.

Інвентаризація як складова частина облікової політики (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
5 14936
Скачать документ

Курсова робота

Інвентаризація як складова частина облікової політики

ЗМІСТ

TOC \o “1-2” \h \z \u HYPERLINK \l “_Toc125024507” Вступ PAGEREF
_Toc125024507 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc125024508” 1. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В
ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА PAGEREF _Toc125024508 \h 6

HYPERLINK \l “_Toc125024509” 1.1 Інвентаризація, її значення і види
PAGEREF _Toc125024509 \h 6

HYPERLINK \l “_Toc125024510” 1.2 Організаційно-економічна
характеристика підприємства PAGEREF _Toc125024510 \h 14

HYPERLINK \l “_Toc125024511” ВАТ „Агротех” PAGEREF _Toc125024511 \h
14

HYPERLINK \l “_Toc125024512” 1.3 Законодавчо-нормативне регулювання
інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства
PAGEREF _Toc125024512 \h 25

HYPERLINK \l “_Toc125024513” 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „АГРОТЕХ” PAGEREF _Toc125024513 \h
30

HYPERLINK \l “_Toc125024514” 2.1 Проведення інвентаризації основних
засобів PAGEREF _Toc125024514 \h 30

HYPERLINK \l “_Toc125024515” 2.2 Проведення інвентаризації грошових
коштів в касі PAGEREF _Toc125024515 \h 34

HYPERLINK \l “_Toc125024516” 2.3 Проведення інвентаризації
товарно-матеріальних цінностей PAGEREF _Toc125024516 \h 36

HYPERLINK \l “_Toc125024517” 2.4 Автоматизація проведення
інвентаризації на торгівельному підприємстві ВАТ „Агротех” PAGEREF
_Toc125024517 \h 41

HYPERLINK \l “_Toc125024518” 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА

HYPERLINK \l “_Toc125024519” ВАТ „АГРОТЕХ” PAGEREF _Toc125024519 \h
44

HYPERLINK \l “_Toc125024520” Висновки та пропозиції PAGEREF
_Toc125024520 \h 51

HYPERLINK \l “_Toc125024521” Список використаних джерел PAGEREF
_Toc125024521 \h 55

Вступ

Формування ринкової економіки, існування різних форм власності,
розширення міжнародних економічних зв’язків українських підприємців та
наявність права вибору і його реалізації зумовлюють впровадження в
організацію бухгалтерського обліку облікової політики, яку підприємство
визначає самостійно.

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для складання та подання фінансової
звітності. Тобто це вибір підприємством певних і конкретних методик,
форми і техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з чинних
нормативних актів і особливостей діяльності підприємства.

Основною метою облікової політики підприємства є забезпечити одержання
достовірності інформації про майновий і фінансовий стан підприємства,
результати його діяльності, що є необхідною для всіх користувачів
фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень.

Однією з основних вимог, що ставляться до бухгалтерського обліку, є
достовірність його показників. Проте в процесі зберігання і відпуску
товарно-матеріальних цінностей між фактичною наявністю і даними
бухгалтерського обліку можуть виникнути розходження, які не піддаються
повсякденному обліку, зокрема, в результаті пересортиці, несправності
ваговимірних приладів, помилкових записів, втрати документів, зловживань
матеріально відповідальних осіб та ін. У зв’язку з цим виникає
об’єктивна необхідність у такому способі, який би забезпечив можливість
взяти на облік можливі розходження між даними обліку і фактичною
наявністю господарських засобів. Це досягається за допомогою
інвентаризації.

Інвентаризація є способом виявлення (з наступним обліком) господарських
засобів і джерел їх формування, не оформлених поточною документацією,
для забезпечення достовірності показників обліку і звітності
підприємства.

В наказі про облікову політику підприємства обов’язково вказуються умови
та строки проведення інвентаризації.

З вище наведених причин випливає надзвичайна актуальність такої теми, як
„Інвентаризація як складова частина облікової політики підприємства”.

Об’єктом дослідження курсової роботи виступає вивчення проведення
інвентаризації на підприємстві ВАТ „Агротех”, а також дослідження
інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства.

Предметом дослідження даної курсової роботи є інвентаризація як складова
частина облікової політики на торгівельному підприємстві ВАТ „Агротех”.
Досліджуваний період – 2002 – 2004 роки.

Метою курсової роботи є розробка рекомендацій щодо вдосконалення
проведення інвентаризації та здійснення облікової політики на
підприємстві ВАТ „Агротех” на основі теоретичного вивчення проблеми та
критичного аналізу практики облікового процесу.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі необхідно вирішити
наступні завдання:

розглянути інвентаризацію, її значення і види;

проаналізувати організаційно-економічний стан торгівельного підприємства
ВАТ „Агротех” на основі публічної фінансової звітності;

вивчити нормативні та законодавчі акти, що регламентують проведення
інвентаризації на підприємстві та ведення облікової політики;

вивчення спеціальної літератури з питань здійснення облікової політики
на підприємстві;

розглянути принципи та методи формування облікової політики на
підприємстві ВАТ „Агротех”;

вивчити організацію облікового процесу на підприємстві;

розглянути методику та порядок проведення інвентаризації грошових коштів
на підприємстві ВАТ „Агротех”;

розглянути методику та порядок проведення інвентаризації основних
засобів на підприємстві;

виявити порядок методику та порядок проведення інвентаризації
товарно-матеріальних цінностей на підприємстві ВАТ „Агротех”;

формування висновків та розробка пропозицій з удосконаленням проведення
інвентаризації та здійснення облікової політики на торгівельному
підприємстві ВАТ “Агротех”.

Методи дослідження. Дослідження провадилося із застосуванням
діалектичного підходу до вивчення сучасного стану облікової політики.
При цьому використовувались загальнонаукові методичні прийоми (аналіз,
синтез, індукція та дедукція), емпіричні методичні прийоми досліджень
(документалістики, розрахунково-аналітичні, звітного відображення
господарської діяльності, інформатики) та емпіричні теоретичні прийоми
(формалізація, гіпотетичний).

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Інвентаризація, її значення і види

Інвентаризація – це спосіб виявлення та обліку тих засобів і джерел (або
їх відсутності), які не знайшли документального відображення у поточному
обліку.

Провадиться як правило інвентаризація товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів, незавершеного виробництва та інших засобів і джерел.

Згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність” № 996-XIV від 16 липня 1999 р. підприємства для забезпечення
достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності
зобов’язані провадити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої
перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і
оцінка.

Залежно від повноти охоплення перевіркою засобів господарства
розрізняють інвентаризацію повну і часткову.

Повна інвентаризація передбачає суцільну перевірку всього майна
підприємства і стану розрахункових відносин. Часткова інвентаризація
охоплює окремі види засобів (грошових коштів у касі, готової продукції
на складах тощо). Повна інвентаризація проводиться, як правило, перед
складанням річного звіту, а також у випадках, передбачених чинним
законодавством (при зміні матеріально відповідальних осіб, приватизації
державних підприємств тощо). Вона дає найбільш повну інформацію, проте
не завжди доцільна, оскільки трудомістка і відволікає значну кількість
працівників від основної роботи. [21]

За характером інвентаризації-поділяють на планові і позапланові. Планова
інвентаризація проводиться за завчасно складеним планом відповідно до
розробленого графіка її проведення (наприклад, перед складанням річного
звіту). Позапланова інвентаризація проводиться за розпорядженням
керівника господарства (за вимогою перевіряючого органу, у випадках
пожежі, стихійного лиха тощо). Найбільш ефективними є раптові часткові
інвентаризації, оскільки вони підвищують відповідальність матеріально
відповідальних осіб у своєчасному оприбуткуванні і списанні матеріальних
цінностей, правильності їх зберігання, запобігають зловживанням.

Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником
(керівником) підприємства, коли її проведення є обов’язковим згідно із
законодавством.

Проведення інвентаризації є обов’язковим:

а) при передаванні майна державного підприємства в оренду, приватизації
майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства на
акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених
законодавством;

б) при передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату
передачі). Інвентаризація може не провадитися у випадку передачі
підприємств та їх структурних підрозділів у межах одного органу, до
сфери управління якого належать ці підприємства;

в) у випадку ліквідації підприємства.

Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник
підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у
стислі строки, визначити об’єкти, кількість і терміни проведення
інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є
обов’язковим.

Інвентаризація провадиться на підставі Інструкції з інвентаризації
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей
балансу. Затверджена наказом Головного управління Державного
казначейства України № 90 від 30.10.98 р. Дана Інструкція встановлює
єдині вимоги щодо порядку інвентаризації відповідних статей балансу
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
установами та організаціями, які утримуються за рахунок коштів бюджетів
усіх рівнів. [23]

Інвентаризація провадиться з метою забезпечення достовірності даних
бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю
майна.

Основними завданнями інвентаризації є:

– виявлення фактичної наявності основних засобів, матеріальних
цінностей, бланків сурової звітності, грошових коштів у касах, на
реєстраційних, бюджетних, валютних та поточних рахунках;

– виявлення не використовуваних матеріальних цінностей;

– дотримання умов зберігання матеріальних цінностей і грошових коштів, а
також правил утримання та експлуатації матеріальних цінностей;

– перевірка реальної вартості обліковуваних на балансі матеріальних
цінностей, сум дебіторської та кредиторської заборгованості, в тому
числі такої, термін позовної давності щодо якої минув, та інших статей
балансу.

Установи зобов’язані провадити інвентаризацію:

1) будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів – не менше одного разу
на три роки;

2) музейних цінностей – відповідно до строків, встановлених
Міністерством культури України;

3) бібліотечних фондів – один раз на 5 років;

4) інших основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів: у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, виконавчих
органах місцевих рад – не менше одного разу на два роки; в інших
установах – не менше одного разу на рік. [32]

Інвентаризація основних засобів провадиться не раніше 1 жовтня:

– капітальних робіт інвентарного характеру і капітальних ремонтів – не
менше одного разу на рік, але не раніше 1 грудня;

– молодняку тварин, тварин на відгодівлі, птиці, кролів, хутрових звірів
і сімей бджіл — не менше одного разу на квартал;

– готових виробів, сировини, пального та інших матеріалів, кормів,
фуражу – не менше одного разу на рік, але не раніше 1 жовтня;

– продуктів харчування і спирту – не менше одного разу на квартал;

– незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виробництва – не
раніше 1 жовтня звітного року, крім того, періодично у терміни,
встановлені відповідними вищими органами;

– грошових коштів, грошових документів, цінностей та бланків суворої
звітності – не менше одного разу на квартал;

– розрахунків платежів до бюджету – не менше одного разу на квартал;
аналогічно з вищою організацією:

– розрахунків із дебіторами та кредиторами – не менше двох разів на рік,
розрахунків у порядку планових платежів і з депонентами — не менше
одного разу на місяць.

Для проведення інвентаризації створюються комісії на основі наказу
керівника підприємства. До складу інвентаризаційної комісії входить
головний бухгалтер організації, підприємства (або інший представник
бухгалтерії) на правах заступника голови інвентаризаційної комісії.

Залежно від повноти охоплення засобів (коштів) інвентаризації
поділяються на повні й часткові. Інвентаризація, що охоплює всі засоби,
кошти і розрахунки підприємства, називається повною. Повні
інвентаризації – річні. Часткова інвентаризація охоплює лише якийсь один
вид засобів, коштів (матеріальних цінностей, основних засобів,
господарського інвентарю, каси, незавершеного виробництва тощо).
Часткові інвентаризації провадяться для забезпечення точності звітних
даних, посилення боротьби з втратами і зміцнення фінансової дисципліни.
У звітному році кількість інвентаризацій, дати їх проведення, перелік
майна і зобов’язань, що підлягають інвентаризації, визначаються
підприємством, установою, крім випадків, коли проведення інвентаризації
є обов’язковим. [21]

Обов’язковим проведення інвентаризації є:

– при передачі майна державного підприємства, установи в оренду,
приватизації майна державного підприємства, а також в інших випадках,
передбачених законодавством;

– перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна,
інвентаризація якого провадилася раніше 1 жовтня звітного року.
Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів основних
засобів може провадитись один раз на три роки, а бібліотечних фондів —
один раз на п’ять років;

– при зміні матеріально відповідальних осіб (на день прийому-передачі
справ);

– при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей, а
також за рішенням судово-слідчих органів;

– у разі пожежі або стихійного лиха.

На деяких підприємствах інвентаризації провадяться не як разові заходи,
а як постійний процес. Керівники таких підприємств затверджують постійно
діючу Інвентаризаційну комісію, яка щоденно (або за особливим графіком)
відвідує місця зберігання матеріальних цінностей і провадить
інвентаризацію лише окремих видів цінностей. Обирають для перевірки ті
види матеріальних цінностей, по яких на момент перевірки в обліку є
мінімальний залишок. Частіше в натурі цей вид матеріальних цінностей
відсутній, а залишок по обліку являє собою природний убуток (наприклад,
по зберіганню спирту), який і фіксується інвентаризаційною комісією.
Такого типу інвентаризація називається перманентною. Організація
перманентної інвентаризації не вимагає припинення прибутково-витратних
операцій, забезпечує постійний контроль за роботою матеріально
відповідальних осіб. [24]

Перманентні інвентаризації знижують трудомісткість і тривалість при їх
проведенні.

