.

Фінансова звітність в Україні

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 17194
Скачать документ

План

Вступ

1. Сутність, значення фінансової звітності та основні вимоги до неї.

2. Принципи підготовки фінансової звітності та її якісні характеристики.

3. Склад фінансової звітності:

· Баланс;

· Звіт про фінансові результати;

· Звіт про рух грошових коштів;

· Звіт про власний капітал;

· Примітки до фінансової звітності.

Висновок

Література

1. Сутність, значення фінансової звітності та основні вимоги до неї.

Звітність – це система показників у формі таблиці, які відображають
обсяг і результати діяльності підприємства. Її складання – завершальний
етап облікової роботи.

Фінансова звітність визначена П (С) БО 1 як бухгалтерська звітність, яка
відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за
звітний період. Метою такої звітності є забезпечення загальних
інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї
як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття
економічних рішень (таблиця 1).

Як ми бачимо, у таблиці державні органи управління тепер стали одним з
цих користувачів, а не тим єдиним, що постійно диктував свої вимоги,
змінюючи їх на потребу податкового законодавства. Це є визнання того
фактору, що врахування потреб інвестора (власника) та інших сторін, які
приймають участь у підприємницькій діяльності, не менш важливе, ніж
інтереси держави в отриманні податків. Адже якщо ніхто не буде вкладати
свої кошти у бізнес, то й нікому буде сплачувати податки.

Для прийняття економічних рішень користувачами фінансових звітів
необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни
у фінансовому стані підприємства. Зазначені інформаційні потреби
обумовили склад фінансової звітності:

· Баланс;

· Звіт про фінансові результати;

· Звіт про власний капітал;

· Примітки до звітів.

Таблиця 1. Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів

Користувачі звітностіІнформаційні потребиІнвестори, власникиПридбання,
продаж та володіння цінними паперами. Участь у капіталі підприємства.
Оцінка якості управління. Визначення суми дивідендів, що підлягають
розподілу.Керівництво підприємствомРегулювання діяльності
підприємством.Банки, постачальники та інші кредиториЗабезпечення
забов’зано підприємства. Оцінка здатності підприємства своєчасно
виконувати свої зобов’язання.ЗамовникиОцінка здатності підприємства
своєчасно виконувати свої зобов’зання.Працівники підприємстваОцінка
здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання.
Забезпечення зобов’язань підприємства перед працівниками.Органи
державного управлінняФормування макроекономічних показників.Інші звіти
(звернення ради директорів до акціонерів, звіт керівництва компанії,
звіт аудитора тощо), які включені до звітності підприємства, не є
фінансовою звітністю.

Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти господарських
операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію попереднього
звітного періоду та розкриття облікової політики та її змінах, що робить
можливим ретроспективний та перспективний аналіз діяльності підприємства
(таблиця 2).

Документація, яка ведеться підприємством, містить масу деталізованої
інформації. З цієї маси деталей бухгалтер повинен відібрати та об’єднати
необхідні дані у форми звітів, ознайомившись з якими керівництво зможе
дізнатися про справжній стан речей з метою розробки або зміни політики і
контролю фактичної діяльності у відповідності зі встановленою політикою.

Таблиця 2. Призначення основних компонентів фінансової звітності.

Компонент фінан. звітностіЗмістВикористання інформаціїБалансНаявність
економічних ресурсів, які контролюються підприємствами на дату
балансу.Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та
платоспроможності підп-риємства; прогнозування майбутніх потреб у
позиках; оцінка та прогнозування змін в економічних ресу-рсах, які
підприємство, ймо-вірно, контролюватиме в майбутньомуЗвіт про фінансові
результатиДоходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства
за звітній період.Оцінка та прогноз: прибут-ковості діяльності
підпри-ємства; структури доходів та витрат.Звіт про власний капіталЗміни
у складі власного капіталу підп-ва протягом звітного періоду.Оцінка та
прогноз змін у власному капіталі.Звіт про рух грошових коштівГенерування
та використання грошових коштів протягом звітного періоду.Оцінка та
прогноз операцій-ної, інвестиційної та фінан-сової діяльності
підпри-ємства.ПриміткиОбрана облікова політика. Інформація, не наведена
безпосередньо у фінансових звітах, але обов’язкова за

П (С) БО. Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для
забезпечення її зрозумілості.Оцінка та прогноз: облікової політики;
ризиків або непівності, які впли-вають на підприємство, його ресурси та
зобов’язання; діяльності підрозділів підприємства, тощо.

Система ведення документації повинна встановлюватися для того, щоб
забезпечити надходження необхідної інформації з бухгалтерських записів у
звіти. Чітка система звітів базується на чіткій системі ведення
документації.

Обліковий процес має на меті забезпечити сталий потік такої інформації
до всіх зацікавлених осіб. У загальних рисах зазначене вище зображено на
рисунку 1. Фінансові звіти є головним джерелом потрібної інформації на
постійній основі. Ця інформація забезпечує зворотній зв’язок по кожному
прийнятому рішенню.

Рисунок 1. Обіг облікової інформації в процесі прийняття на
виконання рішень.

picscalex1300100090000035400000001001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02a5052609040000002e011800040000000201010005000000
0902000000021c000000fb02c4ff0000000000009001000000000440001254696d657320
4e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0100000d00
0000320a3600000001000400000000002409a00520351b00030000000000000000000000
0000

Деякі рішення приймаються інтуїтивно і без значної інформаційної
підтримки. У таких випадках систематичний збір необхідних даних не
проводиться. Прийняття рішень на основі інтуїції здійснюється з кількох
причин:

1. час і вартість збирання інформації можуть зашкодити уважному аналізу;

2. користувач інформації не розуміє важливості систематичних підходів до
прийняття рішень;

3. особи, яки приймають рішення, надмірно спрощують процес прийняття
рішень, не звертаючи уваги на основну інформацію, і часто нехтують
фінансовими наслідками рішення.

Але для прийняття більшості ділових рішень необхідно користуватися тією
інформацією, яку містять фінансові звіти.

Об’єкти обліку у фінансовій звітності можуть наводитися лише за умови,
що:

· існує вірогідність надходження і вибуття майбутніх, економічних вигод
;

· оцінка таких об’єктів може бути достовірно визначена.

Готуючи фінансову звітність, необхідно дотримуватися наступних якісних
характеристик:

1. зрозумілість – доступність для розуміння користувачів, які мають
достатні знання в сфері ділового та економічного життя, бухгалтерського
обліку. Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам,
вона повинна містити дані про :

· підприємство;

· дату звітності і звітний період;

· валюту звітності та одиниці її виміру;

· облікову політику підприємства та її зміни;

· консолідацію фінансових звітів;

· припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

· обмеження відносно володіння активами, участь у спільних
підприємствах;

· виявлені помилки минулих років і пов’язані з ними користування;

· переоцінку статей фінансових звітів, а також містити іншу інформацію,
розкриття якої передбачено відповідними П (С) БО;

2. доречність – вплив на економічні рішення користувачів, оцінку
минулих, теперішніх і майбутніх подій, прогнозування результатів
діяльності, виправлення помилок у господарській діяльності. Фінансова
звітність повинна містити тільки доречну інформацію, що дозволяє
належним чином впливати на прийняття рішень; оцінку минулих і майбутніх
подій;

3. надійність – в представленій у звітності інформації не повинно бути
суттєвих помилок. Надійність звітності забезпечує:

· правдиве подання операцій і подій;

· перевагу сутності над формою (необхідність відображання операцій і
подій у відповідності до їх економічної сутності й реальності);

· нейтральність (необхідність неупередженого відображання інформації в
звітності, тобто відображення інформації без цілі здійснення впливу на
рішення для досягнення бажаного результату);

· обачність (обережність в процесі формування суджень, розрахунків);

· повнота (інформація не повинна містити пропусків).

До фінансової звітності пред’являють наступні вимоги, що забезпечують її
достовірність (рисунок 2).

