.

Нормативна характеристика бухгалтерського обліку (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2 7128
Скачать документ

Курсова робота

на тему: “Нормативна характеристика бухгалтерського обліку”

План

Вступ:

Реформування бухгалтерського обліку;

Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні”;

I. Теоретична частина:

1. Бухгалтерський облік: сутність значення, стандарти;

2. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової
звітності в Україні;

3. Фінансова звітність підприємств;

4. Облікова політика підприємства;

II. Розрахунково-таблична частина;

Висновки;

Список використаної літератури.

Вступ

Формування економічних відносин у напрямі ринкових перетворень в Україні
відбувається в різних сферах діяльності. І цей же час правильно І
визначитись не тільки стосовно організаційних і практичних заходів, але
і в методологічних питаннях формування обліку.

Аналіз вдосконалення досвіду дозволяють розвивати і обґрунтовувати
методологічні заходи побудови системи обліку.

Облік є одним з найважливіших засобів отримання інформації і основою
раціонального управління. Курс на ринкові перетворення в Україні
супроводжується реформуванням бухгалтерського обліку. Бухгалтерський
облік — скучна, суха і в уяві більшості людей наука стає престижною; на
висококваліфікованих бухгалтерів великий попит. Бухгалтер повинен бути
оснащений сучасними знаннями, твердими переконаннями і професійною
етикою.

Головною подією в українському бух. обліку стало введення в дію з 2000
року закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні”, а також сімнадцяти національних положень ( стандартів) бух
обліку (на момент друку матеріалу). Закон “Про бух облік та фінансову
звітність в (Україні” за яким сьогодні слід працювати, а також прийняте
положення (стандарти) містять багато нових незвичних термінів і понять,
їх слід засвоїти власникам та працівникам підприємств,
бухгалтерам-практикам та студентам.

Зрозуміло, що з реформуванням бух обліку проблема обліку не буде
вичерпана, адже умови і події змінюються бурхливіше, ніж у стабільній
економіці.

І. Теоретична частина:

1. Бухгалтерський облік: сутність, значення, стандарти

Історія розвитку бухгалтерського обліку свідчить про те, що він
представляє собою самостійну галузь наукових знань, яка має певні
системоутворюючі ознаки, а ї саме на їх підставі облік вважають
складовою частиною системи економічних наук.

Бухгалтерський облік є самостійною економічною наукою і певною областю
практичної суспільної діяльності.

Бухгалтерія не існує ізольовано від економіки держави. Бухгалтерський
облік – це прикладна система, яка в значній мірі залежить від
особливостей ринкового і середовища, від системи законодавства,
культурних традицій, що діють в країні.

Бухгалтерський облік є одним з елементів матеріальної культури людства.
Вдосконалюючись разом з виробництвом, він розвивається як функція
управління ним. Зародившись в досить в давні часи, облік в своєму
історичному розвитку пройшов ряд стадій. Вивчення попередніх стадій
розвитку і предмету обліку необхідно для його подальшого активного
удосконалення.

На запитання, коли все ж таки виникла бухгалтерія, вчені дають наступні
відповіді: 6 тис. років тому, тобто тоді, коли почалася цілеспрямована
реєстрація і фактів господарського життя; 500 років тому, коли вийшла
відома в усьому світі праця Луки Пачолі, і почалося письмове
обґрунтування обліку, і, нарешті, 100 років тому, коли з’явилися
перші теоретичні розробки. Ці відповіді – підходи –
узагальнення того, що таке бухгалтерія: 6 тис. років тому облік виник як
практична діяльність, рахівництво, спосіб розуміння господарського
процесу, його мова; 500 років тому – як предмет літературного описання,
частина літературної мови; 100 років він існує як самостійна наука –
рахунковедення, як спосіб розуміння обліку, мова рахівництва.

Спираючись на практичний досвід застосування бухгалтерського обліку,
його теорія на підставі досліджень об’єктів, що обліковуються, покликана
встановлювати (найбільш досконалі способи та прийоми, організаційні
форми і техніку ведення обліку та складання бухгалтерської звітності.

Обліковою теорією називається така послідовність міркувань, що
в своїй сукупності пояснює та принципово обґрунтовує закон подвійності
господарських операцій, тобто метод подвійного запису та принципи
організації і ведення обліку.

Основна мета теорії бухгалтерського обліку згідно з цим визначенням
-систематизувати логічно взаємопов’язані принципи, які б були основою
орієнтирів для оцінки й розвитку облікової практики.

Зміст предмету науки бухгалтерського обліку в системі управління може
бути розкритий через його функції, до яких можна віднести формування
інформаційного потоку про кругооборт засобів та госпрозрахункових
відносин як між підприємствами та організаціями, так і всередині них;
виявлення результатів господарської діяльності: регламентацію
господарських операцій, що відображаються в обліку; контроль за станом
майна та джерел його утворення. Ці функції дозволяють сформулювати
наступне визначення: наука про бухгалтерський облік вивчає стійкі,
конкретні прояви діючих економічних законів, що повторюються, в умовах
різних форм господарювання.

На гербі бухгалтерів, що визнаний в якості інтернаціональної емблеми
облікових працівників, зображені сонце, ваги та крива Бернулі і
написаний девіз “Наука, довіра, незалежність”. Сонце символізує
освітлення бухгалтерським обліком фінансової діяльності, ваги – баланс,
а крива Бернулі — символ того, що облік, який виник одного разу, буде
існувати вічно.

Вивчаючи господарські процеси, бухгалтерський облік формує свої
категорії, спираючись на сукупність фундаментальних і прикладних
дисциплін, зв’язок яких, в першу чергу, можна визначити через об’єкти і
суб’єкти бухгалтерського обліку.

Характер об’єктів вивчається економічними дисциплінами, участь суб’єктів
– юридичними.

Наука бухгалтерії – це міст, який поєднує економіку і право, тому
практикуючий бухгалтер виступає як юрист, суддя учасників господарських
процесів, і, що може бути більш важливе, як їх економічний радник. Право
– невід’ємна частина бухгалтерського обліку, але далеко не весь
бухгалтерський облік.

Співвідношення елементів процесу та результатів відображення

Бухгалтерський облік як відображення

Процес відображення Результат відображення

Зміст інформації Форма-посій інформації

документальна на магнітному носії

Первинна реєстрація Інформація про окремі факти господарської
діяльності (інформація 1-го порядку) 1. Первинний документ.

2. Зведений обліковий документ (в окремих випадках) –

Облікове узагальнення Узагальнена інформація про одно типові факти
господарської діяльності (інформація ІІ-го порядку) 1. Облікові
регістри.

2. Звітні документи. +

Визначення фінансових результатів Інформація про фінансові результати
господарської діяльності 1. Облікові регістри.

2. Звітні документи +

Бухгалтерський облік — це взаємообумовлене. чітко документоване
кількісне відображення господарської діяльності підприємства у тісному
зв’язку з її якісною стороною. Він здійснюється в узагальнюючому
грошовому вимірнику з використанням інших вимірників (натуральних,
умовно-натуральних, трудових та ін.).

Бухгалтерський облік, об’єкти якого відображаються у вартісній оцінці,
базується на всій інформації про майно, зобов’язання і господарські
процеси підприємства, і тому він повинен бути суцільним і безперервним.

2. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в
Україні

Регулювання обліку в Україні здійснюється за допомогою нормативних
документів КМУ, міністерства фінансів, Держкомстати стики, головної
державної податкової служби, Національного банку та інших державних
органів. Нормативні органи регламентують як об’єкти обліку, так і схему
кореспонденції рахунків.

Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні
представлена чотирма рівнями, кожен з яких охоплює наступні документи

З 01.01.2000 р. основними
бухгалтерського обліку в Україні, є:

1. Закону України від 16.07.99 р. №996-ХIV “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

2. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі –
П(С)БО).

3. Порядок подання фінансової звітності, затверджений
постановою кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419.

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капі галу,
зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій та
розроблена до нього

Інструкція із застосування, затверджені наказом Міністерства фінансів
України від ЗО.11.99р. №291.

