.

Гарантії на експлуатацію (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1412
Скачать документ

Реферат на тему:

Гарантії на експлуатацію

Здача і приймання робіт. Після виконання всіх робіт підрядчик здає
об’єкт замовнику в гарантійну експлуатацію. У процесі здачі-приймання
об’єкта сторони перевіряють відповідність закінчених робіт умовам
контракту. Здача-приймання здійснюється протягом установленого сторонами
строку після одержання замовником листа від підрядчика про готовність
об’єкта або його частини до експлуатації. Здача-приймання об’єкта
здійснюється за актом типової форми № КБ-2в (додаток).

“Акт приймання виконаних підрядних робіт” (форма № КБ-2в), документ
первинного обліку, складається підрядчиком щомісяця для визначення
вартості та обсягів виконаних будівельно-монтажних, ремонтних та інших
підрядних робіт. Адресну частину акта “Ідентифікаційний код” та “Код за
ДКУД” заповнює організація — виконавець робіт (підрядчик, субпідрядчик).
Решта рядків адресної частини заповнюється відповідно до контракту
(договору) на виконання робіт. При цьому рядки “Найменування об’єкта” та
“Локальний кошторис №…” повинні відповідати затвердженій у
встановленому порядку проектно-кошторисній документації. Вартість
виконаних робіт розраховується в тисячах гривень. У разі виконання
підрядною організацією за звітний період незначного обсягу робіт
розрахунки можна виконувати у гривнях.

Обов’язки сторін щодо організації здачі-приймання об’єкта в експлуатацію
визначаються у контракті відповідно до їх функцій у процесі будівництва
і їх слід чітко регламентувати. Водночас у цьому пункті контракту слід
встановити порядок покриття витрат на цю роботу. В цьому пункті
контракту доцільно також зазначити таке: “Додаткові витрати на
здачу-приймання об’єкта, що зумовлені незадовільним виконанням
зобов’язань, порушенням умов контракту, повинні покриватись за рахунок
винуватця. Якщо при здачі-прийманні об’єкта виявляються суттєві
недоробки, які виникли з вини підрядчика, замовник не приймає об’єкт до
їх усунення і затримує оплату неякісно виконаних робіт. Якщо усунення
недоробок неможливе і вони впливають на виробничу потужність, споживчу
вартість об’єкта, підрядчик компенсує збитки”.

Гарантійні строки експлуатації об’єкта після здачі в експлуатацію.
Замовник повинен гарантувати надійність і якість виконаних робіт
протягом установленого контрактом строку. Договір підряду має
передбачати санкції за невиконання таких зобов’язань, за порушення яких
чинним законодавством санкції не встановлені. Наприклад, за договором
підряду підрядчик зобов’язаний за свій рахунок усунути дефекти, допущені
з його вини у виконаних роботах і виявлені в такі гарантійні строки з
дня підписання акта про приймання об’єкта будівництва в експлуатацію
приймальною або робочою комісією щодо:

• загальнобудівельних робіт — протягом одного року;

• закінченого монтажем устаткування — протягом 6 місяців;

• системи центрального опалення — протягом одного опалювального періоду;

• зовнішніх мереж водопроводу й каналізації — протягом одного року;

• системи промислової вентиляції, внутрішнього водопроводу, каналізації,
виробничих трубопроводів — протягом 6 місяців.

Для підрядчика, який здійснює будівництво житлових будинків, можуть бути
передбачені зобов’язання щодо усунення за свій рахунок дефектів,
допущених з його вини у виконаних роботах, що виявлені протягом
дворічного гарантійного строку з дня приймання житлових будинків в
експлуатацію (незалежно від виду робіт).

Відповідно, виявлені протягом гарантійного строку дефекти встановлюються
двостороннім актом організації замовника і підрядчика. Для участі в
упорядкуванні акта, узгодження порядку і строків усунення дефектів
підрядчик зобов’язаний направити свого представника не пізніше 5 днів із
дня одержання письмового повідомлення замовника або експлуатаційної
організації.

У договорі підряду щодо підрядчика слід передбачити також таке: “За
затримку усунення дефектів, передбачених актом сторін, у роботах і
конструкціях в строки, визначені договором підряду, підрядчик сплачує
замовнику або експлуатаційній організації неустойку в розмірі 100 грн за
кожний день прострочення. Уразі неусунення підрядчиком дефектів у
встановлені актами терміни замовник усуває дефекти самотужки за рахунок

підрядчика і, крім того, стягує з нього неустойку в розмірі 50 відсотків
вартості робіт з усунення дефектів”.

