.

Калькулювання собівартості продукції

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2 25620
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи «Калькулювання собівартості продукції» для
студентів базового напряму «Економіка і підприємництво»

спеціальності «Облік і аудит»

Затверджено

на засідання кафедри ОА

Протокол № 5 від 21 грудня 2006 р.

Львів ? 2007

Управлінський облік: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи
«Калькулювання собівартості продукції» для студентів базового напряму
«Економіка і підприємництво» спеціальності «Облік і аудит».

Укладачі: Г.О. Партин, А.І. Ясінська, І.О. – Львів: Видавництво
Національного університету «Львівська політехніка». 2007.- 35 с.

Укладачі: Партин Г.О., к.е.н., доцент

Ясінська А.І., асистент

Відповідальний за випуск: Загородній А.Г., к.е.н, професор

Рецензенти: Полякова Л.М., к.е.н., доцент

Акіншина О.В., к.е.н., доцент

ЗМІСТ

1. Загальні рекомендації щодо структури та змісту основних розділів
курсової роботи

2. Теми теоретичної частини курсової роботи

3. Завдання для розрахункової частини курсової роботи

4. Додаткові вихідні дані для розрахункової частини курсової роботи

5. Приклад оформлення розрахункової частини курсової роботи

Рекомендована література

Додатки

Додаток А. Додаткові вихідні дані для виконання розрахункової частини
курсової роботи

Додаток Б. Зразок титульної сторінки курсової роботи

Додаток В. Зразок бланку завдання для виконання курсової роботи

Додаток Д. Орієнтований план до розкриття теми теоретичної частини
курсової роботи

Додаток Ж. Перелік чинників на зміну фінансових результатів діяльності
підприємства

1. Загальні рекомендації щодо структури та змісту основних розділів
курсової роботи

Курсова робота на тему «Калькулювання собівартості продукції» є
завершальним етапом вивчення дисципліни «Управлінський облік». При
написанні курсової роботи, студентам слід використати теоретичні знання
з обліку, калькулювання і аналізу витрат для вирішення конкретних
практичних завдань. Виконавши курсову роботу студент набуде практичних
навиків з ведення обліку і розподілу витрат на виробництво продукції
(зокрема групування витрат за економічними елементами, статтями
калькуляції), складання калькуляції за системою повних і змінних витрат,
визначення обсягу беззбиткового виробництва продукції, побудови функції
витрат та планування прибутку підприємства.

Завдання до курсової роботи включає:

Перелік тем для написання теоретичної частини (див. п. 2).

Завдання до виконання розрахункової частини (див. п. 3).

Пояснювальна записка до курсової роботи повинна складатися з таких
частин:

Титульна сторінка (див. додаток Б).

Завдання для курсової роботи, підписане викладачем (див. додаток В).

Зміст.

Вступ.

1.Теоретична частина.

1.1. …

1.2. …

1.N. …

2.Розрахункова частина.

2.1. Вихідні дані для розрахункової частини.

2.2. Виконання розрахункової частини.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

У курсовій роботі мають бути відображені всі перераховані розділи.
Титульну сторінку курсової роботи потрібно оформляти за формою,
наведеною у додатку Б. Завдання до курсової роботи оформляється згідно
додатку В. Зміст курсової роботи складається на підставі затвердженого
керівником курсової роботи плану. Зміст містить назву розділів і
підрозділів та номери початкових сторінок вступу, усіх розділів та
підрозділів роботи, висновків, списку використаної літератури та
додатків. У вступі розкривається сутність курсової роботи, її
актуальність, мета та завдання, дається коротка характеристика розділів
курсової роботи.

Курсова робота виконується машинописним способом або за допомогою
комп’ютера на одному боці аркуша формату А-4 (210*297мм) через два
міжрядкові машинописні (1,5 комп’ютерні) інтервали. Мінімальна висота
висота шрифту 1,8 мм, що відповідає 14-му розміру комп’ютерного шрифту
(у таблицях 12-й). Поля повинні бути таких розмірів: ліворуч – 2,5 мм,
праворуч – 1,0 мм, зверху і знизу – 2,0 мм. Заголовки структурних частин
роботи друкуються великими літерами симетрично по тексту. Наприклад,
„ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА”, „РОЗДІЛ 2.
РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”,
„ДОДАТКИ”.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць,
формул подається арабськими цифрами без знака №. Нумерація має бути
наскрізною і враховувати титульний аркуш та завдання. На титульному
аркуші, завданні та змісті номер сторінки не ставиться, рисунки і
таблиці включаються у загальну нумерацію. Номер сторінки проставляється
у правому верхньому куті без будь-яких знаків (крапки, риски, дужки).
Нумерація підрозділів, рисунків, таблиць і формул повинна складатись із
номера розділу та свого порядкового номеру. Наприклад, у розділі 1
номери підрозділів, таблиць, рисунків і формул позначаються номерами
1.1, 1.2 і т.д. Відповідно у розділі 2 позначаються 2.1, 2.2 і т.д.

Тему теоретичної частини курсової роботи студенти вибирають з переліку
тем (див. П. 2) за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, якщо
номер залікової книжки 6, то студент, обирає одну із тем за номерами 6,
16, 26. За своїм бажанням студент, незалежно від останньої цифри
залікової книжки, може у курсовій роботі розкрити тему 31 (за даними
конкретного підприємства). У теоретичній частині роботи, студент має
розкрити сутність та основні завдання організації обліку, контролю,
аналізу або планування певного об’єкта, дати характеристику нормативних,
теоретичних і практичних аспектів за темою дослідження. У додатку Д
наведено орієнтовний план або основні підрозділи теоретичної частини,
які необхідно розкрити.

Розрахункову частину курсової роботи виконують згідно з завданням
представленим в п. 3. Завдання для розрахункової частини вибирають за
останньою цифрою залікової книжки. Цифрове значення рядків, позначених *
слід визначити згідно варіанту курсової роботи на основі даних додатку
А. Результати виконання розрахункової частини подають у формі таблиць
(див. Табл. 1 – 8), будують графік беззбитковості підприємства,
визначають точку беззбитковості, складають рівняння функції витрат
підприємства та обчислюють коефіцієнт операційного левериджу. У
висновках дають коротку характеристику вирішених завдань та отриманих
результатів, обґрунтовують пропозиції до теоретичної і розрахункової
частини курсової роботи. У списку літератури наводять усі використані
законодавчі і нормативні документи, літературні джерела вітчизняних та
закордонних авторів за темою роботи. Посилання на публікації в тексті
записують у квадратних дужках (номер джерела у списку літератури і
конкретні сторінки). Наприклад, [5, с.20]. Додатки формуються за
потребою. До них включають допоміжний матеріал, який необхідний для
повнішого виконання роботи (інструкції, методики, ілюстрації допоміжного
матеріалу тощо).