Рисунок 2.

picscalex1250100090000034f00000001001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02c307cc08040000002e01180004000000020101001c000000
fb02c4ff0000000000009001000000000440001254696d6573204e657720526f6d616e00
00000000000000000000000000000000040000002d0100000d000000320a360000000100
040000000000ca08bc0720351b00030000000000003500000300

Для ефективного читання (аналізу) звітів необхідно уникати проблем,
пов’язаних з розумінням слів, символів та інших носіїв фінансової
інформації, що використовується при прийнятті рішень інвесторами,
кредиторами та іншими зацікавленими сторонами. Форма та спосіб подання
інформації також впливають на рішення. Наприклад, хтось краще сприймає
графічну інформацію, ніж цифри, інші віддають перевагу табличній формі.

2. Принципи підготовки фінансової звітності та її якісні характеристики.

Для досягнення якісних характеристик інформації, яка міститься в
фінансовій звітності, під час її формування дотримуються ряду принципів.

Під час підготовки фінансової звітності кожне підприємство розглядається
як юридична особа, що відокремлена від власників – фізичних осіб. Таким
чином, особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатись
у фінансовій звітності підприємства. Тому у фінансовій звітності
(зокрема, в балансі) передбачене відображення лише зобов’язань власників
за внесками до капіталу та розподілу власникам (у вигляді відсотків,
дивідендів, вилучення капіталу тощо). Цей принцип отримав назву принципу
автономності підприємства.

Отже, якщо власник підприємства вносить власні грошові кошти у банк з
метою збільшення статутного капіталу даного підприємства, то ця операція
буде відображена у фінансовій звітності. Якщо ж метою власника буде
отримання відсотків за депозитним вкладом, що здійснений його власними
коштами, та їх використання на свої потреби, то така господарська
операція не вплине на показники фінансової звітності.

Фінансові звіти складаються також виходячи з принципу безперервності
діяльності підприємства, тобто підприємство не має ні наміру, а ні
потреби ліквідуватися або суттєво зменшувати масштаби своєї діяльності,
і залишатиметься таким у подальшому (принаймі протягом наступного
звітного періоду).

За протилежних обставин, якщо події після дати балансу свідчать про
наміри підприємства припинити свою діяльність або про неможливість її
продовження, підприємство не може використовувати П(С)БО як основу для
підготовки своїх фінансових звітів (п-18 П(С)БО). Тоді поділ його
активів і зобов’язань на необоротні та оборотні (довгострокові і
короткострокові) втрачає доречність: адже підприємство повинно в процесі
ліквідації покрити усі свої зобов’язання (спочатку перед кредиторами,
потім перед власниками), тому всі активи стають оборотними, а
зобов’язання – короткотерміновими. Переважна оцінка статей балансу за
історичною собівартістю також не може бути використана, їх слід
переоцінювати за ринковою вартістю.

Принцип періодичності припускає розподіл діяльності підприємства на
певні періоди часу (звітні періоди) з метою складання фінансової
звітності.

Під час визначення оцінки активів у балансі пріоритет надається їх
історичній собівартості, яка складається з витрат на їх виробництво або
придбання. Наприклад, до собівартості придбаного обладнання будуть
включені ціна постачальника, витрати на його доставку та монтаж.

Принцип нарахування полягає в тому, що результати господарських операцій
визначаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або
сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку та
фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. Завдяки цьому
користувачі отримують інформацію не тільки про минулі операції,
пов’язані з виплатою або отриманням грошових коштів, але й про
зобов’язання сплатити грошові кошти в майбутньому та про ресурси, які
мають надійти у майбутньому. Така інформація щодо минулих операцій є
найбільш корисною для прийняття користувачами економічних рішень. П(С)
БО1 зазначає, що принцип нарахування має застосовуватися одночасно з
принципом відповідності, за якими витрати визначаються у звіті про
фінансові результати на основі прямого зв’зку між ними та отриманими
доходами.

Щоб бути достовірною, інформація у фінансових звітах повинна бути також
повною, зважаючи на її важливість для користувача та витрати, пов’язані
з отриманням цієї інформації. Тому фінансова звітність не обмежується
лише балансом, звітами про фінансові результати, власний капітал та рух
грошових коштів, але містить примітки, які надають інформацію про
облікову політику підприємства та додаткові пояснення до окремих статей
цих звітів.

Щоб скласти фінансову звітність, керівництво підприємств формує облікову
політику, тобто обирає принцип, методи і процедури обліку таким чином,
щоб достовірно відобразити фінансове положення і результати діяльності
підприємства і забезпечити зіставність фінансових звітів.

Надання користувачам інформації про політику бухгалтерського обліку, яку
підприємство повинно використовувати постійно при складанні фінансових
звітів, будь-яких змін у цій політиці та впливу таких змін на показники
фінансових звітів є вимогою принципу послідовності. Дотримання цього
принципу є передумовою зіставності фінансових звітів, адже користувачі
отримують можливість визначити відмінні риси різних політих
бухгалтерського обліку щодо схожих операцій та інших подій, яки
використовуються одним і тим же підприємством або різними підприємствами
протягом певних звітних періодів.

Цілий ряд господарських операцій, таких як погашення сумнівної
дебіторської заборгованості, визначення можливого строку корисного
використання основних засобів тощо, супроводжуються певною
невизначеністю та потребують професійного судження. Тому при складанні
фінансових звітів слід застосовувати принцип обачності, щоб активи або
дохід не були завищені, а зобов’язання чи витрати – занижені.

Сутність операцій або інших подій не завжди відповідає тому, що випливає
з їх юридичної форми. Наприклад, підприємство може передати інший
стороні таким чином, що подальше використання майбутніх економічних
вигод, втілених у цьому активі, залишиться за даним підприємством. За
таких обставин відображення цієї операції як продажу не відповідатиме її
суті. Тому керівництво підприємства повинне надавати перевагу
економічному змісту господарських операцій над їх юридичною формою.

Принцип єдиного грошового вимірника передбачає вимірювання та
узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності.

Під час складання фінансової звітності необхідно намагатися збалансувати
усі перелічені принципи таким чином, щоб досягти якісних характеристик
фінансової звітності.

Фінансова звітність повинна надати дохідливу, доречну, достовірну та
зіставну інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності
підприємства, руху його грошових засобів, змін у складі власного
капіталу.

Для досягнення дохідливості інформації припускається, що користувачі
мають певний рівень знань і прагнуть уважно вивчити надану інформацію.
Проте можлива складність розуміння інформації, яка необхідна для
прийняття економічних рішень користувачам, не може вважатися підставою
для виключення такої інформації зі складу фінансових звітів.

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, П(С) БО1
вимагає наявності у ній даних про:

· підприємство;

· дату звітності та звітний період;

· валюту звітності та одиницю її виміру;

· відповідні показники (статті) за звітний період та попередній періоди;

· облікову політику підприємства та її зміни;

· аналітичну інформацію щодо статей фінансової звітів;

· консолідацію фінансових звітів;

· припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

· обмеження щодо володіння активами;

· участь у спільних підприємствах;

· виявлені помилки та пов’язані з ними коригування;

· переоцінку статей фінансових звітів;

· іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними П(С)БО.

Доречність інформації характеризується її впливом на прийняття рішень
користувачам та своєчасністю.

На прийняття рішень користувачами впливає суттєво інформація. Суттєвість
– це точка відсікання інформації, яка потрапляє до фінансової звітності,
або рівень точності такої інформації. Ця точка може бути визначена на
підставі як кількісних, так і якісних факторів. Найпростішим прикладом
застосування кількісного обмеження суттєвості є складання фінансової
звітності у тис. грн. з одним знаком після коми. У цьому випадку суми,
які становлять тисячі грн., у ній відображені не будуть.

Суттєвість також розглядається в контексті групування статей фінансових
звітів: кожна суттєва стаття розкривається окремо, а несуттєві можуть
бути об’єднані, виходячи з їх економічного змісту чи функцій. Тут
перевага надається якісним факторам.

Фінансова звітність повинна бути підготовлена та надана користувачам у
певний термін, яки визначаються чинним законодавством. У разі надмірної
затримки під час надання звітної інформації вона може втратити свою
доречність. За МСБО 1 (переглянутим у 1997 році) термін подання
фінансових звітів не повинен перевищувати шести місяців з дати балансу
(останнього дня звітного року – календарного чи фінансового).

