500050000000102c0c0c0000400000004010d000400000002010
2000e00000024030500520020007d0120007d01eb005200eb005200200008000000fa020
0000100000000000000040000002d01060008000000fa020000000000000000000004000
0002d01070007000000fc020000ffffff000000040000002d010800040000002d0103000
40000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010400040000002d010
600050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604f
0007e011a005100040000002c010000070000001604f0007e011a005100050000001402c
9005200050000000102ffffff000400000004010d000400000002010100050000001302c
9007d01050000001402a7005200050000001302a7007d010500000014028500520005000
000130285007d010500000014026300520005000000130263007d0105000000140241005
20005000000130241007d010500000014022000520005000000130220007d01040000002
d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000
0002d010200040000002d010400040000002d010600050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c0100000700000016044201430200000000040000002c0100000
700000016044201430200000000070000001504f3003b024c009f0108000000fa0200000
100000080808000040000002d01090004000000f00106000500000014022000520004000
00004010d00040000000201010005000000130220007d01050000001302eb007d0105000
0001302eb00520005000000130220005200040000002d010700040000002d01080004000
0002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d0104000
40000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604420143020000000008000000fa0200000100000000000000040000002d010
60004000000f0010900050000001402200052000400000004010d0004000000020101000
50000001302eb005200040000002d010000050000001402eb004c00050000001302eb005
200050000001402c9004c00050000001302c9005200050000001402a7004c00050000001
302a700520005000000140285004c000500000013028500520005000000140263004c000
500000013026300520005000000140241004c00050000001302410052000500000014022
0004c0005000000130220005200050000001402eb005200050000001302eb007d0105000
0001402f0005200050000001302eb005200050000001402f0006f00050000001302eb006
f00050000001402f0008e00050000001302eb008e00050000001402f000ab00050000001
302eb00ab00050000001402f000ca00050000001302eb00ca00050000001402f000e7000
50000001302eb00e700050000001402f0000501050000001302eb000501050000001402f
0002301050000001302eb002301050000001402f0004101050000001302eb00410105000
0001402f0005f01050000001302eb005f01050000001402f0007d01050000001302eb007
d01040000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff03000
0001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010600050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c0100000700000016043d013f020400040004000
0002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001e000
40000002d010000040000002d010400040000002d010600050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604f30082011b004d00040000002d010
700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002
d010000040000002d010400040000002d010600050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c010000070000001604f00082011b004d0007000000fc02010000000
0000000040000002d01090004000000f001040008000000fa02000001000000000080000
40000002d01040004000000f0010600050000001402410061000400000004010d0004000
0000201010005000000130247007f0005000000130253009d000500000013026300bb000
500000013027300d8000500000013028500f70005000000130297001401050000001302a
a003301050000001302c9005001050000001302eb006d0108000000fa02000001000000f
f00ff00040000002d01060004000000f0010400050000001402eb006100050000001302e
5007f00050000001302da009d00050000001302c900bb00050000001302b800d80005000
0001302a700f700050000001302970014010500000013028200330105000000130263005
00105000000130241006d0108000000fa02000001000000ffff0000040000002d0104000
4000000f0010600050000001402eb006100050000001302e7007f00050000001302e4009
d00050000001302e100bb00050000001302dd00d800050000001302da00f700050000001
302d6001401050000001302d3003301050000001302cf005001050000001302cc006d010
500000014024100610007000000fc020000000080000000040000002d01060008000000f
a0200000100000000008000040000002d010a0004000000f001040005000000010200008
00004000000020102000e0000002403050061003e0064004100610045005e00410061003
e00040000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff03000
0001e00040000002d010000040000002d010600040000002d010a0005000000010200008
00005000000090200000000040000002c010000070000001604f00082011b004d0005000
000140247007f000400000004010d0004000000020102000e000000240305007f0044008
20047007f004a007b0047007f004400040000002d010700040000002d010800040000002
d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01060004000
0002d010a000500000001020000800005000000090200000000040000002c01000007000
0001604f00082011b004d0005000000140253009d000400000004010d000400000002010
2000e000000240305009d005000a00053009d0056009a0053009d005000040000002d010
700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002
d010000040000002d010600040000002d010a00050000000102000080000500000009020
0000000040000002c010000070000001604f00082011b004d000500000014026300bb000
400000004010d0004000000020102000e00000024030500bb006000be006300bb006700b
7006300bb006000040000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010600040000002d010a0005000
00001020000800005000000090200000000040000002c010000070000001604f00082011
b004d000500000014027300d8000400000004010d0004000000020102000e00000024030
500d8006f00db007300d8007600d5007300d8006f00040000002d010700040000002d010
800040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002
d010600040000002d010a000500000001020000800005000000090200000000040000002
c010000070000001604f00082011b004d000500000014028500f7000400000004010d000
4000000020102000e00000024030500f7008200fa008500f7008800f3008500f70082000
40000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001
e00040000002d010000040000002d010600040000002d010a00050000000102000080000
5000000090200000000040000002c010000070000001604f00082011b004d00050000001
402970014010400000004010d0004000000020102000e000000240305001401930017019
70014019a001101970014019300040000002d010700040000002d010800040000002d010
300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010600040000002
d010a000500000001020000800005000000090200000000040000002c010000070000001
604f00082011b004d00050000001402aa0033010400000004010d0004000000020102000
e000000240305003301a7003601aa003301ad002f01aa003301a700040000002d0107000
40000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010
000040000002d010600040000002d010a000500000001020000800005000000090200000
000040000002c010000070000001604f00082011b004d00050000001402c900500104000
00004010d0004000000020102000e000000240305005001c5005301c9005001cc004d01c
9005001c500040000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701f
fff030000001e00040000002d010000040000002d010600040000002d010a00050000000
1020000800005000000090200000000040000002c010000070000001604f00082011b004
d00050000001402eb006d010400000004010d0004000000020102000e000000240305006
d01e7007101eb006d01ee006a01eb006d01e700040000002d010700040000002d0108000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010
600040000002d010a000500000001020000800005000000090200000000040000002c010
000070000001604f00082011b004d00050000001402eb00610007000000fc020000ff00f
f000000040000002d01040004000000f001060008000000fa02000001000000ff00ff000
40000002d01060004000000f0010a00050000000102ff00ff000400000004010d0004000
00002010200070000001b04ee006400e7005e00040000002d010700040000002d0108000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010
400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604f00082011b004d00050000001402e5007f000400000004010d0004000
00002010200070000001b04e8008200e2007b00040000002d010700040000002d0108000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010
400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604f00082011b004d00050000001402da009d000400000004010d0004000
00002010200070000001b04dd00a000d7009a00040000002d010700040000002d0108000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010
400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604f00082011b004d00050000001402c900bb000400000004010d0004000
00002010200070000001b04cc00be00c500b700040000002d010700040000002d0108000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010
400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604f00082011b004d00050000001402b800d8000400000004010d0004000
00002010200070000001b04bc00db00b500d500040000002d010700040000002d0108000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010
400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604f00082011b004d00050000001402a700f7000400000004010d0004000
00002010200070000001b04aa00fa00a400f300040000002d010700040000002d0108000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010
400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604f00082011b004d00050000001402970014010400000004010d0004000
00002010200070000001b049a00170193001101040000002d010700040000002d0108000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010
400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604f00082011b004d00050000001402820033010400000004010d0004000
00002010200070000001b04850036017f002f01040000002d010700040000002d0108000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010
400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604f00082011b004d00050000001402630050010400000004010d0004000
00002010200070000001b046600530160004d01040000002d010700040000002d0108000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010
400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604f00082011b004d0005000000140241006d010400000004010d0004000
00002010200070000001b04450071013e006a01040000002d010700040000002d0108000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010
400040000002d010600050000000102ff00ff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604f00082011b004d00050000001402eb00610007000000fc020000ffff0
0000000040000002d010a0004000000f001040008000000fa02000001000000ffff00000
40000002d01040004000000f0010600050000000102ffff00000400000004010d0004000
000020102000c000000240304006100e7006400ee005e00ee006100e700040000002d010
700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002
d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffff00000500000009020
0000000040000002c010000070000001604f00082011b004d00050000001402e7007f000
400000004010d0004000000020102000c000000240304007f00e4008200eb007b00eb007
f00e400040000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff0
30000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102f
fff000005000000090200000000040000002c010000070000001604f00082011b004d000
50000001402e4009d000400000004010d0004000000020102000c000000240304009d00e
100a000e7009a00e7009d00e100040000002d010700040000002d010800040000002d010
300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002
d010400050000000102ffff000005000000090200000000040000002c010000070000001
604f00082011b004d00050000001402e100bb000400000004010d0004000000020102000
c00000024030400bb00dd00be00e400b700e400bb00dd00040000002d010700040000002
d010800040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000
0002d010a00040000002d010400050000000102ffff00000500000009020000000004000
0002c010000070000001604f00082011b004d00050000001402dd00d8000400000004010
d0004000000020102000c00000024030400d800da00db00e100d500e100d800da0004000
0002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001e000
40000002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffff000005000
000090200000000040000002c010000070000001604f00082011b004d00050000001402d
a00f7000400000004010d0004000000020102000c00000024030400f700d700fa00dd00f
300dd00f700d700040000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d01040005000
0000102ffff000005000000090200000000040000002c010000070000001604f00082011
b004d00050000001402d60014010400000004010d0004000000020102000c00000024030
4001401d3001701d9001101d9001401d300040000002d010700040000002d01080004000
0002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010a000
40000002d010400050000000102ffff000005000000090200000000040000002c0100000
70000001604f00082011b004d00050000001402d30033010400000004010d00040000000
20102000c000000240304003301cf003601d6002f01d6003301cf00040000002d0107000
40000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010
000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffff000005000000090200000
000040000002c010000070000001604f00082011b004d00050000001402cf00500104000
00004010d0004000000020102000c000000240304005001cc005301d3004d01d3005001c
c00040000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff03000
0001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffff0
00005000000090200000000040000002c010000070000001604f00082011b004d0005000
0001402cc006d010400000004010d0004000000020102000c000000240304006d01c9007
101cf006a01cf006d01c900040000002d010700040000002d010800040000002d0103000
40000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010
400050000000102ffff000005000000090200000000040000002c010000070000001604f
00082011b004d00040000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002
701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d01040005000
0000102ffff000005000000090200000000040000002c010000070000001604f30082011
b004d00040000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff0
30000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102f
fff000005000000090200000000040000002c01000007000000160442014302000000000
40000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001
e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffff00000
5000000090200000000040000002c0100000700000016044201430200000000040000002
d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000
0002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffff0000050000000
90200000000040000002c01000007000000160443014402ffffffff050000000102fffff
f000400000004010d00040000000201010009000000320ae1003a000100000030450a000
9000000320abf003a000100000032450a0009000000320a9d003a000100000034450a000
9000000320a7b003a000100000036450a0009000000320a59003a000100000038450a000
a000000320a380030000200000031300a000a000a000000320a160030000200000031320
a000a00040000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff0
30000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160442014302000000000
40000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001
e00040000002d010000040000002d010a00040000002d010400050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c01000007000000160443014402ffffffff040000000
4010d00040000000201010009000000320afb005d000100000031450a0009000000320af
b007a000100000032450a0009000000320afb0099000100000033450a0009000000320af
b00b6000100000034450a0009000000320afb00d400010000003545090009000000320af
b00f2000100000036450a0009000000320afb001001010000003745090009000000320af
b002e010100000038450a0009000000320afb004c0101000000394509000a000000320af
b00640102000000313009000a00040000002d010700040000002d010800040000002d010
300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010a00040000002
d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6044201430200000000040000002d010200040000002d010300040000002d01020004000
0002d010300040000002d010200040000002d010700040000002d010800040000002d010
300040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010a00040000002
d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6043101fe001401d1000400000004010d0004000000020101000d000000320a1901d5000
4000000d0eeeae80b00080008000900040000002d010300040000002d010200040000002
d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000
0002d010200040000002d010a00040000002d010400050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c0100000700000016044201430200000000040000002d0103000
40000002d010200040000002d010300040000002d010200040000002d010700040000002
d010800040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01020004000
0002d010a00040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c010000070000001604e4002e00270010000400000004010d0004000000020101001
c000000fb02f0ff0000840384039001ff0000cc00100022417269616c204379720000000
000000000000000000000000000000000000000040000002d01060028000000320ae1001
50016000000c1e0ebe0edf1eee2e8e920e0eaf2e8e22c20e3f0ed2e0b000800090009000
900080009000900080009000500080008000e00090009000400040008000900080005000
40000002d01020004000000f0010600040000002d010300040000002d010200040000002
d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000
0002d010200040000002d010a00040000002d010400050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c0100000700000016044201430200000000040000002d0101000
8000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f0010400040000002
d01090004000000f0010a000400000004010d000400000002010200070000001b04f4003
a024c009f01040000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701f
fff030000001e00040000002d010100040000002d010900040000002d010600050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f3003b024c009
f01040000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff03000
0001e00040000002d010100040000002d010900040000002d010600050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604f3003b024c009f0108000
000fa0200000100000000008000040000002d01040004000000f00106000500000014025
700a4010400000004010d0004000000020101000500000013025700c1010500000014025
700b20107000000fc020000000080000000040000002d010600050000000102000080000
4000000020102000e00000024030500b2015400b5015700b2015b00af015700b20154000
50000000102ffffff000400000002010100040000002e01180016000000320a5c00c5010
a000000c1e0ebe0edf1eee2e8e90a0008000900090008000800090009000800090004000
0002e010000040000002e0118001f000000320a6d00c50110000000e0eaf2e8e22c20f2e
8f12e20e3f0ed2e080008000700080009000400050006000900080004000400060009000
8000500040000002e010000040000002d010700040000002d010800040000002d0103000
40000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010600040000002d010
400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f
3003b024c009f01040000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002
701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010600040000002d01040005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f3003b024
c009f0108000000fa02000001000000ff00ff00040000002d010a0004000000f00104000
500000014028e00a4010400000004010d0004000000020101000500000013028e00c1010
500000014028e00b20107000000fc020000ff00ff000000040000002d01040004000000f
0010600050000000102ff00ff000400000002010200070000001b049100b5018b00af010
50000000102ffffff000400000002010100040000002e01180018000000320a9200c5010
b000000cde0eaeeefe8f7e5ededff200a000800080009000800090009000900080009000
900040000002e010000040000002e0118001c000000320aa400c5010e000000e0eceef0f
2e8e7e0f6b3e9ede8f508000a00090009000600090008000800090004000900090009000
800040000002e010000040000002e01180018000000320ab500c5010b000000e2b3e4f0e
0f5f3e2e0edfced08000500090008000900090007000900090009000800040000002e010
000040000002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff03000
0001e00040000002d010100040000002d010400040000002d010a00050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604f3003b024c009f0104000
0002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001e000
40000002d010100040000002d010400040000002d010a00050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604f3003b024c009f0108000000fa020
00001000000ffff0000040000002d01060004000000f0010a00050000001402c500a4010
400000004010d000400000002010100050000001302c500c101050000001402c500b2010
7000000fc020000ffff00000000040000002d010a0004000000f0010400050000000102f
fff000004000000020102000c00000024030400b201c200b501c900af01c900b201c2000
50000000102ffffff000400000002010100040000002e01180016000000320aca00c5010
a000000d0b3f7ede020f1f3ece00a0004000900080009000400080008000a00080004000
0002e010000040000002e01180018000000320adb00c5010b000000e0eceef0f2e8e7e0f
6b3bfed08000a00090009000600090008000800090004000500040000002e01000004000
0002d010700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001e000
40000002d010100040000002d010a00040000002d010600050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604f3003b024c009f01040000002d010
700040000002d010800040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002
d010100040000002d010a00040000002d010600050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c010000070000001604420143020000000007000000fc02000000000
0000000040000002d01040004000000f0010a00040000002d01070004000000f00106000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002701ffff030000000000

Рис. 2.4 Прогресивний метод нарахування амортизації з використанням

Якщо до нашого прикладу застосувати прогресивний метод, представлений за
допомогою формули арифметичної прогресії, то отримаємо наступну таблицю
(див. табл. 2.2.5):

Якщо результати різних методів нарахування амортизації, звести в одну
таблицю, то стануть чітко помітними зміни в розподілі суми
амортизаційних відрахувань при одному і тому ж терміні служби та при
однаковій вартості активу (табл. 2.2.6).

Спеціальні методи нарахування амортизації

Методи нарахування амортизації, які залежать від обсягу виробництва або
виробничий базуються на припущенні, що при більш інтенсивному
використанні основних засобів знос в міру зростання виробництва зростає.
Норму амортизації за цим методом можна розрахувати таким чином:

picscalex145010009000003b101000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002a00c1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff600c0000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f57798146646040000002d01000008000000320ae001d20b
01000000c27908000000320ae001750801000000cb7908000000320ae0014c0501000000
cf791c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f57798146646040000002d01010004000000f001
000008000000320ae0018c010100000041791c000000fb0280fe00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5779814
6646040000002d01000004000000f001010008000000320a8001c00a01000000ce790800
0000320a8001890701000000c27908000000320a8001600401000000c2791c000000fb02
80fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f57798146646040000002d01010004000000f001000008000000320a
800146000100000048791c000000fb0280fe000000000000900100000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f57798146646040000002d01
000004000000f001010008000000320a8001190a010000003a7908000000320a80015409
01000000297908000000320a8001ca030100000028791c000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c00009a140a8fa0f11200d89ff377e19ff3772020
f57798146646040000002d01010004000000f001000008000000320a8001680601000000
2d7908000000320a80019902010000003d790a00000026060f000a00ffffffff01000000
00001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00469814
664600000a0021008a010000000000000000bcf31200040000002d01000004000000f001
0100030000000000 , (2.7)

Де
picscalex132010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02200260021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff20020000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577ab146619040000002d01000008000000320ae0018f01
0100000041791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577ab146619040000002d0101000400
0000f001000008000000320a800146000100000048790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
0019ab14661900000a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 — норма амортизації,

picscalex155010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02200220021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe0010000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577a714668f040000002d01000008000000320ae0013401
01000000cf791c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577a714668f040000002d0101000400
0000f001000008000000320a8001460001000000c2790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
008fa714668f00000a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 — первісна вартість об’єкта основних засобів,
грн.,

picscalex154010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400220021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f5778806664d040000002d01000008000000320ae0013401
01000000cb791c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5778806664d040000002d0101000400
0000f001000008000000320a8001460001000000c2790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
004d8806664d00000a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 — ліквідаційна вартість об’єкта основних
засобів, грн.,

picscalex155010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02200220021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe0010000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577ad1466e8040000002d01000008000000320ae0014201
01000000c2791c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577ad1466e8040000002d0101000400
0000f001000008000000320a80012e0001000000ce790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00e8ad1466e800000a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 — розрахунковий обсяг діяльності (виробництва).