До початку проведення обов’язкової або визначеної підприємством,
установою інвентаризації в присутності комісії матеріально відповідальні
особи складають звіт про останні проведені операції, відображають їх у
складському обліку і разом з описом документів під розписку здають до
бухгалтерії. Матеріально відповідальні особи дають комісії розписку, в
якій підтверджують, що всі прибуткові та витратні документи здані до
бухгалтерії й всі матеріальні цінності, довірені їх зберіганню,
знаходяться в приміщенні складу або інших місцях. Якщо підрозділ
здійснює реалізацію матеріальних цінностей за готівку, то насамперед
підраховується наявність готівки: реєструються показники лічильників
касових апаратів, готівка звіряється з показниками касового апарата. Під
час інвентаризації прибуткові й витратні операції з матеріальними
цінностями як правило не здійснюються. Також до початку інвентаризації
перевіряється стан ваговимірювального господарства – точність ваги, гир
й іншої апаратури. [21]

Дані про наявність тих чи інших цінностей із зазначенням назви,
відмітних ознак, включаючи номенклатурний номер, одиниці виміру і
кількості фактично виявлених натуральних одиниць, записуються до
інвентаризаційного опису. Кожна сторінка опису підписується всіма
членами комісії та матеріально відповідальними особами. Наприкінці
кожної сторінки цифрами і словами записується загальна сума натуральних
одиниць, відображених на даній сторінці. На останній сторінці
інвентаризаційного опису матеріально відповідальні особи підтверджують,
що всі матеріальні цінності облічені й відображені в інвентаризаційному
опису правильно і повністю, жодних пропусків і не включених до опису
предметів немає. Інвентаризаційні описи складаються в необхідній
кількості примірників, один з яких вручається матеріально відповідальним
особам.

Якщо інвентаризація триває понад один день, то інвентаризаційні описи
залишаються в сховищі матеріальних цінностей до завершення
інвентаризації. На час перерви в роботі інвентаризаційної комісії
сховища зачиняються двома замками, ключі від одного з них зберігаються у
матеріально відповідальних осіб, від другого – у голови
інвентаризаційної комісії. Сховище запечатується відтиском печатки, яка
зберігається у голови або одного із членів інвентаризаційної комісії.
[32]

Одержані дані, що містяться в інвентаризаційному описі, зіставляються з
обліковими даними про залишки тих же матеріальних цінностей. Таке
зіставлення називають звірюванням фактичних та облікових залишків і
записують до Звірювальних відомостей результатів інвентаризації
товарно-матеріальних цінностей.

У результаті зіставлення облікових даних з фактичними можуть бути
виявлені такі факти:

а) фактичний і бухгалтерський залишки збігаються:

б) фактичний залишок менше облікового – нестача;

в) фактичний залишок більше бухгалтерського облікового – надлишок.

Розходження фактичної наявності матеріальних цінностей та коштів з
даними бухгалтерського обліку, встановлені під час інвентаризації та
інших перевірок, регулюються підприємством, установою у такому порядку:

основні засоби, матеріальні цінності, цінні папери, кошти та інше майно,
що виявилося у надлишку, підлягають оприбуткуванню та зарахуванню
відповідно на результати фінансово-господарської діяльності або
збільшення фінансування з наступним встановленням причин виникнення
надлишку і винних у цьому осіб;

убуток цінностей у межах затверджених норм списування за рішенням
керівника підприємства, установи відповідно до витрат виробництва, обігу
або на зменшення фінансування. Норми природного убутку можуть
застосовуватися лише в разі виявлення фактичних нестач. За відсутності
норм убуток розглядається як понаднормова нестача;

понаднормові нестачі цінностей, а також втрати від псування цінностей
відносяться на винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди
від розкрадання, нестач, знищення та псування матеріальних цінностей;

понаднормові втрати і нестачі матеріальних цінностей, включаючи готову
продукцію, в тих випадках, коли винуватці не встановлені або у стягненні
з винних осіб відмовлено судом, зараховуються на збитки або зменшення
фінансування. [26]

У документах, якими оформлюються списання втрат і понаднормові нестачі
цінностей, мають бути зазначені вжиті заходи щодо запобігання таких
нестач і втрат.

Матеріали інвентаризацій та рішення щодо регулювання розбіжностей
затверджуються керівником підприємства, установи з включенням
результатів до звіту за той період, в якому закінчено інвентаризацію, а
також і до річного звіту.

Отже, інвентаризація є способом виявлення (з наступним обліком)
господарських засобів і джерел їх формування, не оформлених поточною
документацією, для забезпечення достовірності показників обліку і
звітності підприємства. Здійснюється інвентаризація шляхом перевірки в
натурі наявності майна (господарських засобів) підприємства
(зважуванням, переліком, обміром тощо) і порівняння одержаних
результатів з даними бухгалтерського обліку. Це дає змогу встановити
розходження між даними обліку і фактичною наявністю засобів, тобто лишки
або нестачі (якщо вони мали місце), які оформляють відповідними
документами і відображають в обліку.

1.2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

ВАТ „Агротех”

Відкрите акціонерне товариство “Агротех” створено керуючись
Господарським кодексом України, Законом України “Про господарські
товариства” та іншим законодавством України, на підставі Установчого
договору про створення та діяльність Відкритого акціонерного товариства
“Агротех”. Місце знаходження і юридична адреса підприємства – 03022, м.
Київ, вул. Огієнко, 53.

ВАТ „Агротех” є юридичною особою за законодавством України і здійснює на
правах самостійно господарюючого суб’єкта виробничу, комерційну та іншу
не заборонену законодавством діяльність. Права юридичної особи
підприємство набуває з моменту державної реєстрації. ВАТ “Агротех” для
досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені укладати
будь-які не заборонені чинним законодавством угоди, набувати майнових та
особистих немайнових прав, нести обов’язки, а також виступати від свого
імені в суді, арбітражному та третейському судах.

ВАТ „Агротех” має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші
рахунки в банках, круглу печатку, штампи і фірмовий бланк зі своїм
найменуванням, а також зареєстровані у встановленому порядку товарний
знак і фірмову марку.

Метою діяльності ВАТ „Агротех” є:

посилання і покращення нових потенціалів для підвищення прибутковості і
товарообігу;

поширення міжнародної торгівлі конкурентоспроможною продукцією,
виробленою в Україні;

підвищення рівня кваліфікації робітників, зайнятих в сфері торгівлі та
їх навчання передовим технологіям;

насичення ринку продукцією, товарами та послугами;

одержання прибутку в інтересах Засновників та трудового колективу;

Предметом діяльності ВАТ „Агротех” є:

оптова та роздрібна торгівля, в тому числі з відкриттям магазинів,
кіосків і тому подібних підрозділів;

ВАТ „Агротех” має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю у
відповідності до діючого законодавства України. При здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності підприємство вступає у взаємовідносини з
іноземними юридичними та фізичними особами у відповідності до мети своєї
діяльності, користуючись при цьому повним обсягом прав суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності, які надані діючим законодавством
України.

На рис. 1.1 наведена організаційна структура ВАТ “Агротех”.

Рис. 1.1 Організаційна структура ВАТ “Агротех”

В табл. 1.1 – 1.4 наведені основні економічні показники ВАТ „Агротех”.

З табл. 1.1 бачимо, що валюта балансу в 2003 році в порівнянні з 2002
роком зменшилась на 77,40 тис грн., а в 2004 році в порівнянні з 2003
роком зменшення становить 59,40 тис. грн. Зменшення валюти балансу в
2003 році в порівнянні з 2004 р. Відбулось за рахунок значного зменшення
грошових коштів (зменшились на 11,70 тис. грн.), а також зменшуються на
33,8 тис. грн. запаси. Дебіторська заборгованість в 2003 році в
порівнянні з 2004 роком навпаки збільшується на 17,8 тис. грн. Тобто, як
бачимо економічний стан підприємства за рік значно погіршився. В 2004
році в порівнянні з 2003 роком грошові кошти ще зменшуються на 0,8 тис.
грн., але збільшуються запаси підприємства на 32,00 тис. грн. На 29,52
тис грн.. зменшується дебіторська, що свідчить про оплату покупцями за
товар.

В 2003 році в порівнянні з 2002 роком на 499,70 тис. грн.. зменшується
власний капітал, і відповідно збільшується на 422,30 тис. грн..
позиковий капітал, і на 397,60 тис. грн. довгострокове зобов’язання. Це
є негативним явищем для підприємства, так як за цей період не
збільшилась балансова вартість необоротних активів, а вартість запасів
ще й зменшилась. Тобто підприємство використало позикові кошти не для
свого розвитку. В 2004 році в порівнянні з 2003 роком власний капітал
підприємства зменшився на 279,90 тис. грн., а позикові кошти та
довгострокові зобов’язання продовжують збільшуватись відповідно на
397,60 тис. грн. та 522,90 тис. грн.

З табл. 1.2 видно, що в 2002 році власні обігові кошти становлять 219,70
тис. грн., в 2003-2004 рр. Власних обігових коштів підприємство не має.
Питома вага власного оборотного капіталу в активах становить 17,45 %, це
низьке значення показника, так як нормою вважається 30% від вартості
активів. Коефіцієнт покриття матеріальних запасів на кінець періоду
становить 4,95, це означає, що всі запаси куплені за рахунок власних
обігових коштів. Коефіцієнт маневреності показує, що в 2002 році на 1
грн. ВОК припадає 7 коп. грошових коштів та їх еквівалентів. Коефіцієнт
загальної ліквідності показує, що в 2002 році оборотні активи повністю
покривають поточні зобов’язання.

Таблиця 1.1

Структура і динаміка активів підприємства та джерела його формування ВАТ
“Агротех” за 2002-2004 роки

Назва показників Джерело інформації баланс: № рядків 2002 рік 2003 рік
2004 рік Абсолютне відхилення, тис. грн. Відхилення за структурою, %

сума, тис. грн.. питома вага, % сума

тис. грн.. питома вага, % сума

тис. грн.. питома вага, % 2003 року від 2002 року. 2004 року від 2003
року. 2003 року від 2002 року. 2004 року від 2003 року.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.Необоротні активи 080 984,00 78,16 934,30 79.07 873.50 77.84 -49,70
-60,80 0,91 -1,23

1.1 Нематеріальні активи 010 – – – – – – – – – –

1.2 Незавершене будівни-цтво 020 196,20 15,58 196,20 16.60 196.20 17.49
– – 1,02 0,89

1.3 Основні засоби 030 787,80 62,57 738,10 62.47 677.30 60..35 -49,70
-60,80 -0,10 -2,12

1.4 Довгострокові фінанси-ві інвестиції 040-045 – – – – – – – – – –

1.5 Інші необоротні активи 050, 060, 070 – – – – – – – – – –

2. Оборотні активи 260 273,80 21,75 246,10 20.83 248.10 22.11 -27,70
2,00 -0,92 1,28

2.1 Товари 140 121.60 9.66 87.80 7.43 119.80 10.68 -33,80 32,00 -2,23
3,25

2.2 Дебіторська забор-гованість 150-120 137,40 10,91 155,20 13.13 125.70
11,.23 17,80 -29,50 2,22 -1,9

2.3 Грошові кошти та їх еквіваленти 220-240 14,80 1,18 3,10 0.26 2.3
0.20 -11,70 -0,80 -0,92 -0,06

2.4 Інші оборотні активи 250. – – – – – – – – – –

3.Витрати майбутніх пер. 270 1,20 0,09 1,20 0.10 0.6 0.05 – -0,60 0,01
-0,05

Підсумок 280, 640 1259,00 – 1181,60 – 1122.20 – -77,40 -59,40 – –

4. Власний капітал 380 1203,70 95,60 704,00 59,58 424,10 37,79 -499,70
-279,90 -36,02 -21,79

5. Запозичені кошти 430,480,620 55,30 4,40 477,60 40,42 698,10 62,21
422,30 220,50 36,02 21,79

Закінчення табл. 1.1

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

5.1 Забезпечення насту-пних виплат і платежів 430 – – – – – – – – – –

5.2 Довгострокові зобо-в’язання 480 – – 397,60 33,65 522,90 46,60
-397,60 125,30 -33,65 12,95

5.3 Короткострокові кре-дити та позики 500,510 – – – – – – – – – –

5.4 Кредиторська забо-ргованість 520-610 55,30 4,40 80,00 6,77 175,20
15,61 24,70 95,20 2,37 8,84

5.5 Доходи майбутніх періодів 630 – – – – – – – – – –

Підсумок 280, 640 1259,00 – 1181,60 – 1122.20 – -77,40 -59,40 – –

Таблиця 1.2

Динаміка показників ліквідності ВАТ “Агротех” за 2002-2004 роки

Показники

Формула розрахунку по ф.№1 2002 р. 2003 р. 2004 р. Відхилення

тис.грн тис.грн

Розмір власних обігових коштів (ВОК) р.260+270-(620+630+430) або
380+480+430+630-080-270 219,70 -151,50 -274,80 -371,20 -128,30

Питома вага ВОК в активах (не мен. 30%), % ВОК / р. 280 17,45

– –

Коефіцієнт покриття мат. Запасів (0,6 – 0,8) ВОК / (р.100 – р.140) 1,81
– – – –

Коефіцієнт маневреності ВОК (р.230 + р.240) / ВОК 0,07 – – – –

Коефіцієнт загальної ліквідності (2 – 3) р. 260 / (р. 620 +р.630 +
р.430) 4,95 – – – –

Коефіцієнт швидкої (проміжної, уточненої) ліквідності ( > 0.7 – 1) (р.
150 – р. 250) / (р. 620 + р. 630 +р. 430) 2,48 0,32 0,18 -2,16 -0,14

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (0,2 – 0,3) (р. 220 – р. 240) / (
р.620 + р. 630 + р. 430) 0,27 0,01 0,01 -0,26 –

Коефіцієнт проміжної ліквідності вказує, що в 2002 році зобов’язання
повністю покриваються за рахунок дебіторської заборгованості і грошових
коштів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує, що поточні
зобов’язання лише на 27% покриваються за рахунок грошових коштів. З
таблиці 1.2 бачимо, що в 2003 – 2004 рр. фінансовий стан підприємства
ВАТ „Агротех” різко погіршився, підприємство абсолютно не ліквідне.

