.

Комп’ютеризація обліку наявності та руху необоротних активів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
6 3518
Скачать документ

. Комп’ютеризація обліку наявності та руху необоротних активів

“1C: Бухгалтерия 7.7”

Облік необоротних активів поділяється на декілька етапів, які мають
самостійне значення, нормативне регулювання та документальне оформлення
Такими етапами є:

надходження необоротних активів,

зарахування на баланс підприємства (введення в експлуатацію),

нарахування амортизації на необоротні активи,

вибуття необоротних активів

Облік надходження необоротних активів

В межах одного довідника різні елементи можуть бути об’єднані в групи
Всі дані щодо наявності основних засобів на підприємстві зберігаються в
довіднику “Необоротные активы”, що є аналогом картотеки основних
засобів на підприємстві

Цей довідник є дворівневим, що забезпечує додаткове групування об’єктів
основних засобів, наприклад, “Производственного назначения” та
“Непроизводственного назначения”

Для створення групи об’єктів основних засобів виконуються дії:

“Действия” – “Новая группа”

У вікні групи необхідно ввести “Код” та “Наименование” об’єкту.

В порівнянні з традиційним паперовим носієм комп’ютерна інвентарна
картка включає більшу кількість реквізитів.

У довіднику “Необоротные активы” параметри елемента розташовані на двох
сторінках, позначених у верхній частині картки закладками “Основные” та
“Дополнительно”. Кожен елемент довідника може мати два варіанти запису
назви:

1) короткий – (заноситься до поля “Наименование” картки елементу)
використовується для пошуку та вибору елемента із загального списку в
довіднику та підставляється як вибране значення в інші діалогові
(електронні) форми;

2) повний – (вводиться до поля “Полное наименование”) буде автоматично
підставлятись в усі друковані форми (рахунки, акти, накладні тощо), що
відображають рух цього об’єкту.

Далі зазначається вид необоротних активів, рахунок для їх обліку,
вартість, дата введення в експлуатацію та одиниця виміру об’єктів
необоротних активів

Над елементами та групами елементів довідника “Необоротные активы”, які
надійшли, можна виконувати різні дії:

перейменовувати,

змінювати значення реквізитів (параметрів),

переміщувати з однієї групи до Іншої,

знищувати (позначати на знищення),

здійснювати пошук за назвою та Іншими реквізитами,

сортувати, копіювати тощо

“Инвентарный номер” об’єкту проставляється програмою автоматично, але
його може бути змінено в разі наявності на підприємстві певного порядку
Інвентарної нумерації.

Організація бази даних дозволяє провести повну інвентаризацію основних
засобів, включаючи визначення первісної вартості по групах, розрахувати
і перевірити суми амортизаційних відрахувань і зносу по кожному
інвентарному об’єкту, упорядкувати і перевірити інвентарні номери та
інші реквізити в базі даних. В якості вхідної інформації для створення
картотеки застосовуються інвентарні картки в обліку основних засобів.

При реєстрації надходження основних засобів і внесення змін до
інвентарної картотеки дані вводяться в окрему інвентарну картку. Крім
картотеки записи заносяться до журналу бухгалтерських проводок і
поповнюють списки об’єктів, які надійшли або були переміщені.

Облік введення в експлуатацію необоротних активів

Основним документом для введення в експлуатацію необоротних активів є
одноіменний документ “Ввод в експлуатацию” (рис. 4.30). Для заповнення
да даного документу необхідно виконати такі дії:

Заповнення діалогової форми цього документу починається з вибору опції
“Введение в эксплуатацию необ. активов”, де проставляється вид
необоротних активів та місця їх зберігання або матеріально відповідальні
особи, за якими вони закріплені

В табличній частині документу вказується наступна інформація аналітика
рахунку капітальних інвестицій, де була врахована первісна вартість та
назва об’єкту, одиниця виміру, ціна без ПДВ, сума без ПДВ.

При проведенні документу буде сформовано необхідний вибір бухгалтерських
проводок щодо прийняття об’єктів необоротних активі і на баланс
підприємства та збільшення балансової вартості відповідних груп основних
засобів для податкового обліку.

При введенні в експлуатацію виконується контроль на дублювання
інвентарних номерів, а дані про найменування підрозділів і значення норм
амортизації по об’єкту, що вводиться, беруться з відповідних
класифікаторів. У випадку відсутності даних в класифікаторі
інвентарний номер поповнюється.

