.

Групування витрат виробничої собівартості за статтями калькулювання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4161
Скачать документ

Реферат на тему:

Групування витрат виробничої собівартості за статтями калькулювання

Групування витрат за статтями калькулювання здійснюється з метою
планування виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт,
організації бухгалтерського та аналітичного обліку витрат, визначення
вартості будівельно-монтажних робіт.

Витрати основної діяльності будівельної організації під час формування
виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт можуть групуватись за
такими статтями калькулювання:

• прямі матеріальні витрати;

• прямі витрати на оплату праці;

• суми відрахувань на соціальні заходи;

• витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які можна
віднести до конкретних об’єктів витрат за прямою ознакою;

• інші прямі витрати;

• загальновиробничі витрати.

Склад статей калькулювання прямих витрат наведено у пунктах 2-6, а склад
статті калькулювання “Загальновиробничі витрати” — у пункті 7 цього
розділу.

Зазначений Перелік статей калькулювання, як і їх склад, може
уточнюватися будівельною організацією самостійно.

До статті “Прямі матеріальні витрати” включається:

• вартість сировини, матеріалів, будівельних конструкцій, комплектуючих
виробів та напівфабрикатів;

• вартість допоміжних та інших матеріалів, придбаних у сторонніх
організацій та виготовлених у допоміжних та другорядних виробництвах
будівельної організації, що в подальшому безпосередньо використовуються
на виконанні будівельно-монтажних робіт;

• вартість паливних і мастильних матеріалів, пари, води, енергії всіх
видів і запасних частин тощо.

Вартість матеріальних ресурсів включається у виробничу собівартість
будівельно-монтажних робіт за їх первісною вартістю, яка формується
відповідно до П(С)БО 9 “Запаси”. Вартість продукції, виготовленої у
допоміжних та другорядних виробництвах будівельної організації,
включається у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт за
собівартістю їх виготовлення, яка формується відповідно до П(С)БО 16
“Витрати”.

До статті “Прямі витрати на оплату праці” включаються витрати на
основну, додаткову заробітну плату та інші грошові виплати робітників
(включаючи нештатних) і працівників лінійного персоналу (начальників
дільниць, виконавців робіт, майстрів, механіків дільниць тощо) у разі
включення їх до складу бригад, зайнятих на будівельно-монтажних роботах
(включаючи розвантаження на приоб’єктному складі будівельних матеріалів,
конструкцій, виробів і обладнання та переміщення їх вручну від
приоб’єктного складу до робочої зони), нараховану згідно з формами і
системами оплати праці, що застосовуються у будівельній організації.
Перелік витрат на оплату праці, що включаються до цієї статті, наведено
вище.

До статті “Експлуатація будівельних машин та механізмів” включаються
витрати, які можуть бути віднесені до конкретного об’єкта витрат за
прямою ознакою:

• Основна та додаткова заробітна плата робітників, які зайняті
керуванням, обслуговуванням, ремонтом, технічним оглядом і технічним
обслуговуванням власних і орендованих будівельних машин і механізмів,
нарахована згідно з формами і системами оплати праці, що застосовуються
в будівельній організації.

• Вартість паливних і мастильних матеріалів, електроенергії та інших
матеріалів і запасних частин, що використовуються під час експлуатації,
ремонту (всіх видів), технічного огляду та технічного обслуговування
власної та орендованої будівельної техніки (включаючи витрати на їх
доставку до приоб’єктного складу та заготівельно-складські витрати).

• Витрати на перебазування будівельних машин і механізмів з об’єкта на
об’єкт, а також на утримання та ремонт рейкових і безрейкових колій.

• Сума орендної плати (лізингового платежу) у разі оперативної оренди
(оперативного лізингу) будівельних машин і механізмів і сума винагороди
орендодавцю (лізингодавцю) за користування будівельними машинами та
механізмами.

• Вартість послуг, наданих управліннями механізації або іншими
спеціалізованими організаціями під час виконання будівельно-монтажних
робіт, включаючи перебазування будівельних машин з об’єкта на об’єкт.

• Витрати на переміщення за допомогою будівельних машин матеріалів і
будівельних конструкцій у межах будівельного майданчика.

• Інші витрати, пов’язані з експлуатацією та утриманням будівельної
техніки (крім витрат на експлуатацію машин і механізмів, які
використовуються на роботах, що не належать до будівельно-монтажних
робіт, а також витрат на експлуатацію машин, зданих в оренду стороннім
організаціям).

• Амортизаційні відрахування (лізинговий платіж) від первісної або
переоціненої вартості будівельних машин і механізмів, устаткування
виробничих підрозділів, ремонтних майстерень, гаражів тощо, в яких
обслуговується будівельна техніка.

