.

Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 8213
Скачать документ

24

МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ І
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Вступ

Розділ 1. Теоретико-законодавчі аспекти обліку операцій з придбання і
використання основних засобів на підприємстві

1.1 визначення, класифікація та оцінка основних засобів

1.2 документальне оформлення основних засобів

1.3 міжнародні стандарти бухгалтерського обліку основних засобів на
підприємстві

Розділ 2. Облік операцій з придбання і використання основних засобів на
підприємстві

2.1 Особливості обліку основних засобів

2.2 Облік нарахування амортизації основних засобів

2.3 Облік вибуття основних засобів

2.4 Оренда основних засобів

2.5 АРМ обліку основних засобів

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

В даний час усі підприємства незалежно від їхнього виду, форм власності
і підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських
операцій відповідно до чинного законодавства.

Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки
за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,
але і за рахунок основних фондів.

Невід’ємною частиною господарських засобів підприємства є основні
засоби. Відмінною рисою основних засобів є їхнє багатократне
використання в процесі виробництва, зберігання початкового зовнішнього
вигляду протягом тривалого періоду. Під впливом виробничого процесу і
зовнішнього середовища вони зношуються поступово і переносять свою
початкову вартість на витрати виробництва протягом нормативного терміна
служби шляхом нарахування зносу (амортизації) по встановлених нормах.

Вартість виробничих потужностей адекватна функціональній (виробничій)
корисності предметів протягом усього терміна їхньої експлуатації (тобто
періоду, протягом якого майно, що відноситься до основних засобів,
здатне виконувати функції, що приносять прибуток його власнику). Основні
засоби беруть участь у процесі виробництва тривалий період (протягом
багатьох виробничих циклів), зберігаючи початкову форму і властивості,
але поступово зношуються і переносять свою вартість на виготовлений
продукт.

Відповідно до принципів бухгалтерського обліку вартість виробничих
потужностей повинна рівномірно розподілятися протягом гаданого терміна
їхньої експлуатації шляхом розподілу (списання) на звітні періоди,
протягом котрих ці потужності будуть мати продуктивну корисність
(спроможність). Цей процес називається амортизацією основних засобів.

Активи – це майбутні економічні вигоди, які можливі до одержання в
результаті минулих операцій або угод по придбанню майна. Майбутні
економічні вигоди пов’язані зі спроможністю активів приносити прибуток
підприємству при його обміні на що-небудь ще, що подає цінність для
підприємства; шляхом його використання у виробництві чого-небудь цінного
для підприємства або шляхом застосування для погашення зобов’язань.
Майбутні економічні вигоди від активів звичайно приймають форму притоку
чистої готівки на підприємство. Для того щоб бути активом, будь-який
ресурс, крім готівки, повинний володіти трьома важливими
характеристиками [11]:

1. Ресурс повинний окремо або в сполученні з іншими ресурсами
забезпечувати прямо або побічно майбутній притік коштів.

2. Підприємство повинно мати можливість отримувати прибуток і
контролювати доступ до нього інших зацікавлених осіб. зацікавлених осіб.

3. Операція або інша угода, що дає підприємству право на прибуток або
контроль над ним, повинна бути завершена. угода, що дає підприємству
право на прибуток або контроль над ній, повинна бути завершена.

Оцінка вартості активів за останній час широко обговорюється. Не було
вирішене питання про те, яким методом краще оцінювати вартість активі:
на основі минулих витрат або на основі ринкової вартості. Експерти і
спеціалісти в області здійснювали тиск на користь переходу на облік
ринкової вартості. Банки ж продовжують застосовувати метод оцінки по
минулих витратах, що відбиває неторговий характер більшості видів їхньої
діяльності.

Розділ 1

Теоретико-законодавчі аспекти обліку операцій з придбання і використання
основних засобів на підприємстві

1.1 Визначення, класифікація та оцінка основних засобів

Основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з
метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання
послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року [16].

Відповідно до діючої типової класифікації ОЗ групуються за її
функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і
видами, за використанням і належністю.

За функціональним призначенням розрізняють виробничі ОЗ, що
безпосередньо беруть участь виробничому процесі або сприяють його
здійсненню (будови, споруди, силові машини і обладнання, робочі машини і
обладнання тощо).

За галузями народного господарства ОЗ розподіляються на: промисловість,
будівництво, сільське господарство, транспорт, зв’язок тощо [13].

Більша частина ОЗ належить до галузі “Промисловість”. Вона безпосередньо
пов’язана з процесом виробництва продукції. Але наявність інших видів
господарської діяльності зумовлює необхідність обліку ОЗ, що належать до
інших галузей господарства, які знаходяться на балансі промислового
підприємства, належать до галузі “Будівництво”.

У зв’язку з цим у бухгалтерському обліку ОЗ промислових підприємств
розподіляються на промислово-виробничі, виробничі ОЗ інших галузей
народного господарства і невиробничі.

До виробничих ОЗ належать [14]: будови, споруди, передавальні пристрої,
машини і устаткування, робочі машини і обладнання, вимірювальні й
регулюючі прилади, лабораторне устаткування, обчислювальна техніка, інші
машини і обладнання, транспортні засоби, інструмент, виробничий інвентар
і приладдя, господарський інвентар, робочі і продуктивні тварини,
багаторічні насадження, меліорація земель і водойми та інші ОЗ.

У складі виробничих ОЗ виділяють їх активну частину – машини,
обладнання, транспортні засоби.

Невиробничі ОЗ безпосередньо не беруть участі у процесі виробництва. До
невиробничих ОЗ належать: будови і споруди житлово-комунального та
культурно-побутового призначення, транспортні засоби, обладнання,
інструменти та інші основні засоби невиробничого призначення для
обслуговування житлових, комунальних та культурно-побутових потреб
населення.

За використанням ОЗ поділяються на діючі (всі ОЗ, що використовуються у
господарстві), недіючі (ті, що використовуються у даний період часу у
зв’язку з тимчасовою консервацією підприємств або окремих цехів),
запасні (різне устаткування, що знаходиться в резерві і призначене для
заміни об’єктів ОЗ).

Істотне значення в обліку ОЗ має розподіл їх за ознакою належності на
власні й орендовані. Власні засоби можуть складатися із Статутного
(пайового, акціонерного) капіталу, допоміжного фінансування з
відповідних джерел на розширення роботи підприємства, власних прибутків,
коштів Амортизаційного фонду, спеціальних фондів. Орендовані ОЗ
показуються у балансі орендодавача, тим самим виключається можливість
подвійного обліку одних і тих же засобів.

В балансі по статті “Основні засоби” показується вартість ОЗ, як діючих,
так і тих, що знаходяться на консервації або в запасі. Первісна вартість
визначається [17]:

– по об’єктам, виготовленим на самому підприємстві, а також придбаним за
плату у інших підприємств та осіб – виходячи із фактичних затрат на
зведення або придбання цих об’єктів, включаючи витрати на доставку,
монтаж, установку. Вона виявляється в момент введення об’єкта в
експлуатацію та залишається незмінною на протязі всього строку
надходження ОЗ на підприємство, за винятком випадків дообладнання та
добудови об’єктів в порядку довгострокових інвестицій, реконструкцій та
часткової ліквідації об’єктів;

– по об’єктам, внесеними засновниками в рахунок їх вкладів в Статутний
капітал – по домовленості сторін;

– по об’єктам, одержаним від інших підприємств та осіб безоплатно –
експертним шляхом або по даним документів прийому-передачі.

ОЗ, які були в експлуатації та придбані за плату, приймаються на облік
по купівельній вартості з додаванням витрат на доставку та установку, а
також сум зносу по цим об’єктам, вказаних в документах на
купівлю-продаж.

Переоцінена вартість ОЗ – це вартість необоротних активів після їх
переоцінки.

Оцінка об’єктів ОЗ по залишковій вартості визначається відніманням від
первісної (переоціненої) вартості нарахованого зносу, що обліковується в
бухгалтерському обліку. В балансі приводиться окремо первісна та
залишкова вартість основних засобів, а також окремо сума нарахованого
зносу.

Згідно з Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”
№334/94-ВР п.8.2.1 під терміном “основні засоби” потрібно розуміти
матеріальні активи, які використовуються у виробничій діяльності
платника податку протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з
дати введення до експлуатації таких матеріальних активів, і вартість
яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом.

Згідно з п.8.2.2 основні фонди діляться на три групи:

1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти, передавальне
устаткування;

2 – автотранспорт і вузли (запасні частини) до нього, меблі; електронні
оптичні, електромеханічні пристрої і інструменти, інші машини для
автоматичної обробки інформації, інформаційні системи,телефони,
мікрофони, рації, інше офісне обладнання;

3 – любі інші основні фонди, які не включені в групи 1 і 2.

Згідно з П(С)БО 7 та Інструкцією №291 “Про застосування плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій” до ОЗ належать матеріальні активи,
які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва
або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний
строк корисного використання (експлуатації), який перевищує 1 рік (або
операційний цикл, якщо він довший за рік). У визначенні нічого не
говориться про мінімальну вартість предметів, що не включається при
придбанні (спорудженні, виготовлені) до складу ОЗ. Проте підприємства
мають право самостійно встановлювати границю вартості предметів, які
входять до складу малоцінних необоротних активів.

Відповідно до П(С)БО 7 у визначенні ОЗ присутнє поняття
“використовуються для здійснення соціально-культурних функцій”, що
дозволяє говорити про те, що ОЗ невиробничого призначення відповідно до
П(С)БО 7 належать до ОЗ для цілей фінансової звітності.

На сьогодні П(С)БО 7 дозволяє підприємству самостійно визначати, що
відносити до ОЗ, а що ні, виходячи з того, що ніхто не забороняє
підприємству прийняти рішення про зарахування до складу ОЗ саме тих
видів МШП, котрі найбільш відповідають цьому поняттю з економічної точки
зору.

Як і будь-який актив, ОЗ відображається в балансі при додержанні двох
умов:

– існує імовірність одержання економічних вигод від його використання;

– оцінка ОЗ може бути достовірно визначена.

Відносно імовірності одержання економічних вигод підприємство має
визначити цілі використання такого ОЗ.

Виходячи з визначення ОЗ за П(С)БО 7, такими цілями є:

– використання ОЗ в процесі виробництва;

– використання ОЗ в процесі поставки товарів, виконання робіт і надання
послуг;

– використання ОЗ для надання в оренду іншим особам;

– використання ОЗ для здійснення адміністративних і соціально-культурних
функцій.

Що стосується можливості достовірної оцінки виходячи з положень П(С)БО 7
та Інструкції №291, то підприємству слід використовувати дві оцінки
вартості ОЗ: історична собівартість, справедлива вартість.

Історична собівартість ОЗ визначається на рівні первісної оцінки ОЗ,
котра включає в себе:

– фактичну вартість об’єкта основних фондів;

– вартість усіх податків і зборів, що включаються до ціни товару, за
винятком ПДВ;

– витрати на транспортування;

– витрати на державну реєстрацію;

– витрати, пов’язані безпосередньо з приведенням об’єкта в робочий стан
(витрати на підготовку будівельного майданчика, початкові та
заготівельні витрати, пов’язані з придбанням ОЗ, витрати на страхування,
витрати на установлення, монтаж і налагоджування, витрати на оплату
послуг спеціалізованих підприємств і фахівців, включаючи прямі витрати
на оплату праці працівників, пов’язаних з процесом введення ОЗ в
експлуатацію) тощо.

Не включаються до складу первісної вартості ОЗ і відображаються у складі
витрат:

– витрати на сплату відсотків за кредит, залучений для купівлі ОЗ;

– понаднормативні суми відходів;

– понаднормативні витрати на оплату праці;

– загальногосподарські витрати.

Під справедливою вартістю ОЗ розуміється вартість ОЗ, котру може бути
отримано в операціях обміну між поінформованими, зацікавленими і
незалежними сторонами. Згідно з додатком до П(С)БО 19 справедлива оцінка
ОЗ визначається таким чином:

– земля і будівлі – ринкова вартість;

– машини і обладнання – ринкова вартість, а у разі відсутності даних про
ринкову вартість – переоцінена вартість (сучасна собівартість придбання)
за вирахуванням зносу на дату оцінки;

– інші основні засоби – переоцінена вартість (сучасна собівартість
придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки.

Як ринкова вартість, можуть бути використані дані про біржову вартість,
дані прайс-листів тощо. Таке твердження ґрунтується на принципі
обачливості, згідно з яким методи оцінки, застосовувані в
бухгалтерському обліку, мають запобігати завищенню оцінок активів.

Як переоцінена вартість (вартість їх відтворення в сучасних умовах і
цінах) може виступати експертна оцінка ОЗ, здійснена незалежними
експертами.

Виходячи з вимог Інструкції №291 зарахування на баланс ОЗ, придбаного за
грошові кошти або спорудженого підрядним способом, здійснюється за його
первісною вартістю (історичною собівартістю), а справедлива оцінка
застосовується при проведенні переоцінки такого ОЗ, при спорудженні ОЗ
власними силами, при одержанні ОЗ безоплатно або як внеску до статутного
фонду, а також при здійснення бартерних операцій з ОЗ.

Оцінка споруджуваного власними силами (господарським способом) ОЗ
проводиться із застосуванням історичної собівартості. При цьому первісна
вартість включає до себе прямі та накладні витрати, пов’язані з таким
спорудженням. Не включаються до складу первісної вартості такого об’єкта
понад нормовані відходи, понад нормовані витрати на оплату праці та
відсотки за кредит, залучений до такого спорудження. Також історична
собівартість такого об’єкта не повинна перевищувати його справедливої
оцінки. Крім того, додатна різниця між історичною і справедливою
вартістю відноситься до складу витрат підприємства і відображається у
Звіті про фінансові результати.

Згідно з П(С)БО 7 існує такий різновид ОЗ, які обов’язково потребують
часу для підготовки їх до використання за призначенням або реалізації.
Такі об’єкти відносяться до кваліфікованих активів. Наприклад,
кваліфікованими активами є будівлі і споруди, які споруджуються на
замовлення спеціалізованими підприємствами.

При формуванні собівартості кваліфікованих активів витрати на сплату
відсотків за кредит, залучений для виготовлення кваліфікованих активів,
включаються до складу його первісної вартості.

У процесі господарської діяльності можливе проведення ремонтів,
модернізацій та інших видів робіт з ОЗ. Відповідно до П(С)БО 7 в тому
випадку, якщо підприємство проводить ремонт ОЗ, у результаті чого
планується відновити його первісний ресурс, то незалежно від величини
витрат на такий ремонт підприємство не збільшує балансову вартість ОЗ, а
відображає такі витрати у складі витрат звітного періоду.

Якщо такі роботи передбачають модернізацію або інше поліпшення об’єкта
ОЗ, у результаті яких передбачається, що функціональні можливості
об’єкта покращаться, в результаті чого зростуть економічні вигоди від
його використання, сума витрат на такі поліпшення збільшує балансову
вартість такого об’єкта.

У процесі господарської діяльності підприємство згідно з П(С)БО 7 має
право проводити переоцінки (дооцінки, уцінки), в тому випадку, якщо
балансова вартість об’єкта істотно відрізняється (більше ніж на 10%) від
його справедливої вартості. Якщо в результаті переоцінки балансова
вартість об’єкта збільшується (дооцінка), сума дооцінки відображається в
статті “Інший додатковий капітал”. Якщо в результаті переоцінки
балансова вартість зменшується (уцінка), сума уцінки відображається як
витрати.

Перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок
залишкова вартість об’єкта ОЗ при черговій дооцінці вартості цього
об’єкта ОЗ входить у состав доходів звітного періоду з відображенням
різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості
об’єкта ОЗ і вказаним перевищенням у складі другого додаткового
капіталу.

Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок
залишкової вартості об’єкта ОЗ при черговій уцінці залишкової вартості
цього об’єкта ОЗ направляється на зменшення другого додаткового капіталу
з включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової
вартості об’єкта ОЗ і вказаним перевищенням у видатках звітного періоду.

Отже, весь вищевикладений матеріал базується на П(С)БО 7 “Основні
засоби”, а також на деяких положеннях МСБО.

1.2 Документальне оформлення основних засобів

Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку спричинив зміни в
обліку необоротних активів підприємства. Зокрема, значні зміни сталися в
обліку основних засобів у зв’язку з набранням чинності П(С)БО 7 “Основні
засоби”, яке затверджене наказом Мінфіну України №92 від 27.04.2000 р.,
зареєстроване Мінюстом України 18.05.2000 р. за №288/4509 та набрало
чинності з 1 липня 2000 року. З введенням у дію цього стандарту додалося
роботи постійно діючим інвентаризаційним комісіям, оскільки на них
покладаються обов’язки зі встановлення вартісних ознак предметів, що
входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (п. 5
П(С)БО 7).

Підприємства повинні: вибрати один із п’яти методів нарахування
амортизації, викладених у п. 26 П(С)БО 7, плюс метод, який
використовувався до введення в дію сьомого стандарту; в разі
необхідності – провести переоцінку окремих об’єктів основних засобів,
якщо їх залишкова вартість значно (більш як на 10 відсотків)
відрізняється від справедливої вартості на дату балансу (див. пункти 16
– 21 П(С)БО 7).

Окремою “подією” для підприємства є визначення строку корисного
використання (експлуатації) основних засобів (див. пункти 23 – 25 П(С)БО
7). У бухгалтерській пресі з’явилися різні міркування щодо того, хто
(бухгалтер, інженер-експлуатаційник, керівник підприємства) повинен
визначати такі строки. На мою думку, така робота (за умови фахового (а
отже, ефективного) підходу до використання основних фондів) не до снаги
спеціалісту якогось певного профілю.

Для здійснення таких розрахунків потрібні знання не тільки економічних
процесів на підприємстві. Треба досконало знати технічні характеристики
об’єкта амортизації і специфіку технологічних процесів, в яких задіяні
ті чи інші об’єкти основних засобів, потрібен постійний маркетинг ринку
продажів щодо нових розробок машин і устаткування з подібними
характеристиками. І врешті-решт – потрібні неабиякі знання вищої
математики. Таких вундеркіндів серед українського люду (а не те що на
якомусь конкретному підприємстві) замало для того, щоб одноособово
виконати колосальні обсяги робіт, які на нас звалилися з волі надто
старанних, над природно завзятих і надміру запобігливих “реформаторів”.

Такими розрахунками повинна займатися група різнобічних спеціалістів. А
у всі часи такі обов’язки покладалися саме на постійно діючу
інвентаризаційну комісію. Втім – можете назвати її інакше!

Щоб усе це здійснити, необхідні ще й ґрунтовні знання нових і вже чинних
нормативних документів. Деякі, на нашу думку, визначальні моменти
наводимо в рамках цього розділу. А багато чого вам доведеться знаходити
самотужки у відповідних документах, на які ми будемо посилатися.

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік).

Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на балансовому рахунку –
10 “Основні засоби”. Згідно з П(С)БО 7, усі основні фонди підприємства
для цілей бухгалтерського обліку класифікуються за такими групами:

1. Основні засоби

1.1. Земельні ділянки.

1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель.

1.3. Будинки, споруди та передавальні пристрої.

1.4. Машини та обладнання.

1.5. Транспортні засоби.

1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

1.7. Робоча і продуктивна худоба.

1.8. Багаторічні насадження.

1.9. Інші основні засоби.

2. Інші необоротні матеріальні активи

2.1. Бібліотечні фонди.

2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.

2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди.

2.4. Природні ресурси.

2.5. Інвентарна тара.

2.6. Предмети прокату.

2.7. Інші необоротні матеріальні активи.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства
за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об’єкт
основних засобів.

Об’єкт основних засобів – закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і
приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що
призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений
комплекс конструктивно з’єднаних предметів одного або різного
призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування,
приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет
може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі
комплексу, а не самостійно.

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний
строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може
визнаватися в бухгалтерському обліку окремим об’єктом основних засобів.

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх
справедливій вартості на дату отримання.

Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу
підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками)
підприємства їх справедлива вартість.

Під час інвентаризації основних засобів перевіряють правильність:
включення до складу основних засобів; нарахування амортизації;
проведеної переоцінки (індексації). При цьому за першу половину 2000
року перевірка амортвідрахувань та переоцінки здійснюється за
нормативними документами, які діяли на той час. Правильність віднесення
цінностей до основних фондів контролюється з урахуванням вимог нового
законодавства.

Спочатку комісія перевіряє дані бухгалтерського обліку про наявність
основних фондів, знайомиться із записами про рух та технічний стан
окремих об’єктів в інвентарних картках або інших документах. Перевіряє
наявність документів, що характеризують окремі основні засоби (технічні
паспорти, плани будівель по поверхах тощо). Перевіряє наявність
документів на земельні ділянки, водоймища та інші об’єкти природних
ресурсів, що підтверджують право власності підприємства на них.

Після ретельного вивчення облікової інформації члени комісії оглядають
об’єкти в натурі з метою перевірки їх фактичної наявності у визначених
розпорядчими документами керівника підприємства місцях експлуатації та
встановлення їх придатності для подальшого використання за прямим
призначенням. До опису заносять їх повну назву, призначення, інвентарний
і заводський номери, рік випуску (побудови), дату введення в
експлуатацію, балансову (первісну) вартість. У разі встановлення
непридатних для експлуатації основних фондів на них складається акт
ліквідації типової форми ОЗ-3 (затверджена наказом Мінстату від 29.12.95
р. №352) та подаються пропозиції щодо подальшого їх використання в іншій
якості. Такі об’єкти заносять до окремого опису. Об’єкти, які за своїми
економічними характеристиками не належать до основних засобів,
переводяться до складу інших активів (ТМЦ, МНМА або МШП).

Для обліку витрат, пов’язаних із придбанням або створенням різних видів
основних засобів використовуються відповідні субрахунки рахунку 15
“Капітальні інвестиції”:

– субрахунок 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів” призначений
для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами
матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 “Основні засоби”
(крім об’єктів будівництва та основного стада);

– субрахунок 153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних активів” призначений для обліку витрат підприємства на
придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік
яких ведеться на рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи”;

– субрахунок 155 “Формування основного стада” призначений для обліку
витрат на формування основного стада робочої та продуктивної худоби
(крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 “Тварини на вирощуванні та
вигодівлі”).

Збільшення первісно очікуваних економічних вигод може бути досягнута
двома шляхами:

1) збільшення надходжень грошових коштів внаслідок зростання виробничої
потужності об’єкту;

2) зменшення витрат, пов’язаних з використанням об’єкту основних
засобів.

Бухгалтерські записи для обліку таких витрат такі ж, як і при створенні
і придбанні основних засобів, тобто використовується рахунок 15
“капітальні інвестиції”.

Витрати накопичуються на рахунку 152 і після їх завершення включаються
до первісної вартості об’єкту основних засобів:

Дт 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів ”

Кт 23 “Виробництво”

Кт 20 “Виробничі запаси”

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”,

Кт 65 “Розрахунки по страхуванню”,

Кт 66 “Розрахунки по оплаті праці”.

Дт “Основні засоби”

Кт 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів ”

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об’єкту окремо.

При введенню основного засобу в експлуатацію оформлюється форма № 03-1
“Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів”
застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів
окремих об’єктів для обліку введення їх до експлуатації; для оформлення
внутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху (відділу,
дільниці) до іншого, а також для виключення Їх зі складу основних
засобів при передачі іншому підприємству (організації).

При отриманні (купівлі) основних засобів акт складає комісія, яка
призначається розпорядженням (наказом) керівника підприємства. Акт
складається в одному примірнику на кожний окремий об’єкт. Складання
загального акта, яким оформлюється приймання декількох об’єктів основних
засобів, дозволяється лише при обліку господарського інвентарю,
інструментів, обладнання і т.п., якщо ці об’єкти однотипні, мають
однакову вартість та прийняті в одному календарному місяці.

При передачі основних засобів іншому підприємству акт складається у двох
примірниках (для підприємства, яке отримує, і підприємства, яке здає
основні засоби).

При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт також
складається у двох примірниках у тому відділі, який здає основні засоби.

У процесі експлуатації основні засоби, зберігаючи свою первинну фізичну
форму, поступово зношуються (фізично, морально), передаючи частками свою
вартість на собівартість заново створеного продукту, ї метою накопичення
коштів для повного відновлення зношених об’єктів вартість зношуваної
частки основних засобів у вигляді амортизаційних відрахувань включається
до затрат виробництва або обігу [24].

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»
амортизацію визначено як систематичний розподіл вартості об’єкта
основних засобів, яка підлягає амортизації, протягом строку його
корисного використання.

