.

Класифікації господарських засобів. Складання балансу Складання балансу Основна процедура бухгалтерського обліку (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
1 13518
Скачать документ

Контрольна робота

по курсу: “Бухгалтерський облік”

Класифікації господарських засобів. Складання балансу Складання балансу
Основна процедура бухгалтерського обліку

Зміст:

1. Класифікації господарських засобів. Складання балансу 3

2. Складання балансу 6

3. Основна процедура бухгалтерського обліку 8

4. Облік процесу заготівлі та придбання матеріальних цінностей 16

5. Облік процесу виробництва продукції 23

6. Облік процесу реалізації продукції 27

7. Інвентаризація 31

8. Список літератури 37

Розділ 1

Класифікації господарських засобів.

Складання балансу

Предметом бухгалтерського обліку є господарча діяльність підприємства,
яка складається з окремих господарчих операцій, що змінюють майно
підприємства та його джерела чи стан, та використання майна
підприємства.

Сутність предмета бухгалтерського обліку розкривається через об‘єкти.
Об‘єктами є господарчі засоби, джерела господарчих засобів та господарчі
процеси.

Бухгалтерський облік відбиває увесь процес виробництва, кошти
підприємства, дає можливість прослідкувати за змінами, які потерпають
його майнові засоби. Враховуючи сукупність затрат, підприємець визначає
собівартість виробництва чи мінімум того; що він повинен виручити, якщо
не бажає нести збитки. Для цього він постійно порівнює собівартість
своєї продукції, робіт та послуг з ринковими цінами. Таким чином
підприємець контролює продуктивність і прибутковість свого підприємства.

Бухгалтерський облік є, так би мовити, літописом діяльності будь-якого
господарства, дає йому змогу поновити кожен господарський факт з усіма
подробицями. Бухгалтерська інформація надає суцільну, без будь-яких
пропусків, картину бізнесу і має найбільшу повноту. Така повнота
інформації забезпечує підприємцям достатню свободу в прийнятті
управлінських рішень.

В умовах переходу до ринкових відносин головною та основною задачею
бухгалтерського обліку визнано отримання точної та достовірної
інформації про господарчі процеси і результати діяльності підприємства,
необхідної як для оперативного управління підприємством, так і для
використання інвесторами, кредиторами, податковими, фінансовими та
банківськими органами, а також іншими зацікавленими юридичними і
фізичними особами.

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих
подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання
економічних вигод у майбутньому. Активи господарства поділяють на
нематеріальні та матеріальні.

Пасиви – це капітал – визначене у вартості (грошах) боргове зобов’язання
підприємства або громадянина.

Господарська операція – дія або подія, яка викликає зміни в структурі
активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства.

Вихідні дані для класифікації господарських засобів

та складання балансу

Види Джерела Код рядка балансу Види господарських засобів та джерела їх
утворення Суми, грн.

2

120 1. Незавершене виробництво 41600

2

150 2. Короткострокові векселі одержані в національній валюті 19500

1

032 3. Знос основних засобів (-) 842712

2

230 4. Каса в національні валюті 182

2

100 5. Запасні частини 3250

2

100 6. Паливо 6240

1

040 7. Капітальні інвестиції 587600

1 320 8. Додатковий капітал 1114100

1

031 9. Основні засоби (первісна вартість) 2277600

1 300 10. Статутний капітал 1726270

1 350 11. Непокриті збитки минулих років (-) 15600

1

011 12. Необоротні малоцінні матеріальні активи (первісна вартість)
15600

4 550 13. Зобов’язання за розрахунками з бюджетом 1560

2

230 14. Гроші в лімітованих чекових книжках 1560

4 560 15. Розрахунки з кредиторами з позабюджетних платежів 3250

4 530 16. Кредиторська заборгованість за роботу та послуги 202800

2

100 17. Сировина та матеріали 847600

4 530 18. Заборгованість перед постачальниками за товари 109200

2

210 19. Розрахунки з іншими дебіторами 390

1

011 20. Права користування інтелектуальною власністю (первісна вартість)
3250

4 610 21. Розрахунки з іншими кредиторами 5200

2

160 22. Заборгованість покупців за відвантажені їм товари 23400

2

180 23. Розрахунки за авансами виданими 9100

1

011 24. Права користування землею

(первісна вартість) 78000

4 580 25. Зобов’язання за розрахунками з оплати праці 7800

1

012 26. Знос нематеріальних активів (-) 40625

1 350 27. Непокриті збитки звітного року (-) 2600

2

130 28. Готова продукція 54600

4 500 29. Короткострокові позикові кошти в національній валюті 156000

2

230 30. Грошові кошти в національній валюті на поточному рахунку 223600

2

100 31. Паливо (вугілля) 1950

2

250 32. Грошові документи 195

3

270 33. Витрати майбутніх періодів 2600

1

012 34. Знос малоцінних необоротних матеріальних активів (-) 15600

2

240 35. Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті 9100

Визначаємо ( господарських засобів за видами, за окремими підгрупами:

1) Необоротні активи:

-842712+587600+2277600+15600+3250+78000-40625-15600=2063113 грн.

