Реферат з бух обліку.

Касові операції. Основні поняття.

1. Основні поняття з обліку касових операцій та інших коштів

-Законодавче регулювання-

В Україні готівковий обіг регулюється наступними нормативними
документами:

Порядком ведення касових операцій у національній валюті України,

затвердженим Постановою правління НБУ від 02.02.95 р. №21 зі змінами
та доповненнями;

Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу
установами банків України, затверджено постановою правління
Національного банку України від 20.06.95 р. №149 зі змінами та
доповнення;

Наказом Міністерства Статистики України від 15 лютого 1996р. №51
“Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій”;

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух
грошових коштів”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від
31.03.99 р. №87;

“Положенням про порядок реєстрації і застосування електронних
контрольно-касових апаратів при готівкових розрахунках у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг”, затвердженим наказом
Державної податкової адміністрації України від 31.12.98 р. №660 і
зареєстрованим в Міністерстві юстицій України 02.03.99 р. за №131/3424.

-Основні поняття-

Готівкові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на
початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання
товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг,а також
їх продаж і отримання виручки.

Згідно з П(С)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на
рахунках у банках та депозити до запитання.

Під готівкою розуміють вальту України та іноземну валюту у вигляді
грошових гоштів.

Валюта України – це грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських
білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним
платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або
такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки,
які перебувають в обігу; кошти, що знаходяться на рахунках, або
вносяться у вигляді внесків до банківських та інших кредитно-фінансових
установ на території України; платіжні документи та інші цінні папери,
виражені у валюті України.

Іноземна валюта – це іноземні грошові знаки у вигляді банкнот,
казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним
платіжним засобом на території відповфдної іноземної держави, а також
вилучені з обігу або такі , що вилучаються з нього, але підлягають
обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти в грошових
одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових одиницях, що
перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших
кредитно-фінансових установ за межами України; платіжні документи та
інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або монетарних металах.

Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати
касу.

Каса — це спеціально обладнане та ізольоване приміщення, яке призначене
для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки. Під касою також
розуміють всю сукупність готівки та грошових документів, що є у
підприємства. Каса охоплює всі наявні грошові кошти, які знаходяться на
певний період часу на підприємстві, як в монетах, так і в паперових
грошових знаках.

В касі підприємства можуть зберігатися не тільки готівкові кошти, але і
цінні папери, грошові документи, які є бланками суворої звітності. До
них відносяться трудові книжки і вкладні листки до них, Квитанції
дорожніх листів автотранспорту, бланки довіреностей тощо.

Посадову матеріально відповідальну особу, яка завідує касою, видачею та
прийманням грошей та цінних паперів на підприємстві, називають касиром.

Після видання наказу про призначення відповідного працівника на посаду
касира керівник підприємства зобов’язаний під розиску ознайомити його з
порядком ведення касових операцій, після чого з касиром укладається
договір про повну матеріальну відповідальність за збереження всіх
прийнятих ним цінностей.

На підприємствах, де за штатним розкладом не передбачена посада касира,
обов’язки останнього може виконувати бухгалтер чи інший працівник за
письмовим розпорядженням керівника підприємства за умови укладання з
ним угоди про повну матеріальну відповідальність. Про це в письмовій
формі обовя’зково повідомляється установа банку, яка здійснює
розрахунково-касове обслуговування підприємства.

-Організація роботи каси-

Під час здійснення операцій двері до приміщення каси мають бути замкнуті
з середини. Доступ до приміщення каси особам, які не мають відношення до
її роботи, забороняється.

Вся готівка на підприємствах має зберігатися у вогнетривких металевих
шафах, а в окремих випадках – у комбінованих і звичайних металевих
шафах, які після закінчення роботи каси замикаються ключем і
опломбовуються сургучною печаткою касира. Ключі від металевих шаф і
печатки зберігаються у касира.

Дублікати ключів в опечатаних касиром пакетах або скриньках зберігаються
у керівника підприємства.

Керівник підприємства зобов”язаний забезпечити зберігання грошових
коштів при їх транспортуванні, обладнати касу та забезпечити в ній
належне зберігання грошей.

У випадку раптової відсутності касира на роботі (з причини хвороби тощо)
цінності, що знаходяться у нього під звітом, негайно перераховуються
іншим касиром, якому вони передаються, у присутності керівника і
головного бухгалтера підприємства або у присутності комісії, призначеної
керівником підприємства, про що складається відповідний акт.