Характеристика методу. В основу цього методу покладено припущення, що
фактично отриманий дохід від експлуатації відповідного матеріального
активу в кожному звітному періоді пов’язаний із випуском одиниць
продукції, виготовлених за його участі в цих звітних періодах.

Одним з спеціальних методів нарахування амортизації є метод визначення
сум по транспортних засобах. В колишньому СРСР і в Україні до 1997 р.
норми амортизаційних відрахувань встановлювались на 1000 км пробігу.
Перевагою цього методу є те, що він правильно поєднує питання ступеню
технологічного використання основних засобів та обліку їх фактичного
зношування, яке відображається в сумі амортизації. Однак недоліком його
є те, що метод не усуває впливу різної оцінки одних й тих же засобів
праці на амортизацію. Тому було б доцільно оцінку основних засобів
якимось чином враховувати на централізованому рівні (на рівні уряду),
щоб норми відповідали реальній ситуації. Підкреслимо і той факт, що
застосування цього методу потребує в машинах наявності відповідних
самореєструючих приладів, які надають можливість визначити виконану
агрегатом роботу.

Вчений П. Павлов стверджує, що облік фактично виконаної агрегатом роботи
дозволить:

— по-перше, визначити норму амортизації згідно з дійсним зношуванням;

— по-друге, передбачити строк проведення ремонту після виконання
агрегатом певного обсягу робіт.

«Впроваджувати цей метод — зазначає П. Павлов, — необхідно поступово,
обмірковано». Разом з тим він зауважив, що цей метод не можна
застосовувати до всіх видів основних засобів (споруди, будівлі тощо).

До спеціальних методів амортизації основних засобів також відносять:
метод нарахування амортизації за групами однорідних об’єктів, глобальний
метод, метод перегляду норм, груповий, метод складних процентів, метод
списання та заміни тощо.

Метод нарахування амортизації за групами однорідних об’єктів дозволяє в
доповнення до звичайної амортизації списувати в перший обліковий період
придбання від 10 до 50 % вартості основного капіталу. Він
використовується для певних заводів та обладнання в слаборозвинутих
районах або в експериментальних галузях.

В реальній господарській діяльності іноді доводиться переглядати
амортизаційні норми на базі нових термінів експлуатації та зміненої
ліквідаційної вартості основних засобів. Це обумовлено тим, що
амортизаційні норми ґрунтуються на приблизному терміні корисної служби,
який може бути або завищений, або занижений, а, можливо, неправильно
дана оцінка ліквідаційної вартості. Метод перегляду норм амортизаційних
відрахувань широко застосовується в промисловості західних країн і
використовується при визначенні оподатковуваного доходу.

При глобальному способі амортизація нараховується за допомогою єдиної
норми на всі основні засоби підприємства. Глобальна амортизаційна
процентна норма розраховується шляхом ділення суми амортизаційних
відрахувань по кожному об’єкту на середню вартість балансового активу
основних засобів та отриманий результат множиться на 100. Хоча цей метод
і є простим у використанні, однак його недоліки перекривають переваги,
особливо з точки зору точного обліку собівартості. Інформаційна
корисність методу для планування відтворення основних засобів також є
дуже малою з причини глобального і приблизного характеру розрахунків.

Груповий метод нарахування амортизації застосовується у відношенні до
окремих груп основних засобів. Об’єднані особливими ознаками групи
основних засобів амортизують свою вартість за груповими амортизаційними
нормами. Основна проблема застосування цього методу амортизації полягає
в обґрунтуванні класифікації основних фондів. Тут використовуються як
технологічні, так і часові аспекти, коли, наприклад, основні засоби
приблизно з однаковими термінами служби об’єднуються в однорідні групи.
Груповий метод нарахування амортизації є характерним для України і
регламентований Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств»
від 22 травня 1997 року.

Метод списання та заміни

Він, як правило, використовується господарськими організаціями, що
володіють великою кількістю відносно малоцінних основних засобів, що
розташовані на великій географічній території. До числа таких
відносяться залізничні компанії, основними засобами яких виступають
вагони та локомотиви; телефонні компанії, матеріальну базу яких
складають лінії зв’язку, комутатори, підстанції, телефонні апарати тощо;
організації комунального обслуговування, енергопостачання та інші. Часто
для таких компаній ведення рахунку відрахувань на знос по кожному
основному засобу не доцільно із-за надто значного об’єму облікової
роботи та пов’язаних з цим витрат.

Треба особливо зазначити, що застосування наданих методів обмежено надто
вузьким колом зазначених раніше галузей. Взагалі надані методи не
відповідають критеріям систематичності та раціональності. Для даних
галузей робиться виняток, а використовувані у них методи обліку зносу є
недопустимими для інших галузей.

Прискорена амортизація

Методи зменшуваного залишку і суми років, як вже згадувалось, є методами
прискореної амортизації. Застосування прискореної амортизації дозволяє в
першу половину строку служби основних засобів списувати на витрати до
2/3 їх вартості. Наприклад, при терміні служби активів 10 років за
методом зменшуваного залишку (за подвоєною нормою), на відміну від
рівномірного методу, в шостому році на витрати буде списано 73,8 %, а за
методом суми чисел — 82 % їх вартості, в той час як за рівномірним
методом є лише 60 %.

Норму амортизації за цим методом можна визначити за формулою:

picscalex119010009000003d901000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400200181200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffc0170000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577ad126661040000002d01000008000000320a8001b016
01000000547908000000320a80011d1201000000427908000000320a8001a00f01000000
547908000000320a8001540d01000000427908000000320a8001a9070100000042790800
0000320a8001d30501000000417908000000320a800146000100000048791c000000fb02
20ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f577ad126661040000002d01010004000000f001000008000000320a
e001fd1201000000617908000000320ae001340e01000000617908000000320ae0018908
01000000617908000000320ae0017a010100000061791c000000fb0280fe000000000000
9001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f577ad126661040000002d01000004000000f001010008000000320a80011c1601000000
3a7908000000320a8001231501000000327908000000320a80016511010000003a790800
0000320a8001a71001000000297908000000320a80010c0f010000003a7908000000320a
8001be0c01000000287908000000320a8001330b01000000327908000000320a80012709
01000000297908000000320a8001f106010000003a7908000000320a80012b0501000000
287908000000320a8001a0030100000032791c000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c00004b130a6cb4e11200d89ff377e19ff3772020f577ad12
6661040000002d01010004000000f001000008000000320a8001f313010000003d790800
0000320a8001280c01000000d77908000000320a8001030a010000003d7908000000320a
8001950401000000d77908000000320a80017002010000003d790a00000026060f000a00
ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d0061ad12666100000a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d01
000004000000f0010100030000000000 (2.8)

Де А — сума амортизаційних відрахувань за рік, грн.,

picscalex152010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002e0011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffa0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577bc126610040000002d01000008000000320ae0012a01
0100000061791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577bc126610040000002d0101000400
0000f001000008000000320a800146000100000042790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
0010bc12661000000a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 — амортизовувана вартість об’єкта, грн.,

Т — очікуваний термін використання об’єкта.

Переваги та недоліки прискореного методу амортизації

Переваги прискорених методів амортизації в порівнянні з рівномірним
методом, пов’язані з підвищеними відрахуваннями в початковий період
використання основних засобів. Це дозволяє передусім швидше утворювати
амортизаційний фонд (для державних підприємств) в якості деякої гарантії
проти втрат морального зносу засобів праці, що спричиняються неповним
відшкодуванням їх вартості.

Швидка акумуляція вартості основних засобів за прискореними методами
амортизації, як стверджують деякі економісти, ще не свідчить на користь
таких методів, оскільки за інших рівних умов відбувається зменшення
прибутку в роки високих амортизаційних відрахувань, що не завжди є
можливим і допустимим.

При вирішенні цих питань необхідно виходити з того, що амортизаційні
відрахування є одним з важливих моментів відтворення основних засобів,
відображають рух їх вартості та оборот капітальних витрат. Вартість
основних засобів знаходиться в неперервному кругообігу. Амортизаційні
відрахування не застигають у вигляді резервного грошового фонду, а в
складі капітальних вкладень використовуються на оновлення технічної бази
виробництва. Амортизаційні суми при їх використанні, як і інші
вкладення, приносять прибуток, розмір якого залежить від коефіцієнта
економічної ефективності цих капітальних затрат. В залежності від рівня
ефективності виробництва і темпів технічного прогресу функція
відшкодування основних засобів може бути реалізована з більшим чи меншим
економічним ефектом.

Наукою доведено, що економічний ефект є більшим при використанні методів
прискореної амортизації.

В. Вишневський та Д. Липницький, порівнюючи методи нарахування
амортизації, стверджують, що прискорена амортизація дає змогу
нагромадити амортизаційні відрахування на суму, яка визначається
наступним чином:

picscalex1180100090000031302000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400400091200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b1ffffffc0080000f10300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014022002740405000000
13022002a8081c000000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0000750f0a0640f11200d89ff377e19ff3772020f577fc0e66e0040000002d0101000800
0000320ad802a80201000000e5791c000000fb0220ff0000000000009001000000020002
001053796d626f6c0000d60f0a3940f11200d89ff377e19ff3772020f577fc0e66e00400
00002d01020004000000f001010008000000320aee033403010000003d791c000000fb02
80fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000750f0a0740f11200d89f
f377e19ff3772020f577fc0e66e0040000002d01010004000000f001020008000000320a
a803d205010000002b7908000000320a92018e0601000000d77908000000320a80027b01
010000003d791c000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577fc0e66e0040000002d0102000400
0000f001010008000000320afa003b0301000000377908000000320aee03ab0301000000
317908000000320af201c1050100000030791c000000fb0280fe00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577fc0e
66e0040000002d01010004000000f001020008000000320aa803a5070100000029790800
0000320aa803e80401000000317908000000320aa80388040100000028791c000000fb02
20ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f577fc0e66e0040000002d01020004000000f001010008000000320a
ee03dc0201000000697908000000320afc022d0801000000697908000000320af201e307
0100000069791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577fc0e66e0040000002d0101000400
0000f001020008000000320aa803f80601000000727908000000320a92012a0701000000
617908000000320a9201e50401000000427908000000320a800240000100000053790a00
000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00e0fc0e66e000000a0021008a0100000000020000005cf3
1200040000002d01020004000000f0010100030000000000,
(2.9)

де
picscalex152010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002e0011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffa0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f5770f0f6618040000002d01000008000000320ae0012601
0100000030791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5770f0f6618040000002d0101000400
0000f001000008000000320a800146000100000042790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00180f0f661800000a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000- первісна вартість основних засобів,

picscalex152010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400280011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff40010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577d20f6653040000002d01000008000000320ae001f800
0100000069791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577d20f6653040000002d0101000400
0000f001000008000000320a80013a000100000061790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
0053d20f665300000a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000- норма амортизації в і-тому періоді,

r — ставка дисконту,

і — кількість періодів.

Використання методу прискореної амортизації приносить значний ефект і
повинно отримати широке розповсюдження при формуванні амортизаційної
політики підприємства.

Це викликано наступними причинами.

По-перше, цей метод сприяє прискоренню інноваційного процесу на
підприємстві, оскільки дозволяє швидке відновлювати парку машин,
обладнання, транспортних засобів, різних видів нематеріальних активів.

По-друге, він дозволяє суттєво прискорити процес формування власних
фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел, тобто сприяє
максимізації грошового потоку в запланованих межах.

По-третє, прискорена амортизація активів є одним з ефективних способів
протидії негативному впливу інфляції на реальну вартість накопиченого
амортизаційного фонду.

По-четверте, прискорена амортизація дозволяє знизити суму податків на
прибуток, яку сплачує підприємство, тому що скорочує розмір балансового
прибутку (тобто в певній мірі зменшує ту фіктивну частину прибутку, яка
формується з причини заниженої оцінки вартості основних засобів).

2.2 Методи нарахування амортизації у податковому обліку

Крім розглянутих методів нарахування амортизації, підприємство може
застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів,
передбачені податковим законодавством, а саме ст. 8 Закону про податок
на прибуток.

Амортизація (згідно зі ст. 8, п. 8.1, пп. 8.1.1 Закону України №349-ІV
від 24.12.2002 р.) основних фондів і нематеріальних активів — це
поступове

віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на
зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм
амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею.

Амортизації підлягають (пп. 8.1.2) витрати на:

— придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного
виробничого використання, включаючи витрати на придбання племінної
худоби та придбання, закладення і вирощування багаторічних насаджень до
початку плодоношення;

— самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб,
включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були
зайняті на виготовленні таких основних фондів;

— проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших
видів поліпшення основних засобів;

— капітальні поліпшення землі, не пов’язані з будівництвом, а саме:
іригація, осушення, збагачення та інші подібні капітальні поліпшення
землі.

Не підлягають амортизації витрати на:

— придбання й відгодівля продуктивної худоби;

— вирощування багаторічних плодових насаджень;

— придбання основних фондів з метою подальшого продажу іншим особам або
їхнє використання в якості комплектуючих (складових частин) інших
основних фондів, призначених для продажу іншим особам;

— зміст основних фондів, що перебувають на консервації.

Зазначені види витрат підлягають включенню до складу валових витрат
підприємства того звітного періоду, у якому були понесені.

Також не підлягають амортизації:

— витрати бюджетів на будівництво й утримання будівель благоустрою й
житлових будинків, придбання й зберігання бібліотечних й архівних
фондів;

— витрати бюджетів на будівництво й утримання автомобільних доріг
загального користування;

— витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію або
поліпшення невиробничих фондів.

Документами, що підтверджують право на списування нарахованої
амортизації на витрати, є Акт введення в експлуатацію основних засобів.

Основні фонди (п. 8.2 пп. 8.2.1) — це матеріальні цінності, що
призначаються платником податку для використання у господарській
діяльності платника податку протягом періоду, матеріальних цінностей, та
вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним
зносом.

Основні фонди (пп. 8.2.2) розподіляються за такими групами:

— група 1 — будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні
пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця
загального користування), вартість капітального поліпшення землі;

— група 2 — автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього;
меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та
інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та
приладдя до них;

— група 3 — будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4;

— група 4 — електронно-обчислювальні машини, інші машини для
автоматичного обладнання інформації, їх програмне забезпечення,
пов’язані з ним засоби зчитування або друку інформації, інші
інформаційні системи, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і
рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

До групи 4 включають відповідні основні фонди, придбані (виготовлені)
після 1 січня 2003 року (а також витрати на поліпшення таких знову
придбаних (виготовлених) основних фондів у встановленому порядку),
згідно з п. 15 розділу II Закону України №349-ІУ від 24.12.2002 р.

Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань (п.
8.3). Сума амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається як
сума амортизаційних відрахувань, нарахованих для кожного із календарних
кварталів, що входять до такого звітного періоду, тобто розрахункового
кварталу.

Сума амортизаційних відрахувань кварталу, щодо якого проводяться
розрахунки (розрахунковий квартал), визначаються шляхом множення норм
амортизації, визначених пунктом 8.6 цієї статті на балансову вартість
групи основних фондів на початок розрахункового кварталу.

Суми амортизаційних відрахувань вилученню до бюджету не підлягають, а
також не можуть бути базою для нарахування будь-яких податків, зборів
(обов’язкових платежів).

Базою для нарахування амортизації є балансова (залишкова) вартість
відповідної групи основних фондів на початок кварталу.