2) Оборотні активи:

41600+19500+182+3250+6240+1560+847600+390+23400+9100+54600+

+223600+1950+195+9100=1242267 грн.

3) Витрати майбутніх періодів:

2600 грн.

Разом: 3307980 грн.

Визначаємо ( джерел утворення господарських засобів за окремими
підгрупами:

1) Власний капітал:

1114100+1726270-15600-2600=2822170 грн.

4) Поточні зобов’язання:

1560+3250+202800+109200+5200+7800+156000=485810 грн.

Разом: 3307980 грн.

Розділ 2

Складання балансу

Баланс – це таблиця, яка має дві сторони: ліва називається актив, а
права – пасив.

В балансі показані кошти підприємства (і в активі, і в пасиві всі кошти,
якими володіє це підприємство), але в пасиві вони класифіковані за
джерелами формування, а в активі ці ж самі кошти, але згруповані за їх
використанням, викладенням. В балансі актив завжди дорівнює пасиву, адже
мова йде про те саме – про господарські кошти, якими володіє
підприємство.

Актив Пасив

І Необоротні активи: Сума, грн. І Власний капітал: Сума, грн.

1. Знос основних засобів (-) 842712

1. Додатковий капітал 1114100

2. Капітальні інвестиції 587600

2. Статутний капітал 1726270

3. Основні засоби (первісна вартість) 2277600

3. Непокриті збитки минулих років (-) 15600

4. Необоротні малоцінні матеріальні активи (первісна вартість) 15600

4. Непокриті збитки звітного року (-) 2600

5. Права користування інтелектуальною власністю (первісна вартість)
3250

6. Права користування землею (первісна вартість) 78000

7. Знос нематеріальних активів (-) 40625

8. Знос малоцінних необоротних матеріальних активів (-) 15600

Усього за розділом І: 2063113

Усього за розділом І: 2822170

ІІ Оборотні активи: ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів:

1. Незавершене виробництво 41600

2. Короткострокові векселі одержані в національній валюті 19500

3. Каса в національні валюті 182 ІІІ Довгострокові зобов’язання:

4. Запасні частини 3250

5. Паливо 6240 ІV Поточні зобов’язання:

6. Гроші в лімітованих чекових книжках 1560

1. Зобов’язання за розрахунками з бюджетом 1560

7. Сировина та матеріали 847600

2. Розрахунки з кредиторами з позабюджетних платежів 3250

8. Розрахунки з іншими дебіторами 390

3. Кредиторська заборгованість за роботу та послуги 202800

9. Заборгованість покупців за відвантажені їм товари 23400

4. Заборгованість перед постачальниками за товари 109200

10. Розрахунки за авансами виданими 9100

5. Розрахунки з іншими кредиторами 5200

11. Готова продукція 54600

6. Зобов’язання за розра-хунками з оплати праці 7800

12. Грошові кошти в національній валюті на поточному рахунку 223600

7. Короткострокові позикові кошти в національній валюті 156000

13. Паливо (вугілля) 1950

Усього за розділом ІV: 485810

14. Грошові документи 195

15. Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті 9100

Усього за розділом ІІ: 1242267

ІІІ Витрати майбутніх періодів:

1. Витрати майбутніх періодів 2600

Усього за розділом ІІІ: 2600

Разом: 3307980 Разом: 3307980

Розділ 3

Основна процедура бухгалтерського обліку

Інвентар

Основна процедура бухгалтерського обліку визначає послідовність
відображення інформації в бухгалтерському обліку

Відповідно до цієї процедури інформацію в обліку відображають за такими
етапами:

Інвентар;

Початковий баланс;

Журнал реєстрації господарських операцій;

Головна книга;

Оборотна відомість;

Кінцевий баланс.

Інвентар – це перелік усіх засобів, які належать даному підприємству,
дебіторська заборгованість даному підприємству, також визначається сума
власного капіталу.

На підставі даних інвентарю складається початковий баланс. Він
відображає стан господарських засобів на момент створення підприємства
або на початок звітного періоду.

Журнал реєстрації господарських операцій фіксує всі господарські
операції, що відбувались протягом певного часу.

Головна книга – це перелік бухгалтерських рахунків, що відкриваються
підприємством для відображення господарських операцій.

В оборотній відомості узагальнюється інформація поточного обліку.

По закінченні складається кінцевий баланс. В ньому відображається стан
господарських операцій на кінець певного періоду.

п/п Види господарських засобів та їх джерела Сума, тис. грн.