Дані фінансової звітності є основою не тільки для оцінки результатів
звітного періоду, але й для їх прогнозування. Так, інформація щодо
фінансового стану та результатів діяльності часть використовується як
основа для прогнозування майбутнього фінансового стану, результатів
діяльності, спроможності підприємства вчасно виконати свої зобов’язання,
сплатити дивіденди тощо. Аналітичні потреби користувачів задовольняються
завдяки відповідній структурі фінансових звітів (наприклад, у балансі
статті розташовуються у порядку зростання їх ліквідності), надані
зіставної інформації за звітний та попередній періоди.

Корисною для користувачів може бути лише достовірна інформація.
Достовірність досягається за відсутністю суттєвих помилок та
необ’єктивних (упереджених) суджень. Як правило, керівництво
підприємства намагається надати інформацію, щоб результати діяльності
виглядали найпривабливіше для інвестора або кредитора. З цієї метою може
бути завищений фінансовий результат або вартість активів тощо. Знову ж
таки, ступінь достовірності фінансової звітності оцінюється з допомогою
аудиту.

Метою П(С)БО 1 є також забезпечення зіставності фінансової інформації,
як наданої одним підприємством за різні звітні періоди, так і різними
підприємствами. Застосування вимог П(С)БО до структури фінансової
звітності, визначення, оцінки та розкриття допоможе досягти цю мету.

За П(С)БО 1 заставна інформація попередніх звітних періодів має бути
розкрита в фінансовій звітності як в описовому, так і цифровому вигляді,
якщо вона необхідна для розуміння фінансових звітів за поточний період.

3. Склад фінансової звітності

Баланс

Вище було розглянуто, що кожна група користувачів намагається отримати
якомога більше достовірної інформації на підставі одних і тих же звітів.

Акціонерів цікавить прибутковість підприємства в теперішньому та
майбутньому. Кредитори, перш за все, очікують інформацію про
платоспроможність підприємства, його теперішню та майбутню ліквідність.
Основою такої інформації служить баланс підприємства, за допомогою якого
можна отримати уявлення про фінансовий та економічний стан підприємства.

Баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на
певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал.

Завданням аналізу балансу є отримання даних про результати діяльності
підприємства за звітній період, а також інформацію про його майновий та
фінансовий стан в одиниці. Баланс в системі бухгалтерської звітності
займає центральне місце. Зміст статей активу і пасиву балансу дає
можливість використовувати його як внутрішніми, так і зовнішніми
користувачами (акціонерами, засновниками, постачальниками, кредиторами,
банками). Для останніх необхідні дані про фінансові результати
підприємства, його стійкість, об’єм кредиторської заборгованості, борги
по позиках банків тощо.

Інформація стосовно економічних ресурсів, контрольованих підприємством і
здатності його в минулому змінювати ці ресурси є корисною для визначення
спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквівалентні у
майбутньому. Інформація щодо структури капіталу є корисною при
прогнозуванні майбутніх потреб у позиках, при визначенні розподілу
майбутніх прибутків та потоків грошових коштів серед власників
підприємства, а також при визначенні ймовірності залучення фінансів у
майбутньому. Інформація щодо ліквідності та платоспроможності
підприємства є корисною для прогнозування спроможності підприємства
вчасно виконувати свої фінансові зобов’язання. Ліквідність свідчить про
наявність грошових коштів у найближчому майбутньому після виконання
фінансових зобов’язань даного періоду. Наявність грошових коштів
упродовж більшого періоду часу для вчасного виконання фінансових
зобов’язань свідчить про платоспроможність підприємства.

Елементами балансу, безпосередньо пов’заними з визначенням фінансового
стану підприємства та змін в ньому є:

· активи;

· зобов’язання;

· власний капітал.

Активи відображаються в балансі за умови, що оцінка його може бути
достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних
вигод, пов’язанних з його використанням.

Зобов’язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути
достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у
майбутньому внаслідок його погашення. Власний капітал відображається у
балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які
призводять до його зміни.

Використання балансу для потреб виробництва.

В бухгалтерському обліку читанням балансу розуміють його економічний
аналіз. Розрізняють два види аналізу: 1) внутрішній – проводиться
керівництвом підприємства, аудиторами або власниками на підставі
бухгалтерських та статистичних документів; 2) зовнішній – проводиться і
готується третіми особами, в розпорядженні яких є тільки інформація, яка
публікується підприємством в пресі у формі річного звіту.

При економічному читанні балансу ставляться такі основні завдання:

1) виявити наявність та розміщенні засобів на підприємстві, встановити
зміни, які відбулися у складі і джерелах утворення за звітний період,
дати оцінку цим змінам;

2) визначити платоспроможність підприємства і фактори, які впливають на
неї;

3) вивчити швидкість обертання товарів;

4) проаналізувати стан дебіторської і кредиторської заборгованості;

5) визначити ступінь використання кредитів банку та своєчасність їх
погашення;

6) перевірити підстави утворення і використання коштів, що мають
спеціальне призначення;

7) встановити, як виконується бізнес-план підприємства;

8) з’ясувати, як здійснені розрахунки з бюджетом та позабюджетними
фондами;

9) виявити реальну вартість підприємства і його акцій;

10) зіставити баланс, який аналізується з даними інших підприємств тієї
ж галузі економіки.

Для вирішення цих задач в балансі виявляють характер і загальну
направленість змін. Читання обов’язково передбачає наявність хоча б двох
балансів: на початок і на кінець звітного періоду. Баланс підприємства
містить цифрові дані, які знаходяться у тісному взаємозв’язку. Ця
обставина спонукає сприйняти баланс в цілому до того, як кожний його
елемент буде підлягати спеціальному вивченню.

Оскільки при читанні балансу користуються не одним, а хоча б двома
балансами, це дозволяє з самого початку вивчити загальну тенденцію у
рисі статей балансу, оцінка правильності (або помилковості) якої повинна
і в подальшому стати одною з важливих задач його аналізу. Зіставляючи
баланси на початок і кінець досліджуваного періоду, визначають як
направленість руху всього балансу (збільшення або зменшення балансових
статей), так і характер зрушень у складі його окремих вузлових частин.
Практика аналізу балансів свідчить про те, що вже таке початкове
знайомство з балансовими показниками у значній мірі визначає весь хід
подальшого аналізу балансу. Дослідник звертає увагу на ті зміни в складі
балансу, які є найбільш сприятливими, і ті, які, навпаки, насторожують.

Аналіз динаміки та структури статей балансу, оцінка майнового стану
підприємства.

Показники балансу досліджуються шляхом горизонтального та вертикального
аналізу.

Горизонтальний аналіз – порівняння величин абсолютних і відносних
показників за декілька періодів; визначення обсягу та напрямків змін, а
також тенденцій їх змін.

Вертикальний аналіз – визначення питомих часток окремих статей
фінансових звітів, їх порівняння. Вивчаючи сукупність показників у різні
періоди, можна дослідити структурні зрушення, що дають змогу оцінити
внутрішні негативні та позитивні зміни майна підприємства і джерел його
утворення. При проведені даного напрямку аналізу необхідно звернути
увагу на наступне:

· слід аналізувати майно підприємства, досліджуючи абсолютні показники,
порівнюючи дані вартості майна на початок та кінець звітного періоду з
даними минулих періодів;

· особливу увагу слід приділяти статтям балансу, що свідчить про можливі
недоліки та незадовільну роботу підприємства, тобто, негативним статтям
балансу;

· при здійснені аналізу слід проводити об’єктивну оцінку вартості майна
в цілому, а також тієї частки, що знаходиться реально у власності та
розпорядженні підприємства;

· необхідно оцінити стан необоротних активів підприємства та рівень його
забезпеченості оборотними засобами.

Баланс підприємства можна вважати в цілому позитивними: якщо коефіцієнт
платоспроможності більше 2,0; забезпеченість власними оборотними
засобами більше 0,1; наявний приріст власного капіталу не має різних
змін в окремих статтях балансу; дебіторська заборгованість знаходиться в
рівновазі з кредиторською; запаси та затрати не перевищують величини
джерел їх покриття за рахунок власних оборотних коштів та позик.

Показники, що визначаються при загальному аналізі балансу підприємства
і порядок їх розрахунку:

Абсолютні показники балансу підприємства

1. Вартість майна підприємства. Форма 1 (ряд 280), валюта або підсумок
балансу.

2. Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість за
розрахунки–Інша поточна дебіторська заборгованість. Характеризує
вартість вилучених на певний період з господарської діяльності
підприємства оборотними засобами.

3. Кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги–Інші поточні зобов’язання. Визначає вартість тимчасово
залученого майна інших підприємств та фізичних осіб у господарський
оборот підприємства в результаті несплати відповідних платежів.

Показники оцінки майнового стану підприємства

1. Робочий капітал.

Усього за розділом II- Усього за розділом IV.

Це власні оборотні засоби, які визначаються як різниця між оборотними
активами підприємства та його короткостроковими зобов’язаннями,
наявність робочого капіталу свідчить, що підприємство має фінансові
ресурси для розширення діяльності та інвестування.

2. Частка власних оборотних засобів .

Усього за розділом II – Усього за розділом IV

Усього за розділом II

Визначається як питома вага власних оборотних засобів в загальній
вартості оборотних засобів, характеризує фінансову стабільність
підприємства.

3. Коефіцієнт зносу основних засобів

__Знос____________

Первісна вартість

Розраховується як відношення суми зносу до первісної вартості основних
засобів, характеризує фізичний стан основних засобів, стабільність та
покращення показника в динаміці є позитивною тенденцією.

4. Коефіцієнт придатності основних засобів

Залишкова вартість

Первісна вартість

Розраховується як відношення залишкової вартості основних до їх
первісної вартості, чим він більший тим кращий технічний стан основних
засобів.

Аналіз ліквідності балансу підприємства.

Ліквідність підприємства в короткостроковому періоді визначається його
можливостями покрити свої поточні зобов’язання. Ліквідність означає
здатність перетворити активи у готівку або отримати грошові кошти.
Короткостроковим періодом умовно визначається термін до одного року,
хоча іноді він також ототожнюється з операційним циклом.

Існує декілька ступенів ліквідності. Недостатня ліквідність, як правило,
означає, що підприємство не може скористуватися виникаючими вигідними
комерційними можливостями. На цьому рівні недостатня ліквідність обмежує
свободу у виборі та свободу дій керівництва.

Більш значна недостатність ліквідності свідчить про те, що підприємство
не може оплатити свої поточні борги та зобов’язання. Це може призвести
до інтенсивного продажу довгострокових активів та вкладень, а в
найгіршому випадку – до неплатоспроможності та банкрутства.

Для власника підприємства недостатня ліквідність може означати зменшення
прибутковості, втрату контролю та часткову або повну втрату вкладень
капіталу. У разі, коли власники несуть необмежену відповідальність, їх
збитки можуть навіть перевищити початкові вкладення.

Для кредиторів недостатня ліквідність у боржника може свідчити про
затримку у сплаті процентів та основної суми боргу. Поточний стан
ліквідності підприємства може також вплинути на її стосунки з клієнтами
та постачальниками товарів та послуг. Такі зміни можуть призвести до
неспроможності даного підприємства виконати умови контрактів та
призвести до втрати зв’язків з постачальниками.

Ось чому ліквідності надається таке важливе значення. Якщо підприємство
не може погасити свої поточні зобов’язання в міру того, як наступає
строк їх оплати, його подальше існування ставиться під сумнів, а це
відсіває решта показників діяльності на другий план.

При проведенні аналізу балансу підприємства насамперед здійснюють
класифікацію активів підприємства за ступенем їх ліквідності та пасивів
– за терміновістю оплати (таб. 3).

Таблиця 3. Класифікація активів для аналізу ліквідності балансу.

Групи активів за ступенем ліквідностіУмовне
позначенняХарактеристикаГрупа пасивів за термінові-стю оплатиУмовне
позначенняХарактери-picscalex1000100090000035400000000001200000000000500
00000902000000000400000002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500
0000310201000000050000000b0200000000050000000c02200220011200000026060f00
1a00ffffffff000010000000c0ffffffa6ffffffe0000000c60100000b00000026060f00
0c004d61746854797065000050000a00000026060f000a00ffffffff0100000000000300
000000000000000000000000тикаВисоколік-відніpicscalex100010009000003b2000
0000200150000000000050000000902000000000400000002010100050000000102fffff
f00040000002e01180005000000310201000000050000000b0200000000050000000c022
002c0011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffffa6ffffff80010000c
60100000b00000026060f000c004d617468547970650000500015000000fb0220ff00000
00000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000a3040000002
d01000008000000320ae0011d0101000000310015000000fb0280fe00000000000090010
10000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cca3040000002d01010004000
000f001000008000000320a8001580001000000c0000a00000026060f000a00ffffffff0
1000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0
0cc040000002d01000004000000f001010003000000000000ffffff00000000Грошові
коштиНайбільш
терміновіpicscalex100010009000003b20000000200150000000000050000000902000
000000400000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010
00000050000000b0200000000050000000c02200200021200000026060f001a00fffffff
f000010000000c0ffffffa6ffffffc0010000c60100000b00000026060f000c004d61746
8547970650000500015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6
573204e657720526f6d616e000086040000002d01000008000000320ae00165010100000
0310015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65772
0526f6d616e00cc86040000002d01010004000000f001000008000000320a80014c00010
00000cf000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700000
00000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010
00300000000000000000000000000Кредитор-ська заборго-ваністьШвидко-
ліквідніpicscalex100010009000003b200000002001500000000000500000009020000
00000400000002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500000031020100
0000050000000b0200000000050000000c022002e0011200000026060f001a00ffffffff
000010000000c0ffffffa6ffffffa0010000c60100000b00000026060f000c004d617468
547970650000500015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d65
73204e657720526f6d616e0000d9040000002d01000008000000320ae001360101000000
320015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e00ccd9040000002d01010004000000f001000008000000320a800158000100
0000c0000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f0010100
0300000000000000000000ffffffДебітор-ська
забор-гованістьКороткост-роковіpicscalex100010009000003b2000000020015000
0000000050000000902000000000400000002010100050000000102ffffff00040000002
e01180005000000310201000000050000000b0200000000050000000c022002400212000
00026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffffa6ffffff00020000c60100000b000
00026060f000c004d617468547970650000500015000000fb0220ff00000000000090010
00000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000a7040000002d01000008000
000320ae0017e0101000000320015000000fb0280fe0000000000009001010000cc04020
01054696d6573204e657720526f6d616e00cca7040000002d01010004000000f00100000
8000000320a80014c0001000000cf000a00000026060f000a00ffffffff0100000000001
0000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002
d01000004000000f001010003000000000000ffffff00ffffffКороткострокові
кредити та позикові коштиПовільно-
ліквідніpicscalex100010009000003b200000002001500000000000500000009020000
00000400000002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500000031020100
0000050000000b0200000000050000000c024002e0011200000026060f001a00ffffffff
000010000000c0ffffffa6ffffffa0010000e60100000b00000026060f000c004d617468
547970650000600015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d65
73204e657720526f6d616e0000f7040000002d01000008000000320ae0012f0101000000
330015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e00ccf7040000002d01010004000000f001000008000000320a800158000100
0000c0000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f0010100
03000000000000ffffff00ffffffМатеріаль-ні
цінностіДовгостро-ковіpicscalex100010009000003b2000000020015000000000005
0000000902000000000400000002010100050000000102ffffff00040000002e01180005
000000310201000000050000000b0200000000050000000c02400220021200000026060f
001a00ffffffff000010000000c0ffffffa6ffffffe0010000e60100000b00000026060f
000c004d617468547970650000600015000000fb0220ff00000000000090010000000004
02001054696d6573204e657720526f6d616e0000be040000002d01000008000000320ae0
01770101000000330015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d
6573204e657720526f6d616e00ccbe040000002d01010004000000f00100000800000032
0a80014c0001000000cf000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb
021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004
000000f001010003000000000000ffffff00000000Довгостро-кові кредити та
позикові коштиВажко
лік-відніpicscalex100010009000003b20000000200150000000000050000000902000
000000400000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010
00000050000000b0200000000050000000c022002e0011200000026060f001a00fffffff
f000010000000c0ffffffa6ffffffa0010000c60100000b00000026060f000c004d61746
8547970650000500015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6
573204e657720526f6d616e000016040000002d01000008000000320ae00136010100000
0340015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65772
0526f6d616e00cc16040000002d01010004000000f001000008000000320a80015800010
00000c0000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700000
00000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010
003000000000000ffffff00000000Основні
засобиПостійніpicscalex100010009000003b200000002001500000000000500000009
02000000000400000002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500000031
0201000000050000000b0200000000050000000c02200240021200000026060f001a00ff
ffffff000010000000c0ffffffa6ffffff00020000c60100000b00000026060f000c004d
617468547970650000500015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054
696d6573204e657720526f6d616e000079040000002d01000008000000320ae0017e0101
000000340015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e
657720526f6d616e00cc79040000002d01010004000000f001000008000000320a80014c
0001000000cf000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007
0000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f0
0101000300000000000000000000ffffffДжерела власних коштів

Баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним, якщо:

picscalex100010009000003b20000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022002c0011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffff80010000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e0000a3040000002d01000008000000320ae0011d010100000031001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cca3040000002d01010004000000f001000008000000320a8001580001000000c000
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
000000ffffff00ffffffpicscalex100010009000003d300000002001500000000000500
00000902000000000400000002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500
0000310201000000050000000b0200000000050000000c02200260031200000026060f00
1a00ffffffff000010000000c0ffffffa6ffffff20030000c60100000b00000026060f00
0c004d617468547970650000500015000000fb0220ff0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e00006d040000002d01000008000000320ae001
af0201000000310015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00cc6d040000002d01010004000000f001000008000000320a
8001960101000000cf0011000000fb0280fe000000000000900100000002040200104d54
2045787472610002040000002d01000004000000f001010008000000320a800134000100
000066000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000
030000000000000000004f00picscalex100010009000003540000000000120000000000
050000000902000000000400000002010100050000000102ffffff00040000002e011800
05000000310201000000050000000b0200000000050000000c026002e000120000002606
0f001a00ffffffff000010000000f0ffffffa6ffffffd0000000060200000b0000002606
0f000c004d61746854797065000070000a00000026060f000a00ffffffff010000000000
0300000000000000450000000000;
picscalex100010009000003b20000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022002e0011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffa0010000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e0000d9040000002d01000008000000320ae00136010100000032001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00ccd9040000002d01010004000000f001000008000000320a8001580001000000c000
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
00000000000000000000picscalex100010009000003d300000002001500000000000500
00000902000000000400000002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500
0000310201000000050000000b0200000000050000000c02200280031200000026060f00
1a00ffffffff000010000000c0ffffffa6ffffff40030000c60100000b00000026060f00
0c004d617468547970650000500015000000fb0220ff0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000c1040000002d01000008000000320ae001
c80201000000320015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00ccc1040000002d01010004000000f001000008000000320a
8001960101000000cf0011000000fb0280fe000000000000900100000002040200104d54
2045787472610002040000002d01000004000000f001010008000000320a800134000100
000066000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000
030000000000000000004f00;
picscalex100010009000003b20000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024002e0011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffa0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e0000f7040000002d01000008000000320ae0012f010100000033001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00ccf7040000002d01010004000000f001000008000000320a8001580001000000c000
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
000000ffffff00ffffffpicscalex100010009000003d300000002001500000000000500
00000902000000000400000002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500
0000310201000000050000000b0200000000050000000c02400260031200000026060f00
1a00ffffffff000010000000c0ffffffa6ffffff20030000e60100000b00000026060f00
0c004d617468547970650000600015000000fb0220ff0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000ce040000002d01000008000000320ae001
c10201000000330015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00ccce040000002d01010004000000f001000008000000320a
8001960101000000cf0011000000fb0280fe000000000000900100000002040200104d54
2045787472610002040000002d01000004000000f001010008000000320a800134000100
000066000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000
030000000000000000004f00;
picscalex100010009000003b20000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022002e0011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffa0010000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e000016040000002d01000008000000320ae00136010100000034001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cc16040000002d01010004000000f001000008000000320a8001580001000000c000
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
000000ffffff00000000picscalex100010009000003d300000002001500000000000500
00000902000000000400000002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500
0000310201000000050000000b0200000000050000000c02200280031200000026060f00
1a00ffffffff000010000000c0ffffffa6ffffff40030000c60100000b00000026060f00
0c004d617468547970650000500015000000fb0220ff0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000c2040000002d01000008000000320ae001
c80201000000340015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00ccc2040000002d01010004000000f001000008000000320a
8001960101000000cf0011000000fb0280fe000000000000900100000002040200104d54
2045787472610002040000002d01000004000000f001010008000000320a80013a000100
000070000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000
030000000000000000004f00.

Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому можна визначити
загальний показник ліквідності за формулою:

picscalex100010009000003540000000000120000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200220011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffe0000000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
000050000a00000026060f000a00ffffffff010000000000030000000000000000000000
7400

де ВА – матеріальна відповідальність – питома вага відповідних груп
активів та пасивів в їх загальному підсумку.

Характеристика основних показників ліквідності підприємства:

1. робочий капітал (розмір власних оборотних засобів).

Усього за розділом II – Усього за розділом IV

Нормативне значення – середньо галузеве.

Різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими
зобов’язаннями, є „фінансовою подушкою”, що теоретично дає можливість
підприємству погасити всі або більшу частину зобов’зань та продовжувати
працювати.

2. Коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності).

Визначається співвідношення усіх поточних активів до короткострокових
зобов’язань, характеризує достатність оборотних засобів для покриття
своїх боргів.

Усього за розділом II

Усього за розділом IV

3. Коефіцієнт швидкої ліквідності:

(Векселі одержані + деб. заб. за товари + деб. заб. по розрахун-м з
бюджетом)

Усього за розділом IV

Показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена не тільки
за рахунок грошових коштів, але й за рахунок очікуваних фінансових
надходжень

4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

Поточні фін. інвестиції + грош. кош. та їх еквів. в нац. валюті +
грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті

Усього за розділом IV

Характеризує негативну готовність підприємства ліквідувати
короткострокову заборгованість і визначається як відношення суми
грошових коштів підприємства та короткотермінових фінансових вкладень до
суми короткотермінових зобов’язань.

5. Частка оборотних засобів в активах:

Усього за розділом II

Баланс

Розраховується як відношення оборотних засобів до валюти балансу та
показує їх питому вагу в майні підприємства.

Загальний показник ліквідності балансу показує відношення суми всіх
платіжних засобів до суми всіх платіжних зобов’язань з урахуванням їх
ліквідності. Цей показник дає змогу порівнювати баланси підприємств за
різні періоди, баланси різних підприємств та визначати найбільш ліквідні
баланси.

Другим звітом, який є складовою фінансової звітності є звіт про
фінансові результати. Вимоги до його змісту та форми встановлені П(С)БО
3 „Звіт про фінансові результати”. Звіт про фінансові результати – це
звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства.

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам
повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати,
прибутки і збитки підприємства за звітний період. Звітним періодом для
складання фінансової звітності, а отже і звіту про фінансові результати,
є календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно.

Для складання звітності звітною датою вважається останній календарний
день звітного періоду. Проте, на відміну від Балансу, який складається
на кінець останнього дня звітного періоду, звіт про фінансові результати
складається наростаючим підсумком з початку року.

Рисунок 3. Структура форми звіту про фінансові результати

picscalex1320100090000034f00000001001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02a5055309040000002e01180004000000020101001c000000
fb02c4ff0000000000009001000000000440001254696d6573204e657720526f6d616e00
00000000000000000000000000000000040000002d0100000d000000320a360000000100
0400000000005109a00520351b0003000000000000ff00ffffff

Структура першого розділу звіту про фінансові результати надає
інформацію про доходи і витрати з точки зору власника підприємства, а
також розглядає прибуток в основному як джерело розподілу власникам
(нарахування і сплати дивідендів тощо) і усі витрати, пов’язані з
отриманням доходу звітного періоду, включаючи і податок на прибуток,
вважає витратами звітного періоду.

Другий розділ цього звіту – елементи операційних витрат – надає змогу
провести необхідний аналіз структури витрат на виробництво, управління,
збут та інших операційних витрат за економічними елементами та
використовуються для складання звіту про рух грошових коштів.

Третій розділ звіту про фінансові результати – розрахунок прибутковості
акцій – стосується лише акціонерних товариств, прості або потенційні
прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, у
тому числі таких товариств, які знаходяться у процесі випуску зазначених
акцій.

Вимоги до достовірності звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати має надавати достовірне і повне уявлення
про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.
Інформація, наведена у фінансовій звітності, вважається достовірною,
якщо вона не містить помилок і перекручень, здатних вплинути на рішення
користувачів звітності.