При необхідності субєкти підприємницької діяльості одержують готівку з
власних рахунків у банку в межах наявних на них коштів на цілі,
зазначені у чеку на отримання готівки.

Підприємства і організації складають касові заявки, в яких повідомляють
установу банку про строки виплати заробітної плати. Банк задовольняє
вимоги клієнтів на одержання готівки, однак не допускає видачі грошей на
виплату заробітної плати раніше встановлених строків, за винятком
окремих випадків.

Підприємства та індевідуальні підприємці мають право здійснювати
розрахунки між собою, а також з фізичними особами як у готівковій, так і
у безготівковій формах. При цьому сума платежу готівкою між суб’єктами
підприємницької діяльності протягом одного дня не повинна перевищувати
3000 грн.

Здійснення готівкових розрахунків обовязково має бути підтверджено
відповідним обліково-розрахунковим документом (податкова накладна,
рахунок-фактура, товарний чек, акт виконаних робіт тощо).

-Ліміт залишку готівки-

Підприємства можуть матиу касі готівку тільки в межах лімітів залишку.
Ліміт залишку готівки – це гранична сума грошових коштів, яка може
знаходитися в касі підприємства.

Всю готівку понадсуми встановлених лімітів підприємства повинні здавати
для зарахування на поточний рахунок у порядку та в строки, встановлені і
узгоджені з установою банку, в якому відкритий поточний рахунок.

Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства встановлюється
банками з урахуванням режиму і специфіки роботи підприємства, його
віддаленості від установи банку, розміру касових оборотів, встановлених
строків і порядку здавання касової виручки.

Понадлімітні залишки готівки в касі підприємства визначаються прямим
розрахунком за кожен робочий день шляхом порівняння залишку готівки в
касі субєкта господарювання на кінець дня з встановленням йому (або
самостійно визначеним) обслуговуючою установою банку лімітом залишку
готівки в касі, незалежно від того, здійснювались в цей день касові
операції (надходження і витрачання готівки) чи ні.

У випадку, якщо підприємству ліміт залишку готівки в касі не
встановлений, вся наявна в його касі на кінець дня готівка вважається
понадлімітною.

Готівка, видана в підзвіт, але з об’єктивних причин не витрачена
(частково або в повній сумі), має бути повернена до каси підприємства
одночасно з авансовим звітом не пізніше наступного робочого дня після її
видачі.

-Грошові документи-

Грошовими документами вважаються документи, що знаходяться в касі
підприємства: оплачені путівки в санаторії, пансіонати і будинки
відпочинку; поштові марки; проїздні квитки тощо.

Згідно з Порядком, встановленим Національним банком України від 25.06.93
р. №21, бланки акцій також зберігаються в касі.

2. Характеристика рахунку 30

Рахунок 30 “Каса” призначений для узагальнення інформації про наявність
та рух грошових коштів в касі підприємства.

Рахунок 30 активний, балансовий, призначений для обліку господарських
засобів підприємства, має такі субрахунки:

301 “Каса в національній валюті”;

302 “Каса в іноземній валюті”.

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата
послуг зв’язку, обмін валюти тощо), відкриваються субрахунки “Операційна
каса в національній валюті” та “Операційна каса в іноземній валюті”.

По дебету рахунку 30 “Каса” відображається надходження грошових коштів
до каси підприємства, по кредиту – виплата готівки.

Аналітичний облік може вестися за центрами відповідальності: за кожною
операційною касою чи касиром, а також за видами валют.

Синтетичний облік по рахунку 30 “Каса” ведетьсяв журналі-ордері №1 та
відомості №1.

3. Документування касових операцій

Касові операції оформляються документами, типові міжвідомчі форми яких
затверджені Мінстатом України за згодою з НБУ і Мінфіном України, і які
повинні застосовуватись без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх
відомчої підпорядкованості та форми власності:

КО-1 “Прибутковий касовий ордер”;

КО-2 “Видатковий касовий ордер”;

КО-3, 3а “Журнал реєстрацій прибуткових та видаткових касових
документів”;

КО-4 “Касова книга”;

КО-5 “Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей”.

Касові ордери – це документи, що засвідчують законність надходження
грошей до каси підприємства та їх витрачання за цільовим призначенням.

Оприбуткування готівки в касу здійснюється на підставі прибуткового
касового ордеру (ПКО), підписаного головним бухгалтером або
уповноваженими на це особами. При цьому особі, яка здала гроші, після
отримання їх касиром видається квитанція, підписана головним бухгалтером
та касиром. ПКО в залежності від цілей використання коштів, які
надходять до каси, повинен мати юридичне обгрунтування. В прибутковому
касовому ордері зазначають, від кого прийнято гроші, на якій підставі,
сума (цифрами і прописом), підпис головного бухгалтера і касира.

