Реферат на тему:

Консультаційні послуги аудиторських фірм

План

1. Поняття та види аудиторських послуг

2. Консультаційні послуги

3. Консультування в різних галузях діяльності

1. Поняття та види аудиторських послуг

Виходячи із Закону України «Про аудиторську діяльність»,’ до аудиту
відносять перевірку публічної бухгалтерської звітності, обліку,
первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської
діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх
звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та
встановленим нормативам. При цьому Закон уточнює, що публічна
бухгалтерська звітність складається з аудиторського висновку та форм
фінансової звітності, які не становлять комерційну таємницю і визначені
законодавством для надання користувачам та публікації.

Аналогічне поняття аудиту трактується МСА 120 «Концептуальна основа
МСА». Отже аудит, згідно з національним чинним законодавством, за
об’єктом дослідження зводиться до аудиту фінансової звітності, а за
суб’єктом він може бути тільки зовнішнім, тобто здійснюватися незалежним
аудитором або аудиторською фірмою на договірній основі. За ініціативою
здійснення аудит може бути обов’язковим, проведення якого
регламентується чинним законодавством та добровільним, коли аудит
проводиться за ініціативою клієнта. Уся інша робота аудитора — це
супутні аудиту послуги.

Поряд із проведенням аудиту національні нормативи передбачають такі
супутні аудиту послуги: оглядову перевірку, операційну перевірку та
компіляцію (трансформацію обліку). Зарубіжна та національна практика
свідчить, що перелік аудиторських послуг значно ширший.

Аудиторські послуги, як правило, неатестовані, тобто не вимагають
подання аудиторського висновку та формальної звітності аудитора
клієнтові.

Серед них:

а) відновлення та ведення бухгалтерського обліку; складання
бухгалтерської звітності, а також звітності по цінних паперах,
проспектів емісії та ін.;

б) компіляція (трансформація бухгалтерського обліку) — здійснення
процедур трансформації обліку за іншими обліковими стандартами. Така
робота починається зі скорочення обсягу деталізації даних і закінчується
створенням зручних у використанні, зрозумілих таблиць та
фінансової звітності;

в) податкове планування та оптимізація оподаткування, складання
декларацій про доходи та представлення інтересів клієнта в податкових
службах;

г) консультаційні послуги, що надаються зазвичай не тільки в галузі
бухгалтерського обліку і податків, але і щодо комп’ютерних систем (у
тому числі стосовно автоматизації бухгалтерського обліку й аналітичних
робіт), технології виробництва і навіть по підбору кандидатів на керівні
посади.

2. Консультаційні послуги

До консультаційних належать наступні послуги: по постановці і
відновленню бухгалтерського обліку; складанню декларацій про доходи і
фінансової звітності; аналіз фінансово-господарської діяльності; оцінка
активів і пасивів підприємства; консультування з питань податкового
законодавства тощо.

Під процесом консультування розуміють форму надання допомоги щодо
змісту, процесу і структури завдання (або низки завдань), при якій
консультант сам не відповідає за виконання завдання, але допомагає тим,
хто їх виконує. Крім цього, консультування можна розглядати як особливу
професійну діяльність, яка здійснюється на підставі контракту між
клієнтом і аудиторською фірмою. Фірма надає послуги своїм клієнтам за
допомогою спеціально підготовлених і кваліфікованих працівників, які
допомагають клієнту виявити і проаналізувати проблеми, які виникли.
Аналізуючи ці проблеми, консультанти Дають рекомендації по їх вирішенню
і сприяють їх виконанню у Разі потреби.

Великі аудиторські фірми можуть проводити аудит і надавати консультації
з широкого кола питань: загальне керівництво управління фінансами;
управління маркетингом і збутом-управління кадрами і трудовими ресурсами
тощо. Деякі фірми надають свої консультації в певних галузях, наприклад
у будівництві, нафтовидобувній промисловості, страховій і банківській
справі, підприємствам зв’язку і транспорту, виробничим і
сільськогосподарським підприємствам і т.ін.

Особливе значення мають консультаційні послуги з юридичних питань і
бухгалтерського обліку. Різнобічний вплив законодавчої галузі на бізнес
може вимагати поради з питань трудового законодавства, оподаткування,
цивільного права тощо. Часто від аудиторів поряд із перевіркою
вимагаються оціночні судження по рахунках і звітах клієнта або
рекомендації по вдосконаленню фінансової роботи. Аудиторські перевірки
часто готують ґрунт для важливих управлінських рішень.