Проаналізуємо показники таблиці 1.3. Коефіцієнт незалежності вказує
наскільки підприємство забезпечене власним капіталом. В 2002 році цей
показник становив 0,98, тобто на підприємство на 1 грн. капіталу
припадає 98 коп. власного капіталу. В 2003 році цей показник уже
становить 0,60, а в 2004 році він взагалі зменшився до 0,38. Це
негативне явище вказує на зменшення частки власних коштів, і про значне
збільшення позикових. Коефіцієнт маневреності власного капіталу вказує,
що в 2002 році на 1 грн. власного капіталу приходиться 18 коп. власних
обігових коштів, в 2003-2004 рр. цей показник розрахувати неможливо, так
як підприємство не має власних обігових коштів. В 2002 році підприємство
забезпечене власними оборотними коштами на 80%, в 2003-2004 рр.
підприємство взагалі не має власних оборотних коштів. Коефіцієнт
реальної вартості майна складають засоби виробництва. В 2002 році цей
коефіцієнт становить 0,72, в 2003 році – 0,70, в 2004 році – 0,69.

З таблиці 1.4 бачимо, що в 2002 році збиток на підприємстві становить
80,90 тис. грн., в 2003 році збиток збільшується на 152,90 тис. грн. і
становить 233,80 тис. грн. В 2004 році валовий збиток зменшується до
164,60 тис. грн. Збиток від основної діяльності в 2002 році становить
195,20 тис. грн., в 2003 році він збільшується до 373,60 тис. грн., а в
2004 році збиток становить 253,10 тис. грн. Чистий збиток в 2002 році
становить 206,10 тис. грн., в 2003 році – 460,20 тис. грн., в 2004 році
– 296,70 тис. грн.

Таблиця 1.3

Динаміка фінансової стійкості ВАТ “Агротех” за 2002-2004 роки

Показники Формула розрахунку по ф. №1 2002 рік 2003 рік 2004 рік
Відхилення абсолютне, тис грн.. Відхилення відносне, %

2003 рік від 2002 року 2004 рік від 2003 року 2003 рік від 2002 року
2004 рік від 2003 року

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Коефіцієнт незалежності (автономії) К>=0.5 р.380/р.640 0.95 0.60 0.38
-0.35 -0.22 62.31 63.43