Балансова вартість групи основних фондів (пп. 8.3.2) (окремого об’єкта
основних фондів групи 1) на початок розрахункового кварталу визначається
за формулою:

picscalex1210100090000031502000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02600240141200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff00140000060200000b00000026060f000c004d61746854797065000070001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577490a6626040000002d01000008000000320ae001af13
01000000297908000000320ae001451301000000317908000000320ae001061201000000
287908000000320ae001550f01000000297908000000320ae001eb0e0100000031790800
0000320ae001ac0d01000000287908000000320ae001fb0a01000000297908000000320a
e001910a01000000317908000000320ae001520901000000287908000000320ae0015306
01000000297908000000320ae001e90501000000317908000000320ae001aa0401000000
28791c000000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000390a
0a25a0f11200d89ff377e19ff3772020f577490a6626040000002d01010004000000f001
000008000000320ae001dd12010000002d7908000000320ae001830e010000002d790800
0000320ae001290a010000002d7908000000320ae0018105010000002d791c000000fb02
80fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000560b0af9a0f11200d89f
f377e19ff3772020f577490a6626040000002d01000004000000f001010008000000320a
80010810010000002d7908000000320a8001ae0b010000002d7908000000320a80010607
010000002b7908000000320a80017d02010000003d791c000000fb0220ff000000000000
9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f577490a6626040000002d01010004000000f001000008000000320ae001631201000000
e07908000000320ae001090e01000000e07908000000320ae001af0901000000e0790800
0000320ae001070501000000e07908000000320ae0013f0101000000cf791c000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f577490a6626040000002d01000004000000f001010008000000320a
80013a1101000000c07908000000320a8001ce0c01000000c27908000000320a80013208
01000000cf7908000000320a8001bf0301000000c17908000000320a8001460001000000
c1790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d0026490a662600000a0021008a01000000000100
0000bcf31200040000002d01010004000000f0010000030000000000 ,
(2.10)

де
picscalex156010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02200240021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff00020000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f5778a0a6630040000002d01000008000000320ae0014001
01000000cf791c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5778a0a6630040000002d0101000400
0000f001000008000000320a8001460001000000c1790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00308a0a663000000a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000- балансова вартість групи (окремого об’єкта
основних фондів групи 1) на початок розрахункового періоду;

picscalex1270100090000033101000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02600280031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff40030000060200000b00000026060f000c004d61746854797065000070001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f57721096692040000002d01000008000000320ae001ea02
01000000297908000000320ae0017f0201000000317908000000320ae001320101000000
28791c000000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000860a
0a5bb4e11200d89ff377e19ff3772020f57721096692040000002d01010004000000f001
000008000000320ae0011002010000002d791c000000fb0220ff00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5772109
6692040000002d01000004000000f001010008000000320ae0018f0101000000e0791c00
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f57721096692040000002d01010004000000f00100000800
0000320a8001460001000000c1790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0092210966920000
0a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d01000004000000f00101000300
00000000- балансова вартість групи (окремого об’єкта основних фондів
групи 1) на початок кварталу, що передував розрахунковому;

picscalex1180100090000033101000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c026002c0031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff80030000060200000b00000026060f000c004d61746854797065000070001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577490a6666040000002d01000008000000320ae0012603
01000000297908000000320ae001bb0201000000317908000000320ae0016e0101000000
28791c000000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c00007b0a
0a0bb4e11200d89ff377e19ff3772020f577490a6666040000002d01010004000000f001
000008000000320ae0014c02010000002d791c000000fb0220ff00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577490a
6666040000002d01000004000000f001010008000000320ae001cb0101000000e0791c00
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577490a6666040000002d01010004000000f00100000800
0000320a80014c0001000000cf790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0066490a66660000
0a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d01000004000000f00101000300
00000000- сума витрат, понесених на придбання основних фондів,
здійснення

капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень
основних фондів, що підлягають амортизації, протягом кварталу, що
передував

розрахунковому;

picscalex1320100090000033101000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02600260031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff20030000060200000b00000026060f000c004d61746854797065000070001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577bd0a6666040000002d01000008000000320ae001de02
01000000297908000000320ae001730201000000317908000000320ae001260101000000
28791c000000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c00008f0a
0a2ab4e11200d89ff377e19ff3772020f577bd0a6666040000002d01010004000000f001
000008000000320ae0010402010000002d791c000000fb0220ff00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577bd0a
6666040000002d01000004000000f001010008000000320ae001830101000000e0791c00
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577bd0a6666040000002d01010004000000f00100000800
0000320a8001460001000000c2790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0066bd0a66660000
0a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d01000004000000f00101000300
00000000 — сума експлуатації основних фондів (окремого об’єкта основних
фондів групи 1) протягом кварталу, що передував розрахунковому;

picscalex1320100090000033101000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02600260031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff20030000060200000b00000026060f000c004d61746854797065000070001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577700c6658040000002d01000008000000320ae001de02
01000000297908000000320ae001730201000000317908000000320ae001260101000000
28791c000000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000750c
0a15b4e11200d89ff377e19ff3772020f577700c6658040000002d01010004000000f001
000008000000320ae0010402010000002d791c000000fb0220ff00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577700c
6658040000002d01000004000000f001010008000000320ae001830101000000e0791c00
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577700c6658040000002d01010004000000f00100000800
0000320a8001580001000000c0790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0058700c66580000
0a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d01000004000000f00101000300
00000000 — сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що
передував розрахунковому.

Платники податку всіх форм власності (пп. 8.3.3) мають право
застосовувати щорічну індексацію балансової вартості груп основних
фондів та нематеріальних активів на коефіцієнт індексацій, який
визначається за формулою:

picscalex119010009000003c201000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c026002000d1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffc00c0000060200000b00000026060f000c004d61746854797065000070001c00
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f5774d0a660c040000002d01000009000000320a8001760a
030000003130306508000000320a8001fb09010000003a3008000000320a800144090100
0000293008000000320a8001c40702000000313008000000320a80013303010000002830
1c000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f
6d616e00d89ff377e19ff3772020f5774d0a660c040000002d01010004000000f0010000
08000000320ae001200601000000293008000000320ae001b50501000000313008000000
320ae0015c040100000028301c000000fb0280fe00000000000090010000000200020010
53796d626f6c00001c0c0af6a0f11200d89ff377e19ff3772020f5774d0a660c04000000
2d01000004000000f001010008000000320a8001d406010000002d3008000000320a8001
1002010000003d301c000000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0000fa0b0afca0f11200d89ff377e19ff3772020f5774d0a660c040000002d010100
04000000f001000008000000320ae0014005010000002d301c000000fb0220ff00000000
00009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff377
2020f5774d0a660c040000002d01000004000000f001010008000000320ae001b9040100
0000613008000000320ae00154010100000069301c000000fb0280fe0000000000009001
010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577
4d0a660c040000002d01010004000000f001000008000000320a8001c903010000004930
08000000320a80014600010000004b300a00000026060f000a00ffffffff010000000000
1c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000c4d0a660c
00000a0021008a010000000000000000bcf31200040000002d01000004000000f0010100
030000000000, (2.11)

де
picscalex1480100090000033101000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02600220031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe0020000060200000b00000026060f000c004d61746854797065000070001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577f50b661f040000002d01000008000000320ae0019602
01000000297908000000320ae0012b0201000000317908000000320ae001de0001000000
28791c000000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000000c
0a0fb4e11200d89ff377e19ff3772020f577f50b661f040000002d01010004000000f001
000008000000320ae001bc01010000002d791c000000fb0220ff00000000000090010100
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577f50b
661f040000002d01000004000000f001010008000000320ae0013b010100000061791c00
0000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577f50b661f040000002d01010004000000f00100000800
0000320a800146000100000049790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d001ff50b661f0000
0a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d01000004000000f00101000300
00000000 — індекс інфляції року, за результатами якого провадиться
індексація.

Якщо значення
picscalex156010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002e0011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffa0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577f30b667b040000002d01000008000000320ae0015901
0100000069791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577f30b667b040000002d0101000400
0000f001000008000000320a80014600010000004b790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
007bf30b667b00000a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 не перевищує одиниці, індексація не
провадиться.

Облік балансової вартості основних фондів (пп. 8.3.4), які підпадають
під визначення групи 1, ведеться за кожною окремою будівлею, спорудою
або їх структурним компонентом та в цілому за групою 1 як сума
балансових вартостей окремих об’єктів такої групи.

Облік балансової вартості основних фондів (пп. 8.3.5), які підпадають
під визначення груп 2,3 і 4, ведеться за сукупною вартістю відповідної
групи основних фондів незалежно від часу введення в експлуатацію таких
основних фондів. При цьому окремий облік балансової вартості
індивідуальної матеріальної цінності, що входять до складу основних
засобів групи 2 або групи 3, з метою оподаткування не ведеться.

Амортизація окремого об’єкта основних фондів групи 1 провадиться до
досягнення балансовою вартістю такого об’єкта 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (пп. 8.3.7), тобто до 1700 грн. (17 грн. х
100). Залишкова вартість такого об’єкта відноситься до складу валових
витрат за результатами відповідного податкового періоду, а вартість
такого об’єкта прирівнюється до нуля.

Розмір амортизаційних відрахувань визначається в процентах до
інвентарної (балансової) вартості окремих видів основних засобів і
називається нормою амортизаційних відрахувань.

Норма амортизації – виражене у відсотках відношення річної суми
амортизації до вартості елементів основного капіталу.

picscalex123010009000003c801000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e003800e1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b6ffffff400e0000960300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002ae0305000000
13020002400a1c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5779b0f66cd040000002d0101000800
0000320a6002a00c02000000252c09000000320a6002600a03000000313030651c000000
fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00
d89ff377e19ff3772020f5779b0f66cd040000002d01020004000000f001010008000000
320a8a03a307010000006e301c000000fb0280fe0000000000009001010000cc04020010
54696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5779b0f66cd04000000
2d01010004000000f001020008000000320a8a039d0501000000ca3008000000320a7001
fa0801000000cb301c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d65
73204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5779b0f66cd040000002d010200
04000000f001010008000000320a7001820601000000503008000000320a7001d4030100
00004b3008000000320a60024c00010000004e301c000000fb0220ff0000000000009001
010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577
9b0f66cd040000002d01010004000000f001020008000000320ac0026a01010000006130
1c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00008a0c0a85
a0f11200d89ff377e19ff3772020f5779b0f66cd040000002d01020004000000f0010100
08000000320a8a03030701000000d73008000000320a7001c407010000002d3008000000
320a70014c05010000002b3008000000320a60027002010000003d300a00000026060f00
0a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d00cd9b0f66cd00000a0021008a010000000001000000bcf3120004000000
2d01010004000000f0010200030000000000 (2.12)

де
picscalex114010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400220021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577e40666d6040000002d01000008000000320ae0016601
0100000061791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577e40666d6040000002d0101000400
0000f001000008000000320a80014c00010000004e790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00d6e40666d600000a0021008a010000000000000000d0e31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 — норма амортизації;

К — початкова вартість основного капіталу;

Р — затрати на ремонт обладнання;

Л — ліквідаційна вартість основного капіталу;

n — нормативний строк служби основного капіталу.

Норма амортизації є найважливішим економічним важелем амортизаційної
політики держави. Через рівень норм та диференціацію їх редагується
швидкість обороту основного капіталу, інтенсифікується процес його
відтворення та стимулюється впровадження досягнень науково-технічного
прогресу.

Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості
кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду
(в розрахунках на податковий квартал) (пп. 8.6.1).

З 1 січня 2004 року діють нові норми амортизації, згідно з п. 15
Перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про оподаткування прибутку підприємств» №349-ІУ від 24.12.2002 р., п.
45 ст. 80 Закону України про Держбюджет — 2004, але тільки для витрат,
зазнаних після 01.01.2004 р. на придбання (виготовлення) нових основних
фондів груп 1,2,3, а також на поліпшення зазначених новопридбаних
(виготовлених) основних фондів.

Нові норми амортизації

Нові норми амортизації (пп. 8.6.1 Закону України «Про оподаткування
прибутку підприємств») з розрахунку на податковий квартал становлять:

— для основних фондів групи 1 — 2% (річна — 8%);

— для основних фондів групи 2 — 10% (річна — 40%);

— для основних фондів групи 3 — 6% (річна — 24%).

Норми амортизації для основних фондів групи 4 лишаються без змін (на
квартал — 15%, на рік — 60%).

Раніше діючі норми

Основні фонди 1-3 груп придбані (створені) до 01.01.2004 р.
амортизуються за раніше діючими нормами (згідно з Законом України «Про
оподаткування прибутку підприємств» №283/97-ВР від 22.05.97 р. п.
8,6.1):

— для основних фондів групи 1 — 1,25% (річна — 5%);

— для основних фондів групи 2 — 6,25% (річна — 25%);

— для основних фондів групи 3 — 3,75% (річна — 15%);

— для основних фондів групи 4 — 15% (річна — 60%).

Платник податку може прийняти рішення про застосування інших норм
амортизації, що не перевищують норм, визначених вище. Таке рішення
приймається платником податку до початку звітного податкового року і не
може бути змінене протягом року, а також доводиться до відома
податкового органу разом із поданням декларації за перший квартал такого
звітного податкового року.

Для платників податку, визнаних монополістами згідно із законом, сума
амортизаційних відрахувань не є обов’язковою складовою тарифів, інших
видів цін на їх послуги.

Прискорена норма амортизації

Для суб’єктів космічної діяльності, тимчасово, до 1 січня 2009 р.
установлено щорічну норму прискореної амортизації основних фондів групи
3 у розмірі 20%. При цьому амортизація основних фондів групи 3
проводиться до досягнення балансовою вартістю нульового значення (пп.
8.6.3).

2.3 Вибір методу для амортизаційної політики підприємства

Основна мета розробки амортизаційної політики — збільшення за рахунок
внутрішніх джерел потоку власних фінансових ресурсів. В практиці
господарювання це, як правило, здійснюється двома шляхами:

1) формуванням амортизаційного фонду підприємства (прямий шлях);

2) зменшенням суми податку на прибуток.

Звідси, сутність амортизаційної політики підприємства можна сформулювати
наступним чином.

Амортизаційна політика — це складова частина загальнодержавної політики
формування власних фінансових ресурсів, яка полягає в оптимізації потоку
власних засобів, що реінвестуються у виробничу діяльність.

Амортизаційна політика є важливою складовою частиною облікової політики
та взагалі господарсько-фінансової діяльності підприємства. Вона
дозволяє альтернативно підійти до визначення розмірів амортизаційних
відрахувань, виконувати управління витратами та фінансовими
результатами, накопичувати необхідні фінансові ресурси та раціонально
використовувати їх на нужди відтворення необоротних активів тощо.

За допомогою амортизації регулюється швидкість звороту основних засобів,
інтенсифікується процес їх відтворення, реалізується технічна та
виробнича політика на підприємстві.

Методи нарахування амортизації вибираються самостійно. При цьому до
кожної з груп основних засобів застосовуються свої методи, які протягом
експлуатації можна змінювати, але тільки при зміні облікової політики з
початку наступного року. Для вирішення питання щодо вибору методу
необхідний виважений підхід, що зумовлено рядом причин:

по-перше, методи амортизації основних засобів є складовою частиною
облікової політики підприємства, якої, згідно з принципом послідовності,
воно повинно дотримуватись з року в рік;

по-друге, амортизаційні відрахування є одним з основних джерел оновлення
основних засобів, їх сума впливає на розмір витрат і прибутку.

Але ж на сьогодні відсутні чіткі правила (рекомендації) відносно вибору
методу амортизації, який був би найкращім для підприємств різноманітних
організаційно-правових форм та галузей, об’єктів основних засобів та
способів їх використання.

Самостійне визначення суми амортизації дає змогу підприємствам вільно
маневрувати витратами та коштами на оновлення устаткування. Для
підприємств, що мають застарілі основні засоби, можливість збільшувати
суму відрахувань допоможе швидше накопичувати кошти на оновлення
техніки. Але при цьому слід брати до уваги збільшення собівартості
продукції.

Відомості, необхідні для нарахування амортизації

Майже всі вчені, які займались або займаються дослідженням проблем
нарахування амортизації, виділяють наступні дані, що необхідні для цього
(П. Буніч, А. Додонов, А. Степанков та інші):

а) первісна (або відновлювальна) вартість основних засобів;

б) строк експлуатації;

в) залишкова (або ліквідаційна) вартість, що передбачається;

г) обраний метод амортизаційних відрахувань.

М.Р. Лучко додає до наведеного переліку ще такі фактори, як:

а) існуючий досвід роботи з активами;

б) сучасний стан об’єкту;

в) питання ремонту і догляду за обладнанням;

г) сучасні тенденції в сфері технології та виробництва;

д) місцеві погодні умови.

Незалежно від обраного методу амортизації його послідовне застосування є
необхідною умовою для забезпечення порівнянності результатів за різні
періоди, не дивлячись на рівень прибутковості підприємства або правила
оподаткування. Зміни, що направлені виключно на підвищення показника
прибутковості, визнається недопустимою.

МСБО вимагають послідовного від одного періоду до іншого застосування
методу нарахування амортизації. Виняток складають лише випадки, зміна
умов виправдовує зміну методу нарахування амортизації. Причини зміни
розкриваються у додатках до фінансової звітності.

У зв’язку з тим, що амортизаційна політика дозволяє корегувати долю
витрат у сумі доходу від реалізації, у деяких вітчизняних економістів
виникає опасання, що надана підприємствам самостійність приведе до
маніпулювання сумою нерозподіленого прибутку у залежності від мети
підприємства. Як відомо, прибуток, визначений по даним фінансового
обліку, не є базою для визначення реальної заборгованості перед бюджетом
по податку на прибуток. Разом з цим вона впливає на вартість акцій
підприємства, його інвестиційну привабливість та прийняття рішень
користувачів інформації.

Таким чином, до вибору методу нарахування амортизації основних засобів
керівництво підприємства повинно підійти зважено, що важливо для
формування облікової політики (в частині амортизації), яка повинна бути
закріплена на підприємстві наказом.

Оскільки строк корисної експлуатації основних засобів ґрунтується на
попередніх оцінках керівництва підприємства, його слід періодично
переглядати. Якщо в результаті аналізу з’ясується, що очікуваний строк
корисної експлуатації об’єкта основних засобів суттєво відрізняється від
попередніх оцінок (внаслідок модернізації устаткування, зміни попиту на
продукцію, яка виготовляється з його використанням, тощо), скоригувати
суми амортизації в майбутніх періодах.

Слід також періодично переглядати метод нарахування амортизації основних
засобів. Якщо очікуваний спосіб отримання економічної вигоди від активу
суттєво змінився, потрібно відповідно змінити метод амортизації цього
активу. Наприклад, якщо службовий автомобіль керівника підприємства
тепер використовується для доставки замовлень клієнтам, може бути
доцільно змінити метод прямолінійної амортизації цього автомобіля на
метод нарахування амортизації залежно від пробігу автомобіля.

Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, що настає
за місяцем зміни амортизації.

Нарахування амортизації робиться щомісяця. Підприємство з сезонним
характером виробництва річну суму амортизації нараховує протягом періоду
роботи підприємства у звітному році.

Нарахування амортизації зупиняється, починаючи з місяця, що йде за
місяцем вибуття об’єкту основних засобів.

2.4 Відображення амортизації у планах рахунків бухгалтерського обліку та
основні проводки

За чинними раніше законодавчими нормами знос і амортизація
нараховувалися за різними обґрунтованими нормами і обліковувалися на
різних рахунках бухгалтерського обліку. Згідно з Законом України «Про
оподаткування прибутку підприємств» №283/ 97-ВР від 22 травня 1997 р.
норми зносу і амортизації встановлені єдині за відповідними групами і
обліковуються за діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку на одному
рахунку №13 «Знос (амортизація) основних засобів», що економічно не
обґрунтовано і втрачено пооб’єктний облік як зносу, так і нарахування
амортизації (особливо 2-4 груп).

Рахунок 13 призначений для обліку зносу всіх видів необоротних активів,
зазначених у таблиці 2.1, а дані, що відображаються на субрахунках,
несуть інформацію тільки стосовно окремого виду необоротних активів

Таблиця 2.1. Необоротні активи, які підлягають обліку зносу на рахунку
13 «Знос основних засобів»

Субрахунок (рахунок другого порядку)Назва субрахункуСфера
застосування131Знос основних засобівЗнос необоротних активів,
обліковуваних на рахунку 10 «Основні засоби»132Знос інших необоротних
матеріальних активівЗнос необоротних активів, обліковуваних на рахунку
11 «Інші необоротні матеріальні активи»133Накопичена амортизація
нематеріальних активівНакопичена амортизація необоротних активів,
обліковуваних на рахунку 12 «Нематеріальні

активи»

За кредитом рахунка 13 відображається нарахування амортизації, а за
дебетом — її зменшення.