Необоротні активи

1. Транспортні засоби 328300

2. Машини та обладнання 445000

3. Будівлі та споруди 1157800

Разом: =SUM(ABOVE) 1931100

Оборотні активи

1. Сировина і матеріали 89400

2. Запасні частини 18600

3. Будівельні матеріали 32700

4. Паливо 8100

5. Незавершене виробництво 78300

6. Готова продукція 97900

7. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 66200

8. Каса 2100

9. Поточний рахунок у банку 104500

Разом: =SUM(ABOVE) 497800

Разом активів 2428900

Забезпечення наступних витрат і платежів

1. Забезпечення виплат відпусток 28200

2. Цільове фінансування 440000

Разом: =SUM(ABOVE) 468200

Довгострокові зобов’язання

1. Довгострокові кредити банків 30000

Разом: =SUM(ABOVE) 30000

Поточні зобов’язання

1. Короткострокові кредити банків 195500

2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 156000

3. Заборгованість з оплати праці 63700

4. Заборгованість по розрахунках з органами соціального страхування
23600

5. Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 34800

Разом: =SUM(ABOVE) 473600

Разом зобов’язань 971800

Розглянувши інвентар підприємства, можна зробити висновок, що
підприємство володіє господарськими засобами на суму 2428900 грн. В
інвентарі зазначено і джерела цих засобів у сумі 971800 грн. Оскільки
сума господарських засобів повинна дорівнювати сумі джерел, то різниця
покривається власними джерелами господарських засобів підприємства.
Виходячи з рівняння балансу визначаємо суму власного капіталу:

Активи = Власний капітал + Зобов’язання

ВК = 2428900 – 971800 = 1457100 грн.

Початковий (вступний) баланс на 01.04.2005р.

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.

І. Необоротні активи:

І. Власний капітал:

1.1. Основні засоби =SUM(ABOVE) 1931100 1.1. Статутний капітал
1457100

Усього за розділом І: =SUM(ABOVE) 1931100 Усього за розділом І:
1457100

ІІ. Оборотні активи:

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

2.1. Виробничі запаси 148800 2.1. Забезпечення виплат персоналу 28200

2.2. Незавершене виробництво 78300 2.2. Цільове фінансування 440000

2.3. Готова продукція 97900 Усього за розділом ІІ: 468200

2.4. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 66200 ІІІ.
Довгострокові зобов’язання

2.5. Грошові кошти 106600 3.1. Довгострокові кредити банків 30000

Усього за розділом ІІ: =SUM(ABOVE) 497800 Усього за розділом ІІ:
30000

ІІІ. Витрати майбутніх періодів – ІV. Поточні зобов’язання

4.1. Короткострокові кредити банків 195500

4.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 156000

4.3. Поточні зобов’язання за розрахунками:

– з бюджетом 34800

– зі страхуванням 23600

– з оплати праці 63700

Усього за розділом ІV: =SUM(ABOVE) 473600

V. Доходи майбутніх періодів –

БАЛАНС 2428900 БАЛАНС 2428900

Господарські операції

Журнал реєстрації господарських засобів за квітень 2005р.

№ Дата Зміст господарської операції та посилання на первинний документ
Сума, грн. Бух. проводка

Дт Кт

1.

Перераховано з поточного рахунку кошти постачальникам у погашення
заборгованості (платіжне доручення, виписка банку) 75000 631 311

2.

Надійшло від постачальників паливо (рахунок не оплачений)
(рахунок-фактура №СС-03 від 14.03.05, прибуткова накладна №44) 10500 203
631

3.

Відпущено зі складу матеріали для виробництва продукції (лімітно-забірна
картка) 52400 23 201

4.

З поточного рахунку погашено заборгованість перед органами соціального
страхування: 23600 65 311

5.

На поточний рахунок надійшла короткострокова позика банку (виписка банку
з особового рахунку до поточного рахунка) 60000 311 601

6.

Для потреб виробництва відпущено паливо (лімітно-забірна картка) 8200 23
203

7.

На поточний рахунок надійшли кошти від покупців у погашення
заборгованості (виписка банку) 61800 311 361

8.

Одержано в касу готівку з поточного рахунку (прибутковий касовий ордер)
64000 301 311

9.

Виплачено з каси заробітну плату працівникам (платіжна відомість,
видатковий касовий ордер) 63700 661 301

10.

Видано з каси готівку під звіт економісту (видатковий касовий ордер) 500
372 301

11.

Передано готову продукцію з виробництва на склад за виробничою
собівартістю (лімітно-забірна картка) 27200 26

281 23

26

12.

Частково погашено заборгованість перед бюджетом з поточного рахунку
(виписка банку) 15000 64 311

РАЗОМ =SUM(ABOVE) 461900 Х Х

Головна книга

Використовуючи попередні дані, відкриємо рахунки бухгалтерського обліку
і відобразимо на них господарські операції, записані в журналі
реєстрації.