2.Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів (КОтже, провівши аналіз складу, структури, динаміки майна підприємства та джерел його формування, аналіз рівня та динаміки фінансових результатів та провівши аналіз основних фінансових показників підприємства потрібно відмітити, що ВАТ „Агротех” повністю неліквідне та фінансово нестійке підприємство. Постійне збільшення залученого капіталу є негативним явищем, так як при цьому не змінилась балансова вартість основних засобів, та практично не змінилися залишки матеріальних цінностей. Тобто всі залученні кошти були витрачені не на розширення діяльності і отримання більших прибутків, а для погашення заборгованості перед робітниками та зменшення кредиторської заборгованості. Тобто підприємству ВАТ „Агротех” потрібно переглянути свою політику діяльності. Тому що, якщо воно й надалі буде проводити свої діяльність в такому напрямку, то через декілька років підприємство повністю буде залежати від інших суб’єктів господарської діяльності, або просто збанкротує. 1.3 Законодавчо-нормативне регулювання інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства Основою здійснення облікової політики на торгівельному підприємстві ТОВ „Агротех” повинна стати нормативно-правова база. Вона призвана акумулювати всі інформаційні потоки, що забезпечують створення сприятливих умов господарювання. Ступінь свободи підприємства у формуванні облікової політики обмежений державною регламентацією бухгалтерського обліку, яка визначена переліком методик і облікових процедур, серед яких однак припустимі альтернативні варіанти. Нормативно-правові документи, що регламентують питання здійснення облікової політики представлені у таблиці 1.5 Таблиця 1.5 Характеристика нормативно-довідкової інформації, використаної для проведення контролю оплати праці та розрахунків з персоналом [1-15] № п/п Нормативний документ, ким і коли видане Зміст Використання у контрольно-реві-зійному процесі 1 2 3 4 1. Конституція (Основ-ний закон) України. Прийнята ВР України 28.06.96р. Проголошуються права та обо-в’язки суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. Забезпечення діяль-ності підприємства. 2. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV Цей Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності. Продовження табл. 1.5 1 2 3 4 3. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-XIV, зі змінами та доповненнями від 22.06.00 р. Регламентує положення органі-зації бухгалтерського обліку в Україні. На підставі вимог даного Закону роз-гляднуто основні принципи органі-зації бухгалтерсь-кого обліку розра-хунків з оплати праці. 4. Закон України “Про господарські това-риства” від 19.09.91р. ВР 1577-12-ВР, зі змінами та доповненнями від 03.03.05р. Встановлено види господарських товариств, порядок їх створення, діяльності, права і обов'язки учасників та засновників З метою надання організаційної хара-ктеристики діяль-ності підприємства 5. Закон України Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України, у ред. Закону від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями Об'єкти оподаткування, облік податкового зобов'язання з прибутку, порядок складання декларації, розрахунки з бюджетом Використовуються для обліку оподаткування прибутку підприємств України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р., № 1681/97-ВР (зі змінами і доповненнями) Цей закон визначає платників податку на додану вартість, об’єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету. Використовується для обліку податку на додану вартість 7. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затверджене Постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.04 р. Це Положення визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації банками роботи з готівкою. Використовується для правильного ведення касових операцій Продовження табл. 1.5 1 2 3 4 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затв.наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87 Визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів. Застосовується до фінансової звітності юридичних осіб усіх форм власності. 9 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затв. Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87 Визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей. Застосовується до балансів юридичних осіб усіх форм вла-сності. 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затв. Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87 Визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей. Стосуються звітів про фінансові резу-льтати юридичних осіб усіх форм власності. 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. №20. Визначається формування у бухгалтерському обліку інформа-ції про зобов`язання та розкриття її у фінансової звітності. Для організації обліку зобов`язань незалежно від форм власності. 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. №290. Встановлені загальні методо-логічні принципи обліку та відображення у звітності доходів підприємств. Застосовується для організації доходів юридичних осіб усіх форм власності. 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" Затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. №318. Встановлені загальні методологі-чні принципи обліку та відображення у звітності расходів підприємств. Застосовується для організації витрат юридичних осіб усіх форм власності. Закінчення табл. 1.5 1 2 3 4 14. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом МФУ від 20.08.94 р., № 69. Дана інструкція зазначає порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань, під час якої перевіряється і документально підтверджується її наявність, стан та оцінка, а також вказується періодичність її проведення. Використовується для організації та проведення інвентаризації 15. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291. Встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових норм і видів діяльності. Використовується для ведення обліку Отже, як видно з таблиці 1.5, на сьогоднішній день інвентаризація як складова частина облікової політики підприємства висвітлюється дуже великою кількістю спеціальної літератури. В дослідженні обраної теми, скористаємось лише тією, що враховує специфіку практичної діяльності торгівельних підприємств. Наведений перелік нормативних документів не є вичерпним, оскільки потрібно враховувати дію інших нормативних актів, що опосередковано впливають на облік операцій товариств. Далі в таблиці 1.6 наведено огляд спеціальної та періодичної літератури, що висвітлюють проблему інвентаризації як складової частини облікової політики на торгівельному підприємстві. Таблиця 1.6 Спеціальна та періодична література, що висвітлює проблему інвентаризації як складової частини облікової політики на торгівельному підприємстві № п.п Літературне джерело Зміст 1 2 3 1. Бухгалтерський облік 2000: Зб. ноpмат. док. — 2-е вид., доп. — Х., 2000. — 80с. Розкриваються питання обліку заробітної плати. 2. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник. За ред. Голова С.Ф. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2001 Навчально-методичний посібник. Висвітлює нову систему бухгалтерського обліку в Україні. Відображає методологію бухгалтерського обліку і складення фінансової звітності за П(С)БО та новим Планом рахунків 3. Гоpицка H. Г. Hовий бухгалтеpський облік. — К.: Техніка, 2000. — 254, с.: табл. Розкрито основи обліку заробітної плати. 4. Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалерський облік на виробничих і торговельних підприємствах. Навчальний посібник для студентів вузів/ Під ред. М.В.Кужельного.-К.: АСК, 2002.-624с. Розкриває питання методики і техніки бухгалтерського й податкового обліку відповідно до чинних законодавчих і нормативних актів у сфері обліку, звітності та податків. 5. Облік видів економічної діяльності: навчальний посібник / Гура Н.О. – Київ „Знання”, 2004 - 541 Розкрито основи обліку заробітної плати на торгівельному підприємстві. 6. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством: Навчальний посібник / Завгородній В.П. : Ваклкр, 1997 р. – 231 с. Розкрито основи обліку, контролю та аудиту оплати праці та розрахунків з персоналом 7. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту: Навчальний посібник / Завгородній В.П. Київ: А.С.К., 1998 р. – 336 с. Розкрито основні принципи автоматизації бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту. Отже, як видно з таблиці 3.1, протягом останніх років в газетах і журналах було опубліковано багато статей щодо практичної реалізації контролю оплати праці та розрахунків з персоналом. Здебільшого такі публікації сприяють кращому сприйняттю лаконічних текстів нормативних документів, доповнюють їх прикладами, бухгалтерськими записами. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „АГРОТЕХ” 2.1 Проведення інвентаризації основних засобів Інвентаризацію основних засобів слід провадити відповідно до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України № 90 від 30.10.98 р. До початку інвентаризації слід перевірити: - наявність і стан реєстрів обліку (карток, книг, описів тощо); - наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації; - наявність документів на основні засоби, що здані чи прийняті установою в оренду, на зберігання, на тимчасове користування. За відсутності документів слід забезпечити їх отримання чи оформлення. При виявленні розходжень і неточностей у бухгалтерському обліку або технічній документації необхідно до цих документів внести відповідні виправлення й уточнення. Під час інвентаризації комісія в обов'язковому порядку проводить перевірку відповідності технічної документації, записує в описи повні найменування цих об'єктів та їхні інвентарні номери. У разі відсутності технічної документації про це вказується в описах - у графі "Примітка". Машини, обладнання та інші об'єкти перевіряються за заводськими номерами і заносяться в описи окремо, із зазначенням інвентарного номера. [27] Основні засоби записуються в описі під найменуванням відповідно з основним призначенням об'єкта. Присвоєні об'єктам (предметам) основних засобів інвентарні номери не повинні змінюватися. Оцінка виявлених і не врахованих з моменту проведення останньої інвентаризації об'єктів має бути проведена за дійсною вартістю, а знос слід визначити за справжнім технічним станом об'єктів з оформленням даних оцінки та зносу відповідними актами. Основні засоби записуються в описі під найменуванням відповідно до основного призначення об'єкта. Об'єкт, що пройшов відновлення, реконструкцію, розширення чи переобладнання, внаслідок чого змінилося його основне призначення, вноситься до опису під найменуванням, що відповідає новому основному призначенню. У випадках, коли проведені капітальні роботи (надбудова поверхів, прибудова нових приміщень та інше) або часткова ліквідація будівель і споруд (злам окремих конструктивних елементів) не відображені в бухгалтерському обліку, комісія повинна за відповідними документами визначити суму збільшення або зменшення балансової вартості об'єкта і привести в описі дані про проведені зміни. Водночас комісія повинна встановити винних осіб і причини, з яких конструктивні зміни об'єктів не знайшли відображення в обліку. При виявленні об'єктів (предметів), що не перебувають на обліку, а також об'єктів (предметів) з відсутніми в обліку даними, що їх характеризують, комісія повинна включити до опису відсутні відомості і технічні показники цих об'єктів (предметів). [21] На основні засоби, які не придатні до експлуатації і не підлягають відновленню, складається окремий опис із зазначенням часу введення в експлуатацію та причин, що призвели ці об'єкти до стану непридатності. Списання таких об'єктів провадиться у порядку, встановленому Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затвердженою спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Міністерства економіки України № 126/137 від 02.12.97 p., яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України за № 608/2412 від 19.12.97 р. Обов'язково провадиться інвентаризація: 1) будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів - не менше одного разу на три роки; 2) музейних цінностей - відповідно до строків, встановлених Міністерством культури України; 3) бібліотечних фондів - один раз на 5 років; 4) інших основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів: у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, їхніх управліннях (відділах), виконавчих органах місцевих рад ~ не менше одного разу на 2 роки; в інших установах — не менше одного разу на рік. Інвентаризація основних засобів провадиться не раніше 1 жовтня. Обробка результатів інвентаризації полягає у регулюванні розходжень фактичної наявності основних засобів з даними бухгалтерського обліку, встановленими при інвентаризації. Об'єкти, помилково включені до складу основних засобів, переводяться до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів. Неправильно використовувані норми амортизації не тягнуть за собою змін облікових даних про розмір зносу за минулі періоди (до 1-го числа місяця, в якому провадиться інвентаризація) і після уточнення слугують для правильного наступного відображення зносу. Розходження внаслідок використання неправильно визначених коефіцієнтів індексації (переоцінки) основних засобів підлягають відображенню в обліку у встановленому порядку на суму виявленої різниці станом на 1-ше число місяця, в якому провадиться інвентаризація. [22] Розбіжності внаслідок неправильно проведеної переоцінки основних засобів підлягають відображенню в обліку у встановленому порядку на суму виявленої різниці. В наказі про облікову політику на торгівельному підприємстві ВАТ „Агротех” в пункті 11 вказано, що здійснення інвентаризації основних засобів, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку є обов’язковим. Така інвентаризація проводить в грудні місяці. Результати інвентаризації оформлюються в інвентаризаційний опис. В додатку 8 наведено інвентаризаційний опис інвентаризації основних засобів за 2005 рік. З інвентаризаційного опису бачимо, що провівши інвентаризацію рахунку 104 „Машини і обладнання” в магазин № 3 лишків та недостач не виявлено. Отже, своєчасне проведення інвентаризації основних засобів на підприємстві дуже важливе. Це не лише допоможе встановити фактичну наявність основних засобів на підприємстві але й завадить крадіжкам та зловживанням використання основних засобів. Під час інвентаризації комісія в обов'язковому порядку проводить перевірку відповідності технічної документації, записує в описи повні найменування цих об'єктів та їхні інвентарні номери. До початку інвентаризації перевіряють: - наявність і стан реєстрів обліку (карток, книг, описів тощо); - наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації; - наявність документів на основні засоби, що здані чи прийняті установою в оренду, на зберігання, на тимчасове користування. За відсутності документів слід забезпечити їх отримання чи оформлення. 2.2 Проведення інвентаризації грошових коштів в касі З метою контролю за схоронністю готівкових коштів на підприємствах проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації каси, що має здійснюватися згідно з наказом керівника, призначається комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт про результати інвентаризації наявних коштів. Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх готівкових коштів, що є в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо. Акт складається в двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальною особою. Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства, другий - залишається у матеріально відповідальної особи. [25] До початку інвентаризації всі матеріально відповідальні особи (особи, які відповідають за збереження коштів) дають розписку. У разі зміни матеріально відповідальних осіб акт складається в трьох примірниках (для матеріально відповідальної особи, яка здала цінності, матеріально відповідальної особи, яка прийняла цінності, а також бухгалтерії). Інвентаризація кас проводиться на кожному підприємстві у строки, що встановлені керівником, з покупюрним перерахуванням усіх готівкових коштів і перевіркою інших цінностей, що зберігаються в касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за книгами обліку. Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена касовими документами, вважається надлишком готівки в касі. При перевірці наявності грошових коштів у касі приймається до уваги тільки фактична наявність готівки. Ніякі документи або розписки в залишок готівки у касі не включаються. При виявленні нестачі або лишків грошових коштів в акті вказують їх суму і причини виникнення. Виявлена в касі готівка коштів, не виправдана прибутковими касовими ордерами, вважається лишком і підлягає зарахуванню в дохід підприємства; нестача коштів - підлягає стягненню з касира. Акт інвентаризації грошових коштів у касі наведено нижче. Інвентаризація каси включає перевірку: фактичної наявності готівки національною та іноземною валютами; цінних паперів (акцій, облігацій, векселів); грошових документів (чекових книжок, акредитивів, марок гербового збору тощо); бланків суворої звітності (незаповнені бланки векселів, прибуткових ордерів, доручень тощо; санітарно-курортні путівки). У разі виявлення розбіжностей між фактичною наявністю та обліковими даними інвентаризаційна комісія повинен отримати письмові пояснення від касира та головного бухгалтера про причини цих відхилень. Згідно з пунктом 11.3.3 наказу про облікову політику торгівельного підприємства ВАТ „Агротех” інвентаризацій наявних грошових коштів в касі повинна проводитись не рідше одного разу на місяць. В додатку 9 наведено акт про результати інвентаризації наявних коштів в касі підприємства. В результаті інвентаризації було виявлено, що підсумок фактичної наявності грошових коштів в касі 5246 грн. 47 коп., а за обліковими даними 5138 грн. 47 коп. Тобто фактично в касі знаходилось на 108 грн. 00 коп. більше ніж по даним бухгалтерського обліку. В пояснювальній записці було вказано „15 грудня 2005 року о 9 годині ранку продавець Климів Ю.А. вніс в касу суму в розмірі 108 грн. 00 коп. в рахунок погашення позики. Касир вчасно не оформив прибутковий касовий ордер та не вніс цю інформацію до касової книги.” Отже, інвентаризація каси проводиться з метою контролю за схоронністю готівкових коштів на підприємстві. Правила проведення інвентаризації каси повинні обов’язково бути обумовлені в наказі про облікову політику підприємства. Для проведення інвентаризації каси, що має здійснюватися згідно з наказом керівника, призначається комісія. 2.3 Проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей Інвентаризація матеріальних цінностей провадиться згідно з Інструкцією, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України № 90 від 30.10.98 р. Інвентаризація - перелік, перерахування, зважування, перемірювання в натурі виробничих запасів, що знаходяться в місцях зберігання, і зіставлення наявності з даними бухгалтерського обліку. Інвентаризація матеріальних цінностей є одним з радикальних засобів контролю за збереженням оборотних активів і роботою матеріально відповідальних осіб. Використовується також для виявлення фактичних витрат на виробництво продукції та послуг або якщо інші способи одержання даних про витрати матеріальних ресурсів не можуть бути використані. [21] Інвентаризація виробничих запасів провадиться за місцем зберігання та окремо за матеріально відповідальними особами. Матеріальні запаси при інвентаризації записуються в описи за кожним окремим найменуванням із зазначенням номенклатурного номера, виду, групи, сорту і кількості (рахунком, вагою або мірою). На виявлені при інвентаризації непридатні або зіпсовані матеріальні цінності додатково складаються акти, в яких вказуються причини, ступінь і характер псування матеріальних цінностей, а також винні особи, які допустили їх псування. Тара вписується до опису за видами, цільовим призначенням і якісним складом (нова, потребує ремонту тощо). На тару, що стала непридатною, інвентаризаційною комісією складається акт на списання із зазначенням причин псування. При інвентаризації молодняку тварин та тварин на відгодівлі описи складаються за видами тварин окремо на фермах, у цехах, відділеннях, бригадах у розрізі облікових груп і матеріально відповідальних осіб. При інвентаризації малоцінних та швидкозношуваних предметів, наданих в особисте користування працівникам, припускається складання групових інвентаризаційних описів із зазначенням відповідальних за ці предмети осіб, на яких відкриті особові картки, з проставлянням підпису в описі. У процесі інвентаризації визначається фактична наявність цінностей, виявляються відхилення від даних книг обліку і причини відхилень. Інвентаризаційні описи (акти) разом з висновками робочої комісії здають до бухгалтерії для виявлення кінцевих результатів. При цьому бухгалтерія складає звірювальну відомість, в якій послідовно виконуються такі розрахункові процедури: здійснюється взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці; здійснюється розрахунок природної нестачі (у виняткових випадках з особливого дозволу керівника робляться уточнювальні записи, наприклад, знайдена арифметична помилка або інші неточності у роботі); визначаються кінцеві результати інвентаризації. [24] Якщо вартість нестач перевищуватиме вартість лишків, то різниця у вартості має бути віднесена на винних матеріально відповідальних осіб. Взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці може бути допущений тільки по товарно-матеріальних цінностях одного і того ж найменування і в такій же кількості за умови, що лишки і нестачі утворилися за один і той же період, що підлягав перевірці, та в однієї й тієї ж матеріально відповідальної особи. За результатами проведеної інвентаризації складається протокол, у якому зазначаються стан складського господарства, результати проведеної інвентаризації, пропозиції про залік нестач і лишків при пересортиці, списуванні нестач у межах норм природного убутку, а також понад нормативні нестачі і втрати від порчі цінностей, запропоновані заходи щодо попередження нестач і втрат у подальшому. Протокол інвентаризаційної комісії повинен бути розглянутий і затверджений у 5-денний термін керівником підприємства. Результати інвентаризації після затвердження керівником відображаються у бухгалтерському обліку підприємства у тому місяці, в якому проведена (закінчена) інвентаризація, але не пізніше грудня звітного року. У пояснювальній записці до річного звіту підприємства, установи наводяться відомості про результати проведених протягом року інвентаризацій. Відповідно до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації матеріальних цінностей, а також неприйняття заходів по відшкодуванню з винних осіб збитків від нестач, розтрат, крадіжок, безгосподарності тягнуть за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті ж дії, здійснені особою, яка протягом року підлягала адміністративному стягненню, тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. [26] Порядок відображення результатів інвентаризації матеріальних цінностей: 1. Загальна сума нестач, якщо винуватця не встановлено: Дебет субрахунку № 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" Кредит субрахунку № 201 "Сировина і матеріали", Кредит субрахунку .№ 203 "Паливо" та ін. 2. Списується нестача, зарахована по пересортиці: Дебет субрахунку № 201 "Сировина і матеріали" Кредит субрахунку № 201 "Сировина і матеріали". 3. Відноситься за рахунок матеріально відповідальних осіб різниця у вартості матеріалів, зарахованих по пересортуванні: Дебет рахунка № 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків" Кредит субрахунку № 201 "Сировина і матеріали". 4. Оприбутковуються виявлені лишки матеріалів (з включенням суми до валових доходів): Дебет субрахунку № 201 "Сировина і матеріали" Кредит субрахунку № 746 "Дохід від безкоштовно отриманих активів". 5. Сума нестач у межах норм природного убутку: Дебет рахунка № 91 "Загальновиробничі витрати" Кредит субрахунку № 20 "Виробничі запаси". 6. Якщо на час виявлення нестачі винуватця не встановлено, то одночасно із списанням цінностей на витрати балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок № 07 "Списані активи". 7. Нестачі, віднесені за рахунок матеріально відповідальної особи: Дебет субрахунку № 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" Кредит рахунка № 71 "Інший операційний дохід". 8. Різниця між розрахунковими та .обліковими цінами (відповідно до постанови Кабміну України № 116 від 22.01.96 р. "Порядок визначення розміру збитків від нестач, розкрадання, знищення (порчі) матеріальних цінностей"): Дебет субрахунку № 375 "Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків" Кредит рахунка № 71 "Інший операційний дохід". 9. На суму нарахованого ПДВ: Дебет субрахунку № 375 "Розрахунки за відшкодуванням матеріальних збитків" Кредит субрахунку № 641 "Розрахунки за податками". 10. Погашення різниці між ринковими та обліковими цінами як готівкою, так і "за рахунок заробітної плати матеріально відповідальної особи (одноразово або частинами відповідно до рішення інвентаризаційної комісії адміністрації підприємства або рішення народного суду, наприклад, по 20% щомісячно до остаточного погашення заборгованості): Дебет рахунка № 31 "Каса" Дебет рахунка № 31 "Рахунки в банках" Дебет рахунка № 66 "Розрахунки з оплати праці" Кредит субрахунку № 375 "Розрахунки за відшкодуванням матеріальних збитків". 11. Різниця між розрахунковими та обліковими цінами має бути внесена до бюджету: Дебет рахунка № 71 "Інший операційний дохід" Кредит субрахунку № 641 "Розрахунки за податками". 12. Перерахування до бюджету різниці між розрахунковими та обліковими цінами; штрафних санкцій: Дебет рахунка № 641 "Розрахунки за податками" Кредит рахунка № 31 "Рахунки в банках". 13. Штрафи від 8 до 15 і від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: Дебет рахунків № ЗО, 31, 66 Кредит рахунка № 641 "Розрахунки за податками". 14. Перерахування до бюджету нарахованої суми ПДВ: Дебет рахунка № 641 "Розрахунки за податками" Кредит субрахунку № 311 "Поточні рахунки в національній валюті”. На підприємстві ВАТ „Агротех” була проведена обов’язкова щорічна інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. Під час інвентаризації 205 рахунку „Будівельні матеріали” надлишків та недостач не виявлено. Результати інвентаризації оформлені інвентаризаційним описом. (Додаток 9) Отже, інвентаризація матеріальних цінностей є одним з радикальних засобів контролю за збереженням оборотних активів і роботою матеріально відповідальних осіб. Правила та строки проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей обумовлені в наказі про облікову політику торгівельного підприємства ВАТ „Агротех”. 2.4 Автоматизація проведення інвентаризації на торгівельному підприємстві ВАТ „Агротех” При веденні автоматизованого обліку бухгалтерська служба має можливість швидко обробляти потрібну інформацію та одержувати проміжні результати діяльності, необхідні для потреб управління. При цьому ведення автоматизованого обліку в більшості випадків само собою виключає неправильне рознесення первинних даних на облікові регістри, оскільки коректність бухгалтерських записів контролюється програмою при введенні первинної документації в ПЕОМ. Зникає також можливість допущення помилки при підведенні підсумків (оборотів) та виведенні кінцевих результатів діяльності. Помилки можуть виникати лише у випадках, коли неправильно визначається економічна суть господарських операцій. Комп'ютери зберігають величезні масиви даних і забезпечують доступ до них, виконують математичну обробку даних, здійснюють відбір даних згідно з встановленими критеріями, своєчасно оновлюють і модифікують дані. Завдяки цьому їх використовують як засіб дослідження при визначенні характеристик і встановленні взаємозалежностей між різними даними. Комп'ютер також використовується для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. На підприємстві ВАТ „Агротех” використовується комп’ютерна бухгалтерська програма "1С: Підприємство". Використання комплексної програми "1С: Підприємство", дає змогу вести: - бухгалтерський облік відповідно до законодавства України та національних П(С)БО; - оперативний облік наявності та руху запасів, стану взаєморозрахунків з контрагентами; - облік руху працівників підприємства, реєстрацію кадрових змін та розрахунок заробітної плати; - податковий облік відповідно до податкового законодавства України. Програма "1С: Підприємство" забезпечує одночасну роботу працівників різних підрозділів підприємства: бухгалтерії, складу, відділу кадрів та інших, кожен з яких має доступ лише до своєї бази даних. Зведена інформація та загальна база даних доступні лише головному бухгалтеру. Документ „Інвентаризація” використовується для формування і друку інвентаризаційної відомості при проведенні інвентаризації на торгівельних підприємствах, а також виписки на його основі актів списання і оприбуткування лишків товарів при наявності невідповідності реальної і документальної наявності товарів. Форму документу, яка визивається із меню „Документи” / „Складські” / „Акт інвентаризації”, потрібно почати з вибору в реквізиті „Тип запасів” значення „товари”. За допомогою опцій заповнення (в реквізиті „Тип інвентаризації”): „по фірмі в цілому”, „по складу”, „по комітенту” або „по реалізатору”, можно автоматично внести в документ дані про обліковій наявності товарів кнопкою „Заповнити”. Вибір потрібного контрагента-комітента або реалізатора здійснюється в полі „Контрагент”. Облікова кількість товару буде відображена в стрічці „К-ть облік.” і недосяжене для редагування. В стрічці „Вартість” буде представлена облікова вартість товарного залишку в гривнях. Реальні залишки товарів на складах, що виявлені в результаті проведення інвентаризації, заносяться в стрічку „Факт. к-ть”. Проведення документа не призводить до руху в реєстрах, але по результатам інвентаризації можна виписати залежні документи: акт списання товарів і акт оприбуткування лишків (тільки в тому випадку, якщо „Інвентаризація” оформлюється по складу). Склад цих документів буде заповнений відповідно результатам проведення інвентаризації товарів, тобто до складу актів оприбуткування занесуться лишки товарів, виявлені в результаті інвентаризації, а до складу акту списання – ті товари, які необхідно списати по результатам проведеної інвентаризації. Після проведення цих документів, кількість товару на складі буде дорівнювати реальній кількості товарів, що зафіксовано в інвентаризаційній відомості. Отже, як бачимо на підприємстві ВАТ „Агротех” використовується комп’ютерна бухгалтерська програма "1С: Підприємство", що дає змогу вести бухгалтерський облік відповідно до законодавства України та національних П(С)БО. В комплексну конфігурацію програми на підприємстві включені ділянки обліку „Зарплата+Кадри” та „Торгівля+Склад”, що дозволяє повністю комп’ютеризувати бухгалтерський облік і максимально полегшити роботу бухгалтера. 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „АГРОТЕХ” Згідно із Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Тобто це вибір самим підприємством певних і конкретних методик, форми і техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з чинних нормативних актів і особливостей діяльності підприємства. [21] Облікова політика підприємства – це не просто сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але й вибір методики обліку, яка надає можливість використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя в обліку (залежно від поставлених цілей). Іншими словами, облікову політику в широкому розумінні можна визначити як управління обліком, а в вузькому – як сукупність способів ведення обліку (вибір підприємством конкретних методик ведення обліку). На вибір облікової політики підприємства впливають наступні фактори: форма власності та організаційно-правова форма; галузь або вид діяльності; система оподаткування; ступінь свободи дій в умовах переходу до ринку; стратегія фінансово-господарського розвитку; наявність матеріальної бази; система інформаційного забезпечення підприємства; рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, економічної сміливості, ініціативності та підприємливості керівників; система матеріальної зацікавленості працівників в ефективності роботи підприємства та матеріальної відповідальності за виконання своїх обов’язків; обсяг діяльності, середньоспискова чисельність працівників; господарська ситуація (стан господарського, податкового та бухгалтерського законодавства, сприятливість інвестиційного клімату, стан розрахункової дисципліни, наявність власних оборотних коштів тощо). Облікова політика може формуватися на двох рівнях: макрорівні та мікрорівні. Рівні облікової політики зображено на рисунку 3.1. Рис. 3.1 Рівні облікової політики Облікова політика охоплю принципи, методи та процедури, прийняті на даному підприємстві для складання та подання фінансових звітів. Принципи – це основні, базові положення цієї політики, те, на основі чого будується політика. Методи – це способи вирішення конкретних завдань, які постають перед підприємством при ведені бухгалтерського обліку. Формування облікової політики полягає в тому, що з усіх сукупності способів реалізації названих прийомів обираються придатні на даний момент за конкретних умов. Обрані способи ведення бухгалтерського обліку повинні забезпечувати процес, в результаті якого формується повна і достовірна картина майнового і фінансового стану підприємства. [24] До способів ведення бухгалтерського обліку належать способи групування та оцінки фактів господарської діяльності, відшкодування вартості майна, що амортизується, організація документообігу, інвентаризація, способи застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи регістрів бухгалтерського обліку, обробки інформації та інші відповідні способи та прийоми. Безпосередню участь при формуванні облікової політики, а також відповідальність за її формування, як правило, беруть на себе директор і головний бухгалтер. Інженерно-технічна, планово-економічна та інші служби підприємства, відповідальні за