Зменшення відбувається у таких випадках:

— вибуття активу (незалежно від причини вибуття);

— уцінки активу, який раніше недооцінювали;

— уцінки раніше дооціненого активу.

Кореспонденції рахунка 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»,
наведені в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій підприємств
та організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від
30.11.99 № 291 (далі Інструкція №291), та наведені в таблиці 2.2

Таблиця 2.2. Кореспонденції рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних
активів»

Дебет рахункаКредит рахункаЗміст господарської операції13 «Знос
(амортизація) необоротних активів»10 «Основні засоби»Списання зносу
основних засобів, що реалізовані (вибули)13 «Знос (амортизація)
необоротних активів»11 «Інші необоротні матеріальні активи»Списання
зносу необоротних активів, що реалізовані (вибули)13 «Знос (амортизація)
необоротних активів»12 «Нематеріальні активи»Списання накопиченої
амортизації нематеріальних активів, що реалізовані (вибули)13 «Знос
(амортизація) необоротних активів»423 «Дооцінка активів»Відображення
дооцінки накопиченої амортизації у разі уцінки необоротних активів15
«Капітальні інвестиції»13 «Знос (амортизація) необоротних
активів»Нарахування зносу будівельних машин і механізмів, що
використовуються при зведенні об’єктів капітального будівництва15
«Капітальні інвестиції»13 «Знос (амортизація) необоротних
активів»Нарахування зносу щодо інших необоротних активів, що
використовуються при зведенні об’єктів капітального будівництва або н
спорудженні господарським способом об’єктів основних засобів чи
нематеріальних активів23 «Виробництво»13 «Знос (амортизація) необоротних
активів»Нарахування зносу щодо необоротних активів, які безпосередньо
беруть участь в основній діяльності підприємства39 «Витрати

майбутніх

періодів»13 «Знос (амортизація) необоротних активів»Нарахування зносу
щодо необоротних активів, які беруть участь у проведенні робіт, що
відносяться на витрати майбутніх періодів423 «Дооцінка

активів»13 «Знос (амортизація)

необоротних активів»Відображення дооцінки накопиченої амортизації83
«Амортизація» 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»Відображення
нарахованого зносу щодо всіх видів необоротних активів, які
безпосередньо беруть участь в основній діяльності підприємства.

Цей бухгалтерський запис здійснюється

підприємствами, які використовують клас

рахунків 8. Для тих підприємств, які використовують класи 8 і 9, ця
кореспонденція є транзитною91 «Загально- виробничі витрати»13 «Знос
(амортизація) необоротних активів»Нарахування зносу щодо необоротних
активів загальновиробничого призначення92 «Адміністративні витрати»13
«Знос (амортизація) необоротних активів»Нарахування зносу щодо
необоротних активів загальногосподарського призначення93 «Витрати на
збут»13 «Знос (амортизація) необоротних активів»Нарахування зносу щодо
необоротних активів, що забезпечують збут продукції949 «Інші витрати
операційної діяльності»13 «Знос

(амортизація) необоротних активів»Нарахування зносу щодо необоротних
активів, які не беруть участі в основній діяльності підприємства99
«Надзвичайні витрати»13 «Знос (амортизація)

необоротних активів»Нарахування зносу щодо необоротних активів, які
використано при ліквідації наслідків надзвичайних подійНаведені
кореспонденції рахунків при нарахуванні амортизації використовуються
всіма підприємствами незалежно від їх форми власності (крім бюджетних
організацій).

Варто зазначити, що при нарахуванні амортизації по об’єктах зовнішнього
благоустрою і житлових будинках, що перебувають на балансі
житлово-комунальної організації, яка належить до сфери управління
органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади, а
також по автомобільних дорогах загального користування одночасно з
вищенаведеними проводками робиться запис по кредиту рахунка 74 «Інші
доходи» і дебету рахунка 42 «Додатковий капітал», а за необхідності —
рахунка 40 «Статутний капітал».

Організації, звичайна діяльність яких не спрямована на відновлення
житлових будинків та інших будівель (ЖБК, ГБК, садівничі кооперативи),
також можуть суму нарахованої амортизації одночасно відображати шляхом
зменшення додаткового, пайового, статутного капіталу.

2.5 Відображення обліку амортизації основних засобів у звітності

У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів
наводиться така інформація:

— вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби
відображені в балансі;

— методи амортизації, що застосовуються підприємством, та діапазон
строків корисного використання (експлуатації);

— наявність та рух у звітному році первісної (переоціненої) вартості та
суми зносу на початок звітного року; первісної вартості основних
засобів, які визнані активом, з виділенням вартості основних засобів,
отриманих в результаті об’єднання підприємств; суми зміни первісної
(переоціненої) вартості та зносу основних засобів у результаті
переоцінки; первісної (переоціненої) вартості та суми зносу основних
засобів, які вибули; суми нарахованої амортизації; суми втрат від
зменшення корисності, відображеної в звіті про фінансові результати в
звітному періоді; інших змін первісної (переоціненої) вартості та сума
зносу основних засобів; первісної (переоціненої) вартості та сума зносу
на кінець звітного року.

У примітках до фінансової звітності також наводиться така інформація:

— вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним
законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження;

— вартість переданих у заставу основних засобів;

— сума капітальних вкладень на придбання і будівництво основних засобів
за звітний рік;

— сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів;

— залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються
(консервація, реконструкція тощо);

— первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних
засобів, які продовжують використовуватись;

— залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для
продажу;

— первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки основних
засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування.

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про зміну
розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та
обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).

У примітках до консолідованої фінансової звітності щодо кожної групи
основних засобів наводиться сума курсових різниць у зв’язку з
перерахунком вартості основних засобів, наведеної у фінансовій звітності
дочірніх підприємств.

3. Міжнародний досвід обліку амортизації основних засобів

3.1 Зарубіжні стандарти з обліку амортизації

В міжнародній практиці порядок нарахування зносу регламентується
стандартом SSАР-12 «Облік зносу». В пояснювальній записці до стандарту
зазначено, що оцінка зносу і його розподіл за звітними періодами повинні
враховувати три фактори:

а) вартісну оцінку основного засобу (ціну придбання або будь-яку іншу
оцінку);

б) тривалість строку служби даного основного засобу в оцінці власників
підприємства;

в) розрахункову залишкову вартість основного засобу на кінець строку
його корисної служби на підприємстві.

Однак недоліком стандарту SSАР-12 є те, що він не містить детальних
вказівок ні щодо порядку розрахунку амортизації, ні щодо використання
різних методів її нарахування. В стандарті просто констатуються два
загальних принципи:

1) амортизація основних засобів, які мають кінцевий строк корисної
служби, повинна відображатись шляхом найбільш коректного розподілу
вартості основних засобів за вирахуванням їх залишкової вартості на весь
період, протягом якого їх використання дає корисний результат;

2) діє ряд прийнятних методів нарахування амортизації. Керівники
підприємства повинні обрати метод, який вони вважають найбільш
прийнятним для даного виду основних засобів і спосіб його використання в
діяльності підприємства.

Розподіл амортизації протягом звітного періоду здійснюється на підставі
рішення, що приймається менеджерами компанії, і підлягає щорічному
перегляду. Якщо приймається рішення про те, що вихідна оцінка строку
служби основного засобу була неправильною, то недоамортизована частина
вартості даного основного засобу повинна бути вписана за переглянутий
залишок строку служби. Якщо відбувається старіння і, зрозуміло, що
амортизованих засобів не буде вистачати на повне відновлення, вартість
цього основного засобу повинна бути негайно знижена до його
розрахункової відновлювальної вартості.

При вибутті основного засобу прибуток чи збиток від його реалізації
представляє собою різницю між його чистою реалізаційною вартістю і
залишковою вартістю. Ця різниця повинна відображатись в складі річного
прибутку і показуватись окремо, якщо її величина є суттєвою (тобто, якщо
вона представляє собою позапланову статтю).

При переоцінці активів в основу нарахування амортизації повинні бути
покладені відновлювальна вартість і строк служби, що залишився до
списання об’єкту. Результати переоцінки (якщо їх величина є суттєвою)
слід показувати у звітах за той рік, в якому проведена зміна.

Стандарт SSАР-12 посилює вимоги щодо представлення підприємством
інформації. Він наголошує на тому, що для кожного з основних видів
активів повинна зазначатись наступна інформація:

а) методи нарахування амортизації, що використовуються;

б) строки корисної служби чи норми амортизації;

в) сумарна амортизація, нарахована за даний період;

г) загальна вартість, зношуваних активів і відповідна акумульована сума
амортизації.

Деякі з цих даних містяться в огляді облікової політики зарубіжних
компаній, який є частиною річного звіту компанії.

Стандарт SSАР-12 підкріплюється положеннями Закону про компанії, який
було прийнято у 1985 році.

Закон надає правову підтримку деяким положенням стандарту SSАР-12.
Наприклад, Закон вимагає, щоб:

а) нарахована амортизація основних засобів і нематеріальних активів
відображалась у звіті про прибутки і збитки чи в примітках до звіту;

б) якщо основний засіб має обмежений строк корисної служби, то його
вартість (чиста чи залишкова) повинна «систематично» амортизуватись
протягом всього строку корисної служби даного основного засобу, тобто
знос обов’язково потрібно передбачати;

в) якщо вартість основного засобу зменшується, необхідно передбачати
його залишкову вартість і відображати зменшення у Звіті про прибутки і
збитки чи в примітках до звіту.

Положення стандарту SSАР-12, які розглядають порядок амортизації майна,
що знаходиться в повній власності, були розцінені як такі, що підходять
для підприємств, що мають власність в інвестиціях. Для таких активів
робилось виключення з правил, встановлених цим стандартом, до того часу,
доки не ввели нові конкретні положення. Ці положення містяться в
стандарті SSАР-19.

Бухгалтерський стандарт SSАР 19 встановлює спеціальний комплекс
бухгалтерських правил з обліку інвестицій в нерухомість. Цей стандарт
з’явився з причини того, що компанії, які займаються операціями з
нерухомістю, різко виступали проти вимоги стандарту SSАР 12 з
амортизації будівель і споруд. Хоча на користь такого підходу висувались
різноманітні аргументи, здається, основна проблема була пов’язана з тим,
що умова такої амортизації могла б знизити розмір повідомлюваного
прибутку до таких розмірів, що це ускладнювало б виплату дивідендів.
Тому стандарт SSАР 19 передбачає, що у відношенні до інвестицій в
нерухомість амортизація не здійснюється, за виключенням випадків оренди
строком менше 20 років. Замість амортизації щорічно повинна
здійснюватись переоцінка таких активів. Додатня або від’ємна різниця від
переоцінки повинна надходити безпосередньо до фонду переоцінки, за
виключенням випадків, коли від’ємна різниця перевищує залишки у фонді
переоцінки, це перевищення повинно відображатись у звіті про прибутки і
збитки.

3.2 Методи нарахування амортизації у зарубіжних країнах

Відповідно до п. 47 МСФЗ 16 для розподілу суми, що амортизується, на
систематичній основі протягом строку корисної експлуатації можна
використовувати різні методи амортизації: прямолінійного списання,
зменшення залишку, суми одиниць продукції.

Бельгія основними методами нарахування амортизації обрала лінійний,
метод зниження відрахувань (дегресивний) і прогресивний метод.

В обліку Польщі, як і в колишньому українському обліку, амортизація
нараховується за певною схемою з використанням терміну та коефіцієнтів
для конкретних груп основних засобів. Величина нарахованого зносу може
коливатись залежно від кількості робочих змін; рівня технологічного та
економічного прогресу; виробничих потужностей; строку експлуатації;
попередньо встановленої ліквідаційної вартості; коефіцієнтів зносу
відповідно до податкового законодавства.

В Португалії взагалі дозволяється використовувати лише лінійний метод
нарахування. Там діють за наступним принципом: «Матеріальні активи
повинні систематично амортизуватись протягом корисного строку їх служби
чи користування ними»

В Люксембурзі амортизаційні відрахування не нараховуються по активах,
які мають невизначений термін експлуатації. Найчастіше застосовується
прямолінійний метод списання вартості. А загальна вимога до порядку
нарахування амортизації в цій країні звучить так: «Амортизаційні
відрахування повинні здійснюватись систематично і в розумних межах»

В законодавстві Німеччини не передбачено жодних конкретних методів
амортизації. На практиці найчастіше застосовуються прямолінійний метод
та метод зменшення залишку. Строки служби активів, як правило, зазвичай
встановлюються за спеціальними галузевими податковими таблицями.

У Франції, також використовується переважно прямолінійний метод, але
ліквідаційна вартість при цьому не зазначається. Комерційна амортизація
за індивідуальними рахунками у Франції включається до результату по
звичайних операціях, тоді як додаткові суми амортизації в цілях
оподаткування включаються до складу екстраординарних операцій. При
консолідації, як правило, відображається тільки комерційна амортизація.
Найбільш розповсюджений строк знецінення складає 20-30 років для
будівель та споруд, 10 років — для основних виробничих засобів і для
обладнання та 5 років — для транспортних засобів. З 1960 р. у Франції
дозволяється використання методу прискореного списання вартості.

В Нідерландах та Іспанії норми амортизації не співпадають з нормами
передбаченими податковим законодавством.

В той же час в американській обліковій практиці існує багатоваріантність
вибору методу визначення величини зносу, причому вибір такого методу і
строк корисного функціонування активу, що амортизується здійснює саме
керівництво підприємства, тобто рішення приймається на підставі
професійного судження бухгалтера про дане питання.

Важливо підкреслити, що в системі обліку США можуть переглядатися норми
амортизації, але сама оцінка об’єкту перегляду не підлягає. Це пов’язано
з тим, що, змінюючи оцінку, бухгалтер порушує принцип відповідності —
співставлення раніше понесених витрат з отриманими в даному звітному
періоді доходами, — що викривляє фінансовий результат та призводить до
необґрунтованої зміни оподатковуваного прибутку.

Практика амортизації в США свідчить про широке застосування і розвиток
методів прискореної амортизації. Це є прямим наслідком розвитку
економіки. Як відомо, однією з форм впливу держави на виробництво поруч
з державними замовленнями, кредитом, субсидіями тощо, є методи
прискореної амортизації. Мета прискореної амортизації в амортизаційній
політиці США — компенсувати у відомій мірі витрати від дострокового
вибуття обладнання з причини морального зносу.

Методи нарахування амортизації, які використовуються в США, представлено
за допомогою наступного рисунку.