Вартість основних засобів, що підлягає амортизації, визначається як
різниця між собівартістю об’єкта і його ліквідаційною вартістю. Під
ліквідаційною вартістю, як відомо, розуміють суму, яку підприємство
очікує одержати від реалізації (ліквідації) об’єкта після закінчення
строку його корисного використання (експлуатації”) після вирахування
очікуваних затрат, пов’язаних з реалізацією (ліквідацією) об’єкта.

Об’єктом амортизації є основні засоби, які мають обмежений строк
корисного використання (земля, наприклад, строк корисного використання
якої не обмежений, не підлягає амортизації).

Строком корисної експлуатації основних засобів є період, протягом якого
підприємство передбачає використовувати відповідний об’єкт, або
кількість одиниць продукції (послуг), які підприємство очікує одержати
від його використання. Строк корисного використання об’єктів основних
засобів визначається самим підприємством.

Для нарахування амортизації підприємства можуть застосовувати як метод
рівномірної, так і прискореної амортизації.

Рівномірна амортизація досягається переважно за допомогою методу
прямолінійного списання. При цьому методі вартість об’єкта основних
засобів списується рівними частками протягом всього періоду його
експлуатації. Перевагою такого методу є простота розрахунку і
рівномірність розподілу суми амортизації між обліковими періодами, що
забезпечує порівнянність собівартості продукції з доходом від
реалізації. Проте при цьому методі не враховується моральний знос, різні
виробничі потужності основних засобів у різні роки їх експлуатації.

При використанні методів прискореної амортизації у перші роки
експлуатації основних засобів списується більша (основна) частина їх
вартості, з щорічним зниженням амортизаційних відрахувань. Доцільність
застосування методів прискореної амортизації пояснюється тим, що
найбільша інтенсивність використання основних засобів приходиться на
перші роки експлуатації їх, коли вони фізично і морально е новими, а
також, тим, що у підприємства накопичуються кошти для заміни об’єкта в
разі швидкого морального старіння та інфляції.

Метод нарахування амортизації визначається підприємством самостійно й
періодично переглядається.

Нарахування амортизації починається з місяця наступного за місяцем, в
якому основні засоби визнані активом, і припиняється, починаючи з
місяця, наступного за місяцем вибуття об’єктів основних засобів з
підприємства. На період переведення основних засобів на консервацію, а
також реконструкції і модернізації нарахування амортизації
призупиняється.

Розрахунок амортизації здійснюється у розробних таблицях ф. 03-14
«Розрахунок амортизації основних засобів» (для промислових підприємств),
ф. 03-15 «Розрахунок амортизації основних засобів» (для будівельних
організацій), ф.03-16 «Розрахунок амортизації по автотранспорту».

Сума нарахованої амортизації по основних засобах включається у витрати
тих ділянок виробництва (обігу), де знаходяться в експлуатації основні
засоби, і в бухгалтерському обліку відображається записом по кредиту
рахунка 131 «Знос основних засобів» у кореспонденції з дебетом рахунків:

23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати» (на суму нарахованої
амортизації об’єктів виробничого призначення);

92 «Адміністративні витрати» (на суму амортизації об’єктів
загальногосподарського призначення);

93 «Витрати за збут» (на суму амортизації об’єктів, якг використовуються
в підрозділах, зайнятих збутом продукції);

949 «Інші витрати операційної діяльності» (на суму амортизації об’єктів
житлово-комунального і соціально-культурного призначення) та ін.

Якщо підприємство для обліку затрат використовує рахунки класу 8
«Витрати за елементами», то на суму нарахованої амортизації роблять
запис по дебету рахунка 83 «Амортизація» в кореспонденції з кредитом
рахунка 131 «Знос основних засобів».

За методом рівномірного (прямолінійного) списання вартість об’єкта, що
амортизується, рівномірно списується (розподіляється) протягом строку
його служби. При цьому річна норма та річна сума амортизації залишаються
постійними на весь строк корисної служби об’єкта, накопичена амортизація
збільшується, а балансова вартість об’єкта зменшується.

1.3 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку основних засобів на
підприємстві

Основний міжнародний стандарт, що регулює облік основних засобів на
підприємстві, — МСБО 16 [6].

Метою цього Стандарту є визначення облікового підходу до основних
засобів, щоби користувачі фінансових звітів могли розуміти інформацію
про інвестиції суб’єкта господарювання в його основні засоби та зміни в
таких інвестиціях. Основні питання обліку основних засобів – це визнання
активів, визначення їхньої балансової вартості та амортизаційних
відрахувань, а також збитків від зменшення корисності, які слід
визнавати у зв’язку з ними. 

Сфера застосування.

Стандарт слід застосовувати в обліку основних засобів, за винятком
випадків, коли інший Стандарт вимагає або дозволяє застосування іншого
облікового підходу.

Стандарт не застосовують до:

a) основних засобів, класифікованих як утримувані для продажу відповідно
до МСФЗ ( МСФО ) 5 “Непоточні активи, утримувані для продажу, та
припинена діяльність”;

б) біологічних активів, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю
(див. МСБО ( МСБУ ) 41 “Сільське господарство”); або

в) прав на корисні копалини та запасів корисних копалин , такі як нафта,
природний газ та подібні не відтворювані ресурси. Проте цей Стандарт
застосовують до основних засобів, використаних для розробки або
збереження активів, наведених в б) та в).

Інші стандарти можуть вимагати визнання об’єкта основних засобів, що
базується на підході, який відрізняється від підходу в цьому Стандарті.
Наприклад, МСБО (МСБУ) 17 “Оренда” вимагає від суб’єкта господарювання
оцінювати визнання об’єкта орендованих основних засобів на основі
передачі ризиків та винагород. Проте, у таких випадках цей Стандарт
визначає інші аспекти облікового підходу до таких активів, включаючи
амортизацію.

Суб’єктові господарювання слід застосовувати Стандарт до нерухомості, що
перебуває у процесі будівництва чи забудови для майбутнього використання
як інвестиційної нерухомості, але яка ще не відповідає визначенню
інвестиційної нерухомості в МСБО ( МСБУ ) 40 “Інвестиційна нерухомість”.
По завершенні будівництва чи забудови нерухомість стає інвестиційною
нерухомістю і від суб’єкта господарювання вимагається застосовувати МСБО
(МСБУ) 40. МСБО (МСБУ) 40 застосовується також до інвестиційної
нерухомості, яка перебуває у процесі перебудови для тривалого
майбутнього використання як інвестиційної нерухомості. Суб’єкт
господарювання, який застосовує модель собівартості для інвестиційної
нерухомості відповідно до МСБО (МСБУ) 40, має застосовувати модель
собівартості Стандарту.

Розділ 2

Облік операцій з придбання і використання основних засобів на
підприємстві

2.1 Особливості обліку основних засобів

Найкращим відображенням особливостей обліку основних засобів на
підприємстві є облік між головним підприємством та філією. Розглянемо
його детальніше.

Відповідно до п. 5 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (зі змінами та
доповненнями, за текстом – Закон № 996-XIV) підприємство може самостійно
виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші
відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, з
наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.
Ведення бухгалтерського обліку відокремленими підрозділами здійснюється
відповідно до єдиної облікової політики головного підприємства,
затвердженої в установленому порядку наказом керівника.

При розробці облікової політики підприємства, що має відокремлені
підрозділи, доцільно передбачити порядок ведення обліку в підрозділах, а
також порядок і строки передачі первинних документів або звітів до
головного підприємства.

Порядок взаємодії між головним підприємством й відокремленим підрозділом
залежить від того, виділено підрозділ на окремий баланс чи ні.

Під окремим балансом розуміють систему показників (обчислюються та
заповнюються підрозділом підприємства), які відображають його
фінансово-майновий стан на звітну дату для потреб управління
підприємством.

Виділення відокремленого підрозділу (філії) на окремий баланс
визначається установчими документами головного підприємства, у тому
числі його статутом та положенням про філію.

У разі якщо відокремлений підрозділ не виділяється на окремий баланс, то
облік господарських операцій такого відокремленого підрозділу
здійснюється головним підприємством. Для зручності підприємство може
вводити до синтетичних рахунків окремі субрахунки для обліку інформації
про операції, що здійснені в конкретному підрозділі.

Якщо відокремлений підрозділ (філія) виділяється підприємством на
окремий баланс, дані первинних документів про господарські операції, а
також про господарські операції, що відповідно до законодавства
підлягають відображенню на окремому балансі, заносяться до окремих
(відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення
господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів
бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського
обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової
звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого
балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу
підприємства і відповідних форм фінансової звітності юридичної особи,
яка згідно з Господарським кодексом України від 16.01.2003 р. №
436-IV (зі змінами та доповненнями) має самостійний баланс. 

Для відображення розрахунків головного підприємства з його філіями,
іншими виділеними на окремий баланс підрозділами, що не мають статусу
юридичної особи, передбачено субрахунок 683 «Внутрішньогосподарські
розрахунки».

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від
30.11.99 р. № 291 (зі змінами та доповненнями), на субрахунку 683
«Внутрішньогосподарські розрахунки» ведеться облік
внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і
господарствами, виділеними на окремий баланс: за взаємним відпуском
матеріальних цінностей; за реалізацією продукції, робіт, послуг; за
передачею витрат загально управлінської діяльності; за виплатою
заробітної плати працівникам цих господарств та іншими видами
розрахунків. Передача активів (основних засобів, готової продукції,
товарів тощо) від одного підрозділу (філії) до іншого, виділеного на
окремий баланс, відображається за кредитом рахунків обліку відповідних
активів і дебетом субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки», а
їх одержання – зворотною кореспонденцією цих рахунків. Сальдо за цим
рахунком відображається в окремому балансі філії в пасиві, а головного
підприємства – в активі. При цьому сальдо за субрахунком 683 при
складанні загального балансу підприємства – юридичної особи має
дорівнювати нулю.

Передача головним підприємством об’єкта основних засобів на баланс філії
відображається за кредитом рахунків 10 «Основні засоби» і дебетом
субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки». Філією зазначену
операцію буде відображено так: Кт 683 Дт 10.

Повернення філією об’єкта основних засобів відображається записом за
кредитом рахунків 10 «Основні засоби» і дебетом субрахунку 683
«Внутрішньогосподарські розрахунки». У бухгалтерському обліку головного
підприємства зазначену операцію буде відображено зворотним записом.

При передачі та поверненні об’єкта основних засобів потрібно враховувати
таке.

Порядок організації бухгалтерського обліку основних засобів
визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні
засоби», затвердженим наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92 (за
текстом – ПБО 7), та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку
основних засобів, затвердженими наказом Мінфіну України від 30.09.2003
р. № 561 (зі змінами та доповненнями, за текстом – Методичні
рекомендації № 561). Відповідно до п. 33 ПБО 7 об’єкт основних засобів
вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття
внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання
активом. Головне підприємство вилучає зі складу активів (списує з
відповідного субрахунку рахунку 10 «Основні засоби») об’єкт основних
засобів, що передається, та, починаючи з місяця, наступного за місяцем
вибуття такого об’єкта, припиняє нараховувати амортизацію.

Водночас філія, отримавши об’єкт основних засобів, включає його до
складу активів (відповідний субрахунок рахунку 10) і, починаючи з
місяця, наступного за місяцем отримання об’єкта основних засобів,
нараховує амортизацію. Пунктом 26 Методичних рекомендацій №
561 визначено, що нарахування амортизації проводиться щомісяця
підприємством, на балансі якого відображено вартість об’єкта основних
засобів. Тобто надалі філія продовжуватиме нараховувати амортизацію за
методом, який передбачено у наказі про облікову політику головного
підприємства.

Нарахування амортизації об’єктів основних засобів
відображається філією за кредитом рахунку 13 «Знос (амортизація)
необоротних активів» і дебетом рахунків обліку витрат (83 «Амортизація»
та/або дебетом рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі
витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут»). Облік
нарахування та використання амортизаційних відрахувань здійснюється на
рахунку 09 «Амортизаційні відрахування». Роз’яснення з цього приводу
надано в листі Мінфіну України «Щодо відображення в бухгалтерському
обліку операцій з оренди цілісного майнового комплексу» від 06.09.2005
р. № 31-04200-20-16/18941.

Відповідно до п. 5 Методичних рекомендацій № 561 господарські операції з
придбання, введення в експлуатацію, підтримання в робочому стані,
поліпшення і вибуття основних засобів оформлюються підприємствами
первинними документами.

Передача та повернення об’єкта основних засобів здійснюються на підставі
розпорядчого документа (наказу) керівника головного підприємства. Крім
того, складається акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення)
основних засобів (форма № ОЗ-1), на підставі якого вносяться відмітки до
Інвентарної картки обліку основних засобів (форма № ОЗ-6).

Приклад. Головним підприємством створено філію, виділену на окремий
баланс. Для виконання поставлених перед філією цілей, відповідно до
Положення про філію, головне підприємство передало їй на баланс основні
засоби строком на два роки первісною вартістю 30000 грн. При цьому за
даними бухгалтерського обліку зараховано знос на дату передачі – 5000
грн., залишкова (балансова) вартість основного засобу – 25000 грн.

Філія прийняла основні засоби та після закінчення строку використання
повернула їх головному підприємству. При цьому філією за два роки
використання основних засобів зараховано знос 10000 грн. (наведені суми
є умовними). 

Розглянемо, якими записами відображаються ці операції в бухгалтерському
обліку головного підприємства та його філії (див. таблицю 2.1).

Таблиця 2.1

№з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Головне
підприємство Сума,грн. Філія Дт Кт Дт Кт 1  Передача  Отримання Первісна
вартість основних засобів  10 30000 10  Сума зносу основних
засобів 131  5000  131 Залишкова вартість основних
засобів 683  25000  683 2 Відображення суми зносу основних
засобів   10000 23, 91, 92, 93 131   Отримання  Передача 3 Первісна
вартість основних засобів 10  30000  10 Сума зносу основних засобів
(5000 грн. + 10000 грн.)  131 15000 131  Залишкова вартість основних
засобів (25000 грн. – 10000 грн.)  683 15000 683  Після закінчення
кожного звітного періоду відокремлені підрозділи, виділені на окремий
баланс, мають подати головному підприємству бухгалтерську звітність,
підсумки якої включаються до загального фінансового звіту головного
підприємства (юридичної особи).

Доречно нагадати, що обов’язок щодо перевірки стану бухгалтерського
обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених
підрозділах підприємства покладено на головного бухгалтера або особу, на
яку покладено ведення бухгалтерського обліку головного підприємства (п.
7 ст. 8 Закону № 996-XIV).

Податковий облік операцій з передачі основних фондів між головним
підприємством та філією. Податок на прибуток. Пунктом 2.1 ст. 2 Закону
України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 28.12.94 р. №
334/94-ВР (зі змінами та доповненнями) до платників податку на прибуток
віднесено філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників
податку (за текстом – філії), зазначених у пп. 2.1.1 цього пункту, що не
мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий
платник податку, територіальної громади.

Платник податку, який має такі філії, може прийняти рішення про сплату
консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних
громад за місцезнаходженням філій, а також до бюджету територіальної
громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами Закону №
334/94-ВР та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів
територіальних громад за місцезнаходженням філій.

При цьому філії є платником податку на прибуток за своїм
місцезнаходженням незалежно від того, чи сплачує така філія податок на
прибуток самостійно або консолідовано. Однак при консолідованій сплаті
відповідальність за сплату податку, у тому числі сплату штрафних санкцій
за невиконання, несвоєчасне виконання або виконання не в повному обсязі
зобов’язань зі сплати податку, покладається на головне підприємство.

Належність філії та головного підприємства – юридичної особи до однієї
адміністративно-територіальної одиниці визначається відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. №
280/97-ВР (зі змінами та доповненнями). При цьому під
адміністративно-територіальною одиницею згідно зі ст. 1 цього Закону,
слід мати на увазі область, район, місто, район у місті, селище, село.

Якщо філія та юридична особа розташовані на території однієї
адміністративно-територіальної одиниці, то така філія не вважається
окремим платником податку на прибуток, а розглядається як єдиний платник
податку на прибуток разом з головним підприємством, а її валові доходи,
витрати та амортизаційні відрахування відображаються у складі показників
декларації платника податку, якому така філія підпорядкована.

Проте незважаючи на те, чи є філія самостійним платником податку на
прибуток, вартість такого об’єкта у разі одержання об’єкта основних
фондів від головного підприємства не включається до валового доходу
філії, оскільки ця операція здійснюється у межах однієї юридичної особи.

А відповідно до пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону № 334/94-ВР валовий дохід
включає, зокрема, доходи у вигляді сум безповоротної фінансової
допомоги, отриманої платником податку в звітному періоді, вартості
товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку в звітному
періоді, за винятком випадків, коли такі операції здійснюються між
платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають
статусу юридичної особи.

Також не матиме наслідків в податковому обліку головного підприємства
операція повернення переданого філії майна, наприклад, у зв’язку з її
ліквідацією за рішенням засновників.

Водночас статус філії як платника податку впливає на її право зменшувати
скоригований валовий прибуток на суму амортизаційних нарахувань,
нарахованих на одержані від головного підприємства об’єкти основних
фондів.

Згідно з пп. 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону № 334/94-ВР під терміном
«амортизація» основних фондів і нематеріальних активів розуміють
поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або
поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах
норм амортизаційних відрахувань.

Крім того, відповідно до пп. 8.1.2 цього пункту амортизації підлягають
витрати на придбання основних фондів і нематеріальних активів для
власного виробничого використання.

Отже, філія, яка є самостійним платником податку на прибуток, не має
права здійснювати амортизаційні нарахування на одержаний від головного
підприємства об’єкт основних фондів і зменшувати на їх суму скоригований
прибуток, оскільки цією філією не було пронесено витрат на придбання або
виготовлення такого об’єкта.

Щодо можливості філії віднести до складу валових витрат понесені нею
витрати на ремонт переданого головним підприємством об’єкта основних
фондів у розмірі 10 %, то слід зазначити таке.

Згідно з нормами пп. 8.7.1 п. 8.7 ст. 8 Закону № 334/94-ВР платникам
податку надано право протягом звітного періоду віднести до валових
витрат будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів, що
підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих
основних фондів, у сумі, що не перевищує 10 % сукупної балансової
вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного
періоду.

Витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляються пропорційно сумі
фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних
фондів груп 2 – 4 чи окремих об’єктів основних фондів групи 1 та
збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп чи
окремих об’єктів основних фондів групи 1 станом на початок
розрахункового кварталу.

Враховуючи зазначене, філія, яка є самостійним платником податку на
прибуток і не здійснює амортизаційні нарахування на отриманий від
головного підприємства об’єкт основних фондів, не може скористатися
нормою пп. 8.7.1 п. 8.7 ст. 8 Закону № 334/94-ВР.

Податок на додану вартість. З метою обкладання ПДВ операцій з передачі
основних фондів між головним підприємством та філією зазначимо, що філії
не є окремими платниками ПДВ.

Зокрема, п. 1.2 ст. 1 Закону України «Про податок на додану вартість»
від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями, за текстом –
Закон № 168/97-ВР) визначено коло осіб, які можуть бути зареєстровані як
платники ПДВ згідно зі ст. 2 цього Закону. Оскільки філії відповідно
до п. 3 ст. 95 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі
змінами та доповненнями) не є юридичними особами, а також не є
суб’єктами господарювання, вони не підпадають під визначення платників
ПДВ і не можуть бути зареєстровані платниками цього податку.

Роз’яснення з цього питання надавалися ДПА України у листах «Щодо
надання роз’яснення окремих питань, які виникають при скасуванні
реєстрації філій як платників податку на додану вартість» від 01.12.2008
р. № 24738/7/16-1517,«Щодо внесення змін до листа ДПА України від
01.12.2008 р. № 24738/7/16-1517» від 31.12.2008 р. №
27539/7/16-1517,«Про надання роз’яснення» від 06.04.2009 р. №
7124/7/16-1517.

У цьому разі податковий облік операцій з поставки філіями товарів
(послуг) та подання податкової звітності з ПДВ ведеться підприємством –
платником ПДВ, до складу якого входять такі філії.

Пунктом 2 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом
ДПА України від 30.05.97 р. № 165 (зі змінами та доповненнями),
передбачено можливість делегувати філіям право виписки податкової
накладної, якщо вони самостійно здійснюють поставку товарів (послуг) та
проводить розрахунки з постачальниками/споживачами. Для цього платник
податку повинен присвоїти окремий код (номер, шифр) кожній філії та
кожному структурному підрозділу, про що письмово довести до відома
державного податкового органу за місцем його реєстрації як платника ПДВ.
Відповідальність за недотримання вимог цього Порядку філіями та
структурними підрозділами несе платник ПДВ.

При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом
платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з
урахуванням присвоєного коду (номера, шифру) і визначається числовим
значенням через дріб. У чисельнику номера податкової накладної
проставляється порядковий номер, а в знаменнику – код (номер, шифр).

Щодо операцій з передачі основних фондів між головним підприємством та
філією цього підприємства, то така операція не є об’єктом оподаткування
ПДВ, оскільки вона проводиться в межах балансу одного суб’єкта
господарювання і зміни права власності не відбувається (враховуючи
визначення терміна «поставка товарів» згідно з п. 1.4 ст. 1 Закону №
168/97-ВР), і тому податкові зобов’язання з ПДВ за зазначеною операцією
не нараховуються.

У регістрах податкового обліку з ПДВ така операція не відображатиметься.

2.2 Облік нарахування амортизації основних засобів

Придбані (створені) об’єкти основних засобів зараховуються на баланс по
первісній вартості, що складається з наступних витрат:

– суми, які виплачують постачальникам активів і підрядникам за виконання
будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

– реєстраційні збори, державний збір й аналогічні платежі, які
здійснюються у зв’язку із придбанням (одержанням) прав на об’єкт
основних засобів;

– суми ввізного мита;

– суми непрямих податків у зв’язку із придбанням (створенням) основних
засобів, якщо вони не відшкодовуються підприємству; зокрема, у первісну
вартість об’єкта включаються сплачені суми ПДВ у випадках:

– коли підприємство не є платником ПДВ;

– якщо передбачається використати придбаний об’єкт у не оподатковуваних
ПДВ операціях;

– витрати по страхуванню ризиків доставки основних засобів;

– витрати на транспортування, установку, монтаж, настроювання основних
засобів;

– інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до
стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Особливо відзначається, що у випадку придбання основних засобів за
кредитні ресурси нараховані відсотки по кредиту не включаються в
первісну вартість об’єкта основних засобів, а є для підприємства
витратами періоду.

Вартість (первісна або переоцінена), по якій основні засоби
відображаються в балансі, в обов’язковому порядку відображається в
примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні
засоби.

Оскільки операції з основними фондами відносяться до інвестиційної
діяльності підприємства, то інформацію про розрахунки з постачальниками
основних засобів рекомендується оформляти із застосуванням субрахунків:

377 «Розрахунки з різними дебіторами» – для оформлення в обліку
перерахованих авансів на придбання основних засобів;

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» – для оформлення в обліку операцій
у випадку одержання об’єктів основних засобів до оплати.

Таблиця 2.2 Оформлення в обліку операцій по придбанню основних засобів з
попередньою оплатою

Зміст господарської операціїДтKтПостачальник й одержувач – платники
ПДВПерераховано аванс в оплату об’єкта, що придбається377311Нараховано
податковий кредит по ПДВ641644Отримано об’єкт ОЗ від
постачальника15685Списано податковий кредит по ПДВ644685Проведено залік
заборгованості по перерахованому авансу685377Придбаний об’єкт уводиться
в експлуатацію10(11)15Постачальники/або одержувач – неплатники
ПДВПерераховано аванс в оплату об’єкта, що придбається377311Отримано
об’єкт ОЗ від постачальника15685Проведено залік заборгованості по
перерахованому авансу685377Придбаний об’єкт уводиться в
експлуатацію10(11)15

Таблиця 2.3 Оформлення в обліку операцій по придбанню основних засобів
до оплати

Зміст господарської операціїДтKтПостачальник й одержувач – платники
ПДВОтримано об’єкт основних засобів від постачальника15685Нараховано
податковий кредит по ПДВ641685Придбаний об’єкт уводиться в
експлуатацію10(11)15Перераховано кошти в оплату придбаного
об’єкта685311Постачальник й/або одержувач – не платники ПДВОтримано
об’єкт основних засобів від постачальника15685Придбаний об’єкт уводиться
в експлуатацію10(11)15Перераховано кошти в оплату придбаного
об’єкта685311

Таблиця 2.4 Оформлення в обліку операцій по створенню основних засобів

Зміст господарської операціїДтKтПідприємство – платник ПДВВикористання
власних матеріалів на виготовлення об’єкта1520Нарахована заробітна плата
включається до складу капітальних інвестицій15661Нарахування на фонд
оплати праці включаються до складу капітальних інвестицій1565Інші
витрати включаються до складу капітальних інвестицій1568Нараховано
податковий кредит по ПДВ у сумі податку, сплаченого при придбанні послуг
підрядника641685Створений об’єкт уводиться в
експлуатацію10(11)15Підприємство – неплатник ПДВВикористання власних
матеріалів на виготовлення об’єкта1520Нарахована заробітна плата
включається до складу капітальних інвестицій15661Нарахування на фонд
оплати праці включаються до складу капітальних інвестицій1565Інші
витрати включаються до складу капітальних інвестицій1568Створений об’єкт
уводиться в експлуатацію10(11)15

Розглянемо особливості амортизації основних засобів.

