.

Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
3 8435
Скачать документ

– 18 –

Курсова робота

„Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень.

Напрями процесу планування”

Зміст

Вступ………………………………………………………….
…………………………………………ст. 2

1. Бюджетний контроль та способи аналізу
відхилень……………………………ст. 5

2. Напрями процесу фінансового планування
……………………………..ст. 11

2.1 Методи фінансового
планування…………………………………………..ст. 15

2.2 Етапи фінансового планування
…………………………………………… ст. 17

3.Фінансовій план
………………………………………………………………
……ст. 19

Висновки……………………………………………………….
…………………………ст. 33

Список використаної
літератури………………………………………………..ст. 35

Вступ

Метою діяльності комерційного підприємства в умовах ринкових відносин є
збільшення прибутку. Досягти цього можна збільшенням виробництва та
реалізації продукції, утриманням лідируючого положення на ринку,
систематичним оновленням асортименту продукції, поліпшенням технології
виробництва і т. ін. Мета діяльності підприємства та шляхи її досягнення
визначаються у процесі стратегічного планування, результатом якого може
бути план розвитку підприємства на тривалий час та стратегія досягнення
визначеної мети.

Деталізація перспективного планування здійснюється шляхом бюджетування,
тобто визначення короткострокових (поточних) завдань в межах загальної
довгострокової стратегії.

Бюджетування — це процес планування майбутніх операцій підприємства та
оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів.

Бюджет підприємства — це план його майбутньої діяльності, виражений
системою кількісних і вартісних показників.

Бюджетний період — це термін, для якого підготовлено і протягом якого
використовується бюджет (як правило, це господарський рік, в межах якого
можуть бути виділені і громіжні періоди — місяць, квартал тощо).

Мета і завдання бюджетування:

· здійснення періодичного планування;

· забезпечення координації, кооперації та комунікації в діяльності
окремих підрозділів підприємства;

· залучення менеджерів до кількісного обґрунтування планів роботи їх
підрозділів;

· визначення та усвідомлення майбутніх витрат діяльності окремих
підрозділів та підприємства в цілому, необхідних ресурсів для
забезпечення цієї діяльності;

· мотивація працівників та їх орієнтація на досягнення конкретної мети в
межах загальної стратегії підприємства;

· створення бази для контролю діяльності окремих колективів та їх
керівників, оцінки результатів діяльності;

· забезпечення виконання вимог законодавства та умов господарських
договорів, контрактів і т. ін.

Бюджетування спрямоване на уникнення анархії в діяльності окремих
підрозділів, узгодження цілей та інтересів різних членів організації,
передбачення майбутніх проблем («вузьких місць») та визначення найкращих
шляхів для досягнення стратегічної мети підприємства.

У процесі бюджетування менеджери мають можливість усвідомити вартість
своїх рішень. Бюджетування змушує їх краще уявити, чого варті певні дії,
та знайти узгоджене рішення при оцінці запропонованих проектів,
порівняти витрати і’вигоди альтернативних варіантів дій, визначити
найефективніший спосіб використання ресурсів.

У деяких випадках бюджетування є обов’язковим за законодавством або за
умовами контрактів (наприклад, при одержанні фінансування з державного
або місцевого бюджетів, при одержані позик банку і т. ін).

1. Бюджетний контроль та способи аналізу відхилень

У процесі господарської діяльності завжди виникають відхилення фактичних
показників від запланованих (бюджетних). Для їх своєчасного виявлення і
відповідного реагування на них необхідний систематичний контроль за
виконанням бюджетів, тобто бюджетний контроль, завдання якого –
привернути увагу менеджера до тих відхилень від бюджету, які вимагають
його оперативного реагування. Це можуть бути або ж значні відхилення,
або відхилення, що систематично повторюються. Усуненню таких відхилень
сприяє управління за відхиленнями, при якому менеджер концентрує увагу
лише на суттєвих відхиленнях від бюджету і, до певної міри, не звертає
уваги на відхилення в межах допустимих коливань.

Залежно від причин виникнення відхилення поділяють:

· на відхилення внаслідок планування (помилки та прорахунки при
складанні бюджетів);

· відхилення внаслідок діяльності.

Бюджетний контроль і управління за відхиленнями здійснюють на підставі
звіту про виконання бюджету, який складає бухгалтер-аналітик і подає
менеджеру, який відповідає за прийняття рішень з даного питання.

Звіт про виконання бюджету — це порівняння фактичних і запланованих
показників, розрахунок відхилень та вивчення їх причин. Такий звіт
готується регулярно (щомісяця) і містить дані про бюджетні витрати за
звітний період і з початку року та відхилення від бюджету з поясненням
їх причин, а інколи — вжитих заходів для попередження подібних відхилень
у майбутньому.

Отже, звіт про виконання бюджету забезпечує зворотний зв’язок між
фактичною діяльністю і бюджетуванням. Але він забезпечує можливість
дійового контролю лише за умови коректного зіставлення фактичних і
бюджетних показників. При аналізі відхилень виходять з того, що зведений
бюджет є статичним, тобто постійним, оскільки він складений лише для
певного конкретного рівня майбутньої діяльності. Якщо ж обсяг діяльності
змінюється (можливо, не з вини виконавців), то відхилення від статичного
бюджету втрачають контрольне значення, адже їх показники будуть
оманливими. Тому для аналізу такий бюджет необхідно скоригувати на
фактичний обсяг діяльності.

Бюджет, який враховує можливі варіанти зміни обсягу діяльності в межах
релевантного діапазону, називають гнучким, або динамічним бюджетом.
Такий бюджет необхідний, в першу чергу для аналізу тих витрат, які
включають постійну і змінну складові (виробничі накладні, витрати на
збут, адміністративні). Він складається виходячи із залежності:

Загальна сума витрат = Постійні витрати + (Фактичний обсяг виробництва •
Змінні бюджетні витрати на одиницю діяльності).

Такий бюджет може бути розрахований на декілька рівнів діяльності в
межах релевантного діапазону.

Використання гнучкого бюджету (а він може складатися як до початку
бюджетного періоду, так і в процесі діяльності або ж при підбиванні
підсумків) дає можливість порівняти фактичні дані як із статичним, так і
з гнучким бюджетом і визначити два види відхилень: за рахунок обсягу
діяльності і за рахунок ефективності. Відхилення за рахунок обсягу
діяльності характеризують результативність роботи, а відхилення
фактичних даних від гнучкого бюджету — ефективність роботи підприємства.

Для поглибленого аналізу відхилень необхідно їх визначити за кожною
статтею бюджету і пояснити причини відхилень.

Так, відхилення прибутку за рахунок зміни окремих факторів за допомогою
гнучкого бюджету розраховують аналогічно факторному аналізу методом
обчислення різниць:

1)загальне відхилення = фактична сума прибутку — бюджетна (планова,
нормативна) сума прибутку;

2)відхилення за рахунок зміни обсягу реалізації = прибуток, визначений
гнучким бюджетом — прибуток початкового (старого) бюджету;

3)відхилення за рахунок зміни середньої ціни реалізації = фактичний
обсяг продаж (виручка) — фактичний обсяг реалізації за плановими цінами
= фактичний обсяг реалізації — скоригований обсяг реалізації;

4)відхилення за рахунок економії (перевитрати) матеріалівна одиницю
продукції — (фактичні витрати матеріалів — нормативні витрати на
фактичний обсяг виробництва) • нормативна ціна одиниці матеріалів =
(фактичні витрати матеріалів на одиницю продукції — нормативні витрати
на одиницю продукції) • фактичний обсяг виробництва • нормативну
(бюджетну) ціну одиниці матеріалів;

5)відхилення за рахунок зміни цін на матеріали = фактичні витрати на
матеріали — (фактична кількість витрачених матеріалів • планова ціна
одиниці матеріалів) = (фактична ціна — планова ціна) • фактичну
кількість витрачених матеріалів;

6) відхилення за рахунок зміни ефективності прямих витрат праці, яка
характеризує рівень продуктивності праці або трудомісткості продукції =
(фактичні витрати праці — нормативні витрати праці на фактичний обсяг
продукції) • нормативний рівень оплати праці = (фактичні витрати праці
на одиницю продукції — нормативні витрати праці на одиницю продукції) •
фактичну кількість проданої продукції • нормативну ставку оплати за
одиницю праці (годину, день тощо);

7) відхилення за рахунок зміни ставок (рівня) оплати праці = фактичні
витрати на оплату праці – (фактичні прямі витрати праці • нормативну
ставку оплати одиниці праці) = (фактична ставка оплати одиниці праці —
нормативна ставка оплати одиниці праці) • фактичні затрати прямої праці
у кількісних вимірниках;

8) відхилення за рахунок відхилення постійних накладних витрат =
фактична сума постійних накладних витрат — планова (нормативна) сума
таких витрат.

Методика аналізу відхилень залежить від системи калькулювання витрат,
яку застосовує підприємство при складанні внутрішньої звітності: на
основі повної собівартості чи на основі змінних витрат. Але і в одному,
і в другому випадку необхідно виділяти змінні витрати і аналізувати їх
окремо від постійних. У тих же випадках, коли при аналізі відхилень
прибутку має місце незбігання обсягу виробництва з обсягом реалізації
продукції, для аналізу відхилень треба складати два гнучкі бюджети: на
фактичний обсяг виробництва (для аналізу відхилення витрат) і на
фактичний обсяг реалізації (для аналізу відхилення прибутку). Відхилення
між цими бюджетами зумовлено змінами у велі чині запасів готової
продукції.

Такий аналіз дає можливість об’єктивно оцінити результати роботи та їх
залежність від окремих факторів

По закінчення бюджетного періоду проводиться бюджетний контроль.

Бюджетний контроль – це співставлення фактичних даних з бюджетними,
аналіз відхилень і внесення необхідних коректив. В міжнародній практиці
(Друрі, Ентоні…) та в вітчизняній практиці розрізняють декілька рівнів
бюджетного контролю:

1. Поверхневий рівень або нульовий.

2. Поглиблений рівень із застосуванням статичних та гнучких бюджетів.

3. Факторний аналіз відхилень тощо.

Поверхневий рівень.

Суть цього рівня полягає в тому, що кожний центр відповідальності надає
в бюджетний комітет виконання основних показників свого центру
відповідальності. Бюджетний комітет узагальнює всі показники роботи
центрів відповідальності. Зведена таблиця являє собою основні показники
діяльності підприємства. Ця таблиця складається з двох розділів:

1. Основні техніко-економічні показники.

2. Показники ефективності виробничої діяльності.

Поглиблений рівень.

Статичний бюджет – це бюджетні обсяги, бюджетні ціни, бюджетні витрати.

Гнучкий бюджет – це фактичні обсяги, бюджетні ціни, бюджетні витрати.
Гнучкий бюджет – бюджет, що розраховується на підставі планових норм і
нормативів витрат на змінні в межах релевантного діапазону (в тому числі
і фактичні обсяги виробництва). Гнучкий бюджет дає відповідь на питання:
а якими б були витрати та доходи за умови незмінних цін, тарифів, норм і
нормативів витрат, але зміни обсягів реалізації чи виробництва.

Гнучкий бюджет підприємства “Ласуня” на 200_ рік

Показник На одиницю, грн.Обсяги реалізації, шт.500510520Доход від
реалізації400200000204000208000Змінні витратиВиробничі
210105000107100109200На збут 5250025502600Сума
215107500109650111800Постійні витратиВиробничі 150001500015000На збут
500050005000Адміністративні 135001350013500Сума
335003350033500Операційні витрати 590006085062700Витрати на
одиницю282,0281,68279,42Витрати на 1грн.70,570,1769,86

Гнучкі бюджети дозволяють розмежувати загальну суму відхилень фактичного
прибутку від планового, причиною яких є:

1. Зміна обсягів реалізації.

2. Відхилення від гнучкого бюджету.

Факторний аналіз відхилень.

Відхилення фактичних витрат від планових виникають внаслідок дії трьох
факторів:

1. Зміна обсягів виробництва.

2. Зміна цін на ресурси.

3. Зміна норм витрат на одиницю продукції.

2. Напрями процесу планування

Для перехідної економіки необхідна і перехідна теорія планування. Нині
на окремих підприємствах в Україні зроблені спроби пристосувати для
планування своєї поточної діяльності теорію бізнес-планування. В умовах
розвинутої ринкової економіки теорія бізнес-планування використовується
при обґрунтуванні процесів освоєння нових сфер діяльності підприємств,
створення нових видів бізнесу. Для більшості українських підприємств
пошук нових сфер діяльності (в області збуту продукції, що випускається,
освоєння виробництва нових видів виробів, підвищення
конкурентоспроможності продукції, що випускається тощо) є необхідним для
виживання і подальшого розвитку.

Саме тому зросло значення перспективного, поточного та оперативного
фінансового планування для забезпечення стійкого фінансового стану та
підвищення рентабельності підприємств. Система фінансового планування на
підприємстві включає в себе три основні підсистеми:

· перспективне фінансове планування;

· поточне фінансове планування;

· оперативне фінансове планування.