При проведенні консультацій з метою досягнення найбільшого сумарного
ефекту аудиторські фірми повинні комбінувати і використовувати навички і
вміння спеціалістів-універсалів і вузьких спеціалістів, які мають
глибокі знання в окремих галузях знань. Майбутній успіх аудиторських
фірм значною мірою залежатиме від вибору асортименту нових послуг,
застосування прогресивних методів втручання в фінансову діяльність,
покращання якості послуг і чесності працівників.

Отже, консультування слід розглядати або як професіональну службу, або
як метод, який забезпечує практичні поради і допомогу. При цьому
аудитор, який проводить консультації, повинен володіти навичками,
необхідними для:

а) вирішення проблем і обміну досвідом;

б) виявлення проблем;

в) знаходження потрібної інформації;

г) аналізу і синтезу;

ґ) розробки пропозицій по вдосконаленню фінансово-господарської роботи;

д) спілкування з людьми; е) планування змін;

є) допомоги клієнтам у накопиченні досвіду;

ж) передачі методів управління тощо.

Консультуванню притаманні єдність принципів і методів-Основними методами
консультування є опитування і написання

ЗВІТІВ.

Консультаційні послуги, як правило, носять прикладний характер. Тому
клієнт бере активну участь у роботі на всіх стадіях виконання завдання і
виробляє під керівництвом аудиторів навички встановлення і вирішення
проблем.

Процес консультування являє собою спільну діяльність консультанта і
клієнта з метою вирішення певного завдання і здійснення бажаних змін в
організації-клієнті. На схемі 1 показаний процес консультування.

Процес консультування охоплює два однаково важливих аспекти
консультаційного процесу: роботу, для якої був запрошений консультант, і
взаємовідносини між консультантом і клієнтом. Найкраще, коли обидві
сторони по закінченню роботи задоволені відносинами. Аудиторська
діяльність — це підприємницька діяльність, тому аудитору слід пам’ятати,
що успішно

завершене завдання залишає відкриті двері для подальшої спільної праці.