Інформація, що міститься у фінансовій звітності, ґрунтується на даних
синтетичного і аналітичного обліку і має бути тотожна їй.

Доходи на витрати звичайної діяльності відображаються у звіті про
фінансові результати в окремих рядках, тобто розгорнуто. А у статтях,
присвячених надзвичайним подіям, показується згорнуто прибуток або
збиток від таких операцій.

Використання звіту про фінансові результати для потреб управління

На підставі даних звіту про фінансові результати розраховуються
різноманітні показники та коефіцієнти, зокрема, показники ефективності
господарської діяльності підприємств.

Показники оцінки ефективності господарської діяльності підприємства

1. Чистий прибуток

Розраховується як різниця між загальною сумою прибутку та платежами до
бюджету, характеризує суму прибутку, що залишається в розпорядженні
підприємства.

2. Рентабельність активів:

Чистий прибуток

Загальна сума активів

Визначається, як відношення прибутку до середньорічної вартості усіх
активів, тобто показує скільки прибутку припадає на 1 грн. активів,
характеризує ефективність управління підприємством.

3. Рентабельність власного капіталу:

Валовий прибуток__________

Чистий доход від реал. продукції

Розраховується, як відношення прибутку підприємства до середньорічної
вартості власності капіталу, показує величину одержаного прибутку в
розрахунку на одну гривню капіталу власників.

4. Рентабельність продажу

Характеризує розмір прибутку, що надходить на підприємство з кожної
гривні від продажу (робіт, послуг), розраховується, як відношення
прибутку від продажу та суми продажу продукції (робіт, послуг).

5. Рентабельність продукції

Обчислюється, як відношення прибутку від продажу та собівартості
продукції (робіт, послуг), показує скільки прибутку отримало
підприємство в розрахунку на одну гривню понесених витрат.

6. Окупність витрат:

Собівартість реалізованої продукції

Чистий доход від реалізації продукції

Характеризує величину витрат, що здійснює підприємство, щоб отримати
гривню від продажу продукції (робіт, послуг), обчислюється як відношення
собівартості продукції (робіт, послуг) та суми продаж.

7. Чиста рентабельність підприємства

Розраховується, як відношення чистого прибутку підприємства до
середньорічної вартості майна підприємства.

Звіт про рух грошових коштів.

Згідно з Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність
в Україні” звіт про рух грошових коштів є складовим елементом річної
фінансової звітності підприємства.

Зміст і форма звіту про рух грошових коштів за загальні вимоги до
розкриття його статей визначаються П(С) БО 4 „Звіт про рух грошових
коштів”.

Мета складання цього звіту полягає у наданні докладної інформації про
суттєві зміни у грошових коштах та їх еквівалентах. Для цього грошові
потоки класифікуються у певні групи. Звіт складається для оцінки
спроможності підприємства накопичувати грошові кошти та їх еквіваленти у
процесах здійснення грошових потоків, а також для забезпечення
можливості прийняття правильних рішень керівником підприємства і
власниками.

Звіт про рух грошових коштів містить в собі інформацію про грошові кошти
підприємства за звітний період. Рух коштів відображається у звіті в
розрізі трьох видів діяльності операційної, інвестиційної та фінансової.

Саме виходячи з цього переліку видів діяльності та грошових потоків і
складена форма звіту про рух грошових коштів. Розподіл діяльності
підприємства на три види є елементом облікової політики.

Визначаючи грошові потоки, слід також враховувати галузеві особливості
діяльності підприємства. Якщо промислове підприємство порівняти з
торговельним, то навіть за умови ідентичності обсягів їх чистого
прибутку промислове підприємство матиме значно вищий показник грошових
потоків ніж торговельне. Це зумовлено передусім тим, що торговельне
підприємство, як правило, здійснює невеликі капіталовкладення в основні
фонди, а тому має менші амортизаційні відрахування.

Значення показника грошових потоків може вірогідно відображати
фінансовий стан підприємства лише за умови врахування стратегії його
розвитку. Так, якщо порівнювати два прибуткових підприємства однієї
галузі, одне з яких вкладає свій капітал у корпоративні права інших
економічних суб’єктів, а інше – розширює власні виробничі потужності, то
останнє, за інших рівних умов, матиме вищий показник грошових потоків.

Характерно, що саме цей показник здебільшого використовується для
відображання галузевих особливостей діяльності підприємства.

В світовій практиці звіт про рух грошових коштів складається за такими
методами:

· непрямий, за допомогою якого чистий прибуток або збиток коригуються з
урахуванням операцій не грошового характеру, відстрочення, нарахування
минулих років, майбутніх надходжень чи платежів, статей доходів і
витрат, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю;

· прямі, за допомогою якого розкриваються основні валові грошові
надходження і витрати.

П(С) БО 4 передбачає застосування непрямого методу складання звіту про
рух грошових коштів, який полягає у трансформації чистого прибутку
(збитку) в чисту суму отриманих (витрачених) грошових коштів. В
результаті використання цього методу користувачу надається інформація
тільки про чисті надходження (вибуття) від операційної діяльності, а
індивідуальні надходження і виплати залишаються поза увагою звіту.

Методика складання звіту про рух грошових коштів

Процес заповнення звіту складається із чотирьох основних етапів:

1. визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності.
Операційна діяльність є основною діяльністю підприємства. Прикладом руху
грошових коштів внаслідок операційної діяльності є надходження коштів
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); надходження орендної
плати; виплати працівникам, постачальникам.

2. Визначення руху грошових коштів у результаті інвестиційної
діяльності. Для визначення грошового потоку від інвестиційної діяльності
використовуються дані про кожне надходження або використання грошових
коштів, які мали місце в результаті придбання або продажу необоротних
активів, в тому числі віднесених до довгострокових фінансових
інвестицій; активів, віднесених до поточних фінансових інвестицій, та
інших вкладень, які не розглядаються як грошові еквіваленти.

Операції, які відносяться до інвестиційної діяльності, але не потребують
використання грошових коштів та їх еквівалентів (не грошові операції), в
звіті про рух грошових коштів не відображаються. Але інформація про такі
операції повинна бути обов’язково розкрита в примітках до фінансової
звітності.

3. Визначення руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності.
Для визначення грошового потоку від фінансової діяльності
використовуються дані про кожне надходження або використання грошових
коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних
акцій, виплати дивідендів, погашення зобов’язань за борговими цінними
паперами.

Операції, які відносяться до фінансової діяльності, не потребують
використання грошових коштів або їх еквівалентів, повинні розкриватися в
примітках до фінансових звітів.

4. Визначення чистого руху коштів та узгодження їх залишків. Для
складання звіту використовують такі джерела інформації:

· Баланс;

· Звіт про фінансові результати;

· Примітки до фінансових звітів (розшифровка статей балансу і звіту про
фінансові результати);

· Головна книга;

· Дані по окремим рахункам бухгалтерського обліку.

Визначення, оцінка та функції власного капіталу.

Майно підприємства складається з різноманітних об’єктів обліку-носіїв
прав власності окремих суб’єктів. Права кожного власника на майно
підприємства і на участь у його прибутках визначається часткою і формою
інвестованих коштів. Вони мають бути чітко відображені у бухгалтерському
обліку на підставі відповідних документів. Розкриття цих прав є одним із
найважливіших завдань фінансової звітності. Гарантією захищеності прав
власників підприємства виступає власний капітал

Під власним капіталом розуміють ту частину в активах підприємства, яка
залишається після вирахування його зобов’язень. Цей підхід називають
залишковим принципом визначення капіталу. Тобто підкреслюється, що
зобов’язанням перед кредиторами відносно активів підприємства надається
перевага порівняно з вимогами власників капіталу. Сума власного капіталу
– це абстрактна вартість майна, вона не є ні поточною ринкового, ні
іншою оцінкою підприємства для його власників, тобто не відображає
поточну вартість прав власників підприємства. На величину власного
капіталу суттєво впливають складові облікової політики, що стосується
обраних принципів, методів і процедур для визнання та оцінки елементів
та статей балансу, зокрема, його активів та зобов’язань.