До статті “Інші прямі витрати” включаються всі інші виробничі витрати,
які не увійшли до попередніх статей і можуть бути віднесені
безпосередньо на собівартість будівельно-монтажних робіт за прямими
ознаками, зокрема:

• плата за оренду земельних і майнових паїв; витрати від браку, які
становлять вартість остаточно забракованих виробів, напівфабрикатів, та
витрати на виправлення браку за вирахуванням: остаточно забраковано!
продукції за справедливою вартістю; сум, що відшкодовуються
працівниками, які допустили брак; сум, що одержані від постачальників за
неякісні матеріали і комплектуючі вироби;

• витрати на виконання виправлень і гарантійних робіт, у тому числі
витрати на гарантійний ремонт, зданих замовнику об’єктів протягом
гарантійного терміну з дати підписання акта про прийняття об’єкта в
експлуатацію, за умови включення такого ремонту до контракту та
належного оформлення документів щодо виконання такого ремонту тощо.

До статті “Відрахування на соціальні заходи” включаються відрахування
від заробітної плати персоналу, зазначеного у статтях калькулювання, що
відносяться до прямих витрат, за нормами, встановленими законодавством.

До статті “Загальновиробничі витрати” належать витрати, визначені П(С)БО
16 “Витрати”, які включають:

1) витрати на управління та обслуговування будівельного виробництва;

2) витрати на вдосконалення технології і організації робіт на
будівельних майданчиках;

3) інші загальновиробничі витрати.

1) Витрати на управління та обслуговування будівельного виробництва

1. Витрати на основну, додаткову заробітну плату, будь-які інші грошові
виплати працівників апарату управління відособлених виробничих
структурних підрозділів будівельної організації (керівників,
спеціалістів, службовців), лінійного персоналу (начальників дільниць,
виконавців робіт, майстрів, механіків дільниць таін.), крім тих, які
включені до складу виробничих бригад, обчислену за посадовими окладами,
тарифними ставками згідно з формами і системами оплати праці,
встановленими будівельною організацією.

2. Витрати на службові відрядження персоналу, зазначеного у пункті 1
цього розділу, у межах норм, передбачених законодавством.

3. Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату
управління відособлених структурних підрозділів і лінійного персоналу.

4. Амортизація нематеріальних активів, призначених для обслуговування
апарату управління відособлених структурних підрозділів і лінійного
персоналу.

5. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну
оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого
призначення.

6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, во-довідведення та
інше утримання виробничих приміщень.

7. Витрати на дотримання правил охорони праці, протипожежної і
сторожової охорони, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог,
передбачених правилами виконання будівельно-монтажних робіт або
законодавством, а саме:

7.1. Амортизація, витрати на проведення поточного ремонту та на
переміщення нетитульних тимчасових споруд і приміщень

санітарно-побутового призначення, що належать до складу основних
засобів.

7.2. Витрати на обладнання й утримання огорож для машин та їх рухомих
частин, люків, отворів, сигналізації, інших пристроїв некапітального
характеру, що забезпечують охорону праці.

7.3. Витрати на забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту й лікувально-профілактичним
харчуванням, а також матеріально-технічне забезпечення дотримання
санітарно-гігієнічних вимог у встановленому законодавством порядку.

7.4. Витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів
з охорони праці, запобігання нещасним випадкам і захворюванням на
будівництві, а також поліпшення умов праці; обладнання кабінетів з
охорони праці; витрати на організацію доповідей і лекцій з охорони
праці.

7.5. Витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони
будівельних майданчиків, виробничих приміщень і приміщень, де
розміщується апарат управління відособлених структурних підрозділів і
лінійний персонал:

• витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті
відособленого структурного підрозділу;

• оплата послуг, наданих сторонніми організаціями, з протипожежної та
сторожової охорони в установленому законодавством порядку;

• придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю й устаткування.

8. Витрати на аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів підземного
будівництва та об’єктів спеціального призначення за наявністю
відповідних договорів.

9. Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва,
включаючи апарат управління відособлених структурних підрозділів,
лінійний персонал (начальників дільниць, виконавців робіт, майстрів,
механіків дільниць та ін.) будівельної організації, у тому числі:

• основна, додаткова заробітна плата й будь-які інші грошові виплати
водіїв та інших робітників, що обслуговують автомобілі;

• утримання й експлуатація власних та орендованих автомобілів, що
використовуються для обслуговування будівельного виробництва;

• утримання гаражів і місць стоянки (паркування) автомобілів
(енергопостачання, водопостачання, каналізація тощо);

• вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів,
знос і ремонт автомобільної гуми.

10. Витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших
кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування (в
частині виплат заробітної плати персоналу, зазначеному у п. 1, 9 цього
розділу та п. З, 4розд. IV Методичних рекомендацій), та витрати на
поштово-телеграфні послуги, пов’язані з обслуговуванням будівельного
виробництва.

11. Витрати за користування лічильно-обчислювальною, машинописною,
множувальною та іншою оргтехнікою персоналом, зазначеним у п. 1 цього
розділу.

12. Оплата послуг, що надаються (на замовлення персоналу, зазначеного у
п. 1 цього розділу) сторонніми організаціями, якщо у будівельній
організації не передбачено відповідних функціональних служб, включаючи
витрати на друкарські, множувальні, копіювальні, обчислювальні та інші
роботи.

13. Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні
заходи, передбачені п. 4 розд. III Методичних рекомендацій, від витрат
на оплату праці працівників, зазначених у цьому розділі.

2) Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та
вдосконалення технології

1. Витрати на геодезичні роботи, що здійснюються під час виконання
будівельно-монтажних робіт, включаючи: оплату праці працівників, які
проводять геодезичні роботи; вартість матеріалів; амортизацію; знос
геодезичного устаткування, інструментів і приладів та витрати на всі
види їх ремонту і на переміщення.

2. Витрати на упорядкування та утримання будівельних майданчиків:

• оплата праці робітників, зайнятих на упорядкуванні та утриманні
будівельних майданчиків;

• витрати на прибирання та очищення (з вивезенням сміття) території
будівництва, облаштування доріжок, містків та інші роботи, пов’язані з
упорядкуванням території будівельних майданчиків;

• витрати на електроенергію (в тому числі від тимчасових
електростанцій), оплату праці чергових електромонтерів та інші витрати,
пов’язані з освітленням території будівництва.

3. Витрати на перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій
на іншу будову тав межах будівельного майданчика (за винятком витрат,
пов’язаних з переміщенням будівельних машин і механізмів, врахованих у
вартості машино-змін).

4. Амортизація й витрати на проведення поточного ремонту пристроїв та
обладнання, що належать до складу основних засобів і не передбачені у
прямих витратах:

• мобільних інвентарних будов контейнерного типу (за винятком
призначених для санітарно-побутового обслуговування);

• триног, пристосувань для намотування і очищення зварювального дроту,
центрувальних пристроїв для зварювання труб, насосів та пресів ручних
гідравлічних;

• переносних металевих і дерев’яних драбин, інвентарних металевих
столиків та риштувань;

• такелажних і монтажних пристроїв, що застосовуються під час виконання
будівельних і монтажних робіт, ручних лебідок, домкратів тощо;

• бункерів для бетонів і розчинів, тачок; апаратів для зварювання
дротів, повітроводів, переносних вентиляційних установок для роботи із
застосуванням вибухонебезпечних мастик та полімерних матеріалів,
електросушарок для сушіння будівельних конструкцій, генераторів
ацетиленових (крім тих, що застосовуються під час монтажу устаткування);

• обгороджувальної техніки небезпечних зон проведення робіт, шлагбаумів,
сигнальних щогл, прожекторів тощо.

5. Витрати на малоцінні і швидкозношувані інструменти та виробничий
інвентар, що використовуються під час виконання будівельно-монтажних
робіт і не належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт.

6. Амортизація нетитульних тимчасових споруд, знос пристосувань і
пристроїв та витрати, пов’язані з їх спорудженням, ремонтом, утриманням,
розбиранням та переміщенням. До них належать:

• приоб’єктні контори такомори виконробів і майстрів; складські
приміщення та навіси на об’єкті будівництва;

• помости, драбини, перехідні містки, ходові дошки, обгороджування під
час розпланування будівлі; пристосування для охорони праці;

• інвентарні уніфіковані засоби підмащування типу люльок, інвентарних
площадок, риштування тощо; паркани і огорожі, необхідні для проведення
робіт (крім спеціальних та архітектурно оформлених), охоронні козирки,
сховища під час проведення буровибухових робіт;

• тимчасові розведення від магістральних і розвідних мереж
електроенергії, води, пари, газу та повітря в межах робочої зони;

• витрати, пов’язані з пристосуванням будівель, що споруджуються чи
існують на будівельних майданчиках, замість будівництва нетитульних
тимчасових будівель та споруд.

7. Витрати на підготовку об’єктів будівництва до здачі:

• витрати на оплату праці чергових слюсарів-сантехніків, ключниць, а
також робітників, які прибирають сміття, миють підлогу та вікна;

• вартість миючих засобів та інших матеріалів, що використовуються під
час прибирання об’єктів перед здачею;

• витрати на опалення та освітлення в період здачі об’єктів.