Вступний баланс: рах. 10, 20, 201, 203, 23, 26, 301, 311, 361, 40, 471,
48, 501, 601, 631, 64, 65, 661.

Журнал реєстрації: рах. 281, 372.

10 „Основні засоби”

20 „Виробничі запаси”

Дт Кт

Дт Кт

Сп 1931100

Сп 148800

Кт631 10500 Дт23 60600

Од – Ок –

Од 10500 Ок 60600

Ск 1931100

Ск 98700

201 „Сировина й матеріали”

203 „Паливо”

Дт Кт

Дт Кт

Сп 89400

Сп 8100

1)Дт23 52400

2)Кт631 10500 6)Дт23 8200

Од – Ок 52400

Од 10500 Ок 8200

Ск 37000

Ск 10400

23 „Виробництво ”

26 „Готова продукція”

Дт Кт

Дт Кт

Сп 78300

Сп 97900

3)Кт201 52400 11)Дт281 27200

6)Кт203 8200

Од 60600 Ок 27200

Од – Ок –

Ск 111700

Ск 97900

301 „Каса в національній валюті”

311 „Поточні рахунки в національній валюті”

Дт Кт

Дт Кт

Сп 2100

Сп 104500

8)Кт311 64000 9)Дт661 63700

5)Кт601 60000 1)Дт631 75000

10)Дт372 500

7)Кт361 61800 4)Дт65 23600

8)Дт301 64000

12)Дт64 15000

Од 64000 Ок 64200

Од 121800 Ок 177600

Ск 1900

Ск 48700

361 „Розрахунки з вітчизняними покупцями”

372 „Розрахунки з підзвітними особами”

Дт Кт

Дт Кт

Сп 66200

Сп –

7)Дт311 61800

10)Кт301 500

Од – Ок 61800

Од 500 Ок –

Ск 4400

Ск 500

281 „Товари на складі”

471 „Забезпечення виплат відпусток”

Дт Кт

Дт Кт

Сп –

Сп 28200

11)Кт23 27200

Од 27200 Ок –

Од – Ок –

Ск 27200

Ск 28200

48 „Цільове фінансування”

501 „Довгострокові кредити банків в національній валюті”

Дт Кт

Дт Кт

Сп 440000

Сп 30000

Од – Ок –

Од – Ок –

Ск 440000

Ск 30000

601 „Короткострокові кредити банків в національній валюті”

631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

Дт Кт

Дт Кт

Сп 195500

Сп 156000

5)Дт311 60000

1)Кт311 75000 2)Дт203 10500

Од – Ок 60000

Од 75000 Ок 10500

Ск 255500

Ск 91500

64 „Розрахунки за податками й платежами”

40 „Статутний капітал”

Дт Кт

Дт Кт

Сп 34800

Сп 1457100

12)Кт311 15000

Од 15000 Ок –

Од – Ок –

Ск 19800

Ск 1457100

65 „Розрахунки за страхуванням”

661 „Розрахунки за заробітною платою”

Дт Кт

Дт Кт

Сп 23600

Сп 63700

4)Кт311 23600

9)Кт301 63700

Од 23600 Ок –

Од 63700 Ок –

Ск –

Ск –

Оборотна відомість

Код і назва рахунку Початкове сальдо на 01.04.2005р. Оборот за місяць
Кінцеве сальдо на 30.04.2005р.

Дт Кт Дт Кт Дт Кт

10 „Основні засоби” 1931100 Х – – 1931100 Х

20 „Виробничі запаси” 148800 Х 10500 60600 98700 Х

23 „Виробництво ” 78300 Х 60600 27200 111700 Х

26 „Готова продукція” 97900 Х – – 97900 Х

281 „Товари на складі” – Х 27200 – 27200 Х

301 „Каса” 2100 Х 64000 64200 1900 Х

311 „Поточні рахунки” 104500 Х 121800 177600 48700 Х

361 „Розрахунки з вітчизняними покупцями” 66200 Х – 61800 4400 Х

372 „Розрахунки з підзвітними особами” – Х 500 – 500 Х

40 „Статутний капітал” Х 1457100 – – Х 1457100

471 „Забезпечення виплат відпусток” Х 28200 – – Х 28200

48 „Цільове фінансування” Х 440000 – – Х 440000

501 „Довгострокові кредити банків” Х 30000 – – Х 30000

601 „Короткострокові кредити банків” Х 195500 – 60000 Х 255500

631 „Розрахунки з постачальниками” Х 156000 75000 10500 Х 91500

64 „Розрахунки за податками й платежами” Х 34800 15000 – Х 19800

65 „Розрахунки за страхуванням” Х 23600 23600 – Х –

661 „Розрахунки за заробітною платою” Х 63700 63700 – Х –

РАЗОМ 2428900 2428900 =SUM(ABOVE) 461900 =SUM(ABOVE) 461900
2322100 2322100

Перевіряємо правильність записів на рахунках:

1. (СпД = (СпК : 2428900 = 2428900;

2. (ОД = (ОК = (записів за журналом: =SUM(ABOVE) 461900 =
=SUM(ABOVE) 461900 ;

3. (СкД = (СкК : 2322100 = 2322100.

