РЕФЕРАТ

на тему:

“МІСЯЧНІ ЗВІТИ”

Міністерства, відомства, інші центральні органи виконавчої влади,
установи й організації, які отримують кошти Державного бюджету, готують
та подають такі форми місячної звітності:

№ 2мд «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи»;

№ 2-валюта «Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з
міжнародної діяльності України»;

№4-1мд «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата
за послуги, що надаються бюджетними установами»;

№ 4-2мд «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами, власних надходжень бюджетних установ»;

№ 4-Змд «Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду»;

№ 7мд «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

№ 8мд «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ».

Установи та організації, які отримують кошти місцевих бюджетів, місячний
звіт про виконання кошторисів готують та подають у такому обсязі за
формами:

№ 2мм «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи»;

№4-1мм «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата
за послуги, що надаються бюджетними установами»;

№ 4-2мм «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень бюджетних установ»;

№ 4-3мм «Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду»;

№ 7мм «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

№ 8мм «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ».

Звіти за формами № 2мд і № 2мм складаються щомісячно, за наростаючим
підсумком з початку року відповідно до кодів економічної класифікації
видатків.

У графі 3 «Затверджено кошторисом на рік» відображаються затверджені в
кошторисі річні асигнування установи із загального фонду, з урахуванням
унесених протягом року змін до кошторисів.

У графі 4 «План асигнувань на звітний період» показуються місячні
планові асигнування установи за звітний період наростаючим підсумком з
початку року.

У графі 5 «Ліміти асигнувань звітного періоду» зазначаються скорочення
(обмеження) видатків загального фонду, якщо воно буде прийнято.

У графі 6 «Залишок коштів на початок звітного року» залишку не повинно
бути. У виняткових випадках відображається сума коштів на реєстраційному
(поточному) рахунку установи, що була зазначена на початок року.

У графі 7 «Надійшло коштів за звітний період» показують суму коштів
загального фонду, які фактично надійшли на ім’я установи, за мінусом
суми залишків коштів на реєстраційних (поточних) рахунках, що не була
використана й перерахована до бюджету.

У графі 8 «Касові видатки за звітний період» відображаються касові
видатки загального фонду бюджету.

У графі 9 «Залишок коштів на кінець звітного періоду» показується
залишок коштів на кінець звітного періоду.

Установи, що отримують асигнування з загального фонду бюджету в
іноземній валюті, щомісячно складають звіт за формою № 2-валюта «Звіт
про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної
діяльності України».

Установи й організації, що утримуються за рахунок Державного бюджету
та/або місцевих бюджетів і мають кошти спеціального фонду, щомісяця
складають звіт за загальною формою № 4. Форми складаються і подаються
відповідно до кодів програмної класифікації видатків.

Звіти форми № 4-1 мд і № 4-1мм складаються установами, що отримують
плату за послуги, які надаються бюджетними установами (відповідно до
чинного законодавства), мають постійний характер і обов’язково
плануються у кошторисі. Зазначені форми включають плату за послуги,
надання яких пов’язане з виконанням основних функцій та завдань
бюджетної установи; кошти, що отримуються бюджетними установами від
господарської та/або виробничої діяльності; плату за оренду майна
бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від
реалізації майна.

Звіти форми № 4-2мд і № 4-2мм складаються установами, що отримують
гранти та дарунки (благодійні внески), кошти на виконання окремих
доручень та інвестиції, що отримують установи, в тому числі на
будівництво житла. Ці кошти (інвестиції) не мають постійного характеру
та плануються лише у випадках, що попередньо обумовлені рішеннями Уряду
або за вже укладеними угодами.

Звіти форми № 4-Змд і № 4-Змм складаються установами, які за розподілами
головних розпорядників коштів отримують кошти, що належать до інших
надходжень спеціального фонду бюджету.

Звіти форми № 7мд і № 7мм складаються установами, що отримують кошти із
Державного і місцевого бюджетів відповідно на підставі даних
бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську і кредиторську
заборгованість, яка виникла у зв’язку з виконанням кошторису за поточний
та минулі роки. Простроченою вважається заборгованість, яка залишилася
на обліку після строку, установленого для оплати. У випадках, коли строк
оплати не встановлено, заборгованість вважається простроченою після ЗО
днів з дня виписки рахунка.

Звіти форми № 8мд і № 8мм складаються установами, що отримують кошти
загального фонду Державного і місцевих бюджетів.

Місячні звіти складаються в гривнях з наростаючим підсумком. За
казначейської форми виконання кошторисів доходів і видатків звіти
перевіряються і візуються органом Державного казначейства України, в
якому відкрито реєстраційний рахунок установи, при цьому проставляються
підпис, відбиток печатки або штампа.

Термін подання місячних звітів установлюється органами, до яких ці звіти
подаються, але за умови своєчасного подання звітів до органів Державного
казначейства і фінансових органів.

До складу квартальної звітності розпорядників коштів, що отримують кошти
із Державного і місцевих бюджетів, входять такі документи:

— № 1 «Баланс»;

— № 2кд(км) «Звіт про використання коштів загального фонду кошторису
установи»;

— № 2-валюта «Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з
міжнародної діяльності України»;

— № 4-1кд(км) «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як
плата за послуги, що надаються бюджетними установами»;

— № 4-2кд(км) «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»;

— № 4-Зкд(км) «Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду»;

— № 7кд(км) «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

— № 8кд(км) «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних

установ».

Форма № 1 «Баланс» складається на підставі даних аналітичного та
синтетичного бухгалтерського обліку на кінець кварталу. Кожна установа
заповнює у балансі ті рядки, які стосуються її діяльності.

Звіт форми № 2кд складається за кожною програмою у розрізі кодів
економічної класифікації видатків.