8. Витрати некапітального характеру, пов’язані з удосконаленням
технології та організації будівельного виробництва, нормативними
роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з
розроблення проектів виконання робіт, креслень конструкцій, металевих
деталей, технологічних деталей, впровадження передових методів
організації праці, нормування праці тощо, а також оплату праці
працівників проектно-кошторисних груп, груп проектування виконання
робіт, економічних лабораторій, нормативно-дослідних станцій, що входять
до складу будівельної організації та її структурних підрозділів.

9. Витрати некапітального характеру, пов’язані із забезпеченням якості
будівництва:

• витрати на утримання виробничих лабораторій, що входять до складу
будівельної організації та її структурних підрозділів, включаючи оплату
праці працівників, утримання, амортизацію та витрати на проведення
поточного ремонту приміщень, устаткування та інвентарю лабораторій;
вартість витрачених або зруйнованих під час випробування матеріалів,
конструкцій і

частин споруд, крім витрат на випробування споруд у цілому (середніх і
великих мостів, резервуарів тощо, оплачуваних за рахунок коштів,
передбачених на цю мету в кошторисах на будівництво);

• витрати на проведення експертизи і консультацій, пов’язаних з
результатами випробувань матеріалів і конструкцій;

• оплата послуг з випробування матеріалів і конструкцій, що надаються
лабораторіями інших організацій.

10. Витрати, пов’язані з винахідництвом і раціоналізацією: на проведення
дослідно-експериментальних робіт, виготовлення моделей і зразків за
винахідницькими та раціоналізаторськими пропозиціями щодо виконання
будівельно-монтажних робіт; виплата авторських винагород, якщо вони не є
роялті.

3) Інші загально виробничі витрати

1. Платежі зі страхування майна, ризиків, цивільної відповідальності, а
також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних
видів продукції (робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною
небезпекою для життя та здоров’я, передбачених законодавством.

2. Витрати на охорону навколишнього середовища, зокрема: платежі за
викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище
та інші види шкідливого впливу в межах лімітів; оплата послуг сторонніх
організацій з очищення стічних вод, розміщення відходів виробництва
тощо.

3. Відрахування на спорудження та розбирання титульних тимчасових
будівель і споруд від їх кошторисної вартості у разі, коли кошти на
зазначені цілі передбачені інвесторським кошторисом.

4. Витрати на перевезення працівників будівельної організації до місця
роботи та у зворотному напрямку.

5. Передбачені законодавством додаткові витрати, пов’язані з виконанням
робіт вахтовим методом, включаючи транспортні витрати на перевезення
працівників від місця знаходження будівельної організації або пункту
збору до місця роботи і у зворотному напрямку та від місця проживання у
вахтовому селищі до місця роботи і у зворотному напрямку, а також
витрати на експлуатацію та утримання вахтового селища, некомпенсовані
платою працівників за користування житлом і комунальні послуги;

оплата працівникам задні відпочинку (відгули), що надаються у зв’язку з
роботою в понадурочний час при організації робіт вахтовим методом, у
разі підсумкового обліку робочого часу та в інших випадках, установлених
законодавством.

6. Податки, збори та інші обов’язкові платежі, передбачені
законодавством, що включаються до виробничої собівартості
будівельно-монтажних робіт.

7. Інші загальновиробничі витрати, які можуть бути віднесені до
виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт та відшкодовуються
замовниками.

Список використаної літератури:

Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого
підприємництва: Указ Президента України від 03.07.98 № 727/98.

Про внесення змін в Указ Президента України від 03.10. 98 № 727 Про
спрощену систему оподаткування, обліку й звітності суб’єктів малого
підприємництва: Указ Президента України від 28.06.99.

Про затвердження Правил застосування Закону України “Про оподаткування
прибутку підприємств”: Постанова Верховної Ради України від 27.06.95 №
247/95-ВР.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті:
Затв. постановою Правління НБУ від 29.03.01 № 135.

Інструкція про порядок одержання, використання, обліку і збереження
дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів: Затв. наказом Мінфіну
України від 06.04.98 № 84.

Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та
організацій: Затв. наказом Мінфіну України від 30.11.99 №291.

Інструкція про прибутковий податок з громадян: Затв. наказом ДШ України
від 21.04.93 № 12 (із змін, та допов.).

Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та
установ: Наказ ДПАУ від 11.07.97 № 232.

Порядок заповнення Книги обліку доходів і витрат: Наказ ДПАУ Про
внесення змін у форму Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого
підприємництва — юридичної особи і Порядку її ведення” від 12.10.99.

Порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного податку: Затв. наказом ДПАУ
від 29.10.99 № 599.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020