планування таких важливих показників, як собівартість виробленої і реалізованої продукції, класифікації витрат, амортизації тощо, розробляють і вносять свої пропозиції з питань формування облікової політики. [21] З обліковою політикою підприємства повинні бути ознайомлені: керівник підприємства, який несе відповідальність за її формування; бухгалтер підприємства, за участю якого можна грамотно та всебічно обґрунтувати зміст облікової політики; аудитор, оскільки облікова політика є одним з об’єктів дослідження, з вивченням яких розпочинається процес аудиторської перевірки; податковий інспектор, адже від багатьох принципів облікової політики залежить формування того чи іншого об’єкту оподаткування. При формуванні облікової політики передбачається майнова відокремленість і безперервність діяльності підприємства, послідовність облікової політики, а також тимчасова визначеність фактів господарської діяльності. Облікова політика повинна відповідати вимогам повноти, обачності, принципам превалювання сутності над формою, послідовності, безперервності, періодичності та іншим принципам, передбаченим Законом України „Про бухглтерький облік а фінансову звітність в Україні”. [23] У широкому розумінні облікова політика підприємства оформлюється системою внутрішньої документації за різними ділянками облікової роботи, її зміст частково розкривається і в установчих документах підприємства, які закладають основи побудови всієї господарської і управлінської системи підприємства. Поряд із визначенням предмету діяльності суб’єкта господарювання, його статусу, порядку функціонування засновницькі документи, як правило, відображають ряд питань бухгалтерського обліку (тривалість звітного року, порядок розгляду і затвердження річного бухгалтерського звіту, порядок проведення аудиту звітності тощо). Облікова політика конкретного підприємства затверджується наказом керівника. Процес формування Наказу про облікову політику наведений на рисунку 2.2. Рис. 3.2 Схема формування Наказу про облікову політику До документів, якими оформлюють облікову політику, належать не лише накази і розпорядження керівника підприємства, але й різноманітні внутрішні правила, інструкції, положення і процедури, рушення власникі (загальних зборів акціонерів) тощо. Вибір конкретного типу документу залежить від внутрішнього розпорядження підприємства і характеру питання облікової політики. [24] Велике значення для оформлення облікової політики мають проектні матеріали з організації бухгалтерського обліку, серед яких – графіки документообігу, план організації бухгалтерського обліку, робочі проекти автоматизованого ведення обліку, посадові інструкції тощо. Мета їх видання – оформити порядок застосування тих чи інших способів ведення, обраних підприємством; визначити, як технічно повинні використовуватися різні елементи облікової політики. Наказ про облікову політику є одним з перших документів, які використовуються податковою інспекцією, аудитоськими фірмами та іншими відповідними службами при перевірці діяльності підприємства. Наказ про облікову політику на торгівельному підприємстві ВАТ „Агротех” наведено в додатку 7. Положення облікової політики фіксуються в наказі керівника підприємства, що передбачає наступні розділи: Преамбула (загальні відомості) Організація роботи бухгалтерської служби. Методика бухгалтерського обліку. Організаційно-технічні аспекти організації обліку. Преамбула. Враховуючи те, що фінансова звітність складається для певного кола користувачів і повинна бути зрозумілою для нього, вона повинна містити вичерпні відомості про підприємство. У зв’язку з цим до наказу про облікову політику підприємства повинна бути включена наступна інформація: назва, організаційно-правова форма і місцезнаходження підприємства; короткий опис основної діяльності підприємства; назва органу управління, у віданні якого знаходиться підприємство чи назва його материнської компанії; середня чисельність персоналу протягом звітного періоду. Перший розділ присвячений питанню регламентації порядку організації роботи облікового апарату: вказується форма організації бухгалтерського обліку, права та обов’язки головного бухгалтера, взаємодія з іншими підрозділами. [21] В другому розділі наказу „Методика бухгалтерського обліку” визначаються способи ведення бухгалтерського обліку, які суттєво впливають на оцінку і прийняття рішень користувачами бухгалтеської звітності. До них відносять: - оцінку запасів, товарів, незавершеного виробництва і готової продукції; - методи амортизації основних засобів; - методи амортизації нематеріальних активів та інших необоротних активів; - визначення доходів та витрат від реалізації продукції, робіт і послуг; - варіанти ведення обліку витрат виробництва; - інші способи, що відповідають вимогам суттєвості. Третій розділ наказу присвячується організаційно-технічним питанням бухгалтерського обліку. В ньому визначаються: форма ведення бухгалтерського обліку; розробка та затвердження робочого плану рахунків; розробка систем і форм управлінського (внутрішньогосподарського) обліку, звітності і контролю; затвердження правил документообігу і технології обробки облікової інформації та регістрів аналітичного обліку; кількість і дати проведення інвентаризації. В додатку 10 наведено наказ про облікову політику на торгівельному підприємстві ВАТ „Агротех”. Оскільки способи ведення бухгалтерського обліку, обрані підприємством, повинні застосовувати з 1-го січня, то документація, якою оформлюються зміни в обліковій політиці, повинна підготовлюватися і затверджуватися до цієї дати. Цю роботу доцільно проводити в четвертому кварталі паралельно з підготовкою до складання річного бухгалтерського звіту. В той же час доцільно готувати відповідний розділ приміток до річної фінансової звітності з поясненням облікової політики, прийнятої у звітному році. [27] Отже, облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Основної її метою є забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, що є необхідною для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень. Висновки та пропозиції На основі проведеного дослідження зроблено наступні висновки. 1. Інвентаризація є способом виявлення (з наступним обліком) господарських засобів і джерел їх формування, не оформлених поточною документацією, для забезпечення достовірності показників обліку і звітності підприємства. Здійснюється інвентаризація шляхом перевірки в натурі наявності майна (господарських засобів) підприємства (зважуванням, переліком, обміром тощо) і порівняння одержаних результатів з даними бухгалтерського обліку. Це дає змогу встановити розходження між даними обліку і фактичною наявністю засобів, тобто лишки або нестачі (якщо вони мали місце), які оформляють відповідними документами і відображають в обліку. 2. Дослідження інвентаризації як складової частини облікової політики проведено на базі торгівельного підприємства ВАТ „Агротех”. Провівши аналіз складу, структури, динаміки майна підприємства та джерел його формування, аналіз рівня та динаміки фінансових результатів та провівши аналіз основних фінансових показників підприємства потрібно відмітити, що ВАТ „Агротех” повністю неліквідне та фінансово нестійке підприємство. Постійне збільшення залученого капіталу є негативним явищем, так як при цьому не змінилась балансова вартість основних засобів, та практично не змінилися залишки матеріальних цінностей. Тобто всі залученні кошти були витрачені не на розширення діяльності і отримання більших прибутків, а для погашення заборгованості перед робітниками та зменшення кредиторської заборгованості. Тобто підприємству ВАТ „Агротех” потрібно переглянути свою політику діяльності. Тому що, якщо воно й надалі буде проводити свої діяльність в такому напрямку, то через декілька років підприємство повністю буде залежати від інших суб’єктів господарської діяльності, або просто збанкротує. 3. Важливим в процесі формування облікової політики підприємства та проведення інвентаризації є повнота та законність приведеної інформації. Особливого значення набуває ця проблема в умовах реформування системи бухгалтерського обліку, вводяться нові принципи, стандарти, змінюється законодавча база, що накладає свій відбиток на задачі організації правильного обліку касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами. Тому далі в роботі розглядаються законодавчі та нормативні акти, що регулюють інвентаризацію як складову частину облікової політики. Далі в цьому ж питанні розглянуто періодичну спеціальну літературу з питань контролю оплати праці та розрахунків з персоналом. 4. Своєчасне проведення інвентаризації основних засобів на підприємстві дуже важливе. Це не лише допоможе встановити фактичну наявність основних засобів на підприємстві але й завадить крадіжкам та зловживанням використання основних засобів. Під час інвентаризації комісія в обов'язковому порядку проводить перевірку відповідності технічної документації, записує в описи повні найменування цих об'єктів та їхні інвентарні номери. До початку інвентаризації перевіряють: - наявність і стан реєстрів обліку (карток, книг, описів тощо); - наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації; - наявність документів на основні засоби, що здані чи прийняті установою в оренду, на зберігання, на тимчасове користування. За відсутності документів слід забезпечити їх отримання чи оформлення. 5. Інвентаризація каси проводиться з метою контролю за схоронністю готівкових коштів на підприємстві. Правила проведення інвентаризації каси повинні обов’язково бути обумовлені в наказі про облікову політику підприємства. Для проведення інвентаризації каси, що має здійснюватися згідно з наказом керівника, призначається комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт про результати інвентаризації наявних коштів. В результаті інвентаризації було виявлено, що підсумок фактичної наявності грошових коштів в касі 5246 грн. 47 коп., а за обліковими даними 5138 грн. 47 коп. Тобто фактично в касі знаходилось на 108 грн. 00 коп. більше ніж по даним бухгалтерського обліку. В пояснювальній записці було вказано „15 грудня 2005 року о 9 годині ранку продавець Климів Ю.А. вніс в касу суму в розмірі 108 грн. 00 коп. в рахунок погашення позики. Касир вчасно не оформив прибутковий касовий ордер та не вніс цю інформацію до касової книги.” 6. Інвентаризація матеріальних цінностей є одним з радикальних засобів контролю за збереженням оборотних активів і роботою матеріально відповідальних осіб. Правила та строки проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей обумовлені в наказі про облікову політику торгівельного підприємства ВАТ „Агротех”. 7. Експлуатаційні можливості комп’ютерів створили передумови для автоматизації облікового процесу. Вони дають можливість здійснювати програмний облік змісту господарських операцій шляхом широкого використання програмно-методологічних прийомів поточного контролю, перевірки достовірності економічних даних на всіх стадіях технологічного процесу їх обробки. На підприємстві ВАТ „Агротех” використовується комп’ютерна бухгалтерська програма "1С: Підприємство", що дає змогу вести бухгалтерський облік відповідно до законодавства України та національних П(С)БО. В комплексну конфігурацію програми на підприємстві включені ділянки обліку „Зарплата+Кадри” та „Торгівля+Склад”, що дозволяє повністю комп’ютеризувати бухгалтерський облік і максимально полегшити роботу бухгалтера. 8. Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Основної її метою є забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, що є необхідною для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень. 9. Пропозиції, щодо проведення інвентаризації та формування облікової політики на підприємстві ВАТ „Агротех: постійно аналізувати господарські ситуації і законодавство; відслідковувати зміни в системі бухгалтерських стандартів; аналізувати нові способи ведення обліку з точки зору їх придатності для використання на підприємстві; надавати пропозиції про встановлення або зміну облікової політики; підготовка відповідних розпорядчих документів; аналізувати виконання обраної облікової політики. Під час написання дипломної роботи було виконано всі завдання, що були поставлені на початку. Список використаних джерел Конституція (Основний закон) України. Прийнята ВР України 28.06.96р. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 16.07.99 р. № 996-ХІV, зі змін. внес. Законом України від 22.06.2000 р. “Про господарські товариства”: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 19.09.91 р. №1577/12-ВР, зі змін. внес. Законом України від 03.03.05 р. Закон України „Про податок на додану вартість” Затв. Постановою Верховної Ради України від 03.04.97 р. № 2505-15, зі змін. внес. Законом України від 07.07.05 р Закон України „Про оподткування прибутку підприємств” Затв. Постановою Верховної Ради України від 22.05.97 р. № 283/97. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, нищення (псувння) матеіальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.99 р. № 246 зі змінами і доповненнями. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затверджене Постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.04 р. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: затверджена наказом Міністерства фінансів України від 01.108.94 р. № 69. Інструкція про використання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, забов’язань і господарських операцій підприємства і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” 3атв. Наказом МФУ від 31.03.99 р. №87. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс” від 31.03.99 р. №87. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати” 3атв. Наказом МФУ від 31.03.99 р. №87. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів” 3атв. Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” затв. наказом МФУ від 28.05.99 р. №137. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов”язання” Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 01.00 р. №20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Дохід” Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати” Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318. Бухгалтерський облік 2000: Збірник нормативних документів – 2-е видання, доп. – Х., 2000. – 80 с. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник. За ред. Голова С.Ф. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2001 – 234 с. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів/ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 576 с. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. – 726 с. Гоpицька H. Г. Hовий бухгалтеpский облік. — К.: Техніка, 2000. — 254, с.: табл. Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалерский облік на виробничих і торговельних підприємствах. Навчальний посібник для студентів вузів/ Під ред. М.В.Кужельного. - К.: АСК, 2002. – 624 с. Гуйда Л. Найшла каса на інвентаризацію .//Дебет-Кредит. - 2004. - №21. Гура Н.О Облік видів економічної діяльності: навчальний посібник – К.: „Знання”, 2004 – 541 с. Документи. Всі ноpмативні акти про новий бухоблік/ [Ред.: В. Мосейчук, М. Захаpко; Пеp.: О. Гpиновец, H. Ильина]. — К.: Документи для pоботи: Пpеса Укpаїни, 2004. — 242 с.: табл. — (Hовая бухгалтеpия; Кн.1) Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту: Навчальний посібник / Завгородній В.П. К.: А.С.К., 1998 р. – 336 с. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с. Сопко Василь Васильович. Бухгалтерський облік: Навч. посібник/Київський національний економічний ун-т. — 3.вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 578 с. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. – К.:”А.С.К.”, 2001. – 348 с. Додаток 1 Додаток До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, із змінами, внесеними наказом від 25.11.2002 р. № 989 Підприємство ВАТ „Агротех”___________ Територія__________________________ Дата (рік, місяць, число) Форма власності колективна_____________ за ЄДРПОУ Орган державного управління_________ за КОАТУУ Галузь_____________________________ за КФВ Вид економічної діяльності торгівля за СПОДУ Одиниця виміру: тис.грн. за ЗКГНГ за КВЕД Адреса 03022, м. Київ вул. Огієнка, 53 БАЛАНС на 31 грудня 2002 року Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. Необоротні активи Нематеріальні активи залишкова вартість 010 первісна вартість 011 накопичена амортизація 012 Незавершене будівництво 020 196,20 196,20 Основні засоби залишкова вартість 030 793,20 787,80 первісна вартість 031 920,30 920,30 знос 032 (127,10) (132,50) Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом І 080 989,40 984,00 ІІ. Оборотні активи Запаси: виробничі запаси 100 тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 незавершене будівництво 120 готова продукція 130 товари 140 113,20 121,60 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 128,10 137,40 первісна вартість 161 130,20 139,70 резерв сумнівних боргів 162 2,10 2,30 Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 за виданими авансами 180 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 11,20 14,80 в іноземній валюті 240 Інші оборотні активи 250 Усього за розділом ІІ 260 252,50 273,80 ІІІ Витрати майбутніх періодів 270 0,80 1,20 БАЛАНС 280 1242,70 1259,00 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. Власний капітал Статутний капітал 300 1188,50 1203,70 Пайовий капітал 310 Додатковий капітал 320 Інший додатковий капітал 330 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом І 380 1188,50 1203,70 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення 410 Страхові резерви 415 Частка перестраховиків у страхових резервах 416 ( ) ( ) Цільове фінансування 420 Усього за розділом ІІ 430 ІІІ. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків 440 54,20 55,30 Довгострокові фінансові зобов’язання 450 Відстрочені податкові зобов’язання 460 Інші довгострокові зобов’язання 470 Усього за розділом ІІІ 480 54,20 55,30 ІV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 500 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 Поточні забов’язання за розрахунками: з одержаних авансів 540 з бюджетом 550 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 з оплати праці 580 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 Інші поточні забов’язання 610 Усього за розділом ІV 620 V. Доходи майбутніх періодів 630 БАЛАНС 640 1242,70 1259,00 Керівник____________ Камуш Г.А. Головний бухгалтер___________Гронь В.В. Додаток 2 Додаток До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, із змінами, внесеними наказом від 25.11.2002 р. № 989 Підприємство ВАТ „Агротех”___________ Територія__________________________ Дата (рік, місяць, число) Форма власності колективна_____________ за ЄДРПОУ Орган державного управління_________ за КОАТУУ Галузь_____________________________ за КФВ Вид економічної діяльності торгівля за СПОДУ Одиниця виміру: тис.грн. за ЗКГНГ за КВЕД Адреса 03022, м. Київ вул. Огієнка, 53 БАЛАНС на 31 грудня 2003 року Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. Необоротні активи Нематеріальні активи залишкова вартість 010 первісна вартість 011 накопичена амортизація 012 Незавершене будівництво 020 196,20 196,20 Основні засоби залишкова вартість 030 787,80 738,10 первісна вартість 031 920,30 920,30 знос 032 (132,50) (182,20) Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом І 080 984,00 934,30 ІІ. Оборотні активи Запаси: виробничі запаси 100 тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 незавершене будівництво 120 готова продукція 130 товари 140 121,60 87,80 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 137,40 155,20 первісна вартість 161 139,70 158,30 резерв сумнівних боргів 162 2,30 3,10 Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 за виданими авансами 180 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 14,80 3,10 в іноземній валюті 240 Інші оборотні активи 250 Усього за розділом ІІ 260 273,80 246,10 ІІІ Витрати майбутніх періодів 270 1,20 1,20 БАЛАНС 280 1259,00 1181,60 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. Власний капітал Статутний капітал 300 1203,70 704,00 Пайовий капітал 310 Додатковий капітал 320 Інший додатковий капітал 330 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом І 380 1230,70 704,00 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення 410 Страхові резерви 415 Частка перестраховиків у страхових резервах 416 ( ) ( ) Цільове фінансування 420 Усього за розділом ІІ 430 ІІІ. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків 440 55,30 477,60 Довгострокові фінансові зобов’язання 450 Відстрочені податкові зобов’язання 460 Інші довгострокові зобов’язання 470 Усього за розділом ІІІ 480 55,30 477,60 ІV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 500 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 Поточні забов’язання за розрахунками: з одержаних авансів 540 з бюджетом 550 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 з оплати праці 580 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 Інші поточні забов’язання 610 Усього за розділом ІV 620 V. Доходи майбутніх періодів 630 БАЛАНС 640 1259,00 1181,60 Керівник____________ Камуш Г.А. Головний бухгалтер___________Гронь В.В. Додаток 3 Додаток До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, із змінами, внесеними наказом від 25.11.2002 р. № 989 Підприємство ВАТ „Агротех”___________ Територія__________________________ Дата (рік, місяць, число) Форма власності колективна_____________ за ЄДРПОУ Орган державного управління_________ за КОАТУУ Галузь_____________________________ за КФВ Вид економічної діяльності торгівля за СПОДУ Одиниця виміру: тис.грн. за ЗКГНГ за КВЕД Адреса 03022, м. Київ вул. Огієнка, 53 БАЛАНС на 31 грудня 2004 року Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. Необоротні активи Нематеріальні активи залишкова вартість 010 первісна вартість 011 накопичена амортизація 012 Незавершене будівництво 020 196,20 196,20 Основні засоби залишкова вартість 030 738,10 677,30 первісна вартість 031 920,30 920,30 знос 032 (182,20) (243,00) Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом І 080 934,30 873,50 ІІ. Оборотні активи Запаси: виробничі запаси 100 тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 незавершене будівництво 120 готова продукція 130 товари 140 87,80 119,80 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 155,20 126,00 первісна вартість 161 158,30 126,00 резерв сумнівних боргів 162 3,10 - Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 за виданими авансами 180 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 3,10 2,30 в іноземній валюті 240 Інші оборотні активи 250 Усього за розділом ІІ 260 246,10 248,10 ІІІ Витрати майбутніх періодів 270 1,20 0,60 БАЛАНС 280 1181,60 1122,20 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. Власний капітал Статутний капітал 300 1203,70 424,10 Пайовий капітал 310 Додатковий капітал 320 Інший додатковий капітал 330 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом І 380 1230,70 424,10 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення 410 Страхові резерви 415 Частка перестраховиків у страхових резервах 416 ( ) ( ) Цільове фінансування 420 Усього за розділом ІІ 430 ІІІ. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків 440 55,30 698,10 Довгострокові фінансові зобов’язання 450 Відстрочені податкові зобов’язання 460 Інші довгострокові зобов’язання 470 Усього за розділом ІІІ 480 55,30 698,10 ІV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 500 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 Поточні забов’язання за розрахунками: з одержаних авансів 540 з бюджетом 550 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 з оплати праці 580 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 Інші поточні забов’язання 610 Усього за розділом ІV 620 V. Доходи майбутніх періодів 630 БАЛАНС 640 1259,00 1122,20 Керівник____________ Камуш Г.А. Головний бухгалтер___________Гронь В.В. Додаток 4 Додаток До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, із змінами, внесеними наказом від 25.11.2002 р. № 989) Підприємство ВАТ „Агротех”___________ Територія__________________________ Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за СПОДУ Одиниця виміру: тис.грн. за ЗКГНГ за КВЕД ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за_____рік_______2002 р. форма № 2 Код за ДКУД ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 789,30 683,10 Податок на додану вартість 015 131,50 113,90 Акцизний збір 020 - - 025 - - Інші вирахування з доходу 030 - - Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, посуг) 035 - - Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 738,70 593,20 Валовий: прибуток 050 - - збиток 055 80,90 24,00 Інші операційні доходи 060 2,30 1,30 Адміністративні витрати 070 56,80 47,90 Витрати на збут 080 48,90 39,30 Інші операційні витрати 090 10,90 8,30 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 - - збиток 105 195,20 118,20 Доход від участі в капіталі 110 - - Інші фінансові доходи 120 3,60 - Інші доходи 130 - - Фінансові витрати 140 14,10 10,20 Витрати від участі в капіталі 150 1,30 - Інші витрати 160 - - Фінансові результати від звичайної діяльності до опродаткування: прибуток 170 - - збиток 175 206,10 128,40 Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - - Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 - - збиток 195 - - Надзвичайні: доходи 200 - - итрати 205 - - Податки з надзвичайного прибутку 210 - - Чистий: прибуток 220 - - збиток 225 206,10 128,40 ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Наменування показників Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 - - Витрати на оплату праці 240 - - Відрахування на соціальні заходи 250 - - Амортизація 260 - - Інші операційні витрати 270 - - Разом 280 - - ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 300 - - Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - - Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - - Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 - - Дивіденди на одну просту акцію 340 - - Керівник____________ Камуш Г.А. Головний бухгалтер___________Гронь В.В. Додаток 5 Додаток До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, із змінами, внесеними наказом від 25.11.2002 р. № 989) Підприємство ВАТ „Агротех”___________ Територія__________________________ Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за СПОДУ Одиниця виміру: тис.грн. за ЗКГНГ за КВЕД ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за_____рік_______2003 р. форма № 2 Код за ДКУД ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 837,20 789,30 Податок на додану вартість 015 139,53 131,50 Акцизний збір 020 - - 025 - - Інші вирахування з доходу 030 - - Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, посуг) 035 - - Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 931,47 738,70 Валовий: прибуток 050 - - збиток 055 233,80 80,90 Інші операційні доходи 060 5,60 2,30 Адміністративні витрати 070 63,20 56,80 Витрати на збут 080 73,60 48,90 Інші операційні витрати 090 8,60 10,90 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 - - збиток 105 373,60 195,20 Доход від участі в капіталі 110 - - Інші фінансові доходи 120 4,20 3,60 Інші доходи 130 - - Фінансові витрати 140 85,20 14,10 Витрати від участі в капіталі 150 5,60 1,30 Інші витрати 160 - - Фінансові результати від звичайної діяльності до опродаткування: прибуток 170 - - збиток 175 460,20 206,10 Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - - Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 - - збиток 195 - - Надзвичайні: доходи 200 - - итрати 205 - - Податки з надзвичайного прибутку 210 - - Чистий: прибуток 220 - - збиток 225 460,20 206,10 ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Наменування показників Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 - - Витрати на оплату праці 240 - - Відрахування на соціальні заходи 250 - - Амортизація 260 - - Інші операційні витрати 270 - - Разом 280 - - ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 300 - - Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - - Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - - Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 - - Дивіденди на одну просту акцію 340 - - Керівник____________ Камуш Г.А. Головний бухгалтер___________Гронь В.В. Додаток 6 Додаток До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, із змінами, внесеними наказом від 25.11.2002 р. № 989) Підприємство ВАТ „Агротех”___________ Територія__________________________ Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за СПОДУ Одиниця виміру: тис.грн. за ЗКГНГ за КВЕД ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за_____рік_______2004 р. форма № 2 Код за ДКУД ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 916,20 837,20 Податок на додану вартість 015 152,70 139,53 Акцизний збір 020 - - 025 - - Інші вирахування з доходу 030 - - Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, посуг) 035 - - Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 928,10 931,47 Валовий: прибуток 050 - - збиток 055 164,60 233,80 Інші операційні доходи 060 10,10 5,60 Адміністративні витрати 070 58,20 63,20 Витрати на збут 080 40,20 73,60 Інші операційні витрати 090 56,10 8,60 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 - - збиток 105 253,10 373,60 Доход від участі в капіталі 110 - - Інші фінансові доходи 120 - 4,20 Інші доходи 130 - - Фінансові витрати 140 33,30 85,20 Витрати від участі в капіталі 150 10,30 5,60 Інші витрати 160 - - Фінансові результати від звичайної діяльності до опродаткування: прибуток 170 - - збиток 175 296,70 460,20 Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - - Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 - - збиток 195 - - Надзвичайні: доходи 200 - - итрати 205 - - Податки з надзвичайного прибутку 210 - - Чистий: прибуток 220 - - збиток 225 296,70 460,20 ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Наменування показників Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 - - Витрати на оплату праці 240 - - Відрахування на соціальні заходи 250 - - Амортизація 260 - - Інші операційні витрати 270 - - Разом 280 - - ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 300 - - Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - - Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - - Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 - - Дивіденди на одну просту акцію 340 - - Керівник____________ Камуш Г.А. Головний бухгалтер___________Гронь В.В. Додаток 7 ВАТ „Агротех” Номер документу Дата складання Цех (склад) 12 12.12.05 Магазин № 3 ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Місцезнаходження Магазин № 3_______ РОЗПИСКА До початку проведення інвентаризації всі витратні і прибуткові документи на цінності здані да бухгалтерії і всі цінності, що поступили на мою (нашу) відповідальність, оприбутковані, а вибувші зписані у витрати. Особа, що відповідає за збереження оновних засобів: _Куваров С.С.___ комірник магазину №3 _______________ (П.І.П.) (посада) (підпис) На основі наказу № 239 від 30 листопада 2005 року провести зняття фактичних залишків, що знаходяться на балансовому рахунку 104 станом на 01.12.2005 р. При інвентаризації встановлено: № п/п Найменування Рік випуску Номер Наявність на 01.12.05 р. Відмітка про вибуття Фактична По даним бух. обліку інвентарний заводський паспорта К-ть Сума К-ть Сума 1 Касовий апарат „Ера” 1999 1253 15236 78956 1 2485 1 2485 2 Касовий апарат „Ера” 1999 1254 15289 78689 1 2485 1 2485 3 Касовий апарат „Ера” 1999 1255 15789 78945 1 2485 1 2485 4 Комп’ютер Samsung 2002 1289 45698 36549 1 2568 1 2568 5 Комп’ютер Samsung 2002 1290 45231 35564 1 2568 1 2568 6 Принтер Samsung 2004 1384 25698 45698 1 894 1 894 Всього 6 13485 6 13485 Всього по опису: а) загальна кількість одиниць, фактично шість б) на суму, грн. фактично тринадцать тисяч чотириста вісімдесят п’ять грн. 00 коп. Голова комісії управляючий _____________ Шовкун Г.П. (посада) (підпис) (П.І.П.) Члени комісії: менеджер торгівельного залу _____________ Здор Л.К.___ (посада) (підпис) (П.І.П.) бухгалтер _____________ Самусь А.Д. (посада) (підпис) (П.І.П.) Всі цінності, вказані в даному Інвентаризаційному описі з № 1 по № 6, комісією перевірені фактично в моїй присутності і внесені в опис, в зв’язку з чим питань до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, перераховані в описі, знаходяться на моїй (нашій) відповідальному зберіганні. Особа, що відповідає за збереження основних засобів: _Куваров С.С.___ комірник магазину №3 _______________ (П.І.П.) (посада) (підпис) 12 грудня 2005 року Вказані в даному описі перевірені: бухгалтер Самусь А.Д. _____________ (посада) (П.І.П.) (підпис) 12 грудня 2005 року Додаток 8 Додаток 1 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні ВАТ „Агротех”____________ (найменування підприємства) АКТ N 12 про результати інвентаризації наявних коштів від „03” грудня 2005 року що зберігаються в головній касі підприємства ВАТ „Агротех” Розписка Цим актом засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, які здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками. Матеріально відповідальна особа Старший касир___ _______________ Довбуш М.А. (посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) На підставі наказу (розпорядження) від "03" грудня 2005 року N385 проведена інвентаризація коштів за станом на "03" грудня 2005 року. Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів: П’ять тисяч двісті сорок шість_______________________ грн. 47____ коп. _________________________________________________ грн. ______ коп. _________________________________________________ грн. ______ коп. _________________________________________________ грн. ______ коп. Підсумок фактичної наявності 5246________________ грн. __47__ коп. ___ П’ять тисяч двісті сорок шість грн. 47 коп.__________________________ (словами) За обліковими даними _П’ять тисяч сто тридцать вісім грн.47 коп. Підсумки інвентаризації: надлишок ___108 грн._, нестача _________ Голова комісії Керівник аудиторської перевірки ___________________ Коваль А.П. (посада) (підпис) (П.І.Б.) Члени комісії: Бухгалтер____________________ __________________ Гронь В.