Кінцевий баланс на 30.04.2005р.

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.

І. Необоротні активи:

І. Власний капітал:

1.1. Основні засоби 1931100 1.1. Статутний капітал 1457100

Усього за розділом І: 1931100 Усього за розділом І: 1457100

ІІ. Оборотні активи:

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

2.1. Виробничі запаси 98700 2.1. Забезпечення виплат персоналу 28200

2.2. Незавершене виробництво 111700 2.2. Цільове фінансування 440000

2.3. Готова продукція 97900 Усього за розділом ІІ: 468200

2.4. Товари 27200 ІІІ. Довгострокові зобов’язання

2.4. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 4400 3.1.
Довгострокові кредити банків 30000

2.5. Заборгованість підзвітних осіб 500 Усього за розділом ІІ: 30000

2.6. Грошові кошти в касі 1900 ІV. Поточні зобов’язання

2.7. Грошові кошти на рахунку 48700 4.1. Короткострокові кредити банків
255500

Усього за розділом ІІ: 363800 4.2. Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги 91500

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

4.3. Поточні зобов’язання за розрахунками:

– з бюджетом 19800

Усього за розділом ІV: 366800

V. Доходи майбутніх періодів

БАЛАНС 2322100 БАЛАНС 2322100

Розділ 4

Облік процесу заготівлі та придбання матеріальних цінностей

1. Записати вказані господарські операції на рахунках бухгалтерського
обліку і за допомогою бухгалтерських проводок.

2. Обчислити невідомі суми.

3. Визначити фактичну собівартість придбаної сировини і сировини,
переданої на виробництво.

Зміст господарських операцій Кількість, в натур. одиницях Сума, грн.

1. На склад оприбутковано сировину за відпускними цінами (франко-вагон,
станція відправлення), за яку оплата постачальнику не здійснена (без
ПДВ) 400 м2 50000

2. Пред’явлено рахунок залізницею за перевезення вантажу на загальну
суму (з ПДВ)

7320

3. Пред’явлено рахунок підприємством автомобільного транспорту за
перевезення і розвантажувальні роботи на станції призначення на загальну
суму (з ПДВ)

930

4. Здійснено оплату рахунку постачальника за сировину на загальну суму
(з ПДВ)

60000

5. Проведена оплата рахунку залізниці (з ПДВ)

7320

6. Оплачено рахунок підприємства автомобільного транспорту на загальну
суму (з ПДВ)

930

7. Нарахована заробітна плата робітникам підприємства (транспортного
цеху) за розвантаження сировини

950

8. Здійснено нарахування внесків на соціальні заходи:

а) в Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

27,55

б) в Пенсійний фонд;

304

в) в Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

18,05

г) в Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
(умовна ставка 1%)

9,5

9. Сировина відпущена зі складу і витрачена на виробництво продукції 270
м2 33750

Зміст господарських операцій Кількість, в натур. одиницях Сума, грн. Дт
Кт

1. На склад оприбутковано сировину за відпускними цінами (франко-вагон,
станція відправлення), за яку оплата постачальнику не здійснена (без
ПДВ) 400 м2 50000 281 631

2. Пред’явлено рахунок залізницею за перевезення вантажу на загальну
суму (з ПДВ)

7320 201 685З

3. Пред’явлено рахунок підприємством автомобільного транспорту за
перевезення і розвантажувальні роботи на станції призначення на загальну
суму (з ПДВ)

930 201 685АТП

4. Здійснено оплату рахунку постачальника за сировину на загальну суму
(з ПДВ)

60000 631 311

5. Проведена оплата рахунку залізниці (з ПДВ)

7320 685З 311

6. Оплачено рахунок підприємства автомобільного транспорту на загальну
суму (з ПДВ)

930 685АТП 311

7. Нарахована заробітна плата робітникам підприємства (транспортного
цеху) за розвантаження сировини

950 23 661

8. Здійснено нарахування внесків на соціальні заходи:

а) в Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

27,55 23 652

б) в Пенсійний фонд;

304 23 651

в) в Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

18,05 23 653

г) в Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
(умовна ставка 1%)

9,5 23 656

9. Сировина відпущена зі складу і витрачена на виробництво продукції 270
м2 33750 23 281

1. Записуємо вказані господарські операції на рахунках бухгалтерського
обліку:

1) 281 „Товари на складі”

631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

641 „Розрахунки за податками”

2) 281 „Товари на складі”

685 „Розрахунки з іншими кредиторами”

685З „Розрахунки з іншими кредиторами Залізниця”

641 „Розрахунки за податками”