Кожна із цих підсистем включає певні форми фінансових планів, їх зміст
та чіткі межі періодів, на які ці плани розробляються. Фінансове
планування є необхідним для фінансового забезпечення розширення
кругообігу виробничих засобів, досягнення високої результативності
виробничо-господарської діяльності, створення умов, які забезпечили б
платоспроможність та фінансову стійкість підприємства. Ринок ставить
високі вимоги до якості фінансового планування, оскільки нині за
негативні наслідки своєї діяльності відповідає само підприємство. За
нездатності врахувати несприятливу ринкову кон’юнктуру підприємство стає
банкрутом і підлягає ліквідації з відповідними негативними наслідками
для засновників. Нині фінансове планування вимагає використання нових
принципів організації. Його зміст та форми суттєво змінюються у зв’язку
з новими економічними умовами та соціальними орієнтирами. Особливістю
фінансового планування на підприємствах в ринковій економіці є те, що
воно не носить елементів директивності і є внутріфірменним. Мета
фінансового планування на підприємстві – забезпечення оптимального
розміру коштів, необхідних для успішної господарської діяльності, а в
кінцевому підсумку – досягнення прибутковості підприємства. Планування
направлено, з одного боку, на усунення помилкових дій в області
фінансів, а з іншого – на зменшення невикористаних внутрішніх резервів.

Фінансове планування має орієнтуватися на ринкову кон’юнктуру,
враховувати ймовірність настання певних подій і одночасно розробляти
моделі поведінки підприємства за зміни ситуації з матеріальними,
трудовими та фінансовими ресурсами. Фінансове планування – це процес
визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і
напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та
маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді. З 1992
року, в умовах інфляції і гіперінфляції, підприємства перестали
розробляти річні фінансові плани, окремі з них складали їх лише на
квартал.

Законодавчо поточне фінансове планування відроджено на державних
підприємствах згідно Закону України від 21.09.2000 р. “Про внесення змін
до статті 20 Закону України “Про підприємства в Україні”. Законом
передбачено, що державне підприємство (крім казенного) самостійно
складає річний фінансовий план, який затверджується до 1 липня року, що
передує плановому, органом, уповноваженим управляти відповідним
державним майном. Підприємства інших форм власності згідно цього Закону
розробляють і затверджують фінансові плани в порядку і в строки,
визначені їх власником (власниками). Фінансове планування регулюється
Положенням про порядок складання фінансового плану державним
підприємством, крім казенного. Фінансове планування на державних
підприємствах (крім казенних) стало обов’язковим з 2001 року.

Для недержавних підприємств вказане Положення носить рекомендаційний
характер. За нескладення фінансового плану діючим законодавством не
передбачено адміністративної, а тим більше кримінальної
відповідальності, але може бути застосована дисциплінарна
відповідальність., якщо це передбачено контрактом з керівником
підприємства чи посадовою інструкцією.

Отже, фінансове планування представляє собою процес розроблення системи
фінансових планів і планових (нормативних) показників по забезпеченню
розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами та підвищенню
ефективності його фінансової діяльності у майбутньому періоді.

Основними задачами фінансового планування на підприємстві є:

· забезпечення необхідними фінансовими ресурсами виробничої,
інвестиційної і фінансової діяльності;

· врахування інтересів підприємства, акціонерів та інших інвесторів при
розподілі прибутку;

· визначення ефективних напрямів вкладення капіталу, оцінка
раціональності його використання;

· установлення раціональних фінансових відносин із суб’єктами
господарювання; банками, інвестиційними фондами, страховими компаніями;

· забезпечення виконання зобов’язань підприємств перед бюджетом і
державними цільовими фондами, банками та іншими кредиторами

· виявлення внутрішньогосподарських резервів та мобілізація всіх видів
ресурсів з метою збільшення прибутку від звичайної діяльності, зростання
інших доходів, включаючи і позареалізаційні;

· забезпечення контролю за фінансовим станом, платоспроможністю і
кредитоспроможністю підприємства.

Умови ринкової економіки вимагають від підприємств якісного фінансового
планування, оскільки вони відповідають за всі негативні наслідки і
прорахунки розроблених планів. 

Широке здійснення фінансового планування в сучасних економічних умовах
обмежується:

· високим рівнем невизначеності на ринку, яка пов’язана з тривалими
глобальними змінами у всіх сферах суспільного життя (непередбаченість їх
ускладнює фінансове планування);

· відсутністю ефективної нормативно-правової бази у сфері
внутріфірменного фінансового планування. Для державних підприємств така
правова основа впроваджена з 2001 року; для підприємств недержавної
форми власності вона має рекомендаційний характер.

· обмеженістю фінансових можливостей у більшості підприємств для
залучення висококваліфікованих спеціалістів з метою виконання складних
фінансових розрахунків. Особливо це стосується малих і середніх
підприємств, в яких потреба у фінансовому плануванні є гострішою,
ресурси ще більш обмежені і на їх діяльність значно впливає зовнішнє
середовище.

Значення фінансового планування для підприємств полягає у:

· втіленні розроблених цілей у форму конкретних фінансових показників;

· забезпеченні фінансовими ресурсами закладених у виробничому плані
економічних пропорцій розвитку;

· визначенні з його допомогою можливості життєздатності проекту
підприємства за умов конкуренції;

· залученні фінансових ресурсів від зовнішніх інвесторів.

Фінансове планування дає змогу підприємству визначити:

розмір грошових коштів, що може мати підприємство в своєму
розпорядженні;

· джерела їх надходження;

· відповідність фінансових ресурсів обсягу накреслених завдань;

· частину коштів, яка має бути перерахована в бюджет, державні цільові
фонди, банкам та іншим кредиторам;

· механізм розподілу та використання прибутку на підприємстві;

· ступінь забезпечення реальної збалансованості планових витрат і
доходів підприємства на принципах самоокупності та самофінансування.

2.1 Методи фінансового планування

В процесі фінансового планування використовуються різні методи:
балансовий; нормативний; розрахунково-аналітичний; оптимізації планових
рішень; моделювання. Зміст балансового методу полягає в тім, що не
тільки балансуються підсумкові показники доходів і витрат, а для кожної
статті витрат зазначаються конкретні джерела покриття. Суть нормативного
способу фінансового планування полягає в тім, що на основі встановлених
фінансових норм та техніко-економічних нормативів розраховується потреба
суб’єкта підприємницької діяльності у фінансових ресурсах та
визначаються джерела цих ресурсів. Згаданими нормативами є ставки
податків, ставки зборів та внесків, норми амортизаційних відрахувань,
норми оборотних коштів. Норми та нормативи бувають галузевими,
регіональними та індивідуальними.

За використання розрахунково-аналітичного методу планові показники
розраховуються на підставі аналізу фактичних фінансових показників, які
беруться за базу, та їх зміни в плановому періоді. Оптимізація планових
рішень полягає в розробці варіантів планових розрахунків для того, щоб
вибрати з них найоптимальніший. Відтак можуть використовуватися різні
критерії вибору:

· максимум прибутку (доходу) на грошову одиницю вкладеного капіталу

· економія фінансових ресурсів, тобто мінімум фінансових витрат;

· економія поточних витрат;

· мінімум вкладення капіталу за максимально ефективного результату;

· максимум абсолютної суми одержаного прибутку.

Фінансове планування (крім вже згадуваних способів розрахунків) потребує
широкого використання економіко-математичного моделювання. Цей спосіб
уможливлює знаходження кількісного вираження взаємозв’язків між
фінансовими показниками та факторами, які їх визначають.
Економіко-математична модель – це точний математичний опис факторів, які
характеризують структуру та закономірності зміни даного економічного
явища і здійснюються за допомогою математичних прийомів. Моделювання
може здійснюватися за функціональним та кореляційним зв’язком.
Економіко-математичне моделювання дає змогу перейти в плануванні від
середніх величин до оптимальних варіантів. Підвищення рівня наукової
обґрунтованості планування потребує розробки кількох варіантів планів
виходячи з різних умов та шляхів розвитку підприємства з наступним
вибором оптимального варіанта фінансового плану.

2.2 Етапи фінансового планування

Фінансове планування – це складний процес, що включає в себе ряд етапів.

На першому етапі на основі фінансової звітності проводиться аналіз
фінансових показників діяльності підприємства за попередній період.
Основна увага приділяється показникам: обсяг реалізації, витрати, розмір
отриманого прибутку. На основі проведеного аналізу оцінюються фінансові
результати діяльності підприємства, визначаються стан, недоліки і
проблеми. 

На другому етапі розробляється фінансова стратегія і фінансова політика
за основними напрямами фінансової діяльності підприємства (складаються
основні прогнозні документи, які відносяться до перспективних фінансових
планів і включаються до структури бізнес-плану, якщо останній
розробляється на підприємстві).

На третьому етапі уточнюються і конкретизуються основні показники
прогнозних фінансових документів за допомогою складання поточних
фінансових планів.

На четвертому етапі погоджуються показники фінансових планів з
виробничими, комерційними, інвестиційними, будівельними і іншими планами
і програмами, що розроблені підприємством.

На п’ятому етапі здійснюється оперативне фінансове планування шляхом
розробки оперативних фінансових планів.

Завершується процес фінансового планування на підприємстві аналізом і
контролем за виконанням фінансового плану. Шостий етап полягає у
визначенні фактичних кінцевих фінансових результатів діяльності
підприємства, співставлення із запланованими показниками, виявлення
причин відхилення від планових показників, в розробці заходів по
уникненню негативних явищ.

Система поточного планування фінансової діяльності підприємства основана
на розробленій ним фінансовій стратегії і фінансовій політиці. Поточне
фінансове планування полягає в розробці конкретних фінансових планів.
Останні дають можливість підприємству визначити всі джерела фінансування
його розвитку на майбутній період, сформувати структуру доходів і
витрат, забезпечити постійну платоспроможність, визначити структуру
активів і капітал підприємства на кінець планового періоду. Порядок
складення фінансового плану державними підприємствами (крім казенного),
закріплений наказом Міністерства економіки України від 25.12.2000р. №
277 “Про затвердження Положення про порядок складення річного
фінансового плану державними підприємствами” (далі – Положення). Для
підприємств інших форм власності це Положення носить рекомендаційний
характер, однак воно стане необхідним атрибутом при отриманні кредитів і
розробці бізнес-планів.

3. Фінансовий план

Фінансовий план відображає обсяги надходжень та спрямування коштів у
плановому році з метою забезпечення потреб діяльності, розвитку
підприємства, виконання його зобов’язань, включаючи зобов’язання щодо
сплати податків і обов’язкових платежів.

Включення окремих надходжень і витрат при розрахунку показників
фінансового плану здійснюється з урахуванням національних стандартів
бухгалтерського обліку (П(С)БО).

Ставки податків, зборів, обов’язкових платежів, вартість залучення
кредитних ресурсів, ставки та порядок нарахування амортизаційних
відрахувань, інші показники, що впливають на розрахунок показників
фінансового плану, визначаються відповідно до їх рівня на момент
складання фінансового плану. У подальшому зміни цих показників та їх
вплив на виконання фінансового плану відображаються у звітах
підприємства про виконання фінансового плану.

Фінансовий план складається із п’яти розділів:

1. Джерела формування і надходження коштів;

2. Приріст активів підприємства;

3. Повернення залучених коштів;

4. Витрати, пов’язані з внесенням обов’язкових платежів до бюджету та
державних цільових фондів;

5. Покриття збитків минулих періодів.

В розділі І фінансового плану “Джерела формування та надходження коштів”
відображаються суми коштів, які будуть сформовані (залучені)
підприємством у плановому році, а також суми коштів, сформовані
(залучені) у попередні періоди, що використовуватимуться для
забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства, а також
виконання зобов’язань у планованому році.

Показники розділу визначаються з врахуванням П(С)БО. Показники “Прибуток
від звичайної діяльності до оподаткування” та “Амортизаційні
відрахування” визначаються з урахуванням П(С)БО 3 “Звіт про фінансові
результати”, а інші показники – визначаються з урахуванням П(С)БО 2
“Баланс” (розділ “Пасив”).

Показник “Товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочки
платежу” відображає приріст кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги, що отримуються підприємством для здійснення діяльності
у плановому році на умовах відстрочки платежу.

В розділі ІІ фінансового плану “Приріст активів підприємства”
відображаються суми витрат у плановому році, пов’язаних із придбанням та
створенням (збільшенням) активів підприємства, визначені з урахуванням
П(С)БО 2 “Баланс” (розділ “Актив”).

Так, показник “Капітальні інвестиції” відображає суму витрат на
придбання та створення матеріальних і нематеріальних активів з метою
забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства у плановому
році, які обліковуються на рахунку 15 “Капітальні інвестиції” Плану
рахунків бухгалтерського обліку.

Показник “Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання,
реконструкція) основних засобів” відображає суму витрат на модернізацію,
модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію основних засобів, які
відображаються на рахунку 10 “Основні засоби” Плану рахунків
бухгалтерського обліку.

В розділі ІІІ “Повернення залучених коштів” відображається повернення
коштів, залучених підприємством з усіх джерел, включаючи кошти, залучені
у попередні періоди.