picscalex680100090000037d2000000b001610000000001610000026060f002220574d4
643010000000000010013ce0000000002000000002000009809000098290000010000006
c000000130000001000000028010000ba0000000000000000000000742f0000961f00002
0454d4600000100982900001e02000006000000000000000000000000000000000400000
0030000900100002c010000000000000000000000000000801a0600e0930400460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000520000007001000001000000f4ffffff000000000
000000000000000bc020000000000cc0000002241007200690061006c002000430079007
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000bc0200000000000060000000600000002000fcff1
f000000000000004cf62c006f5f0530626c67024ef82c0012000000606c670258f62c008
1ba00304ef82c0058f62c00626c67021f00000021008a010c000000a8ba00304ef82c00f
c5c6702cd54817d68f62c00f664053040451e30905967020c000000ecf82c0000008a019
0596702c8f72c001aba0030fc5c6702706b6702f4f92c002bba003004000000050000000
500000005000000050000000500000005000000050000000000000005000000050000000
500000005000000050000000500000005000000050000000500000005000000000000000
00000000000000000000000fc5c67026476000800000000250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000520000007001000002000000f
2ffffff000000000000000000000000bc020000000000cc0000002241007200690061006
c00200043007900720000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000bc02000000000000600000006
00000002000fcff1f000000000000004cf62c006f5f05301e6767024ef82c00120000001
c67670258f62c0081ba00304ef82c0058f62c001e6767021f00000021008a010d000000a
8ba00304ef82c00fc5c6702cd54817d68f62c00f664053040451e30905967020d000000e
cf82c0000008a0190596702c8f72c001aba0030fc5c670228686702f4f92c002bba00300
700000009000000090000000900000009000000090000000900000009000000000000000
900000009000000090000000900000009000000090000000900000009000000090000000
900000000000000000000000000000000000000fc5c67026476000800000000250000000
c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000
c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000
c00000001000000250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
00000000000000037010000cf000000250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e00000018000000000000000000000037010000cf0000002
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000040000000400000033010000cb000000270000001800000003000000000000008
080800000000000250000000c00000003000000250000000c00000008000080180000000
c000000ffffff00190000000c00000080808000140000000c0000000d000000120000000
c0000000200000056000000300000003c0000009a00000028010000a6000000050000003
c00a6004c009a0028019a001801a6003c00a60027000000180000000400000000000000c
0c0c00000000000250000000c00000004000000280000000c00000003000000180000000
c00000000000000190000000c000000c0c0c00056000000300000003c000000100000004
c000000a6000000050000003c00a6003c001c004c0010004c009a003c00a600560000003
00000004c00000010000000280100009a000000050000004c009a004c001000280110002
8019a004c009a00260000001c00000003000000000000000100000000000000000000002
50000000c000000030000001b000000100000003c000000a6000000190000000c000000f
fffff00120000000c0000000100000036000000100000004c0000009a000000360000001
0000000280100009a0000001b000000100000003c0000009800000036000000100000004
c0000008d0000003600000010000000280100008d0000001b000000100000003c0000008
a00000036000000100000004c0000007f0000003600000010000000280100007f0000001
b000000100000003c0000007c00000036000000100000004c00000071000000360000001
000000028010000710000001b000000100000003c0000006f00000036000000100000004
c00000063000000360000001000000028010000630000001b000000100000003c0000006
100000036000000100000004c00000055000000360000001000000028010000550000001
b000000100000003c0000005300000036000000100000004c00000047000000360000001
000000028010000470000001b000000100000003c0000004500000036000000100000004
c0000003a0000003600000010000000280100003a0000001b000000100000003c0000003
700000036000000100000004c0000002c0000003600000010000000280100002c0000001
b000000100000003c0000002900000036000000100000004c0000001e000000360000001
0000000280100001e0000001b000000100000003c0000001c00000036000000100000004
c0000001000000036000000100000002801000010000000250000000c000000050000802
80000000c00000004000000190000000c00000000000000120000000c000000020000005
6000000300000003c0000009a00000028010000a60000000500000028019a001801a6003
c00a6004c009a0028019a00260000001c000000040000000000000001000000000000008
0808000250000000c00000004000000280000000c0000000300000056000000300000003
c000000100000004c000000a6000000050000003c00a6003c001c004c0010004c009a003
c00a60056000000300000004c00000010000000280100009a000000050000004c009a004
c0010002801100028019a004c009a00260000001c0000000300000000000000010000000
000000000000000250000000c00000003000000280000000c00000004000000270000001
800000004000000000000004d4d800000000000250000000c00000004000000180000000
c0000004d4d8000190000000c0000004d4d80005600000030000000520000001c0000005
7000000a2000000050000005200a2005200200057001c0057009e005200a200270000001
800000005000000000000009999ff0000000000250000000c00000005000000280000000
c00000004000000180000000c000000ffffff00190000000c0000009999ff00560000003
0000000470000002000000052000000a2000000050000004700a20047002000520020005
200a2004700a200250000000c00000004000080280000000c00000005000000270000001
800000005000000000000007373bf0000000000250000000c00000005000000180000000
c0000007373bf00190000000c0000007373bf005600000030000000470000001c0000005
700000020000000050000005200200057001c004c001c004700200052002000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000005000000250000000c00000003000000190000000c0000007
373bf00180000000c0000007373bf001e00000018000000440000000f0000005a0000002
9000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000
d000000120000000c0000000100000054000000580000004700000014000000560000002
30000000100000000401c4200401c424700000014000000020000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff50000000390034000800000008000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000250000000c0000000
3000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
40000000400000033010000cb000000260000001c0000000400000000000000010000000
000000000000000250000000c00000004000000280000000c00000003000000270000001
800000003000000000000004d4d800000000000250000000c00000003000000280000000
c00000005000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d8000140000000
c0000000d000000120000000c0000000200000056000000300000007e0000008c0000008
3000000a2000000050000007e00a2007e00900083008c0083009e007e00a200270000001
800000005000000000000009999ff0000000000250000000c00000005000000280000000
c00000003000000180000000c000000ffffff00190000000c0000009999ff00560000003
000000073000000900000007e000000a2000000050000007300a200730090007e0090007
e00a2007300a200250000000c00000004000080280000000c00000005000000270000001
800000005000000000000007373bf0000000000250000000c00000005000000180000000
c0000007373bf00190000000c0000007373bf005600000030000000730000008c0000008
300000090000000050000007e00900083008c0078008c00730090007e009000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000005000000250000000c00000004000000190000000c0000007
373bf00180000000c0000007373bf001e00000018000000700000007f000000860000009
9000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000
d000000120000000c0000000100000054000000580000007300000084000000820000009
30000000100000000401c4200401c427300000084000000020000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff50000000310033000800000008000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000250000000c0000000
4000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
40000000400000033010000cb000000260000001c0000000300000000000000010000000
000000000000000250000000c00000003000000280000000c00000004000000270000001
800000004000000000000004d4d800000000000250000000c00000004000000280000000
c00000005000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d8000140000000
c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000000aa00000093000000a
f000000a200000005000000aa00a200aa009700af009300af009e00aa00a200270000001
800000005000000000000009999ff0000000000250000000c00000005000000280000000
c00000004000000180000000c000000ffffff00190000000c0000009999ff00560000003
00000009f00000097000000aa000000a2000000050000009f00a2009f009700aa009700a
a00a2009f00a200250000000c00000004000080280000000c00000005000000270000001
800000005000000000000007373bf0000000000250000000c00000005000000180000000
c0000007373bf00190000000c0000007373bf0056000000300000009f00000093000000a
f0000009700000005000000aa009700af009300a40093009f009700aa009700250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000005000000250000000c00000003000000190000000c0000007
373bf00180000000c0000007373bf001e00000018000000a000000086000000ae000000a
0000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000
d000000120000000c000000010000005400000054000000a30000008b000000aa0000009
a0000000100000000401c4200401c42a30000008b000000010000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff500000003800000008000000250000000c0000000
d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000005000000250000000c000000030000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000040000000
400000033010000cb000000260000001c000000040000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000004000000280000000c0000000300000027000000180000000
3000000000000004d4d800000000000250000000c00000003000000280000000c0000000
5000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d8000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000005600000030000000d600000093000000db000000a
200000005000000d600a200d6009700db009300db009e00d600a20027000000180000000
5000000000000009999ff0000000000250000000c00000005000000280000000c0000000
3000000180000000c000000ffffff00190000000c0000009999ff005600000030000000c
b00000097000000d6000000a200000005000000cb00a200cb009700d6009700d600a200c
b00a200250000000c00000004000080280000000c0000000500000027000000180000000
5000000000000007373bf0000000000250000000c00000005000000180000000c0000007
373bf00190000000c0000007373bf005600000030000000cb00000093000000db0000009
700000005000000d6009700db009300d0009300cb009700d6009700250000000c0000000
d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000005000000250000000c00000004000000190000000c0000007373bf001
80000000c0000007373bf001e00000018000000cc00000086000000da000000a00000001
80000000c00000000000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000005400000054000000cf0000008b000000d60000009a0000000
100000000401c4200401c42cf0000008b000000010000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff500000003800000008000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000005000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000004000000040000003
3010000cb000000260000001c00000003000000000000000100000000000000000000002
50000000c00000003000000280000000c000000040000002700000018000000040000000
00000004d4d800000000000250000000c00000004000000280000000c000000050000001
80000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d8000140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000005600000030000000020100009b00000007010000a20000000
50000000201a20002019f0007019b0007019e000201a2002700000018000000050000000
00000009999ff0000000000250000000c00000005000000280000000c000000040000001
80000000c000000ffffff00190000000c0000009999ff005600000030000000f70000009
f00000002010000a200000005000000f700a200f7009f0002019f000201a200f700a2002
50000000c00000004000080280000000c000000050000002700000018000000050000000
00000007373bf0000000000250000000c00000005000000180000000c0000007373bf001
90000000c0000007373bf005600000030000000f70000009b000000070100009f0000000
500000002019f0007019b00fc009b00f7009f0002019f00250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c000000020000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000005000000250000000c00000003000000190000000c0000007373bf00180000000
c0000007373bf001e00000018000000f80000008e00000006010000a8000000180000000
c00000000000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000
c000000010000005400000054000000fb0000009300000002010000a2000000010000000
0401c4200401c42fb00000093000000010000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff5000000032001a0408000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000005000000250000000c00000003000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e00000018000000040000000400000033010000c
b000000250000000c00000004000080280000000c00000005000000250000000c0000000
7000080280000000c00000003000000260000001c0000000300000000000000010000000
000000000000000250000000c000000030000001b000000100000003c000000a60000001
40000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000003c0000001
c0000001b000000100000003c000000a6000000360000001000000039000000a60000001
b000000100000003c00000098000000360000001000000039000000980000001b0000001
00000003c0000008a0000003600000010000000390000008a0000001b000000100000003
c0000007c0000003600000010000000390000007c0000001b000000100000003c0000006
f0000003600000010000000390000006f0000001b000000100000003c000000610000003
60000001000000039000000610000001b000000100000003c00000053000000360000001
000000039000000530000001b000000100000003c0000004500000036000000100000003
9000000450000001b000000100000003c000000370000003600000010000000390000003
70000001b000000100000003c00000029000000360000001000000039000000290000001
b000000100000003c0000001c0000003600000010000000390000001c000000250000000
c000000010000005400000054000000300000009e00000036000000ac000000010000000
0401c4200401c42300000009e000000010000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff500000003000000007000000540000005800000029000000900000003
60000009e0000000100000000401c42e204000026060f00ba09574d46430100000000000
1000000000000000200000098090000000000009829000000401c4229000000900000000
20000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000310030000
700000007000000540000005800000029000000820000003600000090000000010000000
0401c4200401c422900000082000000020000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff500000003200300007000000070000005400000058000000290000007
400000036000000820000000100000000401c4200401c422900000074000000020000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000033003000070000000
70000005400000058000000290000006700000036000000750000000100000000401c420
0401c422900000067000000020000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff50000000340030000700000007000000540000005800000029000000590000003
6000000670000000100000000401c4200401c422900000059000000020000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff500000003500300007000000070000005
400000058000000290000004b00000036000000590000000100000000401c4200401c422
90000004b000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
00000003600300007000000070000005400000058000000290000003d000000360000004
b0000000100000000401c4200401c42290000003d000000020000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff50000000370030000700000007000000540000005
8000000290000002f000000360000003d0000000100000000401c4200401c42290000002
f000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003
8003000070000000700000054000000580000002900000021000000360000002f0000000
100000000401c4200401c422900000021000000020000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5000000039003000070000000700000054000000600000002
20000001400000036000000220000000100000000401c4200401c4222000000140000000
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000310030003
0000000070000000700000007000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
1000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000
7000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e0000001800000010000000550000001f0000006d0000001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000054000000130000005
90000001b000000670000000100000000401c4200401c421300000059000000010000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000025003e04090000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000070000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e00000018000000040000000400000033010000cb0000001b0000001
00000003c000000a6000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000003
60000001000000018010000a60000001b000000100000003c000000a6000000360000001
00000003c000000a90000001b0000001000000068000000a600000036000000100000006
8000000a90000001b0000001000000094000000a6000000360000001000000094000000a
90000001b00000010000000c0000000a60000003600000010000000c0000000a90000001
b00000010000000ec000000a60000003600000010000000ec000000a90000001b0000001
000000018010000a6000000360000001000000018010000a900000054000000540000005
1000000ac00000053000000ba0000000100000000401c4200401c4251000000ac0000000
10000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000490072000
300000054000000580000007b000000ac00000080000000ba0000000100000000401c420
0401c427b000000ac000000020000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff500000004900490003000000030000005400000060000000a6000000ac000000a
e000000ba0000000100000000401c4200401c42a6000000ac000000030000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff540000004900490049000000030000000
3000000030000005400000058000000d1000000ac000000db000000ba000000010000000
0401c4200401c42d1000000ac000000020000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff500000004900560003000000080000005400000054000000fd000000a
c00000005010000ba0000000100000000401c4200401c42fe000000ac000000010000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000056000000080000002
50000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000003
7010000cf000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
3000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
00000000000000037010000cf000000250000000c00000007000080280000000c0000000
3000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff09000000100000003
7010000cf0000002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
0000000220000000c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000
8000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000f
fffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0
0000080000000800000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b0
24000000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c023501d0010500000009020000000005000
0000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701f
fff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000
902000000001c000000fb02eeff000000000000bc02000000cc00000022417269616c204
379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100001c000
000fb0218000a0000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000000000
00000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d01000004000
0002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010
100040000002d0100001c000000fb02ebff000000000000bc02000000cc0000002241726
9616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010
200040000002d010100040000002d010200040000002d010100040000002d01020004000
0002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010
100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01010004000
0002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010
000040000002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d01010004000
0002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0102000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016043501d
00100000000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0102000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016043501d
00100000000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0102000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016042f01c
a010600060007000000fc020000808080000000040000002d01030008000000fa0205000
0000000ffffff00040000002d010400050000000902ffffff00050000000102808080000
400000004010d0004000000020102000e000000240305005900f8007100e600b901e600a
201f8005900f80007000000fc020000c0c0c0000000040000002d01050004000000f0010
30005000000090200000000050000000102c0c0c0000e000000240305005900f80059002
a00710018007100e6005900f8000e000000240305007100e60071001800b9011800b901e
6007100e60008000000fa0200000100000000000000040000002d010300050000001402f
8005900050000000102ffffff000400000002010100050000001302e6007100050000001
302e600b901050000001402e3005900050000001302d2007100050000001302d200b9010
50000001402ce005900050000001302bd007100050000001302bd00b901050000001402b
9005900050000001302a9007100050000001302a900b901050000001402a600590005000
0001302940071000500000013029400b901050000001402910059000500000013027f007
1000500000013027f00b9010500000014027c0059000500000013026a007100050000001
3026a00b90105000000140267005900050000001302570071000500000013025700b9010
5000000140252005900050000001302420071000500000013024200b9010500000014023
d0059000500000013022d0071000500000013022d00b9010500000014022a00590005000
0001302180071000500000013021800b90107000000fc020100000000000000040000002
d01060004000000f00105000500000001020000000004000000020102000e00000024030
500b901e600a201f8005900f8007100e600b901e60008000000fa0200000100000080808
000040000002d01050004000000f00103000e000000240305005900f80059002a0071001
8007100e6005900f8000e000000240305007100e60071001800b9011800b901e6007100e
60008000000fa0200000100000000000000040000002d01030004000000f001050007000
000fc0200004d4d80000000040000002d0105000500000009024d4d80000500000001024
d4d80000e000000240305007a00f2007a00300082002a008200ec007a00f20007000000f
c0200009999ff000000040000002d01070004000000f0010500050000000902ffffff000
500000001029999ff000e000000240305006a00f2006a0030007a0030007a00f2006a00f
20007000000fc020000000000000000040000002d01050004000000f001070007000000f
c0200007373bf000000040000002d0107000500000009027373bf000500000001027373b
f000e000000240305007a00300082002a0071002a006a0030007a003000040000002d010
100040000002d010200040000002d010100040000002d01020008000000fa02000000000
00000000000040000002d01080007000000fc020000ffffff000000040000002d0109000
40000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010
700040000002d0103000500000001027373bf000500000009027373bf00040000002c010
0000700000016043d0086001600650005000000090200000000050000000102ffffff000
400000004010d0004000000020101000a000000320a1e006a000200000039340c000c000
40000002d010100040000002d010200040000002d010800040000002d010900040000002
d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d01070004000
0002d010300050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016042f01ca010600060008000000fa0200000100000000000000040000002d010a000
4000000f001030007000000fc0200004d4d80000000040000002d01030004000000f0010
7000500000009024d4d80000500000001024d4d80000400000004010d000400000002010
2000e00000024030500bc00f200bc00d700c300d100c300ec00bc00f20007000000fc020
0009999ff000000040000002d01070004000000f0010300050000000902ffffff0005000
00001029999ff000e00000024030500ac00f200ac00d700bc00d700bc00f200ac00f2000
40000002d01050004000000f001070007000000fc0200007373bf000000040000002d010
3000500000009027373bf000500000001027373bf000e00000024030500bc00d700c300d
100b300d100ac00d700bc00d700040000002d010100040000002d010200040000002d010
100040000002d010200040000002d010800040000002d010900040000002d01010004000
0002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010300040000002d010a000
500000001027373bf000500000009027373bf00040000002c010000070000001604e400c
800bd00a70005000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d0004000
000020101000a000000320ac500ac000200000031330b000c00040000002d01010004000
0002d010200040000002d010800040000002d010900040000002d010100040000002701f
fff030000001e00040000002d010200040000002d010300040000002d010a00050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016042f01ca0106000
60008000000fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f0010a0007000
000fc0200004d4d80000000040000002d010a0004000000f00103000500000009024d4d8
0000500000001024d4d80000400000004010d0004000000020102000e00000024030500f
e00f200fe00e1000501db000501ec00fe00f20007000000fc0200009999ff00000004000
0002d01030004000000f0010a00050000000902ffffff000500000001029999ff000e000
00024030500ed00f200ed00e100fe00e100fe00f200ed00f200040000002d01050004000
000f001030007000000fc0200007373bf000000040000002d0103000500000009027373b
f000500000001027373bf000e00000024030500fe00e1000501db00f500db00ed00e100f
e00e100040000002d010100040000002d010200040000002d010100040000002d0102000
40000002d010800040000002d010900040000002d010100040000002701ffff030000001
e00040000002d010200040000002d010300040000002d0107000500000001027373bf000
500000009027373bf00040000002c010000070000001604ef000401c800ef00050000000
90200000000050000000102ffffff000400000004010d000400000002010100090000003
20acf00f3000100000038450c00040000002d010100040000002d010200040000002d010
800040000002d010900040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002
d010200040000002d010300040000002d010700050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c0100000700000016042f01ca010600060008000000fa02000001000
00000000000040000002d010a0004000000f001070007000000fc0200004d4d800000000
40000002d01070004000000f00103000500000009024d4d80000500000001024d4d80000
400000004010d0004000000020102000e000000240305003f01f2003f01e1004701db004
701ec003f01f20007000000fc0200009999ff000000040000002d01030004000000f0010
700050000000902ffffff000500000001029999ff000e000000240305002f01f2002f01e
1003f01e1003f01f2002f01f200040000002d01050004000000f001030007000000fc020
0007373bf000000040000002d0103000500000009027373bf000500000001027373bf000
e000000240305003f01e1004701db003601db002f01e1003f01e100040000002d0101000
40000002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d010800040000002
d010900040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01020004000
0002d010300040000002d010a000500000001027373bf000500000009027373bf0004000
0002c010000070000001604ef004501c800300105000000090200000000050000000102f
fffff000400000004010d00040000000201010009000000320acf0035010100000038450
c00040000002d010100040000002d010200040000002d010800040000002d01090004000
0002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d0103000
40000002d010a00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016042f01ca010600060008000000fa0200000100000000000000040000002d010
70004000000f0010a0007000000fc0200004d4d80000000040000002d010a0004000000f
00103000500000009024d4d80000500000001024d4d80000400000004010d00040000000
20102000e000000240305008101f2008101ed008801e7008801ec008101f20007000000f
c0200009999ff000000040000002d01030004000000f0010a00050000000902ffffff000
500000001029999ff000e000000240305007001f2007001ed008101ed008101f2007001f
200040000002d01050004000000f001030007000000fc0200007373bf000000040000002
d0103000500000009027373bf000500000001027373bf000e000000240305008101ed008
801e7007801e7007001ed008101ed00040000002d010100040000002d010200040000002
d010100040000002d010200040000002d010800040000002d010900040000002d0101000
40000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010300040000002d010
7000500000001027373bf000500000009027373bf00040000002c010000070000001604f
b008701d400720105000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d000
40000000201010009000000320adb0076010100000032450c00040000002d01010004000
0002d010200040000002d010800040000002d010900040000002d010100040000002701f
fff030000001e00040000002d010200040000002d010300040000002d010700050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016042f01ca0106000
600040000002d01050004000000f0010300040000002d01080004000000f001070008000
000fa0200000100000000000000040000002d010300050000001402f8005900040000000
4010d0004000000020101000500000013022a005900050000001402f8005900050000001
302f8005500050000001402e3005900050000001302e3005500050000001402ce0059000
50000001302ce005500050000001402b9005900050000001302b9005500050000001402a
6005900050000001302a6005500050000001402910059000500000013029100550005000
00014027c0059000500000013027c0055000500000014026700590005000000130267005
50005000000140252005900050000001302520055000500000014023d005900050000001
3023d0055000500000014022a0059000500000013022a005500040000002d01000009000
000320aec0048000100000030450a000a000000320ad7003d000200000031300b000a000
a000000320ac2003d000200000032300b000a000a000000320aad003d000200000033300
b000a000a000000320a9a003d000200000034300b000a000a000000320a85003d0002000
00035300b000a000a000000320a70003d000200000036300b000a000a000000320a5b003
d000200000037300b000a000a000000320a46003d000200000038300b000a000a0000003
20a31003d000200000039300b000a000c000000320a1e00330003000000313030000a000
b000a00040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d0100000
40000002d010800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010
000040000002d010300050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604a3002e007f0018000400000004010d000400000002010100090000003
20a85001c000100000025450e00040000002d010100040000002d010000040000002d010
800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002
d010300050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6042f01ca0106000600050000001402f80059000400000004010d0004000000020101000
50000001302f800a201050000001402f8005900050000001302fc005900050000001402f
8009b00050000001302fc009b00050000001402f800dd00050000001302fc00dd0005000
0001402f8001e01050000001302fc001e01050000001402f8006001050000001302fc006
001050000001402f800a201050000001302fc00a20109000000320a01017900010000004
94504000a000000320a0101b700020000004949050004000c000000320a0101f80003000
000494949000400050004000a000000320a0101380102000000495604000c00090000003
20a01017b010100000056450c00040000002d010800040000002d010100040000002701f
fff030000001e00040000002d010000040000002d010300050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c0100000700000016043501d00100000000040000002d010
800040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002
d010300050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6043501d00100000000040000002d01080004000000f0010300040000002d01010004000
0002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701f
fff030000000000

I — метод прямолінійного списання;

II — прискорені методи;

Ш — метод спадного залишку;

IV — метод одиниць продукції;

V — метод суми чисел

В Данії держава не примушує підприємства використовувати будь-який

метод. Амортизаційні ставки існують окремо для фінансового та
податкового обліку. Зазвичай тут використовують прямолінійний метод
(будівлі та споруди — 50-100 років; основні виробничі засоби — починаючи
з 3 років). Практика капіталізації фінансових витрат на створення
власних активів протягом періоду, коли вони стають придатними до
використання, в Данії законом дозволяється, однак широкого визнання не
набула.