Підприємства й індевідуальні підприємці, які здійснюють розрахунки з
споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за
готівку з допомогою належним чином зареєстрованих електронних
контрольно-касових апаратів (ЕККА), повинні обов’язково видавати
споживачеві касовий чек, як документ, що підтверджує оприбуткування
готівки. Готівкові розрахунки з покупцями і замовниками через ЕККА
здійснюються, як правило, в операційних касах. Електронні
контрольно-касові апарати і товарно-касові книгине застосовуються при
проведенні розрахунків у касах на підприємствах, в установах і
організаціях усіх форм власності, де проводяться ці операції з
оформленням прибуткових ордерів з виданням відповідних квитанцій,
підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку.

Товарний чек використовується при розрахунках з покупцями і замовниками
по реалізації продуктів, товарів, робіт та послуг під час виходу з ладу
ЕККА або на період тимчасового відключення електроенергії, коли видача
касового чека неможлива. Виписку товарного чека, його відображення в
товарно-касовій книзі (ТКК) і його видання покупцеві здійснює
матеріально відповідальна особа (касир).

Отримання грошей з банку здійснюється через касира або іншу уповноважену
на те особу по грошовому чеку, виписаному на її ім’я.

Для одержання в банку чекової книжки необхідно заповнити заяву, в якій
зазначається прізвище, ім’я, по батькові касира і зразок його підпису.
Заява повинна бути завірена печаткою підприємства, підписами керівника
та головного бухгалтера. За цією заявою касир одержує чекову книжку на
25 або 50 чеків. Зберігається чекова книжка в касі підприємства. Жодних
виправлень в чеках не допускається. На корінці чеку вказується прізвище,
ім’я та по батькові особи, якій доручено одержання готівки.

Витрачання готівки з каси оформлюється видатковим касовим ордером (ВКО).
Він підписується керівником та головним бухгалтером підприємства або
особами, ними уповноваженими. Якщо на доданих до видаткових касових
ордерах документах – заявках, рахунках, інших розрахункових документах
присутній дозволяючий надпис керівника підприємства, то його підпис на
видаткових ордерах не є обов’язковим. У випадку видачі грошей окремій
особі за видатковим касовим ордером касир вимагає пред’явлення
документу, який засвідчує особу отримувача і містить фотокартку та
особистий підпис власника.

На операцію по здачі грошей до банку касир, крім видаткового касового
ордеру, також оформлює об’яву на внесок готівкою, в якій вказує дату
операції, хто здає кошти і через кого, банк та назву одержувача, суму
цифрами та прописом, призначення внеску, номер власного рахунку. Об’ява
складається з трьох частин. Перша частина залишається в банку, друга
(квитанція) – передається касиру, третя (ордер) – повертається
підприємству з випискою банку після зарахування грошей на поточний
рахунок.

Оплата праці, виплата допомог по тимчасовій непрацездатності, стипендій,
премій тощо проводиться касиром за платіжними (розрахунково-платіжними)
відомостями, без складання видаткового касового ордера на кожного
отримувача. На титульному аркуші платіжної (розрахунково-платіжними)
відомості робиться надпис про видачу грошей за підписами керівника та
головного бухгалтера або осіб, ними уповноваженими, із зазначення
строків видачі грошей і суми прописом. В аналогічному порядку може
оформлюватись і разова видача грошей на оплату праці (у випадку
відпустки, хвороби тощо), а також видача в підзвіт на витрати, повязані
із службовими відрядженнями, декільком особам. По закінченні трьох
робочих днів, які встановлені для виплати заробітньої плати, бухгалтер
виписує ВКО на загальну виплачену за платіжною відомістю суму.

Прибуткові та видаткові касові ордери чи документи, що їх замінюють, до
передачі в касу реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації
прибуткових та видаткових касових ордерів (форма № КО-3). Журнал
реєстрацій побудовано таким чином, що за його даними здійснюється
контроль за цільовим призначенням готівки, отриманої і витраченої
підприємством. Після реєстрації касові ордери передаються бухгалтером в
касу підприємства для виконання. Видаткові касові ордери, оформлені за
платіжними (розрахунково- платіжними) відомостями на виплату заробітньої
плати, реєструються після видачі.