В розділі ІV “Витрати, пов’язані з внесенням обов’язкових платежів до
бюджету та державних цільових фондів” відображається сума витрат
підприємства на виконання зобов’язань перед бюджетом, включаючи
погашення недоїмки минулих періодів, відстроченої та реструктуризованої
заборгованості зі сплати податків та обов’язкових платежів.

В розділі V “Покриття збитків минулих періодів” відображається
спрямування коштів на покриття збитків, які виникли у підприємства у
минулі періоди.

Якщо фінансовим планом не передбачено отримання прибутку від звичайної
діяльності підприємства у плановому періоді, то додатково до нього
включається розрахунок фінансових результатів згідно додатку 2 до
Положення. Розрахунок показників, які характеризують формування
фінансових результатів діяльності підприємства у плановому році
здійснюється з урахуванням П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” крім
фінансових результатів від надзвичайної діяльності підприємств.
Розроблений проект фінансового плану керівник державного підприємства
подає на затвердження органу, уповноваженого управляти відповідним
державним майном (далі – орган управління) до 1 травня року, що передує
плановому, разом із пояснювальною запискою щодо його обґрунтування.

Обґрунтування фінансового плану здійснюється на основі аналізу
господарської діяльності підприємства у поточному році, а також
показників діяльності та розвитку підприємства у плановому році згідно
“Примірного переліку показників господарської діяльності та розвитку
підприємства на плановий рік”. 

До його складу відносяться:

1. Загальні відомості про підприємство (спеціалізація; виробнича
потужність підприємства1; чисельність працюючих (на момент складання
фінансового плану).

2. Основні показники щодо обсягу виробництва продукції (товарів, робіт,
послуг) на плановий рік.

3. Характеристика положення підприємства на ринку та заходи щодо його
покращення (оцінка попиту на основні види продукції (товарів, робіт,
послуг) на плановий рік; оцінка монопольного положення підприємства (за
наявності такого); оптимізація номенклатури випуску продукції (товарів,
робіт, послуг); заходи, що спрямовані на пошук та освоєння нових ринків
збуту продукції (товарів, робіт, послуг), підвищення ефективності
збутової діяльності підприємства).

4. Заходи по підвищенню технічного рівня підприємства, його модернізації
і реконструкції (завдання щодо освоєння нових видів продукції (товарів,
робіт, послуг); технічне переобладнання підприємства, освоєння нових
технологій; удосконалення системи управління, планування і організації
виробництва1; заходи по зниженню матеріалоємності і енергоємності
виробництва1; удосконалення організації і планування
матеріально-технічного забезпечення1; заходи по підвищенню
продуктивності праці).

5. Удосконалення організаційної структури підприємства (управління
кадрами; підвищення кваліфікації працівників; удосконалення системи
заробітної плати та матеріального стимулювання працівників; соціальний
розвиток підприємства).

6. Заходи щодо реорганізації і реструктуризації підприємства (його
окремих підрозділів, виділенню окремих підприємств, входження до складу
об’єднань підприємств, промислово-фінансових груп, створенню дочірніх
підприємств тощо).

7. Природоохоронні заходи (оцінка впливу виробництва на навколишнє
природне середовище; проведення природоохоронних заходів (з визначенням
строків і джерел фінансування)).

8. Основні показники фінансової і інвестиційної діяльності на плановий
рік (оцінка загальної потреби у залученні фінансових ресурсів на
плановий рік; заходи підприємства щодо залучення необхідних фінансових
ресурсів; управління дебіторською і кредиторською заборгованістю,
включаючи заходи по забезпеченню повних і своєчасних розрахунків за
відвантажену продукцію (роботи, послуги); по вилученню простроченої
дебіторської заборгованості; забезпечення своєчасних розрахунків за
спожиті (використані) матеріальні ресурси, по заробітній платі, податках
і обов’язкових платежах, повернення коштів, що виділялися підприємству
на зворотній основі з державного бюджету).

9. Оцінка можливих ризиків підприємства, включаючи техногенні (майнові)
і фінансові ризики, дію факторів, що загрожують стабільності діяльності
та реалізації підприємством заходів, спрямованих на їх запобігання і
усунення, в тому числі створення резервних фондів, укладення договорів
страхування майнових і фінансових ризиків тощо. Проект фінансового плану
підприємства розглядає орган управління у місячний строк та приймає
рішення про його затвердження або відхилення. У випадку відхилення
проекту фінансового плану орган управління у письмовій формі повідомляє
підприємство про підстави. За відхилення проекту фінансового плану
підприємство протягом 15 днів повинно врахувати зауваження органу
управління та повторно представити його на затвердження.  Фінансовий
план має бути стабільним фінансовим документом. Внесення змін до
затвердженого фінансового плану державного підприємства протягом року
дозволяється не більше двох разів за рішенням органу управління, який
затвердив план. Проект змін до фінансового плану підприємство подає
органу управління після закінчення звітного періоду (кварталу) не
пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом. Орган
управління розглядає запропоновані підприємством зміни протягом 10 днів
та приймає рішення про їх затвердження або відхилення. Відхилення
органом управління запропонованих підприємством змін допускається за
належної підстави (обґрунтування) та повідомлення його про це у
письмовій формі.

Контроль за виконанням фінансового плану здійснює орган управління, який
затвердив фінансовий план. Підприємство самостійно вибирає метод
складання фінансового плану з урахуванням реалізації заходів,
спрямованих на активізацію збутової діяльності, пошук нових каналів
збуту, модифікації номенклатури продукції, що виготовляється тощо. Серед
методів фінансового планування найбільш широко використовуються
аналітичний метод та метод прямих розрахунків. Суть аналітичного методу
полягає у плануванні від досягнутого рівня у попередньому періоді, з
врахуванням впливу на виробничу діяльність внутрішніх чинників та
зовнішнього середовища. Підприємство проводить аналіз господарської
діяльності, виділивши чинники, що впливатимуть на поліпшення
(погіршення) кожного показника, визначає шляхи посилення дії перших та
нейтралізації останніх і передбачає відповідні заходи.

Складання річного фінансового плану є завданням усіх підрозділів при
відповідальності керівника підприємства. Так, наприклад, показник
реалізації продукції на плановий рік розраховується при взаємодії двох
підрозділів: підрозділу, який відповідає за збут та підрозділів, що
відповідають за виробництво продукції на підприємстві. Пропозиції
першого підрозділу направлені на пошук нових ринків збуту продукції,
розробку стратегії і тактики підприємства, спрямованих на встановлення
вигідних економічних зв’язків, а другого – на зниження собівартості,
покращення якості та споживчих характеристик продукції.

На базі узагальнення інформації вказаних підрозділів плановий відділ
визначає ступінь реальності даних, які будуть включені до обґрунтування
фінансового плану відповідно до “Примірного переліку показників
господарської діяльності та розвитку підприємства на плановий рік”. За
таким принципом здійснюються розрахунки будь-якого показника фінансового
плану. Однак, існують певні особливості щодо складу показників
фінансового плану рентабельних і збиткових підприємств. Так, показник
витрат включається до фінансового плану лише збиткових підприємств, а
для рентабельних – разом із показником реалізації продукції він є
основою розрахунку прибутку від звичайної діяльності (крім виробничого
підрозділу), пошук шляхів поліпшення1 діяльності підприємства доцільно
здійснювати за участю підрозділів, відповідальних за
матеріально-технічне постачання та кадрових служб.

Розраховані показники узагальнює економічна служба підприємства.
Завдання фінансового відділу – сформувати на основі цих показників
фінансовий план і подати його на підпис керівнику підприємства та до
відповідного Міністерства чи іншого органу уповноваженого управляти
державним майном для затвердження. Основним критерієм оцінки фінансового
плану з боку органу управління державним майном та прийняття рішення про
його затвердження є поліпшення показників фінансово-господарської
діяльності підприємства у порівнянні з поточним періодом. Підприємство
повинно забезпечити зростання прибутковості його діяльності (показник
“Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування”) та спрямувати
кошти, залучені і сформовані за рахунок усіх джерел, включаючи
амортизацію, кредити банків, цільове фінансування з бюджету на цілі, що
відповідають інтересам держави як власника.

До них відносяться:

· приріст активів підприємства: основних засобів – за рахунок
капітальних інвестицій, спрямування коштів на модернізацію, модифікацію
основних засобів; оборотних активів за рахунок грошових коштів та їх
еквівалентів; зменшення дебіторської заборгованості, тобто усіх тих
складових, які призводять до зростання власного капіталу підприємства та
його ринкової вартості;

· збільшення надходжень до бюджету: податків та обов’язкових платежів;
погашення заборгованості перед бюджетом, включаючи заборгованість, що
виникла у попередні періоди; реструктурованої заборгованості;
відшкодування витрат бюджету, пов’язаних із виконанням гарантійних
зобов’язань. 

Отже, в механізм фінансового планування закладено певний зиск з
діяльності підприємств держави, як власника. В подальшому показники
затверджених річних фінансових планів підприємств узагальнюються за
окремими міністерствами, іншими органами, уповноваженими управляти
державним майном. 

За подання фінансового плану, яким не передбачено поліпшення показників
діяльності підприємства у плановому році, він повертається для
самостійного доопрацювання підприємству (або доопрацювання разом із
органом управління державним майном) та розробки заходів, спрямованих на
підвищення ефективності його діяльності. Безпосередньо втручатися в
господарську діяльність підприємства орган управління не має права, але
має право затвердити (або не затвердити) річний фінансовий план та
вимагати від підприємства відповідні пояснення до поданого на
затвердження фінансового плану.

Основним напрямом втручання органів управління у діяльність підприємств
– це випадки, за яких при зростанні прибутку, амортизаційних
відрахувань, підприємство не включило до фінансового плану витрати
коштів на виробничий розвиток, погашення заборгованості перед бюджетом
за минулі періоди, сплату поточних податків та обов’язкових платежів. У
цьому випадку підприємство повинно дати органу управління пояснення щодо
спрямування коштів та здійснити коригування фінансового плану з
урахуванням зазначених вимог.

До річного фінансового плану державного підприємства згідно затвердженої
форми включаються основні показники, які характеризують
фінансово-господарську діяльність підприємства у плановому році, в тому
числі фінансовий результат діяльності підприємства, основні джерела
формування та надходження коштів з метою забезпечення потреб діяльності
та розвитку підприємства, виконання його зобов’язань, перш за все,
зобов’язань по сплаті податків та обов’язкових платежів. За поданого для
затвердження фінансового плану зі збитками порівнюється рівень збитків
планового року з їх рівнем у поточному році та оцінюються заходи,
передбачені підприємством для ліквідації або зменшення рівня
збитковості. До фінансового плану підприємства, яке планує отримання
збитків, обов’язково включається Розрахунок формування фінансових
результатів діяльності підприємства у плановому році. Органом управління
державним майном аналізуються окремі статті доходів і витрат
підприємства, які впливають на формування фінансового результату
підприємства. В обґрунтуванні до фінансового плану вказуються заходи,
направлені на збільшення доходів та скорочення витрат.

Особлива увага аналізу фінансового плану та діяльності підприємства
приділяється у випадку його збитковості, оскільки збитковість свідчить
про нераціональність господарської діяльності, пов’язану із неефективним
використанням матеріальних та фінансових ресурсів. Діяльність збиткового
підприємства припиняється або проводиться його реструктуризація, санація
тощо, крім обґрунтування збиткової діяльності підприємства, що викликана
соціальним ефектом та заходами у сфері оборони і екологічної безпеки, 
Затверджена форма фінансового плану є розрахунковим документом, де
визначено основні принципові показники, що підлягають контролю в процесі
управління підприємством.

До принципових показників відносяться:

· прибутковість діяльності підприємства; 

· спрямування коштів на його виробничий розвиток; 

· зростання власного капіталу; 

· рівень надходжень податків та обов’язкових платежів; 

· погашення заборгованості минулих періодів перед бюджетом. 

За виконання цих показників відповідає керівник підприємства згідно
укладеного з ним контракту.

Складання поточного (річного) фінансового плану починається з розрахунку
показника прибутку від звичайної діяльності підприємства. Першим
елементом фінансового плану є дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) підприємства. У статті Дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) згідно П(С)БО 3 “Звіт про
фінансові результати” відображається загальний дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тобто без врахування
наданих знижок, повернення непроданих товарів та непрямих податків.
Дохід (виручка) від реалізації на підприємстві у розрізі окремих видів
(груп) товарів, робіт, послуг при співставленні його з рівнем витрат на
одиницю продукції (товарів, робіт, послуг), що забезпечує більш
детальний аналіз та пошук шляхів оптимізації виробничої і збутової
діяльності підприємства, збільшення обсягу прибутку від операційної
діяльності, що є основою для підвищення рівня фінансового результату від
звичайної діяльності. Для підприємств, діяльність яких більшою мірою
пов’язана із задоволенням державних потреб, планування доходів і
надходжень доцільно проводити разом з відповідним органом –
розпорядником бюджетних коштів. Особлива увага має приділятися органом
управління державним підприємством до визначених витратних статей у
фінансовому плані щодо раціонального використання бюджетних коштів. Це
стосується Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, інших
міністерств та відомств, де є такі підприємства.

