.

Мета та склад фінансової звітності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 7164
Скачать документ

Реферат на тему:

Мета та склад фінансової звітності

Загальні вимоги до фінансової звітності визначені П(С)БО 1 “Загальні
вимоги до фінансової звітності”, затверджені наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 № 87. Дане положення встановлює:

• мету фінансових звітів;

• їх склад;

• звітний період;

• якісні характеристики та принципи, якими керуються при складанні
звітності;

• вимоги до розкриття інформації у фінансовій звітності. Метою
фінансової звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб
широкого кола користувачів, які покладаються на неї, як на основне
джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень
(табл. 6.1,6.2).

Складові фінансової звітності:

• баланс;

• звіт про фінансові результати;

• звіт про рух грошових коштів;

• звіт про власний капітал;

• примітки до фінансової звітності.

Підприємство заносить інформацію до тієї чи іншої статті фінансової
звітності, якщо:

• існує ймовірність збільшення чи зменшення майбутніх економічних вигод,
пов’язаних з цією статтею;

• оцінка статті може бути достовірно визначена.

Якісні характеристики фінансової звітності

Фінансова звітність повинна надати дохідливу, доречну, достовірну та
зіставну інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності
підприємства, руху його грошових коштів, змін у складі власного
капіталу.

Дохідність. Щоб фінансова звітність була зрозумілою, П(С)БО 1 “Загальні
вимоги до фінансової звітності” вимагає наявність у ній даних про:

1) підприємство;

2) дату звітності та звітний період;

3) валюту звітності та одиницю її виміру;

4) відповідні показники за звітний період;

5) облікову політику та її зміни;

6) аналітичну інформацію щодо статей фінансових звітів;

7) консолідацію фінансових звітів;

8) припинення окремих видів діяльності;

9) обмеження щодо володіння активами;

10) участь у спільній діяльності;

11) виявлення помилок та пов’язані з ним коригування;

12) переоцінку статей фінансової звітності;

13) іншу інформацію, розкриття якої передбачено П(С)БО. Якісними
характеристиками фінансової звітності є: Доречність інформації
характеризується її впливом на прийняття рішень користувачами. Фінансова
звітність повинна бути підготовлена у відповідні строки, адже її
використовують для оцінки результатів звітного періоду і для
прогнозування майбутніх фінансових результатів, спроможності
підприємства вчасно виконати свої зобов’язання.

Фінансова звітність подається у встановлені терміни і в разі затримки
вона втрачає свою доречність.

Достовірність досягається за відсутністю суттєвих помилок та
необ’єктивних (упереджених) суджень. Ступінь достовірності оцінюється
аудиторами.

Зіставність — порівняння звітних періодів, різних підприємств.

Під час складання фінансової звітності необхідно збалансовувати принципи
таким чином, щоб досягти якісних характеристик фінансової звітності.

Строки і порядок подання фінансової звітності визначено у “Порядку
подання фінансової звітності”, затвердженому Постановою Кабінету
Міністрів України від 28.02.2000 № 419.

Дія цього Порядку поширюється на всіх об’єктів господарювання незалежно
від організаційно-правових форм і форми власності. Квартальна фінансова
звітність (крім зведеної і консолідованої) подається не пізніше ніж на
25-й день після закінчення звітного кварталу, а річна— не пізніше 20.02
наступного за звітним роком. У Порядку визначено перелік
організаційно-правових форм і видів діяльності підприємств та
організацій, які зобов’язані не пізніше 1 червня наступного за звітним
роком оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність
шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді
окремих друкованих видань. До таких підприємств відносять:

ВАТ, дочірні товариства, банки, валютні та фондові біржі, інвестиційні
фонди і компанії, кредитні спілки, страхові компанії тощо.

Відповідно до п. 12 Порядку перед складанням річної фінансової звітності
підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань.

Весь цикл бухгалтерського обліку від здійснення операцій до складання
фінансової звітності може бути поділений на етапи:

1) відображення всіх операцій у первинних документах;

2) аналіз операцій, її визнання та оцінка відповідно до вимог П(С)БО, а
також відображення у певних реєстрах бухгалтерського обліку;

3) внесення записів за результатами інвентаризації щодо активів та
зобов’язань до реєстрів;

4) перенесення даних у головну книгу;

5) закриття рахунків доходів і витрат;

6) складання оборотно-сальдового балансу;

7) складання фінансової звітності.

Елементи фінансової звітності

У П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” фінансова звітність
визначена як бухгалтерська звітність, що відображає фінансовий стан
підприємства і результати його діяльності за звітний період.

Елементами фінансової звітності є:

1. Виручка— надходження чистих активів або погашення зобов’язань
підприємства шляхом реалізації товарів або послуг, що становлять основні
операції підприємства.

2. Витрати — відтік або використання активів чи виникнення зобов’язань у
зв’язку з доставкою товарів чи послуг.

3. Прибутки — збільшення чистих активів від випадкових і неосновних
операцій та інших видів діяльності, за винятком доходів від інвестицій з
власників.

4. Збитки — зменшення чистих активів від випадкових або побічних
операцій та інших подій, за винятком видатків або розподілень власникам.

5. Активи — можливі майбутні економічні вигоди, отримані підприємством
внаслідок минулих операцій.

6. Зобов’язання — можливі майбутні втрати економічних вигод внаслідок
минулих операцій, включаючи передачу активів або послуг.

7. Капітал власників — остаточні проценти власників після сплати всіх
боргів (невипущені акції + нерозподілені прибутки).

Також має місце в обліку консолідована звітність (одній компанії
належить контрольний пакет акцій іншої компанії та їх фінансові звіти
зводяться воєдино). Процес зведення фінансових звітів називають
консолідацією.

Список використаної літератури.:

Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату
України від 24.01.94 № 21.

Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в
будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України
від 29.12.2000 № 416/299.

Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах
малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т.
А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672
с.

Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс
лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги.
— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. “Облік і
аудит” вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп.
і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 592 с

ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч.
посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М.
Я. Дем’яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020