3) 281 „Товари на складі”

685 „Розрахунки з іншими кредиторами”

641 „Розрахунки за податками”

4) 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

311 „Поточні рахунки в національній валюті”

5) 685З „Розрахунки з іншими кредиторами Залізниця”

311 „Поточні рахунки в національній валюті”

6) 685АТП „Розрахунки з іншими кредиторами Автотранспортне підприємство”

311 „Поточні рахунки в національній валюті”

7) 23 „Виробництво”

661 „Розрахунки за заробітною платою”

8) а) 23 „Виробництво”

652 „За соціальним страхуванням”

б) 23 „Виробництво”

651 „За пенсійним забезпеченням”

в) 23 „Виробництво”

653 „За страхування на випадок безробіття”

г) 23 „Виробництво”

656 „За страхування від нещасного випадку”

9) 23 „Виробництво”

281 „Товари на складі”

2. Записуємо вказані господарські операції за допомогою бухгалтерських
проводок та обчислюємо невідомі суми:

1) Дт281 Кт631 – 50000грн.

Розрахуємо податок:

Дт641 Кт685З – 1220грн.

Дт641 Кт685АТП – 155грн.

4) Дт631 Кт311 – 50000+10000=60000грн.

5) Дт685З Кт311 – 7320грн.

6) Дт685АТП Кт311 – 930грн.

7) Дт23 Кт661 – 950грн.

8) а) Дт23 Кт652 – 950*2,9%=27,55грн.

8) б) Дт23 Кт651 – 950*32%=304грн.

8) в) Дт23 Кт653 – 950*1,9%=18,05грн.

8) г) Дт23 Кт656 – 950*1%=9,5грн.

9) 1м2 сировини коштує: 50000/400=125грн. (без ПДВ)

Тоді 270м2 коштує: 270*125=33750грн. (без ПДВ).

Дт23 Кт281 – 33750грн.

281 „Товари на складі”

Дт Кт

Облікова ціна Фактична собівартість Облікова ціна Фактична собівартість

Сп – Сп –

Кт631 50000 Кт631 50000 Дт23 33750 Дт23 33750

Кт685З 6100

Дт23 4725

Кт685АТП 775

Од 50000 Од 56875 Ок 33750 Ок 38475

Ск 16250 Ск 18400

631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

641 „Розрахунки за податками”

Дт Кт

Дт Кт

Сп –

Сп 20000

Кт311 60000 Дт281 50000

Кт631 10000

Дт641 10000

Кт685З 1220

Кт685АТП 155

Од 60000 Ок 60000

Од 11375 Ок –

Ск –

Ск 8625

685З „Розрахунки з іншими кредиторами Залізниця”

685АТП „Розрахунки з іншими кредиторами Автотранспортне підприємство”

Дт Кт

Дт Кт

Сп –

Сп –

Кт311 7320 Дт285 6100

Кт311 930 Дт285 775

Дт641 1220

Дт641 155

Од 7320 Ок 7320

Од 930 Ок 930

Ск –

Ск –

311 „Поточні рахунки в національній валюті”

23 „Виробництво”

Дт Кт

Дт Кт

Сп 100000

Сп –

Дт631 60000

Кт661 950

Дт685З 7320

Кт652 27,55

Дт685АТП 930

Кт651 304

Кт653 18,05

Кт656 9,5

Кт281 33750

Кт281 4725

Од – Ок 68250

Од Ок –

Ск 31750

Ск 39784,10

661 „Розрахунки за заробітною платою”

651 „За пенсійним забезпеченням

Дт Кт

Дт Кт

Сп –

Сп –

Дт23 950

Дт23 304

Од – Ок 950

Од – Ок 304

Ск 950

Ск 304

652 „За соціальним страхуванням”

653„За страхуванням на випадок безробіття”

Дт Кт

Дт Кт

Сп –

Сп –

Дт23 27,55

Дт23 18,05

Од – Ок 27,55

Од – Ок 18,05

Ск 27,55

Ск 18,05

656 „За страхуванням від нещасного випадку”

Дт Кт

Сп –

Дт23 9,5

Од – Ок 9,5

Ск 9,5

3. Визначаємо фактичну собівартість придбаної сировини і сировини,
переданої на виробництво.

,

– середній відсоток транспортно-заготівельних витрат

– облікова ціна

Відображаємо суми ТЗВ, що відносяться до використаного матеріалу таким
записом:

Дт23 Кт281 – 4725грн.

Фактична собівартість придбаної сировини дорівнює:

Фактична собівартість, сировини переданої на виробництво дорівнює:

Розділ 5

Облік процесу виробництва продукції

1. Записати вказані господарські операції на рахунках бухгалтерського
обліку, обчислити невідомі суми.

2. Визначити суму загальновиробничих витрат, розподілити їх, вважаючи
всі ці витрати змінними. За базу розподілу прийняти заробітну плату
робітників виробництва.