При складанні фінансового плану приділяється увага елементам операційних
витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати) в
процесі діяльності підприємства у плановому році за вирахуванням тих
витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що
вироблена і спожита самим підприємством. При цьому з урахуванням
розрахованих обсягів витрат на оплату праці підприємство визначає обсяги
відрахувань на соціальні заходи, включаючи відрахування на пенсійне
забезпечення, соціальне страхування, страхові внески на випадок
безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу
підприємства, інші соціальні заходи.

На формування фінансових результатів діяльності підприємства впливають
товарообмінні (бартерні) операції. Використання бартерних схем
призводить до зменшення фінансових результатів діяльності підприємства. 
Підвищенню ефективності процесу планування може сприяти застосування
комп’ютерних технологій, зокрема, спеціально розроблених пакетів
програмного забезпечення з проектного аналізу, бізнес-планування.
Зазначені вимоги до фінансового планування обумовлюють необхідність
організації контролю за результатами складання та виконання річних
фінансових планів шляхом аналізу зведених показників за окремими
галузями управління державним майном. 

Система оперативного планування фінансової діяльності полягає в розробці
комплексу короткострокових планових завдань з фінансового забезпечення
основних напрямів фінансово–господарської діяльності підприємства. 

Оперативне фінансове планування необхідне підприємству для контролю за
фактичним надходженням коштів на поточний рахунок, витрачанням коштів у
процесі господарської діяльності, виконання поточного фінансового плану.
Більшість підприємств вдається до спрощеної системи оперативного
фінансового планування, коли складається лише окремі його елементи –
платіжний календар та касовий план. Головною формою такого фінансового
завдання є бюджет (кошторис).

Бюджет – це оперативний фінансовий план на короткостроковий період, що
розробляється, як правило, в рамках наступного кварталу з розбивкою по
місцях (і менших періодах), що відображає надходження і витрачання
грошових коштів у процесі здійснення конкретних видів
фінансово-господарської діяльності підприємства.  Підприємство
самостійно вибирає види та структуру бюджетів. Консолідований (зведений)
бюджет складається з інтегрованих індивідуальних бюджетів, що
характеризують прогнозовані обсяги продажу, витрат, інших фінансових
операцій у наступному періоді.

Зведений (консолідований бюджет включає: операційний і фінансовий
бюджет. До операційного бюджету входять: бюджет продажу, бюджет
виробництва, бюджет витрат, бюджет фінансових результатів. о фінансового
бюджету включаються: бюджет грошових коштів, бюджет капітальних
інвестицій, прогнозний бухгалтерський баланс. Бюджет є інструментом як
планування, так і контролю. На початку періоду діяльності бюджет – це
план або норматив; в кінці періоду діяльності він слугує засобом
контролю, за допомогою якого фінансові менеджери можуть оцінити
ефективність діяльності і прийняти управлінські рішення щодо
вдосконалення діяльності підприємства в майбутньому.

Розробка бюджетів на підприємстві характеризується терміном
“бюджетування” і спрямована на вирішення двох основних завдань:

1) визначення обсягу і видатків, що пов’язані з діяльністю окремих
структурних одиниць і підрозділів підприємства;

2) забезпечення покриття цих видатків фінансовими ресурсами з різних
джерел.

Бюджети, що використовуються в процесі оперативного фінансового
планування, класифікуються за:

1) сферами діяльності підприємства;

2) видами витрат;

3) обсягом номенклатури витрат;

4) методами розробки.

Особливою формою бюджету є платіжний календар, що розробляється за
окремими видами руху грошових коштів і по підприємству в цілому (у
даному разі деталізується поточний фінансовий план надходження і
витрачання грошових коштів чи план доходів і видатків грошових коштів на
короткий строк). Правильно складений платіжний календар дозволяє виявити
фінансові помилки, недостатність коштів, з’ясувати причину такого стану,
намітити відповідні заходи, і таким чином оперативно уникнути фінансових
ускладнень і забезпечити платоспроможність підприємства. Значення
бюджетів полягає у підвищенні продуктивності праці працівників
підрозділів та ефективності використання матеріальних і фінансових
ресурсів. 

Бюджетування – це стандартизований процес, відповідно самостійно
розроблених підприємством та загальновизнаних вимог і процедур. До яких
відносяться:

1. розроблення бюджетів за всіма підрозділами, що сприяє поліпшенню
координації дій усередині підприємства;

2. забезпечення єдиного процесу щодо підготовки, аналізу і затвердження
бюджетів; 

3. дотримання зкоординованої діяльності між підрозділами підприємства
при розробленні бюджетів;

4. структурованість бюджетів;

5. обґрунтованість показників бюджетів на основі досягнутих результатів,
тенденцій, економічних чинників та заданих темпів розвитку підприємства;

6. відкритість бюджетів до змін (надання менеджерам прав коригування
показників бюджету, виявлення та розв’язання потенційних проблем з метою
постійного відслідковування змін в обсягах виробництва і продажу);

7. участь у бюджетуванні менеджерів підрозділів, що відповідають за
виконання бюджету. Процес бюджетування на підприємстві включає складання
оперативного, фінансового і зведеного (консолідованого) бюджетів,
управління і контроль за виконанням бюджетних показників. В процесі
бюджетування враховуються такі чинники: стадії життєвого циклу продукту;
постійні і змінні потреби покупців; рівень конкуренції; трудові ресурси;
тенденції у розвитку технології; рівень підприємницького і фінансового
ризику; потреби і ресурси виробництва; запаси на складі; вартість
сировини; маркетингові і рекламні умови; ціноутворення на товари
(послуги); моральне старіння товарів і послуг тощо. Бюджетування
здійснюється “знизу нагору” і “зверху донизу”. Бюджетування “знизу
нагору” (з рівня підрозділів) проводиться із залученням їх працівників. 

За складання бюджету “зверху донизу” бюджет направляється від
керівництва до менеджера структурного підрозділу для його деталізації та
розроблення рекомендацій.

