.

Формування та облік фінансових результатів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3782
Скачать документ

Реферат на тему:

Формування та облік фінансових результатів

Для торгових підприємств не передбачений окремий рахунок для обліку
витрат. Крім того, усі витрати враховуються не на одному рахунку, а
розділяються за їхніми видами. Оскільки витрати обігу являють собою
витрати, що пов’язані з операційною діяльністю, то їх підрозділяють на
адміністративні витрати, на збут та інші витрати операційної діяльності
і обліковують, відповідно, на рахунках 92 “Адміністративні витрати”, 93
“Витрати на збут” і 94 “Інші витрати операційної діяльності”.

Крім цього, такі витрати, як відсотки за кредит (і не тільки в торгових
підприємств), відносяться до складу фінансових витрат, облік яких
ведеться на окремому рахунку 95 “Фінансові витрати”. До того ж, Планом
рахунків передбачені окремі рахунки для обліку витрат у розрізі видів
діяльності. Найменування рахунків і субрахунків до них являють собою
докладний опис складу витрат із класифікацією за видами діяльності.

Склад і структура витрат у торгівлі має відповідати Методичним
рекомендаціям з формування складу витрат і порядку їх планування в
торговельній діяльності, що затверджені наказом Міністерства економіки
та з питань європейської інтеграції України від 22.05.02 № 145. Ці
Методичні рекомендації визначають склад поточних витрат торговельної
діяльності і порядок їх планування в підприємствах усіх форм власності
незалежно від організаційно-правових форм господарювання і мають
рекомендаційний характер. Норми рекомендацій базуються на національних
положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

До складу витрат торговельної діяльності належать витрати підприємств,
що здійснюють таку діяльність, і виникають у процесі руху товарів, а
також витрати підприємств громадського харчування, що пов’язані з
випуском і реалізацією продукції власного виробництва (далі —
підприємства торгівлі).

Поточні витрати підприємства торгівлі — це грошове відбиття витрат живої
та уречевленої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої
діяльності підприємства, що за натурально-речовим складом становлять
спожиту частину матеріальних, нематеріальних трудових і фінансових
ресурсів. Згідно із стандартами бухгалтерського обліку витрати — це
зменшення економічної вигоди у вигляді вибуття активів чи збільшення
зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (крім
зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між
власниками).

Собівартість реалізованих товарів включає вартість реалізованих товарних
запасів, визначену розрахунковим шляхом відповідно до П(С)БО 9 “Запаси”,
та транспортно-заготівельних витрат, які припадають на реалізовані
товари.

До складу поточних витрат підприємства торгівлі входять витрати обігу —
представлені в грошовій формі витрати підприємства на здійснення процесу
реалізації товарів, які становлять за своєю суттю собівартість послуг з
доведення товарів від виробника до споживача та пов’язаних із зміною
форм вартості.

До складу витрат обігу включають операційні витрати,
транспортно-заготівельні витрати, що припадають на реалізовані товари
(продукцію власного виробництва підприємств громадського харчування —
далі продукція), та відсотки за кредит, що відносяться до витрат
фінансової діяльності.

Класифікація витрат. У плануванні та обліку поточні витрати торговельної
діяльності класифікують за видами діяльності, економічними елементами та
підгалузями торгівлі (оптова торгівля, роздрібна торгівля, громадське
харчування).

В управлінні поточними витратами торговельної діяльності, крім
зазначених класифікаційних ознак, можна застосовувати додаткові ознаки
класифікації — за ступенем реагування на зміну обсягів діяльності, за
періодами, за центрами відповідальності чи місцем виникнення, за
ступенем однорідності, за можливістю контролю в конкретному структурному
підрозділі, за принципами організації управління.

Поточні витрати підприємств торгівлі за видами діяльності класифікуються
за такими групами: витрати операційної діяльності; витрати фінансової
діяльності; витрати інвестиційної діяльності; інші витрати звичайної
діяльності; надзвичайні витрати. Витрати операційної діяльності
поділяють на: витрати, які включають до собівартості реалізованих
товарів (продукції); адміністративні витрати; витрати на збут; інші
операційні витрати.

Витрати операційної діяльності за їх економічним змістом групують за
економічними елементами та статтями витрат.

Під економічними елементами витрат розуміють сукупність економічно
однорідних витрат у грошовому вираженні за їх видами (це групування
дозволяє відповісти на запитання, що витрачено за даний звітний період).

Статті калькуляції характеризують склад використаних ресурсів залежно
від напрямів діяльності (операційна, фінансова, інвестиційна діяльність)
та об’єкта витрат.

Статті калькуляції показують, як формуються ці витрати з метою їх
аналізу та контролю — одні витрати показують за їх видами (елементами),
інші — за комплексними статтями (включаючи кілька елементів). При цьому
один економічний елемент витрат може бути присутнім у кількох статтях
калькуляції.

За ступенем реагування на зміну обсягів діяльності витрати поділяють на
умовно-постійні та змінні.

До умовно-постійних відносять такі витрати, розмір яких не змінюється
внаслідок зміни обсягів товарообігу. До постійних належать витрати,
пов’язані з управлінням діяльністю підприємства, а також витрати на
забезпечення господарських потреб виробництва підприємства громадського
харчування тощо.

Змінні витрати включають у себе ті види витрат, величина яких змінюється
зі зміною обсягів товарообігу. До змінних витрат належать витрати
підприємств торгівлі на сировину, купівельні напівфабрикати,
технологічне паливо та енергію, на оплату праці торговельно-оперативного
персоналу та відповідні суми відрахувань на соціальні заходи, а також
інші витрати.

За періодами витрати торговельної діяльності поділяють на витрати
поточного періоду та витрати майбутніх періодів.

Витрати поточного періоду — це витрати на управління, збут продукції та
інші операційні витрати, які належать до того періоду, в якому вони були
здійснені.

Витрати майбутніх періодів — це витрати, що мали місце протягом
поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних
звітних періодів.

Віднесення витрат майбутніх періодів до витрат певного періоду
здійснюється в повному обсязі або на основі їх розподілу між кількома
звітними періодами.

За центрами відповідальності чи місцем виникнення витрати поділяють на
витрати відділу, дільниці, служби, іншого структурного підрозділу
підприємства.

За ступенем однорідності витрати поділяють на прості (одно-елементні) та
комплексні.

Прості витрати мають однорідний зміст, тобто складаються з одного
елементу витрат, наприклад, заробітна плата або амортизаційні
відрахування. До складу комплексних витрат включають елементи з різною
економічною природою, наприклад, витрати на зберігання, підсортування
товарів.

За можливістю контролю в конкретному структурному підрозділі розрізняють
контрольовані та неконтрольовані витрати в даному центрі і
відповідальності.

За принципами організації (управління) — витрати планові та позапланові.

Список використаної літератури.:

Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату
України від 24.01.94 № 21.

Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в
будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України
від 29.12.2000 № 416/299.

Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах
малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т.
А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672
с.

Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс
лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги.
— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. “Облік і
аудит” вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп.
і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 592 с

ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч.
посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М.
Я. Дем’яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020