В Греції амортизація базується на нормах податкового законодавства.
Процентні платежі по позиках, що відносяться до створення основних
засобів, можуть здійснюватись двома способами: 1) шляхом негайного
списання: 2) шляхом амортизації активів протягом п’яти років.

В Англії питання, пов’язані з амортизацією капіталу, визначаються в
стандарті SSАР 12, який передбачає, що їх амортизація повинна
проводитись систематично протягом очікуваного строку служби активу,
причому норми амортизації повинні бути реалістичними. Однак у зв’язку з
податковими правилами Управління податкових зборів Великобританії
відхиляє власні норми амортизації компаній і замінює їх стандартними
«податковими відрахуваннями». При визначенні основного капіталу, на який
поширюється амортизація, стандарт SSАР 12 особливо виділяє будівлі і
споруди.

Розглянемо як саме розраховується амортизація в зарубіжних країнах.
Метод рівномірної амортизації основних засобів передбачає списання
однаковими частками протягом усього періоду їх експлуатації. Річна сума
амортизації залежить від строку служби об’єкта. Береться до уваги також
очікувана ліквідаційна вартість — сума, яку підприємство очікує одержати
від реалізації або ліквідації об’єкта по закінченні терміну його
корисної експлуатації після вирахування очікуваних витрат, пов’язаних з
реалізацією або ліквідацією. Якщо на практиці важко оцінити ліквідаційну
вартість основних засобів на момент їх надходження, то вважається, що
вона дорівнює нулю. У багатьох країнах Західної Європи (зокрема у
Франції) при розрахунку амортизації не визначається ліквідаційна
вартість об’єктів основних засобів.

Сума щорічних амортизаційних відрахувань може бути розрахована двома
способами. При першому способі розрахунок здійснюють шляхом ділення
вартості об’єкта, який підлягає амортизації, на термін корисної
експлуатації. Річну суму амортизації розраховують за формулою:

Собівартість об’єкта — Ліквідаційна вартість (3.1)

Термін корисного використання

При другому способі суму щорічних відрахувань визначають множенням
установленої річної норми амортизації на первісну вартість об’єкта за
вирахуванням ліквідаційної вартості.

Метод нарахування амортизації за кількістю випущеної продукції

застосовується у випадку, якщо об’єкт основних засобів використовується
нерівномірно по періодах, тобто в кожному періоді кількість продукції
істотно коливається. За цим методом визначається виробнича ставка
амортизації: вартість, яка амортизується, ділиться на загальний обсяг
продукції (товарів), яку підприємство очікує виробити при використанні
об’єкта основних засобів. Для визначення виробничої ставки амортизації
застосовується формула:

Первісна вартість — Ліквідаційна вартість
(3.2)

Кількість продукції (товару), яку очікують протягом строку експлуатації

Метод подвійної норми амортизації є прискореним методом амортизації.
Норма прискореної амортизації визначається шляхом множення норми
лінійної амортизації на коефіцієнт, встановлений для прискореної
амортизації. У США прийнятий єдиний коефіцієнт прискореної амортизації —
2,0. У Фракції застосовують три рівні коефіцієнтів прискореної
амортизації — залежно від строку служби об’єктів основних засобів: якщо
строк експлуатації три-чотири роки — 1,5; п’ять-шість років — 2,0; понад
шість років — 2,5.

Таким чином, прискорена амортизація розраховується через застосування
норми прискореної амортизації до залишкової вартості об’єкта основних
засобів. Перелік основних засобів, до яких може застосовуватися
прискорена амортизація, встановлюється законодавчо.

Цей метод використовується переважно для нарахування амортизації
активної частини основних засобів (машин, обладнання, транспортних
засобів тощо).

Метод суми цифр років експлуатації (кумулятивний метод) передбачає
визначення річної суми амортизації як добуток вартості, яка
амортизується та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт
розраховується діленням кількості років, які залишаються до кінця строку
служби об’єкта, на суму цифр років.

Сума цифр років — це результат сумування порядкових номерів тих років,
протягом яких функціонує об’єкт.

Цей метод є різновидом прискореної амортизації.

За міжнародними стандартами, кожне підприємство самостійно обирає методи
нарахування амортизації основних засобів. Але обраний метод не можна
змінювати впродовж звітного періоду. При зміні методу нарахування
амортизації всі зміни повинні обґрунтовуватися та висвітлюватися в
пояснювальній записці до річної фінансової звітності.

Нараховані суми амортизації відображаються в обліку як витрати
підприємства і як накопичена амортизація (знос). У бухгалтерському
обліку нараховані суми амортизації відображаються бухгалтерським
записом:

Д-т рах. Витрати на амортизацію,

К-т рах. Амортизація (знос) основних засобів.

У зарубіжній практиці рахунок «Амортизація (знос) основних засобів»
ведеться для кожної класифікаційної групи основних засобів: «Амортизація
устаткування», «Амортизація транспортних засобів», «Амортизація
будинків» тощо.

У США, як і в деяких інших країнах, є різниця в амортизації основних
засобів для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування. Для
цілей оподаткування застосовується так звана система прискореного
оновлення вартості. З 1986 р., у зв’язку з реформою податкової системи,
дозволяється мінімізувати податок на прибуток. Суть цієї системи полягає
в тому, що держава встановлює строки експлуатації різних груп основних
засобів і норми амортизації.

4. Амортизація основних засобів: проблеми та шляхи вдосконалення в
Україні

4.1 Історичний розвиток амортизації в Україні

Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних засобів були
визначені листом Мінфіну УРСР і Мінекономіки УРСР №04-5033/21-31/31 від
25.01.1991 року «Про нарахування амортизації».

Амортизаційні відрахування здійснювалися згідно з нормами, що були
введені в дію 22 грудня 1990 р. Постановою Ради Міністрів СРСР №1072 з
подальшими змінами.

З 1 січня 1991 р. введені індекси зміни норм амортизаційних відрахувань
на повне відновлення активної частини основних виробничих засобів по
основних групах машин, обладнання та транспортних засобів і порядок
визначення загальної суми цих відрахувань.

6 червня 1994 р. затверджено Наказом Мінфіну та Мінекономіки України за
№48/59 «Положення про порядок використання норм прискореної амортизації
активної частини (машин, обладнання, транспортних засобів) основних
виробничих засобів» з метою підвищення зацікавленості підприємств та
організацій у відновленні основних виробничих засобів. Норми прискореної
амортизації машин та обладнання могли використовуватися під час
реалізації інвестиційних проектів за участю іноземних інвесторів
відповідно до вищевказаного «Положення» за дозволом Міністерства
фінансів та Міністерства економіки України, перевага у наданні дозволу
надавалася тим підприємствам та організаціям, котрі одноразово
здійснювали заходи щодо масової заміни зношеної і морально застарілої
техніки на більш продуктивну або нову.

Річна норма амортизації на повне відновлення основних виробничих засобів
(машин, обладнання, транспортних засобів) мала підвищуватися не більше
ніж у два рази.

Метод нарахування прискореної амортизації не поширювався на такі основні
засоби: машини, обладнання і транспортні засоби з нормативним терміном
служби до трьох років, а також введені в дію з 1 січня 1991 р.; рухомий
склад автомобільного транспорту, по якому нарахування амортизації на
реновацію робилося за нормами, що визначалися у відсотках від вартості
машин, віднесеної до 1000 км фактичного її пробігу; унікальну техніку і
обладнання, призначені для використання тільки при визначених видах
випробування і виробництві обмеженого виду конкретної продукції.

Якщо основні засоби перебували на реконструкції і модернізації з їх
повною зупинкою або ж законсервовані, знос (амортизація) не
нараховувався. На цей же період продовжувався термін нарахування
амортизації.

Згідно з Наказом Міністерства фінансів України №671 від 12.12.2003 р.
передбачено, що облік нарахування та використання амортизаційних
відрахувань ведеться на позабалансовому рахунку №09 «Амортизаційні
відрахування» та показники нарахованої та використаної амортизації
включені до Приміток до річної фінансової звітності (форма №5). При
цьому амортизація може використовуватися за такими напрямками:
будівництво об’єктів, придбання (виготовлення) основних засобів,
поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання,
реконструкція тощо) основних засобів, придбання (створення)
нематеріальних активів, інші капітальні роботи, погашення отриманих на
капітальні інвестиції позик.

Згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств»
№283/97-ВР від 22.05.1997 р. зі змінами, внесеними Законом України
№349-ІV від 24.12.2002 р., амортизації підлягають витрати, пов’язані з
придбанням основних засобів та нематеріальних активів для власного
виробничого використання, самостійним виготовленням основних засобів,
проведенням усіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших
видів поліпшення основних засобів (рис. 4.1), підлягають амортизації.

picscalex180100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4
6430100000000000100c3640000000001000000180300000000000018030000010000006
c000000000000000000000008000000100000000000000000000000a40a0000b71600002
0454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000900600001
a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b6060038320400160000000
c000000180000000a000000100000000000000000000000090000001000000068000000d
e000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c0000000
1000000520000007001000001000000f1ffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001100584c110010000000bc4f11003c4d1100e4506032bc4f1100b44c1100100000002
44e1100a04f11008a4f6032bc4f1100b44c1100200000006a455531b44c1100bc4f11002
0000000ffffffff0c04db0017465531ffffffffffff0180ffff01802fff0180ffffffff0
000000000080000000800004300000001000000000000006000000025000000372e9001c
c00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f000000000000004
30061006c0069006200720000000000410e00007c4d11000dea5431b0d71132dc501100e
84c11001e504d310600000001000000244d1100244d11003d524b31060000004c4d11000
c04db006476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002
50000000c00000001000000180000000c000000000000025400000054000000000000000
00000000800000010000000010000001886d1411886d141000000000d000000010000004
c00000004000000000000000000000068000000de0000005000000020000000090000004
6000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff69000000df0000000
00000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000802
50000000c0000000e0000800e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c02de006800040000002e0118001c000000f
b021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000
0000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000000
20101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c69627269000
00000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002
d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0d000000010004000
00000006800de0020c60900040000002d010000040000002d010000030000000000

— 83 —

picscalex850100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4
643010000000000010058350000000001000000180300000000000018030000010000006
c00000000000000000000000800000010000000000000000000000056320000d01600002
0454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000900600001
a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b6060038320400160000000
c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000ec010000d
f000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c0000000
1000000520000007001000001000000f1ffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001100584c110010000000bc4f11003c4d1100e4506032bc4f1100b44c1100100000002
44e1100a04f11008a4f6032bc4f1100b44c1100200000006a455531b44c1100bc4f11002
0000000ffffffff0c04db0017465531ffffffffffff0180ffff01802fff0180ffffffff0
000000000080000000800004300000001000000000000006000000025000000372e9001c
c00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f000000000000004
30061006c0069006200720000000000410e00007c4d11000dea5431b0d71132dc501100e
84c11001e504d310600000001000000244d1100244d11003d524b31060000004c4d11000
c04db006476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002
50000000c00000001000000180000000c000000000000025400000054000000000000000
00000000800000010000000010000001886d1411886d141000000000d000000010000004
c000000040000000000000000000000ec010000df0000005000000020000800090000004
6000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffed010000df0000000
00000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000802
50000000c0000000e0000800e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c02df00ec01040000002e0118001c000000f
b021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000
0000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000000
20101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c69627269000
00000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002
d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0d000000010004000
0000000ec01df0020c60900040000002d010000040000002d010000030000000000

— 83 —

Рис. 4.1 Класифікація витрат на утримання і поліпшення основних засобів
відповідно до Закону України №349-ІУ від 24.12.2002 р.

З набуттям чинності Закону України «Про оподаткування прибутку
підприємств» №283/97-ВР від 22 травня 1997 р. змінена методологія обліку
основних засобів та нематеріальних активів, змінена класифікація
основних засобів за натурально-матеріальним складом (замість 12 груп
встановлено 3 групи), змінено підхід до нарахування амортизації основних
засобів, нематеріальних активів, відповідно змінені норми амортизації,
які не обґрунтовані жодною методикою, а встановлені адміністративним
шляхом.

Річні норми амортизаційних відрахувань (відповідно до Закону України
№283/97-ВР) встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з
груп основних засобів на початок звітного періоду у таких розмірах:

група 1 — будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні
пристрої, в т.ч. житлові будинки та їх частини (квартири і місця
загального користування) -5% (квартальні — 1,25%);

група 2 — автомобілі, призначені для перевезення людей, включаючи
вантажопасажирські автомобілі, фургони та інші подібні до них
транспортні засоби, меблі, побутові електронні, включаючи
електронно-обчислювальні, та інші машини для автоматичної обробки
інформації, інше конторське (офісне) обладнання та інвентар — 25%
(квартальні — 6,25%);

група 3 — інші основні засоби, що не увійшли до груп 1 і 2, включаючи

сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу худобу — 15% (квартальні
-3,75%).

З 1 січня 2004 р. введеш нові норми амортизації, згідно з Законом
України №349-1V від 24.12.2002 р., за 4-ма групами.

Зазначені норми застосовуються для нарахування зносу невиробничих
основних засобів, у тому числі житлових будинків. Ці ж норми
застосовуються бюджетними установами й організаціями для визначення
зносу основних засобів.

Відповідно до пп. 22.4 ст. 22 Закону України №283/97-ВР, встановлені
норми амортизації (груп 1-3) використовувалися у 1997 р. з понижувальним
коефіцієнтом 0,7, з 1 січня 1998 р. — з урахуванням понижувального
коефіцієнта — 0,6, з метою спрямування зазначених сум до Державного
бюджету України (Постанова Кабінету України №335 від 19.03.1998 р. та
№165 від 08.02.1999 р.).

Розрахунок суми амортизації основних засобів (гр. 1, 2,3) за III і IV
кв. 1997 р. виконувався окремо відповідно до їх залишкової вартості на
01.07.97 р., квартальних норм амортизації (1,25; 6,25; 3,75),
понижувальних коефіцієнтів до норми амортизації на 1997 р. (0,7),
квартальних норм амортизації (0,875; 4,375; 2,625) і з урахуванням
витрат, які збільшували і зменшували балансову вартість основних
засобів.

3 1 січня 1999 р. платники податків проводили нарахування амортизаційних
відрахувань згідно з нормами пп. 8.6.1 Закону України №283/97-ВР від
22.05.97 р., без понижувальних коефіцієнтів, тобто:

— для першої групи — 1,25%;

— для другої групи — 6,25%;

— для третьої групи — 3,75% до балансової вартості кожної із зазначених
груп основних засобів на початок звітного (податкового) періоду з
розрахунку на календарний квартал; понижувальні коефіцієнти не
використовувалися.

Постановою Кабінету Міністрів України № 85 від 26.01.99 р. встановлено
обов’язок підприємств перераховувати 10% амортизаційних відрахувань від
нарахованої суми за звітний місяць до Державного бюджету. Оскільки
обов’язкове відрахування 10% від сум нарахованої амортизації встановлено
не Законом України «Про систему оподаткування», а Постановою Кабміну
України, то суми амортизаційних відрахувань не включалися до складу
валових витрат підприємства у податковому обліку.

Закон України № 568-ХІІ від 06.04.99 р. вніс зміни до Закону України
«Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.97 р. і
юридично набрав чинності 16 червня 1999 р., а фактично (для більшості
платників податків) з 1 квітня 1999 р., скасував 10% амортизаційного
податку і відновив систему сплати до Державного бюджету України частини
податку на прибуток, яка виникає (розрахунково) за рахунок застосування
до норм амортизаційних відрахувань, наведених у п. 8.6 Закону України
«Про оподаткування прибутку підприємств», понижувального коефіцієнта. У
даному випадку такий коефіцієнт встановлено в розмірі 0,8.