2. Теми теоретичної частини курсової роботи

1. Управлінський облік, як інформаційна система управління
підприємством.

2. Управлінський облік в системі управління витратами підприємства.

3. Порядок групування і обліку витрат підприємства за статтями
калькуляції.

4. Порядок групування і обліку витрат за економічними елементами.

5. Методи калькулювання собівартості продукції та способи калькуляції.

6. Сутність, методи, облік і калькулювання повних і змінних витрат.

7. Інформаційні ресурси про витрати та собівартість продукції (робіт,
послуг підприємства).

8. Основні завдання і проблеми організації управлінського обліку на
підприємствах України.

9. Сутність і завдання організації стратегічного управлінського обліку.

10. Аналіз взаємозв’язку «витрати – обсяг діяльності – прибуток».

11. Стратегічний управлінський облік в обліковій системі підприємства.

12. Нормативний метод обліку і калькулювання витрат та аналіз відхилень.

13. Аналіз витрат і доходів для прийняття операційних рішень.

14. Аналіз витрат і доходів для прийняття інвестиційних рішень.

15. Суть бюджетування та види бюджетів.

16. Організація обліку витрат за центрами відповідальності.

17. Методи оцінки виробничих запасів та їх вплив на фінансові результати
діяльності підприємства.

18. Класифікація витрат та дослідження їхньої поведінки в системі
управлінського обліку.

19. Внутрішня та зовнішня звітність, її використання в системі
управління підприємствами.

20. Облік і контроль витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні
заходи.

21. Склад, облік і розподіл адміністративних витрат та витрат на збут.

22. Мета, завдання та побудова системи виробничого обліку витрат.

23. Методи розподілу витрат обслуговуючих виробництв і господарств.

24. Методи обліку і оцінки незавершеного виробництва (FIFO,
середньозваженої собівартості).

25. Методи розподілу витрат комплексного виробництва.

26. Організація контролю витрат на виготовлення продукції.

27. Поопераційний метод обліку і калькулювання витрат (облік і
калькулювання витрат на основі діяльності).

28. Облік і калькулювання витрат за замовленнями і за процесами.

29. Порядок обліку і контролю матеріальних витрат.

30. Планування витрат підприємства.

31. Організація калькулювання, обліку і аналізу витрат на конкретному
підприємстві.

3. Завдання для розрахункової частини курсової роботи

ТзОВ «Комфорт» займається виготовленням і реалізацією офісних столів.
Протягом планового місяця підприємство передбачає здійснити господарські
операції, зміст яких подано в табл. 1.

Таблиця 1

Перелік господарських операцій ТзОВ «Комфорт» на плановий місяць

№ з/пЗміст операційСума, гнн.1Нарахування основної заробітної плати
робітникама) столярного цехуЗ1*б) складального цехуЗ2*2Нарахування
доплати робітникам за складність виконання робіта) у столярному
цеху15000б) у складальному цеху180003Нарахування за роботу у вихідні
дніа) у столярному цеху5000б) у складальному цеху45004Нарахування оплати
за час відпустки у зв’язку з навчанням у вищому навчальному закладі
(працівникові столярного цеху)12505Нарахування заробітної плати
керівному персоналуа) столярного цеху2800б) складального цеху2900в)
директорові підприємства4800г) головному бухгалтерові2500д)
прибиральниці офісу6506Нарахування зборів на нараховану заробітну
платуа) на обов’язкове державне пенсійне страхування (32 %)б) на
обов’язкове державне соціальне страхування на випадок тимчасової втрати
працездатності (2,9 %)в) на обов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття (1,9 %)г) на обов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві (1,2 %)7Витрати
матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих у. т. ч.а) у столярному
цехуплита дерев’янаР1*дошка дерев’янаР2*б) у складальному цеху зі
складудверні замкиК1*дверні ручкиК2*фарба меблева3500клей
меблевий6000лак меблевий50008Оплата за використання водиа) у столярному
цеху1000б) у складальному цеху18009Оплата за споживання електроенергіїа)
у столярному цехуна технологічні цілі6000на освітлення цеху1800б) у
складальному цехуна технологічні цілі45002) на освітлення цеху2000в) на
освітлення офісу100010Зворотні відходиа) з столярного
цеху200011Амортизація приміщеньа) столярного цехуА1*б) складального
цехуА2*в) офісу500012Амортизація обладнанняа) столярного цеху2500б)
складального цеху150013Знос комп’ютера в офісі100014Знос комп’ютерної
програми «1С : Бухгалтерія»50015Виконання гарантійного ремонту
реалізованих меблів (заробітна плата)R*16Придбання канцелярських
товаріва) для працівників столярного цеху680б) для працівників
складального цеху550в) для працівників адміністративного персоналу
підприємства120017Сплата за телефонні переговори в
бухгалтерії110018Витрати на сторожову охоронуа) столярного цеху3000б)
складального цеху320019Витрати на страхування майна:а) столярного
цеху2200б) складального цеху170020Сплата за послуги банку (оформлення
чекової книжки)35021Сплата відсотків за отриманий від банку кредит для
здійснення операційної діяльності150022Сплата СП «Легенда» за
розробляння і видання рекламного листка і проспекту меблів500023Витрати
на презентацію нових виробівМ*24Нарахування і сплата податку з власників
транспортних засобів адміністративного призначення110025Витрати на
упакування готових меблів (матеріали)N*26Витрати на транспортування
готової продукції підприємством «Міст»200027Витрати на проектування і
конструювання нових виробів (заробітна плата)L*28Витрати на придбання
нового станка у столярний цех1400029Витрати на гарантійний ремонт
основних засобів столярного цеху з метою підтримання їх у робочому стані
(заробітна плата)250030Витрати на транспортування виробів з цеху в цех,
в т.ч.2000а) заробітна плата1000б) амортизація500в) паливо50031Витрати
пов’язані з утриманням майстерні гарантійного ремонту меблів363032Оплата
комісійних винагород торговим агентам та продавцям зайнятим реалізацією
продукції8400

4. Додаткові вихідні дані для розрахункової частини курсової роботи

1. Запаси готової продукції на складі:

а) на початок планового періоду – 50 столів;

б) на кінець планового періоду – 30 столів.

2. Плановий обсяг випуску готової продукції за місяць – 500 столів.