Питання, які розглядаються в Законі України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні”, подані на рис. :

мета ведення бухгалтерського обліку;

визначення суті бухгалтерського обліку;

визначення управлінського обліку;

визначення термінів, що покладені в основу ведення обліку;

основні принципи бухгалтерського обліку;

валюта ведення бухгалтерського обліку;

порядок державного регулювання бухгалтерського обліку;

порядок організації і ведення бухгалтерського обліку;

загальні вимоги до фінансової звітності;

мета упорядкування фінансової звітності;

валюта звітності;

порядок упорядкування звітності, включаючи консолідовану і зведену
фінансову звітність;

звітний період;

порядок подання та оприлюднення фінансової звітності;

основні принципи фінансової звітності;

державне регулювання фінансової звітності;

ведення бухгалтерського обліку й упорядкування фінансової звітності на
підставі нових національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Безпосереднє регулювання обліку на Україні може мати методологічні і
правові аспекти.

Методологічне регулювання здійснює, як правило, Міністерство фінансів,
яке розробляє:

• план рахунків бухгалтерського обліку;

• положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському
обліку;

• обсяг, форми і порядок складання річної (квартальної) бухгалтерської
звітності;

• порядок ведення облікових регістрів різними підприємствами;

• інші нормативні документи, що регулюють облік в цілому та окремі його
ділянки (операції в іноземній валюті, товарні операції, грошові кошти,
розрахунки, працю та її оплату, основні засоби, доходи і витрати тощо).

Накази та листи Міністерства фінансів є обов’язковими для виконання
всіма підприємствами (крім банків).

Правове регулювання бухгалтерського обліку здійснюється на підставі:

• законів і постанов органу законодавчої влади (наприклад, Верховної
Ради), що стосуються діяльності підприємств, оподаткування,
оплати праці, відпусток, цінних паперів, зовнішньоекономічної
діяльності тощо;

• постанов Кабінету Міністрів та інших органів виконавчої влади з
найважливіших питань економіки, планування, обліку та калькуляції
собівартості продукції (робіт, послуг), складу витрат обігу в торгівлі,
амортизації основних засобів;

• постанов Національного банку з питань ведення касових операцій,
розрахунково-кредитних операцій, відкриття рахунків в національній та
іноземній валюті, правил перевезення іноземної валюти в межах і за межі
країни.

3. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови

Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про
господарську діяльність підприємства. Для одержання інформації про
результати такої діяльності дані поточного обліку необхідно узагальнити
в певній системі показників. Це досягається складанням звітності, яка є
завершальним етапом бухгалтерського обліку.

Звітність — це система узагальнених і взаємопов’язаних економічних
показників поточного обліку, які характеризують результати діяльності
підприємства за звітний період.

Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку
і складання фінансової звітності визначені Законом Україні “Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996
XIV, а також: прийнятими відповідними Положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку в Україні. Зазначений Закон поширюється на всіх
юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно
від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на
представництва іноземних, суб’єктів господарської діяльності, які
зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність
згідно із законодавством.

Бухгалтерський облік є обов’язковим, видом обліку, який ведеться,
підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності,
що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних
бухгалтерського обліку.

Бухгалтерська звітність складається на підставі даних бухгалтерського
обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Фінансова звітність є складовою частиною бухгалтерської звітності, що
містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період. Вона розрахована
насамперед на таких користувачів інформації, як інвестори, кредитори та
інших, які не можуть вимагати звітів з урахуванням їх конкретних потреб.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності с
надання користувачам для прийняття обґрунтованих рішень повної,
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати
діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Для того щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам,, вона
повинна містити дані про:

підприємство (назву, організаційно-правову форму, місцезнаходження,
короткий опис діяльності: назва органу управління, якому
підпорядковується підприємство, або назва його материнської
(холдингової) компанії та ін.);

дату звітності або звітного періоду. Якщо період, за який складено
фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого
Положенням (стандартом), /по причині/ і наслідки цього повинні бути
розкриті у примітках до фінансової звітності;

валюту звітності й одиницю виміру. Якщо валюта звітності відрізняється
від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство
повинно розкрити причини цього і методи, які були використані для
переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу;

— облікову політику підприємства і її зміни (тобто принципів оцінки
статей звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності);

— іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями
(стандартам, й).

Для того щоб звітність була дійовим засобом управління і контролю, вона
повинна відповідати всім вимогам, що ставляться до обліку. Вона має
достовірно відображати ресурси підприємства, їх використання і фінансові
результати діяльності. Показники звітності повинні бути об’єктивними,
обґрунтовані перевіреними даними поточного обліку і підтверджені
відповідними документами. Своєчасність складання і подання звітності —
невід’ємна умова її корисності. Сама достовірна інформація втрачає своє
значення, якщо вона надана користувачам несвоєчасно. Тому звітність
повинна складатися і подаватися відповідним органам в строки,
встановлені нормативними актами, які забезпечують ефективне її
використання для управління і контролю.

Вимога повноти звітності означає повне висвітлення всіх напрямів
діяльності підприємства. Проте звітність має містити тільки корисну
інформацію, без зайвої деталізації. Зайва деталізація ускладнює
складання звітності й аналіз її показників, використання в управлінні.
Тому державним і громадським органам забороняється вимагати, а
підпорядкованим господарствам, подавати звітність за незатвердженими
формами.

Звітність має бути простою, зрозумілою і загальнодоступною для всіх
заінтересованих користувачів інформації.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Вимоги до фінансової
звітності” встановлені такі вимоги до її якості:

— дохідливість. Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна
бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами
за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї
інформації;

— достовірність. Інформація, наведена у фінансовій звітності, повинна
бути достовірною, не містити помилок та перекручень, які здатні вплинути
на рішення користувачів звітності;

— порівнянність. Фінансова звітність повинна надавати
можливість користувачам порівнювати: фінансові звіти
підприємства за різні періоди і фінансові звіти різних
підприємств. Таке порівняння дає змогу оцінити динаміку розвитку
підприємства і його місце на ринку. Для забезпечення порівнянності у
кожному фінансовому звіті необхідно наводити всю числову
інформацію за попередній період способом, який дозволяє зіставляти її
з даними за звітний період;

— доречність. Фінансова звітність повинна містити лише доречну
інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу
вчасно оцінити минулі, теперішні та, майбутні події, підтвердити та
скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

Основними принципами, на, яких ґрунтується бухгалтерський облік і
фінансова звітність, є:

обачність — застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які
повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню
оцінки активів і доходів підприємства;

повне висвітлення — фінансова звітність повинна містити всю інформацію
про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій
та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

автономність — кожне підприємство розглядається як юридична особа,
відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та
зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності
підприємства;

послідовність — послідовне (із року в рік) застосування підприємством
вибраної і облікової політики, тобто сукупності принципів,
методів і процедур, які використовуються підприємством для
складання і подання фінансової звітності.

Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених
національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і
повинна бути обґрунтована та розкрита у примітках до фінансової
звітності;

безперервність — оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється
виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;

нарахування та відповідність доходів і витрат — для визначення
фінансового результату звітного періоду необхідно порівнювати
доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для
отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в
бухгалтерському обліку і фінансовій звітності в момент їх виникнення,
незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

превалювання сутності над формою — операції обліковуються відповідно до
їх сутності, а не лише виходячи з юридичної норми. Так, взяті у
фінансову оренду основні засоби відображаються в балансі орендаря, тобто
по суті як власне майно, хоч за юридичною, формою вони не перейшли у
власність орендаря, але ним фактично прийняті на себе всі ризики і
вигоди, пов’язані з правом власності на об’єкт оренди (лізингу);

історична (фактична) собівартість — пріоритетною є оцінка активів
підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

єдиний грошовий вимірник — вимірювання та узагальнення всіх
господарських операцій підприємства у фінансовій звітності
здійснюється в єдиній грошовій одиниці. Підприємства ведуть
бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій
одиниці України;

періодичність — можливість розподілу діяльності підприємства
на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.
Річна звітність підприємств (крім бюджетних установ, представництв
іноземних суб’єктів господарської діяльності і суб’єктів малого
підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства)
включає;

Баланс підприємства (форма № 1);

Звіт про фінансові результати (форма № 2);

уточнити розподіл витрат і доходів між: суміжними звітними періодами;
перевірити стан розрахунків і списати у встановленому порядку нереальну
дебіторську заборгованість, а також кредиторську заборгованість, по якій
минули строки задавнення позову; розподілити витрати по обслуговуванню
виробництва й управлінню; визначити фактичну собівартість випущеної із
виробництва та реалізованої продукції (робіт, послуг); визначити і
списати фінансовий результат (прибутки, збитки) від реалізації та
позареалізаційних операцій; списати (при складанні річного звіту)
використаний протягом, року прибуток.