3. Скласти відомість розподілу загальновиробничих витрат.

4. Визначити собівартість продукції М та продукції Н.

Записуємо вказані господарські операції на рахунках бухгалтерського
обліку та обчислюємо невідомі суми.

Зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспондент рах.

Дт Кт

1. Використані виробничі запаси за фактичною собівартістю:

а) на виробництво продукції М 92500 231 20

б) на виробництво продукції Н 74900 232 20

в) на експлуатацію та обслуговування обладнання 4590 91 20

г) на загальногосподарські потреби 2020 92 20

2. Нарахована заробітна плата робітникам підприємства:

а) за виробництво продукції М 72600 231 661

б) за виробництво продукції Н 48000 232 661

в) персоналу, який обслуговує обладнання 2800 91 661

г) управлінському персоналу 2000 92 661

3. Здійснені нарахування на соціальні заходи

3.1 в Пенсійний фонд (32%):

а) на з/п по продукції М 23232 231 651

б) на з/п по продукції Н 15360 232 651

в) на з/п обслуговуючому персоналу 896 91 651

г) на з/п управлінського персоналу 640 92 651

3.2 в Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
(2,9%):

а) на з/п по продукції М 2105,4 231 652

б) на з/п по продукції Н 1392 232 652

в) на з/п обслуговуючому персоналу 81,20 91 652

г) на з/п управлінського персоналу 58 92 652

3.3 в Фонд соціального страхування на випадок безробіття (1,9%):

а) на з/п по продукції М 1379,4 231 653

б) на з/п по продукції Н 912 232 653

в) на з/п обслуговуючому персоналу 53,2 91 653

г) на з/п управлінського персоналу 38 92 653

3.4 в Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
(умовна ставка 1%):

а) на з/п по продукції М 726 231 656

б) на з/п по продукції Н 480 232 656

в) на з/п обслуговуючому персоналу 28 91 656

г) на з/п управлінського персоналу 20 92 656

4. Нарахована амортизація:

а) основних засобів загальновиробничого призначення 2970 91 131

б) основних засобів загальногосподарського призначення 940 92 131

5. Нарахована заборгованість за електроенергію:

а) на виробничі потреби 6400 91 631 (685)

б) на загальногосподарського потреби 580 92 631 (685)

6. Загальновиробничі витрати списані на собівартість:

а) продукції М 10726,5 231 91

б) продукції Н 7091,9 232 91

7. Адміністративні витрати списані на фінансові результати 6296 791 92

8. Оприбуткована готова продукція з виробництва на склад за фактичною
собівартістю (незавершеного виробництва на кінець місяця немає):

а) продукція М 203269,3 261 231

б) продукція Н 148135,9 262 232

Для розподілу загальновиробничих витрат за базу розподілу приймемо
заробітну плату робітників виробництва.

Складаємо відомість розподілу загальновиробничих витрат.

91 „Загальновиробничі витрати”

92 „Адміністративні витрати”

Дт Кт

Дт Кт

Сп –

Сп –

Кт20 4590 Дт231 10726,5

Кт20 2020 Дт791 6296

Кт661 2800 Дт232 7091,9

Кт661 2000

Кт651 896

Кт651 640

Кт652 81,2

Кт652 58

Кт653 53,2

Кт653 38

Кт656 28

Кт656 20

Кт131 2970

Кт131 940

Кт631 6400

Кт631 580

Од 17818,4 Ок 17818,4

Од 6296 Ок 6296

Ск –

Ск –

Відомість розподілу ЗВВ

Разом: 120600 17818,40

Визначаємо собівартість продукції М та продукції Н.

231 „Виробництво продукції М”

232 „Виробництво продукції Н”

Дт Кт

Дт Кт

Сп –

Сп –

Кт20 92500 Дт261 203269,3

Кт20 74900 Дт262 148135,9

Кт661 72600

Кт661 48000

Кт651 23232

Кт651 15360

Кт652 2105,4

Кт652 1392

Кт653 1379,4

Кт653 912

Кт656 726

Кт656 480

Кт91 10726,5

Кт91 7091,9

Од 203269,3 Ок 203269,3

Од 148135,9 Ок 148135,9

Ск –

Ск –

Розділ 6

Облік процесу реалізації продукції

Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Виявити результат від реалізації продукції.

Віднести результат від реалізації продукції на рахунок 44.

№ п/п Господарські операції Дата Сума,

тис. грн.