Первісна вартість автомобіля – 10000 грн. Очікуваний строк служби-5
років. Ліквідаційна вартість автомобіля у вигляді матеріалів – 1000 грн.

Отже сума амортизації за рік складе:

або 1800 : 9000 = 20 % щорічно.

Нарахування амортизації за методом прямолінійного списання протягом
п’яти років можна відобразити наступним чином.

picscalex1000100090000033001000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02a00400201200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
acffffffc01f00004c0400000b00000026060f000c004d61746854797065000000010800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014024002da0205000000
13024002b11f1c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e0058b1f37761b1f3772040f577aa1566c6040000002d0101000a00
0000320aca03331106000000f1ebf3e6e1e80a000000320aca03660c05000000d1f2f0ee
eae80b000000320a79018a1908000000e2e0f0f2b3f1f2fc08000000320a790182170200
0000ede00c000000320a7901eb100a000000cbb3eae2b3e4e0f6b3e90b000000320a7901
4a0908000000e2e0f0f2b3f1f2fc0b000000320a7901030308000000cfe5f0e2b3f1ede0
08000000320aa002580001000000c0e51c000000fb0280fe000000000000900100000002
0402001053796d626f6c0000201c0ab740f1120058b1f37761b1f3772040f577aa1566c6
040000002d01020004000000f001010008000000320a7901b00f010000002de508000000
320aa0029901010000003de50a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000
fb021400090000000000bc02000000cc0102022253797374656d00c6aa1566c600000a00
21008a0100000000010000005cf31200040000002d01010004000000f001020003000000
0000 (2.1)

picscalex1000100090000034801000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e003c0121200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b5ffffff80120000950300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002da0205000000
13020002ea0a1c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e0058b1f37761b1f3772040f577991c6611040000002d0101000800
0000320a60022a12010000002e7909000000320a6002730c040000003138303008000000
320a8a03870601000000353809000000320a7001dd0704000000313030300a000000320a
7001cf02050000003130303030001c000000fb0280fe0000000000009001010000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0058b1f37761b1f3772040f577991c66110400
00002d01020004000000f001010009000000320a6002231003000000e3f0ed3008000000
320a6002580001000000c0f01c000000fb0280fe00000000000090010000000204020010
53796d626f6c0000631c0a5c40f1120058b1f37761b1f3772040f577991c661104000000
2d01010004000000f001020008000000320a60025d0b010000003df008000000320a7001
db06010000002df008000000320a60029901010000003df00a00000026060f000a00ffff
ffff0100000000001c000000fb021400090000000000bc02000000cc0102022253797374
656d0011991c661100000a0021008a0100000000020000005cf31200040000002d010200
04000000f0010100030000000000

Таблиця 2.5 Економічна сутність нарахування амортизації

Роки Первісна вартість Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова
вартість 1 10000 1800 1800 8200 2 10000 1800 3600 6400 3 10000 1800 5400
4600 4 10000 1800 7200 2800 5 10000 1800 9000 1000

Нарахована амортизація відображаєтьься проводкою:

Д 131 «Знос основних засобів»

К 92 «Адміністративні витрати» (оскільки автомобіль є об’єктом
загальногосподарського призначення).

Об’єкти основних засобів, внесені в статутний капітал підприємства,
зараховуються на баланс по первісній вартості, якою визнається погоджена
засновниками (учасниками) їхня справедлива вартість із урахуванням
витрат, що враховують при визначенні первісної вартості придбаних
засобів. При цьому підприємство не проводить капіталізацію власних к
засобів, відповідно в цьому випадку рахунок 15 «Капітальні інвестиції»
не застосовується.

Таблиця 2.6 Оформлення в обліку основних засобів, внесених у статутний
капітал підприємства

Зміст господарської операціїДтKтВідображено оголошений розмір статутного
капіталу (відповідно до установчих документів)4640Погашено
заборгованість засновника (учасника) шляхом внесення в статутний капітал
об’єкта основних засобів10(11)46

У випадку придбання основних засобів за рахунок використання коштів
цільового фінансування підприємство може відображати капіталізацію таких
засобів на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (з виділенням спеціального
субрахунку третього порядку). Витрати коштів цільового фінансування в
момент придбання основних засобів з рахунку 48 «Цільове фінансування й
цільові надходження» списується на рахунок 69 «Доходи майбутніх
періодів», відповідно на дату звітності такі витрати будуть враховані в
рядку 630 Балансу.

Таблиця 2.7 Оформлення в обліку основних засобів, придбаних за рахунок
коштів цільового фінансування (постачальник й одержувач – платники ПДВ)

Зміст господарської операціїДтKтОтримані на розрахунковий рахунок
підприємства кошти цільового фінансування для придбання основних засобів
для основного виробництва311480Зроблено перерахування авансу в оплату
об’єкта основних засобів377311Нараховано податковий кредит по
ПДВ641644Отримано об’єкт основних засобів від постачальника15685Списано
податковий кредит по ПДВ644685Проведено залік заборгованості по
перерахованому авансу685377Введений в експлуатацію об’єкт основних
засобів, придбаний за рахунок коштів цільового фінансування1015Витрати
коштів цільового фінансування віднесено на доходи майбутніх періодів4869

Безкоштовно отримані об’єкти основних засобів зараховуються на баланс по
первісній вартості, що дорівнює їхній справедливій вартості на дату
одержання з урахуванням витрат, що враховуються при визначенні первісної
вартості придбаних засобів. При цьому підприємство не проводить
капіталізацію власних коштів, відповідно в цьому випадку рахунок 15
«Капітальні інвестиції» не застосовується.

Таблиця 2.8 Оформлення в обліку безкоштовно отриманих об’єктів основних
засобів

Зміст господарської операціїДтKтЗбільшення додаткового капіталу у
зв’язку з безкоштовним одержанням об’єкта основних засобів10(11)424

Оформлення в обліку основних засобів, придбаних на умовах фінансової
оренди (фінансового лізингу).

Основні засоби, придбані на умовах фінансової оренди (фінансового
лізингу), зараховуються на баланс по первісній вартості, що дорівнює
справедливій вартості активу, визначеної в договорі фінансового лізингу
[17].

Таблиця 2.9 Оформлення в обліку об’єкта основних засобів, придбаного на
умовах фінансової оренди (фінансового лізингу)

ЗмістДтKтЗарахований до складу основних засобів об’єкт, придбаний на
умовах фінансової оренди (лізингу)10(11)531

Об’єкт операційної оренди відображається орендарем на за балансовому
рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, зазначеною в
договорі оренди.

Таблиця 2.10 Оформлення в обліку об’єкта основних засобів, отриманого на
умовах операційної оренди

ЗмістДтKтОрендодавець й орендар – платники ПДВЗарахована на забалансовий
рахунок вартість об’єкта основних засобів, отриманого за договором
операційної оренди01Нараховано орендну плату по напрямках використання
орендованого об’єкта23 (91,92,949)63Нараховано податковий кредит по
ПДВ64163Орендодавець й/або орендар – не платники ПДВЗарахована на
забалансовий рахунок вартість об’єкта основних засобів, отриманого за
договором операційної оренди01Нараховано орендну плату по напрямках
використання орендованого об’єкта23 (91,92,949)63

2.3 Облік вибуття основних засобів

Згідно з чинним законодавством підприємства мають право продавати зайві
основні засоби, безоплатно передавати іншим підприємствам, установам,
організаціям, а також ліквідовувати їх, якщо вони фізично або морально
застаріли і ремонт їх неможливий або економічно недоцільний (а також
внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха).

Вибуття основних засобів з підприємства оформляється Актом на списання
основних засобів (ф. № 03-3), у якому вказується причина вибуття,
первинна вартість об’єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу,
залишкова вартість, витрати, пов’язані з вибуттям (реалізацією,
ліквідацією), а також сума одержаного доходу. На підставі оформлених
актів роблять відповідні записи в бухгалтерському обліку.

При відображенні господарських операцій, пов’язаних з вибуттям основних
засобів, у бухгалтерському обліку підприємств роблять такі записи
(таблиця 2.11)

Таблиця 2.11 Основні бухгалтерські проводки обліку вибуття основних
засобів із підприємства

Зміст господарської операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

1

2

3

1. Облік операцій по реалізації основних засобів

Списано реалізовані об’єкти за залишковою вартістю

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»

10 «Основні засоби»

Списана сума зносу, нарахованого по цих об’єктах

131 «Знос основних засобів»

Те саме

Зараховано в доход від реалізації необоротних активів суму, яка підлягає
сплаті покупцями (дебіторами) за продані їм основні засоби

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

742 «Доход від реалізації необоротних активів»

Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ, визначену за
встановленою ставкою до суми доходу від реалізації

742 «Доход від реалізації необоротних активів»

641 «Розрахунки за податками»

Відображено витрати, пов’язані з реалізацією об’єктів основних засобів

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»

66 «Розрахунки з оплати праці», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та
ін.

Зараховано на рахунках підприємства кошти, одержані від покупців за
реалізовані основні засоби

31 «Рахунки в банках»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

2. Облік операцій по ліквідації основних засобів

Списано ліквідовані об’єкти основних засобів за залишковою вартістю

976 «Списання необоротних активів»

10 «Основні засоби»

Списана сума зносу, нарахована по ліквідованих об’єктах основних засобів

131 «Знос основних засобів»

Те саме

Зараховано в доход від звичайної діяльності матеріальні цінності,
одержані від ліквідованих об’єктів і оприбутковані за цінами можливого
використання або реалізації

20 «Виробничі запаси» (відповідні субрахунки)

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

Відображена сума податкового зобов’язання по ПДВ, визначена за
встановленою ставкою до залишкової вартості ліквідованих об’єктів (у
разі ліквідації виробничих основних засобів)

976 «Списання необоротних активів»

641 «Розрахунки за податками»

Відображено витрати, пов’язані з ліквідацією об’єктів основних засобів

Те саме

66 «Розрахунки з оплати праці», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та
ін.

3. Відображення операцій по безоплатній передачі основних засобів

Списано безоплатно передані іншим юридичним особам об’єкти основних
засобів за залишковою вартістю

976 «Списання необоротних активів»

10 «Основні засоби»

Списано суму нарахованого зносу по переданих об’єктах

131 «Знос основних засобів»

Те саме

Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ, визначену за
встановленою ставкою до залишкової вартості переданих об’єктів (у разі
передачі виробничих основних запасів)

976 «Списання необоротних активів»

641 «Розрахунки за податками»

4. Відображення операцій по передачі основних засобів як внесок до
статутного капіталу іншого підприємства

Списано передані об’єкти основних засобів за залишковою вартістю

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

10 «Основні засоби»

Списано нараховану суму зносу по переданих об’єктах

131 «Знос основних засобів»

Те саме

Зараховано різницю між залишковою вартістю переданих об’єктів і
справедливою вартістю інвестицій

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

2.4 Оренда основних засобів

Оренда – це засноване на договорі термінове платне користування майном,
необхідним орендарю для здійснення ним підприємницької діяльності.

Оренда може бути операційною та фінансовою. Фінансова оренда – це
оренда, яка передбачає передачу всіх ризиків та вигід, пов’язаних з
правом користування та володіння активами. Оренда вважається фінансовою,
якщо:

– орендар набуває права власності на орендовані активи після закінчення
строку оренди;

– орендар має можливість та намір придбати об’єкт оренди за ціною,
нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

– строк оренди становить більшу частину строку корисного використання
об’єкта оренди [22].

Оперативна оренда – це договір, у результаті укладання якого орендар
отримує у платне користування від орендодавця майно на строк, менший
строку, за який амортизується 90% вартості об’єкта оренди, визначеної на
день укладання договору. Після закінчення строку договору оперативної
оренди об’єкт оренди підлягає поверненню власнику і може бути повторно,
за договором, переданий у користування орендарю.

Фінансова оренда – це договір, у результаті укладання якого орендар на
своє замовлення отримує в платне користування від орендодавця об’єкт
оренди на строк, не менший строку, за який амортизується 60% вартості
об’єкта оренди, визначеної в день укладання договору [18]. Після
закінчення строку договору фінансової оренди орендований об’єкт
переходить у власність орендаря або викуповується ним за залишковою
вартістю.

Майно, передане за договором оперативної оренди, залишається на балансі
орендодавця. У орендаря таке майно обліковується поза балансом. Майно,
передане за договором фінансової оренди, зараховується на баланс
орендаря. Передачу і повернення орендованого об’єкта оформляється актом
приймання-передачі.

При оперативній оренді орендар відображає отриманий об’єкт за дебетом
позабалансового рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю,
зазначеною в контракті. Орендна плата відображається в складі витрат
звітного періоду за дебетом рахунків 23 «Виробництво», 91
«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати
на збут». При поверненні об’єкта оренди він списується з кредиту
позабалансового рахунку 01.

При фінансовій оренді орендар відображає отриманий об’єкт у складі
основних засобів і нараховує по ньому амортизацію.

Товариство, яке бере в оренду основні засоби, що належить комунальному
підприємству, має обов’язково вирішувати питання щодо покриття витрат на
роботи, пов’язані з відновленням орендованого майна, оскільки воно має
обліковуватися на балансі орендодавця, який і повинен нараховувати
амортизацію.

Проте власник майна не може її використовувати для відновлення об’єктів,
бо нараховану суму він має відносити не на витрати, а на зменшення
статутного капіталу.

Не може взяти на себе покриття витрат на відновлювальні роботи і
орендар, оскільки для цього він має отримувати значні суми прибутків від
операційної діяльності.

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів за вартістю об’єкта
оренди є фінансовими витратами і відображається в фактично отриманій
сумі, що відноситься до звітного періоду на субрахунку 952 «Інші
фінансові витрати». Кредиторська заборгованість перед орендарем
обліковується за кредитом субрахунку 531 «Зобов’язання з фінансової
оренди». Заборгованість, що буде погашена протягом 12 місяців з дати
балансу переоформлюється на поточну: дебет субрахунку 531 «Зобов’язання
з фінансової оренди» і кредитом субрахунку 612 «Поточна заборгованість
за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті».

Оперативна оренда (лізинг) – це господарська операція фізичної або
юридичної особи, яка передбачає передачу орендарю права користування
основними фондами на строк, який не Перевищує строк їх повної
амортизації, з обов’язковим поверненням цих засобів їх власнику після
закінчення строку оренди [17].

Фінансова оренда (лізинг) – це господарська операція фізичної або
юридичної особи, яка передбачає придбання орендодавцем за замовленням
орендаря основних засобів з метою наступної їх передачі в користування
орендарю на строк, який не перевищує строку повної амортизації таких
засобів, з обов’язковим наданням права власності на ці основні засоби
орендарю після закінчення строку оренди [14].

Облік операцій по оперативній оренді. Передача і повернення об’єкта
оренди оформляється актом приймання-передачі. Орендодавець зданий в
оренду об’єкт основних засобів продовжує обліковувати на рахунку 10
«Основні засоби», тільки переміщує його інвентарну картку в окремий
розділ картотеки. Орендар прийняті в оренду основні засоби зараховує на
за балансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні активи» за балансовою
вартістю орендодавця, зазначену у договорі оренди, із збереженням
інвентарних номерів орендодавця. Регістрами аналітичного обліку служить
копія інвентарної картки орендодавця (або виписка з інвентарної книги),
що додається до акта приймання-передачі. У разі повернення орендодавцю
раніше прийнятих в оренду об’єктів орендар списує їх з за балансового
рахунка 01 «Орендовані необоротні активи».

По переданих в оперативну оренду основних засобах орендодавець протягом
строку оренди щомісячно нараховує амортизацію з відображенням на дебеті
рахунка 23 «Виробництво» (окремий субрахунок для обліку витрат по
орендних послугах) у кореспонденції з кредитом рахунка 131 «Знос
основних засобів».

Наприкінці місяця витрати, відображені на дебеті рахунка 23
«Виробництво», списують з кредиту цього рахунка на дебет рахунка 903
«Собівартість реалізованих робіт і послуг». При визначенні розміру
орендної плати за орендовані нежитлові приміщення керуються Законом
України «Про оренду державного майна» від 14.03.95 № 98 (п. 2, ст. 1),
Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного
майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.95 №
786, роз’ясненнями Фонду Держмайна України «Відносно утримання і
використання плати за оренду державного майна» від 15.02.95 №10-22- 8412
та ДПА України «Про витрати орендаря» від 07.12.98 № 14460 /ІО/15,-1117.

Орендна плата, як правило, включає: амортизаційні відрахування на повне
відновлення орендованого майна, частку прибутку (орендний процент), який
одержує орендодавець за передане в оперативну оренду майно, і податок на
додану вартість.

Відповідно до п. З Методики в орендну плату не входять оплата послуг,
які згідно з договором зобов’язується надати орендодавець, а також
витрати на утримання орендованого майна і витрати, пов’язані з
відшкодуванням витрат орендодавця по сплаті податку на землю. Відповідно
до ст. 2 Закону України «Про плату за землю» від 19.09.96 № 378
платниками земельного податку є власники землі і землекористувачі.
Оскільки власником землі або землекористувачем є орендодавець приміщень,
він і є платником податку на землю.

Розмір орендної плати і її обмеження регулюються органами місцевої
влади, яким підпорядковуються об’єкти комунальної власності.

Для включення комунальних платежів до складу валових витрат орендаря (в
розмірах, погоджених з орендодавцем відносно кількості спожитих послуг)
необхідно, щоб ця сума відповідно до Закону України «Про оподаткування
прибутку підприємств» (п. 5.3.9) була підтверджена

розрахунками, платіжними та іншими документами, обов’язковість ведення і
зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку. До
валових витрат орендодавця комунальні послуги, самостійно оплачені
орендарем, не належать.

При оренді автомобілів необхідно керуватись Законом України «Про
оподаткування прибутку підприємств». Згідно із статтями 1.8 та 5.2 цього
Закону платникам податку дозволяється заключати договори оренди основних
засобів, у тому числі автомобілів, як з юридичними, так і фізичними
особами, а вартість орендної плати за легкові і вантажні автомобілі
включати до валових витрат. Разом з цим ст. 5.4.10 Закону забороняється
включати до валових витрат витрати на пальне і мастильні матеріали,
витрати, пов’язані з технічним обслуговуванням і паркуванням легкових
автомобілів.

Що ж стосується витрат по експлуатації вантажних автомобілів, то Законом
не передбачено обмеження щодо включення їх до складу валових витрат.

Орендна плата, сплачена орендарем у рахунок наступних звітних періодів
(місяця, кварталу, року), відображається по дебету рахунка 39 «Витрати
майбутніх періодів» І кредиту рахунка ЗІ «Рахунки в банках». У міру
настання відповідних періодів, яких стосується сплачена наперед орендна
плата, рахунок 39 кредитується в кореспонденції з дебетом рахунків по
обліку витрат виробництва або обігу (91 «Загальновиробничі витрати», 92
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» та ін.)Якщо за умовами
договору на оперативну оренду основних засобів передбачено добудову,
дообладнання, реконструкцію або модернізацію об’єкта оренди орендарем,
то такі витрати обліковуються як капітальні інвестиції І після
закінчення робіт зараховуються до складу власних основних засобів. При
поверненні об’єкта оренди орендодавцю його балансова вартість
збільшується на вартість добудови, дообладнання або модернізації і з
врахуванням нарахованого зносу відображається в порядку, передбаченому
для обліку:

а) продажу основних засобів, якщо орендодавець відшкодовує вартість
робіт орендарю;

б) безоплатної передачі основних засобів, якщо вартість робіт
орендодавцем не відшкодовується.

Орендодавець при поверненні об’єкта оперативної оренди збільшує його
первинну вартість на вартість добудови, дообладнання і реконструкції і з
урахуванням нарахованого зносу відображає в порядку, передбаченому для
обліку операцій:

а) по придбанню основних засобів, що були в експлуатації (якщо
орендодавець відшкодовує вартість робіт);

б) по безоплатному надходженню основних засобів (якщо вартість виконаних
робіт орендарю не відшкодовується).

Таблиця 2.12 Облік операцій по орендній платі

Зміст господарської операціїДебет рахункаКредит рахунка1. В орендодавця
На суму орендноїплати, належної до одержання з орендаря377 «Розрахунки з
іншими дебіторами»713 «Доход від операційної оренди»На суму податкового
зобов’язання по ПДВ713 «Доход від операційної

оренди»643 «Податкові зобов’язання»На суму одержаної від орендаря
орендної плати31 «Рахунки в банках»377 «Розрахунки з іншимидебіторами»На
суму списання податкового зобов’язання по ПДВ643 «Податкові
зобов’язання»641 «Розрахунки за податками»2. В орендаря На суму
орендноїплати, що підлягає сплаті орендодавцюза взяті в оперативну
оренду основні засоби, які використовуються:а) для виробничихпотреб91
«Загальновиробничі витрати»,

92 «Адміністративні витрати»,

93 «Витрати на збут»685 «Розрахунки з іншими кредиторами»б) в
обслуговуючих виробництвах ігосподарствах
(житлово-комунальнегосподарство, дошкільні дитячі установи та ін.)949
«Інші витрати

операційної діяльності»685 «Розрахунки з Іншимикредиторами»в) на роботах
капітального характеру,які виконуються господарським способом15
«Капітальні інвестиції»Те самеНа суму податкового кредиту по ПДВ641
«Розрахунки за податками»« «На суму сплаченої орендної
платиорендодавцю685 «Розрахунки з іншимикредиторами»31 «Рахунки в
банках»

2.5 АРМ обліку основних засобів

Автоматизоване вирішення задач в обліку основних засобів базується на
створенні і веденні інформаційної бази про наявність і рух основних
засобів формуванні інвентарної картотеки.

При веденні інвентарної картотеки на АРМ бухгалтера ручна обробка
інформації відсутня.

АРМ бухгалтера з обліку основних засобів заклечається у виконанні
системних операцій [13]:

– автоматизації документування первинної інформації;

– оперативного управління, контролю за наявністю і рухом основних
засобів;

– видачі на запит необхідної інформації на друк або екран дисплея.