В. (посада) (підпис) (П.І.Б.) Підтверджую, що кошти, зазначені в акті, є на зберіганні під мою відповідальність. Матеріально відповідальна особа _______________________________. (підпис) "15" грудня 2005 року. Пояснення причин, унаслідок яких виникли надлишки або нестачі 15 грудня 2005 року о 9 годині ранку продавець Климів Ю.А. вніс в касу суму в розмірі 108 грн 00 коп. в рахунок погашення позики. Касир вчасно не оформив прибутковий касовий ордер та не вніс цю інформацію до касової книги. _____________________________________________________________суму в розмірі 108 грн 00 коп. __________________________________________________________________ Матеріально відповідальна особа Довбуш М.А.________________________. Рішення керівника підприємства _оприбуткувати грошову суму в розмірі 108 грн. 00 коп в касу підприємства_______________________________________ __________________________________________________________________ "_03_" грудня_ 2005 року. Додаток 9 ВАТ „Агротех” Номер документу Дата складання Цех (склад) 12 12.12.05 Магазин № 3 ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ Місцезнаходження Магазин № 3_______ РОЗПИСКА До початку проведення інвентаризації всі витратні і прибуткові документи на цінності здані да бухгалтерії і всі цінності, що поступили на мою (нашу) відповідальність, оприбутковані, а вибувші зписані у витрати. Особа, що відповідає за збереження товарно-матеріальних цінностей: _Куваров С.С.___ комірник магазину №3 _______________ (П.І.П.) (посада) (підпис) На основі наказу № 239 від 30 листопада 2005 року провести зняття фактичних залишків, що знаходяться на балансовому рахунку 205 станом на 01.12.2005 р. При інвентаризації встановлено: № п/п Найменування Одиниця виміру Наявність на 01.12.05 р. Результати інвентаризації Фактична По даним бух. обліку К-ть Сума К-ть Сума Надлишки Недостача 1 Вапно кг 100 125,00 100 125,00 - - 2 Цемент кг 50 24,50 50 24,50 - - 3 Цегла шт 1000 325,00 1000 325,00 - - 4 Фарба ПФ-116 кг 1,6 5,80 1,6 5,80 - - 5 Фарба ПФ-216 кг 5,8 28,90 5,8 28,90 - - Всього 1157,40 509,20 1157,40 509,20 - - Всього по опису: а) загальна кількість одиниць, фактично одна тисяча сто п’ятдесят сім цілих чотири десятих одиниць б) на суму, грн. фактично П’ятсот дев’ять грн. 20 коп. Голова комісії управляючий _____________ Шовкун Г.П. (посада) (підпис) (П.І.П.) Члени комісії: менеджер торгівельного залу _____________ Здор Л.К.___ (посада) (підпис) (П.І.П.) бухгалтер _____________ Самусь А.Д. (посада) (підпис) (П.І.П.) Всі цінності, вказані в даному Інвентаризаційному описі з № 1 по № 5, комісією перевірені фактично в моїй присутності і внесені в опис, в зв’язку з чим питань до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, перераховані в описі, знаходяться на моїй (нашій) відповідальному зберіганні. Особа, що відповідає за збереження товарно-матеріальних цінностей: _Куваров С.С.___ комірник магазину №3 _______________ (П.І.П.) (посада) (підпис) 12 грудня 2005 року Вказані в даному описі перевірені: бухгалтер Самусь А.Д. _____________ (посада) (П.І.П.) (підпис) 12 грудня 2005 року Додаток 10 Наказ № 1 про облікову політику підприємства й організацію бухгалтерського обліку м. Київ від 3 січня 2004 року Відомості про підприємство Показники Зміст Підприємство ВАТ „Агротех” Форма власності підприємства колективна Організаійно-правова форма Відкрите акціонерне товариство Ознака особи юридична Територія м.Київ Номер свідоцтва про державну реєстрацію № 072236954 від 12 березня 1999 р. Ідентифікаційний код 20569876 Юридична адреса та місцезнаходження 03022, м. Київ, вул. Огієнко, 53. Основний вид господарської діяльності торгівля Статутний капітал 1188500 грн. Середня чисельність персоналу 92 чол. Для виконання Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року № 996-ХІІ , Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України з метою забезпечення єдиної облікової політики й надання достовірної фінансової звітності. НАКАЗУЮ: Здійснити організаційні заходи щодо ведення бухгалтерського обліку, складання та подання звітності. Розділ 1. Організація роботи обліковго апарату Організація роботи бухгалтерії. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і виконання пункту 4 статті 8 ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” встановити з 1 січня 2002 року в ВАТ „Агротех” наступну форму організації бухгалтерського обліку: Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розкладом і затверджується окремим наказом керівника підприємства. Права та обов’язки головного бухгалтера і посадових осіб бухгалтерії визначаються ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями. Відповідно до пункту 7 статті 8 ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” головний бухгалтер підприємства: Забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та подання у встановлені строкифінансової звітності. Організує контроль за відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Примає участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з недостачею та відшкодуванням втрат від недостачі, крадіжок і псування активів підприємства. Забезпечує контроль за своєчасним і правильним оформленням первинних документів та складанням зведених облікових документів. Контролює наявність у первинних документах усіх необхідних реквізитів, встановлених нормативними документами, а також підписів осіб, відповідальних за їх виконання. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються організації та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов’язковими до виконання усма структурами підрозділами і працівниками підприємства. Головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він проставляє на первинних бухгалтнрських документах, регістрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед керівником підприємства. За відсутності головного бухгалтера обов’язки та відповідальність покладаються на його першого заступника. Віповідальність інших працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, які затверджуєтьсяч керівником підприємства. Затвердети перелік посадових осіб, які складають фінансову звітність та примітки до неї згідно з вимогами ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку, звітності з обліку податків та платежів. Зобов’язати посадових осіб, які включені до переліку, підписувати відповідні звіти підприємства. Покласти на цих осіб відповідальність за якість підготовки та своєчасність подання такої звітності. Загальну відповідальність за ведення податкового обліку покласти на заступника головного бухгалтера з питань оподаткування. Розділ 2. Методика обліку Встановити межу істотності в розмірі 0,01 тис. грн. Використовувати на підприємстві наступну методику бухгалтерського обліку: До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Обліковою одиницею бухгалтарського обліку основних засобів вважати об’єкт основних засобів. Фактичні витрати, пов’язані з поточним ремонтом очсновних засобів, включати до складу витрат підприємства. Класифікувати основні засоби відповідно до ст. 5 П(С)БО 7 за такими групами: будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар. Використовувати при нарахуванні амортизації основних засобів прямолінійний метод Ліквідаційну вартість об’єктів основних засобів не встановлювати та з метою нарахування амортизації прийняти рівною 0. Встановити строки використання нематеріальних активів за групами відповідно до класифікації П(С)БО 8 „Нематеріальні активи”: права користування майном (право користування будівлею, право на оренду помешкань) – 5 років; права на знаки для товарів, послуг – 10 років; права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, моделі, промислові зразки) – 5 років; авторські та суміжні права (програмне забезпечення, бази даних) – 2 роки; гудвіл – 20 років. Встановити для нематеріальних активів прямолійний метод нарахування амортизації. Прийняти ліквідаційну вартість нематеріальних активів для цілей амортизації рівною нулю. Здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. Встановити вартісну межу належності матеріальних активів до інших необоротніх активів до 1000 грн. Амортизацію таких активів нараховувати у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50% вартості, яка амортизується, та решти 50% вартості, яка амортизується, у місяці їх вибутя з активами (списання з балвнсу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом. Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, відносити до малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснювати в залежності від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, отримані безоплатно, придбані в результаті обміну на подібні та неподібні активи з П(С)БО 9 „Запаси”. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати найменування запасів. Організувати аналітичний облік руху запасів таким чином за підрозділами: у бухгалтерії – у кількісно-сімовому вираженні; на складах – у кількісному вираженні; у магазинах – у кількісно-сумовому вираженні. Застосовувати постійну систему оцінки запасів. При складанні балансу здійснювати оцінку запасів та відображати в бухгалтерському обліку і звітностіза найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації Транспортно-заготівельні витрати, які входять до первісної вартості запасів, придбаних у постачальників, безпосередньо включати до собівартості запасів; інші витрати, що входять до первісної вартості запасів, придбаних у постачальників, щомісяця відносити на вартість придбаних запасів. Товари придбані для реалізації оцінювати за цінами продажу. Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу 8 „Витрати за елементами” Здійснювати класифікацію дебіторської заборгованості шляхом групування її погашення. Встановити періодичність спостереження для визначення коефіцієнта сумнівності – 6 місяців. Сформувати резерв сумнівних боргів на підставі класифікації дебіторської заборгованості. Визнаваим поточну дебіторську заюоргованість безнадійною тільки у разі повної впененості у її неповерненні боржником: за якою минув термін позовної давності; заборгованість визнано спеціально створеною комісією; у вмпадку отримання рішень суду про ліквідацію підприємства-дебітора і недостатності його коштів для погашення заборгованості. Списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості здійснювати за розпорядженням керівника. Обліковувати безнадійну дебіторську заборгованість на позабалансовому рахунку 071 „Списана дебіторська заборгованість” три роки. Створити забезпечення на відшкодування майбутніх відпусток. Проводити коригування сум створених та використаних забезпечень на кожну дату балансу. На підприємстві застосовуються форми та системи оплати праці згідно з умовами, передбаченими колективним договором. Розділ 3. Організаційно-технічні аспекти Форма обліку. Для реєстрації фактів господарського життя та відображення їх в обліку застосовувати автоматизовану систему обробки облікових документів з використанням комп’ютерних програм бухгалтерського обліку. Відповідальність за рівень відповідності регістрів обліку, порядку та способу реєстрації та узагальнення інформації вимогам законодавства покласти на головного бухгалтера підприємства. Затвердети перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій. Зразки підписів осіб за переліком затвердети окремими наказами керівника і довести до відповідних структурних підрозділів. Затвердити перелік посадових осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні активи. Зразки підписів відповідних посадових осіб згідно з переліком затвердити окремим наказом керівника та довести до відповідних структурних підрозділів. Затвердити правила та графік документообігу. Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву підприємства, за зберігання документації в архіві та здачу відповіднї документації до дежавного архіву покласти на головного бухгалтера. Відповідальність за допущення несакціонованого доступу до облікової інформації покласти на головного бухгалтера підприємства. Затвердити перелік первинних документів, які застосовуються підприємством у практичній діяльності та офіційно затверджені відповідними державними органими. Затвердити форми первинних облікових документів, які застосовуються підприємством у практичній діяльності, але не затверджені відповідними державними органами. Для ведення обліку руху бланків суворого обліку, видачі (здачі невикористаних) бланків відповідними посадовими особам, приймання звітності за виданими бланками суворого обліку та їх передачі на постійне зберігання до архіву підприємства призначається бухгалтер. Затвердити систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю господарьких операцій. Для підтвердження достовірності фінансової звітності щорічно проводити аудиторські перевірки фінансової звітності аудиторською фірмою Затвердити наступні строки видачі готівки, норми витрат і терміни звітності за окремими операціями: Встановити дні видачі готівки з каси підприємства: заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат кожного 5-го та 25-го числа місяця. Встановити норму представницьких витрат у рзмрі: 5% від чистого доходу від реалізації продукції. Застосовувати на підприємстві передачені чинними нормативними актами граничні норми добових на службові відрядження, граничну величину розрахунків готівкою, строки звітування за витрачання коштів. відповідальність за організацію робіт з ведення обліку, зберігання та видачі трудових книжок і виконавчих листів покласти на менеджера з кадрів. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку за звітності проводити інвентаризацію майна і фінансових забов’язань, відповідно до статті 10 „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та інших нормативних документів. Інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводити перед складанням річної фінансової звітності підприємства, орієнтовано з 01.12 до 25.12, в обов’язковому порядку. Точний час і порядок її проведення, відповідальних осіб визначати окремим писмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства. У всіх інших випадках об’єкти та периодичність проведення інвентаризації визначити на підставі чинного законодавства в міру необхідності керівником підприємства. Час та перелік інвентаризації об’єктів визначати окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства. Для проведення інвентаризаційної роботи (планових та позапланових інвентаризацій активів та зобов’язань, основних засобів, інших необоротних активів, МШП, інших матеріальних активів) затвердити постійно діючу інвентаризаційну комісію. Права, обов’язки та завдання, які покладаются на членів постійно діючої інвентаризаційної комісії, визначити згідно з Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних активів, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 Для проведення раптової інвентаризації касової готівки підприємства створити комісію у складі: заступника головного бухгалтера – голова комісії; бухгалтера – член комісії. Інвентаризація касової готівки підприємства проводити не рідше одного разу на місяць. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Зі змістом наказу ознайомити (під розписку) усіх посадових осіб, причетних до його виконання. Керіник підприємства_____________ (підпис) З наказом ознайомлені:_________________________________________ (наводиться перелік та підписи відповідальних посадоих осіб) PAGE PAGE 41 PAGE Правління Голова правління Фінансово-економічна служба Комерційна служба Технічна служба Гол.бухгалтер Економіст-фінансист Менеджер із закупівлі Менеджер зі збуту Торгівельно-оперативний персонал ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Спостережна рада Ревізійна комісія Секретар офісу Облікова політика Макрорівень Мікрорівень Політика державних органів щодо розвитку обліку в Україні Політика конкретного підприємства з метою забезпечення надійності фінансової звітності визнання країною міжнародних бухгалтерських стандартів та впровадження їх в національну систему обліку; вирішення питань щодо рівня регламентації обліку; розробка національного плану рахунків чи його відсутність; розробка та затвердження форм звітності; методологічне та організаційне керівництво системою обліку в країні сприяння підготовці кадрів та розвиток наукових досліджень з обліку; програма книговидання, забезпечення методичною літературою бухгалтерів-практиків; робочий план рахунків бухгалтерського обліку; форми первинних облікових документів; порядок проведення інвентаризації активів та зобов’язань; методи оцінки активів та зобов’язань; правила документообігу і технологія обробки облікової інформації; порядок контролю за господарськими операціями; інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку. Створення підприємства Наказ керівника про організацію бухгалтерського обліку Формування наказу про облікову політику Затвердженя керівником наказу про облікову політику Розробка наказу про облікову політику головним бухгалтером; внутрішнім аудитором; аудиторською фірмою Коди Коди Коди Коди 1801003 Коди 1801003 Коди 1801003

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020