l?$&(ooooooooiaaaaaaaaaaaaaaaaa

1d1’1TH1 2?2o2f3°3’4®4f6th7?:3/4:A:P;¬I3/4M PjP®P
SuSoooooooooooooooocooooooooo

gd?-‚

<юють передусім два основних аспекти завдань: переваги, отримані клієнтом, і сам процес консультування. Звичайні консультативні завдання породжують три види переваг: нові здібності, які виражаються через набуття нових умінь і навичок; нові системи і форми поведінки (нові інформаційні системи, системи маркетингу, організація семінарів і т.ін.); новий ступінь ефективності роботи, який викликає відповідні зміни в економічних, фінансових, соціальних та інших показниках. При оцінці процесу консультування слід з'ясувати: як виконаний план завдання, чи був він реальним і чи досягнута його мета; чи забезпечувалася достатня кількість і якість засобів для виконання завдання; чи використовувався надійний стиль консультування і чи відповідав він можливостям клієнта і вирішуваному завданню. Для оцінки можуть використовуватись опитування, бесіди й обговорення при зустрічах. Оцінки доцільно надавати у вигляді короткого звіту, який може стати частиною підсумкового звіту по виконанню завдання. Робота оформляється підсумковим звітом, який складається в довільній формі. Крім загального огляду виконаної роботи, підсумковий звіт повинен вказувати на реальні переваги, отримані в результаті змін, давати клієнту рекомендації щодо того, що потрібно зробити і чого слід уникати в майбутньому. 3. Консультування в різних галузях діяльності Консультування в області фінансів Результати роботи будь-якої організації аналізуються, перш за все, через фінансові показники У зв'язку з цим підприємства потребують допомоги в питаннях, що стосуються правильності проведення різних розрахунків, обчислення коефіцієнтів. При аналізі фінансового стану підприємства застосовуються такі коефіцієнти: - ті, які стосуються ліквідності, тобто здатності організації сплачувати рахунки, коли настає строк платежу; - ті, які стосуються ефективності управління, які розраховуються через цифри обороту; - ті, які відображають структуру капіталу: відносне співвідношення між позиковим і власним капіталом; - ті, які визначають рентабельність: відношення прибутку до загальної вартості майна, прибутку до власного капіталу та ін. З точки зору управління оборотним капіталом консультант застосовує підхід, що ґрунтується на аналізі руху грошової готівки. При цьому він шукає шляхи скорочення виробничо-комерційного циклу і збереження готівки. Важливим моментом є визначення консультантом ефективної структури капіталу, адже вона впливає на довгострокові фінансові рішення. З цією метою аналізується поточна структура і співвідношення позикового і власного капіталу, очікуване надходження і використання готівкових грошей протягом декількох років. На підставі аналізу вносяться пропозиції щодо пошуку нових власних джерел або додаткових позикових коштів, уточнюється вид цінних паперів, які будуть випущені, і час їх реалізації. Одне із завдань консультанта — визначити платоспроможність організації, тобто її здатність здійснювати всі платежі по процентах і погашеннях боргу до закінчення строків платежу. Консультанти з фінансових питань можуть активно брати участь у розробці раціональних кошторисів, які включають планування прибутку, розробку капіталовкладень, витрат на заробітну плату і т.ін. До об'єктів консультування належить і прогнозування наслідків інфляції при складанні планів і бюджетів (кошторисів). Консультанти для своїх клієнтів можуть надавати наступні послуги: розробляти на підставі аналізу сукупної грошової маси прогнози рівня інфляції; включати інфляційні прогнози в систему стратегічного планування організації; переглядати методи управління оборотним капіталом; встановлювати прямий взаємозв'язок між рівнем інфляції і змінами вартості валюти на зарубіжних валютних ринках. Консультування малих підприємств Малі підприємства використовують консультації аудиторів в основному для вирішення конкретних оперативних проблем, а саме: - консультації за всіма аспектами управління, організації праці і розробки проектів щодо випуску продукції; - консультації по встановленню цін, веденню бухгалтерського обліку і фінансового планування; - консультації в галузі маркетингу; - консультації щодо підготовки документів для отримання позики; - роз'яснення законів та нормативних актів, включаючи податкове законодавство; - з організації контролю якості і стандартизації; - використання комп'ютерних програм і комп'ютерів. Допомога консультантів по роботі з ПК Досить велика потреба на ринку консультаційних послуг існує в розробці пакетів програм, виборі і застосуванні сучасних персональних комп'ютерів. Консультанти допомагають запроваджувати нові системи, розробляти програми для навчання службовців, виробляти і провадити політику заохочення новаторства, використовувати техніку для зниження трудомісткості праці. Поряд із розробкою систем консультанти навчають персонал. Консультування з питань управління трудовими ресурсами Консультації з питань управління трудовими ресурсами включають питання найму на роботу, підготовки кадрів, просування по службі і переведення з місця на місце, стосунків між працівниками і керівництвом. Для цього вивчають результати роботи по кадрових питаннях за певний період часу. Результати ефективного аналізу дозволяють зробити висновки, що слід змінити і які прийняти рішення для покращення управління людськими ресурсами. Консультант може запропонувати об'єктивнішу процедуру і критерії підбору кадрів, програму навчання персоналу, який відповідає за відбір кадрів. При цьому консультанти допомагають випробовувати й оцінювати кандидатів шляхом бесід, тестів, ретельної перевірки рекомендацій. У деяких випадках від консультанта може знадобитись допомога у вивченні і реорганізації системи заробітної плати. Для цього він аналізує господарські операції, оцінює складність роботи. Аналіз цієї проблеми може вказати на недоліки: розбіжності в оплаті, які не відображають складності і важливості категорій робіт; слабкий зв'язок між оплатою і реальними результатами діяльності працівників; розбіжності в оплаті праці категорій працівників, які не прагнуть підвищення кваліфікації; відсутність гнучкості у використанні премій з метою заохочення до високоефективної роботи. Консультанти повинні надавати клієнту рекомендації з наступних питань: як можна підготовку і підвищення кваліфікації кадрів пов'язати з метою, проблемами й ефективністю роботи клієнта, як пояснити потребу різних категорій персоналу в підвищенні кваліфікації; як підвищення кваліфікації кадрів може вплинути на ефективність роботи організації і рівень затрат; як можна підвищити професійні знання керівників організації; як можна мотивувати працівників до підвищення кваліфікації і самовдосконалення тощо. Консультант повинен допомогти клієнту обрати методи оцінки кадрів, навчити використовувати результати оцінки для прийняття рішень по підготовці кадрів, просуванню по службі, збільшенню заробітної плати, переведення з місця на місце тощо.

Похожие записи