Для обробки інформації з обліку основних засобів доречно використовувати
трирівневу систему АРМБ. Управління роботою кожного АРМБ і вибір функцій
виконується автономно в діалоговому режимі через головний модуль.
Інформаційний взаємозв’язок різних АРМБ залежить від методу організації
обліку основних засобів, територіального розміщення АРМБ, потужності
технічних засобів. Причому на одному персональному комп’ютері може
функціонувати декілька АРМ. На рис. 2.1 наведений приклад організації
інформаційного взаємозв’язку.

picscalex840100090000030b68000000003118000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100e50a000000000400000000200000384e0000386e0000010000006
c000000000000000000000051020000a10000000000000000000000013a0000d40e00002
0454d4600000100386e00000f00000001000000000000000000000000000000000500000
004000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000007c0b0000700b0000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c0000000000000008400005c80a0000bc0a00000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000002520
00000a20203000000f7bccbd00000001974455874536f667477617265004d6963726f736
f6674204f66666963657fed35710000000c504c5445000000000000ffffff0102036fb10
4280000000174524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0
000000c636d50504a436d7030373132000000074f6db7a5000009ee4944415478daed9cc
b8ee3aa16862b52d71ed760f7fb6472e6352890c23c96e07db014c60d123ce5f917bec41
7c0383ba9dde7b451ba524d0cfebcd6027e535e797b3b4a7539b107cbd76bbaed7afe2b3
c587e15a91eee16c51f5407d54175503d99eac7cba994655e04ab025b1fc5d4bcd140f55
54155ec978979855a5105a5dad00ea79c1597b6d57b1555a95f9fecf84ee54d50865aa70
896752e5ed32ff6f5fef9f3cc4ec9371e2afa5d52e1e835d52d345554bdad5885adcafd5
6d92ab616f67abd326115134c712710152e58298516dab32050e3eb3d58eed7072f04b71
c95aaf52d9c3da7720e554635c13a8fe29c3146ba9bd70e9fb8800a279d524a3aedaceda
86aa2bddc2f2e4f7a6fa4a15a2bbd5c53b180e303350e0dec2d8c729ea1611ba942eb311
651150fe8a82a668672bf44156c505a188fdfd4d2569663b474ad616e039f196a4d9d514
c78e11b4fe3694655318b96fb45473c5ce0e390a632744ed3f6ad714d6668dd79d038f71
055b95f74d4a0b70d2ad7fb0a3fcc855a7beb5ce741070fa2957714207ba972fdc6b8820
7818a5fe432da3db78cc3db98c54530f6ca82d6187581d3d0413c5979bd5aa5316e04d5a
85aaa8d7e1946e2e522313039985b7f11735b4d8b294e5563cdeed5b9dcef64f64f52a91
75195fbdda0b2d3ffe855e3b1662fd546bfb482976c55597e577d7550fd4e54e65e37fe0
8f371331c346ad1bd54ce8a458d4a2a9ca916ad2fea412a63d675298975d7577b2c6c1ea
452a94b4fd4fde6540e6b90a6054e736f19ee4b3c962efc934c0a7cc4b926216ab024a2d
23d46e5c3d55f5070d3a33929db362aab12150902e909cf42ac380b61410bba92f12ec56
0d9c7c22fbcc3e21eb6a94e692aa162692049a16cafe81e5d6f503108d9a819494475546
1a01291ca105015d567920a5a59ddd061eba0705814549b548a02c6f2251583db6ea4faf
80e2a96a1bad1997c43548a049baea04adb0aa525aa85ad6c716f93e7a8602b987da032d
b545d5cd1fd0c104045fabf37b3193d88ca1a5b25a98cb2d49d6b1ba292b1ef12158d398
cc12bc6206ca099bd5aa92c93cc4ad68d41de4242068d11da77b4db83014c18eb17c850d
c0442d9427c4aa14a54dd2c14a72de34d7cc70c306932cc682ed4507d26a9e66acf0f955
9aa1043bd6bd45391a7d2546a9b2abde2cc55f26cc14d5325dc9b2b8fafcec14f2d13c56
77975de5ffe5c7d75501d546b2aaf1ea67a7fcddf071fee96cadb8b4adc9d3cb14f9a509
7e594aafc8ef2f3339e9e9d23c0fbe253d47eededf19f9753e70216df13541ff8ecf3bba
1babde5536f1150fd3ccf0ff801aaef3656e7bdb7bfdfa2ab5254a7f1a0ef2abdf7dec7b
39e12ee3aaf405f5bfabf0c4cfc93a2fa78fbf99d50fdd89b0efc13ccb70ca21fc5adfa2
797de7bf3619f9a9abe73c6eabdb70899e4e9cfdd48f886d20fabcfb55dd6e523be5e5f7
aef9d5610496f7d53580d7f955b4f8ea7cc52f80da5f75e6a164a47f6f9f581358cbdcfe
48749aa8f9707d6e0bdf7e4a76967fd78756cf5de3b65d6dbd38edaa795c17bd9252473f
ef32ba106ef9db367c9cce31f2f0cac41901416db0cd5eb026bf0de5db6d453bd6c291cb
c575625a7fc52f88a32782f1f520355b27cbc8269f0dea67ecb51bd22b0c699f373133f5
fffecc01abcf7f7f6a1d9b39f9f1c5ba3f74e15dd66a93e9e8974f7de5bd57ec0a9b0143
eb10cde7b3f5741e15622b3149ece4f0bacd17b1f1f750df2f7eeff393f2bb046efd559a
a48058d58796585423d0cde3bd56f31e5ef929fb203f27967a93654479589ab6750bd7f8
ddeab0da9ae5d76b624aa1d9797bee6f1d2f658aa4445ea35777dbb131cbe1e69fbb5a7c
98ebc09cdd75bc7f5fbcfbff634f9b5a3e7df936ad9ff4175501d547f04555d8a438acad
363102ae8e079fe44d3269e4e61269ffbc5c113aaaa14873495f7410491c91a48d88a88c
4f400ef67078f5495290e292a47cfbc1095099992a29a1fcc6707cfa9b6531cb2540d3af
80754190f6ea538d450dd9446614a7b2611a437353cc6bba28acfbed173da42e3a5bdbdc
a8bd06baacd14873c9531080b09aa363e7b640c255898c671333cf6b8a2a2c394b432889
69a581f1f9f5729aa728a43918a0770c4937990d09377c672e386904e52497ac0ab6902b
83c3d7caffc9a6a33c5214fa5053dd51fa9621c8496a81c5e36672bcb472adf10d52d30d
5aea936531cf254741806614745b6520355d1833d557c0acdcbb40737531cb6a84000730
947cf493644e55a634a1e54942b2171988b41834b59516da638e4a9acd018b1fcc6104f0
1a39007ceace23406759ba4f26c1c83176daf5819ae3406b958d96a5aa653c962fada5a0
755b29bd43a68ee0b8d5f9e224935ed7a1fd5acffe75295521c36a8dae97ff8bad55fb34
fefb91235b62a94435f1d548f53a9f137ca7530bba94894768377f178f0936c65d64d2aa
85caed53fa2f2238c5a37a9a0ca5ecb936cf5ef522db3693d96369a4fb1060ac35bce97f
d8fa7b8c9283e151633d55aee55f00a2b2077da6a5d8a2bac95f184f8c1759a6a954d4bc
2341825f006f937e6d2aca95a43990792042c75e2483a40944214910269f35474327383d
cf5388bca502db269e313f1f4b07effca7b109f3250b188d5eb2ad7bf4ab6821e832683d
cf537e33354cb6cda2995eeb3d493541e4e50b012f4c99cca2a6fca5437d2646878336d8
66a994d3ba5ba95a8c8561dd5d2569b54ed4895f5e0229bb68f2bc41a81f93c156177614
57115625ce10e87c0c6dbe97c5c99983f62649a6a994d8b571c83d64bc1795b50c896c6a
01dc6a08a6310f1cbb5c665f642a8300621776dc37b19bab2d5bd24b306f254b1b85402c
47db67bc22c5afce6885d54eb6b799c2aa510c5a449bd666857adfe0f95cc417550fd795
4eb4de14a2a73ef224d55c8cfdda472a926ffbaad4caac99f4d7523e14d9bc55a045ac74
985f39b8afa9b5230af9269dead3a2b2a2bc5850403a53153ca345324e40d93243a3429c
104956592d2aa25a993560a0df97e65933fd7c6c320bd1bc3e217ec44d513851637517f7
73bcaa6a1edbf1495a19d44dfa5b3c663a390bf3843020ddd5e53543ea6557b2be30e9f6
849be93389b7bd0786568b3d8c71c7c4154821465dc14a66d6713137b935481f6372ded5
bf654a4154dccbf25dde8d354befb661a30a9d03451922a3ba7f2aa252afa829da085353
1c5b9a3c2add48da82ccf5271505d709206c7b240fb90f0a0a32f10aaa06a14eba9186e1
c16b65244455fb03378b035a3ade486ad9aa90729517a8fadc4dd564b0f223694b1f10b7
6882a7a30ded3b93eae882a1f574ed24eb31b3c68062a436039aa787097f22c1dc9f7201
71e84821671b318828f73dd8e63d0776310c3a33406999517c6ec351e6b150979aea3f02
751ae5263107da2411c835a5e3006a1fcfd45ade7abe53c3e9dabd4e67c658a5ff19098a
fa881cf1dfcbb532dbf0f87e79a3c6f6e3ff6900faa83eaa03aa8fe20aabd09efd3c4a9f
ab65f7b9a6472b38ef23f54fe0b3496f7c8a56a52d90000000049454e44ae42608200000
840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001
b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00801444000022430
3000000000000b3000000b3ff7f1444000000b3000000b3ffff214321000000080000006
20000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000040000004
60000001400000008000000544e505006010000510000009830000000000000000000005
1020000a10000000000000000000000000000000000000052020000a2000000500000003
00000008000000018300000000000008600ee0052020000a20000002800000052020000a
20000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f
fffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000430000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ff3ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ff3ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00043fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00043fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00043fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00043fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00043fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00043fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
0003fffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000000400000000200000382e0000386e0000ffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe00000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000
000000000000000000000007fc0000000380000000000000000000000000000000000000
0000000300100000000000000000000001e0040000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000003e3e0000000440000000000000000000000000000
00000000000000030010000000000000000000000fc00800000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000c01f0000000380000000000000000000
0000000000000000000000078010000000000000000000001fc000000000000000000000
00000040000000000000000000000000000000000000000040007c0000001f0000000000
000000000000000000000000000000078000000000000000000000000fc0000000000000
00000000000000400000000000000000000000000000000000000000000003e000000038
000000000000000000000000000000000000000fc0000000000000000000000007804000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001f
00000004400000000000000000000000000000000000000fc00000000000000000000000
0b8080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000007c000000380000000000000000000000000000000000001fe010000000000000
000000001181000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000003e0000000f000000000000000000000000000000000000100100000
000000000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000001f00000001800000000000000000000000000000000001
001000000000000000000000400000000000000000000000000000400000000000000000
0000000000000000000000000000000000007c0000006000000000000000000000000000
000000010010000000000000000000008008000000000000000000000000004000000000
0000000000000000000000000000000000000000000003e0000003c00000000000000000
000000000000000100000000000000000000000100100000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000001f0000000700000000
000000000000000000000001000000000000000000000002002000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007c000000
880000000000000000000000000000010000000000000000000000040000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
03e000000700000000000000000000000000000100100000000000000000000800000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001f0000003c0000000000000000000000000001001000000000000000000010
010000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000007c00000070000000000000000000000000010010000000000000
000000200200000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000003e00000088000000000000000000000000100100000
000000000000004004000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000001f00000070000000000000000000000001
000000000000000000000080000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000007c000001e000000000000000
000000010000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000003e0000003000000
000000000000000100000000000000000000020020000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001f0000
00c000000000000000000001001000000000000000000400400000000000000000000000
000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00007c000007800000000000000000010010000000000000000008008000000000000000
000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000003e000000e00000000000000000100100000000000000000100000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000001f000001100000000000000001001000000000000000002000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000007c00000c00000000000000010000000000000000
000040040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000003e00000780000000000000100000000
000000000000800800000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000001f000000e0000000000001
000000000000000000010010000000000000000000000000000000400000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007c0000110000
0000000101fe000000000000000202000000000000000000000000000000004000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003e0
0000e0000000000100fc0000000000000004070000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000001f000003c00000000100fc00000000000000080780000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000007c000006000800010078000000000000001007c00000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000003e00001800e0001007800000000000000200fe000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000001f00000f1f0001003000000000000000400fc0
000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000007c00001f80010030000000000000
00800e000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000003e0001fc00100000000
000000000100100000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000
000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000
00000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000103fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000001c3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00043ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000001f3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00043ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000
00001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000
000000000000000000001f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e0000000000000000000000000001c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe000000000000000000000000000103fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00043ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000
000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000
00000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00043ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00043ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000
000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000
00000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e020000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe0e0000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe3e0000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00043ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffefe0000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffefe3c78f1e3c78f1e3c78f1e3c78f1ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3e0000000000000000000000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0e000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe020000000000000
000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000
00000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00043ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00043ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000
000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000005100000098300000000000000000000051020000a10000000
000000000000000000000000000000052020000a20000005000000030000000800000001
830000000000000c600880052020000a20000002800000052020000a2000000010001000
0000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001c000000000000000000000000000000000000000000000001ffffffff
fffc000000000000000000000000000000000000000001ffffffffc00000000000000000
0000000000000000001c001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffdf1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000
400000000200000380e0000386e0000fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdc001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffdc001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffff
fffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdc001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dfffffffff8ffffffffffffff
f1fffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdffffffffdfffffffffffffc7ffffffffffffffffffffdc001dfffffffffdffffff
fffffffffbfffffffffff7fffffffffdfffffffffffdfffffffffffbefffffffffffffff
fffffffffffffdffffffffdfffffffffbeffefffffffffffffffffffffdc001dffffffff
fdfffffffffffffffbfffffffffff7fffffffffdfffffffffffdfffffffffffbefffffff
fffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffbeffefffffffffffffffffffffdc001d
ffffc7131d3c4c7f1189e0711a7e7e788c440f181f3ffffdfffffffffffdffffc630c620
0c488c44c7c60718e23cf8f1c7fffdffffffffdffffffc4400c469e238628c78c0e27fff
ffdc001dffffbb67bcdd9effbbb3f7bbb9bdbdbddeeeefbdeedffffdfffffffffffdffff
bb6d6ecddd9ddeeeefbb7bbdf77b777beffffdffffffffdffffffeeeddeee6f777b6dbbd
ef6cffffffdc001dfffffb77bdeddeffbbbbf7b9bbdbdbddde6eefbdedeffffdffffffff
fffdffffbf5f6eeedddddeef6ffb7bbdf777b7fbeffffdffffffffdffffffeeeedeeef73
77f55bfdef6effffffdc001dffffe797bdee5eff83cbf07abbdbdbdc1eaeefbc1deffffd
fffffffffffdffffbf1f6f2ede5c1e0f0fe707bdf077b7fbeffffdffffffffdffffffeee
edeeef7570f55bfde0f2ffffffdc001dfffffbe7bdef9effbbf3f7bb3bdbdbdddeceefbd
edeffffdfffffffffffdffffbf6f6fcedf9ddeeeeffb7bbdf777b7fbeffffdffffffffdf
fffffeeeedeeef7677f55bfdef7cffffffdc001dffff9b75b0ddd6dfbbbbf7bbb1bdb9bd
deeeedb5eedffffdfffffffffffdffffbb6f6eeedddddeeeef9b7b2db77b775b4ffffdff
ffffffdffffffeecedeec6f776739badaf6effffffdc001dffffa78e0d3e383f11c7e071
1a7e7a788c4446081f3ffffdfffffffffffdffffc632071c0e388c4707a607b0623cf8e0
effffdffffffffdffffffc06c0c069e239638c7040f1ffffffdc000dffffffffffffffff
fffffffffffffbfffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc000dffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc000d
fffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdc000dfffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffdfffffffffffdffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffeffffdffffffffdffffffffeffffffffffffffff
ffffffffffdc000dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffff
fffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdc001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffdc000dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdc000dffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffff
ffffffffffc7ffffffffffffffffff3ffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001d
ffffffffffffffffffefffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffdffffffffffdf
7fffffffffffffffffffeffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdc001dffffffffffffffffffefffffffffffffffffffeffffffffdfffffffffffdffff
ffffffdf7ffffffffffffffffffff7fffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffdc001dfffffffe32263c71f9e9e23e23cffcfce63119effffffffdffffffff
fffdfffffc6078c071c479c7e7fe7e73188cf7f8fffffdffffffffdfffffffffffc711c7
8f1c5113ffffffffffdc001dffffffff6ecf7bbbf6e6f77f77b7fb7b6b7bb7e7fffffffd
fffffffffffdfffffbb7b76eeeeef6efdbfdbdb5bddbf3fdfffffdffffffffdfffffffff
ffbbbbbbdeeedb67ffffffffffdc001dffffffff5eef7bfbef6f777f777bf7b7bb7bafd7
fffffffdfffffffffffdffffffb7b7f6efeeef6fbdfbdbddbdd7ebfdfffffdffffffffdf
ffffffffffbf9bbfdefeab77ffffffffffdc001dffffffff1f2f7bfbef6f777f777bf7b7
bb7b8fd7fffffffdfffffffffffdfffffe7077f6efe0ef6fbdfbdbddbdc7ebfdfffffdff
ffffffdfffffffffffbfabbfdefeab97ffffffffffdc001dffffffff6fcf783bef6f777f
777bf7b7bb7bb7bbfffffffdfffffffffffdffffffb7b076e0eeef6fbdfbdbddbddbddfd
fffffdffffffffdfffffffffffbfb3bfde0eabe7ffffffffffdc001dffffffff6eeb6bbb
b6c6e67f77b7fb737b73b7bbfffffffdfffffffffffdfffff9b7b776eeeef6eedbfdb9bd
b9dbddf9fffffdffffffffdfffffffffffbbbbbadaee7377ffffffffffdc001dfffffffe
331c1c7079e9f77e03cffcf4f03b1911fffffffdfffffffffffdfffffa6078e071c479c1
e7fe7a781d8c88fdfffffdffffffffdfffffffffffc711c7071c718fffffffffffdc001d
fffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffff
fffffffffffffbfffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdc001dfffffffffffffffffffffebffffffff7fffffffffffffffdfffffffffffdffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffdc001dfffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffdffffffff
fffdfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdc001dfffffffffffffffffffff7fffffffffc3ffbfffffffffffd
fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffe1ffdfffffdfffffdffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffff
fffffffffffcffffffffffff8ffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffff9f
fffffffffff1fffffffffdffffffffdffffffffff1ffc7ffffffffffffffffffffdc001d
ffffffffffffffffffff7fffffffffffdffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffff
ffffffeffffffffffffbfffffffffdffffffffdffffffffffbffefffffffefffffffffff
ffdc001dffffffffffffffffffffbfffffffffffdffffffffffffffdfffffffffffdffff
fffffffffffffff7fffffffffffbfffffffffdffffffffdffffffffffbffefffffffefff
ffffffffffdc001dfffffffe1c01e0d07f3fbc40f88638f1d3c4f003fffffffdffffffff
fffdffffffc3803c1a0fe7f7881f10c71e3a789ffffffdffffffffdfffffe088e0f9e9e2
8c481c4462313fffffdc001dffffffffbef7fbddfedf9eedfb2b7deecdd9fdeffffffffd
fffffffffffdfffffff7deff7bbfdbf3ddbf656fbdd9bb3ffffffdffffffffdffffffbdd
db76e6f6dd9ddeeef7767fffffdc001dffffffffbef7fb9dfdef5f5dfbbb7defdeddfdef
fffffffdfffffffffffdfffffff7deff73bfbdebebbf776fbdfbdbbffffffdffffffffdf
fffffbdddb6f6f755ddddee6f7777fffffdc001dffffffffc1f7fb6dfdef5fbdfcbb7def
dee5fdeffffffffdfffffffffffdfffffff83eff6dbfbdebf7bf976fbdfbdcbffffffdff
ffffffdffffffbc1db6f6f755e5ddeeaf0797fffffdc001dffffffffddf0fb6dfdeeef5d
ff3b7de0def9fdeffffffffdfffffffffffdfffffffbbe1f6dbfbdddebbfe76fbc1bdf3f
fffffdffffffffdffffffbdddb6f6f755f9ddeecf77e7fffffdc001dffffffffddf77b75
fcdeeeeddbbb6dae8dddfdeffffffffdfffffffffffdfffffffbbeef6ebf9bddddbb776d
b5d1bbbffffffdffffffffdffffffbdddb76c6f39ddddceef7777fffffdc001dffffffff
ebf7baf5fd3c44403c703071d3e3fdeffffffffdfffffffffffdfffffffd7ef75ebfa788
88078e060e3a7c7ffffffdffffffffdffffffb88e0f9e9e38e388ec46238ffffffdc001d
ffffffffebf7baf5fdfffffffffffffffffffdeffffffffdfffffffffffdfffffffd7ef7
5ebfbffffffffffffffffffffffffdffffffffdffffffbfffbffffffffffffffffffffff
ffdc001dffffffffebf7b9f9fdfffffffffffffffffffdeffffffffdfffffffffffdffff
fffd7ef73f3fbffffffffffffffffffffffffdffffffffdffffffbfffbfffffffffffff1
ffffffffffdc001dfffffffff7f779f9fefffffffffffffffffffdeffffffffdffffffff
fffdfffffffefeef3f3fdffffffffffffffffffffffffdffffffffdffffffbfff3ffffff
ffffffeeffffffffffdc001dfffffffff7c0e3fc7f0ffffffffffffffffff003fffffffd
fffffffffffdfffffffef81c7f8fe1fffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffe0ff
fbfffffffffffeffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001d
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdc001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffdffffffff
fffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdc001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffd
fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffdc001e0000000000000000000000000000000000000000
000000001ffffffffffe000000000000000000000000000000000000000001ffffffffe0
00000000000000000000000000000000001c001fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff803fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffefffff
fffffffffffffffffe1ffbfffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc1c1fffffffbbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
ffeffffffffffffffffffffff03ff7fffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fe0fffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff87fefffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbfff83ffffffe0ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffc7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffff87fbfffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffbbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffff47f7fffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffff
c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fefffffffffffffffffffffee7effff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc1fffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffefffffffffffffffffffff
dffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe0fffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffefffffffffffff
ffffffffbffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff83ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffefffff
ffffffffffffffff7ff7fffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffe
fffffffffffffffffffffffeffeffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffff
fffffffefffffffffffffffffffffffdffdffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffff77ffffffffffffff
fffffffffffffffefffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffff8ffffff
fffffffffffffffffffffffeffeffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffff
ffc3fffffffffffffffffffffffffffeffefffffffffffffffffffeffeffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff83ffffff8ffffffffffffffffffffffffffeffefffffffffffffffffffdffdffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc1ffffff77ffffffffffffffffffffffffeffefffffffffffffffffffbf
fbfffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe0ffffff8ffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffff
ffffff7ffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff83fffffe1ffffffffffffffffffffffeffffffff
fffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffcfffffffffffffffffffffe
fffffffffffffffffffffdffdffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffff3fffffffffffff
fffffffeffeffffffffffffffffffbffbffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fffff87fff
fffffffffffffffeffeffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1f
fffff1fffffffffffffffffeffefffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe0fffffeeffffffffffffffffeffefffffffffffffffffdfffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff83fffff3fffffffffffffffeffffffffffffffffffffbffbffffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc1fffff87fffffffffffffeffffffffffffffffffff7ff7
fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffff1ffffffffffffeffffffffffffffff
fffeffeffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffeefffffffffffefe01ffff
fffffffffffdfdfffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffff1ffffffffffe
ff03fffffffffffffffbf8fffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffc3f
fffffffeff03fffffffffffffff7f87ffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
83fffff9fff7fffeff87ffffffffffffffeff83ffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc1ffffe7ff1fffeff87ffffffffffffffdff01fffffffffffffffffffffffff
fffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe0fffff0e0fffeffcfffffffffffffffbff03fffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff83ffffe07ffeffcfffffffffffffff7ff1ffffffffff
fffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffe03ffefffffffffffffffffeffefff
fffffffffffffffffffffffffffc001c0000000000000000000000000000000000000000
00000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000c001dffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001d
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffff3
207000026060f005a0e574d4643010000000000010000000000000004000000380e00000
0000000386e0000fffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffec001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffec001dffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffeffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffdfe7ff
fffffffffc7fffdfffffffffffffffffffec001dffffff7fbfffdffffbebefffefdf7fff
fffffffefffffffdf77fffffdfffffffffffffffffffffffffffefdfffffffffffffffff
ffbffbfffffffffffeffffefffffffffffffffffffec001dfffffeffbfffeffffbebefff
f7df7ffffffffffefffffffdf7bfffffdfffffffffffffffffffffffffffe3dfffffffff
ffffffffff7ffdfffffffffffefffff7ffffffffffffffffffec001dfffffee078c44f81
c0080c4c67c060c60e23118198f1f8ec07bfffffdfffffffffffffffffffffffffffe0df
ffffffffffffffffff7cfde223c431c78e9e2637ffffffffffffffffffec001dfffffdf7
776effdeedddded6ffeef56f7777bbddddfbfdfeefdfffffdfffffffffffffffffffffff
ffffe01ffffffffffffffffffefb7cf777d95bef766f777bffffffffffffffffffec001d
fffffdf777f5ffdeeededef6fff6f76f77779bddedfbfdff6fdfffffc000000000000000
000000000000001ffffffffffffffffffef7bafaf7dddbef7ef77b7bffffffffffffffff
ffec001dfffffdf777fbffc1eededef6fff6f76f0f07abdde1fbfdff6fdfffffdfffffff
ffffffffffffffffffffe0dffffffffffffffffffef7bafdf7e5dbef7ef7787bffffffff
ffffffffffec001dfffffdf77075ffdeeededef6fff6f76f7f77b3ddddfbfdff6fdfffff
dfffffffffffffffffffffffffffe3dffffffffffffffffffef7b77af7f9dbef06f7777b
ffffffffffffffffffec001dfffffdf7776effdecededcf6fff6e76f7f77bbddddf3edbf
6fdfffffdfffffffffffffffffffffffffffefdffffffffffffffffffef37777775ddb6d
746e777bffffffffffffffffffec001dfffffde238c47f81ec0c0ee07fe076063e231188
e0fbf07e07dfffffdfffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffef4e222
20e381838e9f783bffffffffffffffffffec001dfffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ff77fffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffec001dfffffeffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffff77fffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffec001dffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffdfffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffbbffffffffffffffffffefffffffffffffffffffec001dffffffbf
ffffffffeffffefffffff7fffffffffffffbfffffeffffffdfffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffdc3fffffffffffffff7fdfffffffffffffffffffec001d
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffec001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffec000dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
dfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffec001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffec001dffffffffffffffffcffffffffffff8ffffffffff
fffffff8ffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffcfffffff
fffff8ffffffffffffffffffc7ffffffffec000dfffffffffffffffff7fffffffffffdff
fffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
f7fffffffffffdffffffffffffffffffefffffffffec000dfffffffffffffffffbffffff
fffffdfffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
fffffffffbfffffffffffdffffffffffffffffffefffffffffec001dffffe1c01e0d07f3
fbc40f88638f1d3c4f07c644c78e3f3d3c47ffffdfffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffe1c01e0d07f3fbc40f88638f1d3c4f003e32263c71f9e9e23fffffec001dfffffbef
7fbddfedf9eedfb2b7deecdd9fdfedd9ef777edcdeefffffdfffffffffffffffffffffff
ffffffdffffffbef7fbddfedf9eedfb2b7deecdd9fdeff6ecf7bbbf6e6f77fffffec001d
fffffbef7fb9dfdef5f5dfbbb7defdeddfdfebddef7f7dedeeefffffdfffffffffffffff
ffffffffffffffdffffffbef7fb9dfdef5f5dfbbb7defdeddfdeff5eef7bfbef6f777fff
ffec001dfffffc1f7fb6dfdef5fbdfcbb7defdee5fdfe3e5ef7f7dedeeefffffdfffffff
ffffffffffffffffffffffdffffffc1f7fb6dfdef5fbdfcbb7defdee5fdeff1f2f7bfbef
6f777fffffec000dfffffddf0fb6dfdeeef5dff3b7de0def9fdfedf9ef077dedeeefffff
dfdfffffffffffffffffffffffffffdffffffddf0fb6dfdeeef5dff3b7de0def9fdeff6f
cf783bef6f777fffffec001dfffffddf77b75fcdeeeeddbbb6dae8dddfdfeddd6d7776d8
dccfffffdf1fffffffffffffffffffffffffffdffffffddf77b75fcdeeeeddbbb6dae8dd
dfdeff6eeb6bbbb6c6e67fffffec001dfffffebf7baf5fd3c44403c703071d3e3fdfc663
838e0f3d3eefffffdc1fffffffffffffffffffffffffffdffffffebf7baf5fd3c44403c7
03071d3e3fdefe331c1c7079e9f77fffffec001dfffffebf7baf5fdfffffffffffffffff
ffdfffffffffffffffffffffd01fffffffffffffffffffffffffffdffffffebf7baf5fdf
ffffffffffffffffffdeffffffffffffffffffffffec001dfffffebf7b9f9fdfffffffff
ffffffffffdfffffffffffffffd7ffffd01c3870e1c3870e1c3870e1c3870e1ffffffebf
7b9f9fdfffffffffffffffffffdefffffffffffffffebfffffec001dffffff7f779f9fef
ffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffdc1fffffffffffffffffffffffffffdf
ffffff7f779f9fefffffffffffffffffffdeffffffffffffffffffffffec000dffffff7c
0e3fc7f0ffffffffffffffffff07fffffffffffffeffffffdf1fffffffffffffffffffff
ffffffdfffffff7c0e3fc7f0ffffffffffffffffff003ffffffffffffff7ffffffec001d
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfdfffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffec000dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffec001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
dfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffec001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffec001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec000e
000000000000000000000000000000000000000000000000000000001fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
001c001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc000460000001400000008000000544e5050070100004c0000006
4000000000000000000000051020000a1000000000000000000000052020000a20000002
900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff4
60000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000
000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02a
2005202030000001e000400000007010400040000000701040031180000410b8600ee00a
200520200000000a2005202000000002800000052020000a200000001000100000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000430
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00043fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00043fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00043fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00043fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00043fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00043fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00043fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00043fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00043
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000001ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000007fc00000003800000
000000000000000000000000000000000000000300100000000000000000000001e00400
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003e3e00000
004400000000000000000000000000000000000000000003001000000000000000000000
0fc008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
c01f00000003800000000000000000000000000000000000000000078010000000000000
000000001fc0000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000
0000000040007c0000001f00000000000000000000000000000000000000000780000000
00000000000000000fc00000000000000000000000000040000000000000000000000000
0000000000000000000003e000000038000000000000000000000000000000000000000f
c00000000000000000000000078040000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000001f0000000440000000000000000000000000000000
0000000fc000000000000000000000000b80800000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000007c000000380000000000000000000000
000000000000001fe0100000000000000000000011810000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000003e0000000f0000000000000
000000000000000000000001001000000000000000000000200000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001f000000018000
000000000000000000000000000000010010000000000000000000004000000000000000
000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000007c00
000060000000000000000000000000000000000100100000000000000000000080080000
000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000
000003e0000003c000000000000000000000000000000001000000000000000000000001
001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000001f00000007000000000000000000000000000000010000000000000000
000000020020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000007c0000008800000000000000000000000000000100000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000003e0000007000000000000000000000000000001
001000000000000000000008000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000001f0000003c00000000000000000000
000000010010000000000000000000100100000000000000000000000000004000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000007c000000700000000000
000000000000000100100000000000000000002002000000000000000000000000000040
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003e000000880
000000000000000000000001001000000000000000000040040000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001f
000000700000000000000000000000010000000000000000000000800000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000007c000001e0000000000000000000000100000000000000000000010000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000003e00000030000000000000000000001000000000000000000000200
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000001f000000c0000000000000000000010010000000000000
000004004000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000007c0000078000000000000000000100100000
000000000000080080000000000000000000000000000040000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000003e000000e000000000000000001
001000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000001f0000011000000000
000000010010000000000000000020000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007c00000c
000000000000000100000000000000000000400400000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
03e000007800000000000001000000000000000000008008000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001f000000e00000000000010000000000000000000100100000000000000000
000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000007c00001100000000000101fe0000000000000002020000000000
000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000003e00000e0000000000100fc00000000000000040700
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000001f000003c00000000100fc000000000000
000807800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000007c0000060008000100780000
00000000001007c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000003e00001800e0001
007800000000000000200fe0000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001f0000
0f1f0001003000000000000000400fc00000000000000000000000000000004000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00007c00001f8001003000000000000000800e0000000000000000000000000000000040
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000003e0001fc001000000000000000001001000000000000000000000000000
00000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000
00000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00043ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00043ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000
000000000000103fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000
000000000000000000001c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e0000000000000000000000000001f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe0000000000000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000001f3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000001c3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000103f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00043ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00043
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000
000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000
00000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00043ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00043ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000
000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000
00000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe020000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0e0000000000000000000000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00043ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3e000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00043
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe0000000000000
000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe3c78f
1e3c78f1e3c78f1e3c78f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e3e0000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe0e0000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe020000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00043ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00043ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00003
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000
000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000
00000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe000000000000000000000000000001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000031180000410bc6008
800a200520200000000a2005202000000002800000052020000a20000000100010000000
000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc001c000000000000000000000000000000000000000000000001fffffffffffc
000000000000000000000000000000000000000001ffffffffc000000000000000000000
000000000000001c001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffff
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc
001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdc001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffd
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdc001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdc001dfffffffff8fffffffffffffff1ffffffffffffffffff
fffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffff
ffffffffc7ffffffffffffffffffffdc001dfffffffffdfffffffffffffffbffffffffff
f7fffffffffdfffffffffffdfffffffffffbeffffffffffffffffffffffffffffdffffff
ffdfffffffffbeffefffffffffffffffffffffdc001dfffffffffdfffffffffffffffbff
fffffffff7fffffffffdfffffffffffdfffffffffffbefffffffffffffffffffffffffff
fdffffffffdfffffffffbeffefffffffffffffffffffffdc001dffffc7131d3c4c7f1189
e0711a7e7e788c440f181f3ffffdfffffffffffdffffc630c6200c488c44c7c60718e23c
f8f1c7fffdffffffffdffffffc4400c469e238628c78c0e27fffffdc001dffffbb67bcdd
9effbbb3f7bbb9bdbdbddeeeefbdeedffffdfffffffffffdffffbb6d6ecddd9ddeeeefbb
7bbdf77b777beffffdffffffffdffffffeeeddeee6f777b6dbbdef6cffffffdc001dffff
fb77bdeddeffbbbbf7b9bbdbdbddde6eefbdedeffffdfffffffffffdffffbf5f6eeedddd
deef6ffb7bbdf777b7fbeffffdffffffffdffffffeeeedeeef7377f55bfdef6effffffdc
001dffffe797bdee5eff83cbf07abbdbdbdc1eaeefbc1deffffdfffffffffffdffffbf1f
6f2ede5c1e0f0fe707bdf077b7fbeffffdffffffffdffffffeeeedeeef7570f55bfde0f2
ffffffdc001dfffffbe7bdef9effbbf3f7bb3bdbdbdddeceefbdedeffffdfffffffffffd
ffffbf6f6fcedf9ddeeeeffb7bbdf777b7fbeffffdffffffffdffffffeeeedeeef7677f5
5bfdef7cffffffdc001dffff9b75b0ddd6dfbbbbf7bbb1bdb9bddeeeedb5eedffffdffff
fffffffdffffbb6f6eeedddddeeeef9b7b2db77b775b4ffffdffffffffdffffffeecedee
c6f776739badaf6effffffdc001dffffa78e0d3e383f11c7e0711a7e7a788c4446081f3f
fffdfffffffffffdffffc632071c0e388c4707a607b0623cf8e0effffdffffffffdfffff
fc06c0c069e239638c7040f1ffffffdc000dfffffffffffffffffffffffffffffbffffff
fffffffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffff
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc000dffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc000dffffffffffffffffffff
fffffffffdfffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc000dffffffffffff
fffffffffffffffffe1ffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffeffffdffffffffdffffffffeffffffffffffffffffffffffffdc000dffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc
001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdc000dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffd
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdc000dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffff
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffc7ffffffff
ffffffffff3ffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
fdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffef
ffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffdffffffffffdf7fffffffffffffffffff
effffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffff
ffffffefffffffffffffffffffeffffffffdfffffffffffdffffffffffdf7fffffffffff
fffffffff7fffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffff
fffe32263c71f9e9e23e23cffcfce63119effffffffdfffffffffffdfffffc6078c071c4
79c7e7fe7e73188cf7f8fffffdffffffffdfffffffffffc711c78f1c5113ffffffffffdc
001dffffffff6ecf7bbbf6e6f77f77b7fb7b6b7bb7e7fffffffdfffffffffffdfffffbb7
b76eeeeef6efdbfdbdb5bddbf3fdfffffdffffffffdfffffffffffbbbbbbdeeedb67ffff
ffffffdc001dffffffff5eef7bfbef6f777f777bf7b7bb7bafd7fffffffdfffffffffffd
ffffffb7b7f6efeeef6fbdfbdbddbdd7ebfdfffffdffffffffdfffffffffffbf9bbfdefe
ab77ffffffffffdc001dffffffff1f2f7bfbef6f777f777bf7b7bb7b8fd7fffffffdffff
fffffffdfffffe7077f6efe0ef6fbdfbdbddbdc7ebfdfffffdffffffffdfffffffffffbf
abbfdefeab97ffffffffffdc001dffffffff6fcf783bef6f777f777bf7b7bb7bb7bbffff
fffdfffffffffffdffffffb7b076e0eeef6fbdfbdbddbddbddfdfffffdffffffffdfffff
ffffffbfb3bfde0eabe7ffffffffffdc001dffffffff6eeb6bbbb6c6e67f77b7fb737b73
b7bbfffffffdfffffffffffdfffff9b7b776eeeef6eedbfdb9bdb9dbddf9fffffdffffff
ffdfffffffffffbbbbbadaee7377ffffffffffdc001dfffffffe331c1c7079e9f77e03cf
fcf4f03b1911fffffffdfffffffffffdfffffa6078e071c479c1e7fe7a781d8c88fdffff
fdffffffffdfffffffffffc711c7071c718fffffffffffdc001dffffffffffffffffffff
fffffffffff7fffffffffffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffbffffff
fffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffff
fffffffffebffffffff7fffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffff
fffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffff
fffffffffdfffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc
001dfffffffffffffffffffff7fffffffffc3ffbfffffffffffdfffffffffffdffffffff
fffffffffffffffffe1ffdfffffdfffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdc001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffd
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdc001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffff
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dfffffffffffffffffffcffffffff
ffff8ffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffff9ffffffffffff1ffffffff
fdffffffffdffffffffff1ffc7ffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffff
7fffffffffffdffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffeffffffffffffb
fffffffffdffffffffdffffffffffbffefffffffefffffffffffffdc001dffffffffffff
ffffffffbfffffffffffdffffffffffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffff7ffff
fffffffbfffffffffdffffffffdffffffffffbffefffffffefffffffffffffdc001dffff
fffe1c01e0d07f3fbc40f88638f1d3c4f003fffffffdfffffffffffdffffffc3803c1a0f
e7f7881f10c71e3a789ffffffdffffffffdfffffe088e0f9e9e28c481c4462313fffffdc
001dffffffffbef7fbddfedf9eedfb2b7deecdd9fdeffffffffdfffffffffffdfffffff7
deff7bbfdbf3ddbf656fbdd9bb3ffffffdffffffffdffffffbdddb76e6f6dd9ddeeef776
7fffffdc001dffffffffbef7fb9dfdef5f5dfbbb7defdeddfdeffffffffdfffffffffffd
fffffff7deff73bfbdebebbf776fbdfbdbbffffffdffffffffdffffffbdddb6f6f755ddd
dee6f7777fffffdc001dffffffffc1f7fb6dfdef5fbdfcbb7defdee5fdeffffffffdffff
fffffffdfffffff83eff6dbfbdebf7bf976fbdfbdcbffffffdffffffffdffffffbc1db6f
6f755e5ddeeaf0797fffffdc001dffffffffddf0fb6dfdeeef5dff3b7de0def9fdefffff
fffdfffffffffffdfffffffbbe1f6dbfbdddebbfe76fbc1bdf3ffffffdffffffffdfffff
fbdddb6f6f755f9ddeecf77e7fffffdc001dffffffffddf77b75fcdeeeeddbbb6dae8ddd
fdeffffffffdfffffffffffdfffffffbbeef6ebf9bddddbb776db5d1bbbffffffdffffff
ffdffffffbdddb76c6f39ddddceef7777fffffdc001dffffffffebf7baf5fd3c44403c70
3071d3e3fdeffffffffdfffffffffffdfffffffd7ef75ebfa78888078e060e3a7c7fffff
fdffffffffdffffffb88e0f9e9e38e388ec46238ffffffdc001dffffffffebf7baf5fdff
fffffffffffffffffdeffffffffdfffffffffffdfffffffd7ef75ebfbfffffffffffffff
fffffffffdffffffffdffffffbfffbffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffebf7
b9f9fdfffffffffffffffffffdeffffffffdfffffffffffdfffffffd7ef73f3fbfffffff
fffffffffffffffffdffffffffdffffffbfffbfffffffffffff1ffffffffffdc001dffff
fffff7f779f9fefffffffffffffffffffdeffffffffdfffffffffffdfffffffefeef3f3f
dffffffffffffffffffffffffdffffffffdffffffbfff3ffffffffffffeeffffffffffdc
001dfffffffff7c0e3fc7f0ffffffffffffffffff003fffffffdfffffffffffdfffffffe
f81c7f8fe1fffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffe0fffbfffffffffffeffffff
ffffffdc001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffd
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdc001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffff
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc001dffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffdfffffffffffdffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdc
001dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffdfffffffffffdffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffdfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdc001e0000000000000000000000000000000000000000000000001ffffffffffe
000000000000000000000000000000000000000001ffffffffe000000000000000000000
000000000000001c001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffc7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffeffffffffffffffffffffffe1f
fbfffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1c1f
ffffffbbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffefffffffffffffffff
fffff03ff7fffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fe0fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fefffffffff
ffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffbfff83ffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fff
fffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc1fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff03ffffffffffffffffffffffff87fbffffffffffffffffffffffc001fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffbbfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff03ffffffffffffffffffffffff47f7ffffffffffffffffffffffc001fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffc7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01fefffffffffffffffffffffee7efffffffffffffffffffffffc
001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffff0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeffefffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffff
fffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffe
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffefffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
83ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffefffffffffffffffffffff7ff7
fffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc1ffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffff
fffeffeffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffff
fffffffffffdffdffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff83ffffff77fffffffffffffffffffffffffffffeffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffff8ffffffffffffffffffffffffff
fffeffeffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffc3ffffffffffffffff
fffffffffffeffefffffffffffffffffffeffefffffffffffffffffffffffffc001fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffff8fffffff
fffffffffffffffffffeffefffffffffffffffffffdffdfffffffffffffffffffffffffc
001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffff
f77ffffffffffffffffffffffffeffefffffffffffffffffffbffbffffffffffffffffff
fffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe0ffffff8ffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
fffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff83fffffe1ffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc1ffffffcfffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffff
fdffdffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffff3ffffffffffffffffffffeffefffffffff
fffffffffbffbffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fffff87ffffffffffffffffffeffef
fffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffff1ffffffffffffff
fffeffefffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffeefffff
fffffffffffeffefffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffc001fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ff
fff3fffffffffffffffeffffffffffffffffffffbffbfffffffffffffffffffffffffffc
001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc1fffff87fffffffffffffeffffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffffffff
fffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe0ffffff1ffffffffffffefffffffffffffffffffeffefffffffffffff
fffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff83ffffeefffffffffffefe01fffffffffffffffdfdffffff
fffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffff1ffffffffffeff03fffffffffffffffb
f8fffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffc3ffffffffeff03ffffffff
fffffff7f87ffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fffff9fff7fffeff87
ffffffffffffffeff83ffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffe7ff1
fffeff87ffffffffffffffdff01ffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
fffff0e0fffeffcfffffffffffffffbff03ffffffffffffffffffffffffffffc001fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff83ffffe07ffeffcfffffffffffffff7ff1fffffffffffffffffffffffffffffc
001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc1fffe03ffefffffffffffffffffeffefffffffffffffffffffffff
fffffffc001c000000000000000000000000000000000000000000000000000000001fff
ffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000c001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffec001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffec001dffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffdfffffffffffffffffff
ffffffffffdfffffffffffffffffffdfe7fffffffffffc7fffdfffffffffffffffffffec
001dffffff7fbfffdffffbebefffefdf7ffffffffffefffffffdf77fffffdfffffffffff
ffffffffffffffffefdfffffffffffffffffffbffbfffffffffffeffffefffffffffffff
ffffffec001dfffffeffbfffeffffbebeffff7df7ffffffffffefffffffdf7bfffffdfff
ffffffffffffffffffffffffe3dfffffffffffffffffff7ffdfffffffffffefffff7ffff
ffffffffffffffec001dfffffee078c44f81c0080c4c67c060c60e23118198f1f8ec07bf
ffffdfffffffffffffffffffffffffffe0dfffffffffffffffffff7cfde223c431c78e9e
2637ffffffffffffffffffec001dfffffdf7776effdeedddded6ffeef56f7777bbddddfb
fdfeefdfffffdfffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffefb7cf777d9
5bef766f777bffffffffffffffffffec001dfffffdf777f5ffdeeededef6fff6f76f7777
9bddedfbfdff6fdfffffc000000000000000000000000000001ffffffffffffffffffef7
bafaf7dddbef7ef77b7bffffffffffffffffffec001dfffffdf777fbffc1eededef6fff6
f76f0f07abdde1fbfdff6fdfffffdfffffffffffffffffffffffffffe0dfffffffffffff
fffffef7bafdf7e5dbef7ef7787bffffffffffffffffffec001dfffffdf77075ffdeeede
def6fff6f76f7f77b3ddddfbfdff6fdfffffdfffffffffffffffffffffffffffe3dfffff
fffffffffffffef7b77af7f9dbef06f7777bffffffffffffffffffec001dfffffdf7776e
ffdecededcf6fff6e76f7f77bbddddf3edbf6fdfffffdfffffffffffffffffffffffffff
efdffffffffffffffffffef37777775ddb6d746e777bffffffffffffffffffec001dffff
fde238c47f81ec0c0ee07fe076063e231188e0fbf07e07dfffffdfffffffffffffffffff
ffffffffffdffffffffffffffffffef4e22220e381838e9f783bffffffffffffffffffec
001dfffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffdfffffffffff
ffffffffffffffffffdfffffffffffffffffff77fffffffffffffffffff7ffffffffffff
ffffffec001dfffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffdfff
ffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffff77fffffffffffffffffff7ffff
ffffffffffffffec001dffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffbbffffffffffffffff
ffefffffffffffffffffffec001dffffffbfffffffffeffffefffffff7fffffffffffffb
fffffeffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffdc3fffffff
ffffffff7fdfffffffffffffffffffec001dffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec000dffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffff
ffffffffffffcffffffffffff8fffffffffffffffff8ffffffffdfffffffffffffffffff
ffffffffffdfffffffffffffffffcffffffffffff8ffffffffffffffffffc7ffffffffec
000dfffffffffffffffff7fffffffffffdfffffffffffffffffdffffffffdfffffffffff
ffffffffffffffffffdffffffffffffffffff7fffffffffffdffffffffffffffffffefff
ffffffec000dfffffffffffffffffbfffffffffffdfffffffffffffffffdffffffffdfff
ffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffbfffffffffffdffffffffffffff
ffffefffffffffec001dffffe1c01e0d07f3fbc40f88638f1d3c4f07c644c78e3f3d3c47
ffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffe1c01e0d07f3fbc40f88638f1d3c4f00
3e32263c71f9e9e23fffffec001dfffffbef7fbddfedf9eedfb2b7deecdd9fdfedd9ef77
7edcdeefffffdfffffffffffffffffffffffffffffdffffffbef7fbddfedf9eedfb2b7de
ecdd9fdeff6ecf7bbbf6e6f77fffffec001dfffffbef7fb9dfdef5f5dfbbb7defdeddfdf
ebddef7f7dedeeefffffdfffffffffffffffffffffffffffffdffffffbef7fb9dfdef5f5
dfbbb7defdeddfdeff5eef7bfbef6f777fffffec001dfffffc1f7fb6dfdef5fbdfcbb7de
fdee5fdfe3e5ef7f7dedeeefffffdfffffffffffffffffffffffffffffdffffffc1f7fb6
dfdef5fbdfcbb7defdee5fdeff1f2f7bfbef6f777fffffec000dfffffddf0fb6dfdeeef5
dff3b7de0def9fdfedf9ef077dedeeefffffdfdfffffffffffffffffffffffffffdfffff
fddf0fb6dfdeeef5dff3b7de0def9fdeff6fcf783bef6f777fffffec001dfffffddf77b7
5fcdeeeeddbbb6dae8dddfdfeddd6d7776d8dccfffffdf1fffffffffffffffffffffffff
ffdffffffddf77b75fcdeeeeddbbb6dae8dddfdeff6eeb6bbbb6c6e67fffffec001dffff
febf7baf5fd3c44403c703071d3e3fdfc663838e0f3d3eefffffdc1fffffffffffffffff
ffffffffffdffffffebf7baf5fd3c44403c703071d3e3fdefe331c1c7079e9f77fffffec
001dfffffebf7baf5fdfffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffd01fffffffff
ffffffffffffffffffdffffffebf7baf5fdfffffffffffffffffffdeffffffffffffffff
ffffffec001dfffffebf7b9f9fdfffffffffffffffffffdfffffffffffffffd7ffffd01c
3870e1c3870e1c3870e1c3870e1ffffffebf7b9f9fdfffffffffffffffffffdeffffffff
fffffffebfffffec001dffffff7f779f9fefffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffdc1fffffffffffffffffffffffffffdfffffff7f779f9fefffffffffffffffffffde
ffffffffffffffffffffffec000dffffff7c0e3fc7f0ffffffffffffffffff07ffffffff
fffffeffffffdf1fffffffffffffffffffffffffffdfffffff7c0e3fc7f0ffffffffffff
ffffff003ffffffffffffff7ffffffec001dffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffdfdfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec000dffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec001dffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffff
ffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec
001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffff
ffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffec001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff
ffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffec001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffec001dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffec000e000000000000000000000000000000000000
000000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000001c001fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000c00000040092
900aa00000000000000a200520200000000040000002701ffff030000000000