Після цього перевіряють правильність облікових записів, взаємно звіряють
дані синтетичного й аналітичного обліку і роблять виправні записи для
усунення виявлених помилок (якщо вони мали місце).

Перед складанням річного звіту обов’язково проводять повну
інвентаризацію господарських засобів, їх джерел, стану розрахунків з
дебіторами і кредиторами і відображають її результати в обліку. Суми
статей балансу по розрахунках з фінансовими, податковими органами,
установами банків повинні бути, погоджені з ними і відрегульовані. За
діючим положенням передбачено повну інвентаризацію проводити в
максимально наближені до складання річного звіту строки (з 1 жовтня до 1
січня). Отже, якісна відмінність між квартальним і річним балансом
полягає у тому, що перший складають в основному за даними поточного
обліку, а показники 1 річного балансу обов’язково підтверджуються
результатами інвентаризації, що забезпечує їх достовірність.

Баланс та інші форми звітності підписуються керівником підприємства і
головним бухгалтером, а у випадку відсутності на підприємстві
бухгалтерської служби, — керівником спеціалізованої організації або
спеціалістом., які за угодою виконували роботу з ведення бухгалтерського
обліку і складання звітності. Особи, які підписали звітність, несуть
повну відповідальність за достовірність звітних показників.

Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову
звітність:

— органам, до сфери управління яких вони належать;

— трудовим колективам (на їх вимогу);

— власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше
не передбачено законом;

— органам виконавчої влади та іншим користувачам
відповідно до законодавства. Строки подання фінансової звітності
встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Фінансова звітність не становить комерційної таємниці, крім
випадків, передбачених законодавством. Відкриті акціонерні
товариства, підприємства-емітенти облігацій, банки, довірчі
товариства, валютні і фондові біржі, кредитні спілки, недержавні
пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов’язані
не пізніше 1 липня наступного за звітним року оприлюднювати річну
фінансову звітність і консолідовану звітність шляхом публікації у
періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих
видань.

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

Звіт про власний капітал (форма № 4).

Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів
господарської діяльності національними Положеннями (стандартами)
встановлена скорочена за показниками фінансова звітність у складі
Балансу підприємства і Звіту про фінансові результати.

Квартальна звітність складається зростаючим підсумком з початку року у
складі Балансу і Звіту про фінансові результати.

Звітність підприємств складається станом на кінець останнього дня
звітного періоду — кварталу або року. Перший звітний період заново
створеного підприємства може бути меншим, ніж 12 місяців, але не більшим
15 місяців. Звітним періодом, підприємства, яке ліквідується, є період з
початку звітного року До дати прийняття рішення про його ліквідацію.

Підприємства, які мають дочірні підприємства (виділені на окремий баланс
філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи), крім
фінансової звітності про власні господарські операції, складають і
подають консолідовану фінансову звітність. При цьому під
дочірніми розуміють підприємства, що є юридичними особами, але
над якими здійснюється постійне право на визначення стратегічної
політики з питань поточної, інвестиційної та фінансової діяльності з
боку материнського підприємства.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери
управління яких належать підприємства, засновані на державній формі
власності, і органи, які і здійснюють управління майном підприємств,
заснованих на комунальній власності, крім власних звітів складають
і подають зведену фінансову звітність по всіх підприємствах,
які входять до сфери їх управління.

Зазначені органи також складають зведену фінансову звітність по
господарських товариствах, акції (частки, паї) яких знаходяться в
державній і комунальній власності. Об’єднання підприємств, крім власної
звітності, складають і подають зведену фінансову звітність по всіх
підприємствах, які належать до їх складу.

Форми фінансової звітності і порядок їх заповнення встановлюються: для
підприємств (крім банків і бюджетних установ) — Міністерством фінансів
України за погодженням з Держкомстатом України; для банків —
Національним банком України; для бюджетних установ, органів Державного
казначейства України по виконанню бюджетів всіх рівнів та кошторисів
витрат— Державним казначейством України.

Заповнюються форми звітності в тисячах гривень з одним десятковим
знаком, а зведені звіти (до яких включено дані звітів двох і більше
юридичних осіб) — в тисячах гривень.

Однією із важливих вимог, що ставляться до звітності підприємств і
організацій всіх форм власності, є повнота і достовірність її
показників. Тому до початку складання звітності проводиться значна
підготовча робота. Насамперед необхідно перевірити повноту відображення
в поточному обліку господарських операцій, оформлених відповідними
документами, і завершити облікові записи;

Контроль за дотриманням законодавства про бухгалтерський облік і
звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах їх
повноважень, передбачених законами.

Відповідні органи при перевірці поданої на їх адресу звітності
встановлюють правильність оформлення звіту і звітних даних; наявність
всіх звітних форм: взаємозв’язок і погодженість між окремими
показниками.

Затвердження звітності підприємства відповідним органом оформляється
актом (висновком), у якому дається також оцінка діяльності підприємства
та пропозиції щодо підвищення ефективності його діяльності.

Виправлення показників, що відносяться до звітного періоду і які
зумовлюють зміни окремих облікових записів підприємства, називається
реформацією.

Структура і зміст балансу

Основною формою фінансової звітності є баланс. Зміст і форма балансу, а
також загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затвердженим
наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87.

З метою одержання інформації, необхідної для управління і контролю,
статті активу балансу згруповано у три розділи, пасиву — у п’ять
розділів.

Розділ І “Необоротні активи” характеризується такими статтями.

У статті “Нематеріальні активи” відображають вартість об’єктів, які
належать до складу нематеріальних активів. У цій статті відображають
окремо: первинну і залишкову вартість нематеріальних активів, а також:
нараховану суму зносу. Залишкова вартість нематеріальних активів
визначається як різниця між .первинною вартістю і сумою нарахованого
зносу. До підсумку балансу нематеріальні “{активи включаються за
залишковою вартістю.

У статті “Незавершене будівництво” відображається вартість незавершеного
будівництва (включаючи обладнання для монтажу), яке здійснюється для
власних, потреб підприємства, а також: авансові платежі для фінансування
такого будівництва.

У статті “Основні засоби” відображається вартість власних і одержаних на
умовах фінансового лізингу об’єктів і цілісних майнових комплексів. У
цій статті наводяться окремо: первинна вартість, сума нарахованого зносу
і залишкова вартість основних засобів. До підсумку балансу основні
засоби включаються за залишковою вартістю.

У статті “Довгострокові фінансові інвестиції” відображаються фінансові
Інвестиції на період більше одного року, а також: всі інвестиції, які не
можуть бути вільно реалізовані в будь-який час.

Оборотні активи у розділі П балансу відображаються статтями: “Запаси”,
“Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги”, “Дебіторська
заборгованість по розрахунках” (з бюджетом, по виданих авансах,
нарахованих Доходах тощо), “Поточні фінансові інвестиції”, “Грошові
кошти та їх еквіваленти” (в касі, на поточних та інших рахунках в
банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також
еквіваленти грошових коштів).

Витрати, які мали місце у звітному або попередніх звітних періодах, але
належать до наступних звітних періодів, відображаються у розділі ПІ
“Витрати майбутніх періодів” активу балансу.

Статті пасиву балансу об’єднані відповідно у п’ять розділів: І “Власний
капітал”, II “Забезпечення наступних витрат і платежів”, III
“Довгострокові зобов’язання”, IV “Поточні зобов’язання”, V “Доходи
майбутніх періодів”.

Власний капітал розділу І пасиву балансу характеризується такими
статтями: “Статутний капітал”, “Пайовий капітал”, “Додатковий капітал”,
“Резервний капітал”, “Нерозподілений капітал”, “Вилучений капітал”,
“Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) “.

У статті “Статутний капітал” відображається Зафіксована в установчих
документах загальна вартість активів, які являються внеском власників
(учасників) в капітал підприємства.

Додатковий капітал характеризується двома статтями. У статті “Додатковий
вкладений капітал” акціонерні товариства відображають суму, на яку
вартість реалізованих випущених акцій перевищує їх номінальну вартість
(аналогічно розумінню “Емісійний дохід”).