Всі факти надходження і вибуття готівки на підприємстві відображаються
в касовій книзі.

Касова книга – обліковий регістр, призначений для обліку касових
операцій касиром підприємства.

Кожне підприємство, що має касу, веде тільки одну касову книгу в
національній валюті, яка повинна бути пронумерованою, прошнурованою і
опечатаною сургучною або мастичною печаткою. Кількість аркушів в касовій
книзі підтверджується підписами керівника та головного бухгалтера цього
підприємства або вищестоящого органу.

На кожну іноземну валюту відкривається окрема касова книга.

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках через
копіювальний папір кульковою ручкою темного кольору або чорнилами. Перші
примірники аркушів залишаються в касовій книзі. Другі примірники повинні
бути відривними і є звітами касира. Перші і другі примірники нумеруються
однаковими номерами. Приписки та необумовлені виправлення в касовій
книзі забороняються. Зроблені виправлення завіряються підписами касира і
головного бухгалтера підприємства або особи, яка його замінює.

Записи в касовій книзі здійснюються касиром одразу ж після отримання або
видачі грошей по кожному ордеру або по замінюючих його документах. В
кінці кожного робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день,
виводить залишок грошей в касі на наступне число і передає до
бухгалтерії звіт касира.

Звіт касира – це документ, який передається касиром підприємства в
бухгалтерію, і представляє собою відривний листок касової книги з
додатком прибуткових та видаткових касових документів.

-Документи з обліку інших коштів-

Надходження і видача грошових документів оформлюються прибутковими і
видатковими касовими ордерами або накладними, що їх замінюють. Касир
складає звіт про рух грошових документів.

Здача виручки інкасатору оформлюється супровідню відомістю, яка
складається в трьох примірниках через копіювальний папір: перший
примірник (супровідна відомість) вкладають в інкасаторську сумку, другий
(накладна) – віддають інкасатору при отриманні ним сумки, третій (копія
супровідної відомості) – залишається в касі підприємства (інкасатор
розписується в цьому примірнику ставить відповідний штамп) і служить
підставою для списання коштів з касира, який підтверджує здачу грошей до
каси банку. На зворотньому боціпершого і другого примірників вказаних
документів матеріально відповідальні особи заповнюють покупюрний опис
грошей, що здаються.

-Найважливіші вимоги до правильного оформлення й обліку касових
операцій-

Негайне записування кожної здійсненої касової операції у касову книгу,
щоденне визначенняпідсумків у цій книзі; здача касиром під розписку до
бухгалтерії касових документів.

Виписування бухгалтерією на кожну касову операцію прибуткових і
видаткових касових ордерів, додержання послідовності нумерації і
реєстрації цих коштів у реєстрі до передачі їх для виконання касиру.

Погашення касиром спеціальним штампом касових документів, аби запобігти
зловживанню цими документами, зокрема повторному їх використанню.

Установлення наказом осіб, що мають право підписувати касові документи,
наявність у касира зразків підписів цих осіб і недопустимість виконання
касових операцій на непідписаних документах.

З метою контролю не рідше одного разу на місяць потрібно перевіряти
готівку в касі, складати акт.

Касова книга є реєстром аналітичного обліку. Касові документи слід
брошорувати окремо від інших бухгалтерських документів, вони повинні
мати самостійну нумерацію; при здачі таких документів до бухгалтерського
архіву в архівній книзі роблять позначку про прийняття “Касових
документів”.

4. Інвентаризація каси.

Контроль за додержанням касової дисципліни можна поділити на внутрішній
та зовнішній.

-Порядок проведення інвентаризації-

Внутрішній контроль здійснюється спеціальною інвентаризацією комісією,
призначеною наказом керівника. Раптова ревізія каси на підприємстві
проводиться на підставі наказу керівника.

Ревізія каси перш за все передбачає інвентаризацію наявності грошових
коштів та інших цінностей, які є в касі підприємства. Інвентаризація
проводиться за обов’язкової участі касира.

Перед інвентаризацією касир зобовязаний скласти звіт за документами за
поточний день і дати розписку, де вказано що гроші, які надійшли в касу,
оприбутковані і відповідно відображені як у прибуткових, так і у
видаткових касових ордерах, а всі наявні документи представлені
інвентаризаційній комісії. Даний зві подається в бухгалтерію.