picscalex1000100090000039879000000009d38000000001610000026060f002220574d
464301000000000001000f98000000000500000000200000b0600000b080000001000000
6c0000000000000000000000910100002b0200000000000000000000ed2b00009a3c0000
20454d4600000100b08000000c0000000100000000000000000000000000000090060000
1a040000d601000025010000000000000000000000000000f02b07008878040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000dc0d0000d00d0000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005280d00001c0d00000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000192
0000022c0100000000f0d112cf00000002624b47440000aa8d23320000000c636d50504a
436d7030373132000000074f6db7a500000ca14944415478daeddc7f5093e71d00f0a0d9
c8ae941fba9bb8c2a096d3eb5d2d506e0a0389b69d7ab71277d7e9b6630cc15a4ee109d0
7449951f09d509de10b5763b6c41f7c7eeb8e982b3346f2aef61e860e56e4272374f505e
c32bd2c3b59004961d09cdafbd3f42c88ff767ae15b5eff3c70b217cf83ef93ecffb7e93
f77d1f443edead5f148db927e2d9d4fd221bdf308f87996c8d357cffd981fe6c6b62f36a
4d7382a8ec8c48143be9f125fc535273af4ca49993a8c38d5d662a7c53f160fa9029cf58
6134567cd4f3ebe19b39b38bde8af31dd38a9cf3c3b51d1171ec8da6820545d374356e4c
c3f69e9e236e7b8e7bd16ddfd661caa136fff51a3bbc0732a64bbbfce6df8bf5f61ccfff
dc7629615a9f6f8f30738d98793d633aa12bcfd4fc69bfbda7df596f8f9dc78dc69455b3
bee8f9f723fb56684cf1e6644c5734e799360d6371de3b82c571cff9e3b48f3cdf4a6146
86bdd8eba9509046f11ef17aacf5febe8daca7c8c17b234625963785027b3dc3c60a454e
de5d7bceacb5b1a293c8dbc8f94833d9a4698ec3c6272b5d74fc95a6e6786c7c92f7c7ce
0f4a1306c8f13913393ecbcd8d6fbc4778cd1d2fb1f17c43f32d3c982d0a93f00df62d68
7fd0bc9c28d9a579656ef278e1e4e97702fb41a409da1f861fe4754cb53e98ae32d6db65
f581394d6196f707bf311560a691c904ed0fc34379ed93af0d99b6198fbee52908ec0791
26687f18ee8a79ff8bd7ba4cd9fd476b1ab605f6038abe2def0fc31579ad5fbc5681f5ed
1d45c1b6c07e406502fb03fe7afe338cbf1e554e7ee77a861c2cef0fb8991dc6f3a6caf9
b0f33cbd09da1ff0f179151b9ff9e31b629a2467e8c767b9b939cf83e5e68dc2f8042398
6f9f89e67d95cfc3379060042318c14498392e879c30e3e010c02b183a33e9f319f0af36
7ce321bfb019abcf27e51bc7eb8fc3c578b7928f3da6cfe2df984a9a8b13c567d4c6dcdb
2d5abb263b49a4a036b1e463bb5ea7eb29e9760108add4ee5db04023bac5cd7bb5e1c64d
4ca5d5fe38437d1f6f2d6973c9b70c3d75c58c19f35f8e64dead658ce3d5f7e91c581c39
845492e68f5f5d316ba9cd3a7fdec8be39c09f904aad796106ebdb575a3aa3221fcf0f18
e3dfc6721023fe6e86a2e5fef655afaf79e95c4b0ddb3c3060df3afc0977a128a7b96308
9946dc4cda54b039cdc9d0b727dd44737cc39a8b4328c108e6b134ecfb44a461ddf7bc82
6135881a5193a3a666347341c64d710226d278b7da78f7cd1b3bd9d2ffd3f602897bff9b
b2f2a40d4905ab45ab4fa66ca7eb9b93a8dfd63170f9f0f5b13a08f9318428914604e8c7
67f6aa19e35887c050bc173303ca2de335e38dc8a9abff9871309a75789c46dca0bf83ee
28ef34225a689cc5a8ac632597e5de40df1a9083985131e77a1ecb4147fd6e7779854c14
b321a640b423e664ca7d29cb984ef81fabf191f484e79e791ea87d548dd178a5fc0de779
f0d04c34c71d0e4d3082f9da0cebe9b8984863638be2110c9321070b8e2c8e91c66d9b0c
fea314c591c264a2bcfa46d4b9848124cd1fb2de49b227e60d2689b3c56773d78616478a
3809e66e64dfad866e1734aa2b0630401ae0d0e24861aacd6d485baaa7db7522cb7014f4
968d37c0a1c5912a07781c0f66a031c311700ddc6980438b2355aecdddf03e336e46f575
78dfeae0d0e24865a6b01ce43acfce27e619b34549e2a6dcc4d0e2483da67d81bce21fc6
5c61c97f04e6dba368a239ee70688211ccb7c20875fbe11b2ff1680125cfb9a1ccc65fb7
fdf55aca218edbe6ff93b4771350d5537fdd76beb4b1fc40f21b3271bfe8feaec4343a43
d67a7fdd5e4000346e81503902167a6f95d219e26524f8ebf602129f3531abbc289faaaa
e9f5a08c26d35fb7f1381316a8543e032036b354b7fd7d9bb0dec18c99d104eab6336be3
aa8ae4fd3271e2f6f25db9a7998dbf6efb73ed8df87c476df88c4f8871abf91bdab68286
e771876b138c609e6813cd759947f93ad363639a3999a5ebc16483b999d8e0275d6c26e4
7a30d91c85c91a59ba2cf9ccda7629d738461440fa8d28d0151d363098752171d252b70c
6dbc98bacddcc6f47a54c14f7e855641fa7da5557d6639e75cf7a2a05bbf0f057d23dccd
507cb2e6e59fcb92db6f1e57733558b311bf8cfa38c709b468cce9288cefb135d11cabf0
a6e6104b302b6bdcac032b8d30ec55cf20187a534d6c23ea8381c95c24ca9623bc78a18c
7d531346cdc99c7226bd9b2d6ed914b7f33b3fd86f8bdbb9ea857bf776c6954b322e246b
366555539a264ff75f1180542b61b9f6924d0983e2c30bbd9721446e00973eb8156988e9
e4e9b6206537f728f3ab53f26dca7c796edd020c43037bd4a9f970aa8d2e8ee536b89189
c77111715c98f93b92a9ae827bcdd4e6f79841f1bef55ab5b04dd96b29c6e35cc7fb067f
40633a9d673f2bc472d08ae5a0d6d18ae560fefeae947a3c0767bb24ccb9263e313a423f
371a58c6876a1e1898e701654b23e54acfeb6fdc4473ace2d0042398afcd08f5346a43bc
edf418881fd9fc4fd9580cd1bc8d69f897bb523e7d23bf4138f5cd794e742c2b36717747
76b2a4e7d827e559498ad83535921c51adf81c9df100e812520d99fbc62d3a7019d62187
2dbfd4c287b5900b8cd119f73c647be6c089ce6db72d9f4cdae0ab48ed247a215f3e0fe5
1eb231c4b12200fa0d1ea7da86c7b1a15a586e819083f4460b596f00bc6f333a8099b1c3
165407cb672184be6fce3389bb56ad4edc7d01cfc1d05d3c07a7d724896bd2b3e973b09c
54fc2a281ab83d98fbdcb1f9221a45ddf6b1358af7073c0d792a939fc19b260ad3846fbc
fccca9c02be36e3cd11867b9a8e353033fe3812e55eee569dc6f5b67557ce37c649de16d
206b255fe32cdfd9f11ccfbc11231a85e1390f3c0c9716180c4b5b39c3b79e726c8211cc
136d84eb0b0fddb8a5fc4df0d56f36e35eea1b1fb3740effda7cfaf12971796146eddac4
ed39a277cb6b0663f28e851be2760091ff5a8157e9023d25afebd0ca6b9b2118ecbd83bd
75fdc5e865ea384bd7243e7181ad25c855f4a96bcf9ea8ab35c31f3bbf30dfb6519ba56b
2ca3ae2a7d0982c5e9bd82c599803f721d348fd298a5bc8de27d238c16ba0126ae617dbb
4b6302eb01736b44ef4fb5623978eb5ce2cb59a78f62393895bb8b751e044f893a5ff029
1f4e86b84b848b095ad7b6388f6d9c1c0cd779f0c49968af49d838c4128c6056dc68d826
776ca431b085710886d2e05b14ffce8b121ef8bc636cc614782c55e35bbbcf973fc76816
8938fea6f67f75d9188d537a2c31fddde4c1f6d52d19b2f9a6f3792dafb66414e10bd786
d3a8cc3d7c6aa4011828c700d023f2092b52358a00446ec61794e94a69e324007ddcc258
d9a9ab03b20b56e4e9dbc8a1015927be70ad594ddf373046c48190177f6b451a469183c8
8b25781c03bd3160061a0307a1d0be955cd6d31a9fe198355d23196c8a69c9d8537bb233
57246ec9f819be70cd286518535b20c96aec49fc69d7f2c2351a83067e60a02a4e546648
1af40b4e5f447bdcf685284c34c72af62618c1acace98f625ea36c611c826132fe0aec2a
e51387acc06edb009fbea9c91f1a58cd227a3259236a6fc72af064fc7e59fad9ad279e8b
5997a56632ced2d1d90f01506255cea283f40056c12550f72d5a43d66d2366e21c580576
b56e697efa272a3855ffa354c6be3913462dc5a0418555608f6ec150758d88e3a1357873
a68d5b8a370388e85b37d93765b799d9a027d7ef90b49fc72ab082c841e667580e72194d
48ae6d6aa2c3750cb90e3386b0c75c0c4dfb16189ec72a8e4d308279a20d97f348316186
cbf92a8f6098cc5c1426f84e46b794de84dcb71e6442eeb40b3741f7c77b1f0cca24fd1d
db3b3aca3625977f8fca90572583eec35f443e87ba80bce87aa5f683191d4265c8bf1d74
bfbf77eaf3663d682b2a9c817b677a6ed29be0fbfd8bbf34e881fc6fd767fa7a677437e8
4dd0fa0547f1977a7d895c4bf40da2ef5b70ae9d93ffda93dc7ffccf173a145d29d43988
30449ba0f8bf7b6cc6179d71abfd773ef23011ed4937fc8e6fcb8de34264c108e6f1339c
de2b8719942d8c43300ca6da47d4620b17b3e83717c9d57a76a79add384b030f89df8e3c
56861ae24a77dae05af10efc86ffb5f1db537688e706f76f3026b0c449d015edc3173d80
2215b88e004725740bbac262d20cb5131f96dddca3ae5581b61f1e721c80a69a0d2c0635
80895f811b996aa002d09d83781c038bf1a17a30812f7aa806aacd10deb7ee5b7a5663cc
6a956139b890d52689db2176623930a5711bd3e5660b1ba1959f6f8fa489e6b8c3de0423
989535423d7dc8c6bf4a8297f1af92e0d73786132b5446b36395249d5c25c1d138d17104
1a03e42a09ae266de219a5a9885c25c1c190ffe466c25c33f602b94a827b1c732302c855
121c0c11abb455e696a493ab24381aecfd0e797b53f8ff8a6330d8f8b09cf4a234f6288c
ef89323c8f551cdb4333ff072669251cc1fd0d8e0000000049454e44ae42608208400108
24000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b400000
40000000340000000100000002000000000000bf000000bf0000c94300000b4403000000
000080b3000080b3ffffc843000080b3000080b3ffff0a44210000000800000062000000
0c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000
707100000000000000000000910100002b02000000000000000000000000000000000000
920100002c020000500000003000000080000000f0700000000000002000cc0092010000
2c02000028000000920100002c0200000100010000000000000000000000000000000000
020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffff
ffffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000007c001ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7c001ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffffffffffffffffffffffffffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
ffffffffffffffffffffffffffffffffdffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffffffffffffffffffffffffffffdffffdff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffff
fffffffffffffffffffffff9dffffefffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffffffffff85f8c4efc08209e31
1808b3c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffffffffffff
fffffffbfffffff81fdedd7edb6dbddaebb56defffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7c001fffffffffffffffffffffff8000000000fdedd70d72cbddaedb56fef
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffb
fffffff81fde1b76cf4d3dd8edb8e1efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7c001fffffffffffffffffffffffbfffffff8dfdadbb6d76dbddaedb56dabffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffff
df80410208209c311808b383fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
fffffffffffffffffffffffbffffffffdffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffff
fffe7e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffff
fffffffffffffffbffffffffdffffffffffdbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffffffffffff
fffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffb
ffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c000
fffffffffffffffffffffffbffffffffc000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000007c000fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffffffff
fffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc000fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffffffffffffffff
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffff
fffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffff
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffc00000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000007c001fffffffffffffffffffffffb
ffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffff
fffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffef7fffffffffff
fffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfce308c4e048827
9e308e080c4104f8c46022cf1ffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffffffffffff
fffffffbffffffffdfb76ddedf6ddb6f6f6d772db6db6df76baed5b7bfffffffffffffff
fffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbfffffff8dfbf6dde586dcb2f7f6d776d
b6d965f76bb6d5bfbffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffb
fffffff81fbf71de9b61d34f7f71776d8e1a69f763b6e387bfffffffffffffffffffffff
fff7c001fffffffffffffffffffffffbfffffff80fb54d56db6ddb6f6d4d776dbedb6df7
6bb6d5b6affffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffff800000000
1fc41304410488278c130e401c4104f0c46022ce0ffffffffffffffffffffffffff7c001
fffffffffffffffffffffffbfffffff85fffffffffffffffffff7ffffffffff7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbfffffff9dfffffff
ffffff9fffff87fffffff3f87ffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffff
fffffffffffffffbffffffffdfffffffffffff6fffffff7fffffedffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffffffffffff
fffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffb
ffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
fffffffffffffffffffffffbffffffffc000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000007c001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffff
fffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffff
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffff
fffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffff
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffff000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001ffffffff
ffffc001fffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdffffffffffffc001fffffffffffffff7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffc001
fffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdffffffffffffc001fffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffc001ffffffff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffdffffffffffffc001ffffffff1610000026060f002220574d4643010000000000
01000000000000000500000000200000b0400000b0800000fffffff7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7fff1ffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffc001
fffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffbfffffffffffff
fffffffffffffffdffffffffffffc001fffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
ffffffdefffffeffffbffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffc001ffffffff
fffffff7fffffffffffffffffffff8e1ca4f18c084a09e9c73a71c6209ffffffffffffff
fffffffdffffffffffffc001fffffffffffffe37fffffffffffffffffffff75beab7b75d
6eadbe6bad9aebb6dbfffffffffffffffffffffdffffffffffffc001fffffffffffffe07
ffffffffffffffffffffff5beabfb76d6eacbeebbdbaebb5cbfffffffffffffffffffffd
ffffffffffffc000fffffffffffffe03fffffffffffffffffffffee3e487b76d8e4d3eeb
bbbaebb3d3fffffffffffffffffffffdffffffffffffc001fffc000000000007ffffffff
fffffffffffff9dbe4b6a76d6e4dbe6bad9aebb5dbfffffffffffffffffffffdffffffff
ffffc001fffdfffffffffe17fffffffffffffffffffffee7c44e08c09c409c9c61271862
09fffffffffffffffffffffdffffffffffffc001fffdfffffffffe77ffffffffffffffff
ffffff7ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffc001
fffdfffffffffff7fffffffffffffffffffff77ffffffffffffffffffffffc3fffffffff
fffffffffffffffdffffffffffffc001fffdfffffffffff7fffffffffffffffffffff0ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffc001fffdffff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffdffffffffffffc000fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffc000fffdfffffffffff7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
ffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffff
ffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdffffffffffffc000fffdfffffffffff00000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000001ffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc000fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000fffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffffc000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0007c001fffdffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7c000fffdffffffffffffffffffffffffffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
fffdffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffffffffffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffff
ffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffff
ffffbfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffff
ffffffffffffffffdfffffffffffffffffff7fffef7fffffefffff7bffffffffffffffff
fffffffffff7c001fffdfffffffffffffffffffffffffff8df89194108989988244f730e
604e20912fc623011738fffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffff
fffffff81fdaed5b2d6db6db6edeedb5aeb76dbb77bb5d76aeddffffffffffffffffffff
fff7c000fffdffffffffffffffffffeffffffff80fd6ed5b6d7d77db2e5efdb5f6bf6cb9
77bb5db6aefdfffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffe000000000
1fceec9b6d0cf7c34e9efb8c36870d3a77bb1db71e1dfffffffffffffffffffffff7c001
fffdffffffffffffffffffeffffffff85fd6ec9b6d6d76db6edeedb5b6b76dbb77bb5db6
aed57ffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffeffffffff9df891880
00989888244ee10e604e20913786230117307ffffffffffffffffffffff7c001fffdffff
ffffffffffffffefffffffffdfffffffffffffffffff7fffffffffffefbfffffffffffff
fffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffdfffffffffffffff
ff3f7ffffffffffcefc3fffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffff
ffffffefffffffffdffffffffffffffffedfbffffffffffb5fffffffffffffffffffffff
fffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffef
ffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
fffdffffffffffffffffffefffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffff
ffffffffffffffefffffffffc00000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000007c001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffff80000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000007c001fffdffffffffffffffffffefffffffff
bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
fffdffffffffffffffffffefffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffff
ffffffffffffffefffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffbfc73fffffffffff
fffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffff
ffffffefffffffffbfefdfffffffffffffffffffbffffdfffffffffff7ffffffffffffff
fffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffbfefefffff7fffffffffffff
7ffffdfffdfffffffbffffdefffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffef
ffffffffbf83ee208008c4810188244f71899d38000488244bf188c045ce3fffffffffff
fff7c001fffdffffffffffffffffffeffffffff8bf6dd76db6d76d65b6db6edeeedb6cd6
db6ddb6eddeed75dabb77ffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffeffffffff8
3f6dd76d76d76d6db6db2e5eeedb7dd6db65db2e5deed76dabbf7ffffffffffffff7c001
fffdffffffffffffffffffeffffffff80f6db70cf6d7618db1c34e9eeedb0dd8db69c34e
9deec76dc7877ffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffe0000000001f6dbb6d
76d76d6db7db6edeeedb6cd6db6ddb6eddeed76dabb55ffffffffffffff7c001fffdffff
ffffffffffffffeffffffff83f8310208218c4980388244ef1819939884488244de188c0
45cc1ffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffeffffffff9bfefffffffffffff
ffffffff7ffffffffffffffffbeffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffff
ffffffefffffffffbfcfffffffffffffffffff3f7ffffffffff3ffff3bf0ffffffffffff
fffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffbfefffffffdffffffffffedf
bfffffffff6dfffed7fffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffef
ffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffff
bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
fffdffffffffffffffffffefffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffff
ffffffffffffffefffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffff8000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000007c001fffdffffffffffff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffff00000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffc001
fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdffff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
ffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffff
fff9f1fffffff8fffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffff
fffffffffffff7fffffffffffffffffffffefbfffffffdfffffffffffffffffeffffffff
ffffc001fffdfffffffffff7fffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffff7bff
fffffdfffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7fffffffffffffe38
700094e38c623e2472931042308f7a6270c48d3847fffffffffffffeffffffffffffc001
fffdfffffffffcf7fffffffffffffdd6fb6db35ddbb5df6bbaadb6cb6ddeb9b6fb6ddcd6
effffffffffffffeffffffffffffc000fffdfffffffffc37ffffffffffffffd6fb6cb75d
dbb5df6bbaafb6bb6ddebbb2fb65ddd6effffffffffffffeffffffffffffc001fffdffff
fffffc07ffffffffffffffb8fb6d375ddbb1df0bb921867b71ddbbb4f8e9ddd8efffffff
fffffffeffffffffffffc001fff8000000000017fffffffffffffe76fb6db35d53b5df6b
b92db6bb6d55d9b6fb6d54d6abfffffffffffffeffffffffffffc000fffdfffffffffc77
ffffffffffffffb9f12084e304623e24711310403300826270c4013983fffffffffffffe
ffffffffffffc000fffdfffffffffcf7ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc000fffdfffffffffff7ffffffff
fffffddffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
ffffc000fffdfffffffffff7fffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffeffffffffffffc000fffdfffffffffff7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001
fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdffff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
ffffffffffffc001fffdfffffffffff00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000003fc001fffdffffffffffff
fffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfc001fffdfffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffffff
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfc001fffdfffffffffffffffffffffffffffdfffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdfffffffffffffffffffffffffffd
fffffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001
fffdfffffffffffffffffffffffffffdfffffeffff7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdfffffffffffffffffffffffffffdf862469c
237fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffff
fffffffffffffffffffffffdfdb6ee6b77bfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfc001fffdfffffffffffffffffffffffffffdfdb2eeeb77bfffff
ffffffffffffffff1610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000
0500000000200000b0200000b0800000ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001
fffdfffffffffffffffffffffffffffdfc74eeec77bfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdfffffffffffffffffffffffffffdfdb6aa6b
55bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffff
fffffffffffffffffffffffdf862009cc1bfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfc001fffdfffffffffffffffffffffffffffdffffffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffff
ffffffffffffff8dffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffffffffffff81fffffffffeffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffffff
ffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfc001fffdffffffffffffffffff0000000001ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7fffffff85
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001
fffdffffffffffffffffff7fffffff9dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffff
ffffffffffffff7ffffffffdfffffffffffffffffffffbdfffffdffff7bfffffffffffff
ffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdf890104702031048
9e311808b3c7dc623011738f1211047020310493ffffffffffbfc001fffdffffffffffff
ffffff7ffffffffdfdadb6eecb6db6ddbddaebb56defbbb5d76aeddfb5bb6eecb6db6dd7
ffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdfd6db6eedb6db65cbddaedb5