Рис. 2.1 Схема взаємозв’язку АРМ бухгалтера по обліку основних засобів з
іншими АРМ і інформаційною системою підприємства [12].

Важливе значення при вводі інформації має забезпечення високої
достовірності первинних даних, тому в АРМБ повинен бути реалізований
процес автоматизації виявлення помилок введених даних і видача
відповідних повідомлень.

Програмне забезпечення для вводу і обробки даних первинного обліку
включає набір процедур, які забезпечують: ввід даних відповідно до
структури первинного документу; контроль введених реквізитів на основі
прийнятих методів; контроль машинночитаючого документа; коригування
даних первинного обліку; організація бази даних; вивід на екран або друк
введених даних первинного обліку.

Для аналітичного обліку основних засобів ведеться автоматизована
інвентарна картотека, в якій відображаються всі дані, необхідні для
управління і обліку. З її допомогою бухгалтер має можливість
проаналізувати стан основних засобів, строк їх експлуатації, види і час
проведених ремонтів, суми нарахування зносу, правильність використання
відсотків амортизаційних відрахувань. Шляхом перегляду і аналізу
карточок аналітичних даних визначається необхідність і завантаженість
основних засобів, а при необхідності визначається і фондовіддача даного
об’єкта.

На основі первинних даних і нормативно-довідкової інформації виконується
відображення інформації про наявність і рух основних засобів по
підрозділам, матеріально відповідальним особам, по групам, видам,
підприємству в цілому. Є можливість переглянути інвентарну картку по
кожному інвентарному номеру [12].

Основною функцією кожної бухгалтерської програми є відображення
інформації, яка знаходиться в первинних документах, в систематизованому
вигляді на рахунках бухгалтерського обліку. Накопичені на рахунках
залишки використовують для формування різноманітних бухгалтерських та
податкових звітів.

На більшості підприємств для автоматизованого ведення обліку наявності
руху і технічного стану основних засобів використовується програма «1С:
Предприятия (версия 7,7)»

Програма «1С: Предприятия (версія 7,7)» – це універсальна програма, яка
дозволяє вводити нові рахунки та субрахунки любого порядку, змінювати
довжину коду рахунків і субрахунків, вилучати раніше введені рахунки і
субрахунки, змінювати їх властивості.

Дана програма з одного боку, дає деяке готове, достатньо універсальне
рішення по організації ведення бухгалтерського обліку, яке базується на
основі єдиного плану рахунків і інструкції Міністерства Фінансів по його
використанню, а з другого боку, залишається відкритою для реорганізації
запропонованого рішення [22].

У програмі 1С: є багато документів, що дозволяють автоматизувати
оформлення багатьох господарських операцій за кожним із зазначених
розділів обліку основних засобів (див. рис. 2.2).