4. Частка постійних витрат у складі: планової суми загальновиробничих
витрат – ?%; планової суми адміністративних витрат – 90 %; планової суми
витрат на збут – 80 %; планової суми інших операційних витрат – 100 %.

5. Планова рентабельність капіталу підприємства – 50 %. Сума капіталу,
інвестованого у підприємство – 450 000 грн.

5. Приклад оформлення розрахункової частини курсової роботи

1) Групування планових витрат підприємства «Комфорт» за економічними
елементами виконується наступним чином (див. табл. 2).

Групування господарських операцій та витрат підприємства здійснюється на
основі П(С)БО 16 „Витрати”. В таблиці 2 наведено економічні елементи
відповідно до названого положення і всі господарські операції
підприємства необхідно згрупувати та обчислити суми витрат по кожному з
них. У графі 3 вказується номер позиції витрат згідно вихідних даних, у
графі 4 вказуються суми витрат, які відповідають цим витратам. По
кожному з елементів обчислюють суми витрат і в кінці обчислюють загальну
суму витрат по всіх елементах. Сума зворотних відходів підприємства при
обчисленні загальної суми по економічному елементу матеріальні витрати
вираховується.

Таблиця 2

Групування планових витрат підприємства «Комфорт» за економічними
елементами

з/пНазва економічних елементівНомер позиції витрат згідно вихідних
данихСума, грн.1Матеріальні витрати7,
9(а1,б1)…Р1+Р2+К1+К2+100+….2Витрати на оплату праці1,2….3Відрахування на
соціальні заходи?4Амортизація11,12…5Інші операційні витрати8,9а2Всього:

2) Групування планових витрат столярного і складального цехів та
підприємства «Комфорт» загалом за статтями калькуляції (див. табл. 3).

Таблиця 3

Групування планових витрат столярного і складального цехів та
підприємства «Комфорт» загалом за статтями калькуляції

з/пНазва статті

калькуляціїЦех столярнийЦех складальнийРазом по підприємству,
загаломНомер позиції згідно вихідних данихСума, грн.Номер позиції згідно
вихідних данихСума, грн.Номер позиції згідно вихідних данихСума, грн.а)
статті виробничих витрат1Сировина і матеріали7а-?2Купівельні
напівфабрикати та комплектуючі вироби?7б?3Паливо та електроенергія на
технологічні цілі9а1?9а1…4Зворотні відходи???5Основна заробітна
плата1а??6Додаткова заробітна плата2а…?2-4…7Відрахування на соціальне
страхування???8Загальновиробничі витрати у т.ч.:9а2…5б…..а)
змінні;?12б?б) постійні;9а2…5б….8,9а2…9Разом виробничих витратб) статті
операційних витрат10Адміністративні витрати–5(в,г,д)…11Витрати на
збут–22,23…12Інші операційні витрати?16б16….13Разом операційних
витрат14Разом виробничих і операційних витрат

Групування витрат підприємства за статтями калькуляції здійснюється за
методикою групування витрат за економічними елементами. Перелік статтей
наведений у таблиці 3. Всі виробничі витрати розподіляються окремо за
двома цехами, а операційні витрати загалом по підприємству. Відрахування
на соціальне страхування обчислюється з суми основної та додаткової
заробітної плати загалом згідно чинного законодавства. Загальновиробничі
витрати розподіляють на постійні і змінні. У рядку 9 обчислюється
загальна сума виробничих витрат по кожній статті калькуляції. Статті
операційних витрат групуються загалом по підприємству і загальна їхня
сума записується у рядку 13. Сума виробничих і операційних витрат
підприємства записується у рядку 14. За даними цієї таблиці визначається
частка постійних витрат у складі планової суми загальновиробничих
витрат.

3) Відомість зведеного обліку витрат на виробництво продукції
підприємства «Комфорт» у плановому місяці (див. табл. 4).

Таблиця 4

Відомість зведеного обліку витрат на виробництво продукції

з/пСтаття

калькуляціїСобівартість НВ на початок звітного періоду, грн.Витрати за
звітний місяць, грн.Разом із залишком витрат у НВ на початок місяця,
грн.Витрати на випуск продукції (планова виробнича собівартість ГП),
грн. (Свп)Собівартість НВ на кінець місяця, грн.1Сировина і
матеріали80007а…8000 + 7а..(8000 + 7а – 9000)90002Купівельні
напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого
характеру сторонніх підприємств2000???25003Паливо й енергія на
технологічні цілі500???6004Зворотні відходи
(вираховуються)(100)???(200)5Основна заробітна
плата6000???70006Додаткова заробітна плата1000???12007Відрахування на
соціальне страхування(6000+1000)*0,38????8Загальновиробничі витрати у
т.ч.:3000???4000а) змінні;1000???1200б) постійні;2000???2800Разом??

Відомість зведеного обліку витрат на виробництво продукції складається
на основі згрупованих планових витрат підприємства за статтями
калькуляції (таблиця 3). У графі 3 і графі 7 наведені залишки
незавершеного виробництва на початок і на кінець звітного періоду.
Відрахування на соціальне страхування необхідно обчислити від загальної
суми основної і додаткової заробітної плати згідно чинного
законодавства. В останньому рядку таблиці 3 обчислюється загальна сума
витрат незавершеного виробництва на початок і на кінець звітного періоду
з якої вираховуються зворотні відходи. У графі 4 записуються витрати за
звітний період на основі таблиці 3. У графі 5 обчислюються витрати разом
із залишком витрат у незавершеному виробництві (графа 3 + графа 4).
Планова виробнича собівартість готової продукції обчислюється враховуючи
залишки незавершеного виробництва на кінець звітного періоду (графа 5 –
графа 7).

4) Планову калькуляція витрат на виготовлення одиниці продукції
підприємства «Комфорт», застосовуючи системи калькулювання повних (табл.
5) і змінних (табл. 6) витрат подана нижче. Необхідно звернути увагу, що
витрати обчислюються на одиницю продукції (плановий обсяг випуску
продукції складає 500 столів).

Таблиця 5

Планова калькуляція витрат на виготовлення одиниці продукції за системою
повних витрат

№ з/пСтатті калькуляціїНа одиницю виробу, грн.1Прямі матеріальні витрати
всього:у т. ч.: а) сировина і матеріали,?б) купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби,?в) паливо та електроенергія на технологічні
цілі,?г) зворотні відходи.?2Прямі витрати на оплату праці всього:у т.
ч.: а) основна заробітна плата,?б) додаткова заробітна
плата.?3Відрахування на соціальне страхування?4Загальновиробничі
витрати?Всього виробнича собівартість?