У статті “Інший додатковий капітал” відображають суми дооцінки
необоротних активів; вартість активів, безоплатно одержаних
підприємством від інших юридичних і фізичних осіб, та інший додатковий
капітал.

У статті “Резервний капітал” відображають суму резервів, створених
відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок
нерозподіленого прибутку підприємства.

У статті “Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)” показують суму
|прибутку, яка, реінвестована у підприємство (або суму непокритого
збитку). При цьому суму непокритого збитку наводять у дужках і
віднімають при визначенні І підсумку балансу.

У статті “Неоплачений капітал” відображають суму заборгованості
власників (учасників) по внесках до статутного капіталу. Цю суму
показують в дужках і віднімають при визначенні власного капіталу.

У статті “Вилучений капітал” господарські товариства відображають
вартість акцій власної емісії (або паїв), викуплених товариством у його
учасників. Суму вилученого капіталу наводять у дужках і віднімають при
визначенні підсумку власного капіталу.

Отже, сума власного капіталу підприємства на звітну дату за даними
розділу І пасиву балансу визначається шляхом додавання до суми
статутного капіталу сум резервного і додаткового капіталу та
нерозподіленого прибутку і відніманням з одержаної суми непокритого
збитку, неоплаченого і вилученого капіталу.

У розділі II “Забезпечення наступних витрат і платежів” пасиву балансу
відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі
витрати на оплату майбутніх відпусток працівникам, гарантійні
зобов’язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути
визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також
цільового фінансування і цільових надходжень, одержаних з бюджету та
інших джерел.

Розділ III “Довгострокові зобов’язання” пасиву балансу об’єднує статті:

“Довгострокові кредити банків” — відображається сума заборгованості
банкам за одержані довгострокові кредити (які не є поточними
зобов’язаннями);

“Інші довгострокові фінансові зобов’язання” — відображається сума
довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язань по залученню
позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки;

“Відстрочені податкові зобов’язання” — показують суму податків на
прибуток, що підлягають сплаті у майбутні періоди внаслідок тимчасової
різниці між обліковим і податковим базисом оцінки;

“Інші довгострокові зобов’язання” — показують суму довгострокових
зобов’язань, які, не можуть бути включені до зазначених статей даного
розділу.

Розділ IV “Поточні зобов’язання” пасиву балансу об’єднує статті поточних
зобов’язань, які будуть погашені протягом операційного циклу, тобто
проміжку часу між. придбанням запасів для здійснення діяльності і
одержанням, коштів від реалізації виробленої з них продукції (товарів) і
послуг: “Короткострокові кредити банків”, “Кредиторська заборгованість
за товари, роботи і послуги”, “Поточні зобов’язання по розрахунках з
бюджетом”, “Поточні зобов’язання по позабюджетних платежах”, “Поточні
зобов’язання по страхуванню”, “Поточні зобов’язання по розрахунках з
учасниками”, “Векселі видані” та ін.

До складу розділу V “Доходи майбутніх періодів” пасиву балансу
підприємства відносять доходи, одержані протягом поточного або
попередніх звітних періодів, але які відносяться до наступних звітних
періодів. Вони підлягають зарахуванню до доходів того звітного періоду,
до якого належать. Отже, статті активу і пасиву балансу згруповані у
відповідні розділи, щоб показати взаємозв’язок між складом і розміщенням
господарських засобів в активі та джерелами їх формування — в пасиві. Це
забезпечує можливість контролю й аналізу за наявністю майна
підприємства, його станом, і розміщенням та джерелами формування
(власних, залучених); контролю за станом зобов’язань по розрахунках,
фінансовою стійкістю, платоспроможністю підприємства та одержання іншої
ділової інформації.

Проте один баланс не в змозі забезпечити повноту інформації про
результати і різнобічної діяльності підприємства. Тому, крім, балансу,
складаються й інші форми фінансової звітності: Звіт про фінансові
результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал.

Баланс підприємства Підприємство за 200 D.

за ЄДРПОУ

Коди

01

Територія заКОАТУУ

Форма власності за КФВ

Орган державного управління _ Галузь за СПОДУ за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

Активи

Код рядка На початок року На кінець звітного періоду

1 2 3 4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість 010 — —

Первинна вартість 011 — —

Знос 012 — —

Незавершене будівництво

Основні засоби:

— —

Залишкова вартість 030 1.920 2.400

Первинна вартість 031 2400 3000

Знос 032 480 600

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються За методом участі в капіталі інших підприємств 040
— —

інші фінансові інвестиції 045 —— 60

Довгострокова дебіторська заборгованість 050

Відстрочені податкові кредити 060

Інші необоротні активи 070

Всього за розділом І 080 1920 2460

11. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси 100 720 648

тварини на вирощуванні та” відгодівлі 110 — —

незавершене виробництво 120 — —

готова продукція 130 — —

Товари 140 — —

Векселі одержані 150 — —

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 408 468

первісна вартість . 161 510 594

резерв сумнівних боргів 162 102 126

Дебіторська заборгованість За розрахунками:

з бюджетом 170 — —

за виданими авансами 180 — —

3 нарахованих доходів 190 — —

із внутрішніх розрахунків 200 — —

Інша дебіторська заборгованість 210 — —

Поточні фінансові інвестиції 220 — —

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 240 420

1 2 3 4

в іноземній валюті 240 — —

Інші оборотні активи 250 — —

Всього за розділом II 260 1368 1536

III Витрати майбутніх періодів 270 48 204

Баланс 280 3216 4200

Пасив

1. Власний капітал

Статутний капітал 300 3120 3120

Пайовий капітал 310 __ —

Додатковий вкладений капітал 320 — —

Інший додатковий капітал 330 —

Резервний капітал 340 — —

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 692 900

Неоплачений капітал 360 (840)

Вилучений капітал 370

Всього за розділом І 380 2952 4020

II.Забезпечення наступних, витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 — —

Інші забезпечення 410 — —

Цільове фінансування 420

Всього за розділом II 430 — —

III. Довгострокові зобов’язання

— —

Довгострокові кредити банків 440 —

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 — —

Відстрочені податкові зобов’язання 460 — —

Інші довгострокові зобов’язання 470 — —

Всього за розділом ПІ 480 —

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 —

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями 510 — —

Векселі видані 520 — —

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги 530 228 120

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних, авансів 540 — —

з бюджетом 550 36 30

з небюджетних платежів 560

зі страхування 570

з оплати праці 580

з учасниками 590

із внутрішніх розрахунків 600

Інші поточні зобов’язання 610

Всього за розділом IV 620 264 180

V. Доходи майбутніх періодів 630 — —

Баланс 640 2972 4020

9.4. Структура і зміст Звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати (с.239 —243) складається відповідно до
вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні 3,
затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87. Метою складання
Звіту є надання користувачам повної і правдивої інформації про доходи,
витрати, прибутки (збитки) від діяльності підприємства. З цією метою
Звіт побудовано за функціональним групуванням доходів і витрат
(виробництво, управління, збут продукції тощо) і складається з трьох
розділів: І “Фінансові результати”, П “Елементи операційних витрат”, ІІІ
“Розрахунки показників прибутковості акцій”.

Доходи і витрати наводяться у Звіті з метою визначення чистого прибутку.
Фінансові результати у Звіті визначаються і відображаються в розрізі
звичайної діяльності і надзвичайних подій. Звичайна діяльність
складається з операцій основної діяльності (тобто операцій, пов’язаних з
виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), як є
головною метою створення підприємства і забезпечують основу частину його
доходу) та інших операцій (продаж і оренда основних засобів,
нематеріальних активів, продаж: і покупка цінних паперів тощо), які
безпосередньо не пов’язані з основною діяльністю.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності визначається як алгебраїчна
сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших
доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) і суми податку
з прибутку

Підприємство за ЄДРПОУ

Коди

Територія

За КОАТУУ

Форма власності за КФВ

Орган державного управління за СПОДУ

Галузь За ЗКГНГ

Вид економічної Одиниця виміру:

діяльності за КВЕД

тис. грн. Контрольна сума

Звіт про фінансові результати за

200_ р.