6fefbbb5db6aefdfadbb6eedb6db65efffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7f
fffffffdfcf1b6ef1b63869d3dd8edb8e1efbbb1db71e1df9e3b6ef1b63869efffffffff
ffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdfd6db6aadb6fb6ddbddaedb56dabbbb5
db6aed57adbb6aadb6fb6dd7ffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffd
f8930083300710489c311808b383b862301173071270083300710493ffffffffffbfc001
fffdffffffffffffffffff7ffffffffdfffffffffffffffffdffffffffffdbffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffff
fffffffe7e1fffffffffdc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffff
ffffffffffffff7ffffffffdfffffefffffffffdbfffffffffffefffffffffffffffefff
ffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffff
ffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7f
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffc
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fc001
fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffc0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000003fc001fffdffffffffffff
ffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7f
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffbfc001
fffdffffffffffffffffff7ffffffffdfffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffffffffffffffbfffbfffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffff
fffffffffef7fffff7fffef7ffffffffffffffffffffffbfffdfffffffbfc001fffdffff
ffffffffffffff7fffffff9df891c63e0488278c46051671f78c46022cf1e2471c7c0824
9e1891a708dfffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7fffffff85fdaeeddf6ddb6f76
baeeadbbef76baed5b7bf6bbbbbedb6ebf6dbb9addefffffffbfc001fffdffffffffffff
ffffff7fffffff81fdaeedd86dcb2f76bb6eadfbef76bb6d5bfbf6bbbbb0db2f7f6cbbba
ddefffffffbfc001fffdffffffffffffffffff0000000000fdaeeddb61d34f763b6f1c3b
ef763b6e387bf6bbbbb6c34f7f1d3bbb1defffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7f
ffffff81fdaea9db6ddb6f76bb6eadaaef76bb6d5b6af6baabb6db6ebf6daa9ad56fffff
ffbfc001fffdffffffffffffffffff7fffffff8df81182310488270c46051660ef0c4602
2ce0e0460c6208249e188027306fffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffd
ffffffffffffff7ffffffffff77fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffbfc001
fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffff9f87fffffffff787ffffffffffff
ffffffffffffffffffdfffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffff
ffff6ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffbfc001fffdffff
ffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffff
ffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7f
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc000fffdffffffffffffffffff7ffffffffc
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fc001
fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffff00000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffc001
fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffc000fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc000fffdffff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffc000fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc000fffdfffffffffff7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffe
ffffffffffffc000fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffff
ffffffffffffffffffffffef7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
ffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffc70e188042504e1898d3847f
fffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffff
ffffffffbadf6daeb756df6dbdcd6efffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001
fffdfffffffffe77fffffffffffffffffffffffffadf6cb6b7565f6cbddd6effffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffe17ffffffffffffffffffffffff
f71f1d36c7269f1d3ddd8efffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdffff
fffffe07ffffffffffffffffffffffffcedf6db6b726df6db54d6abfffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffc001fffc000000000003fffffffffffffffffffffffff73e1880
4e204e189013983ffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffe07
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
ffffffffffffc001fffdfffffffffe37ffffffffffffffffffffffffbbffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffff
ffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
ffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001
fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdffff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000001ffc001fffdffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdffffffffffff
ffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffdffc001fffdffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffeffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdffc001fffdffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffeffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdffffffffffffffffffffffffffef
ffffbdfffffffffefffffffffffffef7fffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffefe311808b38f891f83026026718604e0410406247
388ffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffffffffffcefddaebb56
ddfdaef6db6db6daedb6deeed96db6badddffffffffffffffffffffffdffc001fffdffff
fffffffffffffffffffffc2fddaedb56fdfdaef6db6db6deedb65f6eeb6db6bafddfffff
fffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffffffffffc0fdd8edb8e1dfdaef6
db0e30deec769f6ee36c70bafddffffffffffffffffffffffdffc001fffdffffffffffff
fffff8000000000fddaedb56d57daef6db6db6daedb6df6edb6df6bad55fffffffffffff
fffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffc6fc311808b307811f832266263
18644e04c000e247101ffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbff
fffffcefdffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefe1fffffffffffffcffffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffef
fffffffffffffffefbfffffffff6dffeffffffffffdffffffffffffffffffffffdffc001
fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc000fffdffff
fffffffffffffbffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdffffffffffff
fffffbffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbff
ffffffe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
01ffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000
fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000fffdfffffffffffffffffbffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
fffffbffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000001ffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffef
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001
fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffbdff
fffffffffffffffffefffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdffff
fffffffffffffbffffffffefe311808b38f891f11039ce310011048138104101891ce23f
fffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefddaebb56ddfdaefb
b6d6b77b6dbb6ddb7bbb65b6daeb777ffffffffffffffffffdffc001fffdffffffffffff
1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000500000000200000
b0000000b0800000fffffbfffffffcefddaedb56fdfdaefbb6d7bf796db96dd97dbbadb6
daebf77ffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffc6fdd8edb8e
1dfdaefb8630bf7a6dba61da7dbb8db1c2ebf77ffffffffffffffffffdffc000fffdffff
fffffffffffffbfffffffc0fddaedb56d57daefbb6d6b55b6dbb6ddb7dbb6db7daeb557f
fffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffff8000000000fc311808b307811f3
1039c4110431049138130003891c407ffffffffffffffffffdffc001fffdffffffffffff
fffffbfffffffc2fdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffcefe1ffffffffffffffffffffff
fffcfffcfffffffffffffffffffffffffffffffffdffc000fffdfffffffffffffffffbff
ffffffeffffffffffffffffbffffffffffbb7fdb7ffbffffffffff7fffffffffffffffff
fdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdffc000fffdfffffffffffffffffbffffffffef
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc000
fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc000fffdffff
fffffffffffffbffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdffffffffffff
fffffbffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000001ffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffc001
fffdfffffffffffffffffbfffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001fffdffff
fffffffffffffbfffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff7ffffffffffffffff
fffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001fffdffffffffffff
fffffbfffffffff7ffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff7ffffdeffffffffffffff7fff
7ffffffdeffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbff
fffffff7f188c0459c7c48fc62674e000122013c004101891ce23fffffffffffffffffff
feffc000fffdfffffffffffffffffbfffffffe77eed75dab6efed77bb6db35b6db76db7d
db65b6daeb777ffffffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffe17
eed76dab7efed77bb6df75b6d976d97edbadb6daebf77ffffffffffffffffffffeffc001
fffdfffffffffffffffffbfffffffe07eec76dc70efed77bb6c37636da70da7edb8db1c2
ebf77ffffffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffff80000000003eed76dab
6abed77bb6db35b6db76db7edb6db7daeb557ffffffffffffffffffffeffc001fffdffff
fffffffffffffbfffffffe07e188c045983c08fc60664e621122113c030003891c407fff
fffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffe37efffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001fffdffffffffffff
fffffbfffffffff7f0fffffffffffffffffffffffcfffcffffffffffffffffffffffffff
fffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff7ffffffffffffffffffffffff
db7fdb7ffbffffffffff7ffffffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
feffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001
fffdfffffffffffffffffbfffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001fffdffff
fffffffffffffbfffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff00000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000ffc001fffdffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdfffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000ffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdffff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
ffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffff
ffffffffff1fe3ffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffeffffffff
ffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffffffffdf
fffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffff
ffbff7fffff7bffffffffffffffbdfdffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001
fffdfffffffffe77fffffffffffff1c3ce0e74e311f0010406247388e240025312329388
70fffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffe17ffffffffffffeeb7b5b5b35d
aef76d96db6badddf6ebb6cdb5faadddadfffffffffffffeffffffffffffc001fffdffff
fffffe07fffffffffffffeb7bdb5f75daefb6eb6db6bafddf6edb6dd95faafddadffffff
fffffffeffffffffffffc001fffc000000000003fffffffffffffdc7bdb4375d8efb6e36
c70bafddf6edb6dda4792fdc71fffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffe07
fffffffffffff3b7b5b5b35daefb6db6df6bad55f6edb6cdb5f92d55adfffffffffffffe
ffffffffffffc001fffdfffffffffe37fffffffffffffdcfc60e64e311f00c000e247101
e04800131231110073fffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffff
fffffeffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
ffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffeeffff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffe1ff
ffbfffffffffeffffffffffdffeffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001
fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdffff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
ffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc000fffdfffffffffff000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffff
ffffc000fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000fffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc000fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000fffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001e000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000007fc001efffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001
effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffe18180870c21c3c030
200080421008448043f0f1842201810890087fffffffffffffffffffff7fc001efffffff
fffffffffffffff392cdce7673e7e6737339cce7399ceccce7e66cce77339b9d999cffff
ffffffffffffffffff7fc001effffffffffffffffffffff33ecdccfe7381e6677339cce7
399ce8cce7cf3cce77333b9d199cffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffff
fffffff33ece1cfe3324e6678739cc67398ce94c67cf3cce78733c3d298cffffffffffff
ffffffffff7fc001effffffffffffffffffffff07ece9cfe5324e60fa739cca70194e94c
a7cf31c07a707d3d2994ffffffffffffffffffffff7fc001effffffffffffffffffffff2
fece9cfe6324e65fa739ccc73998e14cc7cf3dce7a72fd3c2998ffffffffffffffffffff
ff7fc001effffffffffffffffffffff37ecf3cf67381e66fcf39cce7399ce38ce7cf3cce
7cf37e7c719cffffffffffffffffffffff7fc001effffffffffffffffffffff34ecf3e66
73e7e669cf39cce7399ce38ce7e66cce7cf34e7c719cffffffffffffffffffffff7fc001
efffffffffffffffffffffe18c07bf1421c3c031ee1080421008478043f0e1843ee18f78
f0087fffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fc001effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fc001effffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffefdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffff
fffffffffffcfffffffffe79ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fc001efffffffffffffe18180870c21c3c0302000844381870e006190186007f1c43f
0fc30870e061008090087fffffffffffff7fc001effffffffffffff392cdce7673e7e673
7339ce67ccce67733339dcf333ecee7e679d9ce6733399cd999cffffffffffffff7fc001
effffffffffffff33ecdccfe7381e6677339cf27ccccf3739279fcf333fcee7cf33f9ccf
333399cd199cffffffffffffff7fc001effffffffffffff33ece1cfe3324e6678739cf27
ccccf3b392797cf333fcf0fcf33f9ccf333398cd298cffffffffffffff7fc001efffffff
fffffff07ece9cfe5324e60fa739cf87c1c0f3b3c0f87cf307f1f4fcf33f80cf3070194d
2994ffffffffffffff7fc001effffffffffffff2fece9cfe6324e65fa739ce67cfccf3b3
d2f97cf333fdf4fcf33f9ccf3333998c2998ffffffffffffff7fc001effffffffffffff3
7ecf3cf67381e66fcf39ce67cfccf3b3b379fcf333fcf9fcf33d9ccf333399cc719cffff
ffffffffff7fc001effffffffffffff34ecf3e6673e7e669cf39ce67cece67b2b359ccd3
33ecf9fe67999ce6733399cc719cffffffffffffff7fc001efffffffffffffe18c07bf14
21c3c031ee10870380870f006190000007e1fdff0fc50870e0610080f0087fffffffffff
ff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001e0000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000007fc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff6e00000026060f00
d200574d4643010000000000010000000000000005000000b000000000000000b0800000
ffffffffffffffffffffffffffffc0014c00000064000000000000000000000091010000
2b0200000000000000000000920100002c0200002900aa0000000000000000000000803f
00000000000000000000803f000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b
024000000c000000000000000e0000001400000000000000100000001400000004000000
03010800050000000b0200000000050000000c022c029201030000001e00040000000701
040004000000070104009d380000410b2000cc002c029201000000002c02920100000000
28000000920100002c020000010001000000000000000000000000000000000002000000
0000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffc000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0007c001ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffffffffffffffffffffffffffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffff
ffffffffffffffffffffffffdffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7c001ffffffffffffffffffffffffffffffffdffffdffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffffffffffff
fffffffffffffff9dffffefffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffffffffff85f8c4efc08209e311808b3c7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffb
fffffff81fdedd7edb6dbddaebb56defffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7c001fffffffffffffffffffffff8000000000fdedd70d72cbddaedb56fefffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbfffffff8
1fde1b76cf4d3dd8edb8e1effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
fffffffffffffffffffffffbfffffff8dfdadbb6d76dbddaedb56dabffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdf804102
08209c311808b383fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffff
fffffffffffffffbffffffffdffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdffffffffffe7e1f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffffffffffff
fffffffbffffffffdffffffffffdbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffb
ffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c000ffffffff
fffffffffffffffbffffffffc00000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000007c000fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffffffffffffffff
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc000fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000fffffffffffffffffffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffff
fffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffff
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffc0000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000007c001fffffffffffffffffffffffbffffffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffff
fffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffffffffffff
fffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffef7fffffffffffffffffff
fffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfce308c4e0488279e308e08
0c4104f8c46022cf1ffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffb
ffffffffdfb76ddedf6ddb6f6f6d772db6db6df76baed5b7bfffffffffffffffffffffff
fff7c001fffffffffffffffffffffffbfffffff8dfbf6dde586dcb2f7f6d776db6d965f7
6bb6d5bfbffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbfffffff8
1fbf71de9b61d34f7f71776d8e1a69f763b6e387bffffffffffffffffffffffffff7c001
fffffffffffffffffffffffbfffffff80fb54d56db6ddb6f6d4d776dbedb6df76bb6d5b6
affffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffff8000000001fc41304
410488278c130e401c4104f0c46022ce0ffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffff
fffffffffffffffbfffffff85fffffffffffffffffff7ffffffffff7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbfffffff9dfffffffffffff9f
ffff87fffffff3f87ffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffffffffffff
fffffffbffffffffdfffffffffffff6fffffff7fffffedffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffb
ffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7c001fffffffffffffffffffffffbffffffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001ffffffff
fffffffffffffffbffffffffc00000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000007c001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffff
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffff
fffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffff
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffff00000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000001ffffffffffffc001
fffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdffffffffffffc001fffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffc001ffffffff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffdffffffffffffc001fffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffc001fffffffffffffff7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
ffffffffffffc001fffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ff1ffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffc001fffffffffffffff7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffeffffbffffffffffffffffffffffffffffdffffffff
ffffc001fffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffdefffffeffffbfffff
fffffffffffffffffffffffdffffffffffffc001fffffffffffffff7ffffffffffffffff
fffff8e1ca4f18c084a09e9c73a71c6209fffffffffffffffffffffdffffffffffffc001
fffffffffffffe37fffffffffffffffffffff75beab7b75d6eadbe6bad9aebb6dbffffff
fffffffffffffffdffffffffffffc001fffffffffffffe07ffffffffffffffffffffff5b
eabfb76d6eacbeebbdbaebb5cbfffffffffffffffffffffdffffffffffffc000ffffffff
fffffe03fffffffffffffffffffffee3e487b76d8e4d3eebbbbaebb3d3ffffffffffffff
fffffffdffffffffffffc001fffc000000000007fffffffffffffffffffff9dbe4b6a76d
6e4dbe6bad9aebb5dbfffffffffffffffffffffdffffffffffffc001fffdfffffffffe17
fffffffffffffffffffffee7c44e08c09c409c9c6127186209fffffffffffffffffffffd
ffffffffffffc001fffdfffffffffe77ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffff
fffffffffffff77ffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffdffffffff
ffffc001fffdfffffffffff7fffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffc000
fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdffffffffffffc000fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffc001fffdffff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffdffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffc001fffdfffffffffff7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
ffffffffffffc000fffdfffffffffff00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000001ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc000fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000fffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000007c001fffdffffffffffff
ffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7c000fffdffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffff
ffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7c001fffdffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffffffffffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
fffdffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffbfffffffffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffffffffffffdfffffff
ffffffffffff7fffef7fffffefffff7bfffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffff
fffffffffffffffffffffff8df89194108989988244f730e604e20912fc623011738ffff
fffffffffffffffffff7c001fffdfffffffffffffffffffffffffff81fdaed5b2d6db6db
6edeedb5aeb76dbb77bb5d76aeddfffffffffffffffffffffff7c000fffdffffffffffff