Подальшою процедурою є перерахунок готівки. Його спочатку проводить
касир, а потім член інвентаризаційної комісії. Як правило вся готівка в
касі перераховується покуп’юрно. Під час ревізії в касі можуть
знаходитися відомості на зарплату, виплата по яких не закінчена (3 дні).
В такому випадку перевіряючий перераховує фактично виплачені суми і в
акті ревізії їх відмічає окремим рядком. Окремим рядком в акті
вказується також кількість та сума наявних в касі грошових документів,
до яких відносяться поштові марки, марки державного мита, цінні папери
за їх номінальною вартістю.

Визначена в процесі інвентаризації сума грошових коштів та грошових
документів відображається в спеціальному документі форми №-інв.-15 “Акт
інвентаризації грошових коштів”. В цій формі вказується результат
інвентаризації: недостача (списується на матеріально відповідальну
особу) або надлишок (який зараховується в дохід підприємства). На кожен
випадок відхилення касир зобов’язаний дати пояснення про його причини.

Перевірки касової дисципліни здійснюється також зовнішніми контролюючими
органами. До цих органів належать: Державна податкова адміністрація
України, Державна контрольно-ревізійна служба України, Міністерство
внутрішніх справ та фінансові органи.

У випадку відсутності касира з поважних причин (хвороби), призначається
спеціальна комісія в складі керівника, головного бухгалтера, ревізора та
представника громадскості.

Особливу увагу перевіряючі органи приділяють перевірці цільового
використання готівкових коштів у значних (понад 10000 євро) розмірах
знятих підприємцями зі свого рахунку.

— Перевірка дотримання ліміту каси-

Контролюючі органи здійснюють інвентаризацію готівкових коштів
підприємства, результати якої відображають в Акті, який складається в
трьох примірниках (1-й – залишається на підприємстві, 2-й – у
перевіряючій організації, 3-й – скеровується до відповідної підаткової
служби).

Під час перевірок зясовують те, як підприємство дотримується ліміту
каси. Для цього порівнюються записи про фактичні залишки готівки в касі
за касовою книгою з установленим банком підприємству лімітом каси за
кожний день незалежно від того, здійснювалися в цей день касові обороти
чи ні. Якщо в періоді, що перевіряється виявлено перевищення ліміту
каси, то визначають, протягом якого часу (у днях) і які понадлімітні
суми не здавалися в установлені строки до банку і з якої причини, а
також загальна сума понадлімітних залишків.

За потреби поглибленої перевірки повного оприбуткування в касу
готівкових коштів, одержаних з різних джерел можуть аналізуватися також
обороти за дебетом рахунка 30 “Каса” порівняно з оборотами за кредитом
кожного кореспондуючого рахунку з подальшим порівнянням їх із
відповідними записами в касовій книзі та даними документів які
підтверджують фактичне одержання підприємством певних сум готівки у
відповідні строки.

При перевірці цільового витрачання готівкових коштів, одержаних
підприємством в установі банку, використовується банківські виписки,
касові книги, звіти касира, видаткові касові ордери, книга обліку
придбання товарів (робіт, послуг), а також документи, що підтверджують
факт витрачання готівкових коштів за призначанням. Крім того, можуть
також використовуватися товарні та касові чеки, розрахункові документи,
інші розрахункові документи, а також акти про закупівлю товарів
(виконання робіт, надання послуг), платіжні (розрахунково-платіжні)
відомості, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори
купівлі-продажу, авансові звіти підзвітних осіб тощо. Перевірці
підлягають обороти за кредитом 30 “Каса”.

-Санкції-

Крім того, для контролю за правдоподібністю готівкових операцій
підприємства контролюючі органи можуть застосовувати відповідні
зустрічні документальні перевірки, що здійснюються безпосередньо на
підприємствах-покупцях та постачальниках, шляхом залучення відповідних
первинних документів та взаємного звіряння касових документів.

Санкції за порушення касової дисципліни

№ п/п Вид порушення Санкція

1. Перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах Штраф у
двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день

2. Неоприбуткування (неповне оприбуткування) у касах готівки Штраф у
пятикратному розмірі неоприбуткованої суми

3. Витрачання готівки з виручки, отриманої від реалізації продукції
(робіт, послуг), на виплату заробітньої плати Штраф у розмірі здійснених
виплат

4. Перевищення встановлених строків використання виданої під звіт
готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного
звітування щодо раніше виданих коштів Штраф у розмірі 25% з виданих під
звіт сум

5. Проведення готівкових розрахунків без подання платіжного документа
(товарного або касового чека, квитанція до прибуткового ордера, іншого
документа), який би підтверджував сплату покупцям готівкових коштів
Штраф у розмірі сплачених коштів

6. Використання одержаних в установі банку готівкови коштів не за
цільовим призначенням Штраф у розмірі витрачаної готівки

5. Облік іноземної валюти в касі.