Відповідно до пп. З п. 4 розділу 1 Закону України № 1523-ІП від
02.03.2000 р. нарахування амортизаційних відрахувань на основні засоби в
І кварталі 2000 р. проводилися без застосування понижувального
коефіцієнта 0,8, тобто за розмірами амортизації пп. 8.6.1 Закону України
№283/97-ВР; з 1 квітня 2000 р. знову застосовується понижувальний
коефіцієнт 0,8; з 1 січня 2001 р. перестає діяти понижувальний
коефіцієнт амортизації.

Згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» №
283/97-ВР від 22.05.97 р. платник податку міг самостійно прийняти
рішення про використання прискореної амортизації основних засобів групи
3, придбаних після набрання чинності цього Закону України за нормами (у
розрахунку на календарний рік, у %):

перший рік експлуатації — 15;

другий рік експлуатації — 30;

третій рік експлуатації — 20;

четвертий рік експлуатації — 15;

п’ятий рік експлуатації — 10;

шостий рік експлуатації — 5;

сьомий рік експлуатації — 5.

Відповідно до Закону України №283/97-ВР від 22 травня 1997 р.
амортизаційні відрахування не нараховуються у випадку виведення із
експлуатації окремого об’єкта основних засобів групи 1 у зв’язку з його
ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкцією і консервацією за
рішенням платника податку або Кабінету Міністрів України; балансова
вартість такого об’єкта дорівнює нулю.

Балансова вартість групи 2 і групи 3 не змінюється у випадку виведення
із експлуатації окремих об’єктів цих груп у зв’язку з їх ліквідацією,
капітальним ремонтом, модернізацією і консервацією за рішенням платника
або Кабінету Міністрів України, відповідно до порядку, встановленого пп.
8.4.5 і пп. 8.4.6 п. 8.4 Закону України «Про оподаткування прибутку
підприємств» у редакції №283/97-6Р від 22.05.97 р.

Амортизація продовжує нараховуватися за об’єктами групи 1 основних
засобів, якщо підприємство за якихось причин простоювало і основні
засоби не експлуатувалися, але не виведені із експлуатації.

При виведенні окремих об’єктів основних засобів групи 2 і групи 3 із
експлуатації балансова вартість групи не змінюється, а амортизація
продовжує нараховуватися.

Таким чином, Закон України №283/97-ВР від 22 травня 1997 р. вносить
багато змін у ведення бухгалтерського обліку, законодавчо встановлюється
поняття «основні фонди» замість «основні засоби», які за суттю
неідентичні: фонди — це пасиви, засоби — це активи, і з’являється нове
поняття «податковий облік», який законодавчо стає зверхньо над
бухгалтерським обліком.

Значні зміни відбуваються у бухгалтерському обліку нарахування
амортизації у зв’язку з введенням Національних стандартів. Так,
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку П(С)БО 7 «Основні засоби»
впроваджено для цілей бухгалтерського обліку класифікацію основних
засобів за 9-ма групами (рахунок №10) окремо виділено 7 груп інших
необоротних матеріальних активів (рахунок №11), які є складовою основних
засобів. Амортизація основних засобів за П(С)БО 7 «Основні засоби»
нараховується за 5-ма методами.

Закон України №349-ІV від 24 грудня 2002 р. вносить нові зміни
нарахування амортизації.

4.2 Проблеми обліку амортизації основних засобів в Україні та шляхи їх
подолання

1) Проблема визначення ліквідаційної вартості

Одним із проблемних питань залишається порядок визначення ліквідаційної
вартості основних засобів через складність оцінки активів у майбутньому.
Так, для техніки необхідно зробити прогноз на 5-10 років, для будівель —
40-50 років. При цьому фактично неможливо врахувати вплив на кінцеву
вартість багатьох факторів, тому результат буде досить приблизним.
Внаслідок цього, в багатьох господарствах ліквідаційна вартість взагалі
не визначається. Таким чином, сума, яка підлягає перенесенню на витрати
шляхом амортизації, встановлюється на рівні первісної вартості основних
засобів, що не відповідає вимогам національних стандартів
бухгалтерського обліку.

Деякими вченими було запропоновано запровадити відповідний відсоток
ліквідаційної вартості. При цьому передбачається, що такий відсоток
розраховується для кожної групи активів і затверджується для галузі на
державному рівні. Завдяки централізованим нормам усереднених відсотків
ліквідаційної вартості основних засобів по групах для усіх підприємств
визначення вартості, яка амортизується, матиме більш об’єктивний
характер, зникнуть розбіжності у сумі ліквідаційної вартості одних і тих
же активів, спроститься порядок її визначення, що приведе до підвищення
якості облікової інформації.

2) Проблема визначення терміну корисного використання

Надання широкої свободи підприємствам у визначенні терміну корисного
використання активів має серйозний недолік, який полягає у наявності
суттєвих розбіжностей і не відповідності у термінах використання на
аналогічні об’єкти в різних господарствах. Так, проведені дослідження
свідчать, що різниця у встановлених термінах на аналогічну техніку між
різними підприємствами становить 2 рази (від 5 до 10 років). Водночас,
по будівлях коливання є меншими (від 25 до 30 років). Таким чином,
втрачається об’єктивність облікової інформації про нарахування
амортизації, що веде до неточностей у фінансовій звітності. Враховуючи
відсутність досвіду в національній практиці щодо встановлення термінів
корисного використання основних засобів на кожному підприємстві,
найбільш доцільним на сучасному етапі є централізоване визначення таких
термінів. Тому необхідно забезпечити уніфікацію порядку визначення
термінів корисного використання основних засобів на державному рівні з
урахуванням галузевих особливостей. Але при цьому амортизаційна політика
підприємства також повинна бути врахована. Для цього основні засоби слід
згрупувати за економічно обґрунтованими термінами корисного
використання, і для кожної групи мають бути визначені межі, в яких
підприємство самостійно може визначити термін використання. Наприклад,
для третьої групи основних засобів, встановити межу в 5-7 років.

З метою забезпечення простого механізму розподілу основних засобів по
групах за термінами корисного використання слід на державному рівні
розробити галузевий класифікатор із глибокою деталізацією об’єктів
основних засобів. Це дасть змогу підвищити об’єктивність встановлення
термінів корисного використання на підприємствах та знизити затрати часу
працівників бухгалтерії на виконання цих операцій.

3) Проблема використання різних методів нарахування амортизації

Серед основних причин: які гальмують застосування інших методів
нарахування амортизації, крім прямолінійного та податкового методу, 63%
опитаних бухгалтерів визначили відсутність належного методичного
забезпечення, а 33% — відсутність типових форм облікових регістрів для
обліку і нарахування амортизації за іншими методами.

Нові підходи до обліку амортизації основних засобів зумовили
необхідність удосконалення первинних документів бухгалтерського обліку
для детальнішого відображення інформації про об’єкти основних засобів,
оскільки існуючі форми не в повному обсязі забезпечують інформацією
бухгалтерів. З метою нарахування амортизації на основні засоби без
здійснення додаткових вибірок і розрахунків, враховуючи, що інвентарна
картка є уніфікованим документом, а для розрахунку амортизації за
методами, передбаченими національними стандартами потрібні різні дані,
пропонуємо здійснити її вдосконалення додатками, диференційованими за
методами амортизації.

4) Проблема контролю використання амортизаційних коштів

Лише 40 відсотків підприємств, в яких проводилося анкетування,
здійснюють контроль за використанням амортизаційних коштів, і 17
відсотків відстежують рух коштів шляхом формування амортизаційного
фонду. Основна причина, з якої підприємства не контролюють амортизаційні
кошти, — відсутність офіційного порядку формування та відображення у
звітності інформації про відтворення основних засобів. Наявна форма
звіту не забезпечує розкриття такої інформації. Так, розділ Приміток до
фінансової звітності «Використання амортизаційних відрахувань» має
недоліки: по-перше, відсутність суми залишку амортизаційних коштів на
початок і кінець звітного періоду, що не дає повної уяви про суми
амортизаційних коштів, які мають бути використані за цільовим
призначенням, по-друге, у разі реалізації продукції нижче собівартості
виникатиме незіставність між нарахованою амортизацією та коштами, які
надійшли на підприємство. Тому на, її заміну пропонується запровадити
«Звіт про відтворення основних засобів» в якому деталізуються джерела
відтворення, в тому числі відображається рух амортизаційних коштів, а
також напрями їх використання.

5) Проблема розбіжностей у бухгалтерському та податковому обліку

Введення в дію з 1 січня 2001 року Національних стандартів призвело до
повного розмежування фінансового і податкового обліку суб’єктів
господарювання, додаткового навантаження на економічні підрозділи
підприємств. Неузгодженість при розробці національних стандартів і
законів, що регулюють податковий облік, зокрема Закону України «Про
оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р.№ 283/97-ВР, зумовила
різне тлумачення та наповнення деяких економічних категорій в
бухгалтерському та податковому обліку. Згідно з чинним законодавством
бухгалтеру необхідно вести два обліки: бухгалтерський облік і
податковий. А тому одну і ту саму амортизацію необхідно розраховувати
двічі: в бухгалтерському обліку і при сплаті податку на прибуток.

Необхідність одночасного ведення бухгалтерського та податкового обліків
має ряд недоліків. По-перше, дублюється багато операцій, що веде до
збільшення загальної трудомісткості облікової роботи. По-друге,
формування показників у податковому і бухгалтерському обліку істотно
відрізняється, тому ускладнюється розуміння як технології одержання
результатів, так і їх економічного змісту. По-третє, розглядаючи
ситуацію на макрорівні, бачимо, що наявність значної й досить складної
податкової звітності потребує відповідного штату працівників податкових
органів, який з кожним роком збільшується, отже — зростає сума коштів на
його утримання.

Проблема уніфікації бухгалтерського і податкового обліку основних
засобів ускладнена невідповідністю механізмів нарахування та обліку
амортизації основних засобів за різними методиками, що вимагає різного
відображення одних і тих же операцій. З метою уніфікації бухгалтерського
та податкового обліку в частині, що стосується відображення амортизації
основних засобів, мають бути узгоджені методологічні підходи щодо
об’єктів нарахування амортизації, застосування методів нарахування
амортизації, моменту початку нарахування амортизації.

У бухгалтерському обліку амортизацію основних засобів починають
нараховувати після введення їх в експлуатацію, а в податковому обліку –
після здійснення витрат на придбання об’єктів, незалежно від того,
введені вони в експлуатацію, чи ні. Крім того, в бухгалтерському обліку
амортизація нараховується щомісяця, а в податковому — раз на квартал.

Застосування в бухгалтерському обліку податкового підходу має два
суттєвих недоліки, які порушують економічний зміст категорії
амортизації. По-перше, деякі об’єкти основних засобів — будівлі,
обладнання, тривалий час не вводяться в експлуатацію у зв’язку з їх
монтажем і дообладнанням, але витрати, які понесені на придбання
(виготовлення) основних засобів, вже амортизуються, що призводить до
невиправданого нарахування амортизації на основні засоби. По-друге,
поквартальний порядок нарахування амортизації призводить до заниження
сум амортизації, коли об’єкти основних засобів придбані у першому або
другому місяці кварталу. Таким чином, момент початку нарахування
амортизації за податковим обліком не відображає об’єктивного витрачання
вартості основних засобів. З метою усунення зазначених недоліків
амортизація на основні засоби має нараховуватися після введення в
експлуатацію з наступного місяця.

У бухгалтерському обліку амортизація нараховується тільки під час їх
корисного використання. Не здійснюється нарахування амортизації під час
реконструкції, модернізації, добудови або консервації основних засобів.
У податковому обліку амортизують витрати на придбання основних засобів
незалежно від того, наскільки продуктивно вони використовуються.

З метою створення єдиної інформаційної бази про вартість об’єктів
основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку необхідно на
субрахунках рахунку 10 «Основні засоби» виділити окремі аналітичні
рахунки, на яких обліковуватимуться основні засоби, на які не
нараховується амортизація у податковому обліку, зокрема, безоплатно
отримані активи, об’єкти, придбані за рахунок коштів цільового
фінансування, основні засоби невиробничого призначення тощо.

Враховуючи, що порядок нарахування амортизації, визначений у податковому
законодавстві, не забезпечує своєчасного перенесення первісної вартості
об’єкта на собівартість продукції, як наслідок, простого відтворення
основних засобів, обґрунтованим є застосування методів, які передбачені
національними стандартами бухгалтерського обліку, і їх використання в
обліку на підприємствах забезпечить об’єктивне відображення процесу
знецінення основних засобів і формування собівартості продукції та
протягом терміну експлуатації активів дозволить накопичити амортизаційні
кошти для подальшого відтворення основних засобів.

Як свідчать проведені дослідження, сума нарахованої амортизації за
термін корисного використання основних засобів у бухгалтерському обліку
перевищує суму амортизації віднесеної на зменшення прибутку в
податковому обліку. Тому застосування бухгалтерських методів амортизації
у податковому обліку призведе до зменшення бази оподаткування.
Негативний вплив на надходження до бюджету від збільшення сум
амортизації можливо усунути через механізм трансформації суми
амортизації, яка нарахована в бухгалтерському обліку, в показник
податкової звітності з метою визначення прибутку до оподаткування за
допомогою коефіцієнтів коригування. Тобто, в податковому обліку
амортизація визначатиметься множенням суми амортизаційних відрахувань,
які обчислені у бухгалтерському обліку, на коефіцієнт коригування для
даної групи основних засобів. Трансформація суми нарахованої амортизації
за П(С)БО у суму амортизації, яка враховується при обчисленні
оподаткованого прибутку, можлива при застосуванні коефіцієнтів
коригування в цілому по кожній групі основних засобів. На підставі
розрахунків деяких економістів коефіцієнт коригування для першої групи
дорівнює — 0,95, а для другої, третьої та четвертої — 0,86. Слід
зазначити, що за об’єктами кожної з чотирьох груп основних засобів
можливі відхилення серед коефіцієнтів коригування, через їх залежність
від первісної та ліквідаційної вартості об’єктів. Тому необхідна
централізована обробка статистичних даних за різними об’єктами в межах
груп основних засобів з метою виведення усереднених коефіцієнтів
коригування.

Для використання методики визначення сум амортизації із застосуванням
коефіцієнтів коригування в податковому обліку необхідно ввести
додатковий регістр «Відомість коригування нарахованої амортизації за
даними бухгалтерського обліку», що дозволить вирішити питання розрахунку
сум амортизації.

Таблиця 4.1. Відомість коригування нарахованої амортизації за даними
бухгалтерського обліку

Група основних засобівСума нарахованої амортизації за П(С)БО,
грн.Коефіцієнт коригуванняСума нарахованої амортизації в податковому
обліку, грн.Сума залишкової

вартості при списанні основних засобів, грн.Сума амортизації, на яку
коригується валовий дохід,
грн.Перша100000,959500—9500Друга100000,86860010009600Третя100000,868600—
8600Четверта100000,868600—8600Всього40000—35300100036300Уніфікацією
бухгалтерського та податкового обліку в частині, що стосується
відображення амортизації основних засобів, є узгодження методичних
підходів щодо об’єктів нарахування амортизації, застосування методів
нарахування амортизації, моменту початку нарахування амортизації.
Додаткове групування об’єктів на субрахунках з обліку основних засобів
дозволить сформувати єдину інформаційну базу для розрахунку амортизації
за методикою бухгалтерського обліку, а застосування коефіцієнтів
коригування для визначення суми амортизації, яка відноситься на
зменшення прибутку до оподаткування, дасть змогу запобігти втратам
бюджету при переході до уніфікованої системи обліку. Запровадження
відомості коригування дозволить врахувати всю амортизацію в системі
оподаткування: по закінченню терміну корисного використання основних
засобів вартість об’єкта, на яку через застосування коефіцієнтів
коригування не було зменшено валовий дохід, має бути включена до суми
амортизації звітного періоду.

6) Проблема нарахування амортизації за Законом України «Про
оподаткування прибутку підприємств»

Почнемо із Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», а
саме із статті 8.

Не витримує ніякої критики термін, з якого починається пункт 2:
«Амортизації підлягають витрати…» Витрати не можуть підлягати
амортизації, оскільки це властиве лише для основних засобів і тільки для
них. Витрати, про які йдеться в цьому пункті, формують вартість основних
засобів, відповідно до величини якої здійснюється нарахування
амортизації.

Скажімо, закон передбачає, що витрати на вирощування багаторічних
насаджень потрібно повністю відносити на витрати виробництва звітного
року платника податку. Якщо цю вимогу реалізувати на практиці, то
підприємства не зможуть нагромадити потрібні кошти для простого
відтворення засобів виробництва. Адже в таких умовах балансова вартість
багаторічних насаджень буде знижена і дорівнюватиме лише витратам на їх
закладку. Згідно з вимогами економічної теорії відтворюватись має не
частина, а повна вартість засобів праці, яка в даному випадку формується
протягом усього періоду вирощування багаторічних насаджень аж до початку
їх плодоношення.

Отже, логічно було б витрати на закладку багаторічних насаджень щорічно
збільшувати на суму, витрачену на їх вирощування, розглядаючи їх сукупні
витрати як незавершені капіталовкладення.

Потребує аналізу і такий факт, що нарахування амортизації провадиться до
досягнення об’єктом І групи (будівлі, споруди, передавальні пристрої)
100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і що ця залишкова
вартість його відноситься на витрати виробництва. Якщо керуватися даною
вимогою, то виходить, що підприємство, побудувавши об’єкт вартістю
рівною або меншою за цю суму, повинно відразу його списати. Це означає,
що такий основний засіб не буде відображатися в балансі підприємства і
взагалі не буде інвентарним об’єктом з усіма негативними наслідками.
Доцільно було б замість суми 100 неоподатковуваних мінімумів (1700 грн.)
проводити нарахування амортизації до досягнення величини певного
відсотку від первісної вартості.

Таким чином, необхідно:

1. Замість встановлення обмежень нарахування амортизації сумою 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановити величину цих
обмежень у відсотках від первісної (або відновлювальної) вартості.

2. Всі витрати, пов’язані з поліпшенням основних засобів (поточний і
капітальний ремонт, реконструкція і модернізація, технічне
переоснащення), включати до валових витрат і собівартості продукції. Ці
витрати необхідно

обліковувати за місцями виникнення (цехами, підрозділами і за
об’єктами).

3. Механізм прискореної амортизації застосовувати не лише до об’єктів
групи 3, а й до об’єктів груп 1 і 2, внаслідок того, що вони швидше
зазнають фізичного і морального старіння.