Облік руху необоротних активів

В процесі експлуатації необоротні активи можуть переміщуватись з одного
підрозділу в інший, від однієї матеріально відповідальної особи до
іншої. Оформлення такого роду операцій здійснюється за допомогою
документу “Перемещение” (рис. 4.31). Для цього необхідно виконати
наступні дії:

В цьому документі зазначається, звідки та куди переміщується необоротний
актив, хто його видав та отримав, формуються проводки тощо Рух
необоротних активів відображається за їх обліковою ціною в
кореспонденції з рахунком “00”, при чому цей актив залишається
обліковуватись на відповідному рахунку.

Порядок нарахування амортизації

В процесі експлуатації необоротні активи зношуються, що відповідно
зменшує їх фактичну вартість

Для нарахування зносу в програмі “1C Бухгалтерия 7.7” використовується
документ “Расчет износа” (або “Начисление износа”) (рис 4.32).

Дані для нарахування зносу вказуються в довіднику необоротних активів
для кожного об’єкту – певний метод нарахування зносу. Відповідно до
обраного методу нарахування зносу вводяться дані, необхідні для
розрахунку амортизаційних відрахувань. Тут же визначається рахунок
витрат, на який буде віднесено суму нарахованого зносу.

Функція нарахування зносу в програмі реалізована за такими методами:

“прямолінійного списання” (прямолінійного методу),

“зменшення залишку”(кумулятивного методу),

“сума одиниць” (виробничого методу),

“нарахування амортизаційних відрахувань” в податковому обліку
(податкового методу)

За допомогою кнопки “Провести” можна здійснювати проведення документу,
не закриваючи при цьому його діалогової форми. Після проведення
документу стане доступною кнопка “Печать”, що дозволить отримати
друковану форму відомості нарахування амортизації в бухгалтерському і
податковому обліку

Модернізація необоротних активів

В процесі господарської діяльності підприємство може ремонтувати та
модернізувати необоротні активи з метою підтримання їх експлуатаційних
якостей, підвищення ефективності використання, а також продовження
терміну служби. Для виявлення обсягу і визначення собівартості
виконуваних ремонтних робіт та правильності відображення зміни
балансової вартості об’єктів основних засобів використовується документ
“Модернизация необоротного актива” або “Модернизация необ. активов”
(див. рис. 4.33).

Заповнення електронного документу починається з вибору в реквізиті
“Необоротный актив” об’єкту, щодо якого здійснювався
ремонт, матеріально відповідальної особи, за якою закріплено даний
об’єкт, а також місця його зберігання Далі необхідно вказати спосіб
проведення ремонтних робіт (власними силами чи підрядним способом).

Після встановлення параметру “Указать сумму па затраты вручную” можливий
перегляд та редагування тієї суми, в рамках якої підприємство має право
віднести свої витрати на ремонт (модернізацію) до валових витрат (для
податкового обліку) При проведенні документу витрати, що перевищують
вказаний ліміт, будуть віднесені на збільшення балансової вартості
відповідної групи основних засобів в податковому обліку Стаття валових
витрат у проводці по віднесенню суми витрат, що не перевищує
встановлений законодавством рівень віднесення витрат до складу валових
витрат підприємства, вказується в реквізиті “Валовые расходы”.

При проведенні ремонту власними силами в рядку кількості вказуємо
кількість затрачених одиниць запасів на проведення ремонту, саме на
підставі цих даних заповнюються рядки “Цена” та “Сумма”.

Якщо ремонт (модернізація) необоротного активу здійснюється через
будівельне підприємство, то в діалоговій формі документу з’являється
закладка “Дополнительно” Встановлений параметр “НДС включен” є ознакою
того, що підприємство не має права включати суму ПДВ, яка сплачена
підприємству-підряднику, для віднесення й до податкового кредиту Якщо
встановити параметр при проведенні документу, буде використовуватись
стандартний механізм визначення суми і формування проводок за першою
подією.

Заповнення табличної частини документу потрібно починати з вибору в
рядку “Счет” бухгалтерського рахунку, що кореспондує по кредиту з
рахунком, на який будуть списані витрати на ремонт необоротного активу.