ffffffeffffffff80fd6ed5b6d7d77db2e5efdb5f6bf6cb977bb5db6aefdffffffffffff
fffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffe0000000001fceec9b6d0cf7c34e9efb8c
36870d3a77bb1db71e1dfffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffef
fffffff85fd6ec9b6d6d76db6edeedb5b6b76dbb77bb5db6aed57fffffffffffffffffff
fff7c001fffdffffffffffffffffffeffffffff9df89188000989888244ee10e604e2091
3786230117307ffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffff
dfffffffffffffffffff7fffffffffffefbffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
fffdffffffffffffffffffefffffffffdfffffffffffffffff3f7ffffffffffcefc3ffff
fffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffdfffffff
fffffffffedfbffffffffffb5ffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffff
ffffffffffffffefffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffff
ffffffefffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffef
ffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffff
c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007c001
fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffefffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000007c001fffdffffffffffffffffffefffffffffbfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffef
ffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffff
bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
fffdffffffffffffffffffefffffffffbfc73ffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffbfefdfff
ffffffffffffffffbffffdfffffffffff7fffffffffffffffffffffffff7c001fffdffff
ffffffffffffffefffffffffbfefefffff7fffffffffffff7ffffdfffdfffffffbffffde
fffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffbf83ee208008c481
0188244f71899d38000488244bf188c045ce3ffffffffffffff7c001fffdffffffffffff
ffffffeffffffff8bf6dd76db6d76d65b6db6edeeedb6cd6db6ddb6eddeed75dabb77fff
fffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffeffffffff83f6dd76d76d76d6db6db2e5e
eedb7dd6db65db2e5deed76dabbf7ffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffef
fffffff80f6db70cf6d7618db1c34e9eeedb0dd8db69c34e9deec76dc7877fffffffffff
fff7c001fffdffffffffffffffffffe0000000001f6dbb6d76d76d6db7db6edeeedb6cd6
db6ddb6eddeed76dabb55ffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffeffffffff8
3f8310208218c4980388244ef1819939884488244de188c045cc1ffffffffffffff7c001
fffdffffffffffffffffffeffffffff9bfefffffffffffffffffffff7fffffffffffffff
fbeffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffbfcfffff
ffffffffffffff3f7ffffffffff3ffff3bf0fffffffffffffffffffffff7c001fffdffff
ffffffffffffffefffffffffbfefffffffdffffffffffedfbfffffffff6dfffed7ffffff
fffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffbfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffff
ffffffefffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffbfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffef
ffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001fffdffffffffffffffffffefffffffff
bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7c001
fffdffffffffffffffffffefffffffff8000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000007c001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdfffffffffff00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000ffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
ffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001
fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdffff
fffffff7ffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff9f1fffffff8ffffffffff
fffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7fffffffffffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffefbfffffffdfffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7
fffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffff7bfffffffdfffffffffffffffffe
ffffffffffffc001fffdfffffffffff7fffffffffffffe38700094e38c623e2472931042
308f7a6270c48d3847fffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffcf7ffffffff
fffffdd6fb6db35ddbb5df6bbaadb6cb6ddeb9b6fb6ddcd6effffffffffffffeffffffff
ffffc000fffdfffffffffc37ffffffffffffffd6fb6cb75ddbb5df6bbaafb6bb6ddebbb2
fb65ddd6effffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffc07ffffffffffffffb8
fb6d375ddbb1df0bb921867b71ddbbb4f8e9ddd8effffffffffffffeffffffffffffc001
fff8000000000017fffffffffffffe76fb6db35d53b5df6bb92db6bb6d55d9b6fb6d54d6
abfffffffffffffeffffffffffffc000fffdfffffffffc77ffffffffffffffb9f12084e3
04623e24711310403300826270c4013983fffffffffffffeffffffffffffc000fffdffff
fffffcf7ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffc000fffdfffffffffff7fffffffffffffddfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc000fffdfffffffffff7
fffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
ffffffffffffc000fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
ffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001
fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdffff
fffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdfffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000003fc001fffdfffffffffffffffffffffffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffff
fffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfc001fffdfffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffff
fffffffffffffffdfffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfc001fffdfffffffffffffffffffffffffffdfffffefffeffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffffff
fffffffdfffffeffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfc001fffdfffffffffffffffffffffffffffdf862469c237fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdfffffffffffffffffffffffffffd
fdb6ee6b77bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001
fffdfffffffffffffffffffffffffffdfdb2eeeb77bfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdfffffffffffffffffffffffffffdfc74eeec
77bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffff
fffffffffffffffffffffffdfdb6aa6b55bfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfc001fffdfffffffffffffffffffffffffffdf862009cc1bfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffff
fffffffffffffffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffffffffffff8dffffffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffffff
ffffff81fffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfc001fffdffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff0000000001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001
fffdffffffffffffffffff7fffffff85ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7fffffff9dffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffff
ffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffff
fffffbdfffffdffff7bfffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffff
ffffff7ffffffffdf8901047020310489e311808b3c7dc623011738f1211047020310493
ffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdfdadb6eecb6db6ddbddaebb5
6defbbb5d76aeddfb5bb6eecb6db6dd7ffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7f
fffffffdfd6db6eedb6db65cbddaedb56fefbbb5db6aefdfadbb6eedb6db65efffffffff
ffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdfcf1b6ef1b63869d3dd8edb8e1efbbb1
db71e1df9e3b6ef1b63869efffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffd
fd6db6aadb6fb6ddbddaedb56dabbbb5db6aed57adbb6aadb6fb6dd7ffffffffffbfc001
fffdffffffffffffffffff7ffffffffdf8930083300710489c311808b383b86230117307
1270083300710493ffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffff
fffffffffdffffffffffdbffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffff
ffffffffffffff7ffffffffdfffffffffffffffe7e1fffffffffdc3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdfffffefffffffffd
bfffffffffffefffffffffffffffefffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffff
ffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7f
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001
fffdffffffffffffffffff7ffffffffc0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000003fc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffff7ffffffffc00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000003fc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7f
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001
fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff1fffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffff
fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffbfffbfffffffbfc001fffdffff
ffffffffffffff7ffffffffdfffffffffffffffffef7fffff7fffef7ffffffffffffffff
ffffffbfffdfffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7fffffff9df891c63e0488278c
46051671f78c46022cf1e2471c7c08249e1891a708dfffffffbfc001fffdffffffffffff
ffffff7fffffff85fdaeeddf6ddb6f76baeeadbbef76baed5b7bf6bbbbbedb6ebf6dbb9a
ddefffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7fffffff81fdaeedd86dcb2f76bb6eadfb
ef76bb6d5bfbf6bbbbb0db2f7f6cbbbaddefffffffbfc001fffdffffffffffffffffff00
00000000fdaeeddb61d34f763b6f1c3bef763b6e387bf6bbbbb6c34f7f1d3bbb1defffff
ffbfc001fffdffffffffffffffffff7fffffff81fdaea9db6ddb6f76bb6eadaaef76bb6d
5b6af6baabb6db6ebf6daa9ad56fffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7fffffff8d
f81182310488270c46051660ef0c46022ce0e0460c6208249e188027306fffffffbfc001
fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffff7ffffffffff77fffffffffffff
ffffffffffffffffffdfffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffff
ffff9f87fffffffff787ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffbfc001fffdffff
ffffffffffffff7ffffffffdffffffffffff6ffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffff
ffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7f
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc001fffdffffffffffffffffff7ffffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc000
fffdffffffffffffffffff7ffffffffc0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000003fc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdfffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000ffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc000fffdffff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffc000fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc000fffdfffffffffff7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
ffffffffffffc000fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc000fffdfffffffffff7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
ffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffef7fffffffffdfffff
fffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffff
ffffffffc70e188042504e1898d3847ffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001
fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffbadf6daeb756df6dbdcd6effffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffe77ffffffffffffffffffffffff
fadf6cb6b7565f6cbddd6efffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdffff
fffffe17fffffffffffffffffffffffff71f1d36c7269f1d3ddd8effffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffe07ffffffffffffffffffffffffcedf6db6
b726df6db54d6abffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffc000000000003
fffffffffffffffffffffffff73e18804e204e189013983ffffffffffffffffffffffffe
ffffffffffffc001fffdfffffffffe07fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffe37ffffffff
ffffffffffffffffbbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
ffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001
fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdffff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
ffffffffffffc001fffdfffffffffff00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000001ffc001fffdffffffffffff
ffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffdffc001fffdffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdffc001fffdffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffc7fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdffffffffffffffffffffffffffef
fffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffefffffbdfffffffffefffffffffffffef7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffdffc001fffdffffffffffffffffffffffffffefe311808b
38f891f83026026718604e0410406247388ffffffffffffffffffffffdffc001fffdffff
fffffffffffffffffffffcefddaebb56ddfdaef6db6db6daedb6deeed96db6badddfffff
fffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffffffffffc2fddaedb56fdfdaef6
db6db6deedb65f6eeb6db6bafddffffffffffffffffffffffdffc001fffdffffffffffff
fffffffffffffc0fdd8edb8e1dfdaef6db0e30deec769f6ee36c70bafddfffffffffffff
fffffffffdffc001fffdfffffffffffffffff8000000000fddaedb56d57daef6db6db6da
edb6df6edb6df6bad55ffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbff
fffffc6fc311808b307811f83226626318644e04c000e247101fffffffffffffffffffff
fdffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffcefdffffffffffffffeffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffef
e1fffffffffffffcffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001
fffdfffffffffffffffffbffffffffeffffffffffffffffefbfffffffff6dffeffffffff
ffdffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdffff
fffffffffffffbffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffdffc000fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdffffffffffff
fffffbffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffe000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000001ffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc000fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000
fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffe0000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000001ffc001fffdfffffffffffffffffbff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffef
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001
fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdffff
fffffffffffffbffffffffefffffbdfffffffffffffffffffefffffffbdfffffffffffff
fffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefe311808b38f891f1
1039ce310011048138104101891ce23ffffffffffffffffffdffc001fffdffffffffffff
fffffbffffffffefddaebb56ddfdaefbb6d6b77b6dbb6ddb7bbb65b6daeb777fffffffff
fffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffcefddaedb56fdfdaefbb6d7bf79
6db96dd97dbbadb6daebf77ffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbff
fffffc6fdd8edb8e1dfdaefb8630bf7a6dba61da7dbb8db1c2ebf77fffffffffffffffff
fdffc000fffdfffffffffffffffffbfffffffc0fddaedb56d57daefbb6d6b55b6dbb6ddb
7dbb6db7daeb557ffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffff8000000000f
c311808b307811f31039c4110431049138130003891c407ffffffffffffffffffdffc001
fffdfffffffffffffffffbfffffffc2fdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffcefe1ffffff
fffffffffffffffffffcfffcfffffffffffffffffffffffffffffffffdffc000fffdffff
fffffffffffffbffffffffeffffffffffffffffbffffffffffbb7fdb7ffbffffffffff7f
fffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc000fffdffffffffffff
fffffbffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffdffc000fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdffc000fffdfffffffffffffffffbffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffef
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffc001
fffdfffffffffffffffffbffffffffe00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000001ffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
fffffbfffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000ffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
feffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff7
fffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001
fffdfffffffffffffffffbfffffffff7ffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff7ffffdeff
ffffffffffff7fff7ffffffdeffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001fffdffff
fffffffffffffbfffffffff7f188c0459c7c48fc62674e000122013c004101891ce23fff
fffffffffffffffffeffc000fffdfffffffffffffffffbfffffffe77eed75dab6efed77b
b6db35b6db76db7ddb65b6daeb777ffffffffffffffffffffeffc001fffdffffffffffff
fffffbfffffffe17eed76dab7efed77bb6df75b6d976d97edbadb6daebf77fffffffffff
fffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffe07eec76dc70efed77bb6c37636
da70da7edb8db1c2ebf77ffffffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffff800
00000003eed76dab6abed77bb6db35b6db76db7edb6db7daeb557fffffffffffffffffff
feffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffe07e188c045983c08fc60664e621122113c
030003891c407ffffffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffe37
effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001
fffdfffffffffffffffffbfffffffff7f0fffffffffffffffffffffffcfffcffffffffff
fffffffffffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff7ffffffff
ffffffffffffffffdb7fdb7ffbffffffffff7ffffffffffffffffffffeffc001fffdffff
fffffffffffffbfffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001fffdffffffffffff
fffffbfffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
feffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001fffdfffffffffffffffffbfffffffff0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffc001
fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdfffffffffff00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000ffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
ffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001
fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdffff
fffffff7ffffffffffffffffff1fe3ffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffbff7ffffffffff
ffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7
ffffffffffffffffffbff7fffff7bffffffffffffffbdfdffffffffffffffffffffffffe
ffffffffffffc001fffdfffffffffe77fffffffffffff1c3ce0e74e311f0010406247388
e24002531232938870fffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffe17ffffffff
ffffeeb7b5b5b35daef76d96db6badddf6ebb6cdb5faadddadfffffffffffffeffffffff
ffffc001fffdfffffffffe07fffffffffffffeb7bdb5f75daefb6eb6db6bafddf6edb6dd
95faafddadfffffffffffffeffffffffffffc001fffc000000000003fffffffffffffdc7
bdb4375d8efb6e36c70bafddf6edb6dda4792fdc71fffffffffffffeffffffffffffc001
fffdfffffffffe07fffffffffffff3b7b5b5b35daefb6db6df6bad55f6edb6cdb5f92d55
adfffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffe37fffffffffffffdcfc60e64e3
11f00c000e247101e04800131231110073fffffffffffffeffffffffffffc001fffdffff
fffffff7fffffffffffffeffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffeeffff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7
ffffffffffffe1ffffbfffffffffeffffffffffdffeffffffffffffffffffffffffffffe
ffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
ffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc001
fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffc001fffdfffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffc000fffdffff
fffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffffffffffc000fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000fffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc000fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000fffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000fffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc001fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001e00000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
007fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fc001effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffe1
8180870c21c3c030200080421008448043f0f1842201810890087fffffffffffffffffff
ff7fc001effffffffffffffffffffff392cdce7673e7e6737339cce7399ceccce7e66cce
77339b9d999cffffffffffffffffffffff7fc001effffffffffffffffffffff33ecdccfe
7381e6677339cce7399ce8cce7cf3cce77333b9d199cffffffffffffffffffffff7fc001
effffffffffffffffffffff33ece1cfe3324e6678739cc67398ce94c67cf3cce78733c3d
298cffffffffffffffffffffff7fc001effffffffffffffffffffff07ece9cfe5324e60f
a739cca70194e94ca7cf31c07a707d3d2994ffffffffffffffffffffff7fc001efffffff
fffffffffffffff2fece9cfe6324e65fa739ccc73998e14cc7cf3dce7a72fd3c2998ffff
ffffffffffffffffff7fc001effffffffffffffffffffff37ecf3cf67381e66fcf39cce7
399ce38ce7cf3cce7cf37e7c719cffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffff
fffffff34ecf3e6673e7e669cf39cce7399ce38ce7e66cce7cf34e7c719cffffffffffff
ffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffe18c07bf1421c3c031ee10804210084780
43f0e1843ee18f78f0087fffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fc001effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7fc001effffffffffffffffffffffffffffffffffeffff
fffffefdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffff
fffffffffffffffffffffffffffcfffffffffe79ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffe18180870c21c3c0302000844381870e00
6190186007f1c43f0fc30870e061008090087fffffffffffff7fc001effffffffffffff3
92cdce7673e7e6737339ce67ccce67733339dcf333ecee7e679d9ce6733399cd999cffff
ffffffffff7fc001effffffffffffff33ecdccfe7381e6677339cf27ccccf3739279fcf3
33fcee7cf33f9ccf333399cd199cffffffffffffff7fc001effffffffffffff33ece1cfe
3324e6678739cf27ccccf3b392797cf333fcf0fcf33f9ccf333398cd298cffffffffffff
ff7fc001effffffffffffff07ece9cfe5324e60fa739cf87c1c0f3b3c0f87cf307f1f4fc
f33f80cf3070194d2994ffffffffffffff7fc001effffffffffffff2fece9cfe6324e65f
a739ce67cfccf3b3d2f97cf333fdf4fcf33f9ccf3333998c2998ffffffffffffff7fc001
effffffffffffff37ecf3cf67381e66fcf39ce67cfccf3b3b379fcf333fcf9fcf33d9ccf
333399cc719cffffffffffffff7fc001effffffffffffff34ecf3e6673e7e669cf39ce67
cece67b2b359ccd333ecf9fe67999ce6733399cc719cffffffffffffff7fc001efffffff
ffffffe18c07bf1421c3c031ee10870380870f006190000007e1fdff0fc50870e0610080
f0087fffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fc001efffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fc001e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000007fc001ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc0010c00000040092900aa000000000000002c029201
00000000040000002701ffff030000000000