І. Фінансові результати

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Дохід (виручка) від

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3600 3000

Податок на додану вартість 015 (600) (100)

Акцизний збір 020 —

025

Інші вирахування з доходу 030 —

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 035 3000 2900

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040′ 1500

Валовий:

Прибуток 050 1500 1250

Збиток 055 — —

Інші операційні доходи 060 — —

Адміністративні витрат 070 744 620

Витрати на збут 080 —

Інші операційні витрати 090 60 50

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток 100 696 580

Збиток 105 — —

Доход від участі в капіталі 110 — ——

Інші фінансові доходи 120 — ——

Інші доходи 130 — —

Фінансові витрати 140 — ——

Витрати участі в капіталі 150 — ——

Інші витрати 160 — —

Фінансовий результат від звичайної діяльності:

прибуток 170 694 578

збиток 175

Подіто* на прибуток від звичайної діяльності 180 206 172

Фінансовий результат від звичайної діяльності:

прибуток 190 488 406

збиток 195

Надзвичайні:

доходи: 200

витрати 205

ЧИСТИЙ:

прибуток 220 488 406

збиток 225 —

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За

звітний період За попередній: період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 ——

Витрати на оплату праці 240 —

Відрахування на соціальні заходи 250 — —

Амортизація 260 — —

Інші операційні витрати 270 — —

Разом 280

Ш. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За

звітний період За попередній: період

Середньорічна кількість простих акцій 300 — —

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 —

Чистий прибуток, що припадає на одну акцію 320 — —

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну акцію 330
——

Дивіденди на одну просту акцію 340 — —

Керівник

Головний бухгалтер

9.5. Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів (с. 244 — 247,) складається відповідно до
вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні 4,
затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87. Метою складання
Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної і достовірної
інформації про зміни, що відбулися V грошових коштах підприємства та їх
еквівалентах.

Звіт про рух грошових коштів доповнює Баланс і Звіт про фінансові
результати. Баланс відображає фінансовий стан підприємства на звітну
дату, а Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про зміни в
одному з важливих показників балансу — грошових коштах та їх
еквівалентах, що відбулися між датами балансу. У Звіті про фінансові
результати міститься інформація про результати діяльності підприємства
за звітний період, а Звіт про рух грошових коштів показує вплив цієї
діяльності на грошові потоки підприємства. Звіт містить дані про рух
грошових коштів в результаті:

— операційної діяльності, тобто основної діяльності
підприємства, яка приносить дохід, а також: інших видів діяльності,
які не являються інвестиційною або фінансовою діяльністю;

— інвестиційної діяльності, тобто придбання і реалізації основних
засобів, нематеріальних активів та інших інвестицій, які не являються
складовою часткою еквівалентних грошових коштів;

— фінансової діяльності, тобто діяльності, яка призводить до змін
розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства
(наприклад, операції від продажу акцій (паїв) у капіталі інших
підприємств тощо).

При цьому під грошовими потоками розуміють надходження і вибуття
грошових коштів та їх еквівалентів. Тому у Звіт, про рух грошових коштів
не включаються:

— обороти по негрошових операціях, які не вимагають використання
грошових коштів (бартерні операції, вартість коштів, одержаних за
фінансовою орендою або шляхом емісії акцій);

— внутрішні зміни у складі грошових коштів (переміщення коштів із каси
в банк, або навпаки, розміщення грошових коштів в
акредитиви, депозитні сертифікати та ін.).

Інформація, наведена у Звіті про рух грошових коштів, забезпечує
користувачам можливість:

— порівнювати, оцінювати і прогнозувати грошові кошти підприємства;

— досліджувати здатність підприємства погасити зобов’язання з виплати
дивідендів;

— виявляти причини різниці між: прибутком підприємства і
грошовими доходами та витратами;

— аналізувати грошові і негрошові аспекти операцій
підприємства та одержувати іншу ділову інформацію.

Коди і

Підприємство за ЄДРПОУ

Територія за КОАТУУ

Форма власності за КФВ

Орган державного управління за СПОДУ

Галузь за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. _ Контрольна сума

Звіт про фінансові результати за ___ 200_ р.

1. Фінансові результати

Форма № 3 Код -за іДКУД

Стаття

Код рядка

За звітний період За попередній період

Надходження Видаток Надход-ження Видаток

1 2 3 4 5 6

І. Рух у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 696

580

Коригування на:

амортизацію і необоротних активів 020 120 X 10 X

збільшення (зменшення) забезпечень 030

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 ——

збиток (прибуток) від не операційної діяльності 050 —— —

Витрати на сплату відсотків 060

X

х

Прибуток (Збиток) від операційної діяльності до зміни в
Чистих оборотних активах 070 816

680

Зменшення і (збільшення):

оборотних активів 080 72 (60) 60 (50)

витрат майбутніх періодів 090 — (156) — (130)

Збільшення (зменшення):

поточних зобов’язань 100 24 (108) 20 (90)

доходів майбутніх періодів 110 — — — —

Грошові кошти від операційної діяльності 120 588 — 490 —

Сплачеш:

відсотки 130 х — х —

податок на прибуток 140 X (208,3) X (174)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 379,2 — 316

Рух коштів до надзвичайних подій 160 — — — ——

Частий рух коштів від операційної діяльності 170 379,2 — 716 —

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій 180 — X — X

необоротних: активів 19

X

X

власного капіталу на початок звітного періоду після внесення
відповідних коригувань.

У статтях розділу “Переоцінка активів” відображаються дані, які
показують збільшення або зменшення власного капіталу в результаті
переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного
будівництва в порядку, передбаченому відповідними положеннями
(стандартами).

У статті “Чистий прибуток (збиток) за звітний період показують суму
чистого прибутку (збитку) із Звіту про фінансові результати.

У статтях розділу “Розподіл прибутку” відображаються дані про розподіл
прибутку між учасниками (власниками) Підприємства або спрямування
прибутку до: статутного капіталу, резервного капіталу та ін.

У статтях: розділу “Внески учасників” наводять дані про збільшення
статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в
результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості
учасників по внесках до статутного капіталу підприємства.

У статтях розділу “Вилучення капіталу” відображають дані про зменшення
статутного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу або
анулювання викуплених акцій Акціонерним товариством, зменшення
номінальної вартості акцій або з інших причин.

У статтях розділу “Інші зміни в капіталі” відображають всі інші зміни у
власному капіталі підприємства, що не включені до вищезазначених, статей
(зокрема, списання невідшкодованих збитків, безоплатне одержання активів
та і 11.).

У статті “Всього змін у капіталі” підводять підсумок змін у складі
власного капіталу за звітний період, визначений як сума скоригованого
залишку власного капіталу на початок року і всіх змін протягом звітного
року внаслідок переоцінки активів, Використання чистого” прибутку,
вилучення капіталу та інших змін.

Дані в графах 3—11 Звіту про власний капітал наводяться із знаком “+”
або “-‘, що означає збільшення або зменшення залишку відповідного
елементу власного капіталу.

Підприємство_________________ Дата (рук, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

Територія ________________________ за КФВ

Форма власності ________________ ___ за СПОДУ

Орган державного управління ________ за ЗКГНГ

Галузь ___________________________ за КВЕД

Вид економічної діяльності Контрольна сума

За ____ 200 __ р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Ста-тут-ний Пайо-вий

капі-тал Додат-

ковий

вкладе-ний Інший

додат-ковий Резе-рв-ний Нероз-поділе-ний Не-опла-чений Вилу-чений
капітал Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на початок 010 1800 — — 300 60 480 600 — 2040

Коригування:

Зміна облікової 020 — — — — — (120) X X (120)

030 X X X X X 60 X X

Інші зміни 040 X X X X X X X X X

Скоригований залишок на початок року 050 1800 — — 150 60 41,0 600 — 1980

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів 060 X X X — X X X X X

Уцінка основних засобів 070 X X X — X X X X X

Дооцінка незавершеного будівництв 080 X X X — X X X X X

Уцінка незавершеного будівництва 090 X X X — X X X X X

Дооцінко нематеріальних активів 100 X X X — X X X X X

Уцінка нематеріальних активів ПО X X X 180 X X X X 180

120 X X X — X X X X X

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 X X X X X 720
X X 720

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди) 140

— — X X —

Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 — — X X
— — X X —

Відрахування до резервного капіталу 160 X X X X 90 (90) X X —

170

Внески учасників:

Внески до капіталу 180 X X X X X X X X X

Погашення заборгованості з

капіталу 190 X X X X X X

X X

200

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток) 210 X X X X X X X X X

Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 X X X X X X X X X

Анулювання викуплених акцій (часток) 230 X X X X X X X X X

Вилучення частки в капіталі 240 X X X X X X X X X

Зменшення номінальної вартості акцій 250 X X X X X X X X X

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків 260 X X X X X X X X X

Безкоштовно отримані активи 270 X X X X X X X X X

280

Разом змін в капіталі 290

600 90 630 (600) — 1920

Залишок на кінець року 300 1800 — — 900 150 1050 — — 3900

Висновки

Завдання бухгалтерського обліку як засобу забезпечення ефективного
управління підприємством постало в кінці минулого століття і було
обумовлене запровадженням систем інтенсивного використання трудових
ресурсів. Воно, з одного боку, розвиває завдання обліку в забезпеченні
збереженості майна підприємства; з іншого – спрямоване на формування
інформаційної бази для прийняття ефективних управлінських рішень, тобто
бухгалтерський облік розглядається як інформація оберненого зв’язку в
контурі управління підприємства.