7) Проблема не врахування морального зносу при визначенні терміну
корисного використання основного засобу

При визначенні норми та суми амортизаційних відрахувань важливим
питанням є строк корисного використання основного засобу, що
амортизується. Згідно до діючих методик, даний термін визначається як
„очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть
використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено
(виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції( робіт, послуг). При
цьому розглядається фізичний знос об’єкта основних засобів і практично
не враховується той факт, що в умовах швидкого розвитку технологій
важливу роль відіграє моральний знос основного засобу та технологічного
процесу, в якому він бере участь. Це призводить до зниження ефективності
використання наявних ресурсів від застосування морально застарілих
основних засобів, і відповідно, втрати господарюючим суб’єктом прибутку.
Дане питання потребує вирішення на методологічному рівні.

Примітка. Проблемі нарахування амортизації приділяється чимало уваги.
Наприклад, О. Гудзинський, Г. Кірєйцев, В. Савчук, розглядаючи
перспективи прийняття Закону України «Про амортизацію», зазначають, що
застосування існуючих методів спричинило до вимушеного застосування
більшістю підприємств морально і фізично застарілої техніки.
С.М.Євтушенко розвиває концепцію оцінки економічної доцільності
експлуатації об’єкту при визначенні строку його корисної експлуатації і
пропонує групування основних засобів в залежності від терміну їх
корисного використання. Всіх авторів, які займаються проблемами обліку
амортизації, об’єднає думка про невідповідність сучасного нормативного
забезпечення вимогам ефективного ведення господарської діяльності.

4.3 Автоматизація обліку амортизації основних засобів

Ще одним способом удосконалення обліку амортизації основних засобів є
автоматизація.

Раціональне використання основних засобів може бути забезпечене тільки в
умовах функціонування сучасних засобів обчислювальної техніки з
використанням автоматизованого робочого місця бухгалтера (АРМБ).

Отже, автоматизоване робоче місце бухгалтера по обліку функціонально
призначене для автоматизації обліку, контролю, аналізу й аудиту, а також
прийняття управлінських рішень по питаннях основних засобів.

Для вирішення задач по обліку основних засобів, застосовується
спеціальна база бухгалтерських записів, яка дозволяє отримати в
діалоговому режимі всю необхідну інформацію для аналітичного,
синтетичного і управлінського обліку та звітності за звітний період
часу.

Під час роботи персоналом можуть бути здійснені неправильні дії та
можуть виникнути деякі технічні помилки. Тому потрібно поновлювати та
зберігати інформацію на гнучких дисках.

Автоматизоване вирішення задач по обліку основних засобів базується на
створенні і веденні інформаційної бази про наявність основних засобів,
яка формується на основі інвентарної картотеки.

При веденні інвентарної картотеки на АРМ бухгалтера ручна обробка
інформації відсутня.

Призначення АРМ бухгалтера по обліку основних засобів заключається

в виконанні системних обліково-контрольних операцій:

— автоматизації документування первинної інформації;

— оперативного управління, контролю за наявністю і рухом основних
засобів;

— видачі по запиту необхідної інформації на друк або на екран монітору.

Технологічний процес обробки інформації на АРМБ складається з наступних
етапів:

— підготовка первинної інформації;

— створення інвентарної картотеки на момент впровадження;

— створення нормативно-довідкової інформації на момент впровадження;

— створення набору даних руху основних засобів;

— проведення розрахунків і занесення інформації в базу даних;

— формування інформації для подальшого використання;

— проведення аналізу результативної інформації;

— прийняття управлінських рішень по отриманих результатах;

— передача даних в суміжні АРМБ.

Для обробки інформації по обліку основних засобів доцільно
використовувати трьохрівневу систему АРМБ. Керування роботою кожного
АРМБ і вибір функції виконується автономно в діалоговому режимі через
головний модуль. Інформаційний взаємозв’язок різноманітних АРМБ залежить
від способу організації обліку основних засобів, територіального
розташування АРМБ, потужності технічних засобів і інформаційних потоків.
Причому на одному персональному комп’ютері може функціонувати декілька
АРМ.

Робота на АРМ бухгалтера по обліку основних засобів організовується
декількома етапами.

На першому етапі відбувається ввід дати (поточної і розрахункової) і
паролю бухгалтера.

На другому етапі на екран монітору виводиться головне меню, відтворююче
список функцій, виконуваних на АРМБ.

На третьому етапі відбувається конкретизація виду роботи вибраної
функції із списку головного меню.

На четвертому етапі здійснюється заповнення первинної інформації,
розрахунок, вибір вихідної інформації або виконуються відповідні
програмні модулі.

Дата потрібна для спостереження за набором фактичної інформації,
контролю коректив бази даних і контролю розрахунків на певну дату.

Пароль слугує для попередження несанкціонованого доступу до
інформаційної бази АРМ бухгалтера. В якості паролю може
використовуватися будь-яка комбінація алфавітно-цифрових символів,
побудована за раніше спланованою формою. В інформаційній системі є
можливість вводу окремих паролів на кожен шлях меню і для кожної
категорії АРМ бухгалтера. Для цього в системі передбачається спеціальна
функція «Настройка паролів доступу».

Система санкціонованого доступу передбачає визначення користувачів
наприклад:

перший рівень — головний бухгалтер або його заступник;

другий рівень — відповідальний виконавець;

третій рівень — програмувач.

При формуванні первинного документу і нормативно-довідкової інформації у
користувача є можливість модифікувати наявні стандартні форми, при цьому
пропонується типова форма, на основі якої він формує необхідну йому
форму первинного документа шляхом її доповнення або коректування.

Для аналітичного обліку основних засобів ведеться автоматизована
інвентарна картотека, в якій відображуються всі дані, необхідні для
керування і обліку. З її допомогою бухгалтер (аудитор) має можливість
проаналізувати стан основних засобів, термін їх використання, вид і
термін проведення ремонтів, суми нарахованого зносу, термін і суму
переоцінки, правильність застосування процентів амортизаційних
відрахувань. Шляхом перегляду і аналізу карток аналітичних даних
визначається необхідність і завантаження основних засобів, а при
необхідності визначається і фондовіддача даного інвентарного об’єкта.

На підставі первинних даних і нормативно-довідкової інформації
відбувається відображення інформації про наявність і рух основних
засобів по підрозділах, матеріально відповідальних особах, по групах,
видах, підприємству в цілому. З цією ціллю формують Відомість обліку
наявності основних засобів. Відомість повністю зношених основних
засобів, Відомість-опис інвентарних об’єктів.

Відомість обліку наявності основних засобів має інформацію про стан
основних засобів по заданих періодах часу, що необхідно при контролі і
аудиті наявності основних засобів на певну дату.

Відомість повністю зношених основних засобів дозволяє отримати
інформацію про інвентарні об’єкти, вартість яких повністю віднесена на
витрати виробництва.

Відомість-опис інвентарних об’єктів відображає інформацію за необхідний
період часу і використовується для контролю по інвентарним об’єктах
наявності і стану основних засобів, а також для проведення
інвентаризації.

Використання ЕОМ в обліку основних засобів і нематеріальних активів
викликано необхідністю оперативного одержання відомостей про їх рух,
своєчасного та правильного розрахунку сум амортизації, визначення зносу
у відповідності до установлених норм тощо.

В сучасних умовах найпоширенішими програмами, що застосовуються на
підприємствах, є «Фінанси без проблем» та «1С: Бухгалтерія». Також для
потреб відтворення основних виробничих фондів підприємство може
використовувати електронні таблиці Microsoft Excel. Електронні таблиці
дають змогу визначити суму амортизації за кожен з років експлуатації,
суму зносу наростаючим підсумком і, таким чином, спрогнозувати долю
амортизаційних відрахувань в собівартості продукції у кожному році
експлуатації обладнання, що дозволить, у свою чергу, спрогнозувати
обсяги фінансових ресурсів, які можна спрямувати на оновлення основних
засобів. Щоб отримати потрібну інформацію в програмі Microsoft Excel,
необхідно розробити відповідну систему таблиць, за допомогою яких при
введенні вихідних даних автоматично проводились би потрібні розрахунки.
Для цього у строку формул необхідно ввести відповідні формули та
скопіювати їх в інші клітини.

«1С: Бухгалтерія» представляє собою універсальну програму
бухгалтерського обліку, яка може бути налагоджена користувачем на різні
схеми обліку. Програма має інструментальні засоби, які дозволяють
максимально гнучко автоматизувати складні операції, що виконуються
бухгалтером. В програмі «1С: Бухгалтерія» існують різноманітні способи
введення операцій з обліку амортизації основних засобів. При незначній
номенклатурі основних засобів можливе ручне введення операцій з
використання інформації про суму щомісячної амортизації з довідника
субконто, а також автоматизовані способи з застосуванням режимів
«Документи і розрахунки» або типових операцій.

Автоматизований підхід до проведення бухгалтерських питань дуже важливий
на теперішній час, тому його слід час від часу вдосконалювати й
покращувати.

Висновок

Амортизація це важливе питання в економічній, фінансовій та податковій
політиці.

Основним джерелом відтворення основних засобів є амортизаційній
відрахування. Відомо, що при великих масштабах виробничого потенціалу
щорічні амортизаційні відрахування представляють собою досить вагоме
джерело фінансових ресурсів суспільства і держави.

В теоретичній частині роботи було виявлено, що беручи участь у
виробничому процесі, основні засоби поступово переносять по частинах
свою вартість на готовий продукт, основою амортизації являється зношення
основних засобів. Поняття зношення і зносу не є ідентичними. Двома
головними причинами обмеженості строку служби активів є фізичний та
моральний знос. Було розкрито їх поняття та різновиди. У сучасних умовах
все більшого значення приймає облік морального зносу, тому що поява
нових, більш сучасних видів обладнання з покращеними умовами
обслуговування та експлуатації часто робить економічно доцільно заміну
старих основних засобів ще до їх фізичного зносу. З досліджуваного
матеріалу стало очевидним, що правильне визначення ступеня зносу
основних засобів має дуже важливе значення для економіки виробництва,
для визначення відновлюваної вартості основних засобів і розміру
амортизаційних відрахувань. Під час дослідження зносу, було виявлено що
амортизація на сучасному етапі суспільного і технічного розвитку
підлягає і так званому соціальному зносу засобів праці.

Було розкрито суть амортизації (лат. amortisatio – погашення або
amortization – сплата боргів) основних засобів – процес поступового
перенесення вартості основних засобів на новостворену продукцію в міру
їх зношування.

З вище сказаного випливає що знос і амортизація не тотожні поняття але
взаємообумовлені категорії обліку. Якщо знос показує, наскільки
змінилась вартість основних засобів у результаті їх участі у виробничому
процесі, то амортизація — яка вартість включена у витрати за певний
звітний період.

Розглядаючи економічну природу амортизації виділяють три концепції
амортизації: класичну, економічну та фіскальну.

Були розглянуті функції амортизації. У сучасних умовах перехідної
економіки амортизація виконує дві узагальнюючі функції: податкову
(фіскальну) та економічну. Також потрібно відмітити думку деяких
економістів, що сучасна теорія амортизації повинна розглядати набагато
більшу кількість функцій. До них можна віднести інвестиційну,
відтворювальну, стимулюючу, інноваційну, науково-технічну, калькуляційну
та податкову.

В аналітичній частині були розглянуті методи нарахування амортизації.
Розкрито їх суть, зміст. Виявлено основні недоліки та переваги, наведено
приклади. Методи амортизації відрізняються один від одного рівнем
здійснюваних відрахувань і способом їх розподілу. Також методи
порівнювались між собою, з метою виявлення найкращого. Але як виявилось,
і як стверджують економісти це зробити не можливо. Це зумовлено рядом
причин що розкриті в роботі.

Також була досліджена історія розвитку методів, розкриті різні думки
економістів і їх вклади у розвиток методів амортизації.

При нарахуванні амортизації бухгалтер може використовувати методи
передбачені у бухгалтерському обліку або передбачені податковим
законодавством.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні
засоби» №92 від 27.04.2000 р. амортизація — це систематичний розподіл
вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом терміну їх
корисного використання (експлуатації). Нарахування амортизації
здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації)
об’єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта
активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його
реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
Амортизація об’єкта основних засобів нараховується щомісяця, виходячи з
нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за
місяцем зміни строку корисного використання.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»
встановлені такі методи амортизації:

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості (відсотковий);

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий.

В роботі також були розглянуті і такі методи як: метод нарахування
амортизації за групами однорідних об’єктів, глобальний метод, метод
перегляду норм, груповий, метод складних процентів, метод списання та
заміни тощо.

Крім розглянутих методів нарахування амортизації, підприємство може
застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів,
передбачені податковим законодавством, а саме ст. 8 Закону про податок
на прибуток.

Амортизація (згідно зі ст. 8, п. 8.1, пп. 8.1.1 Закону України «Про
оприбуткування прибутку підприємства» №349-ІV від 24.12.2002 р.)
основних фондів і нематеріальних активів — це поступове

віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на
зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм
амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею.

Згідно із Законом України «Про оприбуткування прибутку підприємства»
амортизація нараховується за встановленими нормами, які поділяються на 4
групи. Було виявлено що для суб’єктів космічної діяльності, тимчасово,
до 1 січня 2009 р. установлено щорічну норму прискореної амортизації
основних фондів групи 3 у розмірі 20%. Амортизація за податковим обліком
нараховується щоквартально.

Виявлено що методи нарахування амортизації вибираються самостійно. При
цьому до кожної з груп основних засобів застосовуються свої методи, які
протягом експлуатації можна змінювати, але тільки при зміні облікової
політики з початку наступного року. Для вирішення питання щодо вибору
методу необхідний виважений підхід, що зумовлено рядом причин. Було
розглянуто які відомості необхідні для нарахування амортизації.

Норми зносу і амортизації встановлені обліковуються за діючим Планом
рахунків бухгалтерського обліку на одному рахунку №13 «Знос
(амортизація) основних засобів». Також у роботі наведені основні
кореспонденції пов’язані з обліком амортизації що наведені в Інструкції
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань господарських операцій підприємств та організацій,
затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291.

Також у роботі розглядається міжнародний досвід обліку амортизації
основних засобів. Були розглянуті зарубіжні стандарти з обліку
амортизації, а саме стандарт SSАР-12 «Облік зносу» та SSАР-19, що
встановлює спеціальний комплекс бухгалтерських правил з обліку
інвестицій в нерухомість. Також у роботі детально розглянуті методи
нарахування амортизації у зарубіжних країнах та приведені приклади.

Заключним розділом і як підсумок роботи були розглянуті проблеми та
шляхи вдосконалення амортизації основних засобів в Україні. У цьому
розділі розглянуто історичний розвиток амортизації в Україні, виявлено
основні проблеми обліку амортизації основних засобів в Україні та шляхи
їх подолання та удосконалення. А саме це:

1) Проблема визначення ліквідаційної вартості

2) Проблема визначення терміну корисного використання

3) Проблема використання різних методів нарахування амортизації

4) Проблема контролю використання амортизаційних коштів

5) Проблема розбіжностей у бухгалтерському та податковому обліку

6) Проблема нарахування амортизації за Законом України «Про
оподаткування прибутку підприємств»

7) Проблема не врахування морального зносу при визначенні терміну
корисного використання основного засобу

Автоматизація обліку амортизації основних засобів один із основних і
перспективних шляхів удосконалення обліку. Тому що раціональне
використання основних засобів може бути забезпечене тільки в умовах
функціонування сучасних засобів обчислювальної техніки з використанням
автоматизованого робочого місця бухгалтера (АРМБ). В сучасних умовах
найпоширенішими програмами, що застосовуються на підприємствах, є
«Фінанси без проблем» та «1С: Бухгалтерія». Також можна застосовувати
електронні таблиці Excel.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про оприбуткування прибутку підприємства» № 283/97-ВР
в редакції від 22.05.97 р., зі змінами і доповненнями

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»,
затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 № 92 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінфіну від 30.11.2000 № 304.

3. Борщ Н., Федоренко. Амортизація: податковий та бухгалтерський облік,
3-те видання. – Харків, 2003.

4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерській облік у зарубіжних країнах, навчальний
посібник – 657 с.

5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерській фінансовий облік, 3 видання – Рута, 2001
– 152 с.

6. Виговська Н.Г. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми,
перспективи, (за ред. Бутинця) – Житомир. ЖІТІ, 1998 – 340 с.

7. Кобилянська О.І. Фінансовий облік. Навчальний посібник. – 2-ге
видання, випр. і доп. – К.: Знання, 2007 – 471 с.

8. Прокопивний С.Ф. Економіка підприємства. – К., КНЕУ – 2001, 528 с.

9. Пушкар М.С. Фінансовий облік: підр. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. –
628 с.

10. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ,
2000.

11. Ткаченко Н.М. Бухгалтерській фінансовий облік. Оподаткування і
звітність, підручник – Київ, Алерта, 2007 р., 2 видання.

12. Шандурська. Облік у зарубіжних країнах, навчальний посібник. –
Харків, 2004.

13. Євтушенко С.М. Амортизація основних засобів у системі
бухгалтерського обліку. Автореферат, дисертація кандидата економічних
наук – Національний науковий центр та інститут – К., 2004. 22 с.

14. Голов С. Концепції амортизації та їх вплив на облік і управління в
сучасних умовах // Бухгалтерський облік і аудит, 2004, №8, с. 9-15

15. Городянська Л.В. Амортизація: функції, фінансовий механізм
управління, концептуальні підходи до розробки загальної методики обліку
амортизації // Актуальні проблеми економіки, 2004, №2, с. 57-68

16. Григорова З.В. Методи нарахування амортизації основного
технологічного устаткування поліграфічних підприємств// Наукові записки
УАД: Науково-технічний збірник, Л., 2001 – с. 80-82

17. Хмелик Г.І. Бухгалтерській і податковий аспект нарахування
амортизації // Економіка: проблеми теорії та практики // Випуск 189, Т.
II – с. 485-489

18. Хом’як Р.Л., Саджениця М.В. Деякі аспекти вибору методів амортизації
основних засобів // Наукові записки УАД: Науково-технічний збірник,
випуск 4 – Львів, 2001 – с. 54-56

19. Школа бухгалтера. Урок 14. Амортизація основних засобів //
Український бухгалтерський тижневик Дебет-Кредит № 32, 2004

Похожие записи