Рахунок, па який будуть списані витрати на ремонт (модернізацію) активу
по поточному рядку, задається в реквізиті “Счет модерн”. Це може бути
відповідний субрахунок рахунку 15 “Капітальні інвестиції”, на який
списуються витрати по ремонту. В цьому випадку сума витрат (по поточному
рахунку) буде віднесена на збільшення балансової вартості такого
об’єкту.

Якщо метою поточних витрат на ремонт є оновлення первинного ресурсу
необоротного активу, в рахунку “Счет модерн” потрібно вказати один із
витратних рахунків та суму поточних витрат, яка буде відображена у
складі витрат поточного періоду. При цьому балансова вартість об’єкту
бухгалтерського обліку не буде змінена.

Якщо ремонт здійснюється будівельним підприємством, в рядку “Сумма”
табличної частини вказується вартість поточних витрат

Ліквідація необоротних активів

Для відображення в обліку факту виведення з експлуатації матеріальних і
нематеріальних необоротних активів внаслідок їх реалізації чи списання
передбачений документ “Ликвидация необоротных активов” або “Ликвидация
необ. активов” (рис. 4.34).

Вибір варіанту вибуття необоротних активів (списання або реалізація)
здійснюється в реквізиті “Вид ликвидации” діалогової форми документу.

У випадку виведення з експлуатації об’єктів основних засобів в
результаті їх ліквідації на закладці “Дополнительно” потрібно вибрати
варіант ліквідації, що забезпечить формування деякого набору проводок в
податковому обліку (для виробничих активів) (рис 4.35).

Тут також зазначається рахунок витрат, в дебет якого списується
залишкова вартість необоротних активів.

В рядку “Необоротный актив” табличної частини потрібно вказати об’єкт,
який підлягає списанню з обліку, після чого всі реквізити, необхідні для
введення в документ, автоматично заповнюються з довідника “Необоротные
активы”.

Для обліку операцій по основних засобах та нематеріальних активах
використовується система “Инвентарная картотека”, призначена для

ведення обліку окремо по кожній одиниці основних засобів,

збереження інвентарних номерів та інших індивідуальних
характеристик основних засобів,

ведення обліку залишкової вартості інвентарного об’єкту на обліковий
період,

розрахунку амортизаційних відрахувань,

збереження історії переоцінки, амортизації.

Структура інвентарної картки

В інвентарній картотеці реєструються парні картки – по одній на кожен
інвентарний об’єкт, тобто на об’єкт обліку (матеріальну цінність)), який
обліковують по рахунку, для якого в Плані рахунків програми встановлено
типову норму аналітичного обліку “Основные средства”, а також
аналітичний облік “Товарные запасы”, “МБП”, має номенклатуру,
зареєстровану в довіднику “Номенклатор”, закріплений за матеріально
відповідальними особами, зареєстрованими в довіднику “Контрагенты” (рис.
4.36, 4.37 і 4.38).

Кожна зареєстрована в інвентарній картотеці інвентарна картка
складається із заголовку та історії інвентарного об’єкта.

Заголовок інвентарної картотеки містить всі дані по інвентарному об’єкту
його номер, номенклатуру, матеріально відповідальну особу, за якою
числиться інвентарний об’єкт, рахунки, на яких обліковується інвентарний
об’єкт і відображається сума нарахованої амортизації, вартість об’єкта
(первісна і залишкова, дані про нарахування амортизації тощо).

Всі операції з інвентарним об’єктом реєструються в історії інвентарного
об’єкта. Інформація, що в ній зберігається, дозволяє відмінити виконану
операцію, тобто видалити а з бази даних програми.

Над інвентарними об’єктами можуть бути здійснені наступні дії:

реєстрація і введення в експлуатацію інвентарного об’єкта,

переміщення інвентарного об’єкта,

переоцінка інвентарного об’єкта,

нарахування амортизації,

списання інвентарного об’єкта.

Облік введення в експлуатацію необоротних активів

Реєстрація інвентарного об’єкта в інвентарній картотеці нічим не
відрізняється від реєстрації будь-якого іншого об’єкта обліку.
Скориставшись функцією “Добавить” чи “Размножить”, можна створити нову
інвентарну картку, в яку заносяться основні характеристики інвентарного
об’єкта. Інформація про інвентарний об’єкт повинна бути відображена і в
peгістрах залишків коштів по рахунках і залишків активів. Залежно від
того чи був об’єкт введений в експлуатацію до чи після початку
використання програми, дії будуть відрізнятися.