Сьогодні, в умовах ринкової економіки, важливе значення має формування
системи показників, які дозволяють характеризувати результати діяльності
підприємства. Найважливішими серед них є прибуток, собівартість і
рентабельність.

Завдання, що розглядає бухгалтерський облік як засіб перерозподілу
ресурсів в народному господарстві, успішно вирішується тільки в країнах
з налагодженими ринковими відносинами, адже для їх реалізації, як
мінімум, необхідні умови:

• відкритість (публічність) фінансової звітності економічних
суб’єктів;

• розвинутий ринок цінних паперів.

Учасники ринку цінних паперів, вивчаючи публічну фінансову звітність,
вкладають свій фінансовий капітал в ті сфери діяльності або конкретні
підприємства, де вище прибуток і відповідно дохідність акцій, і
вилучають фінансові капітали з неприбуткових або збиткових підприємств.
Аналогічно ведуть себе кредитори, постачальники та інші інвестори.

Завдання бухгалтерського обліку зумовлені вимогам управління
господарством, функціонуванням господарського механізму. Найважливішими
серед них є збирання, обробка та відображення даних про стан
господарської діяльності: систематизація, групування і зведення даних
для дотримання підсумкової інформації про стан господарської діяльності;
забезпечення необхідними даними для контролю за виконанням господарських
завдань, госпрозрахунковою діяльністю і режимом економії; забезпечення
збереження власності підприємств.

Основними завданнями бухгалтерського обліку визнані:

формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та
її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської
звітності (керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна
підприємства), а також зовнішнім (інвесторам, кредиторам) та іншим
користувачам бухгалтерської звітності;

попередження негативних результатів в господарській діяльності
організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів
забезпечення її фінансової стійкості;

контроль за наявністю і рухом майна, за
раціональним і цільовим використанням матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів;

формування науково обґрунтованої системи показників, що
характеризують результати діяльності підприємства, його окремих
підрозділів і служб;

дотримання державної дисципліни і законності при вирішенні господарських
питань.

Однак головним завдання бухгалтерського обліку залишається формування
якісної, повної, достовірної і своєчасної інформації про фінансову і
господарську діяльність підприємства, необхідної для управління і
становлення ринкової економіки, для підготовки, обґрунтування і
прийняття управлінських рішень на різних рівнях, для визначення
поведінки підприємства на ринку тощо.

Умова

Залишків на рахунок бухгалтерського обліку

заводу “Зоря” станом на 1.01.2002 р.

Назва Сума, грн.

10

131

201

203

207

22

23

26

301

311

63

64

65

372

44

40

42

60 “Основні засоби”

“Знак основних засобів”

“Сировина і матеріали”

“Паливо”

“Запасні частини”

“МШП”

“Виробництво”

“Готова продукція”

“Каса в національній валюті”

“Поточний рахунок у національній валюті”

“Розрахунки з постачальниками і підрядчиками”

“Розрахунки за податками і платежами”

“Розрахунки з оплати праці”

“Розрахунки з підзвітними особами”

“Нерозподілені прибутки (не покриті збитки)”

“Статутний капітал”

“Додатковий капітал”

“Короткострокові позики” 2000000

850000

2000000

20000

80000

44000

90000

140000

1000

405000

105000

60000

5000

580000

2000

200000

1510000

40000

Аналітичні дані до синтетичних рахунків.

10. Основні засоби.

Найменування та місце експлуатації ПВ Знос

Будівля приміщень цеху №1

Будівля приміщень №2

Будівля парокотельні

Автотранспорт, офісні меблі та устаткування

Інші о.з 12000

200000

100000

300000

1280000 60000

120000

50000

100000

530000

Всього 2000000 530000

201 “Матеріали”

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Найменування матеріалів

Сталь 5 мм

Сталь листова 2 мм

Дошки соснові 30 мм

Пластмаса

Мідь

Алюміній листовий

Гума технічна

Методи

Інші матеріали Т

Т

м3

Т

Т

Т

Т

кг 30

20

100

50

10

9

5

800 1000

800

120

750

2400

2000

3000

5 30000

16000

12000

2000000

Всього

203 Палива

№ Найменування виробу Одиниці виміру К-ть Ціна, грн. Сума, грн.

1 Мазут

Вугілля Т

Т 100

50 155

90 15500

4500

Всього 20000

23 Виробництво

№ Статі витрат

Цех “Л”

3000

4000

1800

3200

3000 №1 “Л”

8000

7000

2500

1500

6000 Цех “М”

4000

5000

2400

4600

4000 №2 “М”

5000

8000

3500

10500

3000

1

2

3

4

5 Сирові матеріали

Заробітна плата

Відрахування на соціальні заходи

Інші витрати

Загально виробничі витрати

15000 25000 20000 30000

26. Готова продукція

№ Найменування виробів Одиниці виміру К-ть Ціна, грн. Сума, грн.

1

2 Виріб “Л”

Виріб “М” шт.

шт. 1000

2000 30

55 30000

110000

Всього

Планова собівартість становить 20000 грн. на весь випуск продукції.

63. Розрахунки з постачальниками і підрядчиками

№ Найменш постачальні Сума

1

2

3 Криворізький металургійний комбінат

Брошнівський лісокомбінат

Запорізький алюмінієвий завод 35000

20000

50000

Всього

Журнал господарських операцій за січень 2002 р.

Зміст 210 Сума Дт Кт

1. Витрачено матеріали на виробництві приладів

а) цех № 1

– сталь 5 мм

“Л” 15 Т

“М” 6 Т

б) дошки соснові 30 мм

“Л” 30 мм3

“М” 6 м3

в) алюміній листовий

“Л”

“М”

г) гума технічна

“Л” 0,8 Т

“М” 0,5 Т

д) методи

“Л” 2000 кг

“М” 150 кг

цех № 2

а) сталь листова 2 мм

“Л” 14 Т

“М” 5

б) пластмаси

“Л” 12 Т

“М” 10 Т

в) алюміній листовий

“Л” 2 Т

“М” 14 Т

г) гума технічна

“Л” 1,7 Т

“М” 0,6 Т

д) метизи

“Л” 300 кг

“М” 120 кг

е) мідь

“Л” 5 Т

“М” 4 Т

2. Нарахована заробітна плата працівникам за :

цеху № 1

Робітникам основного виробництва

“Л”

“М”

цех № 2

Робітників основного виробництва

“Л”

“М”

цех № 1

цеховому персоналу

наладчикам

цех № 2

цеховому персоналу

адмінуправління персоналу наладчикам

3. Зроблено розрахунки відрахувань та соціальні заходи за діючими
заходами

цех № 2

цеховому персоналу

адмінуправління персоналу наладчикам

3. Зроблено розрахунки відрахувань на соціальні заходи за діючими
нормами

цех № 1

Робітників основного виробництва цеховому персоналу адмінуправлінському
персоналу

Цех № 2

Робітникам основного виробництва

цеховому персоналу

адмінуправлінському персоналу

наладчикам

4. Нарахована зарплата адмінуправлінському персоналу заводу

5. Зроблено розрахунок відрахувань на соціальні заходи за діючими
нормами

6. Нарахована зарплата працівникам парокотельні робітникам
адмінуправлінському персоналу

7. Зроблено розрахунок відрахувань на соціальні заходи за діючими
нормами

8. Надійшли різні матеріали від Донецького машинобудівного заводу крім
того ПДВ –