picscalex81010009000003792e0200000093d8000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100308a000000001200000000200000c8170200c8370200010000006
c000000000000000000000081020000550100000000000000000000b13e00004f1f00002
0454d4600000100c83702000f00000001000000000000000000000000000000000500000
004000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
000000046000000281400001c140000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c000000000000000840000574130000681300000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000002820
0000156020300000080d914220000001974455874536f667477617265004d6963726f736
f6674204f66666963657fed35710000000c504c5445000000000000c0c0c0ffffffbbe70
9ed0000000174524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0
000000c636d50504a436d7030373132000000074f6db7a50000129c4944415478daed9dc
d8ea43812c7abb5d53bc77da5beec7d0fedb41aa9e4539594dc5379427e8a2c29390f48f
0347b41794af92506f9b296d76103c987cd472550544f7a46d54cb707ff3aecc081fd77f
0f4f42873947f4867f9df500553e71bb2979ff7b55e01fceb8e0aa6ce1f8e3ffa6b04e1e
0cd1f840fc207e183f06b123289d82713b2f665939008499620cc11e9af20a540b4fe270
23b6cc86b7f879184aed61b00940e54505558fd4f78bd4e93f056c6dad0d1fa7d84ac5e6
71dc22c0f50960982b32c7b792136c28c930c33840e54902bcdf095a8cb7908adadb7086
9c039cf4520380f78f9976a12d203e78cb04048ce2f4c5d0642cc64436beb36427e0c10e
742061642a4ea2842c6825c1132b8b413b28f12b65baf030855292082a93a32c7421e6d3
654758826bc9684581e3b84ea5653095dad770899a9037f0be22034360c4ac26397104b3
4b9975dadd70138d4513f3883912024b5131e15d5d58c43ce8e8a157af4fe59cfd57a1d2
04344799372a92b78531e587c5910a97c0d6114685f16946044c82c84aed6eb00cc0c6fd
a6ea233eb51deac300ba1abf52ea170577011d2f90885ed0eb55e6e956e2fe7f6174e3a4
b2fdb5b97f3455fdfef785f1ebcf92c84aa3c779a7e1e81f7207c103e081f840fc207e19
723bc671d7b0ce1fde59fa9bdfc39d3fd1f845b280fc207e1164a9dd0df3021f2935d5a5
c9dbd0d122669181b4075f51e6f90304ee3d010c2d57c84ae2975fcc45a233cfba7ddebd
e575769388ab0bf7555fee35e2e3065cca2418df03d8ccf7be08b137f14617febaafc776
6c2308e434338d2869f43e8a58671bb84e16609e16913be412fab2b7f8bbd0c4f6cdf436
8efababd3163de523f3f26f4598d9b727572114449061426e5de75ec98644d08d131ef93
8c2437e40594e11c13893c576f748c20faf6357849940147382d10b263955bf104350270
c086c0831c6a8fa3710936c58956f13eb578454352932d53c3d004345d0b0210d72c10ca
15c9730609a10e9ed56caa5de3bb4125e2505c28c64147d02a1e43c23474a72c2d8b1206
81106a50dd5f5e7103246a8ee65521034088b7148d71f87d40c439143f347c738cc0431b
e1c685f46f9245fbe8f5090806479e9cb2f24879f05c17febf38e611275c9cf4a362c1fc
8bcf65f9de7e15720b4ce8d7f8d5d49bd9b500fb5be39c551fe7a1af9b6370ba1fc08e1f
7cd1396d3ebe08b6d51cd708e7e079f8310eef7ec8e5e5a918c21ecaf9c2cd0cb9b267c5
a8f30a31f237c5e8dd00638f64d6a1542ab98a546285e08cef20cab58f77008d4d4b8266
1a642fb4c5cd41530a839198b22c4aedb5005139c71a6830c0871d624d42155a0c22dd53
40b380d6e047542aa098154056a7d847ee7a287d01f4798413ca8aca618840cec8488aa7
887b30ca27181736223bc2d548fb0a1b3f28df05bd17a8ec13240a818843c0658315b7b9
956bdcc6d36bc2d548f207457ae11fea7ea6543a89a5684c4d1cb300e8f4cc7ba8e71785
ba81e41e8ae5c2344b571488b7128a47d1c2a5f462857fe8cc097559c6d272c16aa4f51b
447de1e25de0979d12b3a9d4e16c27255db8bfc5db4f7763bf4faaac665529ba3f1cd97e
5453d6f14431e387cb92ccdc5873661b9501d86a1bf7f0bdfe238f4932456c54258543ea
9daef91aa798ecf49cb86580e94c984e542759886beef876941f89e84b65e2e2ac727ef7
c56d7619c24d65e9e46d82c56422f8dfcc803c26417872841f19b7eaa58093df85ba4407
8f2e2f4cdea29b3132ad3f9a1b6610c36dc2751ecb66158112a1bb609675be1ac3d6dcc4
2b51e879af00d086de3f0563982da7b4318a6f3475fad27b659a856be8c7efdf2760952f
f69f7e55b65edcbafe0cba7c509078a635eae3fb8b74fe86f92f074bb8cd24d12b6cbef4
7f87dc4bbed48c2a8fcbf76a309fb5b37fbcb63ca72369cab3408934673e106095b250c8
7084be1c8671146fe0061251cf92cc2c15eae8423eb8d43350fab99f694a8d978b70b77b
b61c2c6685d9e3082985a8536106187a137380e2be1c87a3604c293e7abe8ea5d8555a13
74cb8b20d9304455e9802e19b023c8fb061baf238d4bd0c843a347ddf2a61a8236ce8e52
1c24a38f251c2316bce4d4f7935be9cee4eea657937e8cb9570c44638b83cfef3ded8a6d
17d4bc4367ffdfe84e983f041f820dc16a1232bc55a84994bf975236c2439589fd021eaf
a6a84398533ec14bd909cc2459370f0c5b6bebf3c50d94e9841d1b2b32c03e55997905d0
bd91735d29c26e16031753eba479f234a8fdce46228543f6dc28cc8ab3492254d28d7258
45e3e422a10c9202d062bb702ea3694f98b34b22f24645e6e4aad48981d303f02a16afdc
a68b79725ab6c18acdfcb203ba33ce79a106c69272c06c0e711aa66afce7188956d753e0
a048a2b75815725544fec8c802f0781cb97cbd21455ad46e82c5f91b05be141f8f721fcd
63b1db708bf4d9e976720fc63449da771b14dfae37726bce592db2a2177b7be1142b6594
2815e2ef92120577aa5182308b68b287b4d428c3404c846ba36a407ad03ba30ccd895439
05344376b12b26b2139ab67f2ab080390bc83ee8b31c2e19003bfa8a87b3e427f0c21316
2a48612b14e78358457c621c6867057d61492ba5a5eea631a72cb7e428bfcab226c2a31a
eeca20f8034ee5e270c0ce10508b90e77654d656a04fca52fd501fb096df2af1b6143cd7
261850dedbd5ce8d12eaa9bb9a88dc3ef36c2a6dcb297d026ffba11a2e63814ce71285e8
c2f0bedcb99acf97243a0256034bfbca0e0224d204cc61016f2af9b593bbaafc297312e7
c99746d585985b5bda0d4779736c45affd770ba21c242fe65b5e1a0ee6b98f07b8b100e3
20542d2098485fc6bb097fb098b4510893b153a84474d88720cc7a946137ac39ed24fe8a
ef0dc262440581e9c1b4d185a09678bbe6a84176600c7f6f24dfe75d7bc3c9630a758f93
242f42211ca209be42061ed50f31a8452bb526dad4f0c138e9f971721e41b24c4ae3a9b2
174d6f93b138ed17d356ed57999c96b35bf8dd07dd5090797c77f3e8d2d9ad07a0ae72e1
bce584c9076472fc76b10da4fe18cb761825250dd2f49a882c803e24885885050469aef8
3fd84676546df0b9725d4e72e2e7aad9bd2233bb6de07876c1816aa9105096f1143a0101
9ef2334e729ce3e7a7dfde59fa2d737502e85e9c2bd2ce951c0e91b448f4008e7dd9d84e
63cc50ece53bc83eefdfd1d08a3a53d4513820dc9a00dd3b03c4f11293450e6af6043194
8c68b3d97e15eae4e7c9c13ff54112e3b0ee545b20c65c6976175a7cf97c3ca86fbd49c6
e588350055fac7a28b2fee7a1394ff10ea766c282304ef71fe9e5916bce05211d4d18ede
03cc519dcf8d53f21743ac1131bb53ce57edd97fcd120cca7ce296175e52f147db50827c
f7adb27b4c6619b221c8abefeb6843916ada5e6ad1132215a4b7c5b23a432682d352f4d9
8d39cba6ad809a968dee42ec2bc6f15d1100a9a3b6b38082f33120acb4e539b905da712c
e69c39184384782c0c2d6e1856642fd62d6b55c84738e43581d37f9bee0d4322c9ce29b5
ca422d4abf01cc3e2e0c5a465e27c45425c9c8ecfcd7ed8f5b63a591072fd8a9463c8599
04ba6537ff51032c167ee65c69026945c6ac29bf4ab410899c05070153483d45fc55eb3e
3898de726a4b2204439e1d79bf4ab4308791f742fab6e76127607f37c847ab45d6fd2af8
2509861c8f522351b1c87f3135eca1c089af0d819877900facdd2970f34839f85f26a054
2581da73adf9720994488908e2f17c3bfbedf535dad4028db6bcfdde7e117218462991f1
725ac767c70dfcd3f33829d63d76c61c2093b8f8384df7b5f695b8403abd33f0c5d7b7ff
94ec2c132553bf7fc346d7ff9b30827f5b27da17f59c2699e62055c9870d29b9463a17f5
1c2d16f523de9b6d625c4906e0c6565db37c29e745beb12ea35fc5bdb754267baadd5096
550e5c9aa11f6a4db923fc6e888e722848fb542802abb3674a6db923fc66e4e2e4de84ab
725ffbd26216c8704cd6f14d77cd99e6e4b0ead33a3e97aec9f3d84599e538a3b847da5a
1fb723eb29ea6c436490f2114dabaf900e1bfd724e437ccf1843fd62424f0e3d2bef910e
1f38a84f69baf1f633f08bf02219d44e8af49a822a329367425e25cd286ed8f2ff7123a1
3716e86d09988732ae19877db1ba120190e74aa4ea235dbb897b0506227c536338ab420a
84e38b7ee0b4e76f26b999095f72b316a593be31decd22726c9658370c67223348be2391
e415825e20c43a409a31509399c7136a79c07087522ced04f90223caf4a68ba7998302c0
8c186fb35088f6ce438ac65ed8cdf8d5a64f171a81c591002df9440c8f832e9f1e59b12b
bf06564f1e5b96de87c643d0dcccbfac11826dde7e183703461637ede2461fa7b138efcc
6440f615eab39468f9d74eadfa3fb1aaf697ffa900dd754dd6f8ad0aa087213daf3702e4
a68550439091d79381725b42a829c848e3c9c0b135ad42c7d84b61c924b135e6c759c848
9ff77b1618eac15ac84d3c661da330e7362df0cb3110acbb6d4f2848e57dcfb08ad8aa0b
ea78ddfd7cb6c0a618040ff256be7875d4f6c3c9ed09187b322e44cc5eee805618c65264
0b142b3fc0005656d4224cb77a47e42979d9f3e34eb717dd6400b7da43ef4828df8466b9
43abdfc1984427533104a46d43063660b0f0073c13a840c09fd264cd624045781846df2c
a6e844875f715fca24df81936ac082fac69c3c062c342efb5722f4b7809e7a04f93fad0c
bc5390e73655a89b3615f9e9710abf770822175a0f26589fb7cd91426acad2f1dc1d61e8
aac75f38d10d6b08608dbad8fddf1b98f50d0dbfd70ebe643846377cdeeb461cfcd0708b
f6f9eb07c691dd47dd5090756a76726fcf934697d6074cd797b79d3844f9f44d8cd21e92
47cfe1c42770ec9ae91b7d1cb3aff25c208c15e13c9e043cc385f9130a7871ce7701e159
3dc1c31274d42505b95f96c2be1175d8f905d4921a63f54477b9b8428e0e60be62a1452f
3720067d1b530672d4288b1a53e5bcecd2f418b900aa209e9516021334578cc5620fcd62
0cc099c2d2739a1ea9763879015849c6b5955ced7b061a532d584e66c7971c49c50db38b
c3208712be1d7f2e3b052ea32460ca1fe92ba6d1c9a5cb628204c40465d84b2b62f8f597
09e4468e66e7cf3659a23edc339d287cc5bbe5c15563ed2dbcfc3c11ce37f4e24d4b56f7
a6c6aa3b011d29509ff984ad83959b83061a5c776a5ba9f30eb2d4338db0ae75284f3adc
13e0897228c374c18edd2e6a2e5e608c3a42b89db16a19fee571c87df47ccb616c2f704b
dedde1d8423f7ac9fe6d37d5908f70a32f41d849fff1545e8657f1f6f9ff0946e9df0bc5
d42f5b4d9c79bee65f5c47e8f22e4f4e5cf27b4952f4b186e98f0e499bc4f866ab741423
fae7d21b71e076d853049931a567807e1e4ef3c4e20f42274f6bc68773a9dfddd0eed518
25a84cb7fe7b197308a15e43e856f6bbe87e159fd788b5b849ff51650da50b1859af03d8
40c7469186f9170a7fc387e536cbe22d42ebd2061f2cbdb45e8748a7ce4fdfab5f776e89
787fc68a73fc1ec227c53368ce29270691b6a71bffe52ab0f89f9744ebe34dcebcfb6da9
e36f1b9e865553749d7e865df07613a7c49d68fdfa29d21842fe0a6f627b6f77e42c6971
33f494fe9eefdb43021f291ea271f08132f560cea371461e4a5c3f3f2edf1bd782f97365
49d16fabe7aa5f2edbddc2af16284cf4dc2382e3e1c5c8dc391845e2f61863e4ef8b3e1c
b08924146fbca9751a4fa3bda8d204c7b096be20f1b614fd2b26ae7b16c544be7134b50b
528614f4ab0eabb15bb21c2a83699ee3e4098653843c2e448ad3e89318ab078a51e39a78
ca96c27d447736871f6a5fd7d3d4598d383c499806fdb65700afc10905a2faf426832a1d
100327e31d221d41b6bb908042f544dc5c0a894187710daf5d81dc26326913c2a42c4f99
5656d4248e880f811be53a9933be4d5370a9fef2574e8b1db8439bf4ad88c2a3e79c43a3
68474098a50ead35928b8f2aa828dd09f40e8d0633708052bc761201ce3b0494883a09fb
05e4e5ebc1b20b469899b8470ea4afb324214210cdb636d4206792698651c0e12fa71940
c1026fe00e1ade8a45a356157f1c4a6d8f8f255f932c20d5f1e24d471e0bd361c22d4859
6bfd7d8976a109ed41cf79aaa8075f7fafaaa263d554e9e22d451412fa1631c4edbf1a90
8859350c50a674f8537fe2f1dc9ea18c70742efa38453b2183936d65a8427cf57af94e75
01142005b12f6dad0a1c7d68433e4fb6adb500560a921840056fda3097bc761578f5d9bc
1f1a284a136e23061c7b76a369c9f3084711887b571a89e3661fc61c2997b19de43c197d
fa07f12f065b4f75467d7de532612363ca52603ff28a17e3e97cdf8ad763f44d83c1071b
f0deb84e91c84ed43257310269eabdd7b08cd27e10e528b560e6a56065d38f9a00dd3250
84d380322201aa8e0a015186c8350e7f38581a8822aaa3f9db63142a4b3e52ac24c452cf
40a673c6e1f73df04a1280969a0a2d3cb167bb9fc161ed5bddc241cb3bffc34712378a0b
2c39773f5bcc99016a0357cf973cb9859ef41f8207c103e081f840fc2df83702eddd7a37
cf1f27fa9e4a4c9cbace0570000000049454e44ae4260820840010824000000180000000
210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000
100000002000000000000bf000000bf008020440000ab4303000000000080b3000080b3f
f7f2044000080b3000080b3ffffaa432100000008000000620000000c000000010000001
50000000c00000004000000150000000c000000040000004600000014000000080000005
44e50500601000051000000b870000000000000000000008102000055010000000000000
000000000000000000000008202000056010000500000003000000080000000387000000
00000008600ee00820200005601000028000000820200005601000001000100000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000000103ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff0000000001c3ffffffffffffffffffffffffffffffffe0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff0000000001f3ffffffffff
ffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
ff0000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff0000000001f3ffffffffff
ffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
ff0000000001c3ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff000000000103ffffffffffffffffffffffffffffffffe0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffe000000001610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000001200000000200000c8f70100c83702003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe020000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe0e0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe3e0000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffefe0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe3e0002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe0e0002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe020002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000001
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000001ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000001fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000000000000000000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000000000000000000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000000000000000000
000000000000000000000000000103ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
0000010000000000000000000000000000000000000000000001c3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000000000000000000000000000000000000000000
0001f3ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000000000000000000
0000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002001ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000
000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000002
0001f3ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000
0000000000000000000000020001c3ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000000000000000000000000000
000001000000000000000000000000000000000000000002000103ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000
000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000
000000000000000000000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000000000000000000000000000
000001000000000000000000000000000000000000000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000
000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe020002000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000
000000000000000000000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe0e0002000000000000000000000000000000000000
000001000000000000000000000000000000000000000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe3e0002000000000000
000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffefe0002000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000
000000000000000000000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffefffffe003ffffffffffffffffffffffffffe000000
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe3e0000003fffffffff
fffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe0e0000003ffffffffffffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe020000003ffffffffffffffffffffffffffe000000
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000001
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000001ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000000000000000000000000000000000000000000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003fff1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001
200000000200000c8d70100c8370200fffffffffffffffffffffffffff000002000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff80
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffff820000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff8e0000003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffbe
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffffe0000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000001fffffffffffffffffffffffffffffe000002000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffbe
000000000000000000000000000000000000000200000100000000000000000000000000
0000000000000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffff8e000000000000000000000000000000000000000200000100
0000000000000000000000000000000000000002000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff82000000000000000000000000
0000000000000002000001000000000000000000000000000000000000000002000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000000000000000000000000200000100000000000000000000000000
0000000000000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000200000100
0000000000000000000000000000000000000002000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000
0000000000000002000001000000000000000000000000000000000000000002000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000000000000000000000000200000100000000000000000000000000
0000000000000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000200000100
0000000000000000000000000000000000000002000103ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000
00000000000000020000010000000000000000000000000000000000000000020001c3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000000000000000000000000200000100000000000000000000000000
00000000000000020001f3ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000200000100
00000000000000000000000000000000000000020001ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800001ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff80
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff8000000001f3ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff8000000001c3ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000103ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff80
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff80
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff80
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff80
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff80
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff80
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff80
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000001ffffffffffffffffffffffffffffff000000003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000001ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000
0000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
fffffffffffffffe000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe00
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffe020000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000103ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0e0000003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff8000000001c3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe3e
0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff8000000001f3ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffefe0000003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff8000000001ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe3e
0002003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff8000000001f3ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffe0e0002003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff8000000001c3ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe020002003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000103ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe00
0002003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe00
0002003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe00
0002003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffe00000200000100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002001fffffffffffffffff
fffffffffe000002000001000001ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe00
000200000000000000000000000000000000000200000100000000000000000000000000
0000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffe00000200000000000000000000000000000000000200000100
0000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe00000200000000000000000000
0000000000000002000001000000000000000000000000000000000000000000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe00
000200000000000000000000000000000000000200000100000000000000000000000000
0000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffe00000200000000000000000000000000000000000200000100
0000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe00000200000000000000000000
0000000000000002000001000000000000000000000000000000000000000000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe00
000200000000000000000000000000000000000200000100000000000000000000000000
0000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffe00000200000000000000000000000000000000000200000100
0000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe00000200000000000000000000
0000000000000002000001000000000000000000000000000000000000000000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe00
000200000000000000000000000000000000000200000100000000000000000000000000
0000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffe00000200000000000000000000000000000000000200000100
0000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe00
0002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe00
0002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00100
0003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe00
0002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffff
ffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffff1
610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001200000000200000c
8b70100c8370200ffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffe000000001fffffffffffffffffffffffffffffe000002003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000
00000000000000000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000002003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffff
ff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000002003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffff
ff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000002003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffff
ff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000002003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000
00000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000103ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffff
ff0000000001c3ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff0000000001f3ffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff0000000001ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff0000000001f3ffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff0000000001c3ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000000103ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe020002003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0e0002003f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffff
ff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe3e0002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffff
ffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffefe0002003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffefffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000001ffffffffffffffffffffffffffff
fe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe3e00000000000000000000000000000000000000000000010000000000
00000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe0e00000000000000000000000000000000
00000000000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0200000000
000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000
00000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000010000000000
00000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000
00000000000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000
000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000
00000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000010000000000
00000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000
00000000000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000
000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000
00000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000010000000000
00000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000
00000000000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000
00000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000
00000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffff
ffffe000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000
00003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000
00000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000
00000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffff
ffffe000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000
00003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000
00000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000
00000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffff
ffffe000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000
00003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000
00000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000
00000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffe000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffff
ffffe000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc0
00000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000
00003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffc000000001fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000
00000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000
00000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffff
ffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00003fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffff
ffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00003fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffff
ffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00003fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffff
ffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00003fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffff
fffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000
00000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffff
fffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000020000000000000000
02000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0
00000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffffffffffffffffffff
fe000002000000000000000002000000000000000000000000000000000000003fffffff
ffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffff
fffffffffffffffffffffffffe0000020000000000000000020000000000000000000000
00000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffff
fffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000020000000000000000
02000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0
00000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffffffffffffffffffff
fe000002000000000000000002000000000000000000000000000000000000003fffffff
ffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffff
fffffffffffffffffffffffffe0000020000000000000000020000000000000000000000
00000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffff
fffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000020000000000000000
02000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0
00000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffffffffffffffffffff
fe000002000000000000000002000000000000000000000000000000000000003fffffff
ffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffff
fffffffffffffffffffffffffe0000020000000000000000020000000000000000000000
00000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffff
fffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe0000020000000000000000
02000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0
00000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffffffffffffffffffff
fe000002000000000000000002000000000000000000000000000000000000003fffffff
ffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffff
fffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000
00000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffff
fffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffff
ffffe000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0
00000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffffffffffffffffffff
fe003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000003fffffff
ffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffff
fffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000
00000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffff
fffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffff
ffffe000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0
00000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffffffffffffffffffff
fe003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000003fffffff
ffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffff
fffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000
00000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffff
fffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffff
ffffe000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0
00000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffffffffffffffffffff
fe003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000003fffffff
ffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffff
fffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe001610000026060f002
220574d464301000000000001000000000000001200000000200000c8970100c83702000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffff
fffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffff
fffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffff
fffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffff
fffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000001fffffffffffffffffffff
fffffe000001fffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000510000005cb10100000000000
000000081020000550100000000000000000000000000000000000082020000560100005
00000003400000084000000d8b0010000000000c60088008202000056010000280000008
202000056010000010004000000000000000000000000000000000003000000000000000
0000000ffffff00c0c0c0001111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000001110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110101011100000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
001111111111111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111
100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111100010001100011110001111
100111101111111100000000110011000110001000000001111000110000011111111111
111111111111101110101011101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111110111011011101101110111
011011111111111011101101101111101111011101101110110111011011101111111111
111111111111101110101011101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111110111011011111101110110
111101111111111011101101011111101111001101101110110111011011101111111111
111111111111101110101011101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111110000011011111101110110
111101111111111100001100011111101111010101100001110111011000011111111111
111111111111101110101011101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111110111011000001101110110
111101111111111111101101101111101111011001101110110111011011101111111111
111111111111101110101011101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222221610000026060f002220574d464301000
000000001000000000000001200000000200000c8770100c837020022222222222222222
222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111011101
101110110111011001101111111111101110110110110110110101110110111011011101
101110111111111111111111111110111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111110222222222222222222
222222222200022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111110001000
110001111000111010011111111111110001100011001000001000100000000111100011
000001111111111111111111111110111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111110222222222222222222
222222222220222222222222222222222222222222222220222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111110222222222222222222
222222222220222222222222222222222222222222222200222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111101111110111111111111111111111111111111
111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111110222222222222220002
000220002220200222200022200020200000000000000002220002200020002000200000
220002222222000002222000022222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111100011110111111111111111111111111111111
111111111111111110000111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111110222222222222222022
202202220220022022022202220220220220220222022202202220220222022202220220
222022222220222220220222202222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111100000110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111110222222222222222022
202202222220222022022222220202020220220222022202202222220222022202220222
022022222202222222022222220222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111100000000111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111110222222222222222022
202202222220222022022222220202020220220222022202202222220000022200000222
000022222202222222022222220222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222220
000022220000222222222222222222222222222222222222222222222222222222000000
000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111010101110111111111111111111111111111100
011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111110222222222222222022
202200000220222022000002220202020220220222022202200000220222022202220220
222022222202222222022222202222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222202
222202202222022222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111100000110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111010101110111111111111111111111111111110
111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111110222222222222222022
202202220200022022022202220022200200220222022202202220220222022202220220
222022222202222222022220022222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222022
222220222222202222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111100011110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111000000110111111111111111111111111111110
111111111111111111111111111111111111100111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111110222222222222220000
000220002220200222200022200022200020200020002000220002200020002000200022
000002222202222222022222202222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222022
222220222222202222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111101111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111000000110111111111110001110001110001110
100111100011000101000110001100000000001110001100010000001000110001111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111110222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222202222222022022220222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222022
222220222222022222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111101111111111111101111111111111
111111111111111111111111111110111010101110111111111111011111011101110110
011011011101101101101101110110111011101101110110111011011101101110111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111110222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222220222220222002220222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222022
222220222200222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111101111111111111101111111111111
111111111111111111111111111110111020202110111111111111011111011101111110
111011011111101010101101111110111011101101111110111011001101101111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111110222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222000002222020002222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222022
222220222222022222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111100
011100010001000000110000000111000100000000001110000000000010001000001100
011111111111111111111111111110111010101110111111111111011111011101111110
111011011111101010101101111110111011101101111110000011010101101111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111110222222222222222222
222222222222222222222222222222222220222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222022
222220220222202222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111101
011110111011101101101110111011101110110111011101110110111011011101101110
111111111111111111111111111110111020202110111111111111011111011100000110
111011000001101010101100000110111011101100000110111011011001100000111111
111111111111111110111111101111111111111111111111111110222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222202
222202220022202222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
101110111001101101011110111011100110111011011101110110111011001101110110
111111111111111111111111111110111010101110111111111111011111011101110100
011011011101100111001101110110111011101101110110111011011101101110111111
111111111111111110111110001111111111111111111111111110222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222220
000022220200022222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
101110111010101100011110000111101010111011011110000110111011010101110000
111111111111111111111111111110111020202110111111111111011111011110001110
100111100011000111000110001100010001000110001100010000001000110001111111
111111111111111110111000001111111111111111111111111110222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
101110111011001101101110111011101100111011011111110110111011011001101110
111111111111111111111111111110111010101110111111111111011111011111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110100000001111111111111111111111111110222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
101110111011101101101110111011101110111011011101110110111011011101101110
111111111111111111111111111110111020202110111111111111011111011111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110100000000000000000000000000000000000222222222222222222
222222222222022222022222222222222202222202222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000
000000000000000000222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
101110110001000000110000000111000100010000001110001100010000001000110000
011111111111111111111111111110111010101110111111111110000000001111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111000001111111111111110111111111110222222222222222222
222222222222022222022222222222222202222202222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111011111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
101110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111020202110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111110001111111111111110111111111110222222222222222200
020002200000000000020002000220002200000002200200020022000220002000000200
000220002222220002222000002222222222222220111111111111111111111111011111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
101110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111101111111111111110111111111110222222222222222220
222022022202202220222022202202220220222022220220220220222022022202202220
220222022222222022220222022222222222222220111111111111111111111111011111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222220022222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
000000011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111020202110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222220
222022022202220220222202022202220222022022222020202220222222022202202220
222022022222222022220222022222222222222220111111111111111111111111011111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222202222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222220
000022200002220220222220222202220222022022222200022220222222000002200000
222000022222222022222000022222222222222220111111111111111111111111011111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222220222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111020202110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222220
222022222202220220222202022202220222022022222020202220000022022202202220
220222022222222022222222022222222222222220111111111111111111111111011111
111111111111111110222222222222222222000002222220022200220000000002200222
200000220002000222002221610000026060f002220574d4643010000000000010000000
00000001200000000200000c8570100c8370200222022222000222200022002200022222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111011101010111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111011111111111022
222222222222222022202202220222022022202220220222022202202222022022022022
202202220220222022022202222202202202022202222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222222022222022220220220202
202202202202222222022202202220222022022222022222202222220222202220222222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111011102020211011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111011111111111022
222222222222220002000220002220000002000200022000222000000220020002002200
022000200000020002200000222220000022200022222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222220222222202202222022202
202202202022222222022202200220220222202220202222202222220222220220222222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111011101010111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222220222222202202222022202
202202200022222222000022202020220222202220202222202222220222220000222222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111011102020211011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222220222222202202222022202
202202202202222222022202202200220222202202220222202222220222202220222222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111011101010111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222220222222202200220222202
202002202202222222022202202220220022022202220202202200220220202220222222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111011102020211100000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000011111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222220222222202202002222000
000202000220022220000022000200020200222000200020000022000002220000022222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000011101010111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222220222222202202222222222
222222222222222222222222222222220222222222222222222222222222222222222222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111102020211111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222222022222022220222222222
222222222222222222222222222222222022222222222222222222222222222222222222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101010111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222222200000222222000022222
222222222222222222222222222222222200002222222222222222222222222222222222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111102020211111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222222222222222222222222222
222202222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101010111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111102020211111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222200000222222002220022000
000000220022222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101010111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222022222022220220220202202
202202202222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111102020211111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222220222222202202222022202202
202202022222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101010111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222220222222202202222022202202
202200022222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111102020211111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222220222222202202222022202202
202202202222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101000111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222220222222202200220222202202
002202202222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111022222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111102020211000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000011111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222220222222202202002222000000
202000220022222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000011101010111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222220222222202202222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111011102020211011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222022222022220222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111011101010111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222200000222222000022222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111011102020211011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
202222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111011101010111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111011102020011011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111011101010111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111011111111111022
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111111111111
111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000120000000
0200000c8370100c83702001111111111111111111111111111111111111101110101011
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
201111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011
101111111111111111111111111111111111111111111111111110011111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
201111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000111
101111111111111111111111111111111100011111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011
101111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111
111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
201111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000001
101111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111
111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111101110101011
101111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111
111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
201111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000
001111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111
111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111101110101011
101111111111111111110001100011001100011000100000110001110111110000011000
111100000000000100010000001110011111111111111111101111111111111111111111
101111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
001111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000
001111111111111111111111111110001110100110001111100000000100010001000100
011110000000000011000100010001000111111111111111111111111111101110101011
101111111111111111101110110110111011101101110101011011110111101110111101
111011101101110110111011011101101111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111000001
101111111111111111111111111101110110011011011111011101101110111011101011
101101110110111011101110111011101111111111111111111111111111101110101011
101111111111111111101111110101111011111101110111011011101011101110111101
111011101101110110011011011011110111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111000111
101111111111111111111111111101110110111011011111011101101110111001101111
101101110110111011100110111001101111111111111111111111111111101110000001
101111111111111111101111110001111011111101110111011011101011110000111101
111100001101110110101011000011110111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111011111
101111111111111111111111111101110110111011011111100001100000111010101110
011110000110111011101010111010101111111111111111111111111111101110101011
101111111111111111100000110110111011111101110111011011011101111110111101
111111101101110110110011011011110111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111101110110111011011111111101101110111011001111
101111110110111011101100111011001111111111111111111111111111101110100021
101111111111111111101110110110111011101101110111011011011101101110101101
101011101101110110111011011101101111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111101110100011011011101011101101110111011101001
101101110110111011101110111011101111111111111111111111111111101110101011
101111111111111111110001100011001100011000000010000000001000110001110000
011100011000100000010000001110011111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111110001110100110000011100011000100010001000010
011110001100010001000100010001000111111111111111111111111111101110202021
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111011111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111100011111111111111111111111111111101110202021
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111100011111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011101111111111111111111111111111101110101011
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110000011111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101110202021
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101000000011111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101000000000000000000000
001111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111100000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101110202021
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110000011111111111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222220111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111100011111111111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222220111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101110202021
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111011111111111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222220111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111100111111111111111111111111111111111111
111111100011111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111101
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222220111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111
111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111101110202001
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111101
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222220111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111101110100011
101111111111111111111111111111111111111110000001110000011110001100000001
111100000111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222220111111111111111111111101111111111111111111111
101111111110001111111100011001100011101110001110001000111111000111100011
110001110100111100011000100010001000100010000001000111111111101110000021
101111111111111111111111111111111111111111011110111011101101110110111011
111110111011111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222220111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111110111111011101010110111101111011111011101111110111011110111
101110110011011011101101110111011101110111011011101111111111101110101011
101111111111111111111111111111111111111111011111011011101101110111011011
111110111011111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222220111111111111111111111101111111111111111111111
101111111111111011111011111110110111010111011111001101111110111111110111
101110110111011011101101110111011101110011011101011111111111101110202021
101111111111111111111111111111111111111111011111011000011101110111011011
111110000111111111111111111111111111111111111111101111111111111161000002
6060f002220574d464301000000000001000000000000001200000000200000c8170100c
837020011111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111110111111111111101111101111111011011101011101111101010111
111011111111011110111011011101101110110000011100000111010101111011111111
111110111010101110111111111111111111111111111111111111111101111011101110
110111011101101111111011101111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111110111111111111010111101111111011011011101101111101100111
111011111111011110111011011101101110110111011101110111011001110101111111
111110111020202110111111111111111111111111111111111111111100000111101110
110111011101101111111011101111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111110111111111110110111101110111011011011101101110101110111
111011101011011010111010001101101110110111011101110111011101101110111111
111110111010101110111111111111111111111111111111111111111101111011000001
111000111000000111110000011111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111110000011110000111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222220000022220000222222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111110111111111110110111110001110000000001000000001000100011
111100011100000111000111010011110001100010001000100010001000000100011111
111110111020202110111111111111111111111111111111111111111101111011111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111101111101101111011111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222202222202202222022222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111110111111111101111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111010101110111111111111111111111111111111111111111101111011111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111011111110111111101111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222022222220222222202222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111110111111111011111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111020202110111111111111111111111111111111111111111000000111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111011111110111111101111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222022222220222222202222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111110111111100001110000111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111000000110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111011111110111111011111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222022222220222222022222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111020202110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111011111110111100111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222022222220222200222222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111010101110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111011111110111111011111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222022222220222222022222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111020202110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111011111110110111101111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222022222220220222202222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111010101110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111101111101110011101111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222202222202220022202222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111020202110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111110000011110100011111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222220000022220200022222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111010101110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111020202110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111010101111000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000
000000000000000000111111111111111111111111000000000000000000000000222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222000000000000000000000000111111
111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000111020202111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111010101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111020000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220002222222222
222222222222222222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111010101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222022222222222
222222220222220222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111020200111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222022222222222
222222220222220222222222222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111010101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111100011100011100011001100000
010001000000000000001100011100010001000100000110001111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222222000002222220022200220000000002200222222000222020022220002
200020000000000220002000222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111020002111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111110111110111011101010110110
111011101101110111011011101110111011101110110111011111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222220222220222202202202022022022022022222220222022002202202220
220222022022202222022202222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111010101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111110111110111011101110110110
111011101101110111011011111110111011101110111011011111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222202222222022022220222022022022020222222220222022022202202222
220222022202202222002202222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111110111110111011101110110110
111011101101110111011011111110000011100000111000011111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111011111111111111111111110222222
222222222222202222222022022220222022022022000222222220222022022202202222
220000022202202222020202222222222222222222011111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111010101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111110111110111011101110110110
111011101101110111011000001110111011101110110111011111111111111110111111
111111111111111110111111111111111111111111011111610000026060f002220574d4
64301000000000001000000000000001200000000200000c8f70000c8370200111111111
111111111022222222222222222220222222202202222022202202202202202222222022
202202220220000022022202220220222202200222222222222222222201111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111102020211111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111011111011
101110111011010011101110110111011101101110111011101110111011011101111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111022222222222222222220222222202200220222202202002202202222222022
202000220220222022022202220220222202220222222222222222222201111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101010111000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000111111111111111111111111111111111011111111111111111011111011
110001110000001011000000000010001000110001110001000100010001100000111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111022222222222222222220222222202202002222000000202000220022222200
022202002222000220002000200000022000200022222222222222222201111111111111
111111111011111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000011102020211011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110111111111111111111111111111111111011111111111111111011111011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111022222222222222222220222222202202222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111011101010111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110111111111111111111111111111111111011111111111111111011111011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111022222222222222222222022222022220222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111011102020211011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110111111111111111111111111111111111011111111111111110000000001
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111022222222222222222222200000222222000022222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111011100000011011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111
111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111022222222222222222222222222222222222222222222202222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111011102020211011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111011101010111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111011102020211011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111011101010111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110111110111111111111111111111111111011111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111011102020211011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110111000111111111111111111111111111011111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111001111111111111111111001111111111111111111111111111111111
111111111111111111111011101010111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110100000111111111111111111111111111011111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111110111111111111111111111111111111111
111111111111111111111011102020211011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110000000111111111111111111111111111011111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111011111111111111111111011111111111111111111111111111111
111111111111111111111011101010111011111111110001000110001111000111110011
110111111110000000011001100011000100000000111100011000001111111111111111
111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000011111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111011111000110011000111011100011111111111111111111111111
111111111111111111111011102020211011111111111011101101110110111011101101
111111111101110110110111110111101110110111011011101101110111111111111111
111111111110100000111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111011110111010101101111011110111111111111111111111111111
111111111111111111111011101010111011111111111011101101111110111011011110
111111111101110110101111110111100110110111011011101101110111111111111111
111111111110111000111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111110101110111111101101110101110111111111111111111111111111
111111111111111111111011102020211011111111111000001101111110111011011110
111111111110000110001111110111101010110000111011101100001111111111111111
111111111110111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111110101110111111101101110101110111111111111111111111111111
111111111111111111111011101010111011111111111011101100000110111011011110
111111111111110110110111110111101100110111011011101101110111111111111111
111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111101110110111111101101101110110111111111111111111111111111
111111111111111111111011102020211011111111111011101101110110111011001101
111111111101110110110110110110101110110111011011101101110111111111111111
111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111101110110111011101101101110110111011111111111111111111111
111111111111111111111011101010111011111111110001000110001111000111010011
111111111110001100011001000001000100000000111100011000001111111111111111
111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111000100011000111000000000100000000111111111111111111111111
111111111111111111111011102020211011111111111111111111111111111111011111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111011101010111011111111111111111111111111111111101111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111110111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111011102020211011111111111111111111111111111111110000
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111110001111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111011101010111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111110000011011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111011102000111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111101111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111101111111111111111000001610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000001200000000200000c8d70000c83702000001111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111100000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000001111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000011111111111111111111110000000000000000000000001111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111000001101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111000111101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111111111111111
111111111111111111111110001111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111011111101111111111111111111111
111000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111111111111111
111111110111110111111111011111111111111111111111111111111111111101111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111101111111111110111110111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111111111111111
111111110111110111111111011111111111111111111111111111111111111101111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111101111111111110111110111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111100011011000
111000110000000111000111010011000100000010001000111100000100000010001000
001100011111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111110001110
001101001111000110000000111000111100011100011110000000000110011000100011
000100000010001100011111111111111111101110101011101111111111110111011101
110111011011101110111011001101101110110111010111011011101110111011011101
101110111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111011111
011100110110111011011101110111011011101110111101110110111010101101011101
101110110111011011101111111111111111101110101011101111111111110110101101
110111011101101110111111011101101110110011011111011011101110111011001101
110110111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111011111
011101110110111111101101110111011011111110111101110110111011101101011111
101110110011011011111111111111111111101110101011101111111111110110101101
110111011101101110111111011101100000110101011100111100001110111011010101
110000111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111100000111100001111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111011111
011101110110111111101101110111011011111110111110000110000111101101011111
100000110101011011111111111111111111101110101011101111111111110110101101
110111011101101110000011011101101110110110011111011111101110111011011001
101110111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111011111011011110111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111011111
011101110110000011101101110111011011111110111111110110111011101101000001
101110110110011000001111111111111111101110101001101111111111110101110101
110111011101101110111010001101101110110111010011011011101110111011011101
101110111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111110111111101111111011111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111011111
011000110110111011101101110111011011100110110101110110111011101101011101
101110110111011011101111111111111111101110100011101111111111110101110101
111000111000000111000111010011000100000010000100111100011100010000001000
110000011111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111110111111101111111011111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111011111
011101001111000111000000111000111100011000001110001100000111000000100011
000100000010001100011111111111111111101110101011101111111111110101110101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111110111111101111110111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111011111
011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110100001101111111111110011111001