Рис. 11.1. класифікація основних видів бюджетів, що розробляються на
підприємстві в процесі оперативного фінансового планування 

Висновок

В ході даної курсової роботи я спробував розкрити всі аспекти, що
пов’язані з плануванням діяльності підприємства. Розкрито суть
планування, розглянуто планування як функцію управління а також: методи
та інструменти планових розрахунків, інформаційні ресурси та нормативна
база планування, система планів на підприємстві, їх різновиди та
комплекси.

Сутність планування, як функції управління підприємством, полягає в
обгрунтуванні цілей і шляхів їх досягнення на основі виявлення комплексу
завдань і робіт, а також визначення ефективних методів, способів і
ресурсів усіх видів, необхідних для виконання цих завдань та
встановлення їх взаємозв’язку. Планування є основною ланкою та
організаційним початком всього процесу реалізації цілей підприємства.
План потрібний не тільки великим та середнім, але й малим підприємствам.
Нормативність встановлює вимоги до ефективності використання ресурсів та
результатів господарювання.

Планування є важливою частиною господарської практики. Досвідчені
керівники розуміють, що всі великі бої спочатку виграють на папері – на
плані, а тільки після цього у реальному житті. Успішно працюючі
підприємства здійснюють не тільки довгострокове планування, але і
детальну розробку оперативних поточних планів по кожному підрозділу,
кожному робочому місці.

В умовах ведення ринкового господарства докорінно змінюються підходи, що
до планування та його ролі в процесі розширеного відтворення в
порівнянні з централізовано керованою економікою, а це породжує нові
форми планування фінансово – господарської діяльності підприємств.

Нині підприємства самі зацікавлені в тому, щоб реально уявляти своє
фінансове становище не тільки сьогодні, а й на найближчу перспективу. Це
необхідно для того, щоб ефективно розвивати свою господарську діяльність
і своєчасно виконувати свої зобов’язання перед державою, партнерами по
бізнесу та іншими господарськими суб’єктами.

В системі нових форм планування фінансово – господарської діяльності
важливе місце відводиться системі складання бюджетів підприємств, які
орієнтовані на отримання оптимального прибутку і збереження позицій
підприємства на ринку товарів та послуг.

В основі побудови системи бюджетів підприємств повинні лежати науково –
обґрунтовані принципи тому, що вони визначають характер та зміст
діяльності підприємства, створюють умови для їх ефективної роботи і
зменшується можливість впливу негативних факторів на процес виробництва
та реалізації продукції.

Слід зазначити, що нині серед вітчизняних та зарубіжних вчених та
практиків економістів не має єдиної точки зору, що до принципів, які
слід покласти в основу складання бюджетів підприємств, а це в значній
мірі впливає на якість процесу бюджетування, яке все ширше починає
застосовуватись підприємствами України.

Список використаної літератури

1. Дикки Т. Бюджетирование малого бизнеса. Азбука предпринимательства. –
СПб.: Бизнес-Микро, 1999. – 240 с.

2. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський
управлінський облік – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448с.

3. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учёт: Учебник. – М.:
Омега-Л; Высш. шк., 2003. – 528с.

4. Хруцкий В.Е., Сизова Т.В, Гамаюнов В.В. Внутрифирменное
бюджетирование: настольная книга по постановке финансового планирования.
– М.: Финансы и статистика, 2002. – 400 с.

5. Шим Д.К., Сигел Д.Г. Основы коммерческого бюджетирования: Пер. с анг.
– СПб.: Азбука, 2001. – 496 с.

6. Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий
России. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2001. – 544 с.

7. Попов В.М. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных средств. –
М.: Финансы и статистика, 2003. – 400 с

8. Голов С.Ф Управлінський облік: Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704с.

9. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия: Эффективность и
бюджетирование. – М.: Дело, 2002. – 376 с.

10. Мейтленд И. Бюджетирование для нефинансовых менеджеров. –
Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2002. – 204 с.

11. Лень В.С. Управлінський облік: Навчальний посібник.—К.: Знання-Прес,
2003. – 287с.

12. Лишиленко О.В Бухгалтерський управлінський облік. – К.: ЦНЛ, 2004. –
254с.

13. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник.—К.: Книга, 2004. –
544с.

14. Кондратова И.Г. Основи управленческого учёта. – М.: Финансы и
статистика, 1999.—144с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019