Таблиця 6

Планова калькуляція витрат на виготовлення одиниці продукції за системою
змінних витрат

№ з/пСтатті калькуляціїНа одиницю виробу, грн.1Змінні прямі виробничі
витрати у т. ч.:а) сировина і матеріали,?б) купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби,?в) паливо та електроенергія на технологічні
цілі,?г) зворотні відходи.?2Прямі витрати на оплату праці у т. ч.:а)
основна заробітна плата,?б) додаткова заробітна плата.?3Відрахування на
соціальне страхування?4Змінні накладні витрати?Всього виробнича
собівартість?

Планова калькуляція витрат на виготовлення одиниці продукції за системою
повних витрат складається на основі відомості зведеного обліку витрат на
одиницю продукції. Сума витрат за статтями калькуляції обчислюється на
основі планової виробничої собівартості готової продукції (графа 6
таблиці 4 поділяти на плановий обсяг випуску продукції – 500 одиниць і
записується у графу 3 таблиці 5). Виробнича собівартість складає суму
всіх витрат на одиницю виробу за винятком зворотніх відходів. Планова
калькуляція витрат на виготовлення одиниці продукції за системою змінних
витрат (таблиця 6) складається за такою ж методикою як попередня,
відмінність полягає у визначенні суми загальновиробничих витрат. В
калькуляції за системою повних витрат обчислюється сума
загальновиробничих витрат і змінних і постійних, а в калькуляції за
системою змінних витрат обчислюються тільки змінні загальновиробничі
витрати.

5) Планова сума постійних накладних витрат підприємства «Комфорт» (див.
табл. 7).

Таблиця 7

Планова сума постійних витрат підприємства за місяць

№ з/пВиди витратСума, грн.1231Постійні загальновиробничі
витрати?2Постійні адміністративні витрати (90%)?3Постійні витрати на
збут (80 %)?4Постійні інші операційні витрати (100 %)?5Разом постійних
операційних витрат?6Всього постійних витрат?

Планова сума постійних витрат підприємства за місяць обчислюється згідно
додаткових вихідних данних. Загальна сума всіх постійних (загально
виробничих, адміністративних, витрат на збут та інших операційних)
витрат підприємства розрахована у таблиці 3.

Частка постійних операційних витрат згідно додаткових даних складає:
адміністративних – 90%, витрат на збут – 80%, інших операційних – 100%.
Таким чином, обчислюються відповідні частки цих витрат і записуються у
графу 3 таблиці 7. У рядку 5 даної таблиці обчислюється загальна сума
цих витрат (адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні
витрати), у рядку 6 до суми операційних витрат додається сума постійних
загальновиробничих витрат (графа 1 + графа 5).

Обчислити собівартість реалізованої продукції.

Собівартість реалізованої продукції (Срп) визначається за формулою:

Крп = ГПп + Квп – ГПк, (1)

де, Квп – кількість продукції виготовленої у плановому періоді, один.;

ГПп, ГПк – собівартість залишків готової продукції відповідно на початок
і кінець місяця, один.;

Крп = 50 + 500 – 30 = 520 один.

Срп = (520 * Свп на 1) + ? опер. витрат (грн.) (2)

Обчислити планову суму прибутку від реалізації продукції.

Планову суму прибутку визначають за формулою:

Пп =
picscalex1000100090000031401000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e003c0041200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b9ffffff80040000990300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002400005000000
1302000268041c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000900
0000320a8d03250103000000313030651c000000fb0280fe0000000000009001000000cc
0402001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01020004000000f001010008000000320a6d01bc0202000000d0ea08000000
320a6d015a0001000000caea1c000000fb0280fe00000000000090010000000200020010
53796d626f6c007740000000850d0a5ab7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01010004000000f001020008000000320a6d01a00101000000b4ea0a00000026060f00
0a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a0021008a010000000002000000f8f31200b9c1c67704000000
2d01020004000000f0010100030000000000, (3)

де, К – сума капіталу підприємства, грн..;

Рк – плановий показник рентабельності капіталу підприємства, %.

8) Обчислення показників доходів, витрат і фінансових результатів
діяльності підприємства у плановому періоді за системою повних і змінних
витрат (див. табл. 8).

Таблиця 8

Планові показники доходів, витрат і фінансових результатів підприємства
за системами повних і змінних витрат

При застосуванні системи калькулювання повних витратПри застосуванні
системи калькулювання змінних витратПоказникиСума, грн.ПоказникиСума,

грн.12341Дохід від реалізації продукції1Дохід від реалізації
продукції2Собівартість реалізованої продукції:2Собівартість реалізованої
продукції:а) прямі матеріальні витратиа) прямі матеріальні витратиб)
прямі витрати на оплату праціб) прямі витрати на оплату праців) інші
прямі виробничі витратив) інші прямі виробничі витратиг)
загальновиробничі витрати (змінні і постійні)г) змінні загальні
виробничі витрати3Валовий прибуток (1–2)3Виробничий маржинальний дохід
(1–2)4Операційні витрати:4Змінні операційні витрати:а) адміністративніа)
адміністративніб) на збутб) на збутв) інші операційні5Операційний
прибуток (3–4)5Загальний маржинальний дохід (3–4)6Постійні витрати:а)
загальновиробничіб) операційні витрати:– адміністративні– на збут– інші
операційні7Операційний прибуток (5–6)

Суми витрат для визначення собівартості реалізованої продукції при
застосуванні системи повних і змінних витрат записуються з таблиці 4
графа 6. Сума операційних витрат при застосуванні системи повних витрат
визначається на основі таблиці 3. Сума змінних операційних витрат при
застосуванні системи змінних витрат визначається також на основі таблиці
3, але обраховується змінна їх частка (адміністративні витрати
складатимуть 10%, витрати на збут 20%). Сума постійних витрат за цією ж
системою визначається на основі даних з таблиці 7.

9) Визначення точки беззбитковості та побудова графіку беззбитковості
операційної діяльності підприємства.

Точка беззбитковості – це такий обсяг виробництва і реалізації
продукції, при якому сума доходів підприємства дорівнює сумі його
постійних і змінних витрат і підприємство за рахунок доходів від
реалізації може лише покрити свої витрати, тобто в цій точці прибуток
рівний нулю.

