Реферат на тему:

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством фінансів України наказ від ЗО листопада 1999 р. № 291

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за № 893/4186

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій

І. Загальні положення

Ця інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків
бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису
інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти
фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших
юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм
власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також
виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених
підрозділів юридичних осіб (далі — підприємства). Ведення позабалансових
рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу
подвійного запису).

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем
реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської
діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У ньому
за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних
рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого
порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою — номер
синтетичного рахунка, третьою — номер субрахунка. Котирування документів
первинного обліку, ведення реєстрів бухгалтерського обліку здійснюються
із застосуванням щонайменше коду класу й коду синтетичного рахунка.

Нові синтетичні рахунки можуть вводитися до Плану рахунків Міністерством
фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського
обліку специфічних операцій.

Субрахунки використовуються підприємствами виходячи з потреб управління,
контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням
нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням
кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. Порядок ведення
аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що не наведена в
Інструкції, встановлюється підприємством виходячи з норм цієї
Інструкції, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших
нормативно-правових документів з бухгалтерського обліку та управлінських
потреб.

Інструкція про застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення
єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на
відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В Інструкції наведені
коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків,
типова схема реєстрації та групування інформації про господарські
операції (кореспонденція рахунків першого порядку).

Рахунки класів 0-7 є обов’язковими для всіх підприємств.

Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуться всіма підприємствами, крім
суб’єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність
яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за
власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на
ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат
з використанням тільки рахунків класу 8 «Витрати за елементами» або в
порядку, який наведено в попередньому абзаці.

Бухгалтерський облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі з
вимогою забезпечити кількісно-підсумкову та якісну (марка, сорт, розмір
тощо) інформацію про наявність і рух об’єктів бухгалтерського обліку на
відповідному синтетичному рахунку класу 1 «Необоротні активи», 2
«Запаси» та 0 «Позабалансові рахунки».

Список використаної літератури

1. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку. — К, 2000.

2. Горелкин В. Г., Головко Т. В., Аксимова А. Б. Первичная документация
и ведение учетных регистров. — К.: Выща шк., 1992.

3. Грабова Н. В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред.
М. В. Кужельного. — 5-те вид., перероб. і доп. — К.: АСК, 1998.

4. Завгородній В. П., Савченко В. Н. Бухгалтерський облік, контроль,
аудит в умовах ринку. — К.: Бліц-інформ, 1995.

5. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Підруч. для вузів / М. С
Пуш-кар, Г. П. Журавель, Ю. Я. Литвин, В. Т. Мельник. — 2-ге вид.,
перероб. і доп. — Тернопіль: Вид-во ТАНГ, 1998.

6. Теорія бухгалтерського обліку / В. Б. Захожай, К. С. Базилевич, Г. Ф.
Ше-пітко, С В. Присяжнюк. — К: Вид-во ЄУФІМБ, 1999.

7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з
різни-ми формами власності: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. —
К.: АСК, 1998.

Похожие записи