1) якщо об’єкт інвентарного обліку був введений в експлуатацію до
початку використання програми, його дані будуть введені бсзпосередньо
при заповненні регістрів залишків (при підготовці програми до роботи),

2) якщо об’єкт інвентарного обліку вводиться в експлуатацію вже після
переходу на автоматизований облік, то його відображення в peєстрах
залишків здійснюється шляхом реєстрації господарської операції і по
введенню об’єкта в експлуатацію.

Незалежно від того, коли відбулося введення інвентарного об’єкта в
експлуатацію, він повинен бути відображений в інвентарній картці за
допомогою функції “Введение в эксплуатацию”, в результаті якої в
інвентарній картці відображається відповідна оцінка і заноситься рядок в
історію інвентарного об’єкта. Одночасно можна зареєструвати і
господарську операцію по введенню об’єкта в експлуатацію. Однак, якщо
інвентарний об’єкт був введений в експлуатацію до початку використання,
або якщо господарська операція по введенню об’єкта в експлуатацію була
зареєстрована без інвентарної картотеки (наприклад, шляхом заповнення
відповідного документа), то варто відмовитися від автоматичного
створення господарської операції.

Для введення в експлуатацію інвентарного об’єкта необхідно виконати ряд
послідовних дій:

1) встановивши курсор на відповідний інвентарний об’єкт в рядку
списка і обрати пункт контекстного меню:

“Операции над объектом” – “Введение в эксплуатацию”.

На екрані з’явиться форма для встановлення умов введення об’єкта в
експлуатацію і значень деяких характеристик господарської операції.

2) заповнити поля форми, обравши при цьому зразок господарської
операції, що буде сформована для відображення факту введення
інвентарного об’єкта в експлуатацію. Якщо така господарська операція вже
була зареєстрована раніше, то потрібно встановити параметр навпроти
надпису “Создавать хозяйственную операцию”.

В результаті виконання операції введення об’єкта в експлуатацію в
історії інвентарного об’єкта з’явиться новий запис, а в журналі обліку
господарських операцій буде зареєстрована господарська операція (якщо
було встановлено параметр “Создавать хозяйственную операцию”). Для того,
щоб проконтролювати правильність господарської операції і в разі
необхідності відкоригувати її, на екран виводиться вікно журналу обліку
господарських операцій, в якому курсор знаходиться на новоствореній
операції.

Облік руху необоротних активів

Реєстрація переміщення необоротного активу відображається в інвентарній
картотеці, і в журналі обліку господарських операцій у результаті
виконання функції “Внутреннее перемещение”. Переміщення необоротного
активу може бути відображене в бухгалтерському обліку шляхом введення
відповідного документу. При цьому слід відмовитись від автоматичного
створення господарської операції. Для виконання операції переміщення
необхідно виконати наступні дії:

“Операции над объектом” – “Внутреннее перемещение”.

Облік переоцінки необоротних активів

Переоцінка можлива лише для інвентарних об’єктів, що знаходяться в
експлуатації.

Переоцінка в програмі може бути виконана одним із двох способів:
множенням початкової вартості об’єкта на заданий коефіцієнт або
безпосереднім зазначенням нової початкової вартості інвентарного
об’єкту.

Для виконання операції переоцінки необхідно, встановивши курсор на
відповідний об’єкт рядка списку інвентарної картотеки, вибрати пункт
контекстного меню:

для дооцінки:

“Операции над объектом” – “Изменение стоимости объекта”;

для переоцінки:

“Операции над объектом” – “Переоценка”.

На екрані з’явиться форма для визначення умов переоцінки об’єкта і
значень деяких характеристик господарської операції.

В результаті переоцінки зазначені в інвентарній картці первісна вартість
об’єкта, нарахована амортизація і залишкова вартість об’єкта будуть
перераховані, в історії інвентарного об’єкта з’явиться новий запис, а в
журналі обліку господарських операцій будуть зареєстровані дві
господарські операції.

Операцію по переоцінці можна виконати одразу над декількома інвентарними
об’єктами. Для цього необхідно позначити в списку їх картки і вибрати в
контекстному меню пункт:

“Операции над объектом” – “Переоценка”.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020