9. Списано різні матеріали для потреб цехів

Цех № 1

для поточного ремонту приміщень

для адміністративного персоналу

Цех № 2

для поточного ремонту приміщень

для адміністративного персоналу

Парокотельня

для поточного ремонту приміщень

для адміністративного персоналу

10. Різні матеріали для заводоуправління

для поточного ремонту приміщень на канцелярські товари

11. Списано паливо для парокотельної

вугілля – 30 Т

мазут – 70 Т

12. Списано записані частини для ремонту устаткування цехів

Цех № 1

Цех № 2

Парокотельня

13. Передано в експлуатацію МШП і оприбутковано металобрухт

15000

6000

3600

720

10000

1000

2400

1500

1000

750

11200

4000

9000

7500

4000

28000

5100

1800

1500

600

12000

9600

40000

30000

40000

25000

10000

3000

3500

10600

6000

4500

25900

6700

1950

1295

24050

3902

1850

2220

9800

3626

2400

600

1110

30000

5000

15600

4700

13200

2900

13200

1800

4500

2000

2700

10850

10650

9135

3779

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

91

91

91

91

91

231

91

231

91

92

52

232

232

232

201

641

91

91

91

91

232

232

92

92

232

232

91

91

232

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

66

66

66

66

66

66

66

66

66

65

65

65

65

66

65

66

66

65

631

631

201

201

201

201

201

201

201

201

203

203

207

207

207

місце експлуатації

Цех № 1

Цех № 2

Парокотельня

Завод управління передано брухт

500

4500

2000

6000 отримано брухт

200

80

150

2640

5000

4500

2000

6000

91

91

232

92

22

22

22

22

Примітка : МШП призначено для експлуатації устаткування крім
заводуправління

14. Отримано матеріали

– від Криворізького металургійного заводу

– сталь 5 мм – 20 Т

Крім того ПДВ

– від Запорізького алюмінієвого заводу

Алюміній – 20 Т

Крім того ПДВ

15. Перераховано постачальникам за матеріали :

Криворізького металургійного заводу

Донецькому машинобудівному заводу

16. Отримано мазут з Лисичанського нафтопереробного заводу ЗОТ

Крім того ПДВ

17.Отримано вугілля від об’єднання Макіївугілля 70 Т

Крім того ПДВ

18. Перераховано Лисичанському нафтопереробному заводу

19. Перераховано об’єднанню Макіївугілля

20. Списано для парокотельні

вугілля – 40 Т

мазут – 50 Т

21. Списано сталь 5 мм для цеху

№ 1 на виріб “МЛ” – 10 мм

Сталь 5 мм для цеху № 2 на виріб “Л”- 5 Т

Сталь 5 мм для цеху № 2 на виріб “М” – 7 Т

22. Зробити розрахунок на січень 2002 р

залишкова вартість ОЗ

цех № 1

група № 2 – 50000 грн.

група № 3 – 300000 грн.

цех № 2

група № 2 – 30000 грн.

група № 3 – 350000 грн.

Парокотельні:

група № 2 – 20000 грн.

група № 3 – 100000 грн.

– Заводоуправління

група № 2 – 100000 грн.

Примітка по групі № 1 суми визначити самостійно на основі аналізуючи
даних рахунку 10 “Основні засоби” Дану господарську операцію оформити по
групах.

23. Перерахований прибутковий ордер з бюджету.

24. Перераховано в бюджет ПДВ.

25. Утримано податковий податок робітників за поточний місяць

27. Скласти відомість № 12 по парокотельній, розподілити витрати
пропорційно до наданих послуг споживача.

Відпущено міськомунгоспу по фактичній собівартості 70 % послуг за
які надійшло в оплату 50000 грн.

У 30 % фактичної собівартості розділено між споживачами 200

150

70

2640

26000

5200

20000

50000

61000

70000

6000

1200

5000

7000

3600

7760

5000

7000

1042

3750

625

4375

4166

1250

36000

24000

8000

51584

36109

50000 209

203

203

203

201

641

201

641

631

63

230

641

63

63

232

232

231

231

91

91

91

91

232

232

92

64

64

661

36

36

31 91

91

91

91

631

631

631

631

311

311

641

631

31

31

201

201

201

201

13

13

13

13

13

13

13

31

31

641

232

232

36

У 30 % фактичної собівартості розділено між споживачами

цех № 1 – 344

цех № 2 – 485 %

заводуправління – 12,5 %

28. Скласти відомість № 12 по цеху № 1, розподілити витрати по
розрахунку 91 між виробами пропорційно до заробітної плати.

29. Скласти відомість № 12 по цеху № 2, розподілити витрати по
розрахунку 91 між виробами пропорційно до заробітної плати.

30. Оприбутковано на складах з цеху № 2

за плановими цінами:

“Л” – 5000 мм по 35 грн.

“М” – 300 мм по 60 грн.

31. Скласти відомість № 15, списати витрати.

32. Оприбутковується продукція за фактичною собівартістю.

33. Відвантажено продукцію покупцям за цінами:

“Л” – 80 грн.

“М” – 100 грн.

“Л” м. Вінниця завод “трактор-малогрегатний” – 2600 шт.

М. Львів “автобусний завод” – 3000 шт.

Виріб “М” м. Київ завод “хімреактивних” – 1300 шт.

М. Біла Церква комбінат – 2400 шт.

34. Отримань за реалізовану продукцію за ціною

“Л” – 90 грн.

“М” – 80 грн.

м. Вінниця трактормалогрегатний (повністю)

м. Львів автобусний завод (повністю)

м. Київ завод “Хімерактивний” оплачені 80 % за виріб “М”.

35. Списано витрати на збут:

заробітна плата 300 грн. відраховано на

страхування

парні матеріали – 12600

МШП – 300 грн.

36. Нараховано ПДВ з реалізації продукції.

37. Перераховано ПДВ у бюджет (повністю).

Щоб сальдо на наступний місяць не було

38. Визначити фінансовий результат від реалізації за січень 2002 р.

39. 20 % отримано прибутку направлено у резервний капітал.

40. Отримано з банку на відрядження.

41. Видано допомогу при народжені дітей.

42. Погашено позичку банку.

43. Надійшли МШП від Львівської швейної фабрики крім того ПДВ.

44. Оплачено Львівській швейній фабриці.

45. Отримано на видачі зарплати.

46. Видано заробітну плату.

47. Депоновано заробітну плату.

48. Депоновано заробітну плату здано в банк. 6035

7505

1934

72373

71490

29943

240000

234000

270000

113200

17010

3000

1110

12600

300

123840

110091

221795

44259

1000

1000

100000

10000

68000

56700

1300

1300 91

91

92

231

231

79

36

31

31

31

79

93

93

93

93

70

64

70

443

65

65

60

64???????????????????????????????????????????????????????????????????

Відомість № 12 заводу “Зоря” станом на 1.01.2002 р.

Дт рахунків 3 Кт рахунків Згідно операцій разом

66 65 201 203 207 22 13 по Рт

232

91

91

Всього 3000

18500

21100

42600 1110

6845

7807

15162 14920

20300

16100

51320 24900

24900 5779

0650

9135

23564 2000

5000

4500

1500 4875

5042

5333

12250 51384

66337

63975

181996

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку 20
“Матеріали”.

Назва аналіт. рахунку Одиниці виміру Ціна Сальдо на 1.01. Обороти за
місяць січень Сальдо на 1.02.

Дебет Дебет Кредит Дебет

К-ть Сума К-ть Сума К-ть Сума К-ть Сума

Виріб “Л” шт. 30 1000 30000 5000 175000 – – 6000 205000

Виріб “М” шт. 50 2000 110000 3000 180000 – – 5000 191000

Всього

140000

335000

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до рахунку 203 “Паливо” за
1.01.2002 р.

Назва аналіт. рахунку Одиниці виміру Ціна Сальдо на 1.01. Обороти за
місяць січень Сальдо на 1.02.

Дебет Дебет Кредит Дебет

К-ть Сума К-ть Сума К-ть Сума К-ть Сума

Мазут т. 155 100 1555000 30 4650 120 10850 10 10850

Вугілля т. 90 50 4500 70 6300 70 2700 50 4500

Всього т.

20000

10950

135300

15350

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку 26
“Готова продукція”.