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111110111111101111001111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111011111
011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111100011111000
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111110111111101111110111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111110000000
001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110100011101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111110111111101101111011111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111011111011100111011111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111100000111101000111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222000222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222202222222
222222222222222222222222222222202222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111101111111111
111111111111100111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222222202222222
222222222222222222222222222222202222222222222222222222222222222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110101011110000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111011110111110111111111111111111111111111111111011111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111111111111111
110111111111111111111111102222222222222220000020002020002200022202002222
000220002000200022220000000000020002000222222200000222200002222222222222
222011111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000001110101011111111111111111111111111
1111111111111111610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001
200000000200000c8b70000c837020011111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111110111011111011111111111111111111111111111
111101111111111111111111111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222220222022202202202
202220220022022220222202220202220220222022022202202220222222202222202202
222022222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111010101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111111001111110111000000010000000011000100010001000100
000011100011000001111000111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222220222022202020202
202220220222022220222200220222220220222022022202202220222222022222220222
222202222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111110110111110111101110111011011101101110111011101110
111011110111101110110111011111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222000022202020202
202220220222022220222202020222002222000022022202202220222222022222220222
222202222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111010101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111101111011101011110110111011011101101110111001101110
111011110111101110110111011111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222022202020202
202220220222022220222202200222220222222022022202202220222222022222220222
222022222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111020202111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111101111011101011110110111011000011100000111010101110
111011110111100001110111011111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222220222022200222002
202220200022020220220202220200220220222022022202002200222222022222220222
200222222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111010101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111101111011011101110110111011011101101110111011001110
111011110111101110110111011111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222000222000222000
220002220200222000002000200002002222000220002000202220222222022222220222
222022222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111020202111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111100110111011101110110110011011101101110111011101110
111010110110101110110111011111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222022222220220
222202222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111010101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111101001110001000100000011010000011000100010001000100
010001000001000001111000111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222202022222202222202220
022202222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111020202111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220000022220
200022222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111010101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222202222222222222222222222
222222222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111020202111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111111000011111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111010101110000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000111111
111111111111111111000000000000000000000000222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222201111111111111111111111111111111111111111111110000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000111020202110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222201111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110111000000110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222201111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110111020202110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111110001111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222201111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110111010101110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111011111111111101111101111111111111111
111111111111111111111011111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222201111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110111020202110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111011111111111101111101111111111111111
111111111111111111111101111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222201111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110111010101110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111110111111111111111111100011100011010011000100000000001111001111100000
000100000010000011000001111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222222000002222220022200220000000002200222222222222222222222222
222222222222222222201111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110111020202110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111110111111111111111111110111110111001101101110110111011110110111011101
101110110111011011101111111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222220222220222202202202022022022022022222222222222222222222222
222222222222222222201111111111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110111010100110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111101111111111111111111111
111110111111111111111111110111110111011101100110111011011101111011011101
101110110111011101101111111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222202222222022022220222022022022020222222222222222222222222222
222222222222222222201111111111111111111111111111111111111101111110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110111020202110111111
111111111111111110001111111111111111111111111110001111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111110001111111111111111111111
111110111111111111111111110111110111011101101010111011011101111011100001
100000110000011100001111111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222202222222022022220222022022022000222222222222222222222222222
222222222222222222201111111111111111111111111111111111111100011110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110111010100110111111
111111111111111111011111111111111111111111111111011111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111000001111111111111111111111
111110111111111111111111110111110111011101101100111011011101111011111101
101110110111011011101111111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222202222222022022220222022022022022022222222222222222222222222
222222222222222222201111111111111111111111111111111111111100000110111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110111020202110111111
111111111111111111011111111111111111111111111111011111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110100000001111111111111111111111
111110111111111111111111110111110110001101101110111011011100110111011101
101110110111011011101111111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222202222222022002202222022020022022022222222222222222222222222
222222222222222222201111111111111111111111111111111111111100000000111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110111010100110111111
111111111100010001010011100010001100011111001111010011100010001100011110
001100010001000100011000111111111111111110100000000000000000000000000000
000000111111111111111111110111110111010011000100010000001101001111100011
000100000010001100000111111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222202222222022020022220000002020002200222222222222222222222222
222222222222222222000000000000000000000000000000000000000000000000111111
111111111111111111111111111111111111111000100010001110001000110001111000
111100000111111111111111111111111111111111111111111110111020202110111111
111111111110111011001101110111011011101110110111001101110111011110111101
110110111011101110110111011111111111111110111000001111111111111110111111
111110111111111111111111110111110111111111111111111111111101111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111110111111
111111111111111111011111111111111111111110222222222222222222222222222222
222222222222202222222022022222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222201111111111111111111111111111111111111100000110111111
111111111111111111111111111111111111111101110101110111011101101110110111
011011101111111111111111111111111111111111111111111110111000000110111111
111111111110111011011101110011011011101101111011011101110011011110111101
111110111011100110110111111111111111111110111110001111111111111110111111
111110111111111111111111110111110111111111111111111111111110111111111111
610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001200000000200000c
8970000c8370200111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111022222222222222
222222222222222222222222222222022222022220222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111111111
110001111011111111111111111111111111111111111111111111110011011111011101
110110111011011111101110111111111111111111111111111111111111111111111011
100000011011111111111111111011101101110111010101101110110111101101110111
010101111011110111111000001110101011011111111111111111111011111110111111
111111111011111111111011111111111111111110000000001111111111111111111111
111100001111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111022222222222222
222222222222222222222222222222200000222222000022222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111111111
110111111011111111111111111111111111111111111111111111110101011100111100
000110111011011111110000111111111111111111111111111111111111111111111011
101010111011111111111111111011101101110111011001101110110111101101110111
011001111011110000011011101110110011000001111111111111111011111111111111
111111111011111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111022222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222202222222222222222
222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111110110011111011101
110110111011011111111110111111111111111111111111111111111111111111111011
100020211011111111111111111011101000110111011101101110110011011000110111
011101011011010111011011101110111011011101111111111111111011111111111111
111111111011111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111022222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111110111010011011101
110110111011011101101110111111111111111111111111111111111111111111111011
101010111011111111111111110000000101001110001000110001110100111101001110
001000100000111000110001000100010001100011111111111111111011111111111111
111111111011111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111022222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111100010000100111000
100011000111100011110001111111111111111111111111111111111111111111111011
102020211011111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111022222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011
101010111011111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111022222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011
102000211011111111111111111111111111111111111111111111111100001111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111022222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011
101010111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111022222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011
102020211011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111022222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222220111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011
101010111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111100000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011
102020211011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011
101010111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011
102020211011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011
101010111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101
111101111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011
102020211011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101
111101111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011
101010111011111111111111111111111110001111111000001000110001000110001100
000001000001100011110001000110000011111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111100011100011100000111000100010001
100011001100011000110001000000100011000111111111111111111111111111111011
102020211011111111111111111111111111011111110111010111011011101101110110
111011101110110111111011101101110111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111110111110111011101111101110111011
011101010110110111011011101101110110111011111111111111111111111111111011
101010111011111111111111111111111111011111110111010111111101011101110111
011011101110110111111011101101110111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111110111110111011101111101110011011
011111110110110111111011101100110110111111111111111111111111111111111011
102020211011111111111111111111111111011111111000010111111110111101110111
011011100001110111111000001110000111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111110111110111100001000001110101011
011111110110110111111000001101010110111111111111111111111111111111111011
101010111011111111111111111111111111000001111111010111111101011101110111
011011101111110111111011101111110111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111110111110111111101011101110110011
011111110110110000011011101101100110000011111111111111111111111111111011
102020211011111111111111111111111111011110110111010111011011101101110111
011011101111110111111011101101110111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111110000000111011101011101110111011
011101110110110111011011101101110110111011111111111111111111111111111011
101010111011111111111111111111111111011110111000111000110001000110001110
000001000111100011110001000110001111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000011111111111101111111111111111111111000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111110111110111100010001000100010001
100011100000011000110001000000100011000111111111111111111111111111111011
102020211011111111111111111111111111011110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111022222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222011111111111101111111111111111111111022222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222201111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111110111110111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011
100000011011111111111111111111111111011110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111022222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222011111111111101111111111111111111111022222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222201111111111111111111111111111111111111
111111111011111111111111111111111111111110111110111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011
102020211011111111111111111111111110000001111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111011111111111022222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222011111111111101111111111111111111111022222222222222
22222222222222222222222222222222222222222222222222222221610000026060f002
220574d464301000000000001000000000000001200000000200000c8770000c83702002
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111110001110001111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110101011101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110202021101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110101011101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110202021101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110101011101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110202021101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110101011101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222022222222222222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110202001101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222022222222222222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101110101011110000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
001111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222220002000200000000222200022220002222000220002000000000220002000200022
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222200000222200002222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000001110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222022202220220222022022202202220222202222022202202220222022202220222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222022222022022220222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222022202220220222022022222202222222202222002202202220222022200220222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222220222222202222222022
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222022200000220000222022222202222222202222020202202220222022202020222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222220222222202222222022
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222022202220220222022000002202222222202222022002202220222022202200222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222220222222202222220222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222220022202220220222022022202202220202202202022202202220220022202220222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222220222222202222002222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222022000200000000222200022220002220000020002000000200022022000200022
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222220222222202222220222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222220222222202202222022
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220002222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222022222022200222022
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110101011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222202220222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222200000222202000222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110100011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222022222222222222222222222222222222222222222222222222222022222222222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110100011111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110101011100000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
001111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222200000000000000000000000000000000000
002222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000011110101011101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111011110101011101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111011110101011101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222220002222222222222
222222222222222222222222222220022222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111011110101011101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111101111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222201111111111110111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222022222222222222
222222222222222222222222222222202222222222222222220111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111610000026060f002220574d464301000
000000001000000000000001200000000200000c8570000c837020011111111111111111
111111111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
202222222222222222222222222222222222222222222222022222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222220
000022222200222002200000000022002222000220022000000002000200022000222200
000002200000000220002000000200020002000222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222220000022222200222002200000000022002222
202002222000222000202000220002200020002200022222022222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222202
222202222022022020220220220220222222202202220222022022202220222202222022
202020220220222022022202202220222022202222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222202222202222022022020220220220220222222
200220220222022202202202202220220222022220222222022222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111000000110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222022
222220220222202220220220220202222222202022220222022022202220222202222022
202220220220222022022202200220222202022222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222022222220220222202220220220220202222222
202220220222222202020202202220220222022220222220202222222222222222011111
111111111111111111111111111111111101111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222022
222220220222202220220220220002222222200022222000022022202220222202222200
002220220220000222000002202020222220222222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222022222220220222202220220220220002222222
202220220222222202020202202220220000022220222220202222222222222222011111
111111111111111111111111111111111100011110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111011111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222022
222220220222202220220220220220222222202202222222022022202220222202222222
202220220220222222022202202200222202022222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222022222220220222202220220220220220222222
202220220000022202020202202220220222022220222202220222222222222222011111
111111111111111111111111111111111100000110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111010001110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111011111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222022
222220220022022220220200220220222222202202220222022022202200202202202022
202220220220222222022202202220222022202222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222022222220220022022220220200220220222222
000220220222022200222002202220220222020220220202220222222222222222011111
111111111111111111111111111111111100000000111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111100
010001100000000110000110001100000000000010001000110000000110001111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222022
222220220200222200000020200022002222000220022000220000000220220000022200
022200000000022220002000000200020002000222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222022222220220200222200000020200022002222
202002222000222000222000220002200020002000002000200022222222222222000000
000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111100010001
100011110001111100111101111111100000000110011000110001000000001111000110
000011111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111110
111011011101101101101011011011101101110111011101101110110111011111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222022
222220220222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222022222220220222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111100000110111111111111111111111110111011
011101101110111011011111111111011101101101111101111011101101110110111011
011101111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111110
111011011101101011111011011011101110110111011101101110111011011111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222202
222202222022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222202222202222022222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111100011110111111111111111111111110111011
011111101110110111101111111111011101101011111101111001101101110110111011
011101111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111110
000011100001100011111011011100001110110111000001110000111000011111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222220
000022222200002222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222220000022222200002222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111101111110111111111111111111111110000011
011111101110110111101111111111100001100011111101111010101100001110111011
000011111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111110
111011111101101101111011011111101110110111011101111110110111011111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222222
222222222222222222222220222222222222222222222222222222222220222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222220222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111110111011
000001101110110111101111111111111101101101111101111011001101110110111011
011101111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111110
111011011101101101111011011011101110110111011101101110110111011111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111110111011
011101101110110011011111111111011101101101101101101011101101110110111011
011101111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111100
010001100011000110010000001100011100000010001000110001111000001111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111100010001
100011110001110100111111111111100011000110010000010001000000001111000110
000011111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111110111111111110222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111101111111111111110111111111110222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111110001111111111111110111111111110222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111100001111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111000001111111111111110111111111110222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110100000001111111111111110111111111110222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222220111111111111011111
111111111111111110222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110100000000000000000000000111111111111000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111011111
111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111000001111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111000000110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111110001111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111111
111111000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111110111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111111111111111111000111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111111
111111101111111111111111111111111101111101111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111011111011111111101111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111111111
111111101111111111111111111111111101111101111111111111111111111111111111
111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111
111111111011111011111111101111111111111111111111111111111111111110111111
111111111111111111111111111101111010101110111111111111111111111111110001
110001101001100010000001000110001100000001100010001100000001100011111111
111111111111111110111111610000026060f002220574d4643010000000000010000000
00000001200000000200000c8370000c8370200111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111000110110001110001100000001110001110100110001000000100010001111000
001000000100010000011000111111111111111111110111101010111011111111111111
111111111111101111101110011011011101101110110111011011101111011101101110
110111011111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111101110111011101110110111011101110110011011011101101110101110110111
011101110110111011011101111111111111111111110111101010111011111111111111
111111111111101111101110111011001101110101110111011101101111011101101110
111011011111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111101101011011101110111011011101111110111011011101100110111110110111
011101110110011011101101111111111111111111110111101010111011111111111111
111111111111101111101110111011010101111011110111011101101111000001110000
111000011111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111101101011011101110111011011101111110111011000001101010111001111000
011101110110101011100001111111111111111111110111101010111011111111111111
111111111111101111101110111011011001110101110111011101101111011101111110
110111011111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111101101011011101110111011011100000110111011011101101100111110111111
011101110110110011011101111111111111111111110111101010111011111111111111
111111111111101111101100011011011101101110110111011101101111011101101110
110111011111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111101011101011101110111011011101110100011011011101101110100110110111
011101110110111011011101111111111111111111110111101010111011111111111111
111111111111101111101110100110001000000100011000111000000110001000110001
111000001111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111101011101011110001110000001110001110100110001000000100001001111000
111000100000010001100000111111111111111111110111101010111011111111111111
111111111111101111101111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111101011101011111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111101010111011111111111111
111111111111101111101111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111100111110011111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111100000111011111111111111
111111111111000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111000111110001111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111101010111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111101010111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111101010111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222222200000
222222002220022000000000220022222220000022220000222222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111101010111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222222022222
022220220220202202202202202222222202222202202222022222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111101010111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222220222222
202202222022202202202202022222222022222220222222202222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111101010111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222220222222
202202222022202202202200022222222022222220222222202222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111101010111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222220222222
202202222022202202202202202222222022222220222222022222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111101010111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222220222222
202200220222202202002202202222222022222220222200222222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111101010111100000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222220222222
202202002222000000202000220022222022222220222222022222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000111101010111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222220222222
202202222222222222222222222222222022222220220222202222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111100000011111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222222022222
022220222222222222222222222222222202222202220022202222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101010111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222222200000
222222000022222222222222222222222220000022220200022222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101000111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222222222222
222222222222222222202222222222222222222222222222222222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101010111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101010111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101010111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111022222222222222222222222222
22222221610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000120000000
0200000c8170000c83702002222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111102222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111102222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111102222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111102222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222201111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110100011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110001011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111011111110111111111111111110111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111101111101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111011111110111111111111111110111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111011111110111111111111111111011111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111101111101111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111011111110111111111111111111011111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110101001
111111111111111111111111000000000111000110001100111011110001010001100011
000100011000110001000111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111100011111110001110001100000001000001100000010001111
110001111100111001100010000001100111011111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111000000000111000110001100111011110001010001100011
000100011000110001000111111111111111111111111111111111111111111110100011
111111111111111111111111101111101110111011011011111011111011011011011101
101110111101111011101111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111110111111101110101110110111011101010110110111011111
101110111011011010110111011011011111011111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111101110111011011011111011111011011011011101
101110111101111011101111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111110111101110111011010111110101111010101011011111
101110111101111001101111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111110111111101110111110111011011101110110110011011111
101110110111101110110111011010111110101111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111100011111000011111111111111111111111111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111110111101110111011010111110101111010101011011111
101110111101111001101111111111111111111111111111111111111111111110100001
111111111111111111111111110111101110111011000111110101111010101011011111
100000111101111010101111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111110111111101110111001111011011101110110110101011111
101110110111101110110111011000111110101111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111110111110111101111111111111111111111111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111110111101110111011000111110101111010101011011111
100000111101111010101111111111111111111111111111111111111111111110101011
111111111111111111111111111011101110111011011011101110111010101011000001
101110111101111011001111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111110000011101110111110111011011101110110110110011111
101110110111101110110111011011011101110111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111110111101111110111111111111111111111111111
111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fa0b00002
6060f00ea17574d4643010000000000010000000000000012000000c817000000000000c
837020011111111111111111111111111111111111101110111011101101101110111011
101010101100000110111011110111101100111111111111111111111111111111111111
111111111010001111111111111111111111111111101110111011101101101110111011
100111001101110110111010110110101110111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111011110110111010011011101101100111
011011011101111110111011001101111011011001101101110111011111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111111011110111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111101110111011101101101110111011
100111001101110110111010110110101110111111111111111111111111111111111111
111111111010101111111111111111111111111111101110111100011000110000010001
000111000110001100010001000001000100011111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111011110111000110100111000000110110
000000001000111111000111010011110000001101000110000010001111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111111011110111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111101110111100011000110000010001
000111000110001100010001000001000100011111111111111111111111111111111111
111111111010101111111111111111111111111111101110111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111011110111111111111111111111111111
111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111111011110111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111101110111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111010101111111111111111111111111111101110111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111011110111111111111111111111111111
111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111111011110111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111101110111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111010101111111111111111111111111110000000011111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111110000001111111111111111111111111111
111111111111111111111111110000111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111111011110111111011111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111110000000011111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111010101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111
111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111110011111011110011111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111010101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111111011111100001011111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111010002111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111010101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111020202111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111010101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111020202111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111010101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111020202111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111010101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111020202111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111000002111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111010101460000001400000008000000544e5050070100004c000000640000000
0000000000000008102000055010000000000000000000082020000560100002900aa000
0000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001
c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000000000001
0000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02560182020
30000001e000400000007010400040000000701040041380000410b8600ee00560182020
000000056018202000000002800000082020000560100000100010000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000103ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff0000000001c3ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff0000000001f3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff0000000001f3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
0001c3ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000103ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe020000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe0e0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe3e0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffefe0000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe3e0002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0e0002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe020002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000001ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000
000000000000000000000000000000000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000001ffffffffffff
fffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000000000000000000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000000000000000000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000000000000000000000000000000000000000000
000103ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000000000000000000
0000000000000000000000000001c3ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffffffffe
0000010000000000000000000000000000000000000000000001f3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001000000000000000000000000000000000000000000
0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002001ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001000000000000000000
000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000000000000000000000000000
0000010000000000000000000000000000000000000000020001f3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000
000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000002
0001c3ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000
000000000000000000000002000103ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000000000000000000000000000
000001000000000000000000000000000000000000000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000
000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000
000000000000000000000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000000000000000000000000000
000001000000000000000000000000000000000000000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe020002000000000000
000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe0e0002000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000
000000000000000000000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe3e0002000000000000000000000000000000000000
000001000000000000000000000000000000000000000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffefe0002000000000000
000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffefffffe003ffffffffffffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe3e0000003ffffffffffffffffffffffffffe000000
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0e0000003fffffffff
fffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe020000003ffffffffffffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000000
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000000000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000001ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe000001ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000
000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff820000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff8e0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffffbe0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffffe0000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000002000001000001ffffffffffff
fffffffffffffffffe000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffffbe0000000000000000000000000000000000000002
000001000000000000000000000000000000000000000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff8e0000000000000000
000000000000000000000002000001000000000000000000000000000000000000000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff820000000000000000000000000000000000000002000001000000000000000000
000000000000000000000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000002
000001000000000000000000000000000000000000000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000
000000000000000000000002000001000000000000000000000000000000000000000002
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff800000000000000000000000000000000000000002000001000000000000000000
000000000000000000000002000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000002
000001000000000000000000000000000000000000000002000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000
000000000000000000000002000001000000000000000000000000000000000000000002
000103ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff800000000000000000000000000000000000000002000001000000000000000000
0000000000000000000000020001c3ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000002
0000010000000000000000000000000000000000000000020001f3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000
000000000000000000000002000001000000000000000000000000000000000000000002
0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff8000000001f3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
0001c3ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000103ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
ffffffffffffffffffffffffffffff800000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000001ffffffffffffffffffffffff
ffffff000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000
000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000001ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe020000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000103ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe0e0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff8000000001c3ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe3e0000003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff8000000001f3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffefe0000003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe3e0002003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff8000000001f3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0e0002003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
0001c3ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe020002003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000103ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003ffffffffffffffffffffffffffe000002
000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
fffffffffffffffffe000002000001000003ffffffffffffffffffffffffffffff800000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002001ffffffffffffffffffffffffffe000002000001000001ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000000000000000000000000002
000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000
000000000000000000000002000001000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002000000000000000000000000000000000002000001000000000000000000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000000000000000000000000002
000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000
000000000000000000000002000001000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002000000000000000000000000000000000002000001000000000000000000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000000000000000000000000002
000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000
000000000000000000000002000001000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002000000000000000000000000000000000002000001000000000000000000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000000000000000000000000002
000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000
000000000000000000000002000001000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000001ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000
000000000000000000000000000000000002003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000002003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000002003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000002003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000103ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff0000000001c3ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff0000000001f3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
0001ffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff0000000001f3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
0001c3ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000103ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000002003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe020002003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe0e0002003fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffff
ffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe3e0002003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffefe0002003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe001000003ffffffffffffffffffffffffffffff000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffefffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000001ffffffffffff
fffffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe3e0000000000000000000000000000000000000000
000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe0e0000000000000000
000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe020000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000
000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000
000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000
000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000
000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000
000001000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000
000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000
000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000
000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000
000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000003
fffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000
000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000003ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000001ffffffffffffffffffffffff
fffffe000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffff
fffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002
000000000000000002000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe000002000000000000000002000000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffff
fffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000000002000000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002
000000000000000002000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe000002000000000000000002000000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffff
fffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000000002000000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002
000000000000000002000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe000002000000000000000002000000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffff
fffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002000000000000000002000000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe000002
000000000000000002000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe000002000000000000000002000000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffff
fffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffff
fffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffff
fffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffff
fffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffff
fffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffff
fffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffff
fffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000003fffffffffffffffffffff
fffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
003ffffffffffffffffffffffffffe000003fffffffffffffffffffffffffffffe003fff
ffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000003ffffffffffffffffffffffffffe000003ffffffffffff
fffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000
000000003fffffffffffffffffffffffffffffe000000000001fffffffffffffffffffff
fffffe000001fffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffe000
000000000000000000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffe000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000093d80000410bc600880056018
202000000005601820200000000280000008202000056010000010004000000000000000
0000000000000000000030000000000000000000000ffffff00c0c0c0001111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000001110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011100000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111
100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111
111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111100010001100011110001111100111101111111100000000110011000110
001000000001111000110000011111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111110111011011101101110111011011111111111011101101101111101111
011101101110110111011011101111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111110111011011111101110110111101111111111011101101011111101111
001101101110110111011011101111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111110000011011111101110110111101111111111100001100011111101111
010101100001110111011000011111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111110111011000001101110110111101111111111111101101101111101111
011001101110110111011011101111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111110111011011101101110110011011111111111011101101101101101101
011101101110110111011011101111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222222222222222222000222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111100010001100011110001110100111111111111100011000110010000010
001000000001111000110000011111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222222222222222222202222222222222222222222222222222222202222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222222222222222222202222222222222222222222222222222222002222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111011111101111111111
111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222200020002200022202002222000222000202000000000000000022200
022000200020002000002200022222220000022220000222222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111000111101111111111
111111111111111111111111111111111111100001111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222220222022022202200220220222022202202202202202220222022022
202202220222022202202220222222202222202202222022222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111000001101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222220222022022222202220220222222202020202202202220222022022
222202220222022202220220222222022222220222222202222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111000000001111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222220222022022222202220220222222202020202202202220222022022
222200000222000002220000222222022222220222222202222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222200000222200002222222222222222222222222222222222222222
222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000001111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111000111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222220222022000002202220220000022202020202202202220222022000
002202220222022202202220222222022222220222222022222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222022222022022220222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111000001101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111101111111111111111111111111111111111111101111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222220222022022202000220220222022200222002002202220222022022
202202220222022202202220222222022222220222200222222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222220222222202222222022222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111000111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110000001101111111111
111111111111111111101111111111111111111111111111111111111001111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222200000002200022202002222000222000222000202000200020002200
022000200020002000220000022222022222220222222022222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222220222222202222222022222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111011111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110000001101111111111
100011100011100011101001111000110001010001100011000000000011100011000100
000010001100011111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222022222220220222202222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222220222222202222220222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111011111111
111111011111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
110111110111011101100110110111011011011011011101101110111011011101101110
110111011011101111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222202222202220022202222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222220222222202222002222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111011111111
111111011111111111111111111111111111111111111111101110202021101111111111
110111110111011111101110110111111010101011011111101110111011011111101110
110011011011111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222220000022220200022222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222220222222202222220222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111000111000100010000001100000001110001000000000011100000
000000100010000011000111111111111111111111111111101110101011101111111111
110111110111011111101110110111111010101011011111101110111011011111100000
110101011011111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222202222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222220222222202202222022222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111010111101110111011011011101110111011101101110111011101
101110110111011011101111111111111111111111111111101110202021101111111111
110111110111000001101110110000011010101011000001101110111011000001101110
110110011000001111111111111111111111101111111011111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222022222022200222022222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111011101110011011010111101110111001101110110111011101
101110110011011101101111111111111111111111111111101110101011101111111111
110111110111011101000110110111011001110011011101101110111011011101101110
110111011011101111111111111111111111101111100011111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222200000222202000222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111011101110101011000111100001111010101110110111100001
101110110101011100001111111111111111111111111111101110202021101111111111
110111110111100011101001111000110001110001100011000100010001100011000100
000010001100011111111111111111111111101110000011111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111011101110110011011011101110111011001110110111111101
101110110110011011101111111111111111111111111111101110101011101111111111
110111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101000000011111111111111111111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111111111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111011101110111011011011101110111011101110110111011101
101110110111011011101111111111111111111111111111101110202021101111111111
110111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101000000000000000000000000000000000
002222222222222222222222222222220222220222222222222222022222022222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222200000000000
000000000000000000000000000000000000002222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111011101100010000001100000001110001000100000011100011
000100000010001100000111111111111111111111111111101110101011101111111111
100000000011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101110000011111111111111101111111111
102222222222222222222222222222220222220222222222222222022222022222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111011101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110202021101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111100011111111111111101111111111
102222222222222222000200022000000000000200020002200022000000022002000200
220002200020000002000002200022222200022220000022222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111011101111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111011111111111111101111111111
102222222222222222202220220222022022202220222022022202202220222202202202
202220220222022022202202220222222220222202220222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222200222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111110000000111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110202021101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222202220220222022202202222020222022202220220222220202022
202222220222022022202220220222222220222202220222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222022222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222200000222000022202202222202222022202220220222222000222
202222220000022000002220000222222220222220000222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222202222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110202021101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222202220222222022202202222020222022202220220222220202022
200000220222022022202202220222222220222222220222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222220000022222200222
002200000000022002222000002200020002220022222202222200022220002200220002
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222202220220222022202202220222022022202220220222202202202
202220220222022022202202220222220220220202220222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222202222202222022022
020220220220220222222202220220222022202202222202222220222222022220222022
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110202021101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222000200022000222000000200020002200022200000022002000200
220002200020000002000220000022222000002220002222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222022222220220222202
220220220220202222222202220220022022022220222020222220222222022222022022
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222022222220220222202
220220220220002222222200002220202022022220222020222220222222022222000022
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110202021101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222022222220220222202
220220220220220222222202220220220022022220220222022220222222022220222022
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222022222220220022022
220220200220220222222202220220222022002202220222020220220022022020222022
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110202021110000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222022222220220200222
200000020200022002222000002200020002020022200020002000002200000222000002
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111110000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000001110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222022222220220222222
222222222222222222222222222222222222022222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110202021111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222202222202222022222
222222222222222222222222222222222222202222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222220000022222200002
222222222222222222222222222222222222220000222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110202021111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222220222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110202021111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222220000022222200222002
200000000022002222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222202222202222022022020
220220220220222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110202021111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222022222220220222202220
220220220202222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110101011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222022222220220222202220
220220220002222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110202021111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222022222220220222202220
220220220220222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110100011111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222022222220220022022220
220200220220222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111102222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222220111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111110202021100000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222022222220220200222200
000020200022002222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111110000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111100000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000001110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222022222220220222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110202021101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222202222202222022222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222220000022222200002222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110202021101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222220222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110202001101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111101111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111000111101111111111
111111111111111111111100011111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111
111011111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111000001101111111111
111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111
111101111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111
111011111111111111111111111111111111101111111111111111111111101111111111
102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201111111111
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000001111111111
111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111
111101111111111111111111111111111111111111111111101110101011101111111111
111111110001100011001100011000100000110001110111110000011000111100000000
000100010000001110011111111111111111101111111111111111111111101111111111
110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111
111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111