Точка беззбитковості визначається за двома методами:

1) аналітичним методом, згідно з яким точка беззбитковості обчислюється:

а) в натуральних одиницях:

ТБн=Вп/Дм.од. (4)

Дм.од.=Цод.-Вз.од. (5)

де, Вп – сума постійних витрат підприємства;

Дм. Од. – маржинальний дохід на одиницю продукції;

Ц – ціна одиниці продукції;

Вз. Од. – сума змінних витрат на одиницю продукції;

б) в грошових одиницях:

ТБг=Вп/Км.од. (6)

Км.од. = Дм.од./Цод. (7)

де, Км. од. – коефіцієнт маржинального доходу на одиницю продукції;

графічним методом, який ґрунтується на побудові графіку беззбитковості
підприємства. Для побудови графіку беззбитковості підприємства необхідно
визначити показник запасу міцності (Зм) за формулою:

Зм=Д заг. – ТБ (8)

Графік беззбитковості підприємства наведено на рис. 1.

picscalex670100090000031602000002009601000000009601000026060f002203574d4
6430100000000000100503a0000000001000000000300000000000000030000010000006
c0000000000000000000000350000006f0000000000000000000000072c00002d2100002
0454d46000001000003000010000000020000000000000000000000000000007f1200007
71a0000c80000001f010000000000000000000000000000000f030058600400160000000
c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000680a0000d
8070000520000007001000001000000a4ffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000110040ae110010000000a4b1110024af1100524f6032a4b111009cae1100100000000
cb0110088b11100244f6032a4b111009cae11002000000049642f319cae1100a4b111002
0000000ffffffff7c2de500d0642f31ffffffffffff0180ffff01800fff0180ffffffff0
00000000008000000080000e4ba120001000000000000005802000025000000372e9001c
c00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f000000000000004
30061006c00690062007200000000000000000064af1100dee32e31e88d0832c4b21100d
0ae11009c38273108000000010000000caf11000caf1100e87825310800000034af11007
c2de5006476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002
50000000c00000001000000120000000c00000001000000180000000c000000000000025
4000000540000000000000000000000350000006f00000001000000e7298740a48e87400
000000057000000010000004c000000040000000000000000000000670a0000d60700005
0000000200000003600000046000000280000001c0000004744494302000000fffffffff
fffffff690a0000d80700000000000046000000140000000800000047444943030000002
50000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e00000014000000000000001
0000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0222017c010
40000002e0118001c000000fb02f3ff0000000000009001000000cc0440002243616c696
2726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100000
40000002d010000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d000
000320a0d00000001000400000000007b01220120c408001c000000fb020200010000000
000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000
000000000000000040000002d010100040000002d010100030000000000

Рис.1. Графік беззбитковості підприємства

10) Записати функцію операційних витрат підприємства.

Функція витрат – це математичний опис взаємозв’язку витрат та їхнього
чинника.

Y = a + b* x (9)

де, Y – загальна сума витрат,

a- сума загальних постійних витрат,

b- сума змінних витрат на одиницю,

X – значення фактора (чинника) витрат

11) Обчислити показники операційного левериджу підприємства та пояснити
його вплив на фінансові результати підприємства.

Коефіцієнт операційного левериджу (Кол) обчислюють за формулою:

Кол= Мд/Пр (10)

де, Мд – сума маржинального доходу, грн.

Пр – сума операційного прибутку підприємства, грн.

Ефект операційного левериджу (Еоп) обчислюють за формулою:

Еоп =
picscalex100010009000003ef00000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02200480031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b7ffffff40030000d70300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002400005000000
1302000230031c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577e30766c2040000002d0101000800
0000320a8b03430102000000cef008000000320a6f01460102000000cfee1c000000fb02
80fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000d7070a91a0f11200d89f
f377e19ff3772020f577e30766c2040000002d01020004000000f001010008000000320a
8b035a000100000044ee08000000320a6f015d000100000044ee0a00000026060f000a00
ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00c2e30766c200000a0021008a010000000001000000bcf31200040000002d01
010004000000f0010200030000000000 (11)

де,
picscalex100010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02c00140031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
c6ffffff00030000860100000b00000026060f000c004d61746854797065000030001c00
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f5772d0866b7040000002d01000008000000320a60012301
02000000cfee1c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
000026080aa2a0f11200d89ff377e19ff3772020f5772d0866b7040000002d0101000400
0000f001000008000000320a60013a000100000044ee0a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00b72d0866b700000a0021008a010000000000000000bcf31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 – темп приросту валового операційного прибутку
підприємства %,

picscalex100010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02000240031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
c6ffffff00030000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c00
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f5773e0866c5040000002d01000008000000320a60012301
02000000cef01c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
000032080ae5a0f11200d89ff377e19ff3772020f5773e0866c5040000002d0101000400
0000f001000008000000320a60013a000100000044f00a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00c53e0866c500000a0021008a010000000000000000bcf31200040000002d0100000400
0000f0010100030000000000- темп приросту обсягу реалізації продукції, %

12) Обчислити прибуток підприємства, якщо обсяг реалізації продукції
зросте на 15 %, (використовуючи дані наведені у таблиці 8). Результати
розрахунків записати у вигляді таблиці 9.

Таблиця 9

Розрахунок прибутку підприємства при збільшенні обсягу реалізації на 15%

ПоказникиСума, грн.фактичнапланова123Дохід від реалізації
продукціїСобівартість реалізованої продукції:а) прямі матеріальні
витратиб) прямі витрати на оплату праців) інші прямі виробничі витратиг)
змінні загальні виробничі витратиВиробничий маржинальний дохідЗмінні
операційні витрати:а) адміністративніб) на збутЗагальний маржинальний
дохідПостійні витрати:а) загальновиробничіб) операційні витрати:–
адміністративні– на збут– інші операційніОпераційний прибуток

13) Визначити вплив чинників використовуючи електронні таблиці програми
Excel (див. додаток Ж) на зміну фінансових результатів підприємства.
Розрахунки обґрунтувати необхідними поясненнями та зробити відповідні
висновки.

Рекомендована література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» №966 – ХІУ від 16.07.1999 р.

2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997
р. №283/97 – ВР/Г.К. №26 за 1997 р.

3. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. №108/95 – ВР.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. №246.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. №290.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. №318.

7. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт,
послуг), затверджених наказом Державного комітету промислової політики
України від 02 лютого 2001 р. №47.

8. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник. – Д. – К.:
Центр навчальної літератури, 2006.- 440 с.

9. Бланк И.А. Управление прибылью.- К.: «Ника – Центр», 1998. – 544 с.

10. Бондар І.Ю., Пахомов В.І. Управління витратами виробництва та
собівартістю продукції: Навч. посібник. – К.: Київ. Держ. торг.-екон.
ун-т, 2000. – 65 с.

11. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: Навч.
посібник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф.Ф.
Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук.- Житомир: ЖІТІ, 2000.- 448 с.

12. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л.
Хом’яка. – 2-ге вид., доп. і перероб.- Львів: Національний університет
«Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ +»
Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2003.- 820 с.

13. Голов С.Ф., Єфименко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.:
ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996.- 544 с.

14. Голов С.Ф.Управленческий бухгалтерський учет.- К.: Скарбы,
1998.-384с.

15. Г.І. Кіндрацька. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. –
Львів: Кінпатрі ЛТД, 2000. – 264 с.

16. Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник
для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002.- 131 с.

17. Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Л.М. Пилипенко. Бухгалтерський облік в
Україні: нормативна та методична база: Навчальний посібник.- Львів:
«Магнолія плюс», 2006.- 264 с.

18. Давидович І.Є. Управління витратами: Навчальний посібник. 2-е вид.,
перероб. і доп. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 228 с.

19. Данилюк М.О., Лещій В.Р. Теорія і практика процесно-орієнтованого
управління витратами. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2002 – 242 с.

20. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський
облік: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. / За ред. В.М.
Домбровського. – К.: КНЕУ, 2003.- 235 с.

21. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет.-
М.:Аудит, 1997.- 248 с.

22. Друри К. учет затрат методом стандарт-кост. Пер. с анг. / Под ред.
Н.Д. Эриашвили. – М.: Аудит. ЮНИТИ, 1998.- 224 с.

23. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Управлінський облік:
Термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. –
Львів: ЗУКЦ, 2005. – 96 с.

24. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік:
Основи теорії та практики: Підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.:
Знання, 2007.- 550 с.

25. Карпова Т.П. Управленческий учет: Ученик для вузов. – М.: ЮНИТИ,
2003.- 350 с.

26. Керимов В.Э., Крятов М.С., Епифанов А.А. Система учета
«Стандарт-кост»: Лекция – М.: Издательско – книготорговый центр
«Маркетинг»; М.: МУПК, 2001.- 30 с.

27. Крушельницька О.В. Управління матеріальними ресурсами: Навч.
посібник. – К.: Кондор, 2003.- 162 с.

28. Ластовецький В.О. Виробничо-комерційний облік і
внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і
відповідальності. – Чернівці: Місто, 2003.- 156 с.

29. Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес,
2003.- 287 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

30. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посібник. – Київ: «Центр
навчальної літератури», 2004. – 336 с.

31. М.О. Данилюк, В.Р. Лещій. Управління витратами на промислових
підприємствах. Науково-практичний посібник: Наукове видання. –
Івано_Франківськ: ПП Супрун, 2006.- 172 с.

32. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Монографія. – Дніпропетровськ:
Наука і освіта, 2000.- 450 с.

33. Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект. – Тернопіль:
Астон, 2005.- 228 с.

34. Партин Г.О., Загородній А.Г. Управлінський облік: Навч. посібник. –
Серія «Дистанційне навчання».- №14.- Львів: Видавництво Національного
університету «Львівська політехніка», 2003.- 194 с.

35. Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І. Управлінський облік:
Навч.-метод. посіб.- К.: Знання, 2006.- 235 с.

36. Партин Г.О., Загородній А.Г. Управлінський облік: Навч. посіб. –
2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 303 с.

37. Попова Т.Д., Шмельцер Л.А., Черная А.А. Внутренний контроль и аудит
издержек. Серия «Высшее образование». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005.-
224 с.

38. Пушкар М.С., Пушкар Р.М. Контролінг – інформаційна підсистема
стратегічного менеджменту:Монографія.- Тернопіль:Карт-бланш, 2004.-370с.

39. Скоун Т. Управленческий учет / Пер. с англ. Под ред. Н.Д. Эриашвили.
– М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.- 179 с.

40. С.Ф. Голов. Управлінський облік. Підручник.- 2-ге вид. – К.: Лібра,
2004.- 704 с.

41. Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. Управління витратами
підприємства: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.-
120 с.

42. Управление по результатам: Пер. с финск. / Общ. ред. и предисл. Я.А.
Лейманна.- М.: Издательская группа «Прогресс», 1993.- 320 с.

43. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О., Лисенко В.П. Управління поточними
витратами торгівельного підприємства: Навч. посібник / Київ. Держ.
торг.-екон. ун-т.- К.: Київ. Держ. торг.-екон. ун-т., 1997.- 95 с.

44. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект
/ Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1995.- 416 с.

45. Череп А.В. Управління витратами суб’єктів господарювання. Ч. І:
Монографія. – 2-ге вид. – Х.: ВД «ІНЖЕК». – 2007. – 368 с.

46. Череп А.В. Управління витратами суб’єктів господарювання. Ч. ІІ:
Монографія. – 2-ге вид. Х.: ВД «ІНЖЕК». – 2007. – 360 с.

47. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ,
2003.- 656 с.

48. Шепітко Г.Ф. Контролінг: посібник (для студентів економічних
спеціальностей усіх форм навчання).- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.-136
с.

49. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій. – К.:
Центр навчальної літератури, 2006.- 318 с.

ДОДАТОК А

Додаткові вихідні дані для виконання розрахункової частини курсової
роботи

ЗначенняЗ1З2Р1Р2К1К2Варіанти11060015490160123110015101231228000159802418
321200252022423118001647036036113001530125342680016960142003140025402264
513000174502606021500155012976256001794034217116002560228671420018430160
833170015701319824400189202423121800258023089238001941036108119001590127
510160001990014250320012600255011166002039026130220101610153912184002088
034268120022620252813220002137016152320121630149514214002186024283220032
640246215196002725036180120141650150616202002774014300320062660248417178
002823026204210011670145118190002872036216110022680247319208002921014325
310031690151720172002970022083210042700244021226002676036252110051710141
822232002627014350310062720239623154002578026276222211730134124148002529
036288122192740231925250002480014375320181750140726136002431024383222002
760235227262002382034392120071770130828124002333014401320082780233029274
002284026348220091790138530112002235036360120192800242931224456480145623
312017401230

ЗначенняА1А2RMNLВаріанти114711752251045084315501521481175525205515533025
033147271572530452543451530414827160254055355360256051473761225504545437
515756148376152560555253902590714747675256254874405160581484770125816500
542026209147577292587614244301635101485775126106255544026501114767771261
563744450166512148678012621650554602680131477782126266625447016951414877
851263267545480271015147878712644687544901725161488790126497005550027401
714797921265571254505175518148979522660725555102770191480795326717375451
517852014908001268575055520280021148180212693762545251815221491805127057
755553028302314838052271078754545184524149381012720800555602860251485812
127308125457518752614958161274082555590289027148481512750837546051905281
494820127608505562029202914868221276286254635193530149682512800875656502
95031145083002580900546801960

ДОДАТОК Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут економіки і менеджменту

К У Р С О В А Р О Б О Т А

з дисципліни «Управлінський облік»

на тему «Калькулювання собівартості продукції»

Виконав (ла):

_______________________

ст. групи

_______________________

____________________________________

(ПІБ)

Керівник:

_______________________

Львів – 200__ р.