У графі 4 «Затверджено кошторисом на рік» вказуються затверджені в
кошторисі річні асигнування установи із загального фонду, з урахуванням
змін в асигнуваннях, що відбулися протягом року.

У графі 5 «План асигнувань на звітний період» відображаються планові
асигнування установи за звітний період наростаючим підсумком з початку
року.

У графі 6 «Ліміти асигнувань на звітний період» проставляється сума
лімітованих асигнувань у випадку введення лімітів.

У графі 7 «Залишок коштів на початок звітного року» показується залишок
коштів на реєстраційному (поточному) рахунку на початок звітного року в
розрізі кодів економічної класифікації видатків. У графі 8 «Надійшло
коштів за звітний період» відображається сума коштів загального фонду
бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка фактично
надійшла на ім’я установи за вирахуванням залишків коштів на
реєстраційних (поточних) рахунках, що були не використані та повернені
до бюджету.

У графі 9 «Касові видатки» відображаються касові видатки загального
фонду бюджету установи, проведені за всіма видами операцій.

У графі 10 «Фактичні видатки» показуються фактичні видатки установ, що
оформлені та підтверджуються відповідними документами.

Установи, що отримують асигнування з загального фонду бюджету в
іноземній валюті, складають квартальну форму звітності № 2-валюта «Звіт
про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності
України».

Звіти форми № 4 про надходження і використання коштів спеціального фонду
складаються установами, які отримують кошти Державного і місцевого
бюджетів у розрізі кодів програмної класифікації видатків.

Звіти форми № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ» відображають
фактичні дебіторську та кредиторську заборгованості установи за кодами
економічної і програмної класифікацій видатків.

Звіти форми № 8 складають усі установи, що отримують кошти загального
фонду бюджету за кожною програмою у розрізі кодів економічної
класифікації видатків.

Зведені звіти складають вищестоящі органи на підставі завізованих звітів
в органах казначейства підвідомчих установ та організацій. Зведена
звітність головних розпорядників коштів повинна повністю збігатися з
даними, надісланими територіальними органами казначейства Державному
казначейству України.

Такий набір звітних квартальних документів подають міністерства,
відомства, установи й організації, які фінансуються з Державного і
місцевих бюджетів, органам Державного казначейства (або відповідному
фінансовому органу) з 10-го числа першого місяця, наступного за звітним
кварталом, до 1-го числа другого місяця за звітним кварталом. Термін
подання звіту повідомляється індивідуальним листом, який надсилають
органи Державного казначейства (або відповідний фінансовий орган)
головним розпорядникам коштів та розпорядникам коштів нижчих ступенів.

До складу річної звітності розпорядників коштів входять такі форми:

— № 1 «Баланс»;

— № 2д(м) «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи»;

— № 2-валюта «Звіт про використання коштів загального фонду з
міжнародної діяльності України»;

— № Зд(м) «Звіт про виконання плану по штатах та контингентах»;

— № 4д(м) «Звіт про надходження і використання коштів спеціального
фонду»;

— № 5д(м) «Звіт про рух необоротних активів»;

— № 6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування»;

— № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

— № 8 «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ»;

— № 9 «Звіт про результати фінансової діяльності»;

— № 15 «Звіт про нестачі і крадіжки грошових коштів та матеріальних
цінностей в бюджетних установах».

Такий вигляд має річна звітність, яку складають і подають головні
розпорядники коштів, установи й організації, що фінансуються з
Державного і місцевих бюджетів, з 10-го лютого до 1-го березня року,
наступного за звітним. Термін подання звіту повідомляється відповідним
індивідуальним листом.

«Баланс» (ф. № 1) складають на підставі даних синтетичного й
аналітичного обліку на кінець року. Залишки на рахунках обліку на
початок року повинні відповідати даним на кінець року в балансі звіту за
попередній рік. Установи складають єдиний баланс за всіма коштами
загального і спеціального фондів бюджету. У зазначеній формі передбачені
«Довідки про рух асигнувань загального фонду та спеціального фонду». Ці
довідки призначені для відображення:

— залишків асигнувань відповідного фонду на початок року;

— асигнувань, виділених вищестоящим органом підвідомчим установам за
певним видом коштів відповідного фонду;

— коштів, що перераховуються на збільшення або зменшення асигнувань
відповідного фонду.

Форми № 2, 3 і 4 річної звітності є одночасно і формами квар-. тальної
звітності. Зміст та вимоги до складання зазначених форм викладені вище.

«Звіт про рух необоротних активів» (ф. № 5) містить таку інформацію:

— вартість основних засобів установ на початок року;

— вартість основних засобів установ на кінець року;

— рух основних засобів протягом звітного року.

«Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування» (ф. № 6) відображає:

— залишок матеріальних цінностей на початок року;

— залишок матеріальних цінностей на кінець року;

— вартість витрачених протягом року матеріальних цінностей.

«Звіт про заборгованість бюджетних установ» (ф. № 7) дає інформацію про
фактичні дебіторську та кредиторську заборгованості на підставі даних
бухгалтерського обліку.

«Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ» (ф. № 8) дає
інформацію про фінансові зобов’язання установ, що отримують кошти
загального фонду бюджету.

«Звіт про нестачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
у бюджетних установах» (ф. № 15) відображає заборгованість, пов’язану з
нестачами та крадіжками коштів і матеріальних цінностей на початок і
кінець року, а також нестачі і крадіжки протягом року із зазначенням
заходів, ужитих для їх усунення.

Порядок подання звітності про виконання кошторисів доходів і видатків
розпорядниками коштів, які фінансуються із Державного бюджету України,
показано на рис. 23.

Похожие записи