Власний капітал є основою для початку та продовження господарської
діяльності підприємства, найважливішим показником, оскільки виконує
наступні функції:

· Відповідальності та захисту прав кредиторів – показує розмір
відповідальності кожного учасника за борги підприємства;

· Довгострокового фінансування – перебуває у розпорядженні підприємства
необмежено довго;

· Фінансування ризику – власний капітал використовується для
фінансування ризикових інвестицій, на що можуть не погодитися кредитори;

· Самостійності і впливу – розмір власного капіталу характеризує ступінь
незалежності та впливу його власника;

· Кредитоспроможність – при наданні кредиту за інших рівних умов,
перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю
та більшим власним капіталом. Зокрема, обчислюється коефіцієнт автономії
як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу,
значення якого повинно бути більшим за 0,5 для забезпечення фінансування
підприємства за рахунок залучених коштів в допустимих межах;

· Розподілу доходів і активів – частки окремих власників в капіталі є
основою при розділі доходів та майна підприємства у випадках його
ліквідації.

Хоча загальна сума власного капіталу розкривається в балансі за його
складовими на кінець звітного і попереднього періодів, власники
підприємства та інші користувачі фінансової звітності потребують більш
детальної інформації про зміни, що відбулися протягом звітного періоду,
причини цих змін. Розкриття такої інформації і є метою складання звіту
про власний капітал.

Складові власного капіталу відображаються в бухгалтерському обліку
одночасно з відображанням активів або зобов’язань, які призводять до
зміни власного капіталу. Основними складовими власного капіталу є:

· Статутний капітал;

· Пайовий капітал;

· Додатковий вкладений капітал;

· Інший додатковий капітал;

· Резервний капітал;

· Нерозподілений прибуток (непокритий збиток);

· Неоплачений капітал;

· Вилучений капітал.

Зміст по елементної розшифровки залишків власного капіталу наведено в
таблиці 4.

Таблиця 4. Зміст складових власного капіталу.

п/пСтаття власного капіталу№ графиЗміст1.Статутний капітал (рахунок
40)3Зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій для АТ і сума
оголошеного статутного капіталу для інших підприємств, зафіксовані в
установчих документах2.Пайовий капітал (рахунок 41)4Сума пайових внесків
спілок та ін-ших підприємств, якщо це перед-бачено установчими
документами3.Додатковий вкладений капітал (рахунок 421)5Сума перевищення
вартості продажу акцій над номінальною вартістю (емісійн. доход)4.Інший
додатковий капітал (рахунки 422-425)6Сума до оцінки необоротних активів,
вартість активів, безоплатно отри-маних підприємством від фіз-х або
юрид-х осіб, інши види додаткового капіталу5.Резервний капітал (рахунок
43)7Сума резервів, створених АТ відповідно до чинного законодавства або
статутних документів6.Нерозподілений прибуток (рахунок 44)8Прибуток,
реінвестований у підприємство або непокритий збиток7.Неоплачений капітал
(рахунок 46)9Заборгованість власників (учасників) по внескам до
статутного капіталу.8.Вилучений капітал (рахунок 45)10Фактична
собівартість акцій власної емісії, викуплених товариством у своїх
акціонерів

Таким чином, ведення рахунків бухгалтерського обліку класу 4 „Власний
капітал і забезпечення зобов’язань” дозволяє переносити залишки по
зазначених статтях прямо в звіт про власний капітал.

Таким чином, звіт показує за рахунок яких факторів змінилися за рік сума
та склад власного капіталу підприємства. Для забезпечення порівняного
аналізу інформації в наступні звітні періоди підприємства повинна
додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.
Окрім самої форми звіту про власний капітал, необхідно, у примітках до
фінансової звітності розкривати додаткову інформацію відповідно до П(С)
БО 5.

Використання звіту про власний капітал для потреб управління

Основними внутрішніми користувачами фінансової звітності, зокрема, звіту
про власний капітал, є менеджери підприємства. Одним із напрямків їх
діяльності є управління капіталом, що складається з управління власним
капіталом та управління залученим капіталом.

Передусім необхідно здійснити оптимізацію структури капіталу, тобто
визначити співвідношення використання власного та залученого капіталу,
при якому забезпечуються оптимальні пропорції між рівнем рентабельності
власного капіталу та рівнем фінансової стійкості, а саме максимізується
ринкова вартість підприємства. Оптимізація структури капіталу
здійснюється різними методами, основними з яких є: метод оптимізації
структури капіталу за критерієм політики фінансування активів; метод
оптимізації структури капіталу за критерієм його вартості; метод
оптимізації структури капіталу за критерієм ефекту фінансового ліверджу.

Фактори, що впливають на формування структури капіталу:

1. Стабільність реалізації продукції. Чим стабільніше здійснюється
реалізація товарів та послуг підприємством, тим вище і безпечніше є
використання позикового капіталу.

2. Структура активів підприємства:

Чим більш безпечніше з позиції кредиторів структура активів підприємства
(вища питома вага оборотних активів, а в їх складі – високоліквідної
частини), тим більшими можливостями в залучені позикового капіталу воно
володіє.

3. Темпи розвитку підприємства:

Зростаючі підприємства, що знаходяться на початкових стадіях свого
життєвого циклу і які мають конкурентноздатну продукцію, можуть залучати
для фінансування нових активів велику частку позикового капіталу.

4. Рівень рентабельності активів і власного капіталу:

При високих коефіцієнтах рентабельності підприємство може капіталізувати
велику частину прибутку, знижуючи тим самим потребу у власному капіталі.

5. Рівень оподаткування прибутку:

Так як виплата відсотків за використовуваний кредит включається до
складу витрат, що знижує суму прибутку, то на підприємствах з високим
рівнем його оподаткування більш ефективним є використання позикового
капіталу.

6. Відношення кредитів до підприємства:

Не зважаючи на високий рівень фінансової стійкості і платоспроможності,
кредитори і оцінці діяльності підприємства можуть керуватися іншими
критеріями, що формують його негативний імідж. Це спричиняє відповідній
вплив на можливість залучення підприємством позикового капіталу.

7. Кон’юктура фінансового ринку:

В залежності від стану цієї кон’юктури збільшується або знижується
вартість залучення позикового капіталу, що впливає на середньозважену
вартість капіталу.

Дані звіту про власний капітал використовують для аналізу стану та руху
власного капіталу підприємства. З цією метою складають аналітичну
таблицю.

Розрахункові алгоритми

· вартість капіталу – ціна, яку підприємство платить за залучення
капіталу із різних джерел;

· вартість власного капіталу, залучається за рахунок внутрішніх джерел,
визначається нормою прибутку, яку бажають отримати власники
підприємства, розраховується як відношення прибутку, що направляється
власникам підприємства на вкладений ними капітал у формі дивідендів,
відсотків тощо до суми власного капіталу;

· коефіцієнт автономії – показує, в які наступні активи, що
використовуються підприємством, сформовані за рахунок власного капіталу,
та наскільки підприємство незалежне від зовнішніх джерел фінансування;
розраховується як відношення власного капіталу підприємства на певну
дату та загальної вартості усіх активів підприємства на певну дату;

· коефіцієнт маневреності власного капіталу – показує, яку частку займає
власний капітал, що інвестується в оборотні активи, в загальній сумі
власного капіталу (тобто, характеризує ступінь мобільності, гнучкості
використання власних коштів підприємства); розраховується як відношення
робочого капіталу (чистих оборотних активів) до загальної суми власного
капіталу підприємства;

· кількість оборотів власного капіталу за період – розраховується як
відношення чистого доходу підприємства за період до середньої суми
власного капіталу в періоді;

· тривалість обороту власного капіталу – розраховується як відношення
кількості днів періоду до кількості оборотів власного капіталу за
період;

· коефіцієнт рентабельності власного капіталу – характеризує рівень
прибутковості власного капіталу, вкладеного в підприємство,
розраховується як відношення суми загального прибутку підприємства до
середньої суми власного капіталу підприємства в періоді.

Примітка до фінансової звітності

За принципом певного висвітлення фінансова звітність повинна містити всю
інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка
може вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Інформація, що
підлягає розкриттю наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у
примітках до них (рис. 4).