На склад отримані й оприбутковані сировина і матеріали для виробничого
споживання. Рахунок за сировину і матеріали не оплачений. 01.11.01 390

(без ПДВ)

Підприємство здійснило оплату за сировину і матеріали постачальнику (з
ПДВ) 02.11.01 468

Зі складу відпущені сировина і матеріали, які були витрачені на
виробництво продукції 03.11.01 390

З основного виробництва була передана на склад готова продукція,
виробнича собівартість якої склала

Залишок готової продукції на складі на 10.11.01 10.11.01

870

380

Зі складу відвантажена покупцям уся готова продукція за ціною
реалізації (з ПДВ) 15.11.01 1680

Під час відвантаження продукції була витрачена тара на суму

22

Адміністративні витрати за звітний період склали

94

На поточний рахунок надійшла виручка від реалізації продукції (з ПДВ)
19.11.01 1680

Перераховано заборгованість бюджету з ПДВ 30.11.01 202000

Визначений фінансовий результат від реалізації продукції віднесено на
рахунок 44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”

Процес реалізації продукції завершує кругообіг господарських засобів і
сприяє його відновленню. Цей процес пов’язаний із передачею продукції
виробником покупцеві, і зі здійсненням розрахунків за цю продукцію. Тому
в обліку необхідно показати сукупність цих операцій.

Основним завданням обліку процесу реалізації є:

визначення обсягу і вартості відвантаженої покупцям продукції;

відображення сум ПДВ акцизного збору, інших податків, що включені до
вартості реалізованої продукції;

облік витрат, пов’язаний зі збутом продукції;

облік надходження оплати від покупців;

визначення фінансових результатів від реалізації продукції і
відображення їх в обліку.

Обсяг реалізації продукції для підприємства-продавця має дві оцінки:
фактична собівартість реалізованої продукції і ціна реалізації, або
продажна вартість. Порівняння цих двох оцінок дає можливість визначити
фінансовий результат від реалізації (прибуток чи збиток). У міжнародній
практиці для відображення процесу реалізації і визначення доходу від
реалізації використовується два методи: метод нарахування (доход
відображається за моментом відвантаження продукції) і касовий метод
(доход виникає за моментом надходження оплати від покупців).

В Україні використовується метод нарахувань.

Відповідно до податкового законодавства датою збільшення валового доходу
вважається дата, на яку припадає одна з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів на поточний рахунок, що надійшли від
покупця;

або дата відвантаження продукції або дата фактичної передачі виконання
робіт, послуг замовником.

До вартості реалізації продукції підприємство включає суму ПДВ. Ставка
ПДВ – 20%. Одержану суму податку від покупців підприємство повинно
перерахувати до бюджету, але кожне підприємство завжди є не тільки
продавцем продукції, а й покупцем, і воно в свою чергу сплачує ПДВ.

До бюджету підприємство перераховує різницю між сумою отриманого від
покупців та сплаченого постачальником ПДВ.

В процесі реалізації у підприємства можуть виникати витрати, пов’язані
зі збутом продукції. До них відносять:

– витрати на зберігання продукції;

– пакування на складі;

– рекламні заходи;

– маркетингові дослідження;

– доставку продукції покупцям.

Ці витрати не включаються до собівартості реалізованої продукції, а
обліковуються на окремому рахунку і загальною сумою списуються на
фінансові результаті.

1) Дт281 Кт631 – 390 000грн.

Дт641 Кт631 – 78 000грн.

2) Дт631 Кт311 – 468 00грн.

3) Дт23 Кт281 – 390 000грн.

4) Дт26 Кт23 – 870 000грн.

Залишок готової продукції – 380 000грн.

5) Відображаємо доход від реалізації

Дт36 Кт701 – 1 680 000грн.

Нараховуємо зобов’язання з ПДВ

Дт701 Кт641 – 280 000грн.

1680000-(1680000?120%·100%)=280 000грн.

Собівартість реалізованої продукції

Дт901 Кт26 – 1 250 000грн.

6) Дт93 Кт204 – 22 000грн.

7) Дт92 Кт66,65 – 94 000грн.

8) Дт311 Кт36 – 1 680 000грн.

9) Дт641 Кт311 – 202 000грн.

641 „Розрахунки за податками”

Дт Кт

Сп – Сп –

Кт631 78000 Дт701 280000

Кт311 202000

Од 280000 Ок 280000

Ск – Ск –

10) Відносимо на фінансовий результати:

а) чистий дохід від реалізації:

Дт701 Кт791 – 1 400 000грн.

701 „Доход від реалізації готової продукції”

Дт Кт

Сп – Сп –

Кт641 280000 Дт36 1680000

Кт791 1400000

Од 1680000 Ок 1680000

Ск – Ск –

б) собівартість реалізованої продукції:

Дт791 Кт901 – 1 250 000грн.

в) витрати на збут:

Дт791 Кт93 – 22 000грн.

г) адміністративні витрати:

Дт791 Кт92 – 94 000грн.

791 „Результат операційної діяльності”

Дт Кт

Сп – Сп –

Кт901 1250000 Дт701 1400000

Кт92 94000

Кт93 22000

Од 1366000 Ок 1400000

Ск – Ск –

ОД

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020