Номери і назви аналіт. рахунку Одиниці виміру Ціна Сальдо на 1.01.
Обороти за місяць січень Сальдо на 1.02.

Дебет Дебет Кредит Дебет

К-ть Сума К-ть Сума К-ть Сума К-ть Сума

Виріб “Л” шт. 30 1000 30000 5000 175000 – – 6000 205000

Виріб “М” шт. 50 2000 110000 3000 180000 – – 5000 191000

Всього

140000

335000

475000

Оборотна відомість до 23 “Виробництво” за 1.01.2002 р.

Назва аналітичного рахунку Залишок Обороти за місяць Залишок

на 1.01. Дт Кт на 1.02

Сировина і матеріали

Зарплата виробничих робітників

Відрахування на соц. заходи

Інші витрати

Загально виробничі витрати

Всього 20000

24000

10200

12300

23500

90000 142545

138000

51060

331605 –

13540 162545

162000

61260

12300

9960

408065

Оборотна відомість на аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 63
“Розрахунки з постачальниками та підрядчиками” за 1.01.

Назва аналітичного рахунку Залишок

на 1.01. 2002 р. Обороти за січень Залишок

на 1.02 2002 р.

Дт Кт

Криворізький металічний комбінат

Брошнівський лісокомбінат

Запоріж. амом. завод

Донецький машинобудівний завод

Лисичанський нафто переробний завод

Об’єднання Макіїввугілля

Львівська швейна фабрика

35000

20000

50000

6100

70000

20000

5000

7000

10000

20

30

70

33600

35000

7200

8400

15276

5200

20000

13600

15000

2200

1400

5276

Всього

105000

173000

130676

62776

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат між видами продукції.

Цех 1

Об’єкти калькулювання Основна заробітна плата робітників (базисний
розподіл) % відношення з ВВ до зарплати Сума з ВВ

Продукція “Л”

“М” 40000

30000 1,0338

1,0338 41355

31017

Разом 70000

72372

Цех 2

№ п/п Об’єкти калькулювання Основна заробітна плата робітників (базисний
розподіл) % відношення з ВВ до зарплати Сума з ВВ

1

2 “Л”

“М” 40000

25000 1,0996

1,0996 43984

27496

Разом 65000

71480

Цех 2

№ п/п Об’єкти калькулювання Основна заробітна плата робітників (базисний
розподіл) % відношення з ВВ до зарплати Сума з ВВ

1

2 “Л”

“М” 40000

25000 6,1154

0,1154 4618

2887

Разом 65000

7505

Цех 1

№ п/п Об’єкти калькулювання Основна заробітна плата робітників (базисний
розподіл) % відношення з ВВ до зарплати Сума з ВВ

1

2 “Л”

“М” 40000

30000 0,0862

0,0862 3448

2587

Разом 70000

6035

Калькуляція собівартості випущеної продукції

Стаття витрат “Л”

“М”

Всього На одиницю продукції Всього На одиницю продукції

“Л”

“М” 40000

25000 40000

30000 70000

65000 3448

2887

Оборотна відомість до рахунку 10 “Основні засоби”

гр. Оз Норма амортиз. річна Норма амортиз. місячна ПВ Знос за весь
період експлуатації Залишок на 1.01. Знос на весь період Залишок на 1.02

група 1

група 2

група 3 5 %

25 %

15 % 0,42

2,08

1,25 420000

300000

1280000 230000

100000

530000 190000

200000

750000 79800

4160

9375 189202

195840

740125

Всього – – 2000000 860000 1140000 1433 1125067

№ рах. Залишок на 1.01. Обороти за місяць Залишок на 1.02.

201

203

231

66

65

91

92

232

631

22

207

64

311

13

36

26

901

70

93

79

30

372

60

44

43

10

42

40 Дт Кт Дт Кт Дт Кт

200000

20000

90000

0

0

0

44000

80000

405000

(850000)

140000

1000

2000000

– –

58000

5000

105000

60000

2000

150000

200000

40000

151000 84000

13000

461872

66400

1000

143852

29943

51584

173000

12730

191840

670500

904109

355000

868000

17010

744160

744160

59000

600

100000

44359

– 203490

24900

35500

191700

70848

143852

29943

51584

130676

17800

23564

131840

502894

14333

669200

475412

868000

17010

744160

744160

59000

221795

44359

– 80510

8100

196872

0

0

0

38930

56436

572606

(1864333)

234909

19588

400

200000

– –

183300

184848

62676

1400

50000

377436

44359

40000

1510000

Всього 2130000 2130000 5467372 5467372 2344018 2344018

рр. Дебет рахунків Кредит рахунків

20

“Виробничі

запаси” 22 “Малоцінні та швидко- зношувані предмети” 23

“Вироб-ництво” 24

“Брак у

виробництві” 25

“Напів

фаб

рикати” 26

“Готова

продукція” 28

“Товари”

204 201 203 207

281 (822) № 285

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7 Виробництво

Цех № 1

Цех № 2

Л 32000

3448

М 19970

2587

Е 51970

6035

Л 47800

4618

М 33300

2887

Е 81100

7505

Усього за рахунком 23 “Виробництво

133070

13540

2 90 “Собівартість реалізації” х х х х х

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Загально виробничі витрати №1 20300

10650 5000

Витрати на управління виробництвом №2 16100

9135 4500

Амортизація необоротних активів загально виробничого призначення

Витрати на утримання, х х х х х

експлуатацію та ремонт основних засобів загально виробничого
призначення

3.5

3.6

3.7 Усього за рахунком 91 “Загально виробничі витрати” 36400

19785 9500

4 Адміністративні витрати

4.1 Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу

4.2 Витрати на службові відрядження

4.3 Амортизація необоротних активів х х х х х

х х х

4.4

4.5 Інші витрати загально-господарського призначення 6500

6000

4.6 Усього за рахунком 92 “Витрати на збут” 65000

6000

5 Витрати на збут 12600

300

5.1 Витрати пакувальних матеріалів

5.2 Витрати на транспортування продукції

5.3 Витрати на оплату праці й комісійні продавцями

5.4 Витрати на рекламу

5.5

5.6 Усього за рахунком 93 “Витрати на збут” 12600

300

6 Інші витрати операційної діяльності

6.1 Відрахування до резерву сумнівних боргів і безнадійна
заборгованість

6.2 Собівартість реалізованих виробничих запасів

6.3 Нестачі і втрати від псування цінностей

6.4 Штрафи, пені, неустойки

6.5 Утримання об’єктів соціально-культурного призначення

6.6

6.7 Інші витрати операційної діяльності

6.8 Усього за рахунком 94 “Інші витрати операційної діяльності”

7 99 “Надзвичайні витрати” 232 14920 24300 3779

7.1 15,

7.2 20, 22, 23, 24 , 25, 26, 28

7.3 37, 39,

7.4 47,

7.5 63, 65, 66, 68

7.6

7.7

8 Усього за розділом III

9 Відмітки

Усього за Журналом 5 (сума граф 3-16) З журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 Разом
витрат за місяць (сума граф 17 – 23) Разом витрат з початку року

39

“Витрати майбутніх періодів” 65

“Розрахунки за страхуванням” 66

“Розрахунки з оплати праці” 91

“Загально-виробничі витрати”

№ 4

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14800

40000

37909

128157

11100 30000 28428

92085

25900 70000 66337

220242

14800 40000 39568

146586

9250

24050

49950

х х х

6845 18500

5042

66337

7807 21100

5333

63975

х

х х

14652 39600

119937

х

х Х

3626 9800

25926

3626 9800

25926

х

х х

12900

1110 3000

4110

1110 3000

17010

1110 3000

1875

51584

Перший рівень

Документи, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку,
складання і подання бухгалтерської звітності юридичними особами

Другий рівень

Плани рахунків бухгалтерського обліку і положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, що встановлюють правила і способи ведення обліку
господарських операцій, складання та подання бухгалтерської звітності

Третій рівень

Нормативні акти і методичні вказівки (інструкції, листи, рекомендації) з
питань бухгалтерського обліку, що розробляються Міністерством фінансів
України та іншими органами

Робочі документи, що формулюють облікову політику підприємства (робочий
план рахунків бухгалтерського обліку. графік документообороту тощо).

Четвертий рівень

Питання бухгалтерського обліку

Питання фінансової звітності

Організаційні питання

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020