ДОДАТОК В

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут економіки і менеджменту

З А В Д А Н Н Я

для виконання курсової роботи

з дисципліни «Управлінський облік»

на тему «Калькулювання собівартості продукції»

видане студенту _____________________________________________

групи ___________ варіант розрахункової частини ______

Тема теоретичної частини згідно варіанту ________________________

____________________________________________________________

Дата отримання завдання ___________________

Підпис студента, який отримав завдання _______________________

Підпис керівника роботи ______________________________________

ДОДАТОК Д

Орієнтований план до розкриття теми теоретичної частини курсової роботи

Тема 1. Управлінський облік, як інформаційна система управління
підприємством.

1. Місце управлінського обліку в інформаційній системі підприємства.

2. Склад інформації в системі управлінського обліку.

3. Значення управлінського обліку в процесі управління.

4. Особливості управлінського обліку.

Тема 2. Управлінський облік в системі управління витратами підприємства.

1. Управлінський облік у структурі управління підприємством.

2. Концептуальні основи управлінського обліку.

3. Актуальність проблеми управління витратами.

4. Управління витратами в системі управлінського обліку.

Тема 3. Порядок групування і обліку витрат підприємства за статтями
калькуляції.

1. Сутність і порядок визнання витрат.

2. Законодавчо-нормативне регулювання витрат.

3. Облік, оцінка і контроль витрат за статтями калькуляції.

Тема 4. Порядок групування і обліку витрат за економічними елементами.

1. Законодавчо-нормативне регулювання витрат.

2. Облік і контроль витрат за економічними елементами.

2.1. Склад і облік матеріальних витрат.

2.2. Склад і облік витрат на оплату праці.

2.3. Склад і облік відрахувань на соціальні заходи.

2.4. Склад і облік витрат на знос (амортизацію).

2.5. Склад і облік операційних витрат.

Тема 5. Методи калькулювання собівартості продукції та способи
калькуляції.

1. Сутність калькулювання та види калькуляцій.

2. Методичні прийоми (способи) калькулювання витрат.

3. Роль калькулювання в управління виробництвом.

4. Елементи системи калькулювання.

Тема 6. Сутність, методи, облік і калькулювання повних і змінних витрат.

1. Сутність і розвиток системи директ-костинг.

2. Переваги та недоліки директ-костингу.

3. Стандарт-кост і нормативний метод обліку.

4. Характеристика системи обліку і калькулювання повних витрат.

5. Сутність калькулювання на основі діяльності.

Тема 7. Інформаційні ресурси про витрати та собівартість продукції
(робіт, послуг підприємства.)

1. Місце інформаційних ресурсів про витрати у процесі прийняття рішень.

2. Планування витрат підприємства.

3. Формування витрат підприємства на рахунках бухгалтерського обліку.

4. Інформаційні ресурси про витрати підприємства в регістрах
бухгалтерського обліку.

5. Інформаційні ресурси про витрати підприємства у фінансовій та
статистичній звітності.

Тема 8. Основні завдання і проблеми організації управлінського обліку на
підприємствах України.

Законодавчі основи організації системи управлінського обліку в Україні.

Основні та чинники, що впливають на організацію управлінського обліку.

3. Впровадження системи управлінського обліку.

4. Перспективи розвитку управлінського обліку.

Тема 9. Сутність і завдання організації стратегічного управлінського
обліку.

1. Поняття стратегічного обліку.

2. Організація стратегічного управлінського обліку.

3. Види управлінських стратегічних рішень та порядок їх прийняття.

Тема 10. Аналіз взаємозв’язку «витрати – обсяг діяльності – прибуток».

1. Мета і методи аналізу взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток».

2. Аналіз чутливості прибутку.

3. Аналіз взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток» за умов
асортименту.

4. Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв’язку «витрати – обсяг
– прибуток».

Тема 11. Стратегічний управлінський облік в обліковій системі
підприємства.

1. Управлінський облік в системі стратегічного менеджменту.

2. Стратегічний облік як частина облікової системи підприємства.

3. Складові моделі «С-циклу».

Тема 12. Нормативний метод обліку і калькулювання витрат та аналіз
відхилень.

1. Сутність і основні завдання системи організації обліку нормативних
витрат.

2. Складання планової (нормативної) калькуляції.

3. Аналіз відхилень фактичних витрат від стандартних (нормативних).

Тема 13. Аналіз витрат і доходів для прийняття операційних рішень.

1. Процес прийняття рішення і релевантність облікової інформації.

2. Аналіз варіантів альтернативних рішень.

3. Аналіз релевантної інформації під час прийняття рішення щодо
ціноутворення.

4. Аналіз релевантної інформації під час прийняття рішення про
оптимальне використання ресурсів за умов обмежень.

Тема 14. Аналіз витрат і доходів для прийняття інвестиційних рішень.

1. Процес прийняття інвестиційних рішень.

2. Методи оцінювання проектів капітальних інвестицій.

3. Види обмежень та раціонування капіталу.

Тема 15. Суть бюджетування та види бюджетів.

1. Сутність бюджетування та його організація (методи розробляння
бюджетів).

2. Порядок розробляння бюджетів.

3. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень.

Тема 16. Організація обліку витрат за центрами відповідальності.

1. Концепція центрів та обліку відповідальності.

2. Оцінка діяльності центрів відповідальності.

3. Трансфертне ціноутворення.

Тема 17. Методи оцінки виробничих запасів та їх вплив на фінансові
результати діяльності підприємства.

1. Економічний механізм визначення витрат при використанні виробничих
запасів.

2. Характеристика методів оцінки вибуття виробничих запасів.

3. Вплив методів оцінки виробничих запасів на фінансові результати
діяльності підприємства.

Тема 18. Класифікація витрат та дослідження їхньої поведінки в системі
управлінського обліку.

1. Поняття витрат в управлінському та податковому обліку.

2. Мета і напрями класифікації витрат та їх характеристика.

3. Моделі поведінки витрат.

4. Визначення функції витрат.

Тема 19. Внутрішня та зовнішня звітність, її використання в системі
управління підприємствами.

1. Поняття та принципи розробки управлінської звітності.

2. Основні відмінності управлінської і фінансової звітності.