Іноземна валюта в касі підприємства відображається у бухгалтерському
обліку як у номінальних величинах валюти, так і у грошовій одиниці, яка
діє на території України – гривнях.

До каси іноземна валюта може надходити з валютного рахунку у банку, від
покупців в оплату проданого товару (виконаних робіт, наданих послуг)
підприємством, від підзвітних осіб як залишок не використаного авансу. З
каси валюта може вноситись до банку – на валютний рахунок, видаватись у
підзвіт для покриття витрат на відрядження за кордон або, у випаках,
дозволених законодавством, стороннім організаціям в оплату їх продукції
(послуг).

Оцінка операцій по надходженню (вибуттю) валюти здійснюється за
офіційним валютним (обмінним курсом) Національного банку України, що діє
на дату оприбуткування (видатку) валюти.

Документальне оформлення обліку цих операцій аналогічне обліку
української валюти в касі. Для кожного найменування іноземної валюти
відкривається окрема касова книга.

Аналітичний облік руху іноземної валюти в касі підприємства здійснюється
по кожному найменуванню валюти.

Синтетичний облік ведеться по рахунку “Каса” в розрізі субрахунків,
відкритих по найменуваннях іноземної валюти. Відхилення, які пов”язані
зі зміною курсу іноземної валюти, відображаються на рахунку в
кореспонденції з рахунком “Фінансові результати”. Оформити курсові
відхилення можна бухгалтерськими довідками.

6. Облік касових операцій у системі рахунків.

Для обліку касових операцій і залишку використовують рахунок “Каса”,
записи здійснюють на основі перевірених відривних аркушів касової книги
і доданих до них документів на загальні суми за день (або за кілька
днів). На цьому рахунку не можна робити жодних бухгалтерських проведень,
якщо вони не відображають касових операцій (сторнувань тощо). Усі
бухгалтерські проведення мають точно відповідати записам касової книги.
Це неодмінна умова для забезпечення готівки.

На рахунку “Каса” у дебеті записують операції надходження грошей до
каси, а у кредиті – їх вибуття; сальдо може бути тільки дебетове, що
відображає залишок грошей у касі.

За дебетом рахунок “Каса” кореспондує з рахунками “Рахунки в банках”,
“Доходи”, “Розрахунки з підзвітними особами”, “Розрахунки з різними
дебіторами” тощо.

Записи на кредиті рахунка “Каса”здійснюють в кореспонденції з дебетом
рахунків “Розрахунки з оплати праці”; “Розрахунки з підзвітними особами”
(видача підзвітних сум); “Рахунки в банку”; “Загальновиробничі витрати”;
“Адміністративні витрати”; “Витрати на збут”; “Розрахунки з різними
дебіторами”; “Розрахунки зі страхування” тощо.

Журнал реєстрацій господарських операцій

№ п/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит

1 Отримання розмінної готівки з головної каси в операційну 3011 301

2 Надходження готівки з банку 30 31

3 Погашення готівкою короткостроковий вексель 30 34

4 Погашення дебіторської заборгованості покупцем продукції, товарів,
робіт, послуг 30 36

5 Отримані кошти:

від винних осіб за завдані збитки

від підзвітних осіб (залишок авансу)

30

30, 331

375

372

6 Отриманобезповоротну фінансову допомогу 30 425

7 Перепродані власні акції 30 45

8 Отримано цільове фінансування 30 48

9 Повернено зайво видану заробітну плату 30 66

10 Одержана виручка при роздрібній торгівлі 30 70

11 Отримано дохід від реалізації необоротніх активів 30 742

12 Отримано надзвичайні доходи 30 75

13 Отримано кошти за надані послуги 30 703/2

14 Передано готівку на рахунок в банку 31 30

15 Передано готівку інкасатору, відправлено через поштове відділення для
наступного зарахування на рахунок банку 333 30

16 Зарахування готівки, внесеної інкасатором, відправленої через поштове
відділення, на рахунок банку 31 333

17 Видано готівку під звіт 372 30

18 Погашено заборгованість перед:

Пенсійним фондом;

фондом соціального страхування;

фондом безробіття;

фондом страхування від нещасних випадків.

651

652

653

654

30

30

30

30

19 Виплачено заробітню плату 66 30

20 Виплачені девіденди 671 30

Похожие записи