Майнова відповідальність. Майнову відповідальність сторін за невиконання
чи неналежне виконання умов сторонами визначено Законом України “Про
майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту)
про виконання робіт на будівництві об’єктів” від 06.04.2000 № 1641-ІП.
Відповідно до цього Закону, якщо підрядчик порушив строки завершення
виконання робіт, що передбачені договором підряду, він повинен сплатити
замовнику неустойку (пеню). Пеня сплачується за кожний день прострочення
здачі об’єкта. Розмір неустойки буде обчислюватися виходячи з договірної
ціни робіт з урахуванням рівня інфляції та облікової ставки
Національного банку України на період, за який сплачується неустойка
(пеня). Вирахувана таким чином пеня приймається з коефіцієнтом 1,5.

Якщо замовник порушив строки перерахування авансів і платежів за
виконані роботи (послуги), він сплачує підрядчикові за кожний день
прострочення неустойку. Розмір неустойки в цьому разі вираховується
аналогічно попередньому пункту.

Розв’язання спорів і арбітраж. Для розв’язання спорів, які сторони не
можуть вирішити самостійно, вони звертаються до послуг незацікавлених
консалтингових організацій (за взаємною домовленістю) або з позовом до
арбітражного суду. Арбітражний розгляд спорів сторін — юридичних осіб
України — здійснюється відповідно до чинного в Україні законодавства.
Розгляду підлягають тільки спори щодо зобов’язань, які передбачені
законодавством і контрактом.

Про виявлені недоліки в роботі, виконаній за договором підряду, замовник
може пред’явити позов підрядчику з приводу:

1) недоліків у будинках і спорудах, які не могли бути помічені при
звичайному прийнятті роботи (приховані недоліки), якщо хоча б однією із
сторін є громадянин, — протягом трьох років;

2) прихованих недоліків в іншому майні — протягом одного року;

3) явних недоліків — протягом шести місяців.

Відлік строку починається з дня здачі роботи підрядчиком і прийняття її
замовником.

Якщо в договорі підряду передбачено гарантійний строк і заява про
виявлені недоліки в роботі зроблена в межах гарантійного строку, строк
позовної давності починається з дня заяви про недоліки.

Підприємства та організації, чиї права і законні інтереси порушено, з
метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та
інтересів звертаються до нього з письмовою претензією (доарбітражне
врегулювання).

У претензії зазначаються:

а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та
підприємства, організації, яким претензія пред’являється; дата
пред’явлення і номер претензії;

б) обставини, на підставі яких пред’явлено претензію; докази, що
підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;

в) вимоги заявника;

г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій
оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;

ґ) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, повинні додаватися в
оригіналах чи засвідчених копіях.

Якщо спори, що виникли між підприємствами, не були врегульовані в
строки, визначені для доарбітражного врегулювання, підприємство має
право звернутися з заявою до арбітражного суду. А вже арбітражний суд
вирішить, сплачувати чи ні суми замовнику (підрядчику) за висунутими
претензіями.

У цьому пункті договору підряду сторонам бажано передбачити таку
інформацію, необхідну для звернення до арбітражу:

• назва і місцезнаходження арбітражної організації;

• порядок призначення арбітражу;

• порядок розподілу арбітражних витрат.

Якщо замовник, незважаючи на своєчасне і обґрунтоване попередження з
боку підрядчика, у відповідний строк не замінить недоброякісних або
непридатних матеріалів, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи
або не усуне інших обставин, які загрожують міцності або придатності
виконуваної роботи, підрядчик має право відмовитись від договору і
стягнути понесені з вини замовника збитки.

У контракті потрібно точно і чітко визначити термін початку виконання
робіт. Термін початку робіт потрібно пов’язати з появою важливих для
початку будівництва подій. Це може бути передача будівельного майданчика
чи проектної документації.

До підписання договору підряду сторони призначають своїх повноважних
представників на будівельному майданчику, визначають коло їх повноважень
та інформують про це у письмовій формі одна одну. Документи, що
визначають особу представника сторони на будівельному майданчику, є
додатком до контракту підряду.

Список використаної літератури

Закон України “Про підприємництво” від 07.02.91 № 698-ХІІ.

Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 № 887-ХІІ.

Закон України “Про захист прав споживачів” від 12.05.91 № 1023-ХП.

Закон України “Про податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів” від 11.12.91 № 1963-ХП.

Закон України “Про споживчу кооперацію” від 10.04.92 № 2265-ХП.

Закон України “Про плату за землю” від 03.07.92 № 2535-ХП.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.97 №
283/97-ВР (із змін, і доп.).

Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”
від 26.06.97 № 400/97-ВР.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16.07.99 № 996-XIV.

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття” від 02.03.2000 № 1533-ІП.

Закон України “Про майнову відповідальність за порушення умов договору
підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів” від
06.04.2000 № 1641-ІП.

Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від
19.10.2000 № 2063.

Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 01.12.2000 № 614.

Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового
державного соціального страхування” від 11.01.01 № 2213-ІП.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020