3. Внутрішня звітність підрозділів.

4. Використання фінансової звітності для аналізу діяльності.

Тема 20. Облік і контроль витрат на оплату праці та відрахувань на
соціальні заходи.

1. Законодавчо-нормативне регулювання витрат на оплату праці.

2. Склад, облік і контроль витрат на оплату праці.

3. Облік і контроль витрат відрахувань на соціальні заходи.

4. Відображення витрат на оплату праці на рахунках бухгалтерського
обліку.

Тема 21. Склад, облік і розподіл адміністративних витрат та витрат на
збут.

1. Склад витрат діяльності.

2. Поняття та склад адміністративних витрат.

3. Поняття та склад витрат на збут.

4. Відображення адміністративних витрат і витрат на збут на рахунках
бухгалтерського обліку.

Тема 22. Мета, завдання та побудова системи виробничого обліку витрат.

1. Основи організації управлінського обліку на підприємстві.

2. Основні принципи і системи організації управлінського обліку.

3. Поняття системи виробничого обліку витрат та основні її чинники.

4. Методичні підходи до побудови плану рахунків управлінського обліку.

Тема 23. Методи розподілу витрат обслуговуючих виробництв і господарств.

1. Види допоміжних виробництв і господарств.

2. Собівартість продукції допоміжних виробництв і господарств.

3. Методи розподілу витрат обслуговуючих виробництв і господарств між
виробничими підрозділами.

Тема 24. Методи обліку і оцінки незавершеного виробництва (FIFO,
середньозваженої собівартості).

1. Порядок визначення обсягу і оцінки незавершеного виробництва.

2. Порядок розрахунку фактичної собівартості продукції (методи FIFO та
середньозваженої собівартості)

3. Порядок розрахунку собівартості еквівалентної одиниці готової
продукції.

Тема 25. Методи розподілу витрат комплексного виробництва.

1. Поняття комплексного управління витратами.

2. Калькулювання витрат за час життєвого циклу продукту.

3. Цільове калькулювання.

4. Калькулювання витрат за системою кайзер.

Тема 26. Організація контролю витрат на підприємстві.

1. Основні завдання контролю витрат на підприємстві.

2. Класифікація витрат у процесі здійснення контролю.

3. Види контролю.

Тема 27. Поопераційний метод обліку і калькулювання витрат (облік і
калькулювання витрат на основі діяльності).

1. Еволюція систем управлінського обліку і аналізу витрат.

2. Передумови виникнення обліку витрат за видами діяльності
(поопераційного обліку).

3. Інформаційне забезпечення управління витратами на засадах
поопераційного обліку.

Тема 28. Облік і калькулювання витрат за замовленнями і за процесами.

1. Сутність обліку витрат на виробництво.

2. Завдання обліку витрат виробництва.

3. Об’єкт та методи обліку витрат.

4. Облік виробничих витрат по замовленнях.

5. Облік виробничих витрат по процесах.

Тема 29. Порядок обліку і контролю матеріальних витрат.

1. Склад і облік матеріальних витрат

2. Методи контролю витрачання матеріалів.

3. Порядок включення матеріальних витрат до собівартості.

4. Відображення матеріальних витрат на рахунках бухгалтерського обліку.

Тема 30. Планування витрат підприємства.

1. Планування діяльності підприємства та його вплив на витрати.

2. Поняття і види планування витрат підприємства.

3. Проблеми системи планування витрат підприємства.

Тема 31. Організація калькулювання, обліку і аналізу витрат на
конкретному підприємстві.

ДОДАТОК Ж

Перелік чинників на зміну фінансових результатів діяльності підприємства

ВаріантиФактори (чинники) зміни фінансових результатів діяльності
підприємства12варіант 1заробітна плата керівного персоналу столярного
цеху збільшиться на 25%;варіант 2сума витрат на проектування і
конструювання нових виробів складає 3500 грн.;варіант 3сума витрат для
придбання спеціалізованої літератури для інформаційного забезпечення
виробничої діяльності складального цеху складає 1200 грн.;варіант
4плановий обсяг випуску готової продукції складає 800 одиниць;варіант
5залишки сировини та матеріалів, які утворилися під час виробництва
продукції збільшились на 15%;варіант 6заробітна плата головного
бухгалтера збільшиться на 10%;варіант 7сума витрат передбачених на
презентацію нових виробів складає 12 000 грн.;варіант 8залишки готової
продукції на кінець звітного періоду зменшились на 6%;варіант 9залишки
готової продукції на початок звітного періоду складають 100
одиниць;варіант 10визначити обсяг реалізації продукції (в натуральних та
грошових одиницях) для збільшення прибутку на 30%;варіант 11основна
заробітна плата робітників збільшилась на 30%;варіант 12ціна придбання
сировини і матеріалів зменшилась на 18%;варіант 13вартість придбання
програми «1С:Бухгалтерія 7.7» складає 25 000 грн.;варіант 14ціна одиниці
виробу зросте на 17%;варіант 15собівартість незавершеного виробництва на
початок звітного періоду збільшиться на 14%;варіант 16собівартість
незавершеного виробництва на кінець звітного періоду зменшиться на
8%;варіант 17рентабельність капіталу підприємства зменшиться на
12%;варіант 18сума орендної плати основних засобів для реалізації
готової продукції складає 500 грн.;варіант 19сума витрат для проведення
щорічного медичного огляду робітників складає 1500 грн.;варіант 20сума
витрат на придбання запасних частин для ремонту обладнання у столярному
цеху складає 4500 грн.;варіант 21сума витрат на придбання спецодягу
робітникам складає 5000 грн.;варіант 22сума орендної плати складу
готової продукції становить 800 грн.;варіант 23за роботу у
багатозмінному та безперервному режимі робітникам складального цеху
встановлено доплату 15%;варіант 24за керівництво виробничою практикою
студентів начальнику столярного цеху встановлено доплату 500
грн.;варіант 25сума витрат на придбання МШП у складальний цех становить
3500 грн.;варіант 26визначити обсяг реалізованої продукції для
збільшення доходу від реалізації продукції на 45%;варіант 27визначити
ціну реалізації продукції для збільшення доходу від реалізації продукції
на 12% при незмінному обсягу;варіант 28ціна на придбання сировини і
матеріали збільшилась на 18%;варіант 29сума заробітної плати менеджерів
зайнятим реалізацією продукції збільшилась на 20%;варіант 30сума витрат
пов’язаних з професійною підготовкою робітників складального цеху
становить 2500 грн.;варіант 31сума операційного прибутку збільшиться на
32%;

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020