Рисунок 4.

picscalex1200100090000034f00000001001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c025b037108040000002e01180004000000020101001c000000
fb02c4ff0000000000009001000000000440001254696d6573204e657720526f6d616e00
00000000000000000000000000000000040000002d0100000d000000320a360000000100
0400000000007008570320351b0003000000000000ff00ffffff

Під примітками до фінансових звітів необхідно розуміти сукупність
показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість
статей фінансових звітів, а також іншу інформацію, що передбачена
відповідними П(С)БО за змістом.

Примітки до фінансових звітів повинні містити аналіз сум, показаних в
основній частині балансу, звіті про фінансові результати, звіти про рух
грошових коштів та звіті про власний капітал, а також іншу інформацію,
необхідну для об’єктивного відображення фінансового стану підприємства.

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона
повинна містити дані про:

· консолідацію фінансових звітів;

· припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

· обмеження щодо володіння активами;

· участь у спільних підприємствах;

· виявлені помилки минулих років та пов’язані з ними коригування;

· переоцінку статей фінансових звітів;

· іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями
(стандартами).

Примітки до звітності умовно можна поділити на три етапи (таб. 6).

Таблиця 6. Класифікація та характеристика приміток

ТипЗміст приміткиЗагальна характеристикаIІнформація, що стосується
облікової політикиЗагальні примітки, що описують принципи оцінки і
методи обліку тих статей звітності, по яких нада-ється можливість
самостійного вибору варіантів оцінки і облікуIIІнформація, що не
наведена без- посередньо у фінансових звітах, але є обов’язковою у
відповід-ності до стандартівВисвітлюються питання, відповіді на які
вимагаються безпосередньо стандартамиIIIІнформація, що містить
додат-ковий аналіз статей звітності, необхідний для її зрозумілості та
доречностіЦя група приміток є найбільш лі-беральною. Вона не є
обов’яз-ковою. Але в деяких випадках бухгалтер сам зацікавлений в тому,
щоб помнити свою позицію

В розділі „Облікова політика” у примітках до фінансових звітів потрібно
надавати описання: принципів оцінки статей звітності, методи обліку щодо
окремих статей звітності.

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, які
використовуються підприємством для складання та подання фінансової
звітності.

При прийнятті рішення про необхідність розкриття певного аспекту
облікової політики, підприємство повинно враховувати, чи допоможе
розкриття користувачам інформації зрозуміти відображення операцій та
подій наведених в звітах про результати діяльності та фінансовий стан.
Серед аспектів облікової політики, які підприємство може розкрити в
примітках до звітів може бути інформація про: визнання доходів;
об’єднання підприємств; спільні підприємства; визначення та амортизацію
матеріальних і нематеріальних активів; будівельні контракти;
інвестиційну власність; оренду; витрати на наукові дослідження та
розробки; запаси; податки; витрати на оплату праці; визначення грошових
коштів та їх еквівалентів; облік за умов інфляції.

Обов’язково в опублікованій фінансовій звітності або у примітках до неї
потрібно розкрити наступну інформацію:

1. назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства
(країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);

2. характеристику основної діяльності підприємства;

3. назву органу управління, у підпорядкуванні якого перебуває
підприємство або назву його холдингової компанії;

4. середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду.

У примітках до бухгалтерського балансу оцінка та наступне розкриття його
окремих статей здійснюється згідно з відповідними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку (П (С) БО 7-14). В примітках до
фінансових звітів додатково розкривають інформацію про:

· зобов’язання, суму яких неможливо достатньо достовірно оцінити;

· умови кредитування;

· зобов’язання пов’язаними сторонами;

· реструктуризацію заборгованості при включені поточної заборгованості і
перенесені її до довгострокової заборгованості

· іншу інформацію, яка допоможе користувачам фінансової звітності
оцінити вплив зобов’язань на ліквідність та прибутковість підприємства.

У примітках до звіту про фінансові результати наводиться додаткова
інформація про доходи та витрати (П (С) БО 15, 16).

У примітках до звіту про рух грошових коштів слід розкривати наступну
інформацію:

1. склад грошових коштів;

2. склад статей „Інші надходження”, „Інші платежі” та інших статей, які
об’єднують декілька видів грошових потоків;

3. не грошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

4. наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявності у
підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить
підприємство;

5. суми невикористаних кредитних коштів;

6. загальні суми потоків грошових коштів, які становлять збільшення
операційних можливостей.

У примітках до звіту про власний капітал всі підприємства розкривають
призначення та умови використання кожного елементу власного капіталу
(крім статутного капіталу).

АТ наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

· загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається
здійснити передплату;

· загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена
передплата у порівнянні із передбаченими величинами;

· загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому
розрізі: всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням
кількості акцій, вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із
зазначенням кількості акцій; загальну суму іноземної валюти, внесеної як
плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту
відображено в обліку;

· акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:
кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного
капіталу; номінальна вартість акцій; зміни протягом звітного періоду у
кількості акцій, що перебувають в обігу; права, привілеї та обмеження,
пов’язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та
повернення капіталу; акції, що належать самому товариству, його дочірнім
і асоційованим підприємствам; перелік засновників і кількість акцій,
якими вони володіють; кількість акцій, які перебувають у власності
членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному
фонді перевищують 5% акцій, зарезервовані для випуску згідно з опціонами
та іншими контрактами із зазначенням їх термінів і сум;

· накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;

· суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди
були передбачені, але формально не затверджені.

Всі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів
інформацію про розподіл часток статутного капіталу між власниками;
права, привілеї або обмеження щодо цих часток; зміни у складі часток
власників у статутному капіталі.

У примітках до фінансових звітів згідно з П(С) БО 6 „Виправлення помилок
і зміни у фінансових звітах” слід також розкривати інформацію щодо
виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах, а саме:

1. зміст і суму помилки;

2. статті фінансової звітності минулих періодів, які були перераховані з
метою повторного подання порівняльної інформації;

3. факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або
недоцільність повторного оприлюднення.

Підприємству слід розкривати зміст і суму змін в облікових оцінках, які
мають суттєвий вплив на поточний період, або, як очікується, суттєво
будуть впливати на майбутні періоди.

Висновки

В умовах ринку власники підприємства зацікавлені в результатах його
діяльності, оскільки вклали в нього свій капітал. Підприємство вимушене
приймати такі рішення, які б забезпечили йому перемогу в конкурентній
боротьбі і необхідній фінансовий результат.

В результаті такої діяльності у підприємства виникає потреба у наявності
суттєвої та повної інформації для прийняття управлінських рішень та
оцінки їх результатів. Така інформація міститься у чотирьох формах
фінансової звітності та у її примітках, які були розглянуті у даній
роботі. Отже, для прийняття вигідних економічних рішень, а також для
ефективного управління фінансами, підприємство повинно складати усі
форми фінансової звітності, які дають змогу оцінити, проаналізувати
фінансовий стан підприємства, результати його діяльності та рух грошових
коштів за звітний період, та на основі цих даних планувати фінансову
політику підприємства на майбутнє, та здійснювати управління фінансами
підприємства так, щоб отримати більший прибуток, ніж був за звітний
період.

Література

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16. 07. 1999 р. № 996.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до
фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 31. 03. 1999 р. № 87.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 р. № 87.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові
результати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.
03. 1999 р. № 87.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових
коштів”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 03.
1999 р. № 87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний
капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 03.
1999 р. № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 „Виправлення помилок і
зміни у фінансових звітах”, затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 31. 03. 1999 р. № 87.

8. Бутинець Т.А., Чижевські Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік.
Навчальний посібник для студентів. // За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир:
ЖІТІ, 2000. – 627 с.

9. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001: Навчальний посібник
// За ред. М.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2001. – 272 с.

10. Сопко В. Бухгалтерський облік. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. –
578 с.

11. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними
формами власності. Навч. посібник. – К.: А.С.К., 1997. – 512 с.

12. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку. Практичний посібник. – К.: Лібра, 1999. – 336 с.

13. Учебно-практическое пособие «Курсом реформ – учет 2000». –
Днепропетровск: ООО «Баланс-клуб», 2000. – 336 с.

14. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник // Под ред. Е.С.
Стояновой. – М. – 1997. – 574 с.

15. Финансовый менеджмент: учебник для вузов // Г.Б.Поляк, И.А.Анодис,
Т.А.Краева и др., под ред. Г.Б.Поляка. – М.: Финансы ЮНИТИ, 1997. – 518
с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020